Sunteți pe pagina 1din 3
SOCIETATEA PE ACTIUNI MOLDO-RUSA MONJABCKO-POCCHMICKOE AKLIMOHEPHOE OBLUECTBO SA “MOLDOVAGAZ” 1Ma.2005, yn Anenavap yee. 84, my Kasay, PM Po 208, a. exo Pap, 0, mn chink, RM see ponica ea fo ors an sre-ana sre IBAW Mo rawLecoooooze5 06248 KS elcndcntane A, WGAN MOTaMLoccoo002251160248 BC "Mokindsnbenic RAY MPTEMLEEECO900251 08248 KS eotindconban ala Cerrumun Chana, cod banca MOLDED plicit gretetie fiedaag eyo iON: 1003600005148, fe ae "332908 0001 ete! da - ae drokovagaz nwa maivonss nd din 2022 Domnului Veaceslav Untila, Director general al ANRE Stimate domnule Director general, Tinind cont de tendinta de majorarea esentiala a pretului de achizitie a gazelor naturale in luna iulie 2022, comparativ cu cel inclus in calculul proiectului preturilor reglementate pentru anul 2022 prezentat la data de 30.06.2022 prin serisoarea nr. 01/3-1639, precum si in scopul respectirii obligatiunilor Contractului nr. 1GM-07-11, apare necesitatea de ajustare a proiectului preturilor reglementate de fumizare a gazelor naturale pentru anul 2022, calculat cu aplicare din 01.07.2022. In proiectul actualizat al preturilor reglementate, pretul de achizitie a gazelor naturale mediu anual pentru anul 2022 este inclus in valoare de 838,12 dolari SUA/1000 m sau 15 765,0 lei/1000 m‘, determinat reegind din cotatiile pe platforma TTF si pretul estmativ al petrolului la situatia de 08.07.2022, luind in consideratie cursul de schimb al valutei nationale (18,81 lei/1 dolar SUA - curs de schimb al leului mediu anual pentu anul 2022, reiesind din prognoza preliminara a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2025), or cu 8,8 % mai mult comparativ cu preful de achizitie inclus in proiectul preturilor reglementate prezentat anterior (770,64 dolari SUA/1000 m? sau 14 495,73 lei/1000 m?). Astfel, conform calculelor SA «Moldovagaz», preful mediu reglementat actualizat de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022, cu aplicarea devierilor tarifare formate pe perioada ianuarie-iunie 2022, este determinat in marime 26 314 lei/1000 m* sau cu 61,9 % mai mult decit pretul mediu reglementat in vigoare din 01.06.2022 (16 254 lei/1000m!). in contextul celor expuse si in conformitate cu pct.60 din Metodologia de calculare, aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobati prin Hotdrirea ANRE nr. 355 din 13.08.2021, SA ,Moldovagaz” reitereaz spre examinare si aprobare proiectul prefurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 (cu aplicarea din 01.07.2022). aay ean te a Calculele si materialele relevante determinarii prefurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2022 cu includerea devierilor tarifare generate in perioada ianuarie-iunie 2022, se anexeaza. In acest context, SA Moldovagaz solicit respectuos examinarea si aprobarea preturilor reglementate la gazele naturale in termeni proxim, intru executarea obligatiunilor contractuale aferente achit gazelor naturale importate, astfel incit pretul estimativ de achizitie a gazelor naturale pentru luna august constituie 1460,84 dolari SUA/1000 m’, or cu 48 % mai mult decit cel preconizat pentru luna iulie si cu 63% mai mult decit pretul efectiv pentru luna iunie 2022 Anexa: pe £0 file. Cu respect, Presedintele Consiliului de Administratie Vadim CEBAN EX A. Epona Tel, 022-574-0731 Projectul prefurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2022 (mediu din 01.07.2022) Proicctal preuritor la gaze naturale fornicate E entry anul 2022 ee Desumirea Una de maser § Total 11000 m3 [Votunele tose de gaze naturale care san finial peta Jementate min 109,59 Votumet gaselor naturale frnizateopratorall sistema de wansport 1.4 [penraacoperieaconsumu ehnolegt pierdrlr de gaze nanwale | mum 630 or retelete de ranspore Wotunetegacelr nawrate wansportate de operator sitemali de 1.2 [ranspor in copa farsa gaelornaurale la preurireglementate la | bud 467 unctle de ered eeleede transport tuner gaceor nanraedisribute de opertorl stem de 1.3, |i in cop fdr gcelor ature ka pret reglementate nla 97 a puncte de iepre dn reflele de daribupe de pres inalh Votunete gacelor nara dstibute de operatarul sen de 14 [dsribienscopl rmsd gaceor naturale la prep eplementate las 45408 ia pci de pire din rjleledeaurbupie de presune medic ome gaceor nanralecuribute de opeatorl stem de 15, |dsrituet cop fant gaselr naturale la pre reghementate ns 7196 ic puncte de ire din ele dedrbute de presi jas olr. SUA 1000m3 x 838,12 [ctu tole de chile agmzlor naturale in cop fuze 2 rcur plement ei 1 dla. SUA x ssi rile 17247 1596500 3. [Rentabitiate elamenat furnizonlal alte ors to13s 14 [Chelitie totale suportae de ete funizor pentru procure serviilar ba [se transpor al gazlor trae ee Hace Pr |Chetictite wate sport de ie unizor penta prociaeasevicior] Saat § leecisuibuiea gaetr naeale eet pera sea [cette reglemeniat ale furizoruli legate nemijloit de pestarca ‘ © ‘eri defrnizae a galor naturale cee as THs 7, [Pomponenta de corset a veitrilor regiment ale funizorui de pach aia ae foe naturale inc [Component de covet venturi relementate ale farizoruli de 71, [eae mtr de a Frizrea gaelrnatraleconsumatorir final sei 55 995 rezutate din pericadaprecederta de relementae (pent ani 2011-2019) [Components de crete a veniturilor plement ale furizorl de 72, [ae natural, determinate peta pevoada precedents dereglemevite rine 2074.is 1998.37 [reir ari 2020-2021) | Veni retementte ateent Tamir gazelor naturale Ta pra sone nine 2110783 19319 9 [Devi formate nana 2022 oo id ro or nal cnr al a rca ular ua punt dei re de sae ree ur atr ornate pane eee de saiig ce ur tere urna pane een ee de sth ec lr nual rat pci nk de ae cal ei tr uaa pc i el de al A SBOP

S-ar putea să vă placă și