Sunteți pe pagina 1din 2
CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU — DECIZIE ar, din Cu privire la suplinirea Fondului de rezerva al municipiului Chisinau Avand in vedere nota informativa a Directiei generale finante a Consiliului municipal Chisinau nr. 47/02-3/160ies din 12.08.2022 referitor la consecintele intemperiei produse la data de 09 august 2022, in temeiul art. 18 alin. (1) din Legea nr. 397/2003 ,,Privind finantele publice locale”, art. 61 alin. (1) din Legea finanfelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 6 alin. (2) pet. 3) lit. h) si alin. (4) lit. b) din Legea nr. 136/2016 ,,Privind statutul municipiului Chisinau”, art. 14 alin. (4), art. 16 alin. (4) si art, 22 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 ,,Privind administrajia public& locala”, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE: 1, Se majoreaz’ cuantumul Fondului de rezerva al municipiului Chisiniu cu suma de 20 000,0 mii lei. Drept sursa de finantare a cheltuielilor se considera veniturile din active neproductive. 2. Comisia de administrare a Fondului de rezerva al municipiului Chisinau va asigura repartizarea mijloacelor pentru inlaturarea consecintelor ploilor abundente din 09 august 2022, tinfndu-se cont de necesarul prezentat de entitatile responsabile. 3. Directia generala finanfe va asigura procesul de operare a modific&rilor in bugetul municipal, pornind de la prevedcrile prezentei decizii. 4. Primarul General al Municipiului Chisinau va asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii. PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR INTERIMAR i AL CONSILIULUL Adrian TALMACI CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHISINAU DIRECTIA GENERALA FINANTE w APL YEO 6) in MALE AER lane, din Noti informativa la proiectul de decizie a Consiliului municipal Chisinau ,.Cu privire la suplinirea Fondului de rezerva al municipiului Chisinau”. Directia generala finanje a Constliului municipal Chisinau informeaza ca in uma averselor de ploaie gi vant putemie din data de 09.08.2022, au fost grav afeclute zouele extinse, in special in sectoarele Ragcani si Ciocana din municipjul Chisindu, urmare la care au fost smulsi copaci, crengi rupte, cabluri doborate, acoperiguri deteriorate, spafii inundate, etc. ‘Totodata informéin c4, prin decizia nr. 14/1 din 21 decembrie 202 ,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chisinau pentru anul 2022 in lectura a doua”, in bugetul municipal Chisindu a fost aprobata suma de 10 000,0 mii lei pentru Fondul de rezerva. In perioada 01.01 09.08.2022, au fost distribuite mijloace financiare in suma total de 6 002,6 mii lei, inclusiv 5 000,0 mii lei, pentru achitarea serviciilor si procurarea bunurilor fntru susjinerea si intretinerea persoanelor refugiate din Ucraina, respectind prevederile pet. 4 al dispozijiei Comisiei pentru situatit exceptionale a municipiului Chisinau nr. 7 din 27.02.2022 referitor la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezerva al municipiului Chisinau. Ca urmare, soldul mijloacelor Fondului de rezerva la situatia din 09.08.2022 a constituit 3 997,4 mii lei. La data de 10.08.2022 a fost convocata sedinfa Comisiei de administrare a Fondului de rezervi al municipiului Chisinau, in cadrul cdreia s-a decis de a lua act de pet. 9 al Deciziei Comisiei pentsu situatii excepfionale a municipiului Chisinu nr. 26 din 10.08 2022 referitor la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de Rezerva al municipiului Chisinau si de aloca mijloace financiare in sumi de 2 500,0 mii lei, entitatilor publice din municipiul Chisinau, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din 09.08.2022. in urma analizei estimative a costului cheltuielilor care urmeaza a fi suportale pentru inkéturarea consecintelor ale intemperiei din seara zilei de 09.08.2022, s-a constatat c& la situatia din 12.08.2022, conform devizului de cheltuieli prezentate de entitati responsabile, suma estimatz constituie aproximativ 20 000,0 mii lei, ceea ce depaseste soldul rimas in Fondului de situatia din 10.08.2022 dupa distribuire in sumé de 1 497,4 mii lei. {in acest context, se propune majorarea Fondului de rezerva al municipiului Chisinau in suma de 20 000,00 mii lei din contul veniturilor din active neproductive. envi la Sef al Directiei Olesea PSENITCHIL bd, Stefan cel Mare si Sfnt, 83, MD-2012, municipiul Chisinau, Republica Moldova, Tol, (022) 226-974; 225-541, www.dafememd: e-mail: def@eme.md