Sunteți pe pagina 1din 2
Catre: FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL D-lui, Razvan BURLEANU - Presedinte ‘in atentia: D-lui. Adrian Sténgaciu — Sef Serviciu Juridic Dela: LIGA PROFESIONISTA DE FOTBAL Data: 5 julie 2022 Re: ‘Adresé FC CFR 1907 CLUJ nr. 779/30.06.2022 ‘Stimate domnule presedinte Razvan BURLEANU, Prin intermediul prezentei, vi transmitem adresa FC CFR 1907 Cluj nr. 779 din data 30.06.2022, prin intermediul céreia, clubul membru LPF a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adun&rii Generale Ordinare a LPF din data de 01 iulie 2022 a unui subpunct referitor la "necesitatea modificaril regulamentelor sportive, astfel incét pe banca de rezerve sé fie permis un numér de 12 juciitori, faté de 8 juciitori cum este in prezent.” Tn cadrul Adunarii Generale Ordinare a LPF din data de 01 iulie 2022, cluburile membre au decis in unanimitate s8 sprijine demersul FC CFR 1907 Cluj, astfel c& va inaintim propunerea spre a fi dezbatuta in viitoarea sedint& a Comitetului Executiv al FRF. Custima, wwwiptro be CBR 1907 Chey a4 ‘sire Nr, 2 FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A. Stadion ,.r. Constantin Radulescu” Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, Romania tel: +40 264 59 88 31/33; fax: +40 264 59 88 42; e-mail: club@cfri907.10 website: www.cfr1$07.ro ——__ _____S Catre, Liga Profesionisté de Fotbal Bucuresti, str. Alexandru Vitzu, nr. 2A, Sector 5, Romania office@|pf.ro, tel. +40214120091 Subserisa FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A.,cu sediul in Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, judetul Cluj, tnregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr J12/1653/2001, avand CUI RO14331896, inregistraté in registrul sportiv cu nr. CJ/A8/00001/2002, fax: 140264598842, e-mail: club@cfr1907.r0, reprezentat& de cdtre Presedintele Sportiv - DI. Cristian Balaj, va scriem prezenta ‘SOLICITARE Prin intermediul c&rela va rugim respectuos, avand in vedere organizarea Adundrll Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal din data de 1 iulie 2022, s& adugati un nou subpunct pe ordinea de zi a sedintei, referitor la itatea ul ve | inca e i c "cru care ar aduce regulamentele nationale pe aceeasilinie cu cele de la nivelul FIFA SiUEFA, ‘Va multumim! Cu deosebita consideratie, 2-1 Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A, —z aby prin Pregedinte Sportiv - Di. Cristian Balaj 4 f Nr- ord. Registrul Comergului / an: 1127165372001 +: God Unic de Inregistrare: 14501896 Ty AN DUE fiscal: RO, Reetstru sportiv sub nr.: CJ/A3/00001/2002 :: Capital social subscris si varsat: 123,283 300 le Conturi IBAN: RO 70 BTRLRONCRTO064150802 :: TRANSILVANIA BANK

S-ar putea să vă placă și