Sunteți pe pagina 1din 36

Veniți, toți cei trudiți!

Geneza 2:15
"Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a
aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi
s-o păzească."
Geneza 3:17
"Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de
glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul
despre care îţi poruncisem: ‘Să nu
mănânci deloc din el’, blestemat este acum
pământul din pricina ta. Cu multă trudă
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii
tale;"
Psalmi 90:10
"Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de
ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de
ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în
timpul lor nu este decât trudă şi durere,
căci trec iute, şi noi zburăm. "
Eclesiastul 5:18
"Iată ce am văzut: este bine şi frumos ca
omul să mănânce şi să bea şi să trăiască
bine în mijlocul muncii lui, cu care se
trudeşte sub soare, în toate zilele vieţii lui,
pe care i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta
este partea lui."
Proverbele 12:27
"Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara
de preţ a unui om este munca. "
Proverbele 6:6-11
Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu
băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-
te! Ea n-are nici căpetenie, nici
priveghetor, nici stăpân, totuşi îşi
pregăteşte hrana vara şi strânge de-ale
mâncării în timpul secerişului.
Proverbele 6:6-11
Până când vei sta culcat, leneşule? Când te
vei scula din somnul tău? Să mai dormi
puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai
încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi
sărăcia vine peste tine ca un hoţ şi lipsa, ca
un om înarmat.
Ioan 9:4
"Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările
Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când
nimeni nu mai poate să lucreze."
Isaia 53:11
"„Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se
va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu
cel neprihănit va pune pe mulţi oameni
într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va
lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor."
Eclesiastul 4:6
"Mai bine o mână plină de odihnă, decât
amândoi pumnii plini de trudă şi goană
după vânt."
Geneza 1:5
"Dumnezeu a numit lumina zi, iar
întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost
o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta
a fost ziua întâi."
Exod 20:8-11
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul
tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă
închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu
faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău,
nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici
vita ta, nici străinul care este în casa ta.
Marcu 2:27,28
Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om,
iar nu omul, pentru Sabat; aşa că Fiul omului
este Domn chiar şi al Sabatului.
Luca 4:16
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi,
după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat
în sinagogă. S-a sculat să citească.
Luca 4:16
A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi,
după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat
în sinagogă. S-a sculat să citească.
Isaia 56:1-2
Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi
faceţi ce este bine, căci mântuirea Mea este
aproape să vină şi neprihănirea Mea este
aproape să se arate. Ferice de omul care face
lucrul acesta şi de fiul omului care rămâne
statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l
pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu
facă niciun rău!
Isaia 58:13,14
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca
să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea
sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să
sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei
cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-
te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,
Isaia 58:13,14
atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te
voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te
bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci
gura Domnului a vorbit.
Matei 11:28
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi da odihnă.