Sunteți pe pagina 1din 3

1.

FIȘĂ DE OBSERVARE
Grilă de observare a activității

Data:
Grupa : mare „B”
Durata : 30 minute
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi):
Subiectul activității: Activitate artistico-plastică
“Micii pictori”
Tipul activității: consolidare de priceperi şi deprinderi tehnice de lucru
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a
activităţii elevilor): conversaţia, explicaţia, observaţia, descrierea, demonstraţia,
exerciţiul.
Resurse materiale (mijloace de învăţământ): șorțuri, bonete, șervețele, acualele, vase
de apă, pensulă, burete, măști, siluete, pânză.

Indicatori Recunoasterea acţiunii Aspecte semnificative privind etapele


indicatorilor (se lecţiei, în funcţie
bifează) de indicatori, în vederea elaborării
proiectelor de lecţie
1.Aspect informativ Au loc discuţii despre animalele din
- conţinut ştiinţific x ogradă.
Dialogul este accesibil, se bazează
- adaptarea la nivelul clasei pe aspecte din viaţa cotidiană.
x Se face referire la cunoştinţele
dobândite la cunoaşterea mediului
- încadrarea noilor cunoştinţe x despre caracteristicile animalelor din
în sistemul cunoştinţelor ogradă.
anterioare Sunt urmărite permanent obiectivele
- realizarea cerinţelor x operaţionale de la activitatea artistico-
programei şcolare (obiective- plastică. La finalul activității se observă
cadru, obiective de referinţă) că toate obiectivele operaționale fixate
la începutul proiectării sunt realizate.

2.Aspect formativ
- utilizarea metodelor activ- x Sunt utilizate întrebări şi procedee
participative (sugerate de activizante care menţin atenţia copiilor.
programa scolară)

1
Copiii sunt stimulaţi şi încurajaţi să îşi
- realizarea conexiunii x exprime propriile păreri.
inverse
- dezvoltarea capacităţilor x Atenţia copiilor este îndreptată, prin
intelectuale întrebări, către animalele din ogradă.
- valorificarea valenţelor x Se folosesc procedee de joc şi surprize
educative ale temei pentru a menţine atenţia copiilor:
- dezvoltarea capacităţii de x
Se prezintă imaginile;
transfer realizarea de corelaţii
intra/inter/transdisciplinare) Copiii povestesc cu ajutorul imaginilor;
3. Metodologia didactică
- aplicarea metodelor si a x Metode utilizate: conversaţia,
procedeelor didactice explicaţia, observaţia, descrierea,
- utilizarea mijloacelor de x demonstraţia, exerciţiul.
învăţământ Material didactic introdus optim în
- încadrarea în timp activitate: șorțuri, bonete, șervețele,
acualele, vase de apă, pensulă, burete,
măști, siluete, pânză.
Este respectat criteriul timpului.
4. Evaluarea activităţii Evaluarea formativă se desfășoară pe
elevilor tot parcursul activității:
- iniţială -prin întrebări;
- formativă x -analiza repovestirii copiilor;
- finală -prin joc;
- prin observarea sistematică a
comportamentului;
- prin aprecieri stimulative.
5. Relaţia cadru didactic- Educatoarea stabilește o atmosferă
elev; elev-elev potrivită pentru desfășurarea activității
- atmosferă de lucru în clasă x plastică.
- organizarea activităţii pe x Îi stimulează permanent pe copii.
grupe sau Sunt create condiţiile optime pentru
independent/individual buna desfăşurare a activității artistico-
plastice: climat psihoafectiv, materiale
didactice atractive.
Copiii au fost motivați să lucreze
individual la activitatea propusă, fiind
stimulați și apreciați verbal pe tot
parcursul activității
6. Alţi indicatori

Analiza structurii proiectului de lecție:


Proiectul de activitate este acţiunea cea mai detaliată şi concretă de anticipare şi
prefigurare a acţiunilor, materializată într-un document structurat în două părţi:

2
- una introductivă (în care sunt precizate data, grupa, categoria de activitate, tema,
obiectivele de referinţă şi operaţionale, resurse educaţionale) şi
- cea de-a doua, propriu-zisă (scenariul didactic), realizat sub forma unui tabel în
care sunt înscrise: evenimentul didactic, conţinutul ştiinţific, strategii didactice, evaluare.

Analiza informațiilor pe care le conține proiectul de lecție:


Din proiectul de activitate se poate observa tema prevăzută în programa școlară și
reluată în planificarea anuală și pe unități tematice: ”Cum este, a fost și va fi aici, pe
Pământ?”. Activitatea artistico-plastică este proiectată respectându-se planificarea anuală
și planificarea pe unități tematice.
Obiectivele operaționale sunt formulate corect, iar acțiunile proiectate în
desfășurarea activității conduc către îndeplinirea lor.
Sunt respectate etapele de desfășurare a unei activități artistico-plastice, strategia
didactică aleasă contribuind la organizarea temeinică a activității.
Activitatilor artistico-plastice urmăresc familiarizarea cu materialele de lucru
specifice domeniului plastic, asimilarea elementelor de limbaj plastic, stimularea
potențialului creativ.
Prin conceperea conținuturilor, a obiectivelor, a activităților de învățare se
facilitează dezvoltarea legăturilor interdisciplinare, relațiile dintre educația plastică si
celelalte activități pe care le desfășoară copiii.
Educația estetică asigură condiții propice pentru stimularea și promovarea
creativității în toate domeniile de activitate, inclusiv în învățare.