Sunteți pe pagina 1din 5

BM nr.

32/02-59
20.04.2022

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii


Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea
nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege
privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la
protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.

Anexă:
1. Proiectul de lege – 1 filă;
2. Nota informativă – 3 file.

Boris MARCOCI
Deputat

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

LEGE
privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001
cu privire la protecția socială suplimentară
a unor categorii de populație

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic – La Articolul 2 alineatul (1) punctul 8) din Legea


nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de
populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280),
cu modificările ulterioare, după textul „independenței Republicii Moldova”
se completează cu textul „ și persoanelor antrenate de organele puterii
locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea
teritoriului și a obiectelor după anul 1992”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

2
Notă informativă
la proiectul modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001
cu privire la protecția socială suplimentară
a unor categorii de populație

1. Denumirea autorului proiectului


Proiectul a fost elaborat de către deputatul Boris Marcoci

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ


și finalitățile urmărite
În perioada de 3 mai 2000 și până la 12 august 2000 Detașamentul
de deminare al Armatei Naționale în număr de 49 de pionieri ( geniști) au
executat misiunea de cercetare și deminarea terenului cu o suprafață de
85 ha în zona s. Pohrebea. Lista efectivului detașamentului se anexează.
Terenul a fost împărțit în trei zone:
Zona Nr.1 – câmpiile de-a lungul albiei râului Nistru.
Zona Nr.2 – râpile cu lungimea de la 50 m până la 250 m și adâncimea de
la 1,5 m până la 15 m. În total 186 de râpi.
Zona Nr.3 – terenurile cu păduri de treceri și fără treceri pentru pionieri la
sectoare.
Deminarea terenului a fost îndeplinită prin metoda combinată:
1. Pionierii (geniștii) au executat misiunea manual cu ajutorul detectoarelor
de mine și cu sonde la cercetarea terenului minat;
2. Prin metoda explozivă s-au instalat încărcături alungite și ulterior
inițierea acestora la deminarea râpilor (la intrări și ieșiri din râpi);
3. Distrugerea minelor antipersonal se executa prin metoda mecanică – cu
șenilele mașinii de geniu IMR-M în sectoarele inaccesibile pentru pionieri
(geniști).
Pe timpul acestei misiuni au fost deminate 85 ha de teren din s.
Pohrebea unde au fost descoperite și distruse 345 de obiecte explozive,
dintre care:
• mină antipersonal de tip PMN – 326 unit.;
• mină cu schije de baraj OZM – 5 unit.;
• mină cu schije de baraj POMZ-2M – 1 unit.;
• grenadă F-1 la întindere – 2 unit.;
• grenadă RG-42 la întindere pe copac – 1 unit.;
• bomba de aruncător 120 mm – 4 unit.;
• obuz de artilerie de 82 mm – 2 unit.;
3
• obuz de artilerie de 80 mm – 1 unit.;
• obuz de 45 mm de producere Germană din timpul al doilea război
mondial – 1 unit.;
• lovitură PG-7 – 1 unit.;
• calup de trotil de 400 gr. – 1 unit.
Practic 90 % din toate obiectele explozive descoperite au fost găsite
în râpi, din 186 râpi – 183 au fost minate. Sub șenilele mașinii de geniu
IMR-M au fost distruse 48 mine de tip PMN.
În total au fost descoperite 52 de sectoare minate, care se clasifică în
52 de câmpuri de mine.
Rezultatele activității Detașamentului de deminare sânt evidențiate
în următoarele documente de luptă:
1. Registrul acțiunilor de luptă a Detașamentului de deminare.
2. Registrul dispozițiunilor Detașamentului de deminare.
3. Registrul evidenței lucrărilor executate a Detașamentului de
deminare.
4. Registrul de instruire privind măsurile de securitate a
Detașamentului de deminare.
5. Harta terenului deminat în mărime de 85 ha din zona s. Pohrebea.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care


au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislaţia
Uniunii Europene
Proiectul nu-și propune armonizarea legislației naționale la cea a Uniunii
Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea


elementelor noi
Proiectul propune spre completare în articolul 2 alineatul (1) punctul 8)
din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor
categorii de populație, după textul „independenței Republicii Moldova” se
completează cu textul „ și persoanelor antrenate de organele puterii locale
la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a
obiectelor după anul 1992”.
5. Fundamentarea economico-financiară
Conform informațiilor amintite supra privind componența efectivului
detaşamentului de deminare care au executat deminării terenului în
regiunea satului Pogrebea se atestă 49 de potențiali beneficiari a alocației
lunare de 750 de lei, ceea ce va constitui achitarea 36.750 de lei.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ in vigoare


Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare, cu care
4
se află în conexiune, iar modificările propuse sunt în scopul asigurării
echității sistemului de pensii.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului


Proiectul urmează a fi avizat de către următoarele instituții publice:
- Ministerul Finanțelor;
- Ministerul Justiției;
- Centrul Național Anticorupție;
- Casa Națională de Asigurări Sociale.

8. Constatările expertizei anticorupție


Proiectul urmează să parcurgă expertiza anticorupție. După recepționarea
raportului de expertiză anticorupție, informația privind rezultatele acesteia
va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la
proiectul de lege vizat.

9. Constatările expertizei de compatibilitate


Întrucât proiectul de lege nu are drept scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu va fi expediat Centrului
de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate
cu legislația Uniunii Europene.

10. Constatările expertizei juridice


Informația referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea
proiectului de lege cu alte acte normative în vigoare, precum și respectarea
normelor de tehnică legislativă va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și
propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege vizat.

Boris MARCOCI
Deputat