Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale cadrelor didactice


IET Gradinita incluziva ,,Povestea”, or. Nisporeni

1.Date generale

Numele, prenumele persoanei evaluate Drumea Raisa

Funcția deținută Educator

Perioada evaluată De Până la:


la:1octombrie, 31decembrie2020
noiembrie

2.Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare

Nr. Criteriile de evaluaare a performanțelor Punctaj Comentarii


crt. profesionale individuale
1. Cunoștințe și experință 14 Planificat si organizat procesul
educațional.Participarea la ora
metodică –Educația incluzivă,valori
incluzive.Participarea la proiectul
tronsnațional,, Ursulețul de
plus,,.Includerea in procesul
educațional parteneri externi,
Colaboratori de la secția de
poliție.La care am primit și
certificat de colaborare.
2. Complexitate, creativitate și diversitate 12 Realizarea unui proces instructiv-
educativ centrat pe copil,
necesitațile,interesul ritmul propriu
și nivelul de dezvoltare.Organizarea
și desfașurarea activităților
extracurriculare,,Invățăm să
circulăm,, ,,In așteptarea lui Moș
Crăciun,,Realizarea materialelor
necesare pentru activitațile
extracurriculare,amenajarea sălii de
festivități .
3. Conceptualizare și responsabilitate 12 Capacitatea de a relflecta asupra
decizională sarcinilor educaționale ale
proiectelor. Capacitatea de a lucra
independent cu mijloace digitale
simple.Abilitate de inițiativă în
realizarea unor tematici propuse.
4. Conducere, coordonare și supervizare
5. Comunicare 6 Prezinta abilitati de comunicare cu
copiii și părinții pe un ton cald
prietenos ce conferă încredere
confort afectiv ,psihologic.
6. Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor 9 Am elaborat PEI(Plan educațional
executate individual ) pentru copilul Robu
Gabriel.Îndeplinirea sarcinilor
propuse (schimbarea tematicilor din
proiectare) in termenii
stabiliți.Îndeplinirea materialelor
necesare pentru temele ,,Diferiți dar
la fel,,,Ed. rutieră,, și sursele
necesare in termenii stabiliți.

TOTAL:

3. Calificativ al evaluării

4. Rezultate deosebite

1Elaborarea materialelor didactice la subiectele derularea in proiectul ,,Ursulețul de pluș,,Desfășurarea


activitații extracurriculare,,Invățăm să circulăm,,
2. Implicarea copiilor in realizarea proiectului.
3 Planificarea și.organizarea Sărbătorii de ANUL NOU ,,In așteptarea lui moș Craciun,, .
4 . Colaborarea cu colegele, schimb de informații .

5. Dificultăți întâmpinate în perioada evaluată

1. Utilizarea tehnologiilor și resurselor educaționale digitale.


2. Implimentarea noilor programe digitale.

6.Comentariile salariatului evaluat

Am completat fișa de evaluare a performanțelor împreuna cu evaluatorul

Numele, prenumele Data:31.12.20


evaluatorului/semnătura
Semnătura salariatului evaluat Data:

Criterii de evaluare

SCARA DE EVALUARE
4 - depășește frecvent performanțele celorlalți angajați
3 - îndeplinește în totalitate și ocazional depășește performanțele
2 - îndeplineste majoritatea atribuțiilor, dar e loc de îmbunătățiri
1 - nu îndeplinește frecvent așteptările
Autoevaluare

Evaluator

Media

1.Cunoștințe și experință

Cunoștințe specifice domeniului și experiență profesională 3


Abilități de aplicare a cunoștințelor specifice domeniului în situații diverse 3
Competențe profesionale = ușurința de a selecta și a utiliza adecvat cunoștințele și abilitățile 3
în vederea rezolvării cu succes a unor situații
Abilități în utilizarea calculatoarelor, echipamentelor informatice sau a altor tehnologii sau 2
echipamente de lucru moderne
Disponibilitatea de a învăța 3
2.Complexitate, creativitate și diversitatea activităților
Nivelul cantitativ și calitativ al sarcinilor realizate 3
Nivelul de implicare în îndeplinirea abilităților 3
Creativitate și spirit de inițiativă 3
Încadrarea în termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor și soluționarea problemelor 3
3.Conceptualizare și responsabilitate decizională
Capacitatea de concepție, analiză și sinteză 3
Viabilitatea soluțiilor propuse și capacitatea de implementare a deciziilor 3
Capacitatea de a lucra independent 3
Măsura în care opiniile formulate și acțiunile întreprinse influiențează rezultatele subdiviziunii 3
/instituției
4.Conducere, coordonare și supervizare (doar pentru conducători)
Capacitatea de coordonare a echipei
Dezvoltarea abilităților personalului din subordine
Competența decizională
Capacitatea de a delega atribuții
Capacitatea de control
Capacitatea de a lucra în echipă
5. Comunicare
Capacitatea de a comunica , atât oral cât și scris, claritatea ideilor, concizia în scris 3
Capacitatea de persuasiune și negociere asociate cu atribuțiile de comunicare a postului 3
Capacitatea de consiliere ( doar pentru conducători)
Capacitatea de îndrumare ( doar pentru conducători)
6.Volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate
Îndeplinirea sarcinilor în termenii stabiliți 3
Îndeplinirea sarcinilor cu resurse disponibile/minime 3
Îndeplinirea sarcinilor cu exactitate /fără erori 3

S-ar putea să vă placă și