Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 10

MODEL ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul/Subsemnata ................................... , legitimat prin BI/CI seria.............


nr. ...., având funcția de ................................ , reprezentant legal al ........................................,
CUI ......................., cu sediul în ............................, împuternicesc pe
Dl/Dna........................................., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate
acțiunile necesare implementării Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobat prin Ordinul nr. ...........

Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare


entității juridice ........................................... în implementarea programului, în numele și pentru
Reprezentantul legal.

Reprezentant legal al ........................................

Nume Prenume ................................

Data ...................................

Semnătura..................

59

S-ar putea să vă placă și