Sunteți pe pagina 1din 2

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET

privind conferirea post-mortem a ,,Ordinului de Onoare"


regretatului Valeriu TUREA

in temeiul art. 88 lit. a) din Constitufia Republicii Moldova qi al Legii


cu privire la distincliile de stat ale Republicii Moldova,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e azd:

- In semn de omagiu Ei recunoqtinfi pentru inalte caliteti


Art. l.
profesionale, muncd indelungati Ei prodigioasd in organele administraliei
publice, activitate diplomatici intensd qi contribufie substan{ialE
la realizarea politicii exteme a Republicii Moldova, precum qi pentru
consolidarea rela{iilor cu diaspora, prin promovarea politicilor din domeniu
gi a intereselor [6rii noastre, regretatului Valeriu TUREA i se conferd
post-mortem ,,Ordinul de Onoare".

Art. 2. - Prezentul decret intri in vigoare la data semndrii.

P U a
sc nv a IJ?

PRE$EDINTE MOLDOVA
o I
o3
t
oo
o
L
SA

Chi gindu, I 9 august 2022.


Nr.623-IX.
lleperog

TIPE3IIAEHT PECTIYBJII{KII MOJIAOBA

YKA3
o HarpaxAeHuu Ba;repr.ry TYPI4 (nocueprno)
opAeHoM ,,Ordinul de Onoare "

Ha ocnosaHllu rryHKTa a) crarbr.r 88 Koncruryunu Pecrry6nnxu MorAosa


u 3axona o rocyAapcrBeHHbrx HarpaAax Pecrry6nr.rxr.r Monqosa

flpesugerrr Pecny6auxu MorAoga n o c r a H o B JU e r:

B sHax yBaxeHH, r.r npr.r3HareJrrHocrr.r 3a BrrcoKr,re upoQeccuonaaruue


KatrecrBa, AorrorerHufi [JroAorBopHbrfi rpya B opraHax uy6ruvnoro
yllpaBJreHr.rf,, aKruBuylo Ar.rnJroMaTr.rqxyro AerTeJrbHocTL r.r 3Haqr4relrnufi
BKITaA B peanr,r3aur.ro sHeruHefi rroJruruKr.r Pecny6nuxu MorAosa, a raKxe
3a yKpe[JreHr.re orxoruenufi c 4uacnopofi nocpeAcrBoM npo.qBr.rxeHr.r, rroJrrrrr.rK
s AaHHofi o6racrn x I{HrepecoB naruefi c,paubr HarpaAarb Banepuy TyPIO
(nocrraepruo) opAeHoM ,,Ordinul de Onoare".

B
I I cnY B rr".j
rrPE3r4AE .PE MOnAOBA
3
o<

o &Y \i
q

Kuurunoy, 19 anrycra 2022 r.


Ne 623-IX.