Sunteți pe pagina 1din 4
robat” Presedintele Asociatiei perfiry Sprijinirea Basarabiei” 1 £—-Gheorghe FURDUL Wn O24 ce ie Regulamentul Concursului ,MOSTENIRE”, edifia a XXTX-a, 2023 Concursul este organizat de cdtre Asociafia ,,Alian{a pentru Sprijinirea Basarabiei” cu sediul la Paris in parteneriat cu Institufia Publicd Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani” si se va desfigura Ja 29 aprilie 2023 in sediul institutiei pe str. Calea lesilor, nr. 21, mun. Chisinau. 1. Condifiile concursului Concursul contine dows secfiuni: Istoria romanilor gi Istoria literaturii romane, Participangii la concurs, clevi in clasele a [X-a —a XII-a, vor elabora luerri de cercetare in baza temei selectate si vor prezenta lueréitile in volum de 5-7 (cinci - sapte) pagini imprimate si copertate, cu spafierea si méirimea caracterelor de litere in conformitate cu cerinfele tehnice. 2. Temele de cercetare ale edifiei a XXIX-a a Concursului ,Mostenire” 1, Scefiunea ,Lstoria Rominilor”: 1, Diploma (tratatul) de la Luk dintre domnul Moldovei Dimitri (1711) ~adevar stiinjific si manipulare politica Miscarea de rezisten{a a roménilor basarabeni fat de politica colonials a Imperiului Rus (1812-1917) 3. Filantropul basarabean Vasile Stroescu — model de sacrificiu personal pentru realizarea interest nafional romanese 4, Contributia lui Constantin Stere in organizarea luptei de emancipare najionala a roménilor basarabeni si rolu! lui in realizarea Unirii Basarabiei cu Romania 5. Activitatea deputatului Sfatul Tarii Stefan Holban si contribufia lui la actiunea de nationalizare a invijimantului primar din Basarabia (1917-1944) 6. Caracteristicile monathiei parlamentare si dimensiunea drepturilor si liberttfilor cetafenesti_ in Constitutia Roméniei din 1923 Cantemir si farul rus Petru cel Mare 7, Dezvoltarea cultural-nationala (identitard) a Basarabiei in perioada interbelicd (1918-1940) 8. Liberlate si represiune iin Basarabia postbelic’ (1944 — 1975): miscarea antisovieticd si anticomunista 9. Republica Moldova si poporului ei in capcanele identitijii nafionale deformate (1991-2023) 10, Razboiu! Federatiei Ruse impotriva Ucrainei — proiect de refacere, prin crim& si teroare, a fostei Uniuni Sovietice 2. Secfiunea ,Istoria Literaturii Roméne”: 1. Ciirfile care ma ajuta s-mi formez personalitatea umani si spiritual 2. Tema unitaqii si identitayit poporului roman reflectata in literatura modema 3. Personalitatea si opera umanistului Dimitrie Cantemir tn viziunea tnarului studios de astazi la dubla dati memorabila: 350 — 300 an jorilor si criticilor literari Poemul ,.Luceafirul” de Mihai Eminescu tntr-o interpretare proprie a tandirului cititor de astazi, cu prilejul a 140 ani de la publicare xxistengiale in proza lui Nicolae Dabija 7. Lectura operei lui N. Stinescu si re-descoperirea Pocziei, Poetului si a Cititorului 8. Umanitatea intre pace si rzboi, reflectat’ tn spafiul literaturii romane 9. 1 ae Valori umane, culturale si spirituale conjinute in operele literare aparute dupa anul 1989 0. O cAkitorie de cunoastere gi trire profunda a tAnarului cititor prin opere recent aplirute in literatura roman: 3. Etapele concursului 1. Prima etapi —prezentarea lucratilor prin e-mail, la adresa ipltnataliadadiani@email.com pani la data de 20 aptilie 2023 Prevederi: - Laconcurs vor fi admise lucrairile consaerate unei singure teme de la sectiunea aleas®. - Fiecare participant poate expedia cel mult cite o lucrare la fiecare din cele dout secfiuni ale concursului. Ceringe tehnice fait de elaborarea lucrarilor: = Fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt; = Spafiul intre randuri - 1,0 interval; - Textul nivelat dupa ambele cAmpuri laterale; = Margini ale paginii: sus - 2,5 em, jos - 2,5 cm, dreapta - 2,5 em, sténga - 2,5 cm; = Volumul lucrarii — 5-7 (cinei-sapte) pagini; - Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice (8, 6,4, 5, 1). Foaia de titlu se va indica: ~ Coneursul ,Mostenire”, edifia a XXIX-a, = Sccfiunea si numarul temei (inclusiv denumirea deplind a tem - Numele, prenumele elevului, clasa, instituyia de invajimant, localitatea, datele de contact ale participantului (numa de telefon, adres email), numele, prenumele coordonatorului (profesorul care a ghidat participantul); Principalele compartimente ale lucrdirii: = Cuprinsul luerarii; ~ Realizarea temei alese, structuratt pe capitole relevante din cadrul ei; - Formularea propriilor opinii referitoare la aspectele abordate; = Coneluziis - Bibliogratie. Notit: Referin{ele la izvoare gi lueriiri monografice vor fi efectuate la subsol pe fiecare pagin: = Fontul Times New Roman cu dimensiunea de 10 pt.; = Spafiul intre rnduri — 1,0 intervale; = Se vor preciza: numele, prenumele autorului,tithl (italic), locul edi ‘xemple. = Béilan Teodor, Din istoricul Campulungului Moldovenese, Bucuresti, Editura Stiintfied, 1960, p. 42 = Cantemir Dimitrie, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Viahilor, Sankt-Petersburg, 1717, p. 7 = hnp:tinww.cantemir.asmmdfilesul/wvonicul vechimei a romano molde_vlahilor vol pdf (accesat la 14.10.2023) editura, anul, pagina. 2. A doua etapa (final) — invitarea concurentilor finalisti Dupa evaluarea prealabila a lucrarii autorii celor mai bune vor fi invitati pentru prezentarea oral a temelor cercetate, la 29 aprilie 2023 in Institujia Publica Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani”, str. Calea Iegilor, nr, 21, mun, Chisindu, Lucrarea prezentat& va fi imprimatt si copertati de citre participant Prevederi: = La aceasta etapa vor participa maxim 20 de concureni finalisti de la fiecare din cele dows seetiuni; = Discuiile vor avea loc, cu precadere, in baza temelor propuse; = Timpul acordat fiecdrui participant va fi de 4-5 minute pentru prezentare si 3-4 minute pentru a rspunde la intrebarile membrilor juriului, referitoare la subicctul abordat in lucrare. = Concurentii isi pot insoti prezentiile orale de continut in format PowerPoint sau Prez: La prezentarea orald se va tine cont de urmétorii parametri: = Relevanja organizarii textului / prezentarii orale; = Posedarea competenjelor in materia expus’; - Argumentarea prin dovezi plauzibile in baza textelor de referinfa ; - _ Reliefarea concluziilor propri ~ Pertinenja raispunsurilor la intrebarile de jurizare; 4, Juriul Concursului ,Mostenire” (Editia a XXTX-a) Juriul celei de-a XXIX-a edifii a Concursului ,Mostenire” este format din 3 personalitaji marcante ulturii romAnesti, la fiecare din cele doua seefiuni. Membrii juriului sunt propusi si selectionaji de citre membrii Comitetului de organizare a concursului, din randul specialistilor din domeniile respective. La selectionarea membrilor juriului se va fine cont de urmatoarele crite + nivel confirmat de excelenga academica si profesional, = reputafie si imagine publica ireprosabila; = integritate si absena conflictelor de interese vizavi de participantii la concurs. ale 5, Jurizarea luerrilor prezentate Ia concurs Fiecare lucrare prezentatai la concurs este studiata si apreciata prin punctaj de catre membrii juriului, ‘in baza particularitatilor de varsti ale participantului, Punetajul final pentru ficcare luerare este media aritmetied a punctajelor acordate de catre tofi membrii juriului care au analizat si au notat respectiva lucrare, Pentru fiecare din cele doud etape ale concursului, principalele criterii pentru acordatea punctajelor vor fi urmatoarele: = organizarea logica a compartimentelor luer’ ~ _corespunderea continutului cu tema abordati, ~ calitatea efortului de analiza efectuat de care autorul luerarii; + efectuarea unci luerii de cercetare (prezentare a unor informafii noi sau putin cunoscute de publicul larg); ~ pertinenga informatiilor prezentate si plasarea lor in eontextul cercettitiis + originalitatea si caracterul argumentat al coneluziilor; = leggitura logicii de tip cauzi-efect intre parle lucriii; ~ calitatea tehnoredactirii $i a eventualelor materiale ilustrative prezentate in lucrare (grafice, hitti etc.) Nota: Orice conjinut cu caracter diseriminatoriu sau defaimsitor pe eriterii de apartenenf& etnic’, rasial’, de gen, religioasi, lingvisticd, de preferinfe politice, de apartenenfa la orice tip de minoritate etc., la adresa unei persoane sau a unui grup de persoane va conduce imediat la descalificarea din oficiu a participantului la concurs. Plagiatul caracterizat, constatat de catre membrii juriului, va conduce imediat Ja descalificarea participantului 1a concurs, si la eventuale urméri de ordin juridic, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, Punctajul maximal pentru etapele concursului: + 20de puncte pentru lucrarea scrisi (etapa I); - 10 puncte pentru prezentarea oral (etapa I). Punctajul total al finalistilor, care este utilizat pentru departajarea si acordarea locurilor premiante si a menfiunilor, este suma punctajelor obfinute in cele doud etape ale concursului, in caz de egalitate de puncte, juriul poate decide acordarea (pentru doi sau mai multi participanti) a aceluiasi tip de premiu (ex: oi participanti cu Premiul I, urmafi de Premiul III etc.) 6, Premierea participangilor in conformitate cu punctajul total acordat finalistilor, juriul va acorda urn Gistinofii pentru fiecare dintre secfiuni: ,,[storia romanilor”,, Istoria literaturii roménilor”: = Premiul I= 150 euro + Premiul I - 100 euro joarele premii si = Premiul III- 50 euro = Menfiuni (5 menfiuni la fiecare sectiune) Suplimentar, pot fi acordate premii complementare (excursii in Roménia) si premii speciale, pentru cele mai originale lucrati. Tofi premianfii vor primi in dar reviste si cdrfi. Profesorii mentori vor primi certificate, 7. Componenta Comitetului de organizare al Concursului ,Mostenire” (Edifia a XXIX-a): - Gheorghe Furdui, avocat, Pregedinte al Asociatiei ,,Alianja pentru Sprijinirea Basarabiei”, Paris, Franta (+33 642219874, +373 69560251, ghfurdui@live.tt) - Alina Stanciu, asistent parlamentar acreditat, secretar general, Asociafia ,,Alianfa pentru Sprijinirea Basarabiei” (+373 69787588, alina_stanciu22@yahoo.com) - Vera Selchin, seeretarul general al Asociafiei ,,Alianja pentru Sprijinirea Basarabiei (#37369172176, vselchin@yahoo.com) + Alexandru Bostan, consilier, Asociafia ,Alianfa pentru Sprijinirea Basarabiei” (+373 79700085, tan.alexandru@email.com) + Tipu Valentina, director, profesoara de limba si literatura romani, IPLT ,,Principesa Natalia Dadiani”, (+373 68338446, tipu. valentina@gmail,com) + Gitlan Vasile, director adjunct, profesor de istoria roménilor si universald, IPLT ,,Principesa Natalia Dadiani” ~ Concursul se desfiigoari in parteneriat cu Institujia Public Liceul Teoretic ,,Principesa Natalia Dadiani” din mun, Chisinau

S-ar putea să vă placă și