Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a Lavric-Pidleac Sorina, domiciliat/ă în Chișinău, Tohatin, strada


Trandafirilor 1/4, candidând pentru funcția publică vacantă de Consultant principal,
Serviciul informare și comunicare cu mass-media, Ministerul Educației, culturii și
cercetării, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 3521 ,Codul Penal al
Republicii Moldova cu privire la falsul în declaraţii, că nu am antecedente penale şi
fiscale, şi că documentele şi datele furnizate în dosarul de înscriere sunt adevărate.

Data: 14.07.2021 Semnătura: Lavric