Sunteți pe pagina 1din 11

DiviziaTehnic Nr. 5211 /513107 .201 .

07 1

APROBAT, I DirectorRegional, Ing.VictorFRASIN OI

VIZAT, Gontabil-Sef, Ec. Constantin 'y'4|4lHART

.!

.-''l;;,' w4

.l

/' /"

t'-

*-

CAIETDE SARCINI Pentru achizitionarea a serviciului proiectere executie de lucrare 9i t inclusivcelulele , , i n l o c u i r e ch i p a me np ri ma rg i secundar , CFR 1 gi GFR2 in sta ti a de 110120KV Rogiori de Vede" 1. Dategenerale Stalia electrici 110120kV Rogioride Vede, este in proprietatea CEZ. in aceasti stalie Sucursala Regionala Craiova, CF Centrul Electrificare Rogiori in proprietate are doui celule: . L E AC F R 1 . L E AC F R2 Aceste celule alimenteazi liniile LEA CFRl 9i CFR2 in proprietatea Sucursalei Regionala Craiova, CF Centrul Electrificare Rogiori. Liniile pe suntracordate fazeleR 9i T ale secfiilor 9i B ale statiei A Stalia110/20kV Rogiori Vede este o staliede tip exterior simplucircuitde bare de cu prin secfionate longitudinal cuplacu separator. Statiaeste echipata doud celulede transformator cu patrucelulede 25MVA 11Ol2OkV, LEA 110kV,doudcelule mdsura doudcelulecu descircdtoare de 11OkV. 9i 2. Faza: . Proiect TehnicAi Detalii Execu{ie de . Montaj punere functiune si Tn 3. Datetehnice 3.1 Circuiteprimare La ora actuald celulele CFRl gi CFR2suntechipate cu:

. . ' . . in

Intrerupatoare IUP de 1250A, 3.000MVA,aclionatecu dispozitivecu aer tip comprimat DPE ; Transformatoare curent CESU 11OkV de tip 2x200l5l5l5A; pentruprezenta pe Transformator tensiunii LEA CFR1,de tip TECU 11OkV; pentruprezenla pe Transformator tensiunii LEACFR2,de tip TEMU 110kV; Separatoare 11OkV SBEP-1 de tip 1OkV; 1600Acu aclionare manuala. cadrul lucrdrilor de modernizare vor fi inlocuite echipamentele primare

(intrerupdtoarele, transformatoarele de curent 9i transformatoarele de tensiune) cu echipamente performante, posibilitatea noi cu comenzii la distan[i de 3.2 Circuitesecundare Datele referitoarela circuitelesecundare sunt informative.Modernizarcacircuitelor secundare faceobiectul nu acestei lucriri. LiniileCFR1 gi CFR2 sunt previzute cu protectie maximalS curent gi protectie de homopolard. Panourile releele proteclie cu de suntmontate camera,de in in comanda sta{iei. sta[ia a Rogiorieste prevdzutdrealizareaunui sistem de comanddcontrol,a cdrui implementare incepein anul 2011,care va preluatoate informaliile la instala{iile comandd, de de control, proteclie, prin protocoalelor misurd, contorizare, intermediul standard transmisie datelor de a intrecomponentele sistemului. 4. Necesitatea oportunitatea efectuirii lucririi 9i principal Factorul care a condusla necesitatea modernizirii acestorceluleeste uzura primaregi secundare fizicd9i moraldavansatd echipamentelor a existente, care se datoreazi in primulrind duratei vialddepigite, de echipamentele in functiune peste14 ani. fiind de Celulele aferente stalieide 110/20kV Rogiori proprietatea din CEZ au fost modernizate primare, in ceea ce privegte circuitele cutiilede clemegi circuitele secundare, urm6ndca la inceputul anului2011,sd inceapd etapade modernizare circuitelor a secundare. in acestsens CEZ Distribulie S.A. Alexandria solicitat modernizarea a echipamentelor celulelor CFRl gi CFR2 ce apartinSucursalei CFR Rogiori, echipamente cu compatibile cu echipamentele gi cu posibilitdli integrare SCADA. CEZ de in 5. Cerintetehnice Lucrarea doui componente: are A. Realizarea documenta(ieide proiectare(Proiecttehnic+Caiete sarcini gi de Detaliide execu[ie,inclusivavizareadocumentatiei CEZ Distribufie] la

Documentalia proiectare fi realizatdin conformitate legisla{ia vigoare,in de va cu in cinciexemplare documentalia avize9i autorizalie construire, doudexemplare. iar de de in pentrulucriride construclii Se va intocmiseparat documentalie montajgi documenta{ie de organizare gantierdacd este cazul,iar contravaloarea de documentatiei fi inclusdin va prelulofertei. Documentafia proiectare fi avizati de verificator de va MLPAT,de CTE- CNCF CFR SA, CTE-Sucursala Regionald Craiova, 9i de CTE CEZ Distribulie CF c6t Craiova. general privind proiectirii/executiei Devizul cheltuielite necesare lucrdrii va intocmiTn se mii lei gi mii euro,conform generalal CN CF CFR HG 2812008 va fi aprobat Directorul de 9i SA Bucuregti. La realizareadocumentalieise vor respecta cerin{eleCEZ Craiova referitoare la conexiunile dulapurile comandi 9i protecfie. cu de Dupd avizarea lucririlorproiectele fi vor pentruoricemodificare respectate strictele, cu urmind a fi cerutacordulambelorcompanii. B. Lucririle de execu(iea modernizirii celor doui celule Lucrdrile execulie de constau inlocuirea in urmitoarelor echipamente celuleleLEA din C F R 19 i L E AC F R 2 : ' intreruptoarele bipolare tip IUP 11OkV (acfionate cu aer comprimat) cu intrerupdtoare bipolare izolatie cu SFo(actionare electrica resort); cu . ' ' . ' . . Transformatoarele curent11OkV CESU,2x 1O0l5l5l5A transformatoare de tip cu de curent izolatie cu SF6; pentru prezentatensiuniipe LEA, de tip TECU 110kV, cu Transformatoarele transformatoare tensiune izolalie de cu SFo; inlocuirea cutiilor cleme; de pdndla dulapurile comandd protec[ie Pozare cabluri de 9i Reabilitareadoudseparatoare 11OkV (inlocuirea patruizolatorl 19 rile); a de a cu Lucriride reparalii supo(iidin betongi hidrofobizare la Circuitele secundare fi tratate actului vor cf. CEZ menlionat anterior.

Echipamentele achizitionate fi in conformitate FigeleTehnice,anexate,vor fi vor cu insolitede certificate garanliegi vor fi compatibile echipamentele de cu CEZ. Modernizarea va realiza prin inlocuireaechipamentelor se existente,prevdzuteprin Caietulde sarcini, echipamente la nivelultehnicactualin aer (toateechipamentele cu noi, utilizate fi de tip individual izolatie SFo).Pentru vor cu in realizarea conexiunilor vor utiliza se clemegi armdturi noi.

C.

primarede comutafie Echipamentele

gi intrerupitoarele inalti tensiune fi cu autocompresie vor avea mediude izolatie de vor vor 9i de stingereSFo.intrerupdtoarele fi previzute cu contactecu arc in vedereaprotejirii principale contactelor echipamentele fi prevdzute un dispozitiv misurarea densitilii vor cu de gazuluiSFo cu iegirepe doud contacteliberede potenlial(un contactsemnalizare nivel pentru alarmare un contact comandd blocare). de 9i Sistemul declangare camera stingere fi de tipulcu dubldde declangare. de din de va Mecanismul intrerupitoarelor fi cu actionare resortechipat motorcomandat va cu cu la tensiunea 220Ycc.Actionarea fi pe ambii poli cu un singurmecanismde actionare. de va Mecanismul acfionare fi echipatcu cAte doud bobinede declangare va de independente, alimentate surseseparate. din gi Circuitele comandivor fi prevdzute releeantipompaj cu releede supraveghere de cu gi in a circuitelor declangare poziliile de intreruptoarele puteafi comandate deschis inchis. vor atit localcAtgi de la distan{i intrerupitoarele cuprinde furniturA structura vor in metalicdde suslinere, accesorii 9i pentrumontaj9i fixareaconexiunilor propriiechipamentului dispozitiv umplerecu SF6, gi de inclusiv butelie gaz. Din punctde vedereal fundaliei luatin considerare suportcu o de s-a un doui coloane sprijin. de nu umplute gaz la presiunea lucru,se cu de JinAndcont cd echipamentele se livreazd va livragi un dispozitiv umplere butelii gaz in cantitatea de de corespunzdtoare. 9i D. Transformatoarele curent de

Transformatoarele curentvor fi cu izola(ie SFo. de in Transformatoarele avea cAte 4 infdgurdrisecundare.Echipamentele vor vor permite pe modificarea raportului transformare parteaprimard de pentru SFo cu doui contacte Fiecaretransformator fi prevdzutcu un densimetru va pentrurealizarea liberede potenlial funcliilor alarmare blocare. de 9i Transformatoarele curent vor fi montate pe amplasamentul de celor existente,cu respectarea distantelor izola[ie aer previzute normativul in de in PE101/85. Pentruaceastaeste necesard suprainillareasuportilor beton existenticu un suport de metalic executat teavain lungime 65crn. din de

pentru primare fi racordati instalatia Supo(iimetalici suslinerea echipamentelor vor la de pe legarela pdmAnt douacii separate doua punctedistincte prizei legarela pdmint in ale de pe existente platforma staliei. E. Transformatoarele tensiune de Transformatoarele tensiunevor fi cu izolalie SFo. de in Transformatoarele aveacAte2 infdgurdri vor secundare. Fiecaretransformator fi previzut cu un densimetrupentru SFo cu doud contacte va pentrurealizarea liberede poten{ial gi funcliilor alarmare blocare. de Transformatoarele tensiunevor fi montatepe amplasamentul de celor existente,cu respectarea distantelor izola{ie aer prevdzute normativul de in in PE101/85. Pentruaceastaeste necesara suprainSllarea suportilor betonexistenticu un suport de metalic executat teavain lungime 65cm. din de pentru primare fi racordali instalatia Supo(iimetalici suslinerea echipamentelor vor la de legarela pim6nt pe douacdi separate doua punctedistincte prizei legarela pimAnt in ale de pe existente platforma staliei. F. Gircuitesecundarede comandi, semnalizare misuri 9i in vedereaintegriri intrerupdtoarelor 11OkV transformatoarelor curentgi de gi de de pentruliniileCFR1gi CFR2in circuitele comanda proteclie statieise vor tensiune de ale 9i realizaurmdtoa rele Iucri ri: . inlocuirea cablurilor mdsuri intre transformatoarele curent gi tensiunegi de de (PP)9i misurd (PCo); dulapurile cleme(XmK)9i dulapurile proteclie cu de . Racordarea cofretului comanda intreruptorului dulapul clemeal fiecdrei de al la cu gi panala dulapul cleme celuleprecum cablurile de comanda semnalizarc noi cu 9i panourile proteclie (nPP)9i comanda respectiv (nPC); de . Se vor prevedeaadaptirile necesarepentru folosireacelor doua bobine de declangare noului de intreruptor; ale tip Circuitesecundare Pentrurealizarea modernizdrii celulelor, fi necesaremontareaunor giruride cleme vor suplimentare, dulapurile cleme,pentruinfigurdrile in de secundare transformatoarelor ale de gi curent de tensiune. Modificarea schemelor protectie face obiectul de nu acesteilucriri. Limitalucrdrilor o girurile clemedin dulapurile comandi9i proteclie. reprezinti de de

Cablurile utilizate vor fi cu conductor cupru cu izolaliedin PVC cu intirziere la din propagarea fldcirii. Lucriri in vedereamoderniziriicelulelor Pentruasigurarea continuitilii alimentare energieelectricd consumatorilor Tn cu a din zond, realizarea lucririlor de retehnologizare aferentestalieide 110kV,se va face ,,pascu pas",cu utilizarea pe Va unor provizorate. fi necesariintreruperea alimentdrii rdnd a celor d o u dc e l u l e R I 9 i C F R 2 . CF Principalele lucriricarese vor executa sta(ia11OkV in Rogiorisunt urmetoarele: . Realizarca domeniului lucrupentru de inlocuirea celulei linieCFR19i CFR2 de . . . . . . . . . . . . . . . Demontarea liniilor lanlurilor izolatoare la sistemul bare pe po(iunea de de de 9i aferentd celordoui celule: Demontarea conductoarelor legiturdde la bare9i intreechipamente de Deconectarea circuitelor secundare la cutiile clemecu asigurarea de de funclionirii instalatiilor ramase functiune in Demontarea echipamentelor de celulelor linieCFR19i CFR2 funda{iilor Demolarea existente intreruptoarelorrealizarea fundatiilor noi; ale 9i Montarea echipamentelor aferente noi celulelor linieCFR1gi CFR2; de Montarea conductoarelora lan(urilor izolatoare de aferente echipamentelor 9i Montarea conductoarelor legiturala sistemul bare; de de Demontarea, sistemelorde comandd,control, protectii9i mdsurd existente, aferente celulelor CFRl gi CFR2 Demontarea cutiilor clemeexistente, celulele la de CFR1Si CFR2; Montarea cutiilor clemenoi; de Pozarea cablurilor legituraintrecutiile clemegi camerade comandd; de de primare montatecdt 9i la girurile Legarea conductoarelor echipamentele la noi de clemedin panourile din corespunzdtoare camera comanda; de Se vor realizalucrdride reamenajare terenului a necesare urma lucririlorde in modernizare statia de 110kV; in Punerea functiune in 6. Gerinfede asigurarea calitifii Executialucririlor se va realizain sistemulde asigururca calitdliiavAndca model de referinli SR EN ISO 9001/ 2008 Sistemele Calitatii Model de asigurare a calitaliiin produc{ie, montajsi service.

in acestsens se vor intocmifigeinsolitoare execuliei(operaliigi incerciri care vor fi ale prezentate spreavizarebeneficiarului). 7. Asigurareacalitdtiiin constructii Principalele documente referinfi: de . . . . Legea 10/1995privind calitatea in construc{ii, completdrile modificarile cu 9i ulterioare; gi privindautorizarea Legea 5011991 Legea 45312001 executariiconstructiilor, cu gi completirile modificdrile ulterioare; privindcalitatealucririlorde montaj OG nr. 95/1999aprobataprin Legea 44012002 pentru utilaje, echipamente instalalii tehnologice industriale; 9i gi gi Regulamentul verificare expertiza de tehnicade calitatea execulieilucrdrilor construcliilor, aprobat HG nr. 925/95. cu 8. Misuri de Securitatea Sinitatea Muncii (SSM),PSl, mediu 9i Executantul respecta va legislalia vigoarela sdnitatea9i securitatea in munciigi PSl, inclusivurmitoarele cerinle: prin"Regulamentul ordineinterna" beneficiarului; impuse de a precum altenormede proteclia cu beneficiarul, munciigi PSIspecifice. 9i Principalele documente referintireferitoare SSM 9i PSI: de la . Legeanr. 319/2006 ?mpreund Normele cu Metodologice aplicare, de aprobate conf. HG nr.1 .42512006; . . . . . privindasigurarea pentruaccidente muncd gi imbolniviri Legea nr. 34612002 de profesionale, modificirile completdrile cu ulterioare; 9i privindregimul produselor serviciilor gi HG nr. 1.02212002 care pot punein pericol gi viala,sdndtatea, securitatea muncii protec{ia mediului. privind HG nr. 45712003 asigurarea securitdlii utilizatorilor echipamente de electrice prinHG nr. 1.51412003', de joasdtensiune, modificati completati 9i privind HG nr. 300/02.03.2006, gi cerinlele minimede securitate sdnitatein muncd pentru gantierele temporare mobile. sau privind HG nr.97112006 gi/sau cerintele minimepentrusemnalizarea securitate de de sinitate la loculde munci:

privind cerinteleminime de securitategi sindtate pentru HG nr. 1.04812006 utilizarea citre lucritori a echipamentelor de individuale protectie, locul de de la m un ci ;

privind cerinteleminime de securitategi sdnitate pentru HG nr. 1.051/2006 pentrulucrdtori, specialde manipularea manuald maselor in a care prezintd riscuri afec{iundorsolombare i ;

. . .

privind HG nr. 1.09112006 minimede securitate sindtate pentruloculde cerin(ele 9i m u n cd ; privind cerinlele minime de securitate9i sinitate pentru HG nr. 1.14612006 in utilizarea muncdde citre lucrdtori echipamentelor muncS; a de privindverificarea Normemetodologice lucrdrilor montaj pentru utilaje, calitdlii de gi echipamente instalaliitehnologiceindustriale, aprobat cu Ordinul MIC nr. 1 293t8.1.1999;

. ' .

privind prevenirea 9i reducerea riscurilor Ordinul MIR nr. 344131.10.2001 tehnologice a evitdrii accidentelor muncd; de 9i Legea30712006 Legeaprivindapdrarea impotriva incendiilor Legeanr. 319/2006 impreuni cu Normele Metodologice aplicare, de aprobate conf. HG nr. 1.42512006;

gi Contractantul trebuie facd dovadaautorizdrii sd saledin punctde vedereal sdnatdlii securitdlii ocupalionale dovadaingtiinldrii Inspectoratelor Teritoriale Munc5,referitor de la 9i pe faptulcd, pentrurealizarea contractuluiTgi desfdgura va activitdlile nza acestora. Contractorul asigura va serviciul ,,coordonator materie securitate sindtate pe de in de 9i perioadadesfdguririilucrdrilor" pentru care va desemnaun specialist care va indeplini prin HG 300/2006.Executantul respecta cerinlele, atribuliile responsabilitdlile stabilite va 9i legislalia vigoare in referitoare protectia la mediului. pentruamplasament pAni cel tArziula data inceperii Se va intocmiconventia lucrdri de lucrului. privind Responsabilitdlile cercetarea inregistrarea eventualelor accidente muncda de 9i personalului giisau Furnizorului, prevdzute Conventiade Lucrdri vor fi Beneficiarului in gi in stabilite conformitate Legeanr. 319/2006 securititii sdndtitiiin munc5. cu a Principalele documente referinld de referitoare protectia la mediului: . Legea26512006 pentruaprobarea privindProtectia OUG nr. 195/2005 mediului . OUG nr.19512005 privind Proteclia mediului

' . . . .

OUG nr.7812000 privind Regimul degeurilor pentru aprobarea Legea nr. 42612001 Ordonanlei urgenta a Guvernului de nr. 7812000 privind regimul degeurilor OUG nr. 1612001 privind industriale Gestionarea degeurilor reciclabile pentruaprobarea privind Legeanr.46512001 OUG 1612001 Gestionarea degeurilor reciclabile gestiunii HGR nr. 856/2002 privind gi Evidenta degeurilor pentruaprobarea listei periculoase cuprinz6nd degeurile, inclusiv degeurile

9. Alte cerinte Proiectantul trebuiesa fie atestatANRE E1 iar personalul responsabil elaborarea cu proiectului trebuiedetina autorizatii ANRE gradul IVA si IVB gi de asemeneasa delind documente emisede organisme acreditate, confirma: care - certificarea sistemului management calitatii EN ISO 9001:2008; de al SR certificarea sistemului management mediului EN ISO 14001:2005; de al SR certificarea Sistemulde Management Sdndti(ii gi Securitdlii al Ocupationale OH S A S1 8 0 0 1 0 0 8 :2 responsabilitate sociala ASR8000. Executantul lucrdrii trebuiesa aibd experientd proiectarea executiaunor instalatii in 9i similare,defin6nd atestat ANRE E2 necesar executirii lucririlor, valabil pe perioada contractului. De asemenea executantul trebuiesa aibd personal calificat domeniu,cu atestare in ANRE gradul IVA gi lVB, ale ciror CV-urisi dovedeascicompetenla executarea de lucririlor. 10.Garanliatehnici terminare lucrdrilor. a

pentru pe viciile ascunse, cheltuiala sa; Eventualele defecliuniapdrutein perioadade garantievor fi aduse la cunogtinla prestatorului imediat dupdconstatare, acestava avea obliga{ia remedieze iar sa defecliunile constatate cel mai scurttimpde la anuntare. in

In cazulin carebeneficiarul constata termen 2 ani de la predarea in de lucririi,deficiente in lucrare, executantul obliga furnizezefdrdcosturi se sa suplimentare, dispozitii gantier9i de documentaliile aferente problemelor. soluliondrii 11.Gonfirmare, receplie9i decontarea seryiciilor 1. Executantul urmdtoarele are obligatii: inceperea lucrdrilor;

2. La recep{ia lucririlor,executantul prezenta: va

Eventualele privind neclaritdli cerinlele caietului sarcini vor ldmuriprinvizitarea de se amplasamentului obiectivului. Relalii telefon 0722693319, la persoana contactEne de Anton- $ef CentruElectrificare Rogiori. Se solicitdun contract cheie. la

S E F Divizie Tehnic, In g .F L ORIN ANGHELINA ', l' ,/o

2Qz//a

10

CENTRALIZATOR
Nr.crt. Denumire lucrari cap.si subcap.de valoare Furnizor/Prestator/E fara TVA xecutant LEI

1 PROf ECTARE incusiv avizCEZ LUCRAREdin care:

2 1 2 bucIntrerupator de123kv SFG 2 . 2 4 bucTransformator curent 1Okv 1 de SF6 2 . 32 buc Transformator tensiune11Okv de SF6 2 . 4C + M 2 . 5Orqanizare santier de
TOTAL VALOARE FARA TVA

VALOARE TVA TOTALVALOARECU TVA

OFERTANT