Sunteți pe pagina 1din 22

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄR1A ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Din „ -ft)„

б ;>'~

DISPOZITIE NR. М .

2012

„Си privire la cererea despre scutirea de plata pentru fregventarea institutiilor preçcolare”

în temeiul art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publicä localä”, luînd ca bazä cererile dnei Rudoi Angela, din 08.02.2012, Simon Diana din 08.02.2012 conducîndu-ma de regulamentul primäriei Edinet eu privire la conditiile scutirii de plata pentru întretinerea copiilor în institutiile re§colare,

DISPUN:

1. Se permite scutirea de plata pentru întretinerea copiilor în institutiile pre§colare în märime de 50 % din norma de achitare a urmätoarelor persoane începînd eu 01 ianuarie 2012 pînâ la 31 decembrie 2012.

Numele pärintelui

Numele copilului

Adresa

Nr.

Nr.

gradin.

d/o

1

Rudoi Angela

Rudoi Mihail

Str. Gogol,5

2

Simon Diana

Simon Dana

Str.B.P. Ha§deu,9

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA

PECnyEJIHKA M0J1A0BA

RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA$ÜLUI EDINET STR. O. CEREMPEI, 30

EAHHEU K HH PAHOH nPMMAPMfl TOPOAA E^HHEU yjl. (). MEPEMriElï,30

TEL. 2-29-30,

2-28-30

TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

 

RAIONUL EDINET

PRIMÂRIA

ORA§ULUl EDINET

13 ianuarie

2012

"Cu privire la cererea despre scutirea

de piata

pentru fregventarea institufiilor preçcolare

In temeiul art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publicà localà". luind ca bazâ cererea dnei Antones Natalia, dinl3.02.2012. Nr. A 148 conducindu- mà de regulamentul primâriei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru întretinerea copiilor in institutiile preçcolare

DISPUN :

l.Se permite scutirea de plata pentru întretinerea copiilor in institutile preçcolare in mârime de 50 %

2012 pinâ la 31 decembrie

din norma de achitare a urmatoarelor personae începînd cu

01 februarie

2012

Numele pârintelui

1 Antones Natalia

Numele

Antones Nicoleta

copilului

Ad re sa V.Roçca 51

Cir.Nr

Primarul

de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА J ЕДИИНЕЦКИЙ
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMARIA ORA§ULUI EDINET
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
J
ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН
\
*
и
ш
к
STR.O.CEREMPEI,30
TEL. 2-29-30. 2-28-30
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ
УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30
ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30
DISPOZITIE
nr. 48

din 13 februarie 2012

"Cu privire la prelungirea termeniiiui de semnare

a

erenurilor ea rezultat a licitatiei care a avut loc pe data de 20 iauuarie 2012”

contractelor de vinzare-cum parare si/sau arenda a

In temeiul art. 10 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art. 29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, Hotaririi Guvemului Republicii Moldova nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind petrecerea licitatiilor cu strigare si cu reducere (pe parcurs ,.Regulament”), deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.7/16 din 01.11.2011 §i respectiv nr.7/17 din 01 noiembrie 2011 cu privire la organizarea §i petrecerea licitatiei pubiice, legii Republicii Moldova nr. 1308 din 25.07.1997 cu privire la pretul normativ §i modul de vinzare-cumparare al pamintului, luind ca baza rezultatele licitatiei pubiice nr. 15 din 20 ianuarie 2012 (procesele-verbale a Comisiei de licitatie nr.15/1- nr.15/27 din 20.01.2012), dispozitia primarului nr. 19 din 23.01.2012, faptul ca la intocmirea documentatiei anexate la contractele de vinzare-cumparare §i/sau arenda au aparut unele circumstante la autentificarea notariala si la inregistrarea la OCT-Edinet care necesita timp,

DISPUN:

1. Se prelunge§te termenul, de pregatire a documentatiei si semnare a contractelor de vinzare- cumparare §i/sau arenda a terenurilor ca rezultat al licitatiei pubiice nr. 15 care a avut loc pe data de 20.01.2012, pina la data de 23.02.2012.

2. Specialistul Primariei pe problemele reglementarii funciare (dl.Dumitru Gladiniuc) de comun cu juristul Primariei (dna.Antonina Voleac) in termen pina la data de 23.02.2012 de fmalizat intocmirea documentatiei necesare §i de prezentat primarului contractele respective pentru semnare.

3. Specialistul Primariei pe problemele reglementarii regimului funciar (dl.Dumitru Gladiniuc) de comun cu specialistul principal pe problemele economice (dna. Ala Nistor) se numesc persoane responsabile de inregistrarea contractelor in Registrul Primariei §i evidenta achitarii platii de arenda §i/sau vinzare-cumparare a terenurilor supuse licitatiei pubiice.

4. Se stabile§te ultima zi de perfectare §i semnare a contractelor de arenda §i/sau vinzare-cumparare a terenurilor supuse licitarii, ziua de 23 februarie 2012. Rezultatele licitatiei din 20 ianuarie 2012 pentru loturile care nu vor fi semnate contractele respective pina ia data de 23.02.2012 (inclusiv) vor fi socotite nule §i loturile respective vor fi supuse licitarii la urmatoarele licitatii.

5. Contabilul-§ef (dna Lilia Strimbanu) v-a asigura returnarea sumei acontului achitat de participantii la licitatie dar care nu au stat ci§tigatori in termen pina la data de 23.02.2012. Pentru ci§tigatorii loturilor, acontul se va restitui numai dupa prezentarea contului de plata a primei trance in marime de nu mai mica de 50% din suma pretului adjudecat la vinzare-cumparare, si nu mai mica suma de plata pentru primul trimestru din suma pretului adjudecat la arenda terenurilor.

6. Se aduce la cuno§tinta cistigatorilor loturilor la licitatia publica din 20 ianuarie 2012, care pe parcursul a doi ani de la data petrecerii licitatiei nu vor folosi terenurile conform destinatiei, sau nu vor achita suma contractuala pe parcursul a trei luni consecutive, se va rezilia in mod unilateral contractul de arenda/locatiune.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se'.pune in seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

Primar de Edinet

/

Ay

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

Din

Л

, _

Л

“ Cu privire la

DISPOZITIE NR.

_

2

0

П

mentionarea participantilor

la actiunile militare din Afganistan”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finantele pubiice locale”, in legäturä cu Ziua comemorärii retragerii continjentului militar din Afganistan,

DISPUN:

1. A mentiona participantii la actiunile militare din Afganistan, acordindu-le ajutor material fiecäruia a cite 100 lei, in sumä totalä de 6000 (§ase mii) lei conform listei anexate.

2. Dispozitia datä de adus la cuno§tintä Consiliului orä§enesc Edinet la §edinta imediat unnätoare.

Primär de Edinet

f

Constantin Cojocari

REPI BLICA MOLDOVA RAIO M L EDINET PRIMÀRJA O R A S IL II EDINET

STR.O.CEREMPEI,3û

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DÏSPOZITIE

nr, J T D

dm

februarie

2012

“ Си privire la cererea cet. Blajlnu Vitalie

prie, procura de

la Blajinu M ircea”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

în temeiul art.29 §i a r t 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Repubîicii Moldova nr, 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistratia publicä locala, art. 21 si art, 25 din Legea Repubîicii Moldova nr. 828-X1I din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 si art.42 din Legea Repubîicii Moldova nr. 835-XÏÏÏ din 17.05.1996

privind

“Privind principiile urbanism ului si am enajärii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2Ö1Ö

autorizarea executàrii lucrärilor de constructie, eu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certiticatul de urbanism s: autorizarea construirii sau desfiintârii constructiilor §i amena jârüor” (pe

parcurs “Regulam ent”)-aprobat prin HGRVI nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.B-172 din 21.02.2012, procura nr.2010 din 30.04.2011 eliberatä de notarul public M oraru Vitalie,

1. Se elibereazä cet. Blajinu Vitalie

DISPUN :

Autorizatie de construire nr.

■7

din 21.02.2012 (nr.10 din

02.02.2012)

pentru

constructia

casei de

loeuit, pe

terenul proprietate

publica

atribuit in

folosintä

tem porarä

pe

adresa: or.Edinet, str. Cojbue nr. 1.

 

2. A utorizatia de construire se elibereazä cu term en de valabilitate - 36 luni (term en de їпсереге а

lucrärüor-06 luni). Neinceperea

conduce la pierderea valabilitätii autorizatiei.

si/sau nefinisarea lucrärilor de construire m intervalu! de valabilitate

3. Executarea lucrärilor de constructie sä se faeä in strictä conformitate cu proiectul tehmc de

lucru nr. 152-93

AC. cu respectarea aliniam entului general §i planului de incadrare.

4. Se interziee in perioada efectuärii lucrärilor;

a). depozitarea m aterialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice si tertelor persoane m lipsa acordului acestora,

b). inchideri ale drum urilor publice (inclusiv a trutuarului), lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d). racordarea la reteleie de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonatä cu intreprinderile specializate in domeniu.

säpäturi in spatiile publice in

5. Se atentioneazä cet. Blajinu Vitalie, dupä finalizarea lucrärilor de construire sä supunä obiectul

receptiei finale cu iuregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.«

6. Controlul indeplinirii prezeutei Dispozitii se рипе in seama arhiteetului Liubovi Gamseo.

Primär de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORAÇÙLUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din „Jd ”

2012

DISPOZITIE

nr.

г /"

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Си privire la vînzarea-cumpârarea terenului aferent C.A. TRANSELIT S.R.L."

Examinînd cererea C.A.'TRANSELIT" SRL c/f 1002604000443 în persoana administratorului Ciumac Nicolae, buletin de identitate séria A14072519 din 24.01.2008 privind cumpàrarea terenului aferent eu S-0,0,0979 ha cod cadastral 4101208276 situât in or. Edinet, in temeiul legii Republicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 "Си privire la pretul normativ §i modul de vînzare-cumpârare al pâmîntului "Hotârîrii Guvemului nr.1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii 436 privind administratia publicâ localâ, Hotârîrii de judecatâ nr. 3-71/1Г din 07. iulie 2011 .

DISPUN:

1. A vinde CA "TRANSELIT"

SRL c/f 1002604000443 adresa juridicâ or. Edinet str.Independentei

99, în persoana administratorului Ciumac Nicolae, buletin de identitate séria A 14072519 din 24.01.2008 terenul aferent imobilului, amplasat în or. Edinet, str.Independentei 81/2 eu S-0,0979 ha cod cadastral 4101208276 .

2. A aproba pretul de vînzare-cumpârare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicatâ în p.2 a prezentei dispozitii a о achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

c/f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicatâ în p.2 a prezentei dispozitii a о achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat •

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Juristul primâriei(d-na Voleac Antonina) de comun eu speciastul pentru reglementarea regimului proprietâtii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru) va perfecta contractul de vînzare-cumpârare a terenului çi va prezenta primarului §i cumpârâtorului pentru semnare çi autentificare la biroul notarial

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-çef d-na.Strîmbanu Lilia §i specialistul principal în problemele economiei d-na. Nistor Ala vor contrôla intrarea în cont a mijloacelor bâneçti obtiiw^-fir/feziiltatul vînzârii terenului în cauzâ.

Primar de Edinet

Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ijLUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

din

2012

DISPOZITIE

nr.

и

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

Cu privire la vînzarea-cumpàrarea terenului aferent C.A. TRANSELIT S.R.L."

Examinind cererea C.A."TRANSELIT" SRL c/f 1002604000443 în persoana administratorului Ciumac Nicolae, buletin de identitate séria A 14072519 din 24.01.2008 privind cumpârarea terenului aferent eu S-0,10274 ha cod cadastral 4101208178 situât în or. Edinet, in temeiul legii Republicii Moldova, nr.1308 din 25.07.1997 "Cu privire la pretul normativ §i modul de vînzare-cumpârare al pâmîntului "Hotârîrii Guvernului nr.1428 din 16.12.2008, art.29 a Legii 436 privind administratia publica localä, Decizia Consiliului orä§enesc Edinet nr.41/13-16 din 21 aprilie 2011 .

DISPUN:

1. A vinde CA "TRANSELIT"

SRL c/f 1002604000443 adresa juridicâ or. Edinet str.Independentei

99, în persoana administratorului Ciumac Nicolae, buletin de identitate séria A14072519 din 24.01.2008

terenul aferent imobilului, amplasat în or. Edinet,str. Independentei 99, cu S-0,10274 ha cod cadastral

4101208178.

2. A aproba pretul de vînzare-cumpârare al terenului conform celui din borderoul de calcul

95 % din suma indicatâ în p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

c / f 1006601000037

Contul bancar

226604

Contul trezorerial

21202554101

Ministerul Finantilor Trezoreria de Stat

TREZMD2X

5 % din suma indicatâ în p.2 a prezentei dispozitii a o achita:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Contul bancar Contul trezorerial Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

c /f 1006601000037

226604

430515101554707

TREZMD2X.

3. Juristul primàriei(d-na Voleac Antonina) de comun cu speciastul pentru reglementarea regimului

a

proprietàtii funciare( d-nul Gladiniuc Dumitru)

va perfecta

contractul

de vînzare-cumpârare

terenului çi

va prezenta primarului §i cumpärpätorului pentru semnare §i autentificare la biroul

notarial

4. Oficiul Cadastral Teritorial Edinet va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrul bunurilor imobile conform prezentei dispozitii.

5. Contabilul-çef d-na.Strîmbanu Lilia çi specialistul principal în problemele economiei d-na. Nistor Ala vor contrôla intrarea în cont a mijloacelor bàneçti obtinute în rezultatul vînzârii terenului în cauzâ.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORASLLUI EDINET STR.O.CE REM PEI,30 TEL, 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. М

din

- ifebruarie

2012

“Си privire la cererea cet. V orbanet Nicolai §i V erbauet A lexandr’

In temeiul art. 14 alint. 2 I it“f ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adm inistratia publica localä, art. 6 si art.42 din Legeg Republicii Moldova nr. 835-Xiif din

Legii nr.163 din 09 iulie 2010

privind aütorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respeetarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i aütorizarea construirii sau desfiintärii constructiiior §i am enajärilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deeiziei Consiliuhii oräfenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.V-155 din 14.02.2012,

17 mai 1996 “Privind principiile urbanism uiui §i am enajärii teritoriului,

DISPUN :

1. Se perm ite cet-lor V orbanet Nicolai si V orbanet Alexandr proiectarea constructiiior auxiliare §i

garajului, pe terenul proprietate privata c.c.4101203166 de pe adresa: or.Edinet, str. Gh.Asachi nr.28, conform pianului de incadrare.

2. Se obliga cet.Vorbanet Nicolai si Vorbanet Alexandr in term en de 30 de zile prezentarea

doeumentatiei prevazute de p e t 11 din “Reguiam ent” - pentru prim irea Certificatului de urbanism .

3. Certificatul de urbanism a-I elibera pentru 0 perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului,

4. Se obliga V orbanet Nicolai si V orbanet Alexandr. in term en de 12 luni de la data semnarii

prezentei dispozitii sa prezinte docum entatia prevazuta de pet. 25 din Reguiament, avizata de arhitect-sef ai raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructs, S.R.L.”Edinet-Gaz”, pentru prim irea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet.Vorbanet Nicolai §i V orbanet Alexandr ca in cazul expirarii term enilui

valabiiitatii certificatului de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul nem deplinirii conditiilor pet. 2 si pct.4 - prezenta dispozitie va pierde vaiabilitatea,

§i va fi socotita nula din momentul

expirarii term enului valabiiitatii certificatului de urbanism .

6. Certificatul de urbanism nu servespte temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Gahifco.

Primär de Edinet

REPUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O.CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕ С Ш 'БЛИКА И ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

ЕДИ

Н

МОЛ ДОБА

ЕЦ

КИ

Й

Ра

й

о

н

DISPOZITIE nr.

din

-

februarie

2012

“Cu privire la cererea cet. Corobcov Victor ”

In temeiul art.29 si art. 14 alint. 2 lit. iCf” al Legii Republicii M oldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adm inistratis publics locals, art. 6 si art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 rnai 1996 “Privind principiile urbanism ului §1 am enajarii teritoriuiui cu respectarea cerintelor din “Regulamentui privind certificatul de urbanism si autorizarea

construirii san

“Regulam ent”) - aprobat prin

HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii eel. Corobcov Victor nr.C-180 din 23 februarie 2012,

desfiintarii constructiilor si am enajarilor” (pe parents

DISPLN

1. Se perm ite cet. Corobcov Victor demolarea casei

individuate de locuit e.c.4101215062.01

aniplasate pe teren proprietate privata c.c.4101215062 de pe adresa or.Edinet, str. Octavian Cerempei nr.70.

2. Se elibereaza cet. Corobcov Victor Autorizatie de desfiintare nr. /0

din 23 februarie 2012

(nr.5 din 20 februarie 2012) a casei individuate de locuit am plasata pe adresa or.Edinet, str. Octavian

Cerempei nr.70. urbanism.

Lucrarile de desfiintare sa fie exeeutate in stricta conform itate cu docum entatia tie

3. Se obliga cet. Corobcov Victor in term en de 30 zile calendaristiee, de a prezenta

Autorizatia de desfiintare la Oficiul C adastral Teritorial E dinet

4. Se interziee in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea m aterialelor de constructie si deseurilor pe terenurile pubfice si tertelor persoane in lipsa acordului acestora,

b). inchideri ale drum urilor publice (inclusiv a trutuarului), lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d). racordarea p/sau debransarea de la retelele de edilitate publics in lipsa documentatiei de protect coordonata cu fntreprinderile specializate in domenin.

sapaturi in spatiile publice in

5. Se atentioneaza cet. Corobcov Victor ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare sa

fie transportate in loc special am enajat autorizat de adm inistratia publica locate.

6. C ontrolul indepliuirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA§ULUI EDINET STR,0„CEREM PEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

иг.

diu .Л'}- februarie

2012

“Cu privire la cererea cet. Gronic V ictor”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 si art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inistratia publica iocalä, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17,05.1996 “Privind principiile urbanism ului §i am enajärii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, RegulamentuSui de receptie a constructiilor §i

instalatiilor

aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05.1996,

cererii solicitantuiui din 27.02.2012

DISPUN :

1.

*

Se aprobä procesul - verbal de receptie finalä nr. 16 din 21 februarie 2012 -

04.

Lit.

008

Garaj.

Subsol.

pentru constructiile:

str. Sossaua Bucovinei

- am plasat pe terenu! proprietate publica c.c. 4101202017 cu adresa or.Edinet, nr. 5.

Receptie! finale au fost supuse:

 

* 04.

Lit.

008

-

G araj,

Suprafata constuctiei

17,7 m.p

 

-

Subsol.

Suprafata constuctiei

9,1 m.p

3.

Evaluarea constructiilor -

13000,00 lei,

 

• m aterial de eonstructie - biocuri calcar §i zgurä, piaträ.

 

• Retele inginere§ti -

 

energie electrica.

4.

P roprietarul constructiei -

. cet.Gronic Pavel

 

5.

Se obligä cet. Gronic Pavel, bunurile imobile receptionate, in term en de 30 zile calendaristice

sä le inregistreze la Oflciul Cadastra! Teritorial Edinet

Registrul B unurilor Imobile;

pentru efectuarea inscrierilor respective in

6. OCT-Edinet va asigura

efectuarea inscrierilor respective in

strictä conform itate

cu prezenta dispozitie.

registrul bunurilor imobile in

7. Controlul m deplinirii prezentei

dispozitii se p u n ^ ^ ^ ^ ^ ^ r h i t e c t u l u i Liubovi Galusco,

Primär de Edinet

{(

Constantin Cojocari

в

}

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

Din J < f

^

DISPOZITIE NR.

2012

ч

„Cu privire la mentionarea participantilor la conflictul armat pentru apärarea integritätii §i independentei Republicii Moldova”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

éb

In temeiul Legii Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10. 2003 „Priviind fmantele publice locale” in legäturä cu särbätorirea Zilei apärärii integritätii §i independentei Republicii Moldova,

DISPUN:

1. A mentiona participantii la conflictul armat pentru apärarea integritätii

§i independentei Republicii Moldova, acordindu-le ajutor material fiecäruia a cite 100 lei, in sumä totalä de 8900 (opt mii nouä sute) lei conform listei anexate.

2. Dispozitia datä de adus la cuno§tintä Consiliului orä§enesc Edinet la §edinta imediat urmätoare.

Primär de Edinet

Constantin Cojocari

шм

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORAÇULL1 EDINET STR. O. CEREMPEI, 30 TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJlMKA IVIOJT/IOBA EÄHHELl Ff HM PAMOH HPMMAPMfl TOPOM EAHHEU, yjl. O. HEPEIVinEH,30

TEJ1. 2-29-30,

2-28-30

Din

^

2012

"Cu privire la cererea dnei

DISPOZITIE

Zara Maria.

Locuitoare a satui Alexandreni”

în temeiul art. 14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publicä localä”, luînd ca bazä avizul SASPF Edinet N 83 din 10.01 2012 §i cererea dnei Zara Maria , din 10.01.2012

1. Se permite instituirea tutelei

DISPUN:

asupra minorei Munteanu Alina , anul naçterii 15.02.2009.

2. Se numeçte tutore Zara Maria, anul naçterii 29.05.1978. locuitoare a satului Alexandreni.

Primarul

de Edinet

Constantin Cojocari

REPLBL1CA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ

PRIMÄRIA ORA$ULUI EDINET

STR. O. CEREMPEI, 30

TEL. 2-29-30, 2-28-30

M Jt. \

L

üil гггПс^Гг

Г

Q

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦК ИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДННЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PRIMÄRIA

ORA§ULUl EDINET

27 februarie

2012

“Cu privire la cererea despre scutirea

DISPOZITIE N ’

de plata

pentru fregventarea institutiilor pre$colare

in temeiul art.14 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publica localä”, luind ca bazä cererea dnei Leopa Tatiana, Nr. L 158. din 15.02.2012 , Botnaru Inga nr. B- 183 din 23.02.2012 §i Cernea Ion, satul Alexandreni, eonducindu-mä de regulamentul primäriei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru mtretinerea copiilor in institutiile pre§colare

DISPUN:

l.Se permite scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutile pre^colare in märime de 50 %

din norma de achitare a urmätoarelor personae mcepind cu

01 februarie

2012 pinä

la 3 1 decembrie

2012

Numele

pärintelui

Numele

copilului

Adresa

1. Leopa Tatiana

Leopa Tatiana

Str. Independentei

109

Gr.Nr

2. Botnaru Inga

Botnaru Anastasia

Str.

Independentei

 

13/22

3. Cernea

Ion

Cernea Anastasia

Alexandreni

 
 

Cernea Serafim

Alexandreni

Primarul

de Edinet

C o (

t

Constantin Cojocaru

REPUBLÏCA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA ORA$ULÜI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМ ЗРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZÏTÏE

nr.

À2?

;

'

din

'

" '

februarie

2012

“Cu privire la cererea cet. Din« Nina”

în

temeiul

art.29

si

a r t

14 alin. 2 lit.”f” dîn Legea Republicii Moidova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind

adm inistratia

publicà iocalâ, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind

principiile

urbanism ului

çi

am enajârii

teritoriului”, Legii

nr.721-XIII

din

2 februarie 1996 privind calitatea în constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor fi

instalatiilor

certificat de urbanism nr.159 din 26.12.2006 (nr.270 din 30.12.2005), autorizatie de construire nr.95

din 26.12.2006 (nr.140 din 21.12.2006), cererii solicitantului din

aferente (pe parcurs “Regulam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05.1996,

29.02.2012

DISPUN :

3. Se aprobä pro ces uï - verbal de receptie finaîâ nr. 13 din 21 februarie 2032

02.

Lit.

10

-

Bucätärie de varâ.

pentru constructiile:

am plasat pe terenul proprietate privatä

c.c. 4101224132 cu adresa or.Edinet, str.Burebista nr. 2.

2. Reeeptiei finale au fost supuse:

02.

Lit.

10

-

Bucätärie de varâ.

Suprafata constuctiei

45,0 m.p

3. Evaluarea constructiilor -

13000,00

lei,

• m aterial de constructie - blocuri calcar si zgurä, piatrâ.

• Reîele inginereçti -

energie electrica.

4. ProprietaruI constructieï -

cet.Dinu Nina

5. Se obligé cet. Dinu Nina, bunurile imobile receptionate, în term en de 30 zile calendaristice sä

le înregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea înscrieriior respective în

RegistruI B unurilor Imobile;

6. О С Т-Edinet va asigura efectuarea înscrieriior respective în registrul bunurilor imobile

strictâ conform itate cu prezenta dispozitie.

în

7. Controiul îndeplim rii prezentei dispozitii se nime în seama arhitectului Liubovi Galuçco.

Primar de Edinet

f-

/

/

\j

1

ir.

-

.

.ïït'ï-ïùib

■■■ Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÄRIA O R V S ÎL l I EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Си privire la eererea cet. Ivasiuc M ihail”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИИЕЦКИЙ РАЙОН П РИ М ЗРИ Я ГОРОДА ЕДИ.НЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

6о

din

 9

februarie

2012

In temeiul art. 14 alint. 2 al Legii Republicii Moidova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

privind adm inistratia

17 mai 1996 “Privind prineipiile urbanism ului si am enajärii teritoriului, art. 14 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desilintärii constructiilor §i am enajärilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18=04. 1997, deciziei Consiiiului oräsenesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.I-193 din 29.02.2012,

publica localä, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din

DISPUN :

1. Se perm ite cet. Ivasiuc M ihail proiectarea çi constructia constructiei auxiiiare eu suprafata

constructiei pînâ la 15,0 pe terenul proprietate privatä c,£.4101224143 de pe adresa: or.Edinet,

str., Burebista nr.19, conform planului de încadrare.

2. Se atentioneazä cet. Ivasiuc Mihail, cä în cazul cînd suprafata constructiei va depäsi suprafata de

15,0 n r , va apärea necesitatea de solicitare a certificatului de urbanism si întocm irea documentatiei de proiect. In acest caz efectuarea lucrärilor de construire în lîpsa autorizatiei de construire sînt interzise.

3. Controlul îndeplinirii prezentei Dispozitii se pune în seama arhitectului Liubovi Galusco.

Primar de Edinet

(y/

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

'RI MARIA

ORASULUI

EDINET TEL. 2-29-30. 2-28-30

din 02 martie 2012

DISPOZÏTIE

пг

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

,,Cu privire la suspendarea actiunii dispozitiei nr.307 din 09 august 2011 ,,Cu privire la cererea cet.Doüghii Victor”

în temeiul art. 29 §i art.64 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 2.9 decembrie 2006 privind ad m in istrai publicâ localà, dispozitiei nr.307 din 09 august 2011 ,,Cu privire la cererea cet.Dolghii Victor”, prescriptiei nr.012-Ed din 27 februarie 2012 a Inspectiez de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord” eu privire la sistarea valabilitâtii Autorizatiei de construire nr.103 din 09.08.2011 (nr.133 din 08.08.2011) eliberatâ cet.Dolghii Victor,

DISPUN:

1. Se suspendà actiunea dispozitiei Primarului de Edinet nr.307 din 09 august 2011 ,,Cu privire la

cererea cet.Dolghii Victor” pînâ la data prezentârii certifïcatului de la Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord” eu privire la îndeplinirea cerintelor prescriptiei nr.012-Ed din 27 februarie 2012.

2. Se suspendà valabilitatea Autorizatiei de construire nr.103 din 09.08.2011 (nr.133 din

08.08.2011) eliberatâ cet.Dolghii Victor de Primària or.Edinet pentru construirea magazinului mixt pe terenul proprietate privatâ de pe adresa or.Edinet str.Alexandru cel Bun nr. 118.

3. Cet. Dolghii Victor i se interzice efectuarea lucrârilor de construire indicate în Autorizatia de

construire nr.103 din 09.08.2011 (nr.133 din 08.08.2011) în lipsa înçtiintàrii Primâriei §i Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord”.

4. Arhitectul dna.Galuçco Liubovi de adus prezenta dispozitie la cunoçtinta dlui. Dolghii Victor,

arhitectului-sef pe raionul Edinet §i Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord” (dl.V.Straistari).

5. Controlul îndeplinirii prezentei dispozitii se pune în seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

Prim ar de Edinet

/ Constantin COJOCARI

REPUBLICA MOLDOVA jvlONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET TEL. 2-29-3 o’, 2-28-30

din 02 martie 2012

DISPOZITIE

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАР ИЯ ЕОРОДА ЕДИНЕЦ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

nr. 62

,,Cu privire !a suspendarea actiunii dispozitiei nr. 50 din

21 februarie 2012 ,,Cu privire la cererea eet.BIajin M ircea”

în temeiul art. 29 çi art.64 din Legea Repubiicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administratia publicà localà, dispozitiei nr. 50 din 21 februarie 2012 ,,Cu privire la cererea cet.BIajin Mircea”, prescriptiei nr.Oll-Ed din 27 februarie 2012 a Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord” eu privire la sistarea valabilitâtii Autorizatiei de construire nr.9 din 21.02.2012 (nr.10 din 02.02.2012) eliberatà cet.Blajinu Mircea,

DISPUN:

1. Se suspendâ actiunea dispozitiei Primarului de Edinet nr.50 din 21 februarie 2012 ,,Cu privire

la cererea cet Blajinu Mircea” pînà la data prezentàrii certificatului de la Inspectiei de Stat în Constructii

Teritorialâ „Nord” eu privire la îndeplinirea cerintelor prescriptiei nr.011-Ed din 27 februarie 2012.

2. Se suspendâ valabilitatea Autorizatiei de construire nr.9 din 21.02.2012 (nr.10 din 02.02.2012)

eliberatà cet.Bîajinu Mircea de Primària or.Edinet pentru construirea casei individuale de locuit pe terenul proprietate publicà atribuit în folosintà de pe adresa or.Edinet str.Cojbuc nr.l.

3. Cet. Blajinu Mircea і se interzice efectuarea lucrârilor de construire indicate în Autorizatia de

construire nr.9 din 21.02.2012 (nr.10 din 02.02.2012) în lipsa înçtiintârii Primàriei si Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord”.

4. Arhitectul dna.Galuçco Liubovi de adus prezenta dispozitie la cunostinta dlui. Blajinu Mircea,

arhitectului-sef pe raionul Edineî si Inspectiei de Stat în Constructii Teritorialâ „Nord” (dl.V.Straistari).

5. Controlul îndeplinirii prezentei dispozitii se pune în seama viceprimarului Valerian Ciobanu.

Prim ar de Edinet

I /

J

Constantin COJOCARU.

REPUBLICA MOLDOVA RAiONUL EDINET PR1MÂRIA ORASULU1 EDINET

STR.O.CEREMPEI,3G

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Hudzinsehi Veacesïav”

DISPOZITIE

din

ùL m artie

2012

în temeiul art,29 çi art. 14 alin. 2 lit.”f ’ din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adm inisirafia pubiicà localà, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII d is 17.05.1996 “Privind principiile urbanism ului çi amena] ârii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind

calitatea în constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente (pe parcurs “Reguiam ent”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, Certificatului de urbanism nr.142 din 18.07.2005, Autorizatiei de construire nr.56 din 04.09.2006 (nr.106 din 05.12.2005), cererii

solicitai!tu]ni din

01.03.2012

DISPUN :

1. Se aprobâ procesul - verbal de receptie finaîâ nr. 14 din 21 februarie 2012

»

05.

Lit.

1B.

-

Casa de îoeuit:

pentru constructiiie:

amplasate pe terenul proprietate publieâ cu c.c. 4101211500 cu adresa or.Edinet, str. M âgurele nr. 16.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

«

05.

Lit.

IB

- Casa de locuit

 

Suprafata constuctiei

151,1 m.p

3.

Evaluarea constructiilor -

111550,00

lei,

® m aterial de constructie - blocuri calcar çi zgurà, piatrà.

 

# Retele inginereçti -

energie electricà, apedoct, retele de gaz, telefon.

4.

Proprietarul constructiei -

. cet. Hudzinsehi Veacesïav

5.

Se obligâ cet. Hudzinsehi Veacesïav, bunurile iraobile receptionate, în term en de 30 zile

calendaristice sa ie înregistreze la Oficiul C adastra! Teritorial Edinet respective în Registrui B unurilor Imobile;

pentru efectuarea înscrieritor

6. OCT-Edinet va asigura efectuarea înscrierilor respective în registrui bunurilor iraobile în strictâ

conformîtate cu prezenta dispozitie.

7. Controîul îndeplinirii prezentei

Primar de Edinet

dispozifii se pune în seama arhitectuîui Liubovi Galuçco.

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMÂRIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PRIMARIA ORAÇULUI EDINET

DISPOZITIE NR.

2012

,,Cu privire la proectarea unui bazin acvatic”

Analizînd cererea dlui Cretu Valeriu eu nr. C-l 88 din 28.02. 2012, permisiunea proectârii bazinului acvatic,

DISPUN:

privitor la

1. Se permite dlui Cretu Valeriu proectarea bazinului acvatic pe un teren cu

destinatia - agricol, cu o suprafata totala de 1,0295 ha

(n/c 4101102.134).

2. Terenul dat se afla in extravilanul ora§ului Edinet §i este proprietatea APL Edinet, a

fost transmis in arenda printr-un contract incheiat pe un termen de 15 (cincisprezece) ani,

incepind cu data de 16.02. 2012 pina la 16.02. 2027. (conform contractului inregistrat nr. 4101/12/2895 din 17.02. 2012).

3.

D-ul Cretu Valeriu se obliga de a coordona proectarea bazinului acvatic (iaz) c

Inspectoratul Ecologic de Stat.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ÄR!A ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙРАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕН УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

nr.

die

С

'

m artie

2012

“ Cu privire la cererea cet Codrean M arina”

Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006

privind adm inistratia publica localä, art. 21 si a r t 25 din Legea Repubiicii Moldova nr. 828-XII die 25.12.1991“Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Repubiicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996

privind

autorizarea executärii lucrärilor de constructie, cu respecfarea cerintelor din “RegulamentuI privind

certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintärii constructiilor §i am enajärilor” (pe

nr.C-189

din

parcurs “Regulam ent”)-aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997,

•‘Privind principiile urbanism ului §i am enajärii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010

in temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 l i t ”f” diu Legea Repubiicii

cererea solicitantului

05.03.2012,

DISPUN :

1. Se elibereaza cet. Codrean M arina

Autorizatie de construire nr. 11 din 05.03.2012 (nr. 13 din

27.02.2012)

suprafata de S-0,0572 ha, pe adresa: or.Edinet, sir. Valentin Rosea nr. 68, conform planului de incadrare intocmit In luna septembrie 2009.

cu

pentru

constructia

casei

de

locuit,

pe

terenuf

proprietate

privata

c.c.4101214187

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu term en de valabilitate - 36 luni (term en de incepere a

lucrarilor-06 luni). Neinceperea

conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

si/sau neflnisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic de

lucru nr. 06/11-10- SAC. cu respectarea aliniam entului genera! §i planului de incadrare.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea m aterialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drum urilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la reteleie de edilitate publica in lipsa documentatiei de project coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

e), Respectarea distantei de Sa hotarele lotului cu nr.70 pin a la casa proiectata pe lot id nr.bS.

5. Se atentioneaza cet.Codrean M arina,dupa finalizarea lucrarilor de construire sa supuna obiectul

receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la O C T-E dinet.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Gaiu^co.

Primär de Edinet

j

Constantin Cojocari

RE PUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMAR1A ORA§ULUI EDINET STR.O.CE REMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE пн

din

0 6

m artie

2012

“Си privire la cererea cet. C ebsnits Oleg”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕД УЛ. О.ЧЕРЕМ ПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §1 art. 14 alint. 2 lit. “f ’ al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adm inistratia public! locals, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mat 1996 “Privind principiile urbanism ului si am enajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i am enajsrilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Cebanita Oleg nr. Ce.-201 din 05 m artie 2012,

DISPUN :

1. Se perm ite cet Cebanita Oleg dem olarea

constructiei auxiliare c.c.4101212188.02 cu

suprafata de S- 34,5mp. am plasata pe fercnui proprietate privata de pe adresa or.Edinet, str. Staroobreadcescaia nr. 11.

2. Se elibereaza c e t Cebanita Oleg Autorizatie de desfiintare nr. kL din 05 m artie 2012

(nr.02 din 20 ianuarie 2012) a constructiei auxiliare c.c.4101212188.02 cu suprafata de S- 34,5mp. amplasata pe terenul proprietate privata de pe adresa or.Edinet, str. Staroobreadcescaia n r.ll.

Lucrarile de desfiintare sa fie executate in strict! conformitate cu docum entatia de urbanism .

3. Se obliga cet. Cebanita Oleg in term en de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia

Autorizatiei de desfiintare la Oficiul C adastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea m aterialelor de constructie si deseurilor pe terenurile publice si tertelor persoane in lipsa acordului acestora,

b). inehideri ale drum urilor

publice (inclusiv a trutuarului),

sapaturi in spatiile publice in

lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea §i/sau debran^area de la retelele de edilitate publics in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se stentioneaza c e t Cebanita Oleg ca gunoiul si alte deseuri rezultate de

sa fie transportate in loc special am enajat autorizat de adm inistratia publics locals.

la demolare

6. Controlul

indeplm irii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubov! Galufco.

Primar de Edinet

REPUBLIC A MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIM ARIA 0RASULUI EDINET

P E C ro BjIHKA M OJI^OBA E^H H H EIIK H H PA MOH

nPHIV

OPO/Sa. EJIHHEII

STR.O.CEREMPEI,30

. YJI. O.HEPEM IIEH,

30

TEL, 2-29-30, 2-28-30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

 

DISPOZITIE nr. A t "

 

din

05 m artie 2012

“Cu privire la cererea cet. Cebanita Oleg”

In temeiul art. 14 aiint. 2 lit.“f” a! Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28 decent brie

2006 privind adm inistratia publica locala, a r t 6 §1 art,42 din Legsa Republicii Moldova

nr. 835-XII1 din 17 mai 1996 “Privind principiile urbardsm ului si am enajarii «ritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de eonstructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor si am enajarilor” (pe parcurs “Regulam ent’'1) - aprobat

21 iulie

prin HGRM nr.360 din 18,04. 1997, deciziei Consiliului orasenesc Edinef n r J 6/14 din 2008, cererii soiieitantului nr.Ce.-202 din 05.03.2012,

DISPUN :

1. Se perm ite cet, Cebanita Oleg proiectarea constructiei easel individuaie de locuit

si

constructii auxiliare, pe terenul proprietate privata c.e.4101212188 de pe adresa: or.Edinet, str. Staroobreadcescaia n r.ll, conform planului de incadrare.

2. Se obliga c el Cebanita Oleg In term en cle 30 de zile prezentarea docuiiientatiei

prevazute de pet. 11 din “Regulam ent” - pentru prim irea Certificatulul de urbanism .

3. Certificatul de urbanism a-! elibera pentru o perioadl de valabilitate de 12 lnni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Cebanita Oleg, in term en de 12 hini de la data semnarii prezentei

dispozitii sa prezinte docum entatia prevazuta de pet, 25 din Regulament, avizata de arhitect- sef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul C entrului Retele M agistraie

SELM FO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, Tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz”, pentru prim irea Autorizatiei de eonstruire.

5. Se atentioneaza cet. Cebanita Oleg ca la eazul expirarii term enilui valabilitatii

certificatului de urbanizsm si nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea, §i va fi soeotita nula din momentul expirarii term enului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve^te temei pentru inceperea lucrarilor de eonstruire,

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se puarhitectului Liubovi Galusco.

In

eazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 si pet,4 -