Sunteți pe pagina 1din 3
SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA MOMIABCKO-POCCMICKOE AKLIMOHEPHOE SA “MOLDOVAGAZ” 1a. 2008, ya. Anevcana My, my, Kauinay, PM 0.2008, er. Alexandr Pugin, 64, mun Chin, RUA mee sana ut See oieetet Baste re 108248 KB «Moldindeonbanks AO, BAN MO7SuL000000002251 702248 8C"Meldndcenbank’ (PAN MCaML. 90000000225 0824 HE eMac A Fiala Convu mun Chain, cod varcarMoLowoaxe Sate er joraeona Kare nea ONO: 1009800008146, Caprall Soci 1382.08 CoO el "ONO: 1079600006148, Yeraswes Karwan: 1 392908 G00 Ermal ofcemelevagaz nd, wor metdovanee nd Nr. OF/$ - £639 din 30. 26, 2022 La nr. din 2022 Domnului Veaceslav Untila, Director general al ANRE Stimate domnule Director general, in conformitate cu prevederile pet. 60 al Metodologiei de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale (in continuare Metodologie), aprobati prin Hotirirea Consiliului de Administratie ANRE nr.355 din 13.08.2021, temei pentru revizuirea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale constituie factorii obiectivi, care genereazi necesitatea majorarii/diminuarii venitului reglementat cu mai mult de 3%, Este de mentionat ca, actualmente pretul de achizitie a gazelor naturale inclus in pretul reglementat in vigoare al gazelor naturale furnizate consumatorilor din 01.06.2022 constituie 696,02 $/1000 m:, iar pretul estimativ de achizitie a gazelor naturale pentru luna iunie 2022 constituie 873,10 $/1000 m, respectiv devierile tarifare generate pe perioada ianuarie-iunie 2022 vor constitui 783,8 mil.lei, or 4,3 % din venitul reglementat aprobat de ANRE la 31.05.2022, inclusiv devieri tarifare pe luna iunie generate dup& revizuirea preturilor reglementate din 01.06.2022 gi estimate la 107,0 mil.lei. Respectiv, generarea in continuare a devierilor tarifare semnificative este cauzati de aprobarea noilor preturi reglementate la gaze naturale, cu aplicarea din 01.06.2022, ce contravin prevederilor pct. 3 (2) al Metodologiei aferent: nfunctionarii eficiente si asigurarii viabilitatii financiare a furnizorului prin stabilirea preturilor reglementate pentru serviciul reglementat de furnizare a gazelor naturale in baza cheltuielilor reale i strict necesare pentru desfagurarea activitétii” $i nu asiguré SA,,Moldovagaz” cu resurse financiare necesare pentru onorarea angajamentelor contractuale de plata fafé de furnizorul extern de gaze naturale, creind riscul declansarii unei eventuale crize in tara. Concomitent, trebuie de remarcat faptul c&, consumatorii din 01.06.2022 achita preful mediu de furnizare pentru gazele naturale in valoarea de 848,77 $/1000 m? or 16 254 lei/1000 m*, pe cind doar pretul estimativ de achizitie a gazelor naturale pentru luna iunie 2022 constituie rue $/1000_m° or 16 720 lei/1000 mé si luna iulie - 988,61 $/1000 m* or 18 932 lei/1000 m°, ceea ce nu acopera nici costurile aferente achizitionarii gazelor naturale, nici costurile serviciului de transport si distributie al gazelor naturale, generind in continuare acumularea devierilor tarifare semnificative si totodata conducind la perturbarea functionalitatii vitale ale intreprinderii, in scopul asigur’ furnizarii fiabile a gazelor naturale. Totodata, preturile reglementate aprobate din 01.06.2022 genereazi formarea pierderilor de la TVA, rezultata ca diferent dintre TVA din importarea gazelor naturale si cel incasat de la consumatori. Este de mentionat ca, din cauza lipsei surselor financiare suficiente, SA Moldovagaz a generat acumularea datoriilor fata de Bugetul de Stat, la data de 20.06.2022, pe perioada aprilie-mai in valoare de 117,0 mil.lei, aferente achitarii TVA din importul gazelor naturale. in asa fel, tinind cont de tendinta de majorarea esentiala a pretului de achizitie a gazelor naturale in luna iunie 2022, comparativ cu cel inclus in calculul preturilor reglementate pentru anul 2022, precum si in scopul respectarii stricte a termenilor Contractului nr. 1GM-07-11, ce vizeaz achitarea stricta a platilor pentru gazele naturale furnizate, inclusiv achitarea obligatorie lunara pina la data de 20 a fiecdrei luni a 50 % din costul gazelor naturale furnizate in luna curenta, apare necesitatea de ajustare a preturilor reglementate de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022 Ajustarea preturilor reglementate este determinaté de majorarea semnificativa a costului de import al gazelor naturale procurate precum si de generarea devierilor tarifare negative esentiale, si totodatd intru respectarea prevederilor pet. 12 al dispozitiei nr.7 din 04.03.2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova. Calculul proiectului preturilor reglementate la gazele naturale este efectuat in stricté conformitate cu Metodologia tarifara, reiesind din indicii medii anuali actualizati, cu aplicarea tarifelor de tipul intrare/iesire pentru serviciul de transport al gazelor naturale, in vigoare din 18.03.2022, cu mentinerea tarifelor existente pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, nivelul cheltuielilor pentru furnizarea gazelor naturale si a componentei de corectare pentru perioada precedenti, stabilite de ANRE in structura preturilor reglementate aprobate din 01.06.2022, cu modificarea costului de procurare a gazelor naturale si al rentabilitatii, aflaté in corelatie cu costul gazelor. in calculul preturilor reglementate pretul de achizitie a gazelor naturale mediu anual pentru anul 2022 este inclus in valoare de 770,64 dolari SUA/1000 m3 sau 14 495,73 lei/1000 m®, determinat reesind din cotatiile pe platforma TTF si pretul estmativ al petrolului la situatia de 28.06.2022, Iuind in consideratie cursul de schimb al valutei nationale (18,81 lei/1 dolar SUA - curs de schimb al leului mediu anual pentu anul 2022, reiesind din prognoza preliminara a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2025), or cu 13,6% mai mult comparativ cu pretul de achizitie inclus in prefurile reglementate aprobate ANRE (696,02 dolari SUA/1000 m} sau 12 757,97 lei/1000 m*). Astfel, conform caleulelor SA «Moldovagaz», preful mediu reglementat de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022, este determinat in marime 18 042 lei/1000 m? sau cu 11,0 % mai mult decit preful mediu reglementat in vigoare din 01.06.2022 (16 254 lei/1000m’). Totodata, pentru obtinerea venitului total reglementat necesar pe anul 2022, SA «Moldovagaz» a determinat devierile tarifare formate pe perioada ianuarie- iunie 2022 (venit ratat), calculate ca diferent de la veniturile obtinute in perioada ianuarie-iunie 2022 si venitul reglementat necesar de a fi obtinut de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate, pentru perioada respectiva in valoare de 2.814,3 mil. lei (5 530 lei/1000m*). Reesind din cerintele Metodologiei, preturile reglementate la gazele naturale, furnizate de citre SA «Moldovagaz», sunt calculate pentru fiecare punct de furnizare, pretul mediu de furnizare a gazelor naturale din 01.07.2022 cu aplicarea devierilor tarifare formate pe perioada ianuarie-iunie 2022 este determinat in marime 23 572 lei/1000 m°, or cu 45,0 % mai mare decit cel mediu aprobat de ANRE din 01.06.2022 (16 254 lei/1000 m’). in contextul asigurarii obligafiilor, ce in de securitatea, calitatea, eficienta si fiabilitatea aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor finali, si in conformitate cu pet.60, din Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobat& prin Hotirirea ANREnr. 355 din 13.08.2021, SA ,,Moldovagaz” solicit respectuos examinarea si aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 (cu aplicarea din 01.07.2022). Calculele si materialele relevante determinarii preturilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2022 cu includerea devierilor tarifare generate in perioada ianuarie-iunie 2022, se anexeaza. Anexa: pe J/Ofile. Cu respect, Presedintele : tl Consiliului de Administratie 2” Vadim CEBAN Ec A Enon

S-ar putea să vă placă și