Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect PARLAMENTUL REPUBLIC II MOLDOVA LEGE cu privire la proba iune CAPITOLUL I DISPOZI II GENERALE Articolul 1.

Proba iunea Proba iunea reprezint controlul i resocializarea persoanelor aflate n conflict cu legea penal , adaptarea persoanelor liberate din locurile de deten ie, n scopul prevenirii s vr irii de noi infrac iuni. Articolul 2. Subiec ii proba iunii (1) Subiec ii proba iunii snt: a) persoanele aflate n conflict cu legea penal ; b) persoanele liberate din locurile de deten ie i care soli cit adaptarea social . (2) Persoanele aflate n conflict cu legea penal snt: a) b nuite, nvinuite, inculpate; b) liberate de pedeapsa penal ; c) liberate de r spunderea penal ; d) condamnate la munc neremunerat n folosul comunit ii, precum i private de dreptul de a ocupa anumite func ii sau de a exercita o anumit activitate. (3) Persoana aflat n conflict cu legea penal are dreptul: a) s solicite i s primeasc informa ii despre condi iile controlului; b) s solicite i s primeasc informa ii referitor la asisten i consiliere; c) s solicite i s primeasc explica ii referitor la drepturile sale; d) s participe la diverse programe organizate de organele de proba iune. (4) Persoana aflat n conflict cu legea penal are urm toarele obliga ii: a) s execute obliga iile stabilite de legisla ie i de instan a de judecat ; b) s execute cerin ele legitime ale personalului organelor de proba iune; c) s prezinte informa ii veridice la solicitarea personalului organelor de proba iune; d) s utilizeze asisten a acordat de organele de proba iune conform destina iei. (5) Cu persoanele liberate din locurile de deten ie, care solicit adaptare social , se ncheie un contract de acordare a ajutorului corespunz tor. Condi iile i forma contractului snt stabilite de ministrul justi iei. Articolul 3. Direc iile de baz ale activit ii de proba iune Direc iile de baz ale activit ii de proba iune snt: a) reflectarea tabloului psihosocial al personalit ii aflate n conflict cu legea penal ; b) formularea propunerilor pentru instan ele de judecat referitor la principalele activit i necesare de desf urat cu persoana aflat n conflict cu legea penal , pentru facilitarea procesului de solu ionare a problemelor psihosociale; c) oferirea informa iei despre persoana aflat n conflict cu legea penal , familia ei i mediul social din care provine; d) asigurarea cooper rii i conform rii persoanei aflate n conflict cu legea penal la condi iile stabilite acesteia prin hot rrea instan ei de judecat ; e) consilierea persoanei aflate n conflict cu legea penal n rezolvarea dificult ilor personale legate de infrac iunea s vr it ; f) desf urarea programelor individuale i de grup i focalizarea resurselor din comunitate pentru solu ionarea problemelor psihosociale ale persoanelor aflate n conflict cu legea penal i ale celor liberate din locurile de deten ie; g) controlul persoanei aflate n conflict cu legea penal ; h) coordonarea programelor sociale i terapeutice pentru minori. Articolul 4. Tipurile proba iunii Tipurile proba iunii snt: a) proba iunea presentin ial ; b) proba iunea sentin ial n comunitate; c) proba iunea penitenciar ; d) proba iunea postpenitenciar . Articolul. 5 Dosarul personal (1) Pentru persoanele aflate n conflict cu legea penal , n privin a c rora snt aplicate actele de proba iune, se ntocme te un dosar personal. Dosarul con ine date n ceea ce prive te persoana, fapta s vr it , hot rrea instan ei de judecat , obliga iile

stabilite n termenul de prob , referatul de evaluare, referatele periodice de supraveghere penal i reintegrare social i concluzii. Termenul de p strare n arhiv a dosarelor este de 5 ani. (2) Datele incluse n dosarul personal snt confiden iale. Cu permisiunea scris a persoanei n privin a c rei este ntocmit dosarul, la dosar pot avea acces ap r torul, organiza iile ce desf oar activit i n domeniul respect rii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate. Articolul 6. Proba iunea presentin ial (1) n cadrul proba iunii presentin iale, n privin a b nuitului, nvinuitului, inculpatului se ntocme te referatul presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii. (2) Referatul presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii se ntocme te n temeiul demersului organului de urm rire penal , procurorului i al instan ei de judecat . (3) n privin a minorului, referatul presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii se ntocme te n mod obligatoriu, conform legisla iei. Articolul 7. Referatul presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii b nuitului, nvinuitului sau inculpatului (1) Referatul presentin ial de evaluare psohosocial a personalit ii este un document scris, cu caracter consultativ i de orientare, avnd rolul de a oferi organului de urm rire penal , procurorului i instan ei de judecat date privind persoana b nuitului, nvinuitului sau inculpatului, nivelul instruc iei colare, comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni, factorii care influen eaz sau pot influen a conduita general . (2) La ntocmirea referatului presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii se antreneaz membrii familiei, prietenii, colegii, alte surse de informa ie, a a ca psihologi, cadre didactice, asisten i sociali, medici, al i speciali ti, precum i persoanele care pot contribui efectiv la conturarea imaginii psihosociale a personalit ii b nuitului, nvinuitului sau inculpatului. (3) Modul de realizare a referatelor de evaluare este stabilit de c tre ministrul justi iei. Articolul 8. Proba iunea sentin ial n comunitate (1) Pe baza hot rrii instan ei de judecat , n cadrul proba iunii sentin iale n comunitate se exercit activit i de control: a) fa de persoanele condamnate cu suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei, liberate condi ionat de pedeaps nainte de termen, persoanele n privin a c rora a fost amnat executarea pedepsei, liberate de pedeapsa penal , fa de care snt aplicate m suri de constrngere cu caracter educativ; b) asupra execut rii pedepsei sub form de munca neremunerat n folosul comunit ii, precum i sub form de privare de dreptul de a ocupa anumite func ii sau de a exercita o anumit activitate. (2) Fa de persoanele enumerate n alin. (1) pot fi aplicate programe de resocializare i reintegrare, corec iei a comportamentului social etc. Articolul 9. Proba iunea penitenciar (1) n cadrul proba iunii penitenciare se elaboreaz i se aplic , fa de persoanele aflate n locurile de deten ie, programe de educa ie civic , etic i moral , de instruire profesional , de munc educativ , n per ioada preg tirii acestora pentru liberare. (2) Organele de proba iune, n colaborare cu administra ia institu iilor penitenciare, pot contribui la: a) stabilirea de contacte oficiale preliminare cu institu ii specializate pentru crearea posibilit ilor de preg tire profesional , de recalificare i de perfec ionare profesional n conformitate cu cerin ele pie ei for ei de munc ; b) stabilirea de contacte oficiale preliminare cu oficiile for ei de munc n vederea oferirii informa iei veridice condamna ilor despre locurile de munc vacante i alegerii unui loc de munc corespunz tor, a facilit rii nregistr rii lor la oficiul for ei de munc ; c) stabilirea unor contacte cu agen ii specializate pentru a facilita nchirierea de spa iu locativ, la cererea persoanelor care nu au rude sau alte leg turi sociale; d) stabilirea unor contacte cu agen ii specializate pentru a facilita plasarea ulterioar a persoanelor de vrst naintat , precum i a invalizilor n institu ii de plasament pentru b trni sau invalizi, la cererea acestora; e) elaborarea i perfec ionarea programelor de scurt i de lung durate privind adaptarea social a persoanelor care se vor libera n curnd din locurile de deten ie. Articolul 10. Proba iunea postpenitenciar Proba iunea postpenitenciar are drept scop acordarea asisten ei i sus inerea persoanelor liberate din locurile de deten ie, adaptarea lor n societate dup liberare. Articolul 11. Proba iunea n privin a minorilor (1) Proba iunea n privin a minorilor se desf oar inndu-se cont de obliga ia respect rii interesului superior al copilului i avnd scopul protec iei temporare a copilului aflat n dificultate, socializarea i reintegrarea acestuia n familia biologic , extins sau adoptiv i n comunitate. (2) Ac iunile de proba iune n privin a minorilor se vor axa pe: a) asigurarea procesului de reabilitare psihopedagogic a personalit ii copilului aflat n conflict cu legea penal ; b) abordarea fiec rui caz n mod individual i cu aten ie sporit , innd cont de particularit ile personale i ale vrstei; c) stabilirea i men inerea rela iilor cu serviciile de protec ie a drepturilor copilului; d) monitorizarea situa iei pre- i postintegratoare a minorului n familie;

e) dezvoltarea capacit ii familiei i comunit ii de a asigura asisten a minorilor i de a preveni riscul intr rii copilului n dificultate; f) ntre inerea rela iilor cu mass-media n ceea ce prive te aplicarea m surilor de proba iune asupra minorului, n scopul abord rii tuturor problemelor prin prisma respect rii interesului superior al copilului. (3) n cadrul desf ur rii activit ilor de proba iune, personalul organelor de proba iune poate participa la: a) elaborarea i aprobarea programelor sectoriale i locale n domeniul protec iei copilului i familiei; b) elaborarea i punerea n aplicare a sistemului de monitorizare i evaluare a serviciilor de protec ie a copilului i famil iei; c) crearea, la nivel na ional i local, a unui sistem informa ional care s includ date privind copilul i familiile aflate n dificultate i n situa ii de risc, institu iile de protec ie a copilului i familiei; d) dezvoltarea i promovarea modelelor viabile de servicii comunitare de protec ie a copilului i familiei, servicii de prevenire a intr rii copiilor n dificultate i n sistemul reziden ial de ngrijire i educa ie, servicii de asisten social pentru familiile i copiii n situa ii de risc i afla i n dificultate; e) elaborarea mecanismului de implicare a sectorului privat n solu ionarea problemelor copilului i familiei i crearea serviciilor comunitare de protec ie social . Articolul 12. Principiile proba iunii Activitatea de proba iune se desf oar n baza principiilor: a) respect rii drepturilor omului i a demnit ii umane i neadmiterii discrimin rilor de orice natur ; b) sprijinirii i ncuraj rii permanente a persoanelor supravegheate, asistate i consiliate n vederea reintegr rii lor n societate i n vederea asum rii responsabilit ii propriilor ac iuni prin formarea unei atitudini corecte fa de ordinea de drept i regulile de convie uire social ; c) oportunit ii, ntruct activitatea de proba iune se desf oar n orice faz a procesului penal pentru a asigura o reac ie social eficace la fapta s vr it , n func ie de situa ia psihosocial i condi iile de fapt a s vr irii infrac iunii, i a realiza cu succes interven ia n solu ionarea problemelor persoanei n conflict cu legea; d) particip rii comunit ii la procesul de asisten , consiliere psihosocial i control; e) diferen ierii i individualiz rii activit ile de proba iune snt selectate n func ie de situa ia psihosocial a persoanei i de infrac iunea s vr it . CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVIT II DE PROBA IUNE

Articolul 13. Organizarea activit ii de proba iune (1) Organizarea activit ii de proba iune se pune n sarcina oficiului cent ral i se realizeaz subdiviziunilor teritoriale. (2) Oficiul central i subdiviziunile sale teritoriale formeaz organele de proba iune . (3) Organele de proba iune fac parte din sistemul organelor Ministerului Justi iei. (4) Regulamentul privind activitatea organelor de proba iune este aprobat de c tre Guvern. Articolul 14. Func iile de baz ale organelor de proba iune

prin intermediul

Organele proba iunii au urm toarele func ii: a) prezentarea referatelor presentin iale de evaluare psihosocial a personalit ii; b) elaborarea i aplicarea programelor de corec ie a comportamentului social; c) coordonarea execut rii anumitor categorii de pedepse; d) exercitarea controlului asupra persoanelor care au fost condamnate condi ionat cu suspendarea sau amnarea execut rii pedepsei, care au fost libera i de pedeapsa penal nainte de termen, libera i de r spundere a penal ; e) controlul asupra execut rii m surilor de constrngere cu caracter educativ; f) acordarea asisten ei i consilierii postpenitenciar e; g) coordonarea activit ii reprezentan ilor altor autorit i publice centrale i autorit ilor publice locale, organiza iilor neguvernamentale, a c ror activitate are leg tur direct sau tangen ial cu proba iunea; h) elaborarea i implementarea programelor de corec ie social a condamna ilor; i) colaborarea cu institu iile penitenciare n vederea preg tirii persoanelor spre liberare din locurile de deten ie. Articolul 15. Finan area activit ii de proba iune Finan area activit ii de proba iune se efectueaz de la bugetul de stat i din alte mijloace neinterzice de legisla ie. Articolul 16. Baza de date (1) Informa ia despre persoanele aflate n conflict cu legea se introduce n baza de date. (2) Volumul informa iei incluse n baza de date, modul includerii i utiliz rii acesteia se stabilesc de c tre Guvern. (3) Protec ia informa iei incluse n baza de date se realizeaz n conformitate cu legisla ia. Articolul 17. Consiliul consultativ al proba iunii

(1) n scopul optimiz rii conlucr rii organelor n realizarea politicii unice n sfera proba iunii, se creeaz Consiliul consultativ. (2) Componen a Consiliului consultativ i regulamentul de activitate a acestuia se aprob de c tre ministrul justi iei. Articolul 18. Colaborarea organelor de proba iune cu alte autorit i i organiza ii (1) Organele de proba iune, n conformitate cu competen ele lor, colaboreaz cu organele statale i neguvernamentale. (2) Autorit ile administra iei publice locale pot acorda ajutor organelor de proba iune prin punerea la dispozi ie a spa iilor pentru realizarea activit ii de proba iune, crearea centrelor de reabilitare social a persoanelor liberate din locurile de deten ie, finan area diverselor programe legate de proba iune. (3) Organiza iile neguvernamentale, inclusiv cele interne pot acorda ajutor organelor de proba iune. CAPITOLUL III STATUTUL PERSONALULUI ORGANELOR DE PROBA IUNE Articolul 19. Personalul organelor de proba iune (1) Personalul organelor de proba iune este format din angaja ii oficiului central (cu excep ia personalului tehnic) i consilierii de proba iune, care i exercit activitatea n subdiviziunile teritoriale. (2) Participan i ai proba iunii pot fi i voluntari - persoane care i-au exprimat voin a de a lua parte la realizarea activit ilor de proba iune. Activitatea voluntarilor se realizeaz n baza acordului de colaborare. Voluntarilor li se compenseaz cheltuielile pentru transport i rechizite de birou. (3) Personalul organelor de proba iune dispune de legitima ie de serviciu i insign , ale c ror modele snt aprobate de Guvern. (4) Salarizarea personalului organelor de proba iune se realizeaz potrivit Legii cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar i altor acte normative. (5) La func ii n organele de proba iune pot accede persoanele care corespund cerin elor Legii serviciului public. Articolul 20. Consilierii de proba iune (1) Activitatea de proba iune se realizeaz nemijlocit de c tre consilierii de proba iune. (2) Persoana care exercit func ia de ef al subdiviziunii teritoriale este i consilier de proba iune. (3) n fiecare subdiviziune teritorial se nume te cte un consilier de proba iune specializat n lucrul cu minorii. Articolul 21. Competen a consilierului de proba iune n exercitarea atribu iilor de serviciu, consilierul de proba iune: a) ine eviden a i exercit controlul persoanelor condamnate cu suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei, liberate condi ionat de pedeaps nainte de termen, condamnate cu amnarea execut rii pedepsei, liberate de r spunderea penal ; b) coordoneaz executarea pedepsei sub form de munc neremunerat n folosul comunit ii i privare de dreptul de a ocupa anumite func ii sau de a exercita o anumit activitate; c) realizeaz controlul asupra execut rii m surilor de constrngere cu caracter educativ; d) ntocme te referatele presentin iale de evaluare psihosocial a personalit ii, solicitate de institu iile corespunz toare; e) transmite referatele institu iei penitenciare unde este de inut persoana; f) ine dosarele persoanelor aflate n conflict cu legea penal ; g) desf oar ac iuni de resocializare i reintegrare n privin a persoanelor aflate n conflict cu legea penal sau liberate din locurile de deten ie; h) particip la edin ele de judecat , la solicitarea instan ei, n momentul prezent rii referatului presentin ial de evaluare psihosocial a personalit ii; i) ini iaz procedura de stimulare i sanc ionare a persoanelor aflate n conflict cu legea penal i expediaz demersurile respective n instan a de judecat ; j) organizeaz i desf oar programe educative i de profilaxie cu persoanele minore aflate n conflict cu legea sau liberate din locurile de deten ie; k) ntocme te raporturi periodice privind acordarea consulta iilor i ajutorului psihosocial, precum i de control; l) n baza activit ii practice i teoretice , formuleaz propuneri pentru dezvoltarea activit ilor de proba iune; m) p streaz confiden ialitatea datelor de care a luat cuno tin n leg tur cu executarea obliga iilor de serviciu, chiar i dup ncetarea rela iilor de munc , cu excep ia cazurilor de interogatoriu de c tre organul de urm rire penal competent sau instan a de judecat ; n) ncheie contracte cu persoanele liberate din locurile de deten ie. Articolul 22. Drepturile consilierului de proba iune (1) Consilierul de proba iune are urm toarele drepturi: a) s citeze persoanele aflate n conflict cu legea penal i cele liberate din locurile de deten ie pentru a desf ura activit i de proba iune; b) s cear de la persoanele aflate n conflict cu legea penal ndeplinirea obliga iilor impuse; c) n limita scopului activit ilor sale, s i se asigure accesul la dosarele penale i contraven ionale a le persoanelor aflate n conflict cu legea penal i ale celor liberate din locurile de deten ie; d) s aib acces liber n institu iile penitenciare, dac este necesar pentru exercitarea atribu iilor de serviciu;

e) s viziteze persoanele n conflict cu legea penal i cele liberate din locurile de deten ie la locul afl rii lor, la locul de trai, de munc i nv tur ; f) s aplice avertiz ri persoanelor aflate n conflict cu legea penal i celor care i ncalc obliga iile; g) s solicite informa ii cu privire la desf urarea activit ilor de proba iune de la autorit ile publice centrale i locale, de la institu ii, ntreprinderi, organiza ii sau de la persoane fizice; h) s nainteze propuneri referitor la programele guvernamentale n domeniul adapt rii sociale a persoanelor liberate din locurile de deten ie. (2) Consilierul de proba iune are i alte drepturi prev zute de lege. Articolul 23. Protec ia juridic a personalului organelor de proba iune (1) Personalul organelor de proba iune se afl sub protec ia statului. (2) Cerin ele legitime ale personalului organelor de proba iune snt executorii pentru persoanele cu func ii de r spundere i cet eni. Neexecutarea cerin elor legitime legate de ndeplinirea obliga iilor de serviciu ale personalului organelor de proba iune, precum i ac iunile persoanelor cu func ii de r spundere i ale cet enilor care mpiedic executarea de c tre colaboratori a obliga iilor lor atrag r spunderea administrativ , conform legisla iei. (3) Personalul organelor de proba iune este cuprins n asigurarea de stat de persoane prin efectul legii din contul mijloacelor bugetului de stat, suma asigurat fiind egal cu suma drepturilor b ne ti pentru 10 ani n ultima func ie. (4) Sumele asigurate se pl tesc n caz de: a) deces al personalului organelor de proba iune survenit n leg tur cu ndeplinirea obliga iilor de serviciu, persoanelor ce se afl la ntre inerea acestuia, cu titlu de ajutor unic echivalent cu suma drepturilor b ne ti pe 10 ani ale celui decedat, i, n afar de aceasta, timp de 5 ani, lunar, suma drepturilor b ne ti lunare ale celui decedat. La expirarea termenului indicat se stabile te pensie de urma , conform legii privind pensiile de asigur ri sociale de stat; b) invaliditate a personalului organelor de proba iune survenit n leg tur cu ndeplinirea obliga iilor de serviciu sau invaliditate survenit n perioada de cel mult 3 ani de la eliberarea din serviciu ca urmare a unei boli contractate n perioada satisfacerii serviciului, n caz dac nu exist temei pentru acordarea pensiei pentru vechime n munc . Sumele de asigurare sub form de drepturi b ne ti lunare se vor pl ti personalului organelor de proba iune pn la restabilirea capacit ii de munc , dar nu mai mult de 5 ani. Dup expirarea acestui termen se stabile te pensie de invaliditate. CAPITOLUL IV DISPOZI II FINALE I TRANZITORII Articolul 24 (1) Prevederile prezentei legi intr n vigoare la expirarea a 6 luni de la data public rii. (2) Personalul care pn la data intr rii n vigoare a prezentei legi a desf urat activit i de proba iune, conform Codului de executare, i vor continua activitatea n func iile de inute. (3) Guvernul, n termen de 6 luni din data public rii: a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative n concordan cu prezenta lege; b) va aproba actele normative necesare execut rii prevederilor prezentei legi; c) va asigura revizuirea i anularea actelor normative care contravin prezentei legi.

N O TA IN F O R M A T I V La proiectul Legii cu privire Ia proba iune

La momentul actual Republica Moldova se afl n proces de reformare a sistemului de justi ie penal . Aten ie deosebit se acord pedepselor alternative nchisorii. Pedeapsa penal este o m sur aplicat n urma s vr irii cu vinov ie a unei fapte prejudiciabile, prev zute de legea penal . De aceea, dac persoana vinovat la svr irea unei infrac iuni este pedepsit f r priva iune de libertate, totu i ea este social periculoas . Reiesind din aceasta, persoana dat necesit a fi supravegheat din partea comunit ii i reintegrat n societate. Aceast activitate de supraveghere i reintegrare a infractorilor, se apreciaz drep t form de proba iune. Proba iunea" este un termen care define te o institu ie a justi iei penale. Totodat proba iunea" necesit a fi conceput i n sensul anumitor servicii. n calitate de concept, proba iunea se refer la men inerea infractorilor n cadrul comunit ii, cu aplicarea strategiilor de integrare social i promovare a ideii de siguran social . Proba iunea este o form a alternativelor la deten ie. Tendin a data a ap rut circa o sut de ani n urm . n a doua jum tate a secolului XVIII deten ia nchisorii a fost deseori criticat . Argumentul principal este c nchisoarea nu poate solu iona sarcina principal - reabilitarea social i corectarea infractorului. n rezultatul criticii permanente, din partea organiza iilor interna ionale i diverse forumuri, n a doua jum tate al secolului XX, proba iunea i munca neremunerat n folosul comunit ii, ca o form de alternativ deten iei, au devenit elementele principale ale sistemului pedepselor penale n multe ri. Institutul Proba iunii prevede att alternative la deten ie pentru condamna i adul i, cit i pentru cei minori. Ins este de men ionat faptul, c condamna ii minori snt o categorie special de persoane delincvente eu care este necesar de a efectua anumite m suri cu caracter pedagogic, psihologic si sociologic, prestai de persoane bine preg tite n acest domeniu. De aceea autorit ile de guvern mnt ale arilor europene au ajuns Ia concluzia, c este necesar crearea serviciilor care vor solu iona problema reintegr rii sociale a persoanelor aflate n conflict cu lege. In toate rile europene, !a momentul aciuai activeaz . Serviciile de proba iune. Dac s analiz m practica european , atunci se observ c Serviciile de proba iune sunt structuri aflate sub autoritatea Ministerului Justi iei. Republica Ceh , Lund n considera ie tendin ele Cehiei n partea tinderii spre rile dezvoltate n domeniul politicii penale, precum i a recomand rilor Consiliului Europei i necesitatea de a efectua procesul penal mai efectiv, n anul 1994. a fost creat Servici ul de proba iune. Serviciul de proba iune a fost creat n baza Decretului Guvernului nr.34I din 1994. La 01.01.96 Ministerul justi iei a introdus func iile personalului de proba iune n toate regiunile Cehiei. n a. 2000 a fost adoptat Legea privind Serviciile de proba iune i mediere. Serviciul de Proba iune i Mediere (SPM) este un Serviciu guvernamental, care ac ioneaz n numele Guvernului i este finan at de la bugetul de stat. nfiin area serviciilor de proba iune i mediere a f cut parte din procesul de reform a sistemului de justi iei penal , noul Serviciu oferind cadrul necesar adopt rii eficiente a unor decizii privind aplicarea m surilor i sanc iunilor comunitare. Serviciul de Proba iune i Mediere are o acoperire na ional , avnd o organizare pe dou nivele, cu un segment central (Praga) i 74 de centre nfiin ate pe Ung judec torii. Centrele de proba iune i mediere au ca personal asisten i i ofi eri care au o calificare prev zut de lege. Activitatea de asisten a social desf oar i asisten i sociali din penitenciare, sub subordonarea Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. Acest Serviciu nou creai reprezint un organism inedit n sfera politicii penale, aflndu-se la interac iunea dintre asisten a social i lege (n special cea penal ). Lituania n Lituania Serviciul Proba iunii de Stat este creat n anul 2003 i se afl sub autoritatea Ministerului Justifici. Activeaz Serviciul n baza Legii cu privire la Serviciul Proba iunii de Stat. Direc iile de bazfi a Serviciului .sunt - dezvoltarea i organizarea politicii execut rii a pedepselor penale comunitare i acordarea asisten ei persoanelor care au isp ii pedeapsa n nchisori. Cu crearea Serviciului de proba iune Lituania a intrat n num rul celor state care prin politica sa penal doresc s corecteze comportamentul infractorului, f r nc lcarea drepturilor fiec rui individ. Politica dat a statului permite de a ridica securitatea public i mic orarea motivelor care tind spre s vr irea noilor infrac iuni. Cu al t e cuvinte serviciul de proba iune este un organ de stat care are grij de securitatea public , lucrnd cu oamenii, care isp esc pedepsele penale n societate (pedepse comunitare, munca neremunerat n folosul comunit ii etc), i ajut persoanelor care au isp it pedeapsa penal n nchisoare, s se ntoarc n societate (reintegreze). Serviciul de stat de proba iune este condus de Direc ia de proba iune. n regiunile republicii activeaz 27 de subdiviziuni. n total n anul 2007 statele de personal vor constitui 450 de persoane. Suedia. n Suedia, o importan major se atrage pedepselor nonprivative de libertate. n mediu, anual n deten ie se afl 4500 de condamna i i circa 12000 de persoane care se afl sub supravegherea Serviciului de proba iune. Serviciul de proba iune n Suedia a fost creat n anul 1965. La un condamnat n deten ie se cheltuie circa 200 de dolari SIJA pe zi, ns Ia o persoan aflat

sub supravegherea Serviciului de proba iune - 10 dolari. n perioada de prob , condamnatul este obligat s viziteze programe speciale, unde se discut diverse probleme legate de criminalitate, alcoolism, narcomanie etc. Anglia i ara Galilor. n Anglia i ara Galilor Serviciul de proba iune tuteleaz infractorul pn la nchisoare, la nchisoare i dup eliberare d i n nchisoare. n total, n Anglia i ara Galilor sunt 42 servicii regionale. In fiecare Serviciu activeaz cte 350 de angaja i, n total - circa 15 000 de speciali ti. Serviciul de proba iune supravegheaz circa 200 mii de persoane (30% constituie cei libera i nainte de termen d i n nchisoare). In mediu la un specialist al serviciului revine cte 13 -14 supraveghea i. Infractorul este supravegheat de Serviciul proba iunii din momentul cnd el a nimerit Ia poli ie. Sarcina principal a Serviciului este asisten a infractorului pentru ca el s revin n societate, ntr-o vi a a normal . Georgia n anul 2003 n Georgia a fost elaborat proiectul de dezvoltare a sistemului de proba iune. Acest proiect a fost realizat cu suportul financiar al Comisiei europene. n septembrie anului 2004, ambasadorul Comisiei europene n Georgia, Torben Holi e a adus Ia cuno tin a public c Georgiei este eliberat Imln.200 mii euro pentru dezvoltarea infrastructurii Serviciului de prob a iune. La moment n Georgia este creat Departamentul de proba iune, ofi ci i l e regionale ale serviciului, instruit personalul i creat sistemul electronic bazei de date. n Republica Moldova r o l u l proba iunii este cn siguran identificat i arc un caracter pozitiv. Cadrul legislativ propice pentru implementarea sentin elor comunitare, a fost deja elaborat. Dispozi iile Codului penal (art.arl. 54, 67, 90, 91, 93, 96, 104) i ale Codului de procedura penal (art.arl. 385, 475, 485), se remarc prin reglementarea alternativelor Ia deten ie, fiic din faza de urm rire penal , precum i prin crearea unui sistem sanc ionator preponderent educativ pentru minori, i n s t i t u i i noi, ca munca neremunerat n folosul comunit ii, preg tirea referatelor presenlen iale de evaluare psiho -social , asistenta i consilierea persoanelor liberate din nchisoare, reprezint doar unele exemple n acest sens. Aceste instituie la fel au o activitate specifica care necesit o instruire special i volum mare de lucru. Conform Codul de procedur penal (arl.art. 375,475 i 485 CPP RM) preg tirea referatelor psiho-sociale urmeaz a ii exercitat de organ specializat de resocializare". Pentru a c t i vi t a t e n domeniul proba iunii postpenitenciare este necesar de persoane care vor acorda o asisten persoanelor liberate din nchisori, precum i elaborarea unor programe de resocializarc af acestora i reintegrarea lor n societate dup perioada de nchisoare. La acest compartiment este atras o a t e n i e deosebit din partea comunit ii europene. Pentru activitate n domeniile acestea apare o necesitate stringent de cadre profesioniste n domeniul pedagogiei i psihologici. La moment, cu aceast activitate se ocup ONO, Institutul de Reforme Penale, dar dup finisarea proiectelor, atribu iile acestea vor fi predate organului de stat. Aceste noi prevederi se grefeaz pe necesitatea transpunerii dreptului comunitar n legisla ia na ional , pe de o parte, iar pe de alt parte p ol i t i c a penala a statului orientat spre crearea unor alternative reale la pedeapsa nchisorii, n vederea evit rii consecin elor negative ale ncarcer rii excesive. . Aceste preocup ri na ionale de introducere a alternativelor la nchisoare suni n concordan cu Recomand rile i Revolu iile Consiliului Europei. Implementarea Institutului Proba iunii i a alternativelor la deten ie este bazat n special pe recomand rile Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei, cum snt: Recomandarea nr.R22(99), din 30.09.1999; Recomandarea R(97)I2 din 10.09.1997 i Recomandarea R(2003)22 din 24.09.2003. Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei recomand n special aplicarea c tre persoanele condamnate pentru infrac iuni u oare i mai pu in grave a pedepselor penale condi ionate i comunitare (alternative deten iei), ndreptate spre reducerea esen ial a de inu ilor n penitenciare i corijarea lor n stare de libertate, aflndu-se sub supravegherea persoanelor preg tite special n acest domeniu i fiindu-le prestate servicii de reabilit ri: social - psihologic , bazate pe un program complex de m suri n acest sens. Mai mu l t c a a t t, necesitatea serviciilor n baza comunit ii pentru infractori este un adev r recunoscut de majoritatea absolut . De aceea putem concluziona c exist necesitatea clar i dorin a de a dezvolta i utiliza proba iunea n Republica Moldova. Proiectul Legii con ine patru capitole care la rndul lor se mpart n 24 de articole. In capitolul I al proiectului sunt incluse dispozi ii generale privind scopul proba iunii, subiec ii, direc iile de baz a l e a c t i vi t i i de proba iune, tipurile, principiile proba iunii, etc. Capitolul II reglementeaz Organizarea activit ii de proba iune. Func iile organelor de proba iune. etc. n capitolul III este reglementat Statutul personalului organelor de proba iune, i a r n capitolul IV sunt nserate dispozi iile finale i tranzitorii. Rezultatul activit ii proba iunii poate fi pozitiv, cnd n aceasta sunt implicate mai multe organe a societ ii. De aceea n proiectul dat este stipulat colaborarea dintre diverse organisme guvernamentale i neguvernamentalc i interna ionale. Aceast lege va da posibilitate de a implica n activitatea de proba iune multor donator. Deja sunt elaborate unele programe de acord are a asisten ei Moldovei n dezvoltarea a c t i vi t i i de proba iune. Preg tirea personalului implicat n activitatea de proba iune i

asigurarea metodico-material par ial va fi efectuat de c tre organiza ii interna ionale (UNICEF) i ONG-urile active n domeniul justi iei. Vor fi implicate i serviciile similare din alte ri. Lund n considera ie c Moldova tinde spre integrarea european , iar activit ii de proba iune este acordat o aten ie deosebit din partea comunit ii europene, este stringent de necesar de acest act legislativ. A adar, reunind prevederile sus-indicate sper m ca Legea n cauz s reglementeze toate momentele d i f i ci l e ce in de activitatea de proba iune. n acest sens, pentru nceput, n t r u e x e c u t a r e a prevederilor legilor nu va fi necesar alocarea c rorva mijloace financiare, i nici crearea noilor structuri, deoarece solu ionarea problemei poate fi realizat cu acele surse umane i financiare care sunt n Departamentul de executare, ocupate cu supravegherea persoanelor liberate de pedeapsa penal i celor condamna i Ia pedepse nonprivative de libertate. Angajarea personalului conform unit ilor suplimentare, va fi treptat , dup rectificarea bugetului pentru anul 2007. Proiectul Legii a fost supus procedurii de coordonare cu i n s t i t u i i l e interesate. In special a fost solicitat opinia de la Procuratura General , Curtea Suprem de Justi ie, Ministerul Finan elor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvolt rii Informa ionale, Ministerul Administra iei Publice Locale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corup iei, Comitetul Executiv al G gauziei, Baroul de avoca i. Funda ia SOROS'% Institutul de Reforme Penale, Juri tii pentru Drepturil e Omului, Centrul pentru Drepturile Omului, Comitetul Hels inki, Amnesty International, Proiectul TACIS Asisten n implementarea APC i OMC i a Planului de Ac iuni UE/Moldova n cadrul Politicii Europene de Vecin tate" fiind avizat pozitiv i sus inut de majoritatea institu iilor. Propunerile care au fost prezentate de i n s t i t u i i l e men ionate au fost luate n considera ie la definitivarea proiectului (ase vedea sinteza obiec iilor i propunerilor). Ministerului Finan elor, Ministerul Economiei i Comer ului, Comitetul Executiv al G g uziei, etc nu au prezentat avizul asupra proiectului n termenul i n modul st a bi l i t de legisla ia n vigoare.

Viceministru

Nicolae E anu