Sunteți pe pagina 1din 6
r Pp » - wn 2 Bl ~ ORDINEA DE ZI adoptati in cadrul sedinfei extraordinare a Consiliului Municipal Chisinau din 13 decembrie 2022 Cu privire la organizarea si desfigurarea recrutitii tinerilor néscuti in anul 2007 RAPORTOR: Dmitri Lipsiue, —_locfiitorul Comandantului Centrului militar al municipiul Chisinau Cu privire la incheierea Acordului de fnfrajire dintre Pretura sectorului Buiucani din municipiul Chisinu si Primaria Oragului Ardud, Judetul Satu Mare, Rominia RAPORTOR: Vasile Moroi, pretor al sectorului Buiveani Audierea Raportului Curfii de Conturi pe marginea Hotirarilor Curtii de Conturi a Republicii Moldova nr.52-53 din 19.09.2022 RAPORTOR: reprezentantul Curfii de Conturi a Republicii Moldova . Cu privire Ia aprobarea masurilor pentru solutionarea deficientilor si implementarea recomandarilor Curfii de Conturi din Raportul auditului conformititii procesului bugetar si gestionarii patrimoniului public in anii 2018- 2020 la UAT mun. Chisinau (UAT/bugetul de nivelul II) RAPORTOR: Raisa Cotorobai, sef al Drectiei audit intern . Cu privire la aprobarea misurilor pentru solufionarea deficientelor si implementarea recomandarilor Curtii de Conturi din Raportul auditului asupra rapoartelor financiate consolidate ale UAT mun. Chisindu incheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul TI) RAPORTOR: Raisa Cotorobai, sef al Drectiei audit intern . Cu privire la acceptarea donatiei oferite de PNUD pentru extinderea platformei online www.educaticinteractiva.md RAPORTOR: Andrei Pavaloi, sef adjunct al Directiei generale educatie, tineret si sport tulburari din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea, a efectivului limita de personal si a organigramei acestuia RAPORTOR: Marina Buga, sef adjunct al Directiei generale asistenti medicala i social . Cu privire la instalarea aparatelor Vending pe teritoriul institutiilor medico- sanitare publice din municipiul Chisindu RAPORTOR: Boris Gilea, gef al Direofiei generale asisten{i medicala si sociala 1 9. Cu privire la aprobarea structurii si a efectivului cadrul preturilor de sector imit’ al statelor de personal din RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Directici asistenta juridica 10.Cu privire la desemnarea reprezentanfilor Consiliului Municipal Chisinau in instantele de judecata RAPORTOR: Valerin Bogdan, sef al Directiei asistena juridica 11.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Chisinau in cadrul Comisiei de concurs a Ministerului Sanatatii RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Directiei asistentaijuridica 12.Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 RAPORTORI: Olesea Pgenitehi, gef al Directiei generale finante 13.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale finanfe a Consiliului municipal Chisinau, structurii, organigramei si schemei de salarizare a personalului RAPORTOR: Olesea Psenitchi, sef al Directiei generale finanfe 14.Cu privire la reorganizare, prin fuziune, (contopire) a intreprinderii municipale de alimentatic public ,,Rascani-§C” si fntreprinderea municipala de alimentatie ~Adolescena” gi aprobarea organigramei, statutului intreprinderii nou RAPORTOR: Roman Vitiuc, sef al Directiei generale economie, comert si turism 15.Cu privire la stabilirea destinafiilor pentru incdperile din str. 31 August 1989, 63 lit. (01) (etajul 1), licitate la licitatia din 24.06.2022 RAPORTOR: Roman Vitiue, sef al Directiei generale economie, comer si turism 16.Informatie privind examinarea de citre Pretura sectorului Centru a legalitatii construcfiei din str. Vlaicu Parcalab, nr.55 si nr.57 RAPORTOR: Vlad Hancu, pretor al sectorului Centra 17.Cu privire la aprobarea tarifelor si Instructiunii de funcfionare a depozitului de deseuri din constructii si demolari din Calea Iesilor, 36 RAPORTOR: Ion Burdiumoy, sef al Direcfiei generale locativ-comunale si amenajare 18.Cu privire la inifierea procedurii de contractare a serviciilor de organizare a licitafiei funciare cu strigare in municipiul Chisinau RAPORTOR: Adrian Grigoritehi, gef adjunet al Directiei generale arhitectura, urbanism $i relatii funciare 19.Cu privire la achizitionarea solutiei software personalizat pentru evidenta contabila si gestionarea informationala complex RAPORTOR: Igor Girlea, director interimar al {M Regia ,,Autosalubritate” 20.Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate fnhumitilor, a taxelor pentru intrefinerea cimitirelor gi accesul cu mijloacele de transport pe teritoriul lor i RAPORTOR: Ludmila Botan, director al LM. Combinatul Servicii Funerare” 21.Cu privire la aprobarea Nomenclatorului si tarifelor pentru serviciile prestate de intreprinderea Municipal ,Piata Centrala” RAPORTOR: Ion Pintea, sef interimar al iM. »Piafa Centrala” 22.Informatie privind avaria produst la blocul 3 al S.A.,,Termoelectrica” RAPORTOR: Vasile Leu, Director general interimar al S.A.”Termoelectrica” 23.Cu privire la formarea Scuarului din str. Sarbeascd RAPORTORI: Valerii_Klimenco, consilier municipal ; CORAPORTORI: Petru Gurau, vicedirector, al DGAURF, Ion Burdiumoy, sef al DGLCA, Victoria Covali, director interimar al AGSY, Vasile Leu, Director general interimar al S.A.”Termoelectrica” 24,Cu privire Ia stabilirea suprafejei totale a apartamentului nr. 3a din str. Liviu Deleanu nr. 5/4 g RAPORTOR: lurie Tesa, consilier municipal 25.Informatie privind scoaterea din circulatie a microbuzelor, implementarea Standardelor de calitate si a tichetarii electronice in transportul public municipal RAPORTOR: Vitalie Mihalache, gef al Directiei generale transport public gi cai de comunicatie 26.Informafic privind renovarea spafiilor locative vechi, demolarca si constructia spatiului locativ nou, in conformitate cu RLU RAPORTORI: Ion Burdiumov, sef al Directici generale locativ-comunale si _amenajare; Svetlana Dogotaru, sef al Directiei generale arhitectura, urbanism gi relafii funciare 3 27.Informatie cu privire la aprobarea PUZ-lor din localititile Bacioi, Durlesti si ‘Stduceni si coordonarea acestora cu DGAURF a municipiului Chisinau RAPORTORI: Primarii localititilor Bacioi, Durlesti si Stauceni 28.Cu privire la aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) 1. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (in volum parfial) pentru iul adiacent str. Bucovinei, municipiul Chisin&u 2. Cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal pentru teritoriul din perimetrul striizilor Timig — Nucarilor — Bujorilor din municipiul Chisinzu 3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul cu numarul cadastral 0100312.009, din str. Ginta Latin’, 16 4. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal privind dezvoltarea teritoriului {ntreprinderii Mixte , Niagara” Club SRL din str. Ghidighici, 5 5. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal in vederea valorificdrii terenurilor cu nr. cadastrale 01001011223 si 0100101.1224 gi operarea de modificdri in Regulamentul local de urbanism, sect. Centru, str. N.Testemifeanu, 31, or. Chigintu” 6. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal in vederea valorificarii teritoriulni cuprins in perimetrul strazilor Mesterul Manole - Maria Drigan - Otovasca - str-la Uzinelor, sectorul Ciocana, or. Chisinau RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, sef al Directiei generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 2 9. Despre executarea hotlirarii de judecata irevocabile gi operarea unor modificari in decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/32-14 din 28.10.2010 ,,Cu privire la vanzarea unor loturi de pimént din str. Uzinelor, 104 Combinatului de materiale de constructie . MACON” S.A. RAPORTOR: Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Direcfiei generale arhitecturd, urbanism i relafii funciare 30.Cu privire la transmiterea in proprietate privat& 1. Cu privire la transmiterea in proprietate privaté comuné a terenului din str. Simeon Murata, [ll cnclor NING PRIN si NISL PE 2. Cu privire la transmiterea in proprietate privata a 2/5 din lotul de pamant din str. Crinilor, [ij dnci ON ZL 3. Cu privire la transmiterea in proprictate privata din str. Vasile Pogor, ij dlui VE Ss 4. Cu privire la transmiterea in proprietate privat’ comuna a lotului de pamént din str-la Victor Crasescu,§j dnci NII CHEE si dlui Alia 5. Cu privire la transmiterea in proprietate privat a terenului din str-la Victor Crasescu, Milldnei LE CEES . Cu privire la transmiterea in proprietate privat a lotului de pimént din str. Odesa, [idlui Mia Cu privire la transmiterea in proprietate privata a lotului de pamdant din str. Odesa, Hdlui 1 Sm a aH 8. Cu privire la transmiterea in proprietate privat a lotului de pimént din Valea Dicescu, Il dlui Of] URE RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, gef adjunct al Directiei generale arhitecturi, urbanism si relatii funciare Ja formarea unor bunuri . Cu privire la formarea si autentificarea drepturilor asupra unui bun imobil din domeniul public al municipiului din str. Uzinelor 2. Cu privire la formarea unui bun imobil si stabilirea relatiilor fimciare de locatiune a unui lot de p&imant din str. Moara Rosie cu dl Offi Bill si dna Vill BE 3. Cu privire la formarea bunurilor imobile si transmiterea in proprietate privat a unui lot de pamant din str. Ciocérlici, lidlui Il ANN RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Directiei generale athitectur’, urbanism gi relafii fnciare 32.Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de superficie/locafiune 1. Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Vasile Alecsandri, 26 2. Cu privire la stabilirea relafiilor de locafiune asupra lotului de pimant din str. Voluntarilor, 15/5 cu fntreprinderea mixta ,EFES VITANTA MOLDOVA” S.A. 3. Despre operarea unor modificati in decizia Consiliului Municipal Chisinau nr. 13/19 din 04.08.2020 ,,Cu privire la darea in locatiune a loturilor de pamant din 0s. Muncesti, 269/1, Societijii cu rispundere limitat’ ,EURO LPG” RAPORTOR: Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Direefici generale arhitecturd, urbanism. si relafii funciare 33.Cu privire la adjudecarea la licitafie funciara 1. Cu privire la adjudecarea la licitafie finciars a dreptului de locafiune a unei suprafete din terenul domeniului public cu nr. cadastral 0100304470 (str. Maria Dragan) 2. Cu privire la adjudecarea la licitatie fanciara a dreptului de locafiune a lotului de pamént din sos. Muncesti cu numarul cadastral 0100301671 3. Cu privire la formarea unor bunuri imobile si adjudecarea la licitafie funciara, prin vanzare-cumprare, a unui lot de pamént din str. Uzinelor 4. Cu privire la formarea unor bunuri imobile si adjudecarea Ja licitatie funciar’, prin vanzare-cumprare, a unui lot de pimént din str. Bucovina 5. Cu privire la formarea unor bunuri imobile si adjudecarea la licitafie funciara, prin vanzare-cumpiirare, a unui lot de pimént din str-la 1 Flordisii 6. Cu privire la formarea unor bunuri imobile si adjudecarea Ja licitafie funciar’, prin vanzare-cumparare, a unui lot de pamént din str. N.Milescu Spitarul 7. Cu privire la operarea unor modificari in decizia Consiliului Municipal Chisinu nr, 10/2-7 din 02.07.2020 ,.Cu privire la adjudecarea, prin vanzare-cumparare, la licitafie funciara a unui lot de pamant din str. Voluntarilor” RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Direcfiei generale arhitectura, urbanism gi relatii funciare 5 34,Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pamént din str. Mitropolit Dosoftei, 103, folosit cu drept de superficie de catre Societatea cu Raspundere limitat’ y3OLSOM” 35.Cu privire la stabilirea hotarelor lotului de pamant din str. Zimbrului, 10 .A”, folosit cu drept de superficie de ctre 8.C. OMADI” S.R.L RAPORTOR: Adrian Grigorijchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism si relatii fianciare 36.Cu privire la transmiterea in proprietate privati prin vanzare-cumpirare a terenului suplimentar celui privat din str. Socoleni, 31, S.R.L. AUTO- ASISTENTA” 37.Cu privire la vanzarca-cumpararea unor suprafete suplimentare la terenurile proprietate privata ale Societitii cu raspundere limitata .AVE-PRO” cu numerele cadastrale 0100402574, 0100402738, 0100402855 si 0100402572 din str. Petricani RAPORTOR:Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectur’, urbanism gi relatii funciare 38.Cu privire la privatizarea terenului dit lui SQ MEE si drei NER RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Directiei generale arhitecturi, urbanism. si relatii funciare Calea legilor aferent obiectivului privat al 39.Informatie privind legalitatea constructiei de pe str. Sprancenoaia, 1A (numarul cadastral 0100212336), actele permisive eliberate si modalitatea de sistare a lucratilor de constructie RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, ef al Directiei generale arhitecturd, urbanism $i relatii funciare Secretar interimar al Consili Adrian Talmaci_ =

S-ar putea să vă placă și