Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACTE

ECONOMICE
CONTRACTUL DE LEASING

Contractul de Leasing
Leasing-ul este o operatiune comerciala prin
care o parte denumita locator/finantator
transmite pentru o perioada determinata
dreptul de folosinta a unui lucru al carui
proprietar este catre alta parte, denumita
utilizator, la solicitarea acesteia din urma,
contra unei plati periodice, denumita rata de
leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing
locatorul/finantatorul se obliga sa respecte
dreptul de optiune al utilizatorului de a
cumpara bunul, de a prelungi contractul de
leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Elementele contractului de leasing sunt :


Partile:- locatorul/finantatorul;
- utilizatorul.
Descrierea exacta a bunului care face
obiectul contractului de leasing;
Valoarea totala a contractului de leasing;
Valoarea ratelor de leasing si termenul de
plata a acestora;
Perioada de utilizare in sistem de leasing a
bunului;
Clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Obiect al operatiunilor de leasing il pot


constitui bunurile imobile, bunurile mobile
de folosinta indelungata aflate in circuitul
civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda
audio si video, a pieselor de teatru,
manuscriselor, brevetelor si a drepturilor
de autor.

CONTRACT DE LEASING IMOBILIAR


Incheiat astazi ................
la ....................................
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in
(localitatea) ........................., str. ....................................... nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .................................................,
sub nr. ................ din ........................................, cod fiscal nr. ........................................ din ................................., avand contul
nr. ........................................, deschis la ............................................., existand si functionand potrivit legislatiei
statului ........................., reprezentata de ....................................., cu functia de ...................................................,
cetatean ..................................., posesor act de identitate/pasaport ......................................., in calitate de locator, pe de o parte,
si
1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in
(localitatea)..........................., str. ........................................ nr. ....................., bloc ............., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................,
sub nr. ...................... din ........................................, cod fiscal nr. ........................................ din .................................., avand contul
nr. ........................................, deschis la .............................................., existand si functionand potrivit legislatiei
statului ........................, reprezentata de ......................................., cu functia de ..........................................,
cetatean .............................................., posesor act de identitate/pasaport ....................................................., in calitate de
utilizator.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Locatorul se obliga sa transmita dreptul de folosinta si posesia, iar utilizatorul sa plateasca pretul si sa preia bunul imobil 2)
situat in ............................ str. ........................ nr. .................................., sectorul/judetul ................................., impreuna cu terenul
aferent, avand urmatoarele vecinatati:
la Nord ................................................................................................................................
la Sud ..................................................................................................................................
la Vest .................................................................................................................................
la Est ................................................................................................................................. .
2.2. Predarea-primirea imobilului ce face obiectul prezentului contract se va face in baza unui proces-verbal parte integranta a
contractului.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract va fi folosit
pentru: .............................................. .................................................................................................................................................... .
2.4. Cheltuielile legate de predarea-primirea imobilului vor fi suportate
de ......................................... ..................................................................................................................................................... .
2.5. Locatorul are dreptul sa verifice la intervale de ........................................................ starea imobilului si modul de folosire a lui,
iar daca utilizatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale poate sa rezilieze, inainte de termen, contractul.

III. DURATA CONTRACTULUI


3.1. Termenul utilizarii imobilului in sistem leasing este de ..... ani 3), incepand cu data de ........................................................ si pana la data
de ........................................................ .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei imobilului care face obiectul prezentului contract, o redeventa in
valoare de ........................................................ lei, in rate lunare
astfel: ................................................................................................................................ ....................................................................................
................................................................. .
4.2. Evolutia ratei inflatiei, care se inregistreaza ulterior incheierii prezentului contract, determina indexarea redeventei.
4.3. Neplata redeventei la termenele si in conditiile prevazute la pct. 4.1. si 4.2. atrage penalizari de ............ % pe zi de intarziere, calculate
la valoarea redeventei restante.
4.4. In cazul in care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara imobilul, locatorul trebuie sa ia in calcul
varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a imobilului.
4.5. Dreptul de optiune constand din cumpararea imobilului se poate exercita pana la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului,
numai daca utilizatorul va formula o oferta de cumparare ferma si irevocabila.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Locatorul se obliga:
sa transmita dreptul de folosinta si posesia bunului utilizat in sistem de leasing imobiliar;
sa predea bunul la termenul prevazut in prezentul contract;
sa respecte, la expirarea contractului, dreptul de optiune al utilizatorului, constand in posibilitatea de a solicita achizitionarea imobilului sau
restituirea lui;
sa-i garanteze utilizatorului folosinta linistita a imobilului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale.
5.2. Utilizatorul se obliga:
sa preia in posesie si sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
sa nu incheie un contract de sublocatiune privind bunul incredintat, fara acordul locatorului;
sa efectueze plata ratelor de leasing in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in prezentul contract;
sa execute la termen si in bune conditii toate reparatiile curente si capitale necesare mentinerii lui in stare de functionare;
sa apere, in raporturile cu tertii, dreptul de proprietate al locatorului cu privire la imobilul ce face obiectul prezentului contract;
sa asigure imobilul la o societate de asigurari autorizata si sa plateasca primele de asigurare/sa preia contractul de asigurare de la locator;
sa plateasca toate impozitele si taxele aferente, precum si utilitatile consumate (energie electrica si termica, gaze naturale, apa, canal si
salubritate, taxe telefonice s.a.) ;
sa predea locatorului imobilul in stare buna de folosinta, potrivit destinatiei sale, la expirarea sau rezilierea prezentului contract, in cazul in
care nu si-a exercitat dreptul la optiune, prin notificare scrisa, cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii.

VI. RASPUNDERI
6.1. In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca imobilul la data stabilita in prezentul contract, nu isi respecta obligatiile
referitoare la efectuarea reparatiilor capitale si curente sau in situatia in care se afla in reorganizare ori lichidare judiciara,
locatorul poate rezilia contractul, pretinzand daune-interese.
6.2. In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a ratelor de leasing doua luni consecutiv, locatorul are
dreptul de a rezilia contractul, cu daune-interese.
6.3. Nerespectarea dreptului de optiune a utilizatorului obliga locatorul la plata unor daune egale cu valoarea contabila a
redeventei ramasa de plata.
VII. FORTA MAJORA
7.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
7.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ....................... (zile, ore),
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
7.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII. NOTIFICARI
8.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita
daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
8.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost
expediata.
8.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia
dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare
tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert
si Industrie a Romaniei.

X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si
inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a
cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al
sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care .....................
astazi ........................., data semnarii lui.
LOCATOR
UTILIZATOR
NOTE
Modelul, este orientativ, partile avand dreptul sa-si stabileasca drepturi si obligatii in raport de specific, in conformitate cu
prevederile art. 969 Cod civil, cu exceptia clauzelor care definesc natura juridica a contractului.
Se va face referire si la bunurile imobile prin destinatia lor, daca sunt afectate activitatii bunului imobil care face obiectul
contractului, precum si la teren, dupa caz.
Contractul se incheie, potrivit legii, pentru cel putin un an.

Realizatori: Stan Andrei Ionut


Mincu Bogdan
Dumitru Madalin

Clasa a XI-A