Sunteți pe pagina 1din 5

Sisteme Geoinformaționale

GIS

A efectuat: Borș Vera


A verificat: Zgardan Victoria
Sisteme de proiecție
Suprafețele proiecțiilor
Pentru a reprezenta suprafața Pămîntului se
folosesc proiecțiile cartografice, prin intermediul
cărora se obține imagine ân plan a rețelei de
coordonate de pe sferă sau elipsoidul terestru.
Plane Desfășurabile
E
E ll ee m m ee nn tt ee ll ee
ss ii ss tt ee m
m uu ll uu ii
dd ee pp rr oo ii ee cc țț ii ee
P
P uu nn cc tt uu ll
cc ee nn tt rr aa ll aa ll
pp rr oo ii ee cc țț ii ee ii

P
P ll aa nn uu ll dd ee S
S cc aa rr aa
vv ee dd ee rr ee // rr ee p
p rr ee zz ee n
n tt
pp ee rr ss pp ee cc tt ii vv ăă ăă rr ii ii

R
R țe
țe aa uu aa
P
P ll aa nn uu ll dd ee Având în vedere că suprafața de reprezentat este
g
g ee o
ogg rr aa ff ii cc
pp rr oo ii ee cc țț ii ee
ăă elipsoidală unghiurile, ariile, lungimile nu întotdeauna
sau nu toate o dată se reprezintă la adevărata lor
Re
Re țț ee aa uu aa Re
Re țț ee aa u u aa mărime. Abaterile respective de la valorile lor nominale
kk ii ll oo m
m ee tr
tr ii cc aa rr tt o
og g rr aa ff se numesc deformări.
cc ăă ii cc ăă
Cum funcționează un GIS
Un sistem informațional stochează informația despre lume sub forma unei colecții de
straturi conectate geografic.
Cu ajutorul codificării se pot crea referințe pe baza celor implicite. Astfel este permisă
localizarea unor entități precum o afacere sau a unor evenimente precum un cutremur.

GIS

Referințe geografice Modele

Explicite: Implicite:
-latitudine;
-longitudine;
-coordonate;
-adresă;
-nr. Străzii;
-cod poștal;
Vectoriale – informația este codificată și stocată ca o colecție de coordonate xși y . Raster - o imagine ce conține o colecție de pixeli sau celule grafice ca o hartă sau o fotografie scanată.
MODALITĂȚI DE ACHIZIȚIE A
DATELOR SPAȚIALE

Liste și fișiere deSurse


domenii
geografice
Înregistrări
fotogrammetrice Hărți digitale
și de teledetecție

Jurnale și carnete
electronice
Hărți analogice

Date din măsurări Date din ridicări


satelitare cu GPS topografice
Date din
Date din măsurări
măsurări de
fotogrammetrice
teledetecție
Probleme întâlnite Factorii influenți

Precizia

Cel mai mic element care poate fi
reprezentat. Reprezentarea

Scara hărții Abstractizarea

Metode de colectare
Digitizarea
Digitizarea
Importul
Introducerea
de la
vectorială
raster a aa
vectorială
de
alte
laprograme
tastatură
fotogramelor
fotogramelor
hărților