Sunteți pe pagina 1din 128

RO

Ghid de baz

CAMER DIGITAL

Utilizarea camerei E-510

Manual de utilizare

Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere Ghid de fotografiere Func ii la fotografiere Func ii la redare Personalizarea set rilor / func ii ale camerei Tip rirea Utilizarea programului OLYMPUS Master Pentru o mai bun cunoa tere a camerei Informa ie Obiectiv interschimbabil Altele

( V recomand m s efectua i fotografii de prob pentru a v obi nui cu camera nainte de a realiza fotografii importante. ( Afi ajele de pe monitor i ilustra iile prezentate n manual au fost realizate n diferite etape i pot diferi de actualul produs. ( Indica iile din acest manual se refer la versiunea firmware 1.0 a camerei. n cazul unor complet ri i / sau modific ri ale func iilor, n urma unei actualiz ri firmware a camerei, informa iilor vor diferi. Pentru ultimele informa ii, vizita i pagina de internet Olympus.

Structura manualului

Opera iuni de baz ale camerei

Ghid de baz

n acest capitol sunt prezentate preg tirile i set rile camerei, precum i opera iunile de baz de la tehnica simpl a fotografierii pn la redare i tergere. Prinderea curelei de transport ........................... 3 Reglarea lentilei vizorului................................... 6 Preg tirea acumulatorului.................................. 3 Reglarea datei i a orei...................................... 6 Ata area unui obiectiv la camer ....................... 4 Fotografierea ..................................................... 7 Introducerea cardului ......................................... 4 Redare / tergere .............................................. 8 Pornirea ............................................................. 5

Utilizarea camerei E-510

pag. 13

Citi i capitolul 1 pentru a v nsu i opera iunile de baz ale camerei nainte de a folosi diferitele func ii ale acestei camere. Utilizarea camerei g Mastering the E-510 (pag. 13) nv a i cum s utiliza i func iile din ghidul de fotografiere g Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere Ghiduri de fotografiere (pag. 21) Consulta i informa iile privitoare la diferitele func ii.

Localiza i informa ia de care ave i nevoie


g Sfaturi practice pentru fotografiere i alte informa ii (pag. 84), Meniu (pag. 95), Denumirea p r ilor componente (pag. 101), Index (pag. 125)

Indica ii utilizate n acest manual


Informa ie important privind factorii care ar putea determina o func ionare defectuoas sau probleme n func ionare. Avertismente privind opera iuni care trebuie evitate neap rat.

SFATURI g

Informa ie util i sfaturi care v ajut s utiliza i camera n toat complexitatea ei. Pagini de referin pentru detalii sau informa ii importante.

RO

Ghid de baz
Prinderea curelei de transport
Prinde i cureaua de transport a a cum este indicat de s ge i (1, 2). Trage i apoi de cureaua de transport pentru a v asigura c este bine prins (3). Prinde i cel lalt cap t al curelei de transport n cel lalt orificiu de prindere n mod asem n tor.
1

Ghid de baz

Preg tirea acumulatorului

nc rcarea acumulatorului.
Acumulator litiu-ion (BLM-1)

Indicator de nc rcare Led ro u aprins: nc rcare Led verde aprins: nc rcare ncheiat nc rc tor litiu-ion (BCM-2) Introduce i acumulatorul n sensul indicat de s geat . Cablu de alimentare CA

Scoate i capacul de protec ie al acumulatorului.

Priz re ea CA

nc rcarea acumulatorului.
2

Dispozitiv de blocare a compartimentului acumulatorului

S geat pentru indicarea direc iei

Capacul compartimentului acumulatorului

nchide i capacul compartimentului acumulatorului i mpinge i elementul de blocare n direc ia E.

Scoaterea acumulatorului
Ap sa i pe dispozitivul de blocare i scoate i acumulatorul. V recomand m s ave i ntodeauna un acumulator de rezerv , n cazul sesiunilor fotografice prelungite, pentru a o putea folosi n cazul n care acumulatorul camerei r mne f r energie. Dispozitiv de blocare a
acumulatorului

RO

Ata area unui obiectiv la camer

Se scoate capacul camerei i capacul posterior al obiectivului.

Ghid de baz

Capac posterior

Capacul camerei Element de fixare Semn pentru ata area obiectivului (ro u) a obiectivului (ro u) Buton pentru desprinderea obiectivului

Se ata eaz obiectivul la camer .


Asigura i-v c semnul pentru ata area obiectivului (ro u) i elementul de fixare (ro u) coincid, apoi ata a i obiectivul la corpul camerei (1). Roti i obiectivul n direc ia indicat de s geat pn ce auzi i un clic (2). Nu ap sa i pe butonul de desprindere a obiectivului!

2 3

2
1

Scoate i capacul obiectivului (3, 4).

4 3

Scoaterea obiectivului de la camer


Capacul obiectivului

ine i ap sat pe butonul pentru desprinderea obiectivului (1) i roti i obiectivul n direc ia indicat de s geat (2).

Introducerea cardului
Deschide i capacul compartimentului pentru card i introduce i cardul.

CompactFlash / Microdrive
Introduce i zona de contacte a cardului n compartimentul pentru card. Semnul

xD-Picture Card
Introduce i cardul pn r mne fixat. Capac compartiment card

Led de control card

Compartiment pentru CF card

Compartiment pentru xD-Picture Card

RO

Scoaterea cardului
Nu deschide i compartimentul pentru card n timp ce ledul de control al cardului se aprinde intermitent.

CompactFlash / Microdrive
Ap sa i complet pe butonul Eject i l sa i-l s ias n afar , dup care, din nou, ap sa i complet pentru a scoate cardul. Scoate i cardul.

xD-Picture Card
Ap sa i u or pe card i acesta va fi mpins n afar . Scoate i cardul.

Ghid de baz

Butonul Eject

Pornirea camerei
Pozi iona i butonul pornit-oprit n pozi ia ON. Pentru a opri camera, pozi iona i butonul n pozi ia OFF.

Pozi iona i selectorul rotativ n modul AUTO.

Butonul INFO

Indicator SSWF

Monitor LCD
2007.08.16

La pornirea camerei, pe monitor este afi at meniul de control. Dac meniul de control nu este afi at, ap sa i pe INFO.

Meniu de control

Func ia de reducere a cantit ii de praf


Func ia de reducere a cantit ii de praf este activat automat la pornirea camerei. Pentru a ndep rta praful i alte murd rii de pe suprafa a filtrului sunt folosite vibra ii cu ultrasunete. Indicatorul SSWF se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reducere a cantit ii de praf.

RO

Reglarea lentilei vizorului


Regla i lentila vizorului n func ie de vederea dumneavoastr . Privi i prin vizor i nvrti i ncet roti a de reglare a lentilelor incorporate. n clipa n care vede i clar imaginea n cadrul AF de focalizare, reglarea este complet .
Roti de reglare a lentilelor incorporate

Vizor

Ghid de baz

Cadru AF

Reglarea datei i a orei

Informa iile despre dat i or sunt nregistrate pe card impreun cu imaginile. Numele fi ierului este inclus n informa ia privitoare la dat i or . Regla i data i ora nainte de a folosi camera.

Ap sa i pe butonul MENIU.
CUSTOM RESET SETTING

Butonul MENIU

a d c i

EDIT FILENAME

Y/M/D

Y/M/D

2 3 4

Folosi i ac pentru a selecta [Z], apoi ap sa i pe d. Folosi i ac pentru a selecta [X], apoi ap sa i pe d. Folosi i ac pentru a selecta anul [Y], apoi ap sa i pe d.

Y/M/D

Y/M/D

EDIT FILENAME

5 6 7 8

Repeta i opera iunea pn cnd data i ora sunt reglate complet.


Ceasul este afi at n format de 24 de ore.

Folosi i ac pentru a alege formatul pentru dat . Ap sa i pe butonul i. Ap sa i pe butonul MENIU pentru a reveni la meniul ini ial.

RO

Fotografierea

Pozi ia camerei.
Nu atinge i obiectivul sau bli ul cu degetele sau cureaua de transport.
n pozi ie vertical

n pozi ie orizontal

Ghid de baz

2 3

Pozi iona i chenarul AF pe subiect prin intermediul vizorului. Focaliza i. Ap


Ap sa i u or pe declan ator (la jum tate).
Chenar de confirmare AF Deschiderea diafragmei

sat la jum tate Declan ator

2007.08.16

Vitez obturator

Led de control card

Un semnal sonor v avertizeaz c focalizarea a fost reglat . Chenarul de confirmare AF i cadrul de focalizare AF se aprind n vizor. Pe monitor sunt afi ate viteza obturatorului i deschiderea diafragmei care au fost setate automat de camer . Meniul de control nu este afi at att timp ct declan atorul este ap sat.

Lua i degetul de pe declan ator.


Ap sa i complet pe declan ator. Ap sat complet Declan atorul ac ioneaz i se realizeaz fotografierea. Ledul de control al cardului se aprinde intermitent, iar camera nregistreaz fotografiile. Nu scoate i acumulatorul sau cardul n timp ce ledul de control al cardului se aprinde intermitent. n caz contrar, pute i deteriora fotografiile realizate sau capacitatea de memorare.

Fotografierea prin vizualizare n monitor


Exist posibilitatea de a folosi monitorul LCD drept vizor pentru a verifica compozi ia imaginii sau a fotografia v znd o imagine mai mare pe monitorul LCD. g Vizualizare live (pag. 19)

1 2

Ap sa i pe butonul u (vizualizare live).


Subiectul este afi at pe monitorul LCD.

Butonul u

Ap sa i complet pe declan ator.


Fotografia este realizat cu focalizarea reglat .

RO

n cazul neutiliz rii camerei


n cazul n care camera este pornit i nu se efectueaz nici o opera iune timp de opt secunde, lumina de fundal a monitorului se stinge pentru a economisi din energia acumulatorului. Dac , dup nc un minut, nu se efectueaz nici o opera iune, camera intr n stand by i se opre te. Camera se activeaz din nou prin ap sarea oric rui buton (declan ator, bloc de s ge i etc.). g Temporizator pentru lumina de fundal (pag. 72), Temporizator pentru stand by (pag. 71)

Redare / tergere
Redarea imaginilor
Prin ap sarea butonului q (redare) este afi at ultima fotografie realizat .
Butonul q Afi eaz ultima din 10 fotografii realizate anterior Afi eaz cadrul anterior. Afi eaz cadrul urm tor. Blocul de s ge i Afi eaz ultima din 10 fotografii salvate ulterior

Ghid de baz

M rirea fotografiei la redare


La fiecare rotire a selectorului de control spre U, imaginea se m re te n intervaluri de 2x 14x.

Selector de control

tergerea imaginilor
Afi a i imaginea pe care dori i s-o terge i i ap sa i pe butonul S ( tergere). Folosi i ac pentru a alege [YES] i ap sa i pe butonul i pentru a terge.

Butonul S

RO

Index
1 Utilizarea camerei E-510 .............................................................................................. 13
Func iile camerei i modul de operare. Utilizarea selectorului rotativ.................................................................................................................13 Moduri de fotografiere simple ..................................................................................................13 Moduri de fotografiere avansate ..............................................................................................13 Reglarea func iilor.................................................................................................................................14 Setarea func iilor......................................................................................................................14 Setarea func iilor cu ajutorul meniului de control .....................................................................14 Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor ..................................................................................16 Setarea cu ajutorul meniului ....................................................................................................17 Descrierile cuprinse n manual ................................................................................................18 Vizualizare live......................................................................................................................................19 Comutarea informa iilor afi ate................................................................................................19 Afi area m rit .........................................................................................................................20 Afi area liniilor ajut toare ........................................................................................................20

Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere - ghiduri de fotografiere ....................... 21

Metode de fotografiere pentru fiecare situa ie n parte. Ghid de func ii de baz .........................................................................................................................21 Focalizare: Utilizarea declan atorului ......................................................................................21 Luminozitate: Compensarea expunerii ....................................................................................21 Culoare: Balansul de culoare...................................................................................................21 Ghid de func ii pentru subiec i diferi i....................................................................................................22 Fotografierea peisajelor ...........................................................................................................22 Fotografierea florilor.................................................................................................................23 Fotografierea pe timp de noapte..............................................................................................24

Func ii pentru fotografiere ........................................................................................... 25

Categorizarea i descrierea func iilor pentru fotografiere n func ie de modurile de fotografiere; func ii pentru fotografiere; focalizare; expunere, culoare i imagine. Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere Mod de fotografiere ..............................................................................................................................25 P: Fotografierea n func ie de program ................................................................................................25 A: Fotografierea cu deschiderea prioritar a diafragmei .....................................................................26 S: Fotografierea cu prioritate pentru viteza obturatorului.....................................................................27 M: Fotografierea cu set ri reglate manual ...........................................................................................28 Func ia de previzionare ........................................................................................................................29 Diferite func ii pentru fotografiere Fotografierea cu ajutorul func iei de stabilizare a imaginii ....................................................................29 Verificarea pe monitor a efectului de stabilizare a imaginii ......................................................29 Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii) ...........................................................................30 AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) ............30 Fotografierea cu bli ..............................................................................................................................32 Mod de fotografiere cu bli setat automat ................................................................................32 Mod de fotografiere cu bli setat manual..................................................................................33 Setarea modului de fotografiere cu bli ....................................................................................34 Utilizarea bli ului ncorporat .....................................................................................................35 Controlul intensit ii bli ului ......................................................................................................35 Flash bracketing ......................................................................................................................36 Bli uri externe (op ional)...........................................................................................................36 Utilizarea bli ului extern............................................................................................................36 Bli super FP ............................................................................................................................37 Utilizarea bli urilor disponibile n comer ..................................................................................37 Bli uri nespecificate..................................................................................................................38 Fotografierea n rafal / Autodeclan ator / Telecomand .....................................................................38 Setarea func iilor......................................................................................................................38 Fotografierea n rafal .............................................................................................................38

RO

Utilizarea autodeclan atorului..................................................................................................39 Utilizarea telecomenzii.............................................................................................................39 Fotografierea panoramic ....................................................................................................................41 Func ii pentru focalizare Alegerea cadrului AF ............................................................................................................................41 Mod de focalizare .................................................................................................................................42 Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF).........................................................43 Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF) ........................................................43 Lamp AF .............................................................................................................................................44 Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului ............................................................................44 Expunere, imagine, culoare Alegerea modului de nregistrare .........................................................................................................44 Tipuri de moduri de nregistrare...............................................................................................44 RAW data.................................................................................................................................45 Procedura de alegere a modului de nregistrare .....................................................................45 Setarea num rului de pixeli i coeficientul de comprimare......................................................45 Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare..............................................................46 Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii ................................................................47 Blocarea AE Blocarea expunerii........................................................................................................48 ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere ...........................................................................48 Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare............................................................................49 Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personal ....................................49 Compensarea balansului de culoare WB ................................................................................50 Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare.................................................................51 Fotografierea cu diferite reglaje ale balansului de culoare WB ...............................................51 Mod foto................................................................................................................................................52 Grada ie................................................................................................................................................53 Compensarea umbrelor........................................................................................................................53 Reducerea distorsiunilor de imagine ....................................................................................................53 Filtrarea distorsiunilor de imagine.........................................................................................................54 Spa iu de culoare..................................................................................................................................54 Anti oc..................................................................................................................................................54

Func ii pentru redare ................................................................................................... 55

Func iile folosite pentru redarea fotografiilor realizate. Redarea unei singure fotografii / Redarea m rit .................................................................................55 Afi area light box ..................................................................................................................................56 Afi aj tip index / Afi aj tip calendar .......................................................................................................57 Afi area informa iilor detaliate ..............................................................................................................58 Redarea automat ................................................................................................................................59 Rotirea imaginilor..................................................................................................................................59 Redarea la televizor..............................................................................................................................60 Editarea fotografiilor .............................................................................................................................60 Copierea imaginilor...............................................................................................................................61 Copierea unui singur cadru......................................................................................................61 Copierea cadrelor selectate.....................................................................................................62 Copierea tuturor cadrelor.........................................................................................................62 Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale ......................................................................62 Protejarea unui singur cadru....................................................................................................62 Protejarea cadrelor selectate...................................................................................................62 Anularea tuturor protec iilor .....................................................................................................63 tergerea imaginilor .............................................................................................................................63 tergerea unui singur cadru ....................................................................................................63 tergerea cadrelor selectate....................................................................................................63 tergerea tuturor cadrelor........................................................................................................64

10

RO

Personalizarea set rilor / func ii ale camerei............................................................... 65

Alte tipuri de func ii Set rile sau func iile pot fi modificate n func ie de locul unde este utilizat camera. Revenirea la set rile personalizate ......................................................................................................65 Mod AEL / AFL .....................................................................................................................................67 Alte set ri ale func iilor .........................................................................................................................67 Memo AEL / AFL .....................................................................................................................67 M surarea AEL........................................................................................................................67 Interval EV ...............................................................................................................................68 Limit ISO ................................................................................................................................68 Compensarea general a balansului de culoare .....................................................................68 Sincronizare rapid ..................................................................................................................68 Bli pop up automat..................................................................................................................68 FUNC IA ; ..........................................................................................................................68 Vizualizare rapid live..............................................................................................................69 Personalizarea func iilor selectorului de control ......................................................................69 Setarea My Mode ....................................................................................................................69 Resetarea obiectivului .............................................................................................................70 Inelul de focalizare...................................................................................................................70 Setare prioritar .......................................................................................................................70 tergere rapid ........................................................................................................................70 tergerea fi ierelor RAW i JPEG ...........................................................................................70 Denumire fi ier.........................................................................................................................71 Redenumire fi ier.....................................................................................................................71 Vizualizarea nregistr rii - Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere.............................71 Setarea sunetelor opera ionale................................................................................................72 Reglarea luminozit ii monitorului............................................................................................72 Temporizator pentru stand by ..................................................................................................72 Temporizator pentru lumina de fundal .....................................................................................72 Mod USB .................................................................................................................................72 Schimbarea limbii de afi are....................................................................................................73 Video output.............................................................................................................................73 Temporizator pentru buton.......................................................................................................73 nchidere automat (auto power off)........................................................................................73 Blocarea n (bloc de s ge i) .................................................................................................73 A ....................................................................................................................................73 Firmware..................................................................................................................................73

Tip rirea ....................................................................................................................... 74

Tip rirea fotografiilor realizate. Programare pentru tip rire (DPOF) ......................................................................................................74 Programare pentru tip rire.......................................................................................................74 Programarea unui singur cadru ..............................................................................................74 Programarea tuturor cadrelor ..................................................................................................75 Resetarea informa iilor de programare a tip ririi .....................................................................75 Tip rirea direct (PictBridge) ................................................................................................................76 Conectarea camerei la imprimant ..........................................................................................76 Easy printing ............................................................................................................................77 Tip rirea pe baza set rilor personale ......................................................................................77

RO

11

Utilizarea programului OLYMPUS Master .................................................................... 79

Transferarea i nmagazinarea pe computer a imaginilor realizate. Flowchart ..............................................................................................................................................79 Utilizarea programului OLYMPUS Master livrat....................................................................................79 Ce este OLYMPUS Master? ....................................................................................................79 Conectarea camerei la calculator .........................................................................................................80 Pornirea programului OLYMPUS Master..............................................................................................80 Afi area de imagini din camer pe calculator.......................................................................................81 Desc rcarea i salvarea imaginilor..........................................................................................81 Deconectarea camerei de la computer....................................................................................81 Vizualizarea fotografiilor .......................................................................................................................82 Ad ugarea unei alte limbi pentru afi area meniului..............................................................................82 Transferul imaginilor pe computer f r a utiliza programul OLYMPUS Master ....................................83

Pentru o mai bun cunoa tere a camerei .................................................................... 84

Sfaturi suplimentare n cazul n care ave i nevoie de ajutor sau dori i s sti i mai multe despre camer . Sfaturi practice pentru fotografiere i alte informa ii .............................................................................84 Sfaturi necesare nainte de a ncepe fotografierea..................................................................84 Sfaturi pentru fotografiere ........................................................................................................84 Alte sfaturi practice pentru fotografiere i informa ii suplimentare ...........................................87 Sfaturi pentru redare................................................................................................................88 Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul calculatorului ...................................................................89 Mesaje de eroare..................................................................................................................................89 ntre inerea camerei..............................................................................................................................91 Cur area i depozitarea camerei............................................................................................91 Mod de cur are ndep rtarea prafului .................................................................................91 Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii .....................................................92

Informa ii detaliate ........................................................................................................ 93

Utilizarea cardurilor i a acumulatorilor; func ii i afi aje ale camerei. Informa ii de baz despre card .............................................................................................................93 Carduri compatibile..................................................................................................................93 Formatarea cardului.................................................................................................................94 Acumulatorul i nc rc torul .................................................................................................................94 Folosirea nc rc torului n str in tate......................................................................................94 Meniu....................................................................................................................................................95 Func ii care pot fi setate prin modul fotografiere ..................................................................................98 Tipuri de moduri de nregistrare..........................................................................................................100 Denumirea p r ilor componente .........................................................................................................101 Camera ..................................................................................................................................101 Indica ii privitoare la vizor ......................................................................................................103 Meniu de control ....................................................................................................................104 Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la vizualizarea live) .........................................................106 Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la redare) ........................................................................107 Glosar .................................................................................................................................................108 Specifica ii .......................................................................................................................................... 111

10 Obiectiv interschimbabil ..............................................................................................114


Utilizarea obiectivelor interschimbabile. Obiectiv...............................................................................................................................................114 Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL ...........................................................................................114 Privire de ansamblu pentru sistemul E ...............................................................................................116

11

Altele ...........................................................................................................................118

M suri de precau ie la folosirea camerei i accesorii. M SURI DE SIGURAN ..................................................................................................................118 Index...................................................................................................................................................125

12

RO

1 Utilizarea camerei E-510


Utilizarea selectorului rotativ
Selectorul rotativ permite schimbarea cu u urin set rilor camerei n func ie de subiect. a

1
Moduri de fotografiere simple
Selecta i n func ie de scena de fotografiere. Camera realizeaz automat set rile n func ie de condi iile de fotografiere. La rotirea selectorului rotativ sau nchiderea camerei n modurile de fotografiere simple, func iile cu set ri modificate revin la set rile de fabric .
AUTO i l & j / g AUTO PORTRAIT LANDSCAPE MACRO SPORT NIGHT+ PORTRAIT Mod de fotografiere V permite s folosi i o deschidere i o vitez de obtura ie maxime, setate de camer . Bli ul incorporat se activeaz automat n condi i de lumin insuficient . Adecvat pentru portetul unei persoane. Adecvat pentru fotografierea de peisaje sau alte scene exterioare. Adecvat pentru fotografii m rite (fotografiere macro). Adecvat pentru mi c ri rapide f r neclarit i Adecvat att pentru fotografierea subiectului principal ct i a fundalului, pe timp de noapte. 18 de scene diferite sunt disponibile pentru o larg palet de situa ii de fotografiere. (gpag. 25)

Utilizarea camerei E-510

Moduri de fotografiere avansate


Pentru o fotografiere avansat i o mai mare creativitate, pute i regla deschiderea diafragmei i viteza obturatorului. Set rile realizate n modurile de fotografiere avansate sunt memorate chiar i dup nchiderea camerei.
P A S M Fotografiere n func ie de program Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei V permite s folosi i deschiderea i viteza de obtura ie setate de camer . (gpag. 25) V permite s regla i manual deschiderea. Camera regleaz automat viteza obturatorului. (gpag. 26)

Fotografiere cu prioritate pentru V permite s regla i manual viteza obturatorului. Camera regleaz viteza obturatorului automat deschiderea diafragmei. (gpag. 27) Fotografierea cu set ri reglate V permite s regla i manual deschiderea diafragmei i viteza manual obturatorului. (gpag. 28)

RO

13

Reglarea func iilor


Setarea func iilor
Exist trei moduri de baz pentru setarea func iilor camerei. Setare pe baza meniului de control (vezi mai jos) Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor (gpag. 16) Setare din meniu (gpag. 17)

1
Utilizarea camerei E-510

Setarea func iilor cu ajutorul meniului de control


Alege i un element din meniul de control i modifica i setarea.
Comutator pornit/oprit

Cnd comutatorul este n pozi ia ON, pe monitorul LCD este afi at meniul de control (informa ii pentru fotografiere i set ri).
Informa iile afi ate se schimb ori de cte ori se apas pe butonul INFO. Pute i s afi a i meniul de control ap snd pe butonul i i s modifica i set rile chiar i n timpul vizualiz rii live.
Meniu de control

Selector de control

Butonul INFO

Butonul i p Bloc de s ge i

2007.08.16

2007.08.16

Meniu de baz

Meniu detaliat

Display off

2
1

Ap sa i pe butonul i.
Cursorul (func ia selectat ) din meniul de control este luminat (1). de ex.) Setare pentru fotografiere n rafal / autodeclan ator / fotografiere cu telecomand
2 3

Cursor

Meniu direct

3 4

Utiliza i p pentru a mi ca cursorul la func ia pe care dori i s-o seta i (2). Roti i selectorul de control pentru a modifica setarea.
Ap sa i pe butonul i n timp ce elementul selectat afi eaz meniul direct pentru aceast func ie. Pute i folosi i meniul direct pentru a schimba setarea (3). Dup modificarea set rii, ap sa i pe butonul i pentru a confirmare. Dac nu ac iona i selectorul de control timp de cteva secunde, setarea va fi confirmat i se revine la meniul de control. g Butonul (cronometru) (pag. 73)

14

RO

Func ii afi ate n meniul de control


Func iile care pot fi setate n afi ajul de baz i cel detaliat pot diferi.

2007.08.16

2007.08.16

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

1 2 9

10 11

1
Utilizarea camerei E-510

3,6,7,8

Meniu de baz Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ISO WB Compensa ia de culoare Mod pentru m surare Card Tip nreg. Cadru AF Focalizare Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Modul fotografiere cu bli Control de intensitate a bli ului Mod foto Spa iu de culoare Claritate Contrast Satura ie Grada ie k k Elemente Meniu de baz

Meniu detaliat Meniu detaliat Pag. ref. pag. 48 pag. 49 pag. 50 pag. 46 pag. 93 pag. 44 pag. 41 pag. 42 pag. 38 pag. 34 pag. 35 pag. 52 pag. 54 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53

11

: Se poate seta k: Nu se poate seta

RO

15

Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor


Camera este dotat cu butoane directe c rora le-au fost atribuite func ii i care pot fi setate rapid.

Ap sa i pe butonul pentru care dori i s seta i func ia.


Selector de control 2 10 3 Meniu direct 4 5 7

Este afi at meniul direct. de ex.) Setare pentru fotografiere n rafal / autodeclan ator / fotografiere cu telecomand
1

1
Utilizarea camerei E-510

Roti i selectorul de control pentru a modifica setarea.


Ap sa i pe butonul i pentru a confirma setarea. Dac nu ac iona i selectorul de control timp de cteva secunde, setarea va fi confirmat i se revine la meniul anterior. g Butonul (cronometru) (pag. 73)

Lista butoanelor directe


Func iile alocate butoanelor sunt dup cum urmeaz :
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Butoane directe Fotografiere n rafal / j / Y / < Autodeclan ator / Buton telecomand F P o u # WB AF ISO d Buton pentru compensarea expunerii Buton cadru AF Buton stabilizator de imagine Vizualizare live Buton pentru bli Buton balans de culoare Buton mod de focalizare Buton sensibilitate ISO Buton m surare Func ie Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand Compensarea timpului de expunere Alegerea cadrului AF Seteaz stabilizatorul de imagine Porne te sau opre te vizualizarea live Activeaz bli ul i modul de fotografiere cu bli Seteaz balansul de culoare Seteaz modul de focalizare Seteaz sensibilitatea ISO Seteaz modul de m surare Pag. ref. pag. 38 pag. 47 pag. 41 pag. 29 pag. 19 pag. 34 pag. 49 pag. 42 pag. 48 pag. 46

16

RO

Setare cu ajutorul meniului

Ap sa i pe butonul MENIU.

Meniul este afi at pe monitorul LCD.


CUSTOM RESET SETTING

Butonul MENIU

1
Utilizarea camerei E-510
p Bloc de s ge i Butonul i

Ghidul de opera iuni este afi at n partea inferioar a ecranului. CANCEL MENU : Ap sa i pe MENIU pentru a anula setarea. : Ap sa i pe dac pentru a selecta elementul respectiv. SELECT Imaginea afi at corespunde blocului de s ge i indicat mai jos. :a :c :d :b : Ap sa i pe i pentru confirmarea set rilor. GO OK

Folosi i butonul p pentru a seta o func ie.


CUSTOM RESET SETTING

NOISE FILTER

STANDARD

NOISE REDUCT.

Tab

Este afi at setarea curent .

Func ie

Se deplasaz la func iile subordonate tab-ului selectat.

Selecteaz o func ie i afi eaz meniul de set ri.

Tipuri de tab-uri W Seteaz diferite func ii pentru fotografiere. X Seteaz diferite func ii pentru fotografiere. q Seteaz diferite func ii pentru redare. Y Personalizeaz diferite func ii pentru fotografiere. Z Seteaz func iile care v permit s folosi i camera n mod eficient.

Ap sa i de cteva ori pe butonul i pn ce meniul dispare.


Se revine la afi ajul pentru fotografiere normal . Pentur listele de meniuri, vezi Meniu (g pag. 95).

RO

17

Descrierile cuprinse n manual


Instruc iunile de operare pentru butoanele directe, meniul de control i meniu sunt descrise n acest manual.

NOISE FILTER

STANDARD

1
Set ri pentru butoanele directe Set ri pentru meniul de control

NOISE REDUCT.

Set ri din meniu

Utilizarea camerei E-510

Buton direct
de ex.: Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Fotografiere cu telecomand j / Y / < Selector de control

Meniu de control
de ex.: Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Fotografiere cu telecomand i p: j/</Y i

Meniu
de ex.: Setarea balansului de culoare MENIU [W] [WB]

18

RO

Vizualizare live
Este posibil utilizarea monitorului LCD drept vizor. Pute i vizualiza expunerea sau efectul balansului de culoare precum i compozi ia imaginii n timpul fotografierii.

Ap sa i pe butonul u.
Subiectul este afi at pe monitorul LCD.

Selector de control Butonul AEL / AFL

1
Utilizarea camerei E-510

Ap sa i complet pe declan ator pentru a focaliza i fotografia.

Butonul INFO

Butonul u

Pentru a realiza n prealabil focalizarea, ine i ap sat pe AEL / AFL i ap sa i pe declan ator. Focalizarea este blocat , cnd butonul AEL / AFL este ap sat. Afi ajul de pe monitor nghea n timpul focus rii. Fotografia realizat este afi at pentru scurt timp pe monitor pentru verificare.

SFATURI
Pentru a verifica efectul stabilizatorului de imagine: ine i ap sat pe butonul o. g Verificarea pe monitor a efectului de stabilizare a imaginii (pag. 29) Pentru a focaliza cu ajutorul MF: Regla i [AF MODE] n modul [MF]. g Focalizare (pag. 42) Roti i inelul de focalizare i focaliza i subiectul. Pentru metoda de fotografiere MF, consulta i MF (focalizare manual ) (pag. 42). Pute i s ap sa i i pe AEL / AFL pentru a activa func ia auto focus.

Comutarea informa iilor afi ate


Pute i ap sa pe butonul INFO pentru a comuta ntre afi ajele de pe monitor.
Afi are activat Afi are activat + Afi are linii ajut toare*1 Afi are activat + Histogram

Afi are dezactivat


*1 *2

Afi are m rit

*2

Afi at cnd este setat func ia [FRAME ASSIST]. Pentru opera iuni cu afija ul m rit, consulta i Afi area m rit pe pagina urm toare.

RO

19

Afi area m rit


Este posibil m rirea subiectului de 7 pn la 10 ori. M rirea imaginii la MF u ureaz confirmarea focaliz rii i reglajul.

Utiliza i p pentru a deplasa cadrul i ap sa i pe butonul i.


Cmpul din interiorul cadrului este m rit i afi at. ine i ap sat pe butonul i pentru a readuce cadrul m rit spre centrul.

1
Utilizarea camerei E-510

Roti i selectorul de control pentru a modifica gradul de m rire (7x / 10x).


La ap sarea pe i se anuleaz opera iune de m rire.

x Observa ii
n cazul unei surse puternice de lumin care bate n ecran, imaginea poate ap rea mai ntunecat , dar va fi nregistrat normal. Dac func ia de vizualizare live este utilizat pentru o perioad mai mare de timp, temperatura dispozitivului de captare a imaginii cre te i determin imagini cu o sensibilitate ISO ridicat , care pot ap rea neclare i cu culori nefire ti. n acest caz, fie diminua i sensibilitatea ISO fie nchide i camera pentru ctva timp. nlocuirea obiectivului determin oprirea vizualiz rii live. Urm toarele func ii nu sunt disponibile n timpul vizualiz rii live. C-AF / Blocare AE / [AEL / AFL]

Afi area liniilor ajut toare


Pute i afi a liniile ajut toare pe monitorul LCD drept ghid pentru confirmarea compozi iei. MENIU [Y] [FRAME ASSIST] [OFF] / [GOLDEN SECTION] / [GRID] / [SCALE]

SFATURI
Verificarea subiectului pe monitor chiar n condi ii de lumin redus : Consulta i Vizualizare rapid live (g pag. 72)

20

RO

2 Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere - ghiduri de fotografiere


Ghid de func ii de baz
Pentru a v familiariza cu camera, pute i fotografia obiecte nconjur toare, ca de ex. copii, flori i animale. Dac fotografiile realizate nu sunt pe placul dumneavoastr , ncerca i s efectua i reglajele de mai jos. Pute i realiza fotografii mai de calitate falimiarizndu-v cu func iile de baz ale camerei.

Focalizare: Utilizarea declan atorului


O fotografie poate fi neclar dac se focalizeaz n fa a subiectului, fundalul sau alte obiecte n loc s fie focalizat subiectul. Pentru a preveni astefel de situa ii, asigura i-v c la fotografiere a i focalizat subeictul. Declan atorul poate fi ap sat la jum tate sau complet. Din momentul n care pute i controla ap sarea la jum tate i pe cea complet , pute i focaliza corect chiar i subiec i n mi care.
Ap sat la jum tate: Ap sat complet:

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

g Fotografierea (pag. 7), Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii) (pag. 30) n orice caz, chiar dac subiectul este n cmpul de focalizare, fotografia poate ie i neclar , dac camera se mi c n timp ce declan atorul este ap sat. Verifica i modul n care trebuie inut camera. Camera se poate mi ca cu u urin n timpul vizualiz rii live a subiectului n monitor. Pute i reduce mi c rile din imagine cu ajutorul stabilizatorului de imagine. g Pozi ia camerei. (pag. 7), Fotografierea cu ajutorul func iei de stabilizare a imaginii (pag. 29) Pe lng focalizarea gre it i probleme provocate de mi carea camerei, i mi carea subiectului poate produce neclarit i ale imaginii. n acest caz, folosi i o vitez de obtura ie mare, care este adecvat unui subiect n mi care. Pute i confirma viteza efectiv a obturatorului i deschiderea diafragmei afi ate, n timpul fotografierii, n vizor i pe monitor prin ap sarea la jum tate a declan atorului. g Utilizarea selectorului rotativ (pag. 13), Func ia de previzionare (pag. 29), Vizualizare live (pag. 19)

Luminozitate: Compensarea timpului de expunere


Camera stabile te automat gradul de deschidere a diafragmei i viteza de obtura ie n func ie de nivelul de luminozitate. Aceasta se nume te autoexpunere. n orice caz, nu ve i putea realiza fotografia dorit doar cu autoexpunerea. n acest caz, pute i m ri sau sc dea valoarea autoexpunerii. M ri i valoarea expunerii pentru a scoate n eviden str lucirea unei plaje nsorite sau albul z pezii. Reduce i valoarea expunerii, cnd spa iul de fotografiat este mai luminos, dar mai redus dect zona nconjur toare. Dac nu ti i ce valoare de compensare a expunerii este necesar , realiza i cteva fotografii cu set ri diferite i apoi compara i-le. g Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47), AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) (pag. 30)

Culoare: Balans de culoare


n afar de lumina soarelui, exist i alte surse de iluminat subiectul, cum ar fi lumina tungsten i cea fluorescent . Aceste tipuri de lumin con in culori speciale; de aceea, un subiect de culoare alb fotografiat la surse de lumin diferite are culori u or diferite. Chiar i n condi iile aceleia i lumini solare, culorile unei fotografii difer n func ii de starea cerului, umbrele copacilor sau ale cl dirilor precum i de al i factori. Balansul de culoare corecteaz automat efectele aceste ilumin ri i permite fotografierea n culorile corecte. De obicei pute i ob ine culorile corecte, dac seta i balansul de culoare n pozi ia [AUTO]. n func ie de condi iile de fotografiere, este posibil s nu pute i ob ine culorile dorite. n acest caz, schimba i set rile n func ie de situa ie. g Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)

RO

21

Lumin fluorescent

Lumin tungsten

Umbra copacilor

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Ghid de func ii pentru subiec i diferi i


Func ii adecvate pentru condi ii de fotografiere care depind de subiect

Fotografierea peisajelor
n aceast sec iune sunt descrise scenele exterioare precum p duri, lacuri i plaje n condi ii de lumin de zi.

Schimbarea modului de fotografiere


Metoda de fotografiere adecvat depinde dac dori i s surprinde i o scen static sau dinamismul unei scene n mi care. Pentru a reda adncime p durii, docaliza i n dep rtare. Folosi i modul A (fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei) i nchide i pe ct posibil deschiderea diafragmei (cre te valoarea deschiderii). Pentru a surprinde momentul cnd valurile se lovesc de rm, folosi i modul S (prioritate pentru viteza obturatorului) i alege i o vitez de obtura ie mai rapid . Pentru a imortaliza o cascad sau un ru, folosi i o vitez mic a declan atorului. Compensarea expunerii poate fi utilizat chiar i n moduri de fotografiere diferite. Analiza i imaginea pe care dori i s-o fotografia i i regla i expunerea cu + sau - pentru a ob ine rezultate mai bune.

Folosirea balansului de culoare


Culoarea apei apare diferit n fotografii, dac este vorba de un lac care reflect imaginea copacilor sau un rm ncnjurat de un recif de corali. Pentru a capta diferen a subtil de culoare, ncerca i s schimba i balansul de culoare. Modifica i setarea n func ie de situa ie, de ex. [55300K] pentru zile cu soare i [27500K] pentru zone umbroase n zile nsorite.

Schimbarea modului de m surare


n func ie de adncimea apei i de direc ia soarelui, luminozitatea apei poate diferi semnificativ n diferite zone din cadrul aceleia i compozi ii. Exist deci o diferen n luminozitatea p durilor n func ie de dispunerea copacilor. Dac ti i care sunt zonele pentru accentuarea compensa iei n compozi ia imaginii, pute i schimba metoda de m surare. n cazul set rii [e] (m surare digital ESP), camera stabile te automat luminozitatea n compozi ie i determin timpul de expunere. Pentru a accentua doar par ial n compozi ie gradul de expunere, schimba i modul de m surare n [4] (m surarea centrului) sau [n] (m surarea ncadraturii), regla i cadrul AF la loca iile pentru care dori i s regla i expunerea i m sura i expunerea.

22

RO

Modificarea satura iei


Este posibil ca uneori s nu pute i reda culoarea dorit chiar dac folosi i balansul de culoare sau compensarea expunerii. n acest caz, modifica i setarea [SATURATION] pentru a ob ine culoarea dorit . Setarea [SATURATION] include dou niveluri de setare, ridicat sau sc zut. n cazul unui nivel de satura ie ridicat, culoarea va fi mai intens . g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 26), S: Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului (pag. 27), Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46), Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47), Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49), [SATURATION]: Intensitatea culorii (pag. 52)

Fotografierea florilor
Modul potrivit de fotografiere a florilor depinde dac dori i s fotografia i, de exemplu, o singur floare, un cmp de flori, un trandafir ro u etc.

Folosirea balansului de culoare


Florile au o bogat palet de culori, de la pale la intense. n func ie de culorile florilor, umbrele subtile de culoare pot s nu fie re inute ca atare. n acest caz, verifica i condi iile de lumin i modifica i setarea balansului de culoare. n modul [AUTO], camera stabile te automat tipul de lumin i fotografiaz cu balansulde culoare adecvat. n orice caz, pute i scoate n eviden umbrele de culoare subtile prin schimbarea set rilor n func ie de condi iile de fotografiere, de exemplu prin folosirea [55300K] pentru zile cu soare i [27500K] pentru zone umbroase n zile nsorite.

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Compensarea expunerii
La fotografierea unor flori pe fundal, selecta i fundalul care va pune mai mult n eviden forma i culoarea florii. La fotografierea unor flori albe sau viu colorate, regla i compensarea expunerii spre (minus), astfel nct floarea s se deosebeasc de fundalul mai ntunecat.

Schimbarea modului de fotografiere


Metoda de fotografiere adecvat la fotografierea florilor depinde dac dori i s scoate i n eviden o singur floare sau un cmp de flori. Pentru a schimba aria de focalizare, regla i camera n modul A (deschidere prioritar a diafragmei) i selecta i gradul de deschidere. Cnd deschide i diafragma (reducerea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza aproape (profunzime redus a cmpului); subiectul va fi scos n eviden pe un fundal neclar. Cnd nchide i diafragma (cre terea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza n dep rtare (cu o profunzime crescut a cmpului); att prim-planul ct i fundalul vor fi focalizate. Pute i folosi func ia de previzionare pentru a confirma schimb rile n profunzimea cmpului la modificarea gradului de deschidere.

Utilizarea vizualiz rii live


La folosirea unei camere digitale reflex cu un singur obiectiv i sistem de obiective interschimbabile, era nevoie s a tepta i pn ce fotografia era realizat pentru a verifica rezultatele set rilor pentru compensarea expunerii i balansul de culoare. Cu ajutorul func iei de vizualizare live, pute i folosi monitorul pentru a afi a i verifica subiectul pe care dori i s -l fotografia i.

RO

23

Schimbarea obiectivelor
Dac florile sunt pu ine i rare, fotografia i cu ajutorul unui teleobiectiv. Cu teleobiectivul pute i fotografia subiecte care, de i se afl la distan e diferite, apar grupate dnd senza ia unui cmp cu flori dese. Folosirea func iei telescopice a zoom-ului produce acela i efect, dar efectul e mai simplu de ob inut dac distan a de focalizare este mai mare de 150 mm sau 200 mm, dect de 54 mm. g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 26), Vizualizare live (pag. 19), Func ia de previzionare (pag. 29), Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47), Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)

Fotografierea pe timp de noapte

2
Deprinderea diferitelor moduri de fotografiere ghiduri de fotografiere

Exist diferite tipuri de scene nocturne, de la amurg i luminile ora ului pe timp de noapte pn la focurile de artificii.

Folosirea trepiedului
Deoarece pentru fotografierea nocturn se impune o vitez redus a obturatorului, este necesar utilizarea unui trepied pentru a evita mi carea camerei. n cazul n care nu dispune i de un trepied, a eza i camera pe o suprafa stabil pentru a preveni mi c rile bru te. Chiar dac este asigurat , camera se poate mi ca n momentul cnd se apas pe declan ator. De aceea se recomand folosirea telecomenzii sau a autodeclan atorului.

Schimbarea modului de fotografiere


Scenele nocturne au diferite grade de luminozitare, iar balansul luminozit ii nu este uniform n compozi ie. ncepe i prin a folosi modul A (deschidere prioritar a diafragmei) pentru fotografiere. Regla i o valoare medie a deschiderii diafragmei (ntre F8 i F11) l sa i camera s stabileasc viteza obturatorului. Pentru a evita petele albicioase pe imagine la fotografierea unei scene nocturne, compensarea expunerii trebuie reglat la -1 sau -1.5, deoarece camera regleaz expunerea pentru pe baza zonelor ntunecate, care ocup cea mai mare parte din compozi ie. Folosi i func ia [REC VIEW] pentru a verifica imaginea i regla i deschiderea diafragmei i compensarea expunerii dup nevoie. Distorsiunea poate deveni evident la viteze reduse ale obturatorului. n acest caz, regla i [NOISE REDUCT.] n pozi ia [ON] pentru a reduce apari ia distorsiunilor.

Folosirea focaliz rii manuale


n cazul n care nu pute i utiliza AF (auto focus) pentru a focaliza subiectul, cnd subiectul este prea ntunecat sau nu ave i timp s focaliza i, ca de exemplu focuri de artificii, seta i focalizarea n modul [MF] (focalizare manual ) i focaliza i manual. Pentru fotografierea unor scene de noapte, roti i inelul de focalizare al obiectivului i verifica i dac pute i vedea clar luminile de pe strad . Pentru a fotografia un foc de artificii, regla i focalizarea obiectivului la infinit cu excep ia cazului n care folosi i un teleobiectiv. n cazul n care cunoa te i cu aproxima ie distan a, se recomand focalizarea prealabil a unui obiect care se afl la aceea i distan . g P: Fotografiere n func ie de program (pag. 25), A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 26), Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand (pag. 38), Focalizare (pag. 42), Reducerea distorsiunilor de imagine (pag. 53), Vizualizarea nregistr rii Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere (pag. 71)

24

RO

3 Func ii pentru fotografiere


Mod de fotografiere
La selectarea unui mod adecvat situa iei de fotografiere, camera optimizeaz set rile n func ie de condi iile de fotografiere. Spre deosebire de modul de fotografiere, majoritatea func iilor nu pot fi modificate.

1 2 3

Pozi iona i selectorul rotativ n modul de func ionare g.


Este afi at meniul pentru scen .

1 PORTRAIT For taking a portrait-style shot.

Folosi i ac pentru a alege tipul de scen . Ap sa i pe butonul i.

Este afi at imaginea exemplu urmat de descrierea modului selectat. Camera intr n modul stand by pentru fotografiere. Pentru modificarea set rii ap sa i din nou pe butonul i. Este afi at meniul pentru scen .

Tipuri de scene
Pictog ram I L K G U G J H I 1 PORTRAIT 2 LANDSCAPE 3 LANDSCAPE+PORTRAIT 4 NIGHT SCENE 5 NIGHT+PORTRAIT 6 CHILDREN 7 SPORT 8 HIGH KEY 9 LOW KEY Mod Pictog ram q J r & * ( @ s g 10 DIS MODE 11 MACRO 12 NATURE MACRO 13 CANDLE 14 SUNSET 15 FIREWORKS 16 DOCUMENTS 17 PANORAMA 18 BEACH & SNOW Mod

3
Func ii la fotografiere - Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

P: Fotografiere n func ie de program


Camera regleaz automat diafragma optim i viteza obturatorului n func ie de luminozitatea obiectului. Pozi iona i selectorul rotativ n modul P. Deschiderea La ap sarea la jum tate pe declan ator, sunt diafragmei Vitez obturator afi ate n vizor viteza obturatorului i valoarea deschiderii. Dac se ia degetul de pe declan ator, sunt afi ate n meniul de control viteza obturatorului i valoarea deschiderii.
Este afi at meniul de control. Deschiderea diagrafmei Vitez obturator Mod de expunere Vizor Chenar de confirmare AF

2007.08.16

Deschiderea i viteza obturatorului n modul P


n modul P, camera este programat astfel nct deschiderea diafragmei i viteza obturatorului sunt selctate automat n func ie de luminozitatea subiectului conform diagramei de mai jos. Liniile diagramei variaz n func ie de tipul de obiectiv montat.

RO

25

La utilizarea obiectivului de 14 42 mm f3.5 5.6 (lungime focal : 14 mm)

Deschiderea diafragmei

Modificarea programului

Vitez obturator

Modificarea programului (%)

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

La pozi ionarea selectorului de control n modul P, pute i schimba combina ia ntre deschiderea diafragmei i viteza obturatorului conform ilustra iei de mai sus, dar p strnd expunerea optim . Setarea modificat nu va fi anulat dup fotografiere. Pentru a anula setarea modificat , roti i selectorul de control astfel nct indica ia % de expunere din vizor sau din meniul de control s se modifice n P sau nchide i camera. Modificarea programului nu este disponibil n cazul utiliz rii bli ului.

A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei


Camera regleaz automat viteza optim a obturatorului pentru gradul de deschidere selectat. Cnd deschide i diafragma (reducerea valorii de deschidere a diafragmei), camera va focaliza aproape (profunzime redus a cmpului); fotografia va avea un fundal neclar. La reducerea deschiderii diafragmei (cre terea valorii de deschidere), camera va focaliza pe distan mai mare. Folosi i acest mod cnd dori i s ad uga i modific ri la reprezentarea fundalului. nainte de fotografiere pute i utiliza func ia de previzionare pentru a vedea cum va ar ta fundalul n fotografie. g Func ia de previzionare (pag. 29)
Reducerea valorii de deschidere (num r f) Cre terea valorii de deschidere (num r f)

Pozi iona i selectorul rotativ la A i roti i selectorul de control pentru reglarea valorii de deschidere. La ac ionarea selectorului de control, valoarea deschiderii se modific la intervale de 1/3 EV. Pute i modifica intervalul cu ajutorul set rilor personalizate. g Interval EV (pag. 67) Informa ii afi ate n vizor la ap sarea la jum tate a declan atorului.
Vitez obturator Deschiderea diafragmei Chenar de confirmare AF Mod de expunere Vizor

M rirea deschiderii (num rul f descre te)

Reducerea deschiderii (num rul f cre te)

Supraexpunere, dac viteza obturatorului se aprinde intermitent. M ri i valorea de deschidere (num r f). Subexpunere, dac viteza obturatorului se aprinde intermitent. Reduce i valoarea deschiderii (num r f).

26

RO

SFATURI
Viteza obturatorului continu s se aprind intermitent dup modificarea valorii deschiderii: Dac viteza obturatorului se aprind intermitent dac este setat la o vitez mai mare, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai redus sau utiliza i un filtru ND din comer . (pentru reglarea cantit ii de lumin ). g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48) Dac valoarea obturatorului se aprinde intermitent n cazul unei viteze mici, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai mare. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48) Pentru a controla profunzimea cmpului cu valoarea deschiderii selectate: Consulta i Func ia de previzionare (pag. 29).

S: Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului


Camera regleaz automat deschiderea optim a a diafragmei pentru viteza obturatorului selectat . Regla i viteza obturatorului n func ie de tipul de eect dorit. O vitez mai mare a obturatorului permite s surprinde i clar un obiect n mi care; o vitez mai mic a obturatorului red neclar un obiect n mi care i creeaz senza ia de vitez sau mi care.
O vitez mare a obturatorului poate crea o imagine nghe at i f r neclarit i a unui obiect n mi care rapid . O vitez mic a obturatorului va face neclar o scen n mi care rapid . Aceast neclaritate va provoca o senza ie de mi care dinamic . Vitez mic a obturatorului

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

Pozi iona i selectorul rotativ la S i roti i selectorul de control pentru reglarea vitezei obturatorului. La ac ionarea selectorului de control, viteza obturatorului se modific la intervale de 1/3 EV. Pute i modifica intervalul cu ajutorul set rilor personalizate. g Interval EV (pag. 67) Informa ii afi ate n vizor la ap sarea la jum tate a declan atorului.
Vitez obturator

Vitez mare a obturatorului

Chenar de confirmare AF Mod de expunere Vizor

Dac valoarea deschiderii reglat la valoarea minim se aprinde intermitent*, nseamn c nu s-a realizat expunerea corect (subexpunere). Reduce i viteza obturatorului. Deschiderea diafragmei Dac valoarea deschiderii reglat la valoarea maxim se aprinde intermitent*, nseamn c nu s-a realizat expunerea corect (supraexpunere). M ri i viteza obturatorului.

* Valoarea deschiderii n momentul afi focal a obiectivului.

rii intermitente depinde de tipul de obiectiv i de lungimea

SFATURI
Fotografia este neclar : Posibilitatea unor fotografii mi cate cre te n modul macro sau la fotografierea cu teleobiectiv. M ri i viteza obturatorului sau folosi i un monopied sau trepied pentru stabilizarea camerei. Valoarea deschiderii continu s se aprind intermitent dup modificarea vitezei obturatorului: Dac valoarea deschiderii setat la maximum se aprinde intermitent, regla i sensibilitatea ISO la o valoare mai redus sau utiliza i un filtru ND din comer . (pentru reglarea cantit ii de lumin ). g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48) Dac valoarea deschiderii reglat la valoarea minim se aprinde intermitent, alege i o valoare mai mare a sensibilit ii ISO. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

RO

27

M: Fotografiere cu set ri reglate manual


V permite s regla i manual deschiderea diafragmei i viteza obturatorului. Pute i verifica ct de mult difer fa de expunerea necesar prin folosirea exponometrului. Acest mod f ofer un control mai mare al creativit ii, permi ndu-v s efectua i set rile pe care le dori i f r a depinde de o expunere corect . Expunerea lung bulb este deasemenea posibil i v permite s realiza i fotografii astronomice sau ale focurilor de artificii. g Fotografierea cu expunere lung bulb (pag. 28) Pozi iona i selectorul rotativ la M i roti i selectorul de control pentru reglarea valorii. Reglarea vitezei obturatorului: Roti i selectorul de control. Reglarea valorii deschiderii: Roti i selectorul de control n timp ce ap sa i pe butonul F (compensarea expunerii). Setnd [DIAL] n meniul [Y] pute i trece la set rile opuse. g Personalizarea func iilor selectorului de control (pag. 69)

3
Func ii la fotografiere Alegerea modului potrivit n func ie de condi iile de fotografiere

Grada ia deschiderii depinde de tipul de obiectiv. Valoarea obturatorului poate fi reglat la 1/4000 60" (sec.) sau [BULB]. La ac ionarea selectorului de control, valoarea deschiderii i viteza obturatorului se schimb la intervale de 1/3 EV. Pute i modifica intervalul cu ajutorul set rilor personalizate. g Interval EV (pag. 67)
Vitez mic a obturatorului M rirea deschiderii (num rul f descre te) Vitez mare a obturatorului Butonul F Reducerea deschiderii (num rul f cre te)

Exponometrul este afi at n meniul de control i indic diferen a (de la -3 EV la +3 EV) ntre valoarea expunerii calculat de deschiderea selectat i viteza obturatorului comparat cu valoarea expunerii pe care camera o consider optim .
Subexpunerea
2007.08.16

Supraexpunerea Expunere optim

Exponometru

Distorsiuni ale imaginii


La fotografierea cu vitez redus a obturatorului, pe monitor pot ap rea distorsiuni. Aceste fenomene apar cnd tensiunea e generat n sec iunile dispozitivului de captare a imaginii care sunt expuse n mod normal la lumin , rezultnd o cre ere a temperaturii dispozitivului de captare a imaginii sau circuitul acestuia. Aceasta se poate ntmpla i la fotografierea cu o valoare ISO ridicat ntr-un mediu expus la c ldur . Pentru a reduce aceste distorsiuni, camera activeaz func ia de reducere a distorsiunilor. g Reducerea distorsiunilor de imagine (pag. 53)

Fotografierea cu expunere lung bulb


Pute i fotografia cu expunere lung bulb, timp n care obturatorul r mne deschis att timp ct declan atorul este ap sat. Regla i viteza obturatorului la [BULB] n modul M. Fotografierea bulb se poate realiza i cu ajutorul telecomenzii (RM-1). g Fotografierea bulb cu ajutorul telecomenzii (pag. 40)

SFATURI
Fotografia este neclar : Se recomand folosirea unui monopied sau trepied la viteze mici ale obturatorului.

28

RO

Func ia de previzionare
Vizorul indic zona focalizat (profunzimea cmpului) i valoarea selectat pentru deschidere. Pentru activarea func iei de previzionare ap sa i pe butonul <; este necesar reglarea dinainte a func iei butonului < cu ajutorul meniului. g ; FUNCTION (pag. 68) Ap sa i pe butonul < pentru a folosi func ia de previzionare. Butonul < Dac [; FUNCTION] este alocat pentru [LIVE PREVIEW], prin ap sarea butonului < camera trece automat la vizualizarea live a fotografiei pe monitor.

Fotografierea cu ajutorul func iei de stabilizare a imaginii


Pute i reduce nivelul de mi care al imaginii, care apare adesea n condi ii de lumin redus sau la fotografierea cu nivel ridicat de zoom. OFF I.S. 1 I.S. 2 Stabilizatorul de imagine este dezactivat. Stabilizatorul de imagine este activat. Se folose te la rotirea pe orizontal n vederea ob inerii unui fundal neclar. Stabilizatorul de imagine orizontal este dezactivat i este activ doar stabilizatorul de imagine vertical.
Selector de control

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Buton direct
o Selector de control

Vizor

Afi at dac [IMAGE STABILIZER] este setat la [I.S. 1] sau [I.S. 2].

Butonul o

Dac g (tip de scen ) este setat la [q] (DIS MODE), stabilizatorul de imagine se activeaz automat ([I.S. 1]). g Mod de fotografiere (pag. 25)

Verificarea pe monitor a efectului de stabilizare a imaginii


Pute i ine ap sat pe butonul o n timpul vizualiz rii live pentru a vizualiza pe monitor efectul stabilizatorului de imagine. n aceast pozi ie, pute i ap sa complet pe declan ator pentru a fotografia. Cnd [IMAGE STABILIZER] este n pozi ia [OFF], dac ine i ap sat pe butonul o se activeaz stabilizatorul de imagine ([I.S. 1]). Dac lua i degetul de pe butonul o sau ap sa i pe o timp de cteva secunde, stabilizatorul de imagine se dezactiveaz .
Verde : stabilizator de imagine activat Ro u : eroare la stabilizatorul de imagine

RO

29

x Observa ii
Stabilizatorul de imagine nu poate corecta mi c ri excesiv de bru te ale camerei, care apar cnd viteza obturatorului are viteza cea mai redus . n acest caz, v recomand m s utiliza i un trepied. Dac folosi i un trepied, regla i [IMAGE STABILIZER] n pozi ia [OFF]. La utilizarea unui obiectiv cu func ie de stabilizare a imaginii, dezactiva i func ia de stabilizare a imaginii fie la obiectiv fie la camer . La nchiderea camerei, poate porni func ia de stabilizare a imaginii. Vibra iile camerei n timpul acestei opera iuni nu reprezint o difunc ionalitate. Semnul q ro u afi at pe monitor indic faptul c func ia de stabilizare a imaginii nu s-a realizat corect. Dac fotografia i n condi iile existente, este posibil ca fotografia s nu reu easc . Consulta i centrul de service autorizat de Olympus.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii)


Func ia auto focus poate s nu focalizeze subiectul n situa ia n care subiectul nu este n centrul cadrului. n acest caz, solu ia cea mai simpl este blocare focaliz rii.

Regla i cadrul AF i subiectul de focalizat i ap sa i la jum tate pe declan ator pn ce chenarul de focalizare AF se aprinde.

Declan ator

Cadru AF

Focalizarea este blocat . Chenarul de confirmare AF i cadrul de focalizare AF se Chenar de confirmare AF aprind n vizor. Led de control card n cazul n care chenarul de focalizare AF se aprinde intermitent, ap sa i din nou la jum tate pe declan ator. Dac ine i ap sat pe declan ator, meniul de control afi at dispare.

Cu declan atorul ap sat la jum tate, realizat i compozi ia dorit i ap sa i complet pe declan ator.
Ledul de control al cardului se aprinde intermitent la memorarea fotografiei n card.

n cazul n care subiectul are un contrast mai redus dect zona nconjur toare
Dac contrastul subiectului este redus, de exemplu n condi ii de lumin insuficiente sau de cea , este posibil s nu se realizeze focalizarea. Focaliza i (bloca i focalizarea) pe un subiect cu contrast ridicat aflat la aceea i distan ca i subiectul pe care dori i s -l fotografia i, recompune i cadrul i fotografia i.

AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite)


Pentru fiecare cadru, camera realizeaz automat un num r de fototgrafii cu valori diferite. Chiar i n condi iile n care este greu de realizat o expunere corect (n contralumin sau la amurg), pute i alege fotografia dintr-o serie de cadre cu valori diferite ale expunerii (valori ale expunerii i ale compensa iei). Fotografiile sunt realizate n urm toarea ordine: Fotografia cu expunere optim , fotografie corectat n direc ia - i fotografie corectat n direc ia +.

30

RO

de ex.) Dac func ia BKT este reglat la [3F 1.0EV]

1.0EV

+1.0EV

Valoarea compens rii: 0.3, 0.7 sau 1.0 Valoarea compens rii expunerii se va schimba dac intervalul EV este modificat. Intervalul EV poate fi schimbat din meniu. Valoarea compens rii expunerii poate fi reglat cu 1.0. g Interval EV (pag. 67) Num r de cadre: 3

Meniu
MENIU [X] [AE BKT] [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV]
CANCEL SELECT GO

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

nceperea fotografierii. Metoda de fotografiere depinde de setarea pentru fotografierea unui singur cadru sau fotografierea n rafal . g Fotografiere n rafal (pag. 38)

Fotografierea unei singure imagini


La fiecare ap sare complet pe declan ator, se realizeaz o fotografie cu o expunere diferit . Setarea pentru urm toarea fotografie este afi at n vizor.

Valoarea compens rii expunerii pentru urm torul cadru Vizor

Fotografierea n rafal

ine i declan atorul ap sat pn ce s-a realizat num rul selectat de cadre. Camera realizeaz fiecare fotografie cu o expunere diferit . Dac lua i degetul de pe declan ator, func ia auto bracketing se opre te. Cnd s-a oprit, 0 este afi at n verde n meniul de control.

Modul n care AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) compenseaz expunerea pentru fiecare tip de expunere
n func ie de modul de expunere selectat, expunerea se compenseaz astfel: Mod P : Deschiderea diafragmei i viteza obturatorului Mod A : Viteza obturatorului Mod S : Deschiderea diafragmei Mod M : Viteza obturatorului

SFATURI
Pentru a adapta AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) la valoarea expunerii compensate: Compensa i valoarea expunerii i folosi i apoi func ia AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite). AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) se aplic pentru valoarea expunerii pe care a i compensat-o.

x Observa ii
n timpul fotografierii n rafal , dac indicatorul de nivel al acumulatorului se aprinde intermitent, camera se va opri din fotografiere i va ncepe s salveze n card fotografiile realizate. n func ie de energia r mas n acumulator, este posibil ca camera s nu poat salva toate fotografiile.

RO

31

Fotografierea cu bli
Modul fotografiere cu bli
Camera seteaz modul de bli n func ie de diferi i factori precum tipul de declan are i timpul. Modurile de fotografiere cu bli disponibile depind de modul de expunere. Modurile de fotografiere cu bli sunt disponibile pentru bli urile externe op ionale.

Auto flash AUTO


Bli ul se declan eaz automat n condi ii de lumin slab sau contralumin . Pentru a fotografia un subiect n contralumin , pozi iona i chenarul AF pe subiect.

Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i !


n modul de fotografiere cu bli pentru reducerea efectului de ochi ro i, bli ul de aprinde intermitent naintea declan rii. Aceasta obi nuie te ochii subiectului cu lumina i reduce fenomenul de ochi ro i.
Ochii subiectului apar ro i

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

x Observa ii
La cca 1 secund dup lumina intermitent preliminar a bli ului, este ac ionat obturatorul. Evita i s mi ca i camera. Eficien a func iei poate fi limitat , dac subiectul nu se uit direct n lumina intermitent preliminar sau dac distan a este prea mare. Rezultatul poate fi influen at i de caracteristicile fizice individuale.

Sincronizare lent (prima perdea) # SLOW


Bli ul pentru sincronizare lent serve te n cazul fotografierii cu vitez redus a obturatorului. n mod normal, la fotografierea cu bli , viteza obturatorului trebuie s se afle peste un anumit nivel pentru a preveni realizarea unor fotografii mi cate. ns , la fotografierea pe timp de noapte, o viteza mare a obturatorului poate produce un fundal prea ntunecat n compara ie cu subiectul. Sincronizarea lent v permite s fotografia i clar att fundalul ct i subiectul. Dac viteza obturatorului este mic , asigura i-v c a i fixat camera cu ajutorul unui trepied pentru a preveni apari ia neclarit ilor.

Prima perdea
De obiecei, bli ul se declan eaz imediat dup ce obturatorul s-a deschis complet. Aceasta se nume te prima perdea. Dac nu a i modificat-o, bli ul va ac iona ntotdeauna n acest fel.

Sincronizare lent (a doua perdea) #SLOW2


La a doua perdea, bli ul se declan eaz nainte de nchiderea obturatorului. Prin schimbarea temporiz rii bli ului, pute i crea efecte fotografice interesante, cum ar fi senza ia de autovehicul dat de drele provocate de luminile posterioare. Cu ct viteza obturatorului este mai mic , cu att efectul este mai puternic. Cea mai mic vitez posibil a obturatorului depinde de modul de fotografiere.

32

RO

La o vitez a obturatorului de 2 sec.

2 sec. 2 sec. Bli ul se declan eaz la prima perdea Bli ul se declan eaz la a doua perdea Obturatorul se nchide Obturatorul se deschide complet

A doua perdea

Prima perdea

Sincronizare lent (prima perdea) / Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i !SLOW
La folosirea simultan a sincroniz rii lente i a bli ului, pute i folosi aceast func ie pentru reducerea efectului de ochi ro i. La fotografierea unui subiect pe timp de noapte, aceast func ie v permite s reduce i efectul de ochi ro i. Dac , n cazul sincroniz rii la a doua perdea, timpul de la emiterea semnalelor luminoase preliminare este lung, este greu de realizat reducerea efectului de ochi ro i. Prin urmare, doar sincronizarea la prima perdea este disponibil .

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Bli de umplere #
Bli ul se declan eaz indiferent de lumina disponibil . Acest mod este util pentru eliminarea umbrelor de pe fa a subiec ilor (de exemplu umbre provocate de frunzele copacilor), n cazul contraluminii sau pentru corec ia de culoare la lumina artificial (n special lumin fluorescent ).

x Observa ii
Cnd bli ul se declan eaz , viteza obturatorului este reglat la 1/180 sec. sau mai mic . La fotografierea unui subiect cu bli de umplere pe un fundal puternic luminat, fundalul poate ap rea supraexpus. n acest caz, folosi i bli ul op ional extern FL-50 sau FL-36 i fotografia i n modul bli super FP. g Bli super FP (pag. 37)

Bli dezactivat $
Bli ul nu se aprinde. Chiar i n acest mod, bli ul poate fi folosit drept lamp AF, dac este ndreptat n sus. g Lamp AF (pag. 44)

Viteza de sincronizare a bli ului


Viteza obturatorului poate fi modificat la declan area bli ului ncorporat. g Sincronizare rapid (pag. 68)

Mod de fotografiere cu bli setat manual


n acest caz, bli ul ncorporat emite o cantitate fix de lumin . Pentru fotografiere cu bli setat manual, regla i valoarea f din obiectiv pe baza distan ei pn la subiect.
Ratio din cantitatea de lumin FULL (1/1) 1/4 1/16 1/64 GN: Num r ghidare (echivalent cu ISO 100) 12 6 3 1.5

Calcula i valoarea f de pe obiectiv cu ajutorul formulei


Deschiderea diafragmei (valoare f) = GN x sensibilitate ISO Distan a pn la subiect (m)

RO

33

Sensibilitate ISO
Valoare ISO Sensibilitate ISO 100 1.0 200 1.4 400 2.0 800 2.8 1600 4.0

Moduri de fotografiere cu bli disponibile pentru diferite moduri de expunere


Mod de expunere Este afi at meniul de control. AUTO AUTO P ! # $ Modul fotografiere cu bli Auto flash Auto flash (reducerea efectului de ochi ro i) Prima perdea Bli de umplere Bli dezactivat k Condi ii pentru temporizare Condi ii pentru declan area bli ului Declan are automat n condi ii de ntuneric / contralumin *1 Declan are ntotdeauna k Restric ii pentru viteza obturatorului 1/30 sec. 1/180 sec. 60 sec. 1/180 sec. k

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere
*1 *2

A i l & j /*2

Sincronizare lent !SLOW (reducerea efectului de ochi ro i) # SLOW #SLOW2 #FULL #1/4 #1/16 #1/64 # H $ Sincronizare lent (prima perdea) Sincronizare lent (a doua perdea) Mod de fotografiere cu bli setat manual (FULL) Bli setat manual (1/4) Bli setat manual (1/16) Bli setat manual (1/64) Bli de umplere Bli de umplere (reducerea efectului de ochi ro i) Bli dezactivat Bli de umplere / Sincronizare lent (a doua perdea) Mod de fotografiere cu bli setat manual (FULL) Bli setat manual (1/4) Bli setat manual (1/16) Bli setat manual (1/64)

Prima perdea Declan are automat n condi ii de ntuneric / contralumin *1 A doua perdea

1/30 sec. 1/180 sec.

Prima perdea Declan are ntotdeauna

60 sec. 1/180 sec.

k A doua perdea

S M

#SLOW2

#FULL #1/4 #1/16 #1/64

Declan are ntotdeauna Prima perdea

60 sec. 1/180 sec.

Dac bli ul este setat n modul super FP, nainte ca acesta s se declan eze, este detectat lumina de fundal cu o durat mai lung dect pentru bli ul normal. g Bli super FP (pag. 37) AUTO, !, # nu poate fi selectat n modul /.

Setarea modului de fotografiere cu bli Buton direct


# Selector de control

Meniu de control
i p: FLASH MODE i

34

RO

Utilizarea bli ului ncorporat


La utilizarea unui obiectiv mai mare de 14 mm (echivalent cu 28 mm la un aparat foto de 35 mm), lumina emis de bli poate produce vignetting. Apari ia sau nu a acestui efect depinde deci de tipul de obiectiv i condi iile de fotografiere (ca de exemplu distan a fa de subiect).

Ap sa i pe butonul # pentru a activa bli ul ncorporat.


Bli ul ncorporat se va activa automat i va declan a n condi ii de lumin redus n urm toarele moduri: AUTO / i / & / / / I / U / G / J / r / g
Butonul #

2 3

Ap sa i declan atorul la jum tate.

Indicatorul # (bli n stand by) se aprinde cnd bli ul poate declan a. Dac indicatorul se aprinde intermitent, bli ul se ncarc . A tepta i p n ce s-a nc rcat complet.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere
Indicator bli n stand by

Ap sa i complet pe declan ator.

SFATURI

Dac nu dori i s activa i automat bli ul: Seta i [AUTO POP UP] din meniul [Y] n pozi ia [OFF]. g Bli pop up automat (pag. 68)

Vizor

Control de intensitate a bli ului


Aceasta func ie regleaz cantitarea de lumin emis de bli . n anumite situa ii (de ex. fotografierea subiec ilor mici, fundaluri ndep rtate etc.), pute i ob ine rezultate mai multe prin reglarea emisiei de lumin . Acest reglaj este util cnd dori i s m ri i contrastul imaginii (diferen a ntre luminat i ntunecat) pentru a face imaginea mai intens . MENIU [X] [w] Folosi i butonul bd pentru a seta valoarea de compensare.

SFATURI
Pentru a afi a imediat compensarea bli ului: ine i ap sat simultan pe butoanele # i F (compensarea expunerii) pn ce apare w. Pentru setare, folosi i selectorul de control.

x Observa ii
Nu func ioneaz , cn modul de control al bli ului de la bli ul electronic este setat MANUAL. Dac emisia de lumin este reglat la bli ul electronic, aceasta va fi combinat cu emisia de lumin a camerei. Cnd [w+F] din meniul [Y] este n pozi ia [ON], se va ad uga la valoarea compens rii expunerii.

RO

35

Flash bracketing
Camera realizeaz mai multe cadre i, la fiecare fotografiere, schimb cantitatea de lumin emis de bli . MENIU [X] [FL BKT] [OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / [3F 1.0EV] Pute i modifica intervalul EV n meniul personalizat. g Interval EV (pag. 67) La fotografierea n rafal , dac declan atorul este inut ap sat, camera realizeaz cte 3 cadre n urm toarea ordine: cadru cu cantitate optim de emisie de lumin , cadru reglat n direc ia i cadru reglat n direc ia +. La fotografierea unui singur cadru, cantitatea de lumin emis de bli se modific la fiecare ap sare pe declan ator.

Bli uri electronice externe (op ional)

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Pe lng capacitatea bli ului ncorporat, putei folosi orice bli extern recomandat pentru aceast camer . Aceasta v ofer posibilitatea unui num r crescut de tehnici de fotografiere cu bli n func ie de situa iile de fotografiere. Bli urile externe comunic cu camera i v permit s controla i modurile de fotografiere cu bli cu diferite moduri de control ale bli ului, precum TTL-AUTO i Super FP. Bli ul poate fi montat pe camer cu ajutorul papucului. Pentru mai multe informa ii consulta i i manualul bli ului extern.

Func ii disponibile cu bli extern


Bli op ional Mod de control bli GN (num r ghid) (ISO100) FL-50 FL-36 FL-20 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL GN20 (35 mm*) RF-11 TF-22 TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL GN50 (85 mm*) GN28 (24 mm*) GN36 (85 mm*) GN26 (24 mm*)

TTL-AUTO, MANUAL GN11 GN22

* Lungimea focal a obiectivului are poate fi acoperit (calculat pe baza unui aparat foto 35 mm)

x Observa ii
Bli ul op ional FL-40 nu poate fi folosit.

Utilizarea bli ului electronic extern


Asigura i-v c a i ata at bli ul la camer nainte de a-l conecta.

Scoate i capacul de protec ie a papucului mpingndu-l n direc ia indicat de s geat .


P stra i capacul papucului ntr-un loc sigur pentru a nu-l pierde i pune i-l la loc dup utilizarea bli ului.

Ata a i bli ul electronic la papucul camerei.


Dac dispozitivul de blocare iese n afar , roti i inelul de blocare a papucului n direc ia opus pentru a bloca. Dispozitivul de blocare va fi mpins n untru.
Dispozitiv de blocare Inel de blocare

36

RO

3 4 5 6 7

Porni i bli ul.


Cnd ledul de control al nc rc rii bli ului s-a aprins, nc rcarea s-a ncheiat. Bli ul se va sincroniza cu camera la o vitez de 1/180 sec. sau mai mic .

Selecta i un mod de bli . Selecta i un modul de control al bli ului.


Pentru utilizare normal se recomand TTL-AUTO.

Ap sa i declan atorul la jum tate.


Informa iile de fotografiere precum sensibilitatea ISO, valoarea deschiderii i viteza obturatorului se transmit ntre camer i bli .

Ap sa i complet pe declan ator.


x Observa ii

Bli ul ncorporat nu poate fi folosit cnd este ata at un bli extern la papuc.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Bli super FP
Bli ul super FP este disponibil cu FL-50 sau FL-36. Folosi i super FP cnd bli urile normale nu pot fi folosite cu vitez mare a declan atorului. Fotografierea cu bli de umplere cu grad de deschidere mare (de exemplu pentru portrete n exterior) este posibil cu bli ul super FP. Pentru mai multe informa ii consulta i manualul bli ului extern.
Bli super FP

2007.08.16

Afi aj detaliat n meniul de control

Utilizarea bli urilor disponibile n comer


Folosi i modul de fotografiere M la utilizarea oric rui bli din comer cu excep ia bli urile specificate pentru aceast camer . Pentru detalii sau pentru bli uri care nu sunt specificate de Olympus, vezi Bli uri nespecificate (g pag. 38).

1 2 3 4

Scoate i capacul de protec ie al papucului pentru a conecta bli ul la camer . Seta i modul de fotografiere n pozi ia M, apoi regla i valoarea deschiderii diafragmei i viteza obturatorului.
Regla i viteza obturatorului la 1/180 sec. sau mai mic . Dac viteza obturatorului este mai mare, nu pot fi folosite bli uri disponibile n comer . O vitez mai mic a declan atorului poate produce neclarit i.

Porni i bli ul.


Asigura i-v c a i ata at bli ul la camer nainte de a-l porni.

Regla i valoarea ISO i valoarea deschiderii la camer pentru a potrivi la bli modul de control al bli ului.
Consulta i manualul bli ului pentru instruc iuni privind modul de control al bli ului.

x Observa ii
Bli ul se aprinde la fiecare ap sare pe declan ator. Dac nu ave i nevoie de bli , deconecta i-l. Verifica i n prealabil dac bli ul pe care l folosi i este sincronizat cu camera.

RO

37

Bli uri nespecificate


1) n cazul utiliz rii bli ului, valorile expunerii trebuie reglate la bli . Dac bli ul este folosit n modul automat, regla i valoarea f i sensibilitatea ISO la camer . 2) Chiar dac valoarea f i sensibilitatea ISO pentru modul auto sunt identice cu cele ale camerei, expunerea corect poate s nu fie atins i depinde de condi iile de fotografiere. n acest caz, regla i valoarea f sau ISO automat la bli sau calcula i distan a n modul manual. 3) Folosi i un bli cu un unghi de iluminare care se potrive te la lungimea focal a obiectivului. Lungimea focal a obiectivului pentru un film de 35 mm este aproximativ de dou ori mai mare dect lungimea focal a obiectivelor pentru aceast camer . 4) Nu folosi i bli ul sau alte accesorii de bli TTL cu func ii de comunicare suplimentare, altele dect bli urile specificate, deoarece pot ap rea nu numai disfunc ionalit i, ci se poate produce chiar defectarea circuitelor camerei.

Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Setarea func iilor Buton direct


j/Y/< Selector de control Dac set rile se realizeaz cu ajutorul butonului j / Y / <, informa ia este afi at i n vizor.
Fotografierea n rafal Autodeclan ator Telecomand Butonul j / Y / < Selector de control

i buton

: Fotografierea unei singure imagini : Fotografiere n rafal

: Autodeclan ator 12 secunde : Autodeclan ator 2 secunde

: 0 sec. : 2 sec.

Meniu de control
i p: j/</Y i

Fotografiere n rafal
Fotografierea unui singur cadru o Fotografiaz un cadru la ap sarea declan atorului (mod de fotografiere normal). Fotografiere n rafal j Fotografiaz 12 cadre sau mai multe de 3 cadre / sec. att timp ct declan atorul este ap sat (JPEG). Focalizarea, expunerea i balansul de culoare sunt fixate la primul cadru (S-AF, MF). Ap sa i complet pe declan ator i ine i-l ap sat. Camera va fotografia n secven pn cnd ve i lua degetul de pe buton.

x Observa ii
n timpul fotografierii n rafal , dac indicatorul de nivel al acumulatorului se aprinde intermitent, camera se va opri din fotografiere i va ncepe s salveze n card fotografiile realizate. n func ie de energia r mas n acumulator, este posibil ca camera s nu poat salva toate fotografiile.

38

RO

Utilizarea autodeclan atorului


Aceast func ie v permite fotografierea cu ajutorul autodeclan atorului. Pute i regla declan area obturatorului dup 12 sau 2 secunde. La fotografierea cu autodeclan ator fixa i camera n mod corespunz tor. Ap sa i complet pe declan ator. Se realizeaz fotografierea. La selectarea Y12s: Mai nti, lumina verde a autodeclan atorului r mne aprins aproximativ 10 secunde, se aprinde intermitent cca 2 secunde i apoi are loc fotografierea. La selectarea Y2s: Lumina verde a autodeclan atorului se aprinde intermitent 2 Lumin verde secunde, dup care se realizeaz fotografierea. autodeclan ator Pentru a anula autodeclan atorul, ap sa i j / Y / <.

x Observa ii
Nu ap sa i pe declan ator dac v afla i n fa a camerei, deoarece s-ar putea s nu focaliza i subiectul dorit n momentul n care ap sa i la jum tate declan atorul.

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

Dispozitiv de protec ie a ocularului


Dac fotografia i f r s v uita i prin vizor, ata a i dispozitivul de protec ie a ocularului pentru ca lumina s nu intre n vizor. Ata a i dispozitivul de protec ie a ocularului, conform indica iilor din desen, dup de a i scos ocularul. La fel se procedeaz i n cazul nlocuirii cu un ocular op ional.
Ocular Dispozitiv de protec ie a ocularului

Utilizarea telecomenzii
La folosirea unei telecomenzi op ionale (RM-1), pute i fotografia propria persoan sau o scen de noapte f r a atinge camera. Camera poate fi setat s declan eze imediar sau dup 2 secunde de la ap sarea butonului pentru declan ator de pe comand . Fotografierea bulb este deasemenea posibil n cazul utiliz rii telecomenzii. Fixa i camera bine pe un trepied, ndrepta i telecomanda spre senzorul receptor al telecomenzii aflat pe camer i ap sa i pe butonul de declan are de pe telecomand . La selectarea <0s: Focalizarea i expunerea sunt blocate, ledul telecomenzii se aprinde intermitent i se realizeaz fotografierea. La selectarea <2s: Focalizarea i expunerea sunt blocate, ledul telecomenzii Ledul telecomenzii se aprinde intermitent, apoi dup cca 2 secunde se Senzor receptor al telecomenzii realizeaz fotografierea.

RO

39

Zona efectiv de transmitere a semnalului


ntrepta i telecomanda spre senzorul receptor al camerei n zona de acoperire, conform descrierii de mai jos. Lumina puternic cum este cea solar se r sfrnge direct pe receptorul telecomenzii, sau cnd lumina fluorescent sau alte dispozitive care emit unde electrice sau radio se afl n apropiere, zona efectiv se poate mic ora.
Aprox. 3 m interio r) Aprox. 2 m (exter ior)

Senzor receptor al telecomenzii

Telecomand

Aprox. 5 m (499,87 cm.) (interior) Aprox. 3 m (298,70 cm.) (exterior)

15 15

r) m (interio Aprox. 3 r) (exterio ox. 2 m Apr

3
Func ii la fotografiere Diferite func ii de fotografiere

SFATURI
Ledul telecomenzii nu se aprinde intermitent la ap sarea butonului de declan are de la telecomand : Semnalul transmis poate s nu fie eficient, dac senzorul receptor al camerei se afl n lumin puternic . Apropia i telecomanda de camer din ap sa i din nou pe butonul de declan are de la telecomand . Semnalul transmis poate s nu fie eficient, dac telecomanda se afl la o distan prea mare de camer . Apropia i telecomanda de camer din ap sa i din nou pe butonul de declan are de la telecomand . Exist interferen e. Schimba i canalul conform indica iilor din manualul de utilizare al telecomenzii. Anularea modului de fotografiere cu ajutorul telecomenzii: Modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii nu va fi anulat dup fotografiere. Ap sa i pe butonul j / Y / < pentru a regla [o] (fotografierea unui singur cadru) etc. Utilizarea butonului de declan are de la camer n modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii: Declan atorul camerei func ioneaz chiar n modul de fotografiere cu ajutorul telecomenzii.

x Observa ii
Obturatorul nu va fi ac ionat, dac subiectul nu este focalizat. n condi ii de lumin puternic , pute i avea dificult i s vede i func ionarea ledului de control al telecomenzii i astfel s nu pute i ti dac fotografierea s-a realizat sau nu. Func ia zoom nu este disponibil n cazul utiliz rii telecomenzii.

Fotografierea bulb cu ajutorul telecomenzii


Pozi iona i selectorul rotativ n modul M, regla i apoi viteza obturatorului la [BULB].
Ap sa i pe butonul W de pe telecomand pentru a deschide obturatorul. Dup 8 minute de la ap sarea pe butonul W, obturatorul se nchide automat.

Ap sa i pe butonul T pentru a nchide obturatorul.

40

RO

Fotografierea panoramic
Pute i realiza fotografii panoramice folosind un card OLYMPUS xD-Picture. Cu ajutorul programului OLYMPUS Master (CD-ROM livrat) pute i compune o imagine panoramic prin al turarea unor imagini ale c ror margini se suprapun. Fotografierea panoramic este posibil pentru maximum 10 imagini.

Cnd fotografia i, face i tot posibilul s include i p r ile comune ale imaginilor care urmeaz s fie suprapuse.

1 2

Seta i modul. g Mod de fotografiere (pag. 25)


Vizualizarea live este activat .

Folosi i p pentru a specifica direc ia de alipire, apoi fotografia i subiectul cu marginile care se suprapun.

3
Func ii la fotografiere - Diferite func ii de fotografiere / Func ii pentru focalizare

d: Ata a i urm toarea imagine n partea dreapt . b: Ata a i urm toarea imagine n partea stng . a: Ata a i urm toarea imagine n partea de sus. c: Ata a i urm toarea imagine n partea de jos. Fotografia i n timp ce schimba i compozi ia, astfel nct subiectul s se suprapun . Focalizarea, expunerea etc. sunt stabilite la prima imagine. g (semn de avertizare) este afi at dup ce a i realizat 10 fotografii. Dac ap sa i pe butonul i nainte de fotografierea primului cadru, ve i reveni la meniul de selectare a modului de fotografiere. Dac ap sa i pe butonul i n timpul fotografierii, secven a din fotografierea panoramic se ncheie i pute i continua cu urm toarea.

x Observa ii
Fotografierea panoramic nu se poate realiza f r cardul OLYMPUS xD-Picture. La fotografierea panoramic , nu va fi memorat i imaginea anterioar realizat pentru stabilirea pozi iei. Cu ajutorul cadrelor sau al altor indicatoare afi ate, compune i imaginea astfel nct marginile imaginilor de suprapus s se suprapun n interiorul cadrelor.

Alegerea cadrului AF
n mod normal, camera m soar distan a pn la subiect cu ajutorul celor 3 cadre AF din vizor i alege punctul cel mai potrivit. Aceast func ie v permite s selecta i doar un cadru AF. [AUTO] sau P ([AUTO]) Vizor Focaliza i cu ajutorul celor 3 cadre AF. Centrul cadrului AF Q Focaliza i cu ajutorul cadrului AF stng. R Focaliza i cu ajutorul cadrului AF central. S Focaliza i cu ajutorul cadrului AF drept.

Stnga cadrului AF

Dreapta cadrului AF

RO

41

Buton direct
P Selector de control
AF AREA

Selector de control

Meniu de control
i p: AF AREA i

Meniu
MENIU [X] P
Butonul MENIU Butonul i Butonul P

Focalizare

3
Func ii la fotografiere Func ii pentru focalizare

Urm toarele trei moduri de focalizare sunt disponibile cu aceast camer . Pute i fotografia prin combinarea S-AF sau C-AF cu modul MF. g Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF) (pag. 43), Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF) (pag. 43)

S-AF (focalizare AF unic )


Focalizarea se realizeaz la ap sarea la jum tate a declan atorului. Dac focalizarea nu s-a realizat, lua i degetul de pe declan ator i ap sa i-l din nou la jum tate. Acest mod este adecvat fotografierii unor subiec i statici sau cu mi care limitat . Ap sa i declan atorul la jum tate. Odat blocat focalizarea, indicatorul AF de confirmare se aprinde. Dup focalizarea subiectului se aude un semnal sonor.

C-AF (focalizare AF continu )


Camera reia focalizarea att timp ct declan atorul este ap sat la Chenar de jum tate. n cazul unor subiec i afla i n mi care, camera anticipeaz confirmare AF mi carea subiectului i focalizeaz (focalizare AF predictiv ). Chiar dac subiectul se mi c sau schimba i compozi ia fotografiei, camera Vizor ncearc s focalizeze n continuare. Ap sa i declan atorul la jum tate i ine i-l ap sat. Odat focalizat subiectul, indicatorul AF de confirmare se aprinde. Chenarul AF nu se aprinde, chiar dac subiectul este focalizat. Camera focalizeaz reia focalizarea. Chiar dac subiectul se mi c sau schimba i compozi ia fotografiei, camera ncearc s focalizeze n continuare. Dup focalizarea subiectului se aude un semnal sonor. Semnalul sonor nu mai este emis dup a treia opera iune repetat de focalizare AF, chiar dac subiectul este focalizat.

MF (focalizare manual )
Aceast func ie v permite s focaliza i manual, prin vizor, orice subiect. Regla i focalizarea cu ajutorul inelului de focalizare.
Apropiat

Direc ia de rotire a inelului de focalizare


Pute i selecta direc ia de rotire a inelului de focalizare pentru a adapta preferin elor dumneavoastr modul n care obiectivul regleaz punctul de focalizare. g Inel de focalizare (pag. 70)

Indica ie pentru focalizare

Inel de focalizare

Cnd focaliza i manual un subiect (prin rotirea inelului de focalizare), indicatorul AF de confirmare se aprinde. Dac P este selectat, camera focalizeaz n chenarul AF central.

42

RO

Buton direct
AF Selector de control

Selector de control

Meniu de control
i p: AF MODE i [S-AF] / [C-AF] / [MF] / [S-AF+MF] / [C-AF+MF]

Meniu
MENIU [X] [AF MODE] Pute i verifica set rile n vizor n timp ce seta i cu ajutorul butonului AF.
: : : : : S-AF C-AF MF S-AF+MF C-AF+MF Butonul MENIU Butonul i Butonul AF

AF MODE

3
Func ii la fotografiere Func ii pentru focalizare

Vizor

Utilizarea simultan a modurilor S-AF i MF (S-AF+MF)


Aceast func ie v permite s efectua i manual o focalizare fin , prin rotirea inelului de focalizare dup AF n modul S-AF. Dac declan atorul nu este ap sat, este disponibil opera iunea MF. Pute i realiza o focalizare fin cu ajutorul inelului de focalizare, dac a i ap sat declan atorul la jum tate i AF este confirmat . Pute i realiza o focalizare fin cu ajutorul inelului de focalizare, i dac declan atorul nu este ap sat la jum tate.

x Observa ii
Dac se apas din nou pe declan ator dup focalizarea fin cu ajutorul inelului de focalizare, AF se activeaz , iar set rile dumneavoastr sunt anulate.

Utilizarea simultan a modurilor C-AF i MF (C-AF+MF)


Focaliza i cu inelul de focalizare i ap sa i declan atorul la jum tate pentru activarea modului C-AF. Dac declan atorul este inut ap sat, modul MF nu se activeaz . Dac declan atorul nu este ap sat, modul MF este disponibil.

SFATURI
Alt mod de focalizare manual n modul C-AF: Pute i seta butonul AEL / AFL s realizeze C-AF cu set rile de mod AEL / AFL. g Mod AEL / AFL (pag. 66)

x Observa ii
Dac se apas din nou pe declan ator dup focalizarea fin cu ajutorul inelului de focalizare, AF se activeaz , iar set rile dumneavoastr sunt anulate.

RO

43

Lamp AF
Bli ul ncorporat poate func iona ca lamp AF. Aceasta ajut la focalizarea n condi ii de lumin redus n modul AF. Pentru a folosi aceast func ie, activa i bli ul. MENIU [Y] [AF ILLUMINAT.] [OFF] / [ON]

Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului


n mod normal, aceast camer nu declan eaz obturatorul n timp ce AF opereaz sau bli ul de ncarc . Dac dori i s ac iona i declan atorul f r s mai a tepta i executarea acestor opera iuni, folosi i set rile de mai jos. Pute i seta individual prioritatea de declan are n modul de focalizare. Seteaz prioritatea de declan are pentru modul S-AF (gpag. 42). RELEASE PRIORITY C Seteaz prioritatea de declan are pentru modul C-AF (gpag. 42). MENIU [Y] [RELEASE PRIORITY S] / [RELEASE PRIORITY C] [OFF] / [ON]
LOCK

RELEASE PRIORITY S

OFF ON

3
Func ii pentru fotografiere - Func ii pentru focalizare / Expunere, imagine i culoare

x Observa ii
Cnd [RELEASE PRIORITY C] este n pozi ia [ON], AF predictiv nu este disponibil pentru prima fotografie.

Alegerea modului de nregistrare


Pute i alege un mod de nregistrare n care dori i s realiza i fotografiile. Alege i modul de nregistrare cel mai adecvat scopului (tip rire, editare pe calculator, editare pagin de internet etc.). Pentru detalii privind tipurile de memorare i num rul de pixeli, consulta i tabelul Tipuri de moduri de nregistrare (g pag. 100).

Tipuri de moduri de nregistrare


Tipul de nregistrare v permite s combina i num rul de pixeli i coeficientul de comprimare pentru fotografii. O imagine este format din pixeli (puncte). La m rirea unei imagini un un num r redus de pixeli, aceasta va fi afi at ca un mozaic. Dac o imagine are un num r mare de pixeli, dimensiunea fi ierului (cantitatea de informa ii) va fi mai mare, dar num rul de fotografii care pot fi memorate va fi mai mic. Cu ct comprimarea este mai mare, cu att dimensiunea fi ierului este mai mic . n orice caz, imaginea va fi mai pu in clar la redare.
Imagine cu un num r mare de pixeli

Imagine cu un num r redus de pixeli

44

RO

Imaginea devine mai clar


Calitate (comprimare) Aplicabilitate Num r de pixeli 3648 x 2736 Selecta i pentru dimensiune de tip rire Pentru tip rire n format mic i pagin de internet 3200 x 2400 2560 x 1920 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480 Comprimare redus 1/2.7 SHQ Comprimare nalt 1/4 Comprimare nalt 1/8 HQ Comprimare nalt 1/12

Num rul de pixeli cre te

SQ

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

RAW data
Aceasta este un fi ier de date neprelucrate, f r modific ri ale balansului de culoare, claritate, contrast de culoare. Pentru a afi a imaginea pe un calculator, folosi i OLYMPUS Master. Fi ierele de tip RAW nu pot fi vizualizate cu o alt camer sau cu ajutorul unor programe obi nuite i nu pot fi selectate pentru a fi programate pentru tip rire. Cu ajutorul acestei camere, este posibil editarea imaginilor realizate n modul de nregistrare RAW. g Editarea fotografiilor (pag. 60)

Procedura de alegere a modului de nregistrare Meniu de control


i p: D i
D

Meniu
MENIU [W] [D] [HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] / [RAW] / [SHQ]

Setarea num rului de pixeli i coeficientul de comprimare


Pute i schimba num rul de pixeli i coeficientul de comprimare al [HQ] i [SQ]. Aceast setare se reg se te n setarea [D].

Meniu
MENIU [Y] [HQ] 1) Cu p se seteaz coeficientul de compensare. [1/4] / [1/8] / [1/12] MENIU [Y] [SQ] 1) Cu p se seteaz num rul de pixeli. [3200 x 2400] / [2560 x 1920] / [1600 x 1200] / [1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480] 2) Cu p se seteaz coeficientul de compensare. [1/2.7] / [1/4] / [1/8] / [1/12]

RO

45

Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare


Luminozitatea subiectului se poate m sura n cinci feluri: M surare digital ESP, m surare centrat aproximativ i trei tipuri de m surare a ncadraturii. Alege i modul cel mai potrivit n func ie de condi iile de fotografiere.

Buton direct
d Selector de control

Selector de control

Meniu de control
i p: METERING i [e] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH]

Meniu

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

MENIU [X] [METERING] Pute i verifica set rile n vizor n timp ce seta i cu ajutorul butonului d.
: M surare digital ESP : M surare centrat aproximativ : M surarea ncadraturii : M surarea ncadraturii Controlul luminii puternice : M surarea ncadraturii Controlul umbrei Vizor

Butonul MENIU Butonul d Butonul i

METERING

e M surare digital ESP Camera m soar nivelul de lumin i calculeaz diferen ele de nivel de lumin n 49 de zone separate ale imaginii. Se recomand pentru fotografierea general . Prin setarea func iei sincronizate AF la [ESP+AF], zona de m surare cu cadrul focalizat AF are valoare de centru. 4 M surare centrat aproximativ Acest mod de m surare determin media de m surare ntre subiect i lumina de fundal, i confer mai mare greutate subiectului aflat n centru. Folosi i acest mod cnd nu dori i ca nivelul de lumin al fundalului s afecteze valoarea expunerii. n M surarea ncadraturii Camera m soar o zon restrns din jurul centrului subiectului, stabilit de Zona de m surare indicatorul de m surare a ncadraturii din vizor. Folosi i acest mod n condi ii de contralumin puternic . nHI M surarea ncadraturii - controlul luminii puternice Cnd ntregul fundal este puternic luminat, zonele albe de imagine vor deveni gri, dac folosi i expunerea automat . Acest mod permite camerei s evite supraexpunerea i realizeaz o reproducere curat a culorii albe. Zona de m surare este aceea i ca la m surarea ncadraturii. nSH M surarea ncadraturii - controlul umbrei Cnd ntregul fundal este ntunecat, zonele negre de imagine vor deveni gri, dac folosi i expunerea automat . Acest mod permite camerei s evite subexpunerea i realizeaz o reproducere curat a culorii negre. Zona de m surare este aceea i ca la m surarea ncadraturii.

46

RO

Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii


n unele situa ii, pute i ob ine rezultate mai bune dac regla i manual compensarea valorii de expunere setate automat de camer . Adesea, subiec ii puternic lumina i (ca n cazul z pezii) devin mai ntuneca i dect n realitate. Regla i spre + pentru a-i apropia pe subiec i de umbrele lor reale. n acela i scop, regla i spre - la fotografierea unor subiec i ntuneca i. Expunerea poate fi reglat n domeniul 5.0 EV.

-2.0EV

+2.0EV

ine i ap sat butonul F (compensarea expunerii) i folosi i selectorul de control pentru a regla valoarea compens rii. Intervalul EV se poate selecta 1/3 EV, 1/2 EV sau 1 EV. g Interval EV (pag. 67) n modul P, pute i schimba func iile selectorului de control astfel nct compensarea expunerii s poat fi setat doar cu selectorul de control. g Personalizarea func iilor selectorului de control (pag. 69)
Butonul F Selector de control

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Compensarea expunerii Vizor Reglare spre Reglare spre +

Indicator pentru compensarea expunerii


2007.08.16

1/3 EV

1/2 EV

Dac valoarea compens rii expunerii dep e te scara indicatorului de compensare a expunerii, semnul vw de culoare ro ie va fi afi at n stnga i n dreapta indicatorului. Indicatorul de compensare a expunerii nu va fi afi at dac expunerea este compensat la 0.

x Observa ii
Compensarea expunerii nu este posibil n modurile M i g.

RO

47

Blocarea AE - Blocarea expunerii


Valoarea de expunere m surat poate fi blocat cu butonul AEL / AFL (blocare AE). Folosi i blocarea AE, cnd dori i o setare de expunere diferit de cea care s-ar aplica n mod normal n condi ii de fotografiere obi nuite. n mod normal, la ap sarea la jum tate a declan atorului, se blocheaz att AF (auto focus) ct i AE (expunere automat ), dar pute i bloca doar expunerea ap snd pe butonul AEL / AFL. Ap sa i pe butonul AEL / AFL n pozi ia Butonul AEL/AFL unde dori i s bloca i valorile m surate i expunerea va fi blocat . Cu expunerea blcoat prin ap sarea butonului AEL / AE lock AFL, ac iona i declan atorul. Dac lua i degetul de pe butonul AEL / AFL, blocarea AE se anuleaz . Prin folosirea meniului personalizat, pute i Vizor regla blocarea AE astfel nct aceasta nu se va anula, cnd lua i degetul de pe butonul AEL / AFL. g AEL / AFL memo (pag. 67)

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere


Cu ct valoarea ISO este mai mare, cu att sensibilitatea camerei este mai mare, iar camera poate face fotografii mai bune n condi ii de lumin redus . ns o valoare mai mare poate da fotografiilor un aspect granulat. Pentru [AUTO], sensibilitatea este setat automat n func ie de condi iile de fotografiere. Pute i seta sensibilitatea maxim care s fie setat automat. g Limit ISO (pag. 67) n orice caz, sensibilitatea este setat la ISO 100, indiferent de setare, dac bli ul nu este declan at n modul S sau M.

Buton direct
ISO Selector de control

Selector de control

Meniu de control
i p : ISO i [AUTO], [100] [1600]

Meniu
MENIU [W] [ISO]
Butonul MENIU Butonul ISO
ISO
100 800 1600 200 400

Pute i verifica set rile n vizor n timp ce seta i cu ajutorul butonului ISO.
: Auto : 100 1600

Butonul i

Vizor

48

RO

Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare


Reproducerea culorilor difer n func ie de condi iile de iluminare. De exemplu, dac lumina zilei sau lumina tungsten se reflect pe o coal de hrtie, umbra de alb va fi u or diferit n fiecare caz. Cu o camer digital , culoarea alb poate fi reglat cu un procesor digital pentru a o reproduce mai natural. Acest mecanism se nume te balans de culoare. La aceast camer , exist patru op iuni pentru reglarea balansului de culoare WB. Balans de culoare automat Aceast func ie permite camerei s stabileasc automat culoarea alb din imagini i s regleze balansul de culoare n consecin . Folosi i acest mod pentru fotografierea general . Balans de culoare presetat Aceast camer dispune de apte temperaturi de culoare programate, care corespund unei variet i de tipuri de ilumin ri interioare i exterioare, inclusiv pentru lumin fluorescent i fotografiere bulb. De exemplu, folosi i WB presetat, dac dori i s ave i mai mult ro u n cazul unui apus de soare sau un efect artistic mai cald n cazul unei ilumin ri artificiale. Balans de culoare personalizat Pute i schimba temperatura de culoare al uneia din tipurile de WB presetate. g Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personalizat (pag. 49) Balans de culoare prin simpl ap sare Pute i regla balansul de culoare optim pentru condi iile de fotografiere prin ndreptarea camerei c tre un obiect alb, ca de exemplu o coal alb de hrtie. Balansul de culoare realizat cu aceast setare este salvat ca reglaj WB presetat. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51)

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Temperatura de culoare
Balansul spectral al diferitelor surse de lumin alb este Mai mult albastru Mai mult ro u reprezentat numeric de temperatura de culoare - concept din fizic , exprimat cu ajutorul sc rii de temperatur Kelvin (K). Cu ct temperatura de culoare este mai ridicat , cu att lumina este mai bogat n tonuri de albastru i mai s rac n tonuri de ro u; cu ct temperatura de culoare este mai sc zut , cu att este mai bogat lumina n tonuri de ro u i mai s rac n tonuri de albastru. Temperaturile de culoare ale surselor de lumin fluorescente nu sunt adecvate ca surs de lumin artificial . Exist discrepan e n nuan ele temperaturilor de Temperaturile de culoare pentru culoare ale luminii fluorescente. Dac aceste diferen e ale fiecare surs de lumin indicat pe nuan elor de temperatur sunt mici, ele pot fi calculate cu scara de mai sus sunt aproximative. temperatura de culoare, care, n acest caz, se nume te temperatur de culoare corelat . Reglajele presetate pentru 4000 K, 4500 K i 6600 K sunt temperaturi de culoare corelate i nu trebuie considerate strict temperaturi de culoare. Folosi i aceste set ri pentru fotografiere n condi ii de lumin fluorescent .
Lumin alb puternic , bulb

Setarea balansului de culoare n regim automat / presetat / personalizat


Pute i regla balansul de culoare prin selectarea temperaturii de culoare potrivite pentru condi iile de iluminare.
Selector de control Butonul F

Lumin de lumnare

Alb intens fluorescent Alb fluorescent

Zi luminoas

nnorat

Zi ntunecat sau luminoas Lumin de zi fluorescent

Buton direct
WB Selector de control

Meniu de control
i p: WB i [AUTO] / [5] / [2] / [3] / [1] / [w] / [x] / [y] / [V] / [CWB] CWB (balans de culoare personalizat) se seteaz alegnd [CWB] i rotind selectorul de control n timp ce se apas pe butonul F (compensarea expunerii).
Butonul MENIU Butonul i Butonul WB

RO

49

Meniu
MENIU [W] [WB] Pute i verifica set rile n vizor n timp ce seta i cu ajutorul butonului WB.
: : : : Balans de culoare automat w/x/y Balans de culoare personalizat Balans de culoare prin simpl ap sare

WB

Vizor

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Mod WB AUTO 5 5300 K 2 7500 K 3 6000 K 1 3000 K w 4000 K x 4500 K y 6600 K V CWB

Tip de iluminare Adecvat pentru cele mai multe tipuri de iluminare (cnd exist un element de culoare alb n vizor). Folosi i acest mod pentru fotografierea general . Pentru fotografiere exterioar , de zi, f r nori, sau pentru a capta ro ul apusului de soare sau culorile unui foc de artificii Pentru fotografiere exterioar la umbr , de zi, f r nori Pentru fotografiere exterioar , de zi, cu nori Pentru fotografiere cu lumin tungsten Pentru fotografiere cu lumin alb fluorescent Pentru fotografiere cu o lamp fluorescent cu lumin alb neutr Pentru fotografiere cu o lamp fluorescent cu lumin de zi Temperatur de culoare setat cu WB prin simpl ap sare. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51) Temperatur de culoare setat n meniul personalizat pentru balansul de culoare. Dac valoarea nu a fost reglat , setarea automat este 3000 K. Temperatura de culoare se schimb n func ie de setarea proprie CWB.

SFATURI
Cnd subiec ii care nu sunt albi, ies albi: n cazul WB automat, dac nu exist nici o culoare apropiat de culoarea alb , balansul de culoare nu va fi stabilit corect. n aceast situa ie, folosi i reglajul WB presetat sau WB prin simpl ap sare.

Compensarea balansului de culoare WB


Aceast func ie v permite s efectua i reglaje fine ale balansului de culoare automat i cel presetat.

1 2 3

MENIU [W] [WB] Folosi i p pentru a selecta balansul de culoare pe care dori i s -l regla i. Folosi i p pentru a selecta sensul culorii.
R-B Ro u Albastru G-M Verde Magenta Pute i seta ambele sensuri de culoare.

Reglarea balansului de culoare n sensul R-B


n func ie de set rile originale WB, imaginea va deveni mai ro ie la fiecare ap sare pe a, i mai albastr la fiecare ap sare pe c.

50

RO

Reglarea balansului de culoare n sensul G-M


n func ie de set rile originale WB, imaginea va deveni verde mai intens la fiecare ap sare pe a, i magenta mai intens la fiecare ap sare pe c. Balansul de culoare poate fi reglat n 7 trepte n fiecare sens (R, B, G i M).

Ap sa i pe butonul i.
Setarea a fost salvat .

SFATURI
Verificare balansului de culoare reglat: Dup pasul al treilea, ndrepta i camera spre subiect pentru o scurt testare. La ap sarea pe butonul AEL / AFL, sunt afi ate imaginile care au fost realizate cu setarea curent WB. Reglarea simultan a tuturor set rilor WB: Consulta i Compensarea general a balansului de culoare (pag. 68).

Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare


Aceast func ie se recomand cnd este necesar un balans de culoare mai exact dect cel oferit de WB presetat. ndrepta i camera spre o coal alb de hrtie i n condi iile de iluminare dorit , regla i balansul de culoare. Balansul de culoare optim pentru condi iile dorite poate fi salvat n camer . Aceasta se recomand la fotografierea unui subiect n condi ii de lumin natural , dar i cu diferite surse de lumin cu temperaturi de culoare diferite. n prealabil, seta i [; FUNCTION] la [V]. (gpag. 68)

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

1 2 3

ndrepta i camera spre o coal alb de hrtie.


Pozi iona i hrtia astfel nct s umple vizorul. Asigura i-v c nu sunt umbre.

Cu butonul < ap sat, ac iona i declan atorul.


Este afi at balansul de culoare prin simpl ap sare.

Butonul <

Selecta i [YES] i ap sa i pe butonul i.


Balansul de culoare a fost memorat. balansul de culoare memorat va fi salvat ca reglaj WB presetat. nchiderea camerei nu conduce la pierderea informa iilor.

SFATURI
Dup ap sarea pe declan ator, este afi at [WB NG RETRY]: n cazul n care nu este suficient alb n imagine sau dac imaginea este prea luminoas , prea ntunecat sau culorile nu par naturale, nu pute i salva setarea balansului de culoare. Schimba i set rile pentru deschiderea diafragmei i viteza obturatorului, apoi repeta i procedura de la pasul 1.

Fotografierea cu diferite reglaje ale balansului de culoare WB


Trei imagini cu balans de culoare distinct (reglat n direc ii de culoare specificate) sunt create automat la o singur fotografiere. O imagine are balansul de culoare specificat, n timp ce celelalte sunt reglate n direc ii de culoare diferite.

1 2 3 4

MENIU [X] [WB BKT] Selecta i sensul culorii cu ajutorul p.


R-B Ro u Albastru G-M Verde Magenta Pute i seta ambele sensuri de culoare.

Ap sa i p pentru reglarea intervalului EV.


[OFF] / [3F 2STEP] / [3F 4STEP] / [3F 6STEP]

nceperea fotografierii.
Dac declan atorul este inut ap sat complet, se creeaz automat trei imagini n sensurile de culoare specificate.

RO

51

SFATURI
Pentru a adapta WB bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) la balansul de culoare reglat: Regla i manual balansuld e culoare, apoi folosi i func ia WB bracketing. WB bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) se aplic pentru bansul de culoare pe care l-a i reglat.

x Observa ii
n timpul efectu rii WB bracketing, camera nu poate fotografia n rafal , dac nu exist suficient spa iu de memorie n camer i n card pentru a memora mai mult dect num rul de cadre selectate.

Mod foto

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Pute i selecta tonuri pentru a crea efecte unice de imagine. Pute i efectua reglaje fine ale parametrilor de imagine, precum contrast i claritate pentru fiecare mod n parte. MENIU [W] [PICTURE MODE] Parametrii de reglaj sunt clasifica i n func ie de condi iile de CUSTOM RESET fotografiere. SETTING

Contrast / Claritate / Satura ie


[hVIVID] [iNATURAL] [jMUTED] [MONOTONE] : Produce culori vii. : Produce culori naturale. : Produce tonuri neutre. : Produce tonuri de alb i negru.

Contrast / Claritate / Filtru B&W / Ton foto


Parametrii individuali sunt urm torii: [CONTRAST] : Diferen ntre ntunecat i luminos [SHARPNESS] : Claritatea imaginii [SATURATION] : Intensitatea culorii [B&W FILTER] : Creeaz o imagine alb-negru. Culoarea filtrat este luminoas , iar culoarea CONTRAST complementar este ntunecat . [N: NEUTRAL] : Creeaz o imagine alb-negru normal . [Ye: YELLOW] : Reproduce clar un nor alb pe un cer albastru natural. [Sau: ORANGE] : Accentueaz u or culorile de cer albastru i apusuri de soare. [R: RED] : Accentueaz puternic culorile de cer albastru i str lucirea frunzi ului ro iatic. [G: GREEN] : Accentueaz puternic culorile buzelor ro i i ale frunzelor verzi. [PICT. TONE] : D culoare imaginii n alb i negru. [N: NEUTRAL] : Creeaz o imagine alb-negru normal . [S: SEPIA] : Sepia [B: BLUE] : Nuan alb struie [P: PURPLE] : Nuan ro iatic [G: GREEN] : Nuan verzulie Parametrii regla i sunt memora i pentru fiecare tip de efect. Pute i selecta tipul de efect din meniul de control.

52

RO

Grada ia
n cazul set rii grada iei [NORMAL], mai ave i la dispozi ie alte dou reglaje ale grada iei. HIGH KEY (H) : Amplific grada iile de str lucire. LOW KEY (L) : Amplific grada iile de ntunecare. NORMAL : Modul [NORMAL] este destinat fotografierii generale.
HIGH KEY Recomandat n cazul unui subiect puternic iluminat. LOW KEY Recomandat n cazul unui subiect puternic umbrit.

MENIU

[W] [GRADATION]

x Observa ii
Reglarea contrastului nu este disponibil n cazul [HIGH KEY] sau [LOW KEY].

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Compensarea umbrelor
n unele cazuri, marginile imaginii pot fi umbroase din cauza propriet ilor obiectivului. Func ia de compensare a umbrelor compenseaz prin cre terea luminozit ii n marginile ntunecate ale imaginii. Aceast func ie este util n special n cazul unui obiectiv cu unghi larg. MENIU [Z] [SHADING COMP.] [OFF] / [ON]

x Observa ii
Aceast func ie nu este disponibil cu un teleconvertor sau cu un tub de extensie ata at camerei. n cazul unui ISO crescut, pot ap rea distorsiuni n marginile imaginii.

Reducerea distorsiunilor de imagine


Aceast func ie reduce distorsiunile de imagine generate n timpul expunerilor lungi. La fotografierea scenelor de noapte, viteza obturatorului este mai mic i exist tendin a apari iei distrosiunilor de imagine. Cnd viteza obturatorului este redus , se activeaz func ia de reducere a distorsiunilor, iar camera reduce automat distorsiunile i realizeaz imagini mai clare. Timpul de expunere este aproape dublu fa de cel obi nuit.
OFF ON

MENIU [W] [NOISE REDUCT.] [OFF] / [ON] Opera iunea de reducere a distorsiunilor se activeaz dup fotografiere. Ledul de control al cardului se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reduce a distorsiunilor. Pn la stingerea l mpii de control a cardului nu mai pute i realiza alte fotografii. n timpul opera iunii de reducere a distorsiunilor, n vizor apare mesajul [busy].

RO

53

x Observa ii
Dac modul g este setat la (, [NOISE REDUCT.] este fixat n pozi ia [ON]. Dac este activat [j] (fotografiere n rafal ), [NOISE REDUCT.] se g se te automat n pozi ia [OFF]. Aceast func ie poate s nu fie eficient n anumite condi ii de fotografiere sau la anumi i subiec i.

Filtru de distorsiuni
Pute i alege nivelul de procesare a distorsiunilor. [STANDARD] se recomand pentru fotografierea general . [HIGH] se recomand la fotografierea cu sensibilitate crescut . MENIU [W] [NOISE FILTER] [OFF] / [LOW] / [STANDARD] / [HIGH]

3
Func ii la fotografiere Expunere, imagine, culoare

Spa iu de culoare
Aceast func ie v permite s alege i modul n care culorile sunt reproduse pe monitor sau la imprimant . Primul caracter din numele fi ierului de imagine indic spa iul de culoare curent. g Denumirea fi ierului (pag. 70) [sRGB] Spa iu de culoare standardizat pentru Windows. [Adobe RGB] Spa iu de culoare care poate fi setat cu Adobe Photoshop. MENIU [Z] [COLOR SPACE]

Anti ocul
Aceast func ie diminueaz mi c rile provocate de vibra ii la deplasarea oglinzii. Pute i alege intervalul din momentul n care oglinda se ridic pn cnd se nchide obturatorul. Aceast func ie poate fi util n fotografierile astronomice i la microscop sau alte situa ii de fotografiere, unde se impune folosirea unei viteze de obtura ie mici, iar vibra iile camerei trebuie men inute la minimum. MENIU [X] [ANTI-SHOCK] [OFF] / [1SEC] [30SEC]

54

RO

4 Func ii la redare
Redarea unei singure fotografii / Redarea m rit
Procedura de baz pentru vizualizarea fotografiilor este indicat mai jos. Pentru a folosi aceste func ii, ncepe i cu pasul 1.

Ap sa i pe butonul q (redare) (redare un singur cadru).


Este afi at ultima fotografie realizat . Monitorul LCD se stinge dup un minut de inactivitate. Camera se opre te automat dup 4 ore de inactivitate (setare de fabric ). Reporni i camera.

Selector de control Butonul < Butonul q

Cu p alege i imaginile pe care dori i s le vizualiza i. Pute i folosi i selectorul de control pentru a comuta U n vederea red rii m rite.

Butonul INFO p

4
Func ii la redare

(redarea unei singure fotografii) (m rirea fotografiei la redare) Ap sa i pe p pentru a modifica pozi ia fotografiei m rite.

a: Afi eaz ultima din 10 fotografii realizate anterior c: Afi eaz ultima din 10 fotografii salvate ulterior d: Afi eaz cadrul urm tor b: Afi eaz cadrul anterior

Ap sa i pe butonul INFO. (redarea pozi iei fotografiei m rite) Ap sa i pe p pentru a deplasa imaginea fotografiei m rite.

Ap sa i pe butonul <.

Ap sa i pe butonul INFO. (m rirea fotografiei la redare) Ap sa i pe p pentru a vizualiza cadru cu cadru fotografiile m rite.

Pentru a ie i din modul redare, ap sa i pe butonul q. Prin ap sarea la jum tate a declan atorului, se revine n modul fotografiere.

RO

55

Afi area light box


Pute i vizualiza imaginea de redare mpreun cu alt imagine n partea stng i cea dreapt a monitorului. Acest lucru este util, dac dori i s compara i imaginile pe care le-a i nregistrat cu func ia bracketing.

Ap sa i pe butonul P n timpul vizualiz rii imaginii.


Cadrul vizualizat este afi at n stnga monitorului, iar urm torul cadru este afi at n dreapta. Imaginea este afi at cu acela i procent de m rire ca i imaginea vizualizat . Imaginea din stnga este imaginea de reper.

Butonul MENIU

Selector de control Butonul <

2 3

Cu ajutorul p se selecteaz imaginea. Ap sa i pe butonul P.

Pute i proteja, terge sau copia imaginea din partea dreapt . Camera revine la redarea unui singur cadru al imaginii din partea stng cu nivelul de m rire vizualizat.
Butonul INFO Butonul i Butonul P

4
Func ii la redare

Opera iuni n timpul afi

rii light box

Prin ap sarea butonului i, imaginea din stnga este nlocuit cu imaginea din dreapta i devine noua imagine de referin . Pute i folosi selectorul de control pentru a modifica simultan gradul de m rire al ambelor imagini. La ap sarea butonului < sau INFO pute i mi ca imaginea din dreapta cu butonul p button. Dac ap sa i din nou pe butonul < sau INFO pute i mi ca ambele imagini cu butonul p button.
p : Selecteaz imaginea din dreapta
*

Imagine de reper

p : Deplaseaz imaginea din dreapta


*

p : Deplaseaz ambele imagini n sincronizare

* Pute i folosi i butonul INFO n acela i mod pentru aceast procedur .

56

RO

Afi aj tip index / Afi aj tip calendar


Aceast func ie v permite s vizualiza i simultan mai multe fotografii. Aceast func ie este util , cnd dori i s c uta i rapid o anumit fotografie. n cazul red rii unui singur cadru, de fiecare dat cnd roti i Selector de control selectorul de control spre G, num rul imaginilor afi ate se modific de la 4 la 9 la 16 i la 25. b : Afi eaz cadrul anterior d : Afi eaz cadrul urm tor a : Afi eaz cadrul superior c : Afi eaz cadrul inferior Pentru a reveni la redarea unui singur cadru, roti i selectorul de control spre U.

(afi aj tip index de 9 cadre)

(afi aj tip index de 4 cadre)

(redarea unei singure fotografii)

4
Func ii la redare

(afi aj tip index de 16 cadre)

(afi aj tip index de 25 cadre)

(afi aj tip calendar)

Afi aj calendar
Cu ajutorul calendarului, pute i afi a imaginile nregistrate pe card n func ie de dat . Dac la o anumit dat a fost realizat mai mult de o fotografie, este afi at prima fotografie realizat n ziua respectiv . Cu p selecta i data i ap sa i apoi pe butonul i pentru redarea ntr-un singur cadru a imaginilor realizate la data aleas .

RO

57

Informa ia este afi at


Aceasta v permite s vizualiza i informa ii detaliate despre imaginea respectiv . Informa ia privind lumina poate fi deasemenea afi at cu histograma i gradul de iluminare puternic . Prin ap sarea repetat a butonului INFO se ajunge la informa ia dorit . Acest reglaj se afl n memorie i va fi afi at la urm toarea accesare.

Butonul INFO Informa ii detaliate 2

Doar imagine

Informa ii detaliate 1

4
Func ii la redare
*

Afi eaz num rul cadrului, programarea pentru tip rire, protec ia, tipul de nregistrare i num rul fi ierului.

Afi eaz num rul cadrului, programarea pentru tip rire, protec ia, tipul de nregistrare, num rul de pixeli, coeficientul de comprimare, data i ora precum i num rul fi ierului. Informa ii pentru fotografiere

Imagine puternic luminat

Histogram

Dac liniile histrogramei sunt nalte n partea dreapt , imaginea poate fi prea luminat . Dac liniile sunt nalte n partea stng , imaginea poate fi prea ntunecat . Compensa i expunerea sau fotografia i din nou. Histogram
*

Informa ii globale

Imagine cu umbre P r ile subexpuse (umbroase) ale imaginii se aprind intermitent. Este afi at i tipul de nregistrare.

Imagine puternic luminat P r ile supraexpuse (puternic luminate) ale imaginii se aprind intermitent. Este afi at i tipul de nregistrare.

Afi aj histogram Distribu ia luminozit ii pe imaginea nregistrat este afi at n histrogram (componenta de str lucire). Este afi at i tipul de nregistrare.

58

RO

Redarea succesiv
Cu ajutorul acestei func ii sunt redate una dup alta imaginile memorate n card. Imaginile sunt afi ate una cte una timp de 5 secunde, ncepnd cu imaginea curent . Redarea succesiv poate fi realizat cu ajutorul afi ajului tip index. Pute i selecta num rul de cadre afi ate la redarea succesiv ntre 1, 4, 9, 16 sau 25.

1 2 3 4

MENIU [q] [m] Ap sa i p pentru confirmarea set rii.

[K] (1 cadru) / [L] (4 cadre) / [M] (9-cadre) / [N] (16 cadre) / [O] (25-cadre)

Ap sa i i pentru a porni redarea succesiv automat . Ap sa i i pentru a opri redarea succesiv automat .

Cnd este ales [L]

x Observa ii
La 30 de minute de la pornirea red rii succesive, camera se opre te automat.

4
Func ii la redare

Rotirea imaginilor
Cu ajutorul acestei func ii pute i roti i afi a imaginile vertical pe monitor n timpul red rii unui singur cadru. Acest lucru este util n cazul fotografierii cu camera inut vertical. Imaginile vor fi afi ate automat n sensul corect chiar dac camera a fost rotit . MENIU [q] [y] Butonul F [OFF] / [ON] n cazul [ON], imaginile realizate vertical vor fi automat rotite i afi ate n timpul red rii. Pute i s ap sa i i pe F pentru a roti i afi a imaginea. Imaginea rotit va fi memorat n card n aceast pozi ie.

Imagine original nainte de rotire

RO

59

Redarea la televizor
Utiliza i cablul video livrat odat cu camera pentru a vizualiza imaginile cu ajutorul televizorului.

1 2

nchide i camera i televizorul i conecta i cablul conform desenului. Porni i televizorul i seta i-l n modul intrare video. Pentru detalii despre modul de comutare video al televizorului, consulta i manualul de utilizare al televizorului. Porni i camera li ap sa i pe butonul q (redare).

Butonul q

Multiconector Cablu video

4
Intrare video

Func ii la redare

x Observa ii
Pentru conectarea camerei la televizor, folosi i cablul video livrat. Asigura i-v c semnalul video de ie ire al camerei este identic cu cel al televizorului. g Ie ire video (pag. 72) Monitorul camerei se dezactiveaz automat n momentul n care cablul video este conectat la camer . n func ie de tipul televizorului, imaginea poate ap rea descentrat .

Editarea fotografiilor
Imaginile memorate pot fi editate i salvate ca imagini noi. Func iile de editare disponibile depind de formatul imaginii (tip de nregistrare). Un fi ier JPEG poate fi tip rit f r nici o modificare. Un fi ier RAW, ns , nu poate fi tip rit ca atare. Pentru a tip ri un fi ier RAW, folosi i func ia de editare RAW pentru a converti fi ierul RAW n format JPEG.

Editarea imaginilor memorate n format RAW


Camera proceseaz imaginile n format RAW (reglarea balansului de culoare i a clarit ii), apoi le salveaz ca fi iere noi n format JPEG. n timp ce verifica i imaginile nregistrate, le pute i edita dup bunul plac. Procesarea imaginii se realizeaz n func ie de set rile curente ale camerei. nainte de editare, modifica i set rile camerei n func ie de preferin e.

Editarea imaginilor memorate n format JPEG


[BLACK & WHITE] [SEPIA] [REDEYE FIX] [SATURATION] [Q] Creeaz imagini alb-negru. Creeaz imagini n tonuri sepia. Reduce fenomenul de ochi ro i la fotografierea cu bli . Seteaz intensitatea culorii. Converte te imaginile la dimensiunile 1280 x 960, 640 x 480 sau 320 x 240.

60

RO

1 2

MENIU [q] [EDIT] Cu bd alege i imaginile pe care dori i s le vizualiza i. Ap sa i pe butonul i.


Camera recunoa te tipul de format de imagine. Pentru editarea altor imagini, folosi i bd pentru a alege imaginea. Pentru imagini memorate n format RAW+JPEG, va fi afi at un mesaj pentru editarea tipului de format adecvat. Pentru a ie i din modul de editare, ap sa i pe butonul MENIU.

Confirma i aici tipul de format. RAW sau SHQ, HQ, SQ (= JPEG)

Afi ajul pentru setare difer n func ie de tipul de format de imagine. Selecta i formatul pe care dori i s -l edita i i urma i pa ii corespnz tori n func ie de tipul de format de imagine.

REDEYE FIX SATURATION

4
Func ii la redare
Editarea unei imagini RAW Editarea RAW se realizeaz n func ie de set rile curente ale camerei. nainte de editare, modifica i set rile camerei n func ie de preferin e.

Editarea unei imagini JPEG [BLACK & WHITE] / [SEPIA] / [REDEYE FIX] / [SATURATION] / [Q]

Imaginea editat este salvat din nou, al turi de imaginea original .

x Observa ii
n func ie de imagine, este posibil ca func ia de corectare a fenomenului de ochi ro i s nu func ioneze. Corec ia ochilor ro i poate afecta i alte p r i ale imaginii. Redimensionarea nu este posibil n urm toarele cazuri: Dac o imagine este memorat n format RAW, dac o imagine este prelucrat pe calculator, dac nu este suficient spa iu de memorie pe card, dac o imagine a fost realizat cu alt camer . La redimensioanrea ([Q]) unei imagini, nu pute i selecta un num r mai mare de pixeli dect cel ini ial.

Copierea imaginilor
Aceast func ie v permite s copia i imagini de pe i pe xD-Picture Card i CompactFlash sau Microdrive. Acest meniu poate fi selectat dac ambele carduri sunt n camer . Cardul selectat este sursa de copiere. g [CF / xD] (pag. 94)

Copierea unui singur cadru

1 2

Dup ce a i ales cadrul dorit, ap sa i pe butonul COPY / < (copiere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.

Butonul COPY / <

RO

61

Copierea cadrelor selectate


Cu aceast func ie copia i imaginile selectate la redarea unui singur cadru sau la afi area indexului.

1 2 3 4

Afi a i imaginea pe care dori i s-o copia i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea.

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le copia i i ap sa i pe butonul i. Dup ce a i ales imaginile de copiat, ap sa i pe butonul COPY / < (copiere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
Este posibil copierea cadrelor selectate n timpul afi

rii indexului.

Copierea tuturor cadrelor

4
Func ii la redare

1 2 3 4

MENIU [q] [COPY ALL] Ap sa i d. Cu ajutorul ac se selecteaz [YES]. Ap sa i i.

Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale


Proteja i imaginile pe care nu dori i s le terge i. Imaginile protejate nu pot fi terse cu func ia de tergere a unui cadru sau a tuturor cadrelor.

Protejarea unui singur cadru


Afi a i imaginea pe care dori i s-o proteja i i ap sa i pe butonul 0 (protec ie). 9 (protec ie) este afi at n col ul drept superior al monitorului.
Butonul 0

Anularea protec iei


Afi a i imaginile protejate i ap sa i pe butonul 0.

Protejarea cadrelor selectate

Butonul i

Cu aceast func ie proteja i imaginile selectate odat la redarea unui singur cadru sau la afi area indexului.

1 2 3

Afi a i imaginea pe care dori i s o proteja i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea. n timpul afi ajului indexului, ap sa i pe p pentru a selecta imaginile pe care dori i s le proteja i, apoi ap sa i pe butonul i.

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le proteja i, iar apoi ap sa i pe butonul i. Dup selectarea imaginilor care trebuie protejate, ap sa i pe butonul 0 (protec ie).
RO

62

Anularea tuturor protec iilor


Aceast func ie v permite s anula i protec ia mai multor imagini deodat .

1 2

MENIU [q] [RESET PROTECT] Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.


x Observa ii

Prin formatarea cadrului se terg toate imaginile, inclusiv cele protejate. g Formatarea cardului (pag. 94) Imaginile protejate nu pot fi rotite chiar dac se apas pe butonul F.

tergerea imaginilor
Cu aceast func ie pute i terge imaginile memorate. Pute i alege tergerea unui singur cadru, pentru tergerea imaginii curente afi ate, tergerea tuturor cadrelor, pentru tergerea tuturor imaginilor memorate pe card sau tergerea cadrului selectat, pentru tergerea doar a cadrului selectat.

x Observa ii
n cazul tergerii tuturor cadrelor sau a cadrului selectat din imaginile nregistrate RAW+JPEG, sunt terse att imaginile RAW i JPEG. n cazul tergerii unui singur cadru, pute i alege dac s fie ters fi ierul JPEG, RAW sau RAW i JPEG. g tergerea fi ierelor RAW i JPEG (pag. 70) Fotografiile protejate nu pot fi terse. Anula i protec ia imaginilor nainte de a le terge. Odat tears , fotografia nu mai poate fi recuperat . g Protejarea imaginilor Prevenirea tergerii accidentale (pag. 62)

4
Func ii la redare

tergerea unui singur cadru

1 2 3

Afi a i imaginea pe care dori i s-o terge i. Ap sa i pe butonul S ( tergere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
SFATURI

Butonul S Pentru tergere imediat : Cnd [QUICK ERASE] (gpag. 70) este n pozi ia [ON], la ap sarea pe butonulS, imaginea se terge imediat.

tergerea cadrelor selectate


Cu aceast func ie terge imaginile selectate odat la redarea unui singur cadru sau la afi area indexului.

1 2 3 4

Afi a i imaginea pe care dori i s o terge i i ap sa i pe butonul i.


Imaginile selectate vor fi marcate cu ro u. Ap sa i din nou pe i pentru a anula alegerea. n timpul afi ajului indexului, ap sa i pe p pentru a selecta imaginile pe care dori i s le terge i, apoi ap sa i pe butonul i.

Ap sa i pe p pentru a afi a urm toarele imagini pe care dori i s le terge i i ap sa i pe butonul i. Dup selectarea imaginilor care trebuie terse, ap sa i pe butonul S ( tergere). Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.
RO

63

Setare prioritar
n meniul [Z], [PRIORITY SET] (gpag. 70) v permite s regla i pozi ia ini ial a cursorului la [YES].

tergerea tuturor cadrelor

1 2

MENIU [W] [CARD SETUP] Selecta i [ALL ERASE] cu ajutorul ac i ap sa i pe i.

Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.


Toate cadrele vor fi terse.

4
Func ii la redare

64

RO

5 Personalizarea set rilor / func ii ale camerei


Revenirea la set rile personalizate
n mod normal, set rile curente ale camerei (inclusiv modific rile efectuate) sunt re inute la nchiderea camerei. Camera dispune de func ia [RESET], care restabile te set rile de fabric , precum i de [RESET1] i [RESET2], care restabile te set rile memorate anterior. Set rile camerei sunt memorate n [RESET1] i [RESET2]. MENIU [W] [CUSTOM RESET SETTING] [RESET] / [RESET1] / [RESET2] Dac set rile au fost deja nregistrate, [SET] este afi at lng op iunea [RESET1] / [RESET2].

Memorarea set rilor de resetare

1 2

Selecta i [RESET1] / [RESET2] pentru memorare i ap sa i pe butonul d. Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.


Pentru anularea nregistr rii, selecta i [RESET].

Utilizarea set rilor de resetare


Pute i reseta camera la set rile memorate cu [RESET1] sau [RESET2] sau o pute i readuce ka set rile de fabric . [RESET]: Restabile te set rile de fabric . Pentru restabilirea set rilor de fabric , vezi Meniu (g pag. 95). [RESET1] / [RESET2]: Reseteaz la set rile memorate.

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

1 2

Selecta i [RESET] / [RESET1] / [RESET2] i ap sa i pe butonul i. Cu ajutorul ac selecta i [YES] i ap sa i pe i.

Func ii care pot fi nregistrate


Memorarea set rii pentru nregistrare resetarea My mode personalizat Memorarea set rii pentru nregistrare resetarea My mode personalizat k k k k k k

Func ie

Func ie

PICTURE MODE GRADATION D F NOISE FILTER NOISE REDUCT. WB ISO METERING FLASH MODE w k

RAW+JPEG ERASE ; FUNCTION MY MODE SETUP FOCUS RING AF ILLUMINAT. RESET LENS LIVE VIEW BOOST RELEASE PRIORITY S RELEASE PRIORITY C 8 FRAME ASSIST

k k

RO

65

Func ie

Memorarea set rii pentru nregistrare resetarea My mode personalizat k

Func ie

Memorarea set rii pentru nregistrare resetarea My mode personalizat k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

j/</Y IMAGE STABILIZER AF MODE P AE BKT WB BKT FL BKT ANTI-SHOCK ISO LIMIT EV STEP ALL> HQ SQ k k k k k k k k k k k k k k

nLOCK X CF / xD FILE NAME EDIT FILENAME s W VIDEO OUT REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD TIMER 4 ore BUTTON TIMER PRIORITY SET USB MODE COLOR SPACE A SHADING COMP. PIXEL MAPPING CLEANING MODE FIRMWARE

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

w+F #X-SYNC AUTO POP UP DIAL AEL / AFL AEL / AFL MEMO M surare AEL QUICK ERASE

: Poate fi memorat. k : Nu poate fi memorat.

Mod AEL / AFL


Pute i folosi butonul AEL / AFL pentru realizarea opera iunilor AF sau m surare n locul utiliz rii declan atorului. Pute i folosi butonul astfel: Dac dori i s focaliza i un subiect i apoi sa schimba i compozi ia fotografiei. Dac dori i s regla i expunerea prin m surarea unei zone diferite de cea n care s-a realizat focalizarea. Selecta i func ia pe care butonul s o realizeze la ap sarea pe declan ator. Selecta i [mode1] pn la [mode4] n modul de focalizare respectiv. (n modul C-AF, pute i selecta doar [mode4].) MENIU [Y] [AEL / AFL] [S-AF] / [C-AF] / [MF]

Moduri disponibile n modul S-AF.


Func ia declan atorului Mod Ap sare la jum tate Focalizare mode1 mode2 mode3 Blocat Blocat k Expunerea Blocat k Blocat Ap sare complet Focalizare k k k Expunerea k Blocat k Func ia butonului AEL / AFL Cnd AEL / AFL este inut ap sat Focalizare k k Blocat Expunerea Blocat Blocat k

66

RO

Moduri disponibile n modul C-AF.


Func ia declan atorului Mod Ap sare la jum tate Focalizare mode1 mode2 mode3 mode4 nceperea focaliz rii nceperea focaliz rii k k Expunerea Blocat k Blocat k Ap sare complet Focalizare Blocat Blocat Blocat Blocat Expunerea k Blocat k Blocat Func ia butonului AEL / AFL Cnd AEL / AFL este inut ap sat Focalizare k k nceperea focaliz rii nceperea focaliz rii Expunerea Blocat Blocat k k

Moduri disponibile n modul MF.


Func ia declan atorului Mod Ap sare la jum tate Focalizare mode1 mode2 mode3 k k k Expunerea Blocat k Blocat Ap sare complet Focalizare k k k Expunerea k Blocat k Func ia butonului AEL / AFL Cnd AEL / AFL este inut ap sat Focalizare k k S-AF Expunerea Blocat Blocat k

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Alte set ri ale func iilor


AEL / AFL memo
Pute i bloca i men ine expunerea prin ap sarea butonului AEL / AFL (blocarea AE). MENIU [Y] [AEL / AFL MEMO] [ON] : Ap sa i pe butonul AEL / AFL pentru a bloca i p stra expunerea. Ap sa i din nou pentru a anuma men inerea expunerii. [OFF] : Expunerea este blocat doar att timp ct este ap sat butonul AEL / AFL.

M surare AEL
Seteaz modul de m surare la ap sarea pe butonul AEL / AFL (blocarea AE) pentru blocarea expunerii. MENIU [Y] [AELMetering] [AUTO] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH] [AUTO] realizeaz m surarea n modul selectat n modul [METERING].

Interval EV
Aceast func ie v permite s modifica i intervalul EV pentru setarea parametrilor de expunere, ca de ex. viteza declan atorului, valoarea deschiderii diafragmei, valoarea compens rii expunerii etc. MENIU [Y] [EV STEP] [1/3EV] / [1/2EV] / [1EV]

Limit ISO
Dac [ISO] este n pozi ia [AUTO], pute i seta valoarea ISO maxim setat automat. MENIU [Y] [ISO LIMIT] [100] / [200] / [400]

RO

67

Compensarea general a balansului de culoare


Aceast func ie v permite s folosi i simultan aceea i valoare de compensare pentru toate modurile de balans de culoare. MENIU [Y] [ALL>] [ALL SET] : Aceea i valoare a compens rii pentru toate modurile WB. [ALL RESET] : Set rile pentru valoarea de compensarea WB aplicate pentru fiecare mod WB sunt terse simultan.

Dac selecta i [ALL SET]


1) Selecta i sensul culorii cu ajutorul bd. R-B Ro u Albastru / G-M Verde Magenta 2) Seta i valoarea de compensare cu ajutorul butonului ac. g Compensarea balansului de culoare WB (pag. 50) Pute i verifica balansului de culoare reglat.

Dac selecta i [ALL RESET]


1) Cu ajutorul ac se selecteaz [YES].

Sincronizare rapid
Pute i regla viteza obturatorului care s fie utilizat n cazul declan rii bli ului ncorporat. Viteza poate fi setat ntre 1/60 i 1/180. MENIU [Y] [#X-SYNC] [1/60] [1/180] Pentru detalii privind viteza de sincronizare a bli urile disponibile n comer , consulta i manualele lor de utilizare.

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Bli pop up automat


Bli ul ncorporat se activeaz automat n condi ii de lumin slab sau contralumin , n modul AUTO scen de fotografiere. Aceasta v permite mpiedicarea activ rii automate a bli ului ncorporat. MENIU [Y] [AUTO POP UP] [ON] : Bli ul ncorporat se activeaz automat. [ON] : Bli ul ncorporat nu se activeaz automat.

; FUNCTION
n acest mod pute i aloca o func ie butonului <. MENIU [Y] [; FUNCTION] [OFF] Nu permite alocarea de func ii. [V] Ap sa i < pentru a stabili valoarea WB. g Setarea balansului de culoare prin simpl ap sare (pag. 51) [TEST PICTURE] Dac ap sa i pe declan ator n timp ce butonul < este ap sat, pute i verifica pe monitor fotografia pe care tocmai a i realizat-o f r a fi necesar memorarea fotografiei pe card. Acest lucru este util cnd dori i s vede i fotografia f r a o salva. [MY MODE] Cnd ine i ap sat pe butonul <, pute i fotografia cu set rile camerei memorate pentru modul [MY MODE SETUP]. g Setare My mode (pag. 69) [PREVIEW] / [LIVE PREVIEW] (electronic) Pute i folosi func ia de previzionare dac ine i ap sat butonul <. g Func ia de previzionare (pag. 29)

Vizualizare rapid live


n timpul vizualiz rii live, pute i cre te luminozitatea monitorului pentru o confirmare mai u oar a subiectului.

68

RO

MENIU [Y] [LIVE VIEW BOOST] [OFF] Subiectul este afi at pe monitor cu nivelul de luminozitate care a fost reglat n func ie de expunerea existent . Pute i fotografia prin confirmarea direct pe monitor a fotografiei dorite. [ON] Camera regleaz automat nivelul de luminozitate i afi eaz subiectul pe monitor pentru o confirmare mai simpl . Efectul regl rilor pentru compensarea expunerii nu se vor reg si pe monitor.

Personalizarea func iilor selectorului de control


Pute i seta func ionarea selectorul pentru set ri diferite de cele de fabric . Selectorul de control poate fi setat s regleze compensarea expunerii n locul set rii pentru modificare din modul P, i setarea valorii deschiderii diafragmei n locul set rii valorii obturatorului din modul M. MENIU [Y] [DIAL] [P] / [M]

Dac selecta i [P]: P fotografiere


Setare % (setare ini ial de fabric ) F Setare cu ajutorul selectorului de control Modificarea programului (%) Compensarea timpului de expunere Setare cu ajutorul selectorului de control n timp butonul F este ap sat Compensarea timpului de expunere Modificarea programului (%)

Dac selecta i [M]: M fotografiere


Setare SHUTTER (setare ini ial de fabric ) FNo. Setare cu ajutorul selectorului de control Vitez obturator Deschiderea diafragmei Setare cu ajutorul selectorului de control n timp butonul F este ap sat Deschiderea diafragmei Vitez obturator

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Setare My mode
Aceast func ie v permite s nregistra i dou combina ii diferite de set ri ale camerei. Aceast lucru este util atunci cnd dori i s schimba i temporar set rile n timul fotografierii memo. Pute i seta dinainte [MY MODE SETUP] din meniu. Pentru My mode, seta i [; FUNCTION] n [MY MODE] i, la utilizarea ei, fotografia i n timp ce ine i ap sat butonul <. g ; FUNCTION (pag. 68) MENIU [Y] [MY MODE SETUP] [MY MODE1] / [MY MODE2] Dac set rile meniului au fost deja nregistrate, [SET] este afi at lng op iunea de resetare coresponz toare.

nregistrare
Selecta i [SET] i ap sa i butonul i. Set rile curent sunt nregistrate n camer . Pentru detalii privind func iile care pot fi nregistrate n My mode, consulta i Func ii care pot fi nregistrate (g pag. 65). Pentru anularea nregistr rii, selecta i [RESET].

Executare
Alege i [MY MODE1] sau [MY MODE2] i ap sa i pe butonul i. Selecta i [YES] i ap sa i butonul i pentru a seta My mode disponibil.

Resetarea obiectivului
Aceast func ie v permite s reseta i focalizarea obiectivului (infinit), n cazul n care camera se nchide. MENIU [Y] [RESET LENS] [OFF] / [ON]

RO

69

Inel de focalizare
Aceast func ie v permite s personaliza i reglajul obiectivului n punctul de focalizarea prin selectarea sensului de rotire a inelului de focalizare. MENIU [Y] [FOCUS RING] Apropiat [b] / [c]

Setare prioritar

Apropiat

Aceast func ie v permite i s personaliza i pozi ia ini ial a cursorului ([YES] sau [NO]) n afi ajul [ALL ERASE] sau [FORMAT]. MENIU [Z] [PRIORITY SET] [YES] / [NO]

tergere rapid
Aceast func ie v permite s terge i fotografia imediat dup ce a fost realizat , cu ajutorul butonului S ( tergere). MENIU [Y] [QUICK ERASE] [OFF] Dac se apas pe butonul S ( tergere), mesajul de confirmare apare i sunte i ntrebat dac dori i s terge i fotografia. [ON] La ap sarea pe butonul S ( tergere), fotografiile sunt terse imediat.

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

tergerea fi ierelor RAW i JPEG


Aceast func ie v permite s alege i metoda de tergere a imaginilor memorate n RAW+JPEG. Func ia este efectiv doar pentru tergerea unui cadru. MENIU [Y] [RAW+JPEG ERASE] [JPEG] terge toate fi ierele de imagine JPEG, l snd doar fi ierele de imagine RAW. [RAW] terge toate fi ierele de imagine RAW, l snd doar fi ierele de imagine JPEG. [RAW+JPEG] terge ambele tipuri de fi iere de imagine.

x Observa ii
Func ia este efectiv doar dac se terge un cadru. Pentru tergerea tuturor cadrelor sau a cadrelor selectate, vor fi terse att fi ierele RAW ct i cele JPEG indiferent de set ri.

Denumirea fi ierului
Pentru fiecare fotografiere, camera atribuie un nume de fi ier unic i l salveaz ntr-un dosar. Dosarul i numele fi ierului pot fi folosite ulterior pentru opera iuni pe calculator. Numele fi ierelor sunt atribuite conform desenului de mai jos.
Toate dosarele Folder name 000 OLYMP Num r dosar (100 999) File name Pmdd0000.jpg Num r fi ier (0001 9999) Dup realizarea unui num r de 9999 fotografii, contorul este resetat la 0001 pentru fotografia urm toare, num rul fi ierului cre te cu 1 i este creat un nou dosar une este memorat imaginea (fi ier) urm toare.

Zi (01 31) Spa iu de culoare P: sRGB _: Adobe RGB Lun (10, 11, 12 sunt numerotate A, B, C)

70

RO

MENIU [Z] [FILE NAME] [AUTO] Chiar dac un nou card este introdus, num rele de dosar sunt re inute pe cardul anterior. n cazul n care noul card con ine un fi ier de imagine al c rui num r concide cu unul salvat pe cardul anterior, noile numere de fi ier ncep cu num rul imediat urm tor de pe cardul anterior. [RESET] La introducerea unui card nou, numerele de dosar ncep la 100, iar numerele de fi ier ncep la 0001. n cazul n care este introdus un card care con ine imagini, numerele de fi ier ncep de la num rul de fi ier imediat superior memorat pe card. Cnd att num rul de dosar ct i num rul de fi ier ating numerele maxime (999 / 9999), nu este posibil memorarea altor fotografii, chiar dac mai exist spa iu pe card. Nu mai pot fi realizate alte fotografii. nlocui i cardul cu unul nou.

Redenumire fi ier
Pute i redenumi fi ierele de imagine pentru a le face mai u or de identificat i de organizat. Selecta i [sRGB] sau [Adobe RGB]. g Spa iu de culoare (pag. 54) MENIU [Z] [EDIT FILENAME] Introduce i primul caracter cu ajutorul ac. Ap sa i pe d pentru a trece la setarea urm toare, apoi introduce i cel de-al doilea caracter cu ajutorul ac.

sRGB : Pmdd0000.jpg

AdobeRGB : _mdd0000.jpg

Pute i modifica caracterul n OFF, A - Z sau 0 - 9.

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Vizualizarea nregistr rii - Verificarea fotografiei imediat dup fotografiere


Aceasta func ie v permite s afi a i pe monitor fotografia realizat n timp ce aceasta este memorat n card, i s alege i timpul de afi are al acesteia. Este util pentru efectuarea unei scurte verific ri a fotografiei pe care tocmai a i f cut-o. Dac ap sa i declan atorul la jum tate n timpul verific rii fotografiei, reveni i imediat n modul fotografiere. MENIU [Z] [REC VIEW] [OFF] Imaginea nregistrat n card nu este afi at . [1SEC] [20SEC] Selecta i num rul de secunde pentru afi area fiec rei imagini. Se poate seta n unit i de 1 secund .

Setarea sunetelor opera ionale


Pute i dezactiva semnalul sonor emis la blocarae focaliz rii prin ap sarea declan atorului. MENIU [Y] [8] [OFF] / [ON]

Reglarea luminozit ii monitorului


Aceast func ie v permite reglarea luminozit ii monitorului pentru o vizualizare optim . MENIU [Z] [s] Luminozitatea se regleaz cu ajutorul bd.

Temporizator pentru stand by


Dup o anumit perioad de neutilizare, camera intr n stand by pentru a salva din energia acumulatorului. Dup afi area meniului de control pentru o perioad de timp, fundalul meniului se stinge. Dup o alt perioad de timp, camera intr n stand by. Cu ajutorul [SLEEP] pute i alege temporizarea stand by. [OFF] anuleaz modul stand by. Camera se activeaz din nou prin ap sarea oric rui buton (declan ator, bloc de s ge i etc.). MENIU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN]

RO

71

Temporizator pentru lumina de fundal


Dup afi area meniului de control pentru o perioad de timp, lumina de fundal a meniului se stinge pentru a economisi din energia acumulatorului. Cu [HOLD] se poate seta men inerea ilumin rii fundalului. Lumina de fundal a monitorului se activeaz din nou prin ap sarea oric rui buton (declan ator, bloc de s ge i etc.). MENIU [Z] [BACKLIT LCD] [8SEC] / [30SEC] / [1MIN] / [HOLD]

Mod USB
Pute i conecta camera direct la un calculator sau la o imprimant cu ajutorul cablului USB livrat. Dac specifica i n prealabil dispozitivul pe care l conecta i, pute i s ri peste procedura normal de conectare USB solicitat la fiecare conectare a camerei. Pentru detalii pivind conectarea camerei la alt aparat, consulta i Conectarea camerei la imprimant (g pag. 76) i Conectarea camerei la calculator (g pag. 80). MENIU [Z] [USB MODE] [AUTO] Meniul pentru selectarea conexiunii USB va fi afi at la fiecare conectare a cablului la calculator sau imprimant . [STORAGE] V permite copierea imaginilor pe un calculator. Alege i folosirea programului OLYMPUS Master prin intermediul conexiunii PC. [MTP] V permite copierea imaginilor pe un calculator cu sistem de operare Windows Vista cu ajutorul programului OLYMPUS Master. [CONTROL] V permite s controla i camera cu ajutorul calculatorului folosind programul OLYMPUS Studio. [<EASY] Poate fi setat la conectarea camerei cu o imprimant compatibil PictBridge. Fotografiile pot fi tip rire direct f r a fi nevoie de un calculator. g Conectarea camerei la imprimant (pag. 76) [<CUSTOM] Poate fi setat la conectarea camerei cu o imprimant compatibil PictBridge. Pute i tip ri fotografiile cu setarea num rului de exemplare, tipul de hrtie i alte set ri. g Conectarea camerei la imprimant (pag. 76)

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Schimbarea limbii de afi are


Pute i modifica limba de afi are din englez n alt limb . MENIU [Z] [W] Ap sa i ac pentru a alege limba. Pute i ad uga alt limb cu ajutorul programului OLYMPUS Master livrat. Pentru detalii, consulta i sec iunea Help din programul OLYMPUS Master. g Utilizarea programului OLYMPUS Master (pag. 79)

Ie ire video
Aici pute i alege NTSC sau PAL n func ie de tipul de semnal video al televizorului. Aceast setare este necesar la conectarea camerei la televizor i redarea imaginilor ntr-o alt ar . Asigura i-v c a i ales tipul de semnal video corect nainte de conectarea cablului video. n cazul unui semnal video gre it, fotografiile nu vor fi redate corect la televizor. MENIU [Z] [VIDEO OUT] [NTSC] / [PAL] Semnalul video TV n majoritatea rilor i regiunilor Verifica i tipul de semnal video nainte de a conecta camera la televizor.
NTSC PAL America de Nord, Japonia, Republica Coreea, Taiwan ri europene, China

72

RO

Butonul (cronometru)
Dac func iile sunt setate cu butoanele directe, aceast func ie v permite s seta i durata din momentul n care a i terminat de lucrat cu camera pn la dispari ia afi ajului de pe monitor. MENIU [Z] [BUTTON TIMER] [HOLD] Pute i dispune de timpul de care ave i nevoie pentru efectuarea set rilor. Afi ajul curent se va p stra pn ce ve i ap sa din nou pe buton. [3SEC] / [5SEC] / [8SEC] Pute i modifica setarea n timpul intervalului indicat n secunde.

nchidere automat (auto power off)


Pute i seta camera s se nchid automat, dac nu este utilizat un timp mai ndelungat. Nu se va nchide, dac este setat n pozi ia [OFF]. MENIU [Z] [4 h TIMER] [OFF] / [4 h]

Blocarea n (bloc de s ge i)
Pentru a evita opera iuni nedorite, pute i bloca blocul de s ge i astfel nct func iile activate din butoanele blocului de s ge i s nu fie ac ionate dac sunt ap sate. g Setarea func iilor cu ajutorul butoanelor (pag. 16) MENIU [Y] [n LOCK] [OFF] / [ON]

A
Pute i comuta func iile butoanelor AEL / AFL i <. Dac selecta i [ON], butonul AEL / AFL va avea aceea i func ie ca i <, iar butonul < va avea aceea i func ie ca i butonul AEL/AFL. MENIU [Z] [A] [OFF] / [ON]

5
Personalizarea set rilor / func ii ale camerei

Firmware
Va fi afi at versiunea firmware. Pentru mai multe informa ii privind camera sau accesoriile necesare sau n cazul n care dori i s desc rca i aplica ii informatice, va fi nevoie s cunoa te i ce versiune este instalat pe camer . MENIU [Z] [FIRMWARE] Ap sa i d. Va fi afi at versiunea firmware. Ap sa i i pentru a reveni la meniul anterior.

RO

73

6 Tip rirea
Programarea tip ririi (DPOF)
Programarea tip ririi
Programarea pentru tip rire v permite s salva i informa iile pentru tip rit (num rul exemplarelor, data i ora) cu fotografiile de pe card. Introduce i n camer cardul cu imagini. Fotografiile cu programare pentru tip rire pot fi tip rite folosind urm toarele metode. Tip rire ntr-un magazin foto cu dotare DPOF. Pute i tip ri fotografiile folosind informa iile de programare pentru tip rire. Tip rire cu o imprimant compatibil DPOF. Fotografiile pot fi tip rire direct la o imprimant special f r a fi nevoie de un calculator. Pentru mai multe detalii, consulta i manualul de utilizare al imprimantei. Este posibil s ave i nevoie de un adaptor de card pentru calculator.

x Observa ii
Program rile DPOF realizate cu alt aparat nu pot fi schimbate cu aceast camer . Efectua i schimb rile folosind aparatul original. n plus, prin setarea unor noi program ri pentru tip rire cu ajutorul aceste camere vor fi terse set rile anterioare realizate cu alt dispozitiv. Nu toate func iile pot fi disponibile cu toate imprimantele sau n toate magazinele foto. Fi ierele RAW nu pot fi tip rite.

6
Tip rirea

Programarea unei singure imagini


Urma i instruc iunile din ghidul de opera iuni pentru a programa tip rirea fotografiei alese.

MENIU

[q]

[<]

Ghid de opera iuni

Selecta i [<] i ap sa i pe butonul i.

Ap sa i bd pentru selectarea cadrului pe care dori i s -l programa i pentru tip rire i ap sa i ca pentru a seta num rul de exemplare.

Pentru a programa tip rirea mai multor fotografii, repeta i acest pas.

Ap sa i pe butonul i cnd a i terminat.


Este afi at meniul pentru programarea unui singur cadru.

74

RO

Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat i or .


[NO] [DATE] [TIME] Fotografiile sunt tip rite f r dat i or . Fotografiile sunt tip rite cu data fotografierii. Fotografiile sunt tip rite cu ora fotografierii.

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

Programarea tuturor cadrelor


Folosi i programarea pentru tip rire la toate fotografiile memorate pe card. Num rul de exemplare este fixat la 1.

1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 5 6 7

MENIU [q] [<] Selecta i [U] i ap sa i pe butonul i. Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat
[NO] [DATE] [TIME] Fotografiile sunt tip rite f r dat i or . Fotografiile sunt tip rite cu data fotografierii. Fotografiile sunt tip rite cu ora fotografierii.

i or .

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

Resetarea informa iilor de programare a tip ririi


Pute i anula toate program rile pentru tip rire sau doar cele pentru anumite fotografii.

6
Tip rirea

MENIU

[q]

[<]

Anularea informa iilor de programare pentru tip rire pentru toate fotografiile

Alege i [<] sau [U] i ap sa i pe butonul i. Selecta i [RESET] i ap sa i pe butonul i.

Anularea informa iilor de programare pentru tip rire pentru fotografia aleas

Selecta i [<] i ap sa i pe butonul i. Selecta i [KEEP] i ap sa i pe butonul i. Ap sa i bd pentru a alege cadrul a c rui programare pentru tip rire dori i s-o anula i i ap sa i c pentru a reduce num rul de exemplare la 0. Ap sa i pe butonul i cnd a i terminat. Folosi i i pentru a alege formatul pentru dat i or .
Setarea se aplic tuturor cadrelor f r programare pentru tip rire.

Selecta i [SET] i ap sa i butonul i.

RO

75

Tip rirea direct (PictBridge)


Prin conectarea camerei la o imprimant compatibil PictBridge cu ajutorul cablului USB, pute i tip ri direct fotografiile. Pentru a vedea dac imprimanta este compatibil cu sistemul PictBridge, consulta i manualul de utilizare al imprimantei.

PictBridge
Standard care face posibil conectarea camerelor digitale i a imprimantelor diferi ilor produc tori i tip rirea comandat direct din camer .

STANDARD
Toate imprimantele care func ioneaz cu PictBridge au set ri standard de tip rire. Prin selectarea [STANDARD] din set ri este afi at (gpag. 77); pute i tip ri fotografiile n func ie de aceste set ri. Pentru detalii privind set rile standard ale imprimantei, consulta i manualul imprimantei sau produc torul. Modurile i set rile disponibile pentru tip rire cum ar fi dimensiunea hrtiei difer n func ie de imprimant . Pentru detalii, consulta i manualul de utilizare al imprimantei. Pentru detalii despre tipurile de hrtie de imprimant , cartu e de tu etc. consulta i manualul de

x Observa ii
nc rca i acumulatorul nainte de tip rire. Imaginile n format RAW nu pot fi tip rite. Camera nu va intra n stand by att timp ct este conectat cablul USB.

6
Tip rirea

Conectarea camerei la imprimant


Utiliza i cablul USB livrat pentru a conecta camera la o imprimant compatibil PictBridge.

Porni i imprimanta i introduce i cablul USB n dispozitivul multiconector al camerei i n portul USB al imprimantei.
Pentru detalii despre modul de pornire al imprimantei i locul portului USB, consulta i instruc iunile de utilizare ale camerei.

Cablu USB

Multiconector

2 3

Reporni i camera.
Este afi at meniul de selec ie pentru conexiunea USB.

Selecta i [EASY PRINT] sau [CUSTOM PRINT] cu ajutorul p.


Consulta i Easy printing (pag. 77).

Dac selecta i [EASY PRINT] Dac selecta i [CUSTOM PRINT]


Este afi at mesajul [ONE MOMENT], iar camera i imprimanta sunt conectate. Consulta i Tip rire personalizat (pag. 77).

STORAGE CONTROL EASY PRINT

x Observa ii
Dac meniul nu este afi at dup cteva minute, desconecta i cablul USB i reporni i de la pasul 1.

76

RO

Easy printing

1 2

Ap sa i bd pentru a alege fotografia pe care dori i s-o tip ri i.


Afi a i imaginea pentru tip rire i conecta i camera cu imprimanta prin intermediul cablului USB. Este afi at pentru scurt timp meniul din dreapta.

Ap sa i pe butonul < (tip rire).

Selec ia fotografiilor apare cnd tip rirea s-a ncheiat. Pentru a tip ri alt fotografie, alege i imaginea cu bd i ap sa i apoi pe butonul <. Cnd a i terminat, scoate i cablul USB din camera n timp ce fotografia selectat este nc afi at .

Tip rire personalizat

Urma i indica iile din ghidul de operare pentru a regla set rile de tip rire.

Urma i indica iile ghidului de opera iuni afi at aici.

Selectarea modului de tip rire


Alege i tipul de tip rire (mod de tip rire). Modurile de tip rire disponibile sunt enumerate mai jos. [PRINT] [ALL PRINT] [MULTI PRINT] [ALL INDEX] [PRINT ORDER] Tip re te fotografiile selectate. Tip re te toate fotografiile nmagazinate n card i tip re te cte un exemplar pentru fiecare fotografie. Tip re te mai multe exemplare ale unei imagini n cadre separate pe o singur coal de hrtie. Tip re te un index al tuturor fotografiilor memorate n card. Tip re te n func ie de program rile pentru tip rire realizate. Aceast func ie nu este disponibil , dac nu exist program ri pentru tip rire. (gpag. 74)

6
Tip rirea

Alegerea tipului de hrtie pentru tip rire


Aceast setare depinte de tipul de imprimant . Dac este disponibil doar setarea standard, nu pute i modifica setarea. [SIZE] [BORDERLESS] Seteaz dimensiunea hrtiei pe care o accept imprimanta. Selecteaz dac fotografia este tip rit pe ntreaga hrtie sau ntr-un chenar alb.

[PICS / SHEET]

Selecteaz num rul de fotografii pentru fiecare coal . Afi at dac a fost selectat [MULTI PRINT].

RO

77

Selctarea fotografiilor pe care dori i s le tip ri i


Selcta i fotografiile pe care dori i s le tip ri i. Fotografiile selctate pot fi tip rite mai trziu (programarea unui singur cadru) sau fotografia afi at poate fi tip rit imediat. [PRINT] (f) Tip re te fotografia afi at . Dac exist vreo fotografie pentru care s-a setat programarea [SINGLE PRINT], va fi tip rit doar fotografia programat . Aplic programarea pentru tip rire doar pentru fotografia afi at . Dac dori i s extinde i programarea i pentru alte fotografii dup aplicarea [SINGLE PRINT], le pute i selecta cu bd. Seteaz num rul de exemplare i alte elemente pentru fotografia afi at , inclusiv dac s fie tip rit sau nu. g Set ri pentru tip rire (pag. 78)

[SINGLE PRINT] (

[MORE] (

Set ri pentru tip rire


Selecta i dac s fie tip rite i informa ii precum data i ora sau numele fi ierului. [<x] [DATE] [FILE NAME] Seteaz num rul de exemplare. Tip re te data i ora nregistrate la fotografiere. Tip re te numele fi ierului nregistrat la fotografiere.

6
Tip rirea

Dup ce a i ales fotografiile i informa iile pentru tip rire, selecta i [PRINT] i ap sa i apoi pe i.
Transfer imaginile pentru tip rit n imprimant . Anuleaz set rile. Toate program rile pentru tip rire se vor pierde. Dac dori i s p stra i programarea pentru tip rire i s efectua i alte set ri, ap sa i pe b. Ve i reveni la setarea anterioar .

[PRINT] [CANCEL]

PRINT

Pentru a opri i anula tip rirea, ap sa i pe butonul i. [CONTINUE] [CANCEL] Continu tip rirea. Anuleaz tip rirea. Toate program rile pentru tip rire se vor pierde.

78

RO

7 Utilizarea programului OLYMPUS Master


Flowchart
Coencta i camera la un calculator prin intermediul cablului USB pentru a putea transfera cu u urin imaginile de pe card pe calculator cu ajutorul programului OLYMPUS Master. De preg tit OLYMPUS Master 2 CD-ROM Cablu USB Calculator dotat cu port USB

Instalarea programului OLYMPUS Master (Consulta i ghidul de instalare al programului OLYMPUS Master) Conectarea camerei la calculator prin intermediul cablului USB livrat Pornirea programului OLYMPUS Master Salvarea fotografiilor pe calculator Deconectarea camerei de la computer (gpag. 80) (gpag. 80) (gpag. 81) (gpag. 81)

Utilizarea programului OLYMPUS Master livrat


Ce este OLYMPUS Master?
OLYMPUS Master este un program de gestionare a imaginilor cu func ii de vizualizare i editare a fotografiilor realizate cu camera digital . Odat instalat pe calculator, pute i realiza urm toarele opera iuni: Transferul imaginilor din camera sau un dispozitiv de stocare pe calculator Vizualizarea imaginilor
Red ri succesive automate i red ri de sunet.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

Corectarea imaginilor cu ajutorul filtrului i al func iilor de corec ie Editarea imaginilor


Pute i s roti i imaginile, s le adapta i sau s le schimba i dimensiunea.

Gruparea i organizarea imaginilor

Pute i organiza imaginile n albume sau dosare. Imaginile transferate sunt organizate automat dup data fotografierii, ceea ce v va ajuta s g si i imediat o anumit imagine.

O varietate de formate de tip rire


Pute i tip ri cu u urin

Crearea de imagini panoramice

fotografiile.

Pute i realiza o fotografie panoramic din fotografiile realizate cu ajutorul func iei de panoramare.

Actualizarea versiunii firmware

Pentru informa ii privind func iile programului OLYMPUS Master, precum i pentru detalii privind utilizarea aplica iei, consulta i sec iunea Ajutor din programul OLYMPUS Master.

RO

79

Conectarea camerei la calculator


Conecta i camera la calculator folosind cablul USB livrat.

Folosi i cablul USB livrat pentru a conecta portul USB al calculatorului cu multiconectorul camerei.
Pozi ia portului USB depinde de calculator. Pentru detalii, consulta i manualul de utilizare.
Muf mic C uta i acest semn.

Muf

Port USB Cablu USB

Multiconector

2 3 4

Pozi iona i butonul pornit-oprit n pozi ia ON.


Este afi at meniul de selec ie pentru conexiunea USB.

Ap sa i ac i selecta i [STORAGE]. Ap sa i pe butonul i. Calculatorul recunoa te camera ca aparat nou.


Windows Cnd conecta i camera la calculator pentru prima dat , calculatorul recunoa te automat camera. Ap sa i pe OK la apari ia mesajului care anun ncheierea instal rii. Calculatorul recunoa te camera ca Removable Disk . Macintosh iPhoto este aplica ia standard de gestionare pentru Mac OS. La prima conectare a camerei digitale Olympus, iPhoto va rula automat. nchide i iPhoto i porni i OLYMPUS Master.

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

x Observa ii
Cnd camera este conectat la calculator, nu func ioneaz nici unul din butoanele camerei.

Pornirea programului OLYMPUS Master

1 1

Windows

Ap sa i de dou ori pe pictograma OLYMPUS Master 2


Macintosh

. din

Ap sa i de dou ori pe pictograma OLYMPUS Master 2 dosarul OLYMPUS Master 2.

Este afi at meniul de navigare. La prima pornire dup instalarea programului OLYMPUS Master, sunt afi ate ecranul de setare ini ial a OLYMPUS Master i ecranul de nregistrare a utilizatorului, naintea ferestrei de navigare. Urma i instruc iunile de pe ecran.

80

RO

Pentru a p r si OLYMPUS Master

Ap sa i Exit

n orice fereastr .

A i ie it din programul OLYMPUS Master.

Afi area imaginilor din camer pe calculator


Desc rcarea i salvarea imaginilor

Ap sa i pe Transfer Images apoi pe From Camera .

din browser i

Este afi at o fereastr pentru selectarea fotografiilor pe care dori i s le muta i din camer . Sunt afi ate toate imaginile din camer .

2 3

Selecta i New Album i denumi i albumul. Alege i fi ierele cu imaginil i ap sa i pe Transfer Images.
Este afi at o fereastr care avertizeaz c desc rcarea s-a ncheiat.

Ap sa i pe Browse images now.


Imaginile desc rcate sunt afi ate n fereastra de navigare.

Deconectarea camerei de la computer

7
Led de control card

1 2

Asigura i-v ca ledul de control al cardului nu mai clipe te. ndep rta i cablul USB.
Windows
1) Ap sa i pe pictograma Unplug or eject hardware n system tray. 2) Ap sa i pe mesajul care apare.

Utilizarea programului OLYMPUS Master

3) Ap sa i OK din fereastra Safe to Remove Hardware.

Macintosh
1) Pictograma trash se schimb n pictograma eject cnd pictograma untitled sau NO_NAME de pe desktop este mutat . Muta i-o n pictograma eject innd ap sat pe cursor.

RO

81

Scoate i cablul USB din camer .


x Observa ii

Pentru utilizatori Windows: La ap sarea pe Unplus or eject hardware, poate ap rea un mesaj de avertizare. n acest caz, asigura i-v c nu se descarc nimic din camer i c nu exist programe care s acceseze fi ierele de imagine din camer . nchide i orice program de acest fel i ap sa i din nou pe Unplug or Eject Hardware i apoi scoate i cablul.

Vizualizarea fotografiilor

1 2

Ap sa i pe eticheta Album din fereastra de navigare i selecta i albumul pe care dori i s -l vizualiza i.
Fotografia selectat din album este afi at n zona miniaturilor.

Miniatur

Ap sa i de dou ori pe miniatura pe care dori i s-o vizualiza i.


OLYMPUS Master trece la fereastra de editare a imaginilor, iar fotografia este m rit . Ap sa i pe Back pentru a reveni la fereastra de navigare.

7
Ad ugarea unei alte limbi pentru afi area meniului
Utilizarea programului OLYMPUS Master

1 2 3 4 5 6 7

Asigura i-v ca acumulatorul este nc rcat complet!

Asigura i-v c a i conectat calculatorul la Internet. Introduce i cablul USB n portul USB al calculatorului. Introduce i cealalt parte a cablului USB n conectorul USB al camerei.
Camera porne te automat. Monitorul se activeaz i este afi at meniul de selectare pentru conectarea prin USB.

Selecta i [STORAGE] i ap sa i i. n fereastra de navigare, selecta i Camera i apoi Update Camera / Add Display Language.
Este afi at fereastra de confirmare a actualiz rii.

Ap sa i pe OK.
Este afi at fereastra de actualizare a camerei.

Ap sa i pe Add Language n meniul de actualizare a versiunii software a camerei.


Este afi at fereastra Add Display Language of Camera.

82

RO

8 9

Ap sa i pe i selecta i o limb . Ap sa i pe Add.


Noua limb este desc rcat n camera dvs. V rug m s nu scoate i cablul sau acumulatorul n timp ce camera este n func iune.

10 La terminarea desc

rc rii, camera va afi a OK. Pute i scoate cablul i nchide camera. Dup repornirea camerei, ve i putea alege noua limb din [W].

Transferul imaginilor pe computer f r a utiliza programul OLYMPUS Master 82


Camera este compatibil cu USB Mass Storage Class. Pute i transfera imagini pe un calculator prin conectarea camerei la calculator prin intermediul cablului USB livrat. Aceasta se poate realiza i f r ajutorul programului OLYMPUS Master. Urm toarele sisteme de operare sunt compatibile cu conexiunea USB: Windows : Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista Macintosh : Mac OS 9.0 9.2 / X

x Observa ii
Pentru sistemul de operare Windows 98SE, este nevoie de instalarea driver-ului USB. nainte de conectarea camerei la calculator cu ajutorul cablului USB, ap sa i de dou ori pe fi ierele din urm toarele dosare aflate pe CD-ROM-ul OLYMPUS Master. (Nume drive): \win98usb\INSTALL.EXE n cazul n care pe calculatorul dumneavoastr ruleaz Windows Vista, pute i selecta [MTP] n pasul 3 de la pag. 80 pentru a utiliza Windows Photo Gallery. Transferul de date nu este garantat pentru urm toarele sisteme de operare, chiar dac calculatorul dispune de port USB: Windows 95 / 98 / NT 4.0 Windows 98SE upgrade la Windows 95 / 98 Mac OS 8.6 sau anterior Calculatoare cu port USB ata at cu ajutorul unui card de extensie etc. Calculatoare f r OS preinstalat i calculatoare asamblate particular

7
Utilizarea programului OLYMPUS Master

RO

83

8 Pentru o mai bun cunoa tere a camerei


Sfaturi practice pentru fotografiere i alte informa ii
Sfaturi necesare nainte de a ncepe fotografierea Camera nu porne te, de i acumulatorul se afl n untru
Acumulatorul nu este nc rcat complet ncarca i acumulatorul cu nc rc torul. Acumulatorul nu poate fi folosit pentru moment din cauza temperaturii sc zute Performan ele acumulatorului se reduc la temperaturile joase, iar nc rcarea poate s nu fie suficient pentru a porni camera. Scoate i acumulatorul i nc lzi i-l pentru ctva timp n buzunar.

Fotografierea nu se produce la ap sarea pe declan ator


Camera s-a oprit automat Pentru a economisi din energia acumulatorului, dac nu se efectueaz nici o opera iune n cazul n care camera este pornit (monitorul este aprins), camera intr n stand by dup o anumit perioad de timp i se opre te. n aceast situa ie, lumina monitorului LCD se stinge. Camera se nchide automat dup 4 ore de inactivitate. Camera nu va func iona pn cnd nu va fi repornit . g Temporizator pentru stand by (pag. 71), nchidere automat (auto power off) (pag. 73) Bli ul se ncarc n cazul n care bli ul este activat i simbolul # se aprinde intermitent n meniul de control din vizor, nseamn c bli ul tocmai se ncarc . A tepta i pn ce nu se mai aprinde intermitent i ap sa i pe declan ator. Imposibil de focalizat n cazul n care semnul de confirmare AF se aprinde intermitent n vizor, camera nu poate realiza focalizarea AF. Ap sa i din nou pe declan ator. Reducerea distorsiunilor a fost activat La fotografierea scenelor de noapte, viteza obturatorului este mai mic i exist tendin a apari iei distrosiunilor de imagine. Camera activeaz procesarea reducerii distorsiunilor dup fotografierea la viteze reduse ale obturatorului. n acest timp, nu este permis fotografierea. Pute i regla [NOISE REDUCT.] n pozi ia [OFF]. g Reducerea distorsiunilor de imagine (pag. 53)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Data i ora nu au fost reglate


Camera are set rile din momentul achizi ion rii Data i ora nu au fost setate la achizi ionare. Regla i data i ora nainte de a folosi camera. g Reglarea datei i a orei (pag. 6) Acumulatorul a fost scos din camer Reglajele de dat i or revin la set rile de fabric , dac camera este l sat f r acumulatori mai mult de o zi. Set rile vor fi anulate mai repede, dac acumulatorii au fost introdu i n camer pentru doar cteva momente. nainte de a realiza fotografii importante, controla i dac data i ora sunt reglate corect.

Sfaturi pentru fotografiere Focalizarea subiectului


Exist mai multe metode de focalizare, n func ie de subiect. Cadrul AF nu este focalizat pe subiect Folosi i blocarea focaliz rii pentru a focaliza cadrul AF pe subiect. g Nerealizarea focaliz rii corecte (blocarea focaliz rii) (pag. 30) Au fost focaliza i al i subiec i n locul subiectului n cadrele AF respective Regla i P (selec ia cadrului AF) n pozi ia R i focaliza i n centrul imaginii. g Alegerea cadrului AF (pag. 41)

84

RO

Subiectul se mi c repede Focaliza i camera pe un punct aflat aproximativ la aceea i distan ca i subiectul pe care dori i s -l fotografia i (prin ap sarea la jum tate a declan atorului), apoi recompune i imaginea i a tepta i ca subiectul s intre n cadru. M rirea subiectului n cazul folosirii unui obiectiv macro n cazul utiliz rii unui obiectiv macro pentru imagini m rite, este dificil focalizarea cu AF dac m rirea ratio a subiectului este mai mare. Seta i n modul de focalizare manual (MF), roti i inelul de focalizare i focaliza i manual. g MF (focalizare manual ) (pag. 42) Fotografierea n condi ii de lumin redus Bli ul ncorporat poate func iona ca lamp AF. Cnd este activat, bli ul v ajut la focalizarea n condi ii de lumin redus n modul AF. g Utilizarea bli ului ncorporat (pag. 35), Lamp AF (pag. 44)

Subiec i dificil de focalizat


Focalizarea automat se poate dovedi dificil n urm toarele situa ii.
Semnul de confirmare AF se aprinde intermitent. Ace ti subiec i nu sunt focaliza i. Lumin excesiv de puternic n centrul cadrului

Subiect cu contrast redus Semnul de confirmare AF se aprinde, dar subiectul nu este focalizat.

Subiect cu modele repetate

Subiec i afla i la distan e diferite

Subiect aflat n mi care rapid

Subiectul nu este n cadrul AF

n orice caz, focaliza i pe ceva cu contrast ridicat aflat la aceea i distan imaginea i fotografia i.

ca i subiectul, compune i

Fotografierea f r neclarit i
Exist mai multe cauze care pot provoca neclarit i ale imaginii. Subiectul este prea ntunecat Schimba i viteza obturatorului astfel nct s se potriveasc cu luminozitatea subiectului. Dac viteza obturatorului este redus la fotografierea unui subiect ntunecat, este posibil apari ia neclarit ilor dac subiectul se mi c . n plus, dac bli ul este oprit n g (tip de scen ), viteza obturatorului se reduce. Fixa i camera pe un trepied. Prin folosirea telecomenzii (op ional) pentru a nchide obturatorul se poate reduce neclaritatea. Exist deci metode de fotografiere cu [q] (DIS MODE) n g (tip de scen ). Deoarece sensibilitatea CDD cre te automat, pute i ine camera i fotografia n locuri ntunecate cu bli ul oprit. Camera sau mna se mi c la ap sarea pe declan ator Ap sa i pe declan ator u or sau ine i camera bine cu ambele mini. Folosi i func ia de stabilizare a imaginii. g Fotografierea cu ajutorul func iei de stabilizare a imaginii (pag. 29)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Fotografierea f r bli
n cazul luminii insuficiente, bli ul se aprinde automat. Dac subiectul este prea departe, bli ul poate s nu fie eficient. Posibilit i de fotografiere f r bli n acest gen de situa ii

RO

85

Setarea func iei de stabilizare a imaginii Aceast func ie fenomenul de imagine mi cat , astfel nct pute i ine camera i fotografia n locuri ntunecate cu bli ul oprit. g Fotografierea cu ajutorul func iei de stabilizare a imaginii (pag. 29) Regla i g (tip de scen ) la [q] (DIS MODE) Dac stabilizatorul de imagine este activat automat ([I.S. 1]), sensibilitatea ISO cre te i ea automat. Pute i ine camera i fotografia n condi ii de lumin redus cu bli ul oprit. Cre terea valorii [ISO] Cre te i valoarea [ISO]. Imaginea va deveni granulat . g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

Fotografia este prea granulat


Exist mai multe cauze care pot provoca efectul de granula ie. Cre terea sensibilit ii ISO La cre terea valorii [ISO], distorsiunea care poate ap rea n form de pat de o culoare nea teptat sau inexact , d fotografiei un aspect granulat. Camera este dotat cu o func ie care permite fotografierea la sensibilitate crescut i reducerea distorsiunilor; n orice caz, cre terea sensibilit ii ISO produce imagini mai granulate dect n cazul unei sensibilit i reduse. g ISO Setarea sensibilit ii dorite pentru fotografiere (pag. 48)

Imaginea este albicioas


Acest fenomen poate ap rea dac fotografia este f cut n condi ii de contralumin total sau par ial . Aceasta se datoreaz fenomenului de reflexie a luminii. La compunerea imaginii evita i pe ct posibil sursele de lumin puternic . Reflexia luminii se poate produce chiar dac sursa de lumin nu este prezent n fotografie. Folosi i un parasolar pentru a feri obiectivul de sursa de lumin . Dac parasolarul un are efect, proteja i obiectivul cu mna.

Fotografierea n culorile corecte


Motivul pentru care exist diferen e ntre culorile unei fotografii i culorile reale este sursa de lumin care cade pe subiect. [WB] este func ia care permite camerei s determine corect culorile. n mod normal, setarea [AUTO] asigur balansul de culoare optim, dar n func ie de subiect, ar fi poate mai bine s ncerca i s regla i [WB]. Cnd subiectul se afl la umbr , ntr-o zi nsorit Cnd subiectul este luminat simultan de la surs natural i artificial , cum ar fi n apropierea unei ferestre Cnd nu exist alb n mijlocul cadrului g Balansul de culoare Reglarea tonurilor de culoare (pag. 49)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Fotografierea pe plaj sau z pad


n mod normal, subiec ii albi precum z pada vor ap rea mai ntuneca i dect de obicei. Exist diferite metode de a capta culoarea alb . Regla i compensarea expunerii spre [+]. g Compensarea expunerii Modificarea luminozit ii imaginii (pag. 47) Fotografia i cu [g] (BEACH & SNOW) la g (tip de scen ). Este adecvat pentru fotografierea la mare, n zile nsorite, sau n mun i acoperi i de z pad . g Mod de fotografiere (pag. 25) Folosi i [nHI] (controlul luminii puternice). Ap sa i pe declan ator la jum tate cnd albul pe care dori i s -l fotografia i se afl n centrul vizorului. Partea m surat n centru va fi setat s apar mai deschis . g Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46) Pentru a fotografia folosi i func ia auto bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite). Dac nu cunoa te i valoarea compens rii expunerii, ncerca i s folosi i func ia auto bracketing. Valoarea compensa iei se modific u or la fiecare ap sare pe declan ator. Dac regla i o valoare mai mare a compens rii expunerii, pute i schimba valoarea compens rii n sens negativ sau pozitiv i fotografia i. g AE bracketing (fotografierea aceluia i cadru n condi ii de expunere predeterminate diferite) (pag. 30)

86

RO

Fotografierea n contralumin
Dac fundalul este prea luminos n compara ie cu subiectul, expunerea va fi afectat n p r ile luminate, iar subiectul va ap rea mai ntunecat. Aceasta se produce din cauz c camera determin expunerea pe baza luminozit ii ntregului ecran. Seta i [METERING] la [n] (m surarea ncadraturii) pentru a m sura valoarea expunerii pentru subiectul aflat n centrul fotografiei. Pentru a recompune, plasa i subiectul n centrul fotografiei. Cu butonul AEL / AFL ap sat, recompune i i ac iona i declan atorul. g Mod pentru m surare Schimbarea sistemului de m surare (pag. 46) Activa i bli ul, seta i modul [#] pentru bli (bli de umplere) i fotografia i. Pute i fotografia un subiect n contralumin f r ca fa a subiectului s apar ntunecat . [#] (fill in flash) este eficient pentru fotografierea n contralumin i n condi ii de iluminare fluorescent sau alt tip de iluminare artificial . g Setarea modului de fotografiere cu bli (pag. 34)

Imaginea iese prea luminoas sau prea ntunecat .


La fotografierea n modul S sau A, viteza obturatorului sau deschiderea diafragmei afi ate n meniul de control sau n vizor se pot aprinde intermitent. Culoarea ro ie nseamn ca nu se poate realiza o expunere corect . Dac totu i fotografia i, fotografia va ie i prea nchis sau prea deschis . n acest caz, schimba i valoarea deschiderii diafragmei sau a vitezei obturatorului. g A: Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei (pag. 26), S: Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului (pag. 27)

Pe subiect apar puncte luminoase


Acest fenomen se datoreaz unor puncte de lumin deficitare pe dispozitivul de captare a imaginii. Efectua i [PIXEL MAPPING]. Dac problema persist , repeta i de cteva ori func ia de procesare a imaginii (pixel mapping). g Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii (pag. 92)

Alte sfaturi practice pentru fotografiere i informa ii suplimentare Cre terea num rului de fotografii memorate
Imaginea rotit va fi memorat n card. Pentru a nregistra mai multe imagini folosi i unul dintre procedeele urm toare: Schimba i modul de nregistrare. Dimensiunea imaginii depinde de modul de nregistrare. Dac nu sunte i sigur de spa iul disponibil pe card, schimba i tipul de imagine i fotografia i. Cu ct valoarea [PIXEL COUNT] este mai mic iar [COMPRESSION] mai mare, cu att dimensiunea fotografiei este mai mic . Le pute i alege pe amndou n [SQ] n modul de nregistrare. g Alegerea modului de nregistrare (pag. 44) Folosi i un card de capacitate mare. Num rul imaginilor care pot fi nregistrate depinde de capacitatea cardului. Folosi i un card de capacitate mare.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Folosirea unui alt card


Dac folosi i un card produs de alt firm dect Olympus sau un card utilizat n alt scop, cum ar fi pentru calculator, apare mesajul [CARD ERROR]. Pentru a putea folosi acest card cu camera, formata i mai nti cardul cu ajutorul func iei [FORMAT]. g Formatarea cardului (pag. 94)

Prelungirea duratei de via

a acumulatorului

Efectuarea uneia dintre urm toarele opera iuni, dac nu se fotografiaz ntr-adev r, poate afecta capacitatea acumulatorului: Ap sarea repetat a declan atorului la jum tate Redarea repetat a imaginilor stocate n card Folosirea vizualiz rii live pe o perioad ndelungat Pentru a economisi din energia acumulatorului, nchide i camera dac nu o folosi i.

RO

87

Func ii care nu pot fi selectate din meniuri


Anumite elemente nu pot fi selectate din meniuri prin folosirea blocului de s ge i. Elemente care nu pot fi reglate n modul fotografiere Elemente care nu pot fi setate din cauza unui element care a fost deja setat: Combina ia ntre [j] i [NOISE REDUCT.] etc.

Selectarea modului optim de nregistrare


Modurile de nregistrare se mpart n dou tipuri principale: RAW i JPEG. RAW nregistreaz f r reflectarea set rilor pentru compensarea expunerii, balansul de culoare etc. n format JPEG sunt nregistrate i aceste set ri. n format JPEG fotografiile pot fi comprimate la nregistrare la o dimensiune mai redus . JPEG se mparte n [SHQ], [HQ] i [SQ], n func ie de dimensiunea imaginii (num r de pixeli) sau coeficientul de comprimare. Cu ct coeficientul de comprimare este mai mare, cu att imaginea va fi mai granulat la m rire. Un ghid simplu de selec ie este prezentat n continuare. Realiza i reglaje fine ale set rilor de fotografiere pe calculator [RAW] Tip rirea de fotografii de dimensiuni A3 sau A4/editarea i procesarea de imagini pe calculator [SHQ][HQ] cu num r mare de pixeli Tip rirea de imagini tip carte po tal [SQ] cu num r mare de pixeli Trimiterea prin e-mail sau publicarea pe o pagin de internet [SQ] cu num r mic de pixeli g Tipuri de moduri de nregistrare (pag. 100)

Restabilirea func iilor avute la achizi ionare


Set rile sunt salvate chiar dac este oprit camera. (La pornirea n Moduri de fotografiere simple (pag. 13), trece la set rile specifice.) Pentru a reveni la set rile de fabric , regla i [RESET] n [CUSTOM RESET SETTING]. Pute i alege cel mult dou tipuri de reset ri. Seta i diferitele func ii ale camerei i memora i-le cu [RESET1] sau [RESET2] din [CUSTOM RESET SETTING]. g Revenirea la set rile personalizate (pag. 65)

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Confirmarea expunerii n condi ii dificile de vizualizare a afi ajului pe monitor


Afi ajul pe monitor i confirmarea expunerii pot fi greu de citit la fotografierea exterioar . n timpul vizualiz rii live, ap sa i de cteva ori pe butonul INFO pentru a afi a histograma. Mod de citire rapid a histogramei Cum se cite te histograma 1 Dac vrful umple prea mult n aceast zon , imaginea va ap rea preponderent neagr . 2 Dac vrful umple prea mult n aceast zon , imaginea va ap rea preponderent alb . 3 Partea marcat cu verde din histogram indic distribu ia de lumin n interiorul chenarului AF. g Vizualizare live (pag. 19)

1 2 3

P strarea func iilor setate n vederea utiliz rii ulterioare


Pute i memora cel mult dou set ri curente ale camerei n [MY MODE SETUP]. Pentru accesarea i folosirea set rilor My mode settings, [; FUNCTION] trebuie setat n [MY MODE]. Dac ap sa i pe butonul < n timpul fotografierii, fotografia poate fi realizat cu set rile nregistrate. g ; FUNCTION (pag. 68), g Setare My mode (pag. 69)

Sfaturi pentru redare n elegerea set rilor i alte informa ii despre fotografiile realizate
Reda i o fotografie i ap sa i pe INFO. Ap sa i butonul de cteva ori pentru a schimba cantitatea informa iilor afi ate. g Informa ia este afi at (pag. 58)

88

RO

Vizualizarea fotografiilor cu ajutorul calculatorului Vizualizarea ntregii fotografii pe un monitor de calculator


Dimensiunea fotografiei redate pe monitorul calculatorului depinde de set rile computerului. Dac monitorul este setat la 1024 768 i folosi i Internet Explorer pentru vizualizarea fotografiei la dimensiunea 2048 1536 la 100%, ntreaga fotografie poate fi vizualizat doar prin deplasarea ei n diferite direc ii. Exist mai multe moduri n care pute i vizualiza fotografia ntreag pe monitorul calculatorului. Vizualizarea fotografiilor folosind meniul de afi are a imaginilor Instala i programul OLYMPUS Master aflat pe CR-ROM-ul din setul de livrare. Schimbarea set rilor monitorului Pictogramele afi ate pe monitorul calculatorului pot fi rearanjate. Pentru detalii privind schimbarea set rilor calculatorului, consulta i manualul de utilizare al calculatorului.

Vizualizarea imaginilor n format RAW


Instala i programul OLYMPUS Master aflat pe CR-ROM-ul din setul de livrare. Pute i folosi func ia de prelucrare RAW din programul OLYMPUS Master pentru a modifica imaginea RAW cu ajutorul camerei n timpul fotografierii, precum i pentru a modifica detaliile de stare cum sunt compensarea expunerii i balansul de culoare.

Mesaje de eroare
Indica ii n vizor Mesaj normal NO CARD Indica ia pe monitor Cauz posibil Cardul nu a fost introdus sau nu poate fi recunoscut. Mod de corectare Introduce i un card sau alt card.

CARD ERROR

Este o problem legat de Introduce i cardul din nou. card. Dac problema persist , formata i cardul. Dac nu poate fi formatat, nu poate fi folosit. Memorarea pe acest card Cardul a fost setat din este blocat . calculator s poat fi folosit doar pentru redare. Reseta i cardul cu ajutorul calculatorului. Cardul este plin. Nu mai pot fi memorate alte fotografii i nici informa ii ca de exemplu programarea pentru tip rire. nlocui i cardul sau terge i din fi ierele nedorite. nainte de tergere, desc rca i fotografiile importante ntr-un calculator.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

WRITE-PROTECT

Nici un mesaj CARD FULL

Nici un mesaj NO PICTURE

Nu sunt fotografii pe card. Cardul nu con ine fotografii. Face i fotografii i reda ile. Fotografia selectat nu poate fi afi at pentru redare din cauza unei probleme la fotografie. Fotografia nu poate fi redat cu aceast camer . Folosi i programul de procesare de imagine pentru a vizualiza fotografia pe un calculator. Dac nu este posibil, nseamn c fi ierul de imagine este deteriorat.

Nici un mesaj PICTURE ERROR

RO

89

Indica ii n vizor

Indica ia pe monitor

Cauz posibil

Mod de corectare Folosi i programul de procesare de imagine pentru editarea fotografiei.

Nici un mesaj

Fotografiile realizate cu alt camer nu pot fi editate cu aceast THE IMAGE CANNOT BE camer . EDITED Vizualizarea live ndelungat sau fotografierea n rafal au Temperatura intern a determinat cre terea camerei este prea temperaturii interne a ridicat . nainte de a folosi camerei. camera, a tepta i s se r ceasc . Compartimentul pentru card este deschis. CARD-COVER OPEN

Nici un mesaj

A tepta i pn ce camera se nchide automat. nainte de reluarea opera iunilor, a tepta i s se r ceasc camera.

nchide i compartimentul pentru card.

Nici un mesaj BATTERY EMPTY Nici un mesaj NO CONNECTION

Acumulatorul este desc rcat. Camera nu este corect conectat la calculator sau la imprimant . Nu este hrtie n imprimant . NO PAPER

nc rca i acumulatorul.

Deconecta i camera i reconecta i-o corect.

Nici un mesaj

Pune i hrtie n imprimant .

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Imprimanta a r mas f r tu . Nici un mesaj NO INK Hrtia s-a n epenit. Nici un mesaj JAMMED Tava cu hrtie a imprimantei a fost scoas sau imprimanta a fost ac ionat n timpul schimb rilor set rilor camerei. S-a nregistrat o problem la imprimant i/sau camer . PRINT ERROR Nici un mesaj CANNOT PRINT Fotografiile realizate cu alte camere nu pot fi tip rite cu aceast camer .

nlocui i cartu ul de tu din imprimant .

Scoate i hrtia blocat .

Nici un mesaj

SETTINGS CHANGED

Nu folosi i imprimanta n timpul efectu rii unor set ri la camer .

Nici un mesaj

nchide i camera i imprimanta. Verifica i imprimanta i remedia i toate problemele nainte de a o porni din nou. Folosi i calculatorul pentru a le tip ri.

90

RO

ntre inerea camerei


Cur area i depozitarea camerei Cur area camerei
nainte de a cur a camera, nchide i-o i scoate i acumulatorii. Exterior: terge i u or cu o crp moale. Dac este foarte murdar , umezi i crpa cu o solu ie de s pun moale i freca i bine. terge i camera cu o crp umed i apoi usca i-o cu o crp uscat . Dac a i folosit camera la plaj , folosi i o crp curat umezit i freca i bine. Monitor i vizor: terge i u or cu o crp moale. Obiectivul, oglinda i ecranul de focalizare: ndep rta i praful de pe obiectiv, oglind i focalizator cu un ventilator din comer . terge i u or obiectivul cu o hrtie special pentru cur at obiective.

Depozitare
Dac nu folosi i camera timp ndelungat, scoate i acumulatorul i cardul. Depozita i camera ntrun loc r coros, uscat i bine aerisit. Introduce i periodic acumulatorul i verifica i func iile camerei.

Cur area i verificarea dispozitivului de captare a imaginii


Aceast camer dispune de o func ie de reducere a cantit ii de praf care mpiedic praful s se depun pe dispozitivul de captare a imaginii i, cu ajutorul vibra iilor de ultrasunete, ndep rteaz orice urm de praf sau de murd rie de pe acesta. Func ia de reducere a prafului func ioneaz cnd camera este pornit . Ea opereaz n acela i timp cu func ia pixel mapping, care controleaz dispozitivul de captare a imaginii i circuitele de procesare a imaginii. n cazul n care func ia de reducere a cantit ii de praf este activat la fiecare pornire a camerei, camera trebuie inut drept pentru ca opera iunea s fie eficient . Indicatorul SSWF se aprinde intermitent n timpul opera iunii de reducere a cantit ii de praf. g Indicator SSWF (pag. 5)

x Observa ii
Nu folosi i solven i puternici ca benzen sau alcool, sau materiale textile tratate chimic. Evita i s l sa i camera n locuri cu produse chimice, deoarece exist posibilitatea apari iei coroziunii. Dac lentila este murdar , pe suprafa a ei se poate forma o pelicul . Dac nu a i folosit-o de mult timp, verifica i fiecare parte a camerei nainte de utilizare. nainte de a realiza fotografii importante, testa i-o pentru a vedea dac func ioneaz corect.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

Mod de cur are ndep rtarea prafului


Dac pe dispozitivul de captare a imaginii se a az fire de praf sau murdarie, este posibil apari ia unor puncte negre pe imagine. Lua i leg tira cu cel mai apropiat service autorizat Olympus dac dori i o cur are a dispozitivului de captare a imaginii. Dispozitivul de captare a imaginii este unul de precizie i se poate deteriora u or. Dac dori i s cur a i singur dispozitivul de captare a imaginii, respecta i urm toarele indica ii: Dac camera se opre te n timpul cur rii, obturatorul se va nchide i perdeaua obturatorului i oglinda se pot deteriora. Urm ri i nivelul de energie al acumulatorului.

1 2 3 4

Separa i obiectivul de camer i pozi iona i comutatorul la ON. MENIU [Z] [CLEANING MODE] Selecta i d i ap sa i pe butonul i.
Camera intr n modul de cur are. Oglinda se ridic

SHADING COMP.

OFF

Ap sa i complet pe declan ator.


i perdeaua obturatorului se deschide.

RO

91

5 6

Cur a i dispozitivul de captare a imaginii.


ndep rta i cu grij orice urm de praf de pe suprafa a dispozitivului de captare a imaginii cu ajutorul unui ventilator mecanic (din comer ).

Ave i grij s nu atinge i perdeaua obturatorului cu ventilatorul.


n cazul n care camera se nchide, perdeaua obturatorului se nchide i oglinda cade.

x Observa ii
Nu atinge i sub nici o form dispozitivul de captare a imaginii cu ventilatorul mecanic (din comer ). Dac ventilatorul atinge dispozitivul de captare a imaginii, acesta se va deteriora. Nu introduce i niciodat ventilatorul n carcasa obiectivului. n cazul n care camera se opre te, obturatorul se nchide i perdeaua se deterioreaz . Nu folosi i dect un ventilator. Dac pe dispozitivul de captare a imaginii este suflat gaz sub presiune, acesta va nghe a pe suprafa a dispozitivului de captare a imaginii, care se va deteriora.

Pixel mapping Controlul func iei de procesare a imaginii


Func ia pixel mapping permite camerei s verifice i s regleze dispozitivul CCD i func iile de procesare a imaginii. Dup folosirea monitorului sau efectuarea unor fotografieri continue, a tepta i cteva minute nainte de a procesa imaginea pentru a v asigura c opera iunea se va efectua corect.

1 2

MENIU [Z] [PIXEL MAPPING] Selecta i d i ap sa i pe butonul i.

n timpul realiz rii opera iunii pixel mapping este afi at linia [BUSY]. La terminarea opera iunii, este afi at meniul.

x Observa ii
Dac nchide i camera accidental n timpul derul rii func iei pixel mapping, porni i din nou de la pasul 1.

8
Pentru o mai bun cunoa tere a camerei

92

RO

9 Informa ie
Informa ii de baz despre card
Carduri compatibile
Termenul card folosit n acest manual se refer la suportul pe care sunt nregistrate imaginile. Aceast camer folose te urm toarele tipuri de carduri (op ionale): CompactFlash, Microdrive sau xD-Picture Card. CompactFlash CompactFlash este un card de memorie de capacitate mare. Pute i folosi cardurile disponibile n comer . Microdrive Microdrive este un suport de nregistrare de mare capacitate, cu hard disc compact de mare. Pute i folosi Microdrive compatibil CF+Type II (CompactFlash extension standard). xD-Picture Card xD-Picture Card este un suport de nregistrare folosit ndeosebi la camerele compacte.

Recomand ri la folosirea Microdrive


Microdrive este un suport de nregistrare de mare capacitate, cu hard disc compact de mare. Din cauza rotirii discului interior, Microdrive nu este rezistent la vibra ii sau ocuri ca alte carduri. O aten ie special trebuie acordat n cazul utiliz rii Microdrive (n special la nregistrare i redare) pentru nu supune camera ocurilor sau vibra iilor. nainte de folosirea unui card dispozitivului de memorie Microdrive citi i urm toarele instruc iuni. Consulta i i instruc iunile de folosire a dispozitivului de memorie Microdrive livrate. n timpul nregistr rii a eza i cu grij camera jos. A eza i-o cu grij pe o suprafa sigur . Nu o folosi i n locuri cu vibra ii sau ocuri excesive, cum ar fi pe antiere sau n ma in n timp ce v afla i pe o osea denivelat . Nu folosi i dispozitivul Microdrive n locuri cu unde magnetice puternice.

x Observa ii
Informa iile memorate pe card nu vor fi distruse complet prin formatare sau tergere. Cnd nu mai ave i nevoie de el, distruge i cardul pentru a preveni scurgerea de informa ii personale.

9
Informa ie

RO

93

Formatarea cardului
Cardurile care nu sunt de produc ie Olympus sau cele formatate pe calculator trebuie reformate cu camera nainte de utilizare. Toate informa iile memorate pe card, inclusiv imaginile protejate sunt terse la formatarea cardului. La formatarea unui card folosit, asigura i-v c nu sunt imagini pe care dori i s le mai p stra i pe card.

1 2 3

MENIU [W] [CARD SETUP] Selecta i [FORMAT] cu ac, apoi ap sa i pe butonul i. Selecta i [YES] cu ac, apoi ap sa i pe butonul i.
Formatarea a fost efectuat .

SFATURI
La introducerea cardurilor n cele dou sloturi pentru card: Selecta i tipul de card dorit [CF / xD].

Meniu de control
i p: CF / xD [CF] / [4] i

Meniu
MENIU [Z] [CF / xD]

Acumulatorul i nc rc torul
Folosi i acumulatorul single Olympus litiu-ion (BLM-1). Nu pot fi folosi i al i acumulatori. Consumul de energie al camerei depinde de utilizare i de alte condi ii. Acumulatorul se va desc rca rapid n urm toarele condi ii, chiar dac nu se fotografiaz . Ap sarea repetat a declan atorului la jum tate n modul fotografiere, realizarea repetat a focaliz rii automate. Utilizarea vizualiz rii live. Afi area imaginilor pe monitorul LCD pentru o perioad lung de timp. Camera este conectat la calculator sau imprimant . n cazul n care acumulatorul este desc rcat, camera se poate nchide f r un avertisment prealabil privind nivelul de energie al acumulatorului. Acumulatorul nu este complet nc rcat la achizi ionare. nainte de a folosi camera, nc rca i acumulatorul cu nc rc torul livrat (BCM-2). Timpul de nc rcare normal cu nc rc torul livrat este de aproximativ 5 minute. Nu folosi i alte nc rc toare n afar de cel livrat.

9
Informa ie

Folosirea nc rc torului n str in tate


nc rc torul poate fi folosit la tensiuni ntre 100 V CA i 240 V CA (50/60Hz). n func ie de ar sau de zon , pentru conectarea la priza de CA ar putea fi necesar un adaptor. Pentru detalii, consulta i un magazin de specialitate sau o agen ie de turism. Nu folosi i adaptoare de c l torie procurate din comer , deoarece este posibil func ionarea defectuoas a nc rc torului.

94

RO

Meniu
Meniu pentru fotografiere
Tab Func ie CARD SETUP ALL ERASE / FORMAT RESET CUSTOM RESET SETTING PICTURE MODE GRADATION D RESET1 RESET2 SET / RESET SET / RESET pag. 52 pag. 53 pag. 44 pag. 65 Setare Pag. ref. pag. 64 pag. 94

hVIVID / iNATURAL* / jMUTED / MONOTONE HIGH KEY / NORMAL* / LOW KEY RAW / SHQ / HQ* / SQ / RAW+SHQ / RAW+HQ / RAW+SQ AUTO* 5 5300 K 2 7500 K 3 6000 K 1 3000 K w 4000 K x 4500 K y 6600 K V CWB R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 R-7 +7, G-7 +7 2000 K 14000 K

WB

pag. 49

ISO NOISE FILTER NOISE REDUCT.

AUTO* / 100 1600 OFF / LOW / STANDARD* / HIGH OFF / ON* e* 4 ESP + AF* / ESP

pag. 48 pag. 54 pag. 53

METERING

n nHI nSH

pag. 46

9
Informa ie

w AF MODE P AE BKT WB BKT FL BKT ANTI-SHOCK


*

2.0 0.0* +2.0 S-AF* / C-AF / MF / S-AF+MF / C-AF+MF AUTO* / Q / R / S OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV R-B G-M OFF* / 3F 2STEP / 3F 4STEP / 3F 6STEP

pag. 35 pag. 42 pag. 41 pag. 30 pag. 51 pag. 36 pag. 54

OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV OFF* / 1SEC 30SEC

Setare ini ial de fabric

RO

95

Meniu playback
Tab q m y EDIT < COPY ALL RESET PROTECT
*

Func ie OFF / ON* RAW DATA EDIT JPEG EDIT </U YES / NO YES / NO

Setare K* / L / M / N / O

Pag. ref. pag. 59 pag. 59

BLACK & WHITE / SEPIA / REDEYE FIX / SATURATION / Q

pag. 60 pag. 74 pag. 62 pag. 63

Setare ini ial de fabric

Meniu personalizat
Tab Func ie ISO LIMIT EV STEP ALL> HQ SQ w+F #X-SYNC AUTO POP UP DIAL 100 / 200 / 400* 1/3 EV* / 1/2 EV / 1 EV ALL SET ALL RESET 1/4 / 1/8* / 1/12 PIXEL COUNT COMPRESSION OFF / ON* 1/60 1/180* OFF / ON* P M S-AF* AEL / AFL AEL / AFL MEMO M surare AEL QUICK ERASE RAW+JPEG ERASE ; FUNCTION MY MODE SETUP FOCUS RING AF ILLUMINAT. RESET LENS LIVE VIEW BOOST RELEASE PRIORITY S RELEASE PRIORITY C 8 FRAME ASSIST nLOCK
*

Setare

Pag. ref. pag. 67 pag. 67 pag. 68 pag. 45

R-7 +7 G-7 +7 YES / NO 3200x2400 / 2560x1920 / 1600x1200 / 1280x960* / 1024x768 / 640x480 1/2.7, 1/4, 1/8*, 1/12 pag. 35 pag. 68 pag. 68 %* / F SHUTTER* / FNo. mode1* / mode2 / mode3 pag. 66 pag. 67 pag. 67 pag. 70 pag. 70 pag. 68 pag. 69 pag. 70 pag. 44 pag. 69 pag. 68 pag. 44 pag. 44 pag. 71 pag. 20 pag. 73 mode1 / mode2* / mode3 / mode4 mode1* / mode2 / mode3 pag. 69

pag. 45

9
Informa ie

C-AF MF OFF* / ON

AUTO* / 4 / n / nHI / nSH OFF* / ON JPEG / RAW / RAW+JPEG* OFF / V / TEST PICTURE / MY MODE / PREVIEW* / LIVE PREVIEW MY MODE1 / MY MODE2 b* / c OFF / ON* OFF / ON* OFF* / ON OFF* / ON OFF / ON* OFF / ON* OFF* / GOLDEN SECTION / GRID / SCALE OFF* / ON

Setare ini ial de fabric

96

RO

Meniul SETUP
Tab X CF / xD FILE NAME EDIT FILENAME s W VIDEO OUT REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD TIMER 4 ore BUTTON TIMER PRIORITY SET USB MODE COLOR SPACE A SHADING COMP. PIXEL MAPPING CLEANING MODE FIRMWARE
* *1

Func ie k CF* / xD AUTO* / RESET Adobe RGB sRGB Lo 7 0* Hi +7


*1 *1

Setare

Pag. ref. pag. 6 pag. 94 pag. 70

OFF*

/AZ/09

pag. 71 pag. 71 pag. 72 pag. 72 pag. 71 pag. 71 pag. 72 pag. 73 pag. 73 pag. 70 pag. 72 pag. 54 pag. 73 pag. 53 pag. 92 pag. 91 pag. 73

OFF / 1SEC 20SEC (5 sec.*) OFF / 1MIN* / 3MIN / 5MIN / 10MIN 8SEC* / 30SEC / 1MIN / HOLD OFF / 4 h* 3SEC / 5SEC / 8SEC* / HOLD YES / NO* AUTO* / STORAGE / MTP / CONTROL / <EASY / <CUSTOM sRGB* / Adobe RGB OFF* / ON OFF* / ON k k k

Setare ini ial de fabric Set rile difer n func ie de ara de unde a fost achizi ionat camera.

9
Informa ie

RO

97

Func ii care pot fi setate prin modul fotografiere


AUTO Func ie Deschiderea diafragmei Vitez obturator Fotografierea cu expunere lung bulb F D Fotografiere cu bli AUTO Modul fotografiere cu bli ! !SLOW # SLOW H #SLOW2 # $ k k k k (Nu poate fi selectat n modul () k k k k k k k*1 (Nu poate fi selectat n modul /) k k k k k k k k k (Nu poate fi selectat n modul /) k k k k k P A S k k k M il& j/ k k k k g

k k

CUSTOM RESET SETTING PICTURE MODE GRADATION NOISE REDUCT. NOISE FILTER > ISO WB w METERING j (fotografiere n rafal ) Y (autodeclan ator) < (telecomand ) AF MODE P AE BKT WB BKT FL BKT ANTI-SHOCK ISO LIMIT EV STEP ALL>

9
Informa ie

k (Nu poate fi selectat n modul () k k k k k k k


*1:

: Se poate seta k: Nu se poate seta

G, J, g se poate seta

98

RO

AUTO

Func ie HQ SQ w+F #X-SYNC AUTO POP UP DIAL AEL / AFL AEL / AFL MEMO M surare AEL QUICK ERASE RAW+JPEG ERASE ; FUNCTION MY MODE SETUP FOCUS RING RESET LENS RELEASE PRIORITY S RELEASE PRIORITY C FRAME ASSIST nLOCK X CF / xD FILE NAME EDIT FILENAME s W VIDEO OUT 8 REC VIEW SLEEP BACKLIT LCD TIMER 4 ore BUTTON TIMER PRIORITY SET USB MODE COLOR SPACE AF ILLUMINAT. LIVE VIEW BOOST A SHADING COMP. PIXEL MAPPING CLEANING MODE

il& j/

k k

k k k

k k k

k k (Nu poate fi selectat n modul s)

9
Informa ie

k k k k

: Se poate seta k: Nu se poate seta

RO

99

Tipuri de moduri de nregistrare


Dimensiunea fi ierului este redat cu aproxima ie n tabel.
Tip nreg. Num r de pixeli Comprimare Comprimare f r pierdere de informa ii 3648 x 2736 1/2.7 1/4 HQ 1/8 1/12 1/2.7 3200 x 2400 1/4 1/8 1/12 1/2.7 2560 x 1920 1/4 1/8 1/12 1/2.7 1600 x 1200 SQ 1280 x 960 1/4 1/8 1/12 1/2.7 1/4 1/8 1/12 1/2.7 1024 x 768 1/4 1/8 1/12 1/2.7 640 x 480 1/4 1/8 1/12 JPEG Formatul fi ierului Dimensiunea fi ierului (MB) Aprox. 11 Aprox. 6,8 Aprox. 4,7 Aprox. 2,2 Aprox. 1,5 Aprox. 5,3 Aprox. 3,7 Aprox. 1,7 Aprox. 1,1 Aprox. 3,6 Aprox. 2,2 Aprox. 1,1 Aprox. 0,7 Aprox. 1,3 Aprox. 0,8 Aprox. 0,5 Aprox. 0,3 Aprox. 0,8 Aprox. 0,5 Aprox. 0,3 Aprox. 0,2 Aprox. 0,5 Aprox. 0,4 Aprox. 0,2 Aprox. 0,1 Aprox. 0,2 Aprox. 0,2 Aprox. 0,1 Aprox. 0,1

RAW SHQ

ORF

9
Informa ie

x Observa ii
Num rul fotografiilor care mai pot fi realizate se poate schimba n func ie de subiect sau de alti factori, ca de ex. existen a unei program ri pentru tip rire. n anumite cazuri, num rul fotografiilor care mai pot fi realizate, afi at n vizor sau pe monitorul LCD nu se schimb chiar dac fotografia i sau imaginile memorate sunt terse. Dimensiunea actual a fi ierului variaz n func ie de subiect.

100

RO

Denumirea p r ilor componente


Camera
Ocular gpag. 39 Vizor gpag. 103 Monitor LCD gpag. 107 Butonul q (redare) gpag. 55 Butonul S ( tergere) gpag. 63 Butonul MENIU gpag. 17 Butonul INFO (afi aj informa ie) gpag. 58 Dispozitivul de prindere a trepiedului Roti de reglare a lentilelor incorporate gpag. 6 Butonul AEL/AFL gpag. 48, 66 Butonul 0 (protec ie) gpag. 62 o (stabilizator de imagine) gpag. 29 < buton gpag. 68 Buton P (chenar AF) gpag. 41 Butonul u (vizualizare live) gpag. 19 Bloc de s ge i gpag. 16 Butonul i gpag. 17

Capacul compartimentului acumulatorului gpag. 3

Dispozitiv de blocare a compartimentului acumulatorului gpag. 3

Capac compartiment card gpag. 4 Led de control card gpag. 4, 7, 81 Compartiment pentru CF card gpag. 4 Compartiment pentru xD-Picture Card gpag. 4

9
Informa ie

Dispozitivul de protec ie a multiconectorului

Multiconector gpag. 76, 80

Butonul Eject gpag. 5

RO

101

Selectorul rotativ gpag. 13 Selector de control gpag. 14, 16 Comutator pornit/oprit gpag. 5 Butonul F (compensarea expunerii) gpag. 47 Declan ator gpag. 7

Bli ncorporat gpag. 35 Papuc pentru bli gpag. 36 Butonul # (bli ) gpag. 34 j/Y/< (fotografiere n rafal / autodeclan ator / buton telecomand ) gpag. 38 Butonul COPY / < (copiere / tip rire) gpag. 61, 76

Orificiul de prindere gpag. 3

Autodeclan ator / Led telecomand / Receptor telecomand gpag. 39

Buton pentru desprinderea obiectivului gpag. 4 umburu pentru fixarea obiectivului Oglind

Semn pentru ata area obiectivului gpag. 4 Carcas (Ata a i obiectivul dup ce a i scos capacul camerei pentru a preveni intrarea prafului i a murd riei n camer .)

9
Informa ie

102

RO

Indica ii n vizor

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cadru AF

Elemente Deschiderea diafragmei Vitez obturator Chenar de confirmare AF Bli Balans de culoare AE lock Compensarea expunerii Mod pentru m surare Control acumulator Mod de expunere Stabilizator de imagine (

Exemple de indica ii

Pag. ref. pag. 30, 41 pag. 25 28 pag. 25 28 pag. 30 pag. 35 pag. 49 pag. 48 pag. 47

# (lumin intermitent : nc rcare, aprindere: nc rcare complet ) U (n cazul unei set ri diferite de [AUTO]) V 9 (m surare centrat aproximativ ), : (m surarea ncadraturii) (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) P, %, A, S, M o

pag. 46 k pag. 25 28 pag. 29

9
Informa ie

RO

103

Meniu de control

1 5 7 8 9 13

4 6
5 7 8 20

1 24 19

6 3 21 10 22

2007.08.16

2007.08.16

10 11 12

14

15 16 17
Meniu de baz

18

14

23
Meniu detaliat

18

Nr. 1 2 3 4 5 6

Elemente Control acumulator Vitez obturator Indicator pentru compensarea expunerii Exponometru Indicator pentru intensitatea bil ului Deschiderea diafragmei Mod de expunere Compensarea expunerii Data Blocarea blocului de s ge i Stabilizator de imagine Auto bracketing Reducerea distorsiunilor de imagine Bli Avertisment de temperatur intern F5.6 1/250

Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar )

Pag. ref. k pag. 25 28 pag. 47 pag. 28 pag. 35 pag. 25 28 pag. 13, pag. 25 28 pag. 47 pag. 6 pag. 73 pag. 29 pag. 30 pag. 53 pag. 35 pag. 90 pag. 48 pag. 49 pag. 52 pag. 34 pag. 38 pag. 46 pag. 93 pag. 45 pag. 41 pag. 42 k pag. 37

P, A, S, M, i, l, &, j, / +2.0 2007.08.16

n
q, r 0 O # (lumin intermitent : nc rcare, aprindere: nc rcare complet ) m AUTO, 100, 200, 400 1, 5 iNATURAL H, #

9
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ISO Balans de culoare Mod foto Modul fotografiere cu bli

Informa ie

Fotografiere n rafal / Autodeclan ator j, Y2s, <0s / Telecomand Mod pentru m surare Card Tip nreg. Cadru AF Mod AF Num rul fotografiilor care pot fi memorate Bli super FP e, 4, n, nHI, nSH 4, CF HQ P S-AF 32 1

104

RO

Nr.

Elemente Modul fotografiere cu bli Control de intensitate a bli ului Mod pentru m surare H # +2.0

Exemple de indica ii

Pag. ref. pag. 34 pag. 35 pag. 46 pag. 42 pag. 41 pag. 38 pag. 49 pag. 50 pag. 54 pag. 52 pag. 52 pag. 52 pag. 53 pag. 45 pag. 44

e, 4, n S-AF P j, Y2s, <0s 1, 5 R+3, G-2 sRGB, Adobe RGB N +2 J +2 T +2 z, zH, zL HQ 3648 x 2736 T

20

Mod AF Cadru AF Fotografiere n rafal / Autodeclan ator / Telecomand

21

Balans de culoare Compensa ia de culoare Spa iu de culoare Claritate

22

Contrast Satura ie Grada ie Tip nreg. Nr. pixeli Lamp AF

23 24

9
Informa ie

RO

105

Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la vizualizarea live)

1 2 20 19 18 17 16 15 14
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elemente Control acumulator Mod de expunere Vitez obturator Deschiderea diafragmei Compensarea expunerii Bli Chenar de confirmare AF Modul fotografiere cu bli Balans de culoare Mod pentru m surare Num rul fotografiilor care pot fi memorate Card Cadru AF Tip nreg. Stabilizator de imagine Mod foto Mod AF Fotografierea n rafal ISO Avertisment de temperatur intern

5 6 7 8 9 10 11

13 12
Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) P, A, S, M, i, l, &, j, / 1/250 F5.6 +2.0 # (lumin intermitent : nc rcare, aprindere: nc rcare complet ) ( H, # 1, 5 e, 4, n, HIn, SHn 38 4, CF k RAW+SHQ s, u i S-AFb j ISO AUTO, ISO100, ISO200, ISO400 m Pag. ref. k pag. 13, pag. 25 28 pag. 25 28 pag. 25 28 pag. 47 pag. 35 k pag. 34 pag. 49 pag. 46 k pag. 93 pag. 41 pag. 45 pag. 29 pag. 52 pag. 42 pag. 38 pag. 48 pag. 90

9
Informa ie

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

106

RO

Indica ii afi ate pe monitorul LCD (la redare)


Pute i comuta afi ajul de pe monitor folosind butonul INFO (afi area informa iei). g Informa ia este afi at (pag. 58)

1 5

4 5

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 7 21
Informa ii la redarea unei singure fotografii

20

Informa ii pentru fotografiere

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Elemente Control acumulator Card Programarea tip ririi Num r de fotografii pentru tip rit Protec ie Tip nreg. Data i ora Num rul fi ierului Num rul cadrului Cadru AF Compensarea timpului de expunere Vitez obturator Deschiderea diafragmei Mod de expunere Distan ISO Mod pentru m surare Control de intensitate a bli ului Compensa ia de culoare Mod foto Spa iu de culoare Balans de culoare Histogram focal
*

Exemple de indica ii (gata de utilizare), (renc rcare necesar ) [CF], [xD] <x10 9 RAW, SHQ, HQ, SQ 07.08.16 21:56 y 100-0015 15 +2.0 1/250 F5.6 P, A, S, M, i, l, &, j, / 45 mm ISO 100, ISO 200, ISO 400 e, 4, n, nHI, nSH w 0.0 R: 0, G: 0 iNATURAL sRGB, Adobe RGB WB: AUTO k

Pag. ref. k pag. 93 pag. 74 pag. 62 pag. 45 pag. 6 pag. 58 pag. 41 pag. 47 pag. 25 28 pag. 25 28 pag. 13, pag. 25 28 pag. 115 pag. 48 pag. 46 pag. 35 pag. 50 pag. 52 pag. 54 pag. 49 pag. 58

9
Informa ie

* Distan a focal este afi at n intervale de 1 mm.

RO

107

Glosar
A (Mod cu deschidere prioritar a diafragmei) Dumneavoastr regla i deschiderea, iar camera alege automat viteza obturatorului, astfel nct fotografierea se realizeaz cu expunerea corect . AE (expunere automat ) Exponometrul ncorporat al camerei regleaz expunerea. Cele trei moduri AE disponibile la aceast camer sunt P, n care camera seteaz att deschiderea ct i viteza obturatorului, A, n care utilizatorul alege deschiderea, iar camera seteaz viteza obturatorului, i S, n care utilizatorul alege viteza obturatorului, iar camera seteaz deschiderea. n modul M, utilizatorul selecteaz att deschiderea diafragmei ct i viteza obturatorului. Camer reflex cu un singur obiectiv Camer care folose te oglinda pentru a reflecta lumina care intr prin obiectiv i folose te vizorul pentru control. Nu exist diferen e ntre compozi ia de fotografiat i cea vizualizat prin vizor. DCF (Design rule for Camera File system) Un standard pentru fi iere de imagine al Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Deschiderea diafragmei Deschiderea obiectivelor reglabile controleaz cantitatea de lumin care intr n camer . Cu ct deschiderea este mai mare, cu att mai redus este profunzimea cmpului i cu att mai neclar fundalul. Cu ct deschiderea este mai mic e, cu att mai mare este profunzimea cmpului i cu att mai clar fundalul. Deschiderea este m surat n intervale f. Valori mai mari ale deschiderii diafragmei indic o deschidere mai mic , n timp ce valorile mai mici ale deschiderii indic deschideri mai mari. Dispozitiv captare imagine Transform lumina care trece prin obiectiv n semnale electrice. La aceast camer , lumina este absorbit i transformat n semnale RGB pentru a forma o singur imagine. DPOF (Digital Print Order Format) Serve te la salvarea set rilor pentru tip rire ale camerelor digitale. Prin alegerea imaginilor de tip rit i a num rului de exemplare pentru fiecare n parte, utilizatorul poate tip ri u or fotografiile cu ajutorul unei imprimante sau ntr-un laborator foto care suport formatul DPOF. Eclipsare (vignetting) Aceasta apare cnd un obiect ntunec o parte din cmpul vizual astfel nct ntregul subiect nu este fotografiat. Fenomenul vignetting apare i n cazul n care imaginea v zut prin vizor nu corespunde cu imaginea vizualizat prin obiectiv, astfel nct imaginile fotografiate includ obiecte care nu au fost v zute prin obiectiv. n plus, fenomenul vignetting poate ap rea la folosirea unui parasolar care provoac umbre la col urile imaginii. EV (Exposure Value) Sistem pentru m surarea expunerii. EV0 este la deschiderea F1 cu o vitez a obturatorului de 1 secund . EV cre te cu o unitate de fiecare dat cnd deschiderea diafragmei cre te cu o grada ie F sau viteza obturatorului cre te cu o unitate. EV poate fi folosit i pentru a indica luminozitatea sau ISO. Expunerea Cantitatea de lumin folosit pentru a re ine o imagine. Expunerea este determinat de timpul de deschidere a obturatorului (viteza obturatorului) i de cantitatea de lumin care trece prin obiectiv (deschiderea diafragmei). ISO Abreviere interna ional pentru Organiza ia Interna ional pentru Standardizare Setarea pentru sensibilitate folosit n camerele digitale se bazeaz pe acela i standard folosit n cazul sensibilit ii filmelor. Sensibilitatea este redat n ISO 100. Valoril crescute ISO indic o sensibilitate mai mare la lumin , astfel nct imaginile pot fi expuse chiar n condi ii de lumin redus . JPEG (Joint Photographic Experts Group) Format de comprimare pentru fotografii color. Fotografiile realizate cu aceast camer sunt memorate n card n format JPEG, dac modul de memorare este setat la SHQ, HQ sau SQ. La desc rcarea acestor imagini n calculator, utilizatorii le pot edita folosind programe de prelucrare foto sau le pot vedea cu ajutorul unui browser de internet. M (mod manual) Utilizatorul regleaz att deschiderea ct i viteza obturatorului.

9
Informa ie

108

RO

M surare centrat aproximativ Un mod sau o tehnic de m surare a luminii care folose te o medie a centrului i a periferiei imaginii, dar cu accent pe informa ia din centrul imaginii. Aceast metod se utilizeaz cnd luminozitatea din centrul i de la periferia nu difer foarte mult. Pentru mai multe informa ii, vezi m surarea ESP i m surarea ncadraturii. M surarea digital a luminii ESP (Electro-Selective Pattern) Aceasta determin expunerea prin mp r irea imaginii n 49 de zone i m surarea i calcularea nivelului de lumin n fiecare zon . M surare ncadratur M surarea se face de la o zon foarte mic din jurul centrului subiectului, aflat n chenarul de m surare a ncadraturii n vizor. M surarea ncadraturii este ideal la folosirea n condi ii de lumin redus sau cnd elementul important din fotografie (fa a subiectului) este mic. Folosi i m surarea ncadraturii pentru subiec i afla i n contralumin , fotografierea unor activit i sportive sau pe scen . Pentru mai multe informa ii, vezi m surarea ESP i m surarea centrat aproximativ . Mod AUTO Mod program AE (vezi Modul P (program) ). n plus, acest mod declan eeaz automat bli ul ncorporat la fotografierea n condi ii de lumin redus . Mod stand by Mod de economisire a energiei acumulatorului Camera intr automat n stand-by, dac nu este folosit o anumit perioad de timp. Pentru a reveni din stand-by, ap sa i pe orice buton al camerei (declan ator, butonul pentru meniu etc.) NTSC (National Television Systems Committee) / PAL (Phase Alternating Line) Sisteme de televiziune. NTSC este folosit n special n Japan, America de Nord i Republica Coreea. PAL este folosit mai ales n Europa i China. Num r de pixeli (PIXEL COUNT) Num rul de puncte (pixeli) folosi i pentru a crea o imagine reprezint dimensiunea imaginii. De exemplu, o imagine de 640 x 480 pixeli are aceea i dimensiune ca un afi aj pe calculator cu un monitor setat la 640 x 480. Dac setarea monitorului este 1024 x 768, imaginea va fi afi at doar par ial. P (mod program) Cunoscut i sub denumirea de mod program AE. Camera seteaz automat valorile optime ale vitezei obturatorului i ale deschiderii diafragmei. PictBridge Un standard care ofer posibilitatea conect rii camerelor i imprimantelor unor produc tori diferi i, ceea ce face posibil tip rirea fotografiilor direct din camer . Pixeli Un pixel este cea mai mic unitate (punct) folosit n construc ia unei imagini. Pentru tip rirea unor imagini clare, de dimensiuni mari, sunt necesare milioane de pixeli. Profunzimea cmpului Profunzimea cmpului se refer la distan a ntre cel mai apropiat i cel mai dep rtat punct din imaginea clar focalizat n fotografie. Rata de comprimare Comprimarea este metoda de reducere a dimensiunii fi ierului prin reducerea anumitor informa ii, iar coeficientul de comprimare reprezint cantitatea de comprimare. Efectul real al ratei de comprimare selectate variaz n func ie de con inutul imaginii. Numerele pentru coeficientul de comprimare selectat la aceast camer ofer doar o scar general de referin i nu reprezint m sur tori exacte. RAW Se refer la informa ia brut , care nu a fost prelucrat cu op iuni ale camerei precum balans de culoare, claritate, contrast etc. Acest format de fi ier trebuie vizualizat i prelucrat cu programul nostru. Nu pute i deschide sau procesa aceste fi iere cu alte aplica ii software, iar aceste fi iere nu pot fi selectate pentru tip rire DPOF. Fi ierele RAW au extensia orf (*.orf). S (Mod cu prioritate pentru viteza obturatorului) Cunoscut i sub denumirea de mod AE cu prioritate pentru viteza obturatorului. Dumneavoastr regla i viteza obturatorului, iar camera alege automat deschiderea diafragmei, astfel nct fotografierea se realizeaz cu expunerea optim . Sistem de detec ie de contrast TTL Folosit pentru m surarea distan ei pn la subiect. Camera stabile te dac imaginea este focalizat prin contrastul de faz detectat.

9
Informa ie

RO

109

Sistem TTL (Through-The-Lens) Pentru reglarea expunerii, un receptor de lumin ncorporat n camer m soar direct cantitatea de lumin care trece prin obiectiv. Spa iu de culoare Un model care descrie culori folosind mai mult de trei coordonate. Spa iile de culoare precum sRGB, Adobe RGB sunt utilizate uneori pentru codificare / reproducerea culorilor. Temperatura de culoare Balansul spectrului diferitelor surse de lumin alb se red numeric prin culoarea de temperatur - un concept al fizicii teoretice care, la lumin incandescent , corespunde aproximativ temperaturii absolute a filamentului unui be, exprimat pe scara de temperatur Kelvin (K). Cu ct temperatura de culoare este mai ridicat , cu att lumina este mai bogat n tonuri de albastru i mai s rac n tonuri de ro u; cu ct temperatura de culoare este mai sc zut , cu att este mai bogat lumina n tonuri de ro u i mai s rac n tonuri de albastru. Pute i avea dificult i la reproducerea culorilor la fotografierea n interior n condi ii de lumin incandescent sau cnd lumina provine att de la soare ct i de la o lamp fluorescent . Camera este dotat cu un dispozitiv de reglare a balansului de culoare, pe care pute i s -l folosi i pentru a compensa efectele nenaturale ale combina iilor de culori care apar uneori n fotografii. TFT (Thin-Film Transistor) Color Monitor Monitor color construit pe baza tehnologiei peliculare.

9
Informa ie

110

RO

Specifica ii tehnice
Specifica ii tehnice ale camerei
Tip produs
Tip produs Obiectiv Carcas obiectiv Echivalen pentru lungimea focal cu un aparat foto de 35 mm : aprox. de dou ori lungimea focal a obiectivului : Camer digital reflex cu un obiectiv i sistem de obiective interschimbabile : Zuiko Digital, Four Thirds System Lens : Four Thirds

Dispozitiv captare imagine


Tip produs Nr. total pixeli Nr. efectiv pixeli Dimensiune monitor Aspect ratio : : : : : : : : : : : : : : senzor 4/3" live MOS aprox. 11.800.000 pixeli aprox. 10.000.000 pixeli 17,3 mm (H) x 13,0 mm (V) 1.33 (4:3) vizor reflex monocular, cu o lentil aprox. 95% (pentru cmpul vizual pe imagini nregistrate) aprox. 0.92x (1 m 1, obiectiv 50 mm, infinit) 14 mm (0.6") de la geamul carcasei (1 m 1) 3,0 +1,0 m 1 revenire rapid semioglind poate fi verificat cu butonul < (PREVIEW activat) fix interschimbabil

Vizor
Tip produs C mp vizual Amplificare vizor Punct focal Grad de reglare a lentilei Frac iune optic Profunzimea cmpului Ecran focalizare Ocular

Vizualizare live
: folose te un senzor Live MOS pentru fotografiere : cmp vizual 100%

Monitor LCD
Tip produs Nr. total pixeli : 2.5" TFT color LCD (HyperCrystal LCD) : aprox. 230.000 pixeli : obturator focal plan computerizat : 1/4000 60 sec., fotografiere bulb : sistem de detec ie de contrast TTL : AF multiplu, n 3 puncte (stnga, centru, dreapta) : EV 0 EV 19 : auto, op ional : bli ul ncorporat asigur lumina : sistem de m surare TTL full aperture (1) M surare digital ESP (2) M surare centrat aproximativ (3) M surarea ncadraturii (aprox. 2% pentru ecranul vizorului) : EV 1 20 (m surare digital ESP, m surare centrat aproximativ , m surarea ncadraturii) (la temperaturi normale, 50 mm F2, ISO 100) : (1) AUTO : complet automat (2) P : program AE (posibilitatea comut rii programului) : prioritate pentru deschiderea diafragmei AE (3) A (4) S : prioritate pentru viteza obturatorului AE (5) M : manual

Obturator
Tip produs Obturator

9
Informa ie

Auto focus
Tip produs Punct de focalizare Grad de iluminare AF Selectarea punctului de focalizare Lamp AF

Controlul expunerii
Sistem de m surare

Domeniu de m surare Mod de expunere

RO

111

Sensibilitate ISO Compensarea expunerii

: 100 1600 : 5 EV (interval 1/3, 1/2, 1 EV) : dispozitiv de captare a imaginii : auto, WB presetat (7 set ri), WB personalizat, WB prin ap sare simpl : card CF (compatibil cu tipul I i II) Microdrive (compatibil cu FAT 16/32) xD-Picture Card : nregistrare digital , JPEG (n concordan cu Design rule for Camera File system [DCF]), RAW Data : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge : redare pentru un singur cadru, redare m rit , tip index, rotirea imaginii, redare automat , afi aj light box, afi aj tip calendar : afi aj informa ional, afi aj histogram : fotografiere un singur cadru, fotografiere n rafal , autodeclan ator, telecomand : 3 cadre / sec. (nr. maxim de fotografii n rafal , memorate: 8 cadre RAW) : timp de operare: 12 sec., 2 sec. : timp de operare: 2 sec., 0 sec. (instantanee) (telecomand RM-1 [op ional]) : sincronizare cu camera la 1/180 sec. sau mai pu in : TTL-AUTO (mod bli preliminar TTL), AUTO, MANUAL : papuc

Balans de culoare
Tip produs Setare mod

nregistrare
Memorie Sistem de nregistrare Standarde aplicabile

Redare
Mod redare Afi aj informa ional

Drive
Mod drive Fotografiere n rafal Autodeclan at Telecomand optic

Bli
Sincronizare Mod control bli Ata are bli extern

Conector extern
USB / VIDEO OUT (multiconnector)

Alimentare energie
Acumulator : acumulator li-ion (BLM-1) x1 : 136 mm (l .) x 91,5 mm (n l .) x 68 mm (adnc) (f r protuberan e) : aprox. 460 g (f r acumulator) : 0 m 40 m (operare) / 20 m 60 m (depozitare) : 30 90% (operare) / 10 90% (depozitare)

9
Informa ie

Dimensiuni / greutate
Dimensiuni Greutate

Mediul de operare
Temperatur Umiditate

112

RO

Specifica ii pentru acumulator / nc rc tor


Acumulator litiu-ion BLM-1
MODEL NO. Tip produs Tensiune nominal Capacitate nominal Nr. de nc rc ri i desc rc ri Temperatur de ambian Dimensiuni Greutate : : : : PS-BLM1 acumulator renc rcabil litiu-ion DC 7.2 V 1500 mAh

: aprox. 500 (n func ie de condi iile de utilizare) : 0 m 40 m (nc rcare) 10 m 60 m (operare) 20 m 35 m (depozitare) : aprox. 39 mm (l .) x 55 mm (adnc.) x 21,5 mm (n l .) : aprox. 75 g (f r capac de protec ie)

nc rc tor BCM-2 litiu-ion


MODEL NO. Tensiune de intrare Tensiune de ie ire Timp de nc rcare Temperatur de ambian Dimensiuni Greutate : : : : PS-BCM2 CA 100 V 240 V (50 / 60 Hz) CC 8.35 V, 400 mA aprox. 5 ore (temperatura camerei: la utilizarea BLM-1) : 0 m 40 m (operare) / 20 m 60 m (depozitare) : aprox. 62 mm (l .) x 83 mm (adnc.) x 26 mm (n l .) : aprox. 72 g (f r cablu CA)

SPECIFICA IILE POT FI MODIFICATE F R ANUN PREALABIL SAU ALTE OBLIGA II DIN PARTEA PRODUC TORULUI.

9
Informa ie

RO

113

10 Obiectiv interschimbabil
Obiectivul
Obiective compatibile
Alege i obiectivul cu care dori i s fotografia i. Folosi i un obiectiv aprobat Four Thirds (carcas Four Third). n cazul unui obiectiv neaprobat de Olympus, AF (auto focus) i m surarea luminii nu vor func iona corect. n unele cazuri, se poate ca nici alte func ii s nu func ioneze.

Carcas Four Thirds


Realizat de Olympus ca carcas pentru obiectiv standard pentru sistemul Four Thirds. Acest sistem de obiective interschimbabile complet nou pentru carcasa Four Thirds a fost creat pe baza unui dispozitiv optic creat pentru camere digitale.

Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL


Obiective interschimbabile Four Thirds pentru uz profesional riguros. Sistemul Four Thirds face posibil ca un obiectiv fix compact i u or.

x Observa ii
n momentul n care ata a i sau scoate i capacul camerei i obiectivul camerei, ine i carcasa obiectivului camerei ndreptat n jos. Aceasta previne intrarea prafului sau a altor elemente str ine n interiorul camerei. Nu scoate i capacul camerei i nu ata a i obiectivul n locuri cu praf. Nu ndrepta i spre soare obiectivul ata at la camer . Aceasta poate provoca disfunc ionalit i ale camerei sau chiar incendiu din cauza efectului de concentrare prin obiectiv a razelor soarelui. Ave i grij s nu pierde i capacul camerei sau cel al obiectivului. Ata a i capacul camerei la camer pentru a preveni intrarea prafului, cnd obiectivul nu este ata at.

Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL


Denumirea p r ilor componente
1 Element de prindere a parasolarului 2 Filet pentru carcasa filtrului 3 Inel pentru zoom 4 Inel de focalizare 5 Marcaje index pe carcas 6 Contacte electrice 7 Capac anterior 8 Capac posterior 9 Parasolar

10
Obiectiv interschimbabil

Ata ara parasolarului

Demontarea parasolarului

Folosi i parasolarul cnd fotografia i n contralumin . Pentru un obiectiv de 17.5 45 mm, nu este livrat parasolarul.

114

RO

Specifica ii principale
Elemente Carcas Distan focal 17,5 45 mm f3.5 5.6 63o 27o 7 grupuri, 7 obiective f3.5 22 0,28 m ) 210 g 71 x 70 mm k 52 mm Deschidere maxim Unghiul imaginii Configura ia obiectivului Control diafragmei Distan e fotografiere Reglarea focaliz rii Greutate (f r parasolar i capac) Dimensiuni (diametru maxim x lungime total ) Carcas parasolar Diametrul filetului pentru carcasa filtrului 17,5 45 mm 14 42 mm Carcas Four Thirds 14 42 mm f3.5 5.6 75o 29o 40 150 mm f4 5.6 30o 8.2o 40 150 mm

8 grupuri, 10 obiective 9 grupuri, 12 obiective f3.5 22 0,25 m ) Comutare AF / MF 190 g 65,5 x 61 mm Baionet 58 mm 220 g 65,5 x 72 mm f4 22 0,9 m )

Strat multiplu antireflec ie (par ial strat simplu)

Poate fi folosit cu tubul de extensie op ional EX-25 n urm toarele condi ii: La folosirea EX-25, reglarea focaliz rii se face cu MF.
Obiectiv, distan focal 17,5 mm 17,5 45 mm 28 mm 45 mm 14 mm 14 42 mm 25 mm 42 mm 40 mm 40 150 mm 80 mm 150 mm Distan e fotografiere M rire ( ): Calculat pe baza unui aparat de fotografiat 35 mm

Fotografierea nu este posibil dac sibiectele nu pot fi focalizate cu aceast lungime focal . 15,1 cm 15,9 cm 18,4 cm 22,4 cm 0.89 1.16x (1.78 2.32x) 0.57 0.91x (1.14 1.82x)

Fotografierea nu este posibil dac sibiectele nu pot fi focalizate cu aceast lungime focal . 13.3 cm 16,2 cm 17,3 cm 19,0 cm 20,4 cm 28,0 cm 40,6 cm 48,0 cm 118,8 cm 1.02x (2.04x) 0.61 0.69x (1.22 1.38x) 0.61 0.70x (1.22 1.40x) 0.32 0.48x (0.64 0.96x) 0.17 0.39x (0.34 0.78x)

10
Obiectiv interschimbabil

Mod de depozitare
Cur a i obiectivul dup utilizare. ndep rta i praful i murd ria de pe suprafa a obiectivului cu o perie. Folosi i hrtie de ters obiective procurat din comer pentru a ndep rta murd ria de pe obiectiv. nchide i ntotdeauna obiectivul cu capacul i p stra i-l ntr-un loc adecvat, cnd nu este folosit. Nu folosi i solven i organici.

x Observa ii privind fotografierea


Margineile fotografiilor pot ie i t iate, dac este folosit mai mult de un filtru sau dac este folosit un filtru gros.

RO

115

Privire de ansamblu pentru sistemul E

Obiective standard

ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard


Compatibil cu Tub de extensie*

ZUIKO DIGITAL 17.5-45 mm 1:3.5-5.6 Zoom standard (disponibil doar cu kit special)
Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 18-180 mm 1:3.5-6.3 Super Zoom (10x)


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL 35 mm 1:3.5 Obiectiv macro


Compatibil cu Tub de extensie Ring flash cu FR-1

ZUIKO DIGITAL ED 40-150 mm 1:4.0-5.6 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie*

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

EX-25 RF-11

Teleconvertor

EC-14

EX-25

Teleconvertor*

EC-14

Twin flash cu adaptor inelar de la 58 mm la 67 mm / 72 mm

TF-22

Twin flash cu adaptor inelar 62 mm la 67 mm / 72 mm

TF-22

Twin flash cu FR-1

TF-22

Obiectiv Pro

ZUIKO DIGITAL ED 8 mm 1:3.5 Obiectiv fisheye

ZUIKO DIGITAL 11-22 mm 1:2.8 -3.5 Zoom ndeprtat


Compatibil cu Teleconvertor

ZUIKO DIGITAL 14-54 mm 1:2.8 -3.5 Zoom standard


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 1:2.0 Obiectiv macro


Compatibil cu Tub de extensie Ring flash cu FR-1

ZUIKO DIGITAL ED 50 -200 mm 1:2.8 -3.5 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie

10
Obiectiv interschimbabil

Compatibil cu Teleconvertor

EC-14

EC-14

Twin flash

TF-22

EX-25

Teleconvertor

EC-14

EX-25 RF-11

Teleconvertor** Twin flash cu FR-1

EC-14

EX-25

Teleconvertor

EC-14

Ring flash

RF-11

Twin flash

TF-22

TF-22

Ring flash

RF-11

Twin flash

TF-22

Obiectiv Top Pro

ZUIKO DIGITAL ED 714 mm 1:4.0 Zoom ndeprtat


Compatibil cu Teleconvertor

ZUIKO DIGITAL ED 35 100 mm 1:2.0 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 90 250 mm 1:2.8 Telephoto Zoom


Compatibil cu Tub de extensie*

ZUIKO DIGITAL ED 150 mm 1:2.0 Obiectiv fix


Compatibil cu Tub de extensie

ZUIKO DIGITAL ED 300 mm 1:2.8 Obiectiv fix


Compatibil cu Tub de Teleconvertor extensie Set de filtre drop in inclus

EC-14

EX-25

Teleconvertor**

EC-14

EX-25

Teleconvertor

EC-14

EX-25

Teleconvertor**

EC-14

EX-25

EC-14

116

RO

Adaptor

Carcas subacvatic

EC-14

Teleconvertor

EX-25

Tub de extensie

MF-1

Adaptor OM

VA-1

Vizor angular

PT-E03

Carcas subacvatic (doar pentru E-410)

Bli
Set ring flash (incl. FC-1 / RF-11)

SRF-11

FL-CB05

Cablu pentru bli

RF-11 FL-20
Bli

FL-36

Sistem de bli

FL-50

Ring flash

Sistem de bli

FC-1

Dispozitiv de control macro flash

FR-1

Inel de adaptare pentru bli pentru macro 35/50 mm

FP-1***

Suport cu alimentare bli (incl. FL-CB02) pentru FL-50/ RF-11/TF-22

TF-22

Twin flash

FL-CB02

HV-1

Cablu pentru bli

Dispozitiv de alimentare de nalt tensiune

BN-1

Acumulator Ni-MH

AC-2

Alimentator CA

Set de nalt tensiune pentru bli (incl. HV-1 / BN-1 / AC-2)

SHV-1

Set twin flash (incl. FC-1 / TF-22)

STF-22

Acumulator

Geant de transport pentru sistemul E

BLM-1

Acumulatori Li-Ion pentru E-510

LBH-1

Carcas pentru acumulatori Li-Ion (pentru 3x CR123A) pentru E-510

BLS-1

Acumulatori Li-Ion pentru E-410

10
(doar pentru E-410)

Obiectiv interschimbabil

BCM-1

ncrctor rapid pentru acumulatori Li-Ion

BCM-2

ncrctor pentru acumulatori Li-Ion

BCS-1

ncrctor pentru acumulatori Li-Ion

Telecomand

Ocular

RM-1

Telecomand

RM-UC1

Cablu de telecomand

ME-1

Ocular de mrire

EP-5/EP-6
Ocular

*Doar cu MF ** Deschidere maxim recomandat 1:4.0 *** E-410/E-510 fr declanare prin intermediul FP-1

RO

117

11 Altele
M SURI DE SIGURAN

ATEN IE
RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDE I ATEN IE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE NU SCOATE I CAPACUL. UTILIZATORUL NU TREBUIE S UMBLE LA COMPONENTELE INTERNE. CONSULTA I PERSONALUL CALIFICAT AL OLYMPUS.

Semnul exclam rii ntr-un triunghi v atrage aten ia asupra unor instruc iuni de folosire sau de ntre inere aflate n documenta ia livrat cu acest produs. PERICOL AVERTISMENT Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot provoca r ni serioase sau chiar moartea. Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot provoca r ni serioase sau chiar moartea. Dac produsul este folosit f r respectarea informa iilor aflate sub acest simbol, se pot produce r ni, deteriorarea echipamentului sau pierderea de informa ii.

ATEN IE

AVERTISMENT! PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDII SAU ELECTROCUTARE, NU DEMONTA I, NU ADUCE I ACEST PRODUS N CONTACT CU APA I NU LUCRA I NTR-UN MEDIU EXCESIV DE UMED.

Prevederi generale
Citi i toate instruc iunile nainte de a folosi produsul, citi i toate instruc iunile de func ionare. P stra i toate manualele de utilizare i documenta ia pentru consult ri ulterioare. Cur area Scoate i din priz aparatul nainte de a-l cur a. Folosi i doar o crp uscat pentru a-l cur a. Nu folosi i niciodat un aspirator pe baz de lichid sau aerosoli, ori solven i organici pentru a cur a acest produs. Accesorii Pentru siguran a dumneavoastr i pentru a preveni deteriorarea produsului, folosi i doar accesorii recomandate de Olympus. Ap i umezeal Pentru protec ia produselor cu design rezistent la ap , citi i sec iunile referitoare la rezisten a la ap . Amplasarea Pentru a evita deteriorarea aparatului, fixa i-l pe un trepied stabil, stativ sau alt dispozitiv de prindere. Surs de curent Conecta i acest produs doar la sursa de curent descris pe eticheta produsului. Obiecte str ine Pentru a evita r nirea, nu introduce i niciodat obiecte metalice n interiorul produsului. C ldur Nu folosi i i nu ine i niciodat acest produs n apropierea unei surse de c ldur ca radiatoare, contoare de c ldur , sobe sau orice alte echipamente sau dispozitive generatoare de c ldur , inclusiv amplificatoare stereo.

11
Altele

118

RO

Recomand ri pentru utilizarea produsului


AVERTISMENT!
( Nu folosi i camera n apropierea gazelor inflamabile sau explozibile. ( Nu fotografia i cu bli bebelu i, copii mici, de foarte aproape. Trebuie s v afla i la cel pu in 1 m (3 ft.) de fa a subiectului. Declan area bli ului foarte aproape de subiect poate provoca tulbur ri momentane ale vederii. ( ine i bebelu ii i copiii mici departe de camer . Nu l sa i niciodat camera la ndemna copiilor mici sau a bebelu ilor, pentru a preveni urm toarele situa ii periculoase: trangularea cu cureaua de transport a camerei. nghiterea accidental a acumulatorului, a cardului sau a altor elemente de mici dimensiuni. Declan area accidental a bli ului n proprii ochi sau cei ai altui copil. R nirea accidental cu p r ile mobile ale camerei. ( Nu v uita i la soare sau n lumin puternic prin camer . ( Nu folosi i i nu tine i camera n locuri cu praf sau umede. ( Nu acoperi i bli ul cu mna n timpul declan rii lui.

ATEN IE
( Opri i camera imediat ce sim i i un miros neobi nuit sau fum n jurul ei. Nu scoate i niciodat acumulatorii cu minile neprotejate, deoarece exist pericolul s v arde i. ( Nu ine i i nu utiliza i niciodat camera cu minile ude. ( Nu lua i camera n locuri supuse unor temperaturi extrem de ridicate. n caz contrar, anumite componente se pot deteriora i, n anumite condi ii, camera poate lua foc. Nu folosi i nc rc torul, dac este acoperit (de ex. cu o p tur ). Aceasta ar putea produce supranc lzire i incendiu. ( Utiliza i camera cu grij pentru a evita arderea componentelor. Prin supranc lzirea unor elemente metalice ale camerei, se poate produce arderea unor piese. Acorda i aten ie urm toarelor situa ii: La folosirea continu pe o perioad mai lung de timp, camera se nc lze te. Dac ine i camera mai mult timp n acest stadiu, se poate arde. n locuri cu temperaturi extrem de joase, temperatura camerei poate fi inferioar temperaturii de ambian . Dac este posibil, purta i m nu i cnd folosi i camera n condi ii de temperatur joas . ( Fi i atent la cureaua de transport. Fi i atent la cureaua de transport, cnd ave i camera la dumneavoastr . Se poate ag a u or de alte obiecte i provoca daune importante.

Recomand ri pentru utilizarea acumulatorului


Respecta i urm toarele indica ii pentru a evita scurgerea, supranc lzirea, arderea, explozia acumulatorilor sau provocarea de scurt-circuite sau incendii.

PERICOL
Aceast camer folose te un acumulator litiu-ion recomandat de Olympus. ncarca i acumulatorul cu nc rc torul specificat. Nu folosi i alte nc rc toare. Nu nc lzi i i nu arunca i n foc acumulatorii. Ave i grij cnd transporta i sau depozita i acumulatorii pentru a evita contactul cu orice obiecte metalice ca bijuterii, ace, agrafe etc. Nu ine i niciodat acumulatorii n locuri aflate n b taia direct a razelor de soare sau la temperaturi crescute n vehicule ncinse, n apropierea unor surse de c ldur etc. Pentru a evita scurgerea sau deteriorarea acumulatorilor, urma i instruc iunile privitoare la utilizarea lor. Nu ncerca i s i dezasambla i sau s i modifica i, prin sudur etc. Dac lichidul din acumulatori intr in ochi, sp la i imediat ochii cu ap rece i curat i consulta i un medic. Nu l sa i niciodat acumulatorii la ndemna copiilor mici. Dac un copil nghite accidental un acumulator, apela i imediat la un medic.

11
Altele

RO

119

AVERTISMENT!
ine i acumulatorii tot timpul ntr-un loc uscat. Pentru a evita scurgerea i supranc lzirea sau a provoca incendiu sau explozii, folosi i doar acumulatorii recomanda i pentru folosirea cu acest produs. Introduce i acumulatorul cu grij conform descrierii din instruc iunile de folosire. Dac acumulatorii nu au fost renc rca i n perioada de timp specificat , nu-i mai renc rca i i nu-i mai folosi i. Nu folosi i acumulatori cr pa i sau rup i. Dac acumulatorul curge, se decoloreaz sau se deformeaz , sau dac reac ioneaz anormal n timpul utiliz rii, opri i camera. Dac lichidul din acumulator curge pe haine sau piele, scoate i hainele i sp la i imediat locul cu ap rece i curat . Dac lichidul v arde pielea, consulta i imediat medicul. Nu supune i acumulatorii la ocuri puternice sau vibra ii continue.

ATEN IE
nainte de nc rcare, verifica i acumulatorul de scugeri, decolor ri, deform ri etc. Acumulatorul se poate nc lzi n cazul unei utiliz ri ndelungate. Pentru evitarea unor arsuri minore, nu o scoate i imediat dup ce a i folosit camera. Scoate i ntotdeauna acumulatorul din camera, dac nu o ve i folosi un timp mai ndelungat. Aceast camer folose te un acumulator litiu-ion aprobat de Olympus. Nu folosi i alte tipuri de acumulatori. Pentru o folosire corect i n siguran , citi i cu aten ie instruc iunile de folosire a acumulatorilor nainte de ai utiliza. Dac contactele acumulatorilor se ud sau devin unsuroase, contactul poate s nu se realizeze. terge i bine acumulatorul cu o crp uscat nainte de folosire. nc rca i ntodeauna acumulatorul pe care l folosi i pentru prima dat sau dac nu l-a i folosit vreme mai ndelungat . Cnd folosi i camera cu acumulatori la temperaturi sc zute, ncerca i s feri i camera de frigul direct i s economisi i ct mai mult energie. Un acumulator care s-a desc rcat la temperaturi sc zute poate fi reutilizat dup ce a fost readus la temperatura camerei. Num rul fotografiilor pe care le realiza i depinde de condi iile de fotografiere sau de acumulator. nainte de a pleca ntr-o c l torie lung , n special n str in tate, procura i-v acumulatori de rezerv . Un acumulator recomandat poate s nu fie u or de ob inut n timpul c l toriei. V rug m s recicla i acumulatorii pentru a economisi din resursele planetei. Cnd atunca i acumulatorii uza i, asigura i-v c a i acoperit contactele i respecta i ntotdeauna legile i regulamentele locale.

Norme de folosire n mediul nconjur tor


Pentru protejarea tehnologiei de nalt precizie din acest produs, nu l sa i niciodat camera n locurile descrise mai jos, indiferent dac e vorba de utilizarea sau depozitarea ei: Locuri unde temperaturile i/sau umiditatea este crescut sau supus unor varia ii extreme. Razele directe ale soarelui, autovehicule nchise sau n apropierea altor surse de c ldur (sob , calorifer etc.) sau aparate de umidificare. n locuri cu nisip sau praf. Lng elemente inflamabile sau explozibile. n locuri umede, ca b i sau n ploaie. La folosirea unor produse cu design rezistent la ap , consulta i manualul de utilizare. n locuri supuse unor vibra ii puternice. Nu trnti i niciodat camera i n-o supune i unor ocuri sau vibra ii puternice. La montarea pe un trepied, regla i pozi ia camerei cu ajutorul capului trepiedului. Nu strmba i camera. Nu l sa i camera n b taia direct a razelor soarelui. Acestea pot deteriora obiectivul sau perdeaua obturatorului, pot determina pierderi de culoare, umbre pe dispozitivul de captare a imaginii, sau pot provoca incendii. Nu atinge i contactele electrice ale camerei i obiectivele interschimbabile. Nu uita i s pune i capacul la camer dup scoaterea obiectivului. nainte de a depozita camera pentru o perioad mai ndelungat , scoate i acumulatorul. Alege i un loc rece i uscat pentru depozitare pentru a preveni formarea de condens sau mucegai n interiorul camerei. Dup depozitare, verifica i camera pornind-o i ap snd pe declan ator pentru a v asigura c func ioneaz normal. Respecta i ntotdeauna restric iile de mediu descrise n manualul de utilizare al camerei.

11
Altele

120

RO

Monitorul LCD
Nu ap sa i puternic pe monitor; n caz contrar, imaginea poate deveni neclar la redare i exist pericolul de a deteriora monitorul. O linie luminoas poate ap rea n partea superioar /inferioar a monitorului, dar aceasta nu nseamn existen a vreunei disfunc ionalit i. Cnd subiectul este v zut n diagonal n camer , marginile pot ap rea n zigzag pe monitor. Aceasta nu este o disfunc ionalitate; n modul redare va fi mai pu in evident. n locuri cu temperaturi sc zute, monitorul LCD poate avea nevoie de mai mult timp pentru a se activa sau culorile se pot schimba temporar. Dac folosi i camera n locuri extrem de reci, n-ar fi r u s mai ine i din cnd n cnd camera ntr-un loc cald. Un monitor LCD cu performan e slabe din cauza temperaturilor sc zute i revine la temperaturi normale. LCD-ul folosit pentru monitor este realizat pe baza unei tehnologii de nalt precizie. Oricum, pete negre sau luminoase pot ap rea n mod constant pe monitorul LCD. Datorit caracteristicilor sau unghiului din care v uita i la monitor, ncadratura poate s nu fie uniform n culoare i luminozitate. Aceasta nu este o disfunc ionalitate.

Obiectiv
Nu introduce i n ap i nu sp la i cu ap . Nu arunca i i nu exercita i o for mare asupra obiectivului. Nu ine i de partea mobil a obiectivului. Nu atinge i direct suprafa a obiectivului. Nu atinge i direct punctele de contact. Nu supune i la schimb ri bru te de temperatur . Respecta i limita temperaturii de operare.

Avertismente legale i altele


Olympus nu acord consultan sau garan ie pentru defecte, sau recompense pentru c tigurile care ar fi putut rezulta din folosirea legal a acestui produs, sau orice preten ii de la o ter persoan , provocate de folosirea n mod neadecvat a acestui produs. Olympus nu acord consultan sau garan ie pentru defecte, sau, n cazul tergerii fotografiilor, recompense pentru c tigurile care ar fi putut rezulta din folosirea legal a acestui produs.

Condi ii de garan ie
Olympus nu acord consultan sau garan ie, explicit sau implicit , despre sau privitor la orice informa ie con inut n aceste materiale scrise sau software, i n nici un caz nu are leg tur cu nici o garan ie comercial implicit sau declara ie de conformitate pentru orice scop particular sau pentru daune n consecin , incidentale sau indirecte (inclusiv, dar nu limitat la daunele pentru pierderea profiturilor comerciale, ntreruperea activit ilor comerciale sau pierderea informa iilor comerciale) care decurg din folosirea sau incapacitatea de a utiliza aceste materiale scrise, software-ul sau echipamentul. Anumite ri nu permit excluderea sau limitarea r spunderii pentru daunele n consecin sau incidentale, ceea ce nseamn ca restric iile de mai sus pot s nu se aplice n cazul dumneavoastr . Olympus i rezerv toate drepturile pentru acest manual.

Avertisment
Fotografierea neautorizat sau folosirea de materiale protejate de dreptul de autor pot viola legile de copyright. Olympus nu- i asum responsabilitatea pentru fotografierea neautorizat sau alte acte care ncalc dreptul de copyright al proprietarilor.

11
Altele

RO

121

Avertisment copyright
Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceste materiale scrise sau din software nu poate fi reprodus sau folosit indiferent de form sau mediu, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere i nregistrare, sau folosirea oric rei metode de stocare de informa ii i sistem de interogare, f r acordul scris al Olympus. Nu este asumat nici o responsabilitate pentru folosirea informa iilor cuprinse n aceste materiale scrise sau software, sau pentru daunele rezultate n urma folosirii informa iilor cuprinse n ele. Olympus i rezerv drepturile s modifice caracteristicile i con inutul acestei publica ii sau al software-ului f r aviz prealabil.

Avertisment FCC
Interferen e de radio i televiziune Schimb rile sau modific rile care nu au fost aprobate n mod expres de c tre produc tor pot anula dreptul proprietarului de a utiliza acest echipament. Echipamentul a fost verificat i s-a constatat c ndepline te normele pentru aparatele digitale Clasa B, n conformitate cu Art. 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt destinate protec iei mpotriva interferen elor nocive provocate de echipamentele reziden iale. Acest echipament genereaz , folose te i poate radia energie pe frecven radio i, dac nu este instalat i folosit conform instruc iunilor, poate provoca interferen e sup r toare n radiocomunica ii. n orice caz, nu poate fi garantat c nu vor exista interferen e ntr-o instala ie particular . Dac acest echipament provoac totu i interferen sup r toare pentru recep ia radio sau TV, care poate fi stabilit prin nchiderea i deschiderea echipamentului, utilizatorul este sf tuit s reduc interferen a apelnd la una sau mai multe din urm toarele m suri: Regla i sau repozi iona i antena de recep ie. M ri i distan a dintre camer i receptor. Conecta i echipamentul la o priz dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consulta i distribuitorul sau un tehnician radio/tv specializat. Trebuie folosit doar cablul USB pus la dispozi ie de OLYMPUS pentru a conecta camera la portul USB al calculatorului (PC).

Orice schimb ri neautorizate sau modific ri ale echipamentului anuleaz dreptul de folosin utilizatorului.

al

Pentru clien i din America de Nord i de Sud


Pentru clien i din SUA
Declara ie de conformitate Num rul modelului : E-510 Nume comercial : OLYMPUS Parte responsabil : Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Num r de telefon : 484-896-5000 Verificat pentru ndeplinirea standardelor FCC PENTRU UZ CASNIC SAU PROFESIONAL

11
Altele

Acest aparat este n concordan cu Art. 15 din regulamentul FCC. Folosirea este supus urm toarelor condi ii: (1) Acest aparat nu poate provoca interferen e sup r toare. (2) Acest aparat trebuie s fac fa oric ror interferen e primite, inclusiv interferen e care pot provoca o func ionare nedorit .

Pentru clien i din Canada


Acest aparat digital Clasa B ndepline te toate dispozi iile Regulamentului canadian pentru echipamente

122

RO

Pentru clien i din Europa


Semnul CE indic faptul c acest produs ndepline te normele europene de siguran , s n tate, mediu i protec ia consumatorului. Semnul CE indic faptul c produsul este comercializat n Europa.

Acest simbol [lad de gunoi cu ro i, t iat WEEE Anexa IV] indic faptul c , n rile Uniunii Europene, echipamentele electrice i electronice uzate trebuie colectate separat. V rug m, nu arunca i echipamentul n gunoiul casnic. V rug m, folosi i spa iile de colectare existente n ara dumneavoastr pentru acest produs.

Folosi i numai acumulatori i nc rc toare autorizate


Recomand m insistent folosirea cu aceast camera doar a acumulatorilor i a nc rc toarelor autorizate de Olympus. Folosirea unui acumulator i/sau a unui nc rc tor care nu este original poate produce incendii sau r nire din cauza scurgerilor, supranc lzirii, aprindere sau deteriorarea acumulatorului. Olympus nu- i asum responsabilitatea pentru accidente sau defecte rezultate din folosirea unui acumulator i/sau a unui nc rc tor care nu sunt originale Olympus.

Clauze de garan ie
1. Dac acest produs prezint defec iuni, de i a fost utilizat n condi ii corespunz toare (cu respectarea instruc iilor de utilizare i ntre inere puse la dispozi ie la cump rare), n primii doi ani dup achizi ionarea de la un distribuitor autorizat Olympus n aria comercial Olympus Imaging Europa GmbH, dup cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com, acest produs va fi reparat, sau la propunerea Olympus nlocuit, gratis. n aceast situa ie, pentru a beneficia de garan ie, clientul trebuie s prezinte produsul i certificatul de garan ie nainte de expirarea termenului de doi ani de zile la distribuitorul de la care a achizi ionat produsul sau la orice alt service Olympus din interiorul ariei comerciale Olympus Imaging Europa GmbH, dup cum este stipulat pe pagina web: http://www.olympus.com. n primul an de World Wide Warranty, clientul poate returna produsul n orice service Olympus. Nu n toate rile exist service-uri Olympus. 2. Clientul va transporta produsul la distribuitorul sau service-ul autorizat Olympus pe riscul propriu i va r spunde de toate costurile care deriv din transportul produsului. 3. Aceast garan ie nu acoper urm toarele situa ii, iar clientul va trebui s pl teasc taxa de repara ie, chiar dac defectarea a survenit n perioada de garan ie men ionat mai sus. (a) Orice defect survenit n urma folosirii incorecte (de ex. opera iuni care nu sunt men ionate n instruc iunile de utilizare i ntre inere sau alte capitole etc.) (b) Orice defect care a survenit n urma repara iei, modific rii, cur rii etc. realizate de o persoan , alta dect un specialist autorizat de Olympus sau de un service Olympus. (c) Orice defec iune datorat transportului, c derii, ocurilor etc. dup achizi ionare produsului. (d) Orice defect provocat de foc, cutremur, inunda ii, tr snete sau alte calamit i naturale, poluare i surse de curent neregulate. (e) Orice defect ap rut n urma depozit rii neglijente sau improprii (de ex. depozitarea n condi ii de temperatur nalt i umiditate, n apropierea substan elor insecticide ca naftalin sau alte substan e periculoase etc.), ntre inerea necorespunz toare etc. (f) Orice defect provocat de acumulatorii uza i etc. (g) Orice defect provocat de nisip, noroi etc. care intr n produs. (h) Cnd acest certificat de garan ie nu este napoiat mpreun cu produsul. (i) Cnd sunt efectuate modific ri pe Certificatul de garan ie privind anul, luna i data achizi ion rii, numele clientului, numele distribuitorului i seria produsului. (j) Cnd documentul de achizi ionare nu este prezentat cu acest Certificat de garan ie. 4. Aceast garan ie se aplic doar produsului; garan ia nu se aplic accesoriilor echipamentului, de ex. carcas , curea de transport, capacul obiectivului sau acumulatori. 5. n termenii garan iei, singura responsabilitate care revine Olympus se limiteaz la repararea sau nlocuirea produsului. Orice responsabilitate pentru pierderi indirecte sau n consecin sau daune de orice tip provocate sau suferite de o defec iune a produsului, i n special orice pierdere sau daune provocate obiectivului, filmului, altui echipament sau accesoriilor folosite cu produsul sau pentru orice pierdere rezultat de ntrzieri ale termenului de repara ie sau pierderea de date este exclus . Aceasta nu afecteaz preverile legale.

11
Altele

RO

123

Observa ii privitoare la service pe perioada garan iei


1. Garan ia este valabil doar dac Certificatul de garan ie este completat corespunz tor de c tre Olympus sau un distribuitor autorizat sau n baza altor documente care con in dovezi suficiente. Pentru aceasta, asigura iv c sunt completate corect numele dumneavoastr , numele distribuitorului, seria camerei, anul, luna i ziua achizi ion rii, sau c factura original sau chitan a (cu numele distribuitorului, data achizi ion rii i tipul produsului) sunt ata ate la Certificatul de garan ie. Olympus i rezerv dreptul s refuze repara ia gratuit , dac nici Certificatul de garan ie nu este completat, i nici documentele descrise mai sus nu sunt ata ate sau dac informa ia con inut este incomplet sau ilizibil . 2. Certificatul de garan ie nu se elibereaz n copie, de aceea p stra i-l la loc sigur. Consulta i lista pe pagina de internet: http://www.olympus.com pentru re eaua interna ional pentru service autorizat Olympus.

M rci nregistrate
IBM este marc nregistrat a Interna ional Business Machines Corporation. Microsoft i Windows sunt m rci nregistrate ale Microsoft Corporation. Macintosh este marc nregistrat a Apple Computer Inc. xD-Picture Card este marc nregistrat . Orice alt nume de companie sau produs este marc nregistrat i/sau m rci nregistrate ale respectivilor proprietari. Standardele pentru sistemele de fi iere pentru camer men ionate n acest manual sunt standardele Design Rule for Camera File System/DCF stipulate de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

11
Altele

124

RO

Index
Simboluri
w+F ................................................................. 35 W (alegerea limbii) ........................................ 72 o (stabilizator de imagine) ................................. 29 8 Semnal sonor (BEEP) ................................... 71 < CUSTOM ........................................................ 72 Y Meniu personalizat .......................................... 96 < EASY .............................................................. 72 ; FUNCTION ................................................... 68 n LOCK ........................................................... 73 j MUTED .......................................................... 52 i NATURAL ....................................................... 52 q Meniu redare ................................................. 96 Z Meniu setup ..................................................... 97 W / X Meniu pentru fotografiere ......................... 95 # SLOW .............................................................. 32 h VIVID .............................................................. 52 # X-SYNC .......................................................... 68 TIMER 4 ore ........................................................ 73

C
CANDLE W ....................................................... 25 Cadru (chenar) AF P ....................................... 41 Carduri ............................................................. 4, 93 C-AF (focalizare AF continu ) ............................ 42 C-AF+MF ............................................................. 43 CARD SETUP ............................................... 64, 93 CF / xD ................................................................ 94 CHILDREN w ................................................... 25 CLEANING MODE .............................................. 91 Coeficientul de comprimare ......................... 45, 109 COLOR SPACE ................................................... 54 CompactFlash ................................................. 4, 93 Compensarea balansului de culoare WB ............ 50 Compensarea expunerii F ................................. 47 Controlul de intensitate al bli ului w .................. 35 Copierea unui singur cadru ................................. 61 CONTRAST ......................................................... 52 COPY ALL ........................................................... 62 Curea de transport ................................................ 3 CUSTOM RESET SETTING ............................... 65

A
Acumulator ...................................................... 3, 94 Acumulator litiu-ion .......................................... 3, 94 Adobe RGB ......................................................... 54 AE (expunere automat ) ................................... 108 AE BKT ............................................................... 30 AE lock ................................................................ 48 AEL / AFL ............................................................ 66 AEL / AFL MEMO ................................................ 67 AF ILLUMINAT. .................................................... 44 AF MODE AF ...................................................... 42 Afi area informa iei ....................................... 19, 58 Afi are light box ................................................... 56 Afi aj tip calendar ................................................ 57 Afi aj tip index G ............................................... 57 ALL > ............................................................ 68 ALL ERASE ......................................................... 64 ANTI-SHOCK ...................................................... 54 Auto focus ..................................................... 30, 84 AUTO POP UP .............................................. 35, 68 Autodeclan ator Y ............................................. 39

D
Deschiderea diafragmei ...................................... 25 DIAL .................................................................... 69 Dispozitiv de protec ie a ocularului ...................... 39 DIS MODE q .................................................... 25 DOCUMENTS d ............................................... 25 DPOF .................................................................. 74

E
Easy printing ........................................................ 77 EDIT FILENAME ................................................. 71 EV STEP ............................................................. 67

F
FILE NAME ......................................................... 70 FIREWORKS X ................................................ 25 FIRMWARE ......................................................... 73 FL BKT ................................................................ 36 Flash bracketing .................................................. 36 Focalizare AF unic (S-AF) ................................. 42 Focalizare AF continu (C-AF) ............................ 42 Fotografierea cu expunere lung bulb ....... 28, 40 Fotografiere cu deschidere prioritar a diafragmei A ........................................ 26 Focalizare (blocarea focaliz rii) ........................... 30 FOCUS RING ...................................................... 70 FORMAT ............................................................. 94 Focalizare manual (MF) .................................... 42 Fotografiere cu set ri reglate manual M ............. 28 Fotografiere n func ie de program P .................. 25 Fotografiere cu prioritate pentru viteza obturatorului S ........................................ 27 Fotografierea n rafal j .................................. 38 Fotografierea unui singur cadru o .................... 38 FRAME ASSIST .................................................. 20 Func ia de previzionare ....................................... 29

B
BACKLIT LCD ..................................................... 72 Balans de culoare WB ........................................ 49 Balans de culoare automat ................................. 49 Balans de culoare personalizat CWB ................. 49 Balans de culoare presetat ................................. 49 Balans de culoare prin simpl ap sare V .. 49, 51 BEACH&SNOW g ............................................ 25 BLACK & WHITE ................................................ 60 Bli automat .......................................................... 32 Bli de umplere # ................................................ 33 Bli pentru reducerea efectului de ochi ro i ! . 32 Bli oprit (flash off) $ .......................................... 33 Bli super FP 1 ............................................ 37 Butoane directe ................................................... 16 BUTTON TIMER ................................................. 73 B&W FILTER ....................................................... 52

RO

125

G
GRADATION ....................................................... 53

O
Obiectiv ......................................................... 4, 114 Obiectiv interschimbabil ZUIKO DIGITAL .......... 114 OLYMPUS Master ............................................... 79

H
HIGH KEY ........................................................... 53 HIGH KEY x .................................................... 25 Histogram .................................................... 58, 88 HQ ................................................................. 45, 88

P
PAL ...................................................................... 72 PANORAMA s .................................................. 41 PictBridge ............................................................ 76 PICTURE MODE ................................................. 52 PICT. TONE ......................................................... 52 PIXEL MAPPING ................................................. 92 PORTRAIT B .................................................... 25 Prevenirea tergerii accidentale 0 .................. 62 PREVIEW ............................................................ 68 PRIORITY SET ............................................. 64, 70 Programarea tip ririi ............................................ 74 Protejarea unui singur cadru ............................... 62

I
IMAGE STABILIZER o ...................................... 29 nc rc tor litiu-ion ............................................ 3, 94 Indica ie pentru focalizare ................................... 42 ISO ISO .............................................................. 48 ISO LIMIT ............................................................ 67

J
JPEG EDIT .......................................................... 60

L
LANDSCAPE F ................................................ 25 LANDSCAPE+PORTRAIT D ............................ 25 LIVE PREVIEW ............................................. 29, 68 LIVE VIEW BOOST ............................................. 68 LOW KEY ............................................................ 53 LOW KEY y ..................................................... 25

Q
QUICK ERASE .................................................... 70

R
RAW .................................................................... 45 RAW DATA EDIT ................................................. 60 RAW+JPEG ERASE ........................................... 70 Redarea unei singure fotografii ........................... 55 Redare succesiv m ......................................... 59 Redimensionare Q ........................................... 60 Reducerea cantit ii de praf ............................ 5, 91 Reglarea datei i a orei X .................................. 6 Reglarea lentilei ..................................................... 6 Reglarea monitorului s .................................... 71 REC VIEW ........................................................... 71 REDEYE FIX ....................................................... 60 RELEASE PRIORITY C ...................................... 44 RELEASE PRIORITY S ...................................... 44 RESET LENS ...................................................... 69 RESET PROTECT .............................................. 63 Rotirea imaginilor y ........................................... 59

M
MACRO z ........................................................ 25 M rirea fotografiei la redare U ........................... 55 M surare AEL ..................................................... 67 M surare centrat aproximativ 4 ................... 46 M surare digital ESP e ................................. 46 M surarea ncadraturii n ................................. 46 M surarea ncadraturii - controlul luminii puternice nHI ...................................... 46 M surarea ncadraturii - controlul umbrei nSH 46 Meniu .................................................................. 17 Meniu de control .......................................... 15, 104 METERING d .................................................. 46 MF (focalizare manual ) ..................................... 42 Microdrive ........................................................ 4, 93 Mod de nregistrare D ............................... 45, 100 Mod fotografiere cu bli # ................................... 32 Moduri de fotografiere simple .............................. 13 Mod de fotografiere cu bli setat manual ............. 33 MONOTONE ....................................................... 52 Mod de fotografiere g .................................. 25 Mod de tip rire < ............................................... 77 Modificarea programului % ................................ 26 MTP ............................................................... 72, 83 MY MODE SETUP .............................................. 69

S
S-AF (focalizare AF unic ) .................................. 42 S-AF+MF ............................................................. 43 SATURATION ................................................ 52, 60 SEPIA .................................................................. 60 SHADING COMP. ................................................ 53 SHARPNESS ...................................................... 52 SHQ ............................................................... 45, 88 SPORT C ......................................................... 25 SQ ................................................................. 45, 88 sRGB ................................................................... 54 tergerea unei singure fotografii S ..................... 63 STORAGE ..................................................... 72, 80 SUNSET S ....................................................... 25

N
NOISE FILTER .................................................... 54 NATURE MACRO r ......................................... 25 NIGHT+ PORTRAIT U ..................................... 25 NOISE REDUCT. ................................................ 53 NIGHT SCENE G ............................................. 25 NTSC .................................................................. 72 Num r de pixeli ........................................... 45, 109

T
Telecomand < ................................................... 39 Temperatura de culoare .............................. 49, 110 Temporizator pentru contralumin ................... 8, 72 Temporizator pentru stand by .......................... 8, 71 TEST PICTURE .................................................. 68 Tip rire direct ..................................................... 76 Tip rire personalizat .......................................... 77

126

RO

U
USB MODE ......................................................... 72 Utilizarea selectorului rotativ ............................... 13

V
VIDEO OUT ........................................................ 72 Viteza de sincronizare a bli ului ..................... 33, 68 Vitez obturator ................................................... 25 Vizualizare live .................................................... 19 Vizor .............................................................. 6, 103

W
WB ...................................................................... 49 WB BKT .............................................................. 51 WB bracketing (fotografierea cu diferite reglaje ale balansului de culoare WB) ................. 51

X
xD-Picture Card................................................ 4, 93

RO

127

http://www.olympus.com/

Adres :

Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germania Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61 Livrare: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germania Coresponden : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germania

Suport tehnic pentru clien i n Europa:


V rug m s vizita i pagina http://www.olympus-europa.com sau suna i gratuit*: 00800 - 67 10 83 00 pentru Austria, Belgia, Danemarca, Elve ia, Finlanda, Fran a, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, Spania, Suedia. * V avertiz m c anumite servicii/companii de telefonie (mobil ) nu permit accesul sau cer un prefix suplimentar pentru numerele +800. Pentru rile europene care nu au fost enumerate mai sus i n cazul n care nu pute i contacta numerele men ionate, v rug m s folosi i NUMERE CU VALOARE AD UGAT : +49 180 5 - 67 10 83 sau +49 40 - 234 73 48 99. Serviciul tehnic de rela ii cu clien ii este disponibil ntre orele 9-18 CET (luni-vineri).

Distribuitori autoriza i
Romania: MGT Educational SRL sc. B, et2, Sector 1, B-dul Ficusului nr. 42A Bucuresti, 013975 Tel.: +40 21 232 88 94 / 5 / 6 / 7 / 8

2007 Printed in Germany OE 0.75 5/2007 Hab. E0417819