Sunteți pe pagina 1din 41

MATEI GAŞPAR MATRICE

ATITUDINI - TESIUNI

2 3
2
3

MATEI GAŞPAR MATRICE

ATITUDINI - TESIUNI

Prof. univ. dr. David Carol Personalitatea artistică consecventă a lui Matei Gaşpar, cercetarea şi creaţia

Prof. univ. dr. David Carol

Personalitatea artistică consecventă a lui Matei Gaşpar, cercetarea şi creaţia sa artistică se desfăşoară în mod evident pe un drum ascendent, prezentând valenţe calitative, solid edificate prin opere armonios structurate şi precis executate – nimic la voia întâmplării – lucrări în care mesajul şi forma constituie un tot expresiv, clar şi închegat, din care nu mai poţi să scoţi sau să adaugi nimic. Această stăpânire a materialului şi al formei generează atât din tradiţia arhetipală a zonei natale şi cultura prelucrării materialelor vernaculare, cât mai ales din formaţia academică de ceramist, beneficiar al Şcolii din Cluj a reputatului artist, profesor şi om de cultură, Cornel Ailincăi.

Lucrările lui Matei Gaşpar se prezintă ca structuri tridimensionale, uneori ca picto-obiecte în care domină spaţialitatea,iar o încadrare stilistică ne evocă valenţe ale Constructivismului liric.

Sinergia siluetei structurii portante, arhitectura elementelor spaţiale, a diferitelor materiale ce induc texturi şi culori, creează toate la un loc un efect spaţio-structural şi cromatic, constituind un mesaj semantic, ce parcă traduce elemente din odiseea spaţială în limbajul unui popor arhaic. Unele lucrări se prezintă ca nişte arhitecturi cosmice, ancorate în forme geometrice arhetipale, realizând o tridimensionalitate, pusă în valoare de variaţia unghiurilor de incidenţă a luminii.Tensiunile ce se creează în spaţiul dialogului dintre elementele structurale, materiale şi cromatice, constituie sursa matricei semantice finale a lucrărilor. Dar lucrările lui Matei Gaşpar prezintă şi certe valori ambientale. Dincolo de expresia dinamicii structurale şi a mesajului semantic, aceste lucrări funcţionează şi în registrul esteticii obiectuale, a obiectului frumos, ce invita atât la privit, cât şi la o experienţă tactilă.

Privind lucrările artistului, vedem în primul rând efectul şi expresia construcţiei, care este evident de sorginte geometrică, originând din matricea folclorului planetar, a formelor primare ca cercul, pătratul, triunghiul. În continuare, se desfăşoară aproape simultan două categorii de efecte şi dialogul dintre ele: efectul armoniilor cromatice şi cel al materialelor şi texturilor folosite. Împlinind şi asociate cu aceste valenţe, avem în unele lucrări imagini bidimensionale iluzionist-realiste, deschideri de spaţii, imagini ale cerului,a ierbii,a norilor şi uneori,suprafeţe picturale non-figurative,

5
5

Phd. Professor David Carol

Matei Gaspar’s artistic personality, his research and achievements in the arts field are to be found on an ascendant path, proving him qualitative aptitudes, thoroughly determined in his pieces of work, accurately fulfilled- nothing at random- productions in which the meaning and the shape represent an expressive entirety, lucid and well-defined, out of which one cannot remove, nor insert anything.

This mastering of the matter and shape originates in both the archetypal tradition of his native area, in the culture of processing vernacular materials, and especially in his academic training, benefiting from the Cluj School of the reputed artist and man of culture, Cornel Ailincai.

Matei Gaspar’s pieces of work present themselves as three- dimensional structures, sometimes as paintings- objects dominated by a profound sense of space; a stylistic approach may recall features of the lyrical Constructivism.

The outline synergy of the bearing structure, the spatial elements

architecture and of various materials inducing textures and colors, altogether create a chromatic and space-structuring effect that coagulates a semantic message, seeming to translate elements of the spatial odyssey in the language of an archaic people. Some of the works come up as cosmic architectures, meaningfully tied up

in archetypal geometrical shapes, leading to a three-dimensional

view emphasized by the variation in the light incidence angles.

The tensions created within the dialogue involving structures,

materials and colors establish the final semantic matrix for the works. Matei Gaspar’s works also bear a definite ambient value.

In addition to the structure dynamics and the semantic message,

these pieces of work develop a meaning as well within the object aesthetics, the exquisite object that urges to both a visual and a tactile approach.

When looking at the artist’s works, the construction effect and expression strike at first, construction of an obvious geometrical source originating in the world folklore matrix of the essential shapes such as the circle, the square and the triangle.

A prolonged view would discover, almost simultaneously, two

categories of effects and their relationship: the chromatic balance

care nu întotdeauna rezultă din structura şi textura materialelor, dar le completează şi le leagă, deschizând spaţiul perspectivei aeriene pe suporturile de sorginte telurică. În aceste cazuri, dialogul şi confluenţa registrului spaţial-iluzionist şi cel spaţial- structural realizează sinergic efectul artistic şi constituie valoarea de necontestat a lucrărilor. Această confluenţă a registrelor spaţiale, destul de rar întâlnită în general, se face din ce în ce mai prezentă în lucrările recente, de dimensiuni monumentale, ale artistului. În aceste lucrări se intervine pe alocuri cu efectul unor imagini secvenţiale sub formă de film, proiectat pe scheletul structural, realizând ample confluenţe a trei tipuri de formă şi imagine: structura spaţială materială, imaginea bidimensională cromatică figurativă sau abstractă şi în cele din urmă, imaginea cinematografică imaterială şi mobilă.

Discutând lucrările lui Matei Gaşpar din punctul de vedere al

obiectului artistic, al realizării tehnice, constatăm pasiunea de

a modela, cizela sau textura, remarcăm precizia execuţiei, grija

pentru detaliu şi acel cult pentru obiectul bine făcut, atât de specific bănăţenilor.

În opinia noastră, calitatea şi valoarea specifică a lucrărilor lui

Matei Gaşpar, o constituie fericita împletire a registrului teluric

al forţelor pământeşti, cu registrul cosmic realizat prin tensiuni

spaţiale, imagini şi culori.

effect and that of materials and textures. In some pieces of work, completing these artistic features and connected to them, there are some two-dimension, paradoxically illusive-realistic, images, space openings, images of the sky, the grass, the clouds and, sometimes, non-representational painting surfaces; these are not always a consequence of the materials structure and textures, but they complete their meaning, connect them and open up the aerial perspective on the earthly fulcrum.

In this view,the dialogue and the confluence of spatial perspectives, the illusive and structural ones, create, in synergy, the artistic effect and represent the works’ undisputable value. This confluence of the spatial perspectives,rarely to be found in general,is particularly frequent in the artist’s most recent monumental works.These are fulfilled by the action of some stills in a film sequence, shown on the structure outline and, thus achieving ample confluences of three types of form and image: the material spatial structure, the chromatic representational or abstract image and, finally, the cinematic immaterial and mobile image.

Referring to Matei Gaspar’s works, from the point of view of the artistic object and the technical achievement, we can notice the passion for modeling, polishing and emphasizing the texture, we can remark the precision, the detail-oriented attention, the creed in the thoroughly made object, so specific of the people in Banat.

In our opinion, the quality and the particular value of Matei Gaspar’s works are achieved by the fortunate mixture of the earthly register of the land forces with the cosmic one, by means of spatial strains, images and colors.

6
6
mixture of the earthly register of the land forces with the cosmic one, by means of
mixture of the earthly register of the land forces with the cosmic one, by means of
mixture of the earthly register of the land forces with the cosmic one, by means of
mixture of the earthly register of the land forces with the cosmic one, by means of
Materie şi spirit Constantin Prut De îndată ce artistul pătrunde în misterele lumii materiale –

Materie şi spirit

Constantin Prut

De îndată ce artistul pătrunde în misterele lumii materiale – el se apropie cu acelaşi interes de configurările în metal, piatră, lemn, pământ, răşini sintetice etc. – Matei Gaşpar identifică o serie de elemente ordonatoare, de amprente ale principiilor raţionale. Sunt semne ale tensiunilor formative, care iau de regulă aspectul unor expresii geometrice, marcând în mod frapant despărţirea de haos, de imprevizibilul incongruenţei ce domnea înainte de acţiunea forţelor sacrului.

Această vocaţie a începutului, această evocare a iniţialului efort de luare în stăpânire a lumii, este, după cum vedem, un necesar exerciţiu iniţiatic în care s-au aventurat mulţi reprezentanţi ai artei moderne, fascinaţi de misterul „primei dimineţi a lumii”, de promisiunea „eternei reîntoarceri” la care se referă Mircea Eliade. S-a trecut, în perioada de început a artei moderne, de la negarea pasionată a formele îngheţate ale academismului, la o tot mai categorică respingere a convenţiilor, a clişeelor, a achiziţiilor de limbaj, a patrimoniului, pentru a se identifica inocenţa originară, sensibilitatea umană nefalsificată de gesturi acumulate de-a lungul timpului.

În spaţiul originar, în evocările dimensiunilor materiale ale lumii, spre care ne invită Matei Gaşpar, întâlnim gesturi ale unor discursuri abstracte, ale unor tendinţe de evitare a concretului, a acumulărilor incidentale ale actualităţii ce împiedică contactul cu esenţa lucurilor. Aşa s-a ajuns, de pildă, la suprematismul lui Malevici, la plasarea demersului artistic în cuprinsul sensibilităţii pure, a pătratului alb pe fond negru, refăcându-se traseul iniţial al naşterii limbajului. Spre aceeaşi „primă dimineaţă a lumii” ne cheamă negaţia dadaistă, propunerile artei informale, discursurile picturii lettriste, toate acele manifestări ce urmăresc, dincolo de convenţiile gândirii figurative, naşterea şi evoluţia semnului, instalarea lentă în haosul material a unor alfabete,a unor repertorii personale prin care realitatea să fie percepută şi stăpânită.

Valorile geometrice, atât de prezente printre modalităţile la care recurge artistul, sunt vizibile, înainte de toate, în felul în care îşi delimitează câmpurile compoziţionale. Un clar principiu

9
9

Matter and spirit

Constantin Prut

As soon as the artist masters the mysteries of matter- he attempts, with the same interest, metal, stone, wood, clay, synthetic resins compositions- Matei Gaspar identifies a series of ordering elements, impressions of rational principles. These are representations of the formative tensions, usually adopting the aspect of geometrical expressions and marking strikingly the demarcation from chaos, from the unpredictable status of the incongruity having ruled before the sacred forces action.

This vocation of the beginning, this evocation of the initial effort to master the world is, as we can notice, a necessary initiating exercise undertaken by many representatives of the modern art, fascinated by the mystery of the “world’s first dawn”, by the promise of “the eternal return”, Mircea Eliade was referring at.

When modern art began to manifest itself, its representatives switched from passionately denying the rigid academism to

a growing definite rejection of conventions, clichés, linguistic

acquisitions, the cultural heritage in order to identify the original innocence, the human sensitivity unaltered by cultural and social

acquirements.

In the innate space, in his recalling the material dimensions of the world to which Matei Gaspar invites us, we encounter manifestations of some abstract discourses, of some tendencies to avoid the tangible, of the fortuitous cumulative present that prevents contact with the essence of things.

This is the path, for instance, to Malevici’s suprematism, to placing

the artistic credo in the very core of pure sensitivity, of the white square on a black background; thus, the initial path of the language birth is being recovered.To the same “the world’s first dawn”, the Dadaist denial, the informal art proposals, the letterist painting discourses orientate our perception on art;all these artistic beliefs aim, besides the representational way of thinking, the birth and evolution of the sign, the gradual penetration of some alphabets into the material chaos, of some personal repertoires by means

of which reality is perceived and mastered.

ordonator triumfă în organizarea materialului care reclamă în permanenţă prezenţa unor vectori geometrici – patrat, triunghi, cerc. Această invazie a reperelor geometrice se insinuează în aparatul ornamental, în economia repertoriului de semne ce desemnează cristalizările materiale, dar poate fi înregistrată şi în forma reliefurilor, a configuraţiilor spaţiale ce se ivesc în creaţiile sculptorului.

În cuprinsul teritoriilor supuse rigorilor geometrice, Matei Gaşpar păstrează, de regulă, ceva din prospeţimea primei întâlniri cu lucrurile, din impetuoasa afirmare a focului, din surprizele unei materii în mişcare.Această continuă erupţie materială, consumată cu o nedisimulată bucurie, este la acelaşi nivel temporal, controlată de discursul figurilor geometrice spre care este atras artistul. De fiecare dată, peste tensiunile materialului se suprapune caligrafia acestor semne ale intervenţiei sale conştiente în dinamica limbajului. Uneori, şi lucrul acesta se întâmplă tot mai des în ultima vreme, structurile abstracte ale materialului – reliefuri şi expresii triudimensionale – primesc o sarcină figurativă, exprimată în convenţii picturale. În materia, impetuoasă şi intens prezentă, se deschid astfel ferestre, exerciţii figurative, care anexează ansamblului material evidente repere spirituale. Suprastructura spirituală nu anulează consistenţa materialului, ci, dimpotrivă, îi subliniază concreteţea şi prestigiul.

Inserţiile unor accente ale efortului de reprezentare, ale unor expresii picturale, deschid o perspectivă extrem de generoasă asupra evoluţiei artistice a lui Matei Gaşpar. Este o evoluţie care adună, în mod firesc, elemente ale discursului volumetric şi elemente ale discursului pictural, într-o întâlnire fertilă, care împrumută de la univers durabilitate şi o nesfârşită surpriză formală şi simbolică.

The geometrical values, so often recognizable among the methods the artist resorts, are visible, first of all, by their delimitating the compositional fields.

An obviously clear ordering principle prevails in the artistic material organization, since it requires constantly the presence of some geometrical vectors- the square, the triangle, the circle. This abundance of geometrical landmarks insinuates itself in the ornamental layout, in the inventory of signs designating the material achievements, but it can be noticed as well in the relievos, the spatial configurations that come to life in the sculpture’s sculptor’s work.

Even within the fields mastered by geometrical strictness, Matei Gaspar preserves some of the invigorating innocence with the first encounter with things, of the impetuous burning of fire, of the unexpected of a mobile matter. This incessant material outburst, felt and displayed with unconcealed joy, is balanced, within the same time frame, by the geometrical figures discourse so appealing for the artist. Constantly, the calligraphy of signs of his conscious interference with the artistic language dynamics superposes over the matter strain.

Sometimes, and even more often lately, the matter abstract structures- relievos and three-dimensional expressions- are endowed with a representational meaning, identifiable in the painting conventions. New approaches are available in the matter, tumultuous and intense, representational exercises cumulating obvious spiritual dimensions to the material entirety.The spiritual superstructure does not conceal the matter consistency; on the contrary, it emphasizes its tangibility and prestige.

The insertions of some accents of the representational ordeal, of some painting expressions, reveal an extremely generous perspective on Matei Gaspar’s artistic evolution. It is an evolution gathering naturally elements of the volumetric discourse and elements from the painting discourse in a prolific get-together that borrows steadiness, lasting attributes from the universe and a ceaseless revelation in form and symbols.

10
10
that borrows steadiness, lasting attributes from the universe and a ceaseless revelation in form and symbols.
that borrows steadiness, lasting attributes from the universe and a ceaseless revelation in form and symbols.
that borrows steadiness, lasting attributes from the universe and a ceaseless revelation in form and symbols.
that borrows steadiness, lasting attributes from the universe and a ceaseless revelation in form and symbols.
SCULPTURA AZI. 4 DISCURSURI. A TREIA EDIŢIE Emil Moldovan L-aş numi pe Matei Gaşpar unul

SCULPTURA AZI.

4 DISCURSURI. A TREIA EDIŢIE

Emil Moldovan

L-aş numi pe Matei Gaşpar unul dintre artiştii cei mai activi din ultimii ani. Mai ales în Timişoara unde a expus cu insitenţă. Avalanşa prezenţei sale se face simţită şi prin participarea acesta de la Arad, dând astfel curs, pe de o parte unui proiect individual care include câteva expoziţii personale, dar integrându-se, pe de altă parte şi unor colaborări mai ample, lărgite, alături de colegii de generaţie, sau chiar mai tineri, aşa cum este şi manifestarea de faţă.

De altfel, ceea ce propune el în aceşti ultimi ani începe să se desluşească cu o tot mai precisă claritate în iureşul de voci, care de care mai stridente. O explicaţie ar fi aceea că, înaintea acestei desfăşurări de forţe, Matei Gaşpar a petrecut o îndelungă perioadă de timp în care şi-a elaborat piesele, a meditat îndelung asupra lor şi a reuşit să ajungă la o formulă plastică care să îl caracterizeze cel mai bine şi cu care astăzi îi este uşor să (se) comunice.

Sunt de părere că, în ciuda a ceea ce expune şi de această dată, formaţia sa de ceramist îşi face în permanenţă simţită prezenţa. Ceramica, şi sticla într-o oarecare măsură, poate mai mult decât alte domenii care se studiază în instituţiile de învăţământ superior româneşti de profil, a permis absolvenţilor, din motive inutil de explicat aici, reorientări vocaţionale nu întotdeauna de dorit. Într- un sens pozitiv, acest aspect confirmă caracterul oarecum liminal al ceramicii şi, implicit, generozitatea ei semantică.

Resimt acest lucru şi la Matei Gaşpar care face pictură şi sculptură aşa cum ar face ceramică. Figurile geometrice pe care le convoacă şi care îl delimitează în cadrul discursurilor celorlalţi- a celor de faţă şi a celor din generaţia sa- ca un element particular sunt soluţii aproape prea raţionale de punere în ordine a ceva inform, haotic. Această năzuinţă este mai mult ca oricui specifică ceramistului şi care poate fi raportată, iată, şi la forme alternative de expresie.Alternative, vreau să zic, celei a ceramistului, aşa cum

13
13

SCULTURE TODAY. 4 THE THIRD EDITION

Emil Moldovan

DISCOURSES.

I would refer to Matei Gaspar as to one of the most active artists

of the latest years, especially in Timisoara where he has exhibited persistently.His pertinacious presence is underlined by the present participation in Arad, thus carrying on an individual project that includes several personal exhibitions and, on the other hand, integrating into more extensive collaborations besides the artists of his generation, or even younger ones, as the present exhibit suggests.

Actually, what he has proposed for the latest years starts to decipher itself more and more precisely among the choir of voices, one more piercing than another.

One explanation would be that, before this tenacious exhibiting, Matei Gaspar spent a long period elaborating his pieces of work, meditating insistently upon them;Thus, he succeeded in achieving an artistic pattern that best characterizes him and by means of which he communicates himself with the highest accuracy.

I hold the opinion that, despite of what he is exhibiting here, his

ceramist formal training reveals itself. Ceramics, an at a certain degree glass, perhaps more than other artistic fields that are taught in the Romanian art faculties, out of reasons useless to be explained here, allow the graduates vocational reconverting possibilities, not always desirable. In a positive meaning, this aspect

confirms the rather bounds setting character of ceramics and its semantic generosity, implicitly.

I can notice this in Matei Gaspar’s work, the artist who paints and sculpts with the same involved approach as if he would mould the clay. The geometrical figures he calls together and that depicts the specificity of his discourse among the others’- the present ones and his generation fellows- as a particular element, those

consider lucrările acestui ceramist convertit care este Matei Gaşpar. Geometria este oricum o punere în ordine a pământului, care, prin natura lui, reprezintă o metaforă a nestatorniciei. Haos, scrie Gilbert Durand, era redactat până târziu în franceză sub forma cahot, adică zgâlţâială. În Jurnalul de la Tescani, Andrei Pleşu, privind brazdele întoarse de plug, ajunge la concluzia că pământul nud “e substanţa cea mai lipsită de determinări din câte există:

culoare incertă, formă inexistentă, constituţie indescriptibilă altfel decât prin analogie cu neantul”.

Amprentă a prezenţei artistului, figurile geometrice care se repetă, deşi nu sunt niciodată aceleaşi, îngăduie un ciclu inepuizabil de permutări. Încercarea sa de a construi un raport între cultură şi natură se traduce nu numai prin ceea ce expune aici, ci printr-un discurs mult mai amplu. Regăsim o minimală explicaţie în acest sens şi în textul personal care-i însoţeşte lucrările în această expoziţie.

Motivele naturale se întâlnesc cu cele antropogene, compoziţiile lui Matei Gaşpar. Iarba şi textura acoperişului, decupat la rândul său din contextul lui şi adăugat compoziţiilor, sunt doar două dintre soluţiile metonimiilor sale. Un artist pentru care raţiunea este, cum spuneam, un factor determinant şi care dă, nu de puţine ori, impresia unei lipse de descătuşare, unui control prea bine chibzuit, unei aparent, numai, inhibări. Aş explica din nou acest aspect ca pe o altă componentă a ceramistului din el, nevoit să fie atent la controlarea raţională a transformării materiei.

Un făuritor, deci, în sensul cel mai nobil al termenului, cel care reuşeşete să mixeze cu pricepere elemente diverse (tehnică, expresivitate, fantezie), toate foarte bine strunite însă, chiar dacă într-un discurs aflat încă într-o fază prelogică, naturală şi nealterată, să spunem, a gândirii, când toate calităţile acestea converg într- un tip de expresie care fac din creator un personaj privilegiat şi secretos.

geometrical figures are solutions, almost too rational, to bring to order something amorphous, chaotic. This aspiration is specific to the ceramist more than to anyone else and it may be revealed, as we are shown here, through alternative means of expression. Alternative, I mean, to the ceramist, as I consider the works of art of this converted ceramist, Matei Gaspar.

Geometry is, nevertheless, a means o putting earth to order, earth which is a metaphor of instability by its nature. Chaos, Gilbert Durand wrote, was written for a long time as cahot in French, meaning jerk. In his Journal from Tescani, watching the furrows turned up by the plough, Andrei Plesu concludes that bare earth “is the substance with no determination at all: uncertain color, shapeless, indescribable constitution other way than by analogy with nothingness.”

Impressions of the artist’s presence, the geometrical figures, repeating although not identifiable twice in repetition, allow an endless, inexhaustible cycle of interpretative views. His attempt to bridge nature and culture is obvious not only in the pieces of work within this exhibition, but in a more extensive discourse. One can find a minimal explanation in the text accompanying the sculptures in the present exhibition. Natural motifs meet the anthropogenic ones, as he explicitly confesses.

The woman and the home, two expressions of the protection need, are present as disguised symbols in his compositions. The grass and the roof texture, cut off of its context, are just two of the solutions of his metonymy. Matei Gaspar in an artist for whom reason is, as I have already mentioned, a sine-qua-non factor and who often leaves the impression of a restraint, of a too reason- dominated control, of a ostensible inhibition. I would explain this aspect again as a component of his inner structure as ceramist, compelled to pay attention to the rational control of matter transformation.

He is a creator, thus, in the noblest meaning of the word, the one that skillfully mixes various elements (technique, expressivity, vision), all in a precisely adequate proportion, even if in a discourse in a before reason, natural and unaltered, let’s say, phase of thought, when all these qualities converge in a type of expression that makes the creator a privileged and mysterious character.

14
14

POEZIA

Semne / Signs

Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Semne / Signs n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

16 17
16
17

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

18 19
18
19

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Studiu / Study

Studiu / Study Studiu / Study 20 21

Studiu / Study

20 21
20
21

Ipostaze / Hypostases

Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron
Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron
Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron
Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron
Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron

Reflecţie 1 / Reflection 1

Ipostaze / Hypostases Reflecţie 1 / Reflection 1 n wood / cupru copper / fier iron

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

22
22
/ ulei pe pânză oil Homo ludens 1 / Homo ludens 1 on canvas /
/ ulei pe pânză oil Homo ludens 1 / Homo ludens 1 on canvas /
/ ulei pe pânză oil Homo ludens 1 / Homo ludens 1 on canvas /
/ ulei pe pânză oil Homo ludens 1 / Homo ludens 1 on canvas /
/ ulei pe pânză oil Homo ludens 1 / Homo ludens 1 on canvas /
/
/

ulei

pe pânză oil

Homo ludens 1 / Homo ludens 1

on

canvas /

/ ulei pe pânză oil on
/
ulei pe
pânză
oil
on

Reflecţie 2 / Reflection 2

/ / ulei pe pânză oil on Reflecţie 2 / Reflection 2 lemn wood / cupru

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

răşină sintetică synthetic resin / p

24 25
24
25

Homo ludens 2 / Homo ludens 2

Homo ludens 2 / Homo ludens 2 n wood / cupru copper / fier iron /
Homo ludens 2 / Homo ludens 2 n wood / cupru copper / fier iron /
Homo ludens 2 / Homo ludens 2 n wood / cupru copper / fier iron /
Homo ludens 2 / Homo ludens 2 n wood / cupru copper / fier iron /

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză oil on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

26
26
/ ulei pe pânză oil on canvas /
/
ulei
pe pânză oil
on
canvas /

Reflecţie 3 / Reflection 3

27
27

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

răşină sintetică synthetic resin / p

Convergenţe 1 / Convergences 1 Des-ferecare / Un-locking n wood / cupru copper / fier
Convergenţe 1 / Convergences 1 Des-ferecare / Un-locking n wood / cupru copper / fier
Convergenţe 1 / Convergences 1 Des-ferecare / Un-locking n wood / cupru copper / fier

Convergenţe 1 / Convergences 1

Convergenţe 1 / Convergences 1 Des-ferecare / Un-locking n wood / cupru copper / fier iron

Des-ferecare / Un-locking

Convergenţe 1 / Convergences 1 Des-ferecare / Un-locking n wood / cupru copper / fier iron

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

28 29
28
29

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

silicon silicone / desen drawing 28 29 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină
silicon silicone / desen drawing 28 29 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină

răşină sintetică synthetic resin / p

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /
n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing
/
ulei pe
pânză
oil
on
canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /
30
Modus vivendi 1 / Modus vivend
resin / print / 30 Modus vivendi 1 / Modus vivend Modus vivendi 2 / Modus
resin / print / 30 Modus vivendi 1 / Modus vivend Modus vivendi 2 / Modus

Modus vivendi 2 / Modus vivendi 2

vivendi 1 / Modus vivend Modus vivendi 2 / Modus vivendi 2 lemn wood / cupru

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

31
31

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

R e fl e c ţ i e 4 / R e fl e c

Reflecţie 4 / Reflection 4

e c ţ i e 4 / R e fl e c t i o n
e c ţ i e 4 / R e fl e c t i o n
e c ţ i e 4 / R e fl e c t i o n

Modus vivendi 3 / Modus vivendi 3

fl e c t i o n 4 Modus vivendi 3 / Modus vivendi 3 n

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

32 33
32
33

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Reflecţie 5 / Reflection 5
Reflecţie 5 / Reflection 5
Convergenţe 2 / Convergences 2
Convergenţe 2 / Convergences 2

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

34 35
34
35
Proiect 1 / Project 1
Proiect 1 / Project 1

Veghe / Awakening

Proiect 1 / Project 1 Veghe / Awakening n wood / cupru copper / fier iron

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

36 37
36
37

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Modus vivendi 4 / Modus vivendi 4 Modus vivendi 5 / Modus vivendi 5 n

Modus vivendi 4 / Modus vivendi 4

Modus vivendi 4 / Modus vivendi 4 Modus vivendi 5 / Modus vivendi 5 n wood

Modus vivendi 5 / Modus vivendi 5

4 / Modus vivendi 4 Modus vivendi 5 / Modus vivendi 5 n wood / cupru

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

38 39
38
39

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Convergenţe 3 / Convergences 3 Convergenţe 4 / Convergences 4 n wood / cupru copper

Convergenţe 3 / Convergences 3

Convergenţe 3 / Convergences 3 Convergenţe 4 / Convergences 4 n wood / cupru copper /
Convergenţe 3 / Convergences 3 Convergenţe 4 / Convergences 4 n wood / cupru copper /

Convergenţe 4 / Convergences 4

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

40 41
40
41
Convergenţe 5 / Convergences 5 Fructul oprit / Forbidden fruit n wood / cupru copper
Convergenţe 5 / Convergences 5 Fructul oprit / Forbidden fruit n wood / cupru copper

Convergenţe 5 / Convergences 5

Convergenţe 5 / Convergences 5 Fructul oprit / Forbidden fruit n wood / cupru copper /

Fructul oprit / Forbidden fruit

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

42 43
42
43

Proiect 2 / Project 2

Proiect 2 / Project 2 Promisiune / Promise n wood / cupru copper / fier iron
Promisiune / Promise
Promisiune / Promise

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

44 45
44
45

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone /

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză oil on

Ofrandă 1 / Offering 1

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

46
46
/ răşină sintetică synthetic resin / print / 46 / ulei pe pânză oil on canvas
/ răşină sintetică synthetic resin / print / 46 / ulei pe pânză oil on canvas
/ răşină sintetică synthetic resin / print / 46 / ulei pe pânză oil on canvas
/ ulei pe pânză oil on canvas / 47
/
ulei
pe pânză oil
on
canvas /
47

Ofrandă 2 / Offering 2

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

răşină sintetică synthetic resin / p

Convergenţe 6 / Convergences 6 Complementar / Complementary n wood / cupru copper / fier

Convergenţe 6 / Convergences 6

Convergenţe 6 / Convergences 6 Complementar / Complementary n wood / cupru copper / fier iron

Complementar / Complementary

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

48 49
48
49

Modus vivendi 6 / Modus vivendi 6

Modus vivendi 6 / Modus vivendi 6 Ofrandă 5 / Offering 5 n wood / cupru
Modus vivendi 6 / Modus vivendi 6 Ofrandă 5 / Offering 5 n wood / cupru

Ofrandă 5 / Offering 5

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

50 51
50
51

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

silicon silicone / desen drawing 50 51 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină

răşină sintetică synthetic resin / p

Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /
Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /
Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /
Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /
Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /
Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron /

Alfabet / Alphabet

Alfabet / Alphabet Maternitate / Motherhood n wood / cupru copper / fier iron / spumă

Maternitate / Motherhood

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

52 53
52
53
Pulsaţie / Throb
Pulsaţie / Throb
Pulsaţie / Throb Ofrandă 3 / Offering 3 n wood / cupru copper / fier iron
Pulsaţie / Throb Ofrandă 3 / Offering 3 n wood / cupru copper / fier iron
Pulsaţie / Throb Ofrandă 3 / Offering 3 n wood / cupru copper / fier iron
Ofrandă 3 / Offering 3
Ofrandă 3 / Offering 3

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

54 55
54
55

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Reflecţie 6 / Reflection 6
Reflecţie 6 / Reflection 6
Reflecţie 7 / Reflection 7
Reflecţie 7 / Reflection 7
Reflecţie 6 / Reflection 6 Reflecţie 7 / Reflection 7 n wood / cupru copper /
Reflecţie 6 / Reflection 6 Reflecţie 7 / Reflection 7 n wood / cupru copper /
Reflecţie 6 / Reflection 6 Reflecţie 7 / Reflection 7 n wood / cupru copper /

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

56 57
56
57
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood /
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood /
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood /

Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7

Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood / cupru
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood / cupru

Ofrandă 4 / Offering 4

Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood / cupru
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood / cupru
Modus vivendi 7 / Modus vivendi 7 Ofrandă 4 / Offering 4 n wood / cupru

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

58 59
58
59
Omiprezenţă / Ubicuity n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane /
Omiprezenţă / Ubicuity n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane /
Omiprezenţă / Ubicuity n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane /

Omiprezenţă / Ubicuity

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

60
60

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

Alter ego 2 / Alter ego 2

/ ulei pe pânză oil on 61
/
ulei
pe pânză oil
on
61

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing canvas / răşină sintetică synthetic resin
iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing canvas / răşină sintetică synthetic resin
iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing canvas / răşină sintetică synthetic resin

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

EKG / EKG

EKG / EKG Stâlp / Pole n wood / cupru copper / fier iron / spumă
EKG / EKG Stâlp / Pole n wood / cupru copper / fier iron / spumă

Stâlp / Pole

EKG / EKG Stâlp / Pole n wood / cupru copper / fier iron / spumă

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

62 63
62
63

/

ulei

on canvas /
on
canvas /

pe pânză oil

răşină sintetică synthetic resin / p

Reazem / Support

Reazem / Support n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Reazem / Support n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Reazem / Support n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Reazem / Support n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Reazem / Support n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

64 65
64
65

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Urcaţi! / Ascend!
Urcaţi! / Ascend!

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină
polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

66 67
66
67

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Itinerar existenţial / Ontological itinerary / ulei pe pânză oil on canvas / Jocul ielelor
Itinerar existenţial / Ontological itinerary / ulei pe pânză oil on canvas / Jocul ielelor

Itinerar existenţial / Ontological itinerary

Itinerar existenţial / Ontological itinerary / ulei pe pânză oil on canvas / Jocul ielelor /

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

Jocul ielelor / The fairies’ dancing

/ ulei pe pânză oil on
/
ulei pe
pânză
oil
on

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

răşină sintetică synthetic resin / p

68 69
68
69

Ofrandă / Offering

Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Ofrandă / Offering n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

70 71
70
71

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Alter ego 1 / Alter ego 1
Alter ego 1 / Alter ego 1
Alter ego 1 / Alter ego 1 n wood / cupru copper / fier iron /

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

72 73
72
73

/

ulei

pe pânză oil

silicon silicone / desen drawing 72 73 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină
silicon silicone / desen drawing 72 73 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină
silicon silicone / desen drawing 72 73 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină
silicon silicone / desen drawing 72 73 / ulei pe pânză oil on canvas / răşină

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Alter-Ego / Alter-Ego
Alter-Ego / Alter-Ego
Alter-Ego / Alter-Ego n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Alter-Ego / Alter-Ego n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Alter-Ego / Alter-Ego n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Alter-Ego / Alter-Ego n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
Alter-Ego / Alter-Ego n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare print / lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică synthetic resin / imprimare p

74 75
74
75
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane /

XO / XO

XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon
XO / XO n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

76 77
76
77

/

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

Tensiuni / Strains n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane /

Tensiuni / Strains

Tensiuni / Strains n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon

n wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

/

ulei pe

/ silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică
/ silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică
/ silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică
/ silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică
/ silicon silicone / desen drawing / ulei pe pânză oil on canvas / răşină sintetică

pânză

oil

on

canvas / răşină sintetică synthetic resin / print /

lemn wood / cupru copper / fier iron / spumă polyurethane / silicon silicone / desen drawing

78 79
78
79

/

polyurethane / silicon silicone / desen drawing 78 79 / ulei pe pânză oil on canvas
polyurethane / silicon silicone / desen drawing 78 79 / ulei pe pânză oil on canvas

ulei

pe pânză oil

on

canvas /

răşină sintetică synthetic resin / p

80
80
80
80
80
80
80