Sunteți pe pagina 1din 200

1

DOCTRIN+

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

DOCTRIN+

Revista de [tiin\e penale


Anuar Anul I 2005

Colegiul de redac\ie: Prof. univ., dr. George ANTONIU, Institutul de Cercet=ri Juridice al Academiei Rom`ne Prof. univ., dr. Gheorghe BACIU, Universitatea de Stat de Medicin= [i Farmacie Nicolae Testemi\anu din Chi[in=u Prof. univ., dr. Arie BLOED, expert OSCE, Olanda Conf. univ., dr. Igor CIOBANU, Universitatea de Stat din Moldova Conf., dr. Igor DOLEA, redactor-[ef, Universitatea de Stat din Moldova Conf. univ., dr. Simion DORA{, Universitatea de Stat din Moldova Prof. univ. Antonius Maria van KALMTHOUT, Universitatea din Tilburg, Olanda Prof. univ., dr. hab. Evgheni MART~NCIK, Universitatea Tehnic= de Stat din Kursk, Rusia Prof. univ., dr. hab. Aleksandr MIHAILENKO, Universitatea din Kiev, Ucraina Conf. univ., dr. Svetlana R}JIKOVA, Universitatea de Stat Alecu Russo din B=l\i Drd. Mihai TA{C+, secretar general de redac\ie, Institutul de Reforme Penale

2
ANUL I 2005

Articolele sunt recenzate de colegiul de redac\ie


Redac\ia: Institutul de Reforme Penale, str. Bucure=ti nr. 23, bl. A, bir. 202, Chi=in[u MD 2005, Republica Moldova Tel./fax: 21 09 10; e-mail: info@irp.md

Revista apare cu sprijinul Funda\iei Soros Moldova

Revista de [tiin\e penale

Prepress: Editura Prut Interna\ional, str. Ion Creang[ nr. 59, Chi=in[u MD 2051 Tel./fax: 74 23 77, 74 93 18; e-mail: prut@mtc.md Imprimat la F.E.P. Tipografia Central[

DOCTRIN+

SUMAR

ARGUMENT ...................................................................................................................... 5

DOCTRIN+
Antonius Maria van KALMTHOUT. Community Sanctions: A Promising Perspective for Moldova ..................................................................................................................... 7 Arie BLOED. The Slow Process of Police Reform in Central and Eastern Europe: Some Lessons Learned ................................................................ 17 Martin WRIGHT. Can Restorative Justice Reduce the Burden on the Criminal Justice System?............................................................................................................. 25 George ANTONIU. Partea general= a Codului penal ]ntr-o viziune european= ................. 35 Gheorghe BACIU. Agresivitatea ca element declan[ator al ac\iunilor infrac\ionale ........... 51 .. . ..................................................... 55 .. . ........................................................................................................................... 63 Igor DOLEA. Un punct de vedere referitor la implicarea societ=\ii civile ]n procesul penal ........................................................................................................... 71 Igor CIOBANU. Personalitatea infractorului minor ............................................................ 81 Sergiu BR~NZ+. Reflec\ii asupra corela\iei dintre obiectul juridic generic [i obiectul juridic special al infrac\iunilor contra patrimoniului, prev=zute ]n Codul penal rom`n [i ]n unele legi speciale ............................................................. 91 Gheorghe ULIANOVSCHI. Echitatea social= [i problemele sanc\ion=rii repet=rii infrac\iunii......................................................................................................... 99 Gheorghe GLADCHI. Unele probleme privind protec\ia juridic= [i resocializarea victimelor infrac\iunilor ]n Republica Moldova...................................... 104 Alexandru MARI|. Coexisten\a [i coraportul inten\iei infrac\ionale premeditate (dolul deliberat) cu inten\ia provocat=, repentin= sau spontan=........................................ 110 Vasile ROTARU. Introducerea institu\iei acordului de recunoa[tere a vinov=\iei ]n legisla\ia Republicii Moldova: o schimbare necesar= sau urmarea modei? .................................................................................................... 117 Vitalie STATI. Infrac\iunile prev=zute la art. 216 CP al RepubliciiI Moldova [i art. 313 CP al Rom`niei: analiz= juridic= comparativ= .............................................. 132 Andrei PA{CU. Justi\ia restaurativ= o promisiune ...................................................... 140 Svetlana R}JIKOVA. Impactul expertizei psihologice asupra activit=\ii sistemului judiciar ........................................................................................................ 144 Marcela DILION. Asisten\a social= a minorilor ]n conflict cu legea: elemente de investigare [i interven\ie .......................................................................... 151 Victor ZAHARIA. Proba\iunea un concept ]n proces de implementare ....................... 155

3
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

JURI{TI DE SEAM+
Simion Dora[ ............................................................................................................... 160 Evgheni Mart`ncik ........................................................................................................ 161

DOCTRIN+ ACTE JURIDICE EUROPENE


Recomand=rile Comitetului de Mini[tri al Consiliului Europei ]n materie penal=................. 162 A. PRIVA|IUNEA DE LIBERTATE Recomandarea nr. R (87)3 a Comitetului de Mini[tri c=tre statele membre referitoare la regulile penitenciare europene ............................................................. 162 B. PREVENIREA {I COMBATEREA CRIMINALIT+|II Recomandarea Rec (2001)10 a Comitetului de Ministri c=tre statele membre privind Codul european de etic= al poli\iei ................................................................. 178 C. JUSTI|IA JUVENIL+ Recomandarea Rec (2003)20 a Comitetului de Mini[tri c=tre statele membre cu privire la noile c=i de tratament al delincven\ei juvenile [i rolul justi\iei juvenile .... 183 D. JUSTI|IA }N COMUNITATE Recomandarea Rec nr. 22(2000) a Comitetului de Mini[tri c=tre statele membre privind ]mbun=t=\irea aplic=rii normelor europene cu privire la sanc\iunile [i m=surile comunitare .......................................................... 186 E. MEDIEREA }N CAUZELE PENALE Recomandarea nr. R (99)19 a Comitetului de Mini[tri c=tre statele membre cu privire la medierea ]n materie penal= .................................................................... 190

CONSILIUL EUROPEI {I REPUBLICA MOLDOVA


Tratatele adoptate ]n cadrul Consiliului Europei ]n materie penal= [i situa\ia curent= de participare a Republicii Moldova................................................. 193

CRONIC+
Lansarea studiului Justi\ia penal= [i drepturile omului................................................ 196 Sesiunea de formare a ONG-urilor Dezvoltarea politicii penale privind executarea muncii ]n folosul comunit=\ii ]n Rom`nia 2003-2004 ................................. 198 Seminarul de instruire a mediatorilor ]n cauzele penale ............................................... 199

IN MEMORIAM
Constantin Florea ......................................................................................................... 200

4
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

ARGUMENT

Declanarea reformelor social-economice n Republica Moldova, la nceputul anilor 90 ai secolului trecut, a generat modificri eseniale n domeniul dreptului, proces care este, de fapt, unul permanent. n momentul iniierii reformelor se simea ns insuficiena contribuiei doctrinei la procesul de formare a cadrului legislativ naional, la aplicarea corect a legilor adoptate, la formarea tinerilor specialiti. Problema rmne a fi actual. Insuficiena publicaiilor doctrinare cu caracter juridic din domeniul tiinei, inclusiv a celei penale, i las amprenta asupra calitii legilor adoptate, aplicrii lor, a pregtirii cadrelor juridice. Lipsa doctrinei juridice are impact i asupra jurisprudenei care se confrunt cu dificulti n adoptarea hotrrilor, n special n motivarea acestora. Este acut i problema cercetrii experienei altor ri n acest domeniu. Avnd n vedere aceste circumstane, Institutul de Reforme Penale a decis fondarea publicaiei periodice Revista de tiine penale. Prin derularea acestui proiect, revista i propune realizarea anumitor scopuri, cum ar fi: antrenarea specialitilor n materie penal n analiza diverselor subiecte de drept, realizarea unor comentarii pe marginea reglementrilor naionale; conlucrarea cu experii naionali i strini n domeniul tiinei penale n vederea iniierii unor discuii pe paginile revistei asupra unor concepte juridice, inclusiv asupra proiectelor de legi ce se afl n stadiul de elaborare, dar i asupra celor adoptate deja; studierea doctrinei naionale n materie de tiine penale n scopul depistrii i nlturrii lacunelor i inadvertenelor; publicarea unor studii cu caracter tiinific i a comentariilor practice asupra diferitelor reglementri naionale i internaionale din domeniul tiinei penale; efectuarea unor studii analitice ale legislaiei naionale din domeniu n scopul determinrii concordanei acesteia cu normele i standardele internaionale. Elaborarea recomandrilor de armonizare a legislaiei naionale cu standardele internaionale; publicarea reglementrilor internaionale n materia dreptului i tiinelor penale, fapt ce ar contribui la popularizarea lor n mediul juridic al Republicii Moldova, dar i la aplicarea corect a legislaiei naionale. Stabilindu-i obiectivele ce ar contribui la formarea doctrinei naionale n domeniul tiinei penale, Revista de tiine penale nu exclude abordarea unor probleme ce in de aplicarea legislaiei existente, de controversele existente n legislaia naional, precum i de formularea propunerilor de lege ferenda. Prin aceasta Revista de tiine penale tinde s contribuie la formarea unei doctrine naionale, fapt ce va influena benefic asupra jurisprudenei n ansamblu. Pentru a fi acceptate spre publicare, articolele trebuie s rspund anumitor exigene: caracterul tiinific al studiului, noutatea problemei abordate, elementele comparative, inclusiv cu alte sisteme de drept, actualitatea teoretic i aplicabilitatea studiului.

5
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Destinatarii Revistei de tiine penale sunt cadrele didactice, cercettorii tiinifici, studenii de la facultile de drept, magistraii, avocaii, alte persoane interesate de tiina dreptului penal. Revista are mai multe rubrici. Astfel, la rubrica Doctrin sunt publicate studii bazate pe legislaia naional sau a altui stat, inclusiv n plan comparativ. Rubrica Acte juridice europene cuprinde recomandri ale Comitetului de Minitri al Consiliului Europei privind ajustarea normelor naionale la standardele europene. Rubrica Consiliul Europei i Republica Moldova prezint situaia la zi a tratatelor adoptate n cadrul Consiliului Europei, la care Republica Moldova este parte. Rubrica Juriti de seam prezint juriti notorii din Republica Moldova, specialiti n tiinele penale. Rubrica Cronic are menirea s familiarizeze specialitii din domeniu, persoanele interesate cu apariiile recente n tiina penal i s-i informeze despre unele manifestri organizate de I.R.P. Colegiul de redacie

6
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Prof., Dr. Antonius Maria van Kalmthout


Tilburg University, The Netherlands

COMMUNITY SANCTIONS: A PROMISING PERSPECTIVE FOR MOLDOVA*


One of the characteristics of current criminal justice systems in European criminal justice systems is the still continuing search for alternatives to (short time) imprisonment. Interesting aspect of many of these recently introduced alternative sanctions and measures is that most of them are in fact revivals of old ideas and concepts dating back more than hundred years ago. After all it is not the first time in the history of European Criminal Law that European countries in close co-operation try to invent penal sanctions that could be less costly, more effective in preventing crime and more humane than the current custodial penalties. Very important was the impetus given by the various International Penitentiary Congresses and by the ideas of the Modern Movement, at the end of the nineteenth and the first decades of the twentieth century. This international crusade against imprisonment, in which also Russian scholars and penitentiary authorities played an important role has not been without success. To date the influence of their campaign is still detectable in the administration of criminal justice and criminal policy in almost all European countries. It has lead to the introduction and development of special provisions for mentally ill or dangerous offenders, it has resulted in special provisions and in some countries even in a special Criminal Code for young offenders, it has introduced the suspended sentence and probation in different modalities and it has stimulated the upgrading of the fine -in particular the day-fine- and other pecuniary sanctions. However, for many of the ideas promoted vigorously by this international movement the spirit of the times was not ripe yet. It took about one century until in the 1970s almost all European criminal justice systems started again a search for new alternatives, that resulted in the introduction of what today is commonly called alternative sanctions, intermediate sanctions or community sanctions. To a great extent these new sanctions are old concepts invented by the international reform movement of last century. This is especially the case with respect to community service, public reprimand, bail, compensation, house arrest, training programs and the withdrawal or restriction of certain rights.

7
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

1. THE CURRENT NEED FOR NEW ALTERNATIVES

This revival of proposals and concepts developed more than one century ago has several reasons. First of all one can observe in almost all European countries an increasing rate of recorded crimes. Partly they concern traditional crimes like violent crimes, ____________
More information can be found in the following publications: 1. Kalmthout, A.M. van; Derks, J. Probation and Probation Service. A European Perspective. Nijmegen, 2000. 2. Kalmthout, A.M. van; Robberts, J.; Vinding, S. Probation and Probation Services in the EU Accession Countries, Nijmegen, 2003.
*

DOCTRIN+

property crimes, petty crimes like vandalism or traffic offences, such as drunken driving and speeding and partly these crimes belong to modern types of crimes, like drugs- and drugs related crimes, environmental crimes, computer crimes, and appearances of organised crime, especially weapons trade, drugs dealing and trafficking, terrorism and women-and children trade. These rising crime rates on the one hand and herewith increasing numbers of offenders registered by the police are obviously frustrating the activities of criminal justice organs: police, public prosecution service, judiciary, probation service, all over Europe the overburdening of the judicial apparatus is hampering the fulfilment of their normal tasks and duties. This has led to a considerable overburdening of the judicial system and serious prison capacity shortages in almost all countries. Resorting only to imprisonment as a remedy to these increasing crime rates fell through in many countries because of the economic crises, many European countries up to now are faced with. Like hundred years ago national budgets could and cannot longer effort the heavy financial burden caused by the rapidly growing number of offenders and prison sentences. Even in those countries were despite this economic crisis ambitious and expensive prison building plans have been carried out, like in Belgium, France, and the Netherlands, the prison capacity still remained inferior to the calculated prison and pre-trial institutional capacity.

2. GOVERNMENTAL ORGANISATIONS INTEREST IN SENTENCING MATTERS

8
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

In contrast to the reform movement of last century the search for alternatives to the short term prison sentence and the exchange of knowledge and experiences is no longer the exclusive sphere of non-governmental organisations like the Association Internationale de Droit Pnal, the International Penal and Penitentiary Foundation, the Confrence Permanente Europenne de la Probation, Penal Reform International and the Societ International de Dfense Sociale. It is now also the proper concern of governmental organisations such as the European Committee on Crime Problems of the Council of Europe, the Committee on Crime Prevention and Control and the Economic and Social Council of the United Nations. The studies, brought out by these organisations and the resolutions prepared by the Committee of Ministers of the Council of Europe and the five-yearly United Nations Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, have had and still have an important influence on the development and implementation of non-custodial sanctions and measures. Another important difference compared with a hundred years ago is that the sharp increase in short term imprisonment is not, as it was then, due to excessive use of fine default detention, but mainly must be accounted for by a marked increase in the number of pre-trial detentions. There has also been a shift in the types of offence for which the short principal sentence of imprisonment is used over the last hundred years, away from minor offences and towards offences, which are of the middle range of criminality. This makes the development of adequate alternatives extra difficult. All this does not take away the fact that the arguments put forward a hundred years ago to show the pointlessness and harmfulness of short-term imprisonment are no less relevant today.

DOCTRIN+

3. RECOMMENDATIONS OF THE COUNCIL OF EUROPE

Revista de [tiin\e penale

Due to the above mentioned reasons in Europe since the 1970s a wide range of new sanction options have been introduced and put into practice backed up by several Recommendations of the Council of Europe. Amongst them must be mentioned Recommendation 914 (1981) which defined in one of the recommendations the first basic principle of criminal policy as follows: It is desirable to encourage the current tendency in Council of Europe member countries to replace as far as possible short term prison sentences by other measures which have the same effectiveness without drawbacks. While in this recommendation the short-term imprisonment was mainly criticised because of ideological and humanitarian considerations in the later recommendations the pragmatic and economic arguments became more dominant. The first clear indication of the shift in motivation can be found in Resolution 3 On economic crisis and crime of the thirteenth Conference of European Ministers of Justice, which pointed to the disadvantageous effects of economic crisis on the good functioning of the criminal justice system. To eliminate these harmful effects this resolution stressed amongst others the importance of: a. the desirability of avoiding any increase in the use of remand in custody and short term custodial sentences, and of devising suitable alternatives which can be applied at a time of economic crisis; b. the need to restrict, wherever possible, the imprisonment of young offenders, for whom rehabilitation is especially difficult at a time of economic crisis; c. the possibility of developing measures of diversion and decriminalisation. In the report Alternative Measures to imprisonment, published four years later emphasis was put more on the financial and economic necessity of finding alternatives to imprisonment, by stating that: ...the economic costs connected with imprisonment have skyrocketed at such speed that economy has in several places become a very decisive factor in criminal-political development. Practicians, faced with the problem of prison overcrowding, no longer argue simply in terms of criminological criteria (recidivism, punitive nature of the sanction), but also of socio-economic criteria (financial and social costs of penal measures, social effects of sanctions). The striving for humanisation and de-institutionalisation on the one hand and the need to control the cost of the justice machinery on the other hand have resulted in many initiatives being taken to reduce short-term prison sentences at national and international levels. Major impetus for this development has come from the Council of Europe. After several recommendations and resolutions o stimulate the search for new alternatives to imprisonment, these recommendations were concretised in the United Nations Standard Minimum rules for non-custodial measures (Tokyo Rules), which in 1992 were followed by the European Rules on community sanctions and measures. In the subsequent years these European Rules have been amended by some more specified Recommendations of the Committee of Ministers, such as 1) Recommendation No. R (97) 12, on staff concerned with the implementation of sanctions and measures; 2) No. R (99) 22 concerning prison overcrowding and prison population inflation; 3) R.( 2000) 22 on improving the implementation of the European Rules on community sanctions and measures.

9
ANUL I 2005

DOCTRIN+

4. GENERAL FEATURES OF THE NEW NON-CUSTODIAL SANCTIONS


4.1. CONSENT AND COMMITMENT

10
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Stimulated by these resolutions almost all European countries have taken a lot of initiatives to find an adequate answer to the above sketched problems. The majority of these initiatives were aimed at reforming the sanctions-systems. Sometimes these reforms belonged to a comprehensive reform of the Penal Code, like in France, Poland, Portugal, Russian Federation and Spain. In other countries, the reform was mostly limited to the sanctions-system as such (Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland). If one compares the current sanctions systems with those of twenty-thirty years ago, one have to conclude that the former simple, surveyable sanction systems with imprisonment, fine and conditional or suspended sentence or probation as core sanctions have disappeared in almost all countries. The list of penalties and measures has been expanded with a series of such non-custodial sanctions as community service, compensation and restitution, victim-offender mediation or community mediation. withdrawal of certain rights or licences, training courses, cognitive-behaviour-oriented learning and training programmes, treatment programmes (especially for drug and sex offenders), supervision and attendance orders, placement in probation hostels or day centres, intensive supervision or probation orders, curfew orders, house arrest and electronic monitoring, deferment of sentence with supervision, family custody, controlled freedom, combination orders (consisting of a combination of two or more of these sanctions) and many others. A peculiarity of this new category of sanctions is that they are only meaningful when the offender is willing to co-operate. In this sense, they differ essentially from traditional penalties. Because they require the co-operation of the offender, the legislation of most countries require the consent of the offender. Second reason why most legislative provisions are seeking the offenders consent is the persistent belief that otherwise some of these sanctions and in particular community service might be in conflict with provisions that forbid forced or compulsory labour. In practice this consent is only an assumption that the offender has accepted the obligation to work and the limitation of liberty connected with it. Most of these new sanctions have in common that for the first time the community is given an explicit role in the enforcement process. The remarkable level of interest in the community and in politics in this aspect of the administration of criminal justice has been explained in the literature in the following terms: The main difference between current trends and the recent past is that while alternative approaches once consisted of sporadic and scattered experiments, especially on the part of charitable organisations, today they are planned and implemented as part of a differentiated strategy intended to deal with the problem of criminality in a global perspective, where the various sectors of criminal justice are viewed as an integrated system. Governmental efforts and resources are increasingly being devoted to the development of new or the redevelopment of old alternatives in the wake of a growing realisation of prisons inability to rehabilitate, and as part of the over-all trend towards de-institutionalisation which also characterises the mental health field. Society, in fact, does not remove all the mentally disturbed and retarded to asylums, exile the poor or send the aged to workhouses. The care and support of such persons has

DOCTRIN+

gone back to the community. By returning these responsibilities to the community, and by providing it with the appropriate means for dealing with those persons, society seems to cope more effectively with them, while at the same time reducing the sense of powerlessness and fragmentation of its members. The commitment of the society is particular important and a conditio sine qua non for sanctions such as community service, social training courses and victim oriented sanctions. It is just because of societys involvement that they are called community sanctions, or community based sanctions. According to Council of Europes Recommendation No. R (92) 16, Community sanctions and measures are to be understood as sanctions and measures which maintain the offender in the community and involve some restriction of his/her liberty through the imposition of conditions and/or obligations, and which are implemented by bodies designated in law for that purpose. The term, furthermore, designates any sanction imposed by a court or a judge, and any measure taken before or instead of a decision on a sanction as well as ways of enforcing a sentence of imprisonment outside a prison establishment. In this description the place and meaning of the community in the enforcement of the community sanctions is still unclear. It focuses only at the non-custodial aspect of the sanction, not at all at the involvement of the community. However, the intrinsic value of these new types of sanctions must be more than the simple fact that the offender can remain in the community during the enforcement of the sanction. The real value and meaning of a community based sanction or measure must be sought in the fact that they really contribute to reintegrating offenders into society. This is done by stimulating and improving offenders sense of responsibility and their social skills by confronting them with the consequences of his offending behaviour and by asking him to perform some resocialisational activities. Because community based sanctions put the emphasis on the offenders inclusion in rather than exclusion from society, it means also that the involvement and commitment of the community in particular the local community is indispensable. Community based sanctions and measures can only be applied within a community-oriented infrastructure geared to the specific requirements of these sanctions.
4.2. CSMS AND PROBATION SERVICE

11
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

It goes without saying that the implementation of these community sanctions to a large extent is dependent of the existence of an organisation whose working methods, mission statement, goals and attitude are in close keeping with the concept on which these CSMs are based. For many years, in many countries the probation service guided, supervised and controlled offenders while the latter underwent the first forerunners of community sanctions, such as the probation order, the conditional or suspended sentence, and the conditional release or parole. In that sense, it is self-evident that when it came to extending the package of new CSMs, the probation services were assigned a major role. It is for that reason that the so-called European Accession Countries (like Hungary, Czech Republic, Poland, Baltic States, Rumania) in their reform of the criminal justice system gave such high priority to the creation of a probation service that could take care of the organisation and implementation of community service, mediation and other noncustodial community sanctions.

DOCTRIN+

As a result probation has got more and more room to develop programmes and methods specifically aiming at individual offenders or categories of offenders. Often these kinds of specific programmes are part of a probation order or a combination order. For example, in many countries under the aegis of probation services a wide range of programmes have been developed, such as care-offenders programmes, drunk-driver programmes, violence and anger control programmes, domestic violence programmes, racist attack programmes, sex offender programmes, women offender programmes and general crime-prevention programmes. Apart from CSMs as a total substitute for custodial punishments, hybrid CSMs have been developed. These sanctions and measures do not completely replace a custodial sanction, but are an alternative form of executing a short prison sentence that has already been imposed. However, compared with a full unconditional custodial sentence also modalities such as periodic detention, semi-detention, semi-liberty, weekend detention, work release, placements outside the prison, home detention, have the advantage that in the custodial part a more effective process of resocialisation and reintegration can be implemented than would otherwise be feasible.
4.3. FRONTDOOR AND BACKDOOR CSMS

12
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

The search for new non-custodial sanctions has also had an enormous impact on the pre-trial and post-trial phase. In many countries (Austria, Belgium, Germany, the Netherlands, Norway, Poland, Czech Republic) the Public Prosecution Service, the examining magistrate or sometimes even the police (the Netherlands) has got sentencing powers that were formerly considered to belong exclusively to the courts. Conditional waiver or discharge, financial settlement or transaction, compensation, mediation and restitution, conditional pre-trial release, community service and training courses in many countries can now be applied as part of out-of-court settlements in order to reduce the pressure on the overburdened judicial apparatus and overcrowded prisons. But the endeavour to minimise as far as possible the damaging effects of the prison sentence and to reduce the actual period that has to be spend in prison has also led to a rich variety of backdoor sanctions and measures. Many of these modalities are virtually modifications of existing judicial sanctions and measures like semi-liberty, electronic monitoring, semi-detention, conditional release, penitentiary programmes, assignment to the probation service and community service. However an essential difference is that the decision to apply these sanctions is not taken by the trial judge but by the prison authorities or a specialised sentencing judge after trial (Portugal, Italy, France, Spain). Their powers can reach so far that a custodial sanction imposed by the trial judge can be transformed in a non-custodial sanction or measure with a complete different character as the trial judge had in mind when sentencing the offender. This is for example the case in Italy, where the tribunal of surveillance is empowered to substitute prison sentences up to three years or even four years if the sentence is imposed on a drug addict by a non-custodial sanction, called affidamento in prova al servizio sociale, a sort of probation. An other general characteristic is that legislatures are making more and more a strong distinction between the large number of offenders of petty offences or one time offenders at the one hand and offenders of serious crimes (mostly career offenders) at

DOCTRIN+

the other. While the non-dangerous offenders or one time offenders should be eligible for non-custodial criminal sanctions and diverted from the prison system the ongoing process of bifurcation is reserving prison sentences and custodial security measures for serious, dangerous offenders, who are being sentenced with very long periods of deprivation of their liberty. In order to uphold the rehabilitative ideal at least for serious but corrigible offenders and also in order to reduce the length of time to be served in prison frontdoor alternatives increasingly are also introduced as backdoor alternatives. A selective group of serious offender, that complies with the objective and subjective criteria get the privilege to be released in an earlier stage via backdoor alternatives like semi-detention, open prisons, special conditional release and parole, commitment to the Probation service, house arrest with electronic surveillance and penitentiary programmes, which are carried out outside prison (e.g. Italy and the Netherlands). The front door alternatives are normally only open to offenders of less serious crimes, sometimes only to first offenders. These frontdoor alternatives can be roughly divided in two categories: they have in common that they do not deprive the offender completely from his liberty but remain restricted to depriving or limiting some rights. The first category of these non-custodial sanctions consists for example of sanctions, which limit the freedom of the offender, such as: electronic monitoring (Belgium, Canada, France, Ireland, the Netherlands, Scotland, Sweden, Spain, Switzerland, UK, US), controlled freedom (in France, Italy and Malta). Also belong to this category financial sanctions which strike the offender in his financial liberties. Especially the day fines, based on the offenders daily income, are more and more applied as alternative to custodial sanctions (Austria, France, Germany, Portugal, Denmark, Sweden, Spain, Finland). The second category differ from the first in so far as they are not only aimed at a negative restriction of rights and freedoms, but have also a more positive intent: the idea behind these sanctions is to confront the offender not only on a painful way with his/her criminal act, but to confront him at the same time with his or her responsibility to him/herself, and to society, by giving the opportunity to do something good back to the victim and/or society. Restorative justice is the modern slogan on which these sanctions are based. To this category belong sanctions as: repairing the damage, compensating the victim, mediation, following social-training courses, following alcohol-traffic courses, performing unpaid services to the community and probation.
5. HOW SUCCESSFUL ARE THE CSMS?

13
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

If one takes stock of the daily sentencing practice in most of the countries, one can observe that especially the community service, and to a certain extent also compensation to the victim and mediation to the victim are being used on a large scale. This is the case in, for example, in France, England and Wales and the Netherlands . But also in countries like Czech Republic, Finland, the Baltic states, and Belgium where the community service was introduced only recently, this sanction seems to have been accepted by judiciary and society as viable penal sanction and has gained firm footing .In some countries this penalty of performing unpaid work for the community is already gone up to the third place on the list of alternatives to imprisonment (after the fine and suspended sentence/ probation), and the number of such community service orders is increasing annually. This is especially the case in England, France and the Netherlands, where each year

DOCTRIN+

more than 50.00, 20,000 and 30,000 community service orders or combination orders, respectively, are imposed on adult offenders, either as a principal sanction or as a special condition attached to a suspended sentence. It is too early to estimate in how far these new sanctions that were introduced recently in the new EU-Accession countries have already attracted the same positive support by society as is the case in many of the West-European countries. Also it is not yet clear whether the judiciary is willing to accept these new ways of dealing with crime and criminals. But also in these countries who are reforming their criminal law system the prospects are promising. Interesting aspect are the divergences in the applied tariff system for these new community sanctions. The maximum number of hours that a community sanction can contain varies from 240 (Slovenia), 280 (Latvia), 300 (Hungary), 400 (Bulgaria and the Czech Republic) to 1000 (Lithuania). In most of the West-European Countries the maximum varies from 240 to 360. In Estonia prison sentences up to two years can be replaced by community service. In Estonia imprisonment corresponds to 4 hours community service, while in the other Accession countries this conversion rate varies from 2 hours to 6 hours as equivalent to one day in prison.
6. IN HOW FAR ARE THE EXPERIENCES WITH COMMUNITY SANCTIONS USEFUL FOR COUNTRIES LIKE THE REPUBLIC OF MOLDOVA?

14
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

The Republic of Moldova has to face a large number of prisoners. Last year the ranking list of the prisoners ratio in the world reported for the Republic of Moldova almost 300 inmates per 100.000 inhabitants. The average number of inmates in the EU countries is three times lower. What one also can observe is that especially in the countries with a very high imprisonment rate the prison conditions are very poor and that the large number of prisoners is too great for the buildings available and that these countries are confronted with a gross overcrowding. What we also know is that for a series of reasons a high use of prison is not an effective way of protecting the public from crime. Besides, imprisonment is a very expensive way of reacting to crime in terms of financial costs and also in terms of the social damage it can cause. As we know from the 250 years of prison experience locking up human beings in prisons can: worsen the addiction and mental problems many prisoners have; allow criminal networks to be informed and strengthened; break up families be a place for the transmission of infectious diseases and damage to mental health; disrupt prisoners ties to society such as home, friends and work; as far as female prisoners are concerned: to put them in prison means that their children will be taken from them and have to be placed in the care of a relative or the State. Also to give the highest priority to the introduction and the implementation of community sanctions can also for the Republic of Moldova be a successful instrument to reduce prison overcrowding and prison use and thus also the high costs of the penal system. As we know from experiences in other countries it can also lead to a move to a more community-oriented system of justice with the change to put some more emphasis

DOCTRIN+

on the needs of victims of crime and can stimulate a wide-ranging debate on criminal policy. Interesting aspect is also that despite the persistent call for tougher and more deterring sentencing practice amongst politicians and mass media criminal justice authorities, there are clear and sufficient indications (derived from opinion surveys) that, generally speaking, society supports the use of CSMs. For many crimes even serious ones it is striking that the majority of the public seems to prefer community service, restitution and intensive treatment or training programmes to imprisonment and other custodial sanctions. Various public opinion surveys in a lot of countries show that despite the increasing crime rate and the call for harsher repression, citizens in general if the were to play the role of a fictitious judge they would impose less severe penalties on offenders compared to those imposed by real judges. These surveys show that public opinion strongly supports use of burdensome sanctions like community service and restitution, but seems to provide little support for soft sanctions such as fines and house arrest.
7. SOME RECOMMENDATIONS

For countries who are starting now to introduce and implement community based sanctions it can be useful to take into account the lessons learned by other countries when trying to develop and implement alternatives to imprisonment. Being aware of the experiences with community based sanctions in other countries one is more able to avoid the mistakes made by others. According to my opinion these mistakes can be avoided when at least the following basic requirements can be fulfilled. Many of these recommendations are nowadays also fully adopted by the Council of Europe and are laid down in the recently revised European Rules on community sanctions and measures. Based on my lasting experience with community sanctions I consider as most important requirements: 1. That unconditional short custodial sanction statutorily will be reserved as ultima ratio, i.e. that judges first have to take into account non-custodial sanctions before imposing custodial sentences. 2. That the level of minimum sentences as prescribed by law is not so high, that they create a too high threshold for the application of community sanctions. 3. That community sanctions primarily will be imposed as substitute to deprivation of liberty or custodial sentences. 4. That sufficient financial and human resources are placed at disposal of the organisations responsible for the implementation of community sanctions, in order a) that they can fulfil their tasks and duties on the same base as prison authorities can do when executing prison sentences and b) that community sanctions can also be applied for more categories of offenders than is the case up to now in most countries. 5. That the organisations which are responsible for the implementation and organisation of these community sanctions can operate to a large extent independently from the Ministry of Justice an/or the Public Prosecution Service and the Courts. 6. That strict criteria are developed which avoids that pre-trial detention can be abused as a form of pre-trial custodial penalty, which makes community sanction afterwards illusionary.

15
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

7. That non-compliance with community sanctions not automatically lead to the imposition of a prison sentence and does not constitute a criminal offence. 8. That the money, saved by the relatively cheap community based sanctions at least partly will be invested in improving the living conditions of prisoners. 9. That community sanctions are not longer considered to be alternative sanctions, which means are subordinated to the prison sentence, but are acknowledged as real sanction, as sanction in its own right. The real alternative in this sense must be fine/imprisonment, subordinated to the community sanction. 10. That there will be a standing evaluation of the application of community sanctions in practice, carried out by an independent committee or research institute. 11. That the implementation of community sanctions will be carried out under some supervision by an independent committee or committees, in which representatives of the Public Prosecution Service, the Judiciary, lawyers, Probation Service, Police, Trade Unions and Employers Organisations and Universities are participating. 12. That the law contains a clear and rational conversion rate between the community based sanction on the one hand and the subsidiary sanction (fine/detention and substituted sentence on the other. 13. Last but not less important: That before new sanctions are applied on a large scale, one first try to get some experiences and knowledge by setting up some experiments on small scale in one or only few areas. The best results with community based sanctions have been achieved in those countries, where this policy was applied (England and Wales, France, the Netherlands, Norway). These experiments have demonstrated to be necessary to get the involvement and commitment of the judiciary, lawyers, labour organisations, public opinion. Besides, they are necessary to give the Probation Service the opportunity to learn from these experiences and to set up during this experimental period an adequate organisation and infrastructure and to develop the required working methods. When for one reason or another such an experimental period is not possible, it is advisable to take at least some time to prepare the infrastructure, which is needed for a real and viable implementation of community sanctions.

16
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Prof., Dr. Arie BLOED


Expert OSCE, Olanda

THE SLOW PROCESS OF POLICE REFORM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: SOME LESSONS LEARNED
1. INTRODUCTION

Revista de [tiin\e penale

More than a decade after the fall of communism in the countries of Central and Eastern Europe (CEE) the reform of the old-fashioned, militarized and highly centralized police organizations in these countries remains a delicate issue. Although numerous reform measures have been introduced over the past years, aimed at democratizing the police and officially directed at reforming the police force more in the direction of a public service, a lot still remains to be done. Police organizations in many former socialist countries continue to suffer from major problems such as the lack of public confidence, corruption, abuse of power, use of the police for political purposes etc. Even though drastic reform measures in several countries seem to indicate that professional policing in a democratic society is coming closer, one cannot overlook the fact that many of such measures in reality have mainly a cosmetic nature. For instance, demilitarization of the police is a welcome step, but if it mainly remains a paper and legislative exercise without thorough-going structural changes within the organization, hardly anything substantial is achieved. Not only governments have introduced lots of reform measures in the post-communist countries in the past decade, foreign donors have also been very active in this sphere. Taking into account all efforts undertaken so far, one would have expected a radical change in the way police are functioning in these countries. Reality is different though. Although police in many post-communist countries are definitely changing in the direction of more transparent and accountable organizations, lots of obstacles still have to be taken. Experts agree that real change in quite a few former socialist countries has been very slow or is even absent. A statement by a former chief of police in one of these countries might serve as an illustration: Our governments have introduced lots of measures to reform our police. As a result our life has become more complicated and miserable and the policemen in the street are still functioning exactly the same way as under communism (in an interview with the author). Taking into account that this man was police chief in one of the EU accession countries, this statement should lead to the question why police reform in several post-communist countries is making such slow progress and sometimes apparently is failing. That is exactly the purpose of the present paper: as police reform in so many countries is still an issue of major concern, what are the lessons learned from the past years? How can it be explained that police reform has been such a slow and delicate process and why was it so often confronted with seemingly insurmountable obstacles? In trying to give some explanations, I base myself, in particular, on my own personal experiences with police reform in the countries of CEE.

17
ANUL I 2005

DOCTRIN+

2. SOME LESSONS LEARNED

Reform of police is a continuing process in virtually all countries over the world. The complexities and difficulties of such reform processes are widely known, also in well-established democratic countries. Even in the Netherlands the last drastic reform of the police organization took more than a decade and was accompanied by many setbacks and failures. So, what then could be expected from the reform processes in CEE, countries without a democratic tradition and often confronted with a serious lack of resources (both material and human)? I guess that one of the big advantages of CEE countries in the past decade has been the general conviction among almost all decision-makers that true reform of the police was and is really needed. The transition to democracy in all these countries could and can not be accomplished without a simultaneous reform of the police forces. This implies that reform measures could more easily be taken and change could have been achieved faster than in many other countries which are under the impression that their transition has been achieved already many years or even centuries ago. This raises the question about the many failures and slow progress of police reform in CEE with an even greater urgency. Let me try to offer some explanations for the rocky road of police reform in CEE, which are of a general nature, although I fully realize that there are major differences among individual countries in CEE. Moreover, I should emphasize that my reflections are clearly not meant to be of an academic nature, but are rather based on practical, personal experiences with police reform in, in particular, the countries of CEE since the middle of the 1990s. Although my reflections are mainly related to developments in former Soviet countries, they also hold true to a considerable extent for several Central European states, many of which have joined the EU in May 2004. 1) Political decision-makers often lack understanding of the nature of police work All experts will agree with me that the work of police is very complex and requires highly professional skills. As it concerns large bureaucratic organizations with delicate tasks, reform of such organizations should be approached carefully and with full understanding of the tasks and nature of the organization. It has regularly struck me that in the countries in transition the political leadership has often been taking reform decisions without being hindered by an adequate knowledge of the functioning, tasks and nature of the organizations which are being targeted. Although there is a general consensus that reform measures are needed (even among most of the senior police managers), professional skills are required to come to an effective reform program. Too often the new political leaders in the post-communist countries have taken measures, inspired by ideas from more developed democratic countries, without properly taking into account the specific circumstances of their own country and without good knowledge of the requirements for a fully professional police organization. Too often, also, the police are still highly politicized, which is reflected in major changes in top positions in the police with any change of government. It doesnt require further explanation that this is a serious hindrance for the development of a truly professional police organization, in particular when non-police professionals are being appointed in top positions within the police. Besides, it has to be mentioned that in seve-

18
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

ral former Soviet countries the police are still being abused for purely political reasons, actually helping to secure the political leadership to remain in power. It is self-evident that in such countries the minimum requirements for a real reform of the police into a professional, public-service oriented organization dont exist. Technical support for police in such countries may serve the interests of foreign donors or are sometimes even based on a somewhat nave hope for improvement in the longer term, but in my view it definitely doesnt contribute to a process of policing in a democratic society. 2) Reform measures are being introduced without a proper strategy for police reform Another striking phenomenon in the area of police reform in the CEE countries is that the political leadership is introducing all kinds of changes without first developing a comprehensive strategy for reform. One can regularly witness measures to change the structure of the police, for instance by introducing municipal police next to the national (state) police, without considering the main question: what is the role of police in a democratic society? What should be their mission? How to develop a reform strategy? Quite a few countries have indeed developed so-called strategies, but at closer look one mainly finds a list of activities without a proper strategic context. The result has been that many measures have been taken on an ad hoc basis. It often happened that reform measures were even conflicting with each other. A good example is Lithuania, where municipal police has been introduced in the country in the nineties. The result was serious problems in, for instance, the command structure, but also in the educational sphere. In stead of one central police educational institution (as before), the municipal police started its own police school. As the national police leadership was highly dissatisfied with the quality of training at the national police school (located within the Law Academy), it started its own police training institution in order to teach its men the necessary practical skills. The result was that at the end of the nineties this small country had the privilege of three police colleges, whereas one would have been more than enough. (See also below sub 4.) It is self-evident that developing a comprehensive police reform strategy is not an easy task, certainly if such strategies have never been developed before. One would expect that foreign donors could lend a helping hand in developing national reform strategies. However, that is not as easy as it looks like. In the first place, foreign donors are usually more interested in promoting specific activities of a shorter-term nature than assisting in the development of longer-term strategies. In the second place, donors are often confronted with police and political partners who dont fully understand what the foreign counterparts are trying to promote. Quite often there is the belief in CEE countries that police should indeed improve its public image and its relations with the society, but that the police as such are functioning not so badly at all. There is often no understanding why major efforts should be undertaken to reform, for instance, in the area of accountability and transparency of the police. Regularly it takes time and practical experience with reform measures at a limited scale, before the counterparts in the CEE countries start to really understand what it is all about. This is a main reason, why, in my view, police reform should be approached very carefully and step-by-step. It is often a process of learning by doing and by doing things, preferably on a pilot basis, one learns from ones own mistakes.

19
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

However understandable the lack of full-fledged reform strategies may be, it is undoubtedly one of the main reasons for the slow progress in police reform in CEE. With the best intentions changes have been introduced which sometimes resulted in difficulties and paradoxical results. It also explains why so many police organizations had to face changes in their structure without having clarity what the role of the police in the newly democratic society should be. (This is, in my view, approaching police reform in the wrong order: structural changes should result from strategic choices and not vice versa or, in other words, structure should follow the mission of the police and not vice versa.) 3) Expertise within the police forces is often neglected or, at least, hardly tapped Another interesting phenomenon is that the political leaders in newly emerged democracies underestimate the professional expertise which is available within the police ranks. True, it is clear that several older police officials from the communist times can hardly be maintained in a modern professional police organization. However, it is also my experience that in most countries there are brilliant police experts available, often in the highest police ranks. The fact that the political leaders do not or not satisfactorily consult with such specialists can only be regretted. This is one of the reasons why in so many countries the police organizations feel ignored and badly treated by their political masters, who fail to tap the available expertise. It is clear that democratically elected political decision-makers should take the final decisions, but involving the police organizations themselves could only build a better basis for, sometimes, painful decisions to be taken. The question why such consultations hardly take place in several countries is hard to answer. It may be related to the feeling among the new leaders that they have the democratic mandate to take decisions affecting important state bodies such as the police. But it may also be related to a serious distrust in the police among the new leaders, who, therefore, rather aim at imposing new measures than opening up a consultative, participatory process with the police leadership. The bad public image of police in so many countries undoubtedly also has its effect on the perceptions of the public policymakers. A good example was offered in a discussion I had some time ago with a minister of interior in one of the CIS countries (in this case a country governed by a communist government!) who explained that the police not only had to get much closer to the people, but that in particular criminals within the police had to be tackled. Although this minister had close personal friends within the police, it was clear that he was more interested in foreign experiences than in advice from his own police. However understandable this may be, at the same time it is a missed chance, since the best police specialists within a country, knowing all the ins and outs of the functioning of their police, are usually members of that same police organization. 4) Models from other countries are copied without properly taking into account the specific needs of the country concerned The lack of a comprehensive strategy and the lack of understanding of the nature of police work have regularly resulted in the adoption of policy measures which did not address the real, substantive problems in the police organizations in post-communist countries. Besides, a serious problem also became the fact that some countries in transition often copied models of successful police reform in other (mainly Western) countries without adapting them to the real needs of the country concerned. If the same

20
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

states adopt models from different countries for different aspects of police work, the chaos potentially becomes even larger. This has happened too often, also as a result of the selling practices of the army of foreign police specialists, offering the countries in transition their services. This does not imply that the policy makers in the post-communist countries are not intelligent enough. Apart from the above-mentioned aspects (lack of understanding etc.), it is also due to the fact that the administrations in many of these countries simply lack human and material resources to do in-depth analysis of possible policy measures. It is only natural that policy-makers with good intentions are charmed by models of successful police reform in other countries and try to introduce similar changes in their countries. It is often also the result of the fact that new policy-makers are sometimes overwhelmed by the problems they face and which they simply dont know how to address effectively. I still remember a recent meeting with a newly appointed deputy minister of the interior, in charge of police, in one of the CIS countries, who invited me for a meeting to discuss police reform. When asked about his plans, he honestly answered: I have no idea, but having listened to you at the conference the other day, could you maybe tell me what could be done? Of course, this is much more typical of poor and small post-communist countries than for the Russian Federation. Russia has the disposal of many more resources and expertise than other countries in the CIS and can benefit from a considerable expertise in the area of policing. The quality of police research and training in Russia has an international reputation, attracting students from many other countries in the region. One cannot just blame the leaders of the post-communist countries for copying models from Western countries; the foreign donors are part of the problem as well. Too often they only present their experiences from their own countries as the best solution for the country which they happen to visit. Some of these same Western specialists should be much more careful and explain also the potential problems which certain policy measures could be confronted with. They should also be very careful in selling their products and be much more sensitive for the local circumstances than I sometimes observe. A good example of such destructive behavior is Mongolia, where four years ago a new police law was submitted to parliament, basically drafted by Bavarian specialists, and aimed at introducing municipal police in Mongolia with its very small population. The law was drafted without any consultation with the police leadership and did not at all take into account the specific circumstances of the country. With a good sense of humor, the then chief of the police told me: First we have to become Bavaria and then we can apply this law! At the end, a change of government prevented this law from being adopted. Nevertheless, it explains why some donors are busy trying to prevent certain policy measures which are contemplated under the influence of other donors. It doesnt require much explanation to prove that this is an unsatisfactory situation which doesnt bring benefits to anybody. 5) Lack of donor coordination Lack of donor coordination is another major problem in the area of police reform in CEE. Many governmental and intergovernmental donors are active in this area, each with their specific agendas, in addition to the fewer private donor organizations. If all these resources would be pooled in the framework of a comprehensive strategy, this would be a major force supporting and pushing police reform in the region. Reality is, however, very different. The coordination of donor activities has never been a success

21
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

story, if it has been tried at all. Usually, each donor simply follows his own agenda and tries to sell his product for the benefit of the recipient country. This can also be explained by the fact that several donors (e.g. the USA or the EU) have a clearly political agenda, addressing police problems from their own self-identified interests, how well understandable these may be. The EU, for instance, is strongly interested in strengthening border control in the (former) accession countries, whereas together with other major Western countries it is also very interested in fighting cross-border crime, organized crime, trafficking in drugs, arms and human beings and the like. One also has to realize that effective coordination among donors can be complicated by many reasons: institutional differences, different procedures, etc. However, even though true cooperation may be a bridge too far, coordination with an effective exchange of information may already be very helpful to complement each others work and to contribute to the effectiveness of the various activities. However, such coordination is very often lacking, which allows recipient states also to play the one donor against the other. Sometimes it is even impossible to get information about what certain donors are doing. Just as an example, the German embassy in Skopje in 2001 was unable to inform me about the police reform activities which were undertaken by the Bavarian colleagues in Macedonia. As another example, in 2002 the OSCE was unable to get information about the Russian support programs for the Kyrgyz police. 6) Donors aim for short-term achievements and often neglect a more comprehensive approach of strategizing jointly with their partners Finally, a major short-coming in most donor activities relating to police reform should be mentioned: their short-term nature. Donors typically try to achieve quick results and want to spend their money within very strict time limits. It goes without saying that long-term strategizing and longer-term involvement in real institution-building is almost impossible, if such criteria are being applied at all. Besides, many donors want a guarantee that the expected results will be achieved for almost 100 per cent. Police reform cannot be approached in this way, as it is a highly delicate process with often uncertain outcomes. Results cannot be achieved within a short time. Actually, reform of a large, bureaucratic police organization requires a long-term approach which requires an involvement of rather 10 than 5 or less years. The only intergovernmental organization which tries to achieve longer-term involvement with a more institution-building approach is the OSCE which started a new police unit with a Senior Police Advisor in the course of 2002. Kyrgyzstan has been selected as the first key country for a large, technical support program with a budget of almost 4 million EURO for a period of, initially, 18 months (2003-2005). It is explicitly foreseen that this initial phase will be followed by an involvement for several more years. Time is too short to judge whether this new OSCE activity will be successful, although the first experiences in Kyrgyzstan are reportedly of a rather mixed nature. The short-term nature of many donor activities also explains why so much funding is spent on training of police. Without underestimating the value of police training in a reform process, just training will never bring sustainable results, if it is not part of a more strategic approach. If training aims at a different police behavior, this must necessarily be accompanied by structural measures within the police organization itself. That is why so many police trainings by so many donor organizations have, in my experience, only a

22
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

very limited impact with the exception of training programs of a purely technical nature (e.g. money laundering or cyber crime).
3. RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE INVOLVEMENT OF DONORS

From the above analysis it becomes clear which issues warrant further attention and, in particular, change. I will try to summarize them briefly. 1) More strategic planning needed with due respect for the local circumstances It is obvious that governments in countries in transition require a lot of assistance in reforming their police organizations in the direction of public services. Without underestimating the value of small-scale and focused support programs, it is clear that these countries need most of all support for developing a really strategic reform process which properly takes into account the local specific circumstances. Practice shows that there is a growing awareness about this need, also in the work of bilateral donors. An example might be the work of the Swedish Development Agency (SIDA) which in 2002-2003 developed a complete road map for police reform in Sri Lanka which is used as a basis for lobbying other donors to step in. This is a model that deserves to be followed widely. The OSCE is following a similar policy now in Kyrgyzstan, developing a long-term strategy for police reform until 2011, although it seems to be aiming at raising all necessary funds itself from its Member States. However, the plan could become a road map for other donors as well. 2) More comprehensive approach needed Apart from support for developing comprehensive, long-term strategies for police reform, foreign donors should also more carefully evaluate the impact of their many short-term projects. Actually, I am regularly surprised to see how in quite a few instances relatively little attention is paid to a careful assessment of the impact of support programs. Sometimes donors seem to be more interested in spending money than in learning whether the money was well-spent. However, critical evaluations of, in particular, police training programs often indicate that it is hard to measure impact and that quite a few of such programs, in particular trainings on human rights for police officers, actually have no visible results. It again shows that support programs should be part of a more comprehensive, strategic approach, since just training programs are usually unable to bring about structural change. A change in police behaviour usually will only be achieved if the criteria for police performance are being changed in order to reward the expected different behaviour. 3) More longer-term involvement needed Although I realize that it may conflict with the internal rules of many foreign donors, nevertheless, practice shows that police reform programs should be based on a longerterm involvement. As explained above, police reform is a delicate, time-consuming process and requires the involvement over several years. Therefore, if donors can only support short-term programs, they should carefully consider whether such programs are suitable for bringing about a change or focus on very specific, technical needs of

23
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

the countries concerned. I can only repeat that quite a few short-term police training programs of a more general nature (on issues such as human rights in general, torture, interrogation skills) usually have a doubtful outcome and the funds may even be used for better purposes. 4) More use should be made of local expertise (East-East approach) Another recommendation is to make much more use of expertise which is close to the culture and situation in the countries concerned. A traditional way of behaviour nowadays is that bilateral donors very often use only police experts from their own countries, who usually are familiar with policing in countries in transition only to a very limited extent, if at all. Multilateral donors have more flexibility, but here too experts often are recruited from the more developed countries. It is clear, however, that experts from more developed countries in transition could be excellent consultants for work in the lesser developed countries in transition. They are much more familiar with the policing scene in the latter countries, often speak the locally used language (usually Russian), whereas their counterparts seem to trust them more than experts from developed Western states whom have limited experience with policing in post-Soviet states. Hungarian or Czech police experts, for instance, have performed very well in some post-Soviet states, helping their colleagues to develop reform strategies and programs. This would also counter the tendency of a considerable number of police experts to sell the models from their own countries as best practices for the countries to be supported. 5) Better coordination among donors As it has been observed above, donor coordination will always remain a delicate issue. Nevertheless, all efforts should be made to achieve the highest level of coordination possible, both for the sake of the countries which require support and for the donors themselves. Even though coordination may be a bridge too far, maximum transparency could be achieved by sincere efforts to share information. This would allow for a more effective complementarity of all donor activities in the countries concerned. It is self-evident that many more recommendations could be made, but I believe that the five above-mentioned belong to the most important ones. It is clear that donor activities in the area of policing are shifting substantially in the past few years, also in light of the huge demands in countries such as Iraq after the US invasion, and become more substantial and comprehensive in scope. It may only be hoped that this tendency will be continued.

24
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Martin WRIGHT

Vice-president of Restorative Justice Consortium Great Britain

CAN RESTORATIVE JUSTICE REDUCE THE BURDEN ON THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM?*
May I begin by congratulating all those responsible for the great progress towards restorative justice that has been made in Ukraine in a remarkably short space of time. This is part of a process that has been taking place in many countries in recent years. It comes from a recognition that the victim of crime should have a larger role in the response to crime, and that offenders should do what they can to repair the harm that their action has caused. There is also a role for the community in making a constructive response, both by supporting the victim, and also by making it possible for the offender to fulfil the agreement that he or she has made. This paper will consider what are the difficulties faced by the CJS, and why are the difficulties not being resolved? It will then suggest what can be done about them. Firstly, there are conventional responses, and then a different response based on restorative principles will be proposed. Finally the possible effects of such an approach will be explored, including the important role of those who administer the justice system and will be responsible for making sure that the restorative process lives up to the restorative ideal. First let me tell you about two cases.
Annes house had been burgled while she was out during the day. She had previously suffered from depression and the burglary brought it back. When mediation workers visited her, she said that she would like to tell the offender about the impact of his actions and ask him some questions. She would like to know what sort of person he was. The offender, William, said he was willing to take part in mediation, but only if the request came from the victim herself not if it was set up with the intention of rehabilitating him. It was not possible for various reasons to arrange a direct meeting, but the mediators asked questions on Annes behalf. When she had heard his responses, she asked the mediators to deliver a written reply to him. He asked them to pass his apologies to Anne, and agreed that she could be shown a photograph of him because she needed to know what he looked like. The mediators felt that this process helped Anne to regain some peace of mind.

25
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

In the second case, although the victim was a legal person (the London Metro) the offender was shown how other people are affected; but also he was able to explain what he felt about his actions. This case also shows that organizing reparation can be quite complicated , because it is necessary to make sure that the offender does not injure himself or other people while he is doing it.
Ian received a Reparation Order for criminal damage. The offence involved painting graffiti on London Underground trains and stations. Ian often spoke of his love for graffiti and saw it as an art form rather than a criminal offence. It was therefore decided that if at all possible,

____________
*

Paper presented to conference on Forming a Ukrainian restorative justice model, organized by Ukrainian Center for Common Ground, Kyiv, 10-11 February 2005.

DOCTRIN+ the Youth Offending Team1 worker would supervise all or some of his 24 hours in partnership with London Underground. Moving trains surrounded the depot, live electric rails and overhead cranes and although both LU and the YOT were keen for direct reparation to take place, they were apprehensive about the risks. The YOT worker met with the manager of the depot, then with the health and safety team at Wandsworth Council and drew up an extensive risk assessment, which he also presented to Ians social worker and the manager of the YOT. It was decided that it was possible to minimise risk to a safe level and it was agreed that they would complete Ians reparation at the depot. Task Over the space of four Saturdays, for 6 hours each time, Ian completed the following tasks: Health and safety training. Having discussed all procedures for health and safety, Ian was issued with a bright yellow, reflective visibility vest and waterproof jacket, waterproof boiler suit and hood, goggles, rubber gloves and rubber boots. A tour of the repair depot, looking at graffiti on the trains. Discussion with various team leaders (foremen) who deal with graffiti on the cost and consequences to London Underground and the public. Case study discussions on various cases where investigations have lead to arrests for graffiti, and on how the police collect information. Removing graffiti from the inside and outside of trains using chemicals, clothes and grinding machines. Outcome London Underground became enthusiastically involved in this project. As the programme worked with 5 different team members, the cost in terms of manpower and equipment was high, but LU believed it was worthwhile and are committed to working with the YOT again. Ian learnt a huge amount, particularly about the jobs of those who have to remove the graffiti, the teams of cleaners tended to be poorly paid shift workers, and the work was dirty and boring. Ian spoke openly about his offences and also about how this experience had changed his outlook. Ian has since completed his order and become involved in various legal graffiti projects for youth organisations. He is currently applying for an art and design course2.

What are the difficulties faced by the CJS?

26
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

In many countries there are long delays in the courts, and prisons are overcrowded. Part of the reason is simply that the criminal justice agencies are doing their job. They act on the assumption that they should encourage people (usually victims) to report crimes to the police. The police detect as many offenders as possible, prosecutors charge as many of them as possible. If they are convicted, most of them then have to be supervised or imprisoned. Another reason is the number and length of prison sentences; it is aggravated by the delays in the courts, which means that large numbers, who are innocent until proved guilty, are in prison awaiting trial. Some countries use few sanctions other than prison, and have high prison populations, especially if their prison sentences are relatively long. The greatest offenders in this regard are the United States, with nearly two million ____________
Youth Offending Teams (YOTs) are responsible for providing the services that the court orders, including reparation (work for the victim or the community) and mediation, provided that the victim is willing. 2 Thanks to REMEDI (Restorative Justice and Mediation Initiatives), South Yorkshire, and to Guy Masters, respectively, for information about these cases. Names and details have been changed to preserve anonymity.
1

DOCTRIN+

prisoners, 686 for every 100 000 of the population, and Russia with nearly one million, 638 per 100 000. A recent survey found that in Ukraine the rate is 406, in Poland 213, in the United Kingdom 139 and in the Faeroe Islands 21 (representing 9 prisoners in the population of 40 000!) (Walmsley 2003). The introduction of community sanctions does not, however, necessarily lead to a reduction in the prison population. In Estonia, for example, with 4 723 prisoners (337 per 100 000) at the time of Walmsleys survey, a probation service was created in 1993; but the prison population remains high, three new prisons are planned and in addition some 5 000 people were placed on probation (Hilborn, personal communication 2004). It is generally accepted by criminologists that there is little correlation between the crime rate and the imprisonment rate; for example the crime rate increased during the 1990s both in Poland where the criminal policy was liberalized, in Romania and Bulgaria where the liberalizing tendency was much less evident, and in the former Soviet republics where imprisonment rates remained high (Krajewski 2004: 398). In England and Wales the prison population has been rising in recent years although crime rates have been falling. The average prison population was 45 817 in 1992 and 70 816 in 2002; in that year the cost was 4 821 million (Office for National Statistics 2004: tables 11.10, 11.12). The British Crime Survey found approximately 12.3 million crimes in 2002/3, 36 per cent fewer than in 1995 (Simmons and Dodd 2003: 22; Independent 22.7.04). This probably has more to do with the fall in unemployment than with sentences imposed in courts. In the United States it was shown some years ago that that among the fifty states, those with high imprisonment rates were not necessarily those with high rates of recorded crime, but were more likely to be politically conservative and to have more black and poor citizens. A high crime rate was associated with factors such as unemployment and the level of urban population (William Nagel, cited in Wright 1982: 49). Similarly, the number of executions was not related to the homicide rate (Sellin 1980).
Why are the difficulties not being resolved?

The task that the criminal justice system has set itself is like that of the Danads, the young women in Greek legend who forever had to try to pour water into jars that had holes in the bottom. If the seriousness of crimes (or at least, of those crimes reported in the media because they are exceptional, and therefore news) appears to be increasing, there are demands for more and longer sentences, but these will never be enough they do not affect the crime rate, and it will always seem that the pain inflicted on the offender does not match the harm which the offender caused to the victim or his or her relatives. If community sentences are used, such as probation or community service, there are demands for strict enforcement, which in turn leads to more people being sent to prison although their offences were not serious enough to justify prison in the first place. There is a tendency for policy-makers to over-simplify. They see criminals and non-criminals. We are the non-criminals; we do not commit crimes, we are more likely to be victims of crime. They are criminals, or at least anti-social. To control offenders, as the British prime minister Tony Blair said recently, what has to happen is that the penalty they are paying for being a nuisance becomes more of a hassle for them than to stop being like that (Guardian, 1.9.2004). Psychological research, as well as everyday experience, has long shown that a crude behaviouristic method that emphasises punishments more than rewards is effective only for a short time and under specific conditions that the criminal justice system does not provide (Wright 1999: chapter 2).

27
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Prisons are expensive, even when overcrowded and inhumane. To reduce their inhumanity costs even more: they require workshops, education and human relationships, and help in overcoming the effects of imprisonment itself. All of these needs are competing, within the law enforcement budget, with the needs of victims. They need to be kept informed, supported, and in some cases offered compensation or therapy. The cost is very small compared with the cost of prisons, but it is difficult to find even this amount when the prison system is making such great demands. The existing system has other shortcomings that are also serious, although they do not actually increase its workload. For example, traditionally it has treated victims only as witnesses, and has not kept them informed about the progress (or lack of progress) in their case. Too often, especially in an adversarial system, the defending lawyer regards it as his or her task to undermine the evidence of the victim-witness, trying to make them contradict themselves in order to create reasonable doubt in the minds of the jury and thus to secure an acquittal. The defendant has every incentive to deny, or minimize, the harm caused to the victim, in order to be acquitted or to receive a lighter sentence.
What can be done about them?

28
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

(a) Conventional responses The conventional response, of course, is to demand more of the same: to try to find ways of making the court process faster and more efficient, with fewer cases delayed because papers have been lost, fewer witnesses called to prove points which are not disputed, and so on. If more courts and more prisons are needed, they should be provided. This approach is often accompanied by tough political rhetoric, encouraging the courts to pass longer sentences, and sometimes changing the legislation to increase the permitted maximum, or to set a minimum. In an adversarial democracy, this can lead to an auction in which politicians try to outbid each other in toughness; and they are encouraged by some sections of the media. For example a leading article in The Sun, the newspaper with the largest circulation in Britain, was headed Prison works (a slogan used by the then Conservative home secretary Michael Howard) and applauded the high level of the prison population, saying If the jails are full, then build more (22 May 2003). Sentiments like these are based partly on retributive ideas, and partly on the behaviouristic psychology that has been mentioned above. The conventional view obviously has some foundation in everyday experience, but it is far from being the whole picture. Even people who have done bad things are capable of doing better. When someone harms another person, some response is required, but punishment is not the only possible response. A further unwanted side-effect is that punishment makes people think of themselves; they try to deny or minimize what they have done, and hence deny recognition to what the victim has suffered. (b) A different response Restorative justice, on the other hand, turns the offenders attention to the other person and encourages him or her, as we say, to come clean, to admit having taken part in causing the harm. A note on terminology: it has been suggested to me by a Russian colleague that a more appropriate translation of RJ into Russian might be . If I understand correctly, implies being just , the

DOCTRIN+

results of the justice whereas refers to the procedure, the machinery of imposing judgements? In German there is a similar distinction between Gerechtigeit and Justiz. . Everyday experience also shows that fear is not the only way to induce people to behave well; another powerful motivation is to win the approval of those for whom they have respect, and in turn to earn the respect of the victim and other people by being willing to meet the victim and to make reparation. Restorative justice approaches the problem from a different angle: Focuses on the harm (and sometimes the dispute), not on the crime Allows those affected by a crime to take part in the process, express their feelings and consider how to repair the harm Holds the offender responsible, but also Provides resources to enable him or her to make amends Involves the community in the process. Learns, from the restorative process, ways to prevent crime. Restorative justice does not encourage labelling. Firstly, it does not label people as offenders but as individual human beings who have harmed someone else or the community. Many, though not all, are capable of experiencing remorse, especially after hearing the victim speak of his or her experience. Many are willing to make amends voluntarily, without being compelled to do so by the threat of punishment. Secondly, restorative justice does not assume that everything that can be labelled crime should be treated in the same way. The commission of a crime is a three-stage process: the legislature decides that a certain act is criminal, someone performs that act, and someone decides to report it to the police. (One could add further stages, for example the police must decide that it was indeed a crime, and a court must confirm this.) Thus one cause of the rising crime rate is parliament by creating new offences. The number of harmful incidents has not necessarily changed. To-day thousands of people may be using inside information to make a profit on the stock exchange, or looking at pornography on their computers, or using dogs to chase foxes; the behaviour may be reprehensible but not criminal. To-morrow a new law may come into force, and all those actions become crimes. In England it is now an imprisonable offence to fail to send your children to school (Independent 15.4.2003, Daily Mirror 18.9.2004). Some Turkish politicians want to make adultery or unfaithfulness criminal (Independent, 15 and 17. 9.2004). Among less serious offences the problem is even more serious. Already in 1980 it was estimated by Justice, the British section of the International Commission of Jurists, that there were about 750 crimes, defined as having an intent of dishonesty, deliberate physical injury or sexual gratification, and some 6 500 breaches of administrative regulations, or actions of carelessness or omission not involving moral turpitude. It was suggested that the latter groups could be designated as contraventions (where the offence is not disputed) (Wright 1982: 82-3). At a stroke the criminal statistics and the burden on the courts would be drastically reduced if these offences were dealt with administratively. Currently, however, they are being increased: according to a British newspaper, between 1997 and 2001 the British government presented 31 new law-and-order bills to parliament, and between 1997 and 2003 it created 661 new criminal offences (Cohen 2004). If a crime is on the statute book, it is still necessary for an individual act or omission to be defined as criminal. In Britain, one agency that takes a pragmatic approach is Inland Revenue. It regards its primary task as collecting taxes, and not prosecution for

29
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

30
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

its own sake; thus it has stated that during 2004/05 We will be focusing on cases where prosecution will do the most to promote compliance and deter fraud (Inland Revenue 2004: 16). Similarly Customs and Excise, whose tasks include he reduction of moneylaundering, is extending existing powers to impose civil penalties as an alternative to prosecuting businesses that fail to operate satisfactory money-laundering controls (HM Customs and Excise 2004: 18). We can explore some of these ideas by looking at three common types of case. In the first, a dispute between acquaintances leads to a fight; for example,. B makes an approach to As girlfriend, and A hits B. One possibility is to treat the incident as crime and prosecute A as an offender. He then gets a criminal record and punishment, court time is used, he may even be sent to prison. A and B will probably never speak to each other again. A second possibility is that B can sue A in a civil court, demanding damages for the injury suffered. The alternative, being used more and more as community mediation services are created, is to treat the incident as part of a dispute. Instead of going to the police, B can go to the mediation center, which invites A to meet B in the presence of mediators. They follow the normal mediation process, asking both to follow basic ground rules such as not interrupting and not using language that could cause offence; each of them describes what has happened in their own words, they express their feelings, and consider how they will behave to each other in future. It has been found in many different mediation services that if both parties are willing to meet, eight or nine cases out of ten will lead to an agreement about future conduct, a continuing relationship or at least a better understanding of the other person. Courts may like to consider how many cases fall into this category. A second common case is burglary1. Here too the conventional response is to prosecute. However, because of the pressure on the system, prosecutors (in common-law countries at least) may make a plea-bargain: they reduce the charge, for example from aggravated burglary (carrying a weapon) in favour of a lesser charge such as burglary: the offender pleads guilty to this, and receives a reduced sentence. This is disappointing to victims, because it fails to acknowledge the full seriousness of the crime that they have suffered2. An alternative is to suspend the prosecution; so as to create an opportunity for mediation to take place In some countries the case is referred to an accredited mediation service, which uses trained mediators. Some mediators are ordinary members of the community who have been trained; this fulfils another aim of restorative justice, namely to involve the community in the restorative process. Victim and offender are given an opportunity to meet. The victim can express feelings and ask questions, the offender can offer an apology and reparation, such as community service, a training course or anger management, and the community3 in turn provides opportunities for the community service and any training that the offender needs. ____________
Many burglaries could be included in the previous example, because the Home Offices British Crime survey has found that about half of burglary victims know the offender (Independent, 4.5.2004). 2 The problem could be avoided by reducing the sentence without reducing the charge, as has been proposed by the Sentencing Guidelines Council in England and Wales (Daily Telegraph 20.9.2004). 3 The community is placed in quotes because there is some discussion about what the term means. Here, it may refer to individuals who offer help or employment, NGOs which offer opportunities for community service or for treatment or training, or local authorities which provide services as necessary.
1

DOCTRIN+

Effects on the system What does restorative justice achieve? Diversion of cases from the system before the start of prosecution or preliminary proceedings obviously relieves the pressure on courts; but in addition, when courts refer cases to mediation before sentence, courts are commonly presented with a package of measures that make custody unnecessary. In New Zealand, mediation (family group conferences) was introduced in 1989 for juveniles for all types of offence except homicide. The conferences were used either as diversion from

Revista de [tiin\e penale

Effects

ANUL I 2005

For the third example, let us take an offender that is a firm, a legal person. As a result of its inadequate safety procedures, the local water supply has been poisoned, and many people have become ill. Criminal prosecution often leads such a company to spend large amounts of money on lawyers who attempt to prove that the company was not legally liable, or if it was to reduce the amount of compensation that it is ordered to pay. There have also been cases where the victims have brought a civil action for damages, which have the advantage that there is a lower standard of proof, but is also likely to be resisted in lengthy and costly legal proceedings. There have however been cases that were dealt with in a restorative way. One Japanese company discharged waste containing mercury into the sea; people who ate the contaminated fish suffered paralysis, nervous disorders and even death. The company agreed to pay each victim substantial compensation, and to meet the cost of dredging the bay; but instead of being made bankrupt the company was enabled to continue trading so that it could meet its liabilities (Wright 1982: 264). Examples of nursing homes, mining companies and nuclear power installations that have improved their performance as a result of restorative approaches are given by Braithwaite (2003: 17-18, 63-66). Here too, the restorative process does not necessarily work by itself; it can be reinforced by public pressure from employees, customers, and actual or potential victims. If however it is felt that, in the current penal climate, a prison sentence is unavoidable, a restorative approach can at least reduce the length of the sentence. In a recent judgement by the Lord Chief Justice of England, Lord Woolf, an armed robber had been sentenced to seven years imprisonment, but this was reduced to five years, because he had taken part in a conference at which the offender, the victim and members of both families were present. He wrote a letter of apology to the victim, promised to tackle his drug addiction, and applied to be transferred to a prison where treatment was available. Advocates of restorative justice would have preferred this to be a substitute for a prison sentence, but at least a restorative element for both the victim and the offender was introduced. (R. v. Collins (2003), Times 14 April) In England and Wales, a new measure (introduced in the Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), which has some restorative features, is the referral order. Magistrates courts are now required to refer all young offenders (with few exceptions) aged 10 to 17, who plead guilty and are appearing in court for the first time, to a youth offending panel. This consists of two trained volunteers and one member of staff. The young persons parent(s) must be there. Other people such as victims and a supporter of the young person can be present, but this has not happened as often as hoped, largely because workers are not accustomed to working with victims. These panels have the potential to conduct a restorative process and reach a restorative outcome; they also involve members of the community.

31

DOCTRIN+

court or, for more serious cases, before sentence. The number of cases in the youth court fell from 8 193 in 1989 to 2 352 in 1990 (from 63 per 1 000 of the population in 198789, the three calendar years preceding the new Act, to 16 per 1 000 in 1990), a reduction of 71 per cent. The figure rose in later years, but remained at a much lower level. Court time was also saved because the new procedure encouraged young people to accept responsibility, rather than denying it and challenging the prosecution to prove it. Custody was not abolished; there is still supervision with residence and corrective training, but the number of young people sent to custody fell from 173 in 1989 to 64 in 1990, a fall of 63 per cent (McElrea 1998). The role of judges, prosecutors and defence lawyers is as important as before, but it is changed. Prosecutors act as gatekeepers to decide which cases to refer to mediation1, and judges oversee the process to ensure that it is carried out in accordance with restorative principles; both judges and prosecutors are then left with more time to devote to the most serious cases and those where the accused denies guilt. Similarly there is a different role for defence lawyers: they no longer represent the accused but advise them; their task is not to deny or minimize the offence but to safeguard the rights of the accused. Ideally, similar protection should be available to the victim.
Reduction of crime

32
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

A frequently asked question is whether restorative justice reduces re-offending. In addition to being desirable in it this reduces the burden on the system still more. The results must be monitored, although advocates of restorative justice maintain that the increased satisfaction of victims would be sufficient justification in itself, even if the reoffending rate was unchanged. If there were less crime, this would ease the pressure on the criminal justice system (unless it compensated by occupying itself with more petty offences). There are three different ways of reducing the number of crimes. One is to reduce the number of actions defined as criminal in the Statute Book (Penal Code). In fact, the number is more likely to increase, as we saw earlier, and indeed this may be necessary. For example, if the new technology of the internet creates new ways of committing fraud, or new industrial technology causes new forms of environmental pollution, preventive action must be taken; but at least legislators should think carefully before adding to the list of actions that are criminalized. It is relatively easy to pass a law saying that something is criminal and must be punished; other methods, such as economic regulation and the power of public opinion, may be more difficult but more effective. The second is to reduce the amount of re-offending. The number of studies of this is growing rapidly. For example, Maxwell and Morris (1999) found that reconviction rates were certainly no worse and may be better in some respects than the closest available comparisons, and that cautious verdict could apply to the research findings generally. They found that other factors in the young peoples lives were more significant predictors of re-offending, such as feeling that they were unwanted by their parents, having no adult at home when they returned from school, being more often hit by parents, and so on: in other words, factors which are outside the power of the courts. Well conducted family group conferences, which induce remorse without making offenders feel bad about themselves, were associated with a lower level of re-offending. ____________
1

In England and Wales, police can also reprimand or give final warning, which may be combined with mediation.

DOCTRIN+

Conclusion

It is not claimed that restorative justice is a panacea, but it could help to reduce the burden on the criminal justice system, by developing an approach based on repairing

Revista de [tiin\e penale

An extensive review by Kurki (2003) also found encouraging but not overwhelming results. For example, one report combining four victim/offender mediation studies found a recidivism rate of 19 per cent for those who participated in mediation and 28 per cent for those who went through the traditional criminal justice process, but the analysis did not control for the individual characteristics of offenders. The RISE study in Australia tried to overcome this lack by allocating cases randomly to conferencing or courts. For juveniles who had committed violent crimes, the re-offending rate after conferencing fell by 49 per cent, and for those who went to court by 11 per cent; but for drunk driving the rate was slightly higher after conferencing. On other measures, such as satisfaction, however, conferencing scored significantly higher. The third way is to reduce offending in general. Advocates of restorative justice believe that the task of responding to individual crimes should be kept separate from the reduction of crime in general. The latter belongs to those responsible for crime reduction policy, and ultimately social policy in general. The conventional system operates on deterrence, but it is generally accepted that the risk of being caught is a more powerful deterrent than the severity of punishment. Despite the intervention of the courts, in England and Wales the reconviction rate for adult males sent to prison, who were discharged in 1999, was 55 per cent. For young males aged 14 to 20, it was 74 per cent, and for those aged 14 to 17 it was 80 per cent (Home Office 2003: tables 9.3, 9.4). Crime reduction is a combination of situational measures, which make crime harder to commit, and social measures, which aim to reduce the pressures towards crime and increase social integration. Restorative justice has a potentially useful role, which has not been developed as much as it could be. Unlike the conventional system it encourages discussion of the offence and its background in a non-adversarial atmosphere, and consequently it can point to types of situation where offending behaviour is more likely, so that action can be taken if there is the political will. One example comes from Zwelethemba and other townships in South Africa, where local people have formed peacemaking committees which meet to heal, not hurt: to deal with both civil conflicts and criminal cases by reaching a consensus about repairing the harm that has been caused. They are linked to peace-building committees, which use information from the mediation meetings to identify local needs, for example by building a childrens playground and providing loans to enable people to start small businesses (Shearing 2001, Roche 2003: 264-6). A final example comes from Germany. The pioneering victim/offender mediation project Die Brcke (The Bridge) in Munich, noticed that an increasing number of criminal offences, including bodily harm and sexual harassment, were committed in or near schools. Some victims said that teachers were not take their complaints seriously; in other cases, however, the offenders were excluded and felt stigmatized. Die Brcke therefore created a plan to teach children to be peer mediators, to explain the idea to teachers and parents, and other activities (Nothhafft 2003). This can not only enable pupils themselves to deal with conflict among their peers, but encourages them to respect each other through active listening and prejudice reduction, which form an essential part of mediation training.

33
ANUL I 2005

DOCTRIN+

harm, diverting some cases from the system, increasing participation by victims, offenders and members of the community, and treating them with respect. To encourage people to respect each other, and to handle conflicts restoratively when they occur, are two of the most important ways of developing a just and humane society.
REFERENCES 1. Cohen, Nick. Turning Right to Wrong. In: Observer, 2004, 1 August, p. 27. 2. Her Majestys Customs and Excise. Spring Departmental Report 2004. London: The Stationery Office, 2004. 3. Home Office. Prison Statistics England and Wales, 2002. London: The Stationery Office, 2003. 4. Inland Revenue. Spring Departmental Report: The Governments Expenditure Plan 2004-2006. London: The Stationery Office, 2004. 5. Krajewski, Krzysztof. Crime and Criminal Justice in Poland. In: European Journal of Criminology, 2004, 1 (3), p. 377-407. 6. Kurki, Leena. Evaluating Restorative Justice Practices. In: Hirsch, Andrew von et al. Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms? Oxford: Hart Publishing, 2003. 7. McElrea, F.W.M. The New Zealand Model of Family Group Conferences. Paper to International Symposium Beyond Prisons: Best Practices Along the Criminal Justice Process. Kingston, Ontario, Canada, 1998 . 8. Maxwell, Gabrielle; Morris, Allison. Understanding Re-offending. Institute of Criminology, Victoria University of Wellington. New Zealand, 1999. 9. Nothhafft, Susanne. Conflict Resolution and Peer Mediation: A Pilot Programme in Munich Secondary Schools. In: Weitekamp, Elmar G.M.; Kerner, Hans-Jrgen. Restorative Justice in Context: International Practice and Directions. Cullompton, Devon: Willan Publishing, (2003). 10. Office for National Statistics. Annual Abstract of Statistics. 2004 London: The Stationery Office, 2004. 11. Roche, Declan. Accountability in Restorative Justice. Oxford: Oxford University Press, 2003. 12. Sellin, Thorsten. The Penalty of Death. Beverly Hills, CA: Sage, 1980. 13. Shearing, Clifford. Transforming Security: a South African Experiment. In: Strang, Heather; Braithwaite, John. Restorative Justice and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 14. Simmons, Jon; Dodd, Tricia. Crime in England and Wales 20022-2003. In: Home Office Statistical Bulletin, 2003, July, 2003. 15. www.homeoffice.gov.uk/rds/crimeew0203.html 16. Walmsley, Roy. World Prison population list. Fourth edition. Findings 188. London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2003. 17. Wright, Martin. Making Good: Prisons, Punishment and Beyond. London: Burnett Books and www.restorativejustice.org, 1982 18. Wright, Martin. Key Questions on VictimOffender Mediation. In: Juvenile OffenderVictim Mediation. Ed. by Beata Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wjcik. Warsaw: Oficyna Naukowa, 1999. 19. Wright, Martin. Restoring Respect for Crime. Winchester: Waterside Books, 1999.

34
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Prof. univ., dr. George ANTONIU

Institutul de Cercetri Juridice al Academiei Romne

PARTEA GENERAL+ A CODULUI PENAL }NTR-O VIZIUNE EUROPEAN+


The research study was meant to examine the compliance of the new Romanian criminal legislation under preparation with the standard provisions of the European Union. Particularly, the research focuses on the General Part of two draft Romanian Criminal Codes, the first prepared by the Legal Research Institute and the second by the Ministry of Justice. For better argument, the author refers to national and European doctrine and case law, including the provisions from codes of other European states: French, Italian and German Criminal Codes.

1 2

Delmas-Marty, M. et al. Quelle politique pnale pour lEurope? Paris: Editions Economica, 1993, p. 30. Pradel, J.; Corstens, G.. Droit pnale europen. Paris: Dalloz, 1999, p. 16, 400, 407; Vervalle, J.A. La fraude communautaire et le droit pnale europen des affaires. Paris, 1994, p. 35-39

Revista de [tiin\e penale

1. Una dintre problemele dificile, dar deosebit de importante, pe care i-a propus s o rezolve noua legislaie penal romn n curs de elaborare i definitivare, a fost i aceea a apropierii noilor soluii de reglementare de cerinele, de standardele unei legislaii penale unitare europene. Aa cum se cunoate, n ultimii ani cerina unor soluii unitare penale la nivel european a fost impus de dezvoltarea nsi a fenomenului infracional, de transformarea rapid a criminalitii naionale ntr-o criminalitate internaional. Larga deschidere modern pentru circulaia persoanelor, bunurilor, serviciilor este exploatat din plin i de elementele criminale; aciunile acestora se extind tot mai mult dincolo de graniele naionale, dobndesc un caracter mai organizat i mai diversificat, ptrunznd pn n cele mai ndeprtate sfere ale vieii economice, politice, sociale, cu consecine din ce n ce mai pgubitoare pentru indivizi i societate. n lucrrile de specialitate, se vorbete de pe acum despre un spaiu european al crimei (euro crima), despre libera circulaie a criminalilor i despre exportul de Mafie1. Este exprimat, tot mai frecvent, i concluzia dup care unei internaionalizri a crimei ar trebui s-i corespund o internaionalizare a mijloacelor de prevenire i combatere a fenomenului. Numai astfel acesta ar putea fi n mod eficient inut sub control i mpiedicat s devin un pericol real pentru comunitatea european. Din pcate, aa cum remarc experii occidentali, procesul unificrii mijloacelor de combatere a criminalitii multinaionale se desfoar mult mai lent dect procesul intensificrii la nivel european a criminalitii. Una din cauze o constituie importantele diferenieri legislative ntre rile europene, att sub aspectul incriminrilor, ct i cel al sistemului de sanciuni, fr s mai vorbim de deosebirile ce in de procedur i de modul de executare a sanciunilor. La aceasta se adaug i unele prevederi ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, care au subliniat c problemele reglementrii penale ar aparine exclusiv suveranitii naionale. Confruntate cu realitatea, aceste concluzii au trebuit s fie nuanate treptat, admindu-se necesitatea unei represiuni penale unitare, la nivelul Uniunii Europene, a fraudelor n dauna comunitilor europene, ca i mpotriva terorismului, a traficului de droguri, de arme i a altor manifestri ngrijortoare ale criminalitii2. ____________

35
ANUL I 2005

DOCTRIN+

36
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n doctrina penal se ntrevede, de pe acum, necesitatea unei unificri treptate a legislaiei penale i procesual-penale la nivel european n modaliti care s mbine att respectul fa de suveranitatea naional, ct i necesitatea unei represiuni eficiente a criminalitii internaionale, acest proces devenind obligatoriu i inevitabil n condiiile actuale i de perspectiv. 2. Dar, rspunznd pozitiv la ntrebarea dac i legislaia penal romn ar trebui sau nu s se nscrie n acest proces de unificare treptat a legislaiei penale, legiuitorul romn a fost solicitat s rspund i la ntrebarea cum ar putea s fie realizat aceast europenizare a legislaiei penale. Dup prerea noastr, nu este vorba de un eventual transfer, n legea penal romn, a soluiilor de reglementare dintr-o legislaie strin sau alta, orict ar fi aceasta de recent i inovatoare, aa cum, de pild, au procedat furitorii Codului penal din anul 1865, care s-au inspirat masiv din prevederile Codului penal francez i, ntructva, din Codul penal al Prusiei, sau cei care au elaborat Codul penal din anul 1937, avnd mereu ca model Codul penal italian de la 1930, ori cei care au proiectat legislaia n vigoare i care au pltit, la rndul lor, un anumit atribut unei legislaii dominante strine, ci este vorba de o evaluare critic a experienei propriei legislaii i a legislaiilor strine i nsuirea acelor soluii de reglementare susceptibile, care s corespund cerinelor unei legislaii penale europene unitare. n aceast direcie pare s se fi orientat i noul legiuitor romn. Desprindem aceasta chiar din lectura celor dou proiecte (n ordine cronologic, al Institutului de Cercetri Juridice1 i al Ministerului Justiiei2), care evideniaz convingtor aceast oscilare creatoare ntre tradiie i inovaie, ntre necesitatea respectrii particularitilor naionale i cerina imperioas a alinierii legii penale romne la tendinele de unificare european. Chiar dac ponderea uneia din tendine sau a alteia difer uneori n coninutul celor dou proiecte, nu se poate tgdui c autorii, att al unuia, ct i al celuilalt proiect, au depus eforturi remarcabile spre a identifica soluiile de reglementare cele mai potrivite s realizeze mbinarea acestor dou realiti. 3. O analiz succint a reglementrilor propuse n cele dou proiecte pare s confirme pe deplin aceast caracterizare. A. Proiectele de Cod penal, ntr-o unanimitate de vederi, debuteaz prin abandonarea articolului l (Scopul legii penale) din legislaia n vigoare. Renunarea ni se pare perfect justificat. Nici o legislaie modern nu cuprinde o asemenea proclamaie de principii, adic o enumerare a valorilor sociale pe care legea penal i propune s le apere, enumerare care ar fi ntotdeauna incomplet dac avem n vedere diversitatea i mobilitatea acestor valori. Chiar Codul penal al Federaiei Ruse din 1996, care, ca o excepie, definete n art. 2 scopul legii penale, este departe de a epuiza aceste valori. Codul se limiteaz s enumere pe cele mai importante, cum ar fi: libertatea omului i ceteanului, proprietatea, ordinea social, sigurana public, mediul nconjurtor, regimul constituional al Republicii Federative Ruse, pacea i securitatea omenirii. Tot astfel i n cuprinsul legii romne n vigoare (art. 1) aceast enumerare este incomplet, rmnnd nemenionate multe alte valori sociale, ca de pild autoritatea statului, mediul nconjurtor, desfurarea n bune condiii a serviciului, ncrederea public, sntatea public, familia i altele, fr s mai vorbim de legile penale speciale (de exemplu, legea vmilor, a pes____________
1 2

RDP, nr. 3, 2002, p. 127 i urm. Dat publicitii prin INTERNET, site-ul Ministerului de Justiie.

DOCTRIN+

cuitului, a vnatului, a viei de vie, a circulaiei pe drumurile publice, a finanelor etc.), cu valorile sociale specifice pe care le ocrotesc. Aceast multitudine de valori sociale a i obligat pe legiuitor s apeleze la formula global ntreaga ordine de drept, pentru a le cuprinde n enumerarea menionat. Dar meninerea textului analizat ar fi n dezacord i cu caracterul noii legislaii penale care urmrete s devin o legislaie funcional, adic s cuprind dispoziii aplicabile de organele judiciare, i nu simple declaraii generale. De altfel, nici legile penale romne anterioare nu cuprindeau o atare dispoziie, reglementrile n toate aceste coduri ncepnd cu dispoziia referitoare la legalitatea incriminrii i pedepsei. B. Referindu-ne la noua formulare a principiului legalitii incriminrii i pedepsei, observm c n definiie se introduce, pe lng ideea (care a fost i n trecut) c numai prin lege se pot prevedea incrminri i pedepse, i ideea nou a anterioritii legii n raport cu svrirea faptei incrminate i cu pedeapsa aplicat. n felul acesta s-a dat satisfacie cerinelor doctrinei penale de la noi (vezi lucrrile lui C. Bulai, C. Mitrache .a.), precum i din alte ri. O atare soluie nu coincide nici cu formularea din Codul penal italian (art. 1), care definete legalitatea incrminrii i pedepsei numai referindu-se la prima idee, existena legii, nici cu soluia legii penale franceze (art. 111-3), care se aseamn cu cea italian, i nici cu cea a legii penale germane (1), care definete legalitatea incriminrii i pedepsei numai prin cea de-a doua idee (anterioritatea legii n raport cu fapta svrit). Dup prerea legiuitorului romn (ambele proiecte sunt n concoradn sub acest aspect), o definiie corect a legalitii incriminrii i a pedepsei ar trebui s cuprind ambele idei spre a fi complet i, probabil, o asemenea soluie va fi adoptat i ntr-o legislaie penal unitar european, fiind promovat de ntreaga doctrin penal european. C. Ambele proiecte, aa cum este cunoscut, sistematizeaz problematica aplicrii legii penale ncepnd cu aplicarea legii penale n timp, dup care urmeaz reglementarea aplicrii legii penale n spaiu, i nu invers, aa cum este n prezent. Este soluia de sistematizare a tuturor legislaiilor penale (inclusiv a codurilor penale romne anterioare) i, probabil, soluia legii penale unificate europene. Soluia se impune i ca o cerin logic: nainte de a vorbi de o aplicare n spaiu a unei legi penale trebuie s existe o lege penal intrat n vigoare, deoarece numai o astfel de lege ar fi susceptibil de aplicare n spaiu. De aici necesitatea unei reglementri cu prioritate a momentului din care o lege este n vigoare i a duratei normei. Numai o norm n vigoare care a devenit activ poate fi examinat sub aspectul aplicrii n spaiu. Exacerbarea, la un moment dat, a rolului statului i a suveranitii sale teritoriale explic sistematizarea invers a celor dou reglementri. D. Ambele proiecte adopt o soluie inovatoare i n ce privete aplicarea n timp a actelor normative neconfirmate sau confirmate cu modificri ori completri de Parlament, ca i a legilor declarate neconstituionale. Legiuitorul romn n-a adoptat soluia legislaiei italiene, cu modificrile impuse de Curtea Constituional italian articolului 2 alin. 5 din Codul penal, i nici motivarea unei anumite doctrine, n sensul c n cazurile de mai sus nu ar exista o succesiune de legi penale. n viziunea italian, neconfirmarea de ctre Parlament ori confirmarea cu modificri, completri a unui act normativ, ca i declararea ca neconstituional a unei legi, ar produce efecte ex tune, adic de la data intrrii n vigoare a actului normativ neconfirmat sau a legii declarate neconstituionale, i nu ex nune, adic de la data cnd a intervenit neconfirmarea sau confirmarea cu modificri a actului normativ de ctre Parlament, ori

37
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

38
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

de la data cnd legea a fost declarat neconstituional, soluie care exclude orice efect al acestor acte normative viciate pe perioada ct au operat n realitate. Legiuitorul romn, abtndu-se de la principiile dreptului constituional, a socotit c n materie penal n-ar putea fi meninut soluia preconizat de aceste principii, fr pericolul de a contrazice nsi Constituia. n adevr, potrivit Constituiei noastre (art. 15 alin. 2), numai legea penal mai favorabil poate fi retroactiv, nu i legea care ar cuprinde dispoziii de agravare. Or, dac actul normativ neconfirmat sau confimat ulterior cu modificri, ori legea penal declarat neconstituional au cuprins dispoziii mai favorabile i pe timpul ct au fost n vigoare au produs asemenea consecine, nu se poate face abstracie de aceste urmri i s se dea, ulterior, efect retroactiv legii mai grave trecute, reactivat prin actul Parlamentului. Soluia legii penale romne pare mai raional, socotind c trebuie s se in seama de efectele mai favorabile produse de un act normativ, orict de scurt ar fi existena sa i oricare ar fi fost motivele care au condus ulterior la scoaterea ei din vigoare. Aceast soluie este mbriat i de doctrina penal majoritar, inclusiv cea italian, care a luat o poziie critic fa de decizia Curii Constituionale1 . Am dori s observm n aceast ordine de idei c proiectul de revizuire a Constituiei romne, supus referendumului la 20 octombrie 2003, i nsuete aceeai soluie. Potrivit art. 51, legea de aprobare sau de respingere a unei ordonane de urgen va reglementa i msurile necesare cu privire la efectele juridice produse n perioada de aplicare a ordonanei. Tot astfel, art. 145 din proiect prevede c actele normative declarate ca neconstituionale i nceteaz efectele juridice dup publicarea deciziei Curii Constituionale. E. n legtur cu aplicarea legii penale n timp, proiectul Ministerului Justiiei menine soluia actual a extinderii legii mai favorabile i n cazul pedepselor definitive. Este adevrat c aceast soluie este meninut numai pe jumtate, i anume numai cnd maximul special al legii noi este mai redus dect pedeapsa definitiv n curs de executare, renunndu-se la cea de-a doua ipotez reglementat n prezent, cnd maximul special al legii noi este mai mare dect pedeapsa definitiv n curs de executare. Proiectul Institutului propune s se renune definitiv la aceast soluie, respectndu-se consecvent principiul intangibilitii lucrului judecat (singura excepie putnd fi numai dezincriminarea, al crei efect ar putea fi extins i asupra pedepsei n curs de executare). Ne exprimm i acum prerea c soluia adoptat n proiectul Ministerului Justiiei nu numai c difer de cea a codurilor romne anterioare, dar ne izoleaz de celelalte ri europene care nu cunosc o atare reglementare. Pe lng aceasta, soluia propus ncalc principiul intangibilitii lucrului judecat, constituind o intervenie a puterii legiuitoare n atribuiile i deciziile puterii judectoreti. O atare soluie poate da natere chiar la abuzuri din partea legiuitorului (de exemplu, ar fi posibil o reducere temporar a limitelor de pedeaps pentru unele infraciuni n scopul favorizrii partizanilor politici condamnai definitiv, ca dup o scurt vreme aceste dispoziii s fie abrogate). Dup prerea noastr, soluia de perspectiv va fi aceea pe care n prezent au adoptat-o toate legislaiile europene i care exclude extinderea legii mai favorabile asupra pedepselor definitive. F. Ambele proiecte abandoneaz ideea pericolului social din definiia infraciunii, consacrnd o definiie formal a infraciunii. Este soluia majoritar din legislaiile euro____________
1

Antolisei, F. Manuale di diritto penale, parte generale. Milano: Giufr Editore, 1994, p. 103-105; Mantovani, F. Diritto penale: parte generale. Padova: CEDAM, 1993, p. 126.

DOCTRIN+

Dongoroz, V. Drept penal. Bucureti, 1939, p. 382. Dongoroz, V. et al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Vol. II. Bucureti: Ed. Academiei, 1970, p. 329. 3 Dongoroz, V. et al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Vol. I. Bucureti: Ed. Academiei, 1969, p. 10.
1 2

Revista de [tiin\e penale

pene. Sunt cunoscute multiplele controverse n legtur cu definirea acelei realiti care ar constitui latura substanial a infraciunii (pericol social, contiin revoluionar, instinctul sntos al poporului etc.) i, ca atare, dificultatea de a introduce un element substanial n caracterizarea conceptului de infraciune. Pe lng aceasta s-ar putea susine c nici un legiuitor nu incrimineaz dect acele fapte pe care le-a considerat c lezeaz sau pun n pericol valorile sociale ocrotite; ca atare, o asemenea preocupare n-ar mai trebui s apar explicit n definirea conceptului de infraciune. Dar dac aprobm definirea n acest mod a conceptului de infraciune din art. 15 al proiectului Ministerului Justiiei, nu putem trece peste alineatul urmtor al textului n privina cruia exist o deosebire esenial ntre cele dou proiecte. Este vorba de conceptul de rspundere penal folosit n alin. 2 al art. 15, noiune eliminat din proiectul Institutului i introdus n proiectul Ministerului de Justiie. Susinem i acum c soluia propus de Institut este mai corespunztoare, n primul rnd, pentru c rspunderea penal nu apare ca o realitate distinct n structura normei penale, adic ntre dispoziie i sanciune, i nici n formularea coninuturilor specifice de incriminare, n al doilea rnd, pentru c acest concept este n contradicie cu toate legislaiile europene care nu cunosc noiunea de rspundere penal ca o instituie fundamental a dreptului penal, i nici ca o realitate care s-ar situa ntre infraciune i pedeaps. Pe de alt parte, n nici o alt ramur a dreptului, ntre precept i sanciune juridic nu se interpune rspunderea juridic ca o realitate care ar face legtura dintre cele dou concepte. De altfel, conceptul de rspundere penal este strin i codurilor romne anterioare i, probabil, nu va figura nici n legislaia penal unitar european. De remarcat c i n doctrina romn acest concept a fost extrem de neclar definit. Astfel, n Tratatul1 su din anul 1939, profesorul V. Dongoroz ajungea la concluzia c aplicarea legii penale nu poate fi legat de ideea de rspundere, ci numai de aceea de inciden a legii penale. n lucrarea Explicaii teoretice ale Codului penal romn2 , referindu-se la cauzele care nltur caracterul penal al faptei, acelai autor arta c ele exclud existena ilicitului penal, pe cnd cauzele care nltur rspunderea penal privesc ilicitul existent pe care l pun la adpost de constrngerea penal; primele sunt exclusive de infraciune, celelalte sunt exclusive sau extinctive de pedeaps. Aceast deosebire, se arat n continuare, explic de ce primele sunt reglementate n cadrul instituiei infraciunii, pe cnd celelalte (cauzele care nltur rspunderea penal) sunt reglementate n cadrul instituiei pedepsei. Am desprinde de aici concluzia c i profesorul V. Dongoroz nu concepea dect existena a dou realiti n cadrul crora s-ar sistematiza cauzele care nltur infraciunea, rspunderea penal sau pedeapsa, i anume: infraciunea i pedeapsa. Pe aceeai linie de gndire se situeaz i o alt concluzie a profesorului: Un cod penal este privit n general ca un cod care prevede infraciuni i pedepse i, n mod implicit, rspunderea penal3. Cu toate acestea, att n reglementrile din Codul penal, ct i n alte explicaii care se dau conceptului de rspundere penal aceasta apare ca o instituie autonom care s-ar interpune ntre infraciune i pedeaps. Dup prerea noastr, rspunderea penal ca o form a rspunderii juridice nu este dect o consecin logic, nu natural a nclcrii preceptului. Rspunderea penal nu ____________

39
ANUL I 2005

DOCTRIN+

40
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

este produsul infraciunii n sensul unei realiti distincte n timp i spaiu de pedeaps, ci o judecat, o concluzie raional c acela care greete trebuie s sufere consecinele faptei sale, s rspund pentru fapta comis. Cauzele care nltur rspunderea penal din legea penal n vigoare nu sunt dect cauze care fac imposibil aplicarea pedepsei sau, mai bine zis, nltur vocaia la pedeaps. n alte legislaii aceste cauze sting fie incriminarea, fie pedeapsa, dar nu exist nici o referire la un termen care s-ar situa ntre cele dou realiti. Aa, de pild, art. 133-9 din Codul penal francez prevede c amnistia (considerat ca o cauz care nltur rspunderea penal n legislaia noastr) stinge condamnarea i nltur pedeapsa. Art. 151 din Codul penal italian prevede c amnistia stinge infraciunea, iar dac s-a dispus condamnarea, face s nceteze executarea pedepsei; retragerea plngerii stinge infraciunea (art. 152); prescripia stinge infraciunea (art. 157). n Codul penal german (78) prescripia nltur pedeapsa (schlisst die Ahndung der Tar); n Codul penal spaniol n cadrul cauzelor care sting responsabilitatea criminal sunt reglementate att prescripia infraciunii, ct i prescripia pedepsei (art. 130). De observat c i n Codul penal romn din anul 1937 prescripia constituia o cauz care stinge incriminarea (art. 164). De asemenea, amnistia, retragerea plngerii, mpcarea prilor (art. 172, 174) stingeau incriminarea. Am meniona, n aceast ordine de idei, c att doctrina strin, ct i unele legislaii sistematizeaz ntreaga materie penal dup cum este vorba de infraciune, infractor i pedeaps (n acest mod i Codul penal italian sistematizeaz ntreaga materie din partea general), aceste realiti fiind considerate ca instituii fundamentale ale dreptului penal n jurul crora graviteaz toate reglementrile legii penale (aceeai idee i la profesorul V. Dongoroz1 , n contradicie cu alte explicaii care tind s atribuie rspunderii penale caracterul de instituie autonom fundamental). G. Vinovia este definit n ambele proiecte mult mai simplu: exist vinovie cnd fapta prevzut de legea penal este comis cu intenie, din culp sau cu intenie depit. Aciunea i inaciunea se comit cu intenie, n afar de cazul n care legea prevede c pot fi comise din culp. S-a abandonat sistemul definirii formelor i a modalitilor vinoviei, lsnd aceasta pe seama doctrinei i jurisprudenei, dat fiind multitudinea de moduri sub care ar putea s se nfieze vinovia. Sistemul ales de legiuitorul romn este mai complet dect cel german, care, de pild, n 15 se limiteaz doar s prevad c se pedepsesc numai faptele intenionate, iar cele din culp numai cnd legea prevede anume aceasta. n acelai timp, formularea din proiectele romne este mai sintetic dect cea din legea italian (art. 42, 43) i cea francez (art. 121-3). Legea italian nu este satisfctoare, deoarece repet formula clasic privind procesele psihice ale vinoviei: contiina i voina (n ciuda doctrinei italiene care a relevat multiplele forme n care ar putea fi exprimat vinovia), iar cea francez deoarece cuprinde ipoteze noi de vinovie (care n viziunea legii penale romne ar reveni doctrinei penale s le analizeze), cum ar fi: punerea n pericol deliberat a persoanei altuia; nclcarea unor obligaii de pruden i securitate prevzute de lege; cauzarea indirect a unui prejudiciu prin crearea sau prin contribuia la crearea unei situaii care a permis producerea prejudiciului, ori prin omiterea de a lua msuri spre a evita prejudiciul, nclcnd prin aceasta o obligaie de pruden i securitate prevzut de lege; ____________
1

Dongoroz, V. et al. Op. cit., 1970, p. 203.

DOCTRIN+

svrirea de fapte susceptibile s expun pe altul unui risc de o gravitate deosebit, care nu putea fi ignorat. H. Proiectul Institutului, dup definirea conceptului de infraciune, i-a propus s defineasc fiecare din elementele cuprinse n concept: fapta, prevederea n legea penal i vinovia. Din aceste definiii, proiectul Ministerului Justiiei n-a reinut dect explicarea conceptului de vinovie, meninnd sub acest aspect soluia din legea penal n vigoare care, dintre elementele conceptului de infraciune, nu definete dect noiunea de pericol social i pe cea de vinovie. Soluia aleas de proiectul Institutului, chiar dac nu coincide cu a celorlalte legislaii (neconcordan care exist i n raport cu legislaia n vigoare), ni s-ar prea mai apropiat de cerinele moderne ale unei explicri metodice a conceptului de infraciune. Dar definirea noiunii de fapt n nelesul legii penale, propus de Institut, rspundea, dup prerea noastr, i unei nevoi acute de clarificare a chestiunii dac fapta comis prin constrngere fizic (vis absoluta) constituie sau nu o fapt n nelesul legii penale i, ca atare, ar putea figura sau nu ntre cauzele care nltur caracterul penal al faptei. De observat c dintre legislaiile strine citate, numai Codul penal italian prevede in terminis constrngerea fizic (art. 46) drept cauz care nltur caracterul pedepsibil al faptei, n timp ce Codul penal francez se refer la constrngere n general (art. 122-2), nefcnd distincie ntre constrngerea fizic i cea moral, iar legea penal german nu se refer deloc la constrngerea fizic. Doctrinele penale din toate aceste ri subliniaz ns c nu se poate vorbi de o fapt n sensul legii penale n cazul actelor reflexe, a actelor svrite ca urmare a constrngerii fizice sau n stare de incontien. Dup prerea noastr, aceast concluzie unanim a doctrinei penale merita, pentru prima dat, o consacrare legislativ ntr-un proiect de cod penal care i propune s manifeste o larg deschidere ctre ideile penale care i vor gsi reflectarea ntr-o viitoare legislaie european. I. Ambele proiecte se situeaz pe o poziie mai realist i mai sistematic, ordonnd materia cauzelor care nltur caracterul ilicit al faptei (cauzele justificative) i a cauzelor care nltur caracterul penal al faptei imediat dup definirea conceptului de infraciune i a elementelor componente ale conceptului, abandonnd sistemul actual care reglementeaz materia acestor cauze dup pluralitatea de infraciuni. Soluia propus ni se pare mai logic: dup clarificarea conceptului de infraciune, se impunea a fi artate cauzele care pot s nlture componentele conceptului, i anume: cauzele care nltur tipicitatea (adic cerina ca fapta s fie prevzut de legea penal) i cauzele care nltur vinovia. Legislaiile strine pe care le-am citat nu se preocup de o atare sistematizare. Legea penal italian enumera n categoria cauzelor care nltur caracterul pedepsibil al faptei att constrngerea fizic, eroarea, ct i legitima aprare, consimmntul victimei, starea de necesitate, ordinul legii, dei fiecare au o natur juridic diferit. La fel legea penal francez enumera, sub titlul cauze de iresponsabilitate, n mod nedistinct constrngerea, eroarea, tulburrile psihice i neuropsihice, ca i ordinul legii, legitima aprare, starea de necesitate, minoritatea. n ceea ce privete legea penal german, aceasta reglementeaz eroarea i iresponsabilitatea sub titlul Fundamentele pedepsibilitii, iar legitima aprare i starea de necesitate sunt reglementate dup materia participaiei, sub o denumire proprie (Titlul IV. Legitima aprare i starea de necesitate). Soluia proiectelor romneti este, dup prerea noastr, superioar acestor rezolvri i corespunde cu modul n care n doctrinele penale ale acestor ri sunt analizate att cauzele care nltur tipicitatea, ct i cele care nltur vinovia, sistematizare care, desigur, va fi nsuit i de o viitoare legislaie european.

41
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

42
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

J. Materia cauzelor justificative a fost reintrodus n proiectele de Cod penal, revenindu-se la soluiile legii penale din anul 1937, ca i a tuturor celorlalte legislaii europene. Proiectul romn este superior prin faptul c sistematizeaz distinct aceste cauze n raport cu cele care nltur vinovia, subliniind totodat caracterul obiectiv, real al primelor cauze, prin aceea c se transmite participanilor i caracterul subiectiv, personal al celorlalte (cu excepia cazului fortuit). Struie n aceast materie unele neclariti asupra crora am dori s ne oprim. Astfel, denumirea de cauze care nltur caracterul penal al faptei ar trebui, dup prerea noastr, nlocuit cu aceea de cauze care nltur vinovia, deoarece sub denumirea de cauze care nltur caracterul penal al faptei se nelege, potrivit legii penale n vigoare, i cauzele care nltur pericolul social (noiune care s-a abandonat de ctre cele dou proiecte), precum i cauzele care nltur cerina prevederii faptei de legea penal, cauze care nlturnd, sub un aspect, tipicitatea, fac parte din cauzele justificative. S-ar impune unele explicaii pentru a nu se pune pe acelai plan cauzele care nltur tipicitatea (cauzele justificative) cu dezincriminarea, realiti care i au, de altfel, reglementri diferite. Conceptul de infraciune, dup cum se tie, presupune ca cerin esenial precum fapta concret s corespund trsturilor faptei incriminate (tipicitate); de aceea, cnd ne referim la cauzele justificative n calitatea lor de cauze care nltur tipicitatea, avem n vedere faptul c aceste cauze fac ca simpla tipicitate (concordana cu norma de incriminare) s nu fie suficient pentru existena infraciunii; altfel zis, nltur tipicitatea n mod relativ numai ca o condiie esenial i suficient pentru existena infraciunii. Mai trebuie (condiie negativ) ca fapta s nu se comit n acele situaii n care ea este permis (licit) n raport cu ordinea de drept, situaii care fac ca fapta, dei tipic, s nu constituie infraciune. O cauz care nltur tipicitatea este ns i dezincriminarea. n acest caz, fapta incriminat i pierde acest caracter prin intervenia legiuitorului care a abolit incriminarea. Ca urmare, fapta concret nu mai are un model legal la care s se raporteze i cu care s se confrunte; ca atare, nu se mai poate vorbi de tipicitate ca o trstur esenial a infraciunii. Aadar, nlturarea condiiei ca fapta s fie prevzut de legea penal se poate nelege n dou moduri, unul realizat prin dezincriminare, cnd tipicitatea dispare n mod absolut ca o consecin a lipsei unui model legal la care fapta concret s se raporteze; n acest caz fapta dezincriminat nu se mai confrunt nici cu ordinea de drept n ntregul ei, deoarece este o fapt nepenal. Aceeai condiie, ca fapta s fie prevzut de lege mai poate fi socotit ca nlturat i atunci cnd fapta concret, dei se raporteaz la un model de incriminare, deci este incriminat, nu este suficient s-i confere caracterul de infraciune, constituind numai un indiciu c fapta ar putea fi infraciune. Cum am artat, mai trebuie s se verifice i cerina ca fapta s fie n concordan cu ordinea de drept n ansamblul ei (juridicitate), deoarece dac intervine o cauz care nltur juridicitatea faptei, tipicitatea nu mai este suficient s confere caracter de infraciune faptei concrete. Acest din urm neles l avem n vedere cnd ne referim la cauzele justificative, n calitatea lor de cauze care nltur cerina ca fapta s fie prevzut de legea penal. O alt neclaritate din aceast materie, pe care ambele proiecte n-o limpezesc, se refer la folosirea nedistinct a expresiei nu constituie infraciune, att atunci cnd avem n vedere reglementarea cauzelor justificative, precum i atunci cnd ne referim la cauzele care nltur vinovia. Formula citat acoper ns situaii esenial diferite (de aceeai echivocitate sufer i formulele nu se pedepsete sau nu este responsabil folosite de legea penal italian

DOCTRIN+

sau francez, neajunsuri remarcate de mult n doctrin), n adevr, anumite particulariti au cauzele justificative, acestea nlturnd ilicitul faptei (contradicia faptei cu ordinea de drept) i altele sunt cele care nltur vinovia autorului, chiar dac n ambele cazuri fapta nu mai constituie infraciune. Singura legislaie n vigoare care a consacrat in terminis aceast deosebire este legea penal german; cnd aceast lege se refer, de pild, la persoana care acioneaz n eroare de fapt sau este iresponsabil, ori la minorul neresponsabil folosete expresia acioneaz fr vinovie (handelt ohne Schuldk, cnd se refer la persoana care acioneaz n legitim aprare sau stare de necesitate, folosete alt expresie, i anume c cel n cauz nu acioneaz contrar dreptului (handelt nicht rechtswidrig), subliniind c n asemenea situaii o persoan acioneaz ilicit chiar dac fapta este tipic, adic corespunde cu trsturile unei norme de incriminare. Tot astfel, Codul penal romn din anul 1937 fcea deosebirea dintre cauzele justificative (legitima aprare, starea de necesitate, ordinul legii), folosind expresia nu se socotete infraciune, i cauzele care nltur vinovia (constrngerea fizic, constrngerea moral, cazul fortuit), folosind expresia nu rspunde de infraciune. Proiectele actuale nu mai fac o atare deosebire, cu excepia precizrii c efectul cauzelor justificative se extinde i asupra participanilor (afar de cazul fortuit), lsnd ca doctrina s atrag atenia asupra deosebirilor de esen ntre cele dou categorii de cauze, chiar dac n ambele ipoteze textul folosete expresia nu constituie infraciune. n sfrit, ar trebui observat c dintre cauzele care nltur vinovia, cazul fortuit este analizat n doctrina penal ca o cauz real, i nu ca o cauz personal, conferind acestei mprejurri un caracter mixt; aa se explic i excepia menionat, cnd este vorba de netransmiterea efectului cauzelor care nltur vinovia ntre participani, soluie care excepteaz cazul fortuit. Fr s semnalm toate deosebirile de formulri ntre cele dou proiecte privind cauzele justificative i cauzele care nltur vinovia, am atrage atenia asupra unor deosebiri mai importante. n reglementarea legitimei aprri, ambele proiecte definesc starea de legitim aprare fr a meniona i caracterul material al atacului i nici nu se refer la un pericol social grav n care ar fi pus persoana sau drepturile celui atacat ori interesul general. Practica judiciar a dovedit convingtor c poate exista legitim aprare i mpotriva unui atac moral (de pild, contra ameninrii din partea constrngtorului moral, ori cnd printele violeaz domiciliul unei persoane pentru a-i lua fiica ndemnat de o persoan interesat s se dedea la acte de desfru i de perversiune etc.); de asemenea, n doctrin s-a justificat admiterea legitimei aprri chiar atunci cnd agresorul pune n pericol obinuit (nu grav) persoana sau drepturile celui atacat (de pild, fapta intervenientului care strnge cu putere braul unui copil, provocndu-i o echimoz pentru a-1 mpiedica s loveasc cu pumnul pe colegul lui de joac). n aceast ordine de idei am remarca modul mult mai simplu i mai sintetic n care este definit starea de legitim aprare n codurile europene de referin. Aa, de pild, Codul penal francez definete legitima aprare prin caracterul nejustificat al atacului, prin necesitatea aprrii, prin respectarea unei proporii ntre aprare i gravitatea atacului i prin concomitena actului de aprare n raport cu agresiunea (art. 122-5). Codul penal italian (art. 52) pretinde ca aprarea s fie necesar contra unui pericol actual al unei agresiuni injuste i ca aprarea s fie proporional cu atacul, iar Codul penal german ( 32) prevede ca aprarea s fie necesar pentru a nltura un atac actual ilicit.

43
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

44
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Am desprinde concluzia c n definirea legitimei aprri trebuie s se sublinieze caracterul actual i injust al atacului i c aprarea trebuie s fie necesar i proporional cu gravitatea atacului. Aprarea devine necesar numai cnd atacul este direct, imediat i pune n pericol persoana sau drepturile celui atacat. Ca atare, caracterul necesar al aprrii absoarbe i acele trsturi pe care legea noastr le enumera distinct. n aceeai ordine de idei observm c proiectul Institutului cuprinde o ipotez nou, care reprezint o concluzie desprins din doctrina strin i romn. Este cazul celui care se opune constrngtorului fizic sau moral; actele acestuia, prin svrirea unei infraciuni pentru a combate actele de constrngere, constituie legitim aprare, actele de constrngere fiind asimilate cu o agresiune n sensul legii penale1 . Aceast prevedere a fost nlturat din ultima variant a proiectului Ministerului de Justiie, dei dup prerea noastr ipoteza exprim o realitate incontestabil i va deveni tot mai frecvent dac avem n vedere modul de manifestare a crimei organizate i a metodelor de neutralizare (prin constrngere fizic i moral a persoanelor socotite neconvenabile) folosite de asociaiile criminale. A doua deosebire ntre cele dou proiecte se refer la formularea dispoziiei privind consimmntul victimei. Proiectul ministerului a introdus n alin. l al art. 21 precizarea consimmntul victimei valabil exprimat i a adugat un alineat nou n sensul c dispoziiile din alin. l nu se aplic n cazul infraciunilor contra vieii i a celor contra integritii corporale i sntii persoanei. Ambele sugestii sunt discutabile. Prin concept, consimmntul victimei cu relevan penal presupune o manifestare liber de voin, excluznd consimmntul victimei smuls prin nelciune, violen, eroare esenial etc., sub acest aspect precizarea apare inutil. Pe de alt parte, o atare meniune ar prea c exclude consimmntul tacit, consimmntul prezumat, consimmntul reprezentanilor victimei, ceea ce ar limita mult aplicarea textului i s-ar situa pe o poziie contrazis de doctrin i de jurispruden. Alineatul sugerat este i el inutil; n legislaia noastr fiind respins posibilitatea omorului la cererea sau la rugmintea victimei, este de la sine neles c textul privind consimmntul victimei nu va fi aplicabil n cazul infraciunilor contra vieii. n ceea ce privete infraciunile contra integritii corporale i a sntii persoanei, textul va opera inevitabil, eventual cu condiia cerut n doctrin i consacrat explicit n alte legislaii (de exemplu, legislaia german, spaniol), ca fapta s nu contravin bunelor moravuri. De altfel, tocmai n aceast materie consimmntul victimei are cea mai larg aplicare. Operaiile chirurgicale, violenele n cadrul ntrecerilor sportive, tierea prului, a brbii, scoaterea dinilor etc. au la baz consimmntul victimei, expres sau tacit, ori prezumat. Motivarea care se invoc n legislaiile care nu cunosc aceast cauz justificativ (inclusiv doctrina penal romn), n sensul c legea, permind exercitarea unor profesii, ocupaii, a admis implicit i aceste aciuni aparent agresive la adresa integritii corporale, are la baz o nenelegere. Legea permite exercitarea acestor ocupaii, profesii, considernd c aciunile asupra persoanei sunt consimite de victim. Ar fi absurd s se conceap c legea ar putea ncuraja exercitarea unor profesii care s presupun acte agresive neconsimite la adresa unei persoane (tunsul cu fora, scoaterea dinilor cu fora etc.). Chiar motivarea invocat de unii autori n doctrina noastr c asemenea acte nu ar prezenta un pericol social are n vedere actele consimite de victim; n ipoteza contrar (dac victima s-ar opune) nu se poate afirma c actele agresive menionate n-ar prezenta un pericol social. ____________
1

Dongoroz, V. et al. Op. cit., 1970, p. 379.

DOCTRIN+

Ambele proiecte au consacrat eroarea de drept penal ca o cauz care nltur caracterul penal al faptei, soluie admis de toate legislaiile moderne i care va fi nscris, probabil, ntre dispoziiile viitoarei legi penale europene. Am sugera ns o alt formulare a acestui text, n concordan cu celelalte cauze care exclud vinovia. Am propune ca textul s fie astfel redactat: Nu constituie infraciune fapta prevzut de legea penal, svrit ca urmare a necunoaterii sau cunoaterii greite a legii penale, din cauza unei mprejurri care nu putea fi evitat n nici un mod. Dac eroarea de drept penal putea fi evitat, sunt aplicabile prevederile art. 87. K. n materia tentativei, ambele proiecte au suprimat dispoziia referitoare la tentativa relativ improprie, dispoziie care n codul din 1937 se justifica, deoarece atrgea un alt tratament sancionator; n prezent tentativa relativ improprie fiind asimilat cu tentativa proprie, o atare meniune nu mai era necesar. Este suficient s se reglementeze tentativa absolut improprie (aa cum se propune n cele dou proiecte), ca printr-un raionament per a contrarie s rezulte i soluia n cazul tentativei relativ improprii. L. Participaia penal este reglementat ntr-un mod nou, n ambele proiecte, prin raportarea activitii participanilor la infraciunea comis de autor, i nu la fapta prevzut de legea penal, ca n prezent; de asemenea, se introduce instituia autorului mediat, soluie care, dup prerea noastr, corespunde mai bine exigenelor europene. Nici unul din proiecte nu rezolv ns problema de principiu n aceast materie, i anume cine sunt participanii? Din denumirea capitolului s-ar putea desprinde ideea c att autorul, instigatorul i complicele sunt participani la infraciune, soluie prevzut i n art. 23 din Codul penal n vigoare. Aceeai concluzie s-ar putea desprinde i din art. 38 alin. 2 din proiectul Ministerului Justiiei (circumstanele privitoare la fapt se transmit participanilor), ca i din art. 38 alin. l (circumstanele privitoare la persoana autorului sau a unui alt participant). Echivoc sub acest aspect este i art. 39, deoarece se refer la participantul care mpiedic svrirea faptei. Or, o atare iniiativ o poate lua att coautorul, ct i complicele sau instigatorul care mpiedic pe autor s svreasc fapta; ca atare, noiunea de participant s-ar referi att la coautor, ct i la instigator i complice. O anumit echivocitate n aceast materie struie i n alte coduri penale europene, ca de pild n cel francez (care nu folosete noiunea de participant, ci numai pe aceea de autor i complice), sau n Codul penal italian care folosete noiunea de cooperatori, nelegnd prin aceasta toate formele sub care se poate nfia participaia. Singura legislaie consecvent este cea german care, n seciunea a 3-a intitulat autorat (Tarerschaft) i participaie (Teilnahrne) definete pe autor i coautor ca o categorie distinct de aceea a participanilor: instigatorul (Anstiftung) i complicele (Beihilfe). n felul acesta este sublimat elementul esenial de difereniere, i anume c numai autorul (coautorul) svrete nemijlocit infraciunea; n timp ce instigatorul i complicele svresc prin altul (adic prin intermediul autorului) infraciunea; de aceea numai cei din urm sunt participani. Dup prerea noastr, aceasta ar fi sistematizarea cea mai corect a materiei respective, singura care ar avea vocaie european i care ar trebui consacrat i de legislaia penal romn. Remarcm superioritatea reglementrii germane i sub un alt aspect. Att n definirea instigatorului, ct i a complicelui legea german prevede c este vorba de o determinare sau sprijinire cu intenie la svrirea unei infraciuni comis cu intenie de autor, n felul acesta este exclus cu desvrire posibilitatea unei instigri sau compliciti la o infraciune din culp comis de autor, chestiune att de controversat n doctrina noastr penal.

45
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

46
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Tot n materia pluralitii de infractori remarcm soluia comun ambelor proiecte de a abandona reglementarea instigrii neurmate de executare. n toate ipotezele reglementate n prezent n art. 29 este necesar s existe o persoan instigat; or, aa cum s-a remarcat n doctrin, aceasta nseamn c sancionarea instigatorului depinde de poziia pe care o adopt cel instigat; dac acesta va susine c n-a fost determinat, nu va exista instigare, mai ales c poziia acestuia n-ar putea fi confruntat cu manifestrile sale exterioare din moment ce pretinsul instigat n-a comis acte de executare ori s-a desistat sau a mpiedicat rezultatul. Pe lng aceasta, n practic nu s-a fcut niciodat aplicarea art. 29 al Codului penal, iar celelalte legislaii strine nu cunosc o atare reglementare, ntr-o anumit msur aceast dispoziie evoca ideile colii pozitiviste, a strii de pericol a persoanei. M. Ambele proiecte conin prevederi n legtur cu sancionarea persoanei juridice. Proiectul Ministerului Justiiei acord ns o amploare exagerat acestei materii, spre deosebire de proiectul Institutului care, dup modelul Codului penal din anul 1937, soluioneaz mult mai sintetic i mai limitat aceast problematic. Se tie c n doctrina francez au aprut numeroase rezerve fa de reglementarea introdus prin noul Cod penal, de sancionare penal a persoanelor juridice. De aceea nu credem c nsuirea fr rezerve a acestui model ar corespunde legislaiei noastre. N. Pluralitatea de infraciuni cuprinde, n general, soluiile de reglementare ale legii penale n vigoare. Concursul formal nu mai este asimilat cu concursul real, ci este prevzut cu o sanciune autonom, revenindu-se la modelul din trecut (Codul penal din 1937), adoptat n prezent i de alte legislaii (de exemplu, legea penal german, 52, legea penal italian, art. 81), n sensul c fapta se va sanciona cu pedeapsa prevzut pentru infraciunea cea mai grav. Ca modalitate de sancionare sunt admise toate sistemele cunoscute: al absorbiei, al cumulului juridic i al cumulului aritmetic, fr s se depeasc ns maximul general al pedepsei imediat superioare. Ambele proiecte prevd diferite trepte de evaluare a concursului de infraciuni: ntro formulare mai sintetic n proiectul Institutului dect n cel al Ministerului Justiiei. n materia recidivei ambele proiecte au fost de acord s se nlture mica recidiv, instituie care complica inutil aceast materie. Spre deosebire de proiectul Institutului care a sugerat o reglementare mai sintetic a acestei materii, prin nlturarea tarifrii existente n prezent i prin introducerea sistemului recidivei absolute (primul termen al recidivei putnd s-1 constituie orice condamnare, iar al doilea termen, fr o limitare n ce privete pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit), proiectul Ministerului Justiiei s-a orientat spre meninerea sistemului din prezent al recidivei relative cu trepte de la un an la 5 ani i peste 5 ani nchisoare (pentru primul termen al recidivei) i cu o limitare pentru cel de-al doilea termen al recidivei la pedeapsa prevzut de lege mai mare de un an. De observat c soluia din proiectul Ministerului Justiiei se inspir din modelul francez (art. 132-8), pe cnd soluia din modelul Institutului urmeaz ntr-o anumit msur modelul italian (art. 99). Legea penal german nu are o reglementare special pentru recidiv, aceast mprejurare fiind considerat, alturi de altele, ca o circumstan agravant judectoreasc. O ultim observaie n legtur cu pluralitatea de infraciuni. Ambele proiecte nu i-au nsuit propunerea acelor autori care au considerat c se poate vorbi de o a treia form de pluralitate de infraciuni o pluralitate intermediar, transformndu-se ipoteza regle-

DOCTRIN+

mentat n art. 47 din proiect (pedeapsa n unele cazuri cnd nu exist recidiv, similar cu art. 40 din Codul penal n vigoare) ntr-o a treia form de pluralitate. O asemenea form este greu de conceput dac socotim c pragul care difereniaz concursul de infraciuni de recidiv este hotrrea definitiv de condamnare. Or, o atare hotrre exist sau nu exist, tertium non datur. mprejurarea c n unele cazuri de excepie poate exista o situaie care, n esen, ntrunete trsturile naturale ale recidivei postcondamnatorii, dar nu i trsturile legale, nu poate justifica dect o dispoziie special de reglementare, nu i formularea unei categorii distincte de pluralitate de infraciuni. n perspectiva european a acestei materii (pluralitatea de infraciuni), nclinm s credem c se vor prefera soluiile sintetice, mergnd chiar pn la renunarea la reglementarea recidivei, aceast mprejurare putnd fi evaluat de la caz la caz de judectori, n locul multiplelor trepte de sancionare existente n prezent n legislaia european. O. n materia sistemului de pedepse, ambele proiecte vdesc preocuparea (trstur comun tuturor legislaiilor europene) de a mbogi paleta de sanciuni penale, oferind instanelor judectoreti modaliti mai numeroase i mai diversificate de individualizare i de personalizare a acestor sanciuni. Ambele proiecte prevd, ca pedeaps principal, munca n folosul comunitii, amenda sub forma zilelor amend, o diversificare a sanciunii nchisorii i deteniunii dup limitele de pedeaps, diferite modaliti de executare a nchisorii i deteniunii. Se menin pedepsele complementare i accesorii din legislaia actual. Pedepsele mai sunt diversificate dup cum se refer la persoanele fizice sau la persoanele juridice. Este surprinztor i contrazice toate legislaiile moderne sistemul la care s-a oprit proiectul Ministerului Justiiei, acela de a ierarhiza pedepsele principale, ncepnd cu cele mai uoare i terminnd cu cele mai grele. Se creeaz astfel o situaie stranie. De pild, tentativa se sancioneaz, potrivit proiectului, cu o pedeaps imediat inferioar pedepsei prevzute de lege, iar recidiva postexecutorie se sancioneaz cu o pedeaps care poate fi sporit cu 10 ani n cadrul limitelor pedepsei imediat superioare. Expresia de pedeaps inferioar i superioar nu are sensul numai de durat a pedepsei (mai mic sau mai mare), ci evoc i poziia pedepsei respective n ierarhia sanciunilor (pentru pedeapsa inferioar se coboar la o alt pedeaps, iar pentru pedeapsa superioar se urc la o alt pedeaps n aceast ierarhizare). Un asemenea raionament nu va fi valabil ns n cazul n care se menine sistemul adoptat n proiectul Ministerului Justiiei; ca atare, judectorul va trebui s urce pe treptele ierarhice pentru a ajunge la o pedeaps inferioar i s coboare pe treptele ierarhice pentru a ajunge la o pedeaps superioar. Regimul de executare al pedepselor privative de libertate a fost pus de acord cu legea de executare a pedepselor, lege care ine seama de tendinele moderne i de standardele europene n materie. De asemenea, ambele proiecte s-au strduit s identifice soluii mai sistematice de reglementare a liberrii condiionate. Avem rezerve dac durata din pedeapsa executat care s permit liberarea condiionat conform reglementrii din proiectul Ministerului Justiiei (adic 2/3 nchisoare i 3/4 deteniune) nu este excesiv n cazul condamnailor care au comis fapte din culp, ori a persoanelor care au mplinit vrsta de 60 de ani, brbaii i 55 de ani femeile sau, pentru minori, situaii speciale pe care proiectul le trateaz nedistinct. Sub acest aspect proiectul Institutului este mai analitic i ine seama de categoriile menionate de condamnai.

47
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

48
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

P. Capitolul privind individualizarea pedepselor este denumit mai corect n proiectul Ministerului Justiiei (personalizarea pedepselor), deoarece reglementarea se extinde i asupra persoanei juridice, unde nu exist un individ ca atare. Ambele proiecte reflect ambiia de a identifica modaliti noi de personalizare a sanciunilor, evitnd, totodat, aglomerarea de elemente circumstaniale i de circumstane agravante i atenuante din actuala reglementare. Avem rezerve asupra meninerii n proiectul Ministerului Justiiei a circumstanelor atenuante legale, cum sunt depirea limitelor legitimei aprri i a strii de necesitate. n doctrina noastr s-a artat convingtor c aceste mprejurri nu au o semnificaie univoc i c pot exista situaii cnd ele s favorizeze pe nedrept o persoan; de aceea i sugestiile fcute n doctrin ca aceste mprejurri s aib tratamentul circumstanelor judiciare, i nu al celor legale. Este remarcabil soluia ambelor proiecte n ce privete concursul ntre cauzele de agravare i de atenuare, soluie care nltur multiplele controverse din aceast materie, trecnd pe seama judectorilor misiunea de a evalua caracterul preponderent al unor circumstane n dauna altora i de a da prioritate circumstanelor atenuante sau agravante. R. Materia personalizrii modului de executare a pedepselor i a substitutivelor pedepsei nchisorii este minuios reglementat i cu soluii care se ridic, dup prerea noastr, la nivel european. Suspendarea condiionat a executrii pedepsei, forma simpl, va fi posibil numai pentru persoanele fr antecedente penale sau a cror condamnare a beneficiat de aplicarea art. 48 al Codului penal (n prezent art. 38). Numai n cazul suspendrii condiionate a executrii pedepsei sub supraveghere este posibil ca cel n cauz s aib o condamnare anterioar de cel mult un an ori o condamnare care a beneficiat de prevederile art. 48 al Codului penal (n prezent art. 38). n mod distinct este reglementat suspendarea condiionat a executrii pedepsei sub supraveghere cu obligaia de a efectua o munc n folosul comunitii, soluie care lrgete aria de aplicare a acestei instituii. Sunt reglementate dou instituii substitutive ale pedepsei nchisorii, i anume: renunarea la pedeapsa nchisorii i amnarea aplicrii pedepsei nchisorii, lrgindu-se astfel mijloacele de personalizare a sanciunii. S. n materia minoritii, s-a reglementat o nou msur educativ, aceea a libertii sub supraveghere sever, supraveghere asigurat de o instituie legal nsrcinat cu aceast misiune sau de ctre serviciile de reintegrare social i supraveghere, amplificndu-se i n acest domeniu aria mijloacelor preventiv-educative. Noile formulri ale msurilor educative sunt mai complete; se soluioneaz i chestiunea msurilor educative care pot fi luate cu privire la persoana care nu mai este minor la data judecrii, problem controversat n raport cu legislaia actual. De asemenea, sunt mai clar formulate textele privind internarea ntr-un centru de reeducare, internarea ntr-un institut medical-educativ, liberarea minorului nainte de a deveni major i revocarea libertii supravegheate a minorului. Consemnm i faptul c pedepsele aplicabile minorilor sunt mai diversificate i cu regimuri de executare specifice minorilor. Sunt reglementate, n legtur cu sancionarea minorilor, i posibilitatea renunrii la pedeaps, i amnarea aplicrii pedepsei. Toate aceste soluii reflect preocuparea de a se asigura eficiena prevenirii i combaterii faptelor antisociale comise de minori, valorificndu-se att experiena proprie, ct i aceea a legislaiilor moderne strine, precum i tendinele europene n aceast materie.

DOCTRIN+

T. Msurile de siguran sunt reglementate meninndu-se, n general, soluiile din legea penal n vigoare. Posibilitatea lurii n mod provizoriu a unor msuri de siguran a fost extins i la msura interzicerii unor funcii sau profesii, precum i la msura interdiciei de a reveni la locuina familiei pe o perioad determinat. S-a prevzut, de asemenea, c msura interzicerii unei funcii sau profesii nu poate fi luat n cazul persoanelor care exercit un mandat electiv, au responsabiliti sindicale ori patronale sau desfoar o activitate n domeniul presei, soluie n acord cu legislaia european n materie. S-a formulat mai clar i mai sintetic msura interzicerii de a se afla n anumite localiti, eliminndu-se multiplele ipoteze de reglementare din prezent. n cazul confiscrii speciale a fost consacrat legislativ concluzia doctrinei romne, n sensul c au calitatea de bunuri produse prin infraciune i cele care au dobndit un alt regim juridic prin infraciune; n privina bunurilor care au servit sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infraciuni s-a prevzut c msura confiscrii opereaz i n cazul n care bunurile respective au aparinut altei persoane, dac aceasta a cunoscut modul lor de folosire; s-a adugat, de asemenea, c msura menionat nu va opera n cazul infraciunilor svrite prin pres, n sfrit, textul a fost completat cu o dispoziie umanitar, precizndu-se c nu pot fi confiscate bunurile care fac parte din mijloacele de existen, de trebuin zilnic ori de exercitare a profesiei fptuitorului. U. n Titlul VI ambele proiecte cuprind reglementarea cauzelor care nltur rspunderea penal (denumirea din proiectul ministerului) sau a cauzelor care mpiedic aplicarea pedepsei (denumirea din proiectul Institutului). Am artat mai nainte de ce rspunderea penal n-ar putea fi tratat ca o instituie autonom care s-ar interpune ntre infraciune i pedeaps. Consecvent acestei poziii, proiectul Institutului a denumit aceste cauze drept cauze care mpiedic aplicarea pedepsei, formul respins de proiectul ministerului, n ciuda argumentelor contrare aduse de noi. O inovaie a proiectului Ministerului Justiiei o reprezint reglementarea prescripiei speciale, precizndu-se c aceasta opereaz n toate cazurile, n afar de ipoteza c ar exista un proces penal n curs de judecat pentru fapta svrit. Avem rezerve fa de aceast soluie care, ntr-un fel, anuleaz ntreaga reglementare. Sensul reglementrii prescripiei speciale n Codul penal n vigoare era acela de a se pune un final ntreruperilor multiple ale prescripiei i a asigura astfel stabilitatea raporturilor sociale, nlturndu-se incertitudinile din modul de a aciona al organelor judiciare, ntreruperea prescripiei are loc mai frecvent tocmai n condiiile desfurrii procesului penal, urmrindu-se evitarea, cum am mai precizat, a multiplelor ntreruperi care, cel mai adesea, se produc n cadrul procesului penal. Ca urmare a dispoziiei propuse, ar rmne excluse toate ntreruperile de prescripie din faza de judecat care sunt cele mai des ntlnite, reglementarea urmnd s opereze numai n raport cu ntreruperile din faza de urmrire, unde sunt mai rare, dat fiind promptitudinea cu care acioneaz, de regul, organele respective. V. n cazurile care nltur executarea pedepsei (denumire admisa de ambele proiecte), graierea a primit o reglementare mai corespunztoare, fiind nlturat posibilitatea graierii pedepselor a cror executare a fost suspendat condiionat, care exist n prezent. n felul acesta legislaia noastr s-a aliniat la toate codurile penale europene care nu admit graierea dect a pedepselor executabile, nu i a celor a cror executare a fost suspendat condiionat. X. n capitolul nelesul unor termeni sau expresii din legea penal s-a definit noiunea de cetean romn i cetean strin, renunndu-se de a mai opera, n partea

49
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

special, pe lng noiunea de cetean romn i strin, i cu aceea de persoan fr cetenie care domiciliaz sau nu pe teritoriul Romniei. Aceasta din urm va fi considerat, n opoziie cu persoana care are cetenie romn, cetean strin. S-a definit mai clar noiunea de public, de funcionar public, de funcionar, de persoan care exercit un serviciu n interes public, nlturndu-se controversele pe care le provoac reglementarea actual. Avem rezerve fa de inovaia proiectului ministerului n privina definiiei expresiei de pedeaps prevzut de lege. Prin aceasta s-ar nelege numai pedeapsa prevzut n textul de lege, fr luarea n considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Dac acest text s-ar interpreta n sensul excluderii regimului special de sancionare a minorilor, interpretarea ar fi greit, deoarece minoritatea, n sistemul nostru penal, nu este o cauz de reducere a pedepsei, ci un regim special de sancionare cu limite proprii, chiar dac ele sunt exprimate, brevitaris causa, prin raportare la limitele de pedeaps ale persoanelor adulte. Aa cum arta profesorul Vintil Dongoroz, minoritatea nu constituie o cauz de atenuare a pedepsei, ci o cauz special de difereniere a regimului sancionator penal pentru aceast categorie uman i social distinct, a minorilor infractori. Ca urmare, regulile privitoare la cazurile de agravare sau atenuare a pedepsei opereaz, n cazul infraciunilor svrite de minori, asupra limitelor speciale i pedepselor ce pot fi aplicate minorilor, iar nu asupra limitelor ordinare1 . Dac se exclude aceast eventual interpretare a textului citat, ceea ce rmne ar fi interpretarea comun dat expresiei pedeaps prevzut de lege, i anume pedeapsa prevzut pentru o infraciune determinat, n cazul infraciunii svrite de o persoan n calitate de autor, fr a se avea n vedere eventualele circumstane de atenuare sau agravare. 4. Ca o caracteristic general a proiectului de Cod penal se poate afirma c n partea general s-a reuit mbinarea tradiiei cu noile tendine n materie penal, el nscriindu-se pe o linie ascendent, att ca tehnic legislativ, ct i ca fundamentri teoretic, n acelai timp, soluiile moderne ale codului prefigureaz rezolvrii legislative care vor alctui substana viitoarei legislaii penale unitare europene.

50
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

____________
1

Dongoroz, V. et al. Op. cit., 1970, p. 242-243.

DOCTRIN+

Prof. univ., dr. Gheorghe BACIU

eful catedrei de medicina legal Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N.Testemianu Director al Centrului de Medicin Legal

AGRESIVITATEA CA ELEMENT DECLAN{ATOR AL AC|IUNILOR INFRAC|IONALE


This paper approaches the aggressive behaviour of the human being as a factor which favours criminal perpetrations in the society. Medical data is presented with regards to the complex risk factors which contribute to the release of severe criminal actions such as manslaughter, sexual crimes etc. It stresses on the high incidence of aggressive conduct inside the family and the need of increasing the human protection level.

Fenomenul agresivitii este cunoscut pe tot parcursul dezvoltrii societii umane. Cea mai simpl i uzual definiie a agresivitii este aceea prin care se nelege comportamentul individului care, contient sau nu, tinde s distrug, s dezintegreze sau pur i simplu s cauzeze ru. Agresivitatea se poate manifesta extrem de variat, ncepnd cu ameninri verbale i terminnd cu acte violente grave. Se tie c un compartiment agresiv poate fi orientat asupra altor persoane (heteroagresiune) sau mpotriva propriei persoane (acte suicidale). Cunoscutul profesor universitar Gh. Scripcaru afirm c agresivitatea apare ca o deviere de la socializarea comportamentului uman, cu etapele sale bine cunoscute. nsi agresivitatea se prezint ca un fenomen biologic cu manifestri agresive. Dac violena este o agresivitate liber, supus dorinei omului i avnd o putere mimetic particular, aspect prin care ea se impune ca un fenomen cultural, original i construit, marcat de intenie, apoi agresivitatea exprim o dispoziie bioefectiv, raional n situaiile de mediu, inventnd astfel o reacie de aprare fa de ambian. Se poate vorbi c agresivitatea mai frecvent este o reacie comportamental a unei persoane n anumite circumstane determinante. Teoriile existente i modelele asupra originii agresivitii se ntemeiaz pe mai multe ipoteze: biologic (endocrinic, neurobiologic); etiologic (onto-filogenetic-comportamental); socio-genetic i holistic-psihologic (stress-frustrare-conflict). Din aceasta rezult diversitatea manifestrilor agresive: defensiv-ofensive; constructiv-distructiv sau normale; intermediare i patologice la nivel individual sau grup; acionale sau verbale. Eduard Panfil consider c agresivitatea se desfoar ntr-un cmp situat n afara comunicrii simbolice, actul agresiv fiind exclus din comunicarea interuman. Faptul n sine devine agresivitate. n aceast inciden structural agresivitatea se dezvluie ca imposibilitatea de comunicare. Oricum, agresivitatea este expresia alterrii funciilor de libertate, decderii morale a persoanei umane. Manifestrile agresive, varietatea acestora, dramatismul unor situaii sunt elemente care suscit un permanent interes nu numai din partea celor cu competene bine precizate n acest domeniu, ci i din partea marelui public. Agresivitatea se poate manifesta i ntr-o form camuflat, de exemplu, printr-o atitudine, activ sau pasiv, de evitare, indiferen, refuz de a acorda ajutor etc. Factorii care declaneaz reaciile agresive sunt i ei diferii (fric, foame, sexualitate), care pot veni din diferite surse mediul nconjurtor, organism, viaa incontient.

51
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

52
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Agresivitatea nu trebuie perceput numai n sensul unui comportament ostil i distructiv, ea poate fi ntlnit i ca element de aprare a omului n faa mprejurrilor ostile ale mediului nconjurtor. Se poate conchide c agresivitatea are la originea sa multe cauze de ordin social, psihologic, medical etc. Principalele motive adesea sunt asociate cu numeroi factori de risc, cum ar fi consumul de alcool, izolarea social etc. Suprasolicitarea simurilor prin alcool, anonimatul care provoac pierderea unor puncte de reper i de identificare, ali factori ce faciliteaz trecerea la acte agresive, complic relaiile interumane. Cunoaterea cauzelor unui fenomen criminal n mare msur ajut la concretizarea genezei evenimentului respectiv. Exist mai multe tipuri de cauze ale infraciunilor: generale i sociale; obiective i subiective; determinante, principale i secundare etc. Cercetarea cauzelor aciunilor infracionale se poate efectua la nivel individual, social, de mediu, dup modalitatea de producere etc. Drept surse ale cercetrilor pot fi statistica i circumstanele comiterii crimelor, datele medicale, psihologice i sociologice, factorii economici, culturali, geografici, politici, ecologici .a. Cu 20-30 de ani n urm, se acorda o mare atenie bolnavilor psihici ca persoane cu un potenial nalt criminogen, afirmaie care, n ultimii ani, se interpreteaz din alte poziii. Astfel, E. Cara arat, n 2001, c numai 9% din numrul de persoane care au trecut expertiza psihiatric legal au fost recunoscute drept iresponsabile. Dintre acestea numai 22% au comis infraciuni contra securitii publice sau sntii. Mai violente sunt persoanele care sufer de schizofrenie. Acestea comit crime n virtutea tririlor bolnvicioase, manifest o patologie acut, atacnd cu o cruzime ngrozitoare persoanele apropiate. O alt categorie de bolnavi manifest doar stranieti sau stri defectuoase i comite frecvent infraciuni mai puin grave, preponderent antisociale. E. Cara este de prere c recunoaterea caracterului social al originii criminalitii nu nseamn ignorarea particularitilor biologice ale individului i ale patologiei psihice. Lund n consideraie legitatea interaciunii factorilor sociali i biologici la oamenii sntoi, ca i la cei cu particulariti psihice, ar fi incorect ideea c corelaia acestor factori principali este caracteristic bolnavilor psihici. Boala psihic doar consemneaz unele particulariti ale acestor interaciuni, deoarece societatea influeneaz comportamentul asocial att prin particularitile interne ale personalitii i factorii biologici, ct i prin aceleai particulariti psihologice. Deci, anomaliile psihice de orice genez nu ntotdeauna determin comportamentul criminogen, iar tendina de a-l identifica nu are perspectiv. Un rol important n descoperirea infraciunilor comise mpotriva sntii i vieii umane i revine expertizei medico-legale. Ultima rspunde prin excelen principiului constatrii adevrului att cu privire la fapt, ct i la mprejurri sau la fptuitor. Prin urmare, expertiza medico-legal este un procedeu fr de care normele de drept penal n domeniul ocrotirii juridice a dreptului la via i sntate ar fi insuficiente. Expertiza medico-legal corespunde n cel mai nalt grad necesitii i posibilitii de a constata faptele infracionale n concordan cu realitatea obiectiv i cu reflectarea fidel acestora n contiina celor care administreaz justiia. Ceea ce condiioneaz valoarea probatorie a medicinei legale este folosirea tuturor mijloacelor tiinifice n demonstrarea legturilor cauzale dintre faptele antisociale i consecinele lor asupra victimelor. Valoarea probatorie a expertizei medico-legale devine i mai evident n condiiile creterii criminalitii. De aceea, Codul de procedur penal al Republicii Moldova pre-

DOCTRIN+

vede efectuarea obligatorie a expertizei medico-legale n toate cazurile de infraciuni svrite contra sntii i vieii umane. Dar criteriile utilizate n soluionarea medico-legal a cauzalitii din orice domeniu (de exemplu, agresiogeneza) trebuie s fie exclusiv medicale, chiar dac este vorba de o cauzalitate complex (de exemplu, antisocial). Prin sistematizarea i examinarea materialelor referitoare la anumite probleme din practica medico-legal se obin informaii convingtoare de ordin general i particular. Informaiile generale cuprind structura, dinamica, frecvena, circumstanele i cauzele faptelor infracionale, iar dintre cele particulare fac parte toate semnele morfologice i urmele specifice prin care se identific obiectele vulnerante i se apreciaz mecanismul de provocare a leziunilor corporale. Succesul descoperirii i combaterii infraciunilor contra fiinei umane depinde de ambele categorii informative care, mpreun cu altele, contribuie la rezolvarea anumitor probleme sociale. Este bine cunoscut faptul c cele mai grave forme de agresiune contra fiinei umane sunt omuciderea i infraciunile sexuale (violul). Omuciderea sau actul suprimrii premeditate a vieii unui om se consider nc din antichitate ca cea mai grav infraciune care se pedepsea aspru. Aceasta se explica prin faptul c asasinarea reprezint un element antisocial excepional fa de care organele statale sunt obligate s recepioneze n conformitate cu legea. Actualmente, n condiiile formrii i stabilirii noii mentaliti social-economice, politice i spirituale, se evideniaz importana aspectelor medico-sociale, juridice i economice ale fenomenului de heteroagresiune, prin studii tiinifice cu caracter multii interdisciplinar. Diferenierea ntre categoriile de crime contra vieii se face prin justa calificare a faptelor, conform Codului penal n vigoare, care prevede un sistem de pedepse, dintre care privaiunea de libertate este principala pedeaps aplicat de judecat. Fiind exclus pedeapsa cu moartea, termenul privaiunii de libertate s-a majorat pn la 25 ani i numai n cazuri excepionale se aplic pedeapsa cu moartea. Privind cauzele i circumstanele n care se produc omorurile, putem afirma c n Republica Moldova se remarc o tendin stabil de cretere a numrului de infraciuni. Astfel, dac n anul 1970 au fost nregistrate 150 de omoruri premeditate, n 1980 au fost certificate deja 276 de cazuri, n anul 1990 290, n 1994 382 cazuri, iar n 2000 s-au nregistrat 438 de cazuri de omoruri. Studiind 824 de cazuri de omucidere svrite n municipiul Chiinu timp de 5 ani, Centrul de Medicin Legal a constatat c n urma acestor infraciuni s-au efectuat 10% din numrul total de necropsii din acea perioad, crimele respective constituind 14-17% din cazurile de moarte violent. S-a constatat c victime ale asasinrilor au devenit persoane de diferit vrst, de la copii pn la un an la btrni de 88 ani. Mai frecvent sunt asasinai brbaii (74,3%), prin mpucare cu arme de foc, prin lovire cu obiecte contondente i ascuite, prin sugrumare etc. n 67,5 la sut din cazuri victimele erau n timpul asasinrii n stare de ebrietate, cu excepia persoanelor decedate n instituiile medicale. Trebuie remarcat faptul c n ultimii ani omuciderile se caracterizeaz prin barbarism, cinism i cruzime deosebit. Sunt ucise familii ntregi, fr a fi cruai copiii i femeile gravide, atacurile se produc acas i pe strad. Cruzimea se manifest prin numeroase leziuni corporale grave i torturarea victimelor. Chiar i persoanelor cu minile i picioarele legate li se aplic zeci de plgi. Corpurile unor persoane ucise sunt dezmembrate, cioprite sau incinerate i ascunse, pentru a tinui crima comis.

53
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

54
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Un capitol aparte prezint agresivitatea n familie, care are la baz muli factori motivaionali, inclusiv de ordin general. Conform datelor, omuciderile casnice constituie 20-40% din numrul de violene n cadrul familiei. Violena n familie contrazice ceea ce ar trebui s fie familia sub aspect uman i social, devine astzi un spaiu tragic prin excelen, spunea scriitorul rus Lev Tolstoi. Dup cum se vede, problema violenei n familie a existat la diferite etape de dezvoltare a societii umane. Victime ale heteroagresiunii n familie, conform cercetrilor noastre, mai frecvent sunt femeile (63%). Originea violenei n familie poate fi explicat prin faptul c fr mam sau tat descendenii nu se pot dezvolta normal. Copilul ce a avut un tat violent devine, la rndul su, abuziv i violent. Agresiunea sexual de asemenea reprezint unul dintre cele mai mari pericole sociale. Aceasta se refer mai mult la infraciunile comise contra minorelor, de aceea aceti agresori sunt pasibili de o pedeaps similar cu cea aplicat ucigailor. n cazul agresiunilor sexuale, expertiza medico-legal, n afara rezolvrii problemelor de ordin general, este datoare s determine i consecinele negative asupra minorelor. Este vorba despre dezechilibrarea psihic care poate determina tentative sau acte suicidale, sarcina cauzat de viol .a. Constatarea infraciunii sexuale este de competena anchetatorului i a judecii, dar pentru estimarea i calificarea competenei acestora e necesar, n mod obligatoriu, expertiza medico-legal a agresorului i mai cu seam a victimei. Demn de reinut e faptul c agresiunea sexual este o problem dificil judiciar i medico-biologic, presupunnd particulariti specifice de anchetare penal i examinare medico-legal. Studiul efectuat n baza datelor medico-legale arat valoarea lor de probaiune nalt pentru organele de justiie. Analiza tiinific a actelor agresive comise mpotriva personalitii umane (omucideri, violuri etc.) poate fi pus la baza elaborrii msurilor de combatere a acestor vicii sociale. Se poate conchide c n prezent viaa unei persoane este puin protejat, aceasta fiind supus pericolului de ctre semeni. n societate tot mai acut devine criza familiei i violena spiritual. Din aceste considerente, O.N.U. a calificat securitatea omului drept condiie fundamental pentru dezvoltarea uman durabil a fiecrei naiuni. De aici rezult importana problemei n cauz, necesitatea cercetrii sub aspect medico-social i juridic, elaborrii mijloacelor i modalitilor legislative eficace n vederea minimalizrii potenialului agresiv n societate.

DOCTRIN+ ..
,

-
The research study focuses on the participation of the defense council in the criminal investigation as an institution of criminal proceedings. In order to address this subject, the author has relied on the legislation of the Russian Federation. The author offers a detailed analysis of the topic, supplying the provisions of the Russian Criminal Procedure Code, of the Russian Law on the Bar, regulating the activity of the defense council in criminal investigations, theory opinions of Russian doctrine, augmenting own conclusions on the reasonableness and the applicability of this important institution of the criminal legislation.

____________
1 2

. . .. . ,1992, . 93. , . 93. 3 , . . . , 1990, No 7, . 22; , .. . . . . . 1. , 1994, . 85; .. . . c., 2001, No 10, . 17. 4 , .. . , 1997, . 82-83; . , 1999, . 280. 5 , .. . , 1991, . 192 ; .., .. (- ). , 2001, No 2 . 6-7.

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

, 24 1991 , . , , 1, , , 2. , , , , - . 3, 4, 5. - , -, - . , .

55

DOCTRIN+

56
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

- , . , . . , : , ( ..) 1. : , ; . . , ; , . . - . , , , , , , , . - , , , , - , . , . . , , . , . , , , , , , : , , , ( , . 2 . 118). , , , -

____________
1

, .. - . , 2003, No 7, . 31.

DOCTRIN+

____________
1 2

, .. . , 2000, . 379-380. , .. . c., . 380. 3 . . .. . , 2002, . 390. 4 , .. . , 1968. 5 . . .. , .. . , 1980, . 44. 6 - . . .. . , 1997, . 30-31.

Revista de [tiin\e penale

. . , . . , 1. , , , 2. , 3. , : , , . , : , , , - . , - . , - -, . , , , - , , , , . , , . , . . , -, , - , , , , , - 4. , . . , , 5. . . , - , - , , - 6. - , . . , . . - , , -

57
ANUL I 2005

DOCTRIN+

58
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

1. , , , , , .. - . -. , - , , , , , , - , , - , , - , 2. , .. , , , , , , , , , , , , 3. , , , - , , . . -, , - , , ; (, . . ..); , , , , , 4. , 5. -, , , - , - , , , - 6. , . : -

____________
. . .. . ., 1997, . 15; . . .. . , 2000, . 13. 2 , .. . . , 2002, . 1-2. 3 , . 2. 4 , .. . . . . .. , .. . , 2003, . 15-16. 5 , , 16. 6 , .. . , 2003, .11.
1

DOCTRIN+

____________
1

. 2002, 5 .

Revista de [tiin\e penale

, , - . , - ? , - - , - , , , , , - . - , , , . , . , , , , , , , . . , , . , , , : - , , , . , . - , . , - - , , , (, , ). , , , , - . , . , , , : . 1, 9, 20, 32, 34, 35, 45, 46 . 5, . 2 . 1 . 6, . 3 . 7, . 3 . 14, . 1, 2, 4 . 15, . 16, . 2 . 17, . 22, 27, . 2, 4, 8 . 2 . 42, . 45, . 2, 3, 4, 6 . 4 . 46, . 3, 4, 8 . 4 . 47, . 1 . 49, . 53, . 2, 5, 6, 7 . 2 . 54, . 72, 73, 75, . 1, 2 . 81, . 84, 85, . 86, . 3 . 88, . 90, . 1, 2 . 119, . 159, 194, 198, 217. , - . , 31 2002 1. , . 14, 6, 7 . 3 . 6 .

59
ANUL I 2005

DOCTRIN+

60
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

, - . : , ; - ; , , , ; , - (. 5 . 5 . 6, . 2, 3 . 8 ). (. 1 . 8 ). , , . 13 , 31 2003 1. , , , , (. 15 ). , , : - , , , 2. , , 3, 4 ( , , , - . .). , , , , - , . , , . , . ,

____________
1 2

, 2003, No 1, . 5-6. , .. . , 1999. 3 , .. - . , 1999. 4 , .. . , 1999.

DOCTRIN+

Revista de [tiin\e penale

-. , , , , , . , - . , , , . , , , , , , . , . , . 3 . 86 . - , . . , , , , , . , , , (. 235 ); (. 244 ). , , . , , , , , , (. 4, 5 . 1, 3 . 363 ) (. 5 . 377 ). , , . , . 6 . 377 , . , , , (. 32 . 5 ), .

61
ANUL I 2005

DOCTRIN+

, , , (. 6 . 377 ). , , , , . 32 . 5 ; . 3 . 86 , , , ; , (. 4 . 1 . 375, . 379 ). , . 4 . 377 , , .

62
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

..


This article considers the reform of the legal system in Ukraine after 1990. It researches the development of the judicial organization of this country divided into three stages: first from the declaration of sovereignty on 16 July 1990 till the adoption of the Constitution on 28 June 1996; second from the adoption of the Constitution till the adoption of the Law on judicial organization of Ukraine, third from the adoption of the Law on judicial organization until now. The author outlines the features of this process, supplying personal opinions on the evolution of the judicial reform in Ukraine. At the end of the article there are two drawings picturing the judicial system in Ukraine.

____________
1

- , , . 2-4.

Revista de [tiin\e penale

, , . , 1992 - , , , , . . . 20042014 1. 16 1990 28 1996 . 7 2002 . . . : , ; , , , , ; ; , ; ; , . , , . 10 , .

63
ANUL I 2005

DOCTRIN+

64
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

. . , , ; (. 1). , ; . , , ; ; , ; ; , , , , . , 2002 , , . , , . , . . , , . 11 2003 , . , , , , . , , . , - 1992 , , , , .

1.

()

, ,

, ,

, ,

, , ( , - ).

DOCTRIN+

65

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

DOCTRIN+

66
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

, . 2001 - 1961 . 21 12 2001 . - . 1. , , , , ; , . ., , , , . , . , . , . , , , . , , , , . () , , . . , , , , , , , , c , c , . , , ; c ( ), , , (. 378 ), . , . . , .

____________
1

, .. . , 2003, 124 .

DOCTRIN+

____________
1

- , , . 8. 2 , . 10. 3 , . . : . , 1999, . 106-120.

Revista de [tiin\e penale

. . , , - , , , . , , : , , , c (. 2)1. . , , , , . , , , . . , 2. - . , - , . , 18.02.04 . , . . , , . , , , , 24 . , 3. , , , , , , , , , , . ,

67
ANUL I 2005

2. , c
**
***
, ,


**

68

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

DOCTRIN+

()

(p, , )

* , . . ** , . (-) . *** , .

DOCTRIN+

Revista de [tiin\e penale

, , , . . , , , , . , , ( , ), , 20 . , , , , , , , ( , , , , , , . .). , , 60 , , . . , , , , . . , , (. 121), , , , , . . , , , . , , , , , . , , , . , , . , , , . . . ,

69
ANUL I 2005

DOCTRIN+

( ) , , , . , , . . , . .

70
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Conf., dr. Igor DOLEA

Catedra de drept procesual penal i criminalistic Universitatea de Stat din Moldova

UN PUNCT DE VEDERE REFERITOR LA IMPLICAREA SOCIET+|II CIVILE }N PROCESUL PENAL


The article approaches certain problems related to the role of the civil society in the criminal trial. It is mainly approached the problem of participation of the non-professional element at the examination of criminal matters, being provided certain solutions. A special place has the problem of the involvement of NGOs in assuring the persons rights at the criminal trial. It has the purpose to analyze the provisions of the criminal procedural legislation of the Republic of Moldova, from the perspective of its concordance to the jurisprudence of the European Court for Human Rights, in regard to the respect of the principle equality of weapons. In its article, the author tried to prove that the defence does not have enough mechanisms for the administration of evidence, like the prosecution has. The results of some sociological researches carried out by the author are used in this article.

____________
1
2

Aristotel. Politica. Bucureti: Paideea, 2001, p. 8. Citat dup: , . : . n: , 1992, nr. 6, p. 144. 3 Ibidem.

Revista de [tiin\e penale

Ideile societii civile aprute n perioada antichitii i n cea a Renaterii, tratate n lucrrile filozofilor germani, englezi i francezi din secolul XVIII, rmn pn n prezent o problem crucial, ndeosebi pentru rile care au ieit de sub tutela totalitarismului. Societatea civil, format n rile cu democraie dezvoltat, este o component indispensabil a civilizaiei contemporane. Problema societii civile trebuie tratat n funcie de dezvoltarea civilizaiei n general. Este imposibil de a implementa un model sau altul al societii civile ntr-o ar, fr a lua n considerare tradiiile, particularitile naionale, morale, religioase, economice etc. Societatea civil vine nu ca un oponent al statului, dar mai degrab ca un partener care are aceleai sarcini de a contribui la dezvoltarea civilizaiei. Noiunea de societate civil a fost dat pentru prima oar de ctre Aristotel. n lucrarea sa Politica, el consider c statul nu este nimic mai mult dect o comunitate de oameni, adic o societate civil, avnd n vedere prin noiunea de stat conducerea care acioneaz n interesul ntregii comunitii. El vorbete c dreptatea este rnduiala comunitii civice1. Niccol Machiavelli considera c societatea civil constituie o totalitate de interese opuse (sau oponente) de clas, de partid, de cast2. Ideea societii civile o ntlnim i n Magna Charta Libertatum de la 1215. De ideea societii civile a fost preocupat i Jean-Jacques Rousseau i Montesquieu. Rousseau, n Contractul social, consider c fiecare persoan transmite n comunitate i cu o conducere unic personalitatea sa, n aa mod se formeaz un tot ntreg. Trei caliti care trebuie s le aib personalitatea sunt recunoscute de Rousseau: dreptul la proprietate, libertatea individual, precum i libertatea spiritual3. Montesquieu leag statutul juridic al persoanei cu ornduiala politic respectiv. n Spiritul legilor, Montesquieu vorbete despre despotism, unde toi oamenii sunt egali, deoarece toi triesc ntr-o robie politic. Libertatea, n viziunea lui

71
ANUL I 2005

DOCTRIN+

72
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Montesquieu, este de a face tot ce permite legea. Dar dac am admite c ceteanul poate face i aceea ce este interzis de lege, libertate nu exist, deoarece n aa mod ar fi putut sau pot s se comporte i ali ceteni1. Kant, cu toate c a fost preocupat de personalitate, nu neag un element social n om, dar acest element social nu poate i nu e n drept de a limita individualismul natural al persoanei, interesul su personal, pn cnd individul nu ncalc legea. Societatea i dezvoltarea persoanei este susinut de concurena intereselor personale. O condiie obligatorie este c societatea format din proprietari va avea ncrederea c este ocrotit de stat2. Hegel considera c persoana concret, care i este scop siei ca particular, ca fiind un ntreg de nevoi i un amestec de necesitate natural i de voin arbitrar, este unul din principiile societii civile... fiecare i afirm valabilitatea i se satisface numai prin cealalt...3 Problema societii civile o gsim i n lucrrile autorilor autohtoni, cum ar fi Constantin Negruzzi n Elemente de drept politic, Alexandru Hjdeu n Problema timpului nostru, Alecu Russo n Cntarea Romniei, Mihail Koglniceanu n Dorinele partidei naionale din Moldova .a.4 n secolul XX n diferite ri au fost ntreprinse multiple ncercri de a trata tema societii civile, propunndu-se diferite modele. Ca punct de pornire, n toate cazurile, serveau ideile de democraie spre care se ajungea prin diferite metode, inclusiv prin aplicarea forei5. n Republica Moldova de asemenea s-au fcut ncercri de a trata ideea societii civile6, care ar avea diverse funcii: de autoreglare, asigurnd existena dinamic a echilibrului n sistemul politic; de autodezvoltare, care vede emanciparea politic ca un element obligatoriu pentru dezvoltarea subiectului, precum i funcia de omogenizare, legat de iniiativa personal a subiectului7. Rolul societii civile este privit n ansamblu, recunoscndu-se totui c statul de drept n realitate este faa politic a societii civile8. n cele mai dese cazuri societatea civil este privit sub aspect politic sau de ocrotire a drepturilor omului9. Insuficient este abordat problema rolului societii civile n procedura penal. Rolul societii civile este de a se implica n protejarea drepturilor omului n cadrul aplicrii anumitor msuri procesuale sau a efecturii anumitor aciuni procesuale. n acest sens un rol deosebit l au garaniile procesuale ale libertii individuale. Pe un plan evident sunt plasate garaniile internaionale care, pentru Moldova, capt un statut de norme obligatorii, conform art. 7 al Codului de procedur penal10. Cu toate c organele de ____________
Ibidem. K, . . Leipzig, 1922. Citat dup: . Op. cit., p. 148. 3 Hegel, G.W.F. Principiile filozofiei dreptului. Bucureti: Ed. IRI, 1996, p. 187. 4 Vezi: Bobn, Gheorghe. Etape istorice de formare a societii civile n Moldova. n: Aspecte ale societii civile realiti i perspective. Chiinu, 2003, p. 54. 5 Un exemplu elocvent este Irakul. 6 Vezi: , . : , , . Chiinu: Paragon, 2001. 7 Ibidem, p. 69. 8 Ibidem, p. 73. 9 Vezi: , . : - ; , . . n: Aspecte juridice ale societii civile; Volcinschi, V. Ecri, Centru metodic i organizatoric de conlucrare a autoritilor publice cu cele neguvernamentale n opera crerii unei societi democratice, panice i multiculturale n statele membre ale Consiliului Europei. n: Funcionarea instituiilor democratice n statul de drept, Chiinu, 2003, p. 114. 10 n acest sens, se pare, o eroare grav n literatura de specialitate este punerea la ndoial a prioritii actelor internaionale asupra normelor naionale, considerndu-se c asemenea abordare este incorect n principiu. Vezi: , .; , . . n: Aspecte juridice ale societii civile realiti i perspective, p. 101.
1 2

DOCTRIN+

____________
1

Revista de [tiin\e penale

Pe bun dreptate se consider n literatura de specialitate c nu n toate rile, mai ales n cele din fostul lagr sovietic, exist tendine de formare a acestor mecanisme. n multe cazuri, drepturile i libertile sunt doar declaraii care nu sunt susinute de garanii, fapt ce stimuleaz nihilismul juridic i determin neconcordan ntre drepturile persoanei i ale statului. O sarcin a doctrinei juridice este elaborarea anumitor garanii juridice. Vezi: , . , . n: , 2002, nr. 10, p. 17. 2 Asupra problemei curilor cu jurai ne-am expus opinia n lucrarea: Curile cu jurai n procesul penal (originea, probleme, perspective). Chiinu, 1996. n cazul de fa ns invocm doar anumite aspecte critice asupra instituiei juriului. O important calitate a curilor se prezint din coninutul su adnc democratic, care deschide n forme moderne calea tradiional a poporului spre nfptuirea justiiei. Numrul mare de persoane care au ocazia de a fi jurai antreneaz la exercitarea puterii sale ca autoritate judectoreasc foarte muli ceteni.

ANUL I 2005

drept pot aplica direct normele internaionale, este deosebit de important de a elabora anumite garanii interne, pentru a dezvolta societatea civil i a determina democratizarea societii n continuare1. n categoria garaniilor juridice un loc aparte i revine garaniilor procesuale, asigurnd statutul constituional al persoanei. Eficacitatea garaniilor determin realizarea drepturilor, libertilor i obligaiilor persoanei. Codul de procedur penal recunoate anumite garanii, cum ar fi prezumia nevinoviei, egalitatea n faa legii, respectarea drepturilor, libertilor i demnitii umane, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, proprietii, secretul corespondenei, dreptul la aprare, accesul la justiie etc. Problema care se pune este determinarea rolului societii civile n asigurarea acestora. Modelul moldovenesc de formare a instanelor judectoreti este bazat pe principiul unipersonal. Cauzele sunt examinate de ctre instan un complet format din trei judectori sau de un singur judector. Sistemul moldovenesc s-a dezis de instituia asesorilor populari, care nu a fost ns nlocuit cu o alt instituie menit s asigure implicarea elementului neprofesionist la judecarea cauzelor penale. A fost necesar modificarea legii procesual-penale, care a reorganizat principiul formrii completelor de judecat la examinarea cauzelor penale. n acelai timp nu s-a recunoscut c acest model trebuie substituit cu altul care ar asigura paritatea ntre reprezentanii statului i ai societii la examinarea anumitor cauze. Situaia creat a dus la slbirea sistemului judectoresc care, n opinia noastr, astzi este susceptibil de a fi influenat de ctre alte autoriti, cum ar fi cea legislativ i executiv. Elementul neprofesionist este ca un impuls att la formarea n stat a societii civile i ntrirea sistemului judectoresc, ct i la asigurarea garaniilor constituionale ale cetenilor. n majoritatea cazurilor, sistemul judectoresc din rile cu o democraie avansat nu s-a dezis de elementul neprofesionist, fapt ce asigur garantarea drepturilor persoanelor implicate n acest sistem, asigurnd i independena sistemului judectoresc ca atare. Este cert faptul c un complet de judectori poate fi mai greu influenat dect un singur judector, mai mult orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale de ctre conceteni. Justiia trebuie s fie sub controlul societii, aceast activitate depind-o pe cea a unor simpli funcionari, fiind o sfer a intereselor publice. n toate cazurile, nfptuirea justiiei presupune un litigiu care, avnd un caracter privat, determin interesele generale: ncrederea n sistemul de drept, n democraie, contiina juridic .a. Opinia noastr se bazeaz att pe experiena sistemelor actuale de drept, ct i pe analiza istoriei dezvoltrii justiiei2. Juraii se pronun doar asupra anumitor fapte, care pot avea consecine grave n domeniul represiunii. Juraii nu sunt i nu trebuie s devin buni cunosctori ai dreptului, pentru a nu fi rutinari, cu idei preconcepute, ca s se ndeprteze de spiritul general al opiniei publice. ntre dezavantajele curilor cu jurai, n doctrin se invoc anumite mprejurri, cum ar fi faptul c juriul

73

DOCTRIN+

este influenat de componena sa, n care mediul social sau profesional de care depinde membrul poate fi hotrtor, de gradul de cultur, sex, de idei preconcepute, vehiculate de opinia public, de abilitatea jurilor fa de pledoarii i rechizitoriu. Instituia nu corespunde dreptului penal modern, n care intereseaz nu numai fapta comis, ci i aplicarea tratamentului penal. Funcia de judecare presupune numeroase cunotine, evident n primul rnd juridice, dar i de criminologie, sociologie juridic, psihologie etc.1 O alt problem ce vizeaz implicarea societii civile n procesul penal ine de participarea la procesele penale a unor ONG-uri n calitate de subieci2. Experiena altor state denot faptul c o asemenea formul este viabil pentru un sistem de drept3. ONGurile se pot implica n procesul penal doar n cazurile n care se constat o nclcare a drepturilor omului prin discriminare4. Fapt ce aduce atingere principiului 14 al CEDO, care stipuleaz c exercitarea drepturilor i libertilor recunoscute n convenie trebuie asigurat fr deosebire de sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice, naionalitate sau categorie social. Tratamentul juridic trebuie s fie egal, stipulat de lege5. Principiul egalitii i gsete rdcini i n art. 6 care d definiia unui proces echitabil, nglobnd dreptul la aprare, egalitatea armelor, dreptul la proces public, respectarea termenului rezonabil, prezumia de nevinovie etc. O organizaie neguvernamental, n sensul ordonanei enunate mai sus, se poate implica n procesul penal dac discriminarea se manifest n domeniul drepturilor omului. Este vorba de totalitatea instrumentelor internaionale care determin anumite standarde de tratare a persoanei ntr-un stat, avndu-se n vedere, n opinia noastr, nu numai conveniile internaionale sau declaraiile O.N.U. dar i anumite recomandri ale Consiliului Europei. Implicarea ONG-urilor n procesul penal are ca scop protecia att a dreptului privat, adic a unui interes personal, ct i a unei noi categorii de interese, i anume, interesul colectiv. Ceea ce reprezint o inovaie n procedura penal, fiind considerat n doctrina european ca una din realizrile majore ale procedurilor penale din secolul nostru, ce corespunde redescoperirii unei categorii de interese demne de protecie6. Acest interes este mai puin abstract dect interesul general i mai larg dect interesul individual, fiind acel interes a crui protecie este revendicat, prin intermediul persoanelor juridice private, de ctre o comunitate sau de un grup de persoane7. Care ar fi statutul ____________

74
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Vezi: Volonciu, Nicolae. Tratat de procedur penal. Partea general. Vol. 1. Bucureti: Paideea, 1996, p. 139. Aceast problem a fost ridicat n doctrina juridic, controversa constituind modul n care o organizaie neguvernamental poate avea statut de parte n procesul penal. Vezi: Mateu, Gheorghi. Unele probleme n participarea n procesele penale a organizaiilor neguvernamentale, care au ca scop protecia drepturilor omului. n: Dreptul, nr. 6, 2003, p. 192-201. 3 n acest sens trebuie menionat Ordonana Guvernului nr. 137 din 31 august 2000, modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr. 37/2003, publicat n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, care prevede expres c anumite ONG-uri ce au ca scop protecia drepturilor omului au calitate procesual activ, n cazul n care discriminarea se manifest n domeniul lor de activitate, se aduce atingere unei comuniti sau unui grup de persoane. Aceste organizaii au calitatea activ i n cazul n care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dac aceasta din urm mandateaz organizaia n acest sens. 4 n sensul ordonanei enunate mai sus, prin discriminare se nelege orice deosebire, excludere sau preferin, pe baz de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex sau orientare sexual, apartenea la o categorie defavorizat sau alt criteriu, care are ca scop constrngerea sau nlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice alt domeniu al vieii publice. 5 n mod tradiional, principiul egalitii persoanelor mbrac forma egalitii armelor. Vezi: Trsescu, F.E. Principiul egalitii n dreptul romnesc. Bucureti: ALL BECK, 1999, p. 247. 6 Mateu, Gh. Op. cit., p. 197. 7 Ibidem.
1 2

DOCTRIN+

acestor organizaii n procesul penal? Conform prevederilor art. 6 pct. 29 al Codului de procedur penal, parte n procesul penal sunt persoanele care exercit funcii de aprare sau de acuzare n baza egalitii n drepturi i a principiului contradictorialitii. Dup cum se vede, aceste organizaii nu pot fi parte n procesul penal. Totui, analiznd art. 67 alin. 2 pct. 2 privind calitatea de aprtor, constatm c la procesul penal ca aprtor pot participa i alte persoane abilitate prin lege cu atribuii de aprtor. La momentul actual, n Republica Moldova nu exist o stipulare legal care ar prevedea statutul de aprtor al altor persoane dect cel al avocailor, fapt ce ne permite s constatm c n perspectiv ar putea fi implicai reprezentanii unor ONG-uri n aprarea drepturilor omului. O alt problem ine de perspectiva participrii ONG-urilor n calitate de reprezentant al victimelor unor abuzuri ale reprezentanilor statului. Din punct de vedere procesual, doar acuzatul minor poate avea un reprezentant legal, care sunt prinii, nfietorii, tutorii sau curatorii. Dup cum se vede, fptuitorul este lipsit de dreptul de a avea reprezentant n procesul penal. n perspectiv s-ar putea vorbi despre participarea reprezentantului acuzatului n persoana unor ONG-uri ce au ca scop protecia drepturilor i libertilor personale. La aplicarea unor msuri preventive, instana poate lua n considerare cererea unei organizaii, adic a unei persoane juridice demne de ncredere referitor la transmiterea n garania acestei organizaii a bnuitului, nvinuitului, inculpatului. n asemenea situaie, o organizaie neguvernamental, implicat n aprarea drepturilor omului, ar putea participa n calitate de garant. Articolul 244 al Codului de procedur penal stipuleaz c n procesul penal pot fi naintate anumite demersuri de ctre organizaiile obteti i colectivul de munc (s.n. I.D.) n scopul efecturii anumitor aciuni procesuale n condiiile prezentului cod. Demersurile organului de urmrire penal se adreseaz judectorului de instrucie sau, dup caz, instanei de judecat. Demersurile organizaiilor obteti i ale colectivelor de munc se adreseaz organului de urmrire penal sau instanei. Cu toate c organizaiile obteti nu sunt recunoscute ca subiect oficial al procesului penal, prin aceast stipulare se deschide o perspectiv de implicare a acestor instituii n procesul penal. Totui, trebuie menionat i faptul c, n scopul asigurrii independenei i imparialitii judectorilor, pentru asigurarea unei bune realizri a justiiei, aceste organizaii nu ar avea alte mputerniciri de a se implica n administrarea probelor dect reacia la nclcarea drepturilor omului, or prin implicarea n asemenea mod ar aprea pericolul unei imixtiuni n activitatea judectoreasc. Alt problem deosebit de important este problema stabilirii rolului aprrii n probaiunea penal1, n scopul asigurrii art. 6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Potrivit art. 1 al Legii cu privire la avocatur2, avocatura este o instituie a societii civile (s.n. I.D.), menit s asigure, pe baz profesional, acordarea de asisten juridic calificat persoanelor fizice i juridice. Problema dreptului aprrii de a administra probe n procesul penal poate fi analizat n contextul art. 6 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, care acord prilor posibiliti reale de a-i promova interesele n ____________
1

75
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Doctrina juridic a abordat problema implicrii avocaturii n probaiunea penal. Vezi: , . : . n: , nr. 4, 2003, p. 5 Asupra acestei probleme ne-am referit i noi. Vezi: Dolea, I. Principiul egalitii armelor i dreptul aprrii de a administra probe n procesul penal. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova, vol. I, 2004, p. 372-374. Legea Republicii Moldova cu privire la avocatur nr. 1260-XV din 19.07.2002. n: Monitorul oficial, 2002, nr. 126-127, 12 sept.

DOCTRIN+

76
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

cadrul unui proces echitabil. Egalit des armes este un principiu recunoscut n activitatea Curii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Principiul este utilizat de CEDO n activitatea sa; totodat el garanteaz c nici una dintre prile aflate n litigiu nu se bucur de vreun avantaj incorect, att n procesul penal, ct i n cel civil. Fiecare parte trebuie nvestit cu posibiliti rezonabile pentru a-i prezenta cauza conform condiiilor care s nu creeze dezavantaje vizavi de opoziie. Pornind de la faptul c principiul poate juca un rol n orice faz a procesului, se impune i fa de muli subieci importana aparenelor i sensibilitii mari atribuite administrrii justiiei. Egalitatea armelor presupune accesul egal al prilor la nscrisuri i alte acte procedurale cel puin datorit faptului c ele joac un rol important n formarea opiniei instanei, cu toate c n unele situaii accesul aprrii poate fi limitat1. Principiul nu determin modalitatea de furnizare a informaiei, sarcina fiind pus doar pe respectarea condiiei de a nu crea obstacole de nedepit, ceea ce poate fi echivalat cu tinuirea informaiei. Regula ine i de acordarea posibilitii de a participa la examinarea cauzei2, obligaia instanei de a-i motiva hotrrea3, care poate fi necesar pentru asigurarea dreptului la apel4. O implicare considerabil are acest principiu n probaiunea penal. Procedura examinrii trebuie s asigure suficiente garanii, inndu-se cont de caracterul cauzei. Printre aceste garanii sunt: posibiliti suficiente de prezentare a probelor, de contestare a declaraiilor martorilor acuzrii, posibilitatea de a argumenta n momente-cheie5. Dei reglementarea administrrii probelor este pus n seama legislaiei interne, iar aprecierea probelor este oferit de instanele naionale6, la determinarea echitii ntregului proces mai conteaz i caracterul probelor, modul de obinere a acestora. Inter alia este necesar ca probele s fie prezentate n prezena inculpatului ntr-un proces public, acordndu-i-se posibilitatea aprrii de a le contesta ntr-un proces public7. Comisia European a considerat c principiul egalitii armelor, deopotriv cu articolul 6(3)b, oblig autoritile de anchet i de investigaie s comunice toate elementele pertinente pe care le dein sau la care au acces, susceptibile s ajute acuzatul s se dezvinoveasc sau s obin o atenuare a pedepsei. Regula dat se extinde chiar i asupra elementelor susceptibile s submineze credibilitatea unui martor al acuzrii. n cazul Faucher v. Frana8, CEDO afirm c atunci cnd un petiionar, care a dorit s-i asigure personal aprarea, se plnge de un atentat la drepturile de aprare din cauz c nu a avut acces la dosarul su penal i nici nu a putut obine o copie de pe piesele din acesta, din care cauz a devenit incapabil s-i pregteasc o aprare adecvat, are loc o nclcare a principiului egalitii armelor, combinat cu articolul 6 (3). Dreptul la o divulgare integral a probelor pertinente nu este absolut i se poate ____________
Kamasinski, C. v. Austria, 19 decembrie 1989. Colozza, C. 12 februarie 1985. Series A No.89, p.14, para 27. Application No. 1035/61, X v. the Federal Republic of Germany, Dec.17.1.63, Collection 10, p. 12. 3 Ibidem. 4 H. v. Belgium, 30 noiembrie 1987, Series A No 127, p. 38, para 53). 5 Unterpetinger v. Austria, 24 noiembrie 1986 .a. 6 Kamasinschi, C. v. Austria. 7 Iespers v. Belgia 27.D.R.61. n: Mole, Nuola; Harby, Caterina. Dreptul la un proces echitabil. Consiliul Europei, 2001. Editat n Republica Moldova, 2003, p. 43. 8 Ibidem.
1 2

DOCTRIN+

1 2

, .. , . , 2003. , .. . , 2000, p. 186.

Revista de [tiin\e penale

afla n opoziie fa de anumite interese antagoniste, cum ar fi protecia martorilor sau confidenialitatea metodelor de cercetare utilizate de poliie. Totodat, singurele msuri care limiteaz dreptul la aprare, tolerate de art. 6, sunt cele care pot fi calificate ca strict necesare. Asigurarea viabilitii principiului egalitii armelor n sistemul Republicii Moldova, n care exist elemente ale procesului inchizitorial, este deosebit de sistemul contradictorial, cum ar fi, spre exemplu, cel al Regatul Unit sau al Statelor Unite ale Americii. n sistemul american i cel englez egalitatea armelor presupune drepturi i posibiliti egale ale prilor de a administra probe, de a demonstra fapte etc., adic posibiliti reale de a contrazice aciunile opoziiei. n sistemul naional egalitatea armelor are alt sens. Acuzatul trebuie s pstreze pe ntreg parcursul procesului dreptul de contrabalansare a forei imense a statului. Pericolul de a fi afectate unele drepturi crete n faza de urmrire, fapt determinat de sporirea rolului organelor de for n lupta cu anumite genuri de infraciuni (mai ales cu cele ce in de crima organizat). Accesul liber la justiie, n sensul art. 19 al Codului de procedur penal, determin i obligaia organului de urmrire penal de a lua toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv a circumstanelor cauzei, de a evidenia att circumstanele care dovedesc vinovia bnuitului, nvinuitului, inculpatului, ct i cele care-l dezvinovesc, precum i circumstanele care i atenueaz sau agraveaz rspunderea. n acelai timp legea procesual-penal admite n articolul 100 dreptul aprtorului de a administra probe, solicitnd i prezentnd obiecte, documente i informaii necesare pentru acordarea asistenei juridice, purtnd convorbiri cu persoane fizice, dac acestea sunt de acord s fie audiate n modul stabilit de lege, solicitnd certificate, caracterizri i alte documente din diverse organe i instituii; s solicite opinia specialistului, n caz de necesitate. Dup cum se observ, noua legislaie procesual-penal, pstrnd elementele unei urmriri inchizitoriale, face un pas spre contradictorialitate n faza de urmrire, fapt recunoscut ca deosebit de important, fiind ndreptat, dup cum meniona la nceputul secolului profesorul Denevski, spre atingerea unui scop dublu: a da statului o arm puternic n lupta sa cu infraciunile prin descoperirea i pedepsirea vinovailor i a ocroti persoana atras n proces1. Concomitent, principiul prezumiei nevinoviei, care determin regulile de probare a vinoviei, stabilete c nimeni nu este obligat s dovedeasc nevinovia sa. Adic sarcina probei i revine n orice situaie celui care acuz. Sarcina probei nu poate s treac asupra acuzatului n sisteme de drept pentru care este caracteristic elementul inchizitorial, adic acolo unde n fazele prejudiciare organele de stat sunt obligate s descopere att probele n acuzare, ct i n aprare2. Noul Cod de procedur penal ncearc s soluioneze i problema funciilor procesuale, diviznd aprarea i acuzarea n dou pri egale cu atribuii egale. Potrivit art. 24 al Codului de procedur penal, urmrirea penal, aprarea i judecarea sunt separate i se efectueaz de diferite organe i persoane. n aceste condiii este dificil s presupunem ____________

77
ANUL I 2005

DOCTRIN+

78
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

c partea care are ca sarcin dovedirea vinoviei persoanei va administra toate probele existente pentru a dovedi nevinovia. n susinerea acestei poziii sunt, n opinia noastr, minimum dou argumente: n primul rnd, acuzarea nu este obligat s considere persoana nevinovat, dar este obligat s-o trateze ca pe o persoan nevinovat. Susinem i astzi opinia expus n literatura de specialitate c prezumia de nevinovie nu mpiedic organele de urmrire sau procurorul s fie siguri de vinovia persoanei1. n al doilea rnd, aprarea dispune, aparent (n sensul Codului de procedur penal), de suficiente prghii pentru a administra probe n aprare. Se invoc ntrebarea: n consecin, aprtorul devine un subiect real al probaiunii? Administrarea probelor este un element al procesului de probaiune i poate fi definit nu numai ca o activitate de descoperire a informaiei, dar, dup cum pe bun dreptate se menioneaz2, i o activitate de a atribui acestei informaii o form procesual. Organul de urmrire, procurorul i instana de fapt transform informaia n probe, adic formeaz probele. Modul de administrare a probelor constituie un element care caracterizeaz admisibilitatea. Administrarea este asigurat de organul de urmrire sau instan. Conform capitolului III al titlului IV al Codului de procedur penal, procedee probatorii sunt aciunile procesuale efectuate de ctre organele de urmrire, procuror i instan. n aceste condiii apare problema: n ce msur aprarea este implicat n administrarea probelor, or, ce form procesual trebuie s capete proba obinut de aprare pentru a fi admisibil? Administrarea probelor de ctre aprare este actualmente o activitate procesual care are ca scop obinerea unei anumite informaii n favoarea nvinuitului. Sunt diferite opinii privind natura acestei informaii. Dup cum se menioneaz, convorbirile pot fi purtate att de ctre avocat, ct i de ctre detectivul particular, avocatul ar fi obligat s informeze persoana privind scopul convorbirilor, invocarea numai a circumstanelor care atenueaz situaia etc.3 Problema apare nsi din prevederile alin. 2 al art.100, analiznd formula s poarte convorbiri cu persoane fizice dac acestea sunt de acord s fie audiate n modul stabilit de lege (s.n. I.D.). n situaia cnd organul de urmrire consider necesar audierea unei persoane, acordul acesteia nu se cere. Mai mult, persoana poate fi tras la rspundere penal n caz de refuz de a depune declaraii, sau fa de aceasta pot fi aplicate msuri procesuale, cum ar fi, de exemplu, aducerea forat. Prin formularea n modul stabilit de lege (s.n. I.D.) s-a avut n vedere faptul c declaraiile unei persoane vor fi admisibile numai dac persoana respectiv va fi audiat n continuare de organul de urmrire penal sau de instan. Din cele relatate reiese c n situaia cnd organul de urmrire consider necesar audierea unei persoane, acordul acesteia evident nu se cere, persoana fiind tras la rspundere penal, n caz de refuz de a depune declaraii. n situaia n care aprarea solicit audierea unei persoane, se cere acordul acesteia, adic se presupune obligatoriu i dreptul de a refuza depunerea declaraiilor de ctre persoan. Asigurarea egalitii armelor devine i mai dificil n situaia cnd aprarea o efectueaz, potrivit art. 67 ____________
Dolea, Igor. Unele considerente vis-a-vis de problema prezumiei nevinoviei n probaiunea penal. n: Analele tiinifice ale U.S.M., 2003, p. 316. 2 , .., . . oscova, 2001, p. 8-9 3 Vezi: , . : . n: c , nr. 8, 2002, p. 32.
1

DOCTRIN+

, A. . n: , 2003, nr. 9, p. 35. 2 , .. . n: , 2003, nr. 1, p. 57. 3 , . . n: , 2003, nr. 6, p. 4.


1

Revista de [tiin\e penale

alin. 2 pct. 2, o alt persoan abilitat prin lege cu atribuii de aprtor. n prezent, n lege nu este definit clar care persoane pot fi abilitate cu atribuii de aprtor. Potrivit unor opinii, acestea pot fi una din rudele apropiate a nvinuitului, inculpatului, sau o alt persoan care este solicitat n calitate de aprtor de ctre bnuit, nvinuit, inculpat1. Este dificil s presupunem c aceste persoane vor efectua o administrare deplin a probelor n aprare. Chiar dac aprtorul va administra competent probele, este incorect s presupunem c acestea n toate cazurile vor fi incluse n dosarul penal ntocmit de organul de urmrire i, desigur, menionate n rechizitoriu. Este evident c n faza de urmrire procurorului i organului de urmrire i se atribuie prerogativa de a aprecia admisibilitatea, pertinena, concludena i utilitatea probelor, fapt ce determin c luarea unei hotrri procesuale ine doar de aceste organe2. n cazul n care organul de urmrire respinge cererea privind administrarea unei probe sau anexarea probei la dosar, nu exist nici o posibilitate de a contesta hotrrea organului de urmrire. La finisarea urmririi cererile depuse de aprare privind efectuarea aciunilor procesuale pot fi respinse de ctre organul de urmrire. Starea dat provoac deseori pierderea probei, ceea ce poate duce la o nvinuire nentemeiat, iar n consecin, la o condamnare ilegal. Care ar fi soluia? Instituia controlului judiciar al procedurii prejudiciare a provocat diferite discuii n literatura de specialitate, avnd att adepi, ct i adversari3. Posibilitatea de a apela la judectorul de instrucie este prevzut n diferite situaii. n activitatea de administrare a probelor nvinuirea dispune de multiple mecanisme de a interveni la judectorul de instrucie, fie ca acesta s autorizeze unele aciuni procesuale, fie ca nsui judectorul de instrucie s participe la acestea. Pe lng aplicarea modalitilor speciale de audiere a martorilor, prevzute de art. 110 al Codului de procedur penal, exist i o posibilitate de a audia martorul, prevzut de art. 109 alin. 3 al Codului de procedur penal. Potrivit normei respective, n cazul n care prezena martorului la judecarea cauzei va fi imposibil din motivul plecrii lui peste hotarele rii sau din alte motive ntemeiate, procurorul poate solicita audierea acestuia de ctre judectorul de instrucie, cu asigurarea posibilitii bnuitului, nvinuitului, aprtorului acestuia, prii vtmate i procurorului de a pune ntrebri martorului audiat. Dup cum se observ, implicarea judectorului de instrucie n probaiunea penal poate avea loc doar la demersul procurorului sau, n anumite situaii, la cererea avocatului martorului (art. 110 alin. 2 al Codului de procedur penal). Acordarea acestui drept n exclusivitate nvinuirii aduce, n opinia noastr, afeciuni principiului egalitii armelor. Desigur, nu este posibil renunarea la faza de urmrire, n forma sa actual, cu acordarea mai multor drepturi aprrii la administrarea probelor. Aceasta ar duce, n opinia noastr, la afectarea principiilor accesului liber la justiie i prezumiei nevinoviei, deoarece partea aprrii va fi obligat s administreze probe n aprare i exist ____________

79
ANUL I 2005

DOCTRIN+

80
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

pericolul ca sarcina probrii nevinoviei s fie pus n sarcina aprrii. Totui, privarea aprrii de a dispune de o alt cale de administrare a probelor, dect prin intermediul prii acuzrii, nu poate fi recunoscut ca echitabil. Este necesar de a prevedea n legea procesual-penal dreptul aprrii de a solicita efectuarea anumitor aciuni procesuale de ctre judectorul de instrucie la cererea aprrii. Soluia propus pretinde nu modificarea mecanismului deja constituit n procesul penal, care recunoate dou faze distincte urmrirea i judecata, ci, n temei, dezvoltarea instituiei controlului judiciar n probaiunea penal. n urma unor cercetri sociologice efectuate de autor1, n cadrul crora au fost intervievai cca 300 de juriti (judectori, procurori, avocai), s-a constatat c n opinia comunitii juridice aceste modificri sunt necesare. La ntrebarea dac ar trebui ca aprtorului s i se acorde dreptul de a colecta probe au rspuns afirmativ 60,7%, 35,5% au considerat c trebuie s i se acorde dreptul de a colecta doar anumite probe i doar 4,8% au declarat c nu susin o asemenea idee. La chestiunea dac aprtorul poate administra de sine stttor probe, afirmativ au rspuns 66,9%, negativ 25,5% i 7,8% nu au dat rspuns2. Totodat, s-a constatat c se ntlnesc destul de des cazuri de respingere a cererii aprtorului privind efectuarea anumitor aciuni procesuale, 67,7% din respondeni afirmnd acest lucru. Cererile de efectuare a aciunilor procesuale au fost respinse de ctre organul de urmrire prin invocarea anumitor motive, dintre acestea sunt: faptul care se cere s fie dovedit era probat cu alte dovezi 52,7%, probele care trebuie obinute nu sunt pertinente la cauz 25,3%, n unele cazuri cererile au fost respinse fr motive. Potrivit art. 295 al Codului de procedur penal, admiterea sau respingerea cererilor se efectueaz printr-o ordonan care n termen de 24 de ore se aduce la cunotina persoanelor care le-au naintat. Acestea au dreptul de a nainta ulterior cererile privind administrarea probelor doar n instan. Articolul 313 prevede posibilitatea de a face plngere mpotriva aciunilor i actelor ilegale ale organului de urmrire penal. Printre hotrrile susceptibile de a fi contestate sunt i cele de a refuza nceperea urmririi penale, ncetarea urmririi, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmrire penal. Clasarea sau ncetarea este o aciune mai ampl pentru o cauz penal dect efectuarea unei aciuni procesuale. n acest sens este necesar s se aplice raionamentul a fortiori, adic n mai mult se cuprinde i mai puin (a majori ed minus)3. n cadrul cercetrii sociologice s-a ncercat analizarea opiniei privind oportunitatea existenei n procedura penal a unei norme prin care aprrii i s-ar da dreptul de a contesta n instan respingerea de ctre organul de urmrire a cererii privind administrarea probelor suplimentare. n urma monitorizrii s-a constatat c 55,9% din respondeni susin ideea, 51,9% consider c acest drept ar asigura stabilirea adevrului, 43,2% afirm c acestea ar asigura egalitatea armelor n proces, iar 4,9% c ar duce la mai puine sentine de achitare. Astfel, prin stabilirea dreptului aprrii de a contesta refuzul organului de urmrire privind administrarea probelor suplimentare, inclusiv prin efectuarea de ctre judectorul de instrucie a unor aciuni procesuale, asupra cererii aprrii nu se va extinde competena judectorului de instrucie, asigurndu-se, n acelai timp, pe ct posibil, ____________
Vezi: Dolea, I.; Zaharia, V.; Hanganu, S. Justiia penal i drepturile omului. Chiinu, 2004, p. 24. Ibidem, p. 26. 3 Neagu, I. Tratat de procedur penal. Bucureti: PRO, 1997, p. 28.
1 2

DOCTRIN+

Conf., dr. Igor CIOBANU

Catedra de drept penal i criminologie, Facultatea de Drept Universitatea de Stat din Modova

PERSONALITATEA INFRACTORULUI MINOR


Constituting a special subject for the doctrine, the research study is meant to study the personality of the juvenile delinquent. The author initially refers to the history of juvenile delinquency, since Ancient ages till present, in the light of the Hammurabi Code, of Ancient Greece and Roman Empire, French and German legislation, Moldova and Muntenia laws, as well as former SSRM. Additionally are considered a series of various factors determining the creation of the juvenile delinquent: age, factors and conditions of juvenile delinquency, etc. the study lists and refers to international and national documents on juvenile delinquency, supplies a series of doctrine opinions on this subject.

Criminalitatea minorilor sau delincvena juvenil? Termenul, intrat n uz n ultimele decenii, provine de la cel francez delinquance juvenile, desemnnd devierile de la norma social i penal, svrite de minorii pn la 18 ani i sancionate penal. De fapt, n francez noiunea de delincven se refer la ansamblul de infraciuni comise ntr-un anumit timp i spaiu, fiind utilizat alturi de cea de criminalitate1. Pentru criminologie, prezint un interes deosebit infraciunile comise de minori, respectiv, criminalitatea minorilor sau delincvena juvenil, a crei periculozitate social a crescut i a crei profilaxie trebuie s stea n centrul politicii penale a fiecrui stat.
V`rsta ca tr=s=tur= individual= a personalit=\ii infractorului minor2

1 2

Grand dictionnaire de la psychologie. Paris: Larousse, 1997, p. 195. Vezi: Cap. V, sec. III, pct. 5.3.1. Coordonatele biologice ale personalitii infractorului. n: Ciobanu, I. Criminologie. Vol. II. Chiinu: Cartdidact, 2004.

Revista de [tiin\e penale

n conformitate cu legislaia penal n vigoare a Republicii Moldova, distingem cteva categorii de minori: pn la vrsta de 14 ani: minori care nu sunt responsabili, chiar dac comit infraciuni; ntre 14 i 16 ani: responsabilitatea juridic este limitat, prevzut doar pentru o categorie anumit de infraciuni; ntre 16 i 18 ani: minorii rspund n faa legii, dar n cazul unor infraciuni care nu prezint pericol social nsemnat pedeapsa penal poate s nu fie aplicat. Articolul 53 CP al RM prevede c persoana care a svrit o fapt ce conine semnele componenei de infraciune poate fi liberat de rspundere penal de ctre instana de judecat n cazurile: a) minorilor... Deosebit de important pentru criminologie este categoria minorilor pn la vrsta de 14 ani, adic a copiilor. Copilria este perioada vieii omului de la natere pn la pubertate. Or, copilria este etapa de cretere, de transformare a nou-nscutului n adult. Individul uman are cea mai lung copilrie n raport cu alte fiine vii, ea fiind marcat de o dezvoltare intens intelectual i social. De exemplu, s-a constatat c la vrsta de 4 ani copilul acumuleaz 50% din capitalul logic necesar, deinut la 18 ani, i 80% din cel de la 8-10 ani. n copilrie se disting trei perioade mari: ____________

81
ANUL I 2005

DOCTRIN+

82
ANUL I 2005

1) de la natere pn la 3 ani; 2) de la 3 pn la 6-7 ani; 3) de la 6-7 ani pn la pubertate. Copilul nu posed senzaii n stare pur dect n primele zile. Ulterior, prin micare, el nva percepia vizual a reliefului i formelor, mrimilor i distanelor. De evoluia gndirii este strns legat dezvoltarea limbajului. Prin intermediul acestuia copilul nva exigenele culturale. Limbajul se dezvolt progresiv, astfel nct de la 5-10 cuvinte, pronunate la un an, se ajunge la 300-400 la doi ani, la circa 800-1 000 la trei, 1 6002 000 la patru, 3 000 la cinci i peste 3 500 la ase ani. Prelucrarea logic a sensurilor duce la sporirea volumului memoriei de la 8 pn la 10 ori n anii de coal. n copilrie se nva lumea complicat a sentimentelor, ncepnd cu cele morale, sociale i pn la cele intelectuale. Un rol deosebit revine jocului, care satisface nevoia de micare i de aciune a copilului, contribuind la dezvoltarea proceselor psihice, ncepnd cu percepia i terminnd cu operaiile gndirii, cu formarea aptitudinilor afective i voluntare, cu modelarea nsuirilor i trsturilor personalitii. Pe lng joc, la dezvoltarea psihic a copilului contribuie nvarea social, pe parcursul creia se acumuleaz patrimoniul socio-cultural al grupului i nvarea didactic, n special n anii de coal1. Dup copilrie, criminologia este interesat de studiul adolescenei, care este trecerea de la copilrie la vrsta adult. Nu ne vom opri la categoriile de vrst, vom remarca doar c aici au loc importante modificri morfologice i constituionale: se intensific creterea; se dezvolt glandele cu secreie intern, inclusiv glandele sexuale; se schimb structura cerebral. Toate acestea duc la schimbarea exteriorului, care la rndul su duce la stri de disconfort att fiziologic, ct i social. n special n perioada pubertii (11-15 ani) are loc definitivarea identificrii sociale a individului. Este contientizat apartenena cultural i sexual, necesitatea de cunoatere manifestndu-se n continuare nu numai n plan didactic, ci i social. Puberii se asociaz frecvent n grupuri, crora le dau preferin n raport cu prinii, deoarece grupul le satisface cerinele de autoafirmare, de distracie, de realizare2. Circa 67% din grupurile de minori s-au constituit pe principiul interesului dintre acetia, neavnd intenii criminale. Membrii grupului se cunosc bine ntre ei, au aceleai simpatii i preferine, cu timpul formndu-se un adevrat nucleu3.
Istoricul problemei criminalit=\ii minorilor: din antichitate p`n= ]n zilele noastre

Revista de [tiin\e penale

Legislatorii din toate timpurile, pe lng grija pe care o poart pentru ocrotirea ordinii de drept, acord atenie i situaiei particulare n care se afl infractorii la o vrst fraged. Legile din toate timpurile au respectat cerinele societii de a fi mai indulgente fa de infractori tineri. Primele meniuni privind natura justiiei la vrsta minor se ntlnesc n Codul lui Hammurabi, care prevedea c, la svrirea crimei fa de printe, copilul putea fi izgonit, lipsit de motenire sau sancionat prin tierea degetelor. Dac ns delictul era ____________
, .. . Moscova, 1996, . 21-65. Rusnac, S., Psihologia dreptului. Chiinu, 2000, p. 112-114. 3 Ibidem, p. 115
1 2

DOCTRIN+

, ; . : , Chiinu, 1998, p. 90. 2 Rusu, Vitalie. Particulariti de procedur penal n privina minorilor. Chiinu, 2001, p. 7-10.
1

Revista de [tiin\e penale

comis de minor pentru prima dat sau nu era calificat ca fiind grav, era posibil iertarea acestuia1. n Grecia antic, doar prinii aveau dreptul deplin asupra copiilor, iar acest lucru dura pn la 18 ani, cnd odraslele atingeau majoratul i cnd li se acorda cetenia. Dup Platon, minorii erau pedepsii doar pentru infraciuni deosebit de grave, ca infraciunile de omor, fiind sancionai cu exil pe termen de un an, iar dac, din diferite motive, acest termen nu se respecta, ca sanciune repetat intervenea nchisoarea pe termen de doi ani. La rndul su, Aristotel consemna c minorul se pedepsea numai n cazul de omucidere cu voin. Imperiul Roman cunoate o delimitare ntre sancionarea infractorilor minori i a celor majori. Conform Legii celor XII table, minorii erau repartizai n dou grupe: puberii (de la 14 ani, bieii, i de la 12 ani, fetele); impuberii (pn la 14 ani, bieii, i pn la 12 ani, fetele). n funcie de vrst, se stabilea caracterul i gravitatea pedepsei. Fa de puberi putea fi aplicat btaia, dar i pedeapsa cu moartea din partea pgubaului. Impuberii ns puteau fi numai btui. Dup Legiuirea lui Iustinian, minorul pn la 7 ani nu era supus rspunderii penale; ntre 7 i 14 ani rspundea numai pentru comiterea infraciunilor intenionate. Majoratul se considera atins la 25 de ani. n Sparta, majoratul era atins la vrsta de 14 ani, dup care instanele de judecat puteau aplica ntregul palier de pedepse, inclusiv pedeapsa cu moartea. Ca sanciune pentru minorii de pn la 14 ani figura, de regul, btaia2. Legislaia Franei medievale prevedea un drept interesant al copiilor: de a angaja un reprezentant al su care, prin participarea la duel, obinea dovada vinoviei sau nevinoviei minorului n funcie de eec sau victorie. La nceputul sec. XVIII, n Frana, sistemul sanciunilor pentru puberi a fost completat prin pedeapsa cu spnzurtoarea. Legislaia Germaniei medievale, n codificarea Carolina (1521-1532) excludea aplicarea pedepsei cu moartea fa de persoanele de pn la 14 ani. Dar dac infractorul minor atingea aceast vrst, iar delictul era svrit cu circumstane agravante, se aplica principiul intenia completeaz neatingerea vrstei. n asemenea cazuri era posibil aplicarea pedepsei cu moartea. n Moldova i ara Romneasc, reglementarea unui regim de sancionare care excludea sau atenua rspunderea i pedeapsa penal a minorilor este atestat n Cartea romneasc de nvtur a lui Vasile Lupu, aprut la Iai n 1646, i n cea a lui Matei Basarab ndreptarea legii, aprut la 1652 la Trgovite. Legea lui Vasile Lupu prevedea sancionarea minorului cu pedepse similare cu cele pentru aduli. Matei Basarab distinge trei categorii de vrst a minorilor cu grad diferit de pedeaps pentru infraciuni: 1) coconii, adic copiii de pn la 7 ani a cror fapte se iertau; 2) impuberii, cu vrsta ntre 7 i 14 ani, biei, i ntre 7 i 12 ani, fete; 3) puberii, cu vrsta ntre 14 i 20 de ani, biei, i ntre 12 i 25 de ani, fete. Andronache Donici elaboreaz, n 1814, un Manual juridic... cu legi destul de drastice, inclusiv pedeapsa capital aplicat minorilor pentru omor din cugetat rutate a sufletului. ____________

83
ANUL I 2005

DOCTRIN+

84
ANUL I 2005

Important a fost i Legiuirea Caragea din 1818, care a stabilit urmtoarele categorii de vrst: delincvenii sub 7 ani sunt de scutii de rspundere; cei ntre 7 i 14 ani ncasau btaia sau erau izolai n mnstiri; pentru minori ntre 14 i 20 de ani se aplica btaia cu biciul, cu toiagul sau nchisoarea n caz de omor1. Apar i primele nchisori pentru minori. O astfel de nchisoare a fost construit n 1608 la mnstirea Cernica de ctre vornicul Cernic Surheiu. La 20 august 1868 ea a devenit mic pentru numeroii infractori i a fost transferat la Schitul Balamuci, apoi la mnstirea Cscioarei, jud. Vlaca. Deoarece numrul minorilor delincveni cretea, n 1872 nchisoarea a trecut la Reni, jud. Ismail, n cldirea carantinei. n 1878, din motive politice, aceast cas a fost mutat la mnstirea Mislea, unde, pn n 1883, minorii au stat mpreun cu infractorii militari2. Apogeul pedepselor aplicate minorilor revine ns sistemului comunist totalitar. n prezent se cunoate foarte bine c deportrile, aplicarea sanciunilor penale i administrative mpotriva copiilor au fcut parte component din sistemul regimului juridic totalitar. n fosta U.R.S.S. politica bestial de represiune a copiilor i tineretului s-a resimit puternic n 1940-1941, mai ales n 1944-1953. Tragedia tinerii generaii din acea perioad const n faptul c ea era clasat, apreciat i tratat n funcie de starea social a prinilor. Muli copii au fost inclui n categoria de dumani ai poporului, elemente antisovietice etc. Numai n 1940, n oraul Orhei, spre exemplu, au fost arestai zeci de elevi doar pentru c nu doreau s colaboreze cu regimul comunist, pentru c l-au criticat pe Iosif Stalin, pentru c au ridicat Tricolorul romnesc i au cerut s fac studii n romn. Tinerii, care n 1944-1945 refuzau s se nroleze n armata sovietic, erau judecai i condamnai n baza art. 54-1 al CP al R.S.S.U., pentru trdare de patrie. Mii de tineri au fost trimii la munc obligatorie la ntreprinderile industriale din U.R.S.S. Astfel, n martie-august 1944, din R.S.S.M. au fost mobilizai pe frontul muncii 10 156, iar n 1947 36 635 tineri. n decembrie 1946ianuarie 1947 au fost arestai i judecai 46 de copii i tineri de 10-18 ani pentru c au ncercat s treac Prutul i s se salveze ca s nu moar de foame. La 5-6 iulie 1949 au fost deportai, din R.S.S.M., 11 889 copii mpreun cu prinii lor, fiind numii chiaburi i dumani ai poporului. La 1 aprilie 1951, n R.S.S.M., au fost pedepsii, fr nici o decizie a tribunalului sau a unui alt organ judiciar, 842 de copii, care au fost deportai n Siberia mpreun cu prinii lor 723 de familii. n total circa 137 000 de copii au fost pedepsii numai din cauz c regimul sovietic ocupase Basarabia, iar aceti tineri refuzau s se conformeze legilor draconice comuniste3.
Starea actual=, cauzele [i condi\iile delincven\ei minorilor

Revista de [tiin\e penale

Delincvena juvenil capt la etapa actual n Republica Moldova proporii ngrijortoare. Spre exemplu, n 1990, din totalul infraciunilor descoperite, 16,2% au fost co____________
Rusu, Vitalie. Op. cit., p. 11-19. Lupan, tefan Delincvena sub aspectul cercetrilor interdisciplinare. n: Delincvena juvenil: prevenie i recuperare. Chiinu, 2002, p. 12. 3 Moraru, Anton. Sanciunile penale aplicate copiilor n condiiile sistemului totalitar. n: Delincvena juvenil: prevenie i recuperare. Chiinu, 2002, p. 22-25.
1 2

DOCTRIN+

____________
-1990. . Moscova: , 1991, p. 6. 2 Rusnac, S. Op. cit., p. 201. 3 Armau, Vitalie. Minorii n structurile criminale organizate: probleme i soluii. n: Criminalitatea organizat i economia tenebroas n Republica Moldova. Conferina tiinifico-Practic Republican, 26 februarie 1999. Chiinu: ARC, 1999, p. 116.
1

Revista de [tiin\e penale

mise de ctre minori sau cu participarea acestora1. n Republica Moldova criminalitatea minorilor a crescut de la 2 204 de infraciuni n 1992 la 2 684 n 2001, adic cu 480 de crime sau cu 22%. Vrsta delincvenilor, reinui pentru comiterea infraciunilor, este de la 14 la 17 ani. La aceast vrst ei ar trebui s fie colarizai sau ncadrai n cmpul muncii. Dar numai 315 din delincveni nva, 1 614 nefiind colarizai sau ncadrai n cmpul muncii2. n decursul ultimului deceniu, n Republica Moldova s-au produs schimbri eseniale n sfera economic, politic i social, care au influenat simitor starea criminogen n rndul minorilor, aprnd noi aspecte i tendine. Printre factorii care faciliteaz i stimuleaz comiterea crimelor de ctre minori pot fi menionai: decalajul substanial ntre oferta de produse alimentare, mbrcminte, servicii necesare minorilor i posibilitile reduse de cumprare, cauzat de criza economic general care a dus la pauperizarea multor familii; imposibilitatea ncadrrii n cmpul muncii pentru obinerea unui venit licit, satisfctor i constant; colarizarea redus; accesul relativ uor la alcool i stupefiante. Fiecare al aptelea minor a svrit infraciunea n stare de ebrietate; crete i implicarea minorilor n traficul i distribuirea drogurilor, care sunt desfcute n locurile de concentrare n mas a tineretului: la cluburi de noapte, n coli, colegii, instituii superioare de nvmnt. Numrul minorilor narcomani s-a mrit de 3 ori, comparativ cu anul 19913; nivelul sczut al activitii organelor abilitate cu combaterea criminalitii minorilor; influena negativ asupra formrii personalitii minorilor a propagandei informaionale la TV i n mass-media prin scene sadice, pornografice, pline de cruzime etc. Acestei propagande nu i se contrapune un sistem bine pus la punct de msuri educaionale din partea familiei, colii, mass-media; modificarea sistemului de valori al minorilor. Pentru muli au devenit valori profitul obinut uor, deseori prin mijloace ilicite, cu aplicarea violenei pentru atingerea scopului propus etc. Minorii, n special adolescenii, ncearc s se smulg din mediul familial, s se elibereze de influena celor maturi, tind spre independen. Este unanim recunoscut c familia are o importan cu totul deosebit nu numai pentru buna funcionare a mecanismului social n ansamblu, dar i pentru desfurarea cu succes a procesului de formare i socializare a fiecrui individ. Din acest motiv o influen negativ o pot avea carenele, existente uneori, n mediul familial, cum ar fi: cazurile de dezorganizare a familiei (ca urmare a divorului, a deceselor, a plecrii la munc peste hotare etc.), exemplele negative oferite de ctre unii prini, lipsa afeciunii reciproce ntre prini sau ntre prini i copii aa-numitul abandon moral, jocurile de noroc, parazitismul, nenelegerile (certuri, scandaluri, bti etc.), lipsa de respect fa de legi sau fa de alte norme de conduit,

85
ANUL I 2005

DOCTRIN+

86
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

utilizarea unor metode de educaie greite (indiferena, indulgena sau severitatea exagerate, inocularea unor concepii greite de via etc.), lipsa de msur sau, dimpotriv, ignorarea trebuinelor materiale i spirituale fireti ale copiilor, neurmrirea permanent i competent a rezultatelor activitii colare, neorganizarea sau organizarea greit a timpului liber, lipsa de supraveghere n general etc.1 Circa 2/3 din prinii minorilor delincveni au provenit din familii defavorizate, fiind educai n aceleai condiii ca i copiii lor2. Curiozitatea i tendina spre afirmare, spre apropierea de lumea celor aduli i face pe adolesceni s afirme un ir de valori i norme pe care ei le consider atribute ale independenei i maturitii. Acestea se transform n stereotipuri comportamentale, caracteristice vrstei, dar pot cpta i un caracter de manifestri asociale i chiar antisociale, atunci cnd nu sunt asigurate condiiile educaionale necesare, pe care trebuie s le ofere micromediul social. ncercnd s stabilim portretul psihologic al minorului i tendinele acestuia, am evidenia: nclinaia spre agresivitate; ostilitatea fa de normele mprtite n societate; instabilitate afectiv; inadaptare social; sentiment de incertitudine; dezechilibru sufletesc etc. Printre tendinele comportamentale se nscriu: lipsa de atenie din partea adulilor, sau invers, interdiciile abuzive, care pot provoca o stare de nstrinare, tendina de a prsi domiciliu, vagabondajul etc.; imitarea unei persoane concrete, sau a unui erou dintr-o anumit oper, lucru care duce la influena unor persoane cu comportamente antisociale asupra minorilor; negare a modelului propus de aduli; emancipare, eliberare de standardele impuse de aduli, ntr-o form radical, manifestndu-se n negarea valorilor i a normelor cu caracter social; aderare la grupuri de minori; pasiune fa de un anumit domeniu, care duce la formarea unei subculturi specifice adolescenilor. n literatura de specialitate exist mai multe curente i teorii biopsihosociale, care ncearc s explice conduita delincvent a minorilor prin: 1) influena factorului familial, a climatului din familie, mai ales a atitudinii prinilor fa de minori. Se susine c familiile dezorganizate, cu un singur printe etc. sunt neaprat criminogene, ducnd la preluarea modelului delincvent de ctre minor. Conform statisticilor, circa 80% din delincveni provin din familii dezorganizate sau incomplete. Desigur, delincvenii pot proveni i din familii bine asigurate, cu ambii prini; 2) condiiile economice sau materiale rele; 3) contribuia mijloacelor mass-media la comportarea criminogen a minorilor. Se pune accentul pe tendina minorilor de a imita un comportament considerat matur, curajos: fumatul, consumul de alcool etc.; 4) deficitul de maturizare, minorul aflndu-se n conflict cu cerinele unui anumit sistem valorico-normativ, inclusiv cu normele juridice. ns nici una din teorii nu poate s defineasc printr-un singur factor, pe care l promoveaz, comportamentul infracional al minorului. ____________
1 2

Ciobanu, Igor. Caracteristica criminologic a delincvenei juvenile i a minorilor n Republica Moldova. n: Analele tiinifice ale Universitii de Stat din Moldova. Serie nou, Chiinu, 1999, nr. 2, p. 74-75. , .. . n: . Moscova: , 1981, nr. 35, . 52.

DOCTRIN+

Rusnac, S. Op. cit., p. 199-200. Ibidem, p. 201. 3 Vezi: Cap. IV, sec. III, pct. 4.3.7. Factorii socio-culturali i rolul lor n generarea criminalitii. n: Ciobanu, I. Criminologie. Vol.II. Chiinu: Cartdidact, 2004. 4 Rusnac, S. Op. cit., p. 197-211.
1 2

Revista de [tiin\e penale

Persoanele adulte uit adesea de problemele cu care s-au confruntat la vrsta dificil de 14-16 ani. n aparen adolescentul pare a fi un individ pe deplin format, avnd o statur nalt (de regul, mai nalt dect a prinilor), capaciti intelectuale dezvoltate etc. Dar, n realitate, ntre adolescent i adult exist mari deosebiri, cele mai importante fiind: adolescentul nu este nc suficient de raional i capabil s-i contientizeze i s-i controleze aciunile, precum adultul; adolescenii nu sunt pe deplin maturizai moral, emoional, volitiv, nu au experiena de via a adulilor i nu au sentimentul responsabilitii fa de aciunile proprii; sunt atrai de grup, care exercit o puternic influen asupra membrilor, promovnd valorile i normele proprii; sunt reflexivi, impulsivi, nu sunt pe deplin formai fiziologic i psihologic1 . De aici apar un ir de cauze ce duc la delincven: autoevaluarea neadecvat subevaluare sau supraevaluare ce duce fie la diminuarea recpectului de sine, la dorina de a fi dominat, fie la sentimentul de superioritate, la tendina de a domina; indiferena fa de oameni, fa de interesele i necesitile lor; atenia sporit fa de propria persoan; comportament agresiv, violent, chiar sadic; atitudine sceptic fa de munc, nvtur, activiti legale; principii neadecvate n raport cu bunstarea material, motivaie care duce la atentarea la proprietatea strin etc. Am concluziona c factorii care determin delincvena juvenil pot fi mprii n: 1) interni, individuali; 2) externi, sociali2. Literatura de specialitate prevede un ir de factori n determinarea comportamentului deviant al minorilor, printre care familia, coala, micromediul social etc.3 Printre ali factori ar fi cei neuropsihici i disfunciile cerebrale. Perioada juvenil este marcat de conflicte interne i externe, precum i de o disproporionalitate n dezvoltare. Are loc maturizarea intensiv, mai ales n plan sexual, care se rsfrnge asupra nfirii exterioare i strii fiziologice. Aceasta provoac afectivitate neadecvat, dezechilibru emoional i alte manifestri, care duc la conflicte cu cei din jur4. Referitor la calitile personale ale infractorilor minori, putem spune c exist o serie de trsturi caracteristice care, dei sunt specifice tuturor minorilor, nu totdeauna domin n motivarea comportrii infracionale. n condiii concrete ele pot doar s intensifice influena negativ sau s atenueze apariia situaiei criminogene. Drept exemplu pot servi aa particulariti dependente de vrst precum experiena de via (mai bine zis, lipsa acesteia), formarea nedesvrit a directivelor sociale, tendina spre gruprile neformale, dorina de a-i demonstra independena. Starea individual a copiilor i adolescenilor este reflectat corespunztor n reglementarea juridic, impunndu-se elaborarea unui statut juridic aparte al acestora, independent de cel al persoanelor adulte, lundu-se n consideraie mai multe puncte de vedere, i anume: ____________

87
ANUL I 2005

DOCTRIN+

ocrotirea intereselor minorilor; sistemul de educaie a minorilor; rspunderea lor juridic1. Asigurnd protecia intereselor minorilor, legea prevede crearea anumitor organe competente care s exercite funcia de control n domeniu, i anume: instana de judecat, comisia pentru ocrotirea drepturilor copilului, organele de tutel i curatel. innd cont de particularitile fiziologice i psihice ale minorilor, precum i de faptul c aceste etape ale dezvoltrii fiinei umane reprezint totodat trepte incipiente n procesul de formare i educaie, o importan deosebit capt activitatea de instruire a viitorilor oameni maturi, care vor fi sprijinul societii. n consecin, statul va trebui s-i orienteze activitatea spre asigurarea unui sistem educaional apt s constituie cadrul necesar de instruire i formare a copiilor pentru o via social-economic activ, util i demn.
M=suri de prevenire [i combatere a criminalit=\ii minorilor

88
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n scopul prevenirii i combaterii criminalitii minorilor i a proteciei drepturilor acestora, a fost elaborat o serie de documente de baz: Regulile O.N.U. Standarde minime referitoare la administraia justiiei juvenile (Regulile de la Beijing, 1985); Regulile O.N.U. Standarde minime pentru protecia minorilor privai de libertate (Regulile de la Havana, 1990); Principiile directoare pentru prevenirea delincvenei juvenile (Principiile de la Er-Riyadh, 1990); Regulile O.N.U. Standarde minime pentru msurile non-custodiene (Regulile de la Tokyo); Convenia O.N.U. cu privire la drepturile copilului (CRC, ratificat de Republica Moldova la 25 februarie 1993); Legea privind drepturile copilului din 2 martie 1995; Regulamentul cu privire la comisiile pentru problemele minorilor etc. Dintre documentele internaionale menionate numai Convenia CRC este un tratat, celelalte avnd rol de cluz, nefiind obligatorii. Sistemul justiiei juvenile are scopul de a mbunti situaia minorilor i de a asigura concordana i proporionalitatea vrstei i delictului comis, de a-i reorienta ctre serviciile de asisten social. La ora actual ns, n sistemul judiciar naional nu exist judectorii specializate pe cauzele penale ale minorilor. Judecarea cauzelor cu participarea acestora se desfoar potrivit reglementrilor special prevzute de Codul de procedur penal al Republicii Moldova2 i aceste cauze sunt examinate de judectorii desemnai de preedintele judectoriei. Posibilitatea de a realiza profilaxia delincvenei juvenile a fost studiat de majoritatea criminologilor, unii fcnd i propuneri interesante. Astfel, Sheldon Gluec a elaborat tabelele de predicie ale delincvenei, care se bazeaz pe depistarea timpurie a copiilor provenii din familii defavorizate, negative. El consider c principalii factori ____________
1 2

Ciobanu, I. Op. cit., p. 74-79. Botnaru, Stela. Prezentare comparativ privind procedura n cauzele cu infractori minori n dreptul procesual penal al Romniei i dreptul procesual penal al Republicii Moldova. n: Probleme actuale privind infracionalitatea. Anuar tiinific al Academiei de Poliie tefan cel Mare. Chiinu, 2000, p. 168-179.

DOCTRIN+

____________
1

Lacu, Mihail; Manole Daniela. Aspecte psihosociale ale prevenirii i profilaxiei delincvenei juvenile. n: Rolul pedepsei n societatea de tranziie. Conferina tiinifico-Practic Internaional, 14-15 februarie 2002. Chiinu, 2002, p. 222-229.

Revista de [tiin\e penale

care cauzeaz delincvena juvenil rezid n variabilele ce reflect: disciplina impus de tat, supravegherea copilului de ctre mam, afeciunile tatlui sau ale mamei, coeziunea familiei. Se consider c aceti indicatori au o suficient valoare predictiv n ceea ce privete faptul c minorul se afl sau nu n pericolul de a deveni delincvent. W. Kwaraceus propune pentru predicia comportamentului delincvenial o alt metod, numit analiza retrospectiv a unor cariere infracionale, care evideniaz factorii indicatori: absene frecvente de la coal, atitudinea indiferent fa de nvtur, reacii violente fa de colegi, utilizarea frecvent a unui limbaj obscen i violent etc. n profilaxia delincvenei juvenile un rol important l are psihodiagnoza. Legislaia penal prevede efectuarea examenelor medico-legale i psihiatrice pentru minorii care au svrit crime, inclusiv prin aplicarea i interpretarea unor probe de psihodiagnostic. Se are n vedere aplicarea unor teste, iar pe baza examinrilor psihodiagnostice se va alctui portretul psihic al fiecrui delincvent minor. Printre cele mai cunoscute i aplicate teste pentru cunoaterea personalitii se numr: Testul tematic de apercepie; testul Szondi; Inventariul multifazic al personalitii Minesota (IMPM), Inventariul psihologic California etc. Acestea relev tendinele spre agresivitate ale unor minori i tineri nainte ca agresivitatea s treac din starea latent n starea activ, ceea ce este util pentru luarea unor msuri psihologice, pedagogice, psihiatrice etc., menite s atenueze agresivitatea i abaterile sociale1. n finalul studiului respectiv am selectat unele msuri, mijloace i propuneri pentru reducerea criminalitii n rndul minorilor i tinerilor, dintre care menionm: dezvoltarea serviciilor sociale de sprijinire sau consiliere a familiilor cu muli copii i cu o situaie economic grea; reorganizarea serviciilor de autoritate tutelar i crearea unei reele autentice de asisten social, mai accesibil i mai puin birocratizat; perfecionarea legislaiei n domeniul proteciei sociale; adoptarea unor legi care ar prevedea soluii rapide de integrare colar prin oferirea posibilitilor de absolvire intensiv a unor ani colari, n scopul corelrii vrstei cu clasele de colarizare; responsabilitatea cadrelor didactice de a semnala autoritilor tutelare cazurile de absene sau de abandon colar, dup o prealabil contactare a familiei; msuri legislative de sancionare a prinilor care se fac vinovai de proasta educaie i ntreinere, ngrijire a copiilor; instituirea unor pedepse penale celor care se fac vinovai de utilizarea silit a forei de munc a minorilor; organizarea unor cursuri de pregtire specializat pentru lucrtorii sociali i alte persoane implicate n activitatea de asisten social: medici, psihologi, pedagogi, sociologi, juriti etc.; depistarea i identificarea copiilor strzii, ce-i petrec zilele vagabondnd sau cerind; ntocmirea unor rapoarte reale de anchet social i predarea lor, cu recomandri, serviciilor responsabile pentru luarea msurilor de protecie social;

89
ANUL I 2005

DOCTRIN+

90
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

realizarea n teritorii, pe plan local, a unor servicii de asisten cu un personal pregtit, disponibil ziua i noaptea, care s acioneze n zonele frecventate de copiii strzii piee, parcuri, gri, case prsite sau aflate n construcie etc.; mbuntirea organizrii i funcionrii centrelor existente de primire a minorilor i extinderea lor pe ntreg teritoriul rii. Spre exemplu, exist un singur Centru de Triere a Minorilor, care este o subdiviziune a MAI; n acest centru minorii sunt internai pentru o perioad de pn la 30 de zile, iar n cazuri speciale, pn la 60 de zile. Este regretabil faptul c n aceast instituie asistena se limiteaz la sprijinul material, cel social fiind neglijat; copiii sunt ntreinui n regim nchis i supravegheai permanent de lucrtori ai poliiei; nfiinarea unor centre sociale de zi, cu regim deschis, destinate copiilor, n care acetia s-ar putea alimenta gratuit, fiind atrai n diferite activiti cultural-sportive, social-utile etc.; crearea unor centre specializate, cu profil psihiatric i psihoterapeutic, pentru internarea i tratarea copiilor bolnavi psihic; nfiinarea unor cluburi sportive sau susinerea celor existente; atracia pe care o exercit sportul asupra copiilor ar putea constitui pentru unii dintre ei o soluie de a-i scoate din anturajul negativ al strzii1; n fiecare an, dup terminarea studiilor n coli s se ntocmeasc o situaie a tuturor minorilor i tinerilor care nu se mai afl ntr-o form de nvmnt pentru a fi ajutai s se ncadreze ntr-o activitate legal; autoritile locale s fie obligate s asigure ncadrarea n activiti legale a celor care se libereaz din centrele de reeducare i din penitenciare; Ministerul Educaiei, cu sprijinul sociologilor, psihologilor, pedagogilor, juritilor etc., s ntocmeasc tabele de predicie care s ajute diriginii n activitatea de descoperire a factorilor care i predispun pe elevi la comportament deviant; pentru astfel de minori s se adopte msuri strict individualizate pentru eliminarea factorilor criminogeni; constituirea la nivel naional i la nivelul fiecrei localiti a unei structuri care s coordoneze activitatea celor care au misiunea de a educa i supraveghea minorii2; evidena strict a grupurilor neformale de minori de ctre forele de ordine etc. La combaterea delincvenei juvenile trebuie s se in cont nu att de aplicarea sanciunilor, care totui nu pot fi evitate, ct de terapia social a fenomenului, bazat pe cunoaterea i nlturarea cauzelor i condiiilor care l favorizeaz la nivel de societate, precum i individual3.

____________
Sali, Nicolae. Delincvena juvenil o nou perspectiv. n: Delincvena juvenil: prevenie i recuperare. Chiinu, 2002, p. 15-21. 2 Ungureanu, A. Prelegeri de criminologie. Iai: Cugetarea, 1999, p. 193-194. 3 Ciobanu, I. Op. cit., p. 74-79.
1

DOCTRIN+

Conf. univ., dr. Sergiu BRNZ

eful catedrei de drept penal i criminologie, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

REFLEC|II ASUPRA CORELA|IEI DINTRE OBIECTUL JURIDIC GENERIC {I OBIECTUL JURIDIC SPECIAL ALE INFRAC|IUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI, PREV+ZUTE }N CODUL PENAL ROM~N {I }N UNELE LEGI SPECIALE
This article touches upon the correlation between the generic legal object and the special legal object of crimes against patrimony. The objective of this study focuses mainly on the integration of the special legal object with the generic legal object of criminal perpetrations against the patrimony, regulated in certain special criminal laws passed by the Romanian legislator. As in the Republic of Moldova the only criminal law is the Criminal Code, the present study pursues to facilitate the travails of the Moldovan reader in getting grasp of the distinction between a general criminal law and a special criminal law, in the aspect of their interpretation. Besides, of a special interest is also the manner of determining, through derivation, of the special legal object of the crimes against the patrimony, including those with a plurality of special legal objects.

____________
1

Dobrinoiu, V. et al. Drept penal. Partea general. Bucureti: Europa Nova, 1999, p. 140.

Revista de [tiin\e penale

n sistemul de elaborare a unui obiect juridic generic sunt identificate o mulime finit de valori sociale care se subsumeaz categoriei ordinea de drept. Valorile i relaiile sociale dobndesc caracterul de obiect juridic generic al infraciunii, deoarece au trsturi fundamentale pentru existena uman n condiii de societate. Pe de alt parte, obiectul juridic special al infraciunii este reprezentat de o categorie de relaii sociale specifice care privesc o anumit valoare social. Sfera acestei valori sociale este mai restrns fa de cea a unei valori sociale fundamentale, ns fr asemenea valori sociale specifice structura social nu ar fi garantat. Valoarea social specific este subordonat valorii sociale fundamentale pe care o completeaz. Aceasta i este cauza din care obiectul juridic special se deduce n mod evident din obiectul juridic generic. ntre obiectul juridic generic al infraciunilor contra patrimoniului i obiectul juridic special al infraciunilor contra patrimoniului exist un raport de la general la particular. n ultim instan, infraciunile contra patrimoniului privesc nu patrimoniul n general (i relaiile sociale aferente acestuia), ci o valoare social avnd o sfer mai restrns (i relaiile sociale care se formeaz, se desfoar i se dezvolt n jurul i datorit acestei valori). Prin aceasta, obiectul juridic special se integreaz n obiectul juridic generic, mprumutnd de la el importana social-economic a valorii pe care o reprezint obiectul infraciunii i, implicit, gravitatea infraciunii. Fiecare infraciune contra patrimoniului are un obiect juridic special care o deosebete de celelalte infraciuni. ns nu toi autorii susin aceast ipotez. De exemplu, unii consider c ... nu toate infraciunile au, pe lng un obiect generic, i un obiect special, care s fie o form particular a obiectului generic, comun ntregii grupe de infraciuni din care face parte. Infraciunile contra patrimoniului de exemplu nu se deosebesc

91
ANUL I 2005

DOCTRIN+

92
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ntre ele sub raportul obiectului, ceea ce nseamn c ele nu au, fiecare n parte, un obiect juridic special1. De notat c aceast afirmaie nu i-a mpiedicat pe aceiai autori s identifice, pentru fiecare infraciune contra patrimoniului n parte, obiectul ei juridic special1. Similar cu afirmaia citat mai sus este cea a lui V.Gh. Tarhon: Ceea ce formeaz obiectul nemijlocit (a se citi obiectul juridic special n.a.) al infraciunii de furt sunt relaiile sociale de proprietate, adic acele relaii care asigur dreptul de proprietate, ca form social de dobndire a bunurilor, i exercitarea acestui drept2. Opinii similare au fost exprimate nu numai n doctrina penal romn, dar i n cea rus3. Bineneles, nu putem sprijini asemenea puncte de vedere. Ele vin n contradicie cel puin cu postulatul c obiectul juridic special deriv din obiectul juridic generic i nu poate s coincid cu ultimul. n acest sens, V.S. Prohorov, referindu-se la corelaia dintre obiectul juridic generic i obiectul juridic special, susine pe bun dreptate: Particularul se integreaz n ceea ce este general i l caracterizeaz. Generalul nu exist n afara particularului, ns particularul nu este echivalent cu generalul4. Sensul identificrii obiectului juridic special al infraciunilor contra patrimoniului consist n maxima concretizare a caracterului pericolului social al unor sau altor infraciuni dintre acestea. De aceea este pe deplin justificat tendina de a determina obiectul juridic special al infraciunilor contra patrimoniului n aa fel nct s ne ajute s stabilim mai precis i mai individualizat gradul de pericol social pe care l prezint fiecare dintre infraciunile contra patrimoniului. Recunoscnd, n principiu, tendina indicat ca ndreptit, este necesar s accentum totodat c limitele concretizrii, limitele individualizrii obiectului trebuie s fie restrnse, astfel ca obiectul juridic special al infraciunilor contra patrimoniului s nu-i piard caracterul social. Infraciunile contra patrimoniului sunt diferite n raport cu natura i importana valorilor i relaiilor sociale care constituie obiectul juridic special, precum i n raport cu modul n care este vtmat sau periclitat acest obiect. Dar orict de diferite ar fi, ele rmn infraciuni contra patrimoniului i prezint trsturile comune acestora: pericolul social generic, reflectat n pericolul fiecreia; valoarea patrimonial a obiectului infraciunii asupra cruia se acioneaz; prejudiciul sau paguba material pe care infraciunea o produce de cele mai dese ori asupra patrimoniului persoanei vtmate. Vorbind despre corelaia dintre obiectul juridic generic al infraciunii i obiectul juridic special al infraciunii, trebuie s ne referim i la cazul infraciunilor cu pluralitate de obiecte juridice speciale (infraciuni complexe i infraciuni cu obiect juridic multiplu). n aceast ipotez, cel puin obiectul juridic principal trebuie s se deduc din obiectul juridic generic. Aici ns mai apare o problem cea a valorilor sociale i a relaiilor sociale care se deduc din relaiile sociale cu privire la patrimoniu, dar care apar ca obiect juridic secundar n cazul infraciunilor contra siguranei statului, infraciunilor contra autoritii, infraciunilor la regimul stabilit pentru anumite activiti economice, infraciunilor contra pcii i omenirii etc. ____________
Vezi: Nistoreanu, Gh. et al. Drept penal. Partea special. Bucureti: Europa Nova, 1999, p. 202-274. Tarhon, V.Gh. Infraciuni pentru care se aplic proceduri speciale de urmrire i judecat. Bucureti: Ed. tiinific, 1958, p. 102. 3 Vezi, de exemplu: , .. . scova, 2000, p. 86. 4 , .. . Leningrad, 1984, p. 47.
1 2

DOCTRIN+

Practic n toate titlurile prii speciale a legii penale romne exist norme care, dei nu sunt incluse n titlul consacrat infraciunilor contra patrimoniului, prevd rspunderea pentru acele fapte infracionale, a cror svrire este legat ntr-un fel sau altul de cauzarea prejudiciului patrimonial. Cele menionate actualizeaz soluionarea problemei despre justeea includerii unor sau altor fapte n rndul infraciunilor contra patrimoniului, la fel ne determin s reflectm asupra criteriilor care trebuie puse la baza unei asemenea soluionri. Obiectul juridic al infraciunii poate fi luat n consideraie n mod variat. De exemplu, pornind de la faptul c n art. 1 al Codului penal romn proprietatea este declarat valoare social fundamental ocrotit de legea penal, putem pur i simplu s afirmm c oricare infraciune ce cauzeaz, direct sau indirect, o atingere proprietii (i, implicit, patrimoniului) trebuie considerat ca infraciune contra patrimoniului. Dar o analiz structural a normelor din partea special a legii penale romne demonstreaz c, ntr-o ipotez ca cea admis mai sus, n rndul infraciunilor contra patrimoniului ar trebui s includem aproape jumtate din faptele infracionale stabilite de partea special a legii penale. Desigur, o asemenea soluie ar fi de neacceptat. Divizarea faptelor infracionale n funcie de obiectul juridic generic deloc nu nseamn c ntr-un grup sau altul de infraciuni trebuie cuprinse toate faptele care, ntr-un fel sau altul, direct sau indirect, vizeaz un anume obiect juridic generic. n primul rnd, aceasta este inacceptabil, deoarece, aa cum am specificat anterior, multe infraciuni lezeaz concomitent nu un singur obiect juridic special, ci dou sau mai multe. n astfel de situaii ar fi firesc s fie ridicat problema temeiniciei includerii unor asemenea infraciuni ntr-un grup sau altul de fapte infracionale. Drept criteriu al temeiniciei unei atare includeri nu poate fi ntotdeauna admis importana comparativ a valorilor i relaiilor sociale care sunt vtmate prin svrirea infraciunii. O asemenea abordare ar fi netiinific, subiectivist i doar ar genera confuzie la clasificarea infraciunilor. Conform unui asemenea criteriu, aa infraciune ca, de exemplu, favorizarea infractorului (sau nedenunarea infraciunii) ar trebui raportat de fiecare dat la grupul acelor infraciuni, n legtur cu care a avut loc favorizarea (sau nedenunarea). Dac problema despre justeea includerii unor sau altor fapte n rndul infraciunilor contra patrimoniului s-ar soluiona n baza lurii n consideraie a obiectului juridic cruia i-a fost adus o atingere efectiv, efectele ar fi nefaste. De exemplu, neglijena n serviciu ar trebui recunoscut, n unele cazuri, infraciune contra patrimoniului (atunci cnd paguba patrimoniului este rezultatul nclcrii din culp, de ctre un funcionar public, a unei ndatoriri de serviciu, prin nendeplinirea acesteia sau ndeplinirea ei defectuoas), n alte cazuri infraciune contra persoanei (de exemplu, n situaia organizrii defectuoase de ctre medicul-ef a unei operaii de vaccinare, care a avut ca urmare moartea victimei sau vtmarea integritii ei corporale). Prin urmare, la baza clasificrii trebuie pus nu orice obiect juridic, chiar fiind foarte important, cruia prin infraciune i-a fost cauzat atingere. La baza clasificrii trebuie puse numai acele valori i relaii sociale, care sunt supuse ineluctabil pericolului de vtmare n urma unei anumite activiti infracionale i care sunt luate n mod special sub ocrotirea legii penale. Din considerentele mai sus enunate, la infraciunile contra patrimoniului trebuie raportate numai acele fapte, pe care legiuitorul le-a declarat ca infracionale n virtutea pericolului lor deosebit tocmai n raport cu valoarea social fundamental nominalizat.

93
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

94
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n ali termeni, se au n vedere fapte a cror comitere vatm, efectiv sau potenial, relaiile sociale cu privire la patrimoniu n condiii de inevitabilitate. De aceea este clar c infraciunile prevzute n art. 163, 194, 242, 243, 244, 249, 252, 272, 276, 2801, 319, 350, 359, 360, precum i multe alte asemenea acestora, nu pot fi incluse n grupul infraciunilor contra patrimoniului. n contextul legislaiei penale romne, raportul dintre obiectul juridic generic i obiectul juridic special ajut la sistematizarea infraciunilor contra patrimoniului, chiar dac acestea sunt prevzute n legi speciale. Esenial este ca obiectul juridic special al infraciunii s se ncadreze n obiectul juridic generic, iar n cazul infraciunii cu pluralitate de obiecte juridice speciale, cel puin obiectul juridic principal s se ncadreze n obiectul juridic generic. Dup Costic Bulai, se d denumirea de legi penale speciale legilor care conin dispoziii cu caracter penal derogatorii de la dreptul comun, privind situaii deosebite care necesit o reglementare special. De regul, legile penale speciale conin norme speciale prin care se incrimineaz i se sancioneaz ca infraciuni fapte periculoase neprevzute n Codul penal, completndu-se, n felul acesta, partea special a legislaiei penale1. Interesul distinciei dintre legile penale generale i legile penale speciale este legat de interpretarea i aplicarea lor. Or, i n domeniul dreptului penal legea special, care derog de la cea general, are prioritate atunci cnd vine n contradicie cu legea general. Astfel, potrivit art. 3 din Decretul-lege nr. 88 din 23.02.1990 privind unele msuri de ocrotire a organelor de stat, a instituiilor publice, a sediilor partidelor i formaiunilor politice, a linitii cetenilor i a ordinii de drept2, se pedepsesc penalicete distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuinare a sediilor organelor centrale i locale de stat, ale altor instituii publice, ale partidelor i formaiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii. Considerm c obiectul juridic generic al acestei infraciuni l formeaz relaiile sociale cu privire la patrimoniu. ntruct prevederea legal sus-nominalizat este o derogare de la art. 217 Distrugerea al Codului penal, obiectul juridic principal al infraciunii analizate l constituie relaiile sociale referitoare la integritatea, substana i potenialul de utilizare a sediilor organelor centrale i locale de stat, ale altor instituii publice, ale partidelor i formaiunilor politice ori a bunurilor aflate la aceste sedii. Obiectul juridic secundar al faptei infracionale examinate l formeaz relaiile sociale referitoare la linitea public. Noiunea de linite public este definit ca fiind acel atribut al vieii sociale n care raporturile dintre oameni, comportarea lor i, n genere, activitile lor, atunci cnd particip la forme de via n comun, n public, se desfoar n mod panic, dup norme de respect reciproc, de securitate personal, de ncredere n atitudinea i faptele celorlali oameni3. n art. 1 al Decretului-lege nr. 34 din 1.01.1990 privind sancionarea ocuprii abuzive a locuinelor din fondul locativ de stat4 se incrimineaz ocuparea unei locuine din fondul locativ de stat nainte de ncheierea contractului de nchiriere. Aceast reglementare este derogatorie n raport cu art. 220 Tulburarea de posesie al Codului penal. De aceea i n cazul infraciunii date obiectul juridic generic l con____________
Bulai, C. Manual de drept penal. Partea General. Bucureti: ALL, 1997, p. 75. Monitorul oficial al Romniei, 1990, nr. 31. 3 Marcov, G. Criterii de delimitare a formei agravate de forma simpl a infraciunii de ultraj contra bunelor moravuri i tulburare a linitii publice. n: Revista romn de drept, 1971, nr. 11, p. 93. 4 Monitorul oficial al Romniei, 1990, nr. 10.
1 2

DOCTRIN+

____________
1 2

Monitorul oficial al Romniei, 1991, nr. 37; Monitorul oficial al Romniei, 1998, nr. 1. Monitorul oficial al Romniei, 2004, nr. 575.

Revista de [tiin\e penale

stituie relaiile sociale cu privire la patrimoniu. Prin derivaie, obiectul juridic special al faptei prevzute n art. 1 din Decretul-lege nr. 34 din 1.01.1990 l formeaz relaiile sociale referitoare la posesia asupra unei locuine din fondul locativ de stat. Aadar, remarcm o specializare a obiectului juridic special al infraciunii analizate n raport cu obiectul juridic special al tulburrii de posesie. Or, n ultimul caz se au n vedere relaiile sociale ale cror existen i dezvoltare sunt condiionate de asigurarea unei panice i netulburate posesii de fapt a oricror bunuri imobile din patrimoniul oricrei persoane fizice sau juridice, att de drept privat, ct i de drept public. n Legea fondului funciar nr. 18 din 19.02.19911 sunt incriminate, n dou norme distincte, fapte avnd ca obiect juridic generic relaiile sociale cu privire la patrimoniu. Astfel, n conformitate cu art. 107 din legea nominalizat, degradarea terenurilor agricole i silvice, a mprejurimilor acestora, distrugerea i degradarea culturilor agricole, a lucrrilor de mbuntiri funciare, a bornelor i semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice i ansamblurilor i siturilor arheologice, ori mpiedicarea lurii msurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum i nlturarea acestor msuri, constituie infraciuni de distrugere i se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. Specializarea obiectului material al acestei fapte n raport cu obiectul material al infraciunii prevzute n art. 217 al Codului penal implic specializarea obiectului juridic special, constnd n relaiile sociale referitoare la integritatea, substana i potenialul de utilizare a terenurilor agricole i silvice, a mprejurimilor acestora, a culturilor agricole, a lucrrilor de mbuntiri funciare, a bornelor i semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice i ansamblurilor i siturilor arheologice. Menionm c partea de prevedere din art. 107 al Legii fondului funciar, care vizeaz distrugerea i degradarea monumentelor istorice, a ansamblurilor i siturilor arheologice, poate deroga nemijlocit i din dispoziia alin. 2 art. 217 al Codului penal, unde este reglementat cazul n care bunul are deosebit valoare artistic, tiinific, istoric, arhivistic sau o alt asemenea valoare. Totui, valoarea deosebit a bunului respectiv nu influeneaz n nici un fel asupra naturii obiectului juridic special i a obiectului juridic generic al faptei din legea penal special amintit. Sunt ns circumstane care se pot repercuta asupra naturii obiectului juridic n cazul distrugerii i degradrii monumentelor istorice, a ansamblurilor i siturilor arheologice. Astfel, dac aceast fapt este comis n timp de rzboi i fr necesitate militar, norma derogant poate fi art. 360 Distrugerea, jefuirea sau nsuirea unor valori culturale al Codului penal. Dar, n aceast ipotez, obiectul juridic generic va fi format nu din relaiile sociale cu privire la patrimoniu, ci din relaiile sociale care implic meninerea pcii i asigurarea securitii omenirii. Precizm totui c n noul Cod penal al Romniei distrugerea i nsuirea de valori culturale ale popoarelor este incriminat n art. 262 din Titlul II Crime i delicte contra patrimoniului2. Deci, este posibil o reconsiderare a obiectului juridic generic n cazul distrugerii i degradrii monumentelor istorice, a ansamblurilor i siturilor arheologice, comise n timp de rzboi i fr necesitate militar. Revenind la prevederile din Legea fondului funciar, menionm c n art. 108 al acesteia se prevede rspunderea penal pentru ocuparea n ntregime sau n parte a terenurilor de orice fel, nfiinarea sau mutarea semnelor de hotar i a reperelor de marcare,

95
ANUL I 2005

DOCTRIN+

96
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

fr aprobarea primit n condiiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fr drept. Prevederea dat derog de la art. 220 Tulburarea de posesie al Codului penal, prin aceasta presupunndu-se c obiectul juridic special al infraciunii prevzute n art. 108 al Legii fondului funciar l constituie relaiile sociale referitoare la posesia asupra terenurilor de orice fel. n consecin, obiectul juridic generic al acestei infraciuni l pot forma numai relaiile sociale cu privire la patrimoniu. Acelai obiect juridic generic l au faptele infracionale prevzute n alin. 3 i 4 art. 67 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7 din 13.03.19961. n conformitate cu reglementrile specificate, degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mrcilor de nivelment i a semnalelor geodezice din reeaua naional, amplasate pe sol sau pe cldiri, sau mpiedicarea unor msuri de conservare a acestor bunuri, constituie infraciune de distrugere i se pedepsete potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal (alin. 3 art. 67). De asemenea, constituie infraciune de tulburare de posesie i se pedepsete potrivit prevederilor art. 220 al Codul penal: nfiinarea sau mutarea semnelor de hotar i a reperelor de marcare a limitelor de zon a cii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cilor navigabile, delimitrilor silvice, geologice i miniere, fr aprobarea prevzut de lege (alin. 4 art. 67). Trebuie menionat c fapta prevzut n alin. 3. art. 67 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare este descris n alin. 5 art. 263 Distrugerea al noului Cod penal al Romniei. Totodat, fapta prevzut n alin. 4, art. 67 din aceeai lege este descris n alin. 5 art. 266 Tulburarea de posesie al noului Cod penal al Romniei. n acest fel, s-a operat abolirea caracterului de lege penal special n raport cu dispoziiile care prevd de lege lata infraciunile menionate. Infraciunea prevzut n alin. 3 art. 67 al Legii cadastrului i a publicitii imobiliare are ca obiect juridic special relaiile sociale referitoare la integritatea, substana i potenialul de utilizare a bornelor, a reperelor, a mrcilor de nivelment i a semnalelor geodezice din reeaua naional, amplasate pe sol sau pe cldiri. Ct privete fapta infracional prevzut n alin. 4 art. 67 din aceeai lege, obiectul ei juridic special l formeaz relaiile sociale referitoare la posesia asupra terenurilor fcnd parte din zona cii ferate, a drumurilor, a canalelor, a aeroporturilor, a porturilor, a cilor navigabile, a delimitrilor silvice, geologice i miniere. Att n primul caz, ct i n cel de-al doilea, obiectul juridic generic l constituie relaiile sociale cu privire la patrimoniu. Acelai obiect juridic generic l are infraciunea prevzut n art. 30 al Legii mbuntirilor funciare nr. 84 din 12.07.19962. n norma dat este stabilit rspunderea penal pentru distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nefuncionare a lucrrilor de mbuntiri funciare sau mpiedicarea accesului la conservarea sau salvarea acestora. Aceast reglementare derog de la art. 217 al Codului penal. De aceea obiectul juridic special al faptei prevzute de ea l formeaz relaiile sociale referitoare la integritatea, substana i potenialul de utilizare a lucrrilor de mbuntiri funciare. n Legea viei i vinului nr. 67 din 25.04.19973, se stabilete, la lit. a) art. 38, rspunderea penal pentru defriarea viilor n alte condiii dect cele prevzute n art. 13 ____________
Monitorul oficial al Romniei, 1996, nr. 61. Monitorul oficial al Romniei, 1996, nr. 159. 3 Monitorul oficial al Romniei, 1997, nr. 81.
1 2

DOCTRIN+

____________
Monitorul oficial al Romniei, 1996, nr. 71. Tribunalul Suprem, secia penal, decizia nr. 1320 din 1984. n: Revista romn de drept, 1985, nr. 9, p. 78. 3 Nistoreanu, Gh. et al. Op. cit., p. 453.
1 2

Revista de [tiin\e penale

al legii date, precum i distrugerea sau deteriorarea amenajrilor pedo- i hidroameliorative. i aceast prevedere normativ derog de la art. 217 al Codului penal. Datorit acestui fapt, obiectul juridic special al infraciunii prevzute de ea l constituie relaiile sociale referitoare la integritatea, substana i potenialul de utilizare a viilor, a amenajrilor pedo- i hidroameliorative. Totodat, obiectul juridic generic al faptei prevzute la lit. a) art. 38 al Legii viei i vinului l formeaz relaiile sociale cu privire la patrimoniu. ns nu ntotdeauna se reuete determinarea obiectului juridic al unei sau al altei fapte infracionale. De exemplu, conform art. 27 din Legea arhivelor naionale nr. 16 din 02.04.19961 se prevede rspunderea penal pentru sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea n stare de nentrebuinare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naional al Romniei, fapt care constituie infraciune i se pedepsete conform prevederilor Codului penal. La o analiz superficial s-ar prea c aceast reglementare derog de la art. 208 i 217 ale Codului penal i c obiectul juridic generic al infraciunii, pe care o descrie, l constituie relaiile sociale cu privire la patrimoniu. Totui, apelnd la prevederile art. 2801 al Codului penal, n care este incriminat nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, observm c situaia este alta. Varianta-tip a infraciunii prevzute n norma specificat consist n nstrinarea, ascunderea sau orice alt fapt prin care se pricinuiete pierderea pentru patrimoniul cultural naional sau pentru fondul arhivistic naional a unui bun, care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond (alin. 1 art. 2801 al Codului penal). ns mai mult intereseaz varianta agravat a acestei fapte, care exist n cazul n care pierderea bunului pentru patrimoniul cultural naional sau pentru fondul arhivistic naional a fost pricinuit prin svrirea unei fapte care constituie prin ea nsi o alt infraciune (alin. 2 art. 2801 al Codului penal). De exemplu, n practica judiciar s-a reinut c dispoziia alin. 2 art. 2801 al Codului penal este aplicabil n cazul n care fptuitorul a sustras mai multe tablouri de Nicolae Grigorescu dintr-un muzeu2. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute n art. 2801 al Codului penal l formeaz relaiile sociale referitoare la existena, conservarea i ocrotirea patrimoniului cultural naional i a fondului arhivistic naional3. n acelai timp, obiectul juridic comun al infraciunii de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri l constituie relaiile sociale care implic respectarea regimului stabilit pentru anumite activiti reglementate de lege. Aadar, accentul n caracterizarea bunurilor ce formeaz obiectul material al acestei infraciuni nu cade pe valoarea lor economic, ci pe valoarea lor artistic, istoric, tiinific, documentar. n aceste condiii, este justificat dispunerea legiuitorului romn de a include prevederea referitoare la numita fapt tocmai n Capitolul IV Infraciuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activiti reglementate de lege din Titlul VI Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes public sau altor activiti reglementate de lege al prii speciale a Codului penal. n consecin, obiectul juridic generic al infraciunii

97
ANUL I 2005

DOCTRIN+

98
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

prevzute n art. 2801 al Codului penal este constituit din relaiile sociale a cror existen este asigurat prin aprarea unor valori sociale ca: bunul mers al activitii de serviciu, nfptuirea justiiei, sigurana circulaiei pe cile ferate, regimul stabilit pentru anumite activiti reglementate de lege. n mod firesc, acelai obiect juridic generic i acelai obiect juridic comun l are fapta prevzut n art. 27 din Legea arhivelor naionale. Ct privete obiectul juridic special al faptei respective, acesta l formeaz relaiile sociale referitoare la existena, conservarea i ocrotirea fondului arhivistic naional. Observm c volumul acestui obiect juridic special este mai restrns dect cel al obiectului juridic special al infraciunii prevzute n art. 2801 al Codului penal. Aceasta se explic prin faptul c obiectul material al faptei prevzute la art. 27 din Legea arhivelor naionale l constituie numai documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naional al Romniei. Pe de alt parte, obiectul material al faptei prevzute la art. 2801 al Codului penal l formeaz orice bun care, potrivit legii, face parte att din fondul arhivistic naional, ct i din patrimoniul cultural naional. Aadar, n concluzie, obiectul juridic special al infraciunii prevzute n art. 27 din Legea arhivelor naionale nu se ncadreaz n obiectul juridic generic al infraciunilor contra patrimoniului. n ali termeni, nu exist o corelaie ntre obiectul juridic special al infraciunii vizate i obiectul juridic generic al infraciunilor contra patrimoniului. Pe viitor, se preconizeaz reconsiderarea obiectului juridic generic i a obiectului juridic comun ale faptei incriminate n art. 2801 al Codului penal. n noul Cod penal al Romniei, aceast fapt este incriminat n art. 415 Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri din Capitolul I Delicte contra patrimoniului cultural naional mobil i contra patrimoniului arhivistic naional al Titlului IX Delicte contra valorilor culturale i contra proprietii intelectuale. n acelai timp, n noul Cod penal al Romniei nu mai exist o dispoziie incriminatoare distinct privitoare la sustragerea, distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuinare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naional al Romniei. De notat c n proiectul Codului penal al Romniei se propunea incriminarea unei asemenea fapte n alin. 1 art. 386. Ct privete fapta de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri, considerm extrem de oportun aceast soluie a legiuitorului romn. Principalul argument este urmtorul: patrimoniul cultural naional mobil i patrimoniul arhivistic naional sunt noiuni care deriv din noiunea mai cuprinztoare patrimoniu, aa cum sustragerea bunurilor fcnd parte din patrimoniul cultural naional mobil (alin. 2 art. 2801 al Codului penal; alin. 2 art. 415 al noului Cod penal al Romniei) deriv din fapta de furt privind un bun care face parte din patrimoniul cultural (lit. b) alin. 2 art. 209 al Codului penal; lit. a) alin. 2 art. 250 al noului Cod penal).

DOCTRIN+

Conf. univ., dr. Gheorghe ULIANOVSCHI


Universitatea de Stat din Moldova

ECHITATEA SOCIAL+ {I PROBLEMELE SANC|ION+RII REPET+RII INFRAC|IUNII


The legislation of the repetition of the offence as an unique offence in the new penal code has not been well thought and is without any logic. At the establishment of the punishments for the repetition of the offence the legislator has not taken into consideration the specificity of the unique offence, the prejudicial level of the repeated offences and has legislated for this form of unique offence fair punishments that do not assure the reestablishment of social equity, the correction of the offender and the prevention of the offences.

____________
1 2

Stanovskii, M. Naznacenie nakazania. Sankt-Peterburg: Iuridiceskii entr Press, 1999, p. 17. Arseni, A. et al., Constituia Republicii Moldova comentat articol cu articol, vol. 1, Chiinu: Civitas, 2000, p. 30.

Revista de [tiin\e penale

Dreptatea, ca cel mai important criteriu etic i juridic n funcie de care se aprob sau se dezaprob relaiile sociale i raporturile juridice, normele juridice i hotrrile de jurisdicie din stat, reprezint valoarea suprem garantat de art. 1 alin. 3 din Constituia Republicii Moldova. Categoria constituional de dreptate, de echitate (faptul de a recunoate drepturile cuiva, de a acorda cuiva ceea ce i se cuvine) oblig toate autoritile statului s contribuie la stabilirea i afirmarea ei n viaa societii. n dreptul penal dreptatea se realizeaz prin punerea n practic a principiului individualizrii pedepsei penale cerina de aplicare a unei pedepse echitabile infractorului (art. 75 alin. 1 al CP) i prin scopul pedepsei penale: de restabilire a echitii sociale perturbate prin infraciune (art. 61 alin. 2 al CP). Noiunile de echitate social i de pedeaps echitabil nu sunt identice. Diferena dintre ele este aceeai ca i dintre rezultatul final, adic scopul spre care tinde legiuitorul, i mijloacele cu ajutorul crora se poate realiza acest scop1. Dreptatea exprim aprecierea, recunoaterea i respectarea drepturilor i meritelor fiecrui individ n societate2, iar pedeapsa echitabil presupune corespunderea ei criteriilor de individualizare a pedepsei pentru persoana care a svrit infraciunea (art. 75 al CP). Pedeapsa este echitabil i capabil s restabileasc echitatea social atunci cnd impune infractorului lipsuri i restricii ale drepturilor lui justificate i, totodat, cnd ea este suficient pentru restabilirea drepturilor i intereselor victimei, statului i ale ntregii societi, perturbate prin infraciune. Pedeapsa echitabil este i un mijloc eficient de realizare a altor scopuri, cum ar fi corectarea condamnatului, prevenirea svririi de noi infraciuni att de ctre condamnat, ct i de alte persoane. Or, pedeapsa prea blnd pentru o infraciune ce prezint un grad prejudiciabil sporit genereaz dispre fa de ea i nu este eficient nici pentru corectarea infractorului i nici pentru prevenirea svririi de noi infraciuni. De asemenea o pedeaps prea aspr n cazul unor fapte ce prezint un grad prejudiciabil mai redus i creeaz infractorului sentimente de nedreptate, jignire, nrire i de nencredere n lege, fapt ce poate duce la consecine contrare scopului urmrit de pedeaps. De aceea, n dreptul penal, echitatea social trebuie privit ca valoare general care s se exprime n ntreaga reglementare juridico-penal, iar restabilirea ei n cazul s-

99
ANUL I 2005

DOCTRIN+

100
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

vririi infraciunii s constituie scopul final al nfptuirii justiiei prin aplicarea unei pedepse echitabile infractorului. Unele norme penale din CP, n opinia noastr, nu asigur realizarea scopului dreptului penal de a restabili echitatea social. Despre acest fapt mrturisete modul de sancionare a repetrii infraciunii n CP. Doctrina dreptului penal al Republicii Moldova, pn la adoptarea i intrarea n vigoare a noului CP, considera repetarea infraciunii ca o form a pluralitii de infraciuni1. Noul CP a legiferat o alt concepie, conform creia repetarea infraciunii este recunoscut ca infraciune unic, alturi de infraciunea simpl, continu, prelungit i complex. n literatura de specialitate a fost expus o alt opinie precum c repetarea infraciunii n noul CP este o variant a pluralitii de infraciuni2. Nu susinem aceast afirmaie, fiindc art. 32 al CP consider ca pluralitate de infraciuni numai concursul de infraciuni i recidiva. Distincia dintre infraciunea unic i pluralitatea de infraciuni se face cu ajutorul componenei de infraciune. Exist infraciune unic n cazul n care fapta sau activitatea svrit corespunde componenei unei singure infraciuni i exist, dimpotriv, pluralitate de infraciuni atunci cnd n fapta sau activitatea svrit se identific componena a dou sau a mai multor infraciuni3. Infraciunea unic n literatura de specialitate este definit ca o activitate infracional, format dintr-o singur aciune sau inaciune ori din mai multe aciuni sau inaciuni, care decurg din natura faptei sau din voina legiuitorului, svrit de o singur persoan i care ntrunete componena unei singure infraciuni4. n art. 28 al noului CP infraciunea unic este definit ca o aciune (inaciune) sau un sistem de aciuni (inaciuni), care se calific n baza dispoziiei unei singure norme a legii penale. Considerm c n definiia dat infraciunii unice n art. 28 al CP nu se cuprind semnele caracteristice pentru repetarea infraciunii. ntr-adevr, infraciunea simpl (de exemplu, o lovitur sau mai multe lovituri cu cuitul n scopul omorului unei persoane (art. 145 alin. 1 al CP) sau infraciunea continu (de exemplu, pstrarea armelor de foc (art. 290 alin. 1 al CP) pot aprea ca o aciune sau un sistem de aciuni care se calific conform dispoziiei unei singure norme penale. Aceste aciuni decurg din natura faptei svrite i constituie o singura infraciune. ns repetarea infraciunii const, potrivit art. 31 al CP, din svrirea a dou sau a mai multor infraciuni identice sau omogene, prevzute de aceeai norm penal ori, n anumite cazuri, de diferite articole din CP, cu condiia c persoana nu a fost condamnat pentru vreuna dintre acestea i nu a expirat termenul de prescripie. Din aceste prevederi legale rezult c repetarea infraciunii, ca infraciune unic, apare n concepia legiuitorului ca o reunire n componena unei singure infraciuni a dou sau a mai multor fapte ce constituie, fiecare n parte, o infraciune de sine stttoare i cu calificare juridico-penal proprie. Numai datorit voinei legiuitorului aceste dou sau mai multe infraciuni constituie o infraciune unic n form de repetare a infraciunii. ____________
Drept penal. Partea general. Chiinu: tiina, 1994, p. 220-221; Macari, I. Dreptul penal al Republicii Moldova, Partea general. Chiinu, 1999, p. 191-192. 2 Borodac, A. n: Codul penal al Republicii Moldova, Comentariu. Chiinu: ARC, 2003, p. 192. 3 Mitrache, Con. Dreptul penal romn. Partea general. Bucureti: ansa, 1995, p. 192. 4 Zolyneac, M. Drept penal. Partea general. Vol. II. Iai: Chemarea, 1993, p. 413; Naumov, A. Rossiiskoe ugolovnoe pravo. Obceaia ceast. Moscova: BEK, p. 316-318.
1

DOCTRIN+

De aceea incriminarea repetrii infraciunii, ca infraciune unic conform art. 31, contravine definiiei infraciunii unice date n art. 28 al CP. Mai mult, legiferarea acestei incriminri este imperfect i nu asigur stabilirea unei pedepse echitabile pentru fiecare infraciune svrit i realizarea scopului pedepsei penale: restabilirea echitii sociale. Aceast concluzie rezult din situaiile pe care le poate crea n practica judiciar repetarea infraciunii. Repetarea infraciunii are mai multe modaliti reglementate nu numai de art. 31 al CP, ci i de alte articole din Partea special a CP. Comun pentru toate aceste modaliti de repetare a infraciunii este faptul c dou sau mai multe infraciuni sunt calificate ca o singur infraciune, iar specificul fiecreia const n coninutul i sancionarea lor diferit. Una din modalitile repetrii infraciunii este infraciunea unic neagravat. Ea rezult din dispoziiile art. 31 alin. 1 al CP i const din svrirea a dou sau a mai multor infraciuni identice sau omogene, prevzute de aceeai norm penal, cnd repetarea acestor infraciuni nu este incriminat ca infraciune unic cu componen agravat. Modalitatea menionat poate aprea la svrirea a dou sau a mai multor infraciuni cu intenie sau din impruden, indiferent de gravitatea i numrul lor. De exemplu, svrirea a trei infraciuni prevzute de aceeai norm art. 264 alin. 6 al CP constituie, conform art. 28 i art. 31 alin. 1 ale CP, o singur infraciune prevzut de art. 264 alin. 6 al CP, n form de repetare ca infraciune unic, deoarece art. 264 al CP nu incrimineaz repetarea acestei infraciuni drept componen de infraciune agravat. n acest caz fptuitorul, pentru svrirea a trei infraciuni, se va pedepsi cu o singur pedeaps n limitele sanciunii prevzute de art. 264 alin. 6 al CP, care nu poate fi mai mare de 15 ani de nchisoare. Dac persoana va svri trei infraciuni prevzute de art. 264 alin. 2, art. 264 alin. 4 i art. 264 alin. 6 ale CP, adic prevzute de diferite alineate ale aceleiai norme penale, suntem n prezena unui concurs de infraciuni. n acest caz persoana va fi tras la rspundere penal i pedepsit pentru fiecare infraciune aparte, iar pedeapsa definitiv se va stabili conform regulilor prevzute de art. 84 al CP, i poate ajunge pn la 29 de ani. Situaii de acest fel pot aprea i la repetarea infraciunii prevzute de art. 163, 169, 214, 238, 275 ale CP etc. Fr ndoial, o astfel de stipulare a repetrii infraciunii nu permite individualizarea pedepsei pentru fiecare infraciune svrit i nu asigur realizarea scopurilor pedepsei penale: restabilirea echitii sociale dezechilibrate prin svrirea a dou sau a mai multor infraciuni i prevenirea svririi altor infraciuni. O alt modalitate de repetare a infraciunii este repetarea infraciunilor identice sau omogene, prevzute de aceeai norm penal sau de diferite articole, ca infraciune unic agravat n cazurile infraciunilor contra patrimoniului. Astfel, potrivit art. 31 alin. 2 i art. 186 alin. 4 ale CP, n alin. 2 din art. 186-192 al CP se consider repetate infraciunile svrite de o persoana care, anterior, a comis una din infraciunile prevzute la alin. 1 din articolele menionate, dar nu a fost condamnat pentru aceasta. Repetat n acest caz se consider ultima infraciune i acest fapt creeaz situaii cnd pedeapsa pentru ea depinde nu de gravitatea infraciunilor repetate, ci de ordinea n care ele au fost svrite. De exemplu, tlhria prevzut de art. 188 alin. 1 al CP este o infraciune grav i se pedepsete cu nchisoarea de la 3 la 6 ani. Pungia repetat prevzut de art. 192 alin. 2 al CP este o infraciune mai puin grav pentru care pedeapsa

101
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

102
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

maxim este nchisoarea de la 2 la 5 ani. Dac persoana svrete o tlhrie (art. 188 alin. 1 al CP), apoi o pungie (art. 192 alin. 1 al CP), ambele infraciuni constituie, conform art. 186 alin. 4 al CP, o pungie repetat prevzut de art. 192 alin. 2 al CP, iar infractorului i se va aplica o pedeaps nu mai mare de 5 ani de nchisoare. Dac persoana svrete ntr-un caz dou pungii (art. 192 alin. 1 al CP), iar n alt caz o tlhrie (art. 188 alin. 1 al CP), un jaf (art. 187 alin. 1 al CP) i o pungie (art. 192 alin. 1 al CP), att n primul, caz ct i n al doilea caz aciunile fptuitorului vor fi calificate, conform art. 186 alin. 4 al CP, ca pungie repetat prevzut de art. 192 alin. 2 al CP i se vor pedepsi egal n limitele acestei norme cu o pedeaps nu mai mare de 5 ani de nchisoare. Din dispoziiile art. 186 alin. 4 al CP rezult i alte situaii de inechitate social la sancionarea repetrii infraciunilor contra patrimoniului. O modalitate specific de repetare a infraciunilor contra patrimoniului rezid n coninutul infraciunii de nsuire a averii proprietarului n proporii mari i deosebit de mari. n acest caz, pedeapsa pentru nsuirea averii proprietarului depinde numai de mrimea prejudiciului material, indiferent de forma de nsuire (art. 186-192 ale CP), numrul i gravitatea infraciunilor prin care s-a nsuit averea proprietarului. Astfel, dac persoana svrete un furt n proporii mari sau zece tlhrii n proporii mari, pedeapsa pentru nsuirea averii proprietarului n proporii mari, potrivit art. 195 alin. 1, n ambele cazuri este aceeai nchisoare de la 10 la 20 de ani. ns dac persoana a svrit numai o tlhrie prevzut de art. 188 alin. 2 al CP i un jaf prevzut de art. 187 alin. 2 al CP, prin care nu li s-a cauzat victimelor un prejudiciu n proporii mari, aceste fapte constituie concurs de infraciuni i fptuitorul poate fi sancionat n baza art. 84 al CP cu nchisoarea pe un termen de pn la 30 de ani. Ignorarea gradului prejudiciabil al infraciunilor svrite i a echitii sociale la legiferarea regimului de sancionare a repetrii infraciunii ca infraciune unic se observ i n cazul altor modaliti de repetare a infraciunii prevzute de CP. De exemplu, fapta de efectuare a sterilitii chirurgicale de ctre medic, prevzut de art. 160 alin. 1 al CP, este sancionat cu pedeaps n form de amend ce nu depete 200 de uniti convenionale (4 000 lei), iar repetarea aceleiai infraciuni se pedepsete, conform art. 160 alin. 3 al CP, cu nchisoare de la 3 la 10 ani, ca i pentru fapta care a condus la moartea victimei. Contrabanda simpl (art. 248 alin. 1 al CP) este sancionat cu nchisoarea pe un termen de pn la 2 ani, iar aceeai fapt repetat a fost egalat cu contrabanda n proporii deosebit de mari i este sancionat cu nchisoarea de la 3 la 10 ani (art. 248 alin. 5 al CP). Este evident c legiferarea repetrii infraciunii, ca infraciune unic, n modalitile menionate, nu a fost bine gndit i este lipsit de logic. La stabilirea pedepselor pentru repetarea infraciunii legiuitorul nu a luat n seam specificul infraciunii unice, gradul prejudiciabil al infraciunilor repetate i a legiferat pentru aceast form de infraciune unic pedepse neechitabile, care nu asigur restabilirea echitii sociale, corectarea infractorului i prevenirea infraciunilor. Pe lng cele menionate, repetarea infraciunii creeaz i unele situaii care nu sunt reglementate complet n CP. De exemplu, o persoan, la diferite perioade de timp, svrete dou fapte de scoatere ilegal a copiilor din ar, infraciuni prevzute de art. 207 al CP. Deoarece art. 207 al CP nu prevede repetarea acestei infraciuni ca o componen de infraciune agravat, n acest caz persoana, conform art. 31 alin. 1 al CP, va fi tras la rspundere penal ca pentru o infraciune unic repetat simpl (neagravat ) i pedepsit n limitele sanciunii

DOCTRIN+

prevzute de art. 207 al CP. ns dac, n cazul dat, organele urmririi penale vor descoperi mai nti numai una din aceste infraciuni i persoana va fi condamnat pentru aceast infraciune, cum va trebui s procedeze organele urmririi penale i instana de judecat la descoperirea celeilalte infraciuni i care va fi modalitatea de tragere la rspundere penal a fptuitorului pentru aceast fapt? n acest caz, regulile concursului de infraciuni i de stabilire a pedepsei prevzute n art. 33 i 84 al CP nu sunt aplicabile, or aplicarea prin analogie a legii penale este interzis (art. 3 alin. 2 al CP). De asemenea, persoana nu poate fi tras la rspundere penal separat pentru infraciunea care, mpreun cu o alt infraciune pentru care fptuitorul a fost deja condamnat i pedepsit, constituie repetare de infraciune ca infraciune unic, deoarece n acest caz se ncalc principiul individualizrii rspunderii penale i pedepsei penale [a nu fi pedepsit de dou ori pentru una i aceeai infraciune (art. 7 alin. 2 al CP)]. Nu pot fi utilizate pentru rezolvarea acestei probleme nici alte norme din CP. Cele menionate servesc drept temei pentru a trage concluzia: repetarea infraciunii, aa cum ea este legiferat i sancionat n noul CP, va ridica problema de principiu i va crea dificulti n practica judiciar. Care este calea de ieire din acest impas? ntoarcerea la concepia CP din 1961 recunoaterea repetrii infraciunii ca pluralitate de infraciuni nu nltur problema. Despre acest fapt mrturisete practica judiciar de pn la adoptarea noului Cod penal. Plenul fostei Judectorii Supreme a Republicii Moldova nu o dat a atras atenia instanelor judectoreti asupra practicii contradictorii n cazurile repetrii infraciunii. Asupra imperfeciuni formulrii repetrii infraciunii ca pluralitate de infraciuni s-a atras atenia i n literatura de specialitate1. Considerm c unica soluie de ieire din acest impas const n renunarea la conceptul de repetare a infraciunii ca infraciune unic. Cu titlul de lege ferenda, propunem a recunoate drept concurs de infraciuni toate cazurile de svrire a dou sau a mai multor infraciuni, exceptnd cumulul de sentine, cu aplicarea pedepsei, conform regulilor prevzute de art. 84 al CP. n aa mod i se va asigura infractorului aplicarea unei pedepse echitabile pentru svrirea a dou sau a mai multor infraciuni i, totodat, se va asigura realizarea scopurilor pedepsei penale: restabilirea echitii sociale, corectarea condamnatului i prevenirea svririi altor infraciuni.

103
ANUL I 2005

____________
1

Voljenkin, B. Prinip spravedlivosti problem mnojestvennosti prestuplenii po UK RF. n: Zakonnost, nr. 12, 1998, p. 2-7; Pavilihin, A. Obcie naceala nakazania i spravedlivosti. n: Zakon i prava, nr. 10, p. 67.

Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Conf. univ., dr. Gheorghe GLADCHI


Academia de Poliie tefan cel Mare

UNELE PROBLEME PRIVIND PROTEC|IA JURIDIC+ {I RESOCIALIZAREA VICTIMELOR INFRAC|IUNILOR }N REPUBLICA MOLDOVA
In the basis of studied practice of protection and helpness of crimes victims from strange countries, the author suggests the following solutions of upmentioned problems: 1) the improvement of law status of victim in penal justices system, passage from repressive justice to restaurative justice and implementation of informal mechanism for conflicts solving; 2) reparation of damage, caused to victim as a results of crime, by states compensation; 3) reparation of damage caused to victim by cashing from delinquent; 4) reparation of damage caused to victim by paying off assurance, in the cases when this person was ensured against crimes; 5) reparation of damage caused to victim from voluntary donations of citizens, donated from solidarity with victimized persons (foundations, non-governmental organizations etc.); 6) physical and moral-psychological rehabilitation, social reintegration of victims which contains the treatment of wounds, nervous depression, surpassing of guilts complex, awareness of psychological, social, juridical help, making a favorable public opinion about victim, creation of moral conveniences at the level of community where victim lives; 7) achievement of programs and measures of physical defense against assault in post-criminal period.

104
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n urma comiterii infraciunilor mpotriva anumitor persoane, acestora li se cauzeaz o daun moral, fizic sau material. Paguba moral este, practic, o consecin inevitabil a oricrei infraciuni, iar cauzarea prejudiciului fizic sau material depinde de caracterul faptei penale. n toate cazurile ns apare problema necesitii reparrii prejudiciului cauzat prin infraciune i proteciei victimei n genere. Protecia juridic i ajutorul acordat victimelor infraciunilor cuprinde, n opinia noastr, repararea prejudiciului material cauzat prin atentatele contra patrimoniului i aciunile violente (infraciunile contra vieii i sntii persoanei), compensarea daunei morale (att prin achitri materiale, ct i prin alte forme de reparare a daunei), reabilitarea moral-psihologic a persoanei vtmate, precum i aprarea fizic a acesteia mpotriva victimizrii repetate. Teoretic i n baza practicii existente n statele lumii pot fi propuse urmtoarele soluii ale problemei date: repararea prejudiciului cauzat victimei n urma infraciunii prin compensri de ctre stat; repararea prejudiciului cauzat victimei prin ncasarea de la delincvent; repararea prejudiciului cauzat victimei prin achitarea primei de asigurare, n cazurile cnd aceast persoan anterior a fost asigurat mpotriva infraciunilor; repararea prejudiciului cauzat victimei din contul donaiilor benevole ale membrilor comunitii, din sentimentul solidaritii fa de persoanele vtmate (fonduri, organizaii obteti); reabilitarea fizic i moral-psihologic, reintegrarea social a victimelor, care cuprinde tratamentul rnilor, patologiilor, depresiilor, depirea complexului de vinovie, acordarea ajutorului psihologic, social, juridic, formarea opiniei publice n favoarea victimei, crearea unui confort moral la nivelul micromediului social al victimei;

DOCTRIN+

, .. . Moscova, 1999, p. 174.

Revista de [tiin\e penale

realizarea programelor i msurilor de aprare fizic a victimelor mpotriva atentatelor n perioada postinfracional. Repararea pagubei cauzate victimei prin infraciune este o problem internaional, a crui soluionare, n fiecare ar, caracterizeaz, de fapt, nivelul de dezvoltare al unui sau altui sistem de drept. Repararea prejudiciului are un rol important n restabilirea echitii sociale, constituind baza sistemului judiciar1. Comunitatea internaional acord o deosebit atenie problemelor ce vizeaz prevenirea victimizrii, repararea prejudiciului cauzat prin infraciune, statutul persoanei vtmate n sistemul dreptului penal i procesual penal, reabilitarea moral i reintegrarea social a victimelor infraciunilor. n consecin, au fost adoptate un ir de acte normative, ce reflect aceste prevederi. Astfel, Declaraia Universal a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (articolul 8), Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice din 16 decembrie 1966 (articolul 9), Convenia European pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 i alte acte normative internaionale conin dispoziii privind dreptul fiecrui cetean la restabilirea efectiv n drepturi. n preambulul actului final al Congresului al XI-lea al Asociaiei Internaionale de drept penal, pe lng alte dispoziii importante, este menionat faptul c compensarea efectiv, bazat pe cerinele actuale ale solidaritii sociale, este o sarcin important a societii, mai cu seam n cazurile n care infractorul nu este cunoscut i mpotriva lui n-a fost pornit un proces judiciar sau acesta a fost condamnat, dar nu este capabil s plteasc. Dispoziii referitoare la repararea prejudiciului cauzat victimelor prin infraciune se conin i n actul final al Congresului al V-lea al O.N.U. cu privire la prevenirea criminalitii i tratamentul delincvenilor, care i-a desfurat lucrrile la 1-12 septembrie 1977 n oraul Geneva. Ulterior, au fost adoptate Convenia European privind compensarea pagubei victimelor infraciunilor de violen (1983), care stabilete principiile reparrii pagubei victimelor infraciunilor respective din partea statelor i cele ale colaborrii internaionale n acest domeniu a statelor membre ale Consiliului Europei; recomandrile Comitetului European al O.N.U. privind problemele combaterii criminalitii Despre statutul victimei infraciunii n sistemul dreptului penal i procesual penal; hotrrile Congresului al VII-lea al O.N.U. cu privire la prevenirea criminalitii i tratamentul delincvenilor (Milano, 26 august 6 septembrie 1985). Pentru soluionarea problemelor reparrii prejudiciului cauzat victimelor prin infraciune sunt deosebit de importante i principiale dispoziiile Declaraiei privind principiile justiiei fa de victimele infraciunilor i abuzului de putere, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 29 noiembrie 1985. Declaraia dat recomand statelor s consolideze n legislaiile naionale att dreptul victimei la despgubire din partea persoanei vinovate, ct i dreptul acesteia la ajutorul i susinerea material, psihologic i social de care are nevoie. Declaraia privind principiile justiiei fa de victimele infraciunilor i abuzului de putere, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 29 noiembrie 1985, conine prevederi care au o importan deosebit pentru soluionarea problemelor de reparare a prejudiciului cauzat victimelor: 1) delincvenii sau terele pri trebuie s acorde restituire echitabil victimelor, membrilor familiilor acestora ori persoanelor ntreinute, care va cuprinde bunurile su____________

105
ANUL I 2005

DOCTRIN+

106
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

strase sau achitarea n bani a prejudiciului, rambursarea cheltuielilor suportate n urma victimizrii, prestarea de servicii i restabilirea n drepturi (articolul 8); 2) e necesar ca restituirea s fie considerat de ctre state ca una dintre msurile de pedeaps, fiind incluse n legislaie (articolul 9); 3) dac nu exist alte posibiliti, statul trebuie s acorde compensare financiar victimelor care au suportat vtmri corporale considerabile sau care i-au zdruncinat sntatea fizic ori psihic, precum i familiilor victimelor care au decedat sau au devenit incapabile fizic sau psihic n urma victimizrii (articolul 12); 4) trebuie create fonduri naionale pentru a acorda compensri victimelor (articolul 13) etc. La elaborarea legislaiei naionale n acest sens a chemat i Congresul al VIII-lea al O.N.U. cu privire la prevenirea criminalitii i tratamentul delincvenilor (Havana, 27 august7 septembrie 1990). Prevederi viznd restituirea, adic obligarea vinovatului de ctre instan de a repara prejudiciul cauzat prin infraciune, conin practic toate legislaiile naionale, dei exist anumite particulariti n diferite ri. Astfel, n Olanda, Danemarca, Suedia, precum i n alte ri din Europa de Est i de Nord, inclusiv n Republica Moldova, restituirea se realizeaz att n cadrul procesului penal, ct i n cadrul procesului civil. n Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Cipru, Turcia, Malta, Grecia, Japonia principala form de reparare a prejudiciului este achitarea dispoziiei de compensaie. Dispoziia instanei judectoreti poate fi alternativ pedepsei penale sau complimentar acesteia. De regul, dispoziiile de compensaie se pronun asupra cauzelor ce conin infraciuni violente. Condamnatul achit banii potrivit dispoziiei de compensaie n judecat, iar instana, la rndul ei, i transmite persoanei vtmate1. n S.U.A. au fost adoptate dou legi federale cu privire la drepturile victimelor, n 1982 i 1990. Practic n legislaiile tuturor statelor este prevzut dreptul instanei judectoreti de a obliga vinovatul s repare prejudiciul cauzat victimei prin infraciune. Menionm c repararea prejudiciului numai n baza restituirii, adic de ctre delincvent, nu soluioneaz complet problema n cauz. Aceasta se explic i prin incapacitatea infractorului de a plti, i prin perioada ndelungat de aflare a acestuia n instituiile penitenciare, i prin faptul c deseori vinovatul nu este identificat i deci nu are cine repara prejudiciul. Pentru ara noastr este deosebit de serioas i problema asigurrii insuficiente cu locuri de munc a condamnailor. n aceste cazuri probabil, ar fi corect ca statul s compenseze prejudiciul cauzat victimei prin infraciune. Forma dat de compensare este justificat i prin faptul c statul, avnd obligaia de a-i apra cetenii de infractori, n acest caz concret nu a putut s le asigure protecia, anume el fiind vinovat c n societate sporete riscul victimizrii. Astfel, n 1963 n Noua Zeeland a fost adoptat, pentru prima dat n lume, Legea privind compensarea prejudiciului cauzat victimelor prin infraciune. Apoi acte normative similare au fost adoptate n Anglia, Australia (n cinci state), Canada (n opt provincii), S.U.A. (n dousprezece state), Suedia, Germania, Frana, Olanda, Finlanda, Austria etc. Primele programe de compensare erau finanate din fonduri obteti, create special n acest scop; ntr-un ir de state au cptat dezvoltare programe statale de compensare. n 1980, Japonia a adoptat Legea cu privire la compensaiile bneti acordate victimelor ____________
1

, .. . -: , 2002, p. 288.

DOCTRIN+

1 2

, .. . Moscova: ; , 1994, p. 366-367. Ibidem, p. 390.

Revista de [tiin\e penale

infraciunilor. Conform acestei legi, victimele infraciunilor contra vieii sau sntii ori familiile persoanelor decedate n urma infraciunilor respective pot primi compensaii bneti de la stat, dac nu primesc compensaii de la victimizator sau nu beneficiaz de un alt ajutor din partea statului. Aciunile legii nu se extind asupra acelor victime care se afl n relaie de rudenie cu infractorul, precum i asupra persoanelor vtmate, care merit o admonestare pentru provocarea infraciunii. Experiena compensrii de ctre stat a prejudiciului cauzat victimelor prin infraciunile violente, acumulat de statele lumii ncepnd cu anul 1963, a spulberat ndoielile existente fa de aceast form de reparare a daunei. Compensarea de ctre stat a prejudiciului nu a sporit nepsarea i neglijena potenialelor victime. A fost nentemeiat teama c compensrile mari de stat vor genera consecine negative. n urma instituirii compensrilor de stat n-au aprut, aa cum se presupunea, organizaii mari birocratice. Totodat, programul de stat privind compensarea prejudiciului n-a avut influen nici asupra evoluiei criminalitii, nici asupra frecvenei declaraiilor adresate de persoanele vtmate organelor de poliie i nici asupra numrului sentinelor de condamnare pronunate de instane. Numrul victimelor infraciunilor de violen, care se adreseaz statului s le compenseze prejudiciul cauzat, este relativ nu prea mare. Comitetul de Minitri al Consiliului Europei a adoptat, n septembrie 1977, Rezoluia nr. 27 despre compensarea prejudiciului cauzat victimelor prin violena premeditat, iar la 24 noiembrie 1983 Consiliul Europei a adoptat Convenia European privind compensarea prejudiciului cauzat victimelor violente, care a fost ratificat de Marea Britanie, Olanda, Suedia etc. Conform prevederilor conveniei, compensarea de ctre stat trebuie aplicat numai n cazurile cnd repararea prejudiciului este imposibil din alte surse; nu este admis o compensare dubl; infraciunea a fost violent, premeditat, cauznd vtmri corporale serioase ori o daun sntii; violena poate fi fizic sau psihic; otrvirea, violul i incendierea sunt forme ale violenei premeditate; victimele accidentelor rutiere i infraciunilor patrimoniale nu sunt cuprinse n convenie. n calitate de victime ale infraciunilor sunt considerate, potrivit conveniei, i persoanele care au suferit n timpul curmrii faptelor penale, acordrii de ajutor poliiei sau victimei. Legislaia tuturor rilor care realizeaz programe privind compensarea de ctre stat a prejudiciului cauzat victimei stabilete (cu unele nuane) c o condiie obligatorie a compensaiei este contribuia persoanei vtmate la cercetarea i examinarea judiciar a cauzei penale, comunicarea oportun a acesteia despre infraciunea comis, precum i comportamentul ei pozitiv. Opunerea victimei n faa poliiei i judecii, precum i vinovia acesteia exprimat prin provocarea infraciunii sunt considerate drept temei de a i se refuza compensarea1. Este necesar s menionm c apariia programelor privind repararea prejudiciului cauzat prin infraciuni a semnalat, de fapt, nceputul tranziiei de la justiia represiv spre justiia de restabilire. Potrivit concepiei justiiei de restabilire, n socializarea delincventului trebuie s participe grupurile sociale n cadrul crora acesta triete i acioneaz. Victima i infractorul trebuie s se mpace prin repararea pagubei cauzate victimei2. n timpul ultimelor trei decenii ale sec. XX, victima era tratat, de regul, ca cea de-a treia parte n proces. Cercetrile victimologice naionale i internaionale au scos n ____________

107
ANUL I 2005

DOCTRIN+

108
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

eviden faptul c multe victime sunt nemulumite de felul n care au fost tratate de ctre persoanele oficiale ce nfptuiesc justiia1. Conform datelor Sintezei internaionale cu privire la criminalitate (victimizare), mai mult de jumtate din toate victimele din lume sunt nemulumite de atitudinea poliiei fa de plngerile lor2. n multe cazuri, victimele sunt traumate de sistemul justiiei penale, ceea ce duce la aa-numita victimizare repetat. n prezent, s-a stabilit c procesul nfptuirii justiiei penale trebuie s fie echitabil att pentru nvinuit / inculpat, ct i pentru victimele infraciunii. n acest context, apare problema coraportului dintre drepturile nvinuitului (bnuitului, inculpatului) i cele ale prii vtmate. De asemenea, pot aprea disensiuni ntre interesele societii, care este reprezentat de acuzare, i interesele victimei, de exemplu, n cazul n care victima nu dorete s depun declaraii. Drept contradicie este i achitarea amenzii n folosul statului, dar nu n folosul victimei. Dup cum vedem, n cadrul procesului trebuie respectate, pe de o parte, interesele societii, infractorului i victimei, iar pe de alt parte, este necesar s fie asigurat echitatea tuturor prilor. Menionm ns c, n urma nerespectrii acestor interese, consecinele sunt diferite. Aa, de exemplu, spre deosebire de nclcarea drepturilor fundamentale ale nvinuitului, nclcarea drepturilor fundamentale ale prii vtmate nu poate implica schimbarea sentinei pronunate de instanele superioare. Nerespectarea acestor drepturi nu duce la respingerea probelor ca inadmisibile sau la emiterea unei sentine de achitare. Procesul penal n sine nu conine sanciuni pentru nerespectarea drepturilor victimei, ci prevede doar cteva garanii juridice ale acestor drepturi. n pofida acestui fapt, n Statele Unite ale Americii a nceput o campanie pentru modificarea Constituiei federale prin acordarea i victimelor a dreptului de a asista i a fi ascultate la toate etapele procesului penal3. n alte ri, grupurile de susinere a victimelor infraciunilor afirm c drepturile constituionale trebuie aplicate n acelai mod att fa de nvinuit, ct i fa de victim. De exemplu: dreptul la viaa intim, familial i privat sau dreptul la inviolabilitatea domiciliului trebuie s fie realizate i referitor la victim. Sub alt aspect se isc contradicii dintre stat i interesele victimei. Participarea prii vtmate la examinarea cauzei ntrete, de regul, poziia acuzrii. Anume aa este situaia atunci cnd victima apare ca ajutor al acuzrii (variant folosit n multe ri ale Europei Centrale i de Est, inclusiv n Republica Moldova). Apariia victimei n calitate de parte independent poate schimba balana dintre interesele nvinuitului i ale acuzrii n favoarea acuzrii. n unele cazuri, interesele victimei i ale statului nu coincid i, ca rezultat, pot aprea disensiuni serioase. Partea vtmat poate fi contra deciziei de ncetare a procesului, din cauza insuficienei probelor sau bazndu-se pe principiul utilitii urmririi penale. n multe ri, victimele au dreptul s intenteze proces n instan sau s atace decizia de ncetare a procesului. Asemenea instituii permit prii vtmate s dispun de unele garanii juridice contra abuzului sau corupiei. Pe de alt parte, victima poate s se pronune contra intentrii dosarului penal. De obicei, n unele cazuri, procesul ____________
1

Van Djik, J.M.; Mayhev P.; Killias M. Experience of Crime Across the World, Deventer (NL). Boston: Kluwer,1990, p. 88; Joutsen, M. Research on Victims and Criminal Policy in Europe. n: Hood, R. Crime and Criminal Policy in Europe Oxford. Centre for Criminological Research, 1989, p. 50-83. 2 , , , 10-17 2000. . oscova, 2001, p. 221. 3 Sebba, Lesli E. Third Parties: Victims and the Criminal Justice System. Columbus: Ohio State University Press, 1998, p. 106.

DOCTRIN+

poate fi pornit doar la cererea victimei sau cu acordul acesteia. n majoritatea cazurilor1, ar fi bine ca victima s dispun de dreptul de veto la intentarea procesului. Asemenea drept ar duce la ntrirea poziiei victimei n cadrul procesului penal, aici ns apare riscul de a fi constrns de infractor s nu se foloseasc de acest drept. Potrivit experienei acumulate de unele ri privind examinarea dosarelor privind violena n familie, un astfel de risc este destul de real. Chiar neposednd dreptul de veto, victimele / martorii sunt supui actualmente unei terori din partea persoanelor nvinuite. Din aceast cauz, unele organizaii ale victimelor sunt categoric mpotriva introducerii unor astfel de drepturi i insist asupra dreptului victimelor de a nu fi mpovrate de o oarecare rspundere pentru luarea deciziilor privind urmrirea penal. Este deosebit de important i actual pentru ara noastr desvrirea legislaiei naionale n baza prevederilor Conveniei Europene cu privire la compensarea pagubei victimelor infraciunilor de violen, Declaraiei privind principiile justiiei fa de victimele infraciunilor i abuzului de putere, adoptat de Adunarea General a O.N.U. la 29 noiembrie 1985, i altor acte juridice internaionale n problema respectiv. Utiliznd practica acumulat de rile n care de mult au fost adoptate legi speciale privind protecia juridic i ajutorul social pentru victimele infraciunilor, este necesar, n opinia noastr, s fie elaborat i adoptat Legea cu privire la compensarea prejudiciului cauzat victimelor infraciunilor de violen. Menionm c actele normative n vigoare, adoptate n ultimii ani: Legea privind repararea cheltuielilor de tratament aplicat persoanei vtmate n aciune criminal din 28 aprilie 1994, Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 66 Cu privire la cotele i modul de calculare a cheltuielilor de tratament aplicat n staionar persoanei vtmate n aciune criminal din 27 ianuarie 1995, Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul penal, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 28 ianuarie 1998, vizeaz doar unele aspecte ale sistemului de protecie a victimelor infraciunilor. Dei este deosebit de complicat n condiiile actuale din Republica Moldova, este necesar, dup prerea noastr, s ne orientm spre realizarea treptat a sistemului compensrii statale a prejudiciului cauzat victimelor prin infraciune i crearea fondului de compensaie. Trebuie create centre speciale care ar acorda victimelor infraciunilor de violen nu numai susinere material, dar i asisten i protecie psihologic.

109
ANUL I 2005

____________
1

..., p. 221.

Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Conf. univ., dr. Alexandru MARI

Facultatea de Drept Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

COEXISTEN|A {I CORAPORTUL INTEN|IEI INFRAC|IONALE PREMEDITATE (DOLUL DELIBERAT) CU INTEN|IA PROVOCAT+, REPENTIN+ SAU SPONTAN+
The author addressed the co-existence and the relation between deliberate criminal intention and the provoked intention, latent or spontaneous. For a detailed analysis of the proposed subject matter, the author relies on an extended specialized literature, analyzing various point of view from the doctrine and from the case law, supplying when appropriate own conclusions.

110
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n ceea ce privete coexistena inteniei premeditate cu intenia repentin sau provocat n literatura juridic s-a pus n discuie problema dac infraciunea intenionat provocat poate fi svrit i cu intenie premeditat, sau cu alte cuvinte, este posibil oare coexistena premeditrii cu starea de provocare? n legtur cu coninutul i natura acestora n doctrina i practica dreptului penal s-au conturat n principiu dou puncte de vedere asupra problemei posibilitii coexistenei inteniei premeditate cu intenia repentin, provocat sau afectiv. Totui se admite n unanimitate c starea de premeditare la intenia infracional reprezint un grad de vinovie mai accentuat dect la intenia obinuit. Cu toate acestea, n unele legislaii, cum ar fi, de exemplu, cea a Republicii Moldova ea este luat n considerare ca circumstan de calificare doar n partea special a codului penal omorul calificat (art. 145 alin. 2 lit. a); omorul svrit cu premeditare sau o situaie similar o putem depista i n Codul penal al Romniei din 1969, art. 175 lit. a). Pe de alt parte, ca circumstan de agravare general, starea de premeditare, cel puin n legislaiile amintite, nu este definit. Pe cnd n Codul penal francez din 1810, spre deosebire de noul cod din 1994, n art. 297 se arta c ea const n plnuirea naintea aciunii de a atenta la persoana unui individ determinat sau la persoana celui care va fi gsit ori ntlnit, chiar dac planul va depinde de unele mprejurri sau condiii. Astfel, potrivit unei opinii doctrinare, aceste dou stri psihice infracionale diametral opuse la infraciunile intenionate sunt compatibile1. Conform ns unui alt punct de vedere doctrinar, ele se exclud reciproc2. Dup o alt prere, incompatibilitatea opereaz numai atunci cnd actul provocator precede reacia premeditat, aceast regularitate ns nu este una valabil i n cazul n care premeditarea este anterioar provocrii3. Dei unii autori ntr-un context apropiat remarc faptul c premeditarea i provocarea pot coexista indiferent de succesiunea lor n timp4. ____________
Vezi: Bulai, C. Individualizarea pedepsei. n: Manual de drept penal. Partea general. Bucureti: ALL, 1997, p. 151; Grigora, J. Individualizarea pedepsei, Bucureti: Ed. tiintific, 1969, p. 151; Petrovici, Simona. Not la decizia penal nr. 3329/1956 a Trib. Regional Bacu. n: L.P., nr. 2/1957, p. 188. 2 Vezi: Biro, L. Drept penal. Partea general. Cluj: Universitatea Babe-Bolyai, 1971, p. 244. 3 Vezi: Tanoviceanu, I. Tratat de drept penal i procedur penal. Vol. II. Ed. a II-a. Bucureti, 1975 p. 253-254. 4 Ibidem, p. 253.
1

DOCTRIN+

Dane, t. Consideraii asupra circumstanei atenuante a provocrii. n: R.R.D, 1984, nr. 5, p. 30. Dintre cei care admit asemenea posibilitate enumerm: Manzini, Mains, Florian, Lanze, Loghi, Garon, Tanoviceanu, Dongoroz, O. Loghin, R. Stnoiu, G. Antoniu, J. Grigora. 3 I. Oancea, Gr.Rmpeanu, V. Dongoroz, O. Loghin, T. Vasiliu .a. 4 Rtescu, C.; Asnavorian, H.; Ionescu-Dolj, I. et al. Codul penal. Regele Carol al II-lea. Adnotat. Vol. l. Partea general. Bucureti: Ed. Librriei Socec, 1937, p. 72, 382. 5 J. Grigora. Op. cit., p. 152-153. 6 Susintorii punctului de vedere contrar: Matei Basarab, I. Mircea, Alimena, Ciroli, Penso, Hans, Thiry, Geraud, Mangol, Roux, Tr. Pop, N. Buzea, L.Biro. 7 Biro, L.; Basarab, M. Aspecte teoretice i practice privind starea de provocare. n: Studia Babe-Bolyai Universitas, 1977, nr. 2. Aadar nu trebuie confundat cu chibzuirea. 8 Vezi: Dane, t. Consideraii asupra circumstanei atenuante a provocrii. n: R.R.D., 1984, nr. 5, p. 50. 9 Niculeanu, Costel. Despre posibilitatea coexistenei premeditrii cu dolul repentin. n: Dreptul, 1995, nr. 12, p. 49.
1 2

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

n fine, unii juriti sunt de prere c n problema enunat nu se poate da o soluie de principiu, rezolvarea fiind ntotdeauna o problem de spe1. Credem c problema coexistenei sau compatibilitii acestor dou stri diametral opuse trebuie pornit de la aprecierea just i adecvat a naturii i esenei strii de premeditare. n aa fel, potrivit unui punct de vedere2, premeditarea are un caracter obiectiv, i aceasta deoarece nu este suficient s treac timp ndelungat de la luarea hotrrii de a svri infraciunea pn la punerea ei n executare, ci trebuie s existe i acte materiale sau spirituale de pregtire a infraciunii, care fac ca rezultatul s fie cert3. n susinerea acestui punct de vedere coexistena premeditrii cu starea de provocare se dau cteva exemple de premeditare condiionat: X, care este victima unor agresiuni repetate din partea lui Y, ia hotrrea s omoare la prima repetare a agresiunii4. Un alt exemplu ntlnit este acela n care soul este informat c soia sa ntreine relaii extraconjugale. El o urmrete i o surprinde n adulter, n acest fel infidelitatea soiei poate produce o puternic tulburare soului inocent, care svrete infraciunea de lovire sau vtmare corporal (n aceast stare psihic), apreciindu-se astfel c el poate beneficia de circumstana atenuant a provocrii. Se poate ntmpla ns ca soul s fi svrit i unele acte pregtitoare. Pentru a-i asigura realizarea infraciunii, i-a procurat un obiect cu care s loveasc, a simulat plecarea din localitate, a stat la pnd. n acelai timp, este limpede c soul inocent nu ar fi trecut la executarea hotrrii infracionale dac nu ar fi surprins soia sa n adulter. n acest sens se remarc: Premeditarea premerge strii de provocare, dar se poate ntmpla s urmeze strii de provocare, pentru aceasta este necesar starea de tulburare psihic ce caracterizeaz provocarea i aceasta s persiste n timp, iar actele premergtoare, precum i infraciunea s fie svrite sub imperiul aceleiai stri de tulburare psihic5. Conform punctului de vedea opus celui menionat6, pe care n principiu l mprtim, premeditarea are un caracter pur subiectiv, aceasta constnd ntr-o chibzuire mai ndelungat dect cea obinuit i ntr-o stare de calm relativ cu privire la aciune, timp, loc, mod de comitere, precum i trecerea unui timp suficient de la luarea hotrrii i pn la punerea ei n executare pentru a exista ct mai multe anse s se produc urmarea dorit7. De aceea i n practica judiciar deseori s-a decis c provocarea uneori nu poate coexista cu premeditarea, opinie care a fost exprimat i n literatura de specialitate8. ntr-o opinie asemntoare s-a mai menionat c problema trebuie abordat ca o deosebire de coninut dintre premeditare i provocare, ca grade ale inteniei, ambele reprezentnd circumstane cu efecte diametral opuse asupra individualizrii9. ____________

111

DOCTRIN+

112
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Astfel starea de provocare, spre deosebire de premeditare, este o circumstan atenuant legal, deoarece naterea inteniei repentine, provocate sau afective are loc sub stpnirea unei puternice tulburri sau emoii, determinat de violen, atingere grav adus demnitii persoanei sau de o alt aciune ilicit grav, care are influen att asupra prevederii, ct i asupra voinei persoanei, diminundu-le, i n aceast stare fptuitorul ia hotrrea infracional1. Unde autorul, de altfel corect, remarc faptul c: n cazul strii de provocare, precum i a premeditrii, ne aflm n faza intern a infraciunii, faz de formare, de luare a hotrrii infracionale2. ntr-un sens asemntor se mai remarc: nu trebuie confundat chibzuirea asupra mijloacelor, timpului, locului, alegerea complicilor cu pregtirea propriu-zis, efectiv (care are loc n al doilea moment al formrii inteniei) de cel al deliberrii3. n contextul respectiv credem c se mai impune i remarca: Este n afar de orice ndoial c, de cele mai multe ori, intenia premeditat se exteriorizeaz prin acte materiale sau spirituale de pregtire, ns acestea nu in de premeditare, ci sunt elemente cu ajutorul crora se probeaz existena ei. Dei ntr-o opinie, susinut de majoritatea autorilor4 i adoptat frecvent n soluiile instanelor de judecat, se consider c persoana care premediteaz la comiterea unei infraciuni trebuie s se gseasc ntr-o stare de relativ calm, s treac o perioad de timp mai ndelungat de la luarea hotrrii pn la momentul punerii ei n aplicare, dar s existe i o exteriorizare a inteniei concretizat n acte de pregtire. Or, uneori, existena actelor de pregtire nu duce n mod automat la concluzia c infraciunea a fost comis cu premeditare. Spre exemplu, s-a decis n practica judiciar c nu exist premeditare, dac inculpatul, avnd un prim incident, s-a retras i dup un timp scurt a revenit narmat i a ucis victima. Astfel excluderea premeditrii a fost motivat prin faptul c inculpatul nu a chibzuit un timp suficient asupra motivelor pro i contra ale faptei sale. n acelai sens s-a mai apreciat c a admite c actele de pregtire care intervin dup luarea hotrrii infracionale i care, de regul, constituie probe, ar face parte din intenie, aceasta ar nsemna a le confunda cu obiectul probaiunii5 De aceea am i apreciat ca fiind corect opinia pe care o credem mult mai judicioas, potrivit creia premeditarea are caracter pur subiectiv6. n acest sens se d chiar i un exemplu: X are n ngrijire o persoan, care de mai muli ani sufer de o paralizie total, i hotrte s-i suprime viaa prin nengrijire. n acest caz existena premeditrii se poate dovedi, cu toate c faptele nu au fost pregtite, fie cu martori, fie cu rezultatul autopsiei. Or, i n aa fel se poate dovedi existena unui act premeditat i dac exist acte de pregtire. Astfel, ideea c dovedirea premeditrii se poate face numai cu ajutorul actelor de pregtire ar nsemna limitarea principiului libertii probelor, consacrat n majoritatea codurilor de procedur penal moderne, i n cazurile cnd s-ar realiza omorul cu premeditare, fptuitorul ar fi sancionat doar pentru omor simplu. De asemenea, actele de pregtire cu ajutorul crora se dovedete premeditarea (adic probele) ajung s se confunde cu nsui obiectul probaiunii, adic cu ceea ce urmeaz a fi probat. Din exemplele de mai sus reiese clar c hotrrea de a svri ____________
Basarab, M. Drept penal. Partea general. Vol. 1. Bucureti: Lumina Lex, 1997, p. 185-186. Idem. 3 Biro, L.; Basarab, M. Op. cit., p. 54. 4 Vezi: Dongoroz, V. Participaia. n: Explicaii teoretice n codul penal romn. Partea general. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1969, p.189. 5 Niculeanu, Costel. Despre posibilitatea coexistenei premeditrii cu dolul repentin. n: Dreptul, 1995, nr. 12, p. 50. 6 Vezi: Basarab, M. Drept penal. Parte general. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1983, p. 56.
1 2

DOCTRIN+

Biro, L.; Basarab, M. Op. cit., p. 55. Basarab, M. Drept penal. Partea general. Bucureti: Lumina Lex, 1997, p. 185-186. 3 Biro, L.; Basarab, M. Op. cit., p. 52.
1 2

Revista de [tiin\e penale

fapta infracional a fost luat anterior. Iar ceea ce se condiioneaz este punerea ei n executare n funcie de o anumit mprejurare repetat a agresiunii sau confirmarea infidelitii soiei. Deci fptuitorul a luat n mod premeditat hotrrea de a svri aciunea (inaciunea), astfel nu luarea hotrrii n stare de premeditare este condiionat, ci punerea ei n executare. nainte de executarea aciunii poate s intervin violena, atingerea grav a demnitii sau o alt aciune ilicit grav din partea provocatorului, ntr-un anumit loc sau timp. Aceste mprejurri (timp, loc de comitere) care in de latura obiectiv a infraciunii i care au avut loc ulterior hotrrii premeditate de a svri fapta, indic doar c fapta a fost svrit ntr-un loc i la o dat care, cu toate c nu erau cunoscute de fptuitor, au fost prevzute la luarea hotrrii infracionale premeditate n sensul c fapta se va svri atunci i acolo unde se va repeta actul provocator sau unde va fi descoperit adulterul. De asemenea aceast provocare condiionat a putut s constituie doar un pretext sau prilej pentru invocarea de ctre fptuitor a strii de provocare. n acest context s-a mai menionat c: Este deci ndoielnic dac asemenea acte de provocare ar mai putea s dea natere unei puternice tulburri sau emoii, din moment ce autorul se ateapt la ele i a hotrt s reacioneze de aceast dat1. Astfel, cele dou circumstane prezint stri psihice diametral opuse: starea de puternic tulburare sau emoie n caz de provocare i starea de calm (chiar relativ) n caz de premeditare se exclud prin definiie, or, cu privire la aceeai fapt penal nu pot exista dou hotrri infracionale identice. Aceasta i pentru c orice modalitate i grad al inteniei presupune: naterea ideii infracionale, deliberarea i luarea hotrrii, chiar dac deliberarea este uneori mai ndelungat, iar alteori foarte scurt2. Iar n legtur cu premeditarea care urmeaz strii de provocare, condiia ca infraciunea s fie svrit sub imperiul aceleeai stri de tulburare psihic este nerealizabil, deoarece nu vedem cum mai poate fptuitorul premedita din moment ce hotrrea a fost luat. De altfel, din exemplul dat ar reiei c premeditarea s-ar reduce doar la actele de pregtire, fr a se mai lua n consideraie starea psihic (calm, chibzuin ndelungat). Premeditarea, indiferent dac precede sau urmeaz strii de provocare, nu poate coexista cu aceasta, deoarece elementele subiective, contrare, nscute din mprejurri obiective diferite. Hotrrea odat luat, premeditarea sau starea de provocare este pus n aplicare fr a se putea lua o alt hotrre cu privire la svrirea aceleiai fapte3. Credem c n acest sens drept exemplu elocvent ne servete urmtorul caz. ntre inculpatul X i victima Y au intervenit frecvente nenelegeri i certuri n timpul crora victima l-a ameninat pe inculpat c se va rzbuna i i va face mult ru. Iar peste cteva luni inculpatul a constatat c din curte i-au disprut mai multe lucruri. Fiind convins c bunurile au fost furate de victim, el a reclamat-o la postul de poliie. La un interval de alte cteva luni din gospodria inculpatului au disprut alte obiecte. Totodat inculpatul a gsit de mai multe ori zarzavaturile smulse sau distruse n grdin. i pentru aceste fapte el a bnuit-o tot pe victim, ntruct l ameninase n acest sens. Apreciind c victima va repeta faptele de rzbunare, inculpatul a decis s o pedepseasc. n acest scop, la nceputul lunii urmtoare, inculpatul a mprejmuit grdina cu un conductor electric i n fiecare noapte, ntre orele 23.00 i 5.00, l-a conectat la reeaua electric. Despre acest fapt incul____________

113
ANUL I 2005

DOCTRIN+

114
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

patul a anunat vecinii pentru a nu fi electrocutai. ntr-una din nopi victima Y a intrat n grdina inculpatului unde i-a distrus o parte din legume. n timpul comiterii acestei fapte a atins cu braul conductorul care era conectat la reea, fiind electrocutat mortal. Astfel prima instan a dispus trimiterea n judecat a inculpatului X pentru comiterea infraciunii de omor cu premeditare, prevzut i pedepsit de articolele ce incrimineaz infraciunea de omor. Motivndu-se c inculpatul a comis infraciunea de omor cu premeditare, s-a menionat totodat circumstana atenuant judiciar de scuza provocrii, instalaia electrice fiind improvizat n virtutea unei temeri permanente c i se vor sustrage sau distruge bunuri i zarzavaturi din grdin, temeri ce s-au dovedit a fi justificate. n ceea ce ne privete apreciem corect opinia1 c instana superioar n mod corect a nlturat aplicarea articolului ce prevede circumstana atenuant a provocrii cu motivarea c premeditarea i provocarea nu pot coexista, n schimb instana era liber n apreciere s rein alte circumstane atenuante. Problema este important, deoarece o dat cu admiterea circumstanei atenuante este obligatorie reducerea pedepsei sub limita minimului special pentru infraciunea comis. n concluzie menionm faptul c n spea expus X a comis omorul cu premeditare, ntruct decizia infracional a fost luat pe fondul unei stri sufleteti calme i linitite, avnd pentru reflecie i pentru construirea instalaiei cteva luni2. Dup cum am afirmat i mai nainte, n principiu susinem opinia c starea de provocare nu poate coexista cu starea de premeditare la infraciunile comise n mod intenionat, i aceasta deoarece ambele, la rndul lor, constituie stri psihice diametral opuse. Totui aceast opinie este corect n principiu, natura i esena acestor stri psihice ns nu pot fi absolutizate n toate situaiile i interpretate ca un postulat. Conform celei de a treia opinii, cnd actul provocator este anterior premeditrii, infractorul se va considera vinovat pentru faptul c ar fi cedat surescitrii nervoase, mniei, revoltei sau indignrii, pe care ar fi trebuit s le nfrng, rspunderea sa ns este uurat datorit indignrii i emoiei care l-a cuprins prin surprindere. Iar dac a intervenit o reflexiune, judecata cu snge rece, n condiii de calm, chiar i numai relativ, raiunea atenurii dispare, cci infraciunea are loc ca rezultat al unui impuls insuficient de controlat, dar este totui rodul deliberrii i al chibzuinei. Astfel conchidem c n cazul n care hotrrea de a svri infraciunea este consecina tulburrii sau emoiei determinate de actul provocator de tulburare sau emoie, ce a dinuit pn n momentul comiterii infraciunii, provocarea exclude premeditarea3. Dac ns hotrrea de a svri infraciunea a fost luat dup ce starea de tulburare sau emoie a trecut, atunci, evident, nu se mai poate vorbi de provocare, dar n raport cu mprejurrile concrete ale faptei ar putea exista premeditarea4. n cazul n care premeditarea este anterioar actului provocator, se poate crea situaia cnd o persoan, prevznd c va fi victima unei aciuni provocatoare, se hotrte s rspund prin svrirea unei infraciuni, efectund anumite acte de pregtire n acest scop. Prin urmare, se creeaz dou situaii: prima este atunci cnd actul provocator nu a avut nici un efect asupra psihicului, persoana comind infraciunea cu snge rece i cu ____________
Niculeanu, Costel. Despre posibilitatea coexistenei premeditrii cu dolul repentin. n: Dreptul, 1995, nr. 12, p. 49. 2 Niculeanu, Costel. Op. cit., p. 50. 3 Ibidem. 4 Ibidem.
1

DOCTRIN+

Vezi: Dane, t.; Papandopol, V. Individualizarea general a pedepselor. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1985, p. 137. 2 Dane, t. Consideraii asupra circumstanei atenuante a provocrii. n: R.R.D, 1984, nr. 5, p. 30. 3 Avrigeanu, Tudor. Premeditare. Condiii. n: Dreptul, 1995, nr. 3, p. 119.
1

Revista de [tiin\e penale

mult luciditate. n acest caz, evident, exist premeditare. A doua situaie apare atunci cnd actul provocator produce n psihicul celui care premeditase o mnie violent i, sub stpnirea acestei stri sufleteti, el a svrit fapta n condiiile n care o concepuse i o pregtise. n acest caz premeditarea coexist cu provocarea1. Lund n considerare complexitatea psihicului uman, s-ar putea, ntr-un fel sau altul, s se dea dreptate celei de a patra opinii din doctrin, conform creia unii juriti sunt de prere c n problema enunat nu se poate da o soluie de principiu, rezolvarea fiind ntotdeauna o problem de spe2. Pentru a fi mai relevani n aprecierile noastre n acest context, punem n discuie urmtorul exemplu: instana de fond a condamnat pe inculpat pentru svrirea infraciunii de omor calificat, reinnd n sarcina acestuia c, fiind n stare de ebrietate, s-a certat cu victima dup care s-a dus acas, s-a narmat cu un cuit i, ajungnd-o din urm, i-a aplicat mai multe lovituri cu cuitul n piept, provocndu-i moartea. Instana a considerat c fapta de omor a fost comis cu premeditare. n recurs, inculpatul a criticat soluia instanei de fond, susinnd c existena premeditrii s-a reinut n mod greit. Curtea Suprem de Justiie (C.S.J.) a admis recursul. n aceste sens s-a menionat c pentru recunoaterea actului de premeditare drept circumstan agravant a infraciunii de omor este necesar ndeplinirea cumulativ a cel puin dou condiii: luarea deciziei infracionale care trebuie s fie precedat de aciunea agresiv, iar hotrrea luat mai nainte trebuie s se concretizeze n anumite activiti de pregtire a infraciunii, cum ar fi obinerea de informaii n legtur cu victima, pndirea ei, cutarea de complici, procurarea mijloacelor .a.3 Astfel prima cerin nu presupune numai trecerea unui interval de timp de la luarea hotrrii de a svri infraciunea pn la comiterea acesteia, ci i o chibzuin suficient i o pregtire de natur s nlesneasc svrirea infraciunii. Or, din mprejurarea constatat de instan inculpatul, dup ce s-a certat i a ameninat victima, a prsit-o, revenind dup aproximativ 10 minute, narmat cu un cuit nu se poate conchide c el a comis omorul cu premeditare, interval insuficient pentru pregtirea omorului, i se exclude ipoteza c inculpatul a meditat cu privire la svrirea faptei. n acelai sens C.S.J. apreciaz corect condiiile necesare premeditrii, i anume: o chibzuin din timp asupra modului de comitere a faptei i exteriorizarea acesteia prin acte materiale de pregtire. n ceea ce privete aprecierea ei asupra strii de fapt, s-a mai menionat c inculpatul, dup ce s-a certat cu victima, a luat hotrrea de a o ucide, aceast hotrre fiind bine chibzuit din moment ce l-a determinat s se ntoarc din drum i s se duc acas unde s-a narmat cu un cuit (instrument apt de a provoca moartea). Avnd n minte aceeai hotrre, inculpatul a revenit, a cutat s se ntlneasc cu victima, aplicndu-i mai multe lovituri de cuit n piept. n acest fel este greu de apreciat c el a acionat spontan, c nu sa gndit mai nainte la modul de svrire a faptei, i c nu s-a gndit dinainte s gseasc o modalitate ct mai eficient de realizare a inteniei sale. Motivarea instanei supreme n sensul c ar fi necesar s treac un interval mai mare de timp pentru a face verosimil existena premeditrii i c n spe intervalul de timp de la luarea hotrrii de a ucide victima i pn la nfptuirea ei ar fi insuficient pentru pregtirea omorului i pentru existena premeditrii, se apreciaz ntr-o alt aseriune ca fiind neconvingtoare. Astfel ____________

115
ANUL I 2005

DOCTRIN+

se consider c meditarea anticipat asupra omorului ca proces psihic poate s dureze i un interval foarte scurt, mai ales cnd decizia infracional s-a luat dup o ceart iritant cu victima, cnd inculpatul a fost cuprins de dorina de a-i da o ripost i de a sanciona victima pentru nemulumirile reale sau nchipuite pe care aceasta i le-a provocat. Faptul c inculpatul s-a ntors din drum presupune c el a nceput s reflecteze serios asupra modului n care va aciona. Actele exterioare ale inculpatului (ntoarecea acas, narmarea, revenirea i cutarea victimei) reflect o anumit hotrre bine chibzuit de a se rfui cu victima, chiar dac intervalul de timp nu este prea mare. Aici nu intereseaz durata n care se petrec procesele caracteristice premeditrii, ci important este ca acestea s existe ca atare i s poat fi descifrate din ansamblul actelor de comportament ale inculpatului. Nici nu ar fi posibil s se stabileasc o durat raional sau o durat suficient de desfurare a acestor procese, totul innd de mprejurrile concrete ale cauzei1. Astfel, comentndu-se mai multe decizii ale instanei supreme cu un coninut similar celei de fa, s-a subliniat c, de regul, n cazul unui nvinuit care s-a retras dup disputa cu victima i a revenit narmat este vorba de premeditare, i nu de un omor simplu2. Tot astfel, ntr-o lucrare recent3, s-a artat c inculpatul, ncercnd s omoare victima, dup ce s-a dus i la scurt timp s-a ntors cu un cuit, trebuie s rspund pentru tentativ la omor calificat (cu premeditare) i nu pentru tentativa de omor simplu, chiar dac faptele s-au desfurat ntr-o scurt perioad de timp. Subliniem faptul c, reducnd problema compatibilitii i coexistenei inteniei premeditate cu intenia provocat la o simpl soluie de spe, instanele vor avea, probabil, mai multe posibiliti de a aprecia aceste stri de fapt, prentmpinnd astfel unele soluii absurde sau tendenioase. n fine, remarcm c aceste categorii ale inteniei, i anume: intenia premeditat, intenia meditat sau deliberat i intenia repentin sau impetuoas, au o mare influen asupra determinrii gradului de culpabilitate a infractorului i totodat asupra aplicrii pedepsei4.

116
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

____________
Idem, p. 120. Practica judiciar penal. Vol. III. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1992. 3 Antoniu, G. Tentativa. Bucureti: Tempus, 1995, p. 307-308. 4 Biro, L. Cu privire la natura juridic a acuzei provocrii. n: Legalitate popular, 1959, nr. 1, p. 49.
1 2

DOCTRIN+

Dr. Vasile ROTARU

Catedra de drept procesual penal i criminalistic, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

INTRODUCEREA INSTITU|IEI ACORDULUI DE RECUNOA{TERE A VINOV+|IEI }N LEGISLA|IA REPUBLICII MOLDOVA: O SCHIMBARE NECESAR+ SAU URMAREA MODEI?
Lately, in the context of the judicial and legal reform, the criminal procedure legislation of the Republic of Moldova has known a substantial transformation imposed by the social and economic realities, as well as by the tendency of bringing the legislation in line with the generally acknowledged standards. One of these changes deals with the plea bargaining procedure. Any amendment of the law, especially when its a major one, should be scrutinized in order to check its compliance with the existent realities and analyze the impact the proposed amendment displays in ordering these realities in the way necessary to produce the expected outcome. This article examines the preconditions of introducing the institution of plea bargaining in the Republic of Moldova. These preconditions are divided in two groups: material preconditions related to the need of having such an institution and the academic-legislative preconditions related to the existent practice and doctrine. Besides, this paper brings evidence justifying the need of introducing and the possibility of inserting this institution in the criminal justice system of the Republic of Moldova.

Ko, A. O. . . Moscova: . M.M. , nr. I, 1913.

Revista de [tiin\e penale

Normele de drept stabilesc anumite reguli care, fie c au menirea de a determina producerea unor interaciuni dorite ntr-o societate, fie c le consfinesc pe cele existente ca fiind acceptate. Totodat, pentru a putea fi un instrument eficient de organizare a relaiilor sociale, normele de drept trebuie s fie ajustate permanent n funcie de anumii factori obiectivi. n acest sens dreptul este un instrument care modeleaz realitatea, dar care, la rndul su, este modelat de aceasta. De aceea, dac vorbim de o modificare a legislaiei, mai ales de una major, atunci aceasta trebuie s fie supus unei examinri minuioase n sensul potrivirii acesteia cu realitile existente i analizrii potenialului pe care modificarea propus l are n ordonarea acestor realiti pentru a produce rezultatul scontat. n plus, trebuie s inem cont de faptul c legile procesual-penale, n afar de destinaia lor, ca reguli de nfptuire a justiiei penale, au o importan istoric, politic i etic1. Dac vorbim despre dreptul procesual penal, atunci diferenierea oricrei forme procesuale, crearea sau adoptarea unor noi proceduri are loc sub influena unui ir de pricini obiective, cum ar fi cele de ordin economic, politic, social. Totodat, aceste modificri nu pot avea loc n afara experienei acumulate i a pilonilor doctrinari care deja au fost stabilii. La introducerea acordului de recunoatere a vinoviei trebuie s inem cont de un ir de premise care pot fi divizate n dou grupe. Din prima grup fac parte premisele materiale ce dicteaz necesitatea unei asemenea instituii, iar alt grup o constituie premisele de ordin teoretico-legislativ care in de practica i doctrina existent, flexibilitatea acestora de a accepta i a se ajusta unei noi instituii. Cu toate c aceast ultim grup de ____________

117
ANUL I 2005

DOCTRIN+

118
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

cauze nu pare s aib un rol important n modificarea legislaiei, de multe ori argumentele de ordin practic i doctrinar sunt hotrtoare la adoptarea i modelarea unor legi. Introducerea acordului, chiar i cu limitrile la cercul de infraciuni stabilit de CPP, presupune o schimbare radical a procesului penal al Republicii Moldova. Acordul nu numai c simplific activitatea din cadrul urmririi penale, dar i reduce substanial activitatea la faza judecrii cauzei i aplicarea cilor de atac. n plus, procedurile speciale care existau mai nainte n legislaia noastr se bazau, n mare msur, pe aa criterii, cum ar fi caracterul i gradul de pericol social al infraciunii, persoana infractorului, caracterul evident al infraciunii. Acordul nu numai c nu ine cont n anumite instane de aceste criterii, dar chiar le contrazice, cum ar fi, de exemplu, cazul cnd procurorul decide s negocieze un acord innd cont de faptul c probabilitatea condamnrii ar fi redus (art. 505 alin. 1 pct. 6 al CPP). Aceast instituie, practic, va duce nu numai la introducerea unei proceduri speciale, dar i la crearea unei proceduri care o dat cu aplicarea ei tot mai larg, credem c va tinde s aib un rol de baz. De exemplu, n Estonia, prin acordul de recunoatere a vinoviei deja sunt soluionate cca 80% din cauze. n Republica Moldova, pe parcursul primelor nou luni ale anului 2004, 10% din cauze au fost soluionate prin aceast procedur1. Probabil c aceasta este doar un nceput i nu este exclus faptul s atingem nivelul din Estonia. Introducerea acordului de recunoatere a vinoviei nu numai c va duce la o simpl difereniere a formei procesuale, care a mai avut loc n trecut, dar va putea declana unele schimbri structurale, organizatorice i funcionale considerabile. n continuare, vom stabili dac asemenea modificri sunt justificate i vom pune n discuie problema existenei premiselor pentru introducerea acordului de recunoatere a vinoviei n Republica Moldova. Cauzele penale trebuie s fie soluionate ct mai repede posibil, meninnd totodat standardele nalte de echitate i justee. Cam aceasta ar fi n esen cerina de baz naintat azi organelor judiciare de ctre societate. n acest sens, I. Ionescu-Dolj a remarcat c o calitate esenial a unei proceduri penale o formeaz accelerarea judecii, ns o accelerare care s nu dispreuiasc nici libertatea individual, nici drepturile sacre ale societii, deci o accelerare compatibil cu nevoile justiiei i spiritul larg democratic2. I. Tanoviceanu menioneaz: Celeritatea i promptitudinea trebuie, desigur, s fie unele din calitile eseniale ale activitii care duce la realizarea justiiei represive. Restabilirea ordinii juridice tulburate prin comiterea unei infraciuni nu se poate realmente obine dect prin grabnica aflare a vinovailor i prin trimiterea lor n faa judecii. Represiunea n sine pierde i din justeea sa i mai ales din exemplaritatea sa dac pedeapsa nu intervine ct mai curnd dup svrirea faptului penal. Aceast preocupare [de accelerare a justiiei] nu trebuie s mearg pn la exagerare. Ideea de promptitudine trebuie s fie armonizat cu ideea de dreptate. O justiie represiv prompt, dar nedreapt este tot att de duntoare ca i o justiie dreapt, dar nceat3. Astfel de preri au fost exprimate n literatura recent de mai muli autori. O problem ns n acest sens este c la ndeplinirea acestei cerine de celeritate combinat cu ____________
Din cuvntarea procurorului general al Republicii Moldova la conferina dedicat acordului de recunoatere a vinoviei, Chiinu, 12 oct. 2004. 2 Ionescu-Dolj, I. Curs de procedur penal romn. Bucureti: Ed. Socec & Co. S.A., 1937, p. 15. 3 Tanoviceanu, I. Tratat de drept i procedur penal: n 5 vol. Ed. a II-a rev. Vol. 4. Bucureti, 1924. p. 17.
1

DOCTRIN+

____________
Sondajul a fost efectuat de autor pn la intrarea n vigoare a noului CPP. La el au participat 52 de respondeni (avocai, procurori, judectori i anchetatori). 2 To, . T. O a. Moscova: , 1991, p. 104. 3 Thomssem, Carol L.; Falkowski, Peter J. Plea Pargaining in Minnesota: The Final Report of The Plea Negotiation Study. Minnesota Statistical Analysis Center, Crime Control Planning Board, 1979. p. XI. 4 Klein, John F. Lets Make a Deal: Negotiating Justice. Toronto: Lexington Books D.C. Heath and Company Lexington, 1976, p. 6.
1

Revista de [tiin\e penale

justee i corectitudine, n momentul actual organele judiciare se confrunt cu un numr enorm de cauze penale, care trebuie soluionate cu un minim de resurse materiale i de personal. Astfel, de exemplu, n cadrul emisiunii matinale de la Radioul Naional din 20 ianuarie 2003, fostul ministru al justiiei a declarat c n 2002 sarcina lunar pentru un judector a fost de 21 cauze civile, 6 cauze penale, 50 de cauze administrative i aceasta pe lng alte obligaii pe care le au judectorii. Aceast sarcin ns depete posibilitile judectorilor. n cadrul unui sondaj1 mai mult de 55,76% din rspunsurile cu privire la factorii care mpiedic investigarea rapid i corect a cauzelor penale menionau volumul mare de munc. 29,41% din respondeni au indicat c volumul mare de munc i mpiedic s participe eficient la procesarea cauzelor penale, iar 21,56% au indicat c nclin s cread c volumul mare de munc mai degrab este un factor ce i mpiedic s participe eficient la realizarea sarcinilor lor. n afar de volumul mare de munc, n realizarea sarcinilor pe care le au, organele judiciare se confrunt cu presiunea constant din partea statului i opiniei publice de a lupta eficient cu criminalitatea, totodat fiind obligate s respecte anumite cerine justificate, dar totui rigide, de a asigura un proces echitabil. Dup cum menioneaz V. Tomin, exist o contradicie ntre scopul de a asigura inevitabilitatea rspunderii persoanelor vinovate i obligativitatea de a asigura interesele legitime ale persoanelor implicate n procesul penal2. Regulile relativ noi de respectare a unor forme procesuale n nfptuirea unor aciuni, drepturile acordate acuzatului i alte garanii procesuale au dus la creterea complexitii procesului penal i la o anumit birocratizare a organelor judiciare. Fr ndoial, n condiiile date organele judiciare sunt supuse unor presiuni care depesc capacitile lor. Situaia se agraveaz prin faptul c activitatea acestor organe nu este apreciat de pe poziia respectrii regulilor procesului echitabil, dar preponderent n baza unor anumite criterii cantitative, palpabile, cum ar fi numrul infraciunilor descoperite, numrul persoanelor condamnate etc. Deplasarea accentului n evaluarea activitii desfurate duce la tendina de a lichida aceste presiuni prin intermediul unor scurtturi birocratice, devieri i nclcrii deschise a regulilor de ctre membrii sistemului judiciar, de la judectori la dactilografe, pentru a atinge normele de producie care sunt acceptate ca rutin, fiind instituionalizate, dar, cu toate acestea, sunt negate3, soluia deviatoare de la reguli devine norm, i sistemul de justiie este n mod clandestin restructurat dup noile norme4. Din discuiile cu diferii profesioniti (anchetatori, judectori, avocai), ne-a devenit clar c i la noi organele judiciare, pentru a realiza sarcinile puse n faa lor, se folosesc de diferite procedee prin care se ncalc legea. Practic, pentru nimeni nu este secret c aciunile de urmrire penal sunt deseori efectuate cu nclcarea unor reguli considerate minore, cum ar fi cerina de participare a pedagogului sau a martorilor asisteni n cazul anchetrii unui minor.

119
ANUL I 2005

DOCTRIN+

Situaia existent n cadrul procesului penal contemporan a fost reuit descris de H. Parcker:
Noi ne confruntm cu un paradox interesant: cu ct mai mult aflm despre ceea ce este procesul penal, cu att mai mult suntem instruii despre aceea ce trebuie el s fie i cu att mai mare pare s fie abisul dintre este i trebuie. Noi aflm c puine persoane obin o reprezentare legal adecvat n cadrul procesului penal; n acelai timp nou ni se spune c Constituia cere ca orice persoan s aib o reprezentare adecvat n cadrul procesului penal. Noi aflm c violena este de multe ori folosit pentru a obine mrturii; nou ni se spune c o persoan nu poate fi condamnat n baza unor probe obinute prin violen. Noi descoperim c poliia deseori folosete metode ce ncalc Amendamentul IV al Constituiei, ce vizeaz viaa privat; n acelai timp nou ni se spune c asemenea probe nu sunt admisibile n cadrul procesului penal. Este i trebuie duc o coexisten din ce n ce mai complicat. Ca urmare apar dubii n privina tipului de proces penal pe care dorim s-l avem1.

120
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

De aceea, suntem pe deplin de acord cu I. Tanoviceanu, care afirm c preocuparea legiuitorului trebuie s fie crearea normelor de procedur, care nu numai s nu ngreuneze mersul justiiei, dar s fac ceva mai mult: s-l accelereze2. Suntem pe deplin de acord cu faptul c deoarece timpul, resursele i abilitatea de a determina ce este just sunt limitate, un sistem procedural n mod inevitabil reprezint o serie de compromisuri3, inclusiv prin intermediul unor negocieri prin care fiecare parte i realizeaz, ntr-o oarecare msur, dorinele sale, cu toate c nici o parte nu obine totul ce i dorete4. Acest moment a fost sesizat de legiuitorii din diferite ri, care, n dorina de a atenua tensiunile menionate mai sus, au pledat pentru introducerea elementelor de negociere n procesul penal sau a altor mijloace care ar permite compromisuri n aplicarea regulilor unui proces echitabil, atunci cnd aceasta ar putea fi n interesul funcionrii ritmice a sistemului judiciar. nc n 1987 Consiliul Europei a adoptat o recomandare ce viza simplificarea procesului penal al rilor membre5. Drept urmare a numrului mare de cazuri, n Olanda, Scoia i Germania a aprut aa-numitul model de eficien operaional. Acest model, bazat pe principiile eficienei administrative i economisirii resurselor, atribuie procurorului rolul de manager n nfptuirea atribuiilor sale pentru a controla numrul de cazuri n cretere, n limitele stabilite de buget, prin evitarea procedurii judiciare ce implic costuri mari, mult timp i mult pregtire pentru proces6. Astzi majoritatea rilor europene au implementat instituia renunrii condiionate la urmrirea penal n corespundere cu care procurorul poate renuna la urmrire, dac nvinuitul este de acord s ndeplineasc anumite condiii7, cum ar fi restituirea pagubei sau pltirea unei anumite sume organizaiilor de caritate sau statului8. ____________
Parcker Herber L. The Limits of The Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968, p. 150. Tanoviceanu, I. Tratat de drept i procedur penal: n 5 vol. Ed. a II-a rev. Vol. 4. Bucureti, 1924. p. 17. 3 Goldstein Abraham S. The state and the accused: balance of advantage in criminal procedure. n: The Yale Law Journal, vol. 69, p. 1149. 4 Klein John F. Op. cit., p. 2. 5 No R (87) 18 - . 6 Fionda, Julia. Public Prosecutors and Discretion a Comparative Study. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 176. 7 Tak, Peter J.P. The Legal Scope of Non-prosecution in Europe. Helsinki: Institute for Crime Prevention and Control, 1986, p. 67. 8 Stemmler, Susanne. Incentive Structures and Organizational Equivalents of Plea Bargaining in German Criminal Courts. A Thesis in Administration of Justice. Pennsylvania State University, 1994, May, p. 44.
1 2

DOCTRIN+

____________
Criminal Procedure Systems in The European Community. Christine Van Den Wyngaert editor. Butterworths: London, Brussels, Kublin, Edinburg, 1993. p. 55, 295. 2 Criminal Procedure Systems in The European Community, p. 55. 3 Panel on Plea Bargaining and Witness Immunity. n: Syracuse Journal of International Law and Commerce, Syracuse University College of Law, 2000, vol.27, winter, p. 55. 4 Goldstein, Abraham S. Converging Criminal Justice Systems: Guilty Pleas and the Public Interest. n: SMU Law Review, 1996, March-April, p. 567. 5 Joutsen, Matti. Corruption and Organized Crime in States in Transition (Octopus): Joint Project Between the Commission of the European Communities and the Council of Europe: Final Recommendations and Guidelines for Action Addressed to the Government of Latvia. www.nobribes.org 6 Duffin, Matthew L. Plea Bargaining in international criminal tribunals: a legitimate and necessary tool. Defense Technical Information Center, 1999, p. 13. 7 Dirk, Olin. Plea Bargain, The New York Magazine, September 29, 2002. www.truthinjustice.org
1

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

n unele ri, dei foarte rar, este admis renunarea necondiionat la urmrirea penal a unor infraciuni1. Astfel, de exemplu, n Danemarca, n cazul unui conductor al unui mijloc de transport care, orbit de soare, tamponeaz un alt mijloc de transport i ca urmare este serios accidentat sau copiii ori soia acestuia i-au pierdut viaa n acest accident, procurorul poate retrage nvinuirea, cu condiia c oferul nu era n stare de ebrietate, deoarece nu exist motiv de a pedepsi n continuare aceast persoan. O alt situaie ar fi retragerea unor nvinuiri n cazuri foarte voluminoase. De exemplu, dac ntr-un dosar penal privind comiterea unor falsificri se presupune c ar exista o mulime de asemenea cazuri, procurorul poate decide investigarea unui numr redus de cazuri de falsificri sau, n cazurile de evaziune fiscal poate s se limiteze la cazurile recente, dei ar putea fi motive de a crede c s-au mai svrit evaziuni fiscale cu muli ani n urm2. De fapt, procedurile consensuale, abreviate i simplificate nu numai c au la baz consideraiile economisirii banilor i eficientizrii procesului. Unii teoreticieni, n special n Germania, privesc soluionarea consensual a cazurilor penale ca o viitoare modalitate progresiv a procedurii penale3. O alt cale de soluionare a problemelor n cauz este implementarea acordului de recunoatere a vinoviei. Tradiional, n Europa continental, recunoaterea vinoviei nu servea ca temei pentru un proces redus. n efortul de a simplifica sistemul judiciar, a aprut problema dac interzicerea pledrii vinovat i a acordurilor de negociere a vinoviei ar trebui anulat4. Rspunsurile la aceast ntrebare sunt diferite. ntr-un ir de recomandri adresate de Comunitatea European Letoniei se arat c discuiile n Europa au indicat asupra faptului c conceptul american privind acordul de recunoatere a vinoviei nu se potrivete cu principiile fundamentale ale procedurii penale europene. Aceast recomandare a fost fcut n urma participrii unor oficiali din aceast ar, n 1997, la un seminar organizat de specialiti americani, n cadrul cruia Letoniei i s-a recomandat s adopte acordul ca mijloc de eficientizare a procedurii penale5. n mod surprinztor, acordul a prins rdcini n rile europene cu un sistem legal continental6. Susintorii acordului menioneaz c utilitatea acestei instituii este dovedit i prin faptul c a fost inclus i n legislaia altor ri. Astfel, dei a fost interzis n cea mai mare parte a Europei i tehnic se afl n afara legii n Japonia, acordul de recunoatere a vinoviei a fost acceptat de sistemele judiciare ale multor ri pe parcursul ultimelor decenii7. Azi mai multe ri europene au adoptat n legislaia lor proceduri similare sau asemntoare cu instituia acordului de recunoatere a vinoviei.

121

DOCTRIN+

n Germania, unde conceptul acuzrii obligatorii a ctigat supremaia, acum este recunoscut conceptul libertii de aciune a procurorului i se depun eforturi de a reglementa exerciiul acestei liberti, acordul de recunoatere a vinoviei cunoscnd o aplicare limitat1. Dei CPP al Germaniei nu prevede o instituie asemntoare cu acordul de recunoatere a vinoviei, acesta a devenit un fenomen obinuit n Germania2. n aceast privin mai muli autori au menionat c n Germania au loc negocieri neformale3. Astfel, dac inculpatul ofer instanei o descriere credibil i detaliat despre comiterea infraciunii i nici acuzarea, nici aprarea nu prezint probe suplimentare, instana, de obicei, consider declaraia inculpatului ca fiind suficient pentru soluionarea cazului i se abine de la citarea unor martori suplimentari. De la aceast posibilitate de a limita rezonabil efortul de a stabili adevrul a aprut echivalentul german al acordului. n cazurile complexe, aprarea sugereaz uneori instanei c inculpatul este gata s fac o declaraie i s se abin de la cererea examinrii unor alte probe, dac ar putea fi sigur c pedeapsa nu ar excede un anumit maximum. Instana, dup ce ascult opinia procurorului, indic la pedeapsa aproximativ stabilit n cazul cooperrii inculpatului. Dac toate prile cad de acord, inculpatul face o mrturisire n cadrul unei edine publice, este condamnat n baza acesteia, aplicndu-i-se pedeapsa la care s-a convenit4. Aceste negocieri au fost descrise n felul urmtor:
Este o obinuin pentru aprtori, mai ales n cazurile complicate, de a se apropia de judector i a declara: Acesta este un proces foarte ndelungat, ar putea s ne ia doi ani sau mai mult, putem noi face ceva? Judectorul cheam procurorul i mpreun cu aprtorul ncep negocierile. Este n sarcina procurorului de a spune: Dac toate probele sunt acceptate n cadrul procesului, pedeapsa ar fi patru ani i jumtate. Dup aceasta judectorul dezvluie care ar fi sentina impus pentru cazul dat, de exemplu, trei ani i opt luni. Aprtorul, la rndul su, propune: Dac aprarea ofer o mrturisire care ar face posibil ca pentru confirmarea acesteia s nu fie nevoie de mai mult de doi-trei martori, aceasta ne-ar lua o zi n loc de trei ani. Nu ar fi atunci echitabil ca pedeapsa s fie doi ani i jumtate? Acestea fiind invocate, ei negociaz i cad de acord, de exemplu, la o pedeaps de trei ani. Procesul continu mai departe i nimeni nu tie despre aceasta, chiar i juraii atunci cnd sunt prezeni n cazurile complicate. Ei cred c procesul va decurge ca de obicei, dar inculpatul recunoate, pe neateptate, vinovia i doi sau trei martori se prezint cu declaraii foarte convergente. Procesul ia sfrit5.

122
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Oficial, despre tehnicile de negociere utilizate n Germania s-a aflat la sfritul anilor 70 ai secolului XX, din materialele publicate cu acest subiect. Curtea Suprem a Germaniei a trebuit s decid atunci, dac aceast form de negocieri e legal. Rspunsul fiind c, n general, este legal. n scurt timp, dup mai multe dezbateri controversate n societate, Curtea a adoptat un fel de decizie final, care a stabilit principiile cele mai importate pentru desfurarea negocierilor, cu toate c pn n prezent nu exist lege care ar reglementa acest subiect6. ____________
Goldstein, Abraham S., The State and The Accused: Balance of Advantage in Criminal Procedure. n: The Yale Law Journal, vol. 69, p. 567. 2 Panel on Plea bargaining and Witness Immunity. n: Syracuse Journal of International Law and Commerce, Syracuse University College of Law, 2000, vol. 27, winter, p. 11. 3 Stemmler, Susanne. Incentive Structures and Organizational Equivalents of Plea Bargaining in German Criminal Courts. A Thesis in Administration of Justice. Pennsylvania State University, 1994, May, p. 20-22. 4 Criminal Procedure: A Worldwide Study. Durham, N.C.: Carolina Academic Press, 1999, p. 208. 5 Panel on Plea Bargaining and Witness Immunity, p. 12. 6 Panel on Plea Bargaining and Witness Immunity, p. 13.
1

DOCTRIN+

Stemmler, Susanne. Op. cit., p. 19. Felstiner, William L.F. Plea Contracts in West Germany. n: Law & Society Review, 1979, nr., 13, winter, p. 310. 3 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 157-159. 4 Felstiner, William L.F. Op. cit., p. 310. 5 Criminal Procedure: a Worldwide Study, p. 157-159. 6 Felstiner, William L.F. Op. cit., p. 310. 7 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 169. 8 Criminal Procedure Systems in The European Community, p. 131-132.
1 2

Revista de [tiin\e penale

Cu toate acestea, legislaia german prevede o instituie asemntoare cu negocierea pledoariei. n S.U.A., inculpatul i poate recunoate vinovia, renunnd la dreptul lui constituional de a fi judecat de curtea cu jurai. Acest lucru este un aspect important al procesului, deoarece permite ncheierea unui acord. Legislaia german nu prevede procedura pledoariilor formale, iar renunarea la proces n general nu este posibil, cu excepia procedurii ordonanei penale1. Ordonana penal este o ordonan a instanei scris de procuror i semnat de judector. Aceasta descrie comportamentul ilegal al inculpatului i probele adunate de acuzare cu indicarea prevederilor aplicabile ale Codului penal. De asemenea, se specific pedeapsa ce urmeaz a fi aplicat inculpatului2. Conform acestei proceduri, judectorul poate soluiona cazul fr a cita sau a asculta inculpatul. El nu trebuie s fie convins de vinovia inculpatului. Pentru a-l condamna, judectorul trebuie s dispun de suspiciuni rezonabile c inculpatul a svrit fapta ce i se ncrimineaz. n cazul condamnrii, inculpatul este ntiinat despre aceasta3. Dac inculpatul nu obiecteaz n scris sau personal n termen de o sptmn, ordonana intr n vigoare i are acelai efect ca i condamnarea n urma unui proces. Dac inculpatul obiecteaz, ordonana este considerat nul i cazul este pus pe rol4. Aceast procedur este aplicat n privina infraciunilor mai puin grave (atunci cnd drept pedeaps se poate aplica numai amenda, retragerea permisului de conducere pe o perioad de pn la doi ani i aplicarea unei privaiuni de libertate de pn la un an cu suspendarea acesteia)5. Printre acestea se numr aa infraciuni ca escrocheria, furtul automobilelor, n anii 60 ai secolului XX mai multe cazuri fiind dispuse prin intermediul ordonanelor penale dect prin intermediul judecii6. n Frana nu exist procedura de pledare i, respectiv, nu exist nici negocierea nvinuirilor aduse sau pedepsei ce urmeaz a fi aplicat. Cu toate acestea, exist anumite practici i proceduri, utilizate mai ales de ctre curile corecionale i de poliie, care, ca i acordul, au menirea de a economisi timpul i a descuraja litigiul inutil7. Unele dintre acestea sunt foarte asemntoare cu acordul de recunoatere a vinoviei. Legea permite ncheierea acordurilor (tranzaction) n privina anumitor infraciuni. De exemplu, n privina infraciunilor fiscale, un acord poate fi propus nainte de intentarea procedurii legale sau, n anumite condiii, nainte de soluionarea final a cazului. Autoritatea administrativ competent poate propune nvinuitului s accepte faptele i s plteasc o anumit sum de bani n schimbul ncetrii cazului. O diferen fundamental dintre tranzaction i acord este c n cazul primei prezena nvinuitului n instan este (sau poate fi) eliminat, n timp ce aceasta nu e posibil n cazul acordului de recunoatere a vinoviei8. Un alt mijloc este practica cnd procurorul i judectorul de instrucie, avnd consimmntul nvinuitului i al prii vtmate (dup caz, i a prii civile), rencadreaz infraciunea n una mai puin grav, pentru a redireciona cazul de la curtea cu jurai n instanele corecionale. Aceasta se face atunci cnd procurorul consider c procedura ____________

123
ANUL I 2005

DOCTRIN+

124
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

solemn a curii cu jurai i pedeapsa aplicat n cadrul acesteia este excesiv pentru acest caz1. n sistemul belgian nu exist procedura de recunoatere a vinoviei. Cu toate acestea, este pe larg aplicat instituia tranzaciilor. O tranzacie (transaction) este o propunere unilateral fcut nvinuitului din partea procurorului, prin care acesta propune nvinuitului s plteasc o anumit sum de bani ntr-un anumit termen. Dac nvinuitul accept, dosarul este clasat (art. 21bis, CPP belgian). Pn la nceputul anilor 80 ai secolului trecut tranzaciile erau posibile numai n privina infraciunilor nensemnate. De atunci ns tranzaciile pot fi propuse n privina tuturor infraciunilor pentru care se prevede o pedeaps nu mai mare de 5 ani privaiune de libertate. Tranzaciile pot fi propuse numai dac se respect anumite condiii. Acestea sunt: dauna civil trebuie restituit; pedeapsa stabilit de lege pentru infraciunea svrit nu trebuie s excede cinci ani; trebuie s existe circumstane atenuante, graie crora procurorul, n cazul n care merge mai departe cu nvinuirea, poate s recomande o pedeaps mai blnd, cum ar fi amenda sau confiscarea, i nu privaiunea de libertate. O dat ce nvinuitul accept, cazul se consider n mod formal clasat i nu poate fi redeschis mai trziu. Iar o dat ce nu exist condamnare, nvinuitul se consider neavnd antecedente penale, ceea ce constituie un stimulent important pentru nvinuit de a accepta tranzacia2. n Luxemburg nu este permis nici acordul de recunoatere a vinoviei, nici tranzaciile, aa cum acestea sunt cunoscute n Belgia. n schimb, legiuitorul a optat pentru aplicarea aa-numitelor ordonane penale, aplicabile acelorai infraciuni i practic n aceleai condiii ca i tranzaciile n Belgia. Regulile ce guverneaz ordonanele penale sunt stabilite de art. 216/1 216/10 al CPP luxemburgez. Procedura este urmtoarea. n cazurile cnd procurorul nu dorete s cear o alt pedeaps dect amenda, el poate adresa o cerere n scris judectorului, n care acesta este rugat s aplice o amend. Procedura este condus n scris fr anumite audieri sau dezbateri. Dac nvinuitul este gsit vinovat, judectorul aplic amenda printr-o ordonan penal care este comunicat acestuia. Dac nvinuitul nu este de acord, el poate ataca ordonana i n acest caz va fi urmat procedura obinuit3. n Grecia transaction este, de asemenea, admis, dar numai n privina unui numr limitat de infraciuni (evaziune fiscal, contraband etc.)4. Italia, unde inculpatul niciodat nu a putut pleda vinovat, iar acordul de recunoatere a vinoviei a fost o anatem, a introdus instituia pledrii vinovat i acordarea explicit a reducerilor n pedeaps pentru asemenea pledoarii5. n 1989 a fost adoptat un nou CPP, care a schimbat dramatic procesul din unul tradiional inchizitorial spre un sistem infuzat cu elemente de adversalitate6. Seciunea a asea a Codului italian stabilete cinci proceduri speciale menite s ofere alternative pentru procesul tradiional. Dou dintre aceste proceduri permit soluionarea cazurilor fr a recurge la o judecat: aplicarea pedepsei n urma cererii prilor (applicazione della pena su richiesta delle parti) i judecata sumar (giudizio abbreviato)7. ____________
Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 84-85. Criminal Procedure Systems in The European Community, p. 42-43. 3 Criminal Procedure Systems in The European Community, p. 276. 4 Criminal Procedure Systems in The European Community, p. 181. 5 Goldstein, Abraham S. The State and The Accused, p. 567. 6 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 245. 7 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 271.
1 2

DOCTRIN+

Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 272. Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 272. 3 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 274. 4 Galli, Raimondo; Bana, Giovanni .a., Report Q 169 Criminal law sanctions with regard to the infringement of intellectual property rights. www.aippi.org 5 Criminal Procedure: A Worldwide Study, p. 281-282. 6 Purvis, Andrew. Crime Busters. n: Time Europe, 2000, nr. 18, May 8, vol. 155. www.time.com 7 Documents from the seminar Illicit Drugs in Road Traffic. www.pompidou.coe.int
1 2

Revista de [tiin\e penale

Applicazione della pena su richiesta delle parti a fost denumit negocierea pedepsei (patteggiamento sulla pena), indicnd astfel c aceasta i are originea n sistemul american de negociere a pledoariei. Acest mecanism este aplicabil numai infraciunilor mai puin periculoase. n art. 444 se prevede c inculpatul i procurorul pot cere aplicarea unei sanciuni nlocuitoare / substituente celei prevzute de lege, cum ar fi liberarea supravegheat, amenda, o pedeaps privativ de libertate redus cu o treime sau o combinaie a sanciunii substituente i privaiunii de libertate, cu condiia c dup ce s-au luat n consideraie toate circumstanele cazului i a fost fcut reducerea pedepsei privative, pedeapsa stabilit nu excede limita de doi ani. Spre deosebire de S.U.A., nvinuitul poate cere judectorului s aplice o pedeaps particular, fr acordul procurorului. ns refuzul ulterior al procurorului de a consimi va mpiedica aplicarea acestei proceduri, desfurndu-se un proces judiciar tradiional. Cu toate acestea, dac instana dup procesul de judecat gsete c refuzul procurorului a fost nejustificat i cererea inculpatului rezonabil, ea poate aplica pedeapsa care a fost iniial propus de inculpat. O particularitate a acestei proceduri const n faptul c nu este obligatoriu ca inculpatul s admit c este vinovat1. Giudizio abbreviato este mecanismul care a fost numit ca negociere n privina procedurii de examinare a cazului, dei nici un proces de negociere nu are loc. n conformitate cu aceast procedur, inculpatul poate cere o judecat sumar sau abreviat, consimmntul procurorului fiind obligatoriu pentru acceptarea acestei cereri. De obicei, inculpatul face aceast cerere nainte sau dup nceperea audierilor preliminare. Dup naintarea unei asemenea cereri instana trebuie s determine dac este posibil s decid cazul n baza probelor acumulate de procuror pe parcursul anchetei preliminare. nainte de a hotr dac e posibil de a decide cazul, judectorul va examina dosarul, va asculta argumentele din partea procurorului i aprtorului i, posibil, a inculpatului, i dac rspunsul este afirmativ, va decide i va pronuna sentina. Dac judectorul accept cererea i gsete inculpatul vinovat, pedeapsa care ar fi fost aplicat n cadrul procesului tradiional este redus cu o treime. Spre deosebire de applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato poate fi aplicat pentru toate infraciunile, excepie fcnd cele ce sunt pedepsite cu deteniune pe via2. Contrar procesului ordinar, n acest caz judectorul decide vinovia sau inocena, bazndu-se pe probele din dosar i, probabil, pe declaraia fcut de inculpat3. Atunci cnd se aplic prima procedur, partea vtmat care a naintat o aciune civil este eliminat din proces, iar n cadrul celei de-a doua proceduri aceasta, dac dorete, poate s rmn n continuare n proces4. Hotrrile luate de judector n urma acestor proceduri pot fi atacate n instanele superioare5. Instituia acordului a fost acceptat i de unele ri din fostul lagr socialist. Astfel aceast instituie a fost introdus n Ungaria6, Cehia7, Federaia Rus. ____________

125
ANUL I 2005

DOCTRIN+

126
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n Rusia, de exemplu, conform art. 314, alin.1 al CPP, nvinuitul este n drept, cu acordul acuzatorului i al prii vtmate, s recunoasc nvinuirea ce-i este adus i s cear pronunarea sentinei fr a avea loc edina judiciar, dac pedeapsa prevzut pentru infraciunea de care este nvinuit nu excede 5 ani. Conform art. 316 al aceluiai cod, judectorul dac cade de acord cu cererea nvinuitului, trebuie s aplice o pedeaps ce nu depete dou treimi din maximul prevzut de lege1. De fapt, necesitatea de a orienta procesul pe o cale ce ar permite o libertate de aciune n ce privete modul de soluionare a litigiului penal a fost sesizat i n Republica Moldova. Codul de procedur penal, adoptat n 1961, a fost completat, n anul 1994, cu art. 5/5, care prevedea posibilitatea clasrii dosarului penal i transmiterii persoanei n supravegherea poliiei atunci cnd ea a contribuit activ la descoperirea infraciunii ce ine de criminalitatea organizat. Conform sondajului efectuat, numai 13% de respondeni au indicat c au avut cazuri cnd acest articol a fost aplicat. n noul CPP, pe lng introducerea acordului de recunoatere a vinoviei, este prevzut procedur suspendrii urmririi penale i liberrii de rspunderea penal. Dar, ntr-o oarecare msur, se poate afirma c ceva de genul acordului de recunoatere a vinoviei a existat n legislaia noastr. Art. 37 al CP din 1961 i respectiv art.76 al CP din 2002 recunosc ca circumstane atenuante cina sincer i autodenunarea. Ambele aceste circumstane nu sunt posibile fr recunoaterea vinoviei. n cazul ncheierii unui acord, inculpatul de asemenea are dreptul la o reducere a pedepsei. Cu toate acestea, sunt mai multe deosebiri ntre instituia acordului i a doua situaie. Cele mai importante deosebiri constau n faptul c n cazul prezenei circumstanelor atenuante menionate mai sus, nvinuitul nu este sigur de reducerea pe care o va obine i are loc un proces deplin. n afar de aceast baz legislativ, putem spune c o practic asemntoare acordului era recunoscut de practicieni. Din intervievrile avute cu diferii judectori practici am stabilit c muli din ei nu fceau o deosebire mare ntre cina sincer i recunoaterea vinoviei, aceasta din urm fiind tratat ca circumstan atenuant indicat de articolele menionate mai sus. Astfel, conform sondajului, 59,61% din cei chestionai consider recunoaterea vinoviei ca circumstan atenuant n toate cazurile, iar 30,76% o consider atenuant n funcie de caz. 25,49% consider c n cazul recunoaterii vinoviei, pedeapsa trebuie redus de la 5% la 10%; 27,45% cred c pedeapsa trebuie redus de la 10% la 25%; 23,52% sunt de prere c pedeapsa trebuie redus de la 25% la 30%, iar 13,72% opineaz c reducerea trebuie s fie mai mare de 30%. E interesant c aproape jumtate din judectorii care au participat la sondaj consider c reducerea ar trebui s varieze ntre 25% i 30%; alte 21% considernd c reducerea trebuie s fie de la 10% la 25%. Dac e s presupunem c judectorii aplic aceste deziderate, atunci concluzia ar fi c, de fapt, ntr-un numr considerabil de cazuri, inculpatul se bucur de o reducere de pn la 30% din pedeaps. Toate acestea ne fac s afirmm c acordul de recunoatere a vinoviei a existat n practica justiiei din Republica Moldova i pn la adoptarea noului CPP, ns n form tacit. Dar pe lng reducerea pedepsei care, oricum, este acordat n cazul recunoaterii vinoviei, aplicarea acordului are o mulime de avantaje printre care cel mai substanial este folosirea eficient a resurselor materiale i umane. ____________
1

- . oscova: , 2002, p. 540, 543.

DOCTRIN+

____________
1

Klein, John F. Op. cit., p. 2.

Revista de [tiin\e penale

Fr ndoial, soluiile gsite n legislaia i practica noastr sunt justificate de problema existenei unui volum mare de munc, problem ce se agraveaz i din cauz c organele de urmrire penal nu au resursele necesare pentru a investiga infraciunile svrite. Astfel, conform sondajului, 61,53% din respondeni consider c lipsa de resurse materiale i financiare mpiedic investigarea rapid i corect a cauzelor penale. Pn la adoptarea noului cod, mai muli profesioniti din sistemul judiciar al S.U.A., au fost surprini aflnd c n Moldova nu exist acordul de recunoatere a vinoviei, ntrebnd ce ntreprind procurorii i anchetatorii din Moldova pentru a face fa cerinelor. Evident, aceast ntrebare conine n sine i ideea c un sistem judiciar nu poate s funcioneze bine fr posibilitatea de a evita, cel puin pentru anumite cazuri, calea lung i deseori anevoioas prevzut de lege pentru instrumentarea unei cauze penale. nsi istoria apariiei acordului demonstreaz c atunci cnd organele de drept sunt suprancrcate, acestea, n mod inevitabil, nclc sau cel puin ocolesc legea pentru a se descurca n situaiile create. n cadrul sondajului realizat, la ntrebarea despre metodele folosite de organele de urmrire penal pentru a evita volumul mare de munc, 11,53% din respondeni au indicat ncercarea de a mpca fptuitorul cu partea vtmat la faza pornirii procesului penal, pentru ca acesta s retrag plngerea; 13% au indicat refuzul de a porni procesul penal chiar dac, n principiu, ar exista temeiurile i motivele legale de a face aceasta; 59,61% au indicat ca metod exercitarea presiunilor asupra bnuitului / nvinuitului pentru ca acesta s recunoasc vinovia i s colaboreze la investigarea infraciunii. Printre alte metode au fost de asemenea menionate nenregistrarea infraciunilor (5,75%), falsificarea actelor procesuale de ctre poliiti (1,92%). innd cont de toate acestea, este evident c procesul penal din Republica Moldova necesit soluii care ar permite o funcionare eficient a acestuia, prin eficient avnd n vedere descoperirea ct mai multor infraciuni cu resurse puine. Negocierea recunoaterii vinoviei ar fi o soluie n acest sens, cu att mai mult cu ct aceasta a fost deja acceptat drept soluie de mai multe ri. Aici ns se impune stabilirea unor limite n aplicarea metodelor respective ntr-un stat democratic pentru a combate criminalitatea. n mod necesar, ntr-o societate democratic procesul penal trebuie s fie reglementat n baza unor valori pe care aceasta le consider eseniale pentru buna ei funcionare. Aplicarea negocierii n cadrul procesului penal, spre deosebire de procesul civil, a strnit mai multe ndoieli, n sensul corespunderii acesteia cu valorile stabilite i apreciate ntr-o societate democratic. Astfel, au aprut anumite ngrijorri bazate pe presupunerea c acordul ar distruge valoarea procesului de judecat, ar aboli deciziile adoptate n public, ar elimina unele garanii inerente unui sistem contradictorial, concluzionndu-se c atingerea unui compromis n cadrul unui caz penal prin intermediul negocierilor poate intra n conflict cu filozofia existent a dreptului. Introducerea unor forme simplificate ale procesului penal va intra, inevitabil, n conflict cu unele percepte teoretice doctrinare. De exemplu, s-a menionat c instituirea formelor simplificate ale procesului penal va determina revederea opiniei doctrinare privind adevrul n procesul penal, fiind necesar revizuirea opiniei potrivit creia sarcina procesului este de a constata adevrul obiectiv care poate intra n conflict cu filozofia existent a dreptului1. Constatarea adevrului obiectiv n aceste cazuri va trebui s fie nlocuit cu

127
ANUL I 2005

DOCTRIN+

128
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

constatarea unui adevr formal, limitat la interesele prilor i la probele prezentate n susinerea acestor interese1. Este evident c dac vrem s avem o dezvoltare durabil, trebuie s acceptm i modificarea unor momente stabilite n doctrin i practic. Vom examina n continuare trei aspecte doctrinare care considerm c necesit a fi ajustate o dat cu introducerea acordului de recunoatere a vinoviei, i anume: garaniile acordate acuzatului, respectarea principiilor dreptului procesual penal i valoarea probant a recunoaterii vinoviei. Pentru aceasta ne vom opri mai nti asupra cerinelor fa de diferenierea formei procesuale care au fost expuse n cadrul dezbaterilor n literatura de specialitate. Un lucru evident din aceste discuii este c chiar adepii nflcrai ai diferenierii afirm c aceasta nu poate avea loc dac se ncalc sistemul de garanii i principii stabilite n cadrul procesului penal. Astfel, fiind totalizate opiniile mai multor savani pe marginea diferenierii formei procesuale, s-a expus ideea c o dat cu simplificarea regulilor procesuale trebuie s fie sporit legalitatea, de exemplu, dreptul la aprare, supravegherea procurorului i judectorului etc.; s fie asigurate garanii (s.n.) mai eficiente, fr a complica normele existente2. Ne ntrebm dac este posibil acest lucru. Trebuie s fim contieni c simplificarea nu poate avea loc n condiiile sporirii garaniilor i nici chiar n condiiile pstrrii intacte a garaniilor existente. Simplificarea se face anume n baza reducerii acestor garanii. Netemeinicia refuzului de a reduce garaniile oferite de procesul penal se observ i prin faptul c, n pofida presiunii ideologice pe timpul U.R.S.S., unii autori, fie explicit, fie implicit, au negat veridicitatea acestei teze. Astfel Pakevici a optat pentru introducerea ordonanei penale3. M. Iakub a afirmat c pentru cazuri mai simple, unele forme procesuale i garanii nu sunt necesare i trebuie s se aplice o form procesual mai simpl, dei n aceeai lucrare menioneaz c diferenierea ordinii procesuale nu poate fi confundat cu simplificarea procesual, limitarea garaniilor procesuale i a principiilor democratice ale procedurii4. Credem c nu se poate vorbi despre pstrarea acelorai garanii n cazul crerii unor proceduri noi. Autorii care susin ideea pstrrii acelorai garanii, accept necesitatea diferenierii volumului acestora n sensul mririi lui n cazul unor infraciuni, cum ar fi, de exemplu, infraciunile svrite de minori. De ce nu s-ar pstra aceeai logic (n sensul modificrii garaniilor) i n cazul simplificrii formei procesuale. Evident, numrul de garanii oferite n cadrul diverselor proceduri este diferit: n cazul unor proceduri mai complexe acesta este mai mare, iar n cazul unor proceduri simplificate mai mic, deoarece anume nlturarea unor garanii duce la simplificarea procedurii. De aceea credem c practic este imposibil introducerea unor modificri fr a aduce atingere principiilor democratice ale procedurii penale i fr a limita drepturile celor care vor simplifica, vor grbi i vor face mai eficient procesarea cazurilor, fie chiar i ____________
Dolea, Igor. Dreptul la judecarea cauzei ntr-un termen rezonabil i unele probleme de procedur penal. n: Avocatul poporului, 2000, nr. 1-3, p. 53. 2 a. n: . Moscova: , 1975, nr. 8, p. 36. 3 , . . a . n: . Moscova: , 1974, nr. 9, p. 57. 4 , M.. . Moscova: , 1981, p. 78, 105.
1

DOCTRIN+

____________
.. - , e . n: . C . II. Moscova, 1976, p. 24-25. 2 Utz, Pamela J. Settling the Facts: Discretion and Negotiation in Criminal Court. Toronto: Lexington Books D.C. Heath and Company Lexington. 1978, p. X. 3 a. n: . Moscova: , 1975, nr.8, p. 38. 4 , . a . n: . Moscova: , 1975, nr. 3, p. 64. 5 , .A. . Ta, 1981, p. 128. 6 Gorgneanu, Ion Gh. Prezumia de nevinovie. Bucureti: Intact, 1996, p. 40. 7 Utz, Pamela J. Settling the Facts: Discretion and Negotiation in Criminal Court. Toronto: Lexington Books D.C. Heath and Company Lexington, 1978. p. 4-5.
1

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

pe anumite cazuri penale ce nu prezint un pericol social sporit i care nu se identific printr-o complexitate deosebit n ce privete investigarea i judecarea lor, dup cum prevede doctrina1. Suntem de acord cu afirmaia c valorile procesuale autentice nu sunt neaprat susinute de un formalism dezvoltat al drepturilor procesuale2. ns, pe ct de evident este faptul c nu putem pstra aceleai garanii dac dorim ntr-adevr s simplificm o procedur penal, pe att de evident este i faptul c garaniile din cadrul procedurii simplificate trebuie s reprezinte un minim care ar asigura c procedura nu are un caracter arbitrar i persoana beneficiaz de o protecie, chiar i limitat. S-a argumentat, de asemenea, c simplificarea formei procesuale nu trebuie n nici un chip s ating principiile procesului penal. De exemplu, s-a afirmat c este necesar de a obiecta mpotriva oricror propuneri ndreptate spre o astfel de modificare a regulilor procesual-penale care s ating lichidarea sau limitarea unui ir de principii democratice [...] la diferite etape ale procedurii3, raionalizarea legii nsemnnd, nainte de toate, organizarea unei asemenea ordini procesuale, care ar permite soluionarea optim a sarcinilor procesului penal n condiiile respectrii, cu cheltuieli minime, a tuturor principiilor procesului penal4. Acordul de recunoatere a vinoviei limiteaz unele principii deja instituionalizate. Pentru a ilustra acest fapt ne vom referi pe scurt la dou principii. De prezumia nevinoviei ine o regul procesual important, conform creia obligaia de a dovedi toate elementele infraciunii, inclusiv nevinovia sau vinovia, nu este sarcina nvinuitului5. De asemenea, dup cum a afirmat I. Gorgneanu, n virtutea acestui principiu, instana nu-i poate baza hotrrea exclusiv pe actele i lucrrile efectuate de organele de urmrire penal fr s verifice nemijlocit aceste probe, iar mprejurarea c inculpatul i-a recunoscut vinovia nu ndreptete instana s renune la audierea tuturor martorilor6. n cadrul acordului de recunoatere a vinoviei aceste reguli nu mai sunt valabile. Astfel, n conformitate cu art. 505 alin. 2 pct. 5 al CPP, nvinuitul este obligat s fac declaraii veridice, dac vrea s ncheie un acord. Mai mult, potrivit art. 506 alin. 3 pct. 6 lit. e, prin ncheierea acordului de recunoatere a vinoviei, nvinuitul este privat de dreptul la o judecat n procedura deplin cu respectarea prezumiei nevinoviei. Este clar c la ncheierea unui acord exist un risc sporit ca unele circumstane ale cazului s nu fie elucidate complet, obiectiv i sub toate aspectele, dup cum cere legea. S-a afirmat c negocierea este o perversiune a principiului contradictorialitii, care este o regul pentru cercetare, care ne asigur c putem avea ncredere n veridicitatea unui fapt sau a unei concluzii, cnd acestea au trecut testul unei critici viguroase i contradictorii7.

129

DOCTRIN+

130
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n cazul principiilor, ca i n cazul garaniilor, credem c problema nu const n faptul dac trebuie sau nu trebuie limitate anumite principii, ci n msura n care facem acest lucru. Aceasta n special datorit faptului c pentru anumite principii, cum ar fi publicitatea, egalitatea n faa legii, deja au fost stabilite anumite excepii, care au fost considerate acceptabile atta timp ct servesc atingerii unor scopuri compatibile cu societatea democratic. Un alt moment important la ncheierea acordului este faptul c recunoaterea vinoviei capt o alt conotaie. n doctrin s-a menionat, aproape fr excepie, c declaraiile nvinuitului n comparaie cu alte izvoare ale datelor nu au, de fapt, nici o prioritate din punct de vedere probator, toate probele fiind identice n stabilirea unor fapte care urmeaz s fie dovedite ntr-un caz penal1. Pe aceeai cale a mers i legiuitorul2. Totui acordul de recunoatere a vinoviei accentueaz n mod deosebit recunoaterea vinoviei ca o condiie necesar soluionrii cazului n ordinea procesual stabilit de aceast instituie. n acest context poate aprea ntrebarea dac aceast instituie nu ne ntoarce spre timpurile cnd recunoaterea vinoviei era considerat ca regina probelor. De obicei, prin regina probationum se subnelege c dac inculpatul i recunoate vinovia, atunci nu mai este nevoie de nici un fel de probe suplimentare i judecata poate soluiona cazul n baza recunoaterii inculpatului3. n opinia noastr, instituia acordului, dei pare a avea foarte multe puncte comune cu teoria recunoaterii vinoviei ca regina probelor, conine unele elemente care o deosebesc de ultima. Exist un ir de condiii care fac ca recunoaterea vinoviei s poat sta la baza ncheierii unui asemenea acord, cum ar fi caracterul voluntar al recunoaterii, recunoaterea cu bun tiin a faptelor etc. n plus, recunoaterea nu nseamn neaprat acceptarea acordului chiar i atunci cnd condiiile de mai sus sunt respectate. Acuzarea trebuie s prezinte i un ir de alte probe care s confirme vinovia i, respectiv, temeinicia condamnrii (art. 504 alin. 4 al CPP). Astfel, n cadrul acordului, recunoaterea vinoviei reprezint un fapt juridic necesar pentru a deschide o alt cale de procesare a cauzei penale i aceasta nu devine n mod automat, ca i n cazul acceptrii teoriei reginei probelor, factorul ce va determina condamnarea nvinuitului. Cu prere de ru, putem afirma c acordul de recunoatere poate s nu schimbe att de mult situaia n ceea ce privete rolul recunoaterii vinoviei. Cu toate fundamentrile doctrinare i stipulrile legislative existente, se pare c practica merge pe o alt cale n ce privete valoarea recunoaterii vinoviei. Astfel, V. Mahov i M. Pekov, vorbind despre realitatea din Federaia Rus, au afirmat c inculpailor care recunosc vinovia nu rareori li se aplic o pedeaps mai mare dect celor care neag vinovia lor. Aceasta are loc deoarece, n cazurile n care probele nu sunt suficiente sau exist anumite contradicii n probe, instanele hotrsc s pronune o sentin de condamnare numai n cazul ____________
, . .; ..; . . . , 1978, p. 157; Ka, . . . Moscova: . , 1960, p. 46; , M.., . Moscova: . Mo , 1963, p. 33. 2 inem s menionm c recunoaterea vinoviei este privit puin altfel n practic, organele de urmrire punnd un pre deosebit pe recunoaterea vinoviei de ctre nvinuit. Acest fapt indirect este dovedit i prin rezultatele sondajului efectuat de noi. Dup cum am menionat mai nainte, 59,61% din respondeni au indicat c organele de urmrire penal exercit presiuni asupra bnuitului pentru ca acesta s recunoasc vinovia i s colaboreze la investigarea cazului. 3 , A.., Teo . Moscova: ,1950, p. 71.
1

DOCTRIN+

recunoaterii vinoviei1. Acest lucru nu dovedete altceva dect valoarea probant deosebit pe care o capt recunoaterea vinoviei n cadrul unui proces. Exist temeiuri de a crede c acelai lucru se ntmpl i n Republica Moldova. Un avocat, n cadrul sondajului efectuat de noi, a explicat acest fapt n felul urmtor: Vei spune mult vei primi mult; vei spune puin vei primi puin; nu vei spune nimic nu vei primi nimic. n concluzie, putem spune c presiunea numrului mare de cazuri, fr ndoial, are un impact n sensul ncurajrii sistemului justiiei penale de a recurge la mijloace nereglementate de lege pentru a o scoate la capt cu acest volum de munc. Este un lucru inevitabil n condiiile n care organele de drept au libertate n aciune. Aceasta din urm este, la rndul ei, inevitabil din cauz c legea, pe de o parte, nu poate reglementa i ine cont de toate momentele ce apar n cadrul unui proces penal, iar pe de alt parte, ea nici nu ar fi o soluie neleapt, dat fiind varietatea situaiilor. Dup cum s-a menionat, orice hotrre neleapt n privina vinoviei sau pedepsei implic inevitabil o libertate n aciune2, de aceea o doz de discreie este absolut necesar. Considerm c legiuitorul trebuie s in cont de aceast legitate, prevznd diferite supape legale care ar permite eliberarea de presiune. Negocierea unui acord de recunoatere a vinoviei ar putea fi o astfel de soluie. Trebuie s tindem spre eficientizarea justiiei. Uneori aceasta nseamn simplificarea ei. Totodat nu trebuie s mergem pn la depirea limitei, cnd justiia este pur i simplu neglijat. De aceea, o dat cu instituirea justiiei negociate trebuie s fie stabilite limitele care urmeaz a fi respectate, pentru a nu se ajunge la negocierea acelor valori considerate eseniale. Totodat, trebuie s fie revizuite anumite concepii n privina funcionrii procesului penal, pentru ca aceast instituie s se poat ncadra n sistemul existent al procesului penal. Aceasta, n mare msur, se poate face printr-o reglementare reuit i clar a instituiei n cauz.

131
ANUL I 2005

____________
1 2

Ma, .; , M. . n: , 1998, nr. 7, p. 18. Rosett, Arthur; Cressey, Donald R.. Justice by Consent: Plea Bargaining in the American Courthouse. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1976, p. 39.

Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Dr. Vitalie STATI

Lector superior universitar Catedra de drept penal i criminologie Universitatea de Stat din Moldova

INFRAC|IUNILE PREV+ZUTE LA ART. 216 CP AL REPUBLICII MOLDOVA {I ART. 313 CP AL ROM~NIEI: ANALIZ+ JURIDIC+ COMPARATIV+
This article analyzes the issue of criminal liability for fabrication (forgery), transportation, storage or selling products (goods) which are dangerous for the consumers life and health (art. 216 of the CC of the Republic of Moldova). The use of comparative methods throughout the study is expressed in a comparative analysis of similar regulations from the Romanian legal system, in order to learn the causes, significance and consequences of identity and the distinctions between these regulations. The purpose of this study is also manifested in enhancing the efficiency of the legal protection of the consumers rights and interests. Applying to the best Romanian practices in preventing and combating perpetrations committed in consumers prejudice will facilitate the harmonization of the Republic of Moldova legislation in the European regulatory framework.

132
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Varianta-tip a infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova const n producerea (falsificarea), transportarea, pstrarea, comercializarea produselor (mrfurilor), prestarea serviciilor periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, svrite n proporii mari. Prin comparaie, varianta-tip a infraciunii prevzute la art. 313 CP al Romniei consist n prepararea de alimente ori buturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vtmtoare sntii, punerea n vnzare a unor astfel de alimente sau buturi. Aa cum rezult din denumirea Capitolului VIII din partea special a legii penale a Republicii Moldova, obiectul juridic generic al infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova l constituie relaiile sociale privind sntatea public i convieuirea social. n fond, aceeai configuraie prezint obiectul juridic generic al infraciunii prevzute de art. 313 CP al Romniei: ansamblul relaiilor sociale a cror formare i dezvoltare normal sunt condiionate de aprarea unor reguli de convieuire social (referitoare la familie, sntate, obligaia de ajutor etc.) 1. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova este constituit din relaiile sociale privind circuitul legal al produselor (mrfurilor) sau serviciilor periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor. Obiectul juridic special al infraciunii prevzute la art. 313 CP al Romniei, comport similitudini vdite cu obiectul juridic special al infraciunii corespondente din legea penal a Republicii Moldova, deoarece este format din relaiile sociale referitoare la sntatea public, relaii care implic asigurarea condiiilor de igien a alimentelor, buturilor, precum i a celorlalte produse destinate consumului public 2. ____________
Dongoroz V. et al. Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Vol. IV. Bucureti: Ed. Academiei, 1972, p. 544. 2 Loghin, O. ; Toader, T. Drept penal romn. Partea special. Bucureti: ansa, 1999, p. 557.
1

DOCTRIN+

____________
Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131. Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6. 3 Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 12-13. 4 Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141-145.
1 2

Revista de [tiin\e penale

Referindu-ne la obiectul material al infraciunii prevzute de art. 216 CP al Republicii Moldova, menionm c, n cazul transportrii, pstrrii, comercializrii produselor (mrfurilor), periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, svrite n proporii mari (alin. 1) sau deosebit de mari (lit. a) alin. 3), obiectul material este format din produsul (marfa) periculos pentru viaa sau sntatea consumatorilor, a crui valoare, n momentul svririi infraciunii, depete 500 sau, respectiv, 1 500 uniti convenionale de amend. Dac valoarea produsului (mrfii) nu depete nici una din aceste limite, cele comise pot fi calificate conform art. 421 sau, n cazul buturilor alcoolice falsificate, art. 1525 din Codul cu privire la contraveniile administrative al Republicii Moldova. Potrivit Legii privind protecia consumatorilor, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 13.03.20031, prin produs se nelege bunul material destinat pentru consum sau utilizare individual; de asemenea sunt considerate ca produse energia electric i termic, gazele, apa, livrate pentru consum individual. Produsul (marfa) a crui valoare, n momentul svririi infraciunii, depete 500 sau, respectiv, 1 500 uniti convenionale de amend, poate fi obiectul material al infraciunii, dac acesta este periculos pentru viaa sau sntatea consumatorilor. n conformitate cu Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la sistarea fabricrii i (sau) comercializrii (executrii, prestrii) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioar, retragerea din circulaie a produselor falsificate i nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezint pericol pentru viaa i sntatea consumatorilor i pentru mediul ambiant, nr. 1300 din 31.12.19982, periculozitatea produselor se determin conform informaiei parvenite din actele de control ale organelor abilitate (Departamentul Standarde, Metrologie i Supraveghere Tehnic; Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al Ministrului Sntii; Serviciul Veterinar de Stat; Direcia inspectoratului de stat pentru comer i protecia drepturilor consumatorilor a Ministerului Economiei; Inspectoratul de stat pentru supravegherea calitii buturilor alcoolice pe lng Ministerul Agriculturii i Industriei Prelucrtoare etc.), de la consumatori, asociaiile de protecie a consumatorilor, din alte surse. n corespundere cu Legea privind protecia consumatorilor, cu Legea cu privire la certificare, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 28.10.19993, precum i cu Legea cu privire la evaluarea conformitii produselor, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.04.20034, produsele (mrfurile) potenial periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor trebuie s fie certificate, s fie nsoite de certificate de conformitate sau de declaraii de conformitate, de alte documente conform legislaiei. Prin produse (mrfuri) potenial periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor se au n vedere produsele care, n urma nerespectrii tehnologiei de producie, a regulilor de folosire sau a condiiilor de pstrare, pot deveni periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor (de exemplu, medicamentul al crui ambalaj sau marcaj nu conine o etichet sau pagin anexat (n limba romn i (sau) rus) cu informaia privind contraindicaiile pentru utilizarea n cazul anumitor boli). Dac abaterile de la cerinele de calitate a produselor (mrfurilor) nu sunt lichidate (de exemplu, la prescripia inspectorului principal de stat pentru standarde, metrologie i

133
ANUL I 2005

DOCTRIN+

134
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

supraveghere tehnic), produsele (mrfurile) din potenial, periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, devin produse (mrfuri) periculoase pentru aceste valori, deci adopt calitatea de obiect material al infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova. Dei, n majoritatea cazurilor, produsul (marfa) periculos pentru viaa sau sntatea consumatorilor este, n acelai timp, de proast calitate sau necorespunztor standardelor (deci are i calitile obiectului material al infraciunii prevzute la art. 254 CP al Republicii Moldova), este totui posibil ca un astfel de produs (marf) s corespund ntru totul cerinelor de calitate i standardelor corespunztoare. Asemenea produse (mrfuri) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor sunt nominalizate, de exemplu, n Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 672 din 28.05.20021, care a fost adoptat n legtur cu ratificarea de ctre ara noastr a Acordului european referitor la transportul rutier internaional al mrfurilor periculoase (ADR)2: substane i articole explozive; gaze; substane lichide inflamabile; substane autoinflamabile; substane care, n contact cu apa, degajeaz gaze inflamabile; substane comburante; peroxizi organici; substane toxice; substane contagioase; materiale radioactive; substane corosive; diverse substane i obiecte periculoase. Deci, n concluzie, obiectul material n cazul transportrii, pstrrii sau comercializrii produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, n proporii mari sau deosebit de mari, presupune regimuri diferite, care trebuie luate n calcul la individualizarea pedepsei. Asemenea produse (mrfuri) pot fi: a) interzise n orice condiii transportrii, pstrrii sau comercializrii (de exemplu, produsele (mrfurile) falsificate); b) interzise transportrii, pstrrii sau comercializrii, deoarece sunt de proast calitate sau necorespunztoare standardelor; c) interzise transportrii, pstrrii sau comercializrii pn la remedierea deficienelor (printre acestea numrndu-se absena certificatului igienic, a certificatului sau a declaraiei de conformitate, a standardelor elaborate etc.) La calificare nu conteaz dac produsul (marfa) periculos pentru viaa sau sntatea consumatorilor, estimat n proporii mari (sau deosebit de mari) transportat, pstrat sau comercializat , este fals sau autentic. n cazul producerii (falsificrii) produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor n proporii mari, produsul (marfa) falsificat nu constituie obiectul material al infraciunii, ci obiectul produs prin infraciune (sau mai scurt produsul infraciunii). ntruct obiectul material trebuie s preexiste svririi infraciunii, acesta va fi format din materia prim din care se confecioneaz produsul (marfa) falsificat. Conform Legii privind protecia consumatorilor, prin produs falsificat se nelege produsul fabricat din ali componeni n alte proporii sau n alte condiii dect cele stabilite n documentele normative, care este prezentat drept veritabil. Prin urmare, produsul (marfa) falsificat este ntotdeauna de proast calitate sau necorepunztor standardelor. ____________
1 2

Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 87-90. Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.15. Chiinu: Moldpres; Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1999, p. 132-149.

DOCTRIN+

____________
1 2

n conformitate cu art. 313 alin. 2 CP al Romniei, se prevede rspunderea pentru falsificarea sau substituirea altor mrfuri sau produse, dac prin falsificare sau substituire acestea au devenit vtmtoare sntii. Potrivit art. 313 alin. 3 CP al Romniei, se prevede rspunderea pentru punerea n consum public a crnii sau a produselor din carne ce nu au fost supuse unui control veterinar, dac a avut ca urmare mbolnvirea sau moartea unei persoane.

Revista de [tiin\e penale

Trebuie menionat c, n cazul n care obiectul material (produsul) infraciunii l formeaz substanele explozive sau materialele radioactive, substanele uor inflamabile sau corosive, armele sau muniiile, apare posibilitatea aplicrii, n locul art. 216 CP al Republicii Moldova, a unei norme speciale (art. 290, 292, 293 sau 294 CP al Republicii Moldova). n sfrit, n cazul prestrii unor servicii periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor n proporii mari sau deosebit de mari, este vorba nu de un obiect material, ci de un obiect imaterial. Potrivit Legii privind protecia consumatorilor, serviciul este activitatea, alta dect cea din care rezult produse, desfurat n scopul satisfacerii unor necesiti ale consumatorilor. n calitate de servicii periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor pot aprea serviciile: medicale, balneologice, de alimentaie public, de divertisment, de turism etc. n ceea ce privete obiectul material al infraciunii prevzute la art. 313 CP al Romniei, acesta variaz n raport cu fapta prin care se realizeaz infraciunea. Astfel, n cazul faptei prevzute la art. 313 alin. 1 CP al Romniei obiectul material l constituie alimentele ori buturile falsificate, alterate sau interzise consumului, care sunt vtmtoare sntii. n plan semantic, sintagma vtmtoare sntii din dispoziia art. 313 alin. 1 CP al Romniei nu se deosebete prea mult de expresia periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorului din art. 216 alin. 1 CP al Republicii Moldova. Totui, este esenial c legiuitorul romn nu restricioneaz sfera obiectului material al infraciunii prevzute la art. 313 alin. 1 CP al Romniei n funcie de valoarea alimentelor ori buturilor falsificate, alterate sau interzise consumului, care sunt vtmtoare sntii. n contrast, legiuitorul moldovean reclam ca valoarea produsului, periculos pentru viaa sau sntatea consumatorilor, s depeasc 500 uniti convenionale de amend. n cazul faptei prevzute la art. 313 alin. 2 CP al Romniei1 obiectul material const din alte mrfuri sau produse (alte dect alimentele ori buturile). Este obligatoriu ca mrfurile sau produsele, rezultate din svrirea faptei date, s fie vtmtoare pentru sntate. n cazul faptei prevzute la art. 313 alin. 2 CP al Romniei2 obiectul material l constituie carnea sau produsele din carne, provenite din tieri de animale sustrase controlului veterinar. Subiectul pasiv n cazul infraciunii prevzute de art. 216 CP al Republicii Moldova este consumatorul. Conform Legii privind protecia consumatorilor, prin consumator se nelege orice persoan fizic ce intenioneaz s comande sau s procure, ori care comand, procur sau folosete produse ori servicii, pentru necesiti nelegate de activitatea de ntreprinztor sau profesional. Dei din textul art. 313 CP al Romniei nu rezult expres cerina evolurii consumatorului n calitate de subiect pasiv al infraciunii de falsificare de alimente sau alte produse, aceasta se desprinde din spiritul normei date.

135
ANUL I 2005

DOCTRIN+

136
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Latura obiectiv a infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova include fapta prejudiciabil (elementul material) care const n aciune. Aciunea dat se exprim n oricare din urmtoarele modaliti, realizate n raport cu produsele (mrfurile) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, estimate la proporii mari: 1) producerea (falsificarea); 2) transportarea; 3) pstrarea; 4) comercializarea. De asemenea aciunea dat se poate exprima n modalitatea de prestare a serviciilor periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, svrit n proporii mari. Prin producere (falsificare) se are n vedere fabricarea produsului (mrfii) din ali componeni n alte proporii sau n alte condiii dect cele stabilite n documentele normative, cnd produsul (marfa) este prezentat drept veritabil. De cele mai dese ori sunt supuse falsificrii produsele alcoolice, produsele alimentare, medicamentele, articolele de uz casnic, de parfumerie i cosmetic i alte produse care, nefiind autentice, prezint pericol pentru viaa sau sntatea consumatorilor. Acest pericol este determinat de faptul c produsul falsificat conine adaosuri sau ingrediente interzise pentru utilizare (de exemplu, butura alcoolic a fost fabricat din alcool etilic denaturat sau alcool metilic), ori produsele pentru uz intern sunt obinute din materie prim nealimentar, ori alte deficiene, condiionate de ignorarea cerinelor tehnologice. Prin transportare se are n vedere deplasarea (cu un vehicul) a produselor (mrfurilor) dintr-un loc n altul. Tehnologia transportrii produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor este reglementat n Legea cu privire la radioprotecie i securitatea nuclear, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 24.12.19971; Legea cu privire la regimul produselor i substanelor nocive, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 3.07.19972; Legea privind deeurile de protecie i menajere, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 9.10.19973; Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mrfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova etc. Nerespectarea, de ctre fptuitor, a tehnologiei imprim caracter de ilegalitate penal transportrii produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor. n lipsa nerespectrii tehnologiei transportrii produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor, rspunderea conform art. 216 CP al Republicii Moldova nu poate fi angajat. Prin pstrare se nelege inerea produsului (mrfii) n sfera de stpnire a fptuitorului. i la aceast modalitate este obligatoriu s se stabileasc faptul nerespectrii de ctre fptuitor a tehnologiei pstrrii produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor. Prin comercializare se nelege punerea produselor (mrfurilor) n circulaie prin vnzare, schimb, dare n chirie etc. Comercializarea produselor (mrfurilor) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor trebuie s se desfoare n condiii de legalitate. n caz contrar, fptuitorul poate fi tras la rspundere conform art. 216 CP al Republicii Moldova. n aceast ordine de idei, trebuie notat c exist acte normative ale Ministerului ____________
Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 24-25. Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68. 3 Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 16-17.
1 2

DOCTRIN+

____________
Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 92-93. Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 53. 3 Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52.
1 2

Revista de [tiin\e penale

Sntii, care interzic comercializarea, n condiii de ilegalitate, a unor produse (mrfuri) periculoase pentru viaa sau sntatea consumatorilor: Hotrrea despre interzicerea importului i desfacerii nutrienilor biologic activi (preparate parafarmaceutice) n lipsa certificrii de stat n Republica Moldova, nr. 6 din 6.05.19981; Hotrrea privind interzicerea comercializrii la piee, magazine i alte puncte comerciale din Republica Moldova a generatorului de tip Laser-Diod (indicator Laser la distan), nr. 02-00 din 10.04.20002; Hotrrea cu privire la aprobarea i implementarea Regulilor i normelor sanitare privind aditivii alimentari (lit. d) pct. 14), nr. 05a-00 din 17.12.20013 etc. Prin prestarea serviciului se nelege efectuarea acestuia n beneficiul consumatorului. Conform art. 9 din Legea privind protecia consumatorilor, prestatorul de servicii este obligat: s foloseasc, la prestarea serviciilor, numai produse i proceduri inofensive care, dac legislaia prevede aceasta, trebui s fie certificate; s presteze numai servicii care nu afecteaz viaa sau sntatea consumatorilor; s asigure, la prestarea serviciilor, respectarea condiiilor tehnice stabilite de productor pentru produs etc. Infraciunea prevzut la art. 216 CP al Republicii Moldova este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul producerii (falsificrii), transportrii, pstrrii sau comercializrii produselor (mrfurilor) respective, indiferent de consecinele survenire. Formula svrite n proporii mari (svrite n proporii deosebit de mari)nu desemneaz consecinele infraciunii, deci nu indic prejudiciul (daunele) n proporii mari (deosebit de mari). Aceast formul desemneaz caracteristicile valorice ale obiectului material (imaterial) al infraciunii, n vederea delimitrii infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova de faptele de la art. 421 i 1525 din Codul cu privire la contraveniile administrative. Chiar dac survine un prejudiciu, acesta va ine de componenele altor infraciuni (de exemplu, prevzute la art. 244, 250 etc. ale CP al Republicii Moldova). n cazul infraciunii prevzute la art. 313 CP al Romniei elementul material al laturii obiective difer n funcie de faptele concrete sub care se realizeaz aceast infraciune. Astfel fapta prevzut la art. 313 alin. 1 CP al Romniei se exprim n aciunea svrit asupra alimentelor ori buturilor falsificate, alterate sau interzise consumului, vtmtoare sntii, aciune care se concretizeaz prin oricare din urmtoarele modaliti: preparare; expunerea spre vnzare; vnzare. Comparnd aceste modaliti cu cele ale infraciunii prevzute la art. 216 alin. 1 CP al Republicii Moldova, putem sesiza urmtoarele: noiunile preparare i vnzare din dispoziia art. 313 alin. 1 CP al Romniei pot fi asimilate, dup neles, cu conceptele producere i, respectiv, comercializare din textul art. 216 alin. 1 CP al Republicii Moldova. n acelai timp, elementul material al laturii obiective a faptei, conform art. 216 alin. 1 CP al Republicii Moldova, nu se poate realiza (n forma sa consumat) prin expunerea spre vnzare. Totodat, n privina alimentelor ori buturilor falsificate, alterate sau interzise consumului, vtmtoare sntii n acord cu prevederile art. 313 alin. 1 CP al Romniei nu pot fi realizate modalitile de transportare i pstrare. Cu att mai puin, nu poate fi realizat modalitatea de prestare a serviciilor prevzute la art. 216 alin. 1 CP al Republicii Moldova.

137
ANUL I 2005

DOCTRIN+

138
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

La fapta prevzut la art. 313 alin. 2 CP al Romniei, elementul material se prezint sub oricare din urmtoarele modaliti: falsificare i substituire. Trebuie specificat c termenul substituire nu este utilizat la caracterizarea laturii obiective a infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova. Pe de alt parte, construcia semantic punerea n consum public din dispoziia art. 313 alin. 3 CP al Romniei poate fi asimilat, dup neles, cu noiunea comercializare din textul art. 216 CP al Republicii Moldova. Ca i infraciunea prevzut de art. 216 CP al Republicii Moldova, cea prevzut de art. 313 CP al Romniei este o infraciune formal (de pericol). Doar n cazul faptei prevzute de art. 313 alin. 3 CP al Romniei legea stabilete producerea unui rezultat: mbolnvirea sau moartea unei persoane. Acest ultim caz comport similitudini vdite cu modalitile agravate prevzute la art. 216 alin. 2 lit. b) i alin. 3 lit. c) CP al Republicii Moldova. Latura subiectiv a infraciunilor prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova i art. 313 CP al Romniei este caracterizat prin vinovie sub form de intenie. Motivele infraciunii pot consta n interesul material, concurena economic neloial, nzuina de imitare a productorilor notorii etc. Subiectul activ al infraciunii prevzute la art. 216 CP al Republicii Moldova, este: 1) persoana fizic responsabil, care la momentul svririi infraciunii a atins vrsta de 16 ani; 2) persoana juridic ce desfoar activitate de ntreprinztor. Subiectul activ al infraciunii prevzute la art. 313 CP al Romniei, poate fi oricare persoan fizic (care ndeplinete condiiile rspunderii penale), deoarece legea nu stabilete vreo calitate special1. Varianta de infraciune prevzut la art. 216 alin. 2 CP al Republicii Moldova presupune prezena uneia din urmtoarele dou circumstane: a) svrit repetat; b) dac a provocat din impruden vtmarea grav sau medie a sntii ori decesul persoanei. Reprezentnd o noiune eclectic mbinnd trsturile infraciunii continuate cu cele ale concursului de infraciuni , conceptul repetarea infraciunii nu se aplic n contextul legii penale romne. Avnd acest exemplu, legiuitorul moldovean ar trebui s renune la operarea n continuare cu aceast noiune, care este strin de tradiia juridic european. Totodat, n art. 216 alin. 3 CP al Republicii Moldova sunt nominalizate urmtoarele circumstane agravante: a) svrit n proporii mari; b) svrit de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal; c) dac a provocat decesul a dou sau a mai multor persoane. Grupul criminal organizat i organizaia criminal, ca tipuri distincte ale participaiei, nu sunt cunoscute legii penale romne. Asocierea pentru svrirea de infraciuni este incriminat i sancionat conform art. 323 CP al Romniei. Totodat, menionm c n Capitolul I din Titlul VIII al Prii speciale a noului Cod penal al Romniei se prevede rspunderea pentru crimele i delictele privind criminalitatea organizat i asocierea ____________
1

n conformitate cu art. 394 al noului Cod penal al Romniei, pentru svrirea infraciunii de falsificare de alimente sau alte produse (art. 391) poate fi sancionat i o persoan juridic.

DOCTRIN+

pentru svrirea de infraciuni, iar n art. 356 al noii legiuiri penale se definete noiunea de grup infracional organizat. n final trebuie specificat c faptele, ndreptate mpotriva intereselor consumatorilor, nu ntotdeauna dobndesc, n concepia legiuitorului, relevan penal. n cazul Republicii Moldova, astfel de fapte sunt prevzute la art. 421 i 1525 din Codul cu privire la contraveniile administrative. n mod similar, n Romnia asemenea fapte sunt prevzute i sancionate conform Hotrrii Guvernului nr. 545 din 2.08.1991 privind supravegherea calitii produselor i serviciilor n scopul prevenirii i combaterii faptelor care pot afecta viaa sau sntatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului nconjurtor1. Att n cazul prevederilor normelor penale, ct i n cazul prevederilor normelor contravenionale, pot fi remarcate numeroase tangene i asemnri privind ocrotirea juridic a intereselor consumatorilor n Republica Moldova i Romnia. Perfecionarea continu a acestor prevederi trebuie s aib ca rezultat armonizarea cadrelor legislative ale celor dou ri. Promovarea energic a acestui deziderat este dictat de necesitatea elaborrii unei legislaii penale comunitare. Aspiraiile proeuropene ale Republicii Moldova vor fi probate i confirmate inclusiv pe calea urmrii modelului romnesc de europenizare pe toate planurile de reglementri normative, inclusiv a reglementrilor n materie de protecie a consumatorilor.

139
ANUL I 2005

____________
1

Monitorul oficial al Romniei, 1991, nr. 178.

Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Andrei PACU
Expert I.R.P.

JUSTI|IA RESTAURATIV+ O PROMISIUNE


This topic is addressed in numerous books, articles and other publications, which are full of controversies and positive contributions, circumstance that makes it almost impossible to address the subject without actually repeating what has been previously said and written several times. That is why the author has decided to focus in this article on the concept and the paradigm of restorative justice, as it is understood or how it might be placed within the considerations on the future of European penal policy. In order to succeed, this study comprises a presentation of both this utopia idea and of what should be the content of a possible working agenda of those drafting penal policies.

Pe aceast tem exist o multitudine de cri, articole i disertaii care abund de controverse i contribuii pozitive, fapt care face aproape imposibil o abordare a subiectului fr a repeta ceea ce s-a spus i s-a scris deja de nenumrate ori. Iat de ce am hotrt s m axez n acest articol pe conceptul i paradigma justiiei restaurative aa cum sunt nelese sau cum ar putea fi plasate n cadrul consideraiilor referitoare la viitorul politicii penale europene. Pentru a reui, aceast ncercare cuprinde att o prezentare a acestei idei utopice, ct i ceea ce ar trebui s conin o posibil agend de lucru a celor care elaboreaz politicile penale.
Natura [i principiile justi\iei restaurative

140
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Justiia restaurativ a prins rdcini adnci att n Europa, ct i n multe alte pri ale lumii i se ateapt ca ea s devin efectiv: a) o nou paradigm a justiiei, o a treia cale posibil de urmat de ctre justiia penal, prin rentoarcerea justiiei spre cei implicai direct i prin oferirea unei modaliti de ieire din aceast spiral constituit din msurile tot mai represive luate pentru combaterea criminalitii sau (un obiectiv mai modest); b) un set complementar de msuri i proceduri pentru a negocia sau a compensa rezultatele nu tocmai mulumitoare ale sistemelor de justiie penal n general i, n special, ale procedurilor penale. Justiia restaurativ abordeaz infraciunea ca fiind o rnire sau un ru produs unei alte persoane, i nu o simpl problem de nclcare a legii sau de ofens adus statului. Astfel, ea este preocupat nu numai de determinarea rspunsurilor adecvate fa de comportamentul infracional, ci i de reparare, adic de aciuni menite s ncerce s repare, fie material, fie numai simbolic, pagubele pricinuite prin comiterea infraciunii. n acest sens, justiia restaurativ ncurajeaz victima i infractorul s joace roluri active n rezolvarea conflictului, prin discuii fa n fa i negociere. n loc s preia controlul asupra ntregului proces i, probabil, s piard din vedere persoanele cu adevrat afectate, statul i profesionitii devin ceea ce se cheam facilitatori ntr-un sistem care ncurajeaz responsabilizarea infractorului, participarea deplin att a victimei, ct i a infractorului i eforturile de a acoperi paguba care a fost cauzat. n acest fel, justiia restaurativ este mai mult dect o simpl metod practic sau un simplu program ea este o filozofie, o

DOCTRIN+

nou modalitate de a privi i interpreta infraciunea, infractorul, victima i comunitile din care provin acetia i care au fost i ele afectate, direct sau indirect, de comiterea infraciunii.
Ce este justiia restaurativ=?

Termenul de justiie restaurativ nu poate fi uor tradus. El ia diferite aspecte n diferite limbi i ri, din ncercarea de a oferi o nelegere ct mai clar a ceea ce se nelege n limba englez prin restorative justice. Iat de ce eu voi recurge la definiia din preambulul proiectului de Rezoluie a Organizaiei Naiunilor Unite Principii de baz pentru utilizarea programelor de justiie restaurativ n cazurile penale, la a crei elaborare am participat direct, i care este mai complet dect definiia medierii n cauzele penale, aa cum apare n Recomandarea Comitetului de Mintri al Consiliului Europei Nr. R (99)19. Astfel, procesele de justiie restaurativ sunt acelea n care victima, infractorul i/sau oricare alte persoane sau membri ai comunitii afectai de o crim particip activ mpreun pentru a rezolva problemele care au aprut n urma comiterii crimei, adeseori cu ajutorul unei tere pri, corecte i impariale. Exemplele de procese restaurative cuprind medierea, ntlnirile de grup i cercurile de condamnare. n aplicarea sa, conceptul de justiie restaurativ se bazeaz pe trei principii majore: 1. Infraciunea reprezint, nainte de orice, o violare a relaiilor dintre oameni i nu numai un act mpotriva statului. Comiterea infraciunii are ca rezultat un prejudiciu cauzat victimelor, comunitilor i infractorilor i de aceea ei toi trebuie s fie implicai n mod activ n procesul de justiie. 2. Toi cei afectai de comiterea infraciunii au roluri i responsabiliti, iar impactul i consecinele infraciunii trebuie rezolvate n mod colectiv. 3. Accentul principal n derularea procesului trebuie s cad pe restaurare, rezolvarea problemelor i pe prevenirea comiterii ulterioare a altei/altor infraciuni. Prin utilizarea termenului de restaurativ se recunoate faptul c scopul principal este acela de a restaura relaiile i nu pur i simplu de a determina vinovia, dar acest lucru nseamn mult mai mult dect a repune lucrurile la loc, aa cum erau ele nainte ca relaia s fi fost alterat. De exemplu, n comunitile aborigene, acolo unde relaiile nu includ numai infractorul i victima, ci ntreaga familie i comunitate, focalizarea se face pe vindecarea relaiilor i restaurarea lor astfel nct s se obin o stare ideal de echilibru i armonie ntre victim i infractor n cadrul comunitii. Justiia restaurativ impune celor care fac ru s ofere reparaii victimei, comunitii i lor nii, s recunoasc rul pe care l-au fcut i s se implice activ n punerea din nou la punct a lucrurilor prin ndreptarea rului produs. Ideea c infraciunea creeaz obligaii este o tem central a abordrii restaurative. Infractorul are obligaia de a oferi reparaie sau compensaie victimei i comunitii. Comunitatea este responsabil pentru definirea standardelor a ceea ce nseamn comportament acceptabil i pentru a determina ce trebuie fcut material sau simbolic n vederea reparrii pagubei cauzate n momentul n care au fost violate aceste standarde. Este foarte important s fim clari i fermi n privina principiilor de baz i a obiectivelor justiiei restaurative. O dat cu dezvoltarea a tot mai multor programe, crete i numrul definiiilor i exist deja programe care susin c sunt restaurative, dar nu mbrieaz, n fapt, aceast filozofie. Unii susintori ai acestui concept se tem c justiia restaurativ poate ajunge s fie privit numai prin prisma reducerii costurilor i scderii

141
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

142
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

presiunii care apas instanele de judecat. Este adevrat c programele restaurative pot ajunge s aib asemenea efecte pozitive, dar cel mai important lucru este ca ele s se focalizeze pe vindecarea rului cauzat prin comiterea infraciunii. Iat de ce consider c este o obligaie moral s insist asupra elementelor justiiei restaurative. O citire atent a definiiilor date justiiei restaurative i studierea evoluiei programelor de justiie restaurativ n Europa i n lume ne poate conduce la identificarea urmtoarelor elemente principale ale justiiei restaurative: Elementul social, adic perceperea evenimentelor i rezolvarea aciunilor care au intrat n atenia sistemului de justiie penal, lund n consideraie contextul social al acestora, incluznd aspectele emoionale i cele de relaionare. Elementul participativ, adic implicarea activ a tuturor prilor interesate. Elementul reparativ, adic de a echilibra rul cauzat cuiva prin aciuni benefice sau servicii aduse acelei persoane sau unui grup de persoane, respectiv nsi victimelor, fie c acestea sunt directe sau indirecte. Bineneles c toate aceste elemente se afl ntr-o relaie foarte strns. Promisiunea justiiei restaurative i ntregul potenial al acesteia sunt mplinite doar atunci i acolo unde toate aceste elemente sunt relevante pentru sistemele de justiie penale ale societilor noastre. Prezentm n continuare principiile de baz ale acestora. Elementul social: Totul pornete de la perceperea infraciunii ca o rupere sau o tulburare a relaiilor ntre oamenii care triesc mpreun, n acelai spaiu mai mare sau mai mic. Acest fapt implic principala modificare a paradigmelor. Aceasta nseamn a porni de la i a nelege experiena emoional a persoanelor i nevoile concrete care decurg din aceast experien experiena de a rni sau a face ru cuiva i experiena de a fi rnit sau a i se face un ru. Conceptul sociologic al conflictului impune acest aspect de schimbare a lentilelor , dup cum foarte bine l numete Howard Zehr. Accentul care trebuie pus pe vicitm este un alt element important conceptual implicat n aceast noiune, chiar dac, din punct de vedere istoric, el constituie o for i influen separate n evoluia justiiei restaurative. Elementul participativ sau, s-i spunem, democratic este derivat i, din aceast cauz, este cel mai clar asociat cu procedura medierii victim-infractor. Memorandumul Recomandrii Nr. R (99)19 Asupra medierii n cauzele penale i-a atribuit acestui aspect o importa considerabil. Principiul voluntariatului evolueaz din perspectiva participativ. n plus, a deveni activ i a deveni parte n efortul pentru a obine reparaie i reconciliere promoveaz asumarea responsabilitii, n special din partea infractorului. Elementul reparativ: Accentul pe a face bine este totalmente legat de primele dou: a) concentrarea asupra conflictului, neles ca o rupere a relaiilor sociale, va duce la cutarea mijloacelor i modalitilor pentru a remedia rul cauzat, pentru reparaie i pentru vindecare; b) implicarea activ a victimei i infractorului n acest proces face posibil satisfacerea nevoilor reale ale victimei. Aceste nevoi pot include nevoia de suport emoional n completarea sau n locul compensaiilor materiale (de exemplu, bani) sau non-materiale. Schimbarea de la a impune durerea unei pedepse asupra fptuitorului (adic a aciona negativ) la restaurarea echilibrului (balana care simbolizeaz justiia!) prin a face bine (adic a aciona pozitiv), reprezint un alt element important al modificrii paradigmei justiiei care se produce prin intermediul justiiei restaurative.

DOCTRIN+

Diversitatea justi\iei restaurative

Att practicienii, ct i teoreticienii definesc justiia restaurativ n funcie de modul n care aceasta difer de sistemul tradiional de justiie penal. A devenit ns foarte clar c interferena dintre coerena practicilor i filozofiei justiiei restaurative, pe de o parte, i cerinele, rezultatele i restriciile impuse de sistemele de justiie penal, pe de alt parte, va determina nivelul impactului pe care justiia restaurativ l va avea asupra politicilor penale, precum i pentru atingerea scopului su general i a efectelor la nivelul societii. Fiecare din elementele justiiei restaurative este capabil s pun sub semnul ntrebrii modul de funcionare i rezultatele obinute de sistemele tradiionale de justiie penal. Cu toate acestea, consider c cel mai adecvat mod de a privi justiia restaurativ este a considera aceast nou paradigm ca parte integrant a unei game largi de rspunsuri pe care trebuie s le utilizm atunci cnd avem de-a face cu comportamente infracionale. Justiia restaurativ nu poate nlocui sistemul de justiie penal: ntotdeauna va fi nevoie de protejarea societii mpotriva celor care fac ru altora, de a denuna cu fermitate crimele grave i de a oferi o modalitate pentru persoanele acuzate de a-i demonstra nevinovia. Infraciunile mai puin grave i problemele ridicate de conflicte personale sau comunitare pot fi cel mai bine rezolvate fr a implica sistemul de justiie, n timp ce rezolvarea cazurilor n alte infraciuni poate necesita anumite intervenii din partea instituiilor statului. Totui, chiar i n cazurile cele mai grave, n multe momente dup apariia conflictului sau dup comiterea infraciunii, este posibilitatea alegerii unor opiuni restaurative. n mod ideal, procesele restaurative implic prevenirea criminalitii i rezolvarea conflictului astfel nct s se previn comiterea ulterioar a altor infraciuni, dar, n acelai timp, opiunile restaurative pot juca un important rol n satisfacerea nevoilor victimelor, infractorilor i comunitilor chiar i dup ce un infractor a fost condamnat. Care ar fi momentele n care poate fi aplicat justiia restaurativ, att latura filozofic precum i aspectele sale practice? Voi ncerca s prezint cteva, fr a avea pretenia de a epuiza toate posibilitile: Programele de justiie restaurativ pot preveni criminalitatea prin educaie public i prin ncurajarea membrilor comunitii s apeleze la mediere pentru rezolvarea conflictelor nainte ca acestea s devin prea serioase sau prea grave. Poliia poate folosi programe restaurative nainte de a trimite cazurile parchetului/ procuraturii pentru punerea sub acuzare. Aceste programe vor oferi infractorilor posibilitatea de a-i asuma responsabilitatea pentru comportamentul lor i de a repara rul pe care l-au comis. Dup ce persoana a fost oficial pus sub acuzare, cazul poate fi trimis pentru a fi rezolvat printr-o modalitate restaurativ pratic. Dac problema a fost rezolvat cu suscces i toate prile sunt satisfcute de rezultat, acuzaiile pot fi retrase. n etapa de judecat i de pronunare a sentinei, judectorul poate fi ajutat s gseasc sentina cea mai potrivit. Folosind una din practicile justiiei restaurative, judectorul poate decide msuri restitutive i ntreaga comunitate se poate implica n sprijinirea recuperrii (morale, materiale, sociale etc.) a victimei i infractorului. Dup condamnare i n timpul executrii pedepsei, metodele restaurative pot ajuta la rezolvarea nevoilor emoionale, sociale i materiale att ale victimei, ct i ale infractorului. De asemenea, metodele i msurile restaurative pot ajuta la eforturile de a crea un mediu penitenciar mai sigur i mai puternic nclinat spre reabilitarea infractorilor.

143
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Conf. dr. Svetlana RJIKOVA

Facultatea Pedagogie, Psihologie i Asisten Social Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

IMPACTUL EXPERTIZEI PSIHOLOGICE ASUPRA ACTIVIT+|II SISTEMULUI JUDICIAR


The legal psychological expertise helps courts and criminal pursuit bodies in the process of investigating particular psychologically related issues, which are important for solving criminal and civil cases. Its competences relate to: establishing of individual psychological peculiarities, which could have essentially influenced the behaviour, states of mental pressure, determining the capacity of the victim, of witnesses to perceive correctly the circumstances, which are important for the record and to correctly testify. The conclusions of the psychological expertise are used in the legal process: when studying the mechanisms of the committed crime, the motives, causes of the crime, and are aimed at taking just legal actions. This information is useful as well for organizing psycho-preventive and educational measures with different categories of people.

144
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Activitatea specialitilor din cadrul organelor de drept este orientat asupra calificrii aciunilor i comportamentului personajelor dramei judiciare (nvinuitul, martorul, victima). Dat fiind faptul c infraciunea reprezint o situaie de interaciune uman, condiionat de un anumit specific psihologic individualizat, analiza i calificarea circumstanelor i a aciunilor subiecilor implicai n acestea necesit cunotine psihologice specifice domeniului dat. Pregtirea psihologic de baz n cadrul facultilor de drept, n acest sens, poate fi considerat insuficient pentru a nelege profesional componentele psihologice ale comportamentului subiecilor antrenai n aciunile infracionale. Toate aceste argumente sunt n favoarea apelrii la competenele specialistului psiholog, specializat n desfurarea expertizei psihologice judiciare. Adeseori, judectorul, n momentul lurii deciziei privind un caz concret, se afl n situaia de dilem, nsoit de triri emoionale puternice. Decizionarea poate fi uurat prin apelarea la concluziile diferitelor tipuri de expertize, toate acestea n ansamblu asigurnd caracterul obiectiv al procesului de stabilire a adevrului. n totalitatea expertizelor posibile (medical, psihiatric, tehnic etc.) una dintre cele mai importante este expertiza psihologic judiciar, care contribuie la diminuarea posibilitii unei erori judiciare n calificarea aciunilor subiectului, a comportamentului impus de o situaie afectiv tensionat, de necontientizarea motivului i caracterului aciunilor svrite. Obiectivitatea expertizei psihologice judiciare este asigurat de varietatea metodelor de cercetare utilizate: studierea materialelor din dosarele penale i alte documente relevante; diagnosticarea retrospectiv; analiza datelor anamnezice ale respondentului; convorbirea cu respondentul; psihodiagnosticarea respondentului prin aplicarea unui set de teste selectate adecvat situaiei1. ____________
1

, .. - . oscova, 1980, p. 24.

DOCTRIN+

1 2

, .. - . oscova, 1988. Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 104-110, din 07.06.2003, art. 88.

Revista de [tiin\e penale

Sarcina principal a expertizei psihologice judiciare este de a ajuta instana de judecat i organul de urmrire penal n cercetarea problemelor specifice, cu coninut psihologic, importante pentru rezolvarea cazurilor penale i civile. Competenele expertizei psihologice judiciare sunt: Stabilirea particularitilor psihologice individuale ale persoanelor participante la procesul penal, care ar fi putut s influeneze esenial comportamentul lor n situaia extrem sau psihotraumant: nivelul dezvoltrii intelectuale; prezena anumitor caliti psihofiziologice (anxietate mrit, sugestibilitate nalt, impulsivitate etc.) care influeneaz esenial comportamentul i mrturiile depuse. Diagnosticarea strilor de tensiune psihic nepatologic (anxietate, fobie, stres, afect, etc.) care au cauzat svrirea crimei, comportamentul neadecvat manifestat n situaii extreme etc. Evaluarea sferei motivaionale a personalitii, a tendinelor care au stimulat aciunile criminale. Evaluarea capacitii subiectului de a conientiza importana aciunilor proprii i de a le controla (n special, n cazul minorilor inculpai i al persoanelor cu semne de retard mintal). Stabilirea capacitii victimelor, martorilor de a percepe corect circumstanele importante pentru dosar i de a depune mrturii corecte (pe dosare penale i civile)1. Expertiza psihologic judiciar se efectueaz n baza ordonanei ntocmite de organul de urmrire penal sau ncheierii instanei de judecat, care decid i asupra componenei ei. n ordonan sau n ncheiere se indic: cine a iniiat desfurarea expertizei; temeiurile pentru care se dispune expertiza; obiectele, documentele i alte materiale prezentate expertului, meniunndu-se cnd i n ce mprejurri au fost descoperite i ridicate; ntrebrile formulate expertului; denumirea instituiei de expertiz, numele i prenumele persoanei creia i se pune n sarcin efectuarea expertizei. Drepturile i obligaiile expertului-psiholog sunt reglementate de Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, art. 88 i Codul penal al Republicii Moldova, art. 3122. Expertul-psiholog prezint concluziile organului care a emis ordonana. Raportul se anexeaz la materialele cauzei penale i urmeaz a fi apreciat o dat cu alte probe. Reprezentanii organelor de drept, la rndul lor, apreciaz calitatea, caracterul tiinific al concluziilor, plenitudinea lor i gradul de argumentare al rspunsurilor pentru a decide dac pot fi folosite n practica judiciar, n situaii deosebit de complicate i n cazul contraexpertizelor. La cererea prilor se dispune expertiza de comisie, efectuat de civa experi de acelai profil. n cazul n care organul de urmrire penal care a dispus expertiza sau instana de judecat consider c raportul expertului nu este suficient de clar sau complet, poate fi dispus efectuarea unei expertize suplimentare de ctre acelai expert sau de ctre un alt expert. n cazul n care concluziile expertului nu sunt ntemeiate, exist ndoieli n privina lor sau a fost nclcat ordinea procesual de efectuare a expertizei, poate fi dispus efectuarea unei contraexpertize de ctre un alt expert sau ali experi cu concretizarea motivelor respective. n situaiile cnd psihologul n cadrul cercetrii depisteaz circumstane i informaii ce prezint interes i sunt importante pe cauza dat, dar cu privire la care nu au fost for____________

145
ANUL I 2005

DOCTRIN+

146
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

mulate ntrebri, el are dreptul s le includ n raportul ntocmit. La fel i n cazul n care problemele ies din limitele competenelor psihologului i este imposibil argumentarea lor, expertul menioneaz lucrurile date n coninutul raportului. Specificul activitii expertului-psiholog condiioneaz deosebiri n aplicarea normelor etice generale: 1. Psihologul-expert interacioneaz nu cu clieni care au probleme psihologice i necesit ajutor psihologic, ci cu respondeni inculpai sau victime ceea ce determin o interaciune social i comunicare specific. 2. Datorit statutului procesual, expertul-psiholog deine putere mare asupra inculpatului, fiindc concluziile psihologului sunt relevante pentru calificarea aciunilor lui i determinarea pedepsei. Toate acestea atribuie activitii psihologului o responsabilitate deosebit de mare. 3. Activitatea psihologului n calitate de expert judiciar este reglementat legal, fiind stipulate cu exactitate drepturile i obligaiunile acestuia, responsabilitile pentru aciunile care contravin Codului de procedur penal. n activitatea sa expertul-psiholog se conduce de anumite principii etice: competen profesional, abordare individual a respondentului, respectarea personalitii acestuia, independen (de organele de drept, de ali membri ai procesului penal, de ali experipsihologi), confidenialitate (unicul adresat al informaiilor este organul care a ordonat expertiza)1. Expertiza psihologic judiciar poate fi folosit practic pe toate dosarele penale i n cazul multor dosare civile, toate acestea fiind legate cu aciunile svrite de oameni diferii i n circumstane cu influen divers asupra psihicului uman. Totodat, Codul de procedur penal al Republicii Moldova, art. 143, specific i cazurile ce in de aspecte psihologice, cnd efectuarea expertizei este obligatorie. Expertiza se dispune i se efectueaz, n mod obligatoriu, pentru constatarea: 1) strii psihice i fizice a bnuitului, nvinuitului, inculpatului n cazurile n care apar ndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-i apra de sine stttor drepturile i interesele legitime n procesul penal; 2) strii psihice sau fizice a prii vtmate, martorului, dac apar ndoieli n privina capacitii lor de a percepe just mprejurrile ce au importan pentru cauza penal i de a face declaraii despre ele, dac aceste declaraii ulterior vor fi puse, n mod exclusiv sau n principal, n baza hotrrii n cauza dat. Experiena mea profesional de aproape zece ani n domeniul realizrii expertizei psihologice judiciare mi permite s detaliez aspectele sus-numite, considernd obligatorie dispunerea expertizei date n urmtoarele cazuri: Toate dosarele legate de minori cu participare diferit: infractor, victim, martor. n cazul minorului pot s apar ntrebri referitoare la: capacitatea acestuia de a percepe i reproduce adecvat evenimentele; capacitatea de a contientiza esena i caracterul celor ntmplate; predispunerea de a exagera cele percepute; sugestibilitate mrit, care condiioneaz posibilitatea de a influena din exterior mrturiile minorului; agresivitate i demonstrativitate n comportament; ____________
1

, .. - . Sankt-Peterburg, 2001, p. 364365.

DOCTRIN+

____________
1

, .. - . n: , 1990, vol. 11, nr. 2, p. 74-81.

Revista de [tiin\e penale

prezena unor particulariti psihologice individuale care ar fi putut s influeneze esenial comportamentul minorului n situaia analizat. n practica expertizei psihologice judiciare, prin influen esenial se subnelege limitarea capacitilor inculpatului de a contientiza definitiv i de a controla aciunile proprii. ntrebrile formulate vizavi de minori sunt condiionate de particularitile psihologice de vrst, tipice pentru majoritatea minorilor, care influeneaz esenial comportamentul i mrturiile depuse de acetia. n cazul crimelor svrite n stare de afect fiziologic concluziile expertizei psihologice judiciare indic posibilitatea prezenei afectului fiziologic. n cazul dosarelor pe caz de viol. n cazurile de viol expertiza poate fi ordonat att n privina victimei, ct i n privina inculpatului. n privina victimei poate fi analizat capacitatea ei de a percepe i reproduce adecvat evenimentele, de a contientiza aciunile svrite i de a opune rezisten activ. n privina abuzatorului se analizeaz capacitatea acestuia de a percepe i de a aprecia adecvat aciunile proprii, prezena particularitilor psihologice individuale care ar fi putut s-i influeneze esenial comportamentul n situaia analizat. Concluziile psihologului privind cazurile de viol sunt foarte importante, dat fiind faptul c n practica judiciar persist tendina de a califica comportamentul victimei lipsit de reacii de autoaprare active drept comportament de acceptare a relaiei sexuale. n realitate, incapacitatea victimei de a opune rezisten activ violatorului poate fi condiionat de mai muli factori: a) nenelegerea de ctre victim a coninutului real al situaiei (se analizeaz n cazul victimelor minore sau cu retard mental); b) apariia afectului fobiei care blocheaz reaciile active de aprare, capacitatea victimei de a opune rezisten. Comportamentul pasiv al victimei violului poate fi explicat prin particularitile psihologice individuale, care pot fi considerate drept adecvate situaiei: astenie, introversiune, timiditate, nencredere n sine, predispunere la poziia de victim, lipsa tendinei de a cuta activ posibiliti de ieire din situaie, mizarea pe ajutorul altor persoane etc. Comportamentul pasiv al victimei poate fi susinut la fel i de combinarea abuzului fizic i a celui psihologic (lovituri i ameninri), particularitile situaiei (lipsa ajutorului din exterior, prezena mai multor abuzatori etc.). Prin urmare, lipsa rezistenei active din partea victimei nu permite s calificm raporturile sexuale, n care a fost implicat, ca nefiind abuzive. Deosebit de complicate pentru cercetarea cazurilor de viol sunt situaiile, n care victima comite suicid condiionat de stresul posttraumatic, aprut drept consecin a violului, iar inculpatul, aflnd despre aceasta, neag faptul violului, interpretndu-l drept relaie sexual benevol. n cazul dat, deosebit de importante sunt cercetrile psihologului n scopul depistrii prezenei legturii cauzale ntre actul de viol i starea de tensiune psihic ulterioar, care a condiionat suicidul. n situaiile date, suicidul victimei cauzat de stresul postraumatic, de rnd cu alte probe judiciare, confirm indirect faptul violului1. Cercetri analogice pot fi recomandate pentru toate cazurile de suicid.

147
ANUL I 2005

DOCTRIN+

148
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

n psihologia judiciar nc nu este studiat la nivel suficient problema privind condiionarea comportamentului violatorului de stereotipurile deja formate la el (viznd femeile, la general, i personalitatea victimei, n particular), atribuirea subiectiv victimei a unor anumite motive neadecvate, prezena montajului psihologic negativ vizavi de relaiile ntre sexe. Aceti factorii pot fi considerai drept favorizani pentru comiterea crimei i, totodat, nu ndreptesc aciunile violatorului. O importan considerabil pentru ntocmirea dosarelor penale o are i analiza strii psihice a inculpatului n situaia precriminal. Cercetrile realizate de K. Christiansen i R. Knussmann au demonstrat, c stresul somatic la brbai coreleaz negativ cu agresiunea sexual, pe cnd stresul psihologic coreleaz pozitiv cu tendina brbatului ctre dominare i agresie. Toate aceste i alte cercetri ofer informaii importante, care pot s uureze procesul de analiz i calificare a comportamentului personajelor dramei judiciare. n activitatea specialitilor din organele de drept destul de frecvent se ntlnesc cazuri n care se confrunt competenele expertizei medico-psihiatrice i ale expertizei psihologice judiciare, confuziile fiind cauzate de calificarea strii de afect fiziologic pe cazurile de omor. Dar fiind faptul c afectul fiziologic este o stare emoional foarte puternic, manifestat n situaii extreme de ctre o persoan aflat n norm psihic, aceast concluzie se afl n competenele expertizei efectuate de psiholog. n cazul n care apar confuzii privind starea de norm psihic, se recomand de la nceput efectuarea expertizei medico-psihiatrice, i n cazul n care respondentul nu are patologii psihice, se efectueaz expertiza psihologic judiciar care constat probabilitatea prezenei afectului fiziologic. Cazuri deosebite n practica judiciar constituie analiza comportamentelor persoanelor (inculpat sau victim) cu deficiene senzoriale: surzi sau cu auz slab; orbi sau cu vedere slab. Aceste defecte senzoriale influeneaz esenial capacitile perceptive ale subiectului i condiioneaz comportamentul acestuia i mrturiile depuse. Explicaiile psihologului referitoare la particularitile psihologice individuale ale persoanei cu deficiene senzoriale uureaz substanial nelegerea motivaiei, aciunilor, reaciilor respondentului, ajut la contientizarea circumstanelor situaiei analizate. n prezent, n Republica Moldova sunt folosite extrem de rar posibilitile expertizei psihologice judiciare pe dosarele civile. Posibilitile expertizei psihologice judiciare n aceste cazuri in de explicarea aspectului psihologic al urmtoarelor situaii1: semnarea contractelor, acordurilor n situaii de nenelegere a coninutului acordului i efectelor lui, neinformare referitor la condiiile acestui contract, inducerea intenionat n eroare a persoanei; contribuia factorului uman la accidente tehnice (inclusiv rutiere) n situaii cnd condiiile extreme ale activitii nu corespund capacitilor profesionale i posibilitilor psihofiziologice ale respondentului; probleme legate de recompensa prejudiciului moral, n cazul crora sunt diagnosticate semnele tririlor emoionale puternice, traumelor psihice aprute n urma prejudiciului. ____________
1

, .. . . oscova, 1992, p. 176-183.

DOCTRIN+

n toate aceste situaii explicaiile i interpretrile psihologului sunt utile pentru luarea deciziei privind gradul de vinovie al respondentului, pricinuirii intenionate a daunei. Rezultatele cercetrilor de ultim or n domeniul prihologiei aplicate ofer posibiliti noi pentru practica judiciar. Una dintre aceste posibiliti o constituie Metoda alctuirii portretului psihologic al criminalului n baza urmelor lsate la locul crimei, propus de Procuratura General a Ministerului de Interne din Federaia Rus (1993), analogic cu metoda profilrii folosit de FBI S.U.A. Aceast metod se folosete n cazul crimelor cnd nu exist informaii despre criminal: omoruri n serie cu elemente de sadism, perversiuni sexuale, crime nemotivate. Metoda dat include tehnici de remodelare a comportamentului criminalului i tehnici de interpretare psihologic a comportamentului criminalului (aciuni individuale). n baza analizei urmelor lsate la locul crimei, culese din materialele dosarelor penale, folosind metoda analitico-sintetic, psihologul alctuiete portretul psihologic al criminalului, ngustnd cercul de cutare i orientnd aciunile de cutare i anchet. Direcionarea cutrilor, n aa mod, contribuie la economisirea timpului i resurselor umane n procesul de identificare a criminalului. O alt metod special pentru practica judiciar este Psihodiagnosticul atribuiei subiectului la svrirea crimei n lipsa dovezilor, propus de A.G. Ghelimanov i C.A. Gontari. Metoda, bazat pe tehnica convorbire-anchet, ofer posibilitatea de a folosi un anumit tip de ntrebri, structurate ntr-o anumit ordine, care creeaz respondentului situaii de capcan cu diminuarea controlului raiunii pentru a actualiza informaiile intenionat ascunse. Metoda respectiv ofer informaii destul de veridice referitoare la atribuia subiectului la crim, fapt care permite ngustarea cercului de persoane suspectate, direcionarea cutrilor, identificarea persoanelor implicate, depistarea informaiilor despre circumstanele crimei. Impactul concluziilor expertizei psihologice judiciare asupra organele de drept este determinat de componenta informaional, care trebuie s includ aprecierea psihologic a fenomenelor aflate n interesul organelor de drept: diagnosticul psihologic, calificarea faptelor cercetate, argumentarea corelaiei datelor depistate cu situaia analizat. Utilizarea concluziilor expertizei psihologice judiciare este anticipat de aprecierea lor de ctre organele care au ordonat expertiza. Se apreciaz n ce msur concluziile corespund ntrebrilor formulate, nivelul tiinific al rspunsurilor, argumentarea concluziilor, metodele de cercetare utilizate. Concluziile expertizei psihologice judiciare sunt utilizate n cadrul procesului judiciar n urmtoarele situaii: n cazul studierii mecanismelor crimei svrite: dinamica, motivele, cauzele crimei. Pentru demonstrarea i calificarea aciunilor, concluziile expertizei avnd statut de prob, n special viznd componenta subiectiv a crimei (vina, motivaia), la fel i pentru argumentarea necesitii efecturii altor cercetri experte. n cazul verificrii faptului pricinuirii involuntare a daunei de ctre o persoan care nu a putut s prevad urmrile aciunilor proprii. Pentru a stabili circumstanele care atenueaz pedeapsa (afectul, retardul mental care nu exclude starea de responsabilitate). n scopul aplicrii msurilor judiciare echitabile vizavi de inculpat, innd cont de particularitile individuale.

149
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Datele expertizei psihologice judiciare pot fi utile i n scopuri tactice: Pentru stabilirea contactului psihologic n timpul anchetei i a altor aciuni de anchet; Pentru a identifica comportamentul simulat; Pentru a depista cauzele denaturrii intenionate a informaiilor de ctre martor. Informaiile psihologice sunt utile i pentru organizarea activitilor psihoprofilactice i educaionale cu diverse categorii de persoane. Experiena n domeniul expertizei psihologice judiciare mi permite s formulez urmtoarele recomandri utile pentru reformarea actualului sistem judiciar: Informarea lucrtorilor din sistemul de drept asupra competenelor i necesitii utilizrii concluziilor expertizei psihologice judiciare n dosarele penale i civile. Constituirea expertizei psihologice judiciare n ar. Obligativitatea efecturii expertizei psihologice judiciare n toate cazurile n care sunt implicai minori. Asigurarea lucrtorilor din sistemul judiciar cu materiale metodice referitoare la competenele expertizei psihologice judiciare, coninnd tipizate pentru efectuarea expertizelor n diverse cazuri.

150
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

DOCTRIN+

Dr. Marcela DILION

Lector superior, Facultatea Asisten Social i Sociologie Universitatea de Stat din Moldova

ASISTEN|A SOCIAL+ A MINORILOR }N CONFLICT CU LEGEA: ELEMENTE DE INVESTIGARE {I INTERVEN|IE


The research study addressed the issue of social assistance to juveniles in conflict with the law. The author describes in details the features of social work in general and of social work for juveniles in conflict with the law in particular. The stages for social assistance intervention are described for the juvenile delinquent, along with the techniques, the methods for juvenile social assistance, and their particular features. At the end, the article launches the idea of setting up a national programme of social surveillance of juveniles in conflict with the law, meant also for their reintegration in social life.

1 2

Abraham, P. Introducere n probaiune. Bucureti, 2001, p. 92. Vezi: Cap. IX. n: Bocancea, C.; Neamu, Gh. Elemente de asisten social. Iai, 1999.

Revista de [tiin\e penale

Asistena social reprezint o disciplin fundamental a vieii noastre. Este disciplina care, poate mai mult dect alte discipline, are nevoie de cercetri valoroase pentru a redimensiona problemele i politicile sociale. Una dintre aceste probleme este cea privind minorii n conflict cu legea. Specificul muncii asistentului social const n optimismul su profesional, cci nimeni nu poate nega aseriunea c oamenii se pot schimba. Sigur, n cazul unor persoane schimbrile sunt mai evidente, n timp ce n cazul altora lucrurile merg mai greu. Esenial ns este s credem c ceva poate fi fcut pentru aceast categorie de beneficiari care au un statut aparte n societate. La fel de diferit i dezavantajoas este i situaia n care ei se afl, precum i atitudinea lor fa de intervenia asistentului social. Mai nti, ei nu caut de bunvoie ajutorul acestuia, mai mult chiar, opun o anumit rezisten. Dac inem cont de faptul c majoritatea dintre ei nu dispun de mijloace adecvate (psihologice i/sau economice) de aprare i c, de regul, investesc foarte mult n fiecare etap a juridicizrii, atunci ne dm seama c intervenia asistentului social este deosebit de dificil, el urmnd s se adapteze la nevoile lor speciale. Singurul avantaj ar consta n faptul c informaiile, fr s fie complete, sunt verificate. Totodat se accentueaz importana creterii rolului victimelor infraciunilor i membrilor comunitilor, responsabilizarea infractorilor fa de oamenii crora le-au cauzat un ru, restaurarea pierderilor emoionale i materiale cauzate victimelor i oferirea unei game largi de oportuniti pentru dialog, negocierea i rezolvarea problemelor1. De o importan major n investigarea situaiei minorilor n conflict cu legea este selectarea metodelor i tehnicilor n funcie de specificul fiecrui copil n parte, de sistemul de valori, norme i relaii proprii fiecrui minor aflat n detenie. Una din tehnicile frecvent utilizate n educaia minorilor n conflict cu legea este evaluarea i autoevaluarea, care reprezint prima etap a interveniei un proces de apreciere formal i analiza iniial a problemelor, nevoilor specifice minorului, precum i a riscului pe care acesta l reprezint pentru comunitate2. Importana evalurii, ca etap a interveniei, este indiscutabil. Pe baza acesteia este realizat diagnosticarea difereniat, sunt proiectate strategiile de aciune, formele concrete intervenia asistentului social. ____________

151
ANUL I 2005

DOCTRIN+

152
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Exist dou situaii concrete n care nu se poate aplica aceast tehnic. Mai nti, atunci cnd subiectul are o prere pozitiv despre sine, asistentul social trebuie s susin aceast atitudine, deoarece pe acest element se centreaz perceperea realitii i a experienei proprii, comportamentul fiind cel ce le ncorporeaz i instrumenteaz. n al doilea rnd, unii minori au prere negativ despre sine, ca rezultat al unor experiene personale sau al unor deficiene de dezvoltare. E posibil deci ca acetia s perceap lumea ca pe un mediu ostil, neprietenos, fr nici o atracie. Aceste atitudini i sentimente sunt iari ncorporate n comportamentul su. De regul, tendina acestor minori este de a nu fi agreai, avnd deseori motivaii interne depreciative (Cui i pas de mine?, Oricum, nu sunt bun la nimic!, Nimeni nu m mai vrea/iubete! etc.). Pentru ca asistentul social s poat nvinge astfel de convingeri ale minorului i s-i redea sensul ascendent al construirii de sine, nsui asistentul social trebuie s se constituie ca o entitate puternic i activ. De aceea personalitatea asistentului trebuie s aib un rol vital n aceast relaie de autoreglare, unde elementul central de valorificat rmne cel de interaciune reciproc pozitiv. La aceast etap asistentul social trebuie s nu fie nesigur sau prea autoritar, dar nici s inspire nencredere. O metod deosebit de eficient n educaia minorilor n conflict cu legea este interviul. n sens larg, prin interviu nelegem un proces focalizat pe comunicare prin intermediul cruia sunt obinute informaii cu scopul de a-l evalua pe intervievat. Este deci o metod structural cu obiectivul de a cunoate o alt persoan. n asistena social, interviul este conceput astfel nct s-l determine pe specialist s ia decizii mpreun cu intervievatul. Asistenii sociali pot utiliza interviuri cu diferite categorii de beneficiari: minorul n conflict cu legea, victim, poliiti, membri ai familiei minorului i alte categorii ce dein informaii despre beneficiar, oferite voluntar. De obicei, prin intervievare sunt urmrite obiective, cum ar fi: motivaia aciunii, delimitarea tensiunilor personale ale beneficiarilor, nelegerea motivaiei aciunii, evaluarea impactului i a riscului social al faptei comise. Totodat, interviul reprezint demararea serviciului de tratament i poate constitui nceputul procesului de reabilitare i/sau resocializare. Pentru realizarea diverselor obiective, mai ales c pot fi diferite i categoriile de populaie investigate, sunt utilizate diverse tehnici de intervievare, determinate adesea de finalitile demersului, dar i de regula multiplicrii metodologice. Una dintre cele mai valoroase este ascultarea activ, ce const n construirea unei stri de maxim atenie la informaiile oferite de copil i transmiterea acestei stri, att verbal, ct i nonverbal. Avantajul acestei tehnici se refer la posibilitatea de a observa i nregistra formele de comunicare nonverbal a copilului i gruparea informaiilor n categorii de semnificaie. Exist totui unele dezavantaje ce se refer la coduri sau cutume culturale (de exemplu, fixarea vizual prelungit poate nsemna pentru unii un act de provocare), dar i la limite individuale (o ascultare prelungit i intens se poate transforma neintenionat ntr-o atitudine de superioritate). Ca o precizare cu caracter practic, trebuie indicat c ntre asistentul social i intervievat, n acest caz, nu trebuie s se afle vreun obiect (mas, banc etc) ce ar avea rolul unui obstacol. Poziia uor aplecat nainte comunic celui intervievat un interes sporit, dar trebuie evitat o apropiere fizic prea mare, care fie l-ar deranja pe acesta prin restrngerea spaiului personal, fie l-ar ndemna la intimiti i oferte nepotrivite cu codul deontologic.

DOCTRIN+

Durnescu, Ioan. Manualul consilierului de reintegrare social i supraveghere. Craiova, 2003, p. 225-227.

Revista de [tiin\e penale

O alt tehnic este ceea ce se numete ascultarea cu a treia ureche. Aceasta presupune nu doar nregistrarea, auditiv sau nu, a informaiilor, ci i descifrarea sensurilor pe care nici chiar intervievatul nu are intenia a le releva. De exemplu, adjectivele utilizate de el n descrierea celorlali poate sugera atitudinea acestuia fa de responsabilitatea privind actul comis. Sau mecanismele specifice de aprare utilizate de intervievat (raionalizare, proiectare, substituire) arat gradul de distorsionare a realitii. n desfurarea interviului pot aprea un ir de dificulti. Asemenea impedimente nu sunt deloc rare i afecteaz evident procesul de culegere a informaiilor. n funcie de sursa lor, se poate spune c unele sunt generate de intervievat, n timp ce altele aparin pregtirii profesionale a asistentului social1. Astfel, la primul nivel, sunt plasate greutile determinate de minorii refractari, nervoi sau nencreztori. ns grupa cea mai serioas de impedimente se refer la pregtirea interviului i desfurarea propriu-zis a acestuia de ctre specialist. n acest sens, este important mediul n care se desfoar interviul, deoarece acesta poate avea un anumit impact asupra celui intervievat. Este total neindicat biroul unui ef direct al intervievatului sau un loc complet strin acestuia. De asemenea, pregtirea trebuie s cuprind i cunoaterea cazului, bazat pe documentarea din dosarele procuraturii i poliiei, din alte documente oficiale, dar i din alte surse. Ar fi benefic utilizarea unei modaliti de anunare prealabil a minorului cu privire la scopul interviului. Aceast modalitate poate consta n completarea unui formular cu date generale (nume, data i locul naterii, adresa actual, locul de munc, studii, situaia familial, situaia material), urmate de situaia medical i o relatare foarte scurt a delictului comis. Visarea cu ochii deschii e o stare ce poate aprea din cauza plictiselii asistentului social, fie din dezinteres, fie datorit unor trebuine personale sau presante. Acest viraj spre problemele personale poate fi rezultatul unei lipse de concentrare pe probleme profesionale, dar poate fi i o caracteristic a personalitii. nlturarea fiecrui obstacol constituie un test de voin i etic profesional. Digresiunea survine atunci cnd o informaie comunicat asistentului social face legtur cu alte elemente, nerelevante ns pentru cazul respectiv. Aceast tentativ de a lsa ideile s rtceasc n afara subiectului discuiei duce, n general, la pierderea contactului cu gndurile i atenia minorului. Cei care fac digresiuni sunt, de obicei, persoane dezordonate, cu dificulti de concentrare. Discuia n contradictoriu, deosebit de frecvent, apare atunci cnd intervievatul face o afirmare ce-l deranjeaz pe asistentul social, care va ntrerupe firul conversaiei, aducnd contraargumente sau opinii personale. Dac asistentul social i amintete c interviul nu este o dezbatere, atunci momentul este uor de depit. Cei care practic totui aceast modalitate de lucru sunt fie arogani i plini de sine, fie ipocrii i egoiti, caliti ce vin n contradicie cu profilul asistentului social. Repetiia intervine atunci cnd asistentul social revine la afirmaii anterioare, rupnd firul comunicrii. Se caut, n acest caz, o formulare mai adecvat (cazul perfecionitilor) sau o ntrire a argumentelor (cazul specialitilor nesiguri). Problema este c se pierde fluena conversaiei, incluznd aici i pierderea unor explicaii oferite deja. O alt dificultate se refer la tentaia de a ntrerupe, mai ales atunci cnd intervievatul face afirmaii nefondate, chiar enervante. n acest caz trebuie amintit c interviul nu este un prilej de a marca, deci nu este un prilej de a pune la punct pe cineva. Soluia este de a lsa intervievatul s fac digresiunile care pot fi tolerate, cci unii oameni au ne____________

153
ANUL I 2005

DOCTRIN+

154
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

voie de mai mult timp pentru a ajunge la un punct vital. Desigur, exigenele desfurrii interviului sunt numeroase. Important ns este s nu se uite nici un moment c cel mai important aspect este cel al audierii afective a minorului. ntreaga metodologie trebuie corelat cu aceast cerin, precum i cu cea a evalurii corecte a intervievatului i a circumstanelor comiterii delictului. Specific interviului este i punerea unor ntrebri conductive, lucru total neindicat n interviu, prin care se ncurajeaz puternic anumite rspunsuri / mrturisiri. De regul, aceste ntrebri reconstituie desfurarea delictului i-i creeaz minorului iluzia c doar recunoate nite lucruri deja cunoscute. De exemplu: Ai fost n ... pe la ora ..., nu-i aa?, Apoi ai plecat ..., ai fcut ...?. O alt regul se refer ns la dezvluirea treptat a acelor informaii care-l incrimineaz pe minor, uneori lundu-l prin surprindere, fr a-l lsa s presupun pasul urmtor. Se poate insista pe nepotrivirea dintre propria declaraie i celelalte, determinndu-l astfel s rmn mereu n aprare. ndeosebi recidivitii vor reaciona pozitiv la astfel de probe, indicnd cu sinceritate zonele adevrate. Dup ncheierea interviului, trebuie restabilit relaia cu minorul. De aceea este bine ca, de fiecare dat, minorul s tie scopul intervievrii i consecinele acesteia, astfel nct aceast tehnic s fie privit ca ceva necesar, ce face parte din sarcinile profesionale1. n contextul celor menionate mai sus, este deosebit de important s contientizm necesitatea investigrii realitii n care activm pentru a iniia un program naional de supraveghere i reintegrare social, cci succesul primei ncercri va determina eficacitatea msurilor pentru o perioad ndelungat (dac e s exemplificm prin modelul Franei la nceputul sec. al XX-lea). Parametrii programului de evaluare sunt deja stabilii de ctre experi ai Institutului de Reforme Penale n colaborare cu ali specialiti, i realizarea acestei etape a cercetrii ar trebui s atrag dup sine o nou etap, cea de stabilire a metodelor de lucru i nemijlocit aciunea de implimentare. Modelul asistentului social implicat n aceast practic, oferit de rile Occidentului, ne permite arderea treptelor unor experimentri trite deja. Asistena social dispune de resortul complementar al serviciilor de probaiune, dezvoltndu-se n ar ca reea i ca domeniu de pregtire profesional a cadrelor competente de ajutorare a individului aflat temporar n dificultate, pentru gsirea n sine i n exterior a potenialului de adaptare a unui mod decent de trai.

____________
1

Durnescu, Ioan. Op. cit., p. 228.

DOCTRIN+

Drd. Victor ZAHARIA

Lector universitar Universitatea de Stat din Moldova

PROBA|IUNEA UN CONCEPT }N PROCES DE IMPLEMENTARE


An effective system of punishments to comply with the needs of the society, in which it works, implies permanent change and adaptation. Probation is a new concept to the criminal justice of the Republic of Moldova. Probation activities were reflected in the current legislation, although, in the view of systematizing all these provisions, the adoption of a special Law on probation is necessary. In order to test probation implementation mechanisms, pilots have been launched, the preliminary results of which have already managed to prove the efficiency of probation as a social reaction to criminal perpetrations.

Vezi: Codul penal al Republicii Moldova. Art. 2. n: Monitorul oficial, 2002, nr. 128-129, 13 sept. Reacia social intervine att ante-factum prin programe i msuri de prevenire, ct i post-factum prin nfptuirea justiiei, tratamentul i resocializarea infractorilor. Vezi: Sandu, Ion Eugen; Sandu, Florin; Ioni Gheorghe-Iilian. Criminologie. Bucureti: Sylvi, 2001, p. 51. 3 Brezeanu, Ortansa. Minorul i legea penal. Bucureti: ALL BECK,1998, p. 6. 4 A nu se confunda cu probele, mijloacele de prob, administrarea probelor (vezi: Titlul IV din CPP i Capitolul IX din CPC). 5 Kalmthout, Anton M. van; Derks, Jack T.M. Probation and Probation Services: A European Perspective. n: Wolf Legal Publishers, 2000. 6 Albrecht, Hans-Jorg; Kalmthout, Anton M. van. Community sanctions and measures in Europe and North America. n: Iuscrim, 2002. 7 Ulianovschi, Xenofon; Golubov, Ion; Zaharia, Victor; Cojocaru, Vladimir. Ghidul consilierului de probaiune, Chiinu: Institutul de Reforme Penale, 2004, p. 30-31.
1 2

Revista de [tiin\e penale

ANUL I 2005

Eficiena unui sistem de pedepse poate fi apreciat dup msura n care acestea i-au atins scopul i dup impactul asupra societii. Orice pedeaps din acest sistem are drept scop i prevenirea svririi de noi infraciuni1, o individualizare adecvat a reaciei sociale2 la faptele prejudiciabile prevzute de legea penal. Mai mult, se cere o reacie social individualizat n cazurile minorilor, ceea ce presupune c minorilor care au svrit fapte penale trebuie s li se aplice msuri care s mbine severitatea sanciunii penale cu grija pentru educarea i reeducarea minorilor, pentru completarea lacunelor educaiei anterioare i pentru reintegrarea lor n societate3. Probaiunea4 reprezint o modalitate de sancionare a infractorilor ce const n organizarea i executarea supravegherii persoanei nvinuite, inculpate sau condamnate prin monitorizarea comportamentului, acordarea de asisten individual i orientarea acesteia spre un mod de via corect. Scopul probaiunii este corectarea i reeducarea persoanelor care au svrit infraciuni i reintegrarea n societate a persoanelor condamnate. Noiunea generic de probaiune semnific un sistem de activiti n domeniul justiiei penale: anchete sociale (referate de probaiune presentenial), intervenii primare, activiti ce in de sanciunile i pedepsele comunitare, activiti n sistemul penitenciar, supraveghere, probaiunea ca sanciune, prevenirea recidivei etc5. Probaiunea apare ca un pas important n contextul racordrii legislaiilor naionale la standardele internaionale, avnd drept scop crearea unei zone intermediare n sistemul de pedepse6, reevaluarea conceptului represiv spre unul curativ. Probaiunea, un concept iniial anglo-saxon, obine tot mai mult dimensiuni internaionale, att la nivel de implementare, ct i la nivel de reglementri7. De exemplu, ____________

155

DOCTRIN+

156
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Rezoluia 40/33 din 1985 Ansamblul Regulilor Minime ale Naiunilor Unite cu privire la administrarea justiiei pentru minori (Regulile de la Beijing1) prevede c detenia va fi folosit ca ultim instan, pentru o perioad ct mai scurt posibil i separat de detenia persoanelor adulte, numai dup luarea n consideraie a alternativelor. n acelai context, Rezoluia 45/112 din 1998 Principiile Naiunilor Unite pentru prevenirea delincvenei juvenile (Principiile de la Riyadh) conine numeroase recomandri privind intervenia la nivelul comunitii, a societii n general, precum i la nivelul structurilor i substructurilor guvernamentale i nonguvernamentale, sau la nivelul microgrupurilor sociale i chiar, n plan individual, n vederea lurii de msuri preventive n materie, innd cont de interesul tnrului2. Exist diverse modaliti de organizare a serviciului de probaiune3 care nu se confund cu serviciile penitenciare sau cu cele ale poliiei4. Probaiunea nu presupune numai supraveghere, ci i eo ipso, asisten i consiliere. Astfel funcionarul de probaiune (consilierul de probaiune, ofierul de probaiune) are obligaia de a acorda ajutor psihologic, social, economic i de educaie social5. Diversitatea serviciilor de probaiune servete unui dublu scop: protecia comunitii prin supraveghere continu a infractorului i reabilitarea acestuia. Beneficiile unei asemenea reacii sociale sunt evidente: nu toate tipurile de infraciuni sunt att de grave nct s necesite detenii costisitoare; cei eliberai sub supraveghere pot obine sau menine serviciul, pot plti taxe; infractorii au posibilitatea s ngrijeasc propriile familii i s ndeplineasc alte obligaiuni financiare fr s devin o povar pentru stat6. n funcie de etapa desfurrii procesului de justiie, exist trei tipuri de probaiune: probaiune presentenial (ntocmirea anchetelor sociale referate de probaiune presentenial i intervenii la nivel de asisten i consiliere), probaiune sentenial (inclusiv cea penitenciar) i postsentenial (reintegrarea social dup liberarea din locurile de detenie)7. Implementarea instituiei probaiunii n Republica Moldova a nceput n iunie 2003, la solicitarea Institutului de Reforme Penale fiind format un grup de experi internaionali pentru desfurarea unei Misiuni de Evaluare a Necesitilor (MEN), care avea drept obiective: evaluarea tuturor aspectelor privind implementarea msurilor de resocializare i reintegrare a infractorilor din Republica Moldova, cadrul juridic, infrastructura, profesionalismul personalului, atitudinea societii i impactul aciunilor de resocializare i reintegrare. Pentru faza iniial de implementare se cuta rspuns la trei ntrebri: ____________
Este unul din primele documente internaionale care specific regulile de administrare a justiiei pentru minori. Vezi: Giles, Graham W. Administrarea justiiei n comunitate. Standarde i reglementri internaionale. Bucureti: Expert, 2001. 2 Brezeanu, Ortansa. Minorul i legea penal. Bucureti: ALL BECK,1998, p. 75. 3 Spre exemplu, Danemarca, Italia, Norvegia, Suedia, Frana au sisteme de probaiune etatizate; Austria, Olanda, Germania, Belgia sisteme bazate pe organizaii nonguvernamentale; Romnia un sistem mixt. n sistemele etatizate, statul i asum total rolul de a gestiona, administra, coordona i finana activitatea serviciului de probaiune. n sistemele mixte i cele bazate pe organizaii neguvernamentale statul instituie numai un control, cumprnd servicii de la structurile private. 4 Vezi: Hutorskaia, N.B. Alternativ tiuremnomu zakliuceniiu v Rossiiskoi Federaii. Material mejdunarodnoi conferenii. Moscova, 2001. 5 Zidaru, Petrache. Drept execuional penal. Bucureti: ALL BECK, 2001, p. 257. 6 Sandu, Ion Eugen; Sandu, Florin; Ioni Gheorghe-Iilian. Criminologie. Bucureti: Sylvi, 2001, p. 270. 7 Ulianovschi, Xenofon. Probaiunea. Chiinu: Prut Internaional, 2004, p. 3.
1

DOCTRIN+

Este posibil implementarea probaiunii n Moldova i se dorete implementarea acestei instituii? Care este modalitatea de elaborare i implementare a probaiunii? Ce strategie este viabil pentru dezvoltarea probaiunii n Republica Moldova? Ca rezultat al misiunii de evaluare, s-a ajuns la urmtoarele concluzii1: Exist un context pozitiv n care probaiunea poate fi implementat. Mai mult, exist i dorina de a aplica probaiunea, ceea ce constituie un element important pentru dezvoltarea acesteia. Probaiunea trebuie elaborat i implementat pentru aduli i minori separat. Pentru aduli este necesar un sistem de probaiune. Pentru minori se impune crearea unui sistem de resocializare i reintegrare. Ambele sisteme trebuie elaborate innd cont de structurile i resursele disponibile la momentul de fa. Baza implementrii probaiunii trebuie s o constituie parteneriatul ntre structurile guvernamentale i cele neguvernamentale2. Pentru o implementare mai eficient a probaiunii este necesar s fie modificat i cadrul legal, dup cum urmeaz: adoptarea legii cu privire la probaiune sau introducerea n Codul de procedur penal a unor prevederi speciale referitoare la probaiune i, pentru a pune n aplicare aceste prevederi, adoptarea regulamentelor privind probaiunea, innd cont de toate problemele care ar putea s apar n procesul de implementare a probaiunii pe ntreg teritoriul rii. n vederea realizrii recomandrilor MEN, n anul 2003 a fost instituit Grupul de lucru n domeniul probaiunii. Fiind un grup de consultan i referin, menirea acestuia este de a elabora cadrul normativ n domeniul probaiunii. n luna aprilie 2004 a fost definitivat conceptul legii cu privire la probaiune3. n final s-a propus ca legea cu privire la probaiune s cuprind structura i coninutul unei legi ordinare, care va introduce termenului de probaiune n Republica Moldova, constituind baza actelor subordonate, adoptate ulterior. Prevederi privind iniierea activitilor de probaiune se conin n: art. 54 CP al Republicii Moldova (Liberarea de rspundere penal a minorilor), art. 55 CP (Liberarea de rspundere penal cu tragerea la rspundere administrativ), art. 59 CP (Liberarea condiionat de rspundere penal), art. 90 CP (Condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei), art. 91 CP (Liberarea condiionat de pedeaps nainte de ____________
1 2

157
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Concluziile detaliate ale Misiunii de Evaluare a Necesitilor vezi: http://www.irp.md/Alternative/Docs/raport_ final_romana_%20MAN.pdf De facto, nici ntr-o ar din lume resursele puse la dispoziia sistemului de probaiune nu sunt suficiente pentru a presta serviciile necesare satisfacerii nevoilor clienilor (beneficiarilor de servicii de probaiune). De regul, serviciile de probaiune au menirea de a utiliza resursele disponibile n comunitate pentru a asigura o legtur funcional ntre serviciile disponibile i nevoile infractorilor. Vezi: Haines, Kevin; Willie, Aurelia; Lazr, Cristian; Durnescu, Ioan. Opiniile judectorilor referitoare la sistemul de reintegrare social i supraveghere. Bucureti: Ministerul Justiiei, 2002, p. 23. Proiectul de lege cu privire la probaiune prevede principiile probaiunii (sprijinirea i ncurajarea permanent a persoanelor supravegheate, asistate i consiliate n vederea reintegrrii lor n societate i asumrii responsabilitii pentru propriile aciuni prin formarea unei atitudini corecte fa de munc, ordinea de drept i regulile de convieuire social; oportunitatea, implicarea i atragerea comunitii n procesul de reintegrare social i supraveghere a infractorilor; transparena, diferenierea i individualizarea; ajutorul imediat i apropierea; confidenialitatea dosarului personal de reintegrare social), direciile de activitate ale serviciului de probaiune, tipurile de probaiune, atribuiile serviciului de probaiune, colaborarea serviciului de probaiune cu organele de stat i obteti etc.

DOCTRIN+

158
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

termen), art. 92 CP (nlocuirea prii neexecutate din pedeaps cu o pedeaps mai blnd), art. 93 CP (Liberarea de pedeaps a minorilor), art. 94 CP (Liberarea de pedeaps datorit schimbrii situaiei), art. 96 CPP (Circumstanele care urmeaz a fi dovedire n procesul penal), art 157 CPP (Documentele), art. 176 CPP (Temeiurile pentru aplicarea msurilor preventive), art. 385 CPP (Chestiunile pe care trebuie s le soluioneze instana de judecat la adoptarea sentinei), art. 475 CPP (Circumstanele care urmeaz a fi stabilite n cauzele privind minorii)1, art. 485 CPP (Chestiuni ce urmeaz a fi soluionate de instan la adoptarea sentinei n procesul unui minor), art. 170 CE2 (Instituiile i organele care asigur executarea pedepsei), art. 171 CE (Instituiile i organele care asigur executarea msurilor de siguran), art. 279 CE (Supravegherea persoanei n perioada pe care a fost amnat executarea pedepsei), art. 281 CE (Supravegherea persoanei n perioada pe care a fost suspendat executarea pedepsei), art. 285 (Liberarea condiionat de pedeaps nainte de termen sau nlocuirea prii neexecutate din pedeaps cu o pedeaps mai blnd), art. 288 CE (Supravegherea persoanei liberate condiionat de pedeaps nainte de termen), art. 290 CE (Liberarea de pedeaps a minorilor). n pofida multitudinii de reglementri, acestea nu epuizeaz obiectul de reglementare al legii cu privire la probaiune, care are menirea de a reglementa n plan instituional i funcional activitatea de probaiune. Implementarea serviciilor de probaiune a nceput prin pilotarea probaiunii presenteniale n privina minorilor. Sub un aspect, probaiunea presentenial i-a gsit o bun reflectare n actele normative, sub alt aspect, pilotarea noii instituii n privina minorilor va crea o mai bun nelegere a importanei depirii conceptului represiv de justiie penal. De la 1 ianuarie 2004, Institutul de Reforme Penale a iniiat activiti de pilotare a Serviciului de probaiune presentenial (ntocmirea referatelor de evaluare psihosocial a personalitii) pentru minori. Aceste activiti se desfoar n baza proiectului Alternative la detenie i asisten juridic pentru copii n sistemul de justiie penal, n parteneriat cu Reprezentana UNICEF Moldova. Utilitatea referatelor de probaiune presentenial este evident, instana de judecat i ofierul de urmrire penal avnd posibilitatea de a aprecia nu numai fapta i atitudinea fa de fapta svrit de infractor, dar i pericolul social pe care acesta l prezint n general pentru societate3. Referatul de probaiune include informaii din istoria personal (boal psihic, eecuri semnificative, pierderi, dificulti de nvare, impulsivitate), despre familie (relaiile familiale, tip de disciplinare, ataament, izolare social, satisfacie marital etc), condiii de locuit, venituri, vecintate, dependen (jocuri de noroc, alcool, ____________
Prevederile art. 475 CPP al Republicii Moldova cu referire la efectuarea unei anchete sociale au caracter imperativ-onerativ, ceea ce presupune obligativitatea de a cere o asemenea anchet social (referat de probaiune presentenial). n legislaia Romniei, obligativitatea anchetei sociale n cauzele cu minori rezult evident. Astfel, art. 482 CPP al Romniei prevede c n cazurile cu infractori minori, organul de urmrire penal sau instana de judecat are obligaia s dispun efectuarea anchetei sociale. Ancheta social const n strngerea de date cu privire la purtarea pe care minorul o are n mod obinuit, la starea fizic i mental a acestuia, la antecedentele sale, la condiiile n care a crescut i a trit, la modul n care prinii, tutorele sau persoana n ngrijirea creia se afl minorul i ndeplinesc ndatoririle lor fa de acesta cu privire la orice elemente care pot servi la luarea unei msuri sau la aplicarea unei sanciuni fa de minor. Ancheta social se efectueaz de persoanele desemnate de ctre autoritatea tutelar a consiliului local n a crui raz teritorial domiciliaz minorul. Vezi: art. 482 CPP al Romniei. 2 Codul de Executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004. n: Monitorul oficial, 2005, nr. 34-35/112, 3 mart. 3 Ulianovschi, Xenofon. Op. cit., p. 11.
1

DOCTRIN+

droguri), relaia cu coala (succes, eec, abandon), cercul de prieteni, stil de via (i asum riscuri, contact cu persoane deviante, petrecerea timpului liber), relaiile la locul de munc (stabilitatea la locul de munc, satisfacie, calificri etc.), de asemenea date privind comportamentul inculpatului (inclusiv aspectele predelincveniale abandon, fuga de acas, abuz asupra colegilor) i n mod special riscul de recidiv i perspectivele de reintegrare n societate1. Mecanismul de solicitare i ntocmire a referatelor presenteniale de evaluare psihosocial a personalitii minorilor a fost conturat pe ntreaga perioad de pilotare. Astfel ntocmirea referatelor de evaluare psihosocial poate fi solicitat de ctre instana de judecat, organul de urmrire penal i aprtor2. Referatele sunt ntocmite de ctre consilierii de probaiune din cadrul Institutului de Reforme Penale, specialiti n domeniul asistenei sociale i psihologiei, n colaborare cu Direcia Municipal pentru Protecia Drepturilor Copilului. Modalitatea de implementare a referatelor de probaiune presentenial n mun. Chiinu a fost discutat n cadrul seminarelor, atelierelor de lucru i conferinelor de evaluare. Ca rezultat, au fost formulate urmtoarele recomandri: 1. La extinderea pilotrii activitilor de probaiune presentenial pentru minori este necesar s fie pstrat formula identificat la prima etap de implementare a proiectului. ntocmirea referatelor presenteniale urmeaz s se fac la solicitarea instanei de judecat, a organului de urmrire penal i a aprtorului. 2. La faza extinderii pilotrii, referatele de probaiune presentenial pentru minori urmeaz s fie ntocmite de angajaii seciilor penale ale direciilor de executare, special instruii, a cror activitate va fi asistat de ctre coordonatori din cadrul Institutului de Reforme Penale. 3. Pentru ntocmirea referatelor presenteniale de evaluare psihosocial, consilierii de probaiune vor cere concluziile specialitilor din domeniul psihosocial. Din 1 ianuarie 2005, pilotarea serviciilor de probaiune a fost extins3 n Cahul i Ungheni.

159
ANUL I 2005

____________
Ulianovschi, Xenofon; Golubov, Ion; Zaharia, Victor; Cojocaru, Vladimir. Op. cit., p. 40. n mun. Chiinu n perioada 1.01.2004-1.04.2005 au fost ntocmite 38 de referate de probaiune presentenial. Dintre acestea, 18 au fost ntocmite la solicitarea aprtorului, 12 la solicitarea instanei de judecat i 8 la solicitarea organului de urmrire penal. 3 n perioada 1.01.2005-1.04.2005, n Cahul au fost nregistrate patru solicitri din partea instanei de judecat i dou din partea aprtorului. n aceeai perioad, n Ungheni au fost nregistrate dou solicitri din partea instanei de judecat i ase solicitri din partea organului de urmrire penal.
1 2

Revista de [tiin\e penale

JURI{TI DE SEAM+

SIMION DORA{
Doctor ]n drept, conferen\iar universitar, expert criminalist, specialist de marc[ ]n domeniul grafoscopiei, autor de c[r\i, studii juridice ]n domeniul criminalisticii. Membru al Seminarului de profil, specialitatea drept penal, membru al Consiliului profesoral al Facult[\ii de Drept a Universit[\ii de Stat din Moldova, eminent al ]nv[\[m`ntului public din Republica Moldova, =ef interimar al catedrei de drept procesual penal =i criminalistic[, Facultatea de Drept, U ..S.M., decorat cu medalia Meritul civic (1997).

160
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Simion Dora s-a nscut la 19 aprilie anul 1929 n comuna Cojuna, judeul Lpuna, Romnia (actualmente raionul Streni, Republica Moldova), n familia lui Gheorghe i a Eufrosiniei Dora. n anul 1950 a absolvit coala medie din orelul Streni (n 1944 absolvise trei clase la Liceul B.P. Hasdeu din Chiinu, ns o dat cu instaurarea noii puteri a fost obligat s-i reia studiile). n acelai an a fost nscris la coala de anchetatori instituie de pregtire a specialitilor n domeniul urmririi penale din cadrul Procuraturii Generale a fostei U.R.S.S., patronat de Institutul de Criminalistic al U.R.S.S. Dup absolvirea acestei coli, n 1952 a fost nmatriculat la Facultatea de Drept a Universitii de Stat din Leningrad, pe care a absolvit-o doar n trei ani de studii, n 1955, obinnd studii superioare juridice. n urmtorii 13 ani, pn n 1968, s-a dedicat activitii practice criminalistice: a activat n calitate de anchetator n subdiviziunile raionale ale Procuraturii Generale i de expert criminalist n cadrul Laboratorului de cercetri tiinifice n domeniul expertizei judiciare de pe lng Universitatea de Stat din Moldova. n anul 1966, n baza materialelor practice i a examenelor susinute, comisia de atestare din cadrul Institutului de Control tiinific n domeniul expertizei judiciare din Moscova l-a atestat cu dreptul de a efectua expertize tradiionale criminalistice. Experiena acumulat i-a permis, n 1973, s susin teza de doctor n drept Bazele procesuale i metodice ale expertizei criminalistice a scrisului (sub ndrumarea profesorului Kolmakov, reprezentantul colii kievene, decanul Facultii de Drept a Universitii de Stat I. Mecinikov din Odesa), devenind astfel printre primii doctor n drept n criminalistic din Republica Moldova. Din 1968 i pn n prezent activeaz n cadrul catedrei de drept procesual penal i criminalistic n calitate de lector, lector superior, iar din anul 1980 n calitate de confereniar universitar. n acest timp a ocupat i funcia de prodecan al Facultii IstoricoJuridice din cadrul Universitii. A participat la numeroase conferine tiinifice n domeniul criminalisticii, a publicat numeroase materiale tiinifico-metodice, inclusiv mai multe monografii i un tratat n dou volume, consacrate primelor dou pri componente ale criminalisticii: tehnica i tactica criminalistic. Actualmente lucreaz la elaborarea celui de-al treilea volum privind problemele metodice n cercetarea criminalistic a anumitor categorii de infraciuni, n special a celor ce provoac o rezonan social deosebit, cum ar fi: omorul, violul, furtul, tlhriile, operaiile frauduloase n activitatea economic, mituirea, traficul de stupefiante, armament i fiine umane, precum i a unor accidente de circulaie rutier sau de munc. Fiind printre primii specialiti n domeniu din Moldova, Simion Dora a educat practic toate cardele din domeniul criminalisticii de la noi, avnd mai muli discipoli. Este conductorul tiinific a mai multor doctoranzi din Republica Moldova i Romnia.

JURI{TI DE SEAM+

EVGHENI MART~NCIK
Doctor habilitat ]n drept, profesor universitar, specialist ]n dreptul procesual penal, avocat, autor de monografii, studii, articole. Este angajat ca expert la Comitetul pentru drepturile omului (O.N.U filiala din Republica Moldova), la Centrul pentru Drepturile ., Omului din Republica Moldova, expert ]n Comisia superioar[ de atestare a Republicii Moldova, este membru al Consiliului specializat de sus\inere a tezelor de doctorat al U.L.I.M.

Conf. dr. Igor Dolea

Revista de [tiin\e penale

Distinsul profesor Evgheni Martncik este mentorul multor savani n domeniul procesului penal din Republica Moldova. Activitatea sa ampl i multilateral a lsat o amprent deosebit n doctrina i practica procesual-penal, precum i n reformarea sistemului de drept al rii noastre. Nscut n oraul Dubrovia, regiunea Rovno, Ucraina, Evgheni Martncik i ncepe activitatea n calitate de avocat, dup ce a absolvit Institutul Juridic din Harkov (1958). n 1968 susine teza de doctor la Moscova, iar n 1984 cea de doctor habilitat la Kiev. Lucrarea respectiv abordeaz una dintre cele mai eseniale probleme ale procesului penal, i anume cea a prezumiei de nevinovie o instituie actual n procesul penal, prevzut n legislaiile tuturor rilor democrate. n activitatea sa de savant profesorul Martncik abordeaz i multe probleme ale justiiei constituionale, ale istoriei procesului penal, ale reformei sistemului judectoresc, ale procuraturii i avocaturii. De asemenea s-a manifestat n domeniul filozofiei dreptului, ncercnd s adapteze la realitatea noastr operele lui Montesquieu, Rousseau, Lock. Vasta gam de lucrri tiinifice n jur de 300, dintre care 25 de monografii denot faptul c savantul i-a nscris cu certitudine numele n istoria procesului penal nu doar al Republicii Moldova, dar i cel al Europei. Opiniile sale referitoare la perspectiva dezvoltrii avocaturii, perspectiva participrii Curii Constituionale la soluionarea unor probleme ce in de drepturile omului sunt actuale i n prezent. Profesorul Martncik are muli discipoli, inclusiv autorul acestor rnduri, care i-a urmat poveele n viaa tiinific. Activitatea tiinific a savantului a fost nalt apreciat. El s-a nvrednicit de titlul de Profesor Universitar (1997) i Veteran al Muncii (1985). Universitatea Liber Internaional din Moldova i acord titlul onorific de Profesor Magna cum Laude (1996), iar revistele tiina, n 1995, i Legea i viaa, n 1994, i acord premii pentru merite deosebite. Ca un distins savant n domeniul dreptului, profesorul Martncik este de nenumrate ori membru al Consiliului specializat pentru susinerea tezelor de doctor, precum i referent oficial al multor teze de doctor. A participat la conferine i simpozioane naionale i internaionale. Cunoaterea limbilor strine i-a permis s utilizeze metode variate n cercetrile sale, inclusiv metoda comparativ, astfel lucrrile savantului Evgheni Martncik fiind cunoscute n multe instituii de drept din diferite ri.

161
ANUL I 2005

ACTE JURIDICE EUROPENE

RECOMAND+RI ALE COMITETULUI DE MINI{TRI AL CONSILIULUI EUROPEI }N MATERIE PENAL+


EXTRASE

A. PRIVA|IUNEA DE LIBERTATE
RECOMANDAREA NR. R (87) 3 A COMITETULUI DE MINITRI CTRE STATELE MEMBRE PRIVIND REGULILE PENITENCIARE EUROPENE
(adoptat de Comitetul de Minitri la 12 februarie 1987, n cadrul celei de-a 404-a reuniuni a Delegailor Minitrilor)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [...] Recomand guvernelor statelor membre s se inspire n cadrul legislaiei i practicii lor interne din principiile enunate n textul Regulilor penitenciare europene, anexat prezentei recomandri; s l pun progresiv n aplicare, acordnd o atenie deosebit directivelor din preambul i principiilor fundamentale expuse n prima parte, i s asigure textului o difuzare ct mai larg.
Anex la Recomandarea nr. R (87) 3 REGULILE PENITENCIARE EUROPENE
Versiunea european revizuit a Regulilor minime privind tratamentul deinuilor PREAMBUL

162
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

Scopul acestor reguli este: a. s stabileasc un ansamblu de reguli minime pentru toate acele aspecte ale administraiei nchisorii care sunt eseniale pentru asigurarea unor condiii umane de detenie i a unui tratament pozitiv n cadrul unui sistem modern i progresiv; b. s determine administraiile penitenciarelor s dezvolte o politic, o gestiune i o practic bazate pe principiile actuale de finalitate i echitate; c. s ncurajeze personalul penitenciarelor s adopte o atitudine conform cu deontologia profesiei i a poziiei sociale pe care este solicitat s o ndeplineasc, s-i exercite activitatea n cel mai optim mod n scopul atingerii intereselor colectivitii i ale deinuilor care i sunt ncredinai; d. s defineasc criterii realiste, de baz, care s permit administraiilor penitenciarelor i serviciilor de inspecie a penitenciarelor s emit evaluri valabile ale rezultatelor obinute i s amelioreze aceste rezultate. Subliniem c aceste reguli sunt nite reguli tip i, n practic, multe servicii ale nchisorilor europene funcioneaz pe baza unor principii superioare celor minime enunate n reguli, iar altele tind i vor continua s progreseze n acest domeniu. Oriunde apar dificulti sau probleme practice n aplicarea regulilor, Consiliul Europei are experiena i mijloacele necesare pentru acordarea de consultan sau mprtirea experienei de care dispun n acest domeniu administraiile penitenciarelor din statele membre. n cadrul acestor reguli, o atenie deosebit a fost acordat noiunilor de demnitate uman, dorinei administraiei penitenciarului de a aplica un tratament uman i eficient, importanei rolului angajailor i unui tip eficient i modern de management. Acestea au fost elaborate pentru a servi de referin, a ncuraja i a ndruma activitatea personalului de la toate ni-

ACTE JURIDICE EUROPENE

velele administraiei penitenciarului. Expunerea de motive, care nsoete regulile, are ca scop o mai bun nelegere i acceptare a acestora, precum i conferirea eficienei necesare pentru a le asigura aplicarea n cele mai bune condiii.
PARTEA I

Principii fundamentale

1. Privarea de libertate trebuie s aib loc n condiii materiale i morale care s asigure respectul demnitii umane n conformitate cu aceste reguli. 2. Regulile trebuie aplicate cu imparialitate. Nu trebuie fcut nici o difereniere n funcie de ras, culoare, sex, limb, religie, opinie politic sau oricare alt opinie, naionalitate sau categorie social etc. Trebuie respectate credinele religioase i principiile morale ale grupului din care deinutul face parte. 3. Scopul tratamentului deinuilor trebuie s fie pstrarea sntii i protejarea demnitii lor, n msura, n care durata pedepsei o permite, dezvoltarea responsabilitii lor i dotarea acestora cu competene care s i ajute s se reintegreze n societate, s triasc n legalitate i s-i ctige singuri existena dup ieirea din penitenciar. 4. Inspectori calificai i experimentai, numii de o autoritate competent, ar trebui s inspecteze periodic cldirile i serviciile penitenciarelor. Sarcina lor va consta n a supraveghea dac i n ce msur aceste cldiri sunt administrate conform legii, reglementrilor n vigoare, obiectivelor serviciilor nchisorii i normelor impuse prin prezentele reguli. 5. Respectarea drepturilor individuale ale deinuilor, n particular legalitatea executrii msurilor de detenie, trebuie asigurat printr-un control exercitat conform reglementrilor naionale, de o autoritate judiciar sau orice alt autoritate abilitat legal s viziteze deinuii i care nu aparine administraiei penitenciarului. 6. 1. Aceste reguli trebuie aduse la cunotina personalului n diferitele limbi naionale. 2. Ele trebuie aduse la cunotina deinuilor n aceleai limbi i, n msura posibilitilor, n alte limbi.
PARTEA A II-A

Administrarea penitenciarelor Recepie i nregistrare 7. 1. Nici o persoan nu poate fi admis n nchisoare fr un ordin de detenie valid. 2. Principalele informaii privind recepia i nregistrarea trebuie imediat consemnate. 8. n toate locurile de detenie a persoanelor, trebuie pstrate n totalitate, la loc sigur, urmtoarele informaii privind fiecare deinut nou: a. identitatea acestuia; b. motivul deteniei i autoritatea competent care l-a emis; c. ziua i ora primirii i eliberrii. 9. Plasarea deinuilor trebuie s se desfoare conform principiilor fundamentale ale Regulilor i s ajute la rezolvarea problemelor lor personale urgente. 10. 1. Imediat dup plasare, trebuie ntocmite dosare detaliate privind situaia personal a fiecrui deinut condamnat la o pedeaps pe o anumit durat i organizat un program de instruire n vederea pregtirii eliberrii lui. Acest program va fi trimis directorului de penitenciar pentru informare sau aprobare, dup caz. 2. Este obligatoriu s figureze n dosar raportul unui medic i al personalului direct rspunztor de deinutul n cauz. 3. Rapoartele i informaiile privind fiecare deinut trebuie reunite n dosare individuale, de ale crui caracter confidenial trebuie inut cont, actualizate n mod regulat, fiind accesibile numai persoanelor autorizate.

163
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

Repartizarea i clasificarea deinuilor 11. 1. La repartizarea deinuilor n instituii cu regimuri diferite trebuie s se in cont n special de situaia lor judiciar sau legal (n prevenie sau condamnai, condamnai pentru prima oar sau recidiviti, pedeaps scurt sau lung), de exigenele particulare ale tratamentului lor, de nevoile lor medicale, de sex i vrst. 2. Femeile i brbaii trebuie, n principiu, deinui separat, dei ar putea participa mpreun la activitile organizate n cadrul programului de tratament stabilit. 3. n principiu, deinuii n prevenie ar trebui nchii separat de cei condamnai, cu excepia situaiei n care acetia consimt s se acomodeze sau s participe mpreun la activitile organizate n beneficiul lor. 4. Tinerii ar trebui deinui n condiii n care ar fi protejai de influene duntoare, inndu-se cont de necesitile specifice vrstei lor. 12. Scopul repartizrii deinuilor sau modificrii repartizrii acestora ar trebui s fie: a. separarea acelor deinui care, datorit antecedentelor, personalitii sau influenei negative pe care o pot exercita, trebuie s fie izolai de ceilali; b. plasarea deinuilor astfel nct s se faciliteze tratamentul i readaptarea lor social, inndu-se cont de exigenele administrative i de securitate. 13. Trebuie utilizate, n msura posibilului, cldiri separate sau secii distincte ntr-o cldire pentru facilitarea aplicrii de regimuri de tratament diferit sau pentru amplasarea diferitelor categorii de deinui. Locurile de detenie

164
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

14. 1. Deinuii ar trebui cazai n timpul nopii n camere individuale, cu excepia cazului n care se consider preferabil coabitarea cu ceilali deinui. 2. n cazul n care ntr-o camer sunt deinute mai multe persoane, ea trebuie ocupat de deinui api s fie cazai n condiii de acest tip. Pe timpul nopii, deinuii vor fi supui unei supravegheri adaptate tipului de penitenciar. 15. Locurile de detenie i, n particular, acelea care sunt destinate cazrii deinuilor pe timpul nopii, trebuie s corespund exigenelor sanitare i de igien, inndu-se cont de condiiile climatice, n special n ce privete volumul de aer, o suprafa rezonabil, iluminarea, nclzirea i ventilaia. 16. n locurile unde deinuii triesc sau muncesc: a. ferestrele trebuie s fie suficient de mari pentru ca deinuii s poat citi sau munci la lumin natural, n condiii normale. Construcia ferestrelor trebuie s permit intrarea aerului proaspt, cu excepia cazului n care exist un sistem de aer condiionat adecvat. Printre altele, inndu-se cont de exigenele de securitate, ferestrele trebuie s fie dimensionate, amplasate i construite ct mai aproape de standardele normale; b. lumina artificial trebuie s corespund standardelor existente. 17. Instalaiile sanitare i accesul la acestea trebuie s permit deinuilor satisfacerea necesitilor naturale la momentul dorit, n condiii de decen i curenie. 18. Instalaiile de baie i du trebuie s fie suficiente pentru ca fiecare deinut s poat solicita o baie sau un du, la o temperatur potrivit, cu o frecven cerut de igiena general, n funcie de sezon sau regiune geografic, dar cel puin o dat pe sptmn. Oriunde acest lucru este posibil, deinuii ar trebui s aib acces liber la aceste spaii la orice or considerat rezonabil. 19. Toate spaiile instituiei trebuie meninute n perfect stare de ntreinere i curenie.
Igiena personal

20. Deinuilor trebuie s li se solicite meninerea cureniei corporale. n acest sens ei trebuie s dispun de ap i de articolele de toalet necesare sntii i cureniei lor.

ACTE JURIDICE EUROPENE

21. Din motive de sntate i pentru ca deinuii s aib un aspect corect i s-i pstreze respectul pentru ei nii, trebuie prevzute faciliti pentru ntreinerea prului i brbii. Brbaii trebuie s aib posibilitatea de a se rade periodic.
Haine i aternuturi

22. 1. Toi deinuii care nu sunt autorizai s-i poarte hainele personale trebuie s primeasc un schimb de haine adaptate climatului i adecvate meninerii sntii. Aceste haine nu trebuie s fie, n nici un caz, degradante sau umilitoare. 2. Toate hainele trebuie s fie curate i pstrate ntr-o stare bun. Articolele de lenjerie trebuie schimbate i splate ori de cte ori este necesar pentru pstrarea igienei. 3. Cnd un deinut obine permisiunea s prseasc instituia penitenciar, trebuie s i se permit purtarea hainelor personale sau a altor veminte adecvate. 23. n momentul plasrii unui deinut n penitenciar, trebuie luate msuri pentru a se asigura meninerea n stare bun a hainelor acestuia. 24. Fiecare deinut trebuie s dispun de un pat i de aternuturi individuale convenabile, ntreinute corect i nnoite ori de cte ori este nevoie pentru asigurarea cureniei.
Alimentaia

25. 1. Conform normelor specifice stabilite de autoritile sanitare, administraia trebuie s furnizeze deinuilor, la orele obinuite, o mncare pregtit i prezentat convenabil, care s corespund calitativ i cantitativ regulilor dietetice i igienice moderne, inndu-se cont de vrsta lor, starea de sntate, natura muncii i, n msura posibilului, de exigenele impuse de convingerile lor religioase sau culturale. 2. Fiecare deinut trebuie s dispun de ap potabil.
Serviciile medicale

26. 1. Fiecare penitenciar trebuie s dispun de un medic generalist. Serviciile medicale trebuie organizate n colaborare cu administraia general a serviciului de sntate comunal sau naional. Acestea trebuie s cuprind un serviciu psihiatric de diagnosticare i, n anumite cazuri, de tratare a bolilor mintale. 2. Pentru deinuii bolnavi care au nevoie de ngrijire medical specializat, trebuie prevzut transferul la instituiile specializate sau la spitalele civile. n cazul n care tratamentul spitalicesc este organizat n penitenciar, acesta trebuie dotat cu instalaiile, materialul i produsele farmaceutice care s permit acordarea ngrijirii i tratamentului adecvat deinuilor bolnavi. Personalul trebuie s aib o pregtire profesional suficient. 3. Toi deinuii trebuie s beneficieze de ngrijirile unui dentist liceniat. 27. Deinuii nu pot fi supui experienelor care pot aduce atingere integritii personale fizice sau morale. 28. 1. n msura posibilului, naterile trebuie s aib loc n spitale civile. Pn cnd sunt luate msuri speciale, n penitenciare trebuie s existe personalul necesar, spaiul i aparatura necesar naterii i luziei femeilor. n cazul n care copilul se nate n penitenciar, acest fapt nu trebuie menionat n certificatul de natere. 2. Dac mamelor deinute li se autorizeaz pstrarea copilului, trebuie luate msuri speciale pentru a dispune de o cre cu personal calificat n care nou-nscuii s fie lsai n timpul n care nu se afl cu mamele lor. 29. Doctorul trebuie s examineze deinuii n cel mai scurt timp posibil dup plasarea n detenie a acestora i apoi de cte ori este necesar pentru a descoperi cu precdere bolile fizice sau mentale i a lua toate msurile necesare tratamentului medical separarea deinuilor suspeci de infecii sau contagioi, pentru a remarca defectele fizice sau mentale care pot

165
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

constitui un obstacol pentru reintegrarea dup eliberare i pentru a determina capacitatea de munc a fiecrui deinut. 30. 1. Medicul este obligat s supravegheze sntatea fizic i mental a deinuilor. El trebuie s examineze, n condiiile i n conformitate cu frecvena impus de regulile spitaliceti, toi deinuii bolnavi, pe toi cei care semnaleaz mbolnviri, rniii i pe toi aceia care necesit o atenie deosebit. 2. Medicul trebuie s prezinte directorului de penitenciar un raport de fiecare dat cnd estimeaz c sntatea fizic sau mental a deinutului a fost sau va fi afectat defavorabil prin prelungirea deteniei sau ca urmare a vreunei modaliti a acesteia. 31. 1. Medicul sau o autoritate competent trebuie s fac inspecii periodice i s-l sftuiasc pe director privind: a. cantitatea, calitatea, pregtirea i distribuia alimentelor i a apei; b. igiena i curenia instituiei i deinuilor; c. instalaiile sanitare, nclzirea, iluminarea i ventilarea cldirilor; d. calitatea i curenia hainelor i aternuturilor deinuilor. 2. Directorul trebuie s ia n considerare rapoartele i sfaturile medicului conform regulilor nr. 30 alin. 2 i nr. 31 alin. 1 i, n cazul n care este de acord, s ia imediat msurile dorite pentru ca recomandrile s fie respectate. n caz de dezacord sau dac acestea nu intr n competena sa, el va transmite imediat autoritii superioare raportul personal mpreun cu propunerile medicului. 32. Serviciile medicale ale instituiei trebuie s depun toate eforturile pentru depistarea i tratarea tuturor maladiilor fizice sau mentale sau s corijeze defectele susceptibile s compromit reintegrarea deinuilor dup eliberare. Trebuie acordate deinuilor toate ngrijirile medicale, chirurgicale i psihiatrice necesare, inclusiv cele care sunt disponibile n libertate.
Disciplina i pedeapsa

166
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

33. Ordinea i disciplina trebuie meninute n interesul pstrrii securitii unei viei comunitare bine organizate i al continurii obiectivelor de tratament n cadrul instituiei. 34. 1. Nici un deinut nu va putea ndeplini n serviciul instituiei o munc avnd caracter disciplinar. 2. Aceast regul nu va constitui un obstacol pentru buna funcionare a unor activiti sau responsabiliti de ordin social, educativ sau sportiv ncredinate, sub supraveghere, deinuilor grupai pentru a participa la programe proprii regimului lor. 35. Fie prin lege, fie printr-un regulament de ordine interioar trebuie stabilite urmtoarele: a. comportamentul care poate atrage dup sine o sanciune disciplinar; b. genul i durata sanciunilor disciplinare ce pot fi impuse; c. autoritatea competent n aplicarea acestor sanciuni; d. autoritatea la care se face recurs i procedura care se urmeaz n acest sens. 36. 1. Un deinut nu poate fi pedepsit dect conform dispoziiilor unei anumite legi sau unui anumit regulament, i niciodat de dou ori pentru acelai fapt. 2. Raportul disciplinar trebuie imediat transmis autoritilor competente care vor decide de ndat asupra acestuia. 3. Nici un deinut nu poate fi pedepsit fr s i se aduc la cunotin fapta care i se reproeaz i fr s fi avut posibilitatea de a se apra. 4. n msura n care este considerat necesar i realizabil, deinutul trebuie autorizat s-i ia aprarea prin intermediul unui reprezentant. 37. Sanciunile colective, pedepsele corporale, pedeapsa prin nchiderea ntr-o celul neluminat, ct i toate pedepsele crude, inumane sau degradante trebuie strict interzise ca sanciuni disciplinare.

ACTE JURIDICE EUROPENE

38. 1. Sanciunea de izolare disciplinar i orice alte msuri, care risc s altereze sntatea fizic sau mental a deinutului, nu pot fi aplicate dect n cazul n care medicul, dup examinarea deinutului, certific n scris c acesta este capabil s le suporte. 2. Asemenea msuri nu trebuie niciodat s fie contrare sau diferite de principiile regulii nr. 37. 3. Medicul trebuie s viziteze zilnic deinuii supui acestor msuri disciplinare i s nainteze un raport directorului dac el consider c sanciunea trebuie suspendat sau limitat din cauza sntii fizice sau mentale a acestora.
Msuri de constrngere 39. Utilizarea lanurilor i ctuelor trebuie s fie interzis. Ctuele, cmile de for i alte mijloace de constrngere corporal nu vor fi niciodat aplicate cu titlu de sanciune. Ele nu vor putea fi folosite dect n urmtoarele cazuri: a. dac acest lucru este necesar, ca msur de precauie mpotriva evadrii n timpul unui transfer, cu condiia de a fi nlturate imediat ce deinutul va ajunge n faa unei autoriti judiciare sau administrative, cu excepia cazului n care autoritatea respectiv nu decide altfel; b. pentru motive medicale, ca urmare a indicaiilor i sub ngrijirea doctorului; c. din ordinul directorului de penitenciar, n cazul n care celelalte mijloace de control au dat gre, pentru protejarea deinutului mpotriva automutilrii, vtmrii altora sau pentru prevenirea eventualelor pagube asupra proprietii. n aceste cazuri directorul trebuie s cear de urgen sfatul medicului i s fac un raport autoritii administrative superioare. 40. Modelul i modul de utilizare a instrumentelor de constrngere autorizate n regula precedent trebuie stipulate prin lege sau reglementri n vigoare. Aplicarea lor nu trebuie continuat peste timpul strict necesar. Informarea deinuilor i dreptul lor de a face plngere 41. 1. La intrarea n penitenciare, fiecare deinut trebuie s primeasc informaii scrise privind regulamentul referitor la tratamentul deinuilor din categoria respectiv, regulile disciplinare ale instituiei, mijloacele autorizate pentru primirea informaiilor sau formularele de plngere i orice alte informaii care i pot fi necesare pentru a-i cunoate drepturile i obligaiile i a se adapta la viaa instituiei. 2. Dac deinutul nu poate lua cunotin de aceste informaii, toate explicaiile trebuie s-i fie furnizate verbal. 42. 1. Toi deinuii trebuie s aib posibilitatea de a se adresa sau de a prezenta solicitri sau plngeri directorului instituiei sau funcionarului autorizat s acioneze n locul directorului. 2. Toi deinuii trebuie s aib posibilitatea de a se adresa sau de a prezenta solicitri sau plngeri inspectorului penitenciarului sau oricrei alte autoriti legal abilitate s viziteze instituia, n absena directorului sau a altor membri ai personalului. Totodat, recursurile introduse mpotriva deciziilor formale pot fi limitate la procedurile autorizate. 3. Orice deinut trebuie s poat adresa, n plic nchis, o solicitare sau o plngere administraiei centrale a penitenciarelor, autoritii judiciare sau altor autoriti competente. 4. Orice solicitare sau plngere adresat sau transmis autoritii penitenciarului trebuie studiat de ndat de ctre autoritatea respectiv care trebuie s dea deinutului un rspuns n timp util. Contactul cu lumea exterioar 43. 1. Deinuii trebuie s fie autorizai s comunice cu familiile lor i, sub rezerva condiiilor de tratament, a securitii i a ordinii n instituie, cu persoanele sau reprezentanii organizaiilor exterioare i s primeasc vizite de la aceste persoane la intervale regulate.

167
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

2. Pentru ncurajarea contactelor cu lumea exterioar, trebuie s existe un sistem de ieire din penitenciar compatibil cu scopul tratamentului care face obiectul prii a IV-a a prezentelor reguli. 44. 1. Deinuii ceteni strini trebuie informai, fr ntrziere, asupra drepturilor lor de a se adresa reprezentanelor diplomatice i consulare ale statului de care aparin; trebuie s li se acorde faciliti rezonabile pentru comunicarea cu reprezentanii respectivi. Administraia penitenciarului trebuie s coopereze pe deplin cu aceti reprezentani n interesul cetenilor strini ncarcerai, care pot avea nevoie de asisten special. 2. Deinuilor care aparin statelor fr reprezentan diplomatic sau consular n ara n care se afl penitenciarul, refugiailor sau apatrizilor trebuie s li se acorde aceleai faciliti de comunicare cu reprezentanii diplomatici ai statului rspunztor de interesele lor sau cu autoritatea naional sau internaional sub a crei responsabilitate se afl interesele lor. 45. Deinuilor trebuie s li se permit s se informeze periodic prin citirea ziarelor, a periodicelor sau a altor publicaii, prin intermediul radioului sau televiziunii, prin lecturi sau orice alte mijloace autorizate sau controlate de administraie. Trebuie luate msuri speciale pentru satisfacerea necesitilor cetenilor strini cu dificulti lingvistice.
Asistena religioas i moral

46. n msura posibilului, fiecare deinut trebuie s fie autorizat s-i satisfac exigenele vieii sale religioase, spirituale i morale prin participarea la slujbele sau ntlnirile prevzute n penitenciar i prin deinerea crilor sau literaturii necesare. 47. 1. Dac instituia conine un numr suficient de deinui de aceeai religie, trebuie numit i aprobat un reprezentant calificat al acelei religii. Dac numrul deinuilor justific i condiiile permit acest lucru, reprezentantul trebuie s fie angajat cu norm ntreag. 2. Reprezentantului calificat numit sau aprobat conform alin. 1 trebuie s i se permit s in slujbe periodice, s organizeze activiti i s fac vizite private, la ore potrivite deinuilor de aceeai religie. 3. Dreptul de a intra n contact cu un reprezentant calificat al unei religii nu trebuie niciodat refuzat unui deinut. n cazul n care un deinut se opune vizitei unui reprezentant al unei religii, voina deinutului trebuie respectat.
Pstrarea proprietii deinutului

168
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

48. 1. Toi banii, toate obiectele de valoare i alte bunuri care aparin deinutului i pe care datorit regulamentului instituiei acesta nu le poate deine vor fi plasate ntr-un loc sigur. Deinutul va semna un inventar al acestor bunuri i se vor lua msuri pentru ca acestea s fie pstrate n bune condiii. Dac este necesar distrugerea unui bun, din motive de igien, acest lucru va fi nregistrat i deinutul va fi anunat n acest sens. 2. O dat cu eliberarea deinutului, banii i toate bunurile de acest tip vor fi returnate, cu excepia banilor retrai autorizat, a obiectelor care au fost trimise n exterior sau a obiectelor distruse din motive de igien. Deinutul va semna un bon de primire a bunurilor i banilor. 3. n msura posibilului, orice sum de bani sau orice valori trimise deinutului din exterior vor fi supuse acelorai reguli, numai dac acestea nu sunt destinate i acceptate pentru utilizare n timpul deteniei. 4. n cazul n care un deinut posed medicamente n momentul primirii n instituie, medicul va decide modalitatea n care acestea vor fi folosite.
Notificarea n caz de deces, boal sau transfer

49. 1. n caz de boal grav sau deces, de rnire grav sau de internare a deinutului ntr-un sanatoriu, directorul penitenciarului va informa imediat soul sau soia dac persoana aflat

ACTE JURIDICE EUROPENE

n detenie este cstorit() sau ruda cea mai apropiat i, n toate cazurile, va informa orice alt persoan indicat de deinut. 2. Un deinut va fi informat de ndat de moartea sau boala grav a unei rude apropiate. n aceste cazuri i ori de cte ori circumstanele permit, deinutul trebuie s obin autorizaia de a-i vizita ruda sub escort sau liber. 3. Toi deinuii au dreptul de a-i informa imediat familia n legtur cu transferul ntr-o alt instituie.
Transportul deinuilor

50. 1. O dat cu transferarea deinuilor dintr-o instituie n alta, acetia trebuie expui ct mai puin vederii publicului i trebuie luate msuri pentru protejarea lor de injurii, curiozitate sau publicitate de orice fel. 2. Este interzis transportarea deinuilor n vehicule insuficient iluminate sau aerisite sau n condiii care s le impun suferin fizic sau umilin. 3. Transportul deinuilor va fi suportat de administraie n conformitate cu reglementrile n vigoare.
PARTEA A III-A

Personalul

Revista de [tiin\e penale

51. Avnd n vedere importana fundamental a personalului din nchisoare pentru administrarea corect a instituiilor i pentru realizarea obiectivelor organizatorice i de tratament, administratorii penitenciarelor vor acorda o importan major respectrii regulilor aplicabile personalului. 52. Personalul din penitenciare va fi ncurajat permanent prin instruire, proceduri consultative i metode eficace de management pentru a-i dezvolta simul datoriei i al umanitii. 53. Administraia nchisorii va considera c informarea continu a publicului privind rolul sistemului penitenciar i munca personalului din aceste instituii este o sarcin important, astfel nct publicul s neleag mai bine importana contribuiei acestora n societate. 54. 1. Administraia penitenciarelor trebuie s aleag cu grij personalul de toate gradele la angajare i la numirile ulterioare. Trebuie acordat importan integritii, laturii umane, capacitii profesionale i aptitudinilor personale care sunt necesare serviciului respectiv. 2. Personalul trebuie angajat, n mod normal, pe perioad nedeterminat ca funcionar n penitenciar. Persoanele respective trebuie s aib statut de funcionari publici i n consecin s beneficieze de securitatea muncii n funcie de comportamentul lor, de eficacitatea muncii, de aptitudinile fizice i mentale i de nivelul de pregtire. Salarizarea trebuie s fie corespunztoare pentru a atrage i a pstra persoanele competente. Avantajele unei cariere i condiiile de lucru trebuie s fie determinate de natura dificil a muncii. 3. De fiecare dat cnd este necesar angajarea unui personal cu jumtate de norm, aceste criterii trebuie s fie aplicate n msura n care ele sunt pertinente. 55. 1. Personalul trebuie s urmeze, dup angajare sau dup un stagiu de pregtire practic, un curs de pregtire general i specializat n ceea ce privete sarcinile lui specifice i va trebui supus unui examen teoretic i practic, cu excepia persoanelor care au calificarea profesional necesar. 2. Pe tot parcursul carierei profesionale, personalul va trebui s-i menin i s-i mbunteasc cunotinele i pregtirea profesional urmnd cursuri de perfecionare organizate periodic de administraie. 3. Trebuie luate msuri pentru a permite personalului ale crui capaciti profesionale vor fi mbuntite s dobndeasc o experien i o pregtire mai cuprinztoare.

169
ANUL I 2005

ACTE JURIDICE EUROPENE

170
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

4. Toi membrii personalului trebuie s ia cunotin, pe parcursul pregtirii lor, de Regulile penitenciare europene i de cerinele Conveniei Europene a Drepturilor Omului. 56. ntregul personal trebuie s se comporte i s-i ndeplineasc responsabilitile astfel nct exemplul lor s aib o influen pozitiv asupra deinuilor i s le ctige acestora respectul. 57. 1. n rndurile personalului trebuie s existe, n msura n care acest lucru este posibil, un numr suficient de specialiti cum ar fi: psihiatri, psihologi, asisteni sociali, profesori, instructori tehnici, profesori de educaie fizic i sport. 2. Acest personal, precum i ali specialiti trebuie s fie, n mod normal, angajai pe o perioad nedeterminat, dar se poate face apel i la lucrtorii voluntari sau cu jumtate de norm, dac acest lucru este necesar i oportun. 58. 1. Administraia penitenciarelor trebuie s se asigure c fiecare instituie este n orice moment sub supravegherea directorului, a directorului adjunct sau a unui funcionar nsrcinat n acest sens. 2. Directorul unei instituii trebuie s aib o calificare corespunztoare postului. 3. Directorul trebuie s fie angajat cu norm ntreag n cadrul instituiei; el trebuie s poat fi contactat n orice moment de ctre administraia penitenciarului. 4. Cnd dou sau mai multe instituii se afl sub autoritatea unui singur director, acesta trebuie s le viziteze frecvent pe toate. Fiecare instituie trebuie s fie condus de un funcionar responsabil. 59. Administraia trebuie s promoveze metode de organizare i sisteme de administrare care s asigure o bun comunicare ntre diferitele categorii de personal ale instituiei i o bun coordonare a serviciilor, mai ales n ceea ce privete tratamentul i reintegrarea social a deinuilor. 60. 1. Directorul, adjunctul acestuia i majoritatea celorlali membri ai personalului instituiei trebuie s vorbeasc limba majoritii deinuilor sau o limb neleas de majoritatea dintre ei. 2. Ori de cte ori este necesar i posibil, trebuie s se recurg la serviciile unui interpret. 61. 1.Trebuie s se ia msuri pentru a se asigura intervenia, la orice or n caz de urgen, a unui medic calificat i cu drept de practic. 2. n instituiile care nu dispun de unul sau mai muli medici cu norm ntreag, trebuie efectuate vizite periodice de ctre un medic angajat cu jumtate de norm sau de un personal autorizat de un serviciu de sntate. 62. Trebuie ncurajat angajarea de personal de ambele sexe n instituiile sau seciile unor instituii n care sunt deinui femei i brbai. 63. 1. Personalul din instituii nu trebuie s foloseasc fora fa de deinui dect n caz de legitim aprare, ncercare de evadare sau n caz de rezisten activ sau pasiv fa de un ordin bazat pe lege sau regulament. Funcionarii care recurg la for trebuie s limiteze utilizarea acesteia la cazurile strict necesare i s informeze imediat directorul n legtur cu incidentul respectiv. 2. Personalul din penitenciare trebuie s beneficieze, dac e necesar, de o pregtire tehnic special pentru a-i putea controla pe deinuii violeni. 3. Cu excepia cazurilor mai deosebite, personalul care intr n contact direct cu deinuii nu trebuie s fie narmat. n plus, nu trebuie niciodat ncredinat o arm unui membru al personalului care nu a fost instruit pe deplin n folosirea acesteia.

ACTE JURIDICE EUROPENE PARTEA A IV-A

Obiectivele tratamentului i regimul

64. Condamnarea la nchisoare reprezint o pedeaps n sine, datorit privrii de libertate. Condiiile de detenie i regimul din penitenciare nu trebuie s mreasc suferina cauzat astfel, cu excepia cazurilor n care segregarea sau meninerea disciplinei o justific. 65. Trebuie ntreprinse toate eforturile n penitenciare pentru a se asigura un regim stabilit i administrat n scopul: a) asigurrii condiiilor de via compatibile cu demnitatea uman i standardele acceptate de comunitate; b) reducerii la minimum a prejudiciilor cauzate de detenie i a diferenelor dintre viaa n penitenciar i viaa n libertate, astfel nct deinuii s nu i piard respectul de sine sau simul responsabilitii personale; c) susinerii i ntririi legturilor cu membrii familiei i cu lumea din exterior n interesul lor i al familiilor lor; d) oferirii unor oportuniti deinuilor pentru mbuntirea competenelor i sporirea anselor de reintegrare n societate dup eliberare. 66. n acest scop, toate resursele curative, educative, morale, spirituale i orice alte resurse necesare trebuie s fie disponibile i utilizate pentru a satisface necesitile deinuilor de tratament personalizat. n consecin, trebuie s se prevad: a) asisten, ndrumare spiritual i posibilitatea de a munci, de a beneficia de o orientare i de o pregtire profesional, de a efectua studii, de a face sport, de a nva cum s se comporte n societate, de consultan, de a lua parte la activiti de grup i de recreere; b) dispoziii pentru ca aceste activiti s se realizeze, n msura posibilului, pentru mrirea numrului de contacte i a oportunitilor din comunitatea exterioar, astfel nct s se faciliteze reintegrarea social a deinuilor; c) proceduri de stabilire i revizuire a programelor de tratament personalizat i de pregtire a deinuilor dup o ampl consultare a personalului implicat i, n msura posibilului, a deinuilor n cauz; d) sisteme de comunicare i un mod de administrare ce ar favoriza stabilirea unor relaii pozitive ntre personal i deinui, care ar permite elaborarea perspectivelor unor regimuri i programe de tratament eficiente. 67. 1. Pentru a realiza aceste obiective, este de preferat ca tratamentele s fie personalizate; trebuie deci pus n aplicare un sistem flexibil de repartizare a deinuilor, care ar trebui s fie plasai n instituii sau uniti diferite, unde fiecare dintre ei va putea primi pregtirea i tratamentul necesare. 2. Tipul, mrimea, organizarea i capacitatea acestor instituii sau uniti vor depinde n principal de tratamentul ce trebuie aplicat deinuilor. 3. Sistemul de repartizare a deinuilor va ine n ntregime cont de cerinele de securitate i control, dar aceste cerine trebuie s fie minime, compatibile cu securitatea public i cu necesitile fiecrui deinut. Prin urmare, trebuie fcute eforturi pentru plasarea deinuilor n instituii deschise, sau oferirea mai multor posibiliti de a lua legtura cu comunitatea exterioar. n cazul deinuilor de cetenie strin, legturile acestora cu compatrioii trebuie s fie privite ca deosebit de importante. 68. De ndat ce este posibil, dup plasarea n detenie i dup studierea personalitii fiecrui om condamnat la o pedeaps de o anumit durat, acestuia trebuie s i se pregteasc un program de tratament ntr-o instituie potrivit, avnd n vedere datele de care se dispune n ceea ce privete necesitile individuale, capacitile, starea de spirit i, mai ales, dorina de a rmne aproape de familia sa. 69. 1. Deinuii supui unui anumit regim trebuie s aib posibilitatea de a participa, n cadrul instituiei, la activiti care pot duce la dezvoltarea simului responsabilitii, ncrederii n sine i interesului activ fa de propriul lor tratament.

171
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

2. Trebuie s se fac eforturi pentru dezvoltarea metodelor de ncurajare a cooperrii i participrii deinuilor la tratamentul lor. n acest scop, deinuii trebuie ncurajai s i asume, n conformitate cu regula nr. 34, responsabiliti n anumite sectoare de activitate ale instituiei. 70. 1. Pregtirea deinuilor pentru eliberare trebuie s nceap ct mai curnd dup plasarea acestora ntr-o instituie penitenciar. Deinuilor nu trebuie s li se dea de neles c sunt exclui din societate, ci dimpotriv, c, n continuare, fac parte din societate. n acest sens, este bine s se apeleze ct mai mult la instituii sociale i asisteni sociali pentru a ajuta personalul instituiilor la reabilitarea deinuilor i mai ales la meninerea i mbuntirea relaiilor acestora cu familia, cu alte persoane i cu instituiile sociale. Trebuie s se ia msuri compatibile cu legea i sentina, pentru aprarea drepturilor civile, drepturilor la securitate social i a altor beneficii sociale ale deinuilor. 2. Programele de tratament trebuie s includ o dispoziie referitoare la permisiile de ieire din penitenciar, care ar trebui acordate ntr-un numr ct mai mare pe motive medicale, educative, profesionale, familiale i alte motive sociale. 3. Persoanele de alt cetenie trebuie s beneficieze i ele de aceste permisii de ieire din penitenciar, numai pe motiv de cetenie. Mai mult, totul trebuie pus n aplicare pentru a le permite s participe la activitile prevzute de regimul lor n scopul atenurii sentimentului de izolare.
Munca

172
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

71. 1. Munca n nchisoare ar trebui considerat un element pozitiv de tratament, pregtire i de management al instituiei. 2. Deinuilor condamnai li se poate cere s munceasc, n funcie de aptitudinea lor fizic i mental i de sfatul medicului. 3. Deinuilor trebuie s li se ofere de lucru pe o perioad suficient de timp sau, dac este cazul, s li se propun alte activiti utile pentru ca acetia s aib o ocupaie n perioada normal a unei zile de lucru. 4. n msura posibilului, aceast munc trebuie s menin sau s mreasc posibilitatea deinutului de a-i ctiga n mod normal existena dup ieirea din penitenciar. 5. Trebuie s li se asigure deinuilor, i n special tinerilor, o pregtire profesional ntr-o meserie util, de care acetia s profite. 6. n limitele compatibile cu o selecie profesional adecvat i cu cerinele administrrii i disciplinei instituiei, deinuilor trebuie s li se ofere posibilitatea de a-i alege meseria pe care doresc s o practice. 72. 1. Organizarea i metodele de lucru din cadrul instituiei trebuie s fie ct mai apropiate de cele ale unei munci asemntoare n comunitate, n scopul pregtirii deinuilor pentru condiiile normale ale lucrului n libertate, fiind respectate normele tehnice n vigoare i metodele moderne de gestiune i producie. 2. Dorina de a se ajunge la un profit financiar de pe urma muncii n penitenciar poate s aib ca efect creterea i ameliorarea calitii pregtirii, dar interesele deinuilor i tratamentul lor nu trebuie s fie subordonate acestui scop. 73. Munca oferit deinuilor trebuie s fie asigurat de administraia din penitenciar: a) fie n propriile stabilimente, ateliere i exploatri agricole; b) fie n colaborare cu ntreprinztorii privai din cadrul sau din afara instituiei. n acest caz, angajatorii trebuie s plteasc salariul datorat n mod normal, innd cont i de rentabilitatea deinuilor. 74. 1. Securitatea i igiena trebuie s fie asigurate n condiii similare cu cele de care beneficiaz muncitorii aflai n libertate.

ACTE JURIDICE EUROPENE

2. Trebuie luate msuri pentru indemnizarea deinuilor, victime ale unor accidente de munc i boli profesionale, n aceleai condiii prevzute de lege pentru muncitorii aflai n libertate. 75. 1. Numrul maxim de ore de munc pe zi i pe sptmn al deinuilor trebuie fixat n conformitate cu reglementrile sau uzanele locale referitoare la angajarea muncitorilor liberi. 2. Deinuii trebuie s beneficieze de cel puin o zi liber pe sptmn i de suficient timp pentru a se pregti i a se ocupa de activitile prevzute de tratamentul acordat pentru reintegrarea lor n societate. 76. 1. Munca deinuilor trebuie s fie remunerat n mod echitabil. 2. Regulamentul trebuie s le permit deinuilor utilizarea cel puin a unei pri din remuneraie n scopul achiziionrii de obiecte autorizate de regulament, destinate utilizrii personale, i transmiterea altei pri familiilor acestora sau altor persoane autorizate. 3. Regulamentul ar trebui, de asemenea, s prevad ca o parte din remuneraie s fie reinut de ctre administraie n vederea constituirii unui fond de economii care s fie nmnat deinutului la eliberare.
Educaia 77. n fiecare instituie trebuie implementat un program educaional complet pentru a oferi tuturor deinuilor posibilitatea de a-i cultiva anumite necesiti sau aspiraii. Obiectivele acestor tipuri de programe ar trebui s fie mrirea anselor de reintegrare social a deinuilor, susinerea moralului lor, ameliorarea comportamentului i sprijinirea lor n scopul pstrrii demnitii lor morale. 78. Educaia trebuie considerat o activitate a regimului penitenciar, care are acelai statut ca i munca, cu condiia integrrii ei n orarul normal de munc i n programul de tratament personalizat. 79. Administraia penitenciarelor trebuie s acorde o atenie deosebit educaiei tinerilor deinui, n special a celor de alt cetenie sau a celor care au anumite necesiti culturale sau etnice. 80. Trebuie s se elaboreze programe speciale de recuperare a deinuilor care au probleme deosebite, de pild a analfabeilor. 81. n msura posibilitilor, educaia trebuie: a. s fie integrat n sistemul de educaie public astfel nct cei interesai s i poat continua cu uurin pregtirea dup ieirea din penitenciar; b. s aib loc n instituii de nvmnt din afara penitenciarului. 82. Fiecare instituie va fi dotat cu o bibliotec destinat tuturor categoriilor de deinui; ea va fi actualizat n mod corespunztor cu o gam larg de opere recreative i instructive, iar deinuii vor fi ncurajai s le foloseasc n ntregime. Biblioteca penitenciarului trebuie s fie organizat cu sprijinul bibliotecilor publice, dac acest lucru este posibil. Educaia fizic, sportul i recreerea

173
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

83. Regimurile din penitenciar trebuie s recunoasc importana pe care o au pentru sntatea fizic i mental a deinuilor activitile care vizeaz meninerea deinuilor ntr-o form fizic bun i posibilitatea de a efectua exerciii fizice i de a se distra. 84. n consecin, un bun program de educaie fizic, de sport i de activiti recreative trebuie s fie pus n aplicare n cadrul unui sistem de tratament i pregtire. n acest sens, terenul, instalaiile i echipamentul trebuie s fie puse la dispoziia deinuilor. 85. Administraiile penitenciarelor trebuie s se asigure c deinuii care particip la acest program posed calitile fizice necesare. Trebuie s se ia msuri speciale, sub ndrumarea unui doctor, pentru a se organiza edine de educaie fizic i de terapie curativ a deinuilor care au nevoie de ele.

ACTE JURIDICE EUROPENE

86. Orice deinut care nu lucreaz n aer liber sau care nu se afl ntr-o instituie deschis trebuie s aib dreptul, n cazul n care condiiile meteorologice o permit, de a se plimba cel puin o or pe zi, de a face exerciii fizice n aer liber, adpostindu-se ct mai mult cu putin de intemperii.
Regimul de pregtire pentru eliberare

87. Toi deinuii trebuie s beneficieze de dispoziii care s i ajute, o dat cu revenirea n societate, s i reia viaa familial i s i gseasc un loc de munc dup ieirea din penitenciar. n acest scop trebuie s se prevad proceduri i cursuri speciale. 88. n ceea ce privete deinuii condamnai la pedepse cu o durat mai mare, trebuie s se ia msuri pentru a asigura reintegrarea progresiv a acestora n societate. Acest scop poate fi atins mai ales printr-un program de pregtire n vederea eliberrii, organizat n instituia respectiv sau ntr-o alt instituie abilitat, sau prin eliberare condiionat nsoit de supraveghere i de o asisten social eficient. 89. 1. Administraiile penitenciarelor trebuie s lucreze n strns colaborare cu serviciile sociale i organismele care asist deinuii eliberai, pentru reintegrarea n societate, n special n vederea relurii vieii de familie i gsirii unui loc de munc. 2. Trebuie luate msuri pentru a se asigura c deinuii eliberai dispun de documentele de identitate necesare i c sunt asistai n gsirea unei locuine i a unui loc de munc adecvate. Ei trebuie, de asemenea, s dispun de mijloacele necesare de subzisten n perioada imediat urmtoare eliberrii, de mbrcmintea necesar pentru anotimpul respectiv i de mijloace pentru a ajunge la destinaie. 3. Reprezentanii agreai de serviciile sau organismele sociale trebuie s aib posibilitatea de a vizita instituia penitenciar i de a discuta cu deinuii n scopul de a-i ajuta s se pregteasc pentru eliberare i pentru programul de asisten ulterior punerii n libertate.
PARTEA A V-A

Reguli adiionale aplicabile anumitor categorii de deinui

90. Administraiile din penitenciare trebuie s se inspire din ansamblul de reguli, n msura n care acestea pot fi puse n aplicare n mod eficient, n ceea ce privete categoriile speciale de deinui pentru care sunt prevzute regulile adiionale de mai jos.

174
ANUL I 2005

Deinuii n prevenie

91. Fr a prejudicia dispoziiile legale referitoare la protejarea libertii individuale i urmnd procedura aplicabil, deinuii n prevenie, care se bucur de prezumia de nevinovie pn cnd li se stabilete vinovia, trebuie s beneficieze de avantajele care le pot fi acordate conform regulii nr. 90 i trebuie s fie tratai conform restriciilor impuse de procedura penal i securitatea instituiei. 92. 1. Orice deinut n prevenie trebuie s i poat informa imediat familia n legtur cu nchiderea sa n penitenciar. Oricrui deinut de acest tip trebuie s i se acorde toate facilitile rezonabile pentru a putea comunica cu familia, cu prietenii i cu persoanele cu care este n legitimul su interes s intre n contact. 2. El trebuie de asemenea s aib dreptul de a primi, n condiii total satisfctoare din punct de vedere uman, vizite ale acestor persoane, supuse doar restriciilor i supravegherii necesare n interesul administrrii justiiei, securitii i bunei ordini a instituiei. 3. Dac un deinut n prevenie nu dorete s intre n contact cu una din aceste persoane, administraia penitenciarului trebuie s intervin doar n cazuri justificate, cum ar fi, de pild, vrsta, starea mental sau orice alt incapacitate a deinutului.

Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

93. Orice deinut n prevenie are dreptul, de la plasarea sa n penitenciar, s-i aleag un avocat sau s cear desemnarea unui avocat din oficiu, atunci cnd acest lucru este posibil, s primeasc vizitele avocatului n vederea aprrii la proces, s pregteasc i s i nmneze acestuia instruciuni confideniale, precum i s primeasc de la avocat instruciuni de acest tip. La cerere, deinutului trebuie s i se acorde orice facilitate n acest sens. El trebuie s fie asistat n mod gratuit de un interpret n raporturile sale eseniale cu administraia i cu aprarea. ntrevederile ntre avocat i deinut pot fi urmrite pe cale vizual, dar nu i audio (direct sau indirect) de ctre un funcionar al poliiei sau al instituiei. Repartizarea deinuilor n prevenie trebuie s respecte regula nr. 11 alin. 3. 94. Deinuilor n prevenie trebuie s li se ofere posibilitatea de a avea camere separate, cu excepia cazurilor n care mprejurrile determin c acest lucru nu este de dorit. 95. 1. Deinuilor n prevenie trebuie s li se dea posibilitatea de a purta hainele personale dac acestea sunt curate i adecvate. 2. n caz contrar, trebuie s li se ofere o mbrcminte adecvat. 3. n lipsa unor haine personale adecvate, deinutului n prevenie trebuie s i se ofere un costum civil n stare bun pentru apariia acestuia n faa instanei sau pentru ieirile autorizate. 96. Orice deinut n prevenie trebuie s aib posibilitatea de a munci, n msura posibilitilor, dar nu trebuie obligat n acest sens. n cazul n care muncete, el trebuie s fie remunerat ca i ceilali deinui. Dac exist programe de studii i pregtire profesional, el trebuie ncurajat s beneficieze de ele. 97. Orice deinut n prevenie trebuie s fie autorizat s i procure, pe propria sa cheltuial sau pe cheltuiala unei tere pri, ziare, cri, materialul necesar pentru a scrie, precum i alte mijloace de ocupare a timpului n limitele compatibile cu interesele administrrii justiiei, cu securitatea i buna ordine a instituiei. 98. Deinutului n prevenie trebuie s i se ofere posibilitatea de a primi vizita i ngrijirile medicului su a dentistului personal, dac cererea sa este justificat. n cazul unui refuz, acesta trebuie s fie motivat. Astfel de cheltuielile medicale nu vor fi suportate de administraia penitenciarului.
Deinuii condamnai printr-o procedur nepenal

Deinuii alienai mental sau anormali

Revista de [tiin\e penale

100. 1. Persoanele alienate mental nu trebuie s fie nchise n penitenciare i trebuie s se ia msuri pentru transferarea ct mai rapid a acestora n instituii adecvate bolnavilor mental. 2. Instituiile sau seciile specializate aflate sub control medical trebuie s fie organizate pentru inerea sub observaie i tratamentul deinuilor atini de alte afeciuni sau tulburri mentale. 3. Serviciul medical sau psihiatric al instituiilor penitenciare trebuie s asigure tratamentul psihiatric al tuturor deinuilor care au nevoie de un astfel de tratament. 4. Dac e necesar, i cu aprobarea organismelor competente, dup punerea n libertate a deinutului, trebuie s se ia msuri de continuare a tratamentului psihiatric i de asigurare a unei asistene sociale psihiatrice post-penitenciare.

ANUL I 2005

99. n statele n care legislaia prevede nchisoarea pentru pedepsele privative de libertate, rezultnd dintr-o decizie judectoreasc ca urmare a unei proceduri nepenale, aceti deinui nu trebuie s fie supui mai multor restricii, nici s fie tratai cu mai mult severitate dect este necesar pentru asigurarea securitii i meninerea ordinii. Tratamentul acestora nu trebuie s fie mai puin favorizant dect cel al deinuilor n prevenie, excepie fcnd, totui, obligaia de a munci.

175

ACTE JURIDICE EUROPENE

RECOMANDAREA NR. R (80) 11 A COMITETULUI DE MINITRI CTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA DETENIA N ATEPTAREA JUDECRII
(adoptat de ctre Comitetul de Minitri la 27 iunie 1980 la cea de-a 31-a adunare a Reprezentanilor Minitrilor)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [...] Recomand guvernelor statelor membre s asigure ca legislaia i practica lor n cazuri care implic detenia n ateptarea procesului s se cluzeasc dup urmtoarele principii.
I. PRINCIPII GENERALE

1. Fiind considerat nevinovat pn i se dovedete vinovia, nici o persoan nvinuit de o infraciune nu va fi supus deteniei n ateptarea judecrii dect dac circumstanele impun cu necesitate acest lucru. Detenia n ateptarea judecrii va fi considerat o msur excepional i nu va fi niciodat obligatorie, nici nu va fi folosit n scopuri punitive.
II. PRINCIPII APLICABILE HOTRRILOR PRIVIND DETENIA N ATEPTAREA JUDECRII

176
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

2. O persoan nvinuit de svrirea unei infraciuni i privat de libertate va fi adus imediat n faa unui judector sau a altei persoane autorizate prin lege s exercite competen judectoreasc (denumit n continuare autoritate judectoreasc). Atunci cnd persoana implicat este adus n faa autoritii judectoreti, hotrrea privind detenia va fi luat fr ntrziere. 3. Detenia n ateptarea judecrii poate fi dispus numai dac exist suspiciuni ntemeiate c persoana respectiv a comis infraciunea de care este acuzat i dac exist motive ntemeiate pentru a crede c exist unul sau mai multe dintre urmtoarele cauze: pericolul de a fugi; pericolul de a mpiedica cursul justiiei; pericolul de a comite o infraciune grav. 4. Chiar atunci cnd nu poate fi demonstrat existena unuia dintre pericolele mai sus menionate, detenia n ateptarea judecrii poate fi totui justificat, n mod excepional, n anumite cazuri de infraciuni deosebit de grave. 5. Atunci cnd analizeaz dac trebuie dispus detenia n ateptarea judecrii, autoritatea judectoreasc va ine cont de circumstanele cazului individual i mai ales de factori cum sunt cei de mai jos: natura i gravitatea infraciunii; pertinena dovezilor c persoana respectiv a comis infraciunea; pedeapsa care poate fi impus n eventualitatea condamnrii; caracterul, antecedentele, situaia personal i social ale persoanei respective i, mai ales, legturile sale cu comunitatea; comportamentul persoanei respective, mai ales modul n care i-a ndeplinit orice obligaie care i-a fost impus n timpul procedurilor penale anterioare. 6. Trebuie acordat atenie dezvoltrii serviciilor destinate s mbunteasc informaiile puse la dispoziia autoritii judectoreti despre situaia personal i social ale persoanei respective. 7. Detenia n ateptarea judecrii nu va fi dispus dac privarea de libertate ar fi disproporionat n raport cu natura infraciunii i cu pedeapsa presupus de aceasta. 8. Dac se dispune detenia, ncheierea judectoreasc va indica n mod ct mai exact coninutul acuzaiei i motivele n baza crora a fost luat decizia. ncheierea trebuie comunicat imediat persoanei implicate, care va primi o copie a acesteia.

ACTE JURIDICE EUROPENE

9. Oricnd poate fi dispus detenia n ateptarea judecrii, n conformitate cu principiile menionate mai sus, autoritatea judectoreasc va analiza dac poate fi evitat folosirea deteniunii prin impunerea unor msuri alternative cum sunt cele amintite n principiul 15. 10. Persoana implicat va fi ndreptit s fie legal reprezentat naintea autoritii judectoreti n orice situaie sau cnd se pune sau este posibil s se pun problema deteniunii n ateptarea judecrii. Dac se dispune detenia n ateptarea judecrii, i se va acorda ct mai curnd posibil asisten juridic din oficiu, dac nu i-o permite. 11. Orice persoan mpotriva creia se dispune detenia n ateptarea judecrii va avea dreptul s fac apel mpotriva hotrrii i s solicite elliberarea. 12. Persoana mpotriva creia se dispune detenia n ateptarea judecrii va fi informat despre drepturile sale, mai ales despre dreptul de a fi reprezentat legal, dreptul de a cere asisten juridic i dreptul de a face apel i de a solicita eliberarea. 13. Detenia n ateptarea judecrii nu se va prelungi mai mult dect este necesar n lumina obiectivelor stabilite n principiul 3, nici nu va fi continuat dac perioada petrecut n detenie n ateptarea judecrii ar fi disproporionat fa de sentina care poate fi pronunat n cazul condamnrii. 14. Detenia n ateptarea judecrii va fi revizuit la intervale rezonabil de scurte, fixate prin lege sau de autoritatea judectoreasc. n aceast revizuire se va ine cont de detaliile aprute dup ce persoana respectiv a fost plasat n detenie.
III. PRINCIPII APLICABILE MSURILOR ALTERNATIVE

IV. PRINCIPII APLICABILE ANCHETEI I PROCESULUI

16. Anchetarea nvinuirilor aduse persoanei deinute n ateptarea judecrii i procedurile de pn la judecare vor fi ntotdeauna efectuate ntr-un termen ct mai scurt cu putin pentru a reduce la minimum perioada arestrii. Se vor face toate eforturile posibile n acest sens. n efectuarea anchetei i n aducerea persoanei respective n faa instanei, autoritile implicate vor acorda prioritate persoanelor reinute.

Revista de [tiin\e penale

15. Cnd examineaz dac poate fi evitat detenia n ateptarea judecrii, autoritatea judectoreasc va lua n considerare toate msurile alternative disponibile, care pot include urmtoarele: promisiunea persoanei de a se prezenta naintea autoritii judectoreti cum i cnd i se cere, ca s nu mpiedice cursul justiiei; obligaia de a locui la o adres specificat (de ex., la domiciliu, cmin, o instituie specializat pentru minori etc.) n condiiile impuse de autoritatea judectoreasc; restricia de a prsi sau a merge ntr-o localitate sau loc specificat fr autorizaie; ordinul de a raporta periodic anumitor autoriti (de ex., instanei, poliiei etc.); predarea paaportului sau a altor acte de identitate; prevederea cauiunii sau a altor forme de garanie pentru persoana respectiv, innd cont de mijloacele sale materiale; prevederea unei garanii; supravegherea i asistena asigurate de o agenie numit de autoritatea judectoreasc. Astfel de msuri vor fi anunate n scris i vor fi clar explicate persoanei implicate, care va fi avertizat c poate fi arestat dac nu le respect. Persoana creia i sunt impuse msuri alternative va beneficia, dac acea msur o impune, de aceleai garanii care sunt acordate prin prezenta recomandare unei persoane aflate n detenie n ateptarea judecrii.

177
ANUL I 2005

ACTE JURIDICE EUROPENE

17. Perioada petrecut n detenie n ateptarea judecrii va fi dedus din termenul condamnrii. 18. Se va acorda atenie constituirii sau dezvoltrii unei scheme de compensare a persoanelor care au petrecut o perioad n detenie n ateptarea judecrii i nu au fost condamnate.

B. PREVENIREA {I COMBATEREA CRIMINALIT+|II


RECOMANDAREA REC (2001) 10 A COMITETULUI DE MINISTRI CTRE STATELE MEMBRE PRIVIND CODUL EUROPEAN DE ETIC AL POLIIEI
(adoptat de ctre Comitetul de Minitri la 19 septembrie 2001, n cadrul celei de-a 765-a reuniuni a Delegailor Minitrilor)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [...] Recomand guvernelor statelor membre s se inspire, n legislaia i practicile interne ale acestora i n codurile lor de conduit n materie de poliie, din principiile enunate n Codul european de etic al poliiei, ce figureaz n anexa la prezenta recomandare, n vederea aplicrii lor progresive i asigurrii unei difuzri ct mai ample a acestui text.
Anex la Recomandarea Rec (2001) 10 CODUL EUROPEAN DE ETIC AL POLIIEI
DEFINIREA SFEREI DE APLICARE

Prezentul cod se aplic forelor sau serviciilor de poliie publice tradiionale sau altor organe autorizate i/sau controlate de puterile publice, al cror prim obiectiv const n a asigura meninerea ordinii ntr-o societate civil i care sunt autorizate de stat s aplice fora i/sau puteri speciale, pentru a atinge acest obiectiv.
I. OBIECTIVELE POLIIEI

178
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

1. Principalele scopuri ale poliiei constau, ntr-o societate democratic condus de principiul preeminenei dreptului, n urmtoarele: a asigura meninerea linitii publice, respectul legii i ordinii n cadrul societii; a proteja i respecta libertile i drepturile fundamentale ale individului care sunt consacrate, ndeosebi, de ctre Convenia European a Drepturilor Omului; a preveni i a combate criminalitatea; a depista criminalitatea; a oferi asisten i servicii populaiei.
II. BAZELE JURIDICE ALE POLIIEI

2. Poliia este un organ public, care trebuie instituit prin lege. 3. Operaiunile poliiei trebuie s fie ntotdeauna ndeplinite conform dreptului intern i normelor internaionale acceptate de ri. 4. Legislaia de organizare a poliiei trebuie s fie accesibil cetenilor i suficient de clar i precis; n caz contrar aceasta trebuie completat prin regulamente de asemenea accesibile cetenilor i clare.

ACTE JURIDICE EUROPENE

5. Personalul poliiei este supus aceleiai legislaii ca i cetenii obinuii, unele excepii de la acest principiu pot fi justificate doar n vederea asigurrii unei bune desfurri a sarcinilor poliiei, ntr-o societate democratic.
III. POLIIA I SISTEMUL DE JUSTIIE PENAL

6. O distincie net trebuie stabilit ntre rolul poliiei i cel al sistemului judiciar, al parchetului i al sistemului penitenciar; poliia nu trebuie s aib nici o putere de control asupra acestor organe. 7. Poliia trebuie s respecte, cu strictee, independena i imparialitatea judectorilor; poliia nu trebuie nici s ridice obiecii fa de hotrrile judectoreti sau deciziile judiciare legitime, nici s mpiedice executarea lor. 8. Poliia nu trebuie, n principiu, s exercite funciuni judiciare. Orice delegare de putere judiciar trebuie s fie limitat i prevzut prin lege. Trebuie ca ntotdeauna s fie posibil contestarea n faa unui organ judiciar a tuturor actelor, deciziilor sau omisiunilor poliiei privind drepturile indivizilor. 9. Este cazul s se asigure o cooperare funcional i corespunztoare ntre poliie i ministerul public. n rile unde poliia se afl sub autoritatea ministerului public sau judectorilor de instrucie, ea trebuie s primeasc instruciuni clare n privina prioritilor care determin politica anchetelor criminale i desfurarea diferitelor anchete criminale. Poliia trebuie s informeze judectorii de instrucie sau ministerul public de modul n care instruciunile lor sunt aplicate i, mai ales, trebuie s i in la curent cu evoluia cazurilor penale. 10. Poliia trebuie s respecte rolul avocailor aprrii n procesele de justiie penal i, dac este necesar, s contribuie la asigurarea dreptului efectiv de a avea acces la asisten juridic, n mod deosebit pentru persoanele private de libertate. 11. Poliia nu trebuie s se substituie personalului penitenciar, cu excepia cazurilor de urgen.
IV. ORGANIZAREA STRUCTURILOR POLIIEI

A. Generaliti 12. Poliia trebuie s fie organizat n aa fel nct membrii si s beneficieze de respectul populaiei, att ca profesioniti nsrcinai cu aplicarea legii, ct i ca prestatori de servicii. 13. Serviciile de poliie trebuie s-i exercite misiunile de poliie, ntr-o societate civil, sub responsabilitatea autoritilor civile. 14. Poliia i personalul n uniform trebuie n mod normal s fie recunoscui cu uurin. 15. Serviciul de poliie trebuie s beneficieze de o independen operaional suficient, vizavi de alte organe ale statului, n ndeplinirea sarcinilor de poliie care-i revin i de care trebuie s fie pe deplin responsabil. 16. Cadrele poliiei trebuie s fie, la toate nivelurile ierarhice, personal responsabile de actele lor, de neglijenele sau de ordinele date subordonailor lor. 17. Organizarea poliiei trebuie s cuprind o reea de comand clar definit. Trebuie s fie posibil, n toate cazurile, determinarea superiorului responsabil de actele de neglijen ale unui membru din personalul de poliie. 18. Poliia trebuie s fie organizat astfel nct s promoveze bunele raporturi ntre poliie i populaie i, eventual, o cooperare efectiv cu celelalte organisme, asociaii locale, organizaii nonguvernamentale i ali reprezentani ai populaiei, cuprinznd grupurile etnice minoritare. 19. Serviciile de poliie trebuie s fie pregtite s furnizeze cetenilor informaii obiective despre activitile lor, fr ns a dezvlui informaii confideniale. Trebuie elaborate liniile directoare profesionale, care guverneaz raporturile cu mass-media.

179
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

20. Organizarea serviciilor de poliie trebuie s cuprind msuri eficace, pentru a garanta integritatea personalului de poliie i comportamentul adecvat al acestuia n executarea misiunilor i, n special, respectarea libertilor i drepturilor fundamentale ale persoanei, n mod particular, stabilite de Convenia European a Drepturilor Omului. 21. Msuri eficiente pentru prevenirea i lupta mpotriva corupiei trebuie aplicate la toate nivelurile serviciilor de poliie.
B. Calificative, recrutri i fidelitatea personalului de poliie

22. Personalul de poliie, oricare ar fi nivelul la care se angajeaz, trebuie s fie recrutat pe baza competenei i experienei personale, care trebuie adaptate obiectivelor poliiei. 23. Personalul de poliie ar trebui s fie n msur s dea dovad de discernmnt, de deschidere intelectual, de maturitate, de sim justiiar, de capaciti de comunicare i, dac este cazul, de aptitudini de conducere i organizare. El trebuie s aib i o bun putere de nelegere a problemelor sociale, culturale i comunitare. 24. Persoanele care au fost recunoscute vinovate de infraciuni grave nu trebuie s dein funcii n poliie. 25. Procedurile de recrutare trebuie s se bazeze pe criterii obiective i nediscriminatorii i s se fac conform unui examen obligatoriu al candidaturilor. Trebuie, n plus, aplicat o politic prin care s se recruteze brbai i femei, reprezentnd diverse categorii ale societii, printre care grupurile etnice minoritare, obiectivul ultim fiind ca personalul de poliie s reflecte societatea n serviciul creia se gsete.
C. Formarea personalului de poliie 26. Formarea personalului de poliie trebuie s se bazeze pe principiile fundamentale, cum ar fi democraia, statul de drept i protecia drepturilor omului trebuie s se realizeze n funcie de obiectivele poliiei. 27. Formarea general a personalului de poliie trebuie s fie ct mai deschis posibil pentru societate. 28. Formarea general iniial ar trebui, de preferin, s fie urmat de perioade regulate de formare continu i de formare specializat i, dac este cazul, de formare pentru sarcini speciale i de gestiune. 29. O formare practic privind aplicarea forei i limitele acesteia referitoare la principiile stabilite n materie de drepturi ale omului i, mai ales, a Conveniei Europene a Drepturilor Omului i a jurisprudenei corespondente trebuie integrat n formarea poliitilor la toate nivelurile. 30. Formarea personalului de politie trebuie sa integreze pe deplin necesitatea de a combate rasismul i xenofobia. D. Drepturile personalului de poliie

180
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

31. Personalul de poliie trebuie, n general, s beneficieze de aceleai drepturi civile i politice ca i ceilali ceteni. Restriciile privind aceste drepturi nu sunt posibile, dect dac ele sunt necesare n exercitarea funciilor poliiei, ntr-o societate democrat, n conformitate cu legea i cu Convenia European a Drepturilor Omului. 32. Personalul de poliie trebuie s beneficieze, n calitate de funcionari, de o gam de drepturi sociale i economice, ct mai mare posibil. Trebuie s beneficieze, n special, de dreptul sindical sau de a participa n instane, de dreptul de percepere a unei remuneraii corespunztoare, de dreptul la o acoperire social i de msuri specifice de protecie a sntii i securitii, innd cont de caracterul particular al activitii poliiei. 33. Orice msur disciplinar luat mpotriva unui membru al poliiei trebuie s fie supus controlului unui organ independent sau a unei instane.

ACTE JURIDICE EUROPENE

34. Autoritatea public trebuie s susin personalul de poliie, pus n cauz ntr-un mod nejustificat, n exercitarea funciunilor sale.
V. PRINCIPII DIRECTOARE VIZND ACIUNEA/INTERVENIA POLIIEI

A. Principii directoare viznd aciunea/intervenia poliiei: principii generale

35. Poliia i toate interveniile poliiei trebuie s respecte dreptul oricrei persoane la via. 36. Poliia nu trebuie s aplice, s ncurajeze sau s tolereze acte de tortur, tratamente sau pedepse inumane sau degradante, n orice circumstan s-ar afla. 37. Poliia nu poate recurge la for dect n caz de necesitate absolut, i numai n msura necesar atingerii unui obiectiv legitim. 38. Poliia trebuie s verifice, n mod sistematic, legalitatea operaiunilor pe care i le-a propus s le execute. 39. Personalul de poliie trebuie s execute ordinele date n mod regulamentar de superiori, dar are datoria de a se abine de la executarea celor care sunt evident ilegale i de a face raport privind acest subiect, fr a se teme de eventuale sanciuni n astfel de situaii. 40. Poliia trebuie s-i ndeplineasc misiunile, ntr-o manier echitabila, inspirndu-se, n special, din principiul de imparialitate i de nediscriminare. 41. Poliia nu trebuie s lezeze dreptul fiecruia la viaa sa privat, dect n caz de necesitate absolut i numai n msura necesar pentru realizarea obiectivului legitim. 42. Adunarea, stocarea i utilizarea datelor personale de ctre poliie trebuie s fie n conformitate cu principiile internaionale privind protecia datelor i, n special, s se limiteze la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale, legitime i specifice. 43. n ndeplinirea misiunii sale, poliia trebuie ntotdeauna s vegheze la spiritul drepturilor fundamentale ale fiecruia, precum i la libertatea de gndire, de contiin, de religie, de exprimare, de reuniune pacifist, de circulaie i dreptul asupra bunurilor sale. 44. Personalul de poliie trebuie s acioneze cu integritate i respect fa de populaie, innd cont, n mod special, de situaia indivizilor care fac parte din grupuri vulnerabile. 45. Personalul de poliie trebuie n mod normal, n timpul interveniilor lui, s fie n msur s ateste calitatea sa de membru al poliiei i identitatea sa profesional. 46. Personalul de poliie trebuie s se opun tuturor formelor de corupie din poliie. Trebuie s-i informeze superiorii i celelalte organe competente despre toate cazurile de corupie din poliie.
B. Principii directoare viznd aciunea/intervenia poliiei: situatii specifice 1. Anchetele poliiei 47. Anchetele poliiei trebuie s fie fondate, cel puin, pe supoziii rezonabile c a fost sau va fi comis o infraciune. 48. Poliia trebuie s respecte principiile, potrivit crora oricine este acuzat de un delict penal trebuie presupus a fi nevinovat, pn ce acesta va fi gsit vinovat de o instan judectoreasc, i trebuie s beneficieze de anumite drepturi, n special de acela de a fi informat, n cel mai scurt timp, de acuzaia formulat mpotriva sa i de a pregti aprarea sa, fie personal, fie prin intermediul unui avocat ales de el. 49. Anchetele poliiei trebuie s fie obiective i echitabile. Ele trebuie s in cont de nevoile specifice ale persoanelor, cum ar fi: copiii, adolescenii, femeile, membrii minoritilor, cuprinznd minoritile etnice sau persoanele vulnerabile, i s fie adaptate corespunztor. 50. Se vor stabili, innd cont de principiile enunate n articolul 48, liniile directoare cu privire la conduita interogatoriilor de poliie. n special, este vorba de a se asigura c aceste interogatorii se desfoar ntr-un mod echitabil, aceasta nsemnnd ca cei interesai s fie

181
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

informai de motivele interogatoriului i de alte fapte pertinente. Coninutul interogatoriilor de poliie trebuie s fie, n mod sistematic, consemnat. 51. Poliia trebuie s fie contient de necesitile specifice martorilor i trebuie s respecte anumite reguli, inclusiv protecia i asistena care le pot fi asigurate n timpul anchetei, mai ales cnd exist riscul de intimidare a martorilor. 52. Poliia trebuie s asigure victimelor criminalitii susinerea, asistena i informarea de care acestea au nevoie, fr discriminare. 53. Poliia ar trebui s fie n msur s ofere servicii de interpretare/traducere necesare pe toat durata anchetei de poliie.
2. Arestarea / privarea de libertate de ctre poliie

54. Privarea de libertate trebuie s fie pe ct posibil limitat i aplicat innd cont de demnitatea, de vulnerabilitatea i de necesitile individuale ale fiecrei persoane deinute. Plasrile n detenie trebuie s fie, n mod sistematic, consemnate ntr-un registru. 55. Poliia trebuie, n masura n care este posibil conform legii naionale, s informeze rapid orice persoan privat de libertatea sa asupra motivelor acestei privaiuni i asupra acuzaiilor ce i se aduc i totodat sa o informeze fr ntrziere despre procedura aplicabil n cazul su. 56. Poliia trebuie s garanteze securitatea persoanelor deinute, s vegheze la starea lor de sntate, s le asigure condiiile satisfctoare de igien i o alimentaie adecvat. Celulele de poliie prevzute n acest scop trebuie s aib dimensiuni rezonabile, s fie iluminate i ventilate corespunztor i s fie dotate astfel nct s permit odihna. 57. Persoanele private de libertate de ctre poliie trebuie s aib dreptul ca mandatul lor de reinere s fie notificat unei tere persoane, aleas de ele, s beneficieze de un avocat i s poat fi examinat de un medic, n msura n care este posibil i n conformitate cu opiunea lor. 58. Politia trebuie, pe ct posibil, s separe persoanele reinute n incintele poliiei, suspectate de fi comis infraciuni penale, de persoanele reinute din alt motiv. n mod normal, brbaii trebuie separai de femei, persoanele majore de persoanele minore, private de libertate.
VI. RESPONSABILITATEA I CONTROLUL POLIIEI

182
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

59. Poliia trebuie s fie responsabil n faa statului, cetenilor i reprezentanilor acestora. Ea trebuie s reprezinte obiectul unui control extern eficient. 60. Controlul poliiei de ctre stat trebuie repartizat ntre puterile legislativ, executiv i judectoreasc. 61. Puterile publice trebuie s aplice procedurile efective i impariale de recurs mpotriva poliiei. 62. Ar trebui s se ncurajeze crearea unor mecanisme care s determine responsabilitatea poliiei i care s se bazeze pe comunicare i nelegere reciproc ntre populaie i poliie. 63. Statele membre, supervizate de organele n drept, trebuie s elaboreze coduri de deontologie ale poliiei, care s se bazeaze pe principiile enunate n prezenta recomandare.
VII. CERCETAREA I COOPERAREA INTERNAIONAL

64. Statele membre trebuie s favorizeze i s ncurajeze activitile de cercetare n privina poliiei, efectuate de poliia nsi sau de instituiile din exterior. 65. Ar trebui s se promoveze cooperarea internaional n privina problemelor de etic a poliiei i aspectelor aciunilor sale, privitoare la drepturile omului. 66. Mijloacele de promovare a principiilor enunate n prezenta recomandare i aplicarea lor ar trebui s constituie obiectul unei atente examinri din partea Consiliului Europei.

ACTE JURIDICE EUROPENE

C. JUSTI|IA JUVENIL+
RECOMANDAREA REC (2003) 20 A COMITETULUI DE MINITRI CTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA NOILE CI DE TRATAMENT AL DELINCVENEI JUVENILE I ROLUL JUSTIIEI JUVENILE
(adoptat de Comitetul de Minitri la 24 septembrie 2003)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [...] Recomand guvernelor statelor membre: S se conduc n legislaia, politica i practica lor de principiile i msurile prevzute de prezenta recomandare; S aduc prezenta recomandare precum i memorandumul explicativ n atenia tuturor structurilor pertinente, mass-media i publicului; i S recunoasc necesitatea normelor europene separate i distincte privitor la sanciunile i msurile comunitare precum i normele europene penitenciare pentru minori;
I. DEFINIIA

n prezenta recomandare: minor / juvenil nseamn persoana care a atins vrsta de rspundere penal dar nu i majoratul; totui prezenta recomandare se poate extinde asupra celora care n viitorul apropiat vor atinge sau au atins aceast vrst; delincven semnific faptele care se ncadreaz n sfera dreptului penal. n unele state aceasta se extinde asupra comportamentului antisocial i/sau deviat care face parte din sfera administrativ i civil; sistemul justiiei juvenile este definit ca o component formal a definiiei mai largi care cuprinde toate infraciunile comise de minori. Suplimentar, instanelor de judecat care examineaz cauzele minorilor, sistemul cuprinde structurile oficiale aa ca poliia, procuratura, avocatura, serviciul de probaiune i instituiile penale. Sistemul activeaz n cooperare cu autoritile relevante n domeniul sntii, nvmntului, de asisten social i organele nonguvernamentale din sfera proteciei victimelor i martorilor.
II. O ABORDARE MAI STRATEGIC

1. Obiectivul de baz al justiiei juvenile, al msurilor conexe de abordare a acesteia trebuie s fie: i. de a preveni comiterea i recidiva faptelor de natur penal; ii. de a (re)socializa i a (re)integra infractorii; iii. de a se preocupa de necesitile i interesele victimelor. 2. Sistemul de justiie juvenil trebuie privit ca un component al unei strategii mai largi de prevenire a delincvenei juvenile care ine cont de contextul larg al familiei, colii, vecintii i grupului de cunotine n interiorul cruia are loc comiterea faptei. 3. Resursele trebuie s vizeze n special infraciunile grave, violente care persist, precum i cele care sunt legate de consumul de alcool i droguri. 4. Este necesar elaborarea msurilor mai adecvate i mai eficiente n scopul prevenirii comiterii i recidivei infraciunilor comise de membrii minoritilor etnice, grupurilor de minori, femeilor tinere i de persoane care nu au atins vrsta la care pot fi atrase la rspundere penal. 5. Intervenia n cazul infractorilor minori trebuie pe ct este posibil s se bazeze pe dovezi de ordin tiinific care d rspuns cnd acestea sunt aplicabile, n privina cui i n ce condiii. 6. n scopul prevenirii discriminrii, autoritile publice trebuie s elaboreze declaraii referitoare la eventualele consecine ale politicilor i practicilor noi asupra membrilor tineri ai minoritilor etnice.

183
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE III. REACII NOI

184
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

7. Este necesar continuarea extinderii spectrului de alternative susceptibile s substituie condamnarea formal. Acestea trebuie s fac parte din procedura ordinar, s respecte principiul proporionalitii, s reflecte interesele minorului i s fie aplicabile n cauzele n care responsabilitatea este liber acceptat. 8. n vederea contracarrii infraciunilor grave, violente i comise persistent de minori, statele membre trebuie s elaboreze o gam larg de sanciuni i msuri de natur comunitar care ar fi novatorii, eficiente (dar proporionale). Acestea trebuie direct s vizeze comportamentul infracional dar i necesitile fptuitorului. Msurile comunitare trebuie s-i implice pe prinii sau tutorii minorului (cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este productiv) iar ori de cte ori este posibil i adecvat se cere de a media i de a recupera i compensa prejudiciul cauzat victimei. 9. nvinuirea trebuie s reflecte vrsta i nivelul de maturitate al persoanei, s se ralieze la etapa de dezvoltare a infractorului, iar msurile cu caracter penal s se aplice n mod ascendent dar n pas cu creterea nivelului individual de rspundere. 10. Prinii (sau tutorii i curatorii) trebuie ncurajai s fie contieni i s accepte responsabilitatea care o au n legtur cu comportamentul infracional al copiilor lor minori. Se cere ca acetia s ia parte la edinele din cadrul instanei de judecat (cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este productiv) iar ori de cte ori este posibil este necesar de a le oferi ajutor, susinere i ndrumri. Prinilor i tutorilor trebuie s li se cear s frecventeze cursuri de instruire i consultare, pentru a asigura ca minorul s mearg la coal astfel ajutnd structurile oficiale s implementeze sanciunile i msurile comunitare. 11. Reflectnd tranziia mai ndelungat spre maturitate, tinerii pn la vrsta de 21 de ani, pe ct posibil, trebuie s fie tratai de o manier comparabil cu cea utilizat n cazul minorilor de vrst mai fraged, primii fiind supui acelorai intervenii, atunci cnd judectorul este de prerea c ei nu sunt suficient de maturi pentru a fi atrai la rspundere deplin pentru aciunile comise, similar adulilor. 12. n scopul facilitrii accesului acestora pe piaa forei de munc, este necesar de a depune eforturi n vederea asigurrii ca persoanele tinere pn la vrsta de 21 de ani care au comis infraciuni s fie scutite de obligaia de a dezvlui antecedentele penale potenialilor angajatori, cu excepia cazului cnd natura viitoarei munci presupune aceasta n mod obligatoriu. 13. Statele trebuie s elaboreze instrumente de evaluare a riscului pe care l prezint persoanele n sensul recidivei, astfel nct natura, intensitatea i durata interveniilor s fie proporionale riscului comiterii repetate a infraciunilor, dar s fie conforme cu necesitile infractorului, evitnd atitudinea neglijent fa de principiul proporionalitii. n caz de necesitate, autoritile trebuie ncurajate s ofere informaie, dar ntotdeauna n conformitate cu legislaia care protejeaz confidenialitatea informaiilor. 14. Fiecare etap procesual-penal trebuie s se ncadreze n limite stricte pentru a evita tergiversarea i pentru a asigura o reacie ct mai rapid posibil fa de infraciunile comise de minori. n tot cazul, msurile menite s grbeasc nfptuirea justiiei i s mreasc eficiena acesteia trebuie s fie echilibrate cu noiunea de termen rezonabil al procesului. 15. n cazul n care minorii se afl n arestul poliiei, se vor lua n consideraie statutul lor de minor, vrsta, gradul de vulnerabilitate i de maturitate. Ei trebuie informai despre drepturile i garaniilor lor n mod prompt i ntr-o manier foarte accesibil. La interogatoriile poliiei, minorii trebuie s fie nsoii de printe / tutore sau de un alt adult potrivit. Minorilor trebuie s li se garanteze accesul la avocat i la medic. Minorii nu trebuie deinui n arestul poliiei mai mult de 48 ore n total, iar n cazul infractorilor de vrst foarte fraged se va urmri reducerea chiar i a acestui termen. Detenia minorilor n arestul poliiei trebuie supravegheat de autoritile competente.

ACTE JURIDICE EUROPENE

16. Totui, n ultim instan, n cazul minorilor bnuii de comiterea infraciunii, detenia provizorie nu trebuie s fie mai mare dect 6 luni nainte de judecat. Acest termen poate fi prelungit numai atunci cnd judectorul care nu este implicat n anchetarea cazului cere prelungirea procedurii i dac aceasta este pe deplin justificat de circumstane excepionale. 17. Ori de cte ori este posibil, n cazul bnuiilor minor se vor aplica alternative la detenie aa ca plasarea minorului la rude i stimularea familiilor sau centrelor de plasament s ia minorul. Privarea de libertate nu trebuie s fie niciodat utilizat n calitate de pedeaps iminent, ca form de intimidare sau s serveasc drept substitut al proteciei copilului sau a msurilor de sntate mental. 18. innd cont de factorul preventiv pe care detenia l joac n cazul minorilor bnuii, instanele de judecat trebuie s efectueze o analiz a tuturor riscurilor inerente, n baza informaiilor depline i confirmate referitoare la personalitatea i circumstanele sociale ale minorului respectiv. 19. Pregtirea de liberare a minorilor privai de libertate trebuie s nceap din prima zi de ispire a termenului de pedeaps. O evaluare deplin a riscurilor i a necesitilor trebuie s constituie un prim pas spre planul de reintegrare care i pregtete pe infractori ntr-o manier coordonat cu necesitilor lor care in de educaie, angajarea n cmpul muncii, venituri, sntate, loc de trai, supraveghere, familie i mediu social. 20. Este necesar de a aborda larg momentul reintegrrii, prin intermediul concediilor, instituiilor de tip deschis, liberarea n baz pe permis i uniti de plasament. Resursele vor trebuie investite n msurile de reabilitare dup liberare care n toate cazurile vor fi planificate i implementate n strns cooperare cu autoritile din exterior.
IV. IMPLEMENTAREA

V. DREPTURI I GARANII

VI. MONITORIZAREA, EVALUAREA I RSPNDIREA INFORMAIEI

23. n vederea sporirii fundamentului de cunotine care se refer la politica de intervenie este necesar alocarea fondurilor n vederea efecturii unei evaluri a potenialelor msuri de intervenie i pentru distribuirea acestor informaii practicienilor din domeniu.

Revista de [tiin\e penale

22. Toate reaciile i procedurile consfinite n prezenta recomandare trebuie integrate n contextul de drepturi i garanii prevzute de instrumentele internaionale relevante n domeniu.

ANUL I 2005

21. Reacia la delincvena juvenil poart un caracter planificat, coordonat i realizat de parteneriatele locale care cuprind autoritile publice cheie: poliia, probaiunea, serviciile de asisten social pentru tineri, autoritile judiciare, de plasare n cmpul muncii, de nvmnt, de educaie, sntate i de asigurare cu spaiu locativ precum i sectorul de voluntariat i cel privat. Asemenea parteneriate trebuie s-i ia rspunderea pentru realizarea scopului clar definit, i anume: oferirea instruirii iniiale i continue; planificarea, finanarea i prestarea serviciilor; stabilirea standardelor i monitorizarea realizrii lor; mprtirea informaiei (n conformitate cu cerinele juridice privitoare la protecia informaiei i secretul profesional innd cont de atribuiile specifice ale structurilor respective); i evaluarea eficienei i distribuirea informaiei referitoarea la cele mai reuite practici.

185

ACTE JURIDICE EUROPENE

24. n scopul prevenirii discriminrii pe motive etnice n cadrul sistemului de justiie juvenil i identificrii cazurilor n care sunt imperioase interveniile de ordin cultural specific este necesar de a obine informaii i de a organiza studii privitoare la tratamentul special al minoritilor etnice care se va lua n consideraie la fiece etap a sistemului de justiie juvenil. 25. n vederea contracarrii atitudinii negative este necesar de a informa opinia public i de a ctiga creditul de ncredere al societii prin elaborarea strategiilor informaionale privitoare la delincvena juvenil i referitor la eficiena sistemului de justiie juvenil, prin intermediul unui spectru larg de mijloace ca televiziunea, reeaua Internet. Acest scop se va realiza fr a dezvlui date cu caracter personal sau alte informaii care pot ajuta identificarea unui infractor sau a unei victime concrete.

D. JUSTI|IA }N COMUNITATE
RECOMANDAREA REC NR. 22 (2000) A COMITETULUI DE MINITRI CTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MBUNTIREA APLICRII NORMELOR EUROPENE PRIVIND SANCIUNILE I MSURILE COMUNITARE
(adoptat de Comitetul de Minitri la 29 noiembrie 2000 la cea de-a 731-a adunare a Reprezentanilor Minitrilor)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [...] Recomand guvernelor statelor membre: s se conduc n legislaia i practica lor n ceea ce privete durata sanciunilor i msurilor comunitare de textul revizuit al regulii nr. 5 a Recomandrii nr. R (92) 16 referitoare la normele europene privind sanciunile i msurile aplicate n comunitate, prevzute n Anexa I la prezenta recomandare; s se conduc atunci cnd i revizuiesc legislaia, politica i practica referitoare la elaborarea, adoptarea i aplicarea sanciunilor i msurilor de principiile cuprinse n Anexa II la prezenta recomandare; s asigure cea mai larg difuzare posibil a prezentei recomandri i a raportului privind obinerea unei folosiri mai eficiente a sanciunilor i msurilor comunitare elaborate de Comitetul European pentru Probleme Infracionale, acordnd o atenie special interpretrilor i explicaiilor suplimentare ale anumitor norme europene, dup cum sunt prezentate n paragrafele 129-168 ale raportului mai sus menionat.

186
ANUL I 2005

Anexa I la Recomandarea Rec 22 (2000)


AMENDAMENT LA REGULA NR. 5 A RECOMANDRII NR. R (92) 16 REFERITOARE LA NORMELE EUROPENE PRIVIND SANCIUNILE I MSURILE APLICATE N COMUNITATE

Revista de [tiin\e penale

n mod normal, nici o sanciune sau msur comunitar nu va avea durat nedeterminat. n mod excepional, poate fi impus o sanciune sau msur comunitar nedeterminat infractorilor care, din cauza unei infraciuni grave anterioare sau actuale combinate cu o caracteristic personal specific, reprezint n mod evident o ameninare serioas la adresa vieii, sntii sau siguranei comunitii. Va fi prevzut prin lege revizuirea constant a impunerii unei astfel de sanciuni sau msuri nedeterminate de ctre o organizaie independent a executivului, mputernicit prin lege s o efectueze. Durata sanciunilor i msurilor comunitare va fi stabilit de autoritatea mputernicit s ia hotrrea n cadrul limitelor i conform condiiilor prevzute de lege.

ACTE JURIDICE EUROPENE

Anexa II la Recomandarea Rec 22 (2000)


PRINCIPII CLUZITOARE PENTRU OBINEREA UNEI UTILIZRI MAI LARGI I MAI EFICIENTE A SANCIUNILOR I MSURILOR APLICATE N COMUNITATE

1.

2.

3. 4. 5.

Legislaia Trebuie prevzut un numr suficient de sanciuni i msuri comunitare adecvat variate, cum ar fi: alternative la deteniunea naintea procesului, cum ar fi condiia ca un bnuit s locuiasc la o adres stabilit, s fie supravegheat i asistat de o agenie autorizat de o instan judectoreasc; eliberarea condiionat ca o sanciune independent impus fr pronunarea unei sentine de pedeaps cu nchisoarea; suspendarea executrii unei sentine de pedeaps cu nchisoarea n condiii impuse; munc n folosul comunitii (de ex., munc nepltit n folosul comunitii); compensarea / despgubirea victimei, medierea victiminfractor; dispoziii de tratament pentru infractorii care abuzeaz de droguri sau de alcool i pentru cei care sufer de o tulburare psihic legat de comportamentul lor infracional; supravegherea sporit a anumitor categorii de infractori; limitarea libertii de deplasare, de exemplu prin ordine de interdicie sau monitorizare electronic impus cu respectarea prevederilor regulilor 23 i 55 ale normelor europene; eliberarea condiionat din nchisoare urmat de supraveghere. Pentru a promova aplicarea sanciunilor i msurilor neprivative de libertate, mai ales atunci cnd sunt elaborate noi legi, legiuitorul ar trebui s ia n considerare indicarea unei sanciuni sau msuri neprivative de libertate n locul deteniei ca sanciune de referin pentru anumite infraciuni. Trebuie acordat atenie revizuirii i reducerii prevederilor oficiale care interzic aplicarea sanciunilor i msurilor neprivative de libertate n cazul infraciunilor grave i al recidivei. Trebuie s se prevad introducerea unor noi sanciuni i msuri comunitare de prob. Orice probe trebuie administrate n conformitate cu spiritul normelor europene i atent monitorizate i evaluate. Experimentarea trebuie s se fac n conformitate cu standardele etice ale comunitii internaionale.

Condiiile de baz pentru implementarea eficient a sanciunilor i msurilor comunitare

9. Trebuie nfiinate servicii adecvate pentru aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare, s li se aloce suficiente resurse i care s se dezvolte, dup necesitate, n scopul asigurrii

Revista de [tiin\e penale

Practica de condamnare 6. Trebuie stabilite criterii de condamnare, atunci cnd principiile constituionale i uzanele legale permit acest lucru, i revizuite periodic de legiuitor sau de alte autoriti competente, n scopul, inter alia, de a reduce detenia, de a extinde aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare i de a asigura compensarea victimelor. 7. Autoritile judectoreti trebuie s se implice n procesul de creare i revizuire a politicilor privind aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare i trebuie informate n legtur cu rezultatele acestora, n scopul de a asigura nelegerea naturii acestora n comunitatea juridic. 8. Trebuie acordat o atenie special definirii circumstanelor atenuante care ar da autoritilor judectoreti posibilitatea de a evita folosirea deteniei i de a impune o sanciune sau msur comunitar n locul acesteia.

187
ANUL I 2005

ACTE JURIDICE EUROPENE

ncrederii autoritilor judectoreti n utilitatea sanciunilor i msurilor comunitare, a siguranei comunitii i a mbuntirii situaiei personale i sociale a infractorilor. 10. Serviciile de implementare trebuie s aib un personal de o nalt calificare profesional, recrutat, pregtit i folosit n conformitate cu principiile prevzute n Recomandarea nr. R 12 (97) privind personalul implicat n aplicarea sanciunilor i msurilor, pentru obinerea scopurilor sanciunilor i msurilor comunitare. 11. Activitatea serviciilor de implementare trebuie s se bazeze pe o declaraie explicit a politicii, care descrie funcia, scopurile i valorile lor de baz. Aceast declaraie trebuie s includ aspecte privind obligaiile i drepturile infractorilor, distribuirea eficient a interveniilor i programelor pentru reintegrarea infractorilor, interesele legitime ale victimelor, responsabilitile de organizare pentru sigurana comunitii i colaborarea cu personalul penitenciarelor, al ageniilor i organizaiilor competente i cu persoanele alese din cadrul comunitii. 12. Declaraia politicii trebuie completat cu planuri i practici concepute pentru a informa diferitele organizaii i persoane implicate n implementarea sanciunilor i msurilor comunitare n legtur cu importana de a aciona n scopuri comune i de a mprti cunoaterea reciproc a metodelor de lucru. 13. Trebuie revzut elaborarea prevederilor legale privind revizuirea constant i independent a activitii autoritilor nsrcinate cu aplicarea de ctre persoane experimentate, dup cum o cer normele europene.
Sporirea credibilitii sanciunilor i msurilor comunitare (n rndul autoritilor judectoreti, al ageniilor complementare, al publicului larg i al politicienilor)

188
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

14. Trebuie asigurat cea mai larg difuzare a Recomandrii nr. R (92) 16 referitoare la normele europene privind sanciunile i msurile aplicate n comunitate, n limba naional respectiv. 15. Conductorii politici i administrativi i publicul larg trebuie s primeasc informaii periodice despre beneficiile economice i sociale care rezult din recurgerea redus la detenie i recurgerea sporit la sanciuni i msuri comunitare. Trebuie s existe o politic declarat a relaiilor publice n legtur cu presa local. Informaiile trebuie s sublinieze c sanciunile i msurile comunitare pot implica supravegherea i controlarea eficient a infractorilor. 16. Autoritile judectoreti i personalul serviciilor de implementare trebuie s creeze canale de comunicare care s permit discutarea sistematic a aspectelor practice ale recomandrii i implementrii sanciunilor i msurilor comunitare. 17. Reintegrarea n comunitate fiind un scop important al sanciunilor i msurilor comunitare, serviciile de implementare trebuie s coopereze activ cu comunitile locale, de exemplu, implicnd persoane alese din cadrul comunitii n supravegherea infractorilor sau colabornd la programele locale de prevenire a infracionalitii. 18. Introducerea unor noi sanciuni i msuri comunitare n legislaie i practic trebuie nsoit de campanii active n scopul susinerii de ctre publicul larg.
Iniierea unor programe i intervenii eficiente 19. Trebuie introdus criteriul eficacitii, astfel nct s devin posibil evaluarea din diferite perspective a costurilor i beneficiilor asociate programelor i interveniilor n scopul de a maximiza calitatea rezultatelor acestora. Trebuie stabilite standarde i indicatori ai performanei pentru realizarea programelor i interveniilor. 20. Programele i interveniile trebuie structurate n conformitate cu informaiile obinute din cercetri relevante i realizate de personal calificat. 21. Programele i interveniile pentru reintegrarea infractorilor trebuie s se bazeze pe metode variate. La elaborarea programelor i interveniilor, n contextul sanciunilor i msurilor

ACTE JURIDICE EUROPENE

comunitare, trebuie acordat o atenie special impactului lor probabil asupra infractorilor, mai ales n ceea ce privete: abilitile de baz (de ex., capacitatea de a citi i socoti, de a rezolva probleme, de a se descurca n relaiile personale i familiale, comportament pro-social); nivelul educaional i situaia ocupaional; posibila dependen de droguri, alcool, medicamente; adaptarea orientat spre comunitate. 22. Distribuirea infractorilor la programe i intervenii specifice trebuie s se conduc dup criterii specifice, cum ar fi capacitatea lor de a rspunde interveniei, pericolul pe care se presupune c l reprezint pentru public i / sau pentru personalul responsabil de program sau intervenie i factorii personali sau sociali care se leag de probabilitatea de a recidiva. n acest scop, trebuie dezvoltate i folosite metode sigure de evaluare care s permit aceast distribuire. Trebuie puse la dispoziia autoritilor / persoanelor interesate informaii despre aceste proceduri. 23. Trebuie acordat o atenie special dezvoltrii unor programe i intervenii pentru infractori care au recidivat cu infraciuni grave sau care sunt de ateptat s o fac. n lumina recentelor descoperiri ale cercetrilor, aceste programe i intervenii ar trebui s foloseasc mai ales metode comportamentale cognitive, de exemplu, nvarea infractorilor s se gndeasc la implicaiile comportamentului lor infracional, sporirea contiinei lor de sine i a autocontrolului, recunoaterea i evitarea situaiilor care preced acte infracionale i oferirea posibilitii de a exersa comportamentul pro-social.
Cercetrile asupra sanciunilor i msurilor comunitare 24. Trebuie s se investeasc adecvat n cercetarea pentru a monitoriza realizarea i a evalua rezultatele programelor i interveniilor folosite n aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare. 25. Cercetarea trebuie s ncerce identificarea factorilor care i determin pe infractori s nu mai comit infraciuni ulterioare, dar i a celor care nu reuesc acest lucru. 26. Cercetarea asupra efectelor sanciunilor i msurilor comunitare nu trebuie limitat la simpla nregistrare a condamnrilor dup supraveghere, ci trebuie s foloseasc criterii mai sensibile. Trebuie s examineze, de exemplu, frecvena i gravitatea recidivelor, mpreun cu indicatorii personali i sociali de adaptare n comunitate, i opiniile infractorilor despre aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare. 27. Trebuie s se ncerce pe ct posibil compararea eficienei diferitelor programe. 28. Trebuie realizate statistici care descriu n mod curent msura n care sunt folosite i rezultatele sanciunilor i msurilor comunitare. 29. Trebuie efectuate periodic evaluri calitative i cantitative ale solicitrii personalului n cadrul diferitelor activiti prestate n aplicarea sanciunilor i msurilor comunitare, pentru a asigura un nalt nivel de eficien, moralul ridicat al personalului i sntatea mental a acestuia.

189
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

ACTE JURIDICE EUROPENE

E. MEDIEREA }N CAUZELE PENALE


RECOMANDAREA NR. R (99) 19 A COMITETULUI DE MINITRI CTRE STATELE MEMBRE CU PRIVIRE LA MEDIEREA N MATERIE PENAL
(adoptat de ctre Comitetul de Minitri la 15 septembrie 1999, n cadrul celei de-a 679-a reuniuni a Reprezentanilor Minitrilor)

Comitetul de Minitri, n temeiul articolului 15b din Statutul Consiliului Europei, [] Recomand guvernelor statelor membre s ia n consideraie principiile enunate n anexa la prezenta recomandare, atunci cnd ele desfoar medierea n materie penal, i s dea acestui text cea mai larg difuzare posibil. Anex la Recomandarea nr. R (99) 19
I. DEFINIII

Prezentele linii directoare se aplic la toate procesele care permit victimei i delincventului s participe activ, dac ei consimt aceasta, la soluionarea dificultilor care rezult din delict prin intermediul unei tere persoane independente (mediator).
II. PRINCIPII GENERALE

1. Medierea n materie penal nu trebuie s intervin dect asupra prilor care-i dau liber consimmntul. Prile ar trebui s fie n msur s revin n orice moment pe parcursul medierii la consimmnt. 2. Discuiile cu privire la mediere sunt confideniale i nu pot fi folosite ulterior dect cu acordul prilor. 3. Medierea n materie penal va trebui s fie un serviciu n general disponibil. 4. Medierea n materie penal va trebui s fie posibil la toate etapele procedurii justiiei penale. 5. Serviciile de mediere ar trebui s beneficieze n cadrul sistemului de justiie penal de o autonomie suficient.
III. ARGUMENT JURIDIC

190
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

6. Legislaia ar trebui s faciliteze medierea n materie penal. 7. Ar fi binevenit stabilirea liniilor directoare, care ar defini recurgerea la mediere n materie penal, ele trebuind s pun accentul pe condiiile de trimitere a cazurilor la serviciile de mediere i pe tratarea cazurilor dup mediere. 8. Procedura de mediere ar trebui s corespund garaniilor fundamentale, prile ar trebui s aib dreptul la ajutor judiciar i, dac e cazul, la un serviciu de traducere / interpretare. Minorii ar trebui, n afar de aceasta, s aib dreptul la asistena prinilor.
IV. FUNCIONAREA JUSTIIEI PENALE N COMUN CU MEDIEREA

9. Decizia de a trimite serviciilor de mediere un caz penal, precum i evaluarea hotrrii unei proceduri de mediere ar trebui s fie n exclusivitate de competena autoritilor judiciare. 10. nainte de a accepta medierea, prile trebuie s fie pe deplin informate asupra drepturilor lor, a naturii procesului de mediere i a consecinelor posibile ale deciziilor lor. 11. Nici victima, nici delincventul nu ar trebui s fie forai prin mijloace nejustificabile s accepte medierea.

ACTE JURIDICE EUROPENE

12. Reglementarea special i garaniile juridice determinante pentru participarea minorilor la procedura penal ar trebui de asemenea s intereseze participarea lor la mediere n materie penal. 13. Medierea nu ar trebui s fie continuat dac una din prile principale nu este capabil s neleag sensul procedurii. 14. Punctul de pornire al medierii ar trebui s fie, n principiu, recunoaterea de ctre cele dou pri a faptelor principale ale cazului. Participarea la mediere nu trebuie s fie utilizat ca prob de admitere a culpabilitii n procedurile judiciare ulterioare. 15. Nepotrivirile evidente ce in de anumii factori, cum ar fi: vrsta, maturitatea sau capacitatea intelectual ale prilor, ar trebui s fie luate n consideraie naintea deciderii de a recurge la mediere. 16. Decizia de a trata un caz penal n cadrul unei proceduri de mediere ar trebui s fie definit, ntr-un termen rezonabil, timp n care autoritile judiciare s fie informate despre starea procedurii de mediere. 17. Acordul de mpcare ar trebui s aib acelai statut ca i hotrrile judiciare i ar trebui s interzic urmrirea pentru aceleai fapte (ne bis in idem). 18. Atunci cnd un caz este transmis autoritilor judiciare fr intervenirea unui acord ntre pri sau atunci cnd nu s-a ajuns la aplicarea acordului, decizia cu privire la demersul ce urmeaz s fie adoptat trebuie s fie luat nentrziat.
V. FUNCIONAREA SERVICIILOR DE MEDIERE

V.1. Standarde

19. Serviciile de mediere ar trebui s fie administrate de standarde recunoscute. 20. Serviciile de mediere ar trebui s beneficieze de o autonomie suficient pentru a-i ndeplini funciile. Normele etice i de competen, precum i procedurile de selecie, de formare i apreciere a mediatorilor ar trebui s fie aprofundate. 21. Serviciile de mediere ar trebui s fie plasate sub supravegherea unui organ competent.
V.2. Calificarea i instruirea mediatorilor

Revista de [tiin\e penale

22. Mediatorii ar trebui s fie recrutai din toate categoriile societii i ar trebui s posede, n general, o bun cunoatere a culturii i comunitii locale. 23. Mediatorii ar trebui s fie capabili s dea cu chibzuin jurmnt i s posede caliti relaionale necesare pentru exercitarea funciilor lor. 24. Mediatorii ar trebui s capete o instruire iniial, nainte de a-i ncepe activitatea, mai apoi o instruire pe parcursul angajrii. Instruirea lor ar trebui s tind spre asigurarea unui nivel ridicat de competen, innd cont de aptitudinile de reglare a conflictelor, de exigenele specifice, care implic lucrul cu victimele i delincvenii i cunotine de baz n domeniul judiciar. V.3. Tratarea cazurilor individuale 25. nainte de a ncepe studierea unui caz, mediatorul ar trebui s fie informat de toate faptele pertinente i s primeasc de la autoritile judiciare competente toate documentele necesare. 26. Medierea ar trebui s se desfoare imparial n conformitate cu faptele cazului i n funcie de necesitile i dorinele prilor. Mediatorul ar trebui s respecte de fiecare dat demnitatea prilor i s vegheze ca prile s acioneze respectndu-se reciproc. 27. Mediatorul are misiunea s asigure o ambian sigur i confortabil pentru mediere. Mediatorul ar trebui s fie sensibil la vulnerabilitatea prilor.

191
ANUL I 2005

ACTE JURIDICE EUROPENE

28. Medierea ar trebui s fie realizat eficient, dar oportun pentru ambele pri. 29. Medierea ar trebui s se fac cu uile nchise. 30. n pofida principiului confidenialitii, mediatorul ar trebui s semnaleze autoritile corespunztoare sau persoanele interesate de orice informaie iminent la o infraciune grav de care el ar putea s afle pe parcursul medierii.
V.4. Rezultatul medierii

31. Acordurile ar trebui s fie ncheiate voluntar de ctre pri. Ele ar trebui s conin obligaii raionale i proporionate. 32. Mediatorul ar trebui s fac raport autoritilor judiciare asupra msurilor luate i asupra rezultatului medierii. Raportul mediatorului nu ar trebui s scoat n eviden conintul edinelor de mediere i nici s exprime o opinie cu aceast ocazie despre comportamentul prilor.
V.5. Evoluia medierii

34. Pentru sporirea nelegerii reciproce ntre autoritile judiciare i serviciile de mediere, ar trebui s se desfoare consultri periodice. 35. Guvernele statelor membre ar trebui s promoveze cercetri asupra medierii n materie penal i s fac evalurile ei.
Rubric ngrijit de Iulian GROZA,

liceniat n drept, coordonator I.R.P.

192
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

CONSILIUL EUROPEI {I REPUBLICA MOLDOVA

TRATATELE ADOPTATE }N CADRUL CONSILIULUI EUROPEI }N MATERIE PENAL+ {I SITUA|IA CURENT+ DE PARTICIPARE A REPUBLICII MOLDOVA
Tratatele adoptate n cadrul Consiliului Europei, semnate i ratificate de ctre Republica Moldova pn la 24/12/2004
Deschis pentru semnare
4/11/1950

Nr.

Titlul tratatului
CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONVENIA EUROPEAN PRIVIND EXTRDAREA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND ASISTENA RECIPROC N MATERIE PENAL PROTOCOLUL NR. 2 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 3 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 5 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ACORDUL PRIVIND TRANSFERUL DE CADAVRE PROTOCOL ADIIONAL LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND EXTRDAREA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND SUPRIMAREA TERORISMULUI AL DOILEA PROTOCOL ADIIONAL LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND EXTRDAREA PROTOCOL ADIIONAL LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND ASISTENA RECIPROC N MATERIE PENAL

n vigoare de la
3/9/1953

Semnat

Ratificat

n vigoare pentru Moldova


12/9/1997

005

13/7/1995 12/9/1997

009

20/3/1952

18/5/1954

2/5/1996

12/9/1997

12/9/1997

024 030

13/12/1957 20/4/1959

18/4/1960 12/6/1962

2/5/1996 2/5/1996

2/10/1997 31/12/1997 4/2/1998 5/5/1998

044

6/5/1963

21/9/1970

13/7/1995 12/9/1997

12/9/1997

045

6/5/1963

21/9/1970

13/7/1995 12/9/1997

12/9/1997

046

16/9/1963

2/5/1968

2/5/1996

12/9/1997

12/9/1997

055

20/1/1966

20/12/1971 13/7/1995 12/9/1997

12/9/1997

193
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

080 086 090 098

26/10/1973 11/11/1975 11/7/2002 13/2/2003 15/10/1975 27/1/1977 17/3/1978 20/8/1979 4/8/1978 5/6/1983 26/6/1998 27/6/2001 4/5/1998

14/3/2003 25/9/2001

23/9/1999 24/12/1999 25/9/2001

26/6/1998 27/6/2001

099

17/3/1978

12/4/1982

26/6/1998 27/6/2001

25/9/2001

CONSILIUL EUROPEI {I REPUBLICA MOLDOVA


CONVENIA EUROPEAN PRIVIND CONTROLUL CUMPRRII I POSEDRII ARMELOR DE FOC DE CTRE INDIVIZI CONVENIA PRIVIND TRANSFERUL PERSOANELOR CONDAMNATE PROTOCOLUL NR. 6 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 7 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL NR. 8 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONVENIA EUROPEAN PRIVIND PREVENIREA TORTURII I A TRATAMENTULUI INUMAN I DEGRADANT CONVENIA EUROPEAN PRIVIND SPLAREA BANILOR, CUTAREA I CONFISCAREA N REZULTATUL CRIMELOR PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND PREVENIREA TORTURII I A TRATAMENTULUI INUMAN I DEGRADANT PROTOCOLUL NR. 2 LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND PREVENIREA TORTURII I A TRATAMENTULUI INUMAN I DEGRADANT PROTOCOLUL NR. 11 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ACORDUL EUROPEAN PRIVIND PERSOANELE CARE PARTICIP N PROCEDURILE CURII EUROPENE PENTRU DREPTURILE OMULUI PROTOCOLUL ADIIONAL LA CONVENIA PRIVIND TRANSFERUL PERSOANELOR CONDAMNATE CONVENIA DE DREPT PENAL PRIVIND CORUPIA

101

28/6/1978

1/7/1982

3/11/1998

5/3/2003

1/7/2003

112

21/3/1983

1/7/1985

6/5/1997

12/5/2004

1/9/2004

114

28/4/1983

1/3/1985

2/5/1996

12/9/1997

1/10/1997

117

22/11/1984

1/11/1988

2/5/1996

12/9/1997

1/12/1997

118

19/3/1985

1/1/1990

13/7/1995 12/9/1997

12/9/1997

126

26/11/1987

1/2/1989

2/5/1996

2/10/1997

1/2/1998

141

8/11/1990

1/9/1993

6/5/1997

30/5/2002

1/9/2002

151

4/11/1993

1/3/2002

2/10/1997 2/10/1997

1/3/2002

152

4/11/1993

1/3/2002

2/10/1997 2/10/1997

1/3/2002

155

11/5/1994

1/11/1998

13/7/1995 12/9/1997

1/11/1998

194
ANUL I 2005

161

5/3/1996

1/1/1999

4/5/1998

8/11/2001

1/1/2002

167 173

18/12/1997 27/1/1999

1/6/2000 1/7/2002

11/12/2000 12/5/2004 24/6/1999 14/1/2004

1/9/2004 1/5/2004

Revista de [tiin\e penale

CONSILIUL EUROPEI {I REPUBLICA MOLDOVA

Tratatele adoptate n cadrul Consiliului Europei, semnate dar neratificate de ctre Republica Moldova la data de 24/12/2004
Nr.
070 073 177 185 187 189 190 191

Titlul tratatului
CONVENIA EUROPEAN PRIVIND VALABILITATEA INTERNAIONAL A SENTINELOR PENALE CONVENIA EUROPEAN PRIVIND TRANSFERUL PROCEDURILOR N MATERIE PENAL

Deschis pentru semnare


28/5/1970 15/5/1972

n vigoare de la

Semnat

Ratificat

26/7/1974 27/6/2001 30/3/1978 27/6/2001 4/11/2000 1/7/2004 23/11/2001 1/7/2003 3/5/2002 25/4/2003 15/5/2003 1/2/2005 15/5/2003

PROTOCOLUL NR. 12 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR 4/11/2000 I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONVENIA PRIVIND CRIMELE ELECTRONICE PROTOCOLUL NR. 13 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI PROTOCOLUL ADIIONAL LA CONVENIA PRIVIND CRIMELE ELECTRONICE PROTOCOLUL DE MODIFICARE A CONVENIEI EUROPENE PRIVIND SUPRIMAREA TERORISMULUI PROTOCOLUL ADIIONAL LA CONVENIA DE DREPT PENAL PRIVIND CORUPIA

23/11/2001 3/5/2002 28/1/2003 15/5/2003 15/5/2003

Tratatele adoptate n cadrul Consiliului Europei, nesemnate i neratificate de ctre Republica Moldova pn la 24/12/2004
Nr.
051 052 091 092 116 146 172 179 182 194

Titlul tratatului
CONVENIA EUROPEAN PRIVIND SUPRAVEGHEREA CONDAMNAILOR CONDIIONAL SAU DEINUILOR LIBERAI CONDIIONAL NAINTE DE TERMEN CONVENIA EUROPEAN DE PEDEPSIRE A CRIMELOR DE TRAFIC RUTIER CONVENIA EUROPEAN PRIVIND RSPUNDEREA N CAZUL CAUZRII VTMRII SAU MORII PERSOANELOR ACORDUL EUROPEAN PRIVIND TRANSMITEREA CERERILOR PENTRU ASISTEN JURIDIC CONVENIA EUROPEAN PRIVIND COMPENSAREA VICTIMELOR CRIMELOR VIOLENTE PROTOCOLUL NR. 10 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI CONVENIA PRIVIND PROTECIA MEDIULUI PRIN APLICAREA DREPTULUI PENAL PROTOCOLUL ADIIONAL LA ACORDUL EUROPEAN PRIVIND TRANSMITEREA CERERILOR PENTRU ASISTEN JURIDIC AL DOILEA PROTOCOL ADIIONAL LA CONVENIA EUROPEAN PRIVIND ASISTENA RECIPROC N MATERIE PENAL PROTOCOLUL NR. 14 LA CONVENIA EUROPEAN PENTRU PROTECIA DREPTURILOR I LIBERTILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Deschis pentru semnare


30/11/1964 30/11/1964 27/1/1977 27/1/1977 24/11/1983 25/3/1992 4/11/1998 4/10/2001 8/11/2001 13/5/2004

n vigoare de la
22/8/1975 18/7/1972

28/2/1977 1/2/1988

195
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

1/9/2002 1/2/2004

Rubric ngrijit de Iulian GROZA

CRONIC+

LANSAREA STUDIULUI JUSTI|IA PENAL+ {I DREPTURILE OMULUI


La 2 aprilie 2004, Institutul de Reforme Penale a lansat studiul Justiia penal i drepturile omului, prezentnd rezultatele sondajului de opinie realizat n 2003. Grupul int al cercetrii au fost persoanele aflate sub arest preventiv i lucrtorii organelor de drept. Cercetarea n cauz deriv din necesitatea continurii reformei penale n Republica Moldova, a crei derulare nu este posibil fr documentarea opiniei lucrtorilor practici ai organelor de drept. Opinia lucrtorilor organelor de drept din Moldova (judectori, procurori, avocai privind modul de organizare i funcionare a justiiei penale din ara noastr a fost solicitat pe un eantion reprezentativ de circa 300 de persoane. Totodat, respondenii i-au expus opinia vizavi de oportunitatea aplicrii unor pedepse alternative la detenie, precum i privind ncrederea populaiei n organele pe care le reprezint. De asemenea, chestionarul a inut s investigheze opinia juritilor fa de inovaiile pe care le conin Codul penal i Codul de procedur penal. Investigarea situaiei din penitenciare a cuprins un eantion de 1000 de deinui din izolatoarele de arest preventiv (Chiinu, Blti, Cahul, Rezina), constituind aproximativ 30% din numrul persoanelor aflate sub arest preventiv n aceste instituii. Eantionul a fost stabilit astfel nct s reflecte ct mai exact profilul deinuilor din arest preventiv. Chestionarul a urmrit cteva obiective: studierea profilului social-demografic al persoanelor arestate, determinarea nivelului de cunoatere i respectare a drepturilor i obligaiilor, condiiilor de detenie, precizarea temeiului atragerii la rspundere penal, studierea relaiilor inculpatofier de urmrire penal i inculpataprtor, investigarea relaiilor deinutdeinut, precum i utilizarea cilor de atac de ctre inculpai. Scopul cercetrii este analiza i evaluarea situaiei existente n izolatoarele de detenie preventiv, identificndu-se cazurile n care este iraional aplicarea arestului preventiv, avnd n vedere categoria infraciunii i personalitatea fptuitorului, precum i din alte motive. n continuare prezentm unele rezultate obinute n urma cercetrii: Majoritatea lucrtorilor procuraturii (81,3%) consider c cercetarea obiectiv i minuioas a tuturor circumstanelor cauzei penale este un element esenial al asigurrii unui proces echitabil. Aproximativ 60,7% din avocai, procurori i judectori consider c drepturile persoanelor acuzate sunt deseori nclcate, iar 6,2% susin c drepturile nu sunt respectate n general. Cel mai des este nclcat dreptul nvinuitului (bnuitului, inculpatului) de a nu fi supus torturii, ameninrilor i altor tratamente inumane sau degradante (60,7%) i dreptul la aprare (26,2%), susin judectorii, avocaii i procurorii. La ntrebarea dac este binevenit specializarea judectorilor n soluionarea cauzelor cu minori, aproximativ 50% din respondeni au rspuns afirmativ.

196
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

CRONIC+

Revista de [tiin\e penale

Cel mai des invocat motiv pentru tergiversarea examinrii cauzelor penale este lipsa cooperrii, inclusiv lipsa martorilor la judecat (62,9%). Aproximativ 80% din respondeni (avocai, procurori, judectori) consider c astzi exist riscuri de a condamna persoane nevinovate. Principalii factori care determin riscul de condamnare a persoanelor nevinovate este incompetena organelor de urmrire penal (47,1%) i autoincriminarea fals a inculpatului ca urmare a violenei aplicate fa de el (51,3%). 90% din respondeni consider c organele de urmrire penal aplic fa de bnuii violena sau inducerea n eroare. Aproximativ 60% din respondeni consider c martorul trebuie s dispun de dreptul la asisten juridic din partea avocatului. 66,3% din respondeni (avocai, procurori, judectori) consider c includerea n politica penal a msurilor alternative deteniei ar putea soluiona problema supraaglomerrii penitenciarelor. n opinia avocailor, procurorilor i judectorilor este posibil utilizarea precedentului judiciar ca surs a dreptului n procesul penal (63%). Majoritatea respondenilor (57,9%) consider c trebuie lrgit cercul infraciunilor pentru care ar putea fi aplicat munca n beneficiul comunitii. Majoritatea persoanelor arestate preventiv (54,7%) sunt tineri pn la 29 de ani. Cei mai muli deinui sub arest sunt ranii (42,2) i muncitorii (16,1%), iar 45,7% din acetia locuiesc n sate. Venitul mediu lunar pentru 32,7% din deinui este mai mic de 100 lei. Cele mai multe persoane aflate sub arest sunt bnuite de comiterea infraciunilor contra proprietii, svrite prin furt (31,1%), tlhrie (14,3%) etc. Pentru prima dat msura arestrii preventive a fost aplicat pentru 63,4% din deinui. Aproximativ 70% din persoanele aflate sub arest preventiv nu au atacat sentina pronunat cu apel, iar 72% nu au utilizat dreptul de recurs al sentinei. Majoritatea celor aflai sub arest (81,8%) susin c li s-au nclcat drepturile, mai ales la ntocmirea actelor de urmrire, iar 60,8% au susinut c cel mai des le sunt nclcate drepturile la interogatoriu. 76,9% din respondeni susin c avocatul nu a participat la primul interogatoriu al bnuitului. Majoritatea respondenilor (81%) consider ca se comit nclcri la admiterea avocatului n termenul stabilit de lege din momentul reinerii. n majoritatea cazurilor (62,2%) ajutor la angajarea avocatului ex officio l-a acordat anchetatorul. Aproximativ 80% din cei arestai preventiv nu sunt mulumii de aprarea avocatului ex officio. Aproximativ 70% din cei arestai sunt de acord s repare prejudiciul cauzat victimei i s se mpace cu aceasta. Aproximativ 27% din respondeni (bnuit, nvinuit, inculpat) nu-i cunosc drepturile. Cel mai des sunt nclcate: dreptul de a primi informaii privind drepturile i obligaiile, regimul de detenie sau arest, cerinele disciplinare (59,7%); dreptul de a coresponda cu rudele i alte persoane (51,2%); dreptul la asisten medico-sanitar (49,5%); dreptul de a se ntlni cu aprtorul, cu rudele i cu alte persoane (38,4%).

197
ANUL I 2005

CRONIC+

SESIUNEA DE FORMARE A ONG-URILOR DEZVOLTAREA POLITICII PENALE PRIVIND EXECUTAREA MUNCII }N FOLOSUL COMUNIT+|II }N ROM~NIA 2003-2004
n perioada 20-26 februarie 2004, n oraul Sinaia, Romnia, i-a desfurat lucrrile sesiunea de formare a ONG-urilor, care a ntrunit organizaiile neguvernamentale ce presteaz servicii sociale persoanelor n conflict cu legea i sunt implicate n implementarea proiectului de dezvoltare a politicii penale privind executarea muncii n folosul comunitii n Romnia. Aceste organizaii au fost: Stil Alternativ Arad, Asociaia Alternative Sociale Iai, Prison Felowship Romnia Cluj, Fundaia Academic Sfinii mprai Constantin i Elena Focani, Pro Probaiune Dej, ATTA Piteti, Trgovite spre Europa Trgovite. Invitaie la aceast ntrunire a avut i Institutul de Reforme Penale din Republica Moldova. Obiectivele generale ale proiectului menionat mai sus sunt sprijinirea includerii sociale a persoanelor care svresc fapte prevzute de legea penal cu pericol social redus; ntrirea capacitii sectorului neguvernamental nonprofit de a combate marginalizarea social a infractorilor i a familiilor lor prin iniiative complementare celor ale autoritilor publice; promovarea integrrii muncii n folosul comunitii ca alternativ la detenie ntr-o politic penal eficient n contextul integrrii europene. Subiectele abordate au fost: Elaborarea, managementul i evaluarea proiectelor de implementare a muncii n folosul comunitii; Standarde ce trebuie respectate de serviciile create n cadrul acestor proiecte; Dezvoltarea resurselor umane; Marketingul social pentru promovarea proiectelor n comunitate etc. i-au mprtit experiena i practica n domeniul asistenei juridice i psihosociale pentru persoanele n conflict cu legea: Dnu Ioan Fleac, directorul Departamentului de asisten social al sect. 1 Bucureti; Mihaela Sasarman, trainer al organizaiei Reforma Penal Internaional (PRI); Carmen Puscaru, judector al Tribunalului Dmbovia; Sorina Poledna, coordonator PRI; Adriana Slav, expert PRI; Georgiana Nicula, expert PRI. Experii strini care au prezentat un bogat material pentru partenerii romni n ceea ce privete implicarea societii civile n asistena persoanelor condamnate la pedepse neprivative de libertate au fost John Harman, consultant n aplicarea muncii neremunerate n folosul comunitii din Marea Britanie, i Denis Van Doosselaere, directorul Asbl Arpege din Liege, Belgia. Informaia acumulat urmeaz s fie aplicat prin iniierea i extinderea unui model de servicii sociale integrate (asisten juridic, terapie comportamental, acces la servicii de sntate mintal, orientare profesional, pregtire profesional, educaie etc.) pentru prevenirea i combaterea marginalizrii persoanelor ce pot fi condamnate la sanciuni neprivative de libertate, dar i pentru familiile acestora, n vederea unei efective reintegrri sociale. Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea elaborrii unui set de standarde pentru punerea n executare a obligaiei de munc n folosul comunitii i pentru serviciile sociale persoanelor condamnate la sanciuni neprivative. n cadrul sesiunii au fost prezentate modelele britanic i belgian privind cadrul legal, mecanismul i rolul serviciilor sociale n procesul de reintegrare social a infractorilor minori ce ispesc pedeapsa cu munca n folosul comunitii. Astfel putem meniona c un loc aparte n sistemul belgian l are instituia medierii ca o necesitate n aplicarea pedepselor alternative deteniei.

198
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

CRONIC+

SEMINARUL DE INSTRUIRE A MEDIATORILOR }N CAUZELE PENALE


n perioada 24-26 iunie 2004, la Holercani, a avut loc primul seminar de instruire a mediatorilor n cauzele penale. Aciunea constituie o component a programului de instruire a mediatorilor prevzut de proiectul de implementare a medierii n Republica Moldova, desfurat de Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al i n colaborare cu Fundaia Soros-Moldova i organizaia Penal Reform International. Participanii au fost selectai n urma unui concurs publicat n mai multe surse informaionale: Internet, pe paginile web www.irp.md, www.youth.md, www.press-release.iatp.md, n ziarele Jurnal de Chiinu i Unghiul. La concurs au participat 54 de candidai, dintre care au fost selectate 24 de persoane specialiti n domeniul dreptului, sociologiei, asistenei sociale i psihologiei. Criteriile de selecie au fost stabilite de un grup independent de experi i anume: studii, activitatea n programe, proiecte, abiliti de comunicare, motivarea personal, tolerana etc. Seminarul a avut drept scop familiarizarea participanilor cu noiunile introductive ce in de justiia restaurativ i medierea n cauzele penale. Rapoartele i lucrul n grupuri mici au vizat cunoaterea general, pe de o parte, a aspectelor teoretice i, pe de alt parte, a celor practice n ceea ce privete medierea n cauzele penale. Subiectele abordate i sursele: Conceptul justiiei restaurative i medierii n Romnia i Medierea n Romnia. Aspecte practice Andrei Pacu, vicepreedintele Forumului European pentru Mediere victiminfractor i Justiia Restaurativ; Experiena de implementare a medierii n Polonia i Medierea n Polonia. Aspecte practice Krzysztof Pawlowski, coordonator de program, Asociaia Polonez pentru Educaie Juridic; membru al Asociaiei Poloneze a Mediatorilor; Codul etic al mediatorului i Practici asisteniale n justiia restaurativ Marcela Dilion, expert I.R.P., doctor n sociologie, lector universitar; Aspecte juridice ale medierii n cauzele penale i Medierea n cadrul procesului penal Xenofon Ulianovschi, expert I.R.P., doctor n drept, judector; Aspecte psihosociale ale medierii i Metode i tehnici ale medierii. Aspecte generale Svetlana Rjikova, expert I.R.P., doctor n psihologie, confereniar; Etapele medierii. Aspecte generale i Principiile de baz ale medierii Vasile Rotaru, expert I.R.P., doctor n drept, lector universitar. Iniial, participanilor li s-a adus la cunotin noiuni generale despre justiia restaurativ i mediere. Un loc aparte l-a avut prezentarea experienei statelor europene privind implementarea medierii n cauzele penale: cadrul legal i instituional. Prezentarea unor aspecte procedurale ale medierii, cum ar fi, de exemplu, etapele medierii, metodele i tehnicile aplicate n procesul medierii au avut drept scop doar iniierea participanilor n aceast sfer de cunoatere, pentru ca la seminarul din luna septembrie aceste tematici s fie abordate mai complex i mai profund. Subiectele abordate au inut s acopere aspectele de baz ale procesului de mediere i anume: legal, psihologic i social. Prin activiti interactive, participanii au fost pui n situaia s identifice singuri aspectele psihosociale ale medierii. n cadrul seminarului au fost utilizate mai multe metode de lucru, printre care i jocul de rol. Astfel participanii au simulat procesul de mediere prin asumarea rolului de infractor, victim i mediator. Aceast metod de lucru a fost apreciat de participani ca fiind una foarte util pentru dezvoltarea abilitilor practice, ceea ce este extrem de necesar pentru un mediator.
Rubric ngrijit de Diana POPA,
ef direcie mediere I.R.P.

199
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale

IN MEMORIAM

CONSTANTIN FLOREA

Mort e acela de care nimeni nu-i mai amintete. Saadi Au trecut trei ani de cnd distinsul profesor Constantin Florea, om de o rar omenie, cultur i erudiie, a pit pragul vieii de apoi. Constantin Florea a fost un suflet nobil i generos, cuvntul Domniei sale purtnd frgezimea expresiei, roua simirii nltoare i adnca putere de convingere. Ani la rnd a profesat la Universitatea de Stat din Moldova, la catedra de drept penal i criminologie, ridicnd studiul dreptului penal la nlimea tiinei. n adevr a fost printele dreptului penal din Republica Moldova, stnd la izvorul tiinei penale. ncepndu-i cariera tiinific i practic n anul 1962, timp de 40 de ani i-a consacrat viaa stabilirii dreptii i adevrului (n calitate de judector i avocat), formrii specialitilor de nalt calificare (n calitate de cadru didactic). Munca profesorului a dat roade care au fost cultivate cu folos de ucenicii si de la catedr i din domeniile practicii de drept judectorie, avocatur, procuratur etc. Peste tot n republic activeaz discipoli ai dumnealui. I-a ndemnat i i-a ncurajat pe muli dintre noi s scrie lucrri tiinifice, teze de doctorat, dar nu a reuit s le vad susinute i publicate. Fiind lupttor prin firea sa, Constantin Florea printre primii i-a inut cursul n limba romn la Facultatea de Drept. A participat activ la mese rotunde i conferine tiinifico-practice de specialitate; n calitate de autor a numeroase lucrri tiinifice, a fost, n repetate rnduri, distins cu meniuni i diplome de onoare. n anul 1999, a fost decorat cu medalia Meritul civic. Cele mai ndrznee nceputuri n domeniul dreptului penal autohton sunt legate de numele neuitatului profesor. Constantin Florea a fost nu doar un bun profesionist (savant i jurist), dar i un exemplu pentru cei care l-au cunoscut. Amintirea Marelui profesor va rmne venic n inimile noastre. Dumnezeu s-l ierte i s-l odihneasc n pace. Colegii, discipolii i cei care l-au cunoscut

200
ANUL I 2005 Revista de [tiin\e penale