Sunteți pe pagina 1din 4

Acatistul Sfinţilor: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel,

Mărturisitori şi apărători ai Ortodoxiei pe pământ transilvan


Rugăciunile începătoare (pag 5) 21 oct - 3 nov
Condac 1
Fericiţi şi fără de prihană v-aţi arătat credincioşilor Părinţi Mărturisitori: Ioan
din Galeş şi Moise Măcinic, că, vieţuind în credinţa adevărată, aţi primit chemarea
preoţiei şi v-aţi îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Rugaţi-vă Tatălui
Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă Sfinţilor Părinţi
Ioan şi Moise şi cu rugăciunile voastre întăriţi-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Icos 1
Apa cea vie a jertfelniciei a izvorât în pământul românesc al Transilvaniei, prin
pătimirea Părintelui Ioan din Galeş. Acesta a luat pe umeri Crucea, L-a mărturisit pe
Hristos şi a primit de la Dumnezeu cununa neveştejită a muceniciei. Veniţi toţi
iubitorii de Hristos să încununăm cu laude şi cu cântări duhovniceşti pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal, că ai fost vrednic slujitor la Altar!
Bucură-te, preot de tânăr sfinţit, că ai fost credincioşilor păstor neplătit!
Bucură-te, tânăr cu minte senină, că ai fost sfeşnic strălucind de lumină!
Bucură-te, luceafăr şi blând păstor, că te-ai făcut casă pentru-ntregul popor!
Bucură-te, preot cu sfântă voinţă, scut purtător de dreptă credinţă!
Bucură-te, veste bună pentru satul tău, că turma credincioşilor ai ferit-o de rău!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 2
Dreptatea şi pacea turmei Lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai
cetăţii Sibiului, că nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credinţa străbună a fiilor neamului românesc,
Părinte Ioan, ridicat-ai glas de apărare, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
N-a suferit potrivnicul statornicia ta în dreapta credinţă şi te-a supus prigonirii, Părinte Moise, împreună
cu cei ai casei tale. Ne minunăm de pătimirea ta şi de puterea Lui Dumnezeu care te-a întărit şi cu laude îţi cântăm:
Bucură-te, că Lui Hristos te-ai dăruit şi Harul Lui te-a întărit!
Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus şi Domnului jertfă te-ai adus!
Bucură-te, cu Oprea Miclăuş în mărturisire, că Banatul ţi-a dat adăpostire!
Bucură-te, că ai suferit pentru neamul tău şi Domnul te-a păzit de cel rău!
Bucură-te, că vie ţi-a fost credinţa şi adâncă, şi în necazuri ai fost tare ca o stâncă!
Bucură-te, că iubirea ţi-a fost desfătare şi nădejdea ţi-a fost ancoră tare!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 3
Epitrahil sfinţit ai socotit lanţurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule Moise.
Văzând ei mărturisirea pentru Hristos şi lumina feţei tale au amuţit, că nu ştiau să-I cânte Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Te-ai asemănat cu Hristos, Părinte Ioan, că pârâşii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un
preot nevinovat, deşi vesteai credinţa cea adevărată la lumina zilei, de la Altarul cel sfinţit al Bisericii. De
aceea văzând noi prigoana ta şi a familiei tale, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că pe preotul Moise l-ai cercetat şi împreună hrisov aţi semnat!
Bucură-te, că prin Duhul Sfânt aţi fost netemători şi i-aţi mustrat pe asupritori!
Bucură-te, Ioane, preot neînfricat, că-n suflet credinţa vie ai păstrat!
Bucură-te, că ai avut sfârşit fericit, că Sus în Ceruri Domnul te-a primit!
Bucură-te, că-n slavă Sfinţii te cinstesc şi ţie Îngerii îţi vorbesc!
Bucură-te, că te numeri cu Sfinţii Martiri şi ţara îţi aduce laude şi cinstiri!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 4
Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioan, înlănţuit în temniţa din Sibiu, tată tău a încercat fără
izbândă să mijlocească eliberarea ta. Lui Hristos, Care te întărea, neîncetat Îi cântai: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
1
Icos 4
Oamenii curţii imperiale te-au despărţit de lumina soarelui, aruncându-te în temniţă întunecoasă
Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina Lui Hristos, Cel Care, încălzind şi luminând inima ta şi a
noastră, ne îndeamnă a-ţi cânta:
Bucură-te, luptătorule pentru Ortodoxie, că ai gustat din apa cea vie!
Bucură-te, stâncă din Carpaţi tăiată, minte de Hristos luminată!
Bucură-te, lacrimă pe faţă prelinsă, torţă de iubire veşnic aprinsă!
Bucură-te, că-n lupte la Cer ai privit şi viclenia ai batjocorit!
Bucură-te, Mucenice cinstit şi curat, că Domnul Iisus te-a încurajat!
Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire, că ai fost reazăm şi stâlp de întărire!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 5
Ne bucurăm, Sfinte Mucenic Ioan, că haina strălucitoare a pătimirii tale a biruit înşelăciunea
întunericului. Minunându-ne de răbdarea ta, ne înveşmântăm şi noi cu armele Duhului, să luptăm împotriva
patimilor şi a vrăjmăşiilor acestei lumi, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Masă sfântă s-a arătat piatra rece a temniţei în care ai fost închis, Părinte Ioan. Înarmat fiind de Hristos
cu nepătimirea, ţi-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simţi asprimea frigului şi bezna adâncurilor.
Simţirea inimii fiindu-ţi încălzită de Duhul Sfânt şi cu ochii minţii luminaţi de lumina Lui Hristos, ai biruit
toate uneltirile lui veliar. Ridicând ochii la Cer şi noi, păcătoşii, cu îndrăzneală, te lăudăm:
Bucură-te, ostaşule mult pătimitor, că ai fost al Ortodoxiei sfânt apărător!
Bucură-te, strajă în credinţă şi ancoră tare, că ai fost podoabă în Sfintele Altare!
Bucură-te, preot cu Har, rugător fierbinte şi alinător de suflete-ndoite!
Bucură-te, doctor ce vindeci suferinţa, toiag ce sprijini neputinţa!
Bucură-te, voce de Îngeri ascultată, pace în lume revărsată!
Bucură-te, liră dulce şi suavă, că Domnul te-a primit în slavă!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 6
Purtat de soldaţii împărăţiei ai fost aruncat mai întâi între zidurile cetăţii Deva, Părinte Ioan, şi socotind
că eşti prea aproape de turma ta cea cuvântătoare, în pământ străin te-au alungat. Înstrăinarea de pământul
străbun nu te-a depărtat de dragostea Lui Hristos, Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Strălucit-au faptele tale şi în pământ străin, Părinte Moise, că rugându-te pururea Lui Dumnezeu
pentru fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toţi cei ce sufereau pentru dreapta credinţă în ţara
ta. Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinţei inima ta, iar noi îţi aducem aceste cântări de laudă, zicând:
Bucură-te, jertfă de Dumnezeu primită, şi de Îngeri comoară preacinstită!
Bucură-te, aur în topitoare lămurit, smirnă cu parfum plăcut!
Bucură-te, rază cu semnul biruinţei, rouă pe florile credinţei!
Bucură-te, hrană îndestulătoare, mână de daruri dătătoare!
Bucură-te, vajnic şi bun Mărturisitor, iubire ce creşti în foc arzător!
Bucură-te, candelă veşnic aprinsă, că-n Ceruri ţi-e uşa de-a pururi deschisă!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 7
Văzând noi astăzi, Părinte Moise cum pietrele temniţelor au măcinat trupul tău plin de Har
Dumnezeiesc, ne întărim duhovniceşte şi îndrăznim a-I cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
Te-ai desfătat pe calea Lui Hristos, Mucenice Ioan, de aceea nimic nu ţi s-a părut prea greu pentru El:
nici temniţa şi nici umilinţele la care ai fost supus. Văzând tăria ta, cu evlavie îţi cântăm:
Bucură-te, a braşovenilor sfântă podoabă, că ei au venit grabnic ca să te vadă!
Bucură-te, că pătimirea ta ei nu o vor uita, şi de-a pururi cinste îţi vor da!
Bucură-te, că linişte în suflet ei ţi-au pus şi spinii suferinţei ţi i-au smuls!
Bucură-te, că ai primit moartea cu plăcere, şi aceasta ţi-a fost spre înviere!
Bucură-te, suflet de Îngeri cinstit, că Domnul în Ceruri te-a primit!

2
Bucură-te, că ţara prin tine nu piere şi Ardealul te are sprijin şi putere!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 8
Te-ai îndulcit cu dorul de Hristos şi de Ţară, Părinte Ioan, şi te-ai împărtăşit de Dumnezeiasca Lui
dragoste, că împreună cu tine şi El era întemniţat. Haină de nuntă ţi-ai ţesut din răbdarea chinurilor, iar noi,
văzând smerenia ta şi neînduplecata ta nădejde, Domnului Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Fiind întărit de Trupul şi Sângele Lui Hristos din Dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci
când slujitorii crăieşti ţi-au făgăduit daruri alese. Văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de vânzare, îţi
cântăm într-un cuget unele ca acestea:
Bucură-te, Părinte închis pentru credinţă, că ai trecut prin mare şi multă suferinţă!
Bucură-te, preot de Îngeri slujit, că Domnul Iisus mult te-a iubit!
Bucură-te, rază din soare aprinsă, stea de-a pururi nestinsă!
Bucură-te, hrană de Domnul gătită, pâine de Duhul Sfânt dospită!
Bucură-te, apă din apa cea vie, cale către veşnicie!
Bucură-te, armă ce apără glia, strajă pentru România!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 9
Neamul creştinesc pomeneşte suferinţele tale pentru dreapta credinţă, Părinte Moise. Poporul
dreptmăritor te cinsteşte că tu ai reînviat în sufletul confraţilor tăi dragostea de ţară şi de credinţa strămoşească,
Domnului cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Lacrimile de rugăciune ale fraţilor tăi din Ardeal, primeşte-le ca pe nişte mărgăritare de mult preţ. Fii,
Părinte Ioan, mijlocitor şi rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei care cu evlavie cântă:
Bucură-te, frate cu cei osândiţi, cel ce eşti prieten cu cei oropsiţi!
Bucură-te, că eşti tată pentru sărmani şi mamă pentru copiii orfani!
Bucură-te, că eşti leagăn pentru copii şi viaţă pentru cei vii!
Bucură-te, că eşti casă pentru străini şi ţară pentru români!
Bucură-te, masă pururea plină, că luminezi lumea cu lumină lină!
Bucură-te, că eşti sprijin pentru popor şi, pentru noi la Domnul, mijlocitor!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 10
Dulci au fost pentru tine cuvintele Dumnezeieşti: Intră în bucuria Domnului tău, pe care le-ai auzit de
la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire, Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinţii Mucenici,
cânţi: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Zid de întărire şi turn de credinţă te arăţi evlavioşilor ortodocşi, că Hristos primindu-te în cămările
cereşti, te-a încununat Mucenic şi te-a aşezat în Ceata Sfinţilor Martiri, Părinte Moise. Ne bucurăm de Harul
pe care l-ai primit în Ceruri şi te lăudăm zicând:
Bucură-te, floare sădită în Rai, că în Ceruri ai fost primit cu alai!
Bucură-te, omule al Lui Dumnezeu, că eşti slavă pentru neamul tău!
Bucură-te, cinste pentru braşoveni şi bucurie pentru ardeleni!
Bucură-te, icoană a sfinţiţilor clerici, că eşti tărie pentru Biserici!
Bucură-te, chivot de Har păstrător, plin de parfum plăcut mirositor!
Bucură-te, vieţuitor în cele cereşti, unde veşnic pe Dumnezeu Îl priveşti!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 11
Făclie aprinsă eşti în sălaşele cereşti, Părinte Moise, întru tot fericite! Luminează calea noastră, a celor
rămaşi în iureşul ispitelor şi al necazurilor vieţii, ca după cuviinţă împreună cu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
În Ceruri vezi de-a pururi faţa Lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă până la sânge, Părinte Ioan. Nu
înceta a te ruga pentru noi, să putem răbda asemenea ţie în primejdiile şi necazurile vieţii, ca să-ţi cântăm aşa:

3
Bucură-te, viaţă înnoită prin cruce, cântec duios ce linişte aduce!
Bucură-te, ură schimbată-n iubire şi luptă spre nepătimire!
Bucură-te, frunte cu spini încoronată, minte de Duhul Sfânt luminată!
Bucură-te, că Domnul în Cer te-a adus şi Îngerii pe cap cunună ţi-au pus!
Bucură-te, Sfinte primit între Sfinţi, că eşti Avă între Părinţi!
Bucură-te, stea ce arăţi Soarele, armă ce sfarmă zăvoarele!
Bucură-te Părinte Ioan şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 12
Comoară de preţ şi rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, Mucenicul Lui Hristos. Pe tine, care
străluceşti în lumina cea neapropiată şi vezi faţa negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm ajută-ne să dobândim
pacea inimii şi liniştea sufletelor noastre, ca împreună cu tine să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
O, iubitorilor de prăznuire, pe Mucenicul Moise, podoaba Mucenicilor şi mare folositor credincioşilor,
adunându-ne, să-l încununăm cu cântări de laude, zicând:
Bucură-te, Părinte de Domnul Iisus cinstit, că Îngerii în Ceruri te-au dorit!
Bucură-te, Sfinte cu Har curgător, că ai fost şi eşti mană pentru popor!
Bucură-te, floare sub cerul senin, că eşti suflet de Duhul Sfânt plin!
Bucură-te, piatră din stânca Hristos, liră cu viers duhovnicesc, preafrumos!
Bucură-te, făclie cu lină lumină, izvor cu apă cristalină!
Bucură-te, că din Ceruri veşnic ne priveşti şi pentru noi la Domnul pururi mijloceşti!
Bucură-te Părinte Moise şi cu rugăciunile tale întăreşte-ne în credinţă şi în iubirea de Dumnezeu!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Prealăudaţilor Mucenici Ioan şi Moise, propovăduitori ai Adevărului, preoţi mărturisitori şi apărători ai
dreptei credinţe, vă rugăm să fiţi mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu şi să ne ajutaţi cu rugăciunile
voastre să biruim uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, să ne mântuim sufletele şi să ne învrednicim a ajunge
în Sfânta Împărăţie, unde împreună cu toţi drepţii în veci să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

S-ar putea să vă placă și