Sunteți pe pagina 1din 5
Expunere de motive in Roménia, salariafii, indiferent de sectorul in care activeazé angajatorii acestora, beneficiaz’ de 15 zile de sérbatoare legala nelucritoare, prevaézute la art, 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata. Fafa de cele sase reglementate in anu! 2003, anul adoptirii Codului muncii, numarul acestora a crescut pana in prezent de 2,5 ori, Dac& anul 2003 situa Roménia in coada clasamentului privind numérul sarbitorilor pentru care se acorda zile libere, anul 2023 ne-a propulsat pe primele locuri, in urma Franjei, Germaniei, Belgiei sau Spaniei cu cate 11, 9, respectiv 8 zile. Alte zile libere sunt de asemenea acordate angajatilor, neconformarea fiind sanctionata cu amenzi consistente. Astfel, art. 147 prevede faptul c& in cazul unor evenimente familiale deosebite, angajatii au dreptul la zile libere platite stabilite prin diferite legi sau incluse in contractele colective de munc’ sau regulamentele inteme. Cu titlul exemplificativ o astfel de lege este cea a concediului paternal, Legea nr. 210/1999, conform careia tatal nou-nascutului are dreptul la 10 zile libere lucratoare platite, respectiv 15 zile dact absolva un curs de puericultura, respectiv o zi liber fn cazul in care salariatul este donator de sénge, pentru ziua donarii (H.G. 1364/2006). Existd si situafii in care indemnizatia aferenta zilelor libere este compensata sau se achitA din diferite bugete, cum ar fi in cazul zilelor libere pentru parinfi atunci cand unitifile scolare isi suspenda activitatea - Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere p&rinfilor pentru supravegherea copiilor, in situafia inchiderii temporare a unitatilor de invatimént-, sau indemnizafiile aferente ingrijirii copilutui bolnav sau pacientilor cu afectiuni oncologice, indemnizafii de maternitate, etc. in plus fafa de acestea, este uzuald acordarea de zile libere platite pentru evenimente familiale (cdsatorie), situafii deosebite (deces al membrilor familiei). Odat& cu cresterea numérului de zile libere la care angajafii au dreptul, a crescut proportional si presiunea asupra cheltuielilor cu forfa de munca a firmelor raportat la numérul zilelor productive. in sectoarele unde procesul de productie sau prestarea de activitifi nu pot fi intrerupte, angajatorilor li se dubleaza cheltuielile salariale pentru zilele respective. Eforturile financiare ale unui astfel de operator echivaleaz pentru un singur angajat al stu cu o Iund si jumitate de munca in regim normal. Considerind c& orice prevedere suplimentar privind zile libere suportate de angajator inseamné cheltuieli pe seama rezultatelor financiare ale unei intreprinderi, si c& proliferarea lor ar putea impinge firmele cu situatie financiara fragilizata de crizele suprapuse pe care le traverseazi economia inspre pierderi gi faliment, initiativa legislativa propune ca orice astfel de nou reglementare si fie fnsofitt de misuri compensatorii: suportarea cheltuielilor salariale respective din bugetul consolidat (de ex. Fondul de creante salariale, Fondul de asiguriri sociale de somaj) sau compensarea pierderilor angajatorilor prin reducerea unor contributii obligatorii pe forfa de munca (de ex. contributia asiguratorie de munca) aferente zilelor nelucrate ori alte deduceri sau facilitafi. Initiatori, ‘Nr. ‘Nume gi prenume ‘Apartenenta ‘Semnatura ert. politica C © Woccede xatacy | vorrk 2 | HASRU GABOR TT Oane 3. [accor Loteity Conor | VNMa 4 GH fhooly vdH 2 8. \Bevewee. wetltbis Jk 6 | ZENCYEL CsADK VAMP 7 | Roman Feopginy | PAL 8 ails yogi | PUL. 9. | pEonEr My ecg | ME Initiatorii propunerii legislative privind masurile compensatorii in cazul instituirii de sArbatori legale in care nu se lucreaza ‘Nr. ‘Nume si prenume ‘Apartenenta_ Semniiturd ert. politica: 10. | aks SMe URAL Me | Yd Datecode base. ea ~ ean Dian TH Pe 13. | Alexe FLoeiu QML a Le rhen Melcinne Hemdsl Hie 18. | QEUENEN Agri | vane 16. | Sig opekr FNL 7 | Rabu PUL 18. TRArLa CRAIN A-__| PC 19. | AVRAMESCD @BREL [FNL 20. Bir cea— (22 Gu Pu a. | Kucosie Thee deesae| VOR 2 |tUwss AoTeY | vhat 23. Tenn Parl OAt 0 Suy_| MH ldatac. ddcxO- lurve era Adar Vide Delf VOR 6. | Now rote | UAtye! 2. | NeAku MocAet pet 2B] ee She. Rocke | TERR cae Ae red Slunarane | PID Inifiatorii propunerii legislative privind misurile compensatorii in cazul instituirii de sarbatori legale in care nu se lucreazi Nr. ‘Nume si prenume ‘Apartenenta politica cert, © Kovacs Hite Ehidbet. UdiR "bab Akl. | vprte ® lorie Neo | debe % sever seues | vane # TanwlAYl yank] psa. * | G7Roe Elle | 7S.D, % Ldinu célerLut-eega- PSF "Pow Poin | . * Ppretdy hembargcrion Pep) i Vicor We USR “| Gesu Adem Use "| bob Virol tinvs | US2 ®) Oneshots duet brow? — ROT ® | Crem You carey] PSD fe Mle: baw Rabon Min ® yeotlei Coreen) iw < STAN CU tobe Aine | ROCEwe bus] Maan TUNO Semnitura Initiatorii propunerii legislative privind masurile compensatorii in cazul instituirii de sarbatori legale in care nu se lucreazit Ne ‘Nume gi prenume ‘Apartenenfa politica Semnaturi ort, 2 fy 8 nel Uespmerl 52 *TERVIN MOLNAR) PNL Thole Glo Soo. | ONL "| DUD sop Pde 52, : Ve . LN rw 53. 7 PONG Ook T, ee Raw Sowerpes | PAL SS Vadalury LAletg—deoie UN MR Dutt VA COSTEL PSH 54, 37. SS 58. 59, 60. 61. 62, 63. 64, 65.

S-ar putea să vă placă și