Sunteți pe pagina 1din 5
Catre dl Andrei Spinu, stru al Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale Copie Presedintia Republicii Moldova Guvernul Republicii Moldova Parlamentul Republicii Moldova Stimate dle ministru, isterului Infrastructurii gi sporturilor rutiere, ,. pentru a asigura un larg proces participativ’, delegarea persoanelor competente care in conformitate cu adresarea nr.11-4631 din 06.10.2021 M Dezvoltarii Regionale (MIDR) a solicitat asociafiilor patronale din domeniul tra urmeaza a fi incluse in Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Legii privind modifi Codului transporturilor rutiere nr.150/2014. Subseevent, prin ordinul nr. 151 din 03.11.2021 MIDR a instituit un Grupul de lucru imputernicit si evalueze implementarea prevederilor examineze problemele sesizate de mediul de alaceri si sa area Codului transporturilor rutiere. ea Nr, 100 din prima etapa in elaborarea actelor ea re, Si Codului transporturilor rut gure elaborarea proiectului privind modi Instituirea grupului de lueru a fost dictata si de prevederile articolului 21 din Le 22.12.2017 cu privire la actele normative, care prevede normative desemnarea persoanei responsabile sau formarea grupului de lucru care va elabora proiectul. in pofida prevederilor legale si a actiunilor MIDR expuse mai sus, Grupul de lueru creat pentru claborarea proicctului de lege de modificarea Codului transporturilor rutiere nu a fost intrunit in ni » sedinta cu prezenta fizied sau virtuala pentru a analiza lacunele si asteptarile ramurii in contextul elaborarii modificdrilor la actul legal de baz care reglementeaza transportul rutier. De Codului Transporturilor Rutiere, care nu au fost dezbatute nieiodata in cadrul grupului, Mai mult ea ata, MIDR nici o data nu a inaintat in eadrul grupului de lueru propriile propuneri de modificare cu argumentele de rigoare. la membrii grupului de lucru au fost solicitate doar propuneri de modificare in context, spre surprinderea membrilor delegati in Grupul de lucru mai sus mentionat, la 21.07.2022 MIDR a plasat pe site-ul oficial in rubrica Noutati, nu la rubrica Transparenia Decizionala unde se plaseaza toate proiectele gi nu pe particip.gov.md, un proi a unor acte legislative, inclusiv a Codului transporturilor rutiere. Proiectul in eauza a fos claborat intr-o maniera plina de seeretomanie, fra ca Grupul de lucru special creat de MIDR in acest sens si aiba vreo cunostintd de cauza, de modificare Mai mult ca atat, desi in nota de argumentare MIDR evidentiazé ca seopul proiectului nu este ajustarea legislafiei nagionale la aquis-ul comunitar, el vizeazé in mod direct modificarea unor tin direct de implementarea Regulamentului nr,1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier $i Directive’ 2006/22/CE a Parlamentului European sia Consiliului din 15 martie 2006 privind conditiile minime pentru punerea in aplicare a Regulanemtelor (CEE) nr, 3820/83 si (CEE) nr 3821/85 ale Consiliului privind legistatia sociald referitoare la activitdyile de transport rutier. in pofida faptului cd actuala redactie a Codului transporturilor rutiere confine multe norme care sunt in contradictie cu aquis-ul comunitar necesar a fi implementat in conformitate cu Acordul de Asociere RM-UE, MIDR prin proiectul elaborat vine cu propuneri care continua sa inealce ica ajustarii normelor nafionale la normele comunitare asumate prin Acordul de Asociere. De asemenea, proiectul propus de MIDR vine si ‘ul comunitar, care, desi nu constituie o obligatie de implementare in baza Acordului de Asociere, totusi constituie bune practic! europene (ex Regulamentul nr, 1370/2007 al parlamentului european s,i al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar sit rutier de calevori) normele comunitare sau ignord complet nece: climine anumite principii expuse in aqui in contextul celor expuse, Asociatiile patronale din domeniul transportului rutier, care au delegat reprezentanti in Grupul de lueru privind elaborarea proiectului de modificare a Codului transporturilor rutiere, considera maniera in care MIDR a expus ,dezbaterilor publice” proicetul de modificare a Codului transporturilor rutiere una total netransparenti pri ialogul «afaceri din domeniu si confine neconcordante semnificative cu aquis-ul comunitar, incalea piile de claborare a actelor normative, constituie o mimare a -u mediul de Prin urmare, Asociafiile patronale subsemnate sol retragerea proiectului de modificare a ransporturilor rutiere din ,dezbateri publice” si organizarea ac reale si transparente a grupului de lueru creat de MIDR prin ordinul nr. 151 din 03.11.2021, in clabordrii unui proiect de lege calitativ de modifieare a Codul ci nua unor grupuri restranse de interese. Codul ransporturilor rutiere, in interesul ramut Semnatari | Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale jal Republicii Moldova Nr. 11-4631 din 06.10.2021 Agentia National Transport Auto secretariat@anta,gov.md Asociatia International a Transporturilor Auto postica@aita.md Asociatia Patronala a Operatorilor de Transport Auto alexaoleg73@gmail.com Asociafin Patronali a Profesionistilor din Transporturi "Transportatorul” patronat.transport@gmail.com Asociatia Patronali a Transportatorilor Auto “Nord” cheptea.andrei@gmail.com Asociatia Patronaki a Transportatorilor si Serviciilor Auxiliare galtrans888@gmail.com Uniunea Transportatorilor si Drumarilor utd_chisinau6 1@mail.ru Patronatul Transportatorilor Auto in Regim de Taxi patronat.taxi@gmail.com Asociatia Patronali ,,Pro Transport” protransport2020@gmail.com Asociatia Transportatorilor Internationali olsitrans@mail.ru in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale in:tiaz elaborarea proiectului Legii privind modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014, care va avea ca scop implementarea prevederilor Cartii Calitatii CEMT. eficientizarea serviciilor regulate de transport rutier, revizuirea politicii tarifare pentru serviciile de transport persoane si activitati conexe, masurilor de combatere a transporturilor ilicite, etc. Subseevent, pentru a asigura un larg proces participativ, conform prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenfa in procesul decizional, solicitim delegarea persoanelor competente care urmeazi a fi incluse in Grupul de lueru responsabil de elaborarea modificarilor mentionate. Informatia cu privire la persoanele delegate si datele de contact ale acestora urmeazi a fi prezentate pind la data de 15.10.2021, la adresele de email: secretariat@midr.gov.md si roadtransport@midr.gov.md. Viceprim-ministru, ministru Andrei SPINU Digitally signed by Spinw Ande Date 2621 1012 1641-40 MSK Ane SloninReason’ MoldSign Signature Tex 022250619 Location, Moldova Pate Maris dunn Nafonale 1, un. China, MD-2012, eh, +375-22-25-0-07, fax 0373-22-29-40-64 E-mail: sxrtaria@midegovnd Pagina web: wwvumide.govnd | Ministerul Infrastructurii | i si Dezvoltarii Regionale J @! Republicii Moldova ORDIN Ni £$7 din “Qo mun. Chisinau 4 2021 Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii privind modificarea Codutui transporturilor rutiere nr.150/2014 Intru executarea Planului de actiuni al Guvernului pentru ani? 2021-2022 in temelu! prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Regulamentului cu privire la organizarea si functionarea Ministerului Infiastructurii si Dezvoltarii Regionale, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr. 690/2017 (cu modificdrile $i completarile ulterioare), . ORDO! 1. Se instituie Grupul de Lucru pentru elaborarea proiectului Legii privind modificarea Codului transporturitor rutiere nr,150/2014 in urmatoarea componenté: - Mircea Pascalufé, Sef al Directiei Transport Rutier, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Pregedintele Grupului de lucru; ~ Andrei Slanina, Consultant principal al Directiei Transport Rutier, Ministerul Infrastructurii $i Deavoltarii Regionale, Secretarul Gruputui de lueru; - Lilia Dabija, Expert, Proiectul Bancii Mondiale pentru ameliorarea competitivitatii; = Andrei Ciorii, Sef al See Dezvoltarii Regionale; ~ Sergi Vatamaniue, Consultant principal al Directiei Transport Rutier, Ministeru! Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale; - __ Veaceslav Vasilagcu, Consultant principal al Directiei Transport Rutier, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale; > Sergiu Cecoi, Director adjunct, Agentia Nafionala Transport Auto; - _ Serghei Turcu, Sef al Secfiei Juridice, Agenfia National Transport Auto; - _ lurie Gulea, Sef al Directici inregistrare, Evident’ si Analiza a utilizarii clor permisive, Agentia National Transport Auto; i Juridice, Ministerul Infrastructurii gi act 4373-23-25-01-07, fax +3 7V RD IIAOE ‘mide govamd lala Mari Adunisi Nationale 1, mun, Chisinau, MD-2012, smal sersarta@mide gov rad Pagina wes: - Ina Angheliuc, Sef al Directiei Relatii internationale si protocol, Agentia National Transport Auto; - Oleg Alexa, Presedinte al Asociatiei Paironale a Operatorilor de Transport Auto; - Constantin Condrea, Presedinte a! Patronatului Transportatorilor Auto de Pasageri si Bagaje in Regim de Taxi; - Valentin Belous, Presedinte al Asociatici Patronale ,,Pro Transport”; ~ _ lulian Posticé, Administrator al Asociafiei Internationale a Transporturilor Auto; - Anatolie Munteanu, Director executiv al Asociatiei Patronale a Profesionistilor din Transporturi ,, Transportatorul”; - Eugen Dajco, Director executiv al Uniunii Transportatorilor si Drumarilor; ~ Eugen Galupa, Presedinte al Asociatiei Patronale a Transportatorilor si Serviciilor Auxiliare; - Silvia Vintu, Pregedinte al Asociatiei Transportatorilor Internationali: ~ lurie Moroz, Administrator al $.R.L. ,,Girile Auto Moderne”, 2. Grupul de Iucru va evalua implementarea prevederilor Codutui Transporturilor Rutiere, va examina problemele sesizate de mediul de afaceri si va clabora proiectul Legii privind modificarea Codului. 3. Serviciul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor va asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web oficiala a ministerului. 4. Controlul asupra indeplinirii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Mircea Pascaluy8, Sef al Directiei Transport Rutier. Viceprim-ministru, ministru Andrei SPINU "Plaja Marit Aduniri Nafionale 1, mun. Chginto, MD-2012, th, 1373 22-95-01-07, fax 457322234064 Eval: soereianat@midegovsmd Pagina web: worw mide gov.nd

S-ar putea să vă placă și