Sunteți pe pagina 1din 11

AP RAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN AC IUNEA N REVENDICARE

Prin ac iunea n revendicare, proprietarul care a pierdut posesia lucrului, poate cere restituirea acesteia de la cel la care se g se te; proprietarul neposesor cere posesorului neproprietar recunoa terea dreptului s u de proprietate i restituirea lucrului. Obiectul ac iunii n revendicare l constituie numai bunurile imobile si cele mobile determinate individual i de care reclamantul a fost deposedat; obiectul revendic rii nu poate fi nlocuit cu alte bunuri de valoare egal ori prin compensa ie b neasc . Prin aceast ac iune se pot cere i desp gubiri pentru repararea prejudiciilor cauzate, cap t de cerere subsidiar revendic rii, instan a avnd obliga ia s se pronun e asupra ambelor capete de cereri. Temeiul juridic al revendic rii l constituie dreptul de proprietate asupra lucrului respectiv.

Caractere.

a. Ac iunea n revendicare este o ac iune pe itorie, prin care se apara dreptul de proprietate i se pune in discu ie coexisten a dreptului de proprietate, reclamantul avnd sarcina s dovedeasc titlul s u de proprietate, dup dictonul "actori incumbit probatio". Prin ac iunea n revendicare se ap r dreptul de proprietate n timp ce prin ac iunile posesorii se ap r posesia. b. Ac iunea n revendicare este o ac iune real , ea ntemeindu-se i ap rnd nsu i dreptul de proprietate care prin natura lui este un drept real, ce imprim ac iunii acela i caracter real i se deosebe te de ac iunile personale, ca de exemplu ac iunea derivnd din contractul de loca ie, contractul de depozit prin care se cere restituirea lucrului i au ca temei dreptul de crean n scut din contract.

Ac iunea n revendicare se poate exercita numai de c tre titularul dreptului de proprietate, exclusiv asupra lucrului revendicat i n consecin : a. coproprietarul sau coindivizul nu poate introduce ac iunea mpotriva celorlal i cop rta i, ntruct nu au un drept exclusiv asupra p r ilor ce li se cuvin, dar ei vor putea introduce ac iunea dup partaj. n acest sens a statuat instan a noastr suprem , respectiv fostul Tribunal Suprem prin deciziile civile nr.337/1975 i nr.2241/1972. n situa ia n care coproprietarul face dovada c a st pnit bunul distinct, exercitnd o posesie ce duce la dobndirea propriet ii prin uzucapiune, va putea introduce ac iunea mpotriva celorlal i coproprietari (T.S. deciziile civile 1903/1975 i 769/1979). b. mpotriva ter ilor, nu se va putea intenta o ac iune de c tre coproprietari sau coindivizi, ci exercitarea ac iunii se va putea face de to i cop rta ii coproprietari (T.S. decizia civ. 1030/1975; 907/1969; 662/1960). Motiva ia unei astfel de ac iuni se bazeaz pe mprejurarea c ac iunea n revendicare are scopul recunoa terii dreptului de proprietate al reclamantului i nu simpla recunoa tere a acestui drept asupra unei cote-p r i ideale nedeterminate material. c. ac iunea n revendicare asupra unui bun comun al so ilor se poate introduce i de c tre unul din so i, n baza prezum iei mandatului reciproc; dac ac iunea prive te un bun imobil, atunci nu poate fi introdus de un singur so , n acest caz nemaiexistnd prezen a de mandat reciproc.

Reglementare

A. Ac iunea de revendicare a imobilelor - privesc trei aspecte: proba dreptului de proprietate se face i In alte situa ii, cum ar fi: ob inerea de daune aduse imobilelor proprietatea reclamantului, precum i la alte drepturi reale. Sarcina probei revine reclamantului, potrivit art.1169 Cod civil, dup care prtul se va ap ra prin dovada contrar , potrivit regulii n exeptione reus fit actor sau onus probandi incumbit eius qui dicit. Exist unele dificult i n ce prive te dobndirea dreptului proprietate ntruct n trecut nu

Codul civil cuprinde dispozi ii de revendicare a mobilelor n capitolul prescrip iei, ns despre imobile nu exist astfel de prevederi.

c. Scopul ac iunii n revendicare este restituirea lucrului i deci ac iunea trebuie introdus mpotriva celui ce de ine lucrul. Condi ii de exercitare.

s-au redactat nscrisuri referitoare latransmiterea propriet ii; unele nscrisuri nu sunt nso ite de planuri topografice pentru delimitarea bunului dobndit; n transmiterea succesiv a propriet ii de diferite persoane, f r titlu - a a numite probatio diabolica este greu i chiar imposibil de f cut de a se dovedi c to i au fost proprietari; principiul relativit ii actelor juridice este acela c produc efecte numai ntre p r ile ce le-au ncheiat, succesorii lor universali sau cu titlu universal (art.973 Cod civil) i deci nu sunt opozabile ter ilor; asa fiind prtul va putea sa nu recunoasc opozabilitatea nscrisului constatator al actului translativ de proprietate.

Dovada cert se poate face n cazul dobndirii prin uzucapiune, reclamantul dovedind c el mpreun cu autorii s i au posedat lucrul ce l revendic , dobndind dreptul de proprietate prin prescrip ia achizitiv - deci posesia - de 30 ani ori de 10-20 ani.

Dovada n situa ia dobndirii prin ocupa iune, reclamantul trebuie s fac dovada c el a intrat n posesia lui, care nu apar inea nim nui, dar titlurile provin de la acela i autor sau de la autori diferi i. Dac titlurile provin de la acela i autor are c tig de cauz cel care l-a nscris mai nti (art.712 Cod procedur civil ), acest act devenind opozabil celor ce au dobndit ulterior: qui prior tempore, potiur iure. n cazul n care nici unul nu a f cut transcrierea, are ntietate cel cu titlul mai vechi, respectiv cu dat mai veche, n cazul testamentului c tig cel cu dat mai recent , care revoc pe cel anterior. n ipoteza c titlurile provin de la autori diferi i cstig : 1. prtul, ntruct el se afl n posesia lucrului: in pari causa, metior est causa possidendis: 2. c tig cel cu dat mai veche; 3. dac cele dou titluri provin de la autori diferi i, are c t ig de cauz cel care a dobndit de la autorul al carui drept este preferabil, conform principiului: "nemo plus iuris ad alium transferre protest, quam ipse habet"; dar poate c t iga i cel cu titlul mai vechi, dar posesia s fie mai bine caracterizat . b. numai o parte de ine titlul, caz n care: prtul are titlu, ac iunea reclamantului se respinge, iar dac are reclamantul titlu, acesta c t iga cu dou condi ii: titlul s emane de la un ter , nu de la el nsu i: data titlului s fie anterioar datei prtului. c. nici una din p r i nu are titlu i nici nu poate dovedi uzucapiunea sau ocupa iunea, situa ie n care s-ar respinge ac iunea, ns n practic se compar cele dou posesii i are c t ig de cauz posesia cea mai bine caracterizat ; cel de bun -credin fa de cel de rea

Ce se n elege prin titlu ? att cel translativ de proprietate (vnzare, dona ie, etc.) ct i cel declarativ care recunoaste numai un drept anterior, act de partaj, tranzac ie, hot rre judecatoreasc . Ac iunea n revendicare este imprescriptibil sub aspect extinctiv n ceea ce prive te bunurile imobile: a. dreptul de proprietate are caracter perpetuum ce nu se stinge prin neuz; b. proprietatea reprezint starea juridic normal si cuprinde cele mai ntinse atribute asupra lucrului. Ac iunile privind celelalte drepturi reale, ex: uzufructul se prescrie prin 30 ani (art.1890 Cod civil) Excep ie face imobilul adjudecat la licita ie public , cel ce se pretinde proprietar nu-l mai poate revendica dac au trecut 5 ani de la ordonan a de adjudecare (art.561 Cod pr.civil ). Proprietatea se poate dobndi prin uzucapiune de 30 ani ori de 10-20 ani. Efectele revendic rii sunt cu privire la: a. restituirea lucrului de orice sarcini cu care ar fi fost grevat de posesor, restituire ce se face cu toate accesoriile sale; dac restituirea nu mai este posibil n natur (lucrul a pierit, a fost dobndit de un ter de bun credin , expropriat) restituirea se face prin desp gubire n echivalent, ori se va restitui indemniza ia de expropiere;

b. restituirea fructelor, dac posesorul a fost de rea credin , restituie fructele numai dup data introducerii ac iunii; c. situa ia cheltuielilor f cute cu lucrul pe care l restituie:

cheltuielile pentru conservare pe care posesorul de bun credin are dreptul s le cear ntruct i proprietarul le-ar fi f cut pentru conservarea lucrului; cheltuieli utile, amelior ri care nu sunt necesare dar sporesc valoarea lucrului, ce se pretind de posesorul de buna credin ;

cheltuielile voluptuarii (de simpl pl cere personal , ce nu m resc valoarea lucrului); la aceste cheltuieli posesorul nu are dreptul la restituire, dar poate sa ridice lucr rile f cute daca este posibil, f r ns a deteriora lucrul; d. situa ia lucr rilor noi i a planta iilor f cute de posesor:

credin ; posesie viciat titlu la origine.

i neviciat ; posesia care are la origine un titlu fa de cea f r

dreptul de reten ie pentru restituirea cheltuielilor necesare i utile la care are dreptul posesorul; unii autori admit numai pentru posesorul de bun credin , al ii nu admit de loc.

Aciunea n revendicare a mobilelor

Art.1909 Cod civil prevede c lucr rile mi c toare se prescriu prin faptul posesiei lor, f r a fi trebuin de vreo curgere de timp, redactare necorespunz toare, deoarece prescrip ia presupune curgere de timp, ns textul spune c nu este nevoie de scurgere de timp. Condi ii 1. se aplic bunurilor mobile corporale, ntruct ele pot fi posedate; alin.1 art.1909 prevede c i bunurile necorporale pot face obiectul posesiei i anume titlurile de purt tor a c ror valoare este ncorporat n titlu, ex:ac iunile societ ilor, certificate de proprietate, obliga iile emise de stat si societ i; nu se aplic unei universalit i (succesiunea mobiliar i fondului de comer ca universalitate ori valoarea incorporal ). Textul art.1909 Cod civil nu se aplic : a. fac parte din domeniul public; b. sunt accesorii ale unui imobil: mobilier din apartament, ce nu devin mobile prin destina ie, ci i p streaz caracterul lor de bunuri mobile; deci nu ar fi posibil sa se re in mobilierul pretinznd c se aplic art.1909 alin.1 Cod civil.

Persoanele crora se aplic art.1909, alin.1 Cod civil.

Textul poate fi invocat de ter ul dobnditor de buna credin ce-l dobnde te de la un de in tor precar c ruia proprietarul i l-a ncredin at de bun voie. Ter ul a dobndit bunul de la un de in tor precar, iar adev ratul proprietar s-a desesizat de bun voie de lucru ncredin ndu-l unui detentor precar (depozitar, chiria , mprumutat). Detentorul precar nu poate s invoce mpotriva proprietarului aplicarea n favoarea sa a regulii art.1909 alin.1 Cod civil i el are obliga ia de a restitui lucrul; dac lucrul a fost nstr inat, ac iunea proprietarului este una n desp gubire.

Poate fi ac ionat detentorul precar prin ac iunea n revendicare, dovedind proprietatea i precaritatea detentorului. Proprietarul este interesat sa introduc ac iunea n revendicare i nu ac iunea n contract, pentru c : bunul scap de sub concursul celorlal i creditori ai debitorului, detentor precar; ac iunea n revendicare este imprescriptibil - pe cnd cea din contract, nu; detentorul precar poate s vr i ac iunea de abuz de ncredere dac nstr ineaz lucrul proprietarului; ter ul dobnditor de bun credin de la detentorul precar nu suport consecin ele faptei acestuia. Condi iile posesiei pentru a se invoca art.1909 alin.1 Cod civil

a. s fie real

i s existe cumulativ cele dou elemente ale posesiei: corpus i animus;


b. posesia sa fie util , neviciat , continu , pa nic , public , neprecar ; c. posesia s fie de bun -credin i s existe n momentul intr rii efective n posesie i ea se prezum (bona fides presumitur). Nu se cere i just titlu, dar acesta nu este inutil i s existe ca element constitutiv al bunei credin e. Este titlu putativ acela care nu are baz real existnd numai n credin a posesorului ori n imagina ia acestuia, ex. cineva crede c este mo tenitorul defunctului i ia n st pnire un bun mobil din cas . Rezult deci c ter ul dobnditor nu trebuie s dovedeasc nici buna credin nici existen a justului titlu, numai dac justul titlu ar fi un element separat de bun -credin . De asemenea art.1909 alin.1 Cod civil nu se aplic bunurilor pierdute sau furate, nl turat prin art.1909 alin2 Cod civil; iar cel p gubit l poate revendica n termen de 3 ani din ziua pierderii ori furtului de la cel la care l g se te, acesta din urm avnd ac iune n regres mpotriva celui de la care l are.

Domeniul de aplicare al art.1909 alin.2 Cod civil:

a. s fie ter de bun credin care a dobndit bunul de la ho ori g sitor; b. textul nu se aplic dac bunul este la ho ori g sitor; c. bunul s ias din patrimoniul proprietarului f r voia lui (furt, tlh rie, piraterie, pierdere din neglijen ori for major ). Nu este vorba de n el ciune, gestiune frauduloas ori abuz de ncredere; d. reclamantul s dovedeasc c bunul a fost la el n posesie, este identic cu cel furat ori g sit, c a ie it din patrimoniul s u f r voia lui. Natura termenului de 3 ani, nu este de prescrip ie achizitiv ori extinctiv , el fiind un termen de dec dere. Spre a fi termen de prescrip ie achizitiv ar trebui ca ter ul dobnditor s fi exercitat posesia timp de 3 ani, ce se calculeaz din momentul furtului ori posesiei i nu al intr rii n posesie.

Nu este nici termen de prescrip ie extinctiv pentru c dobndirea de la ter s-ar putea s aib loc dup 3 ani de la pierdere ori sustragere.

Reguli speciale pentru bunurile pierdute ori furate.

Revendicarea de c tre proprietar al bunului s u de la persoana nelegitim , nu este condi ionat de plata contravalorii, acesta avnd o ac iune personal de desp gubire de la cel de la care a procurat bunul. Dac ter ul dobnditor de bun credin are acest lucru de la un loc public (blci, trguri, negustori) atunci proprietarul care revendic este obligat s pl teasc ter ului pre ul pe care acesta l-a pl tit. Proprietarul va avea o ac iune mpotriva ho ului ori g sitorului. Art.1909 Cod civil nu se aplica n cazul ac iunii n revendicare a adev ratului proprietar mpotriva posesorului de rea credin , adic a celui care a cunoscut c nu a dobndit lucrul de la adevaratul proprietar. Posesor de rea credin este si ho ul i g sitorul. Deci, ac iunea n revendicare a bunurilor mobile este posibil i n termenul general de prescrip ie pentru ac iunile reale (art.1890 Cod civil de 30 ani), deoarece dreptul de proprietate, att pentru imobile ct i pentru mobile nu se stinge prin neuz. Regula prev zut de art.1909 alin.1 Cod civil se justific

b. n ce prive te explica ia teoretic a art.1909 alin.1 Cod civil exista teoriile: textul se ntemeiaz pe o prescrip ie instantanee i creaz un mod de dobndire a propriet ii prin efectul legii; se mai instituie de text i o prezum ie absolut (juris et de jure), care paralizeaz ac iunea n revendicare. n ce prive te uzufructul, dac uzufructuarul se deposedeaz de bun voie de un bun mobil corporal asupra c ruia el are un uzufruct, nu mai poate urm ri prin ac iune confesorie restituirea, aplicndu-se art.1909 alin.1 Cod civil.

Revendicarea bunurilor proprietate public

A. Bunurile din domeniul public (mobile i imobile) se prezum dreptul de proprietate: 1. sunt imprescriptibile extinctiv, conform art.135 pct.4 i 5 din Constitu ie i a a este dreptul comun pentru mobile i imobile. Apoi art.1844 Cod civil, art.5 alin.ultim din Legea nr.18/1991 a fondului funciar; art.53 din Legea nr.15/1990 care prevede ca organul competent s emit actul de decizie. 2. bunurile domeniului public sunt imprescriptibile i sub aspect achizitiv: art.1844 Cod civil; art.5 alin.ultim din Legea 18/1991; art.135 pct.4 i 5 din Constitu ie. B. Bunurile din domeniul privat sunt ocrotite prin art.41 pct.2 din Constitu ie, n mod legal, indiferent de titularul ei i sunt supuse dreptului comun, dac legea nu prevede altfel. Revendicarea bunurilor proprietate cooperatist , ce se consider proprietate privat , dar imprescriptibile extinctiv, potrivit decretelor-legi 66/1990 privind coopera ia me t ug reasc i 67/1990 privind coopera ia de consum si credit - i indiferent dac sunt imobile i mobile, mijloace fixe, imobile i mobile mijloace circulante, produsele necesare executarii contractelor ncheiate i sunt de asemenea imprescriptibile sub aspect

Interesul circuitului civil justific solu ia, ntruct bunurile mobile circul de regul f r ntocmirea de nscrisuri, ci se predau lucrurile, posesia valornd titlul de proprietate. n marea majoritate, posesorul este i proprietarul lucrului.

a. Proprietarul nu are ac iune n revendicare mpotriva persoanei de buna credin , pe considerent de echitate. Ter ul dobnditor a fost de bun -credin , iar adev ratul proprietar a dat dovad de rea alegere a persoanei c reia i-a ncredin at lucrul i trebuie s suporte riscul acestei alegeri.

Totu i bunurile proprietate cooperatist sunt supuse dreptului comun privind proprietatea privat n ce prive te prescrip ia extinctiv i achizitiv cu distinc iile i preciz rile f cute (art.41 pct.2, art.135 pct.2 i art.150 din Constitu ie). Reclamantul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate.

ALTA @TIT_PAR12 = Revendicarea bunurilor proprietate public A.<MI> Bunurile din domeniul public<D> (mobile i imobile) se prezum dreptul de proprietate: 1. sunt imprescriptibile extinctiv, conform art.135 pct.4 i 5 din Constitu-ie i aa este dreptul comun pentru mobile i imobile. Apoi art.1844 Cod civil, art.5 alin.ultim din Legea nr.18/1991 a fondului funciar; art.53 din Legea nr.15/1990 care prevede ca organul competent s emit actul de decizie. 2. bunurile domeniului public sunt imprescriptibile i sub aspect achizitiv: art.1844 Cod civil; art.5 alin.ultim din Legea 18/1991; art.135 pct.4 i 5 din Constitu-ie. B. <MI>Bunurile din domeniul privat<D> sunt ocrotite prin art.41 pct.2 din Constitu-ie, n mod legal, indiferent de titularul ei i sunt supuse dreptului comun, dac legea nu prevede altfel. <MI>Revendicarea bunurilor proprietate cooperatist<D>, ce se consider proprietate privat, dar imprescriptibile extinctiv, potrivit decretelor-legi 66/1990 privind coopera-ia metugreasc i 67/1990 privind coopera-ia de consum si credit -i indiferent dac sunt imobile i mobile, mijloace fixe, imobile i mobile mijloace circulante, produsele necesare executarii contractelor ncheiate i sunt de asemenea imprescriptibile sub aspect achizitiv ca la imprescriptibilitatea extinctiv; prescrip-ia achizitiv nu poate fi invocat nici de posesorul de bun-credin-.

achizitiv ca la imprescriptibilitatea extinctiv ; prescrip ia achizitiv nu poate fi invocat nici de posesorul de bun -credin .

Totui bunurile proprietate cooperatist sunt supuse dreptului comun privind proprietatea privat n ce privete prescrip-ia extinctiv i achizitiv cu distinc-iile i precizrile fcute (art.41 pct.2, art.135 pct.2 i art.150 din Constitu-ie). Reclamantul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate

Art. 135 pct. 4 din Consti uie prevede c apele cu poten ial energetic valorificabil i cele ce pot fi folosite n interes public sunt obiect al domeniului public, exclusiv al propriet-ii publice. La fel i albiiile rurilor i fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare i al mrii teritoriale apar-in domeniului public (art. 5 alin. 1 din Legea 18/1991). Precizm c potrivit art. 135 pct. 5 din Constitu-ie i art. 5 din Legea 18/1991 bunurile din domeniul public sunt inalienabile - nu pot fi nstrinate. Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de ap rmase ca urmare a lucrurilor de regularizare, vor fi amenajate pentru produc-ia agricol, piscicol, silvic - dup caz - odat cu lucrrile de baz executate de titularii acestora (art. 78 din Legea 18/1991).

<MI>b) Avulsiunea<D> Const n adugirea la un teren a unei buc-i de pmnt smuls de la un alt teren, prin ac-iunea unei ape i devine proprietatea proprietarului la care s-a alipit, dac fostul proprietar nu o revendic n termen de un an. <206>n cazul n care bucata de teren provine din domeniul public, revendicarea este imprescriptibil (art. 1844 Cod civil, art. 5 alin. ultim din Legea 18/1991, art. 135 pct. 5 din Constitu-ie). Cele artate la aluviune corespund i la avulsiune. <MI>c) Insulele i prundiurile<D> ce se formeaz n rurile neplutitoare i neamenajabile sunt ale proprietarului fondului pe care s-au format (art. 500 Cod civil), (n afar de cele ce se formeaz din apa proprietate public) i ele sunt: - insula se formeaz prin ruperea brusc a unei por-iuni dintr-un fond - revendicare timp de un an;

- un ru i face un bra-, nconjurnd pmntul unui proprietar riveran, care va pstra proprietatea insulei format din bra-. Terenurile rmase n urma secrii albiilor prsite de ap se amenajeaz de titularii acestora (art. 78 din Legea 18/1991), dup caz: un fluviu sau un ru care apar-ine statului i prurile care pot apar-ine particularilor. <MI>d) Accesiunea animalelor<D> Animalele, zburtoarele slbatice care trec n cuprinsul nostru sunt ale noastre ct timp rmn la noi, n afar de cazul cnd trecerea lor s-a ocazionat prin fraude ori artificiii (art. 503 Cod civil), avndu-se n vedere: - animalelor ce intr n fondul cinegetic li se aplic legea special; - animalele semislbatice (porumbeii i albinele) se ncadreaz n textul Codului civil dar s nu apar-in domeniului public, dar art. 503 Cod civil nu se aplic animalelor domestice (cai, oi, boi, capre, psri de curte, etc).