Sunteți pe pagina 1din 147

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BAC U

BAZELE TEHNOLOGIEI INFORMA IEI


SUPORT DE CURS

BAC U 2006
1

Cuprins
Capitolul 1. Concepte de baz privind tehnologia informa ional i de comunica ii ................................ .................. 4 1.1. Informa ia, resurs strategic a societ ii ................................ ................................ ............................... 4 1.1.1. Evaluarea informa iei ................................ ................................ ................................ ............................. 8 1.1.2. Informa ia i ntreprinderea ................................ ................................ ................................ .................... 9 1.1.3. Clasificarea informa iilor ................................ ................................ ................................ ..................... 13 1.2. Tehnologia informa ional i impactul acesteia asupra organiza iilor ................................ ................... 14 1.3. Aspecte privind organizarea i structurarea datelor ................................ ................................ ........... 20 1.3.1. Date elementare i date structurate ................................ ................................ ................................ ....... 21 1.3.2. Categorii de opera iuni definite asupra datelor ................................ ................................ ...................... 24 1.3.3. Modele de structuri de date ................................ ................................ ................................ .................. 25 1.4. Informatica i informatica utilizatorului final ................................ ................................ ...................... 33 1.5. Sisteme informa ionale i sisteme informatice ................................ ................................ ..................... 34 1.5.1. Sistemul informa ional i rolul s u n cadrul organismelor economice................................ ................... 35 1.5.2. Clasificarea sistemelor informa ionale ................................ ................................ ................................ .. 38 1.5.3. Sistemul informatic................................ ................................ ................................ .............................. 44 Capitolul 2. Calculatorul electronic elemente fundamentale de structur i principii de func ionare .................. 46 2.1. Structura unui calculator electronic i modul de func ionare a acestuia ................................ ................ 46 2.1.1. Componenta hardware a sistemului electronic de calcul................................ ................................ ........ 47 2.1.2. Componenta software a sistemului elctronic de calcul ................................ ................................ .......... 49 2.1.3. Unitatea central - structur i func ionare ................................ ................................ ............................ 51 2.1.4. Principii de func ionare a calculatoarelor electronice ................................ ................................ ...... 56 2.2. Echipamente periferice i suporturi de date ................................ ................................ ......................... 59 2.2.1. Echipamente periferice de intrare ................................ ................................ ................................ ... 60 2.2.2. Echipamente periferice de ie ire ................................ ................................ ................................ ........... 63 2.2.3. Echipamente pentru citirea direct a documentelor ................................ ................................ ............... 69 2.2.4. Echipamente periferice pentru redarea sunetelor ................................ ................................ ............. 70 2.2.5. Echipamente i suporturi pentru stocarea datelor................................ ................................ ............ 72 2.2.6. Echipamente de comunica ie: modem-ul ................................ ................................ .............................. 84 2.3. Clasificarea sistemelor electronice de calcul ................................ ................................ ........................ 85 Capitolul 3. Sisteme de operare ................................ ................................ ................................ ............................. 90 3.1. Prezentare general , caracteristici, structur , clasificare, func ii ................................ ................................ ... 90 3.1.1. Prezentarea general a sistemelor de operare ................................ ................................ ........................ 90 3.1.2. Caracteristicile sistemelor de operare................................ ................................ .............................. 90 3.1.3. Clasificarea sistemelor de operare ................................ ................................ ................................ .. 91 3.1.4. Structura unui sistem de operare ................................ ................................ ................................ ..... 94 3.1.5. Obiectivele i func iile sistemelor de operare ................................ ................................ .................. 96 3.2. Tehnici de exploatare a calculatoarelor ................................ ................................ ................................ ..... 100 3.2.1. Monoprogramarea................................ ................................ ................................ ........................ 100 3.2.2. Multiprogramarea ................................ ................................ ................................ ........................ 101 3.2.3. Multiprelucrarea ................................ ................................ ................................ .......................... 101 3.2.4. Prelucr ri SPOOLING ................................ ................................ ................................ ................. 102 3.2.5. Prelucr ri n timp real ................................ ................................ ................................ .................. 102 3.2.6. Sisteme de lucru multiutilizator ................................ ................................ ................................ .... 103 Capitolul 4. Re ele de calculatoare ................................ ................................ ................................ ...................... 104 4.1. Conceptul de re ea de calculatoare ................................ ................................ ................................ ............ 104 4.2. Clasificarea re elelor de calculatoare ................................ ................................ ................................ ......... 108 4.2.1. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de r spndirea geografic a sistemelor de calcul ......... 108 4.2.2. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de arhitectur ................................ ............................. 110 4.2.3. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de topologie ................................ ............................... 112 4.2.4. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de modelul de comunicare (standardul de comunicare) 115 4.3. Administrarea i securitatea re elelor de calculatoare ................................ ................................ ................. 119 4.4. Interconectarea re elelor de calculatoare ................................ ................................ ................................ ... 120 Capitolul 5. Produse-program utilizate n economie ................................ ................................ ............................. 125 5.1. Caracteristici generale ................................ ................................ ................................ .............................. 125 5.2. Principii de utilizare specifice produselor program generalizabile ................................ .............................. 125 5.3. Caracteristici de calitate ale produselor program ................................ ................................ ....................... 127 1.4. Selec ia produselor program generalizabile i evaluarea performan elor acestora ............................... 129 Capitolul 6. Logica program rii ................................ ................................ ................................ ...................... 131 6.1. Etapele rezolv rii problemelor economice ................................ ................................ ................................ 131 6.2 Algoritmi: Defini ie, propriet i, opera iuni de baz ................................ ................................ ............... 133 6.2.1. No iuni generale privind algoritmii ................................ ................................ ............................... 133

6.2.2. Propriet ile algoritmilor ................................ ................................ ................................ .............. 134 6.2.3. Opera iuni de baz n algoritmi ................................ ................................ ................................ .... 135 6.3. Tehnici de reprezentare a algoritmilor ................................ ................................ ................................ ....... 136 6.3.1. Scheme logice................................ ................................ ................................ .............................. 136 6.3.2. Pseudocoduri ................................ ................................ ................................ ............................... 144

Capitolul 1. Concepte de baz privind tehnologia informa ional i de comunica ii


1.1. Informa ia, resurs strategic a societ ii Orice societate nu poate exista f r informa ie i comunicarea ei. Cantitatea de informa ie este n continu cre tere i aceasta este caracteristica evolu iei societ ii umane care se afl n faza societ ii informa ionale. Alimentarea oamenilor cu informa ia de care au nevoie are darul de a duce la generarea unor noi i noi fapte, adic tot informa ie. Nou . Lumea n care tr im se afl ntr-o continu schimbare, asist m ast zi la un proces de tranzi ie de la societatea industrial la societatea informa ional . Dar ce nseamn o societate informa ional ? n privin a acestui termen exist numeroase dispute, mai ales la noi n ar , datorit limbii din care a fost tradus (information society, socit de l`information). Astfel, de exemplu, mai apar termenii de societate a informa iei, societate informatizat , economie informatizat , societate postindustrial 1. Societatea informa ional este societatea n care majoritatea for ei de munc se compune 2 din cei care opereaz cu informa ii i pentru care informa ia este elementul cel mai important . Ea pune accent nu numai pe informa ie, ci i pe apari ia a noi moduri de via ca urmare a modific rii viziunii asupra lumii. Termenul de societate informa ional reflect concep ia cu privire la modific rile sociale i organiza ionale care au loc ca urmare a evolu iei din domeniul tehnologiilor informa ionale i de comunica ii. Odat cu trecerea la societatea informa ional s-a f cut trecerea de la teoria valorii bazate pe munc la teoria valorii bazat pe cunoa tere. Alvin Toffler spunea n lucrarea sa Powershift. Puterea n mi care c , dac n timpul societ ii industriale capitalul era unul da natur material , cuprinznd ma inile i materialele, n societatea post-industrial principala form a capitalului este cuno tin a. Ea este inepuizabil , se poate aplica de c tre utilizatori diferi i n acela i timp i, dac ace tia o folosesc inteligent, poate genera i mai multe cuno tin e. Societatea informa ional este acea societate n care economia se dezvolt datorit progreselor tehnologice, n care informa ia joac un rol pe care alt dat (n societatea industrial ) l aveau bunurile materiale. Ea posed trei caracteristici principale: informa ia este cea mai important resurs economic , consumul de informa ii este intens i dezvoltarea infrastructurii informa ionale globale este primordial . n primul rnd, informa ia este o resurs economic pe care ntreprinderile trebuie s o de in i s o utilizeze pentru a ocupa o pozi ie ct mai bun n mediul concuren ial actual. n al doilea rnd, informa ia este utilizat de oameni din ntreaga lume n activitatea lor de consumatori informa ionali. Cercet torii japonezi consider c n societatea informa ional sunt ndeplinite urm toarele patru condi ii3: y Venitul pe cap de locuitor este mai mare de 4000 $; y Num rul angaja ilor din sectorul de servicii dep e te 50% din totalul produc iei active; y Num rul studen ilor dep e te 50% din totalul popula iei de aceea i vrst ; y Ponderea cheltuielilor legate de informa ie dep e te 35% din bugetul unei familii.

1 Dr g nescu, M., Societatea informa iei sau societate informa ional , cotidianul Diminea a nr.97 /29.04.1998 2 Rogers, E.M., Communication Technology; the new media in society, 1986, p.10, citat n Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G.W., tiin a comunic rii, Versiune romneasc de Tudor Olteanu, Editura Humanitas, Bucure ti, 1998, p.54 3 Cuilenburg, J., J., Scholten, O., No omen G.W., tiin a comunic rii, Editura Humanitas, Bucure ti, 1998, p.53

Avnd n vedere aceste patru criterii, Romnia mai are multe de realizat pn va intra n societatea informa ional . n al treilea rnd n societatea informa ional se pune accentul pe infrastructuri informa ionale globale. Dezvoltarea infrastructurii informa ionale presupune realizarea a ct mai multe linii de comunica ii prin care se fac leg turile ntre re elele de calculatoare, ntre noile re ele create prin intermediul telefoniei mobile, a televiziunii prin cablu, a sistemelor personale de comunica ii prin satelit. Deoarece i n cazul societ ii informa ionale au ap rut diferen e n ceea ce prve te i modul de participare la dezvoltarea ei, la nivelul diferitelor ri sau organiza ii, marile for e ale lumii, Uniunea European , S.U.A. i Japonia, care alc tuiesc a a numita Triad a Societ ii Informa ionale fac eforturi pentru realizarea unei zone informa ionale comune bazat pe convergen a tehnologiilor informa ionale i de telecomunica ii. Fiecare din componentele triadei, prin politicile organiza iilor guvernamentale, doresc s asigure coeren a strategiilor de realizare a societ ii informa ionale globale din punct de vedere al legisla iei, competi iei, tehnologiei informa ionale i a comunica iilor, al aplica iilor i serviciilor. Zona informa ional comun este constituit din mai multe niveluri indivizibile, i 4: anume 1. informa ia ca atare, n format electronic (baze de date, baze de documente, baze de imagini .a.); 2. componentele hardware i software disponibile utilizatorilor pentru a prelucra aceste informa ii; 3. infrastructura fizic (cablu, re ele de comunica ii radio i prin satelit); 4. serviciile de baz ale telecomunica iilor, n special e-mail, transfer electronic de date, acces interactiv la baze de date i transmiterea interactiv a imaginii digitale; 5. aplica iile care ofer utilizatorilor serviciile specifice de care au nevoie pentru a utiliza nivelurile anterior men ionate. n general, utilizatorii v d numai aplica ia la care sunt conecta i. Dar, n acela i timp, este necesar ca i modul n care are loc transportul datelor s fie transparent pentru utilizatori. Ca urmare, aplica iile sunt cele pentru care trebuie depuse cele mai mari eforturi din punct de vedere al realiz rii unei structuri informa ionale i a unei interfe e prietenoase; 6. utilizatorii care nu au fost instrui i n vederea folosirii aplica iilor, dar care sunt con tien i de poten ialul utiliz rii tehnologiei informa ionale i de comunica ii i de condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc pentru a beneficia de avantajele ei. Din dorin a de aliniere din punct de vedere legislativ la zona informa ional comun , n Romnia a fost elaborat Strategia na ional de informatizare i implementare n ritm accelerat a societ ii informa ionale, n care sunt prev zute obiectivele pe termen scurt i pe termen mediu lung. Politica Guvernului Romniei fa de problema societ ii informa ionale este binevenit , dar insuficient , de o importan deosebit fiind m surile luate pentru preg tirea speciali tilor i utilizatorilor poten iali, dezvoltarea sectorului privat (factor primordial al viitoarei societ i), dezvoltarea activit ii de cercetare dezvoltare n domeniul informatic i cel al telecomunica iilor. Societatea informa ional global nu prezint numai avantaje, criticile aduse revolu iei informa ionale fiind sintetizate n literatura de specialitate astfel:

4 *** The Changing Society, The New Technologies, http://www.ispo.cec.beintbsoc/whitpaper

 P strarea, n continuare, a celor dou straturi ale societ ii: boga i i s raci, adic cei care au acces la noile tehnologii i se pot bucura de avantajele lor, respectiv cei care se minuneaz de ceea ce se ntmpl pe glob5; omajul cronic datorat automatiz rii produc iei, de i se urm re te prin noile proiecte privind societatea informa ional elaborate de Uniunea European s se elimine acest efect prin crearea de noi locuri de munc n domeniul serviciilor informa ionale6; Ruinarea vie ii de familie sau a afinit ilor de grup prin izolare i continu c utare de mai bine, pentru dobndirea de noi i ct mai multe cuno tin e, inclusiv amenin area vie ii private7; Stres crescut care se datoreaz faptului c oamenii doresc s - i mbun t easc permanent stilul de via l snd pe ultimul loc fericirea i bun starea cultural . Oamenii, pentru a- i men ine nivelul de trai au mai multe locuri de munc , chiar dac n rapoartele diferitelor comisii interna ionale acesta ar fi crescut n ultimele decenii8; Elite desprinse de interesele predominante ale societ ii, bucurndu-se de efectele globaliz rii n sfer restrns . ns , ceea ce este esen ial sunt efectele ntr-adev r benefice ale societ ii informa ionale globale, cu avantajele directe sau indirecte pe care le aduce fiec rui individ. n acest context, informa ia devine de o importan vital . Se face ns diferen a ntre informa ie ca produs (apare astfel categoria de intermediatori de informa ii care se ocup de ordonarea i distribu ia informa iilor prin c r i, reviste, radio i televiziune) i informa ie ca mijloc de produc ie (num rul celor care se ocup de informa ii ca mijloc de produc ie a crescut mult n ultimii ani, ei participnd la alc tuirea stocurilor interne de informa ii, necesare n 9 activitatea continu i eficient a oric rei ntreprinderi sau institu ii ). Dac n anii 50 informa ia era v zut ca un r u necesar (paper dragon), o cerin birocratic , viziunea asupra informa iei s-a schimbat de-a lungul timpului, ea trecnd progresiv de la suport al scopurilor generale (perioada 1960-1970), la suport n controlul managerial (perioada 1970-1980), devenind n prezent o important resurs strategic cu rol n asigurarea 10 supravie uirii firmei , un agent hot rtor al dezvolt rii, fiind numit i petrolul secolului 11 XXI . Datorit importan ei ei, informa ia a devenit o resurs la fel de valoroas ca resursele umane, cele materiale sau financiare. Preg tirea i organizarea unui sistem de informa ii necesare unei ac iuni coerente i de succes au devenit pentru ntreprinderea modern la fel de nsemnate ca produc ia i vnzarea. St pnirea informa iilor necesare i utile deciziei nseamn de fapt selectarea i utilizarea datelor ob inute din gestiunea intern i n al doilea rnd capacitatea de a le compara cu cele provenite din mediul concuren ial pentru a eviden ia ceea ce are un caracter de durat i strategic de ceea ce este neesen ial. Gestionarea acestei resurse, numit informa ie, reprezint o preocupare primordial n ntreprinderile moderne. Astfel, au ap rut n structura organizatoric a ntreprinderii compartimentele specializate de culegere, prelucrare i distribuire a informa iilor, responsabilii acestor compartimente fiind de multe ori manageri de nivel nalt.

5 Bangemann, M., Europe and the Global information Society. Recommendations to the European C ouncil, Bruxelles, 1994, pp .3-4 6 Korten, D.C, Corpora iile conduc lumea, Editura Antet, Bucure ti, 1997, pp.27 -28 7 Naisbitt, J., Megatendin e. Zece noi direc ii care ne transform via a,.Editura Politic , 1989, p.55 8 Malita, M., Zece mii de culturi. O singur civiliza ie. Spre geomodernitatea secolului XXI, Editura Nemira, Bucure ti, 1998, p.185. 9 Van Cuilenburg, J.J., Scholten, O., Noomen, G.W., Op. cit., p. 55 10 Laudon, K.C., Laudon, J.P., Management Information System. A Contemporary Perspective, S econd Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1991 11 Stoica, I., Informa ie i cultur , Editura Tehnic , Bucure ti, 1997, p. 12

Informa ia ca no iune este foarte veche. Ea este utilizat cu diferite semnifica ii: suport al cuno tin elor umane, unitate de m sur n informatic (bi i), tire, noutate etc. Sensurile no iunii de informa ie sunt mult discutate i interpretate de c tre o disciplin sau alta. No iunea de informa ie este complex i de mare generalitate, toate tiin ele opernd cu informa ii ca elemente ale cunoa terii senzoriale sau ra ionale. Cunoa terea uman , transmiterea cuno tin elor vehiculeaz informa ii. n sens larg, informa ia este no iunea prin care se define te fiecare din elementele noi con inute n semnifica ia unui simbol sau grup de simboluri, ntr-o comunicare, tire, semnal, imagine etc. prin care se exprim o situa ie, o stare, o ac iune. Pentru a fi perceput , informa ia trebuie exprimat ntr-o form concret . Aceast form concret se nume te dat . Prin dat se n elege un num r, o m rime, o rela ie care serve te la rezolvarea unei probleme sau care este ob inut n urma unei cercet ri urmnd a fi supus unor prelucr ri. Data poate fi considerat materia prim pentru informa ie. Data are o existen obiectiv , tangibil . Ea este o informa ie poten ial ntruct prin prelucrare conduce la ob inerea informa iilor. Nu orice prelucrare de date genereaz informa ii. Informa ia este produsul prelucr rii datelor, care sunt aduse ntr-o form inteligibil i care pot fi utilizate ntr-un scop anume. Deci o procesare de date poate genera informa ie numai dac exist un receptor care s considere acest rezultat inteligibil i folositor. Dac data este receptat de un utilizator capabil de n elegere, persoana poate spune c a primit o informa ie. Un exemplu l poate reprezenta o ecua ie matematic . Pentru cineva familiarizat cu limbajul matematicii, aceast ecua ie sau dat , cnd este primit , receptat i prelucrat , comunic o informa ie semnificativ . Cineva, ns , neobi nuit cu limbajul matematic, cu toate ncerc rile pe care le-ar face, nu reu e te s ob in un plus de informa ii prin citirea acestei date. n informatic prin dat se n elege un model de reprezentare a informa iei, accesibil unui anumit procesor (om, unitate central , program), model cu care se poate opera, pentru a ob ine noi informa ii despre fenomenele, procesele i obiectele lumii reale. Sistemele de calcul prelucreaz date, iar datele furnizate la ie ire pot reprezenta informa ii diferite pentru utilizatori diferi i. Schematic rela ia dintre date i informa ii poate fi reprezentat astfel:

unde d1zdn date i1zininforma ii


Fig. nr. 1.1. Rela ia date-informa ii

O tr s tur fundamental a informa iei este subiectivitatea. Ceea ce poate fi o informa ie pentru o persoan , poate s nu nsemne nimic pentru altele. Pe de alt parte, pornind de la acela i set de date, persoane diferite, prin prelucr ri diferite, pot ob ine informa ii diferite. Dac data are o existen fizic , tangibil , informa ia exist numai n receptor, fiind intangibil . Coresponden a dat -informa ie este considerat ca fiind un prim nivel n informatica economic . Acestui nivel i se adaug un al doilea, acela al informa iilor derivate din alte informa ii pe baz de ra ionament, nivel considerat a fi nivelul cuno tin elor. Progresele nregistrate n domeniul tehnologiilor informa ionale, materializate n cea de-a cincea genera ie de calculatoare electronice au generat trecerea de la calculatoare care calculeaz i memoreaz date la calculatoare care ra ioneaz i informeaz . Astfel, denumirea de 7

calculator devine improprie ntruct se prelucreaz cuno tin e, termenul adecvat fiind cel de sisteme de prelucrare a cuno tin elor. n Dic ionarul Explicativ al Limbii Romne se precizeaz c cuno tin ele cuprind totalitatea no iunilor, ideilor, informa iilor pe care le are cineva ntr-un domeniu oarecare. Nu orice dat sau informa ie creeaz cuno tin e. Astfel, unele informa ii sunt deja ntre cuno tin ele receptorului i deci nu genereaz informa ii noi. Pe de alt parte, unele informa ii sar putea s nu aib semnifica ie pentru receptor, n sensul c nu se integreaz ntre cuno tin ele lui. Cuno tin ele reprezint , deci, totalitatea informa iilor debndite anterior cu privire la obiectul considerat. n toate modelele decizionale, locul informa iei n procesul lu rii deciziilor este esen ial. Decidentul utilizeaz pentru fiecare decizie informa ii specifice, precum i o cunoa tere general (experien acumulat , forma ie, strategie global aleas ). Procesul decizional produce, la rndul s u, o informa ie; f r aceast informa ie i f r comunicarea ei, decizia nu va fi ns urmat de efecte. Rolul comunic rii informa iei revine sistemului informa ional. 1.1.1. Evaluarea informa iei Pentru evaluarea calitativ a informa iei pot fi luate n considerare trei aspecte: dimensiunea temporal , con inutul i forma informa iei. Dimensiunea temporal . O bun informa ie trebuie s fie ob inut la momentul potrivit (adic s fie oportun ) i la anumite intervale stabilite (adic s aib o anumit frecven ). n plus, informa ia trebuie s reflecte realitatea din momentul (sau ct mai aproape de momentul) utiliz rii sale, ceea ce define te actualitatea sa. Perioada la care se raporteaz informa ia constituie un atribut temporal de mare importan . Din acest punct de vedere, n diverse situa ii sunt necesare informa ii despre trecut, despre o situa ie prezent sau o prognoz a evolu iei anumitor m rimi. Con inutul este, de obicei, considerat a fi cea mai important dimensiune a informa iei. Exactitatea este un atribut vital al acesteia. Cu toate acestea, o informa ie exact nu este de mare folos dac nu r spunde unei nevoi specifice a utilizatorului, altfel spus dac nu este pertinent . ns , chiar pertinent , informa ia poate fi inadecvat dac nu este i complet . De asemenea, exhaustivitatea este, la fel de important ca i conciziunea informa iei, n sensul furniz rii utilizatorului exact a informa iei de care are nevoie, f r a-l sufoca cu un uvoi informa ional din care s fie incapabil s selecteze ceea ce i este necesar. Forma define te modalitatea de prezentare a informa iei, fiind cea care face informa ia atr g toare, u oar de utilizat i n eles. De multe ori, informa ii actuale, oportune, exacte, pertinente, exhaustive i concise nu au fost valorificate deplin datorit unei prezent ri necorespunz toare. n ultimul timp, ns , efortul a fost canalizat n direc ia amelior rii modului de prezentare pentru a face informa iile mai atractive, comprehensibile i mai u or de folosit. Din punctul de vedere al formei, informa iile trebuie s fie clare, precise, ordonate, prezentate ntr-o modalitate adecvat (text, grafice, scheme etc) i pe un suport accesibil (hrtie, transparente, ecranul unui calculator etc.). Pentru a opera cu no iunea de informa ie, pe lng evaluarea ei calitativ se folosesc i forme de evaluare cantitativ . Astfel, s-a pus problema g sirii unui etalon pentru cantitatea de informa ie, adic a unei unit i de m sur , obiectiv determinat , unitate cu ajutorul c reia s se m soare informa iile i s se compare, independent de con inutul lor sau de modul n care sunt emise, transmise i recep ionate. Preocup rile de m surare a cantit ii de informa ie provin din teoria statistic a comunica iei i se bazeaz pe ideea c informa ia exprim incertitudinea nl turat prin realizarea unui eveniment dintr-un set de evenimente posibile. n 1928, R.V. Hartley a introdus no iunea de cantitate de informa ie. n 1948, Claude Shannon12 nume te m sura informa iei entropie informa ional , prin analogie cu entropia din termodinamic ce m soar , de asemenea, gradul de nedeterminare a unui fenomen. Astfel,
12 Shannon, C.E., The mathematical theory of communication urban, University of Illinois Press, 1948

informa ia este acea cantitate care nl tur total sau par ial starea de nedeterminare, numit entropie, pe baza unui mesaj adresat unui receptor.
n

H ! p k log2 p k
k !1

unde H reprezint entropia informa ional , iar p reprezint probabilitatea de realizare sau existen a unui element sau eveniment k n cadrul sistemului. C. Shannon a propus ca unitatea de m sur a cantit ii de informa ie s fie informa ia generat de realizarea unui experiment cu dou evenimente avnd probabilit i egale de realizare. Aceast unitate de m sur poart denumirea de BIT (BInary DigiT = cifr binar ) deoarece precizarea uneia dintre cifrele 0 sau 1 ale sistemului binar, presupuse egal probab ile, constituie o informa ie unitate. Cantitatea de informa ie de un bit este, de exemplu, informa ia ob inut cnd se alege un r spund da sau nu la o ntrebare sau informa ia ob inut la aruncarea unei monede. 1.1.2. Informa ia i ntreprinderea ntr-un mediu supra-abundent n informa ii, o ntreprindere performant trebuie s - i dezvolte capacitatea de a identifica sursele importante, de a selecta, stoca, gestiona, prelucra i folosi inteligent informa ia, de a- i dezvolta fluxurile de informa ii (interne i externe) n calitate de generator de informa ie i de a- i alege cele mai favorabile strategii i suporturi de comunicare. ntreprinderea nu poate exista f r informa ie i comunicarea ei, informa ia devenind un bun al acesteia. Informa ia prezint ntr-o ntreprindere patru roluri principale13: y M sur a succesului: de exemplu, informa ia cu privire la profitabilitatea ntreprinderii poate fi folosit pentru evaluarea succesului acelei firme pe o anumit perioad de timp; y Semnal de alarm : Unele informa ii reflect schimb ri nsemnate n volumul vnz rilor, nivelul costurilor, nivelul profitului, constituind astfel semnale de alarm pentru manageri, determinandu-i s ia decizii i s declan eze ac iuni pentru remedierea neajunsurilor. Sistemul informa ional al ntreprinderii are rolul de a dirija informa iile spre locul unde acestea sunt necesare, evitndu-se aglomerarea managerilor cu informa ii inutile; y Baz pentru aprofundarea analizei activit ii: Investigarea i analiza opera iunilor curente ale unei ntreprinderi, n urma c rora sunt eviden iate punctele ei forte i aspectele vulnerabile ale activit ii, au la baz informa ii pertinente, att din mediul intern ct i din cel extern; y Baz pentru planificare: Pentru a fi realiste i eficace, obiectivele i ac iunile viitoare ale organiza iei trebuie proiectate pe baza unor informa ii adecvate. De exemplu, informa iile cu privire la structura personalului unei companii (dup vrst , sex, categorii de calificare etc.) pot ar ta c este necesar un program de recrutare activ i perfec ionare a personalului. Planurile pentru realizarea acestui program trebuie coordonate cu planurile de produc ie ale firmei i cu bugetele proiectate. Informa ia este indispensabil func ion rii ntreprinderii. Utilizarea informa iilor are n vedere urm toarele trei tipuri de obiective:
13 Simon, H., The new Science of Management Decision, Prentice -Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, citat n Nica, Panaite .a, Managementul firmei, Editura Condor, Chi in u, 1994, pp. 378 -379

y Satisfacerea unor obliga ii legale: Orice ntreprindere trebuie s - i organizeze contabilitatea respectnd Legea Contabilit ii, Planul general de conturi i Regulamentul de aplicare. Bilan ul i contul de profit i pierderi sunt situa ii de sintez publicabile. Dreptul comercial, legisla ia fiscal impun ntocmirea anumitor documente periodice (declara ii fiscale, declara ii privind veniturile etc.); y Preg tirea deciziilor pe diferite nivele ierarhice. Informa ia este baza lu rii deciziilor. Elaborarea deciziilor necesit informa ii de complexit i diferite; y Asigurarea comunic rii. Este vorba att de o comunicare intern realizat prin schimburi orizontale i verticale de informa ii, ct i de o comunicare extern , materializat n schimbul de informa ii cu exteriorul (primirea i difuzarea de informa ii din/c tre exterior, schimburi regulate de informa ii cu partenerii, furnizorii, clien ii, creditorii). Asigurarea comunic rii n organiza ii prin intermediul schimburilor de informa ii genereaz fluxuri informa ionale. Drumul pe care l parcurge informa ia, din momentul apari iei unui eveniment i pn cnd, pe baza cunoa terii lui, se declan eaz ac iunea de reglare a unui nou eveniment de acela i tip, se nume te circuit informa ional. O sec iune din circuitul informa ional formeaz un flux informa ional. Fluxul informa ional cuprinde ansamblul datelor, informa iilor i deciziilor, necesare desf ur rii unei anumite opera ii, ac iuni sau activit i. Fluxul informa ional este caracterizat prin con inut, volum, frecven , calitate, form , suport, mod de ob inere i cost. Din punct de vedere al circula iei informa iei, se disting fluxuri informa ionale interne i fluxuri informa ionale externe. Fiecare din aceste fluxuri pot fi orizontale i verticale. Fluxurile verticale pot fi ascendente sau descendente. Fluxurile informa ionale interne asigur circula ia informa iei ntre diferitele compartimente ale structurii organizatorice din interiorul unui organism economic i ntre diferite persoane din cadrul compartimentelor func ionale, n vederea fundament rii deciziilor. Pot fi orizontale i verticale. Fluxul informa ional orizontal (fig. nr. 1.2.) este reprezentat de schimbul reciproc de informa ii ntre diferite compartimente:

Fig. nr. 1.2. Fluxul informa ional intern orizontal

Fluxul informa ional vertical (fig. nr. 1.3) poate fi, la rndul s u, ascendent i descendent. n fluxul informa ional ascendent, informa ia circul de la sistemul opera ional c tre conducere (etapa de informare), iar n cel descendent, de la conducere spre cel operativ (etapa de transmitere a deciziilor). Fluxul informa ional extern asigur circula ia informa iei ntre un organism economic i organele ierarhic-superioare, precum i ntre diferite unit i economice. Ca i fluxurile informa ionale interne, cele externe pot fi: orizontale i verticale.

roductie

Plan Previziune Prognoza

Financiar Contabil

Resurse umane

Mar eting

Director economic

Decizii

Informa ii privind stocurile

Serviciu contabilitate

Fig. nr. 1.3. Fluxul informa ional intern vertical

Fluxurile informa ionale externe orizontale (fig. nr. 1.4) asigur circula ia ntre diferite unit i economice, determinat de circula ia valorilor materiale i b ne ti n procesele de aprovizionare i desfacere:
Banc

Furnizor

Unitate economic

Clien i

Fig. nr. 1.4. Fluxul informa ional extern orizontal

Fluxurile informa ionale externe verticale (fig. nr. 1.5) asigur circula ia informa iilor ntre unitatea economic i organele ierarhic superioare i pot fi: ascendente, prin care se transmit informa ii organului ierarhic superior i descendente prin care se transmit decizii c tre unitatea economic . Necesitatea informatiz rii societ ilor comerciale s-a manifestat pe fondul cre terii continue a volumului de informa ii vehiculate ntr-o firm . Cererea de informa ii necesare procesului decizional pe cele trei niveluri ale sale i fiec rui compartiment n parte a sporit vertiginos n ultimele decenii. Excesul de informa ii a determinat nevoia de informa ii sintetizate, mai u or de urm rit i analizat. Aceast sintetizare o realizeaz , de exemplu, contabilitatea, dar volumul imens de informa ii pe care trebuie s le gestioneze a impus c utarea de noi posibilit i de eficientizare a respectivelor activit i. Procesul de informatizare se refer la activitatea de introducere a informaticii n ntreprindere, oricare ar fi partea din sistemul informa ional pe care o vizeaz 14. Procesul n ansamblul s u a influen at benefic dezvoltarea societ ii. Este adev rat c o parte din posturile de munc au disp rut, dar noile dezvolt ri tehnologice au cerut apari ia pe pia a for ei de munc a unor noi specializ ri, ce au presupus ocuparea unui num r nsemnat de persoane.

14 Grama, A., Informatizarea ntreprinderilor mici i mijlocii, Editura Ankarom , Ia i, 1998, p.21

11

Organisme guvernamentale Ministerul Finan elor Directia Na de Statistic

Decizii (instruc iuni)

Informa ii (rapoarte)

Unitate economic

Fig. nr.1.5. Fluxul informa ional extern vertical

Paul Harmon i Curtis Hall15 cerceteaz evolu ia lan ului valoric dat -informa ie cunoa tere prin prisma procesului de informatizare, ncadrnd ntreprinderea modern n patru categorii: y ntreprinderea neinformatizat , un model de ntreprindere pe cale de dispari ie n perspectiva secolului XXI; y ntreprinderea bazat pe date specific anilor `70 - `80. Obiectivul principal al procesului de informatizare este legat de nregistrarea tranzac iilor firmei: stocuri, ncas ri, pl i, etc. Informatica reprezenta un simplu serviciu i constituia exclusiv sarcina profesioni tilor, utilizatorii finali neavnd cuno tin e de specialitate i nici acces la calculator. Supor ii informa ionali erau neinformatiza i, n cea mai mare parte a lor, iar utilizarea hrtiei era preponderent . y ntreprinderea bazat pe informa ie. n contextul evolu iilor informa ionale, sistemele informatice devin mai inteligente, deoarece nu se mai ocup numai de prelucrarea i stocarea datelor, ci i de manipularea cuno tin elor ntr-o manier apropiat de logica uman . Utilizarea eficient a informa iilor poate deveni o arm strategic pentru firma n cadrul c reia calculatorul este liantul comun al tuturor utilizatorilor (indiferent de nivelul ierarhic pe care se situeaz ), oferind noi posibilit i pentru lucrul n echip i pentru luarea n comun a deciziilor. ntreprinderile se transform , devenind adev rate re ele dinamice, flexibile i adaptate schimb rilor. y ntreprinderea bazat pe cunoa tere este un model generat de tehnologia sistemelor expert care au misiunea de a aplica cunoa terea asupra modului n care se deruleaz opera iunile economice, de a crea interfe e logice asupra rela iilor dintre parametrii i m rimile analizate i apoi de a determina cel mai bun parcurs de urmat. Provocarea major a sistemelor expert n economie o constituie posibilitatea ca firma s - i poat stoca, analiza, interpreta nu numai datele, ci i cuno tin ele. Succesul informatiz rii ntreprinderilor depinde de mai mul i factori. n primul rnd, este necesar ca managerii s aib cuno tin e corespunz toare de informatic pentru a sus ine acest proces, iar n al doilea rnd este necesar s se asigure o foarte bun comunicare ntre informaticieni i utilizatori (trebuie s se g seasc un limbaj de mijloc prin care cererile utilizatorilor s fie n elese de informaticieni, iar ceea ce concep informaticienii s fie n eles de utilizatori). Multe proiecte informatice e ueaz tocmai datorit nelu rii n calcul a acestor factori.
15 cita i de Fotache, M., Sisteme integrate financiar -contabile, tez de doctorat, Ia i, 1998

Firmele care doresc s - i automatizeze sistemul informa ional dispun de o multitudine de solu ii, mai mult sau mai pu in cuprinz toare, mai complexe sau mai simple, dar i mai scumpe sau mai ieftine. Astfel, din punct de vedere hardware, pot fi utilizate calculatoare mari, minicalculatoare sau microcalculatoare, eventual interconectate n re ele locale sau la distan , pentru a exploata baze de date i programe comune. Din punct de vedere software, pot fi proiectate pachete de programe originale, pentru a satisface nevoi informa ionale specifice sau pot fi achizi ionate pachete de programe standard, gata scrise, pentru rezolvarea problemelor informa ionale cu un grad mai mare de generalitate. Cea de-a doua metod este mult mai ieftin i eficace, deoarece programele scrise de firme specializate au fost deja testate n func ionare la al i utilizatori (de i sl biciuni ale softului pot fi g site oricnd). n plus, pia a softului de aplica ii este n cre tere rapid , ceea ce faciliteaz alegerea solu iilor convenabile pentru firmele interesate. 1.1.3. Clasificarea informa iilor Diversitatea informa iilor, volumul lor n continu cre tere, formele diferite de exprimare i alte considerente practice sunt argumentele care conduc la necesitatea clasific rii informa iilor. Cele mai utilizate criterii de clasificare ntlnite n literatura de specialitate sunt: y forma de exprimare; y situarea n timp fa de fenomenele reprezentate; y con inutul; y domeniul de activitate la care se refer . 1. Dup forma de exprimare a fenomenelor pe care le reflect , informa iile sunt: Informa ii cantitative; Informa ii calitative. Informa iile cantitative pot fi analogice i numerice (digitale). Informa ia analogic este exprimat prin parametri cu varia ie continu din cadrul proceselor tehnologice, a a cum sunt ei percepu i de dispozitivele tehnice de m sur i control (presiunea, temperatura, viteza, tensiunea electric etc.). Informa ia numeric (digital ) exprim aspectul cantitativ al fenomenelor i se prezint sub form de cifre, care se ob in prin m surare, num rare, cnt rire sau calcul. Pe suportul tehnic, informa ia se prezint ca o succesiune de valori binare (0,1). Informa ia nenumeric (calitativ ) este cea mai r spndit i se prezint printr-o mare varietate de forme: concepte, liste bibliografice, texte, rapoarte etc. n func ie de suportul informa ional utilizat pentru redarea, transmiterea sau p strarea acesteia, informa ia calitativ poate fi: sonor , inclusiv verbal , scris , grafic (imagini fixe), video (imagini n mi care), sub forma undelor radio sau magnetice, sub form codificat nregistrat pe benzi sau discuri magnetice, pe discuri optice sau magneto-optice. 2. Dup situarea n timp fa de fenomenele reprezentate, distingem: Informa ii active (dinamice, operative); Informa ii pasive; Informa ii previzionale. Informa iile active (dinamice, operative) reprezint procese sau fenomene n curs de desf urare. Informa iile pasive se refer la procese sau fenomene care au avut loc i care s-au terminat. Ele sunt utile pentru conducerea proceselor i fenomenelor cu caracter repetitiv.. Informa iile previzionale sunt cele cuprinse n planuri i programe i comensureaz procese i fenomene ce se vor desf ura n viitor. 3. Dup con inut, pot fi: 13

 Informa ii elementare; Informa ii complexe; Informa ii sintetice. Informa iile elementare sunt specifice sistemului opera ional n care se desf oar nemijlocit activit ile economice i definesc opera ii i fenomene indivizibile (datele din documentele primare). Informa iile complexe sunt informa iile rezultate din agregarea informa iilor elementare pentru a caracteriza un proces sau un fenomen (nivelul productivit ii muncii, valoarea produc iei marf , costul produc iei etc.). Informa iile sintetice se ob in, de regul , prin adi ionarea informa iilor elementare de acela i tip (balan e de verificare, bilan contabil etc.). 4. Dup domeniul de activitate la care se refer , distingem: Informa ii tehnologice; Informa ii tehnico- tiin ifice; Informa ii economice. Informa iile tehnologice sunt utilizate pentru conducerea i dirijarea proceselor tehnologice industriale. Informa iile tehnico- tiin ifice sunt utilizate n domeniul cercet rii tiin ifice i al proiect rii tehnologice. Informa iile economice sunt instrumente de conducere nemijlocit a proceselor socialeconomice. Ele devin utile i eficiente numai n cadrul schimbului permanent de cuno tin e ntre oameni, situa i pe diverse trepte ierarhice ale economiei. Informa iile economice prezint cteva particularit i: volum i diversitate tipologic mare, prelucr ri specifice relativ simple i cu mare frecven (calcule aritmetice, sort ri, grup ri, compar ri etc.), timp de valabilitate relativ redus. 5. Dup sursele de provenien distingem: informa ii interne, externe, primare etc. 6. Dup principiile de prelucrare n sistemele informatice pot fi: date aritmeticologice, texte, documente grafice, secven e audio i secven e (clipuri) video. 1.2. Tehnologia informa ional i impactul acesteia asupra organiza iilor Unul dintre factorii care influen eaz evolu ia societ ii informa ionale este reprezentat de tehnologiile informa ionale. Prin fuziunea informaticii cu telecomunica iile, birotica, robotica s-a realizat un conglomerat de industrii i servicii cunoscute sub numele de tehnologie informa ional (Information Technology) sau dup al i autori tehnologie informa ional i de comunica ii (Information and Communication Technology - ICT) sau noile tehnologii informa ionale (New Information Technology - NTI). Ast zi este recunoscut de toat lumea importan a deosebit pe care o are informa ia n dezvoltarea economic i social . Pentru a deveni util n orice domeniu de activitate, informa ia trebuie colectat , stocat , prelucrat i transmis celor care au nevoie. Aici intervin tehnologiile informa ionale care au nregistrat n ultimele decenii progrese remarcabile, greu de controlat i care au provocat profunde transform ri la nivelul societ ii, al organiza iilor i al indivizilor. Utilizarea tehnologiei informa ionale amelioreaz oportunit ile n valorificarea informa iei i determin apari ia a noi abord ri cu privire la ce este o organiza ie i cum se comport aceasta. O defini ie uzual a tehnologiei informa ionale a fost dat de Departamentul de Comer i Industrie al Marii Britanii care precizeaz c tehnologiile informa ionale permit "colectarea,

prelucrarea, stocarea i transmiterea informa iilor sub form de voce, imagine, text i numeric pe baza microelectronicii, prin intermediul combin rii informaticii cu telecomunica iile"16. O defini ie mai cuprinz toare consider tehnologia informa ional o paradigm a dezvolt rii tehnico-economice ce include comunica iile, fotonica, informatica, sistemele de fabrica ie, re elele, softul, echipamentele de stocare a informa iei i memoriile. Tehnologiile informa ionale cuprind procesele, metodele, tehnicile i opera iile necesare prelucr rii automate a datelor. Ele ntrunesc un bogat set de func ii, aspecte, activit i care pot fi grupate n urm toarele categorii: y colectarea, reprezentarea, nregistrarea (scrierea) i identificarea (citirea) informa iilor; y organizarea n memorie i p strarea informa iilor; y prelucrarea informa iilor; y c utarea i extragerea informa iilor; y transmiterea informa iilor; y securitatea informa iilor; y redarea informa iilor. Tehnologiile informa ionale prezint anumite particularit i17: y Sunt tehnologii multiforme care se pot adapta majorit ii activit ilor umane. Tehnologia informatic s-a pulverizat ntr-o multitudine de activit i, ramuri industriale i servicii, m rindu- i considerabil portofoliul de aplica ii; y Sunt tehnologii complexe n care serviciile ocup o parte considerabil . Prin utilizarea acestora n cadrul unei organiza ii, speciali tii interni sau externi recurg foarte des la serviciile de asisten . Acest lucru se ntmpl mai ales n faza de implementare, dect n faza opera ional . Nevoile ntreprinderilor i ale indivizilor se schimb , tehnologia progreseaz i cmpul de aplicare a tehnologiilor informa ionale se l rge te continuu. n cazul achizi ion rii unui produs complex, orice cump r tor sau utilizator IT trebuie s se informeze pentru a n elege tendin ele i presiunile la care trebuie s fac fa ; y Sistemele informa ionale nu pot transforma singure maniera de func ionare a unei organiza ii, ele reprezint doar un mecanism catalizator. Indivizii lucreaz cu tehnologiile informa ionale la toate nivelurile ierarhice pentru a- i realiza obiectivele propuse. Dar deseori ace tia consider sistemele informatice ca fiind cutia neagr a organiza iei, nen elegnd de fapt n totalitate rolul i avantajele utiliz rii noilor tehnologii. De aceea, se impune o colaborare permanent ntre informaticieni i utilizatori la nivelul unei firme. Schimb rile intervenite n tehnologiile informa ionale sunt rapide i au numeroase implica ii. Pentru a cunoa te mai bine aceste implica ii trebuie identificate caracteristicile globale ale noilor tehnologii informa ionale. n acest sens, Herbert Simon define te urm toarele caracteristici ale NTI18: y asigur accesibilitatea oric rei informa ii sub form verbal , simbolic , prin intermediul calculatorului; y pun la dispozi ie capacit i mari de memorare pentru sistemele de prelucrare a informa iilor; y fac posibil utilizarea limbajului uman pentru interogarea sistemelor de prelucrare a informa iilor; y orice informa ie care se dovede te util va putea fi transmis n alt punct din acela i sistem cu costuri sc zute;
16 Lucey, T., Management Information Systems, DP Publications Ltd. London, 1993, p.212, citat n Dumitriu, F., Sitemul informa ional contabil n ntreprindera modern , Editura Junimea, Ia i, 2001, p.28 17 Gunton, T., Technologies des systemes d`information, Masson, Paris,1993, p.7 18 Pateyron, E.-A., Salmon, R., Les nouvelles technologies de l'information et l'entreprise, Ed. Economica, Paris, 1996, p.29

15

y sistemele de prelucrare a informa iilor sunt din ce n ce mai capabile de a informa, de a sprijini procesul decizional i, mai mult, de a nv a. n prezent, dou schimb ri esen iale se datoreaz utiliz rii NTI19: y descentralizarea puterii informatice i a stoc rii datelor i deplasarea c tre utilizator; y utilizarea pe scar larg a telecomunica iilor care face leg tura electronic ntre diferitele componente ale sistemelor informa ionale. Un important rezultat al amplorii i dezvolt rii tehnologiei informa ionale l constituie generalizarea sistemelor informatice. Sistemele informatice constituie cadrul de p trundere i de aplicare a tehnologiei informa ionale n organiza ii, dar nu numai, aceasta influentnd evolu ia i dezvoltarea sistemelor informatice. n acest sens, tehnologia informa ional ar cuprinde, pe lng elementele care asigur colectarea, prelucrarea, stocarea i transmiterea informa iilor, i elementele teoretice i metodologice privind dezvoltarea sistemelor informatice. n prezent se constat , ca urmare a dezvolt rii explozive a tehnologiei informa ionale, o incapacitate a firmelor de a beneficia pe deplin de facilit ile oferite de noile tehnologii. De asemenea, trebuie avut n vedere c nu este suficient simpla introducere a unor noi tehnologii, ci i formarea unei noi atitudini fa de utilizarea lor prin crearea unei arhitecturi informa ionale adecvate. Progresul i ritmul de evolu ie al tehnologiei este greu de anticipat ast zi. Mul i speciali ti nu mai cred c tehnologia informa ional poate oferi un avantaj de durat , ea transformndu-se adesea ntr-o necesitate strategic . Experien a multor ntreprinderi a demonstrat c ceea ce ast zi reprezint un avantaj fa de concuren , mine poate fi o obliga ie, o necesitate pentru a r mne n competi ie. Din punct de vedere al activit ilor i proceselor economice, prima ntrebare care trebuie pus este dac tehnologia informa ional poate s sprijine procesele economice i dac da, n ce m sur . Tehnologiile informa ionale s-au dezvoltat ca r spuns la necesit ile de prelucrare a informa iilor, fenomen cauzat de industrializarea societ ii. Ast zi, pu ine aspecte ale vie ii cotidiene au r mas n afara sferei de influen a tehnologiei informa ionale, iar pentru organiza ii ele reprezint cu adev rat o miz strategic din care pot decurge numeroase avantaje concuren iale. Cadrul general de analiz a impactului tehnologiilor informa ionale asupra organiza iei economice este prezentat n fig. nr. 1.6
Mediul extern, social, economic, politic etc. Structura organiza iei i cultura organiza ional

Strategia organiza iei

Management i procese economice

Tehnologia informa ional

Resurse umane i roluri

Fig. nr.1.6. Cadrul general de analiz a impactului organiza ional al tehnologiilor informa ionale
19 O'Brien, Les systmes d'information de gestion, De Boeck Universit, Montreal, 1995, p. 488

Unii speciali ti atribuie un rol primordial tehnologiei informa ionale n schimbarea organiza ional , neglijnd aportul altor factori de mediu, adic factorii sociali, politici, economici. ntr-adev r, tehnologia informa ional reprezint cea mai important prghie n realizarea schimb rii, ea ns este completat de factorii organiza ionali, cum ar fi cultura organiza ional (este necesar o cultur care s fie dinamic i s ncurajeze ini iativa i inovarea) i structura organizatoric (structura trebuie s permit coordonarea i colaborarea interfunc ional ), precum i de resursele umane (aceasta implic instruirea, motivarea, evaluarea i compensarea personalului). Tehnologiile informa ionale ofer noi solu ii n domeniul comunica iilor, hardware, software, precum i n reproiectarea proceselor economice n ntreprinderi. Tendin a major a comunica iilor contemporane o constituie dezvoltarea comunica iilor celulare i poten iala integrare a acestora cu re ele digitale de servicii integrate, ceea ce duce la posibilitatea conect rii diferitelor echipamente: fax, video, PC-uri, sta ii de lucru ale re elelor locale (LAN). Integrarea telecomunica iilor cu tehnologia informatic a fost facilitat de dezvoltarea circuitelor integrate de tip ISDN Integrated Digital Network (Re ele integrate de servicii digitale), mpreun cu r spndirea re elelor de comunica ii locale, metropolitane i glo bale, a re elelor locale optice, re elelor locale f r fir (cablu). n ceea ce prive te tendin ele din domeniul hardware, acestea sunt prezentate n tabelul nr.1.1.
Tabel nr.1.1. Tendin ele tehnologiilor hardware
PC uri
 Devin integratoarele sistemelor (videotext, prelucrarea vocii, fax etc) PC-uri pe un singur cip (transputer) 3D, CAD, UNIX, sta ii de lucru inteligente laptopuri, notebook -uri, palmtopuri, etc calculatoare de tip pen-based, f r cablu.

Tendin e n tehnologia hardware Calculatoare Calculatoare i neuronale periferice optice


 Sisteme de Sisteme de prelucrare recunoa tere a paralel a unui volum scrisului de mn ; masiv de date, utiliznd Sisteme pe baza re ele neuronale; logicii neuronale i a Tehnologii optice de logicii fuzzi; interconectare; Sisteme de Procesoare optice; recunoa tere a Circuite integrate caracterului i optoelectronice; propozi iei; Re ele neuronale optice; Re ele neuronale Discuri optice WORM; inteligente sisteme DVD Tehnologia floppy-optic

Supercalculatoare
 Supercalculatoare pe baz de simulatoare n timp real; Supercalculatoare grafice cu facilit i 3D ; . Supercalculatoare pe baz de Galiu-Arseniu Supercalculatoare cu componente de conectare optice Ma ini 3T (Trilion Instruction/sec)

Schimb rile n tehnologia informatic au fost generate de facilit i importante n ceea ce prive te depozitarea i accesarea datelor. Evolu ia sistemelor de depozitare masiv a datelor, sistemele optice i magneto-optice faciliteaz constituirea i actualizarea unui volum imens de date, oferindu-le unor largi categorii de utilizatori la pre uri foarte reduse, respectnd totodat criteriile de securitate i confiden ialitate pentru unele tipuri de informa ii. Prelucrarea neuronal 20, care ocup pozi ia de mijloc ntre forma conven ional de lucru a calculatoarelor i cea de func ionare a gndirii umane, are un uria poten ial de utilizare. Calculatoarele neuronale au extins aria de aplicare a calculatoarelor n domenii ca: recunoa terea caracterelor (propozi ii i fraze scrise de mn ), recunoa terea vocii umane, identificarea automat a componentelor de fabrica ie i sunt n curs de extindere la activit i de tipul:

20 En chescu, C., Re ele neuronale, n PC Report nr.12/1993, p.8

17

automatizarea prelucr rii, traducerea automat dintr-o limb n alta, automatizarea asambl rii n procesul de manufacturare, verificarea documentelor. Dac echipamentele i re elele reprezint suportul fizic al oric rui sistem informatic, software-ul este suportul logic, prin intermediul c ruia se organizeaz i se gestioneaz informa iile vehiculate. Din multitudinea coordonatelor pe care se deruleaz evolu ia pe termen scurt i mediu a program rii calculatoarelor electronice, cele mai importante vizeaz urm toarele domenii: CAD (Computer Aided Design proiectare asistat de calculator) /CAM (Computer Aided Manufacturing fabrica ie asistat de calculator) /CAE (Computer Aided Engineering) /CIM (Computer Integrated Manufacturing) proiectarea asistat de calculator a sistemelor informatice (CASE) arhitectura aplica iilor sistem sisteme de operare programare orientat pe obiecte sisteme de gestiune a bazelor de date programare distribuit prelucr ri paralele sisteme cu toleran la erori inteligen a artificial : logica fuzzy, re ele neuronale, sisteme expert, agen i inteligen i. Schimb rile principale care influen eaz sensibil ciclul de dezvoltare al software-ului sunt legate de: programarea orientat pe obiect, baze de date obiectuale, medii de programare distribuit , inclusiv SGBD distribuite, sisteme expert. Aceste elemente coroborate cu evolu ia c tre sistemele cu arhitectur deschis trebuie s satisfac toate cerin ele utilizatorilor legate de securitatea i confiden ialitatea datelor, legare n re ele, acces distribuit, grafic , timp partajat, multiprogramare i multiprocesare. Principalele tehnologii informa ionale care conduc ntreprinderile spre modernitate, iar societatea spre globalizare sunt21: a. Internetul-ul Secolul nostru este teatrul unei evolu ii tehnologice foarte rapide. Lumea a devenit din ce n ce mai interconectat : pute i contacta o persoan dintr-o alt parte a globului de la telefonul aflat n ma ina d-voastr ; datorit televiziunii pute i asista n direct la performan ele atle ilor din toat lumea; bursele de la Tokio, Paris i New York sunt legate printr-o re ea telematic ceea ce permite efectuarea de investi ii 24 de ore din 24 practic n lumea ntreag . Internetul, definit ca o re ea a tuturor re elelor, este una din cele mai pasionante manifest ri a acestui fenomen al societ ii. El a revolu ionat i a dinamizat toate activit ile economice dintr-o ntreprindere, a stat i st la baza altor tehnologii informatice. ntr-adev r, Internetul pune n rela ie pe o scar larg oameni i calculatoare ce vorbesc un limbaj comun i care sunt racorda i ntre ei prin kilometri de cablu i de linii telefonice. Internetul, loc de comunica ie, de schimb de idei i informa ii se va dezvolta continuu i viitorul s u va depinde de utilizatorii s i. Ca urmare a globaliz rii schimburilor i a cre terii importan ei inform rii, ntreprinderea devine din ce n ce mai mult o utilizatoare a Internetului. n esen , acesta are la baz re ele de calculatoare dispersate la nivel mondial n toate col urile lumii, re ele care comunic ntre ele prin intermediul unui protocol (Internet Protocol - IP), u or de recunoscut indiferent de tipul echipamentelor (calculatoare) i de sistemul de operare utilizat. Pe baza Internet-ului s-au dezvoltat o serie de aplica ii, precum: Intranet-ul, Extranet-ul, groupware-ul, EDI Internet, po ta electronic , e-marketing, e-learning, discu ii pe Internet (forumuri, grupuri de ntlniri, grupuri de tiri), chat (discu ii n timp real), comer electronic (ecommerce cu urm toarele modele de afaceri: magazin electronic (e-Shop), aprovizionare electronic (e-procurement), licita ie electronic (e-auction), supermagazinul electronic (e-mall), pia a unui ter (Third Party Marketplace), comunit i virtuale (Virtual Communities), conect ri la distan , telefonie, videoconferin e, universuri virtuale, captare de programe radio biblioteci digitale etc. -tv,
21 ugui, Al., F tu, T., Managementul resurselor informatice, Editura Sedcom Libris, Ia i, 200 4, pp.17-19

b. Recunoa terea optic a caracterelor (Optical Character Recognition) este utilizat n opera iile de digitizare a datelor de tip text. n scop comercial ea se folose te pe scar larg n magazine la citirea codurilor de bare de pe diferite produse. Astfel, se ob in informa ii cu privire la denumire, pre , raion de vnzare, taxele aferente (TVA, accize etc.), termen de valabilitate, produc tor etc. Dac la aceste informa ii se adaug data vnz rii, casa i vnz torul, precum i cump r torul, atunci se ob ine o imagine complet privind actul de vnzare-cump rare. Toate aceste informa ii se transfer serverului central pentru nregistrare contabil , pentru luarea unor decizii etc. c. Bancomatele (Automat Teller Machine - ATM) reprezint tehnologia informatic i de comunica ii prin care cardul bancar este identificat i poate fi folosit pentru retragerea unei sume de bani sau efectuarea unor pl i n conturi predefinite (telefonie, utilit i, magazine). d. Sistemele electronice de realizare a ntlnirilor faciliteaz ntlnirea virtual a membrilor unei comunit i sau unei echipe cu diferite prilejuri: conferin e, luarea unei decizii, simple discu ii video etc. Aceast tehnologie const n digitizarea secven elor audio i video, compresia, criptarea, transmiterea, decriptarea, decompresia i vizu alizarea acestora cu o vitez foarte mare folosind infrastructura de baz Internet-ul. e. Tehnologia groupware i gestiunea electronic a documentelor Groupware reprezint un model organiza ional ap rut n anii 90 care are n vedere trei dimensiuni ale ntreprinderii: managementul sau dimensiunea uman , organizarea sau dimensiunea organiza ional , informatica sau dimensiunea tehnologic . Instrumentele groupware sunt aplica ii n re ea care permit grupurilor de lucru s colaboreze ntr-o manier facil 22. Lucrul n medii colabora ioniste presupune lucrul cu documente n format electronic (creat sau digitizat prin scanare), folosind un software special care con ine absolut toate componentele pentru lucrul de birou, la care se adaug i componenta de transmitere co-echipierilor (po ta electronic , gestionar de documente). f. Inteligen a artificial i aplica iile ei Aceast tehnologie informatic reune te aplica ii ce vor cunoa te o extindere deosebit de mare n viitorul apropiat. n categoria aplica iilor specifice inteligen ei artificiale sunt incluse: sistemele inteligente, recunoa terea formelor, recunoa terea i n elegerea vorbirii, robotica, rezolvatoarele generale de probleme, nv mntul asistat de calculator i prelucrarea limbajului natural. g. Tehnologia multimedia prevede reprezentarea n ansamblu a diferitelor tipuri de 23. Multimedia nseamn utilizarea calculatorului electronic pentru prezentarea informa iilor date prin combinarea de texte, grafice, sunete, imagini statice, animate sau video, folosind instrumente care permit utilizatorului s navigheze, s interac ioneze, s creeze i s comunice. Aceast defini ie cuprinde cele patru componente importante ale multimediei: calculatorul electronic, leg turile ntre documente, numite link-uri, instrumente de navigare i metode de colectare, prelucrare i comunicare a datelor i ideilor. Cele dou aspecte, fundamentale i concomitente, ale multimediei sunt integrarea diverselor documente i interactivitatea. n literatura de specialitate, multimedia este considerat un concept aflat la intersec ia mai multor domenii, ea combinnd cele trei mari inova ii ale secolului: calculatorul electronic, telecomunica iile i tehnica audiovizualului. n anii '70 multimedia era doar un cuvnt care nsemna audiovizual, n prezent ea devenind o tehnologie care a revolu ionat domeniul calculatoarelor.
22 Fotache, D., Groupware. Metode, tehnici i terhnologii pentru grupuri de lucru, Editura Polirom, Ia i, 2002, p. 28 23 Tudose, A., Sisteme multimedia, Editura Moldavia, Bac u, 1999

19

Calculatorul a trecut progresiv, de la rolul s u de mijloc de prelucrare a textelor, la cel de prelucrare a diverselor i complexelor date, precum imagini video, fotografii sau sunete. Calculatorul dirijeaz afi area diferitelor documente, trateaz priorit ile, dup cererile utilizatorilor i permite, deci, un parcurs interactiv n aplica ie. Folosirea tehnologiilor multimedia necesit dotarea calculatorului cu CD-ROM, difuzoare i pl ci audio, Video-CD, camer de luat vederi i plac video, n func ie de aplica iile utilizate. Informatica st la baza multimediei. Totu i multimedia nu constituie un domeniu particular al informaticii, ea nu este dect o prelungire logic i un rezultat al evolu iei tehnologice, att a echipamentelor, ct i a programelor. Dezvoltarea acestei tehnologii a fost determinat de r spndirea, pe scar larg , a calculatoarelor personale, de dezvoltarea capacit ilor i performan elor componentelor i perifericelor calculatorului ce permit tratarea, depozitarea i distribu ia datelor multimedia, de realizarea de afi aje video de nalt calitate i generalizarea interfe elor grafice utilizator ce permit realizarea unor prelucr ri alt dat complexe i mai dificil de ob inut, de r spndirea i standardizarea pl cilor de sunet, de dezvoltarea tehnologiilor de stocare care au permis cre terea volumului de date (apari ia CD-ROM-ului i a altor supor i de stocare de mare capacitate). Multimedia s-a consolidat odat cu apari ia standardelor importante n materie de comunica ii i de comprimare/decomprimare a datelor, cu integrarea func iilor video i audio n componente electronice sau procesoare i servicii avansate de telecomunica ii prin satelit sau cablu, cu faimoasele "autostr zi informa ionale". n acela i timp, multimedia a devenit o adev rat industrie. Produc ia de documente multimedia este economic . Un CD-ROM este un suport cu mult mai ieftin pentru a con ine o enciclopedie dect kilograme de hrtie imprimat . n numeroase domenii, multimedia este deosebit de eficace. De exemplu, prezentarea unei ntreprinderi este mult mai atr g toare dac i integr m comentarii sonore sau secven e video care prezint un aspect pa rticular legat de acea ntreprindere. n plus, aceast prezentare se poate face f r prezentator, cu ajutorul unui nod interactiv. Dac multimedia se r spnde te, ncet cu ncet, asupra tuturor sectoarelor de activitate, marele public este i el vizat. Multimedia devine din ce n ce mai mult un serviciu pentru un public avid de a descoperi ct mai mult informa ie, de diferite tipuri, prin intermediul televizorului sau monitorului, a sintetizatorului muzical sau a televiziunii interactive. Trecerea de la profesional c tre marele public este facilitat i de generalizarea unor interfe e utilizator prietenoase, asigurate n general prin simboluri recunoscute de ntreaga lume: pictograme, op iuni de meniu, zone de dialog, butoane de control etc., mijloace prin care utilizatorului i se asigur un acces rapid la aplica ii informatice i la informa ii inedite. h. Alte tehnologii informa ionale Se pot ncadra aici toate tehnologiile moderne de proiectare asistat de calculator, semn tura digital pentru care i n Romnia s-a adoptat legisla ia n domeniu, a a-zisele tehnologii calme, teleprezen a la locul de munc , calculatoarele Web, microsistemele etc. 1.3. Aspecte privind organizarea i structurarea datelor Dezvoltarea rapid i complex a societ ii a dus n mod inevitabil la o sporire nsemnat a volumului de date, care tind s aglomereze i s blocheze canalele informa ionale, n aceea i m sur n care cre te continuu nevoia de informa ie. Orice organism economic se confrunt cu un volum mare de date, supus unor prelucr ri relativ simple, dar cu un caracter repetitiv i cu o frecven mare. n acela i timp datele se caracterizeaz printr-o structur uniform rezultat din structura documentelor primare specifice opera iilor economice. Toate acestea reprezint , de fapt, restric ii n activitatea de structurare i organizare a datelor economice n sistemele informatice.

Organizarea datelor reprezint procesul de identificare, definire, structurare i memorare a datelor24. O bun organizare a datelor impune folosirea unor structuri care s permit o prelucrare cu un cost ct mai redus. Pentru specificul activit ilor economice, fiecare nivel de abstractizare implic date elementare i date structurate. 1.3.1. Date elementare i date structurate Data este un model de reprezentare a informa iei, accesibil unui anumit procesor (om, calculator, program), model cu care se va putea opera pentru a ob ine noi informa ii. O dat care apare ca o entitate indivizibil , att n raport cu informa ia pe care o reprezint , ct i n raport cu procesorul care o prelucreaz se nume te dat elementar . Data elementar poate fi privit ca model de reprezentare a informa iei la nivelul unui procesor uman (nivel logic) sau la nivelul reprezent rii interne, respectiv pe suport (nivel fizic). Din punct de vedere logic, data poate fi reprezentat printr-un triplet de forma: d (i, a, v)
valori

atribute oare identificator Identificatorul datei (numele) este un simbol asociat datei pentru a o putea distinge de alte date i pentru a se putea face referiri la ea n timpul procesului de prelucrare (de exemplu, codprod, denprod, um) Atributele precizeaz propriet ile datei i determin modul n care poate fi ea tratat n procesul de prelucrare. Iat cteva exemple de atribute: y tipul datei care define te apartenen a acesteia la o anumit clas de date, n func ie de natura i de domeniul valorilor luate. Se disting astfel date de tip numeric (ntreg, real, complex), logic, ir de caractere. y precizia reprezent rii interne care define te ct mai fidel reproduce modelul intern de reprezentare obiectul pe care l reprezint . Precizia depinde de zona de memorie afectat datei. Ea poate fi simpl precizie sau dubl precizie. y valoarea ini ial y modul de alocare a memoriei pe parcursul prelucr rii (static, dinamic). Valorile datei pot fi precizate prin enumerare sau printr-o proprietate comun i pot fi numere, valori logice, iruri de caractere. n func ie de valoare, datele se clasific n : y date variabile (variabile) - date care pe tot parcursul procesului de prelucrare pot lua orice valori din domeniul de defini ie a datei; y date constante (constante) - date care pe parcursul procesului de prelucrare i p streaz aceea i valoare din domeniul de defini ie al datei. Din punct de vedere fizic, o dat elementar apare ca o zon de memorie sau de suport de o anumit m rime, situat la o anumit adres , n care se socheaz ntr o form specific valorile datei. Principalele tipuri de date elementare sunt: y Tipul numeric care include numerele ntregi, reale i complexe i asupra c rora se pot realiza opera ii de adunare, sc dere, etc.; y Tipul logic (boolean) utilizat pentru precizarea st rilor de adev r (TRUE, YES) sau neadev r (FALSE, NO) ale unui enun . Asupra acestor date se pot efectua opera ii logice: NOT, AND, OR; dat
24 Cristea , V. , Dic ionar de informatic , Editura tiin ific

i Enciclopedic , Bucure ti , 1981, p. 240

21

Tipul caracter care reprezint o succesiune de caractere alfanumerice asupra c reia se pot defini opera ii de concatenare, ordonare etc.; y Tipul pointer, adic date elementare ale c ror valori sunt adrese, referin e pentru alte date. n majoritatea aplica iilor, datele se prezint sub forma unor mul imi sau colec ii, a c ror prelucrare nu poate fi conceput f r o organizare corespunz toare. ntre elementele unei colec ii de date pot fi identificate i/sau introduse rela ii care s determine pe mul imea respectiv o anumit structur . Natura rela iei poate diferi la diferite nivele de abstractizare n mod considerabil, putnd fi o rela ie de ordine n mul imea elementelor colec iei, o rela ie ce descrie mecanismul de acces la memorie. n acest mod se ob ine tipul de dat structurat sau structura de date. Structurile de date sunt colec ii de date pe care s-a definit o structur i c reia i este specific un anumit mecanism de selec ie i identificare a componentelor. O structur este o entitate de sine-st t toare, indentificabil prin nume, ale c rei componente i men in propriet ile. Componentele unei structuri de date pot fi individualizate i selectate prin nume (identificatori) sau prin pozi ia ce o ocup n structur , conform cu rela ia de ordine specificat . Structurile de date pot fi clasificate dup mai multe criterii: a. dup modul de selectare a componentelor: y structuri cu acces direct atunci cnd o component poate fi selectat f r a ine seama de celelalte componente ale structurii y structuri cu acces secven ial atunci cnd localizarea unui element se face printrun proces de parcurgere a mai multor componente, conform cu ordinea acestora. b. dup suportul de memorie pe care se creeaz structura de date : y structuri de date interne ( ir, masiv, nregistrare, liste, arbori) y structuri de date externe (fi iere, baze de date) c. dup variabilitatea structurii: y structuri de date dinamice, care i modific pe parcursul prelucr rii structura y structuri de date statice, care pe tot parcursul existen ei au acela i num r de componente i n aceea i ordine Structurile dinamice, la rndul lor, pot fi: y cu cardinalitate finit , dac au un num r limitat de componente y cu cardinalitate infinit , dac num rul de componente este nelimitat Dac se grupeaz mpreun date structurate i se nzestreaz aceast mul ime cu anumite opera ii, atunci se ob ine un tip de dat structurat sau un tip de structur de date. Un tip de dat structurat este deci o mul ime ordonat de date (elementare sau structuri de date) pe care s-a definit un grup de operatori de baz cu o anumit semantic . Principalele tipuri de structuri de date pentru memoria intern sunt irul, masivul, nregistrarea, listele liniare, arborii de date, iar pentru memoria extern sunt fi ierele i bazele de date. La orice nivel de abstractizare rezolvarea unei probleme, utiliznd calculatorul electronic, implic att date elementare, ct i date structurate. Componentele unei structuri de date pot fi date elementare sau la rndul lor structuri de date. Dac toate componentele sunt de acela i tip atunci structura de date este omogen . Definirea structurilor de date se bazeaz , n majoritatea aplica iilor, pe structurile liniare, arborescente i de tip re ea. Acestea sunt considerate structuri de baz , deoarece, prin combinarea lor convenabil , se pot construi structuri orict de complexe. Listele sunt structuri de date liniare, dinamice, recursive, cu componente omogene sau eterogene. Ca secven e finite de elemente, componentele pot fi date elementare sau date structurate. Listele pot fi de mai multe tipuri: liniare, circulare etc. Prin list liniar se n elege un ir de elemente n care distingem un prim i un ultim element, fiecare element n afar de acestea avnd unic determinate un element care l precede i unul care i succede; primul element are un unic element care i succede, iar ultimul element are un unic element care l precede. Cele dou capete ale listei se numesc baz , respectiv vrf.
y

Pentru definirea listelor liniare i a rela iilor de ordonare liniar sunt folosite variabile pointer, astfel nct elementele listei apar ca perechi sau triplete care, n afara elementului de dat con in referin e ce indic locul succesorului, respectiv locul succesorului i predecesorului. n practic se ntlnesc urm toarele tipuri de liste liniare: y Stiva sau lista LIFO este o list asimetric pentru care ad ugarea, tergerea i consultarea se fac la un singur cap t, respectiv la sfr itul ei. y Coada sau lista FIFO este o list asimetric la care opera iile de consultare i tergere se realizeaz la nceputul listei, iar opera ia de ad ugare la sfr itul listei. y Lista cu dou capete este o list simetric pentru care opera iile de ad ugare, consultare i tergere se fac att la nceputul, ct i la sfr itul listei. Lista circular este o list n care se modific modul de nl n uire, punnd la partea de leg tur a ultimului element adresa primului element. Deoarece la aceste liste dispare distinc ia dintre primul i ultimul element, se introduce un element special, numit cap de list , care nu con ine date. Capul de list devine prim i ultim element i asigur posibilitatea de a parcurge lista n ambele sensuri. Structura de tip arbore asigur ordonarea elementelor componente pe niveluri ierarhice. Exist un singur nod r d cin i mai multe noduri cu un anumit num r de descenden i. Se ntlne te n articolele dintr-un fi ier. Cele mai utilizate date structurate sunt: y articolul; y fi ierul; y tabloul. Articolul este o structur de tip arborescent ale c rui cmpuri sunt descenden ii r d cinii (nivelul 1), subcmpurile sunt descenden ii cmpurilor (nivelul 2) .a.m.d. Cmpurile unui articol pot fi date elementare sau grupuri de date de diverse tipuri. n principiu fiecare cmp sau subcmp se define te prin urm toarele atribute: y nume - un cod unic de identificare; y tip - natura datei; y lungime - num rul total de caractere; y partea zecimal se specific numai pentru datele numerice. De exemplu, articolul ARTSALAR poate avea urm toarea structur : Nume MARCA NUMEPREN FUNC IE SALARBAZ Tip Numeric Caracter Caracter Numeric Lungime 5 20 10 11 Partea zecimal 0

Fig. nr. 1.7. Descrierea articolului ARTSALAR

Fi ierul reprezint un ansamblu organizat de articole cu aceea i natur , dispuse pe un suport de nregistrare (de exemplu, fi ierul FSAL cuprinde arti colele ARTSALAR cu date privind salaria ii unei organiza ii). Tabloul este o colec ie de date de acela i tip, aranjate ntr-o structur rectangular , cu una sau mai multe dimensiuni. Tablourile cu o dimensiune se numesc vectori, iar cele cu mai 23

multe dimensiuni se numesc matrici sau masive. Pentru fiecare dimensiune se asociaz un indice ale c rui valori sunt folosite pentru referirea elementelor tabloului. Exemplu: T (i1, i2...ik), unde k reprezint num rul de dimensiuni, iar i1, i2....ik sunt elementele tabloului T. De exemplu, pentru introducerea notelor ob inute de studen i n cele 2 sesiuni,
fiecare sesiune avnd cte 5 examene, definim variabila Nota(2,5). Vom ob ine un tablou de variabile astfel: Nota(1,1), Nota(1,2), Nota(1,3), Nota(1,4), Nota(1,5), Nota(2,1), etc.

Asupra structurilor de date se pot efectua att opera ii generale, ct i opera ii specifice tipului structurii. Cele mai ntlnite sunt: 1. Crearea se execut o singur dat la nceputul ciclului de via a structurii respective, presupunnd memorarea structurii respective de date n forma ini ial , pe suportul de memorie intern sau extern . 2. Actualizarea reprezint opera ia de aducere la zi a unei structuri de date create anterior i presupune: y ad ugarea i/sau inserarea de noi elemente ale structurii; y modificarea valorilor unor elemente ale structurii; y tergerea fizic i/sau logic a unor elemente ale structurii. 3. Consultarea (exploatarea) asigur accesarea elementelor componente ale unei structuri n scopul prelucr rii sau vizualiz rii acesteia. 4. Sortarea permite ordonarea cresc toare sau descresc toare a elementelor unor structuri, dup anumite criterii stabilite de utilizator, fiind o rearanjare fizic a acestora. 5. Separarea este desfacerea unei structuri n dou sau mai multe structuri. 6. Fuzionarea sau interclasarea este combinarea a dou sau mai multor structuri ntr-o singur structur conform unor criterii. 7. Copierea presupune ob inerea unei dubluri, integrale sau par iale aleas de utilizator. 1.3.2. Categorii de opera iuni definite asupra datelor Prelucrarea datelor presupune parcurgerea unei succesiuni ordonate de opera ii care ac ioneaz asupra valorilor acestora. Ele se pot grupa n urm toarele categorii: y opera iuni de atribuire; y opera iuni de calcul; y opera iuni de decizie; y opera iuni de intrare /ie ire; y opera iuni de transfer a controlului. Opera iunile de atribuire sunt acelea prin care unei variabile i se atribuie o anumit valoare predefinit sau rezultatul evalu rii unei expresii. Exemplu: NOTA = 8 MEDIA=(NOTA1+NOTA2)/2 Opera iunile de calcul se definesc pe mul imea numerelor reale. Dintre acestea fac parte opera ia de adunare, sc dere, nmul ire, mp r ire, ridicare la putere, calculul unor expresii numerice etc. Ca operatori se utilizeaz : y + pentru adunare; y - pentru sc dere; y * pentru nmul ire; y / pentru mp r ire; y ** pentru ridicare la putere. De asemenea, n cadrul expresiilor se pot utiliza i parantezele, evaluarea acestora f cndu-se dup regulile din algebr . Exemplu: SALARIU NET = ((NRORLUCR * TARIFO) + SPORVECH) IMPOZ a = (b * c)**2 + 1650

Opera iunile de decizie sunt utilizate pentru a determina valoarea logic a unei propozi ii (adev rat sau fals). Ele condi ioneaz executarea unor opera iuni sau grupuri de opera iuni. Operatorii utiliza i pentru scrierea condi iilor pot fi operatori rela ionali (=, >, <, ) i/sau operatori logici (NOT, AND, OR). Exemplu: IF STOCSIGURANTA < 5000 THEN PRINT Este necesar reaprovizionarea ENDIF Opera iunile de intrare/ie ire vizeaz realizarea transferului de date ntre memoria extern i cea intern i invers. Pentru optimizarea opera iei de intrare/ie ire se interpun zone tampon (buffere) att pentru intrare ct i pentru ie ire. Cele mai utilizate opera ii de intrare/ie ire sunt cele de deschidere i nchidere a fi ierelor i de citire i scriere date. Opera iunile de transfer a controlului sunt opera ii de salt i de apelare. Cele de salt au rolul de a preda controlul unei alte opera iuni dect cea imediat urm toare, iar cele de apel, determin lansarea n execu ie a unor proceduri (grupuri de opera iuni), evitndu-se astfel descrierea lor de mai multe ori n cadrul algoritmului de rezolvare a problemei. 1.3.3. Modele de structuri de date n timp, organizarea datelor n sistemele de prelucrare automat a evoluat n func ie de mai mul i factori, dintre care cei mai importan i sunt: y performan ele i puterea de prelucrare a calculatoarelor; y suporturile care stau la baza prelu rii, stoc rii, prelucr rii informa iilor; y evolu ia componentei logice a sistemelor informatice i, n special, a limbajelor de programare de care depinde realizarea software-ului; y modul de prelucrare a datelor: pe loturi, on-line, n timp real; y nevoia crescnd i diversificat de informa ii a utilizatorilor. De modul cum sunt organizate datele depinde ob inerea informa iilor. De aceea, n orice sistem informa ional, datele trebuie organizate i structurate n mod logic asfel nct s poat fi eficient prelucrate i gestionate. Indiferent de modul n care va fi abordat societatea n viitor, datele-informa iile vor exista i, n consecin , este necesar s se apeleze la diferite metode de organizare a lor. La baza organiz rii datelor se reg sesc n principal dou modalit i: organizarea n fi iere i organizarea n baze de date. Ele se refer la modul n care datele sunt reprezentate pe suporturile de memorare, cu posibilit i de reg sire automat .

Organizarea datelor n fi iere

Pentru primele genera ii de suporturi tehnice metoda tradi ional de organizare a datelor o constituie cea bazat pe fi iere. Fi ierul este un ansamblu organizat de date, omogen din punct de vedere al naturii i criteriilor de prelucrare, memorate pe suporturi tehnice de date de unde pot fi utilizate n procesul de prelucrare. Asupra fi ierelor se pot realiza urm toarele opera ii de baz : 25

crearea, adic opera ia prin care nregistr rile logice sunt transpuse pe suportul tehnic de date; y actualizarea care este constituit din opera ii de ad ugare, modificare i stergere; y consultarea care este opera ia de reg sire a nregistr rilor; y sortarea, adic ordonarea cresc toare sau descresc toare a articolelor dup anumite criterii stabilite de utilizator; y separarea, adic desfacerea unui fi ier n dou sau mai multe fi iere; y fuzionarea, adic combinarea a dou sau mai multor fi iere ntr-unul singur conform unor criterii; y copierea care presupune ob inerea unei dubluri a fi ierului Orice fi ier poate fi privit sub dublu aspect: y logic sau func ional, care prive te latura semantic , deci informa ional a datelor ce compun fi ierul; y fizic, care este strict legat de reprezentarea datelor pe suportul fizic i de modul de organizare a acestuia. Din punct de vedere logic, un fi ier este alc tuit dintr-o mul ime de articole (nregistr ri logice), din cmpuri de date (grupate sau negrupate) i din caractere. Articolul este o grupare de date asociate ce formeaz o entitate referit printr-un identificator. De regul , acest identificator trebuie s sugereze con inutul informa ional al nregistr rii logice (de exemplu, articolul ARTSALAR con ine date privind salaria ii unei ntreprinderi). Caracteristicile nregistr rilor logice sunt: lungimea (num rul caracterelor con inute) care poate fi variabil sau fix i formatul (fix: toate nregistr rile au aceea i lungime; variabil: nregistr rile au lungimi diferite). Cmpul de date este o entitate de date constnd dintr-un num r de caractere, cuvinte sau coduri, tratate mpreun ca un tot unitar. Cmpurile care se refer la aceea i entitate (de exemplu, NRMARCA, NUMESAL, SALBAZA etc) formeaz un articol. n func ie de natura datelor pe care le nmagazineaz , cmpurile pot fi numerice, alfanumerice, logice, dat calendaristic etc. Caracterul este elementul de baz , indivizibil al datelor dintr-un fi ier (o cifr , o liter , un caracter special).
y

Exemplu:
Cod Prod Denumire produs Data intr rii

N,4

C,20

Document Fel Nr Z C,5 N,5 N,2

Data L A N,2 N,2

U/M

Cantit

PU

C,3

N,8,3

N,9,2

Fig. nr. 1.8. Descrierea articolului ARTPROD Sub aspect fizic, fi ierul se define te n func ie de suporturile tehnice de date utilizate. Necesitatea organiz rii datelor pe suporturi tehnice (discuri magnetice, benzi magnetice, discuri optice etc) deriv din caracterul limitat al memoriei interne a unui calculator. Este greu de p strat n memoria intern att programele de aplica ii, datele de prelucrat, ct i rezultatele prelucr rilor. Solu ia o reprezint organizarea de fi iere pe suporturi externe, de unde prin proceduri speciale de intrare/ie ire i n func ie de cerin ele utilizatorului, sunt transferate n memoria intern .
1.3.3.1.1. Accesul i organizarea fi ierelor

Organizarea fi ierelor nseamn definirea regulilor de dispunere fizic a articolelor pe suport. Metodele de organizare a fi ierelor sunt de dou tipuri: clasice (elementare) i mixte (derivate). Metodele clasice de organizare sunt organizarea secven ial , organizarea direct , organizarea secven ial-indexat , organizarea relativ .

Organizarea secven ial presupune dispunerea articolelor pe suport unele dup altele, n ordinea ob inerii lor, dup criterii stabilite de utilizator. Consultarea fi ierelor secven iale se poate face prin citirea articolelor n ordinea n care apar pe suport, accesul fiind secven ial. Ca urmare, timpul de acces este destul de ridicat, actualizarea fiind greoaie i lent . Aceste fi iere sunt recomandate atunci cnd prin program se prelucreaz toate articolele con inute sau un num r mare al acestora. Fi ierele secven iale se utilizeaz i ca fi iere de salvare/arhivare. Avantajul lor const n faptul c pot fi organizate pe orice tip de suport (adresabil sau nu, reutilizabil sau nu). O opera ie tipic pentru fi ierele secven iale este sortarea. Sortarea reprezint rearanjarea unui fi ier secven ial la nivel fizic ntr-un alt fi ier secven ial, dup un anumit criteriu aplicat unei p r i a articolelor (de obicei un cmp), parte numit cheie de sortare. Sortarea poate fi efectuat dup mai multe chei. n acest caz, prima cheie este cea care hot re te ordinea i numai dac dou articole au aceea i valoare pentru aceasta, se ia n considerare a doua cheie, pe urm a treia cheie, etc. Din aceast cauz cheile se numesc chei primare, secundare, ter iare etc. Fi ierele secven iale se pot concatena, adic din dou fi iere se poate ob ine un al treilea fi ier, sortat n aceea i ordine. Organizarea direct (selectiv ) stocheaz i gestioneaz nregistr rile pe suport pe baza unor procedee de repartizare (randomizare). Plecnd de la un element al nregistr rii, numit cheie de repartizare, se calculeaz adresa de dispunere pe suport pe baza unei formule. Aceea i formul este aplicat att la dispunerea pe suport, ct i la c ut rile ulterioare. Adresa de pe suport se determin astfel pe baza algoritmului de randomizare, folosind o func ie A=F(k), unde k reprezint un element al nregistr rii. Organizarea direct este specific suporturilor adresabile i asigur consultarea i actualizarea rapid a fi ierelor. O form deosebit a organiz rii directe este organizarea relativ . Un fi ier de organizare relativ are urm toarele caracteristici: y se poate organiza numai pe suporturi adresabile; y suprafa a de memorare este mp r it n unit i adresabile, numite casete, de dimensiuni fixe i numerotate cresc tor, de la 0 la n. Fiecare zon (caset ) poate con ine sau nu un articol. Orice articol poate fi identificat prin num rul de ordine al casetei corespunz toare, num r ce se nume te cheie relativ . y accesarea articolelor se poate face secven ial, direct (aleator) sau dinamic. Spre deosebire de fi ierele secven iale, care au articolele aranjate compact, cele relative pot avea zone neutilizate ntre articole. Coresponden a dintre articole i numerele de caset se realizeaz prin formule matematice, numite formule de randomizare sau repartizare. Organizarea secven ial-indexat are o larg utilizare n practic deoarece permite att accesul secven ial, ct i accesul direct. Suporturile utilizate trebuie s fie adresabile. Fi ierele indexate sunt ansambluri de articole logice a ezate unul dup altul n ordinea cresc toare sau descresc toare a valorii cheii de articol. Cheia de articol este un cmp sau rezultatul evalu rii unei expresii de cmpuri din structura articolului fi ierului indexat. Fi ierele index nl tur limitele fi ierelor prezentate anterior: y la fi ierele secven iale accesarea greoaie datorit timpului de r spuns mare; y la fi ierele relative folosirea ineficient a suprafe ei de memorare. Prin opera ia de indexare, fi ierului i se ata eaz un tabel n care sunt p stra i indec ii informa ii auxiliare pe baza c rora sunt reperate rapid articolele fi ierului. Astfel, un fi ier index este alc tuit de fapt din dou fi iere: 27

fi ierul propriu-zis de date n care nregistr rile sunt ordonate cresc tor sau descresc tor, dup cheia de articol (cheia de indexare); y fi ierul index care are un num r de nregistr ri egal cu num rul nregistr rilor din fi ierul de date. Fiecare nregistrare con ine valoarea cmpului cheie a articolului din fi ierul de date, plus adresa fizic de pe suport (num r cilindru, num r pist , num r sector) a acelei nregistr ri. La consultarea fi ierului se parcurge mai nti secven ial tabela de indec i. Cnd valoarea cheii de c utare devine egal cu valoarea cheii din index se preia adresa din index i astfel se ajunge la nregistrarea de pe suport. Consultarea articolelor din fi ierele index poate fi realizat secven ial sau direct.
y

Prin mod de acces se n elege tehnica de reg sire a nregistr rilor con inute ntr-un fi ier. Accesul poate fi: secven ial, direct (selectiv, aleator) i dinamic. Accesul secven ial presupune reg sirea nregistr rilor n ordinea n care acestea au fost dispuse pe suportul tehnic. Pentru a localiza nregistrarea n este necesar parcurgerea tuturor celor n-1 nregistr ri precedente. Orice tip de fi ier poate fi accesat secven ial. Astfel, fi ierele secven iale sunt accesate articol cu articol, cele relative sunt accesate n ordinea casetelor, cele goale fiind s rite, cele indexate sunt accesate n ordinea indexului activ (un fi ier poate avea asociate mai multe fi iere index, din care numai unul este activ la un moment dat). Accesul direct (aleator) permite identificarea direct a nregistr rilor prin intermediul unei adrese indicate prin cheia stabilit de utilizator. Se aplic suporturilor adresabile. Accesul dinamic mbin metodele anterioare, opera iunea realizndu-se n dou etape: y pozi ionarea direct pe o anumit nregistrare a fi ierului; y consultarea secven ial a urm toarei nregistr ri. n func ie de modul de organizare se pot utiliza unul sau mai multe moduri de acces. Rela ia dintre modul de organizare i cel de acces este prezentat n tabelul nr. 1.2.
Tabelul nr.1.2. Coresponden a mod de organizare a fi ierelor - mod de acces

Acces Organizare Secven ial Relativ Indexat


1.2.3.3.

Secven ial X X X

Direct X X

Dinamic X

Baze de date, b nci de date i depozite de date

Pe m sura evolu iei sistemelor de prelucrare automat a datelor i, n mod special, a componentei hardware i software, dar i ca urmare a cre terii volumului datelor de prelucrat s-a dezvoltat un nou concept, cel al bazelor de date. El i face apari ia n a doua parte a anilor 60, aducnd un element de noutate, respectiv existen a unui fi ier de descriere global a datelor, ceea ce asigur independen a datelor de programe i invers, fi ier denumit dic ionar de date (vezi figura nr. 1.9). La momentul respectiv, n cadrul sistemelor informatice implementate n ntreprinderi, informa iile erau organizate n fi iere de date (secven iale, indexate etc.) create cu ajutorul unor programe scrise n limbaje din genera ia a III-a: COBOL, FORTRAN etc. Principiul fundamental al bazelor de date l constituie unicitatea informa iilor, adic orice informa ie este nregistrat o singur dat i poate fi utilizat ori de cte ori este nevoie de c tre diferi i utilizatori i n diferite momente. O baz de date este un ansamblu de date ce poate fi ntrebuin at de mai mul i utilizatori avnd viziuni diferite asupra acestora. Ea reprezint un ansamblu structurat de fi iere care grupeaz datele prelucrate n aplica iile informatice ale unei persoane, grup de persoane, ntreprinderi, institu ii etc., ansamblu partajat ntre mai mul i utilizatori n mod concurent i competitiv.

i ier de date 1

i ier de date 2 ... i ier de date n

Fig. nr. 1.9. Structura unei baze de date Formal, baza de date poate fi definit ca o colec ie de date aflate n interdependen , mpreun cu descrierea structurii i a rela iilor dintre ele. ntr-o abordare mai analitic , o baz de date este un ansamblu de date structurate, coerente, neredundante, independente de orice program specific de aplica ii, direct accesibile dup criterii multiple. n func ie de tipurile de structur abordate i concep ia de definire a rela iilor dintre colec iile de date, putem avea: y baze de date ierarhice (modelul ierarhic) care opereaz cu mul imi de date structurate arborescent; y baze de date tip re ea (modelul re ea) care opereaz cu mul imi de date structurate n re ea; y baze de date rela ionale (modelul rela ional) care opereaz cu mul imi de date structurate pe baza teoriei matematice a rela iilor dintre ansambluri. y baze de date obiectuale n proiectarea c rora sunt avute n vedere conceptele abord rii obiectuale care ine seama de aspectele statice i dinamice ale obiectelor. Abordarea datelor n contextul bazelor de date se face pe trei niveluri, considerate niveluri de abstractizare: y Nivelul fizic sau intern este nivelul elementar la care pot fi considerate datele i se refer la modul n care sunt stocate datele pe suporturi - disc magnetic, band magnetic , disc optic etc. La acest nivel structura datelor este foarte detaliat i se concretizeaz n schema intern . y Nivelul conceptual sau logic este nivelul imediat superior celui fizic, corespunde administratorului bazei de date care proiecteaz structura bazei de date. Asigur o viziune global . La acest nivel structura bazei de date se concretizeaz n schema conceptual . y Nivelul extern este ultimul nivel de abstractizare la care poate fi descris o baz de date. Recurgerea la acest nivel de abstractizare se face pentru simplificarea interac iunii utilizator-baz de date. Acest nivel corespunde utilizatorilor care pot avea viziuni diferite asupra bazei de date pe baza unor subscheme proprii. Se urm re te satisfacarea cerin elor tuturor utilizatorilor n condi iile unei redundan e minime i controlate a datelor.

plica ia 1

BAZA

Aplica ia 2

ATE

Dic io ar de date

...

plica ia m

29

V zut prin prisma celor trei niveluri, baza de date poate fi reprezentat ca n figura nr. 1.10.25


t ilizator A1 Aplica ie

t ilizator A2 Comenzi auto nome

t ilizator

t ilizator

... .

S ch e a e x te rn A

I T
S ch e a in te r n
#

A A

Fig. nr. 1.10. Nivele de abstractizare a datelor n bazele de date

Includerea n baza de date a descrierii structurii acesteia o deosebe te calitativ de fi ierele de date, deoarece prin aceasta se asigur independen a datelor din baz fa de programele de aplica ii i invers. Posibilitatea modific rii structurii la un nivel, f r a afecta structura celorlalte niveluri este ntlnit sub numele de autonomia datelor stocate n baza de date, prezent sub dou forme: y autonomia fizic , adic posibilitatea modific rii structurii bazei de date la nivel intern, f r a fi necesar schimbarea structurii conceptuale i refacerea programelor de prelucrare a datelor. Asemenea modific ri sunt necesare pentru ameliorarea performan elor de lucru (vitez de acces, m rimea fi ierelor etc.). Autonomia fizic este cea care asigur i portabilitatea bazei de date de pe un sistem de calcul pe altul f r modificarea schemei conceptuale i a programelor; y autonomia logic se refer la faptul c modificarea schemei conceptuale a bazei de date nu necesit i refacerea programelor de prelucrare, autonomie mai greu de realizat datorit dependen ei programelor de structura logic a datelor. Practic, baza de date elimin sau reduce dezavantajele organiz rii n fi iere: y un grad redus de redundan a datelor i eliminarea, n mare m sur , a inconsisten ei datelor; y actualizarea facil a datelor; y instrumente pentru realizarea de interog ri - ob inerea facil a informa iilor ad-hoc; y reducerea costurilor; y suport pentru standardizare; y partajarea datelor ntre to i utilizatorii c rora le sunt necesare, cu asigurarea securit ii datelor prin mecanisme de securitate. Bazele de date sunt concepute pentru a prelucra un volum mare de date. Gestiunea acestora impune nu numai o structurare riguroas a datelor, dar i o ra ionalizare a procedurilor de acces i prelucrare. Pentru a putea fi exploatat de c tre utilizatori o baz de date trebuie s aib asociat un set de programe, numit generic sistem de gestiune a bazelor de date care s permit exploatarea ra ional a datelor con inute. Obiectivul esen ial al unui sistem de gestiune a bazelor de date este, deci, furnizarea unui mediu eficient, adaptat utilizatorilor care dor s esc consulte sau s actualizeze informa iile con inute n baza de date.
25 Fotache, M., Baze de date rela ionale. Organizare, interogare i normalizare, Editura Junimea, Ia i, 1997, p.32

"

B AZA D E D A TE

E MO R AT

E DISCS ch e a co n ce p tu a l (g lo b a l )

Im agine global (ni vel glo bal)


 

I T

A AA

I T

 

 

Aplica ie
S ch e a e x te rn B

Comenzi auto nome .

Im agine A (ni vel extern)

Im agine (ni vel extern) A A

Si stem de gesti e a a zei de date

Sistemul de gestiune a bazelor de date reprezint un ansamblu coordonat de programe care permite descrierea, memorarea, manipularea, interogarea i tratarea datelor con inute ntr-o baz de date. El trebuie, de asemenea, s asigure securitatea i confiden ialitatea datelor ntr-un mediu multi-utilizator. n general, n arhitectura unui SGBD intr cel pu in 5 clase de module: y programe de gestiune a bazei de date care realizeaz accesul fizic la date ca urmare a unei comenzi primite printr-un program de aplica ii sau interactiv prin intermediul ecranului.; y limbajul de definire/descriere a datelor (LDD) care permite traducerea (prin compilare sau interpretare, dup caz) i descrierea naturii datelor i a leg turilor lor logice fie la nivelul global (sub forma schemei conceptuale), fie la nivelul specific fiec rei aplica ii (sub forma schemei externe sau sub-schemei); y limbajul de manipulare a datelor (LMD) care permite gestionarea i actualizarea datelor dintr-o baz de date; y utilitare de ntre inere a bazei de date care permit gestionarea de c tre un operator a bazei de date i care pot efectua urm toarele opera ii26: crearea versiunii ini iale a bazei de date i nc rcarea acesteia folosindu-se fie o copie creat anterior, fie date neorganizate, crearea i actualizarea jurnalelor tranzac iilor realizate asupra bazelor de date, reorganizarea bazei de date pentru recuperarea spa iului vid, restaurarea bazei de date dup un incident logic sau fizic, cu refacerea st rii existente anterior acestuia, realizarea diverselor statistici ce permit cunoa terea activit ii i utiliz rii bazei de date etc y componente de control a programelor de aplica ii care constituie mijloace de prevenire i corectare a anumitor erori ce pot s apar n condi ii multi-utilizator. Modulele enumerate interac ioneaz cu o serie de componente fizice ale bazei de date: y Fi ierele de date care reprezint suportul propriu-zis al bazei de date; y Dic ionarul de date ce nregistreaz informa ii relative la structura bazei, fiind solicitat n toate opera iunile de consultare i actualizare; y Indec ii, ntr-un num r suficient de mare pentru cre terea vitezei de acces la date. Banca de date reprezint un sistem de colec ii de date aflate n interdependen , mpreun cu descrierea datelor i a rela iilor dintre ele i cu sistemul de programe pentru gestiunea datelor care asigur independen a programelor aplicative fa de modul de structurare a datelor, o redundan minim i controlat n memorarea lor, precum i un timp minim de r spuns la solicit rile utilizatorilor27. Ea reprezint un ansamblu de informa ii organizate, nregistrate pe suporturi magnetice sau optice care pot fi consultate local sau la distan prin intermediul calculatoarelor i a re elelor de comunica ie. Deoarece permit accesul unui mare num r de utilizatori la datele stocate b ncile de date sunt considerate sisteme de documentare. n unele lucr ri, banca de date este redus la dou componente: baza de date i SGBD-ul asociat. Al i autori extind no iunea de banc de date, care ar ngloba: baza de date, sistemul de gestiune a bazei de date, sistemul electronic de calcul, echipamentele de teleprelucrare, programele de aplica ii, sistemul de operare, utilizatorii. Dac n anii 70 i la nceputul anilor 80, no iunea cvasi-utilizat era cea de banc de date, n lucr rile din ultimii ani, termenul devine din ce n ce mai pu in invocat, majoritatea lucr rilor de profil, ca i to i marii furnizori de software fac trimitere, aproape exclusiv, la no iunile de baz de date i SGBD.
26 Saleh, I., Les bases de donnees relationnelles, Edition Hermes, Paris, 1995 , p. 13 27 Pescaru, V., .a., Fi iere, baze de date i b nci de date, Editura Tehnic , Bucure ti, 1976, p. 13

31

Depozitul de date reprezint o alt direc ie de dezvoltare i evolu ie a bazelor de date. El desemneaz o baz de date special conceput pentru analiza datelor i suportul deciziilor, prin consolidarea tuturor datelor ntreprinderii. Conceptul de depozit de date a ap rut la sfr itul deceniului 8, dar s-a conturat i dezvoltat n anii 90. Conceptul datawarehouse (depozit de date) este definit de William Inmon (vicepre edintele firmei Prism Solution) ca fiind o colec ie de date destinate fundament rii deciziei manageriale, colec ie care este tematic , integrat , plasat ntr-un context temporal i permanent . Deosebirile fa de o baz de date sunt urm toarele: y scopul pe care l au datele stocate - acestea nu sunt utilizate n scop opera ional, ci pentru sarcini analitice, de la identificarea unui nou segment de pia pn la brainstorming; y dac o baz de date este utilizat pentru prelucrarea tranzac iilor on-line, depozitele de date se bazeaz pe prelucrarea analitic on-line, o nou aplica ie strategic ; y dac o baz de date nregistraz i raporteaz ce s-a ntmplat, un depozit de date arat i de ce. Patru elemente determinante caracterizeaz depozitul de date: y datele stocate privesc o func iune sau un proces din ntreprindere (sunt orientate pe subiect); y datele sunt integrate i redefinite penteu a putea fi exploatate; y informa iile sunt conservate mai mul i ani, acesta reprezentnd un atu al depozitelor de date (se asigur continuitatea i comparabilitatea); y datele nu pot fi modificate sau terse. Datele organizate n depozite provin din datele preluate din sistemul opera ional, din datele de arhiv (n perioada de constituire a depozitului), precum din surse externe (baze de date publice, date din recens minte, date de prognoz economic etc.). Utilizarea depozitelor de date se concretizeaz n extragerea unor rapoarte (la cerere sau pe baza unui abonament cu o anumit periodicitate), extragerea unor date pentru a putea fi utilizate de aplica iile de birotic (programe de calcul tabelar, procesoare de texte, programe de prezentare etc.), dar mai ales pentru a putea fi utilizate n aplica ii specializate de analiz . Pentru realizarea unor analize economice complexe sunt oferite instrumente de analiz ce pot fi clasificate n dou categorii: mineritul n date data mining i analiza multidimensional , referit prin OLAP (On Line Analytical Processing). Data mining reprezint o tehnic care vizeaz descoperirea unor abloane semnificative n colec iile de date. Instrumentele de analiz on-line (OLAP) permit aflarea r spunsurilor la ntreb ri ce au de obicei un caracter multidimensional (de exemplu: Care este contribu ia la vnz rile s pt mnale totale a produselor informatice vndute prin magazinele situate n regiunea Moldova ntre 10 i 20 septembrie?). Pentru realizarea unui depozit de date sunt necesare apte categorii de instrumente: 1. Instrumente pentru modelarea datelor ce permit persoanelor implicate n realizarea depozitelor de date s determine con inutul fiec rei date, semnifica ia acesteia, care sunt celelalte date cu care interac ioneaz i cine o utilizeaz . 2. O enciclopedie a metadatelor (metadate = date despre date) ce p streaz informa ii relevante despre fiecare dat a depozitului: ce reprezint , tipul ei, ce nseamn , unde se g se te, cum poate fi accesat , formatul s u etc.; 3. Baza de date - nucleu care constituie inima depozitului; 4. Instrumente pentru transportul datelor utilizate pentru a muta copii ale datelor din sistemul opera ional (tranzac ional) n depozitul de date i a le insera n locul potrivit; 5. Instrumente pentru extragerea, rafinarea i standardizarea (normalizarea datelor) menite s asigure cur area datelor la preluarea lor n depozit: identificarea i contopirea multiplelor nregistr ri care se refer la aceea i informa ie, ajustarea eventualelor lungimi diferite ale unei aceleia i date, uniformizarea prescurt rilor. 6. Middleware - un set de resurse care asigur conectivitatea n cadrul re elelor de calculatoare, necesare cnd datele sunt preluate din mai multe baze sau cnd baza de date este distribuit pe mai multe noduri ale re elei de calculatoare a organiza iei.

7. Instrumente ce asigur accesul utilizatorilor la datele de care au nevoie. Pentru a explora datele din depozit utilizatorii dispun de instrumente specializate. Cele mai simple sunt instrumentele pentru interogare i raportare, cunoscute i din SGBD-uri. Pe lng acestea, mai sunt necesare o serie de instrumente pentru administrarea depozitului, asigurarea replic rii i sincroniz rii ntre mai multe baze de date, dezvoltarea aplica iilor ce utilizeaz depozitul de date etc. Au fost prezentate doar cteva aspecte privind diferitele modalit i de organizare a datelor la nivelul unui sistem informatic. Nu poate fi dat o solu ie ideal . Personalul implicat n realizarea unui sistem este cel care trebuie s stabileasc modalitatea optim de organizare a datelor n func ie de specificul organiza iei, m rimea sistemului i, n primul rnd, de cerin ele utilizatorilor. 1.4. Informatica i informatica utilizatorului final Una din caracteristicile fundamentale ale epocii actuale o reprezint explozia informa ional determinat de cre terea ritmului de dezvoltare a societ ii i de avntul f r precedent al tiin ei i tehnicii. Prelucrarea electronic a datelor a fost i devine tot mai mult o necesitate stringent pentru toate domeniile activit ii umane. Astfel, informatica - tiin a culegerii, transmiterii, stoc rii i prelucr rii automate a datelor - p trunde, pe zi ce trece, n tot mai multe sfere de activitate, generalizndu-se. Se consider c apari ia informaticii constituie cea de-a cincea descoperire venit n sprijinul omului pentru a lua decizii. Cele cinci momente care au marcat evolu ia civiliza iei umane sunt urm toarele: 1. apari ia limbajului articulat, ca principal mijloc de comunicare ntre oameni; 2. inventarea scrisului prin care se compenseaz limitele memoriei biologice; 3. realizarea tiparului care a pus bazele memoriei sociale constituit din c r i i publica ii; 4. utilizarea sistemelor de telecomunica ii care nl tur limita determinat de distan ; 5. apari ia calculatoarelor electronice care permit culegerea, prelucrarea i transmiterea informa iilor facilitnd realizarea dezideratelor activit ii de informare. Dac primele calculatoare electronice apar n deceniul 5 al secolului XX, termenul de informatic apare abia n 1962 i provine din literatura francez . No iunea de informatic a fost creat prin asocierea cuvintelor informa ie i automatic : INFORmation i autoMATIQUE. Prima defini ie a informaticii apar ine Academiei Franceze care n 1966 preciza c informatica este tiin a prelucr rii ra ionale, ndeosebi prin ma ini automate, a informa iei considerat ca suport al cunoa terii umane i al comunic rilor n domeniile tehnice, economice i sociale28. Din defini ia informaticii se desprind cel pu in trei caracteristici ale acesteia: - prelucrarea ra ional bazat pe legi generale i pe anumite tehnici proprii cercet rii opera ionale, program rii liniare, teoriei algoritmilor etc.; - prelucrarea logic i automat prin intermediul ma inilor electronice, acesta reprezentnd aspectul fundamental al informaticii; - universalitatea informaticii, adic posibilitatea de cuprindere a tuturor domeniilor de activitate.
28 Arsac, J., Informatica, Editura Enciclopedic Romn , Bucure ti, 1970, p. 71

33

n dic ionarul de informatic , defini ia dat este urm toarea: informatica reprezint o activitate pluridisciplinar , avnd ca scop ini ial elaborarea de metode noi, inclusiv sisteme automate pentru distribuirea informa iei tehnico- tiin ifice, studiind procesele de comunica ie n colectivit ile tiin ifice i industriale i urm rind dezvoltarea unor tehnici i sisteme pentru organizarea, memorarea i distribuirea mai eficient a informa iei29. Pe m sura dezvolt rii ei, informatica a c p tat noi valen e, iar domeniile sale de utilizare s-au extins continuu. Speciali ti din toate sferele de activitate: tehnic , economic , social etc., vorbesc de informatica lor specific i ncearc a lega tot mai mult informatica de domeniul lor de activitate, considernd-o ca o informatic particular . Lucru posibil, deoarece informatica este o tiin universal care se conduce dup legi generale aplicabile n toate domeniile de activitate. Astfel, a ajuns s se vorbeasc de "informatic industrial ", "informatic medical ", "informatic economic " etc. Informatica economic reprezint un ansamblu de mijloace tehnice (bazate pe calculator) i umane destinate culegerii, stoc rii, prelucr rii i transmiterii informa iilor n scopul eficientiz rii managementului, a altor activit i economice din firme, precum i a planific rii afacerilor30. La sfr itul anilor 70, odat cu proliferarea microinformaticii a ap rut un nou concept: informatica utilizatorului final Prin noile instrumente de lucru disponibile pe microcalculatoare (programe de calcul tabelar, procesoare de texte, limbaje de interogare a bazelor de date), utilizatorul lucreaz direct cu sistemele de calcul, f r a recurge la intermediari. n informatica clasic , bazat pe o organizare centralizat , ntre utilizatori i calculator se interpuneau alte categorii de personal (operatorii de date, anali tii de sistem, informaticienii). Ast zi, utiliznd microcalculatoarele i programe foarte u or de utilizat, orice economist, indiferent de compartimentul (finan e, contabilitate, marketing etc) n care i desf oar activitatea i nivelul ierarhic la care se afl , vine n contact direct cu datele legate de opera iunile pe care le gestioneaz . Cu actualul suport din partea tehnologiilor informa ionale, utilizatorii pot c uta i extrage informa iile necesare fundament rii deciziilor, pot procesa documente, transmite electronic documente, consulta b nci de date, ba chiar pot crea programe de aplica ii de mai mare sau mai mic anvergur . Informatica utilizatorului final reprezint utilizarea direct i efectiv a calculatorului de c tre utilizatorul final. Aceasta nu nseamn dispari ia centrelor (oficiilor) de calcul din ntreprinderi, ci reorientarea acestora, ie irea din nc perile speciale i difuzia n toate birourile i compartimentele func ionale. Transferul a avut loc deoarece oficiile de calcul ale ntreprinderilor nu au posibilitatea de a dezvolta attea aplica ii ct s satisfac toate cerin ele informa ionale ale utilizatorilor. Actualmente, datorit metodologiilor i instrumentelor utilizate n dezvoltarea de aplica ii-program, ntre cerin ele utilizatorilor i implementarea aplica iilor cerute exist un decalaj ce variaz , n general, de la doi la cinci ani. n al doilea rnd, apari ia i extinderea utiliz rii unor echipamente puternice, pe care se poate executa programe cu o interfa prietenoas , generalizarea limbajelor de interogare a bazelor de date, a instrumentelor pentru analiza datelor au adus la ndemna utilizatorilor instrumente care, n trecut, pentru a fi create i puse n func iune, necesitau un imens volum de timp i bani. Utilizatorii au acces nu numai la propriile echipamente, aplica ii i date, ci i ale grupului de lucru, compartimentului func ional sau ale ntregii ntreprinderi n care- i desf oar activitatea. 1.5. Sisteme informa ionale i sisteme informatice Supravie uirea societ ilor comerciale ntr-un mediu concuren ial att de puternic (la care trebuie s se adapteze continuu) este condi ionat i de ob inerea de informa ii vitale cu privire la pia (dinamic , dimensiuni, structur ), la competi ie, surse de aprovizionare, pie e de desfacere,
29 ***,Dic ionar de informatic , Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1981, p. 172 30 Lucy, T., Management Information Systems, DP. Publications Ltt, 1991

public int . Acest lucru este posibil doar prin intermediul unui sistem informa ional bine organizat care s permit ob inerea de informa ii reale n timp util. 1.5.1. Sistemul informa ional i rolul s u n cadrul organismelor economice Sistemul informa ional al unei ntreprinderi sufer modific ri n timpul ciclului s u de via , modific ri legate de schimb rile ce se petrec n interiorul ei, ct i n mediul extern. Sistemele tind s se extind i s se formalizeze pe m sur ce organiza ia devine tot mai complex . Sistemul informa ional reprezint un cadru organizat format dintr-un ansamblu de resurse care asigur colectarea, controlul i gestionarea datelor prin parcurgerea unor etape succesive n scopul furniz rii informa iilor, printr-o re ea de comunica ii, diferi ilor utilizatori pentru ca ace tia s i realizeze obiectivele propuse31. O alt defini ie prezint sistemul informa ional ca fiind totalitatea metodelor, procedeelor i mijloacelor utilizate n culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza i transmiterea datelor pentru fundamentarea i urm rirea deciziilor la toate nivelurile unei entit i economico32 sociale . Sistemul informa ional poate fi asem nat unei re ele de comunica ii deoarece asigur c ile prin care informa ia ajunge n orice punct al ntreprinderii i chiar din exteriorul ei. Sistemul ca re ea de comunica ii are dou aspecte : y unul informal (conversa iile, discu iile dintre salaria i i manageri), dnd na tere la sistemul informa ional informal; y unul formal (activit i ce se desf oar pe baza unor proceduri prestabilite), rezultnd sistemul informa ional formal. Deseori, sistemul informa ional al unei ntreprinderi este denumit i sistem de prelucrare a datelor33. n acest context, este necesar stabilirea diferen ei ntre no iunea de dat i cea de informa ie. Astfel, datele sunt concepute ca un set de caractere care sunt memorate i prelucrate i care constituie intr ri n sistemul informa ional, iar informa iile se refer la ie irile proceselor de prelucrare a datelor, procese concepute s satisfac din punct de vedere informa ional persoanele ce le vor folosi pentru luarea deciziilor. Sistemul informa ional este cel care transform intr rile (input-uri) n ie iri (output-uri), trei etape fiind implicate n procesul de transformare (figura nr. 1.11): y etapa intr rii n sistem sau colectarea datelor; y etapa prelucr rii sau procesarea datelor; y etapa ie irilor din sistem sau generarea informa iilor.
Intr ri de resurse (date)

Prelucrarea datelor pentru a le transforma n informa ii

Ie iri n produse informa ionale

Fig. nr. 1.11. Componentele generale ale unui sistem informa ional
31 Wilkinson , J., Accounting and information systems , John Wiley & Sons , New York , 1986 , p. 8

32 Airinei, D., Sisteme expert n activitatea financiar-contabil , Editura Junimea, Ia i, 1997, p.62 33 Oprea, D., Premisele i consecin ele informatiz rii contabilit ii, Editura Graphix, Ia i, 1994, p. 23

35

Finalitatea sistemului informa ional este furnizarea de informa ii sub o form direct utilizabil , la momentul oportun, n scopul asigur rii unei bune func ion ri a sistemului opera ional, precum i a lu rii deciziilor la diferite niveluri. Utilizatorii informa iilor generate de sistemul informa ional se mpart n dou categorii : y utilizatori interni managerii i salaria ii; y utilizatorii externi creditori, furnizori, clien i, ac ionari, organisme ale statului. Un sistem informa ional are nevoie de resurse ca s func ioneze. Resursele pot fi materiale, financiare, umane. Sistemele informa ionale sunt descrise n func ie de resursa predominant pe care o posed . Astfel, dac domin : y resursa uman atunci sistemul se nume te sistem informa ional manual; y resursa material (echipamente) acesta se nume te sistem informa ional automat; y calculatoarele i echipamentele se nume te sistem informa ional computerizat sau sistem informatic. Sistemele informa ionale realizeaz cinci func iuni sau sarcini : 1. Colectarea datelor care presupune parcurgerea mai multor pa i : y atragerea (culegerea) datelor, precum i m surarea lor; y nregistrarea datelor prin scrierea lor n documentele surs ; y validarea datelor pentru asigurarea acurate ii lor; y clasificarea datelor; y transmiterea datelor spre locurile de prelucrare. 2. Prelucrarea datelor ce are ca scop transformarea acestora n informa ii : y transcrierea datelor pe alte documente; y gruparea datelor pe tranzac ii similare; y sortarea datelor dup una sau mai multe caracteristici; y calcularea i compararea datelor cantitative. 3. Gestionarea datelor: y memorarea datelor n baze de date i fi iere; y actualizarea datelor pentru reflectarea ultimelor evenimente; y restaurarea datelor prin accesare i sortare. 4. Controlul i securitatea datelor care presupune validarea datelor (amintit anterior), autorizarea, verificarea i revizia lor 5. Generarea (producerea) informa iilor n scopul folosirii de c tre utilizatori care presupune: y raportarea prin preg tirea rapoartelor cu ajutorul datelor prelucrate i/sau stocate; deseori este necesar analiza i interpretarea lor y comunicarea, adic transmiterea efectiv c tre utilizatori. Misiunea sistemului informa ional este de a sprijini procesele decizionale i opera ionale cu informa ii corecte n timp real, asigurnd o bun comunicare ntre diferite niveluri ierarhice de supervizare, att pe orizontal , ct i pe vertical , contribuind astfel la mbun t irea activit ii firmei, a calit ii i performan ei produselor realizate . Orice organism economic se compune din trei sisteme : y sistemul de conducere (decizional); y sistemul condus (opera ional); y sistemul informa ional. Sistemul informa ional de ine un rol esen ial n func ionarea unui organism economic, constituind elementul de leg tur ntre sistemul de conducere i sistemul condus34. Schematic, leg turile i func iile acestor sisteme sunt prezentate n figura nr.1.12 :
34 Popescu Bogd ne ti , C.,

Sistemul informa ional al firmei n mediul concuren ial, Editor Tribuna Economica ,

Bucure ti , 1999 , p. 40

Mediu Subsistem de ntreprindere conducere analizeaz eci de Subsistem e conducere controleaz analizeaz eci e controleaz

nforma ii

rapoarte, ri e seam , instruc iuni, or ine, ecizii

Subsistem informa ional memoreaz prelucreaz transmite

nforma ii

pro use, servicii

Sistemul opera ional reprezint sediul activit ii productive a ntreprinderii. Aceast activitate const n transformarea resurselor sau fluxurilor primare, fluxuri care pot fi financiare, de materiale, de personal, de active i, n fine, fluxuri informa ionale. Privitor la cele informa ionale, acestea cuprind, din categoria informa iilor, numai pe acelea care sunt informa ii-materii prime, n sensul c nu sunt legate direct de conducerea ntreprinderii. Foartea adesea, n sectorul ter iar, transformarea acestui tip de fluxuri reprezint principala activitate a ntreprinderii (firme de tele-marketing, brokeraj etc.). Prin urmare, n aceste cazuri, sistemul opera ional poate fi asimilat unui sistem ce transform informa ii, altfel spus, sistemelor informa ionale de produc ie. Sistemul de conducere este sediul activit ii decizionale a ntreprinderii. Activitatea decizional este, de fapt, asigurat de c tre to i actorii din ntreprindere, la diferite nivele, de la cei ce- i desf oar activitatea n sistemul opera ional, pn la conducerea de vrf. Prin activitatea decizional , ntreprinderea este reglat , condus i adaptat mediului concuren ial. Acest sistem prime te informa ii despre sistemul opera ional i ac ioneaz prin decizii asupra acestuia. Sistemul informa ional este cel care asigur func ionarea sistemului de conducere, prin realizarea cuplajului sistem de conducere - sistem opera ional. El cuprinde ansamblul informa iilor, fluxurilor i circuitelor informa ionale, precum i totalitatea mijloacelor, metodelor i tehnicilor prin care se asigur prelucrarea informa iilor necesare sistemului de conducere35. Toate informa iile ob inute de sistemul informa ional provin din analiza sistemului opera ional i a mediului, cu luarea n calcul a elementelor trecute, a situa iei actuale sau a situa iei probabile. Odat cu sporirea complexit ii activit ilor informa ionale s-a apelat la mijloace tehnice perfec ionate, ultimele i cele mai performante fiind calculatoarele electronice. Astfel, sistemele informa ionale devin sisteme informatice. Sistemul informatic apare ca o component a sistemului informa ional n care mijloacele tehnice de prelucrare sunt reprezentate de calculatoarele electronice. Sub impactul noilor tehnologii informa ionale, sistemele informa ionale au o nou fa . Cuvintele cheie sunt : y Re ele integrate de servicii digitale ( ISDN = Integrated Service Digital Network ) care asigur transmiterea vocii, a datelor i a imaginilor n mi care prin intermediul liniilor telefonice;
35 F tu T. , Grama A. , Georgescu M. , Filip M. , Fotache D. , Tudose A. , Bazele informaticii economice , Editura Vrantop , Foc ani , 1997 , p. 8

Fig. nr.1.12. Modelul sistemic al ntreprinderii

fluxuri primare: materiale, financiare, e personal, informa ii

Subsistem opera ional transform pro uce

% % %

o iective, sarcini

$ % %$ $ $ % %$ $ & & % $ $ $ $ $

'

37

y y y y y y

Po ta electronic ( e- mail ), prin care se realizeaz comunicarea ntre dou sau mai multe persoane, prin intermediul mesajelor scrise; Voice-mail-ul, care presupune transmiterea mesajelor vocale prin intermediul re elelor de calculatoare; Serviciile multimedia, care integreaz comunica iile n band larg , prin intermediul tehnologiei de transfer asincron (Asynchronous Transfer Mode); Telefonia mobil , prin care se poate comunica la distan f r a mai fi necesar existen a cablurilor telefonice; Comunica iile prin satelit, ce permit captarea de emisiuni TV, schimbul de informa ii f r a mai fi necesar cablarea; Schimbul electronic de informa ii, transferul electronic de fonduri, comer ul electronic , afacerile electronice. 1.5.2. Clasificarea sistemelor informa ionale

Se disting dou obiective esen iale ale sistemelor informa ionale: sprijinirea procesului decizional i coordonarea ntr-un sistem cu mai multe niveluri. Din acest punct de vedere majoritatea autorilor sunt de acord cu urm toarea clasificare a sistemelor informa ionale: y sisteme informa ionale pentru prelucrarea tranzac iilor (Transaction Processing Systems TPS); y sisteme informa ionale pentru conducere (Management Information Systems - MIS); y sisteme de sprijinire a deciziilor (Decision Support Systems DSS); y sisteme informa ionale pentru conducerea executiv (Executive Information Systems - EIS). Sistemele informa ionale pentru prelucrarea tranzac iilor preiau datele generate de activitatea entit ii economico-sociale n bazele de date interne i constituie infrastructura urm toarelor niveluri ale sistemelor informa ionale. n faza de nceput a dezvolt rii activit ilor de informatizare apare (la mijlocul anilor 50) no iunea de sisteme de prelucrare a tranzac iilor destinate nivelului opera ional, avnd ca principal obiectiv culegerea datelor despre tranzac iile economice, validarea datelor i nregistrarea lor. Ele se adresau n primul rnd domeniului contabilit ii care opera cu un volum mare de date, dar dispunea i de un sistem propriu de verificare a corectitudinii rezultatelor ob inute. n timp aceste sisteme i-au l rgit aria de activitate i asupra altor domenii, respectiv marketing, personal, produc ie, crean e, datorii etc. Astfel, TPS urm re te activit ile i opera iile curente ale unei activit i, cum ar fi: recep ia materialelor, stabilirea stocurilor de materiale, fluxul lor, ob inerea i desfacerea produselor, salarii, trezorerie etc., traversnd grani a dintre ntreprindere i mediul s u pentru ob inerea informa iilor necesare celorlalte sisteme. Sarcinile i scopurile acestor sisteme sunt puternic definite i structurate. Sistemele informa ionale pentru conducere (MIS) pleac de la TPS i sintetizeaz informa iile sub form de rapoarte periodice ntr-un format predefinit i greu de modificat. De obicei, aceste rapoarte sunt destinate frecvent, dar nu exclusiv, nivelurilor intermediare de conducere i au ca finalitate controlul. Sistemele informa ionale pentru conducere au ap rut la nceputul anilor 60 pentru a servi activit ilor de luare a deciziilor administrative dintr-o ntreprindere, de supraveghere i control. Informa iile necesare pot fi din trecut, prezent i viitor, din mediul intern i extern al unit ii. Sistemul pune la dispozi ia conducerii rapoarte privind activitatea curent a unit ii, bazndu-se pe informa iile ob inute de la sistemul de prelucrare a tranzac iilor i din mediul n care unitatea i desf oar activitatea (sub aspectul concuren ei, legisla iei etc.). Aceste rapoarte pot avea caracter planificat, ob inute periodic, rapoarte ob inute la cerere, rapoarte cu caracter excep ional, r spunznd cerin elor conducerii prin excep ie i rapoarte previzionale, asistnd conducerea la aflarea r spunsului la ntreb ri de genul What.. If..? (Ce se ntmpl dac ?), fiind orientate spre activitatea intern a ntreprinderii i mai pu in spre mediul s u extern. n leg tur cu modul de abordare a acestui sistem au ap rut o serie de divergen e ce privesc tratarea lui sau nu ca pe un concept larg care include toate sistemele

informa ionale ce sprijin diferitele domenii func ionale sau ca acel sistem specific realiz rii func iei conducerii tactice a ntreprindeii, component a ntregului sistem informa ional. Dar nu ntotdeauna rapoartele oferite de MIS sunt suficient de relevante pentru luarea deciziilor, mai ales la nivelurile superioare. De aceea, s-au dezvoltat sistemele de sprijinie a deciziilor (DSS). Extinderea lor s-a datorat att progreselor nregistrate de tehnologiile informatice, ct i de tehnicile de modelare din anii 70 i 80. n general exist mai multe DSS ntr-o ntreprindere. Sistemele de sprijinire a deciziilor la nivelurile superioare de conducere sunt denumite sisteme informa ionale pentru conducerea executiv (EIS). Acestea integreaz informa ii ce provin din surse interne i externe i permit managerilor de a controla i dispune de informa ii importante pentru luarea deciziilor, informa ii prezentate ntr-un mod personalizat. Sistemele de sprijinire a procesului decizional au ap rut la nceputul anilor 70 pentru a u ura procesul decizional prin preluarea unei p r i din efortul organelor decizionale. Ele sunt concepute pentru a permite deciden ilor s - i utilizeze judecata i intui ia pe parcursul unui proces ad-hoc i interactiv de modelare analitic referitor la o decizie particular (decizie 36 nestructurat sau semistructurat ). Sistemele de informare a top managerilor (EIS) s-au dezvoltat la mijlocul anilor 80 i servesc executivului n adoptarea deciziilor cu caracter nestructurat. Sistemul presupune o mare comunicare cu mediul exterior, fiind orientat mai mult spre fenomenele din exterior, dar face apel i la informa iile furnizate de celelalte sisteme. El ofer informa ii n momentul n care sunt solicitate (ad-hoc) i se bazeaz pe o interactivitate ridicat . Problemele la care trebuie s r spund sunt de genul: Care sunt concuren ii cei mai puternici? Care este impactul infla iei asupra strategiei ntreprinderii? Care este cifra de afaceri necesar pentru ob inerea rsurselor de finan are a investi iilor? Care este activitatea cea mai rentabil ? La mijlocul anilor 1980 apar i sistemele expert Expert Support Systems (ESS), prin care se valorific i se prelucreaz cuno tin ele umane, ceea ce a determinat ca aceste sisteme s mai fie numite i Knowledge Work Systems. Aceste sisteme pot fi reg site pe orice nivel al conducerii operativ, tactic, strategic insuflnd astfel opinia c sistemele expert ar fi doar o extensie a sistemelor de sprijinire a deciziilor. Tot n aceast perioad apar sistemele de automatizare a muncii la birou Office Automation Systems (OAS) care se preocup de tratarea comunica iei umane. n general, sistemul informa ional al ntreprinderii nu este o construc ie uniform , ci este format din diferite subsisteme ntre care exist anumite rela ii. Corespunz tor domeniului func ional din structura organismului economic n care se utilizeaz , sistemele informa ionale pot fi grupate conform fig. nr. 1.13. Principala dificultate a abordarii sistemului informa ional n func ie de compartimentele func ionale ale ntreprinderii ine de imposibilitatea tras rii unei grani e, fie i aproximative, ntre informa iile aferente fiec rui compartiment. Un exemplu clasic este cel al gestiunii vnz rilor, n care acelea i date intereseaz compartimentele vnzare-marketing, financiar, contabilitate, personal-salarizare, produc ie i chiar proiectare. Cea mai mare parte a informa iilor acoper dou sau mai multe compartimente ale ntreprinderii.

36 Deciziile structurate (numite i programabile) se iau n raport cu procese sau activit i de rutin , rep etitive. De exemplu, decizia de reaprovizionare a stocurilor reprezint o decizie structurat tipic . Deciziile semistructurate presupun att proceduri de rutin , ct i interven ii i judec i subiective. Deciziile nestructurate (numite i neprogramabile) se bazeaz n primul rnd pe intui ie i experien , nu cer rutin i nu exist un model anume de rezolvare a lor. Ele intervin n situa ii n care este imposibil sau mai pu in de dorit precizarea n avans a tuturor procedurilor de urmat pentru luarea une i decizii. La adoptarea acestor decizii pot fi utilizate pe lng tehnicile tradi ionale (judecat , ra ionamente formale, creativitate, reguli empirice) i tehnicile moderne (tehnici euristice).

39

S iste m u l in fo r m a io n a l a l n trep rin d erii

P ro d u c ie i exp lo a ta re
P ro ie c ta re a s is ta t d e c a lc u la to r F a b ric a ie a s is ta t d e c a lc u la to r G e s tiu ne a s to c urilo r P la n ific a re a ne c e s a ru lu i d e m a te ria le A u to m a te ind us tria le A p ro v iz io na re i re c e p ie R o b o tic

M a rk etin g

F in a n e

C o n ta b ilita te

M a n a g em e n tu l resu rselo r um ane


A na liz a s a la riz rii C c o m p o ne nte p e rs o na l A na liz a fo r e i d e luc ru G e s tiu ne a d a te lo r d e s p re a na ga ja i P ro g n o z a ne c e s a ru lu i d e p e rs o na l A na liz a ne c e s a ru lu i d e fo rm a re i p e rfe c io na re a p e rs o na lu lu i

P ub lic ita te i p rom o v a re M a na ge m e n tu l m a rk e tin g u lu i S tud ii d e p ia M a na ge m e n tu l d e p ro d us P re v iz iu ne a v nz rilo r D ire c io na re a v nz rilo r P re luc ra re a c o m e nz ilo r

B u ge ta re a in ve s ti iilo r G e s tiu ne a tre z o re rie i G e s tiu ne a c re d ite lo r P ro g n o z e fin a nc ia re A na liz a re n ta b ilit ii A na liz a ne s a ru lu i d e fina n a re G e s tiu ne a p o rtofo liilo r

C o ntu ri a le furn iz o rilo r V e rific a re o p e ra iu n i F a c tu ra re i c o nturi d e c lie n i B u ge ta re C o nta b ilita te a na litic C a rte a M a re Pl i C o nta b ilita te fis c a l

Fig. nr.1.13. Structurarea func ional a sistemelor informa ionale37

Contabilitatea constituie exemplul celui mai vechi i mai r spndit subsistem informa ional al ntreprinderii. n aceast linie de gndire se ncadreaz i un raport al Asocia iei Americane de Contabilitate (American Accounting Association) care precizeaz c ...n mod esen ial, contabilitatea este un sistem informa ional. Mai mult, ea este o aplicare a teoriei generale a informa iei la problema eficien ei gestiunii economice i o define te ca fiind procesul de identificare, m surare i comunicare a informa iei economice pentru a permite judec i i decizii documentate din partea utilizatorilor informa iei38. Dup mijloacele utilizate, sistemele informa ionale sunt clasificate conform tabelului nr. 1.3. Sarcinile mai pu in structurate, gen preg tire i preluare date, revin componentelor manuale sau sistemelor expert. Sistemele informatice clasice au avut n vedere mai ales opera iile repetitive, bine structurate, respectiv prelucrarea datelor, stocarea i gestionarea acestora pentru a furniza informa ii pertinente. Ulterior, prin sisteme suport pentru decizii i, mai apoi, prin sistemele expert interpretarea rezultatelor ob inute i, n mod efectiv, luarea deciziilor a f cut obiectul integr rii n sistemele informatice. Dup categoriile de utilizatori n sistemele informa ionale pot fi identificate tipurile de sisteme precizate n tabelul nr. 1.4. Informa iile necesare conducerii sunt n func ie de nivelul conducerii i de posibilitatea de structurare a situa iilor decizionale la care managerii trebuie s fac fa . Spre exemplu, nivelul strategic cere rapoarte mai sumare, ad-hoc, neprogramate i previzioanale, ca i date externe pentru sus inerea planific rii nestructurate i a responsabilit ilor de conducere general a activit ii. Nivelul opera ional necesit rapoarte interne regulate, ce con in date detaliate, actuale sau istorice pentru sus inerea contolului structurat al opera iilor cotidiene. n procesul decizional este necesar att gestionarea informa iilor istorice, ct i a celor de previziune. Informa iile previzionale ajut conducerea s defineasc tendin ele viitoare i impactul acestora asupra deciziilor care trebuie adoptate, n timp ce informa iile istorice permit analiza performan elor trecute ale ntreprinderii i evaluarea acestora. Totu i, conducerea trebuie s primeasc nu numai informa ii interne; de multe ori sunt foarte relevante i indispen sabile informa iile externe. n sfr it, cerin ele informa ionale ale conducerii depind n mod esen ial de nivelul de conducere. Astfel, activit ile de conducere pot fi subdivizate pe trei niveluri principale: nivelul strategic, nivelul tactic i nivelul opera ional. La nivel strategic sunt definite
37 O'Brien, J., Les systmes dinformation de gestion, DeBoec k Universit, Montreal, 1995, p.453 38 American Accounting Association - A statement of Basic Accounting Theory, Evanston, Illinois, 1966, p. 64

strategiile, politicile i obiectivele de ansamblu ale ntreprinderii cu ajutorul unei planific ri strategice pe termen lung. Managerii supravegheaz , de asemenea, randamantul strategic al ntreprinderii i evolu ia sa global . La nivel tactic sunt elaborate planuri, bugete pe termen scurt i mediu, se definesc politicile, procedurile i obiectivele subunit ilor ntreprinderii, sunt stabilite modul de achizi ionare i alocare a resurselor. La nivel opera ional sunt elaborate planurile pe termen scurt. Managerii utilizeaz resursele i execut sarcinile dup procedurile elaborate cu ajutorul bugetelor i a programelor de produc ie stabilite echipelor de lucru ale ntreprinderii. Caracteristicile informa iei pe cele trei nivele ale conducerii sunt prezentate n tabelul nr. 1.5.
Structura deciziei
Nestructurat

Caracteristicile informa iei


d hoc Excep ional ecapitulativ Frecven neregulat revizional Extern nvergur mare

De ciz ii

Semistructurat

Conducerea tactic

Conducerea opera ional


Structurat

Fig. nr.1.14. Caracteristicile informa iei pe nivele de conducere

Sursa: O'Brien, Les systemes d'information de gestion, De Boeck Univesity, Montreal, 1995, p. 368

Conducerea strategic

( ( ) 0 0 0

ii ma or Inf

restabilit eriodic Detaliat Frecvent Istoric Intern nvergur mic

41

Tabelul nr.1.3. Clasificarea sistemelor informa ionale dup mijloacele utilizate Criteriul de Tipuri de sisteme Caracteristici clasificare informa ionale y Informa ii structurate, n form scris y Corespund evenimentelor repetitive bine analizate Formale y Modele de prelucrare bine definite y Exemplu: sistemul Gradul de financiar-contabil formalizare y Rigoarestabilitate al procedurilor y Informa ii sub o form oarecare y Inexisten a unor reguli precise de prelucrare Neformale y Exemple: conversa ii telefonice, de culise y Suple e, rapiditate y Opera iile sunt asigurate de om, f r a recurge la ma ini y Acceptabile pentru volume mici de Manuale date sau pentru sarcini slab definite y Opera iile sunt asigurate de calculator f r interven ia factorului uman y Preg tirea sarcinilor apar ine ns omului Gradul de Automatizate automatizare y Foarte eficiente dac lucr rile sunt a repetitive i de volum mare procedurilor y Se ncadreaz aici sistemele informatice clasice y Opera iile sunt asigurate printr-un dialog om-calculator y Conducerea este asigurat de om dar multe opera ii sunt realizate de Asistate calculator y Se ncadreaz aici sistemele suport pentru decizii i sistemele expert Sursa: Airinei, D. .a., Introducere n informatica economic , Editura Sedcom Libris, Ia i, 1999, p.49

Tabelul nr.1.4. Clasificarea sistemelor informa ionale dup categoriile de utilizatori Criteriul de Tipuri de clasificare sisteme Caracteristici informa ionale
y

Individuale

Satisface cerin ele unui individ la postul s u de lucru Ex.: Controlul gestiunii prin intermediul unui microcalculator dotat cu software specializat (Excel, Lotus 1-2-3) Sistemul este utilizat de mai multe persoane din organiza ie Se ncadreaz aici aplica iile financiar-contabile Sistemul este utilizat de persoane apar innd unor ntreprinderi diferite Ex.: Prelucrarea comenzilor printr-o re ea de calculatoare la care sunt conecta i att furnizorul, ct i clientul Este consacrat prelucr rii evenimentelor elementare Reprezint direct activitatea ntreprinderii Ex.: ntocmirea documentelor primare Constituie nivelul cel mai de jos al deciziei n ntreprindere Informa iile ob inute reprezint suportul de nivel intermediar al deciziei Sunt componente esen iale n activitatea de control Suport al deciziei de nalt nivel Probleme complexe i pu in repetitive

Num rul de utilizatori

Organiza ionale

y y

Interorganiza ionale y

Tranzac ional

y y

Nivelul ierarhic

Opera ional

y y

Tactic
y

Strategic

y y

Sursa: Airinei, D. .a., Introducere n informatica economic , Editura Sedcom Libris, Ia i, 1999

Exist tipuri de sisteme informa ionale destinate numai unei anumite categorii de utilizatori, ce se reg sesc la un anumit nivel, cum sunt sistemele de prelucrare a tranzac iilor, sistemele de informare pentru conducere i sistemele informa ionale ale conducerii executive i tipuri de sisteme care sprijin utilizatorii afla i n niveluri diferite sau n departamente diferite, ca sistemele birotice, sistemele de sprijinire a deciziilor i sistemele expert

43

Tabelul nr.1.5. Caracteristicile informa iilor pe nivele de decizie


Caracteristica informa iei Dependen a de informa ii interne Dependen a de informa ii externe Grad de sintetizare a informa iilor Necesarul de informa ii online Necesarul de grafice Utilizarea de informa ii n timp real Utilizarea de informa ii predictive Utilizarea de informa ii istorice Utilizarea de informa ii de tip "what if?" Utilizarea de informa ii exprimate valoric Nivelul opera ional Foarte ridicat Redus Foarte redus Foarte ridicat Redus Foarte ridicat Redus Ridicat Redus Redus Nivelul tactic Ridicat Moderat Moderat Ridicat Moderat Ridicat Ridicat Moderat Ridicat Moderat Nivelul strategic Moderat Foarte ridicat Ridicat Moderat Ridicat Moderat Foarte ridicat Redus Foarte ridicat Ridicat

Tab. nr.1.6. Categoriile de sisteme informa ionale i gradul de sprijinire a procesului decizional
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sistemul informa ional Sisteme informa ionale pentru conducere (Management Information Systems) Sisteme informa ionale pentru conducerea executiv (Executive Information Systems) Sisteme de sprijinire a conducerii executive (Executive Support Systems) Sisteme pentru sprijinirea deciziilor (Decision Support Systems) Sisteme pentru sprijinirea deciziilor de grup (Group DSS) Sisteme de reuniuni electronice (Electronic Meeting Systems) Sisteme de sprijinire a deciziilor la nivel organiza ional (Organizational DSS) Sisteme expert (Expert Systems) Sisteme de birotic (Office Information Systems) Sisteme informa ionale organia ionale inteligente (Intelligent Organizational Information Systems) Sprijinirea procesului decizional Slab Slab Slab Puternic Puternic Slab Puternic Puternic Slab Puternic

1.5.3. Sistemul informatic Sistemul informatic este partea component a sistemului informa ional care asigur prelucrarea ra ional i eficient a datelor ndeosebi cu ajutorul echipamentelor electronice de calcul i, n primul rnd, al calculatoarelor electronice. Evolu ia galopant a tehnologiilor informatice din ultimii ani a condus la automatizarea unei p r i considerabile a sistemului informa ional care se localizeaz nu numai la faza de

prelucrare, ci i la fazele de preluare a datelor i de valorificare a informa iilor ob inute. Astfel 39 sistemul informa ional devine, din ce n ce mai mult, un sistem informatic , de i nc nu se poate pune un semn de egalitate ntre cele dou tipuri de sisteme deoarece: y n partea formal a sistemelor informa ionale r mn nc sarcini manuale importante: prelu ri date, interpretare rezultate etc.; y partea neformal a unui sistem informa ional ramne aproape exclusiv manual ; y exist alte instrumente neinformatice care ndeplinesc func ii n interiorul sistemului informa ional: copiatoare, mijloace audio-vizuale, telefaxuri. No iunea de sistem informatic este legat de informatizarea activit ii organiza iei, adic de folosirea resurselor informatice pentru organizarea i administrarea informa iilor. Informatizarea transform sistemele informa ionale manuale n sisteme informatice prin: y substituirea mijloacelor de lucru (automatizarea sarcinilor); y miniaturizarea echipamentelor, reducerea timpilor de lucru, eliminarea erorilor, prelucrarea unui volum mare de date i distribuirea eficient a informa iilor; y ameliorarea performan elor prin introducerea sistemelor interactive; y calitatea prezent rii informa iilor; y comunicarea extins datorat interconexiunii generalizate.

39 Airinei, D., Sisteme expert n activitatea financiar-contabil , Editura Junimea, Ia i, 1997, pp.65 -70

45

Capitolul 2. Calculatorul electronic elemente fundamentale de structur i principii de func ionare


2.1. Structura unui calculator electronic i modul de func ionare a acestuia Un sistem electronic de calcul constituie un ansamblu func ional destinat prelucr rii automate a datelor furnizate de utilizatori n scopul ob inerii informa iilor. Pentru realizarea acestui obiectiv, acesta are nevoie att de echipamente (componentele hardware), ct i de un set de programe (componentele software) care determin prelucr rile care se fac asupra datelor prin intermediul componentelor fizice ale sistemului de calcul. Componentele unui sistem de calcul pot apar ine uneia dintre urm toarele categorii: y Hardware y Software y Firmware Hardware-ul reprezint componenta fizic a unui sistem de calcul, adic ansamblul de echipamente care alc tuiesc sistemul de calcul. Ele sunt formate din calculatorul propriu-zis i echipamentele periferice i sunt folosite pentru culegerea, stocarea, prelucrarea, redarea i transmiterea rezultatelor. Software-ul reprezint ansamblul de programe care fac posibil realizarea func iei sistemului de calcul, de prelucrare a informa iilor, i care constituie suportul logic de func ionare a unui sistem de calcul. ntr-o traducere mot mot, software-ul nseamn partea moale a calculatorului, spre deosebire de hardware, partea tare. Componenta software a unui sistem de calcul cuprinde la rndul ei programe grupate n mai multe categorii, dup natura problemelor pe care le rezolv . Comenzile sunt date echipamentelor prin intermediul unor programe speciale, numite programe de baz (software de baz ). Ele formeaz sistemul de operare al calculatorului i sunt memorate pe suporturi magnetice sau optice, de unde sunt nc rcate n memoria intern . O parte din programe sunt permanent rezidente n memoria intern i formeaz nucleul sistemului de operare. n afara celor dou elemente pentru realizarea prelucr rilor mai sunt necesare programele de aplica ii (software de aplica ii) care sunt specifice problemelor utilizatorilor i datelor supuse prelucr rii. Firmware-ul este componenta de programe nc rcate n memoria fix ROM de c tre produc torul sistemului de calcul. Aceast component se afl la limita dintre hardware i software, reprezentnd software-ul integrat n partea de hardware. Componenta firmware a unui sistem de calcul, setul de instruc iuni microprogramate nc rcate n memoria fix ROM, define te un anumit mod de func ionare i, implicit, de utilizare a sistemului de calcul. Din acest motiv, firmware-ul trebuie s fie suficient de redus pentru a nu particulariza excesiv sistemul de calcul. Prin utilizarea unor memorii cu citire-scriere nevolatile al turi de memoria ROM se ob in componente cu microprogramare dinamic . Aceasta permite adaptarea secven ei de programe fixe din ROM la nc rcarea sistemului de operare. De exemplu, componenta ROM-BIOS40 a sistemelor de calcul compatibile PC este o component firmware realizat prin microprogramare dinamic . Rolul componentei BIOS este de interfa ntre hardware i software, oferind componentei software func ii de baz pentru utilizarea hardware-ului. n acest fel se realizeaz independen a componentelor software fa de caracteristicile hardware specifice sistemului de calcul, elibernd n acela i timp componentele software de detalii legate de modul de lucru al hardware-ului. Fiind realizat prin
40 BIOS (Basic Input/Output System Sistem de intrare-ie ire de baz ) reprezint un set de programe nscrise n memoria permanent a unui calculator compatibil IBM -PC

microprogramare dinamic , componenta firmware (BIOS) permite modificarea unor parametri de func ionare ai PC-ului ntr-o secven special derulat n timpul procedurii de nc rcare a sistemului de operare la pornirea sistemului de calcul. 2.1.1. Componenta hardware a sistemului electronic de calcul Termenul de calculator electronic se refer la un sistem de calcul care ndepline te urm toarele condi ii: y dispozitivele de lucru sunt realizate din circuite electronice; y are memorie intern capabil s memoreze date i programe; y efectueaz prelucr ri n mod automat pe baza unui program. n func ie de procedeul de reprezentare a informa iei i de suportul fizic al informa iei, calculatoarele se clasific n: y calculatoare analogice; y calculatoare numerice; y calculatoare hibride. n sistemele de calcul analogice41, informa ia este codificat sub forma unor m rimi fizice (intensitatea curentului electric, tensiunea, etc). Aceast teorie a dus la apari ia calculatoarelor analogice care au constituit o genera ie r spndit pe la mijlocul secolului 20. Spre deosebire de sistemele de calcul analogice, sistemele de calcul numerice codific informa ia sub form discret (numeric ). Calculatorul numeric este un sistem fizic care prelucreaz automat informa ia codificat sub form de valori discrete, conform unui program ce indic o succesiune determinat de opera ii aritmetice i logice, avnd la baz un algoritm de prelucrare. Datorit modului de realizare a componentelor constructive i a logicii de func ionare a sistemelor de calcul numerice, informa ia este reprezentat utiliznd baza de numera ie 2. Codificarea binar folosit pentru reprezentarea intern a informa iei n sistemele de calcul determin natura componentelor constructive care ac ioneaz asupra acesteia. Unitatea elementar de reprezentare a informa iei este cifra binar , care poate l a dou valori: 0 sau 1. u Aceast pozi ie binar furnizeaz o cantitate de informa ie de 1 BIT. n func ie de natura informa iei ce se codific i de dispozitivele care manevreaz informa ia n sistemele de calcul numerice, se utilizeaz mai multe moduri de codificare a informa iei. n toate cazurile ns este vorba de o reprezentare binar a informa iei. Calculatoarele hibride mbin procesarea informa iilor reprezentate n form numeric cu cele reprezentate n form analogic , comunicarea ntre componentele discrete i cele analogice ale calculatorului realizndu-se prin intermediul convertoarelor analogo-numerice i a celor numerico-analogice. Dintre aceste trei categorii de calculatoare, de cea mai larg r spndire se bucur calculatoarele numerice datorit avantajelor lor: precizia reprezent rii i prelucr rii datelor, universalitatea claselor de probleme. Structura unui calculator numeric a fost definit n anul 1945 de c tre John von Neumann. Astfel, n proiectul primului calculator cu program memorat, cu prelucrarea secven ial a instruc iunilor i datelor, memorate mpreun n aceea i form i accesibile n acela i mod (EDVAC Electronic Discrete VAriable Computer) sunt precizate urm toarele componente ale unui calculator electronic: unitatea aritmetic , unitatea central de control, unitatea de intrare, unitatea de memorie, unitatea de ie ire. Aceast structur se reg se te, ntr-o
41 Un exemplu de sistem analogic simplu este rigla de calcul care folose te m rimea fizic spa i u, opera iile f cndu-se prin m surarea distan elor pe o scar logaritmic .

47

form sau alta, i la calculatoarele actuale. Se consider c aceste calculatoare sunt cu arhitectur von Neumann. n structura unui calculator distingem dou categorii de componente: y unitatea central y echipamentele periferice. UNITATEA CENTRAL constituie componenta de baz a sistemului de calcul i este format din: y unitatea aritmetico-logic (UAL) capabil s efectueze opera iile aritmetice i logice; y unitatea de comand i control (UCC) care dirijeaz func ionarea ntregului ansamblu, dnd comenzi celorlalte componente. y memoria intern care p streaz programele i datele n curs de prelucrare. ECHIPAMENTELE PERIFERICE asigur comunica ia calculatorului cu lumea nconjur toare. Se disting urm toarele categorii de echipamente periferice: y echipamente periferice de intrare care permit citirea datelor (introducerea datelor n sistem): tastatura, mouse, cititorul optic y echipamente periferice de ie ire cu ajutorul c rora se extrag rezultatele sub o form accesibil omului: imprimanta, ecran de afi are etc. y echipamente periferice de stocare care dispun de unit i de memorie auxiliar capabile s stocheze, sub o form direct accesibil calculatorului, mari cantit i de date: unit i de disc magnetic, unit i CD-ROM etc. y echipamente periferice de comunica ie care permit transmiterea datelor la distan prin intermediul liniilor de comunica ie: cuplor, modem, etc. Structura de principiu a unui calculator electronic se prezint astfel:

Unit i auxiliare de memorie

Band magnetic

Disket

Disc magnetic

CD-ROM

Periferice de intrare Unitatea central Unitatea aritmetico -logic Unitatea de comand i control Memoria intern

Periferice de ie ire

Tastatura

Mouse

Imprimanta

Monitor

Echipamente periferice de comunicare

Fig. nr. 2.1. Structura de principiu a unui calculator electronic

Func iile active, de prelucrare i control sunt realizate de UAL i UCC. De aceea se consider c ele sunt componentele unit ii centrale de prelucrare (procesor). n literatura de specialitate se ntlnesc i alte opinii cu privire la structura calculatoarelor electronice. Astfel, se consider c unitatea central de prelucrare cuprinde memoria intern i procesorul (UCC+UAL).

La unitatea central de prelucrare se pot conecta diferite echipamente periferice, module de memorie, unit i de interfa i se ob in calculatoare avnd diferite configura ii. Prin urmare, mul imea tuturor componentelor care sunt asamblate i conectate pentru a realiza un sistem de calcul definesc configura ia sistemului de calcul respectiv. Configura ia de baz reprezint num rul minim de componente necesare pentru ca sistemul de calcul s fie opera ional. Ad ugarea unor componente suplimentare este oricnd posibil pn la o limit admis de unitatea central de prelucrare. Astfel, se poate realiza o configura ie ce corespunde cel mai bine necesit ilor utilizatorilor i posibilit ilor financiare ale acestora. Chiar dac este vorba de calculatoare din clase diferite, ele se pot ncadra n aceea i arhitectur . Arhitectura este un concept mai general care define te componentele sistemului de calcul din punct de vedere al func iilor, al performan elor i al compatibilit ii dintre ele. Arhitectura unui sistem de calcul define te un ansamblu integrat de componente func ionale, privite ca un tot unitar i avnd ca scop realizarea unor func ii la un anumit nivel de performan . Arhitectura discutat pn aici se refer la sisteme de calcul m onoprocesor. Ele au cea mai mare r spndire. Elementele constitutive ale sistemelor monoprocesor sau chiar sistemele monoprocesor n ntregime pot fi folosite ca blocuri func ionale n realizarea unor organiz ri superioare. Este vorba de sisteme multiprocesor care presupun dou sau mai multe unit i de prelucrare identice sau diferite, fiecare considerndu-le pe celelalte la nivelul canalelor de intrare/ie ire. 2.1.2. Componenta software a sistemului elctronic de calcul Una din caracteristicile calculatoarelor electronice este efectuarea automat a prelucr rilor pe baz de program nregistrat. Programul este un ansamblu de instruc iuni care realizeaz a anumit sarcin . Ansamblul programelor (software) permite utilizarea echipamentelor. Se disting trei mari categorii de software: software de baz , software de aplica ii, software intermediar. y Software-ul de baz (programele de baz ) formeaz , n principal, sistemul de operare al calculatorului i este specific fiec rui tip de echipament. Asigur func ionarea eficient a resurselor fizice i logice ale sistemului. Calculatorul dispune de dou tipuri de resurse: o resurse fizice, adic componentele hardware: procesorul, memoria intern , sistemul de intrare-ie ire; o resurse logice, adic componentele software: programele i datele. y Software-ul de aplica ii (programele de aplica ii) este specific problemelor rezolvate de utilizatori i este realizat fie de speciali ti n programare, fie de utilizatori. Odat cu extinderea utiliz rii microcalculatoarelor a ap rut un nou tip de software, numit software intermediar. Este vorba de instrumente software specializate (procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe de grafic etc.) care pot fi utilizate foarte u or i rapid n aplica ii.
2.1.2.1. Software de baz

Dac ini ial software-ul de baz se identifica cu sistemul de operare, odat cu noile evolu ii n domeniu, apar diverse nuan ri, nct putem distinge trei mari componente: y sistemul de operare propriu-zis; y programele utilitare; y programele de traducere. 49

Explica ia const n faptul c odat cu dezvoltarea i multiplicarea unei componente ea tinde s devin independent i trebuie tratat ca atare. De obicei, software-ul de baz este pus la punct de firma constructoare a calculatorului i se livreaz odat cu acesta. Sistemul de operare asigur exploatarea echipamentelor i difer n func ie de tipul i m rimea calculatoarelor. De obicei, un sistem de operare cuprinde: y nc rc toare de programe destinate introducerii n sistem a programelor de executat; y monitoare i supervizoare care asigur nl n uirea derul rii lucr rilor, controleaz opera iile de intrare-ie ire, semnaleaz incidentele de func ionare; y programe care u ureaz realizarea unor opera ii curente cum sunt: formatare discuri, copiere fi iere, tergeri fi iere etc. Calitatea sistemului de operare condi ioneaz eficien a i performan ele calculatorului. Un echipament foarte performant, dar cu un sistem de operare slab, va avea performan e de utilizare mediocre. Programele utilitare sunt programe specializate, livrate odat cu sistemul de operare sau separat de acesta, care extind o serie de facilit i ale sistemului de operare. Ele corespund unor func ii bine definite ce se ntlnesc frecvent. Num rul utilitarelor este azi impresionant i nu se poate face a clasificare riguroas a lor. Dintre ele amintim urm toarele tipuri: y utilitarele care extind suprafa a cu utilizatorul (Norton Commander, Windows Explorer, Windows Commander, Dos Navigator); y utilitare care vin n sprijinul utilizatorului avansat, cum este, de exemplu, inginerul de sistem (Norton Disk Doktor, PC Tools, Norton Utilities etc.); y utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor, utilizate pentru mic orarea dimensiunilor fi ierelor f r pierderi de informa ii (ARJ, PKZIP i PKUNZIP, WinRAR, WinZIP etc.); y utilitare de depistare i nl turare a viru ilor (num rul i varietatea acestora sunt impresionante Norton Antivirus, Doctor Web, AVP, Virus Scan, Doctor Panda); y utilitare de optimizare a discurilor care optimizeaz amplasarea datelor pe disc n vederea reducerii duratei de acces la informa ii (Disc Defragmenter, SpeedDisk); y utilitare de diagnosticare pentru determinarea configura iei i testarea func ion rii calculatorului (Check-It, Ndigs). Programele traduc toare (translatoare) au rolul de a converti programele scrise de utilizatori ntr-un anumit limbaj de programare (Basic, Fortran, Cobol, Pascal, C, etc.) n formate accesibile calculatorului (n cod-ma in , respectiv n cod binar). Pentru scrierea programelor sunt utilizate limbajele de programare, limbaje artificiale create de om care servesc la exprimarea, sub form de instruc iuni executabile de c tre calculator, a algoritmului de rezolvare a unei probleme. Programul scris ntr-un limbaj de programare se nume te program surs , iar limbajul s u, limbaj surs . Codificarea programului este efectuat de traduc tor (translator). Fiecare instruc iune a programului surs este tradus de translator ntr-un grup de instruc iuni codma in . n func ie de destina ia func ional , translatorul poate fi asamblor, compilator sau interpretor. Asamblorul este translatorul de programe scrise n limbaje de asamblare. Prin compilare, programul surs este tradus mai nti ntr-un format obiect (program obiect). Acesta este un format intermediar care este completat cu module din biblioteci i consolidat prin editarea de leg turi (cu editorul de leg turi), din care rezult programul n format executabil. Acesta poate fi oricnd nc rcat n memoria intern de la o anumit adres i pus n execu ie.

date Program surs Compilare Program obiect E itare de


leg turi
1

Program nc rcare n format executabil

Execu ie

rezultate

Fig. nr. 2.2. Translatarea programelor prin compilare

Odat pus n format executabil, programul poate fi oricnd nc rcat i pus n execu ie. Deci, traducerea programului surs se realizeaz o singur dat , iar execu ia este independent de fazele anterioare. Interpretarea presupune traducerea instruc iune cu instruc iune a programului la fiecare execu ie a acestuia. De aceea este o modalitate mai pu in eficient dect compilarea. Translatorul, ca program, este dedicat unui anumit limbaj surs i unui anumit tip (familie) de calculatoare. De exemplu: y compilatoare: COBOL, FORTRAN, PASCAL, C. y interpretoare: BASIC.
2.1.2.2. Software-ul de aplica ii

Programele de aplica ii sunt proiectate pentru a rezolva probleme specifice utilizatorilor. Corespund urm toarelor domenii de activitate: y contabilitate, gestiune stocuri, gestiune personal etc. Sunt aplica ii caracteristice informaticii clasice care prelucreaz informa ii bine structurate. y elaborarea planurilor de investi ii, planuri de marketing etc. Sunt aplica ii destinate sprijinirii procesului decizional i opereaz chiar cu informa ii semistructurate sau slab structurate. y calcule tehnice: rezisten a materialelor, prelucr ri statistice etc. Un program de aplica ii poate fi realizat, n condi iile concrete ale unei ntreprinderi sau poate fi cump rat la cheie de la o anumit unitate specializat . n ultimul caz este vorba de produse-program comercializate. Actualmente, pia a produselor program este n plin dezvoltare, att n privin a software-ului de aplica ii, ct i a instrumentelor software specializate. Instrumentele software specializate, ap rute odat cu microcalculatoarele, permit utilizatorilor s - i rezolve problemele f r a cunoa te metodele informatice sau limbajele de programare. Sunt mijloace de lucru specifice utilizatorului final. n aceast categorie se ncadreaz : procesoarele de texte (WordPerfect, Word, AmiPro etc.), programele de calcul tabelar (Lotus 1-2-3, Excel, Quattro Pro etc.), programele de grafic (Corel Draw, Harvard Graphics, PowerPoint etc.) i instrumentele software integrate (Works, Symphony, Microsoft Office, Perfect Office). 2.1.3. Unitatea central - structur i func ionare

Unitatea central a calculatorului cuprinde memoria principal , unitatea de comand i control i unitatea aritmetico-logic . ntre componentele unit ii centrale, precum i ntre acestea i echipamentele periferice se realizeaz permanent schimburi de date i comenzi, mediate fizic de conductorii electrici care vehiculeaz informa ia sub form de impulsuri. Unitatea de comand i control coordoneaz func ionarea ntregului sistem, stabilind leg turi prin schimburi de informa ii i transmiterea de ordine i comenzi. 51

Schema func ional a unui calculator electronic pune n eviden leg turi42 ( fig. nr. 2.3.).

foarte bine aceste

Fig. nr. 2.3. Schema func ional a unui calculator electronic

Oricare ar fi datele prelucrate, structurate, stocate etc., ele circul n sistem sub form unor impulsuri electrice ce tranziteaz circuitele. Din ra iuni tehnice, circuitele electronice au dou st ri distincte (deschis, nchis; dou nivele distincte de tensiune, etc.). Cele dou st ri distincte corespund cifrelor binare 0 i 1. Toate caracterele (alfabetice, numerice, speciale etc.) vor fi reprezentate n sistem sub forma unor combina ii de cifre binare 0 i 1. Toate componentele calculatorului func ioneaz sub supravegherea unit ii de comand i control, singura capabil s decodifice instruc iunile programelor. Unitatea de comand i control este legat de celelalte componente prin circuite de comand prin care circul comenzile tot sub forma impulsurilor electrice. Aceste impulsuri declan eaz sau opresc func ionarea unit ilor de intrare-ie ire, unit ii aritmetico-logice n func ie de comenzile decodificate din programul executat. Instruc iunile care formeaz programul de executat sunt preluate prin intermediul unit ii de intrare i stocate n unitatea de memorie. Din unitatea de memorie, instruc iunile sunt preluate i decodificate de unitatea de comand i control. Dup citirea datelor de intrare i stocarea n memorie, unitatea aritmetico-logic , pe baza ordinelor primite de la unitatea de comand i control execut opera iile de prelucrare indicate asupra operanzilor identifica i tot de unitatea de comand i control prin adrese. Rezultatele ob inute sunt stocate la adresele indicate n unitatea de memorie. Ulterior, ele pot fi vizualizate sau extrase sub comanda unit ii de comand i control prin intermediul unit ii de ie ire. Unitatea central cuprinde UCC, UAL func ional a unit ii centrale este urm toarea: i unitatea de memorie. Schema

42 ***, Contabilitate i sisteme informa ionale, Editura Sedcom Libris, Ia i, 1999, p.215 i urm toarele

U itat a d memo ie (Memo ia pri cipal ) U itat a d co a d i co t ol

Fig. nr. 2.4. Schema func ional a unit ii centrale

Memoria principal sau memoria intern reprezint un dispozitiv capabil s nregistreze informa iile pentru a le furniza apoi sub forma impulsurilor electrice unit ii aritmetico-logice pentru executarea comenzilor primite de la unitatea de comand i control. n ultimii ani memoriile semiconductoare domin i sunt utilizate la majoritatea arhitecturilor cunoscute. Informa ia este memorat folosind circuite care permit sau nu trecerea curentului electric. Aceste memorii sunt volatile i pentru a nu se pierde informa ia au nevoie de o baterie de alimentare proprie sau trebuie s existe, la nivelul ntregului sistem de calcul, un program de ntrerupere la avaria de alimentare, care face apel la o baterie suplimentar (surs de putere nentreruptibil - UPS) pentru salvarea datelor pe un suport de memorie nevolatil . Ele sunt ncadrate n dou categorii, dup tehnologiile de realizare: y memorii bipolare care utilizeaz circuite integrate LSI, VLSI (Large Scale Integration, Very LSI, Wafer Scale Integration) cu tranzistori bipolari; y memorii MOS (Metal Oxide Semiconductor) bazate pe tranzistori cu efecte de cmp. Din punct de vedere al memoriei nu este deosebit de important natura informa iei memorate, ci modul de stocare i mai ales reg sirea acesteia. Fizic, memoria este constituit din elemente care pot avea dou st ri stabile: 0 sau 1. Rezult c putem defini mem oria ca pe o succesiune de dispozitive logice elementare, capabile s re in fiecare o valoare binar , adic un bit de informa ie. Func ional, memoria poate fi privit ca o n iruire de bi i care se caracterizeaz prin valoare i prin pozi ia (adresa) lor n aceast secven . Prin construc ia sistemului de calcul, accesul la informa ia din memorie se poate realiza la nivelul unui grup de bi i numit loca ie de memorie. Loca ia de memorie este deci unitatea adresabil a memoriei. Fiecare loca ie de memorie se caracterizeaz n mod unic prin adresa ei n memorie i prin cantitatea de informa ie pe care o poate memora, m surat n num r de bi i; de regul este vorba de un num r de 8 bi i, adic de un octet sau de 1 Byte (1B). n memoria intern pot fi reprezentate toate categoriile de date i informa ii indiferent de natur (numerice, alfabetice) cu ajutorul codurilor interne de reprezentare (ASCII - American Standard Code for Information Interchange; EBCDIC - Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, UNICODE UNIversal CODE). Caracteristicile memoriei sunt urm toarele: Lungimea cuvntului este unitatea elementar pentru memorarea i accesarea instruc iunilor, operanzilor i adreselor. Ea depinde de tipul calculatorului: 8 bi i (la primele microcalculatoare), 16 bi i (la primele microcalculatoare IBM-PC), 32 bi i, 64 bi i 53

762

29 4

U itat a a it logic

tico-

ltat

65 4 2 3

4 6 529

co st i

i Dat / o a i

6 529

Co

57 87 4 5 2 24
Ad s

I st

Sistem de operare rograme

Date Rezultate

5 9

45 2

2 2

5 5

Capacitatea total a memoriei exprim volumul de informa ii care poate fi stocat i se exprim n octe i (bytes) sau multiplii acestora (un octet are dimensiunea de 8 bi i i este aproximativ egal cu un caracter), dup cum urmeaz : y 1 Kilooctat (Ko) = 1 Kilobyte (KB) = 210 octe i = 1024 octe i; y 1 Megaoctet (Mo) = 1 Megabyte (MB) = 220 octe i = 1048576 octe i; y 1 Gigaoctet (Go) = 1 Gigagabyte (MB) = 230 octe i; y 1 Teraoctet (To) = 240 octe i; y 1 Petaoctet (Po) = 250 octe i. Timpul de acces Orice acces la memorie este precedat de furnizarea de c tre procesor a adresei de memorie, unde se va face opera ia de scriere sau citire. Timpul de acces la memorie reprezint intervalul scurs ntre momentul furniz rii adresei de c tre procesor i momentul ob inerii informa iei. Cnd memoria este prea lent n compara ie cu viteza de lucru a procesorului, pe durata accesului la o loca ie de memorie apar, pentru procesor, timpi suplimentari de a teptare. Noile tehnologii de realizare a memoriei urm resc o sc dere a timpului de acces, astfel nct memoria s lucreze sincron cu procesorul, f r a introduce st ri de a teptare. Se exprim , de regul , n nanosecunde (1 ns = 10-9 secunde). Ciclul de memorie este intervalul de timp n care se realizeaz scrierea sau citirea unei unit i de informa ie n/din memorie sau intervalul de timp dintre dou opera ii succesive de scriere sau citire. Se exprim n microsecunde sau nanosecunde. Costul memoriei interne este pre ul memoriei raportat la capacitatea de memorare i depinde direct de tehnologia utilizat . Utilizarea memoriilor electronice a antrenat o important sc dere a costului. Ca efect, calculatoarele au putut fi dotate cu memorii principale de capacitate mare. Din punctul de vedere al accesului i al modului de func ionare, memoria intern este structurat n: y memoria ROM; y memoria RAM. Memoria ROM (Read Only Memory) este folosit pentru memorarea unor func ii sistem sau a unor componente specifice echipamentului cu rol n lansarea sistemului de operare (de exemplu BIOS-ul). Con ine circuite de memorie al c rui con inut este programat i nu poate fi schimbat de utilizator. Ele sunt folosite doar pentru citirea informa iilor (nscrise anterior), informa ii ce sunt rezidente permanent n cadrul sistemului. Pentru ob inerea reziden ei permanente, memoria ROM trebuie s fie de tip nevolatil, adic la pierderea tensiunii informa ia s nu fie distrus . n mod uzual, n modulele ROM sunt stocate comenzi de ini ializare i pornire a anumitor componente ale sistemelor de operare, compilatoare, interpretere, etc. De aceea, multe microcalculatoare sunt livrate cu programele de serviciu (BIOS, nc rc tor, interpretor, etc) nc rcate n ROM. Memoriile ROM au evoluat n timp, prin folosirea tehnicilor speciale de tergere selectiv i reprogramare astfel: - memorii programabile PROM (Programable ROM), care sunt livrate nenregistrate de produc tor, iar utilizatorul le poate nc rca o singur dat . Pot fi folosite pentru a nregistra un program specific utilizatorului cu o mare frecven de utilizare; - memorii de tip EPROM (Erasable PROM), pot fi terse i reprogramate de c tre utilizator, ns tergerea nu poate fi selectiv , opera ia distrugnd ntregul con inut al celulei de memorie. Acest dezavantaj este eliminat de memoriile EEPROM; - memorii de tip EEPROM sau E2 PROM (Electricaly Erasable PROM) care pot fi att citite, c t i terse n mod selectiv i reprogramate de c tre sistemul care le utilizeaz . - memoriile EEPROM flash sunt memorii EEPROM speciale care permit scrierea/ tergerea mai multor loca ii de memorie printr-o singur opera ie. Astfel ele

sunt mult mai rapide dect memoria EEPROM obi nuit care opereaz cu fiecare loca ie de memorie n parte. Memoria RAM (Random Acces Memory), numit i memorie de lucru, memorie vie, dinamic , asigur stocarea datelor i programelor i constituie memoria de tip volatil, disponibil utilizatorului. Ea caracterizeaz capacitatea unui sistem electronic de calcul. Poate nregistra orice tip de date i este posibil tergerea acestora n scopul reutiliz rii. Fiind o memorie volatil , ea i pierde con inutul la ntreruperea aliment rii cu energie electric . Fizic, se prezint sub forma unor pl cu e (module) ce au n prezent capacit i de ordinul megaocte ilor sau gigaocte ilor (exist module de pn la 2 Go). Memoriile de tip RAM pot fi statice (SRAM Static RAM) sau dinamice (DRAM Dynamic RAM). Memoriile de tip DRAM sunt memorii n care, pentru a se p stra informa ia, trebuie restabilit periodic sarcina electric cu care a fost nc rcat condensatorul circuitului de memorie. Pentru aceasta este necesar un circuit de remprosp tare a memoriei. Din acest motiv timpul de acces este mai mare: 60-70 ns. Sunt avantajoase pentru c sunt mai ieftine. Mult timp standardul DRAM cel mai utilizat a fost EDO (Extended Date Out). Actualmente standardele cele mai r spndite sunt SDRAM (Syncronous DRAM), DDR- SDRAM (Double Data Rate SDRAM). Memoriile de tip SRAM sunt memorii realizate din circuite bistabile de memorie care p straz informa ia atta timp ct sistemul este sub tensiune. Ele nu au nevoie de mecanismul de mprosp tare (refresh) i sunt mult mai rapide. Timpul de acces este sub 10 ns. Unitatea aritmetico-logic (UAL) este unitatea de execu ie care efectueaz opera iile aritmetice i logice asupra operanzilor n conformitate cu o comand , un cod de opera ii, emis de UCC i furnizeaz rezultatul. La ie ire UAL furnizeaz : y rezultatul opera iei; y indicatorii de condi ii (paritatea rezultatului, rezultatul egal cu zero) sau indicatorii de eroare (dep irea capacit ii de reprezentare de c tre rezultat). UAL comport dou tipuri de dispozitive: y dispozitive de lucru, adic dispozitive aritmetico-logice (pentru opera ii de adunare, sc dere, nega ie, reuniune, intersec ie, etc.) sub forma unor circuite speciale care combin impulsurile electrice reprezentnd informa ia sub form de cifre binare (dispozitiv aritmetic binar, n virgul mobil , zecimal); y componente de stocaj intermediar: registrele ca memorii specializate de capacitate limitat (1, 2 octe i) ce nregistreaz pentru fiecare opera ie operanzii i rezultatele. Unitatea de comand i control (UCC) constituie inima calculatorului i asigur citirea instruc iunilor din memoria intern i execu ia lor. Coordoneaz prin semnale de comand func ionarea tuturor celorlalte unit i ale calculatorului, girnd schimburile de informa ii ntre ele. n principiu UCC cuprinde urm toarele elemente: y un registru de instruc iuni unde se p streaz instruc iunea curent , citit din memorie, pe toat durata execu iei. Instruc iunea va specifica de regul , un cod de opera ie i una sau mai multe adrese de operanzi; y un registru contor de program care p streaz adresa de memorie de unde a fost extras instruc iunea n curs de execu ie (sau a instruc iunii urm toare din program) i permite nl n iurea instruc iunilor; y un decodor de func ii capabil s recunoasc func ia definit de instruc iunea de executat; 55

un orologiu (ceas intern) care distribuie, n mod regulat, impulsuri pentru a sincroniza opera iile elementare de efectuat n cursul derul rii unei instruc iuni; y circuite de comand care permit elaborarea i transmiterea comenzilor corespunz toare opera iilor elementare. Pe baza codului de opera ie UCC furnizeaz semnalele de comand pentru controlul unit ilor de I/E, UM, UAL pe durata fiec rei instruc iuni n sincronism cu semnalul furnizat de orologiu. Prin construc ie, UCC este capabil s interpreteze i s execute un set de instruc iuni care constituie setul de instruc iuni elementare al calculatorului. Dup num rul de instruc iuni implementate i complexitatea acestora, procesoarele se mpart n: y Procesoare RISC (Reduced Instruction Set Computation, procesor cu set redus de instruc iuni) reprezint unit i centrale de prelucrare (CPU) la care num rul de instruc iuni pe care le poate executa procesorul este redus la minim pentru a cre te viteza de prelucrare. Sunt procesoare rapide, dedicate pentru sisteme puternice, servere, cu facilit i multiprocesor; y Procesoare CISC (Complet Instruction Set Computation, procesor cu set complet de instruc iuni) reprezint tipuri de unit i centrale de prelucrare (CPU) care pot recunoa te un set complet de instruc iuni, suficient pentru a efectua direct calcule (circa 400 . Sunt cele mai r spndite, reg sindu- i aplicabilitatea de la calculatoarele personale pn la servere. y Procesoare EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) care permit executarea simultan a mai multor instruc iuni (de exemplu, procesoarele Itanium). Frecven a procesorului nseamn viteza acestuia exprimat n perioade de lucru (cicluri) pe secund , date de frecven a ceasului intern (tact). Aceast frecven se exprim n MHz (Megahertz) sau, la ultimele modele, n GHz (Gigahertz). Dac procesoarelor mai vechi le trebuiau cteva perioade de ceas pentru a executa o instruc iune, la ora actual s-a ajuns la mai multe instruc iuni pe o perioad de ceas.
y

2.1.4. Principii de func ionare a calculatoarelor electronice Un calculator electronic execut prelucr ri pe baza unui program nregistrat n memoria intern . Programul constituie o secven de instruc iuni, scris ntr-un limbaj de programare care define te algoritmul de rezolvare a unei probleme. Pentru a fi executate, aceste instruc iuni trebuie s fie transpuse n codul calculatorului. Se deruleaz astfel opera iile de interpretare sau compilare i editare de leg turi. Instruc iunile scrise n limbajul de programare sunt transformate n instruc iuni ce corespund setului de instruc iuni specific calculatorului. Instruc iunile calculatoarelor numerice con in specifica ii referitoare la opera ia care trebuie efectuat de c tre una din componentele calculatorului, adesea unitatea aritmetico-logic , i specifica ii referitoare la adresa unui operand sau a unei instruc iuni. n unele cazuri, o instruc iune poate con ine mai multe adrese: adresa primului operand, adresa celui de-al doilea operand i eventual adresa rezultatului. Formatul cel mai simplu al instruc iunilor cu o singur adres se prezint astfel: m bi i n bi i COD OPERA IE ADRES Cmpul COD OPERA IE specific una din func iile ce se pot executa de c tre unit ile sistemului. Dac acest cmp con ine m bi i, se pot codifica 2 m instruc iuni diferite care formeaz setul de instruc iuni al calculatorului. Cmpul ADRES specific o adres de operand sau de instruc iune. Dac acest cmp con ine n bi i se poate opera un spa iu de adresare cu memoria de 2n cuvinte.

Pentru a fi executate, instruc iunile trebuie transmise UCC sub forma unor cifre binare (n cod ma in ). Pentru a simplifica munca programatorilor, cmpurile pentru cod opera ie i adres au fost nlocuite n limbajele de asamblare cu mnemonice (simboluri) care pot fi traduse n mod automat cu ajutorul unui program, numit ansambler. Limbajele ma in i limbajele de asamblare sunt limbaje de nivel redus deoarece ele sunt intrepretate direct de c tre calculator. Cu ajutorul lor se scriu programele de sistem necesare exploat rii eficiente a resurselor fizice ale calculatorului. Limbajele de programare evoluate permit scrierea programelor ntr-un mod apropiat de limbajul natural, dar necesit traducerea n limbaj ma in prin compilare sau interpretare. Orice program, destinat unui calculator, trebuie s cuprind numai instruc iuni ce corespund setului de instruc iuni de baz . Pentru execu ia unei instruc iuni se parcurg urm toarele etape (vezi fig. nr. 2.5.)43:
UCC DECODOR Decodor MI 1 PROGRAM

2 4

2 DATE 3

UAL 5

REZULTATE

Fig. nr.2.5. Etapele execu iei instruc iunilor

Instruc iunea se ncarc n UCC, dup citirea din MI; UCC decodific instruc iunea i emite ordinul de preg tire a UAL; Pe baza adreselor furnizate de UCC se face citirea datelor din memorie n UAL; UAL efectueaz prelucrarea datelor; Rezultatul ob inut este plasat n MI. Schimbul de informa ii ntre componentele func ionale ale sistemului de calcul se realizeaz prin intermediul magistralelor unit ii centrale de prelucrare, adic mul imea conductoarelor folosite n comun de mai multe unit i func ionale pentru realizarea unor sarcini. Dup semnifica ia semnalelor transmise pe magistral , acestea po fi de adrese, de date t sau de comenzi, dup cum semnalele respective reprezint adrese, date sau comenzi i informa ii despre starea unit ilor interconectate. Transferul de date poate fi realizat n mod paralel (magistrale paralele) sau serial (magistrale seriale). Magistralele paralele transmit to i bi ii fiec rui cuvnt concomitent pe mai multe conductoare paralele. Magistralele seriale transmit datele bit cu bit, unul dup altul, pe un singur canal (dou conductoare). Majoritatea calculatoarelor moderne folosesc mai multe magistrale. Acestea pot fi interne sau externe. Magistrala intern conecteaz componente interne ale calculatorului la unitatea
43 ***, Contabilitate i sisteme informa ionale, Editura Sedcom Libris, Ia i, 1999, p. 221

57

central , iar cea extern , pe cele externe. Exemple de magistrale interne: PCI, PCI-X, AGP, PCIExpress, Hyper Transport. Magistrale externe: ATA, PCMCIA, SCSI, FireWire, Serial ATA, USB. Legarea unui echipament la magistral se realizeaz de obicei printr-un conector fizic, numit port i printr-o component de interfa , numit adaptor sau controler. Porturile pot fi: y seriale, cnd datele se transmit bit cu bit pe o singur cale (COM, USB, PS/2); y paralele, cnd transferul se face concomitent pentru un num r de bi i, pe mai multe linii, de obicei 8, 16 sau 32 (LPT); y cu infraro ii (IRDA) etc.

Fig. nr. 2.6. Conectarea echipamentelor periferice la sistemul de calcul

Arhitectura de baz a calculatorului asigur patru porturi COM (1-4) i trei porturi LPT (13). La portul COM pute i conecta tastatura, mouse-ul, un modem extern etc., la cel paralel imprimanta, scanner-ul, unitatea ZIP etc. n ultimii ani se bucur de popularitate porturile USB (Universal Serial Bus). Treptat se extinde i folosirea porturilor FireWire. Prin intermediul portului USB se pot conecta pn la 127 de periferice i nu este necesar oprirea calculatorului pentru a conecta/deconecta un periferic prin acest port. n prezent se utilizeaz mai mult standardele USB 1.1, standard de conectare plugnplay44 ce ofer o vitez de transfer maxim de 12 Mb/s i USB 2.0, standard ce ofer o vitez de transfer maxim de 480 Mb/s. Sistemul USB a devenit popular pentru conectarea unor periferice precum: aparate de fotografiat numerice, tastatur , mouse, unit i de discuri flexibile pentru calculatoarele portabile, unit i de memorie flash, scanner i chiar imprimante. Sistemul FireWire are func ii similare sistemului USB, dar este mai rapid i este folosit pentru conectarea perifericelor externe ce necesit vitez relativ nalt de transfer a datelor (se utilizeaz preponderent pentru ata area echipamentelor video numerice). Adaptoarele sunt circuite integrate care permit procesorului s comunice i s conecteze echipamente periferice. Adaptoarele au rolul de preg tire a informa iei n forma cerut de magistral , n cazul prelu rii informa iilor de la dispozitivele periferice sau invers. Este posibil ca un adaptor s controleze mai multe dispozitive periferice de acela i fel, caz n care adaptoarele au i rol de adresare a dispozitivelor periferice conectate. Spre exemplu, adaptorul SCSI (Small Computer System Interface) define te o magistral care poate conecta unul sau mai multe calculatoare cu echipamente periferice. Fiecare echipament periferic trebuie s posede un
44 Plug and Play (PNP) reprezint un set de specifica ii ce permit unui dispozitiv s se configureze singur i s func ioneze f r interven ia utilizatorului imediat ce este instalat n sistem

controller (o interfa inteligent local ), iar echipamentele conectate pot fi de tipul: unit i de disc CD-ROM, unit i de band rapide. 2.2. Echipamente periferice i suporturi de date O alt categorie mare de dispozitive care nu fac parte din unitatea central de prelucrare, dar care sunt absolut necesare activit ii i fac s creasc performan ele calculatoarelor personale, sunt echipamentele periferice. Ele mediaz schimbul de date i informa ii dintre unitatea central i mediul extern, asigurnd n acela i timp compatibilitatea formatului de reprezentare a datelor. n func ie de modul de exprimare a informa iilor vehiculate de echipamentele periferice se utilizeaz sau nu anumite suporturi, respectiv medii fizice care permit nregistrarea sau vizualizarea informa iilor. Principalele func ii ale echipamentelor periferice sunt urm toarele: y introducerea datelor, programelor i a comenzilor n memoria calculatorului; y redarea rezultatelor prelucr rilor sub o form accesibil utilizatorului; y asigurarea supravegherii i posibilit ii de interven ie a utilizatorului pentru func ionarea corect a sistemului n timpul unei sesiuni de lucru. De asemenea, prin intermediul suporturilor de stocare, echipamentele periferice asigur p strarea datelor i a programelor pe o perioad mare de timp. Din punct de vedere al func iilor ndeplinite n sistemele de calcul, echipamentele periferice se clasific n urm toarele clase: y echipamente periferice de intrare care permit introducerea datelor i programelor n sistem: tastatura, mouse, cititorul optic y echipamente periferice de ie ire cu ajutorul c rora se extrag rezultatele sub o form accesibil omului: imprimanta, ecran de afi are etc. y echipamente periferice de intrare-ie ire care dispun de suporturi de mare capacitate pentru stocarea datelor i programelor (unit i de disc magnetic, unit i CD-ROM). Ele asigur citirea datelor i programelor stocate n memoria intern , precum i redarea rezultatelor prelucr rii pentru utiliz ri ulterioare. y echipamente periferice de comunica ie care permit transmiterea datelor la distan prin intermediul liniilor de comunica ie. Dac lu m n considerare rolul echipamentelor periferice n dialogul om-claculator se pot delimita urm toarele clase de echipamente periferice: y echipamente periferice de comunicare om-calculator: terminal (ecran+tastatura), mouse, imprimant , creion optic, digitizor y echipamente periferice de stocare: unit i de band magnetic , unit i de disc magnetic, unit i CD-ROM etc. y echipamente periferice pentru citirea direct a datelor i informa iilor: cititioare optice de documente, cititoare de coduri bar , cititoare de documente marcate etc.
Suporturi tehnice pentru nregistrarea datelor i informa iilor

Pna la utilizarea pe scar larg a calculatoarelor programabile prin voce, datele vor trebui nc scrise pe un suport tehnic. Suporturile tehnice sunt medii fizice utilizate pentru preluarea, prelucrarea, stocarea datelor i programelor, precum i pentru redarea rezultatelor.
Clasificarea suporturilor tehnice

Din punct de vedere al materialului folosit pentru fabricarea lor:

59

suporturi din hrtie (cartela perforat , hrtia de imprimant , banda de hrtie perforat , documente completate cu cerneal magnetic , documente cu caractere stilizate etc.); y suporturi magnetice (banda magnetic , caseta magnetic , discul magnetic, discul flexibil, tamburul magnetic, folia magnetic etc.); y microfilmele; y suporturi optice (discul optic, CD-ROM, CD-R, DVD etc.). y suporturi magneto-optice. Din punct de vedere al posibilit ii de reutilizare: y suporturi nereutilizabile (nenregistrabile) care se pot nregistra o singur dat (suporturile de hrtie, microfilmele, CD-ROM); y suporturi reutilizabile care se pot utiliza succesiv pentru mai multe nregistr ri (suporturile magnetice, CD-RW). Din punct de vedere al posibilit ii de adresare a nregistr rilor de pe suport: y suporturi adresabile la care accesarea informa iei se face direct, pe baza unei adrese (de exemplu, discul magnetic); y suporturi neadresabile la care accesarea informa iei se face prin parcurgerea secven ial a nregistr rilor i verificarea con inutului (banda magnetic , suporturile din hrtie, microfilmul). Din punct de vedere al utiliz rii n sistemul de calcul: y suporturi tehnice de intrare care sunt numai citite (documentele completate cu cerneal magnetic , documente cu caractere stilizate, CD-ROM) y suporturi tehnice de ie ire care sunt numai scrise (hrtia de imprimant ) y suporturi tehnice de intrare-ie ire care pot fi citite i scrise de sistem (cartela perforat , banda magnetic , discul magnetic, CD inscriptibil, CD reinscriptibil).
y

2.2.1. Echipamente periferice de intrare Introducerea datelor n sistem se realizeaz n mod obi nuit prin intermediul tastaturii i al mouse-ului.

Tastatura reprezint dispozitivul principal de intrare i permite introducerea de informa ii sub form de caractere, similar cu ma ina de scris. Prin succesiunea/combina ia de caractere introduse se pot furniza sistemului de calcul att date, ct i comenzi sau programe. Pe lng tastele care reprezint cifre i litere, tastatura con ine i o serie de taste func ionale, c rora le sunt ata ate diferite func ii (prelucr ri). Aceste func ii sunt specifice sistemelor de operare n care este utilizat tastatura. Drumul parcurs din 1867, cnd Christopher Latham Sholes a realizat prima tastatur pentru ma ina de scris, pn la tastaturile clasice cu 83, 84, 101, 102 sau 104 taste a fost extrem de lung. Tastaturile se deosebesc prin design, num rul de taste (101-104), tip, func ii auxiliare. Cele ap rute recent adaug butoane speciale pentru func ii specifice domeniului multimedia sau pentru navigarea pe Internet (play/pause/next/prev, control volum, WWW, e-mail), pentru oprirea, pornirea, intrarea n "stand-by" a sistemului etc.

Tastatura

Mouse-ul

Un mouse este obligatoriu pentru majoritatea aplica iilor actuale. Mouse-ul este un echipament periferic de intrare utilizat pentru selectarea rapid a unor op iuni din meniuri sau manipularea unor obiecte de pe ecran (texte sau grafice), n vederea execut rii unor opera ii. El a fost realizat prima dat n 1963 de c tre Douglas Engelbart de la Institutul de Cercetare din Stanford. Prima firm care a utilizat mouse-ul, pentru IBM-PC, a fost Mouse System, n 1980; ea a utilizat mouse-ul cu 3 butoane. Firma care a devenit cea mai cunoscut pe pia , n acest domeniu, este Microsoft, care a utilizat, ncepnd din 1983, mouse-ul cu dou butoane la calculatoarele IBM. Tehnica mouse-ul a fost preluat i extins mai ales de firma Apple pentru calculatoarele Macintosh. Dispozitivul const dintr-o carcas i o bil (de cauciuc sau alt material cu aderen bun ) care semnaleaz sistemului, printr-un mecanism electro-optic (format din doi cilindri perpendiculari nzestra i cu cte o fant ), mi c rile f cute, prin deplasare, pe o suprafa plan , care de obicei este dintr-un material special. Utilizarea butoanelor mouse-ului depinde de produsul informatic. Dac este instalat driver-ul (programul care asigur interfa a cu sistemul de operare) de mouse, odat cu mi carea mouse-ului se mi c pe ecran o s geat sau un dreptunghi, numit cursorul mouse-ului, care indic diverse obiecte. Mouse-urile se pot conecta prin cablu la un port (o interfa ) special pentru mouse. Variantele moderne de mouse comunic cu calculatorul prin raze infraro ii, cablul de leg tur lipsind n acest caz. Dup tehnologia utilizat , mouse-urile pot fi mecanice i optice. Mouse-ul mecanic folose te o bil care se deplaseaz pe o suprafa i care antreneaz dou poten iometre ce traduc mi c rile n semnale de control. Mouse-ul optic folose te un fascicul de lumin pentru a detecta mi carea pe o suprafa i con ine dou perechi de led-uri i fotodetectoare. Mouse-ul se deplaseaz pe un suport a c rui suprafa este acoperit cu o folie de plastic pe care sunt desenate dou grile suprapuse. Tehnologia radio este din ce n ce mai mult folosit i implementat n dauna clasicelor cabluri. Mouse-ul poate avea de la dou la ase butoane, putnd fi dotat i cu roti de scroll. El se conecteaz de obicei la unul din porturile seriale ale calculatorului, iar n cazul mouse-ului USB, la un port USB al calculatorului.

Joystick-ul

Mouse-urile nu sunt foarte potrivite pentru jocuri i alte aplica ii, acestea necesitnd o vitez de reac ie mare. Joystick-ul este un dispozitiv de indicare care suport reac iile instantanee i care interpreteaz r punsurile independent, nu pe baza mi c rilor anterioare, a a cum se ntmpl la mouse. El este un senzor bidimensional care indic pozi ia absolut , raportat la un punct de referin de pe ecran, adic identific pozi ia ntr-un plan (stnga-dreapta i naintenapoi). n schema de conectare a calculatoarelor personale, joystickul este legat la PC printr-un adaptor special, numit port pentru jocuri (game port). Spre deosebire de joystick care indic pozi ia n dou dimensiuni, paleta (paddle) specific pozi ia ntr-o singur dimensiune, pe o linie. Pentru pasiona ii de jocuri auto pe calculator exist volane cu pedale i cu force feedback (dotate cu motoare electrice care produc diverse efecte: blocarea volanului pe o direc ie n momentul spargerii unei ro i, ocuri la impact, salturi rapide etc.).

61

Mouse-ul unui calculator are nevoie de spa iu n care s se mi te, iar problema care se pune este c mul i utilizatori nu au spa iul necesar pentru un astfel de dispozitiv. Trackball-ul elimin aceste probleme, el fiind un mouse ntors cu fa a n sus. n esen , trackball-ul este o bil , deseori de dimensiuni mari, care atunci cnd este rotit , determin cursorul de pe ecran s i urm reasc mi c rile. Bila se rote te pe loc i nu are nevoie de spa iu mai mare dect baza dispozitivului c iva inci p tra i. Exist modele portabile, proiectate astfel nct s poat fi ata ate calculatoarelor laptop sau notebook, m rind dimensiunile acestora doar cu c iva centimetri. Ca i mouse-ul, trackball-ul are butoane prin care se indic pozi ionarea cursorului n locul dorit. Cele mai multe trackball-uri au dou sau trei butoane ac ionate prin ap sare, cu acelea i func ii de selec ie ca i ale mouse-ului. Unele modele au patru butoane, acestea func ionnd ca dou perechi n oglind , astfel ca dispozitivul s poat fi folosit cu orice mn . Nu exist o pozi ie standard a butoanelor, existnd modele proiectate astfel nct bila s fie rotit cu degetul mare, altele pentru a fi ac ionate cu celelalte degete, al i produc tori fabricnd trackball-uri care pot fi operate la fel cu oricare deget. Evaluarea unui trackball se poate face n func ie de rezolu ie num rul de pa i pe inci (counts per inch), ns aceste valori nu indic ntotdeauna precizia de pozi ionare. O rezolu ie mai mare nseamn deplasarea mai rapid a cursorului pe ecran, dar reduce controlul asupra pozi iei cursorului. O rezolu ie mai mic nseamn c trebuie s roti i bila mai mult ca s muta i cursorul, dar controlul este mai pecis. Pentru calculatoarele portabile, proiectan ii au pus la punct mai multe dispozitive, dintre care amintim dispozitivul Isopoint, maneta indicatoare i touchpad-ul. Dispozitivul Isopoint, inventat de Craig Culver, func ioneaz ca un trackball care folose te o bar cilindric n locul bilei. Fiind plasat imediat sub bara de spa iu, dispozitivul are o pozi ie ideal pentru a fi manevrat cu unul dintre degetele mari. Maneta indicatoare (pointing stick), realizat de Ted Selker i Joseph D. Rutledge la Centrul de Cercetare Thomas J. Watson al firmei IBM, a fost pentru prima oar folosit pe calculatoarele portabile IBM. Acest dispozitiv este n principiu un joystick miniaturizat, ns nu se mi c , reac ionnd la ap sare. Dispus ntre literele G i H de pe o tastatur conven ional , maneta indicatoare poate fi manevrat cu oricare dintre degetele ar t toare, celelalte degete r mnnd pe rndul de baz al tastaturii. Spre deosebire de mouse-ul clasic sau trackball, touchpad-ul nu are componente n mi care, nu "adun " murd rie i totodat limiteaz mi carea. El const ntr-o suprafa textil p trat , sensibil la presiune, peste care utilizatorul trebuie s mi te degetul sau s loveasc u or. Mi carea este considerat transla ie a indicatorului pe ecran, iar lovitura este considerat comand , asemenea butonului ap sat al unui mouse. n plus, suprafa a se poate programa astfel nct la lovirea diferitelor zone s se ob in ac iuni diferite.

Trackball-ul

Creionul optic

Creionul optic (light pen) permite desenarea pe ecran prin simpla deplasare a acestui dispozitiv. Utiliznd un software adecvat, utilizatorul poate introduce comenzile i anumite date folosind creionul optic.

Sistemele de digitizare

Digitizoarele asigur transformarea datelor analogice n date numerice. Digitizoarele sunt tipice aplica iilor de proiectare cu ajutorul calculatorului CAD (Computer Aided Design) i celor de produc ie cu ajutorul calculatorului CAM (Computer Aided Manufacturing). Cele mai simple

digitizoare se prezint ca o lup pe o mas de desenat i se apas un buton n punctele de interes, memornd coordonatele acestor puncte. O implementare particular a digitizorului este tableta de digitizare, adic o suprafa plan pe care se plimb un creion optic.

Ecranul tactil (touchscren) permite introducerea comenzilor prin ap sarea direct cu degetul sau cu un creion special pe ecran. Ecranul tactil are ca domeniu de aplicabilitate echipamentele i terminalele publice (n birouri de turism, b nci, aeroporturi, g ri) destinate publicului larg, utilizatori care nu sunt familiariza i cu tastatura sau cu introducerea de comenzi.

Ecranul tactil

Sistemele de recuno tere a vocii

Preluarea i ob inerea vocal a datelor n i din sistemele de calcul au devenit posibile din punct de vedere tehnic i rentabile din punct de vedere economic pentru multe aplica ii. Sistemul de recunoa tere a vocii se bazeaz pe recunoa terea vocal a cuvintelor i transformarea acestora n semnale digitale. Pentru aceasta este necesar instalarea unei cartele vocale n sistem i existen a unui software specalizat. Sistemele de recuno tere vocal sunt recomandate n situa iile n care utilizatorii trebuie s introduc date sau programe i s aib n acela i timp minile libere: opera iuni de inventariere, controlul de calitate, preluarea comenzilor telefonice etc. Realiz rile n domeniu sunt remarcabile, lideri fiind firmele Dragon Systems i IBM. Naturally Speaking, programul firmei Dragon Systems reprezint prima genera ie de sisteme destinate dict rii continue pentru Windows i Windows NT. Firma declar c n timpul dict rii comenzilor i documentelor spre calculator nu mai sunt necesare pauzele ntre cuvinte. Programul are un vocabular activ de 30000 de cuvinte rezident n memorie i un dic ionar de rezerv , pe disc, ce con ine 200000 de cuvinte. Firma IBM a realizat produse-program pentru vorbirea curent nc din 96, unul dintre acestea fiind MedSpeak, destinat aplica iilor din radiologie. Tot firma IBM a pus la punct o tehnologie opera ional cu o simpl plac compatibil Sound Blaster, VoiceType care permite c tigarea de timp i ameliorarea productivit ii, furniznd o solu ie perfect pentru persoanele care nu pot sau care nu vor s utilizeze tastatura. Cuprinde un dic ionar de baz de 35000 de cuvinte, la care se poate ad uga un dic ionar personalizat de pn la 30000 de cuvinte, iar viteza de dictare este ntre 70 i 100 de cuvinte pe minut. Avantajele sunt considerabile: nefiind obliga i s privim ceea ce se ntmpl pe ecran, dictarea se poate face foarte bine pe teren sau n ma in (un cercet tor poate lucra la microscop i dicta simultan rezultatele, un avocat poate s - i revad dosarele i s dicteze informa iile corespunz toare n acela i timp, f r s - i ridice privirea de pe documentele sale). 2.2.2. Echipamente periferice de ie ire n ceea ce prive te echipamentele periferice de ie ire, cele mai frecvent utilizate sunt monitorul i imprimanta, dar se mai pot folosi tabletele LCD, video-proiectoarele, proiectoarele cu LCD.

63

Monitorul i placa video

Monitorul este un suport de ie ire pe care se afi eaz rezultatele prelucr rilor, mesajele pentru utilizator i informa iile despre starea sistemului. Dup principiile de func ionare exist monitoare cu tub catodic (CRT), monitoare pe baz de cristale lichide (LCD), pe baz de plasm i elctroluminiscente. n ultimii 10 ani, att tuburile catodice, ct i partea electronic s-au mbun t it continuu, imaginile fiind afi ate din ce n ce mai bine, mai clare, cu rezolu ie i culori mult mai bune. Noi tipuri de monitoare i fac apari ia, ecranele plate LCD c tignd din ce n ce mai mult teren, avnd tendin a de a se impune ca standard de facto. La monitoarele cu tub catodic, componenta principal , tubul catodic (CRT = Cathode Ray Tube), genereaz imaginea prin bombardarea cu electroni a unui strat de luminofori. Deoarece ochiul uman este sensibil la culorile ro u (R), verde (G) i albastru (B), toate culorile pot fi ob inute prin combinarea acestor culori primare. Imaginea color pe un monitor CRT se ob ine prin combinarea a trei imagini : R, G, B. Monitoarele CRT, cu dimensiunile lor mari, ncep s fac fa din ce n ce mai greu concuren ei oferite de monitoarele cu cristale lichide. Acestea ofer avantajul unei calit i mai bune a imaginii, nemaiexistnd acea plpire ntlnit n cazul tuburilor catodice care obose te ochiul. Desigur exist monitoare CRT care la o vitez de remprosp tare de 85 Hz, nu mai plpie n mod vizibil. Dar la ecranele LCD aceast plpire nu exist , deoarece rata de remprosp tare este zero Hz. Remprosp tarea imaginii se face doar la schimbarea acesteia, dar nu conteaz , fiindc n cea mai mare parte a timpului imaginea st nemi cat . n plus, aceste monitoare nu emit radia ie electromagnetic i au un consum de energie foarte mic. Unul dintre parametrii cei mai importan i ai acestor monitoare este durata de r spuns (response time) care variaz ntre 15-30 ms. Monitoarele pe baz de plasm GPD (Gas Plasma Display) i PDP (Plasma Display Panel) asigur o imagine calitativ , o rezolu ie foarte bun , ecranul nu produce sclipiri ca tuburile cinescop, dar ele sunt monocrome, costisitoare i contrastul imaginii este slab Monitoarele electroluminescente utilizeaz o pelicul sub ire de material special care lic re te la trecerea curentului elctric. Monitorul are urm toarele caracteristici mai importante: dimensiune, defini ie, rezolu ie, num r de culori, grad de periculozitate al radia iilor pe care le emite, num rul de dimensiuni n care sunt afi ate informa iile. Dimensiunea monitorului este caracterizat de m rimea diagonalei sale. Valorile tipice sunt de 14, 15, 17, 19, 21, 22 i 24 (inch; 1 inch=2,54 cm). Cele mai r spndite sunt monitoarele de 17, cu tendin a spre cele de 19. O imagine de pe ecran poate avea ntre 480000 i 1920000 de pixeli. La ecranele obi nuite fiecare pixel este format la rndul lui din trei puncte colorate n ro u, verde, respectiv albastru. Dar aceste puncte sunt att de mici nct de la distan culorile lor se compun, rezultnd culoarea caracteristic fiec rui pixel. Distan a ntre doi pixeli al tura i se nume te defini ie (dot pitch). Defini ia se m soar n milimetri. Cu ct distan a dintre puncte este mai mic , cu att imaginea este mai clar , fiind mai pu in granulat . Valorile tipice pentru defini ie sunt de 0,220,25 mm. Rezolu ia reprezint num rul de pixeli care pot fi afi a i pe ecran, raportat la cele dou axe. De exemplu, o rezolu ie de 800x600 pixeli, nseamn c monitorul are 800 puncte pe orizontal i 600 de puncte pe vertical . Cu ct rezolu ia este mai mare, cu att imaginea este mai bine definit . Imaginea ob inut pe ecran este remprospatat la anumite intervale de timp sau mai bine zis de un num r de ori pe secund . Cu ct acest num r este mai mare, cu att imaginea ob inut

este mai stabil i mai odihnitoare pentru ochi. Valoarea vitezei de remprosp tare a afi rii variaz ntre 60 i 200 Hz. Se recomand valori mai mari de 85 Hz. Monitoarele tradi ionale afi eaz imaginea n dou dimensiuni (2D), dar se fabric i monitoare 3D care permit afi area imaginii n trei dimensiuni prin polarizarea luminii i folosirea unor ochelari speciali sau n mod holografic. Perfec ionarea tehnologiilor de fabrica ie a redus substan ial intensitatea radia iilor emise de monitor. Monitoarele cu radia ie redus (Low Radiation) sunt ned un toare s n t ii utilizatorului la folosirea lor ra ional . Majoritatea modelelor de monitoare permit reglarea diferi ilor parametri prin intermediul unui afi aj ce apare pe ecran (on screen display). Acesta permite ajustarea formei, dimensiunii i pozi ion rii imaginii, ajust ri ale satura iei de culoare, ale intensit ii i luminozit ii acestora. n plus, monitoarele moderne sunt de tipul multisync, adic i ajusteaz singure propriet ile imaginii, n func ie de parametrii semnalului primit. Pentru a mbun t i capacit ile multimedia ale sistemelor de calcul, au ap rut a anumitele monitoare multimedia, care sunt dotate cu boxe active i microfon, oferind astfel o alternativ pentru boxele active cump rate separat. Interfa a dintre monitor i unitatea central este realizat de placa video. Exist mai multe standarde video care precizeaz rezolu ia, num rul de culori i viteza de remprosp tare a imaginii. De exemplu, VGA (Video Graphics Array) care permite afi area n 256 culori simultane cu o rezolu ie de 640 de pixeli pe orizontal i 480 de linii pe vertical ; SVGA (Super VGA)care poate afi a pornind de la 800 de pixeli pe orizontal i 600 de linii pe vertical i ajungnd la 1280 de pixeli pe 1024 linii (sau mai mult n func ie de performan ele monitorului i pl cii video) n 16256 sau 16,7 milioane de culori afi ate simultan (sunt cele mai r spndite la ora actual ), XGA (eXtendend Graphics Adapter) care permite afi area n 65535 culori cu o rezolu ie de 640*480 sau 1024*768 etc. n prezent se utilizeaz doar monitoare din clasa SVGA, XGA i superioare (SXGA Super XGA, UXGA Ultra XGA, WUXGA Widescreen UXGA etc). Produc tori de monitoare sunt Samsung, LG, Sony, Philips, Dell, IBM.

45

Imprimanta este un suport periferic de ie ire care permite tip rirea rezultatelor prelucr rii ntr-o form lizibil pentru om. Suportul folosit este hrtia. Performan ele unei imprimante se exprim prin urm torii parametri: y Rezolu ia - determin calitatea grafic a tip ririi i se exprim prin num rul de puncte afi ate pe inch (dots per inch dpi). Exist rezolu ie pe vertical (num r de puncte pe vertical ) i rezolu ie pe orizontal . Nu este obligatoriu ca cele dou rezolu ii s fie egale. La imprimantele laser, de exemplu, rezolu ia poate fi de 600, 720, 1200 dpi, la cele cu jet de cerneal de 4800x1200 dpi, 5760x7200 dpi etc, la imprimantele matriceale de 240x144 dpi y Viteza de tip rire- reprezint viteza de scriere a imprimantei i se m soar n caractere pe secund (cps) la imprimantele lente i pagini pe minut (ppm) la cele rapide (o pagin con ine aproximativ 2000 de caractere); poate fi de la 1 ppm pn la 50 ppm sau mai mult.

Imprimantele

45 Viteza de mprosp tare se refer la frecven a cu care monitorul nlocuie te liniile de electroni care apar pe ecran. Electronii activeaz granulele fosforescente ro ii, verzi i albastre care formeaz imaginea.

65

Dimensiunea maxim a hrtiei - este dat de formatul hrtiei pe care poate s scrie imprimanta: A3 (420 x 297 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (182 x 257 mm) etc. y Memoria proprie desemneaz capacitatea de memorie de tip RAM ata at imprimantei. Informa iile prelucrate de procesor sunt transmise din memoria intern pe magistral la imprimant . Viteza de prelucrare a procesorului este mai mare dect viteza de tip rire a imprimantei, imprimantele fiind considerate periferice lente. Memoria proprie a imprimantei permite stocarea acestor informa ii pn n momentul n care vor fi tip rite, evitnd astfel blocarea magistralei. Capacitatea memoriei unei imprimante laser, de exemplu, poate fi pn la 416 Mo, dar pentru cele mai simple ea este de 8, 16, 32 sau 64 Mo. y Posibilit ile de extindere a setului de caractere au n vedere att metode software, ct i metode hardware (prin ata area unor dispozitive casete cartridge) care con in seturi suplimentare de caractere. Dup modul de realizare a imprim rii, respectiv dup unitatea de informa ie tip rit la un moment dat, imprimantele sunt: y orientate pe caracter, y orientate pe linie, y orientate pe pagin . Dup tehnologia de tip rire utilizat , imprimantele sunt: y mecanice, cu caractere selectate, y matriciale, y termice, y cu jet de cerneal , y laser. Imprimantele cu jet de cerneal i laser reprezint n pezent cele mai utilizate t puri de i imprimante. Imprimantele cu jet de cerneal au fost introduse n 1976 de firma IBM. Pentru generarea caracterului este necesar nc rcarea i deflexia electrostatic pe vertical a pic turilor de cerneal . Caracterul este generat coloan cu coloan . Ele necesit un sistem complex de circula ie a cernelii. n func ie de vitez se ob in diferite calit i ale imprim rii. Tip rirea se poate face i n mai multe culori. Imprimantele cu jet de cerneal se produc n mai multe variante: cu jet continuu, cu jet intermitent, cu pic turi comandate. Principalele avantaje sunt pre ul sc zut fa de cele laser, lipsa total a zgomotului i calitatea deosebit a imprim rii. Principalele dezavantaje sunt legate de calitatea deosebit care se cere hrtiei i cernelii, precum i fiabilitatea destul de sc zut . Imprimantele laser, numite i imprimante optice sau imprimante xerografice sunt cele mai r spndite n prezent pentru c sunt rapide, fiabile i asigur o bun calitate a tip ririi. Ele folosesc pentru realizarea imprim rii un suport intermediar, acoperit de o suprafa fotoconductiv . Func ionarea lor este similar unui dispozitiv de copiere. O raz laser este dirijat c tre un tambur rotund, producnd nc rcarea electric a unui ablon de particule. n mi carea sa, tamburul preia un praf nc rcat electric numit toner. Acesta ader la foaia de hrtie i creeaz textul sau imaginea corespunz toare. Imprimantele laser au o rezolu ie foarte bun , vitez mare de lucru, fiabilitate sporit i pre uri accesibile. n prezent, produc torii de hardware se orienteaz spre realizarea unor echipamente care ncorporeaz mai multe periferice (imprimant laser, scaner, copiator, fax).
y

Plotter-ul

Plotter-ul (echipament de trasat) este un dispozitiv periferic care poate genera o imagine grafic pe un suport material (de obicei hrtie, calc sau film). El poate trasa linii continue, n timp ce imprimantele pot simula liniile prin tip rirea apropiat a unei serii de puncte. Trasoarele multicolore folosesc peni e diferit colorate pentre trasarea desenelor color. De obicei, trasoarele sunt mult mai scumpe dect imprimantele i sunt folosite n proiectarea asistat de calculator (CAD) i n programele de prezentare grafic , unde precizia este foarte important . Printre caracteristicile importante ale plotter-ului se num r : y precizia cu care deseneaz ; y dimensiunea maxim a hrtiei pe care poate desena; y setul de instruc iuni pe care le poate executa; y rezolu ia.
Sistemul COM (Computer Output Microfilm)

Sistemul COM este des utilizat n arhivele de mari dimensiuni sau n marile biblioteci. Sistemul este conectat la calculator i permite transpunerea imaginilor pe microfilm direct, pe m sur ce sunt generate sau off-line, de pe benzi magnetice care sunt preg tite n prealabil.

Tabletele LCD sunt dispozitive realizate n tehnologia LCD (Liquid Cristal Display) care se racordeaz la ie irea spre monitor a unui calculator i se plaseaz deasupra unui retroproiector obi nuit. Ele sunt alc tuite dintr-o matrice de celule LCD, celule care las s treac o cantitate variabil din lumin emis de lampa retroproiectorului, afi nd astfel pe ecranul retroproiectorului imaginea la nivel de pixel existent pe ecranul calculatorului. Dup gama coloristic redat , tabletele LCD pot fi alb-negru, cu nuan e de gri sau color.

Tabletele LCD

Video-proiectoarele

Video-proiectoarele sunt dispozitive de afi are pentru proiec ia unor imagini video pe un ecran mare pentru un grup mai mare de persoane. Dimensiunea ecranului de proiec ie (1,5-7 m) se coreleaz cu puterea sursei luminoase (500-2300 lumeni) i cu distan a la care se proiecteaz . Video-proiectoarele se bazeaz pe dou tehnologii de afi aj: una presupune existen a a trei tuburi catodice, de nalt luminozitate i cu distan focal mic i alta utilizeaz trei matrici LCD, plasate n fa a unei surse de lumin puternice (lamp cu halogen) pentru proiectarea secven elor video dup principiul afi rii diapozitivelor sau filmelor.

Camera video

Nevoia de comunicare i informa ie este o tr s tur caracteristic a omului, dar pentru o comunicare eficace i rapid este nevoie de tehnologie. Pentru aceasta, Internet-ul este mediul perfect, dar pentru a-l exploata optim trebuie s ai la dispozi ie o baz tehnologic solid . Cum ai putea ns s desf ori o videoconferin f r o camer de luat vederi? Ea este esen ial cnd ai nevoie de comunicare video. 67

Camera video are rolul de a prelua informa ia luminoas a fiec rei secven e video captate, de a o transforma n informa ie electric pe care o va aduce apoi ntr form standard, -o cerut pentru un semnal video. Astfel, camera video descompune fiecare secven video ntr-o succesiune de imagini fixe, iar fiecare imagine fix este descompus pe linii orizontale, iar n cadrul liniei, pe puncte individuale. Elementul cheie al camerei video este captatorul video, un dispozitiv de transfer de sarcin , CCD (Change Coupled Device). Semnalul video captat este fie furnizat n sistem RGB pentru a fi preluat de calculator, fie este prelucrat pentru sistemele PAL, NTSC sau S-video. n alegerea unei camere video trebuie avu i n vedere urm torii parametri: rezolu ie, sensibilitate la lumin , diafragm , zoom, nivel de profunzime, raport zgomot/semnal util.

Placa de captur

i numerizare video

Placa de captur video (video capture card) permite nregistrarea de imagini cu ajutorul calculatorului. Pl cile de captur video pot fi utilizate pentru captarea imaginilor statice sau a cadrelor, caz n care func ioneaz ca pelicula dintr-un aparat de filmat i pentru captarea de filme ntregi, caz n care calculatorul este legat la televizor, la un video-recorder sau la o camer video. Pentru digitalizarea semnalului video analogic se folosesc video digitizoarele care utilizeaz un convertor analogic-digital, prelund un semnal video de la un aparat video sau de la o camer TV. TV tuner-ul se prezint sub forma unei pl ci de extensie care realizeaz transformarea semnalului TV (NTSC, PAL sau SECAM) n semnal digital i invers, putndu-se astfel prelua i nregistra pe calculator secven e video i imagini statice din emisiunile TV, dar i folosirea monitorului calculatorului pentru urm rirea canalelor TV i a teletextului. TV tuner-ele sunt fabricate n mai multe variante: variante externe (TV-Box) care trimit semnalul decodat n intrarea video a pl cii grafice, variante built-in n placa grafic , variante care sunt extensie a pl cii video etc. Pentru ascultarea posturilor de radio ce emit n banda de frecven FM, n configura ia calculatorului personal poate fi ncorporat un FM tuner care faciliteaz audi ia acestor emisiuni.

Camera foto digital

Pn nu demult era necesar un echipament sofisticat pentru a realiza cu calculatorul o prezentare de diapozitive: filmele trebuiau developate, dup care utilizatorul introducea imaginea n calculator cu ajutorul scanner-ului sau prin citirea unui Photo-CD n unitatea CD. Aceasta necesita att un efort financiar considerabil, ct i timp foarte mult. n prezent exist camere foto care permit cuplarea direct cu calculatorul printr-o interfa standard. Ele permit, imediat dup ap sarea declan atorului, preluarea direct a imaginilor, n diverse programe sau aplica ii, pe calculator, sau, pur i simplu, tip rirea pe hrtie. Camerele digitale nu au nevoie de film foto, ele stocheaz pozele electronic. Astfel, imaginile se pot transfera direct pe calculator i aici se pot prelucra dup dorin . n locul n care este pozi ionat filmul n aparatele clasice, camerele digitale au nglobate senzori CCD (Changed Couple Device), care se folosesc de altfel i la scannere i camere video. Subiectul ce se dore te a fi fotografiat este proiectat prin obiectiv, iar mii de fotodiode sensibile la lumin , aflate pe cip-ul CCD, preiau informa ia i o descompun ntr-o mul ime de pixeli. Num rul acestor pixeli hot re te rezolu ia camerei foto, ceea ce este important pentru prelucrarea i tip rirea ulterioar . Pentru stocarea imaginilor n camerele digitale sunt folosite cardurile de memorie flash, cum sunt CompactFlash i Smart Flash.

2.2.3. Echipamente pentru citirea direct a documentelor Cititorul de bare de cod se utilizeaz n registratoarele de cas ale marilor magazine sau n biblioteci, fiind format dintr-un ansamblu de citire, emisie/detec ie a intensit ii luminoase. Pre urile (n cazul caselor de marcat) sunt marcate prin ni te bare de diverse dimensiuni i nuan e de la alb la gri i apoi la negru. Avantajul acestor sisteme este simplitatea utiliz rii lor i faptul c n sistemele tranzac ionale intense, cum ar fi casieriile marilor magazine nu mai trebuie tastat pre ul. Pentru siguran , aceste sisteme sunt legate de tastaturi, ca n caz de indecizie, s se poat tasta datele. Cititorul de caractere scrise cu cerneal magnetic (MICR - Magnetic Ink Character Recognition). Caracterele se imprim cu o cerneal special con innd oxizi de fier. Trecnd documentul sub un cmp magnetic puternic, acesta se magnetizeaz . Trecnd apoi acela i document sub un cititor de caractere magnetice, caracterele sunt recunoscute de cititor. Aplica iile principale ale acestui sistem sunt n domeniul bancar. Aici, contul, suma disponibil , precum i alte informa ii sunt introduse i decodificate de aceste dispozitive. Documentele magnetice sunt din ce n ce mai r spndite.

Scanerul este un dispozitiv care permite introducerea n sistem a textelor i imaginilor grafice prin simpla scanare a documentului original, evitndu astfel introducerea -se textului cu ajutorul tastaturii. Scanerul detecteaz diferen ele de str lucire a unei imagini sau a unui obiect, folosind o matrice de senzori. n majoritatea cazurilor, scanerul folose te o matrice liniar de asemenea senzori, de obicei dispozitive cu cuplaj de sarcin (CCD Change Coupled Devices, dispozitive care transform un semnal luminos n semnal electric), de ordinul sutelor pe fiecare inci, ntinse pe o band ngust pe toat l imea celei mai mari imagini care poate fi scanat . Imaginea sau textul se preia sub forma unui anumit num r de puncte. Procedeul se nume te digitizare. Suprafa a de scanat se vizualizeaz pe toat l imea scanner-ului cu un tub luminiscent. Lumina reflectat va fi preluat de o serie de diode laser i de fotodiode care nregistreaz diferen ele luminos-ntunecos i le convertesc ntr-o combina ie binar . Exist o mare varietate de scanere: scanere manuale (hand scanner), scanere plane (flatbed scanner), scanere cu tambur (drum scanner), scanere video, scanere pentru diapozitive. Diferen a dintre ele este dat de modul n care acestea deplaseaz senzorii n raport cu imaginea scanat . Aproape toate tipurile impun deplasarea mecanic a senzorilor peste imagine, dar sunt i scanere care folosesc tehnologia video. Dup ce a fost citit cu scanerul, imaginea poate fi prelucrat cu ajutorul calculatorului: m rit , mic orat , colorat , rotit , suprapus cu alte imagini etc. Scanerul este caracterizat de urm toarele elemente: y Posibilitatea de producere a imaginilor color n acest sens, scanerele sunt grupate n scanere color i scanere monocrome (scanere cu tonuri de gri). Pentru multe aplica ii scan rile monocrome sunt suficiente (de exemplu, dac dori i s scana i texte n vederea recunoa terii optice a caracterelor sau n vederea edit rii unor publica ii atunci cnd rezultatele urmeaz s apar alb-negru). y Rezolu ia reprezint num rul de puncte pe inci pe care le poate citi scanerul. Cu ct rezolu ia este mai mare, cu att imaginea scanat va fi mai apropiat de cea real . Un scanner cu 69

posibilit i minime ncepe de la 300 de puncte pe inci i avanseaz n trepte uniforme cum ar fi 1200, 2400, 3600, 4800 de puncte pe inci, dar sunt i scannere de pn la 19200 dpi. y Viteza de scanare - Aproape toate scanerele moderne sunt echipamente cu trecere unic , ele avnd o singur surs de iluminare ce se bazeaz pe filtrele elementelor fotodetectoare pentru sortarea culorilor. Scanerele cu trecere unic pot s opereze aproape la fel de repede ca i modelele monocrome, de i transferarea imaginilor de dimensiuni mari ce m soar zeci de megaocte i dureaz mai mult dect transferarea de imagini monocrome, de trei ori mai mici. Viteza de scanare poate fi de 1-60 pagini pe minut; y Domeniul dinamic reprezint domeniul de culori (sau num rul tonurilor de gri de la negru la alb) pe care le poate distinge un scaner. Modalitatea obi nuit de exprimare a domeniului dinamic este profunzimea, adic bi ii necesari pentru codificarea num rului maxim de culori. Scanerele obi nuite pot distinge 256 (8 bi i), 1024 (10 bi i) sau 4096 (12 bi i) de niveluri de str lucire n fiecare culoare primar . Ultimele modele au o adncime de culoare de pn la 48 de bi i. y Posibilitatea de recunoa tere a caracterelor de text, transformndu-le n text, nu n imagini Imaginea scanat este memorat ini ial n format grafic. Pentru prelucrarea ulterioar cu un procesor de texte trebuie transformat ntr-un format text. Se folose te un software specializat OCR (Optical Character Recognition). Se pot recunoa te bine literele foarte clare, scrise de obicei cu ma ina de scris sau cu imprimanta. n cazul scrisului de mn recunoa terea textului este mult mai dificil . Primele programe OCR foloseau o tehnic numit coresponden a matriceal . Calculatorul compar mici por iuni din imaginea pe bi i cu modele stocate ntr-o bibliotec n c utarea caracterului care sem na cel mai mult cu modelul de bi i scanat. Majoritatea sistemelor OCR actuale se bazeaz pe coresponden a caracteristicilor. Aceste sisteme nu se limiteaz la comparare, ci analizeaz fiecare model de bi i scanat. Sunt larg recunoscute scanerele firmei Hawlett-Packard (ScanJet 4670, ScanJet 4850, ScanJet 7650, ScanJet 8200 etc.). 2.2.4. Echipamente periferice pentru redarea sunetelor
Placa de sunet

Apari ia i dezvoltarea aplica iilor multimedia a determinat echiparea microcalculatoarelor cu pl ci de sunet care permit cuplarea unor echipamente de nregistrare a sunetelor (microfon) sau de redare a acestora (difuzor, boxe). Prin intermediul unui software specializat se poate realiza editarea, redarea sau nregistrarea sunetelor n fi iere. Numerele din calculator sunt considerate digitale, iar undele sonore sunt considerate analogice. Ca urmare, calculatorul nu poate n elege i reproduce undele sonore. Pentru a nregistra i reda mesajele audio, placa de sunet con ine convertizoare de tip analogic-digital i digital-analogic care realizeaz conversia semnalului electric n cod numeric i invers. Pl cile de sunet sunt folosite pentru redarea sunetelor i a muzicii, ca parte a aplica iilor multimedia, pentru a nregistra sunete MIDI i waveform, dar i pentru recunoa terea vocii. Conform standardului MPC, o plac de sunet trebuie s aib , n configura ia minimal , o intrare pentru microfon, o interfa MIDI, capabilitate CD-audio, un sintetizator FM i capacitatea de a reda muzic digitizat i voce. Trebuie avut n vedere i compatibilitatea cu Sound Blaster, n special cnd se dore te utilizarea MPC i pentru jocuri pe calculator. Popularitatea tot mai larg a aplica iilor multimedia n ultimii ani a condus la dezvoltarea mai multor tehnologii de producere a pl cilor de sunet i la cre terea competi iei ntre produc torii acestor echipamente. Ca urmare a acestei tendin e, pl cile de sunet au devenit din ce n ce mai sofisticate, pre ul lor fiind n continu sc dere. Diferen ierea calitativ ntre pl cile de sunet actuale se face n func ie de capacitatea acestora de a reda i nregistra sunetele. Parametrii care determin performan ele pl cilor de sunet sunt: rata maxim de e antionare i rezolu ia pl cii. Rata de e antionare indic de cte ori pe secund se va lua o prob din semnalul audio, iar

rezolu ia indic num rul de bi i disponibili pentru valoarea preluat . Rata de e antionare poate fi, de exemplu, de 11 kHz pentru vorbire, 44,1 KHz pentru semnalele provenite de la CD-player, de 48 KHz pentru DAT (digital audio tape). Rezolu ia este cuprins , de exemplu, ntre 0 i 255 de bi i la pl cile de sunet pe 8 bi i i ntre 0 i 65535 de bi i la pl cile de sunet pe 16 bi i. Pl cile de sunet mai ofer i o serie de func ii importante de control pentru opera iile de creare i redare a unor fragmente muzicale. Circuitele de mixare din placa de sunet au rolul de a controla volumul pentru fiecare din sursele de semnale la care este conectat placa. Pentru redarea sunetelor, pl cile de sunet utilizeaz dou tehnologii: sinteza FM i sinteza wavetable (spectru de sunete). Sinteza FM vine de la frequency modulation (modula ia n frecven ), adic manevrarea frecven elor pentru a le transmite la difuzoare. Sunetele create de placa de sunet nu seam n cu cele create de instrumentele muzicale, muzica produs n acest mod tinznd s sune artificial. La tehnologia wavetable, placa de sunet creaz sunetul, pe baza unor nregistr ri ale muzicii unor instrumente, sunetele fiind mai aproape de realitate; ea caut instrumentul potrivit ntr-un spectru de sunete i creaz sunetul instrumentului cerut, pe baza mostrei de sunet existente. Standardul care s-a impus n lumea PC-urilor este Sound Blaster, dezvoltat de firma Creative Labs. Modelele ini iale lucrau pe 8 bi i, iar rata de e antionare atingea 15 kHz. Au urmat modele perfec ionate. Spre exemplu, modelul Sound Blaster Audigy 2 lucreaz pe 24 bi i cu 192 KHz n stereo i 96 KHz n 6,1 canale. Audigy 2 poate captura i reda cele mai fine detalii ale sunetului folosind specifica ii tehnice de ultim or , dispune de tehnologia EAX Advanced HD care ofer realism audio f r precedent n jocuri, filme sau muzic , prin reverbera ii, trecere realist ntre medii audio virtuale, procesarea simultan a mai multor efecte audio. Utilizatorii de calculatoare personale care dispun de o unitate DVD-ROM vor putea utiliza Sound Blaster Audigy 2 pentru a experimenta nregistr ri DVD-Audio de o calitate uimitoare. Sound Blaster Audigy 2 ofer un excep ional raport semnal zgomot de 106dB i este singura interfa de sunet care a primit certificare THX, pentru sunet surround pe 6.1 canale, specific coloanelor sonore Dolby Digital EX din filme sau jocuri. Acest standard adaug o incint acustic suplimentar , centru spate, pentru realism mbun t it n pozi ionarea 3D audio. n rndurile ce urmeaz sunt prezentate tehnologiile de ultim or din domeniul pl cilor de sunet. DVD-AUDIO Singura solu ie destinat calculatoarelor personale care permite suport pentru rezolu ia avansat audio oferit de fidelitatea pe 24 bi i cu 192KHz n stereo i 96KHz n 5.1. Ca termen de compara ie CD-ul Audio ofer 16 bi i cu 44,1KHz. Audio Advanced HD pe 24 bi i Cea mai bun calitate ntlnit la un Sound Blaster, rivaliznd aparatura profesional de cas n muzic , jocuri sau filme. Procesarea audio pe 24 bi i, n muzic , filme i aplica ii multimedia asigur cea mai ridicat calitate sunetului. Certificare THX Audigy 2 este prima i singura plac de sunet certificat pn n acest moment ca fiind conform cu testele de calitate i performan impuse de cunoscuta companie THX. Compania american a certificat pn acum s li de proiec ie (cinematografe) i aparatur profesional audio. Sunet pe 6.1 canale Experien audio multi-canal mbun t it pentru MP3-uri, CD-uri, jocuri 3D cu suport DirectSound i filme Dolby Digital EX. Audigy 2 spore te imersiunea experien ei audio cu 71

direc ionalitate i percep ie ambiental mbun t ite oferite de canalul suplimentar amplasat centru / spate. Dolby Digital prevede 5.1 canale prin incinte: fa i spate (stnga i dreapta), subwoofer i central fa . Creative MediaSource Aplica ie pentru redarea de fi iere audio, cu caracteristici superioare pentru gestionarea bazei de date cu muzic : c utare, control automat al volumului i reducerea zgomotului de fond. nregistrare/redare audio cu specifica iile 24 bi i/96 KHz Audigy 2 poate captura i reda cele mai fine detalii ale sunetului folosind specifica ii tehnice de ultim or . Suportul MIDI extins este oferit de laten a redus de 2 ms. EAX ADVANCED HD Tehnologie care ofer realism audio f r precedent n jocuri sau la rularea unui fi ier audio prin reverbera ii, trecere realist ntre medii (pe ter nc pere din lemn), putere de procesare a mai multor efecte audio simultan.

Microfonul i difuzoarele Puntea dintre lumea electronic a datelor audio (analogice i digitale) i lumea mecanic a sunetelor este realizat de traductoarele acustice: microfonul care converte te sunetele n semnale audio i difuzoarele ce realizeaz conversia semnalelor audio n sunete. Toate pl cile de sunet au intr ri pentru microfon care permit nregistrarea de voci n mediul digital. Astfel, se pot folosi transcrierile digitale ale vocii pentru a le ncorpora n prezent ri multimedia sau pentru a realiza diverse adnot ri vocale n foi de calcul sau n alte fi iere. Pentru a crea sunete care pot fi auzite, calculatorul are nevoie de difuzoare. Difuzoarele de frecven joas (woofer) opereaz la cele mai joase frecven e (mai mici de 150 Hz), iar cele de frecven nalt (tweeter) lucreaz cu frecven e asociate sunetelor ascu ite (de la 2000 Hz n sus). Difuzoarele subwoofer extind posibilit ile de producere a frecven elor joase ale unui sistem de sunet dintr-un calculator. Difuzoarele pot fi active, cnd includ un amplificator sau pasive atunci cnd nu au un astfel de dispozitiv. n prezent se produc i sisteme dotate cu difuzoare plate, fabricate dup o nou tehnologie care ofer o senza ie de realitate incredibil . 2.2.5. Echipamente i suporturi pentru stocarea datelor Una din problemele actuale n domeniul informatic este i cea a stoc rii i reg sirii informa iei, apari ia unor supor i de informa ii de mare capacitate impulsionnd evolu iile din domeniu. La nceputul anilor 90, PC-ul era echipat cu un hard disc de 100 MB i o unitate de dischet de 1,44 MB. Ast zi s-a ajuns pn la 400 GB pe hard disc, dar al turi de acela i b trn floppy de 1,44 MB. Cum a supravie uit acesta din urm ? Alternativele au existat. Cteva echipamente (Iomega Zip, LS-120 SuperDisk sau Syquest EZ Flyer) au fost puse la ncercare pentru a nlocui acest floppy de nenlocuit. Sony realizeaz un echipament HiFD la 200 MB, care este citit de drivere interne sau externe noi. n prezent sunt destul de multe tehnologii de stocare pe disc de calitate, avnd i un randament atractiv pe pia . CD-ul cu posibilitate de rescriere este aproape cel mai r spndit format, de i doar pe termen scurt. Unit ile CD-RW nu mai sunt ast zi o noutate. n urm torii ani, mai toate PC-urile care vor fi vndute vor citi de pe DVD-ROM Cu certitudine, exist un aspect de care nu trebuie s ne temem n privin a unit ilor de stocare: puterea de nmagazinare a datelor va cre te ame itor de repede. Dup modul de nregistrare, supor ii se mpart n supor i ce folosesc informa ia analogic (aici se ncadreaz casetele video, videodiscul Laser Disc, benzile de magnetofon) i supor i de informa ie numeric (digital ). Supor ii de informa ie numeric pot fi supor i de informa ie digital neinformatic (CD-audio, Mini Discul, lansat de Sony n 1992, Rotary Digital Audio

Tape, Digital Compact Cassette) care lucreaz cu informa ie numeric , dar nu sub form de fi iere n sens informatic i supor i de informa ie numeric informatizat , reprezenta i de CDROM i variantele descinse din acesta, CD-I (Compact Disc Interactive), CDTV (Commodore Dynamic Total Vision), Photo CD, Video CD.
2.2.5.1.

Pentru memorarea unor volume mari de date, care s poat fi reg site rapid se folosesc echipamente periferice care utilizeaz n esen suporturi magnetice. Din punct de vedere al accesibilit ii, suporturile magnetice se mpart n dou categorii:
y y

Echipamente periferice i suporturi magnetice

suporturi magnetice adresabile (discuri magnetice); suporturi magnetice neadresabile (benzi magnetice).

Discuri magnetice i unit i de discuri magnetice

n configura ia actual a calculatoarelor discul magnetic este cel mai utilizat. Unit ile de discuri magnetice sunt echipamente periferice care mediaz schimbul de date i informa ii ntre suport (disc magnetic) i sistemul de calcul. Datele sunt nregistrate pe disc sub forma unor octe i memora i ca iruri de cifre binare (zone magnetizate i nemagnetizate). Aceste iruri sunt a ezate circular, de-a lungul pistelor. Pistele pe discurile magnetice sunt circulare i concentrice (formatul CAV), corespunznd unei pozi ii a capului de citire-nregistrare. Prin conven ie, pistele sunt numerotate, ncepnd cu zero, de la marginea exterioar a discului. O por iune dintr-o pist se nume te sector. Sectorul este unitatea fundamental de memorare a informa iei pe disc. Sectoarele sunt numerotate ncepnd cu cifra 1; sectorul 0 este rezervat pentru identificare, nu pentru stocare. Num rul de octe i pe sector depinde de tipul discului, dar n general este o putere a lui 2, adic 128, 256, 512, 1024... O dischet de 3,5 inch de 1.44 Mo, de exemplu, are 80 piste/fa , 18 sectoare/ pist , 512 octe i/sector. Discurile dure au un num r variabil de fe e i piste, n func ie de performan ele discului. Capacitatea sectoarelor cea mai des ntlnit n industria hard-discurilor pentru calculatoarele personale este cea de 512 octe i/sector. Un sector poate fi accesat direct dup adresa de sector, determinat de num rul pistei i num rul sectorului de pist . Un alt concept vehiculat mult este cel de cilindru, respectiv cilindru virtual. Prin cilindru virtual se n elege ansamblul pistelor pe un echipament cu mai multe discuri care pot fi accesate f r a mi ca capul de citire-nregistrare. Altfel spus, cilindrul este ansamblul pistelor care corespund unei pozi ii a capetelor de citire-nregistrare de pe toate pistele. Un floppy disc cu dou fe e are un num r de cilindri egal cu jum tate din num rul pistelor. Discurile magnetice se clasific dup mai multe criterii: y dup capetele de citire/nregistrare; y dup modul de grupare; y dup materialul din care sunt f cute, etc. Dup capete sunt: y discuri cu capete fixe, la care capetele sunt fixate; y discuri cu capete mobile, la care capetele se mi c solidar, cte unul pe fiecare fa . Dup modul de grupare: y discuri amovibile (care se pot grupa n pachete); y discuri inamovibile, care sunt independente, deci nu se grupeaz n pachete. Dup materialul din care este f cut discul, avem: 73

discuri dure, la care platanele sunt f cute dintr-un material dur, de obicei duraluminiu; y discuri flexibile, la care discul este realizat din material plastic. Corespunz tor tipurilor de suport, unit ile de discuri magnetice se clasific n: y unit i de disc flexibil (floppy discuri); y unit i de disc hard (dur sau Winchester); y unit i de disc amovibil (Jaz, Zip, SyQuest).
y

Discul flexibil

Discul flexibil reprezint suportul clasic de stocare la microcalculatoare. Unit ile de disc flexibil (floppy disc) sunt folosite pentru a nregistra date pe dischete care apoi vor putea fi citite pe acela i tip de unitate. Discul flexibil a fost creat n 1967, n laboratoarele IBM din San Jose de un colectiv condus de Allan Shugart. Unitatea de disc flexibil are n structur urm toarele componente: y dou capete de citire/nregistrare, pentru a utiliza ambele fe e ale dischetei; y un dispozitiv de ac ionare a capetelor; y un motor de antrenare a dischetei (360 rot/min); y un bloc de comand care asigur coordonarea func ion rii componentelor i supervizarea opera iilor de citire/scriere. Dischetele sunt folosite pentru p strarea programelor i a fi ierelor de date de mici dimensiuni, pentru arhiv ri, precum i pentru transferul de diferite date i programe ntre calculatoare. Ele nu necesit condi ii speciale de p strare, dar este indicat s fie p strate n locuri ferite de ac iunea unor cmpuri magnetice puternice sau n apropierea unor surse de c ldur deosebite. De asemenea, este indicat ca din cnd n cnd informa iile s fie rescrise pe dischete, pentru a nu se pierde. Dischetele se ntlnesc n diferite variante 2,5, 3,5, 5,25 i 8 (n prezent cele de 5,25 i 8 nu se mai utilizeaz ). Primele dischete erau folosite pe o singur fa (SS - Single Side). Actualmente toate unit ile de discuri flexibile permit utilizarea simultan a ambelor fe e (DS Double Side). Capacitatea de memorare a dischetelor (de exemplu, cele DS-HD au 1,44 Mo, cele DS-ED au 2,88 Mo) depinde de num rul de piste i de densitatea de nregistrare. Din punct de vedere al densit ii de nregistrare deosebim urm toarele categorii de discuri flexibile: y simpl densitate (Simple Density - SD); y dubl densitate (Double Density 2D sau DD); y nalta densitate (High Density - HD); y densitate cvadrupl (Quad Density -QD); y densitate extra nalt (Extra High Density - ED). O dischet poate fi utilizat numai dac a fost formatat n prealabil, fiind mp r it n piste i sectoare. Actualmente dischetele comercializate sunt gata formatate. Capacitatea dischetei este stabilit n timpul format rii. Formatarea se poate realiza prin comenzi ale sistemului de operare. De i sunt suporturi lente i limitate din punct de vedere al capacit ii, dischetele i unit ile de discuri flexibile se reg sesc n toate configura iile actuale ale microcalculatoarelor. Aceasta se explic prin costurile reduse ale suportului i echipamentului periferic, u urin a n gestionare, precum i adresabilitatea i posibilitatea de interschimbabilitate a suportului ntre sisteme de calcul diferite. ncepnd cu mijlocul anilor 90 se fabric i discuri flexibile de capacit i mult mai mari. Astfel, n 1995 firma Imation a lansat pe pia discheta de 120 MB numit LS-120 i unit i de disc adecvate - Super Disk Drive. Capacitatea de memorare de 120 MB a fost ob inut prin combinarea tehnologiilor optice i magnetice. Prin aceast tehnologie se asigur o densitate de 2.490 piste/inch fa de 135 piste/inch la dischetele de 1.44Mb. Pistele de date sunt scrise i citite

magnetic. Unitatea de dischet LS-120 dispune de capete de citire duble care i permite s scrie i s citeasc att dischete LS-120, ct i dischetele standard de 1.44MB. De asemenea, viteza de rota ie a suportului este mai mare dect n cazul oric ror alte dischete, ceea ce permite ob inerea 46 unor rate de transfer mai mari . Ulterior s-au realizat i dischete cu capacitatea de 240 Mo. Corpora ia Sony fabric unit ile de disc flexibil HiFD cu o capacitate de 200 Mo la dimensiunea dischetelor de 3,5.

Unit ile de discuri Winchester

Unitatea de hard disc este un dispozitiv de memorie extern nchis ermetic care poate p stra o cantitate foarte mare de informa ii din sistem. Ea se bazeaz pe reunirea ntr singur -un ansamblu a capetelor de citire-scriere i a discurilor, acestea fiind ncasetate pentru a asigura o mai bun protec ie la factorii perturbatori. Aceste unit i au fost introduse de IBM n 1974 i au primit denumirea de discuri Winchester. Unitatea de hard disc are mai multe discuri care se rotesc cu viteze de la 3600 rot/min n sus, montate unele peste altele i capete care se mi c deasupra discurilor nregistrnd informa iile pe piste i sectoare. Spre deosebire de floppy discuri, la care capetele de citire/nregistrare se a eaz pe disc, la hard disc-uri acestea nu ating suprafe ele discurilor n timpul func ion rii normale, plutind pe o pern de aer, numit i lag r de aer. Pentru a putea fi folosit, un hard-disc trebuie s fie formatat, adic trebuie definit o structur recunoscut de sistemul de operare. Formatarea unui hard-disc presupune trei etape: y formatarea la nivel inferior sau formatarea fizic ; y formatarea la nivel superior sau formatarea logic y parti ionarea. Formatarea fizic const n crearea sectoarelor fizice pe disc. Sectoarele sunt create i completate cu marcajele de adrese folosite pentru identificare, respectiv cu por iuni de date. Formatarea logic reprezint adaptarea discului la cerin ele sistemului de operare. n timpul format rii logice, pistele discului sunt mp r ite n sectoare, num rul acestora depinznd de tipul unit ii. Transferul dintre periferic i memoria tampon asociat se realizeaz pe unit i numite blocuri fizice sau clustere. Un cluster este format din unul sau mai multe blocuri. Dimensiunea clusterelor se stabile te la formatare, dar trebuie s fie o putere a lui 2. Parti ionarea segmenteaz discul n mai multe regiuni sau discuri logice, numite parti ii, care pot con ine fi iere ale aceluia i sistem de operare sau ale unor sisteme de operare diferite. Parametrii principali ai unei unit i de hard disc sunt: capacitatea de memorare, timpul mediu de acces, rata de transfer i viteza de rota ie. Capacitatea de memorare este n func ie de diametrul discurilor, num rul de discuri, num rul de cilindri, densitatea de nregistrare. Capacitatea maxim de memorare a crescut de la 20 MB pn la sute de Go. Timpul mediu de acces, exprimat de obicei n milisecunde, este durata necesar pentru deplasarea capetelor de citire-scriere ntre doi cilindri oarecare. n general se consider c un disc cu timp de acces sub 20 de milisecunde este rapid. Timpul de acces (mediu) a sc zut de la 85 ms la mai pu in de 3,6 ms47.

46

Nagy, C., Tehnologii optice, PC REPORT Romnia, nr. 43, 1996, p. 31

47 Cheetah X15 - 3,6 ms

75

Rata de transfer reprezint viteza cu care unitatea i controllerul pot s trimit datele c tre sistem. Viteza cu care sunt transferate informa iile a crescut de la 102 Kb/s la aproape 400 Mb/s la unit ile moderne cele mai rapide. Viteza de rota ie. n func ionare discurile se rotesc permanent cu o vitez constant . Vitezele de rota ie uzuale la diferite tipuri de hard-discuri sunt de 5400 rota ii/minut, 7200 rota ii/minut, 10000 rota ii/minut, ajungnd chiar la 15000 rota ii/minut.48 Cre terea vitezei de rota ie determin m rirea ratei de transfer. Dimensiunea discului poate fi de 14, 8, 5.25, 3.5, 2,5, 1.8, 1.3. Cea mai folosit este de 3.5. Unit ile de disc se leag la magistrala calculatorului prin intermediul unei interfe e care poate fi ATA (AT Attachment), SATA (Serial ATA), SCSI (Small Computer System Interface), FireWare, Fibre Channel. Interfa a ATA, denumit i IDE (Integrated Drive Electronics) prevede includerea controlerului n unitatea de disc. La o interfa ATA pot fi conectate cel mult dou unit i periferice i se recomand pentru calculatoare desktop, de folosin individual . Exist mai multe standarde ATA: ATA-1, ATA-2 (EIDE), ATA-3 (1997), ATA/ATAPI-4, ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7 (2004), ATA serial (SATA). Interfa a SCSI poate fi: SCSI-1 (1986) deja dep it , SCSI-2 (Fast SCSI, Wide SCSI, Fast&Wide SCSI), SCSI-3 (Ultra SCSI, Wide Ultra SCSI, Ultra 160, ULTRA 320). Ea asigur viteze de transfer a datelor de la 10 Mops la SCSI-1 la 320 Mops la Ultra 320 SCSI, permi nd conectarea mai multor unit i periferice (8, 16 sau chiar 32). Performan ele unui HDD sunt dictate de mult mai mul i factori, nu numai tip de interfa , magistral sau vitez de transfer. n criteriile de performan se reg sesc m suri ca timpul mediu de c utare, densitatea pe suprafa , rota ii pe minut, dimensiunea memoriei cache a HDD etc. Alegerea unui HDD trebuie s in cont de mai mul i factori, cum ar fi: volum de date, vitez de lucru, disponibilitate, num r de unit i etc. De exemplu, pentru servere se folosesc unit i SCSI ULTRA WIDE sau ULTRA 160, cu viteze de rota ie de 10.000 rpm sau 15.000 rpm, cu o memorie cache mai mare de 2 MB (de exemplu 8 MB).
Unit ile de discuri amovibile

Discurile amovibile (deta abile) sunt discuri care pot fi separate de echipamentul de citire/scriere i transportate de la un calculator la altul. Se utilizeaz sub forma unor pachete sau cartu e de discuri magnetice. Tot mai multe companii i-au ntors privirile spre produsele de stocare amovibile pentru 49 a- i acoperi propriile necesit i de stocare, securitate a datelor i transport . Aceste unit i sunt mai pu in utilizate la ora actual dect unit ile de discuri Winchester; ele ofer posibilitatea de a stoca date sau programe mai pu in utilizate, pentru a le putea transporta de la un calculator la altul (ca i n cazul unit ilor de disc flexibil). Tehnologia folosit de unit ile de discuri amovibile fiind foarte asem n toare cu cea a hard-discurilor, nu sunt deloc surprinz toare performan ele de capacitate i vitez de rota ie atinse de discurile amovibile, ceea ce le ofer o pozi ie solid pe pia a suporturilor magnetice. Un lucru pare a fi cert: lupta dintre noile dispozitive de stocare amovibile i venerabilele unit i floppy va avea implica ii att n rndul utilizatorilor, ct i n cel al dezvoltatorilor de software. Firma Iomega s-a impus pe pia prin discurile Zip, Jaz i Click!. Unit ile de discuri Zip au o capacitate de stocare de 100 Mo, 250 Mo sau 750 Mo i o vitez de transfer de pn la 1,5 Mbps. Unit ile de discuri Jaz au un timp de acces de 10-12 ms, capacitate de stocare de 2GB, 1,07 GB sau 540 MB. Discurile Click! ofer o capacitate de stocare de 40 MB.

48 Cheetah X15 15000 rpm 49

Sab u, M., Dispozitive de stocare amovibile, Byte, iunie 1997, p. 101

Benzi magnetice i unit i de band magnetic

Benzile magnetice, sub form de role i casete sunt suporturi neadresabile i reprezint cele mai ieftine suporturi pentru memorarea unor volume mari de date. Banda magnetic este suportul ideal pentru arhivarea datelor, respectiv pentru p strarea copiilor de siguran a fi ierelor i a bazelor de date. Principalele dezavantaje ale benzii magnetice sunt neadresabilitatea i viteza sc zut de lucru. Unit ile clasice de band magnetic aveau n structur dou role, banda derulndu-se de pe o rol pe cealalt n timpul exploat rii. Dispunerea datelor pe suport se face n blocuri de date separate de spa ii libere (gap-uri) cu rol n antrenarea i citirea benzii. La microcalculatoare, benzile magnetice sunt utilizate sub forma casetelor sau cartu elor cu band care ajung la capacit i de stocare de ordinul sutelor de gigaocte i50. Unitatea de band magnetic asociat se nume te streamer. Banda magnetic ca suport de arhivare a datelor este disponibil i sub forma bibliotecilor de benzi. Acestea permit automatizarea procesului de salvare/arhivare prin care se diminueaz considerabil timpul afectat acestei activit i. Tehnologiile benzilor magnetice pot fi 51 clasificate astfel : biblioteci DLT (Digital Linear Type), biblioteci de 4 mm i 8 mm. Biblioteca DLT reprezint una din cele mai noi tehnologii n industria de salvare/arhivare i ofer urm toarele avantaje: y ofer cea mai mare capacitate de memorare/cartu , respectiv 40-80 GB/cartu ; y utilizeaz tehnica de memorare n serpentin , n contrast cu tehnologia de scanare elicoidal cu capete rotative, ce permite citirea i scrierea simultan a datelor pe mai multe canale i cu viteze mai mari; y timpul de via de 30 de ani egaleaz stocarea de tip magneto-optic ceea ce le face ideale pentru arhivarea datelor. Bibliotecile de 4 mm reprezint o tehnologie mai veche, cu scanare elicoidal , n care banda este pozi ionat oblic, dar care ofer numeroase avantaje: y bibliliotecile se bazeaz pe formatul DDS (Digital Data Standard), DDS2, DDS3 sau DDS4 asigurnd stocarea a 2, 4, 12 sau 20 GB (respectiv 4, 8, 24, 40 GB cu comprimare); y asigur un cost foarte sc zut/megaoctet arhivat. Banda magnetic de 8 mm are cea mai mare utilizare n domeniul camarelor video miniaturizate. Pe pia a calculatoarelor a fost introdus n 1987 de c tre Exabyte Corporation. n prezent capacitatea lor de stocare este de 5 MB f r comprimare i 10 MB cu comprimare. Stocarea datelor pe banda magnetic este una dintre primele metode folosite n lumea calculatoarelor. De i ea pare oarecum perimat , tehnologiile ce folosesc banda magnetic se dezvolt continuu, datorit avantajelor oferite de c tre aceasta: y cel mai ieftin (cost/MB) suport cu citire-scriere; y dimensiuni mici; y capacit i de memorare mari; y metodologia i software-ul de backup evoluate i robuste; y gradul de standardizare a formatelor ridicat52.
50 Unitatea intern de band magnetic IBM Internal SCSI Tape Drive folose te cartu e cu capacitatea de 20 Go f r compresie

i 40 Go cu compresia datelor, unitatea extern de band magnetic IBM 3592 J1 A folose te cartu e cu capacitatea de 300 Go f r compresie i 900 Go cu compresia datelor
51 52

Kane, J., Hudson, D., Bender, M. , 12 biblioteci de benzi pentru arhivare n re ea, BYTE, vol. 2, nr.8/1996 Cruceanu, D., Casetele magnetice, PC REPORT Romnia, nr.43, 1996, p. 25

77

Copia de siguran a datelor (backup) este o component strategic a unui sistem informatic, asigurndu-i capacitatea de reintrare n func ionare n timp util, n urma apari iei unor incidente sau catastrofe. Avantajele prezentate mai sus determin utilizarea casetelor magnetice s fie n majoritatea cazurilor, solu ia optim de backup. n momentul de fa sunt mai multe tehnologii de stocare a datelor pe casete magnetice: Data Cartridge (DC), Digital Data Storage (derivat din DAT),Travan, Advanced Intelligent Tape (AIT). Tehnologiile Data Cartridge i Digital Data Storage deriv din tehnologiile utilizate de caseta audio obi nuit . Tehnologia Data Cartridge este orientat spre mbun t irea performan elor casetei, p strnd mi carea liniar a benzii n raport cu ansamblul de citire scriere. Tehnologia DDS folose te mi carea elicoidal a benzii fa de capetele de citire-scriere n dou variante ale casetei: cu l imea benzii de 4mm (dimensiunea casetei audio) i l imea 53 benzii 8mm (dimensiunea casetei video VHS) . Tehnologia Travan a fost introdus n anul 1995 pentru a m ri capacitatea minicartu elor prin m rirea dimensiunii lor astfel nct acestea s poat con ine o cantitate mai mare de band . Capacitatea de stocaj a crescut astfel la 8 GB. Tehnologia AIT folose te scanarea elicoidal i o l ime de band de 8 mm pentru cre terea densit ii de stocare i un mecanism de citire/scriere mult mai eficient. Ea permite nregistrarea n condi ii de siguran , pe baza tehnicilor de compresie, de la nivelul zecilor de GB pn la 160 GB la unit ile din a treia genera ie, cu un factor de compresie de 2.6:1. Bibliotecile AIT (cu 8 cartu e) pot stoca pn la 2,08 TB comprimat.
2.2.5.2.

Nevoilor tot mai mari de memorii externe pentru stocarea i arhivarea informa iilor multimedia le r spund discurile optice i memoriile magneto-optice. Discul optic dispune de o mare capacitate de stocare, fiind adecvat arhiv rii sigure a informa iilor pe o mare perioad de timp deoarece nu poate fi ters. Memoriile magneto-optice dispun, pe lng capacitatea de memorare remarcabil , i de posibilitatea de a fi nscrise i terse de utilizator. Suportul fizic pentru discurile optice este realizat din material plastic acoperit cu o pelicul metalic , de obicei oxid de aluminiu. Stocarea informa iei sub form numeric este f cut prin amprente minuscule care pot fi citite prin intermediul unui fascicol de raze laser. n 1982 au ap rut primele CD-uri audio, iar n 1985 CD-ROM-ul cucere te pia a. Dac ini ial la microcalculatoare au fost utilizate doar discuri optice de tip CD-ROM, n prezent sunt folosite i discuri optice ce pot fi scrise sau discuri optice reinscriptibile. Cei ma importan i i produc tori sunt Sony, Philips, Maxell, Verbatim, TDK, HP.

Echipamente periferice i suporturi optice

Unit i de disc CD-ROM

ntruct majoritatea aplica iilor care sunt comercializate sunt livrate pe discuri CD-ROM, unit ile de CD-ROM au devenit o component de baz a calculatorului. Elementele din multimedia, cum ar fi filmele video i sunetul, necesit mult spa iu pentru stocare. Deoarece discurile CD-ROM l au din bel ug, ele au devenit cea mai cunoscut metod de stocare de date pentru aplica iile multimedia. n mod natural, micul disc argintiu constituie factorul care a permis explozia tehnologiei multimedia n lumea calculatoarelor personale54. CD-ROM-ul tinde s devin cel mai popular mediu de distribu ie al produselor software, att pentru pre ul sc zut, ct i pentru fiabilitatea ridicat i capacitatea de stocare relativ ridicat .

53 Idem, p. 26 Nu confunda i CD-ROM-ul cu Audio-CD-ul pentru c , de i au acela i aspect, acestea nu folosesc aceea i tehnologie de nregistrare i de citire. Practic, orice CD audio poate fi ascultat folosind unitatea CD-ROM a unui calculator, echipat binen eles i cu o plac de sunet i o pereche de boxe, dar niciodat un CD-ROM nu va putea fi citit de un CD Player, adic de un cititor de CD cum sunt cele integrate n echipamentele uzuale de redare a muzicii, combine muzicale etc.
54

Discul CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) reprezint un mediu de stocare asem n tor dischetelor, dar cu o capacitate de stocare mult mai mare. Avantajele utiliz rii CD ROM sunt numeroase: capacitatea mare de stocare (de aproximativ 700 MB), stabilitatea datelor (CD-ROM nu poate fi modificat, garantndu-se astfel stabilitatea datelor pe disc). Dezavantajul lor const n imposibilitatea scrierii ulterioare pe disc i n viteza redus de transfer: CD-ROM este de 10 de ori mai lent dect hard-discul, ceea ce explic de ce mul i utilizatori nu au renun at la suportul magnetic pentru date. Aceasta se datoreaz faptului c la CD-ROM capul de citire optic are o mas substan ial mai mare dect mecanismul fo arte u or al hard-discurilor. Este adev rat c viteza unit ilor CD-ROM a fost m rit permanent. Standardul MPC-1 prescria o vitez de transfer de 150 KB pe secund , dar ast zi exist unit i care transfer informa iile cu 7800 KB pe secund . Ast zi, orice calculator este dotat cu o unitate CD-ROM care permite instalarea driverelor, r sfoirea enciclopediilor electronice, vizionarea de filme i prezent ri multimedia etc. Unit ile CD-ROM sunt mereu mbun t ite, goana dup viteze de transfer din ce n ce mai ridicate i timpi de acces mai mici fiind remarcabil . Diferen a dintre modul de nregistrare pe discul magnetic i cel de pe CD-ROM este c , n timp ce la primele, datele se nregistreaz pe piste concentrice, la CD-ROM, sectoarele se nregistreaz continuu (n form de spiral ). Cele dou caracteristici de baz care definesc o unitate CD-ROM sunt timpul de acces i rata de transfer a datelor. Timpul de acces reprezint num rul de milisecunde de care are nevoie unitatea pentru a g si i citi o cantitate de informa ie. Cu ct acest num r este mai mic, cu att unitatea este mai rapid . La versiunile moderne acest timp este sub 100 ms, ceea ce nseamn totu i cam de zece ori mai mult dect n cazul hard-discurilor obi nuite. Rata de transfer a datelor reprezint viteza cu care o unitate CD-ROM preia datele de pe disc i le transmite calculatorului. Cu ct num rul este mai mare, cu att unitatea este mai bun . Vitezele sunt exprimate, de obicei, ca un multiplu al vitezei unit ii CD-DA originale: 1X, 2X, 4X, 6X...52x. Cele mai ntlnite rate de transfer sunt n prezent 40, 48 52x. Totu i se pare c s-au cam atins, chiar dep it, limitele actualei tehnologii. Deja a ap rut o nou genera ie de unit i CD-ROM care a urcat rata maxim de transfer la 72x datorit noii tehnologii pe care o aplic i anume: citirea se face cu mai multe capete i nu cu unul singur cum este solu ia tehnic la unit ile CD-ROM obi nuite. Ca urmare a m ririi colec iilor de CD-uri a ap rut ideea schimb toarelor de discuri. Astfel, n unitatea de CD-ROM pot fi nc rcate mai multe discuri la care pute i avea acces direct printr-o simpl ap sare de buton. Primele schimb toare de discuri CD-ROM erau derivate din cele folosite pentru sistemele stereo (firma Pioneer a fost cea care a creat primul schimb tor de discuri, adaptnd cartu ul propriu de ase CD-uri pentru a fi utilizat de calculatoare). n prezent exist schimb toare de discuri cu i f r cartu e. Una din cele mai frecvente utiliz ri a CD-ROM este distribuirea de documenta ii, manuale sau alte texte de dimensiuni foarte mari. Forma obi nuit de prezentare este cea de hypertext. Aceasta nseamn posibilitatea de deplasare rapid , n cadrul textului, de la o problem la altele cu care se afl n leg tur . n felul acesta se u ureaz reg sirea informa iilor necesare. n programele multimedia, hypertextul este un cuvnt subliniat sau scris cu alt culoare. Dac se execut un clic sau un dublu clic pe cuvntul respectiv, programul ofer informa ii suplimentare n leg tur cu acesta. Exist mai multe metode de a realiza conversia unui text obi nuit n hypertext, utiliznd programe adecvate. Cele mai multe dintre ele se bazeaz pe SGML (Standardized General Markup Language) care permite marcarea unor zone 55 de text pentru a indica salturile posibile .
55vezi i Popescu, Gheorghe, Utilizarea CD-ROM, PC World, volumul 1, aprilie, 1993, p. 11

79

n mod evident acest tip de disc este utilizat n domenii n care este necesar s se transporte cantit i mari de date ce nu sunt supuse modific rilor. Printre aceste domenii se num r bibliotecile (pentru cataloage i referin e), finan ele (pentru baze de date), industriile constructoare de ma ini (pentru manuale de service), informatica (pentru distribuirea softwareului i a documenta iilor), precum i pia a bunurilor de larg consum (pentru jocuri video sau 56 computer) . Spre deosebire de CD-Player-ul audio care red f r probleme orice CD audio, unit ii CD-ROM nu i este indiferent ce disc cite te, cu toate c n exterior toate discurile arat la fel, cu excep ia Photo-CD-ului, u or de recunoscut dup culoarea sa aurie. Dac driver-ul nu este compatibil cu standardul unui compact disc, atunci el va fi imposibil de citit. Pentru asigurarea compatibilit ii ntre CD-urile comercializate de diferite firme s-a recurs la standardizare. Sunt deja cteva standarde comerciale pentru CD-uri respectate de majoritatea produc torilor. Primul standard, Red Book (Cartea Ro ie) este stabilit pentru CD-urile audio. n Cartea Ro ie se specific formatul datelor existente, tipul procesului de citire, ct i viteza cu care este citit discul. Transmisia de date a fost standardizat la 150 KB/sec, aceast valoare fiind folosit i ast zi. Standardul Yellow Book (Cartea Galben ), lansat n 1984 cuprinde datele tehnice pentru CD-ROM. Pentru o mai mare siguran a datelor, s-a introdus pe lng metoda de corec ie a erorilor, folosit n tehnica audio CIRC (Cross Interleaved Reed - Solomon Code), un nou nivel de corectur , denumit LEC (Layered Error Correction). Astfel, posibilitatea de apari ie a unei erori se reducea la raportul de unu la un milion. Cartea Galben are ca standard de vitez de transfer a datelor tot 150 KB/sec, o valoare care s-a dovedit n scurt timp insuficient , citirea discurilor f cndu-se foarte ncet. Ca urmare, au fost lansate pe pia drivere cu vitez dubl , tripl , cvadrupl sau sexdrupl . Pentru p strarea compatibilit ii cu Cartea Ro ie, produc torii au trebuit s adapteze cititoarele pentru recunoa terea CD-urilor audio i reducerea ratei de transfer, la valoarea standard. Standardul CD-ROM/XA (EXtended Architecture) este o dezvoltare a standardului Yellow Book i a fost elaborat de firmele Sony, Philips i Microsoft. El a ap rut ca o necesitate impus de noile tehnologii multimedia care au nevoie concomitent de date numerice, i de tip text, de programe i date audio-video. Aceast tehnic folose te metode speciale de scriere ce permit o sincronizare aproape perfect a imaginii cu sunetul. La secven e AVI (Audio-Video Interleaved) se combin , nainte de memorare, informa iile de imagine i sunet, reu ind astfel sincronizarea celor dou componente. n plus, standardul n cauz sprijin formatul de comprimare audio ADPCM (Adaptive Delta Pulse Code Modulation) care extinde capacitatea unui CD la mai multe ore de informa ie muzical . Standardul Green Book (Cartea Verde) reune te standardele care asigur rularea CDROM-urilor pe dispozitive CD-I. CD-I (CD-Interactive) se refer la utilizarea datelor multimedia ntr-un proces interactiv. CD-I este unul din cele mai puternice sisteme multimedia, prin posibilit ile efectu rii unei multitudini de opera ii interactive, cum ar fi crearea, prin op iuni, a unui propriu scenariu de film. Sunt eliminate problemele de sincronizare prin intercalarea semnalelor audio i video pe o singur pist . CD-I face apel la tehnici foarte sofisticate de comprimare a imaginilor pentru a putea stoca imagini animate, foarte consumatoare de spa iu. Algoritmul de comprimare este denumit Full Motion Video (FMV). Acest algoritm permite CD-I s afi eze pn la 72 minute de imagini animate pe ntreg ecranul. Orange Book (Cartea Portocalie), dezvoltat printr-o colaborare ntre firmele Philips i Sony, define te standardele care reglementeaz realizarea de discuri optice care pot fi terse sau renregistrate. Lansat n 1992, standardul Orange Book introduce tehnologia multisesiune. Un disc multisesiune poate con ine mai multe blocuri de date scrise n sesiuni diferite (momente diferite de timp). Fiecare sesiune are propria pist de introducere i propriul cuprins.

56

Nagy, C., Tehnologii optice, PC REPORT Romnia, nr. 43/1996, p. 29

Blue Book (Cartea Albastr ), publicat n decembrie 1995, introduce discurile CD multisesiune tan ate (stamped multi-session) care rezolv problemele de compatibilitate legate de pista 1. Standardul Blue Book cere ca prima pist a unui CD multisesiune s respecte standardul Red Book. A doua sesiune care este invizibil pentru sistemele de redare CD obi nuite con ine date pentru calculator. Sistemele de redare care respect standardul Blue Book utilizeaz drivere multisesiune corespunz toare pentru a citi att por iunile audio, ct i por iunile de date ale discului. Tehnologia care st la baza standardului Blue Book a fost cunoscut anterior sub numele CD-Extra. Microsoft promoveaz acest format sub numele CDPlus. White Book (Cartea Alb ) reprezint standardul pentru Video CD. Formatul discurilor se bazeaz pe standardul CD-I. Fiecare disc trebuie s con in o aplica ie CD-I, astfel nct s poat fi redat pe orice player CD-I standard. Discurile care respect acest standard se numesc CD-I Bridge. Pe lng aceste standarde, unii produc tori au creat propriile standarde pentru CD-uri, a a numitele standarde de proprietar, ei spernd ca industria s le adopte ntr-o zi. Aceste standarde definesc metodele de formatare i de stocare a datelor pe CD, ns nu specific i modul n care sistemul de operare i aplica iile folosesc sistemul de stocare. Este vorba de Video Interactive System, dezvoltat de Microsoft i Tandy Corporation, CD-TV, dezvoltat de Commodore International pentru stocarea video, MMCD, un standard multimedia pentru sistemele de redare compact-disc portabile, dezvoltat de Sony Corporation, Photo CD, un standard pentru imagini de nalt calitate dezvoltat de Eastman Kodak Company.

Unit i de discuri WORM

Discurile WORM (Write One Read Many) sunt asem n toare CD-ROM-urilor, caracteristicile pentru acest tip de discuri fiind definite n Orange Book. Informa iile sunt scrise o singur dat i pot fi ulterior citite ori de cte ori, cu deosebirea c nregistrarea o face utilizatorul pe calculatorul s u. Ele sunt ideale pentru arhive de date n ntreprinderi sau institu ii financiare, constituind o alternativ la microfilme. Prin tehnologia CD-R (Compact Disk Recordable), CD-urile pot fi nregistrate de utilizator, dac sistemul dispune de o unitate CD care permite scrierea (gravarea) CD -urilor. Opera iunea de nregistrare este mult mai delicat dect scrierea unei dischete i se poate derula ntr-o singur sesiune de lucru (monosesiune) sau n mai multe sesiuni (multisesiune). Unit ile ce permit scrierea se caracterizeaz prin dou "viteze": prima semnific rata maxim de transfer la citire, iar cea de-a doua rata maxim de transfer la scriere. La ora actual viteza maxim de scriere este de 52x. CD-R constituie pentru orice ntreprindere o solu ie de ales pentru stocarea documentar sau pentru prezentarea multimedia a produselor ntreprinderii. Durata de via estimat pentru un CD produs industrial, prin presaj, este de 25 de ani, n timp ce cea a unui CD produs dup tehnologia CD-R, de 100 de ani. Avantajul s u const n faptul c informa ia stocat pe el poate fi stabilit de c tre beneficiar. n acele i timp, citirea informa iei f cndu-se tot prin detectarea modific rilor n fasciculul de laser reflectat, unit ile CD-R pot s utilizeze i discuri CD-ROM. CD-urile nregistrabile tind s devin cel mai confortabil i mai ieftin supot pentru salvarea i transportul fi ierelor. Datorit posibilit ilor de stocare a unui volum mare de date i a costurilor reduse, acest tip de suport tinde s nlocuiasc dischetele, benzile magnetice i cartu ele magnetice n multe aplica ii de transport i arhiare a fi ierelor.

81

Unit i de discuri optice reinscriptibile

Discurile WORM nu pot fi nregistrate dect o singur dat , astfel c nu pot fi utilizate n aplica iile care vehiculeaz volume mari de date sau al c ror con inut este dinamic. Tehnologia discurilor optice a g sit o solu ie pentru dep irea acestui dezavantaj: discurile reinscriptibile. Acestea pot fi scrise, citite i rescrise asem n tor discurilor magnetice. Unit ile care permit i rescrierea se caracterizeaz prin trei "viteze" care semnific ratele maxime de transfer la citire, scriere i rescriere. n prezent viteza maxim de rescriere este de 24x.

Sistemele DVD

Ca urmare a complexit ii documentelor i aplica iilor, capacitatea de 680 Mo a unui CDROM nu mai este suficient , principalul motiv fiind faptul c anima iile tridimensionale i secven ele video consum mult spa iu pe disc. De aici, necesitatea unui nou format bazat pe tehnologia video digital : DVD (Digital Versatile Disk57). DVD-ul este un disc plat, de dimensiunea unui CD (4,7 diametru i 0,05 grosime) i poate stoca de 26 de ori mai multe date dect un CD-ROM. Ca i n cazul CD-urilor, datele sunt nregistrate pe o traiectorie spiralat format din mici cavit i, discurile fiind apoi citite cu ajutorul unei raze laser. nalta capacitate a DVD-urilor s-a ob inut prin crearea unor cavit i mai mici, ndesarea spiralei, precum i prin nregistrarea datelor pe patru straturi, cte dou pe fiecare fa a discului. Exist att discuri cu dou straturi, ct i cu patru straturi (cele cu dou fe e) care ofer o capacitate de 17 GB (fiecare strat are 4.7 Go). ntr-un singur strat DVD ncape un film de 135 minute. Viteya de transfer date la DVD se indic n multipli ai 1350 Kops ( i nu ai 150 kops ca la CD). Astfel, viteza DVD de 4x este egal cu 4x1350=5,4 Mops Tehnologia DVD s-a dezvoltat tot mai mult n ultimul timp, ap rnd diferite formate pentru discurile DVD.
Tabelul nr. 1.3. Formate pentru discurile DVD

Format DVD-ROM

DVD-R DVD-RAM

DVD-RW DVD+R DVD+RW

Descriere Disc read-only ce poate stoca ntre 4.7 i 17 Gb de informa ie, asem n tor CD-ului. Aprobat de DVD Forum. Disc inscriptibil similar CD-R. Aprobat de DVD Forum Mediu reinscriptibil ap rut dup CD-RW, folosit pentru stocare de date. Incompatibil cu unit ile DVDROM. Aprobat de DVD Forum nlocuitorul discurilor DVD-RAM. Asem n tor cu CD-RW ca tehnologie. Aprobat de DVD Forum Format inscriptibil similar CD-R. Dup inscrip ionare datele devin permanente Format reinscriptibil dezvoltat de

Capacitate 4.7 GB; 8.5 GB; 9.4 GB; 17 GB 3.95 GB (1 fa ); 7.9 GB (2 fe e) 2.6 GB (1 fa ); 5.2 GB (2 fe e) 3.95 GB (1 fa ); 7.9 GB (2 fe e) 4.7 GB; 9.4 GB 4.7 GB; 9.4 GB

57 Elaborat n 1986, ini ial a avut denumirea Digital Video Disc

DVD-Audio DVD-Video

DVD+RW Alliance, cu facilit i pentru domeniul video. Permite oprirea i pornirea nregistr rii video f r compromiterea discului. Disc read only. Stocheaz 8 ore de 4.7 GB muzic la calitate CD. Aprobat de DVD Forum Format read only implementat 4.7 GB; 8.5 GB; pentru proiec ia filmelor. Compatibil 9.4 GB; 17 GB att cu unit ile DVD-ROM, ct i cu cele DVD-Player. Aprobat de DVD Forum

Autoritatea care se ocup cu drepturile de autor asupra numelui DVD se cheam DVD Forum i reprezint o organiza ie interna ional de produc tori de echipamente i medii de stocare creat cu scopul de a schimba idei i informa ii despre mediul de stocare DVD. O alt autoritate cu rol important n istoria DVD este DVD+RW Alliance ai c ror membri (Dell, Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical/Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thompson, Yamaha i Microsoft) au proiectat i sus inut standardul DVD+RW, ca mediu reinscriptibil multifunc ional. DVD-ROM reprezint discul similar CD-ROM-ului folosit de calculatoare, DVD-RAM fiind varianta inscriptibil . DVD-Video este varianta utilizat pentru stocarea de filme, iar DVDAudio pentru stocarea de muzic . DVD utilizeaz informa ia stocat pe discuri sub forma comprimat conform tehnologiei MPEG-2 sau 3 (cele mai uzuale ast zi). n anul 2003, Forul DVD a aprobat specifica iile pentru discul HD DVD-R bazate pe folosirea unor raze laser cu lungimea de und de 405 nm, denumite i laser albastru (blue laser). Sunt elaborate trei versiuni de discuri HD-DVD: y HD DVD-ROM ce poate stoca date n dou nivele a cte 15 Go pe fiecare din cele dou fe e, deci capacitatea unui disc poate fi de 60 Go; y HD DVD-RW ce poate stoca cte 20 Go pe o fa ; y HD DVD-R ce poate stoca 15 Go pe o fa . Un alt format laser albastru este Blu-ray. Un disc Blu-ray (BD) poate fi doar cu o singur fa i stoca n dou nivele a cte 25 Go. Astfel, capacitatea unui disc BD poate fi de 50 Go. Tehnologia Blu-ray, spre deosebire de cea HD DVD, necesit noi echipamente. Compania Sony a lansat pe pia deja o unitate specializat . Speciali tii consider DVD ca fiind tehnologia care va nlocui ct de curnd pe cea utilizat de CD-ROM, mai ales c un disc CD-ROM poate fi citit de o unitate DVD.
2.2.5.3.

Echipamentele magneto-optice folosesc o combina ie a tehnicii de nregistrare magnetic i a laserului pentru a stoca date pe discuri de 5.25 i 3.5 con inute n cartu e. Aspectul fizic al unui disc magneto-optic i modul n care acesta este realizat sunt asem n toare cu cele ale unui disc CD-ROM. La nregistrare, mecanismul de scriere pozi ioneaz raza laser pe o pist ngust , iar n locul unde raza laser nc lze te pista este aplicat un semnal magnetic. Doar suprafa a nc lzit de raza laser va recep iona semnalul magnetic. La citire unitatea func ioneaz optic, raza laser citind datele memorate pe disc. 83

Echipamente periferice i suporturi magneto -optice

Tehnologia discurilor magneto-optice are o mul ime de avantaje n compara ie cu discurile de stocare magnetice. Ea ofer o siguran temeinic a datelor la un pre pe megaoctet mai sc zut. Fabrican ii de discuri magneto-optice garanteaz stocarea datelor peste 30 ani. Prin rezisten a la ocuri, aceste discuri sunt transportabile, f r s fie necesar asigurarea unor condi ii speciale. Discurile magneto-optice sunt mai robuste dect suporturile CD-ROM, fiind ncapsulate ntr-o carcas solid pentru protejarea suportului de stocare. Mai mult, discurile magneto-optice pot fi rescrise n cazul n care apare o eroare, n timp ce suportul CD-ROM trebuie nlocuit i rescris n ntregime. Timpul de acces este de sub 20 ms, iar rata de transfer este de 7 ori mai mare dect a unit ilor CD-ROM, fiind ideale pentru stoc ri de imagini i secven e video. Tehnologia magneto-optic combin propriet ile optice, termice i magnetice i este utilizat mpreun cu un suport optic ce poate fi rescris. Suporturile de stocare magneto-optice ofer un mediu ideal de extindere a capacit ii de stocare a calculatoarelor personale, sta iilor de lucru sau serverelor. Se fabric discuri magneto-optice de 2,5, 3,5 i 5,25. Cel mai cunoscut produc tor de discuri magneto-optice de 3,5 este compania Fujitsu. Aceasta fabric discuri cu capacitatea de la 128 Mo pn la 2,3 Go. Tonomatele magneto-optice sunt utilizate pentru liniile de stocare automate cu un acces la cantit i imense de date. Acestea con in discuri i dispozitive de citire/scriere multiple, pot fi conectate la file server, dar pot fi g site i la sta iile de lucru client sau de sine-st t toare.
2.2.5.4. Alte echipamente periferice i suporturi de date

Memoria flash poate fi de tip NOR (propus de Intel n 1988) sau de tip NAND (propus de firmele Samsung i Toshiba n 1989). Memoria NOR este cu acces arbitrar (RAM), cea de tip NAND suport doar accesul secven ial, este mai rapid , de o mai mare densitate, suport mai multe opera ii de scriere/citire i e mai ieftin . Memoria flash se fabric n diferite formate: n form de tub (flah tub, flash pen), pe plachete cartele PCMCIA, cartele Compact Flash, Secure Digital. Memoria flash este mai lent dect cea ROM sau RAM. n prezent se livreaz module de memorie flash cu capacitatea de pn la 8 Go. Memoria pe nanotub de carbon este considerat o tehnologie de perspectiv pentru memoria RAM remanent . n anul 2004 a fost realizat un prototip de asemenea memorie cu capacitatea de 10 Go i viteza de operare mai mare dect la memoria SRAM. 2.2.6. Echipamente de comunica ie: modem-ul Modemul (modulatorul/demodulatorul de faz ) converte te semnalul numeric furnizat de calculator n semnal analogic care poate fi transmis pe linia telefonic , iar la receptor asigur demodularea semnalului. El permite transferul de fi iere multimedia, organizarea de videoconferin e, cuplarea a dou calculatoare i practicarea de jocuri ( ah, de exemplu) cu o persoan aflat la distan . Modemurile sunt de dou tipuri: interne i externe. Modemul intern este o plac de calculator montat n interior i conectat la linia telefonic . Modemul extern se conecteaz n exteriorul calculatorului printr-un cablu ce face leg tura cu portul serial al calculatorului. Modemurile telefonice sunt cel mai comun i mai des utilizat mijloc de conectare la Internet. n prezent se fabric modemuri cu rate de transfer 56 Kbps sau 128 Kbps. Modemul are ca avantaj costurile reduse de achizi ionare i instalare pe o linie existent , dar intervine problema notei telefonice. Pe lng modemul telefonic mai sunt utilizate i modemurile de cablu i modemurile radio. Modemul de cablu utilizeaz cablul TV pentru realizarea conexiunii. Ratele de transfer atinse de o astfel de re ea se situeaz n jurul valorii de 4 Mbps, existnd ns i variante de 10-30 Mbps sau chiar mai mult. Aceast rat de transfer este ns mp r it cu vecinii, deoarece este un

singur fir prin care circul semnalele. Leg tura dintre modemul de cablu i calculator este asigurat n general de o plac de re ea de 10 Mbps care limiteaz automat rata maxim de transfer. Modemul de cablu are avantajul unui cost de instalare destul de redus i al unei rate de transfer destul de bune, iar ca dezavantaj costul destul de mare al modemului. Modemul radio Tehnologia necesit o sta ie de emisie/recep ie la ISP, iar rata de transfer variaz ntre 15000 Kbps i 35 Mbps, cu men iunea c modemurile ultra-rapide func ioneaz doar pe distan e de 3-4 km. Costul unui radio modem este destul de mare, ns nu necesit infrastructur n raza de ac iune a ISP-ului. Fax modemul reprezint un dispozitiv care poate fi ata at unui calculator i care permite transmiterea documentelor electronice sub form de faxuri. Comparativ cu faxul obi nuit, el are o serie de avantaje: ofer o calitate superioar a documentului transmis, pre mai sc zut, rate ridicate de transmisie a datelor (de pn la 14 kbps), transmiterea direct a documentelor electronice etc. Principalele dezavantaje constau n imposibilitatea transmiterii directe de pe hrtie, f r existen a unui scanner optic, necesitatea unui spa iu mare de stocare pe disc a datelor recep ionate. Produc tori de fax modemuri sunt U.S. Robotics, Creative, Conexant, QuickLan. 2.3. Clasificarea sistemelor electronice de calcul Calculatoarele se pot clasifica dup felul n care se memoreaz datele, dup structura lor arhitectural sau dup performan (m rime, posibilit i de prelucrare, pre i vitez de operare). Vom descrie n continuare grupele de calculatoare din aceste categorii. Dup felul n care se memoreaz datele n sistemele de calcul, se disting: y calculatoare analogice (analog computer) care creaz un model matematic pentru un sistem fizic real, m rimile din sistemul fizic fiind reproduse prin alte m rimi (cum ar fi tensiunea i intensitatea unui curent electric) ce pot fi manipulate cu ajutorul circuitelor electrice i electronice. Opera iile matematice sunt reproduse cu ajutorul caracteristicilor electrice ale diferitelor elemente de circuit: rezisten e, surse de tensiune etc. Calculatorul este format din blocuri func ionale care se conecteaz ntre ele astfel nct s rezolve problema real din sistemul fizic. Datele de intrare sunt furnizate continuu prin intermediul unor echipamente care le preiau din sistemul fizic real. Calculatoarele analogice sunt folosite, n general, pentru conducerea unor procese sau instala ii. y calculatoare numerice (digital computer) efectueaz calculele asupra informa iei reprezentate printr-o codificare binar . Prelucrarea se face pe baza unui program memorat care furnizeaz calculatorului succesiunea de opera ii aritmetice i logice pe care trebuie s le execute. Ele sunt folosite n diferite domenii pentru a solu iona probleme care necesit calcule laborioase cu volume mari de date i analiza unui num r mare de variante ntr-un timp scurt. y calculatoare hibride (hybrid computer) care reprezint un ansamblu format dintr-un calculator analogic i unul numeric de capacitate medie sau, mai des ntlnite micro sau minicalculatoare interconectate printr-o interfa hibrid . Conlucrarea celor dou tipuri de calculatoare se realizeaz la nivel de control, de date i de comand , toate realizate prin trei sec iuni principale ale interfe ei. Din punct de vedere arhitectural, exist : y sisteme de calcul monoprocesor; y sisteme de calcul multicalculator; y sisteme de calcul multiprocesor. Un sistem de calcul monoprocesor are o singur unitate central de prelucrare (UCP). 85

Un sistem de calcul multicalculator include cel pu in dou unit i centrale, fiecare dintre calculatoarele membre avnd un grad ridicat de independen . La multicalculatoare divizarea sarcinilor de prelucrare se face cu interac iune doar la nivelul datelor supuse prelucr rii. Un sistem de calcul multiprocesor con ine cel pu in dou unit i de prelucrare cu acces comun la memoria intern unic . Procesele membre ale sistemului interac ioneaz att la nivel hardware, ct i la nivel software, dar soft-ul de baz este unic. Prin varianta arhitectural multiprocesor se asigur o m rire a capacit ii de prelucrare prin posibilitatea de executare n paralel a unor sarcini distincte. Dup m rime, posibilit i de prelucrare, pre i vitez de operare, distingem: y hipercalculatoare; y supercalculatoare; y mainframe-uri; y minicalculatoare; y microcalculatoare. Supercalculatoarele sunt cele mai puternice, mai rapide i mai scumpe calculatoare. Ele sunt, de obicei, utilizate pentru aplica ii specifice, care necesit calcule matematice complexe, mari consumatoare de timp i memorie, cum ar fi, de exemplu, grafica animat , prognozele geologice sau meteorologice, probleme complexe de fizic pentru care se dore te aplicarea unor algoritmi matematici riguro i. Supercalculatoarele au arhitectur non von Neumann, bazat pe structuri multiprocesor de la 8 pn la zeci de mii de procesoare (de exemplu, IBM BlueGene/L beta-System realizat n anul 2004 are 32768 procesoare). Primul supercalculator ILLIAK-IV, construit n SUA n 1971, con inea 64 procesoare. Pentru arhitectura calculatoarelor multiprocesor se folose te conceptul de arhitectur paralel : mai multe procesoare sunt interconectate pentru realizarea acelora i sarcini. Procesoarele pot s realizeze n acela i timp secven e de opera ii independente, pentru ca apoi rezultatele intermediare ob inute s fie combinate corespunz tor. n mod obi nuit exist un procesor principal, numit master, care le coordoneaz pe celelalte, dndu-le spre execu ie sarcini independente din programul utilizatorului sau punndu-le n a teptare. Viteza de operare a supercalculatoarelor este de ordinul a sute de Gflops sau chiar zeci de Tflops (flops opera ii n virgul mobil pe secund ). Spre exemplu, la IBM BlueGene/L betaSystem, viteza de procesare este de 70,7 Tflops, la Nec Earth-Simulator cu 5120 procesoare de 36 Tflops, la SGI Columbia cu 10160 procesoare de 51,8 Tplops, Hewlett-Packard ASCI Q cu 8192 procesoare, de 13,8 Tflops58. Firme produc toare de supercalculatoare sunt: IBM, Cray, Nec, Hewlett-Packard, Fujitsu, Dell . Hipercalculatoarele sunt n curs de elaborare, vor avea viteze de operare de ordinul a 59 (1015 flops), folosind superconductoarele de niobiu bazate pe logica monocuantal Pflops rapid sau circuitele moleculare. Mainframe-urile, numite n ultimul timp de produc tori i calculatoare de ntreprindere, con in mai multe UCP, al turi de unit i principale de intrare/ie ire care opereaz cu vitez nalt . Astfel, aceste calculatoare sunt apreciate n aplica iile care solicit vitez de operare foarte ridicat . Ele se eviden iaz prin memorii cache de mare vitez . Sarcina prelucr rii int rilor i r ie irilor revine unor canale periferice care pot fi considerate calculatoare mai precis procesoare specializate. Un mainframe mbrac diferite forme i configura ii, putnd suporta de la cteva zeci la mii de terminale on-line. Pe baza multiprelucr rii simetrice, un mainframe poate fi upgradat prin ad ugarea uneia sau mai multor UCP. Pentru folosirea acestor calculatoare se solicit instala ii i proceduri de men inere n func ionare permanent .

58 Top 500 List 11/2004, http://www.top500.org/lists 59 1 Po dep e te volumul sumar al datelor din toate exemplarele c r ilor existenete pe P mnt

Pe pia a mainframe-urilor se reg sesc firme precum: IBM (S/390, familiile de calculatoare mainframe z800, z900, z890, z900, z990), Unisys (Clear Path), Honeywell. Minicalculatoarele sunt calculatoare care execut opera ii specializate. Ele sunt folosite n aplica ii multiutilizator, n prelucr ri de texte sau ca i componente ale ma inilor de control numeric. Datorit facilit ilor oferite n cadrul proceselor de comunica ii, minicalculatoarele sunt frecvent folosite n transmisii de date ntre sisteme dispersate geografic. Numele lor provine din formularea "configura ie minim de calcul". Sunt sisteme interactive (utilizatorii afla i n fa a unor terminale se afl n dialog cu calculatorul) i multiutilizator, la un moment dat mai mul i utilizatori (cteva zeci sau chiar cteva sute) pot folosi calculatorul prin intermediul terminalelor. Aceast caracteristic impune un sistem de operare performant care s poat gestiona la un moment dat programele mai multor utilizatori i s ofere mecanisme de protec ie a memoriei (s nu se suprapun mai multe programe n aceea i zon de memorie). n prezent folosirea minicalculatoarelor este n sc dere datorit utiliz rii microcalculatoarelor. Romnia a fost una dintre cele mai mari produc toare de minicalculatoare de 16 bi i. Astfel, au existat minicalculatoarele INDEPENDENT, proiectate de ITC i realizate de Fabrica de calculatoare Electronice (FCE) Bucure ti, dintre care amintim: I-100, I-102F, I-106, precum i cele proiectate i realizate de FCE, din familia CORAL, cum ar fi: CORAL-4011, 4021, 4030, etc. Exemple de minicalculatoare moderne: pSeries (IBM), iSeries (IBM), Sun Fire V490, V890, V40z (Sun Microsystems), ES80, AlphaServer GS1280 (Hewlett Packard), PowerEddge 1800, 1850, 2800, 2850 (Dell). Microcalculatoarele sunt sisteme de calcul la care unitatea central de prelucrare este reprezentat de microprocesor60. Microprocesorul realizeaz func iunile unit ii de comand i control i unit ii aritmetico-logice. Dac la microprocesor se adaug dispozitive de alimentare cu energie electric , circuite de memorie i circuite de interfa pentru echipamentele periferice ob inem ceea ce numim un microcalculator. Un microprocesor este un circuit integrat complex ale c rui func ii sunt comandate prin program. Circuitul integrat reprezint o pastil semiconductoare pe care sunt realizate prin diferite tehnologii de fabrica ie diode, tranzistori, condensatori i rezisten e. Pastila semiconductoare este introdus ntr-o capsul de ceramic sau din material plastic i este prev zut cu un set de terminale (pini) metalice conectate la bornele de intrare, ie ire i de alimentare ale circuitului existent. Dup num rul de componente dispuse pe o pl cu , distingem urm toarele clase de circuite integrate61:
Tabelul nr.2.1. Tipuri de circuite integrate

Num r componente SSI (Small Scale Integration) Pn la 100 MSI (Medium Scale 100-3000 Integration) LSI (Large Scale Integration) 3000-100000 VLSI (Very Large Scale 100000-1000000 Integration)
60 n 1971 inginerul Marcian Ted Hoff de la firma INTEL inventeaz microprocesorul, apari ia acestu ia fiind privit ca o reac ie la expansiunea japonez pe pia a calculatoarelor de buzunar. 61 Margolis, E. P., Dic ionar PC, Editura Nemira, Bucure ti, 1997, pp.176 -177

Tipul circuitului integrat

87

ULSI (Ultra Large Scale Peste 1000000 Integration) WSI (Wafe Scale Integration) Peste 1000000, ntr-o tehnologie tridimensional Microcalculatoarele sunt sisteme interactive, monoutilizator. Ele s-au r spndit ca urmare a evolu iei tehnologiei care a redus foarte mult costurile lor de fabrica ie. De alftel, aceste costuri sunt n continu sc dere, iar performan ele evolueaz tot mai mult. Primele microcalculatoare au fost calculatoare personale familiale: Sinclair Spectrum, Commodore sau cele romne ti Prae, aMIC, HC, TIMS, Cobra. Aceste calculatoare puteau lucra direct n limbajul Basic fiindc memoria lor intern cuprindea o parte care nu se tergea n absen a curentului electric i n care utilizatorul nu putea scrie (ROM), unde era nregistrat din fabrica ie un interpretor Basic (un program care traduce n limbaj ma in i execut fiecare instruc iune, o dat ce aceasta a fost scris ). Cel mai uzual periferic al acestor calculatoare era casetofonul, a c rui fiabilitate l sa uneori de dorit. Ulterior au ap rut calculatoarele personale (PC) profesionale. Dintre primele microcalculatoare profesionale romne ti amintim: M18, M118, CUBZ, M216 (care lucra att sub sistemul de operare CP/M, ct i sub DOS). Ulterior a ap rut familia Felix PC. Pe plan mondial amintim calculatoarele Apple MacIntosh, cu o interfa foarte prietenoas cu utilizatorul, create mai ales pentru neprofesioni ti i calculatoarele de tip IBM PC, care au nregistrat o evolu ie tehnologic de-a dreptul spectaculoas , bazat n principal pe evolu ia microprocesoarelor (cele mai cunoscute sunt realizate de firma Intel). Cre terea performan elor tehnice a fost ndeaproape urmat de evolu ia software-ului, ntr-o spiral din ce n ce mai dinamic . Calculatoarele personale au cunoscut o dezvoltare rapid i o diversificare continu datorit avantajelor fa de celelalte categorii, dintre care amintim: y cuno tin ele de informatic necesare unui utilizator de PC sunt minimale; y folosirea unui astfel de calculator pentru activit i zilnice se poate realiza chiar f r o preg tire de specialitate; aceasta i datorit interfe elor grafice ale sistemelor de operare i aplica iilor care realizeaz leg tura ntre utilizator i sistemul de calcul; y au gabarit redus, putnd fi i portabile; y au aplicabilitate n orice domeniu de activitate. Pentru calculatoarele personale cu performan e ridicate care sunt dotate cu cte un microprocesor mai puternic i un monitor de calitate nalt , cu facilit i grafice deosebite se folose te uzual denumirea de sta ii de lucru (workstations). Cele mai cunoscute sta ii de lucru au fost create de firmele SUN, Hewlett-Packard i DEC. Sta iile de lucru se folosesc uzual pentru aplica ii profesionale, dezvoltare de soft, probleme care necesit facilit i grafice performante, cum ar fi proiectarea inginereasc i pot fi conectate n re ele de calculatoare. Treptat ns , calculatoarele personale de tip MacIntosh i PC au ajuns la performan e similare cu cele ale sta iilor de lucru, astfel nct diferen ele dintre cei doi termeni care desemneaz microcalculatoarele s-au estompat. Aproape toate PC-urile i calculatoarele compatibile cu acestea au o tr s tur comun : au ca funda ie o singur plac cu circuite, de dimensiuni mari. n multe cazuri, aceast plac , numit de obicei plac de baz (motherboard sau mainboard), este, n esen , ntregul calculator. Ea con ine componentele electronice vitale ale calculatorului: microprocesorul, circuitele de suport, memoria i, de multe ori, circuitele care asigur func iile video i audio. Toate componentele pe care vre i s le ad uga i la calculator se conecteaz la sloturile de extensie de pe placa de baz . Datorit mediilor de programare, calculatoarele personale au devenit instrumente de lucru mai convenabile pentru informaticieni. n plus, produsele software au evoluat foarte mult, dezvoltndu- i o interfa din ce n ce mai accesibil care a atras tot mai mult i utilizatorii neprofesioni ti. Astfel, calculatoarele personale au devenit un instrument de prelucrare a informa iei larg utilizat att pentru prelucr ri de birotic , ct i pentru aplica ii profesionale.

Adesea, pentru crearea de sisteme de calcul cu performan e mai ridicate i un cost relativ redus, se opteaz pentru conectarea calculatoarelor personale n re ele de calculatoare. n continuare este prezentat evolu ia calculatoarelor pe genera ii, a a cum au ap rut ele cronologic.
Tabelul nr. 2.2. Genera ii de calculatoare
Genera ia I II Perioada 1946 1956 1957 1963 1964 1981 Tehnologia pentru CPU Tuburi electronice Tranzistori Tehnologia pentru memorie Tambur magnetic Inele de ferit Limbaje utilizate Limbaj de asamblare Limbaje de nivel nalt: FORTRAN, COBOL Limbaje de nivel foarte nalt (PASCAL, LISP, limbaje grafice) ADA, limbaje orientate obiect Limbaje concurente; Limbajul natural; Limbaje func ionale (LISP); Limbaje logice (PROLOG) Performan e la memorie i CPU Memorie: 2KO; Vitez : 10 4 I/S Memorie: 32 KO; Vitez : 2*105 I/S Memorie: 2 MO; Vitez : 5*106 I/S

III

Circuite integrate

Memorii semiconductoare Discuri magnetice Memorii cu bule Discuri optice Arhitecturi paralele

IV

1982 1989 Dup 1990

Circuite integrate pe scar larg i foarte larg Circuite integrate pe scar extrem de larg ; Ma ini LISP i PROLOG

Memorie: 8MO; Vitez : 3*107 I/S pt. supercalculatoare Vitez : de la 10 9 la 1012 I/S ; Memorarea i prelucrarea cuno tin elor (inteligen artificial ); Tehnologia vorbirii

Primul calculator electronic a fost construit n 1946 n Statele Unite (Universitatea din Pennsylvania) i s-a numit ENIAC (Electronic Numeric Integrator and Computer). Acesta folosea procedeele de calcul aplicate la calculatoarele mecanice dar, datorit pieselor electronice, avea o vitez mai mare: 32.000 de opera ii aritmetice pe secund . Era de dimensiuni mari, componentele sale principale fiind o memorie pentru date, una pentru instruc iuni i o unitate de comand pentru execu ia instruc iunilor. n 1947, John von Neumann stabile te principiile de baz pentru calculatoarele clasice (arhitectur von Neumann), valabile pn ast zi: la un moment dat, unitatea central a calculatorului execut o singur instruc iune, instruc iunile programului fiind re inute n memoria intern calculatorului. Din evolu ia cronologic a calculatoarelor electronice, descris sub forma genera iilor de calculatoare, se poate remarca faptul c dezvoltarea caracteristicilor fizice i performan elor calculatoarelor a fost foarte dinamic ; de fapt domeniul calculatoarelor, privit att din punct de vedere hardware, ct i software, a avut cea mai rapid evolu ie dintre industriile i tehnologiile secolului trecut. Primele sisteme electronice de calcul, de dimensiuni considerabile, erau departe de performan ele calculatoarelor moderne, ns exist toate motivele pentru a crede c aceast evolu ie va continua. 89

Capitolul 3. Sisteme de operare

3.1. Prezentare general , caracteristici, structur , clasificare, func ii 3.1.1. Prezentarea general a sistemelor de operare Sistemul de operare reprezint ansamblul de programe care asigur utilizarea optim a 62 resurselor fizice i logice ale unui sistem de calcul . El are rolul de a gestiona func ionarea componentelor hardware ale sistemului de calcul, de a coordona i controla execu ia programelor i de a permite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. Folosirea hardware-ului unui sistem de calcul ar fi dificil i ineficient n lipsa unui sistem de operare. Sistemul de operare este componenta software care coordoneaz i supravegheaz ntreaga activitate a sistemului de calcul i asigur comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul, trebuind s fie capabil s realizeze o interfa ntre calculatorul propriu-zis i utilizator El este interpretul cerin elor utilizatorului, exprimate ntr-un limbaj de comand , executnd aceste cerin e prin intermediul instruc iunilor ma in . Sistemele de operare au ap rut i evoluat n direct leg tur cu arhitectura sistemelor electronice de calcul: apari ia de noi dispozitive hardware a provocat dezvoltarea sistemelor de operare, dup cum i cre terea performan elor sistemelor de operare a determinat mbun t irea parametrilor hardware. La primele calculatoare electronice programatorul era i operator prin intermediul consolei. Acesta era asistat de un rudiment de sistem de operare sub forma unor mici programe, n format binar, aflate pe suporturi de hrtie care erau nc rcate atunci cnd era nevoie. Desigur era o folosire ineficient a calculatorului ntruct unitatea central (care era foarte scump ) nu lucra n timpul cnd programatorul/operator gndea ce s fac n continuare sau executa diferite manevre. Ideea reducerii timpului de a teptare a condus la introducerea unor concepte noi, ce sau finalizat cu apari ia sistemelor de operare. Primele sisteme de operare asigurau executarea secven ial pe loturi de programe (batchprocessing) n regim de monoprogramare. Ele asigurau automatizarea unor lucr ri repetitive, oricare ar fi programele de executat (de exemplu eliberarea zonelor de memorie ocupate, verificarea amplas rii corecte a fi ierelor cerute pe suporturile din unit ile periferice, asigurarea c unit ile periferice sunt gata pentru lucru etc.). ncredin nd calculatorului sarcina coordon rii propiilor sale lucr ri s-a ameliorat viteza de lucru i siguran a func ion rii. De asemenea, execu ia unui program poate determina apari ia unor erori sau incidente (de exemplu lipsa hrtiei la imprimanta, lipsa dischetei n unitate etc.). Multe din aceste incidente sunt repetitive i se poate ncredin a calculatorului reperarea, semnalarea lor operatorului i n unele cazuri, tratarea lor dup o solu ie programat . n multiprogramare problemele se complic i mai mult cnd n memorie coexist simultan mai multe programe ce trebuie executate. Sincronizarea lucr rilor trebuie realizat la nivelul microsecundelor i nu poate fi atribuit operatorului uman. Ea este realizat prin programe i inclus n sistemul de operare. 3.1.2. Caracteristicile sistemelor de operare Un sistem de operare performant trebuie s posede urm toarele atribute:
62

Dodescu, G., Informatica, Editura tiin ific

i Enciclopedic , Bucure ti, 1987, p. 22 6

Timp de r spuns: exprim durata intervalului delimitat de lansarea unei cereri de serviciu i achitarea acesteia de sistem. y Simultaneitatea utiliz rii: exprim gradul n care un sistem poate lucra n acela i timp pentru mai mul i utilizatori sau s execute mai multe lucr ri ale aceluia i utilizator. y Utilitate: s satisfac toate cerin ele utilizatorului asigurnd o interfa facil cu programele de aplica ii. y Generalitate: s poat r spunde corect la toate cerin ele formulate i deci s permit rezolvarea unor probleme ct mai variate ale utilizatorului. y Eficien : s asigure utilizarea optim a resurselor fizice i logice ale sistemului de calcul. y Transparen i vizibilitate: capacitatea de a permite utilizatorilor s ob in anumite informa ii despre modul cum opereaz sistemul, informa ii suplimentare care pot duce la ob inerea unei utiliz ri mai eficiente. y Flexibilitate: posibilitatea modific rii sistemului de operare n func ie de cerin ele utilizatorului. y Opacitate: din punct de vedere al utilizatorului trebuie s existe numai necesitatea de cunoa tere la nivel de interfa , f r a p trunde la structurile inferioare, care pentru utilizator reprezint cutia neagr a sistemului de operare. y Securitate: sistemul de operare trebuie protejat mpotriva unor ncerc ri voluntare sau involuntare de distrugere prin programele utilizatorilor. y Integritate: sistemul de operare mpreun cu aplica iile concepute pentru el trebuie s poat comunica cu alte sisteme de operare sau cu programe concepute sub alte sisteme de operare. Aceast calitate este cu adev rat pus n valoare n cazul lucrului n re elele de calculatoare. y Capacitate: posibilitatea sistemului de operare de a suplini unele facilit i necesare, dar care nu pot fi realizate fizic datorit unor restric ii hardware. y Fiabilitate i disponibilitate: capacitatea sistemului de operare de a c dea foarte rar n pan , de a izola eventualele erori ce pot apare i de a continua activitatea n condi ii de capacitate i eficien redus . y Serviabilitatea: posibilitatea sistemului de operare de a furniza utilizatorului informa iile necesare pentru o depanare ct mai rapid a programelor. y Extensibilitate: ad ugarea de noi facilit i care s in pasul cu cerin ele utilizatorilor. y Interoperabilitatea: sistemul de operare trebuie s admit accesul la structurile de date care au fost construite sub un alt sistem de operare. Pentru a permite integrarea i interoperabilitatea au fost definite standarde interna ionale privind specifica iile unui sistem de operare. Pentru a fi acceptat de utilizator un sistem de operare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: y s fie u or de utilizat; y s necesite resurse hardware minimale; y s existe un num r ct mai mare de aplica ii care s ruleze sub acel sistem de operare; y s aib un cost de achizi ie i de ntre inere ct mai sc zut.
y

3.1.3. Clasificarea sistemelor de operare n practic sunt utilizate numeroase sisteme de operare, fiind acceptate mai multe criterii de grupare a acestora. Cel mai adesea clasific rile au n vedere: configura iile calculatoarelor pe 91

care sunt instalate, gradul de partajabilitate a resurselor, tipurile de interac iuni permise i 63 organizarea intern a programelor componente, num rul prelucr rilor executate . 1. Dup configura iile hardware pe care le deservesc, sistemele de operare pot fi: a. Sisteme de operare pentru calculatoare medii/mari (mainframe-uri); b. Sisteme de operare pentru minicalculatoare; c. Sisteme de operare pentru microcalculatoare. Sistemele de operare pentru mainframe-uri se caracterizeaz prin posibilit i de lucru seriale i/sau interactive, multitasking, sunt sisteme de operare puternice care pot gestiona lucrul cu un num r mare de periferice, orientate pentru prelucr ri complexe i pentru volume mari de date i dispun de un limbaj de comand pentru utilizatori specializa i. Sistemele de operare pentru minicalculatoare folosesc cu prioritate tehnicile time-sharing i multiprogramare, permi nd partajarea resurselor pentru lucrul interactiv multiutilizator i planificarea unit ii centrale pentru servirea tuturor utilizatorilor. Ele sunt interactive, multiuser i multitasking; folosesc un limbaj de comand pentru utilizatori aviza i; procedurile de nc rcare la conectarea sistemului i de instalare a sistemului de operare sunt mai laborioase; sunt mai rigide, n cazul modific rii configura iei hardware; asigur un sistem de priorit i de execu ie dezvoltat; sunt orientate pentru lucrul cu mai mul i utilizatori, oferind un sistem complex de protec ie a informa iei; sunt orientate pentru lucrul cu multe terminale, putnd ndeplini func ia de concentrator de date. Sistemele de operare pentru microcalculatoare sunt cele mai folosite la ora actual , deoarece pot fi achizi ionate ntr-o configura ie minim , la un pre accesibil utilizatorilor i sunt u or de exploatat. Pot fi instalate att pe sisteme de calcul individuale, ct i pe sisteme de calcul cuplate n re ea. Ele sunt puternic interactive, cu un limbaj de comand accesibil sau cu interfa grafic utilizator; unele sunt monouser i monotasking (MS-DOS), altele multitasking (Windows), eventual i multiuser (Unix); sunt u or configurabile, oferind proceduri automate pentru nc rcarea sau pentru instalarea sistemului de operare; ocup un spa iu redus n memoria intern ; 2. Dup gradul de partajare a resurselor sunt: a. Sisteme de operare monoutilizator; b. Sisteme de operare multiutilizator; Sistemele de operare monoutilizator sunt cele mai simple sisteme de operare i permit executarea la un moment dat, a unui singur program care r mne activ n memoria intern , de la lansare i pn la terminarea sa. n cazul unor sisteme de calcul medii/mari, aceste sisteme de operare admit n plus tehnica swapping (transfer date), prin care un program este executat pe por iuni, alternnd momentele de prelucrare i de stocare n memoria intern , cu cele de evacuare pe disc. n timpul evacu rii, n memoria intern este nc rcat un alt program care i el se supune tehnicii swapping. Sistemele de operare multiutilizator au n vedere partajarea memoriei, a unit ii centrale de prelucrare, a perifericelor sau a altor tipuri de resurse, ntre utilizatorii conecta i la un moment dat. Aceste sisteme lucreaz n multiprogramare folosind i tehnici de gestiune i protec ie a utilizatorilor. 3. Dup tipurile de interac iuni permise, sistemele de operare se clasifc n: a. Sisteme de operare seriale; b. Sisteme de operare interactive; c. Sisteme de operare n timp real. Sistemele de operare seriale sunt acele sisteme de operare pentru care gradul de interac iune cu utilizatorul, n timpul prelucr rilor, este practic nul. De cele mai multe ori, interfa a dintre sistemul de operare i utilizator nu dispune de un limbaj de comand accesibil utilizatorului obi nuit, motiv pentru care comunicarea dintre utilizator i sistem nu este direct , ci mediat de persoane specializate (operatori de calculator). n timpul execu iei lucr rii sale,
63

Boian, F. M. , Sisteme de operare interactive, Editura Libris, Cluj -Napoca, 1994, pp 73-76

utilizatorul furnizeaz datele care se prelucreaz odat cu formularea cererii de prelucrare i prime te rezultatele prelucr rii la ncheierea execu iei. Sistemele de operare interactive permit comunicarea direct ntre utilizator i sistemul de calcul, prin intermediul unui limbaj dedicat acestui scop (limbajul de comand al sistemului de operare sau interfa a grafic utilizator), utilizatorul putnd interveni n timpul execu iei programului. n func ie de unele rezultate intermediare, utilizatorul poate decide modul de continuare a activit ii. Cu aceste sisteme este posibil i gestionarea terminalelor de teletransmisiuni cuplate la un calculator gazd sau organizate ntr-o re ea de calculatoare. Sistemele de operare interactive pot fi monouser sau multiuser. Exemplu: Windows este un sistem interactiv monouser; Unix este un sistem interactiv multiuser. Sistemele de operare n timp real permit deservirea, n timp prestabilit, a fiec rei opera ii cerute de utilizator. 4. Dup num rul prelucr rilor executate simultan, exist : a. Sisteme de operare monotasking; b. Sisteme de operare multitasking. Pentru utilizarea eficient a resurselor sistemului de calcul, unele sisteme de operare pot gestiona execu ia concurent a mai multor procese, asigurnd proceselor din sistem accesul concurent la resursele sistemului sau partajarea resurselor. Aceasta nseamn c , la un moment dat, n sistem se pot afla n execu ie mai multe procese care concureaz ntre ele pentru accesul la resursele sistemului, iar sistemul de operare gestioneaz resursele sistemului pentru satisfacerea ct mai multor cereri ale acestor procese pentru alocarea de resurse. O caracteristic important a unui sistem de operare este m sura n care poate asigura execu ia concurent a proceselor. Dup acest criteriu, sistemele de operare pot fi: Sistemele de operare monotasking execut un singur task (lucrare, sarcin , program) la un moment dat; ele nu asigur execu ia concurent i nici partajarea resurselor ntre mai multe procese. Sub controlul unui sistem de operare monotasking, la un moment dat, n sistemul de calcul se poate executa un singur program; acesta r mne activ din momentul lans rii lui n execu ie i pn la terminarea lui complet ; ct timp este n execu ie, programul are acces la toate resursele sistemului de calcul. Exemplu: sistemele de operare MS-DOS i CP/M sunt sisteme de operare monotasking; n timpul execut rii unui program, sistemul de operare pierde controlul asupra sistemului, n favoarea programului aflat n execu ie, care preia controlul pn n momentul ncheierii execu iei sale. Sistemele de operare multitasking sunt acele sisteme de operare care asigur execu ia concurent a mai multor procese care exist concomitent n sistem. Fa de sistemele de operare monotasking, aceste sisteme trebuie s asigure i partajarea timpului ntre programele ce se execut simultan, precum i gestiunea aloc rii resurselor sistemului de calcul, att hardware ct i software. Exemplu: sistemele de operare Windows, Unix sunt sisteme multitasking. n ceea ce prive te evolu ia sistemelor de calcul, n prezent se constat tendin a de apropiere a performan elor sistemelor de operare pentru sisteme de calcul mari de cele ale sistemelor de operare pentru mini sau microcalculatoare. n acela i timp, se realizeaz o integrare func ional tot mai accentuat a diferitelor tipuri de sisteme de calcul n platforme de lucru comune, de obicei prin conectarea acestora n re ele de calculatoare. Cel mai elocvent exemplu n aceast direc ie este re eaua Internet care realizeaz leg tura ntre cele mai diferite tipuri de sisteme de calcul, func ionnd sub controlul unor sisteme de operare diverse. 93

De asemenea, se urm re te dezvoltarea de sisteme de operare portabile, adic care func ioneaz pe platforme hardware diferite. Un exemplu n acest sens este sistemul de operare UNIX. O alt direc ie este dezvoltarea de familii de sisteme de operare. Un exemplu este familia sistemelor de operare Windows care cuprinde sisteme de operare interactive, multitasking, asigurnd i func iile pentru lucrul n re ea de calculatoare; ntre aceste sisteme de operare, unele sunt specializate pentru un anumit mod de utilizare, de exemplu: Windows NT Server, pentru server de re ea sau Windows NT Workstation pentru sta ii de lucru din re ea. 3.1.4. Structura unui sistem de operare Pentru a r spunde rolului de interfa ntre utilizatori i partea hardware a sistemului electronic de calcul i pentru a gestiona eficient resursele, majoritatea sistemelor de operare au n structura lor dou componente majore: programe de comand -control i programe de servicii. Componenta de comand i control cuprinde programe ce au rolul de a asigura utilizarea eficient a resurselor sistemului de calcul. Resursele sistemului de calcul pe care sistemul de operare le pune la dispozi ia utilizatorului se constituie din totalitatea componentelor fizice sau logice ale sistemului de calcul, care pot fi solicitate, la un moment dat, n timpul execu iei unui program. Func iile componentei de comand i control ale sistemului de operare sunt: y planificarea, lansarea i urm rirea execu iei programelor; y gestionarea resurselor sistemului de calcul; y depistarea i tratarea evenimentelor deosebite care apar n timpul execu iei programelor; y asigurarea protec iei informa iilor manevrate de diverse programe (aceste programe pot fi ale sistemului de operare sau programe utilizator). Componenta de comand i control a sistemului de operare include: y nucleul sistemului de operare, cu func ia de coordonare a activit ii sistemului de calcul i a celorlalte componente ale sistemului de operare. Aceast component este rezident n memoria intern pe toat durata func ion rii sistemului de calcul i se mai nume te monitorul rezident al sistemului de operare. y cte o component de gestionare pentru fiecare tip de resurs din sistem. Astfel, n categoria programelor de comand i control intr : y Programe de gestiune ntreruperi care reprezint un ansamblu de subrutine activate la apari ia unui anumit semnal fizic de ntreruperi. Sistemul de ntreruperi reprezint o combina ie de instrumente hardware i software care asigur comunicarea ntre componentele func ionale elementare ale unui sistem de calcul prin intermediul ntreruperilor. ntreruperea reprezint suspendarea temporar a execu iei procesului care are alocat UCP, n momentul n care apare un eveniment n sistem, n scopul trat rii acestui eveniment de c tre UCP. Pentru ca o ntrerupere s fie func ional , este necesar s poat fi ndeplinite dou condi ii: y UCP s dispun de capacitatea de a fi ntrerupt , adic s fie posibil ca UCP s fie alocat altui proces, nainte de ncheierea execu iei procesului c ruia i este alocat , la un moment dat; y s existe posibilitatea de a conserva parametrii procesului suspendat, pentru ca acesta s poat fi continuat ulterior, din punctul n care a fost ntrerupt. y Programe de gestiune procese care creeaz procese i rezolv probleme privind cooperarea i concuren a acestora. y Programe de gestiune a memoriei care aloc necesarul de memorie intern solicitat de procese i asigur protec ia memoriei interprocese. y Proceduri de tratare a intr rilor i ie irilor la nivel fizic care asigur efectuarea opera iunilor elementare de I/E cu toate tipurile de periferice din sistem, realiznd, unde este posibil, desf urarea simultan a uneia sau mai multor opera iuni de I/E cu prelucr rile realiozate de procesorul central.

Programe de gestiune a fi ierelor care reprezint o colec ie de module prin care se asigur deschiderea, nchiderea i accesul utilizatorului la datele din fi iere. y Programe de planificare a lucr rilor i de alocare a resurselor. y Programe de gestiune tehnic a sistemului de operare care in eviden a erorilor hardware i la cerere furnizeaz informa ii asupra gradului de utilizare a componentelor sistemului electronic de calcul. y Programe de statistic a sistemului de operare care in eviden a utilizatorilor, a lucr rilor executate de ace tia i a resurselor consumate. Programele de servicii asigur sub supravegherea programelor de control, dezvoltarea programelor de aplica ii i exploatarea celorlalte facilit i oferite de sistemul de operare. Componenta de servicii a sistemului de operare s-a dezvoltat odat cu cerin ele utilizatorilor sistemelor de calcul. Gradul de accesibilitate al unui sistem de calcul, ca i complexitatea sarcinilor pe care utilizatorul le poate rezolva cu ajutorul lui sunt influen ate de existen a i eficien a programelor de sistem incluse n componenta de servicii. Programele de servicii se execut sub supravegherea programelor de comand i control, ca orice program de aplica ie. Aceast component ofer servicii diferite, de la un sistem de operare la altul, sau chiar ntre variante diferite ale aceluia i sistem de operare. Programele de serviciu pot fi grupate astfel: 1. Programele translatoare traduc programele surs n programe obiect (asambloare/macroasambloare, compilatoare, interpretoare) ale c ror instruc iuni n limbaj ma in pot fi executate de sitemul de calcul. O succint compara ie dintre asamblor, compilator i interpretor indic urm toarele: Asamblorul este determinat de limbajul ma in , specific fiec rui sistem de calcul, iar compilatorul este specific unui anumit limbaj, independent de sistemul de calcul; Asamblorul u ureaz scrierea programelor folosind simboluri n locul limbajului ma in , n timp ce compilatorul ofer posibilitatea scrierii de programe pentru orice sistem de calcul ce dispune de compilatorul respectiv; Asamblorul translateaz o defini ie simbolic a programului surs ntr-o defini ie din programul obiect, n timp ce compilatorul translateaz mai multe defini ii din programul obiect. Ca urmare, memoria este mai pu in ocupat de asamblor, dar compilatorul este mai puternic datorit includerii ntr-o defini ie-surs a mai multor defini ii-obiect; Execu ia repetat a unui program este facilitat de compilator care realizeaz translatarea o singur dat , n timp ce interpretorul translateaz de fiecare dat programul. 2. Editoarele de leg turi prelucreaz programul obiect rezultat n urma compil rii, transformndu-l n program executabil. Editorul de leg turi realizeaz urm toarele func ii: stabilirea leg turii ntre module n vederea constituirii programului executabil; includerea n programul executabil a unor componente din bibliotecile sistem; includerea unor componente ale sistemului de operare care faciliteaz punerea la punct i depanarea programelor utilizator. 3. Programele de nc rcare sunt programe ce asigur nc rcarea programelor executabile n memoria intern , ini ializnd execu ia. nc rcarea se poate face n mai multe variante:
y

95

imediat dup translatare, cnd nc rc torul este inclus n compilator (compilatoare de tip LOAD and GO); n momentul link-edit rii, cnd nc rc torul este inclus n editorul de leg turi; dup link-editare, cnd nc rc torul este independent. 4. Programele de depanare ofer mijloace de verificare i corectare a opera iilor realizate de programul curent: suspendarea execu iei n punctele prestabilite; realizarea de modific ri i corec ii adi ionale la reluarea programului; examinarea i modificarea, dup caz, a programului existent n memoria intern . 5. Editoarele de texte permit editarea textelor, crearea i actualizarea programelor, a fi ierelor de date, fi ierelor de comenzi etc. 6. Programele de bibliotecare asigur crearea, gestionarea i ntre inerea bibliotecii sistem (format din module ale sistemului de operare) i a bibliotecilor utilizator. Bibliotecile de programe sunt colec ii de programe organizate sub forma unor fi iere partajate n scopul utiliz rii lor ulterioare. Bibliotecarul este apelat implicit de c tre sistemul de operare n etapele de punere la punct a programelor i explicit de c tre utilizator prin comenzi specifice limbajului de comand . Ca exemple de bibliotecare putem aminti: LBR sub MS-DOS, AR (Archive) sub UNIX. 7. Mediile de programare permit automatizarea procesului de construire i testare a programelor. n componen a lor intr un editor de texte, un compilator, un editor de leg turi, un depanator. 8. Suprafe ele de operare ofer o gam variat de servicii ce nlesnesc executarea rapid a lucr rilor de rutin . Intr n aceast categorie programe de serviciu de tipul: Norton Commander, Win Commander, Windows Explorer. Un sistem electronic de calcul poate s lucreze n dou moduri: * modul supervizor (kernel) cnd controlul este de inut de c tre sistemul de operare, * modul utilizator (user) cnd controlul este de inut de un program de aplica ii. 3.1.5. Obiectivele i func iile sistemelor de operare Sistemul de operare apare ca un ansamblu de programe destinat s r spund la urm toarele obiective: u urarea utiliz rii sistemului electronic de calcul prin preluarea lucr rilor de rutin , repetitive, precum i printr-un dialog suplu utilizator-sistem (prin intermediul unui limbaj de comand ); utilizarea eficient a resurselor sistemului electronic de calcul; cre terea eficien ei globale n utilizarea sistemului de calcul prin cre terea vitezei de execu ie a prelucr rilor, reducerea timpului de r spuns al sistemului la solicit rile utilizatorilor, cre terea gradului de utilizare a resurselor prin utilizarea lor la capacitate maxim . Apropierea utilizatorului de calculator solicit o interfa om-calculator prietenoas i, n acela i timp, performant . Pn la Windows limbajul de comand al sistemelor de operare asigura un dialog de tip text (linie de comand ), uneori greoi i dificil de asimilat. Produse-program ca Norton Commander au asigurat mbun t irea dialogului prin faptul c linia de comand se construia prin selec ii ale componentelor ap rute n panourile de pe ecran. Primele versiuni WINDOWS asigurau o interfa grafic performant pentru dialogul om-calculator, dar ele nu nlocuiau sistemul de operare MS-DOS, ci reprezentau extensii ale acestuia. Preocup rile de mbun t ire a interfe ei om-calculator au avut n vedere urm toarele obiective: y suprimarea limbajului de comand din sistemul de operare; y utilizarea unei interfe e standardizate, oricare ar fi calculatorul utilizat;

asigurarea unei interfa e suficient de evolutiv pentru a lua n considerare nout ile versiunilor ulterioare ale sistemului de operare; y interfa destul de facil pentru a putea fi utilizat de oricine, de la expert la profan. 64 Interfa a WIMP (Windows, Icones, Mouse, Pull-down menus) r spunde acestor obiective prin componentele care-i dau denumirea: ferestre, icon-uri (pictograme), utilizarea mouse-ului i a meniurilor derulante. Aceast tip de interfa a fost realizat prima dat de firma XEROX la PARC (Palo Alto Research Center), California. Ideea a fost preluat de Steve Jobs i a fost aplicat la calculatoarele LISA i apoi la MacIntosh. Principiul de baz const n stabilirea unui dialog om-calculator prin intermediul obiectelor afi ate n fereastra activ . Fiecare obiect are asociate anumite comenzi care pot fi apelate cu ajutorul mouse-ului. Alte facilit i ale interfe ei WIMP sunt: y ferestre tip termometru care indic modul cum progreseaz prelucrarea n cu rs (vezi comanda Copy sub Windows); y ferestre de alert , cu mai multe nivele. Orice ac iune ce prezint un risc de pierdere a informa iei este sistematic supus confirm rii utilizatorului (vezi tergerea fi ierelor n Word). Rolul sistemului de operare este de a asigura utilizarea eficient a resurselor sistemului electronic de calcul, facilitnd sarcinile utilizatorului. Sistemul de operare gestioneaz alocarea timpului UCP, a memoriei interne, accesul la fi iere, accesul la echipamentele periferice, etc. pe toat durata execu iei unui program, n scopul utiliz rii ct mai eficiente a acestor resurse. n cazul n care este posibil executarea simultan a mai multor programe, sistemul de operare realizeaz alocarea resurselor ntre programe pe baza unor criterii de alocare, n scopul optimiz rii execu iei programelor. De asemenea, el trebuie s asigure protec ia ntre utilizatori acolo unde sistemul de operare permite accesul concomitent al mai multor utilizatori (programe) la resursele sistemului de calcul, precum i protec ia ntre programe, fie c este vorba de programe utilizator sau programe ale sistemului de operare. Aceast protec ie se refer la evitarea cazurilor de interferen ntre mai multe programe n execu ie, care ar putea duce la alterarea zonelor de program din memoria intern sau la alterarea, de c tre un program, a datelor utilizate de un alt program. Sistemul de operare poate trata erorile fizice (de exemplu, erori de citire/scriere n memoria extern , erori de acces la un echipament periferic, lipsa din configura ia sistemului de calcul a unui echipament, etc.) sau erorile logice care pot s apar n timpul execut rii unui program (de exemplu, opera ii interzise, ca mp r irea la 0). on line , cunoscut ca Help-ul Sistemele de operare pot avea i func ia de asisten sistemului de operare, precum i func ia de tipul plug and play care ofer facilit i de autodetec ie a echipamentelor nou instalate n sistem i permite reconfigurarea hardware, cu u urin , a sistemului, ca i notificarea schimb rii configur rii sistemului, de exemplu prin c derea unui echipament din sistem Sistemul de operare ndepline te i o serie de func ii auxiliare, cum ar fi: contabilizarea activit ii sistemului de calcul, jurnalizarea comenzilor adresate interpretorului de comenzi al sistemului de operare, jurnalizarea erorilor, etc. Opera iunile realizate de sistemele de operare pentru a- i realiza obiectivele pot fi 65 grupate astfel : y gestiunea lucr rilor;
y
64 65

Claviez, J., Informatique: les bases, Editions J.C.I. Inc., Montral, 1993, p. 130 Reix, R., Systmes d'information et management des organisations, Les Editions Foucher, Paris, 1990, p.53

97

y y

gestiunea intr rilor i ie irilor; gestiunea fi ierelor; comunicarea cu utilizatorul.


3.1.5.1. Gestiunea lucr rilor

O lucrare reprezint un ansamblu de activit i delimitate prin comenzi specifice limbajului de comand . Lucrarea cuprinde mai multe etape care se succed ntr-o ordine prestabilit de utilizator. O etap din lucrare poate fi descompus la nivel inferior n procese care, n func ie de logica lucr rii, se pot executa secven ial sau concurent. Divizarea lucr rilor n procese asigur o utilizare mai eficient a sistemului electronic de calcul, dar determin cre terea complexit ii sistemului de operare prin ad ugarea de noi func ii: alocarea resurselor la nivel de proces, sincronizarea proceselor, transmiterea informa iilor la procese. Gestiunea lucr rilor este asigurat de un program specific (supervizor, monitor) care realizeaz gestiunea resurselor fizice ale calculatorului i coordonarea general a derul rii lucr rilor. Acest program coordoneaz i controleaz orice activitate derulat de alte programe ale sistemului de operare, ndeplinind dou subfunc ii esen iale: y gestiunea sarcinilor de ndeplinit care determin care sunt programele sau modulele de program ce se vor executa; y gestiunea resurselor (mijloacelor) necesare execu iei unui program nc rcat n memoria principal . Fiecare lucrare dispune la un moment dat de un spa iu de memorie i trebuie s se supravegheze ca nici o alt sarcin s nu p trund n parti ia alocat . Exist mai multe sisteme de gestiune a memoriei: parti ii fixe, parti ii variabile, paginare etc. Exemplu: O cerere prioritar pornind de la un terminal poate obliga supervizorul s elibereze o zon de memorie, deci s suspende execu ia n curs i s evacueze unele programe n memoria auxiliar , p strnd imaginea exact din momentul apari iei cererii.
3.1.5.2. Gestiunea intr rilor/ie irilor

Echipamentele periferice sunt foarte diverse (terminal, unit i de discuri, imprimante etc.) i func ioneaz cu performan e diferite de ale unit ii centrale. Schimburile de informa ii ntre periferice i unitatea central sunt intermediate de unit ile de intrare/ie ire (canale, memorii tampon etc.) i necesit numeroase comenzi i controale succesive prin intermediul sistemului de operare. Gestiunea intr rilor/ie irilor joac un rol important n aplica iile de gestiune. n practic , n momentul cnd prin programul utilizatorului se solicit o opera ie de I/E, gestionarul de I/E (numit adesea IOCS-INPUT OUTPUT CONTROL SYSTEM sau BIOS Basic Input Output System) preia sarcinile legate de citirea i scrierea informa iilor pe unit ile periferice. n multe sisteme de operare gestionarul de I/E ofer posibilit i complementare cum sunt: gestiunea independent a I/E, gestiunea mesajelor etc. De exemplu, n sistemele de operare UNIX i MS-DOS exist facilit i SPOOLing pentru list rile la imprimant (comanda extern PRINT din MS-DOS). Gestiunea independent a I/E (SPOOL-Simultaneous Peripheral Operations On Line) are la baz principiul separ rii totale a opera iilor de I/E de opera iile de prelucrare. Toate datele de intrare sunt stocate pe disc magnetic pe m sura prelu rii lor i toate datele de ie ire vor fi stocate tot pe disc i vor fi, mai trziu, imprimate. n acest timp, unitatea central efectueaz alte lucr ri. Din tehnica SPOOL decurge un dublu avantaj: y pentru unitatea central opera iile de I/E se realizeaz numai printr-un schimb unic cu unitatea de discuri magnetice, iar viteza de lucru este ridicat ; y dac un periferic de ie ire este la un moment dat indisponibil prelucrarea va fi executat n continuare deoarece ie irea va avea loc pe disc.

Gestiunea mesajelor se aplic la calculatoarele interconectate n re ea sau la calculatoarele care lucreaz cu mai multe terminale. Mesajele trebuie s fie controlate i, eventual, aranjate ntr-un fir de a teptare pus la dispozi ia programului coordonator. n aplica iile economice unde opera iile de I/E sunt numeroase, calitatea gestiunii I/E prin sistemul de operare este un criteriu important al eficien ei sistemului.
3.1.5.3. Gestiunea fi ierelor

Sistemul de operare, programele utilizatorului sunt stocate i manipulate de sistemul electronic de calcul cu ajutorul fi ierelor. Sistemul de operare simplific accesul la fi iere asigurnd totodat i protec ia datelor. Anumite fi iere sunt prezente permanent n memoria principal i se numesc rezidente n memorie (este vorba de nucleul sistemului de operare). Alte fi iere sunt memorate pe suporturi magnetice i sunt apelate n memoria intern numai cnd sunt necesare (celelalte componente ale sistemului de operare, fi ierele de date etc.). De aici apar probleme privind partajarea memoriei ntre diferite fi iere care trebuie s fie u or apelate n caz de nevoie i partajarea fi ierelor ntre mai mul i utilizatori pe baza unor priorit i de acces. Sistemul de gestiune al fi ierelor (gestionarul de fi iere) este o component a sistemului de operare care realizeaz urm toarele activit i: y Gestiunea fi ierelor stocate n memoriile auxiliare. De exemplu, n sistemul de operare Windows fiecare utilizator dispune de o list a fi ierelor sale ntr-un catalog (folder). Fiecare fi ier este identificat printr-un nume i are anumite atribute (de exemplu, fi ier read-only, fi ier sistem, fi ier ascuns aplica iilor obi nuite), sunt stabilite drepturi de partajare a fi ierului, de exemplu n cadrul unei re ele de calculatoare, sunt oferite informa ii de adres care permit localizarea fi ierului pe disc, informa ii privind tipul fi ierului, informa ii despre date calendaristice, de exemplu: data cnd a fost creat fi ierul, data ultimei actualiz ri, data ultimei consult ri y Protec ia datelor. Gestiunea drepturilor de acces permite protejarea fi ierelor contra modific rilor neautorizate sau contra distrugerilor datorate altor utilizatori. Protec ia contra distrugerilor accidentale, datorate incidentelor hardware i software, se realizeaz prin copii de siguran . De exemplu, fi ierele backup (.BAK) re in penultima versiune a unui fi ier. Uneori se recurge la salvarea fi ierelor pe suporturi magnetice sau optice n scopul p str rii acestora. y Gestiunea bibliotecilor de programe. De obicei un program este realizat pentru a fi executat de mai multe ori. Dup ob inerea formatului executabil programul este stocat ntr-o bibliotec de programe al turi de altele, inclusiv cele ale sistemului de operare care nu sunt rezidente n memorie. Aceast bibliotec este stocat , n general, pe discuri magnetice. Simpla precizare a numelui programului determin nc rcarea sa n memorie.
3.1.5.4. Dialogul cu utilizatorii

Dialogul utilizator-calculator se realizeaz prin intermediul unor linii de comand ce folosesc comenzi definite strict printr-un limbaj de comand . Cu ajutorul limbajului de comand utilizatorul specific : y delimitarea lucr rilor; y structura lucr rilor; y necesarul de resurse fizice; y informa ii privind seturile de date asociate lucr rii. 99

Fiecare comand este recunoscut de programe specializate numite interpretoare de comenzi. Aceste programe declan eaz opera iile curente activnd alte module ale sistemului de operare. Comunicarea om-calculator se realizeaz i prin afi area unor mesaje de r spuns pe ecran. Un alt aspect al comunica iei se refer la leg tura ntre programele utilizatorului i sistemul de operare. Modalit ile curente ale acestui dialog depind de tipul limbajului de programare utilizat i de tipul sistemului de operare. Ca regul general aceste func ii nu sunt standardizate dect pentru un limbaj de programare sub un sistem de operare. Aceasta explic de ce un program nu este executabil dect pe un calculator ce are sistemul de operare pentru care a fost scris programul. 3.2. Tehnici de exploatare a calculatoarelor Tehnica de exploatare a unui sistem de calcul se refer la modalit ile utilizate de sistemul de operare pentru planificarea execu iei programelor i pentru gestionarea resurselor solicitate. Deoarece sistemele de operare prezint mari diferen e de la o categorie la alta de sisteme de calcul pe care sunt folosite, utilizatorul trebuie s fie n m sur s selecteze acel sistem care satisface cel mai bine cerin ele sale de utilizare. Alegerea unui sistem de operare depinde, printre altele, i de: y metodele de lucru folosite pentru alocarea memoriei (monoprogramare, multiprogramare); y tehnicile aplicate n planificarea execut rii lucr rilor (interactive, neinteractive). 3.2.1. Monoprogramarea Monoprogramarea reprezint o tehnic de exploatare pentru sistemele seriale, obiectivul ei fiind automatizarea lans rii n execu ie a lucr rilor (programelor). Ea presupune organizarea i execu ia secven ial a lucr rilor pe un sistem de calcul. Planificarea lucr rilor se realizeaz strict secven ial ntr-o ordine prestabilit , n loturi de lucr ri. Lansarea n execu ie a unei lucr ri se face, n cadrul lotului din care face parte, secven ial, adic respectnd condi iile: y o lucrare se lanseaz n execu ie numai dup ncheierea execu iei lucr rii care o precede; y ordinea de lansare n execu ie a lucr rilor este strict ordinea n care se afl lucr rile n lotul de lucr ri; y la un moment dat, toate resursele sistemului sunt puse la dispozi ia lucr rii aflate n execu ie. Acest mod de organizare a prelucr rilor se nume te prelucrare batch (pe loturi), iar sistemele de operare care utilizeaz aceast tehnic de exploatare se numesc sisteme de operare batch (BPS - Batch Processing Systems). Lansarea n execu ie a lucr rilor din lotul de lucr ri se face automat, sub controlul componentei sistemului de operare numit monitor de nl n uiri. Dezavantajele acestei tehnici sunt reprezentate de timpul mare de r spuns al sistemului (to i utilizatorii primesc rezultatul prelucr rilor numai dup executarea ntregului lot) i eficien a sc zut n utilizarea resurselor sistemului (toate resursele sunt afectate, pe rnd, cte unei singure lucr ri n execu ie). Monoprogramarea, n context mono-utilizator, este modalitatea curent de lucru a sistemului de operare pentru calculatoarele personale. Sistemul de operare asigur n acest caz o gestiune sumar a lucr rilor, preg tirea memoriei, nc rcarea programelor, tratarea ntreruperilor etc. Protec ia datelor este relativ simpl pentru c nu exist dect un singur program al utilizatorului prin care se scrie sau se citesc fi ierele.

3.2.2. Multiprogramarea Multiprogramarea (multiprogramming) reprezint modul de exploatare a unui sistem de calcul care permite existen a simultan n memoria intern a mai multor programe care se execut concurent, n parti ii fixe de memorie66, cu restric ia ca ele s nu foloseasc n acela i timp aceea i resurs . Obiectivul urm rit n cadrul multiprogram rii const n maximizarea volumului de lucr ri care trec prin sistem i minimizarea timpului petrecut de o lucrare n sistem. Timpul de inactivitate al unit ii centrale, impus de perioadele de a teptare, este redus substan ial dac n memoria intern ar putea coexista simultan mai multe programe ce solicit unitatea central atunci cnd aceasta a teapt terminarea unei opera ii de intrare/ie ire pentru lucrarea curent n execu ie. Execu ia mai multor programe n multiprogramare pare simultan (se simuleaz n procesoare pe un singur procesor) de i, de fapt, la un moment dat es activ un te singur program. n multiprogramare sistemul de operare trebuie s asigure administrarea cererilor de I/E i planificarea firelor de a teptare pentru programele concurente. De asemenea, este necesar un mecanism de protec ie ntre lucr ri care s permit execu ia unei lucr ri, f r afectarea celorlalte existente n memoria intern , precum i o gestiune eficient a resurselor fizice i logice solicitate de lucr rile n execu ie. Sistemele de calcul care utilizeaz tehnica multiprogram rii sunt prev zute cu o component a sistemului de operare numit monitor de planificare a lucr rilor care alege, dintrun grup de programe, n ordinea sosirilor, pe acelea potrivit c rora timpul neocupat al unit ii centrale s fie minim. La sistemele de operare pentru microcalculatoare multiprogramarea se refer la facilitatea de lucru multitasking. 3.2.3. Multiprelucrarea Dac n programe se g sesc n acela i timp n memoria intern i partajeaz resursele sistemului de calcul, atunci sistemul este exploatat n multiprogramare; dac n multiprogramare se folosesc n procesoare, atunci sistemul este exploatat n multiprelucrare. Se poate astfel aprecia c multiprogramarea este un concept software, iar multiprelucrarea un concept hardware. Un sistem de calcul este exploatat n multiprelucrare dac cel pu in dou unit i centrale de prelucrare lucreaz n paralel. De remarcat c n cadrul sistemelor exploatate n multiprelucrare, unitatea central de prelucrare poate executa instruc iunile unui singur program, dar i instruc iuni din programe diferite. Sistemele master/slave sunt sisteme care lucreaz prin tehnica multiprelucr rii. Unul dintre obiectivele multipreluc rii este acela de a degreva o unitate central de prelucrare de taskuri specifice ca: tabel ri de date, edit ri de texte i ntre inerea colec iilor de date (fi iere, baze de date). Pentru a realiza acest deziderat, la o unitate central de prelucrare poate fi cuplat o alt unitate central de prelucrare destinat coordon rii activit ilor din sistem (maste Masterul r). coordoneaz toate opera iunile de I/E, n timp ce slave-ul execut opera ii complexe; n acest caz master-ul este referit ca front-end processor, avnd rolul de interfa ntre slave i dispozitivele de I/E. Tot masterul se poate utiliza ca interfa ntre slave i colec ii voluminoase de date existente n memoria extern , situa ie n care este referit ca back-end processor, fiind responsabil de ntre inerea bazei de date.

66 O parti ie de memorie trebuie s fie o zon contigu de memorie, adic o zon de memorie format numai din loca ii de memorie adiacente. O parti ie are o anumit lungime i o adres fix .

101

3.2.4. Prelucr ri SPOOLING Prelucrarea spooling (Simultaneous Peripheral Operations On-line) reprezint un mod eficient de exploatare a sistemelor de calcul seriale, bazat pe principiul separ rii opera iilor de intrare de opera iile de ie ire i de restul prelucr rilor i pe executarea lor n paralel. Executarea lucr rilor se face n multiprogramare. Aceast tehnic const n organizarea de zone tampon de memorie (buffers) pentru realizarea de dispozitive periferice de intrare/ie ire virtuale care permit introducerea de lucr ri nainte ca acestea s fie executate, redarea rezultatelor la imprimant n timpul execu iei altor lucr ri, planificarea execu iei lucr rilor pe baza unui sistem de priorit i prestabilite, f r a se ine seama de ordinea de sosire. Pentru utilizarea tehnicii SPOOLING este nevoie de o memorie extern de capacitate mare, direct adresabil , unde s fie organizate perifericele virtuale. Efectele utiliz rii tehnicii SPOOLING sunt: y cre terea randamentului de exploatare a unui sistem serial cu 40-50%, n primul rnd prin sc derea timpilor de a teptare ai UCP y cre terea randamentului de utilizare a echipamentelor I/O; acestea sunt utilizate n reprize, dar ntr-o repriz sunt utilizate la capacitatea maxim . De exemplu, tehnica SPOOLING se poate folosi sub Windows pentru list rile la imprimant , utiliznd comanda Print care poate fi executat n paralel cu alte lucr ri n execu ie, conform tehnicii de exploatare n multiprogramare. 3.2.5. Prelucr ri n timp real Sistemele de operare n timp real sunt sisteme care permit s se urm reasc i s se controleze evenimente din mediul extern sistemului de calcul, n momentul producerii acestora, prelund datele de intrare de la locul producerii lor i furniznd informa ii de ie ire la locul desf ur rii evenimentelor. Avantajul utiliz rii unui sistem n timp real este capacitatea sa de a furniza la timp informa ii ntr-un mediu de date care se modific foarte rapid. Obiectivul principal al sistemelor n timp real este ca timpul de r spuns al sistemului s fie suficient de scurt n raport cu procesul real care produce datele furnizate sistemului de calcul. Exemple: y supravegherea unui sistem radar; supravegherea sistemului energetic, a unei instala ii chimice, timpul de r spuns trebuind s fie la nivelul milisecundelor; y supravegherea unui furnal sau cuptor de tratamente termice, timpul de r spuns trebuie s fie de 1-2 secunde; y gestiunea n timp real a stocurilor de materiale, timpul de r spuns este cuprins ntre 20-30 secunde. Sistemele n timp real sunt sisteme interactive multiuser. Ele trebuie s realizeze prelucrarea concomitent a intr rilor primite de la un mare num r de dispozitive de intrare. Prelucrarea fiec rei intr ri se face prin generarea n sistem a unui proces. Sistemele n timp real se pot clasifica n : a) Sisteme in-line (sisteme de proces) - sunt sisteme n timp real cu ajutorul c rora se realizeaz urm rirea unui proces (un proces de fabrica ie, o reac ie chimic , etc.). Timpul de r spuns se m soar n secunde. b) Sisteme tranzac ionale - sunt sisteme n timp real orientate pentru prelucrarea unui volum mare de date de aceea i natur (de exemplu: eviden a vnz rilor ntr-un mare magazin, eliberarea biletelor cu locuri rezervate, etc.). Datele sunt primite de sistemul de calcul de la terminale prin intermediul unor mesaje cu format fix, numite tranzac ii. Timpul de r spuns se m soar n minute.

Exemplu : sistemele tranzac ionale sunt utilizate pentru sisteme informatice bancare, pentru sisteme de urm rire operativ a produc iei, sisteme de rezervare a locurilor la societ i de transport aerian, feroviar, etc. 3.2.6. Sisteme de lucru multiutilizator n sistemele multiutilizator mai mul i utilizatori folosesc n acela i timp acela i calculator. Putem distinge mai multe situa ii: sistem multiutilizator cu program comun, sistem time-sharing, sistem multiutilizator cu multiprelucrare. Sistemul multiutilizator cu program comun (multi-terminal sau multi-posturi) permite ca mai mul i utilizatori, instala i la terminale diferite, s execute acela i program (de exemplu consultarea bazelor de date n re elele locale de calculatoare, sistemele de rezervare a locurilor n avion). Sistemul de operare are ca preocupare principal asigurarea accesului i securit ii datelor partajate ntre diferi i utilizatori. De exemplu, se blocheaz accesul la un fi ier de zboruri n timp ce de la un terminal se face o rezervare. Exploatarea n time-sharing (cu "partajarea timpului") porne te de la un obiectiv asem n tor cu exploatarea n multiprogramare: executarea concurent a proceselor, cu partajarea resurselor sistemului de calcul, de aceast dat n cazul sistemelor interactive, multiuser. Obiectivul este reducerea timpului de r spuns al sistemului, pentru servirea cererilor ct mai multor utilizatori. Tehnica de divizare a timpului (time-sharing) se bazeaz pe principiile diviz rii timpului i partaj rii resurselor ntre mai mul i utilizatori independen i. Se stabile te o cuant de timp pentru fiecare utilizator, n care acesta dispune de toate resursele sistemului. n acest context, fiecare utilizator are impresia c sistemul i apar ine n ntregime. La originea sistemelor st , n esen , diferen a dintre timpul de gndire i de reac ie al utilizatorului (relativ mare) i timpul afectat opera iunilor de intrare/ie ire. Aceast diferen este folosit de sistemul de calcul pentru a executa alte programe aflate n stare gata. Unitatea central este partajat pe baz de cerere, planificarea execu iei urm rind ob inerea unui timp de r spuns minim. Lucr rile nu au priorit i prestabilite, astfel c acestea trebuie s fie executate dinamic. Sistemul de operare n regim de time-sharing trebuie s r spund urm toarelor obiective: y s asigure protec ia datelor fiec rui utilizator, evitnd distrugeri accidentale sau voluntare prin programele altor utilizatori; y s asigure o repartizare echitabil a resurselor ntre diferi i utilizatori astfel nct execu ia fiec rui program s fie posibil . n sistemele de operare time-sharing, gestiunea lucr rilor i gestiunea fi ierelor devine foarte complex . Asigurarea protec iei datelor (identificarea utilizatorilor, accesul la fi iere) spore te considerabil complexitatea sistemului de operare. Un sistem n time-sharing este sistemul de operare Unix. Tehnica de prelucrare concurent (parallel processes) ofer posibilitatea lans rii n execu ie a mai multor programe, asigurnd un timp de r spuns redus i utilizarea eficient a echipamentelor prin executarea pe scar larg a activit ilor concurente ntre unitatea central i dispozitivele periferice, distribuirea i utilizarea simultan a datelor de mai multe programe n execu ie, comunicarea ntre programele n execu ie.

103

Capitolul 4. Re ele de calculatoare


4.1. Conceptul de re ea de calculatoare O re ea de calculatoare reprezint ansamblul calculatoarelor interconectate prin intermediul mediilor de comunica ii n scopul utiliz rii n comun de c tre utilizatori a resurselor disponibile. O alt defini ie prezint re eaua de calculatoare ca fiind un ansamblu de calculatoare legate ntre ele n vederea comunic rii de mesaje i partaj rii resurselor1. Astfel este posibil transmiterea informa iei ntre utilizatori situa i n puncte diferite, folosirea simultan a informa iilor din bazele, b ncile i depozitele de date de c tre diferite categorii de utilizatori, precum i exploatarea n comun a mai multor resurse, programe i echipamente. Calculatoarele reprezint sistemele de calcul i trebuie s fie echipate cu dispozitive de re ea, dispozitive care s confere conectivitatea necesar mediilor de comunica ii. Calculatoarele unei re ele pot fi att servere care presteaz servicii mai multor utilizatori ai re elei, ct i sta ii de lucru utilizate n scopuri individuale de fiecare utilizator n parte. Serverul este calculatorul pe care ruleaz sistemul de operare de re ea NOS (Network Operating System), supervizeaz comunica iile n cadrul re elei i con ine programe care i permit s se comporte ca un dispozitiv central de stocare pentru calculatoarele conectate la re ea. Serverele pot fi dedicate sau nededicate. Serverul dedicat este un calculator care func ioneaz doar ca server, nefiind folosit ca sta ie de lucru sau drept client, avnd rolul de a asigura securitatea fi ierelor i a directoarelor i de a deservi rapid cererile clien ilor din re ea. n aprecierea performan elor unui server trebuie lua i n considerare doi parametri: 1. Scalabilitatea unui server se refer la posibilitatea de cre tere a capacit ii serverului. Este ineficient s se construiasc un sistem n jurul unui server care este configurat la capacitatea maxim . Pe m sur ce se adaug noi utilizatori la sistem, volumul tranzac iilor cre te i se acumuleaz din ce n ce mai multe date, iar cererile adresate serverului vor spori. Mai devreme sau mai trziu, cererile vor dep i capacitatea serverului de a servi. Considera iile privind scalabilitatea includ: ad ugarea de noi module de memorie intern pentru a gestiona utilizatori suplimentari; ad ugarea de procesoare suplimentare pentru a putea control cre terea nc rc turii sistemului; instalarea de discuri suplimentare; respectarea limitelor sistemului de operare (num rul de utilizatori, spa iul disc total). 2. Toleran a la erori a unui server se refer la posibilitatea de recuperare a contextului curent de lucru dup producerea unor disfunc ionalit i hardware. Solu iile utilizate pentru a asigura toleran a la erori sunt sistemele nentreruptibile la tensiune i subsistemele de discuri
1 Ni chi, ., Racovi an, D. .a., Bazele prelucr rii informa iilor i tehnologie informa ional , Editura Intelcredo, Deva, 1996, p. 153

104

RAID2. Cele dou facilit i, mpreun , protejeaz serverul de cele mai frecvente cauze care produc defecte: ntreruperea tensiunii i func ionarea defectuoas a discului. Pentru o toleran complet la erori fiecare component a sistemului de calcul trebuie s fie dublat . Mediile de comunica ii sunt suporturile fizice care realizeaz transferul datelor de la un calculator la altul. La ora actual , acestea sunt foarte variate, fapt ce permite implementarea unei re ele de calculatoare n cele mai diverse loca ii. Cele mai des utilizate medii ce comunica ii sunt:
y

Linia telefonic permite conectarea calculatoarelor prin intermediul infrastructurii companiilor de telefonie fix . Avnd n vedere extinderea n teritoriu a acestor re ele de telefonie, se poate realiza conectarea unui calculator la o re ea din orice loca ie care are la dispozi ie un post telefonic. Datorit tehnologiei, dar mai ales a compozi ie cablurilor liniilor telefonice (cupru), acest mediu de comunica ii are o vitez de transfer redus i este supus interferen elor cu diverse surse de bruiaj. Cablul de re ea (coaxial, utp etc.) prin intermediul lui se realizeaz conexiuni cu vitez i calitate mult mai bun dect a liniilor telefonice, n schimb necesit instalarea unei re ele de cabluri la toate calculatoarele care urmeaz a se interconecta. Fibra optic este un mediu de comunica ii relativ nou, care a adus performan a tehnologic a comunica iilor la nivelul cel mai ridicat. Utiliznd lumina ca suport de transfer a datelor (spre deosebire de liniile telefonice sau cablurile de re ea care utilizeaz ca suport de transfer curentul electric), fibra optic permite transferuri la viteze foarte mari, a unor cantit i de informa ii impresionant. Principalul dezavantaj al utiliz rii acestui mediu de comunica ii l constituie costul implement rii, care este forate ridicat.

Undele radio reprezint mediul comunica iilor mobile, datorit faptului c nu necesit existen a fizic a unui suport de comunica ie, informa iile propagndu-se de la un emi tor la un receptor prin intermediul undelor hertziene. Tehnologiile actuale permit un transfer de date foarte bun (vitez mare) n orice col al lumii. Resursele disponibile reprezint acele elemente ale unui sistem de calcul care pot fi folosite de c tre to i utilizatorii unei re ele de calculatoare, putnd fi identificate urm toarele trei categorii de resurse:
y
un sistem RAID (Redundant Array of Inexpresive Disks ir redundant de discuri ieftine) este un tip sofisticat de memorie disc, avnd fiabilitatea apropiat de 100 %. Sistemul asambleaz laolalt mai multe unit i de disc i le trateaz ca pe o unitate omogen . n cazul defect rii unei unit i de disc din sistemul RAID, datele de pe aceasta sunt automat recuperate de pe celelalte. Unitatea de disc defect este dus la reparat, iar datele memorate pe aceasta pot fi ref cute cu ajutorul informa iilor con inute pe celelalte. La nlocuirea discului dup repara ie, opera ia de refacere i instalare are loc automat.
2

105

Hardware reprezint echipamentele electronice ale unui sistem de calcul. n re ea se pot utiliza n comun urm toarele categorii de resurse hardware: unit i de stocare a datelor, imprimante etc. Prin utilizarea n comun a unit ilor de stocare a datelor, utilizatorii au la dispozi ie un spa iu de stocare considerabil mai mare, acesta fiind rezultatul nsum rii tuturor spa iilor disponibile de pe toate calculatoarele din re ea. Utilizarea imprimantelor n re ea reduce considerabil costurile achizi iei de astfel de dispozitive, nefiind necesar conectarea la fiecare calculator a cte unei imprimante, ci conectarea tuturor calculatoarelor la o singur imprimant . Software reprezint ansamblul aplica iilor ce pot fi folosite n paralel de c tre utilizatorii re elei de calculatoare. Acest lucru diminueaz considerabil costurile achizi iei de programe de aplica ii, fiind necesar doar o licen software pentru un program instalat pe un singur calculator i folosit de mai mul i utilizatori simultan de la mai multe calculatoare. Totodat , actualizarea acestor programe este mult mai simpl , fiind necesar efectuarea opera iei doar pe un calculator.

Resurse informa ionale reprezint rezultatele prelucr rii datelor. Utilizarea n comun a acestor resurse determin eficientizarea sistemului informa ional al organiza iei. n termeni de specialitate, utilizarea n comun a resurselor unei re ele de calculatoare se nume te partajarea resurselor. Acest procedeu determin o eficientizare a costului resurselor, dar mai ales o eficientizare a rezultatelor ob inute. O re ea de calculatoare este sus inut de un software de re ea, absolut indispensabil, capabil s rezolve probleme de comunicare complexe. (de exemplu, Novell Netware i Windows NT pentru re elele locale i sistemele de tip UNIX -Linux mai ales pentru conectarea subre elelor n re ele de arie mai larg ). Sistemele de operare n re ea controleaz func ionarea componentelor hardware i software ale sistemului de calcul, n condi iile specifice lucrului ntr-o re ea de calculatoare, precum i accesul utilizatorilor la resursele re elei, permi nd partajarea acestor resurse. Sistemele de operare proiectate pentru gestionarea lucrului n re ea trebuie s asigure cteva func ii suplimentare, fa de celelalte func ii ale unui sistem de operare. Aceste func ii se refer la: 1. Comunicarea ntre nodurile re elei (nodurile re elei sunt sistemele de calcul din re ea). Aceast func ie trebuie s asigure transferul de date ntre sistemele de calcul din re ea, utiliznd un set de reguli care reglementeaz comunicarea n re ea, set de reguli numit protocol de re ea; problema transferului de date este complex i implic : o realizarea leg turii punctuale ntre dou sisteme de calcul: un sistem transmite date i cel lalt le recep ioneaz o asigurarea transferului de date ntre dou noduri, prin intermediul altor noduri
y

106

opera ii de selec ie a traseului pe care s se fac transferul de date ntre dou sisteme de calcul din re ea (func ii de rutare) o opera ii de conversie a datelor n i din formatul specific transmiterii datelor n re ea, codificarea sau mpachetarea datelor, conform anumitor reguli, numite protocoale de comunica ie, etc. o mecanisme de detectare i tratare a erorilor de transmisie o autentificarea proceselor implicate n transfer, cu verificarea drepturilor de acces n re ea, etc. 2. Partajarea resurselor unui sistem de calcul ntre nodurile re elei. Se nume te host un nod al re elei care permite partajarea resurselor sale de c tre celelalte noduri din re ea. Partajarea propriilor resurse de c tre un nod presupune gestionarea cererilor multiple i simultane de acces la resursele partajate, care pot s apar de la celelalte noduri din re ea. Aceasta nseamn c sistemul host trebuie s fie un sistem multitasking i multiuser. De exemplu op iunea Sharing (utilizare n comun) din meniul de context al unor obiecte Windows permite definirea modului de partajare a resursei respective n cadrul re elei 3. Accesarea resurselor partajate din re ea se refer la capacitatea unui nod de a avea acces la resursele partajate de un alt nod din re ea. Pentru a permite accesul la o resurs partajat din re ea, se definesc, pentru aceast resurs , drivere virtuale, care sunt declarate pe sistemul nodului care utilizeaz resursa partajat . Aceste drivere se refer deci la resurse care nu exist fizic n sistemul de calcul respectiv dar exist fizic pe host. Definirea unei coresponden e ntre unit ile fizice parti ionate, din re ea, i driverele virtuale definite pe nodul local se nume te opera ie de mapare. Gestionarea driverelor virtuale este realizat de o component de re ea specializat , instalat pe fiecare nod. De exemplu op iunea Map Network Drive (Mapare unitate de re ea) este oferit , n sistemul de operare Windows, de aplica ia Explorer; ea d posibilitatea map rii unei unit i virtuale locale la o unitate din re ea. Opera ia invers , de anulare a map rii, se realizeaz cu op iunea Disconnect Network Drive (Deconectare unitate de re ea). 4. Identificarea nodurilor re elei i stabilirea drepturilor de acces n re ea. Aceste func ii sunt implementate pe serverul de re ea i presupun asocierea unui sistem de parole fiec rui utilizator din re ea, pentru identificarea acestuia; n felul acesta pot fi reglementate drepturile de acces la resursele partajate de server, pentru fiecare utilizator i pot fi definite ac iunile permise utilizatorilor din re ea. Mecanismul de identificare a utilizatorilor ofer i posibilitatea urm ririi (nregistr rii) activit ii utilizatorilor n re ea. Spre exemplu, Windows NT Server este un sistem de operare pentru un server de re ea i are implementat func ia de definire i control ale drepturilor de acces. R spndirea f r precedent a re elelor de calculatoare se explic prin importan a pe care o are schimbul informa ional i avantajele pe care re elele de c alculatoare le ofer n aceast direc ie. Astfel, ele asigur att o flexibilitate sporit , ct i avantaje economice. Flexibilitatea sporit este dat de posibilit ile de extindere a re elei prin ad ugarea de noi sta ii de lucru sau servere sau de mp r irea resurselor ntre utilizatori. Avantajele economice sunt determinate de costurile mai reduse ale echipamentelor, dar i de exploatarea n comun a mai multor resurse: date, programe, echipamente.
o

107

4.2. Clasificarea re elelor de calculatoare Datorit diversit ii re elelor de calculatoare, n procesul de clasificare a acestora se reg sesc mai multe criterii, i anume: 1. R spndirea geografic a sistemelor de calcul 2. Arhitectur 3. Topologie 4. Modelul de comunicare (standardul de comunicare) 4.2.1. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de r spndirea geografic a sistemelor de calcul n func ie de r spndirea geografic a sistemelor de calcul din cadrul unei re ele de calculatoare se disting patru categorii de re ele: y Re elele LAN3 au o extindere relativ redus (de la c iva centimetri pn la 1 kilometru distan ntre calculatoare). Se reg sesc n general la nivelul unei camere sau a unei cl diri i sunt implementate adesea n cadrul organiza iilor.

Fig. nr. 4.1. Model de re ea local LAN

Re elele MAN4 sunt extinse la nivelul unui ora , suprafa a lor variind ntre 1 i 10 kilometri p tra i. Adesea sunt constituite de c tre furnizorii de Internet i sunt utilizate de c tre clien ii acestora.

3 LAN Local Area Network Re ea cu acoperire local 4 MAN Metropolitan Area Network Re ea cu acoperire metropolitan

108

Fig. nr. 4.2. Model de re ea metropolitan MAN

Re elele WAN5 sunt extinse la nivelul unei regiuni, chiar la nivel na ional i continental.

Fig. nr. 4.3. Model de re ea cu acoperire vast WAN

Re elele GAN6 se extind la nivel global, acoperind ntreaga suprafa a planetei. n aceast categorie de re ele intr i Internet-ul, al turi de re elele companiilor multina ionale sau a organiza iilor mondiale.

5 WAN Wide Area Network Re ea cu acoperire vast 6 GAN Global area network Re ea cu acoperire global

109

4.2.2. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de arhitectur n func ie de arhitectura lor, re ele de calculatoare se clasific n: y Re ele peer to peer reprezint acele re ele de calculatoare n care fiecare nod (sistem de calcul) este investit cu capabilit i i responsabilit i similare. Astfel, fiecare utilizator al re elei are drepturi egale cu ale celorlal i. Adesea, aceast categorie de re ea este implementat la nivelul unei organiza ii mici, are o extindere local (LAN) i un num r mic de utilizatori. Principalul dezavantaj l constituie lipsa securit ii informa iilor, dar datorit num rului mic de utilizatori, efectele acestuia sunt limitate.

Fig. nr. 4.4. Model de re ea cu acoperire global GAN

Fig. nr. 4.5. Model de re ea peer to peer

110

Re ele client/server utilizeaz dou tipuri de calculatoare, respectiv: o Server reprezint acel nod din re ea care ofer servicii celorlalte noduri ale re elei; o Client reprezint acel nod din re ea care utilizeaz serviciile oferite de un server.

Fig. nr. 4.6. Model de re ea client-server

n cadrul unei re ele care are implementat arhitectura client/server, orice sistem de calcul poate ndeplini func iunea de server sau de client, dup cum sunt solicitate i/sau oferite serviciile. Serviciile oferite de un server pot fi: y Servicii de transfer al fi ierelor server ftp; y Servicii de po t electronic server POP3, IMAP, SMTP etc.; y Servicii de conectare la Internet server PROXY; y Servicii web server web (IIS, APACHE etc); y alte servicii. Serviciile n cadrul acestei re ele sunt oferite de c tre aplica ii specializate, aplica ii care poart denumirea generic server. Acestea sunt instalate pe sistemele de calcul din re ea i sunt folosite de c tre to i utilizatorii autoriza i ai re elei respective. Datorit faptului c o aplica ie de tip server necesit resurse hardware considerabile, acestea se instaleaz de obicei pe un calculator care dispune de aceste resurse i care prime te denumirea de server. Celelalte sisteme de calcul, care utilizeaz serviciile oferite de un server, necesit instalarea unor aplica ii care s poat prelucra serviciile, numite aplica ii client. Acestea, n general, nu necesit resurse hardware deosebite. Dup cum se poate observa, prin arhitectura client/server se realizeaz o bun distribu ie a resurselor n re ea, fiind necesare pu ine noduri care s dispun de resurse hardware mai performante (server-ele), restul sistemelor de calcul putnd dispune de un minim de astfel de resurse. Acest lucru conduce la minimizarea costurilor de implementare i maximizarea randamentului de prelucrare a datelor. 111

4.2.3. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de topologie Prin topologia unei re ele de calculatoare se n elege modul de amplasare a acestora n spa iu. n func ie de acest criteriu se disting urm toarele categorii de re ele: y re ele de tip magistral (bus) conectarea tuturor sistemelor de calcul i a tuturor echipamentelor se face liniar prin intermediul unui cablu numit trunchi. Toate datele sunt transmise n toat re eaua, dar sunt recep ionate doar de calculatorul sau dispozitivul c ruia i sunt destinate. La capetele trunchiului de re ea se monteaz cte un dispozitiv numit terminator, cu scopul de capta semnalele libere, respectiv semnalele care nu au fost recep ionate de nici un nod din re ea.

Fig. nr. 4.8. Model de re ea cu topologia magistral (bus)

o Avantaje: y necesit o infrastructur simpl i pu in costisitoare; y confer independen func ional fiec rui calculator sau echipament conectat n re ea; o Dezavantaje: y func ionarea re elei presupune neap rat i func ionarea trunchiului sau magistralei. Dac apare o defec iune la magistral , calculatoarele i echipamentele din cadrul acesteia nu mai pot comunica ntre ele. y Datorit faptului c semnalul se difuzeaz n toat re eaua, exist pericolul intercept rii acestuia de c tre utilizatori neautoriza i, deci nu confer o securitate fizic a comunica iei. y

re ele de tip stea (star) conectarea tuturor sistemelor de calcul, precum i a echipamentelor periferice se face prin intermediul unui dispozitiv special numit concentrator sau hub. Astfel fiecare nod din re ea are leg tur direct cu hubul, realizndu-se astfel o leg tur permanent ntre nodurile re elei. Re eaua func ioneaz att timp ct nodul central este n func iune, fiecare nod al re elei fiind independent de celelalte noduri.

112

Fig. nr. 4.9. Model de re ea cu topologia stea (star)

o Avantaje: y Ofer un control centralizat al traficului prin re ea; y Ofer independen nodurilor re elei. o Dezavantaje y Necesit o infrastructur de comunica ii costisitoare (se utilizeaz cablaje pe distan e mari, plus concentratorul care reprezint un echipament utilizat doar la centralizarea traficului); y Func ionarea re elei este dependent de func ionarea concentratorului. y

re ele de tip inel (ring) toate sistemele de calcul sunt interconectate ntre ele n stilul conect rii n topologia magistral , doar c primul i ultimul sunt unite formndu-se astfel o bucl (inel). Informa ia se transmite de la un nod la urm torul, ntr-un singur sens. Avantajele i dezavantajele sunt acelea i ca la re elele de tip magistral , cu o completare, i anume c re ele de tip inel ofer un grad ridicat de securitate privind transferul informa iilor n i din exterior, prin simplu fapt c acest transfer nu se poate realiza.

113

Fig. nr. 4.10. Model de re ea cu topologia inel (ring)

re ele de tip arbore (tree) aceast categorie de re ele combin topologia re elelor de tip magistral cu cea de tip stea. Specific acestei topologii este magistrala central , respectiv un cablu denumit backbone 7. Pornind de la acest cablu, se dezvolt strucuturi de re ele de tip stea i/sau de tip magistral , formndu-se astfel re eaua de tip arbore. Aceast topologie este cel mai des ntlnit la re elele metropolitane, mai ales n cadrul companiilor furnizoare de servicii Internet. Aceste companii dezvolt propriile re ele de cablaje, a anumitele backbone-uri, la care se conecteaz clien ii serviciilor de Internet. Ace tia dispun de re ele locale proprii, cu arhitectur i topologie proprie, astfel constituind mpreun o re ea metropolitan de tip arbore. Principalul dezavantaj al acestui tip de re ele l constituie dependen a de elementul structural central (backbone), f r de care nici un nod al re elei nu poate beneficia de conectivitate total .

7 backbone este un termen provenit din limba englez , care n traducere reprezint coloana vertebral avnd n elesul unui stlp de sus inere sau a unui schelet pe care ncepe o construc ie, o dezvoltare a unei infrastructuri.

114

Fig. nr. 4.11. Model de re ea cu topologia arbore (tree)

4.2.4. Clasificarea re elelor de calculatoare n func ie de modelul de comunicare (standardul de comunicare) O re ea de calculatoare este alc tuit dintr-un ansamblu de mijloace de transmisie i de sisteme de calcul utilizate pentru a realiza att func ii de transport a informa iei, ct i func ii de prelucrare a acesteia. Dar fiecare sistem de calcul prezint un mod specific de stocare a informa iei i de interfa are cu exteriorul. Astfel, o re ea de calculatoare care interconecteaz diferite sisteme de calcul poate func iona n bune condi ii numai dac exist o conven ie care stabile te modul n care se transmite i se interpreteaz informa ia. Aceast conven ie poart numele de protocol. Un protocol este un set de reguli i conven ii ce se stabilesc ntre participan ii la o comunica ie n vederea asigur rii bunei desf ur ri a comunica iei respective; sau protocolul este o n elegere ntre p r ile care comunic asupra modului de realizare a comunic rii. Pe parcursul evolu iei comunica iei ntre calculatoare au fost elaborate mai multe familii de protocoale. Cele mai importante sunt modelul de referin ISO / OSI i modelul de referin TCP / IP. 4.2.4.1. Modelul OSI (Open Systems Interconnection) pentru re ele, propus de ISO (International Standard Organization), ca un prim pas c tre stan dardizarea interna ional a protocoalelor folosite pe diferite niveluri, se ocup de conectarea sistemelor deschise comunic rii cu alte sisteme. Modelul OSI con ine apte niveluri: fizic, de leg tur date, re ea, 115

transport, sesiune, prezentare, aplica ie (vezi figura nr. 4.9). Acest model nu reprezint n sine o arhitectur de re ea deoarece nu specific serviciile i protocoalele utilizate la fiecare nivel, ci arat numai ceea ce ar trebui s fac fiecare nivel. Nivelul fizic se ocup de transmiterea bi ilor printr-un canal de comunica ie: cnd unul din capete trimite un bit 1, acesta este receptat n cealalt parte ca un bit 1 i nu ca un bit 0. Nivelul legatur de date are sarcina de a transforma un mijloc oarecare de transmisie ntr-o linie care s fie disponibil nivelului re ea f r erori de transmisie nedetectate. De aceea, nivelul leg tur de date oblig emi torul: y s descompun datele de intrare n cadre (blocuri) de date (cteva sute sau mii de octe i); y s transmit cadrele secven ial; y s prelucreze cadrele de confirmare trimise napoi de receptor. Nivelul re ea se ocup de controlul func ion rii subre elei. O problem cheie n proiectare este determinarea modului n care pachetele sunt dirijate de la surs la destina ie. De asemenea, nivelul re ea se ocup de rezolvarea neconcordan elor dintre modul de adresare, dimensiunea pachetelor sau chiar protocoalele sursei i destina iei. Nivelul transport are rolul de a accepta date de la nivelul sesiune, de a le descompune, dac e cazul, n unit i mai mici, de a transfera aceste unit i nivelului re ea i a se asigura c toate fragmentele sosesc corect n cel lalt cap t. Nivelul sesiune permite utilizatorilor de pe ma ini diferite s stabileasc ntre ei sesiuni. Ca i nivelul transport, o sesiune permite transportul obi nuit de date, dar furnizeaz i servicii mbun t ite, utile n anumite aplica ii. Nivelul prezentare. Spre deosebire de nivelele inferioare, care se ocup numai cu transferul sigur al bi ilor dintr-un loc n altul, nivelul prezentare se ocup de sintaxa i semantica informa iilor transmise. Exemplu: codificarea datelor, reprezentarea tipurilor de baz etc. Nivelul aplica ie are rolul de a uniformiza interfa a dintre date i utilizator. Prin interfa a dintre date i utilizator se n elege n cazul de fa modul de afi are sau sistemul de p strare a fi ierelor care poate fi diferit de la un sistem la altul.
Nivel fizic Nivel leg tur Nivel re ea Bit Blocuri Pachet Mai multe pachete Nivel transport Nivel sesiune Nivel prezentare Nivel aplica ie Informa ia de transmis Mesaje Mesaje Tranzac ii

116

4.2.4.2. Modelul TCP/IP este mult mai vechi dect modelul OSI i a fost utilizat drept model de referin de c tre str mo ul tuturor re elelor de calculatoare, ARPANET i apoi de succesorul s u, Internet-ul. ARPANET a fost o re ea de cercetare sponsorizat de c tre DoD (Department of Defense - Departamentul de Ap rare al Statelor Unite). n cele din urm , re eaua a ajuns s conecteze ntre ele, utiliznd linii telefonice nchiriate, sute de re ele universitare i guvernamentale. Modelul de referinta TCP / IP a ap rut ca o necesitate de interconectare a re elelor de diferite tipuri, iar denumirea a fost dat dup cele dou protocoale fundamentale utilizate. Din figura nr. 4.14. se poate observa diferen a dintre modelul de referin ISO / OSI i modelul TCP / IP.
Modelul ISO / OSI Modelul TCP / IP

Fig. nr. 4.13. Modelul OSI

Fig. nr. 4.14. Compara ie ntre modelul ISO/OSI i modelul TCP/IP

Nivelul gazd - la - re ea (interfa - re ea) despre acest nivel modelul TCP / IP nu spune mare lucru, singura men iune este aceea c gazda trebuie s se lege la re ea pentru a putea transmite date, folosind un anumit protocol. Acest protocol nu este definit i variaz de la gazd la gazd i de la re ea la re ea. Acest nivel face ca func ionarea nivelulu superior, i numit Internet i respectiv, re ea, s nu depind de re eaua fizic utilizat n comunica ie i de tipul leg turii de date. Nivelul Internet are rolul de a permite gazdelor s emit pachete n orice re ea i de a face ca pachetele s circule independent pn la destinatie. Nivelul Internet define te oficial un format de pachet i un protocol numit IP - Internet Protocol care asigur un serviciu de transmitere a datelor f r conexiune. Alte protocoale care pot func iona la acest nivel sunt: - ICMP - Internet Control Message Protocol; 117

ARP - Address Resolution Protocol; RARP - Reverse Address Resolution Protocol. Nivelul transport permite conversa ii ntre entit ile pereche din gazdele surs i, respectiv, destina ie, deci asigur comunica ia ntre programele de aplica ie. Sunt definite dou protocoale: y TCP (Transmission Control Protocol) este un protocol punct - la - punct, orientat pe conexiuni care permite ca un flux de octe i trimi i de pe un sistem s ajung f r erori pe oricare alt sistem din inter - re ea (asigur livrarea corect , n ordine, a mesajelor); y UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nesigur (nu asigur livrarea mesajului la recep ie f r erori, f r pierderi, f r duplicate, n ordinea n care au fost emise), f r conexiuni, care folose te IP pentru transportul mesajelor. Nivelul aplica ie asigur utilizatorilor re elei, prin intermediul programelor de aplica ie, o varietate de servicii: y terminal virtual TELNET, protocol care permite unui utilizator de pe un sistem s se conecteze i s lucreze pe un alt sistem aflat la distan ; y transferul de fi iere FTP (File Transfer Protocol) protocol care pune la dispozi ie o modalitate de a transfera eficient date de pe o sta ie pe alta, n ambele sensuri; y po ta electronic SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Po ta electronic a fost la origine doar un tip de transfer de fi iere, dar ulterior a fost dezvoltat un protocol specializat pentru acest serviciu. Acest protocol este folosit pentru transferul mesajelor de po t electronic ntre utilizatori conecta i la re ele diferite, dar care au o conexiune Internet. Ulterior , au ap rut o serie de alte protocoale, cum ar fi: y Serviciul Numelor de Domenii, DNS (Domain Name Service), pentru a stabili coresponden a dintre numele gazdelor i adreselor re elelor; y HTTP (HyperText Transfer Protocol) - folosit pentru aducerea paginilor de pe Web. Fig. nr. 4.15 prezint protocoalele i re elele modelului TCP/IP.

118

Fig. nr. 4.15. Protocoalele utilizate de modelul TCP/IP

4.3. Administrarea i securitatea re elelor de calculatoare Administrarea re elei const n planificarea, configurarea i gestionarea tuturor elementelor re elei: resurse locale i aflate la distan , conturi de utilizator, dispozive pentru conectivitate. Scopul administr rii re elei este de a cre te produtivitatea prin asigurarea accesului la resursele necesare. Administrarea re elei trebuie s nceap cu planificarea acesteia, cu documentarea ciclului de via al re elei. n acest sens trebuie s se nceap cu configura ia curent , r spunzndu-se la urm toarele ntreb ri: y Ce hardware i ce software - ce versiuni - sunt utilizate n prezent? y Acestea sunt adecvate nevoilor utilizatorilor? y Cum este v zut dezvoltarea re elei n viitor? nainte de a avea o re ea func ional , administratorul de re ea trebuie s decid cum gestioneaz accesul. Accesul include nu numai conectarea la o anumit sta ie de lucru, ci i accesarea resurselor. nainte de a lua aceast decizie, administratorul trebuie s definesc metoda care va fi utilizat pentru a stabili cerin e privind numele de utilizator i parolele. Principalele dou tipuri de conturi de re ea care permit gestionarea utilizatorilor re elei sunt conturile de utilizator i conturile de grup. n re elele bazate pe server, accesul este acordat fiec rui utilizator printr-un cont individual. Crearea conturilor de utilizator i atributele aplicate acestor conturi sunt elementele prin care se gestioneaz accesul la resurse. Conturile de utilizator i cele de grup sunt create de obicei cu ajutorul unui utilitar furnizat de sistemul de operare de re ea (de exemplu, User Manager sau User Manager for Domains n Windows NT sau Windows 2000, Syscon for NetWare pentru versiunile 3.x sau NWAdmin pentru versiunile 4.x i 5.x). Utilitarele pot fi utilizate pentru a desemna op iuni, precum exigen ele pentru parole i apartenen ele la grupuri. Majoritatea sistemelor de operare n re ea creeaz n timpul instal rii un cont administrator i unul guest (oaspete). Administratorul trebuie s creeze apoi conturi pentru to i utilizatorii re elei, stabilindu-le drepturile de acces i apartenen ele la grupuri. Unul dintre cele mai importante aspecte ale securit ii re elei l reprezint parolele. Parolele lungi sporesc securitatea re elei, fiind greu de detectat. Acest lucru este valabil mai ales cnd sunt combinate caractere numerice i alfabetice. P strarea unui istoric al parolelor reduce accesul neautorizat la re ea. Securitatea este sporit prin solicitarea ca parolele s fie schimbate periodic. Grupurile sunt utilizate pentru a organiza utilizatorii n mul imi logice pe baza modului n care ace tia au nevoie de acces la resusele re elei. Utilizatorilor li se acord permisiunile necesare la resuse pe baza grupului din care fac parte, nu n mod individual. Fiecare utilizator care este membru al grupului are acelea i permisiuni de acces ca i grupul. Modelul de securitate pentru o re ea de calculatoare este structurat pe mai multe niveluri8:

8 Patriciu, V., Criptografia i securitatea re elelor de calculatoare, Editura Tehnic , Bucure ti, 1994, pp. 26-28

119

Securitatea fizic este nivelul exterior al modelului de securitate i trebuie s asigure prevenirea accesului la echipamente i date. Este comun tuturor sistemelor electronice de calcul, distribuite sau nu; y Niveluri logice de securitate destinate asigur rii controlului accesului la resursele i serviciile sistemului. Din punct de vedere al accesului la resursele sistemului ntlnim urm toarea structurare: y Nivelul de acces la sistem care determin dac i cnd re eaua este accessibil utilizatorilor. La acest nivel se realizeaz gestiunea accesului i se stabilesc m suri de protec ie la conectare (deconectare for at , interzicerea lucrului n afara orelor de program, limitarea lucrului la unele sta ii); y nivelul de acces la cont care se refer la identificarea utilizatorilor dup numele de utilizator asociate i autentificarea lor prin parola introdus ; y nivelul drepturilor de acces care individualizeaz , pe fiecare utilizator sau pe grupuri de utilizatori, drepturile pe care le au ace tia (citire, scriere, tergere, vizualizare etc.) La nivelul de securitate a serviciilor se controleaz accesul la serviciile sistemului cum ar fi echipamentele de intrare/ie ire, gestiunea serverului i pot fi individualizate astfel: y nivelul de control al serviciilor care este responsabil de func iile de avertizare i de raportare a st rii serviciilor; y nivelul de drepturi la servicii care determin cum poate folosi un anumit utilizator un serviciu (de exemplu, drepturile unui operator asupra unei imprimante) Securitatea fizic const n mpiedicarea p trunderii n sistem a intru ilor, transmi ndu-le mesaje de averizare, iar atunci cnd aceasta nu este posibil sunt create bariere care s stopeze sau s ntrzie atacul. Pe lng protec ia contra atacurilor deliberate, securitatea fizic trebuie s asigure i protec ia mpotriva dezastrelor naturale. M surile prin care este asigurat securitatea fizic se refer la controlul accesului, asigurarea securit ii echipamentelor din re ea (calculatoare i echipamente periferice), protec ia contra dezastrelor naturale, incendiilor sau inunda iilor, protec ia bibliotecii de suporturi de date (magnetice, optice, magneto-optice).
y

4.4. Interconectarea re elelor de calculatoare Pentru re elele care interconecteaz un num r mare de calculatoare sau mai multe re ele locale este necesar prezen a unor componente suplimentare: repetoare, pun i, repartizoare, por i. Repetorul (repeater) este un echipament care amplific semnalele pentru a m ri distan a fizic pe care ac ioneaz re eaua. Repetoarele sunt folosite cnd lungimea total a cablului de re ea este mai lung dect cea admis pentru tipul respectiv de cablu (de exemplu cablu torsadat: 100m; cablu coaxial gros: 500m; cablu coaxial sub ire 185m). Repetorul a teapt sosirea semnalelor pe cablul de re ea, le amplific i le transmite mai departe. 120

Prin acest mecanism se poate asigura leg tura dintre dou re ele similare. Aceste repetoare se numesc hub-uri. Ini ial hub-ul a fost doar un simplu repetor de semnal care prelua semnalul de pe unul din cabluri i-l transmitea pe un alt cablu, permi nd extinderea lungimilor re elelor. Apoi aceste repetoare au permis separarea unei re ele n mai multe segmente. Divizarea unei re ele n segmente a permis administratorilor de re ea s creeze la nivel logic i fizic grupuri de lucru. A doua genera ie de hub-uri a fost nzestrat cu posibilit i de management i de administrare a segmentelor, permi nd astfel administratorilor de re ea reconfigurarea u oar a ntregii re ele.

Fig. nr. 4.16. Prelungirea unei re ele cu ajutorul unui repetor

Puntea (bridge) este dispozitivul care leag dou re ele ntr-una singur , fiind considerat un repetor inteligent. Cele dou re ele pot fi i de tipuri diferite. Repetoarele intercepteaz semnelele care vin prin cablu, le amplific i le transmit mai departe. Spre deosebire de acestea, puntea are i capacitatea de a identifica automat adresa fiec rui calculator situat de o parte i de alta a pun ii, pe baza acestor adrese putndu-se direc iona mesajele n mod corespunz tor.

121

Fig. nr. 4.17. Schema unei re ele cu punte

Repartizorul (router) este similar unei pun i super-inteligente pentru re ele foarte mari. El tie totul despre re ea: adresele tuturor calculatoarelor, adresele altor pun i i/rutere din re ea i poate construi traseul optim pe care poate fi transmis mesajul n drumul s u de la adresant la destinatar. Dac o anumit parte a re elei este ocupat , repartizorul poate lua decizia de redirec ionare a unui mesaj, folosind un traseu mai pu in ocupat. Unele repartizoare sunt chiar calculatoare propriu-zise cu pl ci de re ea, prev zute cu un software special care le permite execu ia func iilor de coordonare. O alt func ie a router-elor este conectarea prin modemuri a re elelor localizate geografic la mare distan .

Bruter-ul este un echipament care combin calit ile unei pun i i ale unui repetor. El poate ac iona ca ruter pentru un anumit protocol i ca punte pentru altele. Por ile (gateways) sunt repartizoare super-inteligente i au fost proiectate pentru conectarea re elelor de tipuri diferite. O poart conecteaz dou sisteme care nu folosesc acelea i: 122

Fig. nr. 4.18. Schema conect rii a dou re ele cu ajutorul unui router

y protocoale de comunica ie; y structuri de formate; y limbaje; y arhitecturi. n general, aceste echipamente permit conectarea la un mainframe a re elelor locale. Por ile reprezint de obicei servere dedicate ntr-o re ea, care convertesc mesajele primite ntrun limbaj de e - mail care poate fi n eles de propriul sistem. Ele realizeaz o conversie de protocol pentru toate cele apte niveluri OSI i opereaz la nivelul aplica ie. Sarcina unei por i este de a face conversia de la un set de protocoale de comunica ie la un alt set de protocoale de comunicatie. Por ile functioneaz i la nivelul transport al modelului ISO / OSI.

Sofware de comunica ie Schimbul de date ntre utilizatori diferi i situa i local sau la distan , lucrnd la sisteme de calcul identice sau diferite se realizeaz dup schema de mai jos (fig.nr. 4.19):
Emi to r

esaj

C o d if ic a r e

e c o d if ic a r e

T r a n s m is ie

Fig. nr. 4.19. Comunicarea informa iei

Buna desf urare a schimburilor de date mediate de echipamentele de comunica ie se asigur prin intermediul software-ului de comunica ie. Acesta are urm toarele func ii9: 1. Armonizarea derul rii lucr rilor ntre emi tor i receptor Calculatorul emi tor declan eaz comunicarea, iar calculatorul receptor trebuie s ntrerup temporar lucr rile sale pentru a putea face recep ia. Este deci necesar coordonarea n orice moment a activit ilor ndeplinite. O alt solu ie este utilizarea terminalelor pasive preg tite ntotdeauna pentru recep ie. Calculatorul central realizeaz alocarea timpilor de comunica ie cu terminalele. 2. Dirijarea datelor n re ea. n fiecare nod de comunica ie datele de transmis trebuie dirijate pe subansamble c tre calculatoarele destina ie. Comutarea (dirijarea) poate fi asigurat prin mijloace fizice utiliznd comutarea circuitelor. Comutatorul rezerv , la momentul transmisiei, circuitul corespunz tor ntre emi tor i receptor, iar mesajul parcurge acest circuit. Pentru ameliorarea performan elor se utilizeaz i comutarea mesajelor. n acest caz calculatoarele specializate n comut ri, plasate la
9 ***, Contabilitate i sisteme informa ionale, Editura Sedcom Libris, Ia i, 1999, p. 248

A A

e s t in a t a r

esaj

123

nodurile re elei, au rolul de intermediari n memorarea mesajelor. Ele primesc totalitatea mesajelor, le memoreaz i apoi le retransmit c tre receptor. Un mesaj poate trece prin mai multe noduri pentru a ajunge la destinatar. Software-ul specializat are misiunea de a alege calea de comunica ie n func ie de trafic dac mai multe c i sunt posibile. Comutarea pachetelor reia principiul comut rii mesajelor fixnd m rimea mesajului la o valoare standard (de exemplu 128 caractere n TRANSPAC). n acest mod, gestiunea pachetelor la nodurile de comunica ie este mai u oar . Un mesaj mai scurt este completat cu spa ii, iar unul mai lung este descompus n cte pachete este necesar. Pachetele aceluia i mesaj pot sosi ntr-o ordine diferit de cea de la emitere, dac au parcurs c i diferite. La recep ie se recompune mesajul prin reordonarea pachetelor. 3. Protec ia contra erorilor. ntruct liniile de transmisie sunt supuse factorilor perturbatori, protec ia prin software se poate asigura prin coduri detectoare de erori, corectarea prin retransmisie etc. 4. Gestiunea traficului re elei. Fiecare echipament din re ea are o anumit capacitate de transmisie, iar traficul de date este de obicei variabil. Ajustarea cererii de transmisie la posibilit ile tehnice trebuie s evite pierderea de informa ie prin dep irea vitezei unei linii sau a capacit ii unui nod. Principalele modalit i de lucru sunt: y alegerea c ilor de transmisie din mai multe posibile; y temporizarea nodurilor; y refuzul unui trafic suplimentar, dac se detecteaz punctul de satura ie.

124

Capitolul 5. Produse-program utilizate n economie

5.1. Caracteristici generale Produsele informatice pot fi concepute, realizate i implementate n trei moduri: y produse specifice unui anumit tip de utilizator, n care tipologia prelucr rilor este particular i n principiu regeneralizabil c tre alte tipuri de utilizatori; y produse-program generalizabile de la un anumit tip de utilizatori c tre alte tipuri de utilizatori, atunci cnd este posibil asimilarea acestora; y sisteme informatice exploatabile att prin produse-program specifice, ct i prin produse-program generalizabile ntr-un context opera ional din punct de vedere tehnic, dinamic i func ional. Indiferent de varianta folosit trebuie s se respecte cerin ele, restric iile i dezideratele legisla iei economice n vigoare. Aceste elemente impun dezvoltarea unor sisteme de programe care s satisfac cerin ele informatice de prelucrare cu caracter general ale unei arii largi de utilizatori. n practica informatic aceste sisteme sunt cunoscute cel mai adesea sub denumirea de produse program generalizabile, pachete de programe, produse informatice generalizabile. Produsul-program generalizabil reprezint un sistem complet, parametrizabil, adaptabil i documentat de programe, proiectat de firme specializate n software de aplica ii, livrabil utilizatorilor finali. Solu ia utiliz rii de produse program comercializate de firme produc toare sau de firme specializate n comercializare conduce la o mare economie de timp n realizarea aplica iilor la nivelul ntreprinderilor, nl turnd fazele preten ioase de analiz i proiectare a aplica iilor. Produsele-program sunt comercializate acum ca oricare alt produs i cuprind n general urm toarele componente: y dischete sau CD-ROM-ul cu programele nregistrate; y manualul de prezentare care descrie am nun it diferitele func ii ale programelor i organizarea fi ierelor; y manualul de utilizare care explic modul de utilizare a produsului-program; y datele de test care permit nsu irea u oar a principiilor de lucru. 5.2. Principii de utilizare specifice produselor program generalizabile Pachetele de programe sunt asem n toare cu produsele rezultate dintr-o activitate de produc ie, fiind ns rezultatul unei activit i intelectuale. Ca i n industrie, firmele produc toare fac investi ii n acest domeniu numai n condi ii de eficien economic . De aceea, la proiectarea pachetelor de programe se iau n considerare urm toarele principii: 1. Existen a unei pie e reale pentru desfacerea produselor informatice nseamn dezvoltarea unor studii de marketing care s eviden ieze existen a sau inexisten a unor posibili beneficiari ai produselor program care urmeaz s fie comercializate. 125

2.

3. 4. 5.

6.

7.

Prin aceste studii sunt identificate urm toarele elemente: num rul viitorilor utilizatori, nivelul mediu al cheltuielilor de proiectare i realizare, posibilit i concrete de livrare prin estimarea unor pre uri de livrare pertinente. Un produsprogram este vndut la un pre mai mic n raport cu investi ia ini ial pentru realizarea lui. Investi ia este totu i rentabil deoarece produsul-program se vinde ntrun mare num r de exemplare. Pentru ca pia a produselor-program s func ioneze trebuie asigurate urm toarele condi ii: y Protec ia firmei produc toare contra copierii frauduloase a produselor-program de c tre clien ii s i se realizeaz prin lege, prin contractul ncheiat ntre cump r tor i vnz tor sau prin practicarea unor pre uri sc zute i asigurarea unor servicii care nu sunt oferite de copiile pirat (documenta ia i punerea la dispozi ie a unor noi versiuni). y Pia poten ial extins , urm rindu-se comercializarea produselor-program nu numai la nivelul unei ri, ci ntr-o zon geografic ntins . y Produse-program de calitate, utilizarea lor trebuind s se fac f r probleme chiar dac utilizatorii nu sunt experimenta i n domeniu. y Un r spuns pertinent la o cerin generic , produsul-program trebuind s r spund unor cerin e care se manifest n mod curent i care pot fi satisf cute ntr-o manier standardizat . Fundamentarea pe criterii tehnico-economice presupune comensurarea cheltuielilor necesare pentru conceperea i realizarea produselor-program comparativ cu veniturile care urmeaz a fi ob inute din vnzarea acestor produse. Analizele economice trebuie realizate n corela ie cu cele tehnice care implic utilizarea celor mai moderne resurse informatice. Existen a cadrului legislativ presupune existen a unei legisla ii economice na ionale n concordan cu cea european pentru ca viitorul produs s poat fi u or generalizat att n ara de origine, ct i n alte ri. Utilizarea unor solu ii tehnice moderne i eficiente n proiectarea produselor informatice nseamn folosirea ultimelor nout i hardware i software din domeniu, nout i care conduc la ob inerea unor produse competitive. Posibilitatea algoritmiz rii eficiente a problemelor abordate presupune dezvoltarea i utilizarea produselor informatice pentru domenii economice n care procesele de prelucrare au un caracter cuantificabil i pot fi asociate specificului sintactic i semantic al sistemului electronic de calcul. Dezvoltarea de solu ii informatice bazate pe sisteme de programe reutilizabile n contextul evolu iei sistemelor de operare are n vedere conceperea acestora prin folosirea unor structuri care s permit dezvoltarea, modificarea sau suprimarea unor module informatice cu efort material i uman minim n condi iile apari iei unor noi versiuni de sisteme de operare. Asigurarea activit ilor de publicitate i asisten tehnic are n vedere estimarea fondurilor necesare pentru lansarea pe pia a produsului informatic, urmat de o campanie publicitar eficient . Publicitatea este asigurat apelndu-se la un personal de specialitate i o tehnic de calcul de un nivel nalt. Pentru asigurarea credibilit ii,

126

firma produc toare trebuie s asigure asisten a tehnic pentru exploatarea la parametrii de eficien a produsului respectiv. 8. Asigurarea de solu ii tehnice cu caracter plurina ional rezid din cerin ele de comercializare a viitorului produs att pe pia a intern , ct i pe cea extern . n acest scop la proiectare i realizare trebuie avute n vedere cerin ele cadrului legislativ din ara de origine i din rile n care produsul va fi livrat, particularit ile limbii, alfabetul, sistemul de unit i monetare, sistemele de codificare, termenii i conceptele economice utilizate etc. Plecnd de la aceste principii, utilizarea produselor-program generalizabile presupune parcurgerea unor etape n care utilizatorul final folose te n mod efectiv pachetul program existent n biblioteca surs direct executabil (livrat de proiectant). 5.3. Caracteristici de calitate ale produselor program n IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineering) Glossary of Software Engineering Terminology, calitatea produselor informatice este definit ca fiind gradul n care un sistem, o component sau un proces satisface clientul, necesit ile utilizatorului sau a tept rile acestuia. Calitatea software reprezint totalitatea nsu irilor tehnice, economice i sociale ale produselor software, nsu iri ce exprim gradul n care acestea satisfac nevoia utilizatorilor, n func ie de parametrii tehnico-economici, de gradul de utilitate i de eficien a economic n exploatare. Utilizatorul este cel care certific calitatea unui produs program, avnd drept criteriu satisfacerea cerin elor sale. Produc torii de software trebuie s ob in , cel pu in, acel nivel al calit ii care s permit satisfacerea a tept rilor utilizatorului. Un nivel mai sc zut duce la alegerea produselor software concurente care, la acela i pre , ofer nivelul necesar al calit ii. Pe de alt parte, un nivel mult mai ridicat al calit ii antreneaz costuri foarte mari care se reflect n pre ul produsului. n acest caz, utilizatorul alege acele produse concurente care, la un pre mai sc zut, ofer un nivel suficient al calit ii. Este necesar , deci, utilizarea unor metode de evaluare a calit ii software astfel nct s existe posibilitatea compar rii nivelului planificat al calit ii cu cel ob inut efectiv. Definirea problemei la beneficiar, clarificarea i detalierea acesteia de c tre beneficiar i produc tor prin elaborarea unor specifica ii are un impact deosebit att asupra calit ii proiectului i, ulterior, a produsului, dar i asupra ntregului ciclu de via al produsului software10. Caracteristicile de calitate ale produselor software sunt puse n eviden n diferite etape din ciclul de via ale produsului program. Cre terea nivelului unei caracteristici poate conduce automat att la cre terea nivelurilor pentru unele caracteristici, ct i la sc derea nivelurilor pentru altele. Programatorii trebuie s cunoasc modul n care interac ioneaz caracteristicile i atributele de calitate pentru a asigura realizarea echilibrului necesar ncadr rii produsului
10 Ciclul de via al unui produs software reprezint intervalul de timp de la momentul deciziei de realizare i pn la retragerea sau nlocuirea total a acestuia cu un nou produs software, reprezentnd orizontul de timp n care opereaz i evolueaz produsul program. Dup glosarul de termeni - terminologie software - ai IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineering), ciclul de via reprezint o abordare sistemic ncepnd cu dezvoltarea, utilizarea, mentenan a i pn la retragerea software-lui.

127

program ntre limite de performan admise. Aceste caracteristici de calitate sunt urm toarele: fiabilitatea (un program posed caracteristica de fiabilitate n m sura n care ndepline te func iile de prelucrare cerute de beneficiar, pe un interval de timp dat, f r erori), corectitudinea (un produs program este corect dac transform rile pe care le efectueaz conduc la ob inerea de rezultate ce corespund calitativ i cantitativ cu specifica iile de programare), eficacitatea (un produs program este eficace dac realizeaz o corela ie optim ntre consumurile de resursetimp de execu ie, memorie intern , tipuri i num r periferice - i complexitatea problemei ce se rezolv ), siguran a n utilizarea curent (stabile te m sura n care un program aplicativ nu permite efectuarea de modific ri neautorizate sau nedorite n volume de date, precum i distrugerea par ial sau total a volumelor de date), stabilitatea (indic rezisten a programului aplicativ fa de efectele generate de o modificare a datelor ini iale, ct i n secven ele de instruc iuni care compun modulele care intr n componen a sa), mentenabilitatea (indic m sura n care este permis actualizarea rapid i u oar a produsului program pe ntru a putea continua utilizarea acestuia chiar n condi ii modificate), adaptabilitatea (reprezint capacitatea produsului software de a permite integrarea de noi func ii de prelucrare i de a include acele secven e de instruc iuni care m resc performan a programului, aducndu-l la nivelul eficien ei de utilizare de la un moment dat, ulterior elabor rii), liniaritatea (m soar gradul n care la elaborarea unui modul, a unei secven e sunt utilizate instruc iuni care se execut una dup alta sau m sura n care nu sunt utilizate instruc iuni de salt condi ionat sau necondi ionat), claritatea (un produs program este considerat impur atunci cnd secven ele ce formeaz modulele sale con in instruc iuni ce pot lipsi f r a fi afectat calitatea rezultatelor finale), reutilizabilitatea (reprezint capacitatea unor module ale produsului program de a fi ncorporate n alte programme, avnd rezultat direct economia de munc vie), portabilitatea (caracteristica de calitate care pune n eviden gradul n care un produs program poate fi rulat pe mai multe tipuri de calculatoare), integrabilitatea (arat gradul n care produsele software pot fi incluse n sisteme complexe de prelucrare a datelor), testabilitatea (ofer utilizatorilor posibilitatea de a pune n eviden ct mai multe variante de probleme ce pot fi rezolvate i comportamentul programului aplicativ n situa ii particulare - fi iere vide, date incomplete, date neconsistente), completitudinea (d m sura n care modulele produsului software sunt par ial activabile i fiecare realizeaz func ia de prelucrare dat n specifica ii), generalitatea (pune n eviden aria de cuprindere a func iilor de prelucrare, variantele problemei ce pot fi rezolvate, cazurile particulare, dimensiunile maxime ce se iau n considerare), consisten a (pune n eviden m sura n care modulele realizeaz func ii de prelucrare necontradictorii i se bazeaz pe uniformizare n folosirea simbolurilor, a regulilor de construire a identificatorilor, etichetelor i n general a secven elor omogene), complexitatea (permite stabilirea diferen elor dintre structurile programelor i ierarhizarea programelor dup noduri i arce i mod de orientare a acestora din urm ), flexibilitatea (determin volumul de restric ii impus utilizatorilor pentru a ob ine rezultate complete i corecte prin folosirea unui program aplicativ), modularitatea (descrie ordinea din cadrul produsului format din module).

128

Selec ia produselor program generalizabile i evaluarea performan elor acestora Deoarece pe pia a specializat exist o mare varietate de produse informatice viitorul beneficiar trebuie s aib n vedere un sistem de criterii dup care se va face selec ia. Aceste criterii sunt sistematizate n tabelul 5.1. La alegerea unui produs program se iau n considerare cerin e cum ar fi: y Dimensiunea maxim a problemei ce trebuie rezolvat n raport cu dimensiunea maxim planificat de produsul program. y Resursele configura iei sistemului de calcul necesare implement rii produsului program n raport cu resursele configura iei sistemului la care are acces utilizatorul. y Flexibilitate, u urin a n vehicularea datelor de I/E, modul de n elegere (nv are) a utiliz rii produsului program i de interpretare care s conduc la un anumit num r redus de rul ri cu erori. y Costurile implicate de utilizarea curent i de men inere n exploatare s se situeze la nivele care s nu afecteze negativ eficien a economic a unit ii beneficiare. y Produsul program s poat ncorpora noi componente pentru func ii de prelucrare identificate ulterior i/sau s poat fi adaptat tehnicilor de prelucrare ce corespund dezvolt rii ulterioare a configura iei sistemului de calcul. y Nivelul de tratare a erorilor s conduc la reducerea num rului de rul ri incomplete ale produsului program; produsul poate pune n eviden totalitatea erorilor existente n date, poate realiza corectarea sau ignorarea unora din acestea, iar mesajele de eroare trebuie s stabileasc ct mai exact locul, cauza i modalit ile de eliminare a erorilor. y Nivelele de fiabilitate i metenabilitate trebuie s fie astfel dimensionate nct ponderea erorilor ce necesit modificarea de secven e n program s fie ct mai redus . y Implica iile algoritmului utilizat n realizarea produsului program asupra preciziei, vitezei, consumului de resurse.
Tabelul nr. 5.1. Criterii de selec ie a produselor-program

Criteriu Pre ul de livrare Procent de informatizare/realizare a activit ii/problemei abordate de PPG Costul mediu de func ionare estimat Costul estimat al sistemului de calcul de achizi ionat Costul mediu al service-ului lunar Num rul de exemplare de PPG vndute de firma proiectant Versiunea de PPG (monopost/re ea) Timpul mediu de func ionare/exploatare

Unitate de exprimare Mii lei % Mii lei Mii lei Mii lei Buc i

Tipul de optim urm rit Minim Maxim Minim Minim Minim Maxim Solicitat de beneficiar Minim 129

Ore

lunar a PPG Num rul de persoane implicat n utilizarea PPG Num rul de ri/ora e/firme n care PPG este implementat

Num r de persoane Num r

Minim Maxim

130

Capitolul 6.

Logica program rii

Pentru ca o problem s fie rezolvat cu ajutorul calculatorului electronic trebuie s existe un program informatic care s descrie algoritmul de rezolvare a problemei ntr-un limbaj accesibil calculatorului, precizndu-se opera iunile prin care, de la datele de intrare, se ajunge la rezultate i s existe datele structurate ntr-un anumit mod, pentru a fi accesibile programului informatic. Ansamblul activit ilor de concepere, dezvoltare i ntre inere a programelor poart denumirea de programare. 6.1. Etapele rezolv rii problemelor economice Calculatoarele actuale gestioneaz datele f r a lua n considerare semnifica ia lor. Identificarea datelor reprezentate se realizeaz prin amplasarea simbolurilor n memoria intern , n anumite zone de pe suport, dup cum sunt definite prin programele de prelucrare. De aici necesitatea organiz rii datelor, deci a structur rii lor conform logicii programelor. ntruct n starea ini ial problemele de rezolvat, inclusiv cele din domeniul economic, nu r spund condi iilor specificate anterior este necesar parcurgerea anumitor etape pentru ca problema s fie adaptat prelucr rilor informatice. Literatura de specialitate face apel la mai multe concep ii n modelarea problemelor n vederea prelucr rilor informatice11: concep ia tradi ional (clasic ), concep ia utilizatorului final (prin folosirea de instrumente software specializate), achizi ionarea de produse-program. n concep ia tradi ional drumul de la problem la rezultate este relativ greoi, fiind necesar nsu irea i utilizarea unui limbaj de programare. Etapele de analiz i programare dureaz , de obicei, mult timp i presupun costuri ridicate.

11 Reix, R., Systemes dinformation et management des organisations, Les Editions Foucher, Paris, 1990, pp. 146-148

131

Problema Programator (utilizator) pe baza analizei problemei de rezolvat Scrie programul Program execut programul Rezultat

Calculator instruc iuni pentru calculator

Traducere automat n limbaj ma in

Reguli i restric ii ale limbajelor de programare


Fig. nr. 6.1. Concep ia tradi ional de rezolvare a problemelor economice

A a cum rezult din figura 6.1, calea de la problema de rezolvat la rezultate poate fi sintetizat astfel: definirea i analiza problemei, elaborarea algoritmului de rezolvare a problemei, codificarea algoritmului ntr-un program utiliznd un limbaj de programare, transformarea programului surs n program executabil (prin compilare sau interpretare), testarea i corectarea, documentarea programului, execu ia i ntre inerea. n etapa de definire i analiz a problemei se prezint imaginea conceptual complet , coerent i neambigu a problemei luate n studiu. Dup formularea problemei n termeni concre i i clari urmeaz analiza tuturor aspectelor privind datele de intrare i rezultatele (natur , form , mod de prezentare, mod de organizare), p recum i precizarea modific rilor suferite de datele de intrare pentru a ob ine rezultatele dorite. Dup stabilirea acestor elemente se poate ntocmi, ca o sintez a etapei, schema de sistem. Etapa de elaborare a algoritmului de rezolvare a problemei detaliaz prelucr rile pn la nivelul opera iunilor elementare de efectuat, lund n considerare toate restric iile identificate n faza de analiz . Reprezentarea algoritmului se face prin diverse tehnici: schem logic , pseudocod etc. Etapa de codificare a algoritmului presupune alegerea unui limbaj de programare adecvat pentru scrierea programului surs (se utilizeaz pentru scriere un editor sau procesor de texte), programul surs introducndu-se n sistem sub forma unui fi ier n format text. Programul scris de om se nume te program-surs . Pentru a putea fi n eles de calculator el trebuie adus n format executabil. Ob inerea formatului executabil se realizeaz prin traducere, cu ajutorul unor programe speciale care pot fi interpretoare sau compilatoare. Majoritatea limbajelor de programare actuale reprezint medii de programare, fiind prev zute 132

cu editor de texte pentru introducerea programului surs , cu module de traducere, cu editoare de leg turi, cu module de depanare etc. Testarea i corectarea programului. Programul preg tit pentru exploatarea curent trebuie s fie corect din punct de vedere al logicii de rezolvare a clasei de probleme. n acest scop se folosesc date de test, respectiv date de intrare pentru care se cunosc rezultatele. Documentarea programului este necesar deoarece, de obicei, programele sunt folosite n exploatarea curent de alte persoane dect cele care le-au proiectat. Ea presupune precizarea instruc iunilor de utilizare, a explica iilor i exemplelor care s conduc la o utilizare corect a programului respectiv. n acest scop se ntocme te o documenta ie. Aceasta poate fi inclus n program prin linii de documentare/linii comentariu care nu influen eaz modul de derulare a execu iei programului, facilitnd doar n elegerea sa sau poate fi ata at programului sub forma dosarului de programare care cuprinde descrierea problemei i a func iilor sale, descrierea structurii datelor (de intrare i de ie ire), descrierea algoritmului de rezolvare a problemei, programul surs , descrierea condi iilor de implementare i exploatare, exemple de utilizare etc. Exploatarea are n vedere utilizarea curent a programului n rezolvarea cazurilor concrete din clasa de probleme pentru care a fost proiectat. ntre inerea programului are att un aspect corectiv, nl turnd eventualele erori care au mai ap rut, ct i un aspect evolutiv, care ine seama de dinamica clasei de probleme rezolvate. Concep ia utilizatorului final se bazeaz pe utilizarea instrumentelor software specializate care apropie utilizatorul de calculator i elimin faza de programare. Asemenea instrumente software specializate sunt limbajele de programare din genera ia a 4-a (programe de calcul tabelar, programe de grafic , sisteme de gestiune a bazelor de date etc.) care permit definirea unui model de rezolvare a problemei apropiat de forma ia utilizatorului. Achizi ionarea de produse-program. Pentru aplica iile curente din domeniul economic (produc ie, stocuri, contabilitate general etc.) societ i specializate n produc ia de software pun la dispozi ie, pe pia , produse-program la cheie. Firmele interesate pot achizi iona asemenea produse-program dup analiza atent a cerin elor de prelucrare. Ulterior utilizatorul trebuie s - i adapteze structura datelor la cerin ele produsului-program.

6.2

Algoritmi: Defini ie, propriet i, opera iuni de baz 6.2.1. No iuni generale privind algoritmii

Dup cum se tie, activitatea noastr zilnic nu este algoritmic . Algoritmiz m de obicei o activitate n urm toarele situa ii: y Volumul de calcul necesar este mare; y Activitatea se repet foarte frecvent; y Rezultatele sunt necesare n foarte scurt timp. n alte situa ii algoritmizarea i utilizarea calculatoarelor pentru rezolvarea problemelor nu este justificat . Exist ns i probleme care nu pot fi algoritmizate. Acest lucru nsemn c nu exist posibilitatea de programare a rezolv rii acestor probleme. Evident, dac o problem 133

poate fi rezolvat , se pune problema eficien ei, din punct de vedere al spa iului i a timpului necesar rezolv rii pe calculator a acestei probleme. n DEX12 algoritmul este descris n dou moduri: y ansamblu de simboluri folosite n matematic i logic , permi nd g sirea n mod mecanic (prin calcul) a unor rezultate; y succesiune de opera ii necesare n rezolvarea unor probleme oarecare. n dic ionarul de informatic 13 algoritmul este prezentat ca un concept folosit n mod intuitiv pentru a desemna o mul ime finit de opera ii (instruc iuni, comenzi) cunoscute, care executate ntr-o ordine bine stabilit , pornind de la un set de valori (intr ri), produc n timp finit, un alt set de valori (ie iri). Structura unui algoritm este constituit din urm toarele elemente de baz : y Date - variabile i tipuri de date utilizate pentru accesul la memorie i generarea de valori conform calculelor implementate n procesul de calcul prin intermediul instruc iunilor; y Expresii - forme de calcul asem n toare expresiilor matematice utilizate pentru calcule aritmetice, logice(booleene), opera ii asupra valorilor de tip caracter (caractere ASCII) sau string ( ir de caractere). y Instruc iuni - instruc iuni sau comenzi executabile pentru opera ii Input/Output i opera ii de prelucrare a datelor din memorie conform procesului de calcul; y Proceduri/Func ii - subprocese de calcul cu o structura asem n toare unui algoritm ce pot fi executate prin a a-numitele instruc iuni de apelare. Se pot enumera multe exemple de algoritmi cum ar fi: y algoritmul extragerii r d cinii p trate a unui num r; y algoritmul conversiei dintr-o baz de numera ie n alta; y algoritmul determin rii minimului dintr-o mul ime de numere, etc. Amintim i cteva exemple de algoritmi care opereaz cu mul imi de date economice avnd drept scop rezolvarea problemelor de gestiune: algoritmul pentru calculul salariilor, algoritmul determin rii costului de produc ie folosind articolele de calcula ie. Pentru ca problema s fie rezolvat cu ajutorul calculatorului, algoritmul trebuie exprimat n formatul acceptat de acesta, deci n cod-ma in . Acest lucru ar fi deosebit de dificil i totodat pu in eficient. Solu ia o reprezint limbajele de programare care pot face descrierea algoritmilor ntr-un format oarecum apropiat factorului uman. n cazul problemelor complexe descrierea direct ntr-un limbaj de programare necesit efort de programare deosebit i, n plus, solicit cunoa terea detaliat a limbajului de programare. De aceea se prefer trecerea treptat spre program, prin descrieri intermediare, simplificate, concise i u or de urm rit (scheme logice, pseudocod, tabele de decizie etc.). 6.2.2. Propriet ile algoritmilor Pentru a fi programabil, orice algoritm trebuie s ndeplineasc cumulativ anumite condi ii (propriet i): generalitate, determinism, realizabilitate, finitudine, eficien .
Dictionarul Explicativ al Limbii Romne, Editura Univers Enciclopedic, Bucure ti, 1996, p. 27 13 ***, Dic ionar de informatic , Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1981, pp. 18 -19
12 ***,

134

Generalitate (universalitate). Algoritmul trebuie s se refere la o clas de probleme i nu la o problem singular (de exemplu algoritmul de determinare a stocului maxim va lua n considerare n produse). Determinism (claritate). n fiecare moment al execu iei se cunoa te cu exactitate urm toarea opera iune ce trebuie executat . De asemenea, algoritmul trebuie s prevad modul de solu ionare a tuturor situa iilor posibile care pot apare n rezolvarea problemei, ntr-o manier far ambiguit i sau neclarit i. Realizabilitate (efectivitate). Fiecare din opera iunile elementare prezente n algoritm trebuie s poat fi executat ntr-un timp finit. Finitudine. Opera iunile trebuie astfel concepute nct algoritmul s se termine ntr-un num r finit de pa i, cunoscut sau necunoscut. Eficien . Aceast caracteristic ia n considerare procesorul care execut algoritmul. Se are n vedere evaluarea a dou func ii: y complexitatea-timp, respectiv intervalul de timp cerut pentru executarea tuturor pa ilor din algoritm; y complexitatea-spa iu, respectiv resursele necesare pentru execu ie (spa iu de memorie, num r de regi tri etc.). Din p cate, avnd n vedere caracteristica de generalitate este foarte greu de determinat eficien a algorimilor. Algoritmizarea unei probleme presupune parcurgerea urm toarelor etape14: y definirea unui enun precis al problemei; y transformarea acestui enun n enun algoritmic; y reprezentarea enun ului algoritmic cu ajutorul instruc iunilor specifice (organigrame, tabele de decizie, limbaje algoritmice etc); y programarea propriu-zis utiliznd un limbaj de programare. Trebuie f cut precizarea c aceea i problem poate fi algoritmizat sub mai multe forme. Ob inerea unui algoritm este un act creativ care face apel la inteligen , intui ie i experien . 6.2.3. Opera iuni de baz n algoritmi Opera iunile prev zute n algoritmi utilizeaz date elementare i date structurate. Este vorba de constante, variabile, masive de date (tablouri), articole, fi iere. Asupra acestor m rimi se pot defini urm toarele categorii de opera iuni: opera iuni de atribuire, opera iuni de decizie, opera iuni de intrare/ie ire, alte opera iuni. Opera iunile de atribuire asociaz unei variabile o anumit valoare definit printr-o constant , printr-o alt variabil sau printr-o expresie. Tot aici se includ opera iunile de calcul definite pe mul imea numerelor reale: adunare, scadere, nmul ire, mp r ire, ridicare la putere etc. Exemple: Nota :=9 Medie := (Nota1 + Nota2) / 2
14Bernard-Fanounillet, E,.,

.a. Informatique pour comptabilit el la gestion , Editura Eska, Paris, p. 181

135

Nume := Popescu Opera iunile de decizie determin valoarea logic a unei propozi ii (adev rat sau fals). n redactarea condi iilor se utilizeaz variabile, constante, expresii, operatori rela ionali (=, #, >, <, >=, <=) i, eventual, operatori logici (NOT, AND, OR). Exemplu: DACA tip_cont = A OR tip_cont = a ATUNCI SFD := SID +RD RC ALTFEL SFC := SIC +RC RD SFARSIT_DACA Opera iunile de intrare/ie ire precizeaz fie introducerea datelor n memoria intern (citire), fie extragerea rezultatelor din memoria intern (scriere) pentru a putea fi stocate sau vizualizate i interpretate. Alte opera iuni includ opera iunile de salt, opera iunile de apel a unei proceduri, etc. 6.3. Tehnici de reprezentare a algoritmilor Dup ce un algoritm este elaborat principial el trebuie prezentat ntr-o form accesibil i n mod detaliat. Aceast opera ie este numit reprezentarea algoritmului. Descrierea se poate face n mai multe moduri i anume prin: y limbaj logico-matematic; y limbaje de tip pseudocod; y limbaj grafic; y scheme logice verticale; y scheme logice orizontale (Chapin); y diagrame arborescente (Tabourier sau Mills); y prin tabele de decizie; y prin intermediul diferitelor limbaje de programare; y orice combina ie ntre ele, fiecare form avnd avantajele i dezavantajele sale. n continuare sunt prezentate cteva din posibilit ile de reprezentare a algoritmilor. 6.3.1. Scheme logice Schemele logice sunt reprezent ri grafice ale fluxului general de date i a algoritmului de prelucrare, utiliznd anumite simboluri predefinite. Simbolurile folosite n schemele logice au fost standardizate prin standardul X35 din 1970 aprobat de ANSI (American National Standard Institute), conform cu recomand rile R1028/1969 ale ISO (International Standard Organization). Forma simbolurilor este definit prin configura ia geometric i raportul n l ime/l ime (dreptunghi: 2/3; romb: diagonala mic /diagonala mare = 2.3; paralelogram: n l ime/l ime = 2/3, unghi ascu it = 75r). Liniile folosite trebuie s aib aceea i grosime, 136
6.3.1.1 Prezentare general , tipuri de scheme logice

indiferent de dimensiunea simbolului. Direc ia normal a fluxului de prelucrare este de la stnga la dreapta i de sus n jos. Cnd direc ia este de sens opus se folosesc vrfuri de s geat fa de direc ia liniei de flux. Pentru mai mult claritate mul i programatori folosesc vrfuri de s geat n toate cazurile. Standardul nu specific[ modul cum se localizeaz i cum se scrie textul n interiorul unui simbol pentru descrierea opera iei de executat. Distingem dou tipuri de scheme logice: scheme logice de sistem, scheme logice de program. Schemele logice de sistem (numite prescurtat scheme de sistem) au rolul de a indica sistemul de resurse afectat pentru ob inerea rezultatelor scontate. Se schematizeaz rela iile dintre date i suporturile tehnice de nregistrare, precum i fluxul general de prelucrare. n cadrul lor exist unul sau mai multe blocuri de prelucrare ce reprezint proceduri independente de prelucrare, deci programe diferite. Simbolurile standard utilizate n realizarea schemelor logice de sistem sunt prezentate n fig. nr. 6.5. De asemenea, se utilizeaz i simboluri nestandardizate (vezi fig. nr. 6.6).
FDISC

TI:

FBAND

POR R G AM

FIMP

Fig. nr. 6.4. Exemplu de schem logic de sistem

Scheme logice de program sintetizeaz succesiunea etapelor de rezolvare a unei probleme constituind o reprezentare grafic a algoritmului proiectat. n cadrul acestor scheme se folosesc simbolurile standard din fig. nr. 6.5. Schema logic reprezint , n final, un graf orientat, care ndepline te urm toarele condi ii15: y con ine un singur bloc START i un singur bloc STOP; y orice arc este etichetat cu una din informa iile: o START sau STOP; o citire sau scriere date; o decizie; o atribuire; y orice arc face parte din cel pu in un drum care ncepe cu blocul START i se termin cu blocul STOP. O schem logic n care sunt respectate condi iile de mai sus este o schem logic structurat .

15Apostol, C., s.a., Introducere n programare. Teorie i practica PASCAL, Editura Via a Romneasc , Bucure ti, 1996, p. 37

137

Fig. nr. 6.5. Simboluri ANSI folosite n schemele logice


SIMBOLURI NESTANDARDIZATE

Floppy disc

Afisaj video

Fig. nr. 6.6. Simboluri nestandardizate folosite n schemele logice 6.3.1.2 Structuri de baz n schemele logice

Ordinea n care instruc iunile programului sunt executate constituie structura de control a acestuia. Structurile de control, n general, se mpart n dou categorii: a. structuri secven iale; b. structuri nesecven iale. Structura secven ial este folosit n cazul programelor simple, n care, ordinea execu iei instruc iunilor sau modulelor de instruc iuni coincide cu ordinea sintactic a acestora. 138

iiXWYe`hdU

Wei Wb XdYp`edU

g D iiXWXpra`Xb ar e`

`X`brX`XYeix Yig XWcg vYrb`peE D VQSEIEPS EQPIHGFE

iiYWpierhdp`a`T

`iwip`s

WYWiaWY`f`e `XWXpra`XR

`XirqiXYW ig `XWXpra`Xb rXYe`b aWX`e` adqhiD D EQSQUPIVQR PQTtVR EQPIHGFE

SIMBOLURI PENTRU SCHEME LO ICE DE SISTEM


D VQSIPUETQSR EQPIHGFE `XWXpra`Xb `f `YWYier `iYperc `YWYier aWX`e` aradqhiD h`Yg ig qrg x h`Yg ig D VQSQUPIVQR PQTtVR EQPIHGFE piY`e Wh XrqhWT WYeWhiXbhi Ye`hrpds `a`YXWp `f Y` pWR Wadg edp `XWXYeE piY`e Wh pg is `XWg WapX`YeE `XWXWb`D WpiY`e Wh WfeWG WpiY`e Wh WY`g WU WYWXdcX`b WfeWG WYWXdcX`b Wa`YXWU WaWreWh `iYWX`bH `XWYXdD `eriwry

SIMBOLURI PENTRU SCHEME LO ICE DE PRO RAM

D arfdhu hWX dXbqr

`Xig `iv`XWXYeE

g Yire iqd XdYp`edU

n programele complexe, aceast structur se poate reg si doar pentru anumite p r i ale acestora: (P = M1; M2; M3, ..., Mn). Sintetizat, structura secven ial pentru programul P care este format din modulele M1, M2,...., Mn se prezint astfel:
M1

M2 . .

Mn

Fig. nr. 6.7.Structura secven ial

Structuri nesecven iale. Structurile nesecven iale apar n cazul n care instruc iunile se execut numai n anumite condi ii i/sau se repet , n func ie de rezultatul evalu rii unor condi ii. Rezult c structurile secven iale pot fi: y structuri alternative (numite i de decizie sau de selec ie16); y structuri repetitive (iterative); y structuri mixte. Structura alternativ este acea structur n care se efectueaz un bloc de opera iuni sau altul n func ie de o anumit condi ie C impus de logica de rezolvare a problemei. Condi ia se poate referi la: y verificarea con inutului i a naturii unor zone de memorie; y verificarea con inutului unui contor, a c rui valoare poate cre te sau descre te; y verificarea corectitudinii unor date de intrare etc. Cazul general de program (P) cu structur alternativ este de forma: P=M1; {M2 dac C = DA sau M3 dac C = NU}; M4. n care M1, M2, M3, M4 sunt modulele programului P, iar C condi ia evaluat . Derularea programului se realizeaz astfel: y Sub forma P = M1; M2; M4, cnd condi ia C este ndeplinit sau y Sub forma P = M1, M3, M4, cnd condi ia C nu este ndeplinit . Schematic structura alternativ (IF - THEN - ELSE) se prezint astfel:

16Nickerson,

R.C., Computers, Concepts and Applications for Users, San Francisco, 1990, p.291

139

INCEPUT

M1
NU DA

M3

M2

M4

SFARSIT

n particular, atunci cnd M3 nu con ine nici o instruc iune se ob ine o structur alternativ cu o ramur vid (pseudoalternativ ). Condi ia trebuie astfel construit nct de instruc iuni ce va fi executat s fie subordonat valorii de adev r (IF - THEN). Derularea programului se realizeaz astfel: y P = M1; M2; M4 dac C=DA y P = M1; M4 dac C = NU Schematic aceast structur se reprezint astfel:

N C PU

Fig.nr. 6.9. Structura alternativ IF-THEN-ELSE

NU

Structurile alternative prezentate mai sus au fost generalizate de C.A.R. Hoare sub forma unei structuri cu n ramuri (DO - CASE sau SELECT - CASE) care permit selec ia ntre mai multe ramuri de instruc iuni17. ntr-o secven de programe Sp n care apare o structur alternativ generalizat (selec ia multipl ) se execut numai modulul pentru care rezultatul evalu rii condi iei C este
17Hoare,

Fig.nr. 6.10. Structura de control alternativ de tip IF-THEN

C.A.R., An Axiomatic Basis for Computer Pragramming, Comm. ACM 12, p. 576

140

M1
DA

M2

M4

SFARSIT

adev rat. Fiec rui modul de instruc iuni i este asociat o condi ie. Secven ial se evalueaz fiecare condi ie n parte. Prima condi ie care este adev rat , determin execu ia modulului aferent acesteia. Modulele care urmeaz n structur sunt ignorate, controlul fiind predat instruc iunilor din urm toarea secven de program. Derularea prelucr rilor se realizeaz astfel: Sp = M1 dac C1 = DA M2 dac C2 = DA . . . Mn dac Cn = DA Schematic o structur alternativ generalizat se prezint astfel:
INCEPUT

M1

M2

Mj

Mn

SFARSIT

Fig.nr. 6.11. Structura alternativ generalizat

Structurile repetitive permit execu ia repetat a aceluia i modul de instruc iuni. Num rul de repeti ii poate fi predefinit (FOR) sau condi ionat de rezultatul evalu rii unei condi ii (WHILE - DO, DO - UNTIL). n primul caz este vorba de structura repetitiv cu un num r definit de pa i (DO FOR). Num rul de repeti ii este controlat de o variabil (V), numit variabil de control, care are o valoare ini ial (Vi) i una final (Vf) - ambele prestabilite - i o ra ie R (un increment) care se adaug la valoarea curent a variabilei de control dup fiecare execu ie a modulului repetitiv. Ie irea din structura repetitiv se realizeaz atunci cnd variabila de control dep e te valoarea final . Derularea structurii DO FOR pentru o secven de program (SP) se realizeaz astfel:
Sp = MODUL pentru V < Vf

141

INCEPUT

V:=Vi

MODUL
V:=V+R

V>Vf DA SFARSIT

NU

Fig.nr. 6.12. Structura repetitiv cu un num r definit de pa i

n cel de-al doilea caz, n func ie de plasarea condi iei, structura repetititv poate fi condi ionat anterior (WHILE - DO) sau condi ionat posterior (DO - UNTIL). n structura repetitiv condi ionat anterior evaluarea condi iei precede execu ia modulului repetitiv. Execu ia i, apoi, eventual, repetarea modulului se va face numai cnd condi ia este adev rat . Derularea structurii repetitive condi ionat anterior se prezint astfel: Sp = ct timp C = DA execut MODUL REPET Schematic aceast structur se prezint astfel:
INCEPUT

MODUL INITIAL

MODUL REPET DA

MODUL FINAL

NU SFARSIT

Fig.nr. 6.13. Structura repetitiv condi ionat anterior

n structura repetitiv condi ionat posterior evaluarea condi iei se realizeaz dup fiecare execu ie a modulului. Reluarea execu iei are loc att timp ct condi ia nu este adev rat . Derularea structurii repetitive condi ionat posterior se prezint astfel: Sp = Execut MODUL REPET pn cnd C = DA 142

INCEPUT

MODUL INITIAL

MODUL REPET DA

C
NU MODUL FINAL

SFARSIT

Fig.nr. 6.14. Structura repetitiv condi ionat posterior

Structurile mixte se ntlnesc n cadrul programelor complexe. Pe diverse niveluri de organizare se folosesc toate tipurile de structuri prezentate anterior. Practica a demonstrat c pentru definirea structurii de control a oric rui program sunt suficiente structura secven ial , structura alternativ i structura repetitiv condi ionat anterior. Este motivul pentru care n literatura de specialitate acestea sunt numite i structuri fundamentale18.
A T C

M-INI IAL-1

M-INI IAL-2 M- INI IAL- 3

CALC LE

M-SFR IT-1

M-SFR IT-2

STO

SFR IT

Fig.nr. 6.15. Structuri de control mixte


18Bhm,

C., Jacopini, G., Flow diagrams, ACM, 9, pp. 366-371

C SF

C SF

A M-SFR IT-3

IE IRE

MODUL2

T INTRARE

MODUL3

143

6.3.2. Pseudocoduri Limbajul pseudocod este folosit n faza de proiectare a programelor pentru descrierea algoritmilor; el este o alternativ la schemele logice. Limbajul pseudocod nu este un limbaj de programare. Pseudocodul are numeroase variante, practic ele deosebindu-se de la proiectant la proiectant. Chiar la acela i proiectant se pot ntlni varia ii ale formei, existnd n anumite limite impuse de claritatea descrierii algoritmului, libertatea alegerii variantei celei mai adecvate. Toate variantele au ns ca tr s turi comune utilizarea enun urilor nestandard, precum i a opera iilor prescrise de programarea structurat . Construc ia de baz a limbajului este propozi ia, un algoritm fiind constituit ca o succesiune de propozi ii. Propozi iile sunt de tipul: y propozi ii simple prin care se exprim opera ii ce se vor codific apoi direct ntr-un limbaj de programare (de exemplu: deschide fi ier, cite te nregistrare din fi ier etc.); y propozi ii complexe prin care se exprim opera ii ce urmeaz a fi detaliate ulterior. Simbolul # este utilizat pentru a marca astfel de propozi ii care se vor detalia ulterior. Fiecare propozi ie ncepe cu un verb care exprim ct mai fidel opera ia descris . n dic ionarul de informatic pseudocodul este definit ca limbaj utilizat n proiectarea i documentarea programelor ob inut prin grefarea unor reguli sintactice pe limbajul natural. Mai exact, structurile de control sunt reprezentate prin folosirea unor cuvinte cheie (dac .... atunci .... altfel .... ; execut ....pn cnd.... .a.) i printr-o anumit aliniere n pagin a liniilor. Poate fi utilizat n toate fazele proiect rii, precum i ca mijloc de documentare19. Nu exist restric ii de definire unic a formei pe care trebuie s o aib un pseudocod. De fapt oricine poate crea un asemenea limbaj respectnd ns condi ia ca limbajul s con in structuri de baz suficiente pentru a descrie orice algoritm. Avantajul pseudocodului este dat de faptul c reprezint o metod conven ional de notare i exprimare a algoritmilor, f r s uzeze de regulile rigide din sintaxa unui limbaj de programare. Cu ajutorul pseudocodurilor pot fi reprezentate toate structurile de control fundamentale. Structura secven ial este structura n care fiecare opera iune se reprezint printr-o propozi ie. Propozi iile sunt aliniate pe vertical n ordinea desf ur rii opera iunilor, iar termenii nceput i sfr it fac delimitarea de alte sructuri de control. nceput cite te CODPROD, DENPROD, CANT, PRE calculeaz VALOARE = CANT * PRE scrie DENPROD, VALOARE Sr it.
19

6.3.2.1 Prezentare general

6.3.2.2 Reprezentarea structurilor de control cu ajutorul pseudocodurilor

***Dic ionar de Informatic , Editura tiin ific

i Enciclopedic , Bucure ti, 1981, p.279

144

Structura alternativ are urm torul format general: nceput dac condi ie atunci propozi ia - 1 propozi ia - 2 ... ... propozi ia - m altfel: propozi ia - 1 propozi ia - 2 ... ... propozi ia - n sfr it-dac Sfr it Un exemplu de pseudocod, cu structur alternativ , pentru calculul salariilor este redat mai jos: nceput cite te date de la terminal: MARC , NUME, ORE, TARIF dac ORE zero atunci calculeaz SALARIUL = ORE * TARIF altfel afi eaz mesajul articol care nu se prelucreaz sfr it-dac Sfr it Structura alternativ cu o ramur vid are urmatorul format:
nceput dac condi ie atunci propozi ia - 1 propozi ia - 2 ... ... propozi ia - n sfr it sfr it_dac Sfr it

alternativa 1

alternativa 2

145

Structur alternativ generalizat are urm torul format general: nceput selecteaz i dintre 1: propozi ia - 1 propozi ia - 2 alternativa 1 ... propozi ia - m 2: propozitia - 1 propozi ia - 2 ... propozi ia - n ... ... ... propozitia - 1 propozi ia - 2 ... propozi ia - p alternativa 2

x:

alternativa x

sfr it Sfr it Exemplu pentru actualizarea unei baze de date: nceput precizeaz i dac i = 1 atunci # adaug articol dac i = 2 atunci # modific articol dac i = 3 atunci # terge articol sfr it dac sfr it dac sfr it dac Sfr it

Structura repetitiv condi ionat anterior are urm torul format: 146

nceput ct timp condi ie adev rat execut propozi ia - 1 propozi ia - 2 ... ... propozi ia - n sfr it sfr it ct timp Sfr it Exemplu pentru stabilirea soldurilor la produsele existente n stoc. nceput ct timp STOC > 0 calculeaz SOLD = STOC * PRET afi eaz DENPROD, STOC, SOLD sfr it ct timp Sfr it Structura repetitiv condi ionat posterior are urm torul format: nceput execut propozi ia - 1 propozi ia - 2 ... ... propozi ia - n pn cnd condi ia este adev rat Sfr it Exemplu: nceput Execut calculeaz SOLD = STOC * PRE afi eaz DENPROD, STOC, SOLD pn cnd STOC < 0 Sfr it Pentru a asigura apropierea de limbajele de programare la ora actual n multe cazuri se adopt o notare n limba englez pentru marcarea structurilor de control. De exemplu, o structur alternativ devine o structur de tip IF..THEN..ELSE astfel: IF condi ie adev rat THEN propozi ie 1 ELSE propozi ie 2 ENDIF 147

Evaluare