Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA
PENTRU EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II
PROFESORI

Specializarea Zootehnie

2007
I. NOTA INTRODUCTIVA
Programa pentru examenul de obŃinere a gradului didactic II în învăŃământ reprezintă
documentul curricular şi normativ de bază în temeiul căruia vor fi structurate şi asigurate atât
orientarea generală în domeniul cunoaşterii ştiinŃifice şi didactic/metodice a domeniului de
referinŃă, cât şi parcurgerea, prin studiu sistematic, a unei tematici adaptate nivelului profesional
al cadrului didactic, relevante, moderne şi cu o sensibilă deschidere interdisciplinară.
Programa este concepută ca bază necesară şi utilă atât pentru perfecŃionarea continuă, cât
şi pentru testarea/evaluarea concepŃiei, cunoaşterii, înŃelegerii şi interpretării principalelor roluri
profesionale ale funcŃiei din perspectiva nivelurilor carierei didactice. Acestea se vor corela cu
normativitatea psihopedagogică pe baza căreia sunt proiectate, aplicate şi inovate structurile şi
unităŃile de competenŃe - cunoştinŃele, abilităŃile, valorile şi atitudinile - corespunzătoare
standardelor şi statutului asumat/jucat de cadrul didactic în unităŃile de învăŃământ
preuniversitar din România
În cadrul acestei programe, de importanŃă majoră sunt acele componente care vor
valoriza rolul constructiv, coparticipativ al cadrului didactic în calitatea sa de actor cu statut
de educator, de purtător al mesajelor ştiinŃei devenite disciplină de învăŃământ, de reprezentant
al comunităŃii profesorilor de specialitate instituŃia şcolară şi substanŃa competenŃelor
dobândite de acesta, în concordanŃă cu motivaŃia profesională, cu o serie de roluri specifice. De
exemplu, pentru dimensiunea didactică, menŃionăm rolurile: evaluator intern şi extern, consilier
în procesul de învăŃare şi, mai ales, în depăşirea dificultăŃilor în învăŃare, mediator didactic în
procesul de adecvare a logicii domeniului de specialitate la psihologia învăŃării, predării,
evaluării etc.
Au fost urmărite formarea şi structurarea competenŃelor pentru profesia de cadru didactic,
cu aplicare la predarea disciplinelor de specialitate din aria curriculara tehnologii. Pe lângă
competenŃele specifice, în specialitate, sunt vizate competenŃele pentru îndeplinirea eficientă a
unui rol social precum şi competenŃele metodice.
Tematica programei reflecta ponderile:
- conŃinuturilor destinate pentru formarea competenŃelor ştiinŃifice ( aprox.. 60% );
- conŃinuturilor destinate formării competenŃelor didactice, încorporând metodica şi
aplicaŃiile şcolare ale domeniului ( aprox. 30%);
- conŃinuturilor altor tipuri de competenŃe necesare cadrelor didactice - competenŃe
cheie ( aprox. 10% ).
În elaborarea programelor au fost aplicate criterii de selectare a conŃinuturilor,
precum: relevanŃa conŃinuturilor pentru dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice, utilitatea
explicită a conŃinuturilor pentru activitatea didactică, adaptabilitatea la contexte profesionale,
socioculturale, sociale, economice şi tehnologice în schimbare/în evoluŃie, integralitatea şi
coerenŃa viziunii asupra cunoaşterii de specialitate, abordate în relaŃie cu didactica domeniului de
specialitate, actualitatea ştiinŃifică, în raport cu schimbările/ inovaŃiile la nivel conceptual,
metodologic şi aplicativ şi asigurarea calităŃii în educaŃie.

CompetenŃe specifice
• Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaŃi a conŃinuturilor ştiinŃifice de
specialitate şi metodice pentru disciplinele/modulele de specialitate;
• Realizarea de conexiuni între conŃinuturile disciplinelor/modulelor de specialitate
şi problemele de învăŃare specifice domeniului de pregătire;
• Realizarea corelaŃiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conŃinuturilor;
• Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăŃământ, calificării şi
specificului clasei;
• Utilizarea tehnologiilor informaŃionale în demersul didactic;

2
• Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinelor/
modulelor tehnologice;
• Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor
sau competenŃelor vizate;
• Proiectarea şi/sau selectarea unor conŃinuturi pentru programele opŃionale sau
curriculum în dezvoltare locală de tipul aprofundare/extindere/opŃional ca
disciplină nouă;
• Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaŃională;
• Aplicarea unor forme de management al clasei în funcŃie de activitatea de învăŃare
proiectată;
• Transmiterea, în funcŃie de particularităŃile de vârstă ale elevilor, a conŃinuturilor
astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
• Dezvoltarea competenŃele civice şi interpersonale ale elevilor şi conduita
antreprenorială a acestora;
• Stimularea potenŃialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităŃii.

II. DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR /


MODULELOR DE SPECIALITATE

1. Locul şi rolul disciplinelor/modulelor de specialitate în învăŃământul preuniversitar.


Construirea demersurilor didactice pentru realizarea unui învăŃământ centrat pe elev.
2.Curriculumul şcolar:
a) elemente componente (curriculum naŃional, planuri- cadru, arii curriculare,
trunchi comun, discipline, module);
b) documente curriculare (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru şi
planuri de învăŃământ, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare);
c) obiectivele predării – învăŃării – evaluării la disciplinele/modulele din aria
curriculară “Tehnologii”. CompetenŃe generale, competenŃe specifice, unităŃi de
competenŃă şi competenŃe
d) proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul:
aprofundare/extindere/opŃional ca disciplină nouă;
3. OperaŃionalizarea obiectivelor didactice: proceduri de operaŃionalizare şi exemple.
4. RelaŃia între competenŃe şi conŃinuturi de instruire.
5. Metode şi procedee de predare-învăŃare:
a) clasificarea şi caracteristicile principalelor grupe de metode de învăŃământ;
b) exemplificări de aplicare a unor metode specifice disciplinelor/modulelor de
specialitate;
c) utilizarea metodelor de predare activ-participative, centrate pe elev /
tehnicilor de învăŃare prin cooperare: metoda proiectului; studiul de caz; jocul de rol;
lucrul în echipă; problematizarea;
d) metode de stimulare a creativităŃii elevilor: brainstorming-ul, ingineria ideilor,
sinectica, metoda 6-3-5, discuŃia panel, metoda “6-6” (Philips);
e) utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul didactic;
exemplificări;
6. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare:
a) funcŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ;
b) tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor; exemplificări;
7. Medii de instruire reale şi virtuale: cabinete, laboratoare, ateliere, complexe
multimedia, săli de clasă, ferme didactice, târguri şi expoziŃii, şantiere (descriere şi
condiŃii de utilizare);

3
8. Forme de organizare a activităŃii didactice: lecŃia şi variantele de lecŃie; alte forme de
organizare (cercurile de elevi, consultaŃiile etc.)
9. Evaluarea rezultatelor şcolare în concordanŃă cu obiectivele curriculare şi criteriile de
performanŃă din standardele de pregătire profesională:
a) evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăŃământ:
definire, funcŃii;
b) metode şi tehnici de evaluare;
c) erori în evaluare şi modalităŃi de minimizare a lor;
d) construirea instrumentelor de evaluare (teste, chestionare, fişe etc.);
e) calităŃile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate şi
aplicabilitate;
f) tipologia itemilor: definiŃie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare,
reguli de
proiectare, modalităŃi de corectare şi notare.
10. Proiectarea demersului didactic: planificare calendaristică, proiectarea unităŃii
de învăŃare, proiectarea lecŃiei (pentru diferite tipuri de lecŃii). Proiectarea de activităŃi de
învăŃare intra, inter şi transdisciplinare. Cercurile ştiinŃifice ale elevilor. Proiectarea în echipă în
contextul curriculumului modular.
11. ModalităŃi de adaptare a procesului instructiv-educativ în vederea integrării elevilor
cu cerinŃe educaŃionale speciale (CES).
12. Integrarea abilităŃilor cheie în contextul diferitelor discipline tehnologice şi
module de specialitate.
13. Pregătirea profesorului pentru activitatea didactică (profesională de specialitate,
psihopedagogică şi metodică).

BIBLIOGRAFIE

1. AdăscăliŃei, A., Instruire asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007


2. Cerghit, I., Metode de învăŃământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006
3. Carcea I.M., ConsultanŃă şi consiliere educaŃională, EDP, Bucureşti, 2005
4. Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, revizuire 2002
5. Cristea, S. (coord) Curriculum pedagogic, EDP, Bucureşti, 2006
6. CreŃu, C., Curriculum diferenŃiat şi personalizat, Ed.Polirom, Iaşi, 1998
7. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995
8. Iucu R. Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi,
2000
9. Jinga, I., NegreŃ, I., ÎnvăŃarea eficientă, EDITIS, Bucureşti, 1994
10. Jinga, I., Istrate, E. Instruirea şi evaluarea asistată de calculator, Editura ALL,
Bucureşti, 2006
11. JoiŃa, E., EficienŃa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998
12. Manolescu, M., Evaluarea şcolară, Editura Meteor, Bucureşti, 2006
13. Neacşu, I., Instruire şi învăŃare, ediŃia a II-a, revizuită, EDP, Bucureşti,
1999
14. Nicola I., Tratat de pedagogie, Editura Aramis, Bucureşti, 2000

15. NiŃucă, C., Stanciu, I., Didactica disciplinelor tehnice, Editura Performantica, 2006
16. NegreŃ, I., Didactica Nova, Editura Aramis, Bucureşti, 2004
17. Onu, P., Luca, C., Introducere în didactica specialităŃii – discipline tehnice şi
tehnologice, Editura Polirom, Iaşi, 2004
18. Onu, P., Luca, C., Didactica specialităŃii, Editura „Gh. Asachi”, Iaşi, 2002
19. Potolea, D., Profesorul şi strategiile conduceri învăŃării, în vol. Structuri,
strategii şi performanŃe în învăŃământ (coord. Jinga, I.,

4
Vlăsceanu, L.), Ed. Academiei, B, 1989
20. Radu, I., T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000
21. Toma, S., Profesorul factor de decizie, Editura Tehnică, Bucureşti,
1999
22. Toma, S., Florea, V., Îndrumări metodice pentru predarea disciplinelor instalaŃii de
Constantinescu, G., încălzire şi ventilare, instalaŃii tehnico-sanitare şi de gaze,
EDP, Bucureşti, 1983
23. Tomşa, G., Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi, Casa de editură şi
presă „ViaŃa Românească”, Bucureşti, 1999
24. xxx Curriculum naŃional (www.edu.ro)
25. xxx Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare
pentru aria curriculară „Tehnologii”, MECT

III. TEMATICA DE SPECIALITATE


I ReproducŃia animalelor domestice
1. Biotehnologii moderne folosite în reproducŃia animalelor: Însamantari
artificiale, transferul de embrioni, fecundaŃia in vitro
II AlimentaŃia animalelor domestice
2. Valori energetice ale nutreŃurilor in UNL, UNC, PDI
3. Principii privind alimentaŃia taurinelor
4. Principii privind alimentaŃia ovinelor
5. Principii privind alimentaŃia cabalinelor
6. Principii privind alimentaŃia suinelor
III Tehnologii de creştere si exploatare a taurinelor
7. ReproducŃia taurinelor
8. Tehnologia creşterii viŃeilor: sisteme si metode de altare, hrănirea viŃeilor in
perioada de alăptare, nutreŃuri folosite in alimentaŃia viŃeilor sugari in
paralel cu laptele
9. ÎntreŃinerea viŃeilor si intarcarea acestora
10. Factorii care influenŃează producŃia de lapte
11. Mulsul manual si mecanic al taurinelor: metode si procedee de muls,masini
si instalaŃii de muls
12. Tehnologia de exploatare a vacilor de lapte: hrănire, îngrijire si întreŃinere
13. Factorii care influenŃează producŃia de carne a taurinelor
14. Tehnlogii de ingrasare practicate la taurine
15. Sistemul de hrănire din stoc al vacilor de lapte
16. Sistemul de hrănire al vacilor diferenŃiat sezonier
IV Tehnologi de creştere si exploatare a porcinelor
17. AlimentaŃia purceilor sugari
18. Intarcarea purceilor sugari, reguli si sisteme de intarcare
19. ÎntreŃinerea tineretului suin de reproducŃie
20. Tehnologia de exploatare a vierilor
21. Tehnologia de exploatare a scroafelor de reproducŃie
22. ObŃinerea porcului de abator
V Tehnologi de creştere si exploatarea a ovinelor
23. ProducŃia de lâna si factorii care o influenŃează
24. Factorii care influenŃează producŃia de pielicele
25. Sisteme de întreŃinere a ovinelor
26. Sisteme de reproducŃie la ovine
VI Tehnologi de creştere si exploatarea a cabalinelor

5
27. Tehnologia creşterii tineretului cabalin de reproducŃie
28. Tehnica dresajului si antrenamentului la cabaline
29. ReproducŃia cabalinelor
VII Tehnologi de creştere si exploatarea a pasărilor
30. ReproducŃia pasărilor
31. Tehnologia creşterii prepeliŃelor pentru oua si carne
32. Tehnologia creşterii struŃilor
33. Tehnologia de exploatare a găinilor pentru oua consum
VIII Tehnologi de creştere si exploatarea a iepurilor
34. Rase de iepuri pentru producŃia de carne
35. Hrănirea îngrijirea si întreŃinerea iepurilor pentru producŃia de carne
IX Tehnologii de creştere a albinelor
36. Aplicarea insamantarii artificiale la albine
37. Tehnologii moderne de obŃinere si valorificare a mierii si altor produse
apicole
38. Tehnici de cercetare a cuibului familiei de albine.
39. Metode ecologice de obŃinere a mierii

BIBLIOGRAFIE

1. Acatincăi S. – ProducŃiile Bovinelor- ediŃia a II-a, Ed. Eurobit, Timişoara, 2004


2. Ana Driha – Curs de tehnologia creşterii păsărilor, Ed. Mirton, Timişoara, 2000
3. Bogdan Al reproductia animalelor de ferma,Scrisul romanesc, Craiova 1981
4. Bura M. – Creşterea intensivă a albinelor, Ed. Helicon, Timişoara, 1996
5. Bura M, Pătruică Silvia, Bura V. Al. – Tehnologie apicolă, Ed. Solness, Timişoara, 2005
6. Culea C si colaboratorii - Sisteme de crestere a animalelor editura Mirton Timisoara
7. Dărăban S. – Tehnologia creşterii ovinelor. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
8. Dinu I si colab Tehnologia cresterii suinelor, EDP, Bucuresti 1990
9. Georgescu Gh., Velea C., Ujică V., Stanciu G., Georgescu D., RâmneanŃu N. –
Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Didactic
10. HuŃu I., Sas E., Cheşa I. – Creşterea puilor pentru carne, Ed. Mirton, Timişoara, 2003
11. Lazăr Şt. - Morfologia şi tehnica creşterii albinelor, Ad. Terra Nostra Iaşi,2003
12. Man, C. şi Man, C.A. – Avicultură ecologică. Principii, tehnici şi reglementări; Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
13. Mărghitaş L. Al. – Creşterea albinelor, Ed. Ceres Bucureşti, 1995
14. Mărghitaş L. Al. – Albinele şi produsele lor, Ed. Ceres Bucureşti, 1995
15. Marginean G si col – Tratat de hipologie Ed. Ceres Bucuresti 1996
16. Miclea V, Ladosi I Biologia reproductiei- Ed Bahai, Cluj Napoca , 1997
17. Miresan Vioara- Anatomia si fiziologia animalelor domestice, Ed Academic Pres, Cluj
Napoca 2001
18. Pădeanu I. – Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2001
19. Pădeanu I. – ProducŃiile ovinelor şi caprinelor, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
20. Pop A , Miresan E- Indrumator pentru crestrea si ingrasarea tineretului ovin, Ed Ceres,
Bucuresti 1991
21. Popescu E si Col – Cresterea animalelor de blana, Ed. Ceres Bucuresti 1997
22. Stanciu G. – Tehnologia creşterii bovinelor, Ed. Brumar, Timişoara, 1999
23. Stoica I Bazele nutritiei si alimentatia animalelor Ed. Coral Sanivet Bucuresti 2001
24. Stoica A Biologia si patologia reproductiei Ed. Garant Bucuresti 2002
25. Taftă V. – Creşterea şi exploatarea intensivă a ovinelor, Ed. Ceres, Bucureşti, 1983
26 Văcaru – Opriş I. şi col. – Tratat de Avicultură vol. I şi II, Ed. Ceres

S-ar putea să vă placă și