Sunteți pe pagina 1din 3

Sanu, yumaru shi maljiu

Era tsi nu sh-era. Era unoar un pap-aush.Om aflat, ma fr csmeti.Avea sh-un greau fumealje:shapti feati, tuti nimrtati.Nu-avea cinushi tu vatr di multi ori,aht ni-aveari shi aht urfanje.Mca tu treili dzli unoar sh-li gurlidza matsili di foami, ti sem! Aushu aist era limnar.Sh-lo n dzu tpoara shi s-dusi tu pduri s-aduc n sartsin di leami.Aco iu alga s-afl vr lem cama bun lj lo ocljiu un fag.S-aproaki di el shi-analts tpoara.Un dari sh-fagu suskir n oar dit frndzili di hicati: - La tini sh-la Dumidz,aush, nu mi talje,c va-ts dau un san di asimi! Aushu li ca umplu di fric, ma ntroar sh-vini tu ori, c ashe ieasti omu oarfn: nu-ari fric c nu-ari tsi s-kear.Dzsi aushu: - Tsi s-fac cu ns? - Pap-aush, di cti ori va vrei pni,mcari,pit,tsi va-ts tcneasc,groshi,flurii,stranji, agudea sanu shi dz-lj ta s-li scoat. Aushu harau mari!Bg sanu tu sin shi nkisi ct cas.Calea vru s-vead: iasti cum dzsi oarburli ma lj trapsi vr minciun? Agudeashti sanu sh-greashti: D-nj mcari,d-nj flurii,dnj atsea,d-nj alant, sh-cdeau lucrli cftati tush cnda li-avea dimndat aushu. Deadi cudealaga shi agiumsi acas.Featili ca feati,cum ul vidzur t-un gur: - Ni-aduts tsiva, tat, s-n lom suflitu cu bun ,c him moarti di agiuni!Cnda ni supsir ctushili! - Bgats-u strmb! fatsi aushu.Di aua shi-nclo di tuti bunili va avem! - Cum ashe, tate? - Ia tsi lucru aflai! Shi scoasi sanu lu-agudeashti shi-cadi pit di lapti, cadi gdifi, cadi fustani, cad di tuti! Featili, nimcati sh-ni biuti di dzli, cum cdea vr mcari s slghea s-u arkeasc cai di cai! - More nu v-ncceats, fumealja al Dumidz, c am ti tuti!greashti aushu. Moasha di aco: - Alas-li, aush,c snt nimcati di-aoaltari,hiljili ali mumi! - Cai l u tsni,ma va l yin urut di-aht mcari dit-unoar. Sh-tsi mcri va dzts?S-ts cur balili.Sh-tsi biuturi va ntreghi?S-ts-alas limba ap-n gur! Tora moasha,pap-aushu sh-cu shaptili feati dutsea n ban vsilkeasc.Di iu prota nu-lj ddea vr di mnar, tora cai di cai s s-fac cama di aproapea.ma ieasti dzs zboru c apa doarmi shi dushmanu nu doarmi.El nu alas omu s-aib dzu alb.Aco tu hoara aushlui bna sh-un vsilje.Di la un di l-alant agiumsi sh-la ureaclje lui c tu hoar s-afl un aush ashe sh-ashe, tsiari un san, lucru mari! Vsiljelu vrea sh-el un ahtari san.Cum s-fac, cum s-adar s-l lja di la aush.Acts di adr un san la un favru di nu s-aldzea dip di sanu aushlui.Dapoia viglje cnd aushu nu era acas sh-lo sanu sum tmbari shi s-dusi la moasha.Moasha, ca moashi,dz-lj ca muljari s-hrsi c vini vsiljelu s-lj vead,nu shtea tsi l cruiashti pi dinpoi.Caft vsiljelu sanu atsel avdzt sh-cnd moasha nu bga di oar ul hipsi tu mnica di tmbari shi-lj deadi sanu alant tu npoi.Mutrea tini tora un vsilje pn iu dipusi... Vini seara papu dit misuhori sh-vru ta s-mac.Agudeashti sanu,tsiva!Greashti s scoat mcari ni ap yii nu scutea! - More tsi soi?greashti el ali moashi.Tsi-lj featsit a sanui? Moasha pli di-unoar. - Vahi n u featsi vsiljeu,brbate!Mash el fu az la noi sh-cft sanu!S shtii c el ni-ari fapt tehnea! - More, tsi-nj ftsesh muljarea ali biljei, mini mi vatm s-adar sh-tini ti vatsnj s-aspardz cas?Tora tsi va mcm?

De aush!Cai s-ashtipta di la om vslje la ahtari lucru?Mac vsiljatsi agiumsir furi,s shtii c va kiar lumea. Tuts seara atsea s-bgar agiunj, ca di frmac!Dzua alant pap-aushu sh-lo npoi tpoara shi sdusi la oarburi.Diznou acts s-talje shi diznou ancni oarburli dit frndzili di hicati shi-lj dzssi: - Tsi-ai cu mini omu al Dumidz?Nu-ts fu duri bunu tsi-ts ded?Caft-nj tsi vrei, ma nu njastindzi bana! - D-nj tsi shtii tini c tut ma ghini va minduieshti ca mini. Scoati oarburli shi-lj da un yumar.Aushu lj si pru c sh-ardi di ns. - Am cu yumaru tsi s-fac?Tini cnda ts pizuieshti di mini! - Nu grea ahtari zboari,om aush!Di cti ori va lu ntsaki, va balig tsi va-lj cafts. Anclic aushu pi yumar shi s-tur acas.Tut ashe cum sh-cu sanu lu ntspa shi yumaru clts! clts! tsi-lj cfta.Cu-aist agrshir urfanja shi luyria cu sanu.Tricur cai-shti ct kiro cu bunets sh-arhts shi nu scutea vr zbor d-iu au ahts pradz sh-ahti mushutets,c l era fric s-nu pat sh-cu yumaru cum ptsr cu sanu.Ghini ma, cum dzsim, apa doarmi, dushmanu nu doarmi! Un dzu aushu pshtea yumaru budza di-amari.Aco era un piscar.Aist avea sh-el un yumar tsi nu s-alidzea di yumaru aushlui:atsea boi,atsea bueau,atsel cap,ntreg ca yumaru aushlui.Piscaru avea avdzt c yumaru a aushlui balig flurii sh-mushutets.El sh-era un di atsel tsi-lj agudea mna pi iu tritsea.Ashe lj-fur yumaru a aushlui shi s-featsi afan di aco.Aushu nu-aduki tsiva.Vini acas,ntsp yumaru,ma aist tu loc di flurii lj trdzea sclots shi blidz. - Lele!Mratu di mini!gri aushu.Nprtic lai tsi-nj mi mshc!S-vedz c nj-lu-alcsi piscaru! - De aush!dzsi moasha. Nu creap ashe! Ashe n fu mira! Ashe vru Dumidz!Cu ns nu putem s-n actsm! S scoal aushu, s-dutsi la piscar s-caft yumaru, ma piscaru lj-aspunea cotlu. Tu npoi la oarburi.Mratu oarburi sh-acts biljai. - Tsi-ai cu mini pap-aush? Nu ti fntish di cti buni-ts feci? - Am tsi s-hib,oarbure, c sanu nj-ul fur vsiljeu,s-lj da crpatu shi yumaru nj-ul fur piscaru, s-nu lu-afl Stmria.Va-nj dai ninga un lucru shi s shtii c va-ts dau ban ti totna! Scoati oarburli shi-lj da un maljiu. - Dz-nj cum s-fac,s scot pradz! ntrib aushu. - S-lj dzts zboru aist:f maljiu cum shtii! Aushu lj gri ashe, ma cara iu intr maljiu pi zverc di ts-ul btu ghini,lj frnsi oasili.Dup aist aushu aduki ca maljiu va-lj aduc sh-cama mults pradz ca sanu sh-ca yumaru, c maljiu ftsea cum lj dztseai.Cnd agiumsi acas moasha lu ntrib tsi adusi. - Tsi s-aduc,un maljiu!featsi aushu. - Am tsi fatsi maljiu?dzsi moasha. - Dz-lj s-fac cum shtii! Cu tut minti moasha gri cum u-anvits aushu,ma cara iu umfl kealja sh-a elj pn dzsi aushu: duri!agiundzi! - Ashe-ts lipseashti, moashe,ma s-nu ts-avea furat sanu, nu va aveam ananghi di maljiu. - Am a tsia,cap di zdangan,nu ts-ul furar yumaru dintr-oclji? - Cnda mini hiu ma bun...ia mutrea c nj suntu liti pultrili.Cum featsim,ashe aflm. - Tora tsi-ai tu minti s-fats?ntrib moasha.Nac ti bag laia s-ul tsnj n-cas?Nu n iasti duri urfanjia,ninga aist n lipseashti. - Nu ti aspari,moashe,nu ti aspari!Nu-nj lo mintea Dumidz!Di-aua shi nclo maljiu va n hib ti bun, nu ti aru. S scoal aushu cu maljiu tu mn shi s-dutsi la vsilje.Vasiljelu cum ul vidzu lu ntrib tsi-lj fu vinita.Aushu acts s-frng mnjili sh-cu boatsi apus dzsi: - Cu ljertari s-nj hib,vinj s-caft sanu!

- Urbarea-ts!Tsi san!Nu-am vr san!dzsi vsiljelu sh-gri s-ul scoat nafoar. Ma cnd lu-actsar di yiac s-lu-aruc nafoar,aushu gri a mailju: - Maljiu, tsi stai,di nu iu intri pi zverc a vsiljelu? Maljiu nu ashtipt s-lj grasc a dauoara shi di, di, a vsiljelu,pn s-lj yin mintea.Prnji vsiljeu s zghileasc, s-aur, ti lua njila. - Ah! Oh! nu shtiu, dzsi aushu, scoati sanu, c di nu, va tsi li fac oasili ca pndica! - Aman!c ts-ul dau! Aist vrea sh-aushu sh-lj gri tu fug: - Cara nu-nvitsash minti npoi s-ti acats cu mini! Di aco fudzi cushia la piscar;aishtui nu iu hri dip muabetea, ma cum ul vidzu lu-ashtir pi ciumag di lj skpirar ocljii.Nu un yumar, ma dzatsi s-avea, dzatsi va-lj ddea. Cara sh-lo ahtea pap-aushu, s-tur acas sh-featsi flurii shi pindoliri cti nu ma putu.Sh-dapoia mrt sh-featili cu gionj alepts, l deadi di cati feat n palati, sh-armasi el cu moasha tu alt palati cu sanu, yumaru, sh-maljiu, sh-bnar, shi bneadz ninga, cara s-nu murir.