Sunteți pe pagina 1din 11
DOSAR S/CR/2023 FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL COMISIA DE RECURS DECIZIAVW Sedinga din 09.03.2023 Comisia compusi din: Presedinte: Claudiu Constantin Dinu Vicepresedinte: Elena Stoian Membru: Daniela Lavinia Mindruy Membru: George Ilie Membru: Doru Traila Secretar: Daniel Mitrita Pe rol solufionarea tecursurilor impotriva hotarétii nr-573 din 15.02.2023 pronuntata de CDE a FRF, recursuri formulate de U CRAIOVA 1948 SA, (recurenté) in contradictoriu ACS SEPSI OSK (intimata), respectiv ASC SEPSI OSK (recurent&) in contradictoriu cu U Craiova 1948 SAGntimaia). Cu privire 14 prezentele recursuri, Comisia de Recurs constat c& pentry acestea a fost achitatd taxa de procedur’, in conformitate cu dispozifiile regulamentare, in cuantum de 3500 de lei (ordin de plata nr. din 23.02.2023 in privinta recursului formulat de ASC SEPSI OSK si ordin de plat 117 din 22.02.2023 in privinfa recursului formulat de U CRAIOVA 1948 SA, inserisuri aflate la dosarul cauzei). Recursurile au fost formulate in termen regulamentar. Procedura de cifare a fost legal indeplinit3. Parfile legal citate au fost prezente la dezbaterea cauzei, Recurenta-intimatk U CRAIOVA 1948 SA a fost reprezentati prin avocat, conform imputemnicirii avocatiale seria IJ2 Onr. 358213 iriputernicirii avocafiale seria B nr. 7355776/2023 gi prin reprezentant Adrian Mititelu in calitate de finanjator al clubului, iar recurenta-intimata ASC SEPSI OSK a fost reprezentat& prin Page 1 of 11 tandatar.avocat conform imputernicirii avocafiale seria B nr, 8546940 si prin reprezentant legal Kertesz David in calitate de vice-pregedinte.. Din punct de vedere al cadrului procesual, Comisia de Reours a dispus, in conformitate cu-art. 139 NCPC, art. 471" alin. 8 NCPC, art. 494 NCPC, conexarea pe cale administrativ a color dou’ recursuri formulate de U CRAIOVA 1948 SA si ACS SEPSI OSK avand in vedere c& ambele c&i de atac vizau aceeasi hotardre nr. 573 din 15.02.2023, cauzele avand intre ele o strdnsé legitur’. Deasemenea, Comisia de Recurs a dispus, cu majoritate, in conformitate cu art. 64 NCPC, admiterea in principiu a ceretilor de interventie voluntari accesotie a intervenientilor Comunitatea Suporterilor FC Universitatea Craiova si-Asociatia Peluza Sud, respectiv a unui numar de 8 (opt) jucdtori ai clubului U Craiova 1948 SA. Sub aspect probator, Comisia de Recurs a avut in vedere toate probele inouviinfate si administrate la fondul cauzei. Totodata, Comisia de Recurs a incuviintat, pentru faza recursului, in temeiul art, 119 alin, 3 RD, pentru recurenta-intimat’ U CRAIOVA 1948 SA proba cu inscrisuri, pentru intimata recurent ACS SEPSI OSK proba cu ‘inscrisuri si inregistrari video, iar pentru intervenientii accesotii proba cu inscrisuri: Dezbaterile au avut loc in sedinga. din 07.03.2023, pronuntarea fiind amanata pentru data de 09.03.2023. Cu privire Ia recursurile formulate iri prezenta cauzi Comisia de Recurs, retine urmatoarele: L_—_Recursul impotriva hotirarii nr. 573 din 15.02:2023 pronuntati de CDE a FRF formulat de ASC SEPSI OSK (recurenti) in contradictoriu cu U CRAIOVA 1948 SA (ntimatt) fn cea ce priveste motivul de recurs referitor la. diligenjele efectuate de recurentd, prin raportare la dispozifiile Legit nr. 4/2008, la prevederile ROAF sila penalitatea sportind aplicata Astfel, recurenta arati ci la momentul intreruperii partidei ce face obiectul prezentei cauze, reprezentantul acesteia cu ordinea si siguranfa a contactat conducdtorul unitatit de jandarmi, solicitdnd adoptarea tuturor masurilor necesare, inclusiv evacuarea spectatorilor. Mai mult decat atét, observatorul partidei nu a facut nici o recomandare cu privire Ja masura dé evacuare a spectatorilor din stadion, De asemenea, recurenta arati ca in petioada intreruperii jocului a ficut anunturi repetate cu privire la incetarea manifestarilor xenofobe ale suporterilor echipei oaspete. fn lumina acestei situatii de fapt, recurenta sustine ca gi-a indeplinit toate obligatiile ce-i reveneau in calitate de club organizator, c& se afl pentru prima daté in situatia unci abateri disciplinare, context in care valoarea penaliti{ii sportive aplicate este prea mare (25% din valoarea maximé a acestéia). Page 2 of 11 Coneluzionand, recurenta solicit4, in principal, modificarea in parte a hotararii recurate cu privire la penalitatea sportiva de 25.000 de lei, iar in subsidiar aplicarea unei penalitati orientate catre minimul prevazut de Regulamentul Disciplinar. Comisia.de Recurs, analizand hotirarea recurata, constata c& recurenta ACS SEPSI OSK a fost sanctionat ou penalitate sportiva de 25,000 de lei, in temeiul art. 83.7 RD. Textul regulamentar care a stat la baza sancfionirii prevede c& ,coroborat cu -prevederile art, 82, abaterile de la organizarea jocurilor se sanctioneaz astfel: 7. inclcarea altor dispozifii ale ROAF privind organizarea in conditii regulamentare a jocului (permiterea accesului publicului in stadion peste 90% din capacitate, vanzarea biuturilor alcoolice in stadion, accesul unor persoane neautorizate in incinta terenului, pe culoarele de acces gi la vestiare, neafigarea in stadion a regulilor ce trebuie respeciate de spectatori, existen{a in stadion a unor obiecte sau materiale interzise, neasigurarea condifiilor pentru ~activitatea presei, ‘interzicerea nejustificati a inregistrarii audio-video a jocului de cétre orice alt club, neprezentarea antrénorilor principali la conferinfa de pres& de dupa joc, omisiunea imprimatii pe documentele de acces a sectorului, randului si locului ce-urmeaz& si fie ocupate precum $i orice alte inc&leari dela prevederile ROAF privind organizarea jocului), se sanctioncaz& gradual, cu penalitate sportiva de la 10.000 Ja 100.000 lei, la ficcare noua abatere penalitatea utmand a fi majoraté.cu-/4 fat de cea aplicata anterior”. Din considerentele hot&rarii recurate (paragrafele 4.29-4.35) CDE a FRF refine in sarcina recurentei responsabilitatea nerespectarii dispozifiilor art. 57 ROAF gi art. 9 alin, 3, art. 20 lit. m, art. 9 alin, 1, art. 10 alin, 1 lit. b gi art. 14 Tit. h din Legea nr. 4/2008, in sensul cd nu a luat méasuri pe durata scandarilor inifiale, in timpul intreruperii meciului i imediat ulterior pentru a preveni oprirea jocului. Din art. 57 ROAF tezulté mai multe reguli aplicabile cu privire la misurile de ordine ce se impun cu ocazia desfigurdrii unei partide de fotbal: organizatorii jocurilor si forfele de ordine- ‘au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua misuri pentru prevenirea gi inléturarea oriciiror incidente ce se pot produce pe timpul gi dupa. terminarea competitici sau a jocului sportiv, rispunderea pentru asigurarea masurilor de ordine si sigurang& fn interiorul arenelor sportive revine organizatorului, restabilirea ordinii publice in interiorul bazei sportive se executi de efectivele de jandarmi atunci.cand se constaté cA, in urma producerii unor acte de violenji, este pusa tn pericol viata sau integritatea corporala a spectatorilor, a jucdtorilor, a oficialilor, a personalului de ordine si siguran{a sau a celorlal{i participanti, pentru restabilirea-intr-un-timp ct mai scurt a ordinii publice, atunci-cand aceasta a fost grav tulburata, la solicitarea comandantului forelor de ordine sau ca urmare a autosesizarii arbitrului sau observatorului oficial, detegati la jocul respectiv, acestia din uma dispun de‘indata ‘intreruperea partialai sau total a jocului, evacuarea din arena sportiva a unui grup de participanti, in situafia‘in care, prin faptele sdvargite de acestia, se pune in pericol siguranta desfiiguracii competitici sportive, se face, dupii caz, la dispozitia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si siguranti al organizatorului, care cere, in soris, interventia forjelor de ordine. Page 3 of 14. Din analiza acestor reguli prevazute in ROAF reiese cd responsabilitatea cu privite la miisutile de ordine este partajaté intre organizatorul jocului de fotbal si organele statale abilitate prin lege s& dispund mésuri (jandarmeria). Prin raportare la obiectul prezentei cauze, organizatorul meciului (recurenta) are obligatia de a asigura protectia gi siguranta spectatorilor, sportivilor gi oficialilor, de a lua masuri pentru prevenirca si fnliturarea oricdror incidente si de asolicita, prin responsabilul de ordine si siguranté, in scris, interventia fortelor de ordine pentru a dispune evacuarea spectatorilor. fn conformitate cu art. 9 alin. 1 din Legea nr. 4/2008 evacuarea din arena sportiva.a unui grup de participanti, in sivuaia in care, prin faptele sivarsite de cétre acestia, se pune in pericol siguranfa desfigurarii competitiei sportive, se face, dup’ caz, la dispozitia prefectului. sau a Teprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si siguranfa al organizatorului, care cere, in seris, interventia forfelor de ordine. $i acest text legal consacr’i obligatia clubului organizator A solicite tn scris interventia forjelor de ordine pentru a dispune evacuarea spectatorilor. Comisia de Recurs, analizdnd inregistrarea video adminisiratd ca proba in prezenta cauzi, constaté cA in petioada intreruperii partidei de fotbal, reprezentantul recurentei solicita intervenfia teprezentantilor jandarmeriei, purtind un dialog cu acestia, context in care jandarmii se deplaseazA catre grupul de suporteri care aveau in continuare scandari xenofobe, incerednd s& poate un dialog cu acegtia. Acest aspect faptic dovedit trebuie coroborat gi cu adresa nr. 988861 din 28.02.2023 a Gruparii de Jandarmi Mobile ,.Burebista” Brasov care menfionéazi cd ,pentru detensionarea situafiei fiind introduse in arena sportiva echipele de dialog”. Accasti masuri a fost dispusi cu privire la demersurile intreprinse de clubul dumneavoastri in momentul Sntreruperii jocului”®. Coroborand cele dowd probe analizate, Comisia de Recurs va refine cA s-a probat ci recurenta a ficut demersuri catre jandarmerie, in perioada. de intrerupere a partidei de fotbal, demersuti care s-au finalizat cu o nidsurd specifica dispusd de organele statale competente. Este adevarat ci nu s-a probat ca recurenta a ,,formulat si in scris” 0 cetere de evacuare a suporterilor, asa cum previd regulile mai sus-enunfate. De altfel, recurenta @ recunosout, prin reprezentant legal, c& nu a formulat in scris.aceasti solicitare, la momentul incidentului. in consecin{4, neformularea in scris a unei solicitiri. concrete de evacuare a suporterilor reprezinta 0 incilcare a dispozifiilor legale mai sus-menfionate, cea ce impune sanctionarea ‘clubului organizator. La individualizarea sanctiunii, Comisia de Recurs va refine urmitoarele. aspecte: clubul organizator se afla la prima abatere de acest fel, clubul organizator a facut demersuri citre jandarmeric pentru.a restabili ordinca pe stadion, dar nu a respectat regula formal a ,solicitarii $n sotis”, nu.s-a probat c& maura evacutrii era. viabila si conforma legii, raportat la situafia de fapt, aspect confirmat si de adresa nr. 988861 din 28.02.2023 a Gruparii de Jandarmi Mobile ~Burebista” Brasov care pune in discutie dacii se punea sau nu in pericol ,siguranta desfiiguricii competitici” si nua invocat o eventualé lipst de reactie/solicitare din partea clubului organizator, Page 4 of 11 Lufind in considerare aspectele mai sus-mentionate, Comisia de Recurs. va refine Hispunderea disciplinard a recurentei, urmand sd aplice acesteia minimul de penalitate prevazut de art. 83 pct. 7 RD, respectiv 10.000 de lei. I. Reeursul impotriva hotitrarii mr. 573 din 15.02.2023 pronuntati de CDE a FRF formulat de U CRAIOVA 1948 SA (recurent3) in contradictoriu cu ASC SEPSI OSK (intimata) Cu privire la motivul de recurs reféritor la faptul cit hotdrdrea instanjei de fond este nelegala inirucdt contravine prevederilor pe care se intemeiazit Recurenta sustine c& decizia arbitrului de a opri definitiv meciul este esential nelewala, abuziv, nefiind sustinut& de nici una din prevederile invocate de arbitru sau observatorul de meci in raport si nici de normele rogulamentare. Mai mult decat att, se sustine ci nu se putea aplica, in competifia intern, art. 13 din RD al FIFA, avand in vedere ca art. 54 RD a FRF reglementeazi xenofobia, cu sancfiuni specifice acestei abateri. Comisia de Recurs refine ca art, 54 RD are titulatura -marginala de ,.Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea”, sens in care acest text statueazii, in bloc, cu privire la acest concepte si nu defineste separat fiecare categorie dintre cele patru enunfate. Astfel, in conformitate cu art. 54 pet. 1 RD orice persoand care, in mod public, discrimineaza sau denigreazi pe altoineva intr- ‘o manier& jignitoare pe motive de rasa, culoare; limba, religie, sex, origine etnicd sau care comite co alté fapti avénd acest caracter” va fi sanctionati disciplinar. Asadar, definitia de la art. $4 pet. 1 RD vizeaza toate cele patru categorii : rasism, xenofobie, discriminare, denigrare. in conformitate cu art, 54 pct. 2 din RD ,,dacd spectatorii afijeaz’ inscriptii continand sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovati de alte comportiri de acest fel la un joc, organul jurisdictional va aplica o sanctiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe'care I-au sustinut speciitorii respectivi”. Avand in vedere reglementarea mai sus-invocatd, este evident ci RD al FRF statueazi cu privire Ja rasism, xenofobie, discriminare, denigrare in sensul interzicerii si sanctionarii acestor manifestari, aspecte care sunt reglementate gi de art. 13 din Codul disciplinar al FIFA. Raporiat la situatia de fapt ce a rezultat din probele administrate rezulta cf. existat un comportament xenofob din partea anumiitor spectatori, aga curn rezulta din Raportul de observare intocmit de Octavian Goga si din Raportul de arbitraj redactat de Andrei Florin Chivulete (scanditile si manifestirile xenofobe nu au fost contestate de pirfi sub aspectul existentei/realitatii acestora). Oprirea definitiva.a jocului a fost realizat& avand in vedere dispozitiile art. 58 pet. 10 din ROAF, aspect de asemenea refinut in Raportul de observare, Cu privire la notiunile de .,rasism” gi ,.xenofobie” Comisia de Recurs refine ca in art. 54 pet. 1 RD se reglementeazd in bloc, cu privire la ,orice persoand care, in mod public, discrimineaza sau denigreaza pe altcineva intr-o maniera jignitoare pe motive de rasi, culoare, Page $ of 11 limbé, teligic, sex, origine etnicd sau care comite o alti fapti avand acest caracter” — definitie care Vizeazi rasismuil, xenofobia, discriminarea, denigrarea. Xenofobia, sub aspect terminologic, este frica sau ura fafi de striini gi de necunoscut. Aceasta nu se refer numai la repuisia unei etnii, unei culturi sau unei religii diferite, dar gi la frica de oameni necunoscufi si de concepté necunoscute. Anumite forme ale ale xenofobiei pot include rasismul. Rasismul reprezinté un grup de atitudini, practici si actiuni care igi au sursa in convingerea ch diferentele sociale $i culturale se explica prin diferente biologice inclusiv ereditare dintre rasele umane. in concret, rasism constituie orice actiune, practic’ satt convingete care reflect’ o viziune despre lume bazati pe conceptul rasial, care la rindul Iui defineste convingerea c& coamenii sunt imp&rfiti in entitifi biologice, separate gi exclusive numite ,.rase”, si ca exist 0 Iegatur’ cauzala intre caracteristicile fizice cu care se defineste acest concept gi personalitatea, capacitatea intelectual’, aptitudinile morale sau alte caracteristici comportamentale umane, gi c& anumite rase sunt prin nagtere superioare altora. Din punct de vedere legal, in conformitate cu att. 2 alin 1 din Ordonanta 137/2000 privind prevenirea gi sancfionarea tuturor formelor de-discriminare prin discriminare se infelege. orice deosobire, excludere, restrictie sau preferin{Z, pe baz de asi, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, varsti, handicap, boali cronicd necontagioasé, infectare HIV, apartenen{A la o categorie defavorizati, precum gi orice-alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlturatea recunoasterii, folosinfei sau exercitirii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertitilor fundamentale sau a. drepturilor recunoscute de lege, in domeniui politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vie{ii publice”, in coneluzie, rasismul care face diferente intre persone ou privire la rasa” sau ,emnie” include si xenofobia care are la bazi o uti. fait de ,,strdini”, respectiy persoane de alti nafionalitate sau etnic. Raportat Ja situatia de fapt necontestata de parti, Comisia de Reeurs retine c& suporterii au utilizat-scandati cu profimd caracter xenofob care sunt incluse in sfera nofiunii de rasism, avand in vedere cl aceste scandari se refereau Ja ; .Ungaria ne suge. p_a”, .afard, afari cu ungutii din tara”, ,ole, ole, ole, si-ti dim la m_e bozgore”. Astfél, pentru o anumita categorie de persoane identificatd prin apartenenja Ia o najiune sau o etinie (unguri, minoritari maghiari din Roménia) se creeazi o situafie discriminatorie evidents cea ce conduce le concluzia,c& respectivele manifestixi se circumseriu nofiunii de .,tasism” prin atitudini yi manifestii xenofobe. Avand in vedere aceste aspecte, procedura de oprire a jocului de fotbal in conformitate eu art, $8 pot. 10 ROAF a fost una regulamentaré deoarece acest text prevede o8 ,in cazul in care arbitrul constata personal sau este informat de unul dintre arbitrii asistenti, de al patrulea oficial sau de cdtre delegatul de joe, cu privire la faptul c& in stadion au loc comportiri/manifestari rasiste, acesta va proceda...” uménd pasii prevazuti tn ROAF. Pe cale de consecin{’, Comisia de ‘Recurs nu va rétine acest motiv de recurs. Page 6 of 11, tn cea ce priveste motival de recurs referitor la faptul cd instanta de fond in mod gresit a dispus sancfionarea recurentet in temeiul art. 9 alin. 2 din RD Recurenta sustine cd nu a sdivarsit nici o fapta iliciti, nu a incdlcat nici o prevedere legala sau regulamentara pentru a fi sanctionata in prezenta cauzi. De asemenea, sustine ci nu poate fi retinut’ vreo culpa a chibului cu privire la comportamentul suporterilor. fn sustinerea acestui motiv de recurs se arati cd recurenta.a intreprins toate msurile necesare care si conducd Ja concluzia c& acesteia nu poate si i se retina vreo culpa. Comisia.de Recurs va refine ci potrivit art. 54 pet. 2 RD dac& spectatorii afigeszi inscripfii confindind sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac vinovati de alte comportari de acest fel la un joc, organul jurisdictional va aplica o sancjiune de la 5.000 Ja 70.000 de lei clubului pe care I-au sustinut spectatorii respectivi”. Este evident ca acest text regulamentar instituie o ,rspundere obiectiva” a clubului pentru manifestirile spectatorilor caré sustin clubul. Potrivit art. 9 pet. 2 RD ,cluburile sunt raéspunzateare de actiunile sau de comportarea suporterilor. proprii, indiferent dac& se afl pe’ teren propriu, in deplasare sau pe teren neutru”, Totodati, art. 82 pet. 2 RD prevede cA .,clubul vizitator rispunde pentru comportarea neregulamentard a propriilor grupuri de suporteri si, in functie de gravitatea faptelor., poate fi sancfionat in mod similar cu clubul gazda si/sau cu masura interzicerii proprici galerii sau propriului grup de suporteri la jocurile disputate in deplasare sau pe teren neutru de la 1 la 10 jocuri. Suporterii care ocup in. stadion sectorul destinat oaspetilor sunt considerati a fi suporterii echipei oaspete, cu exceptia cazului in care se probeazA contrariul”. Avand in vedere interpretarea coroboratii a acestor dispozijii regulamentare rezulti ca exist o.raspundere -obiectivé a cluburilor pentru comportarca neregulamentarA a suporterilor, rigpundere care poate fi exclusii numai in condifiile restrictive. prevazute de regulament. Astfel, se instituie prezumtia relativa ca ,suporterii care ocupi in.stadion sectoral destinat oaspefilor sunt considerafi a fi suporterii echipei oaspete”, prezumtia care poate fi risturnata prin dovada contrari, respectiv cA respectivii suporteri nu sunt ai clubului oaspete. O asemenea ,,dovada contrard” nu a fost-ficut’ in prezenta cauzi, mai mult decdt-atdt Comisia de Recurs consider Jegala si regulamentari concluzia CDE a FRF din paragraful 4.14 care mentioneazi: ,.comisia retine de asemenea ci ROS-ul clubului U Craiova 1948 a semmnat actul de predare a sectorului de tribund alocat oaspefilor , fapt ce nu se refera doar la scaune, ci presupune si faptul ci sectorul respectiv va fi ocupat de suporterii oaspeti in zona respectiva si asumarea inevitabil a consecintelor de decurg din acest fapt”. Comisia de Recurs nu va rejine simnplele sutineri nedovedite ale recurentei, in gedinta Comisiei de Recurs, in sensul c& acest reprezentant.,,a fost mituit” sau nu a stiut. cé semneaz&”. Recurenta nu a facut nicio dovada in acest sens, nu a contestat calitatea de reprezentant al clubului a persoanei care a semnnat si nu a contestat, printr- © procedura legal, semnatura acelei persoane. in acest context factual, Comisia de Recurs considera c& in mod legal si temeinic CDE a FRF a rejinut raspunderea disciplinara a recurentei in temeiul art. 54 pet. 2 RD, sens in care-va {nlatura acest motiv de recurs. Page 7 of 12 Jn -ceea ce priveste motivul de recurs referitor la faptul cét insianja de fond in mod gregit nua ficut aplicarea prevederilor art. 54 alin. 6 din RD Recurenta sustine cd art, 54 pet. 6 din RD refine dou’ cauze de nepedepsire a clubului, iar instanfa de fond au a ficut aplicarea acestui text, desi se impune prin taportare la situatia de fapt concreti dedusa judecdiii. Comisia de Recurs va avea in vedere ca art, 54 pet. 6 din RD prevede ci _,sancfiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate daca jucitorul sau clubul-respectiv dovedese cd nu a existat sau a existat o culpa minima a sa in sAvargirea abaterii sau dact alte motive serioase o justified, cum ar fi, in special, abaterile care au fost provocate intenjionat pentru a cauza sanctionarea jucdtorului sau clubului conform acestui articol”. Comisia de recurs va avea.in vedere c¥, aga cum a rezultat din analiza motivului derecurs anterior, s-a refinut in mod temeinic raspunderea disciplinar& a recurentei tn temeiul art. 54 pet. 2 RD ceca ce nu justificd inlaturarea sanctiunilor prevazute de acest text (clubul recurent este culpabil potrivit rispunderii disciplinare objective de la art. 54 pet. 2RD). De altfel, chiar si reprezentan{ii intimatei ACS SEPSI OSK au sustinut in fata Comisiei de Recurs ci meciul poate s4 nu fie intrerupt si af fi putut continua pe terén deoarece nu punca in pericol siguranta si ordinea publica. Insi, in-conformitate cu-art. 54 pot. 4 RD (aspect mentionat si in paragraful 4.33 din hotardrea recurata), comisia de fond a mai aplicat suplimentar recurentei, pe langa penalitatea sportiva de 22.500 de lei si urmatoarele sanctiuni: forfait in favoarea lui ACS SEPSI OSK si interzicerea propriei galerii sau propriului grup de suporteri la 6 (sase) jocuri disputate in deplasare sau pe teren propriu. Articolul $4 pet. 4 RD prevede cé' ,in functie de.circumstanfe, organul disciplinar poate aplica si alte sancfiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizirii jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului ptin forfait, sciderea a 2-6 puncte sau excluderea din competitie”. Agadar, acest text impune o analizd a circumstantelor in care a avuit loc stivargirea abaterilor disciplinare. Pe de alté parte, art. 54 pet. 4 mentioneazi c& organul disciplinar ,,poate 3 ite sanctiurii” ceea ce itiseamna cd existd o optiune intre a nu aplica nicio sancfiune din cele patru prevaiute, de a aplica una sau mai multe din cele patru sau a le aplica-pe toate, in bloc. Din cele patru sanctiuni posibile ce pot fi aplicate”, comisia.de fond a refinut, printre altele, si sanctiunea de forfait in favoarea ACS SEPSI OSK. Aceasté sancjiune disciplinara impacteazi evident rezultatil jocului de fotbal (echipa careia i se aplica a astfel de sancfiune pierde meciul si, implicit ‘punctele puse in joc, la ,masa verde”). Daca in cazul abaterii disciplinare de la art. 54 pet.2 RD sanctiunea este obligatoriu a fi aplicaté daca se retine cf. a fost savarsitt abaterea disciplinara, in cazul art. 54 pet. 4 RD organul disciplinar poate aprecia, la cazul concret, daca se impune si pierderea meciului prin forfait. Comisia de Recnrs apreciazi c& sanctionarea suplimentar’ cu forfait a recurentei este excesivi in prezenta cauza, Clubul recurent raspunde disciplinar pentru fapta unor ter{i (suporteri Page 8 of 14 ai clubului) si pentru care este sanctionat cu penalitate sportiva, dar nu a rezultat ¢& respectiva abatere disciplinari a fost provocatt, intretinutt, tncurajati, organizata sau instigati de U Craiova 1948 SA. Daca clubul recurent ar fi provocat si susfinut, in inod direct, respectivele manifestiri xeriofobe si rasiste ale suporterilor, atunci aplicarea sanctiunii de. forfait ar fi fost justificat’. Din probele administrate tn cauz8 nu a rezultat o asemenea atitudine sau actiune din partearecurentei, sanctiunile de penalitate sportiva si cea de interzicere a propriilor suporteri/galerii fiind necesare si suficienie in acest caz. Av&nd in vedere cd art. 54 pet. 6 RD prevede ca sanctiunile aplicate pe baza acestui.articol pot fi reduse ... daca alte motive serioase o justific&, iar art. 54 pet, 4 RD lasi o opfiune organului disciplinar, in functie de circumstantele concrete ale cauzci, de a aplica si alte. sanctiuni complementare, ludnd in considerare argumentele mai sus-expuse, Comisia de Recurs urmeaza a inltura sanctiunea de forfait in favoarea ACS SEPSI OSK. in acest context, avand in vedere ca meciul a fost oprit regulamentar in temeiul art. 58 pet. 10 ROAF $i cd a fost inlaturatd sanctiunea de forfait, Comisia de Recurs urmeazi a face aplicarea art. 58 pot. 10 lit. ¢ RD care prevede cA .,in cazul in care, dupa suspendarea jocului, ‘comportamentul rasist nu va inceta sau se va manifesta din nou, arbitrul va fluiera sfargitul jocului, Comisia de Disciplina gi Etick urmand sf sanctioneze tn mod corespunzitor clubul vinovat”. Asadar, se lasi la aprecierea comiisiilor jurisdicjionale sanctionarea clubului vinovat si, implicit calea de urmat. fn acest caz, Comisia de Recurs va avea in vedere of art. 4 pet. 2 RD prevede ca »Persoanele menfionate la alin. 1 sunt obligate, in orice moment, si recunoasca principiile de bazi.ale fothalului romanese, statutele si regulamentele FIFA/UEFA/FRF, precuim gi "Legile Jocilui” emise de IFAB”, ceea ce semnificd faptul cd aceste ,,Legile Jocului” sunt recunoscute, ca atare, in procedura disciplinara. in conformitate cu Legea nr. 7 pet. 5 din Legile Jocului Un joc oprit definitiv trebuie sé fic rejucat, cu exceptia situatfilor in care regulamentul competifiei sau organizatorii disput altfel”. In concluzie, la oprirea definitiva a unui joc, regula este Tejucarea, in prezenta spet’, Comisia de Recurs va retine 0a, intradevar, potrivit art. 54 pet. 4 RD. coroborat cu art. $8.10 ROAF se prevede ci, in cazul opririi definitive ameciului, se poate aplica si sancfiunea de forfait care prin natura sa exclude rejudecarea meciului (acesta se termin’ la masa verde prin pierderea cu scorul dé 3-0, deci nu se mai rejoaci). Avand in vedere ci Comisia de Recurs a inlaturat sancjiunea de forfait, nu mai exist nici un impediment regulamentar pentru a face aplicarea Legii ni. 7 pet, 5 din Legile Jocului, cu consccinta rejucdrii jocului intrerupt. Avarid in vedere aceste considerente, Comisia de Recurs va refine in parte motivul de recurs invocat de recurenta, En ceea'ce priveste motivul de recurs in sensul ca instanja de fond a inedlcat principiul meritului sportiv.reglementat de art. 54 din Statutul FRF Recurenta ataid ci ierarbiile finale trebuie definitivate potrivit meritului sportiv, prin desfigurarea competitic sportive, pe teren. Page 9 of 21 Cornisia de Recurs nu va refine acest motiv de recurs. Rar’ a nega existenfa principiului meritului sportiv, este evident c& acesta se aplicd cu exceptia situatiilor in care se refine raspundere disciplinara a actorilor implicafi in aceste competitii sportive, in cazul in cate exista © rispundere disciplinar’, sancfiunile ce pot fi aplicate pot conduce fa o alt jerathie finala’ a competifiei (de exemplu in cazul unor depunctari, eliminare din competifie, forfuit, chiar in ipoteza desfigurdrii unor meciuri fiird suporteri care-ar putea influen{a rezultatul final). Jin coea ce priveste motivul de recurs referitor la faptul ca s-a inedileat principiul discirimindirit Recurenta arati cd plrtile trebuie s& aibé un tratament egal in fata organelor de jurisdictie, invocénd faptul c& pan’ acum sancifunile au fost date ta temeiul art. $4 din RD si nu prin oprirea jocului. Comisia de Recurs nu va refine acest motiv deoarece procedura opririi meciului este reglementaté de art, 58.10 ROAF iar sancfiunile disciplinare sunt prevazute in-RD in functie de abaterea disciplinard, Faptul c&.nu a fost aplicatd, in spefe similare, procedura de oprire ajocului, ‘nu este de naturli a crea discrimin&ri, dac& situajia de fapt nu a impus acest mecanism, Aceasti procedura poate fi dispus de arbitru, prin raportare Ia situafia coneretd cu care se confrunti [a meciul respectiv, avand in vedere condifiile si pasii impusi de art. 58.10 ROAP. In cea ce priveste cele doud interventii accesotii, avand in vedere c& acestea au fost formulate in sprijinul recurentei U Craiova 1948 SA gi cd se va admite recursul acesteia, Comisia de Recurs urmeaza a admite'si aceste cereri de interventic, Jn coneluzie, Avdnd in vedere considerentele mai sus-expuse, Comisia de Recurs, cu tnanimitate: HOTARASTE Admite recursul formulat de ACS SEPSI OSK impotriva Hotararii CDE nr. 573/15.02.2023. Desfiinjeaz& in parte Hotirarea CDE ar. 573/15.02.2023 in.ceea ce priveste sancfiunea cu penalitatea sportiva. {in temeiul art, 83.7 din RD al FRF se sanefioneaza clubul ACS SEPSI OSK cu penalitate sportiva in cuantum de 10,000 de Tei. Admite recursul formulat de FC U Craiova 1948 SA impotriva Hotirarii CDE nr. 573/15.02,2023. DesfiinfeazA in parte Hotdrérea CDE nr. 573/15,02.2023 in ceea ce priveste sanetiunea cu forfait (3-0 in favoarea ACS SEPSI OSK). in temeiul pet. 5 din Legea nr. 7 din Legile Jocului dispune rejucarca jocului dintre ACS. SEPST OSK gi ECU Craiova 1948 SA din minutul 0. Menfine celelalte dispozitii ale hotérarii recurate. Page 10 of 14 Admite cererile de interventie accesorii. Definitiva si executorie pe plan intern. Hotararea poate fi atacatd la TAS, in termen de 21 de zile de la comunicare. Pronunfata azi, 09.03.2023, in sedin{a nepublica, la sediul LPF din Bucuresti, str. Al. Vitzu, nr. 2A, sector 5. eo ( Presedinte Claudiu Constants Dinu Vicepresedinte Elena Stoian Membru: Daniela sp ei fembru: George Ilie Membru: Doru Traila Deu) be Secretar: Page 11 of 11,

S-ar putea să vă placă și