Sunteți pe pagina 1din 6

nr.

_________
_________

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii


Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea
nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege
pentru modificarea Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități.

Anexă:
1. Proiectul de lege – 1 filă;
2. Nota informativă – 3 file.

Maria PANCU
Deputat

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

LEGE
pentru modificarea Legii nr.60/2012
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a


persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr.155-159, art.508), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. Articolul 36 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Statul subvenționează parțial Asociațiile Obștești "Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova" şi "Casa Republicană de Cultură a Surzilor din
Moldova", în contextul facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la obi
ectivele și manifestările culturale.”
2. La articolul 49 alineatul (4), textul „și de la locul de trai (raioane/
municipii),” se exclude.

Art. II. – Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării


prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele
sale normative în concordanţă cu aceasta.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

2
Notă informativă
la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60/2012
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

1. Denumirea autorului proiectului


Proiectul a fost elaborat de către deputatul Maria Pancu

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ


și finalitățile urmărite

3
Amendamentele propuse au drept scop aducerea în concordanță a
prevederilor Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități, cu prevederile din proiectul de lege nr.141/2022 pentru modifi
carea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, nr.205/2021.
Astfel, în proiectul de lege nr.141/2022, au fost propuse următoarele
mijloacele financiare:
- 2 400,0 mii lei pentru activitățile culturale, prin care se va asigura implic
area persoanelor cu dizabilități în procesul de organizare și participare la a
ctivitățile și măsurile culturale;
- 19 967,1 mii lei pentru majorarea compensațiilor pentru serviciile de tran
sport în contextul implementării deciziei Curții Constituționale, aprobată p
rin Hotărîrea nr. 3/2022, pentru majorarea compensației pentru serviciile
de transport persoanelor cu dizabilități, beneficiari din raioanele republicii
și mun. Bălți, la nivelul/mărimea compensației de care beneficiază locuitor
ii din mun. Chișinău.
Totodată, în urma majorării tarifelor pentru efectuarea transporturilor ruti
ere de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, la
proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2022, au fost incluse surse financiare suplimentare pentru majorarea
compensației respective, cu încă 33,3%, costul căreia constituie 34 552,0
mii lei.
De compensația pentru serviciile de transport, beneficiază circa 138 800
de persoane cu dizabilități, inclusiv circa 15 700 persoane cu dizabilități ale
aparatului locomotor.
Din numărul total de beneficiari - 138 800, circa 109 650 sunt din raioane,
iar 5750 din mun. Bălți.
În prezent, în raioane, mărimea compensației (trimestrial) pentru
persoanele cu dizabilităţi accentuate, constituie 124,5 lei, pentru
persoanele cu dizabilităţi accentuate din mun. Bălţi – 157,5 lei, iar pentru
persoanele cu dizabilități accentuate din mun. Chișinău, aceasta constituie
– 180,0 lei.
Astfel, vom asigura majorarea compensației pentru serviciile de transport
beneficiarilor din raioanele republicii și mun. Bălți, la nivelul/mărimea
compensației de care beneficiază locuitorii din mun. Chișinău, care în
prezent constituie, pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 180,0 lei.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care


au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniunii Europene
Proiectul nu-și propune armonizarea legislației naționale la cea a Uniunii
Europene.

4
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea
elementelor noi
Prezenta inițiativă legislativă vine să susțină participarea la acțiunile
culturale ale persoanelor cu dizabilități și majorarea compensațiilor pentru
serviciile de transport în vederea incluziunii sociale a acestora. Astfel, se
propune:
- completarea articolului 36 din Legea nr.60/2012 cu alineatul (2 1) cu
următorul conținut:
„(21) Statul subvenționează parțial Asociațiile Obștești "Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova" şi "Casa Republicană de Cultură a Surzilor din
Moldova", în contextul facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la obi
ectivele și manifestările culturale.”
- excluderea textului „și de la locul de trai (raioane/municipii)” din
articolul 49 alineatul (4) din Legea nr.60/2012.

5. Fundamentarea economico-financiară
Sursele financiare necesare pentru promovarea proiectului respectiv, au
fost identificate și redirecționate de la alte programe de asistenţă socială în
procesul de rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022.
Astfel, sursele identificate sunt suficiente pentru implementarea inițiativei
legislative pe care o înaintăm, care presupune 2 400,0 de lei necesare
pentru activitățile culturale, 19 967,1 mii lei pentru majorarea
compensațiilor pentru serviciile de transport și pentru majorarea cu
33,3% a compensației respective, în contextul majorării tarifelor pentru
efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate în
trafic raional și interraional, care constituie suma de 34 555,0 lei.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ in vigoare


Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare, cu care se
află în conexiune, iar modificările propuse sunt în scopul asigurării incluzi
unii sociale a persoanelor cu dizabilități.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului


Proiectul urmează va fi avizat de către Guvern și Centrul Național
Anticorupție.

8. Constatările expertizei anticorupție


Proiectul urmează să parcurgă expertiza anticorupție. După recepționarea
raportului de expertiză anticorupție, informația privind rezultatele acesteia
va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la
proiectul de lege vizat.
9. Constatările expertizei de compatibilitate

5
Întrucât proiectul de lege nu are drept scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului
de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate
cu legislația Uniunii Europene.

10. Constatările expertizei juridice


Informația referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea
proiectului de lege cu alte acte normative în vigoare, precum și respectarea
normelor de tehnică legislativă va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și
propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege vizat.

Maria PANCU
Deputat