Sunteți pe pagina 1din 21

Prof.

Zidaru Ionuţ Gabriel, Clasa a-VIII-a,


Liceul Telogic ,,Elim’’ Piteşti
 Anul 1848 a fost anul revoluţionar pentru întreaga
Europă, supranumit ,,primăvara popoarelor”.
 Apar noi ideologii şi curente politice:
naţionalismul, liberalismul, socialismul marxist.
 Absolutismul domina Europa prin ordinea impusă
de învingătorii lui Napoleon Bonaparte.
Sub impresia evenimentelor revoluţionare
europene, spiritul revoluţionar se manifestă şi
în rândul tinerilor intelectuali români.
Nicolae Bălcescu, într-o scrisoare
adresată din Paris, datată 24 februarie 1848,
relata prietenului său din Iaşi, Vasile
Alecsandri :
Minunata Revoluţie ce te căiesc
amarnic că nu ai văzut-o cu ochii va
schimba faţa lumei, scria el plin de
entuziasm.
Cauze Naţionale :
 asuprirea străină în cele trei ţări româneşti;
 existenţa regimului politic bazat pe
Regulamentele Organice în Ţara
Românească şi Moldova:
 Apariţia pericolului anexării Transilvaniei
la Ungaria, în urma izbucnirii revoluţiei
maghiare şi al refuzului maghiarilor de a
recunoaşte drepturile naţionale ale
românilor;
Cauze Economice şi Sociale :
 existenţa privilegiilor feudale;

 necesitatea unei reforme agrare pentru


rezolvarea problemei ţărăneşti şi
împroprietărirea ţăranilor;
 absenţa drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Tinerii intelectuali : la Paris au apărut societăţi
precum Societatea studenţilor români din
Paris , ce a plănuit primul proiect de
declanşare a unei revoluţii comune moldo-
muntene. Printre tinerii revoluţionari şi
patrioţi aflaţi la Paris la sfârşitul anului 1847
- începutul anului 1848, se aflau :
Burghezia.
Boierimea de orientare democratică
Orăşenimea.
Ţărănimea.
 Autonomia şi independenţa.
 Unirea românilor într-un singur stat.
 Reforma agrară.
 Drepturi şi libertăţi politice.
 Modernizarea instituţiilor.
 O nouă organizare a puterilor în stat.
 Precizaţi forţele participante la revoluţiile
de la 1848.
 Numiţi două obiective ale revoluţiilor de la
1848.
 Revoluţia din Moldova a început la 27 martie 1848. Adunaţi la o Adunare
populară la hotelul „Petersburg", conducătorii mişcării opoziţioniste (Vasile
Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza etc), aproximativ 1 000 de participanţi,
reprezentînd toate păturile sociale şi forţele politice, au elaborat un program de
revendicări. Programul, redactat de Vasile Alecsandri, cuprindea 35 de puncte
şi a fost numit Petiţiune-proclamaţiune înaintat domnului.
 Programul cerea:
 eliberarea deţinuţilor politici,
 reformarea sistemului de învăţămînt,
 îmbunătăţirea urgentă a situaţiei locuitorilor de la sate,
 instaurarea în Moldova a unui regim democratic,
 desfiinţarea cenzurii,
 crearea unei gărzi naţionale şi alegerea altei Adunări Obşteşti.
 Domnul Mihail Sturdza a acceptat 33, respingînd ultimele 2. Revoluţionarii
nu au acceptat compromisul. În ţară a fost declaată starea excepţională, au
fost operate mai multe arestări.
 Mizînd pe ajutorul guvernului francez revoluţia în Ţara Românească s-a
declanşat mai tîrziu. Ea începe mai întîi la Islaz, la 9 iunie 1848. Aici a fost
format primul guvern revoluţionar (Ion Heliade- Rădulescu, Christian Tell,
Ştefan Golescu, Nicolae Pleşoianu) şi anunţat programul revoluţiei intitulat
Proclamaţiunea de la Islaz. Programul (22 de puncte) prevedea independenţă
legislativă, administrativă, egalitatea tuturor în faţa legii, abolirea rangurilor
boiereşti, drepturi politice, domn ales pe 5 ani de către toate categoriile sociale,
împroprietărirea ţăranilor.
 La 11 iunie, revoluţia a obţinut victorie şi la Bucureşti. Sub presiunea maselor,
domnitorul Gheorghe Bibescu aprobă programul revoluţionar. În semn de
protest, consulul rus părăseşte capitala. De teama urmărilor, domnul renunţă la
tron şi părăseşte ţara. În aceste condiţii, este format un nou guvern revoluţionar
provizoriu.
 Sub presiunea Rusiei, Turcia trimite în Ţara Românească un emisar -Suleiman-
Paşa, în urma convorbirilor, guvernul revoluţionar estă înlocuit cu o locotenenţă
domnească alcătuită din trei membri conform prevederilor Regulamentului
Organic. La 13 septembrie, trupele turceşti intră în capitală, dinspre Focşani spre
Bucureşti, la 15 septembrie, vin trupele ruseşti. În aceste condiţiile Revoluţia este
înfrântă.
1. Citiţi cu atenţie si răspundeţi la următoarele cerinţe:
,,Un comitet, prezidat de V Alexandri a redactat Petiţia-Proclamaţie...Membrii
comitetului au formulat ca principiu de bază al guvernării stricta respectare a
legii de către oficialităţi, ca şi de către cetăţeni, deci o trimitere evidentă la
regimul autoritar, de corupţie şi arbitrariu, al lui Sturdza. Apoi au schiţat regulile
pentru alegerea unei noi Adunări mai reprezentative cu puteri sporite...cât
priveşte economia au cerut insistent crearea unei bănci naţionale...În privinţa
ţaranilor, au formulat o cerere cu caracter general de îmbunătăţire a relaţiilor lor
cu moşierii şi cu statul. Sturdza a fost de acord cu 33 din cele 35 de puncte,
respingându-le pe cele privitoare la dizolvarea Adunării Obşteşti şi formarea unei
gărzi naţionale”
Identificaţi din text numele liderului revoluţiei din Moldova. Numiţi alţi doi
revoluţionari moldoveni.
Identificaţi din text principiul de bază al guvernării, potrivit revoluţionarilor.
Transcrieti din text o cerere cu caracter economic.
Prezentaţi atitudinea lui Sturdza faţă de revoluţionari şi măsurile luate de acesta.
 Pericolul anexării Transilvaniei la Ungaria i-a determinat pe
revoluţionarii ardeleni să convoace o amplă adunare pentru apărarea
autonomiei provinciei;
 3-5 mai 1848 – Marea Adunare Naţională de la Blaj:
 participanţi:- 40000 de oameni (români şi saşi);
 revoluţionari ardeleni: Simion Bărnuţiu, Gh. Bariţiu, Al. Papiu
Ilarian, Andrei Şaguna. Adunarea prezidată de episcopii Andrei
Şaguna şi Ioan Lemeny;
 documentul programatic adoptat se intitula Petiţiunea naţională,
cuprindea 16 puncte: desfiintarea iobagiei fara despagubire
 Programul respins.
 Sept. 1848- A treia Adunare Naţională de la Blaj-participanţii
organizaţi militar de către Avram Iancu
 Confruntări militare- rezistenţa din Munţii Apuseni. Aug.- 1849-
Șiria- intervenţia armatelor austriece- înăbuşirea revoluţiei .
 Citiţi cu atenţie si răspundeţi la următoarele cerinţe:
 ,,La congresul naţional din 3-5 mai 1848 a fost aprobat un program în 16
puncte. Bărnuţiu şi confraţii săi, îşi justificau cererile pe baza principiului pe
care-l credeau universal valabil: drepturile naturale ale omului....Au proclamat
independenţa naţiunii române şi egalitatea deplină cu celelalte naţionalităţi din
Transilvania...au cerut abolirea iobăgiei, cât şi recunoaşterea posibilităţilor
legate de afirmare in comerţ si meştesuguri. Au subliniat necesitatea formării
unor cetăţeni bine informati şi cu ştiinţa de carte, prevazând crearea unui sistem
şcolar modern, în şcoli naţionale in limba naţională”
(K.Hitchins, Românii 1774-1866)
 Menţionaţi numele liderului revoluţiei din Transilvania.
 Explicaţi motivaţia conflictului dintre revoluţionarii români şi cei maghiari
 Transcrieţi principalul obiectiv naţional al românilor din Transilvania.
 Mentionaţi o cerere referitore la învăţământ. Explicaţi motivaţia acesteia
 În 1848 Republica franceză a rostit trei cuvinte:
LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE
şi declarat prietenie şi alinaţă tuturor
popoarelor.
 Revoluţia din Ţările Române a fost înfrântă
datorită intervenţiei imperiilor vecine.
 Revoluţiile de la 1848 au deschis calea
înfăptuirii de reforme de care întreaga Europă
avea nevoie şi cadrul necesar înfăptuirii unităţii
naţionale acolo unde popoarele năzuiau la acest
vis.