Sunteți pe pagina 1din 16

4.

Teoria producătorului
Lector univ. Dr. Bușega Ionuț

- 2019 -
OBIECTIVUL PRODUCĂTORULUI

Obiectivul oricărei companii este maximizarea profitului! Pentru a-


și îndeplini acest obiectiv trebuie sa obțină cât mai multe venituri
din vânzarea bunurilor și serviciilor produse și să-și eficientizeze pe
cât posibil costurile de producție.

Profitul = Cifra de afaceri – Costuri totale


Cifra de afaceri = Preț * Cantitate
Costurile totale = Costuri variabile + Costuri fixe
TIPOLOGIA COSTURILOR

o Prin costuri de producție înțelegem cheltuielile ocazionate de producerea unei


cantități determinate de bunuri sau servicii;
o Aceste cheltuieli pot fi analizate atât din punct de vedere contabil (costurile
explicite) și economic (costuri implicite, dar și cele explicite);
o Costurile explicite sunt constituite din cheltuielile efectuate de către un antreprenor în
procesul de producție (ex: materiile prime, materiale, combustibili, cheltuieli cu forța
de muncă etc.)
o Costurile implicite se referă la costul de oportunitate al antreprenorului, reprezentând
toate veniturile pe care acesta le-ar fi putut obține dacă nu și-ar investit timpul și
celelalte resurse în cadrul companiei pe care-o deține.
EXEMPLU

Să presupunem că antrenorul nostru lunar obține un venit total de 10.000 euro și are
costuri explicite de 6.000 de euro. Înainte de a iniția afacerea, acesta obținea venituri
din salarii de 1.500 euro. Odată ce își deschide afacerea, el va renunța de veniturile
sale anterioare.
o Costurile explicite = 5.000 euro
o Costul implicit (costul de oportunitate) = 2.000 euro (deoarece își deschide afacerea,
renunțând la veniturile câștigate anterior)
o Profitul contabil = venituri totale - costuri explicite = 10.000 – 6.000 = 4.000 euro
o Profitul economic = venituri totale – (costuri explicite + costuri implicite) = 10.000 -
(6.000+1.500) = 2.500 euro
COSTURILE PE TERMEN SCURT ȘI LUNG

o De asemenea, există o diferență între costurile pe termen scurt și costurile pe


termen lung. Termenul scurt este definit ca fiind acel interval de timp în care
capitalul rămâne constant (firma nu face alte investiții) iar producția unei firme
este modificată numai de variabilitatea numărului de lucrători.
o Dacă pe termen lung, toate costurile sunt considerate variabile, pe termen
scurt considerăm că avem de a face atât cu costuri fixe, cât și cu costuri
variabile.
COSTURILE VARIABILE ȘI COSTURILE FIXE

Costuri fixe (costuri care sunt independente de Costuri variabile (costuri care depind de nivelul
nivelul producției) producției)

 Chiria brutăriei;  Salariile brutarilor și al persoanelor direct


 Costurile inițiale de amenajare (utilajele, implicate în producția pâinii;
cuptorul);  materia prime (faină, apă, drojdie etc.)
 Salariile personalului administrativ  costul utilităților necesare producției (ex:
(contabilul, portarul fabricii sau echipa de gazele necesară producției)
management etc.).
EXEMPLU

Dacă presupunem că o companie are


următoarea funcție a costurilor totale:
CT: f(Q) = 10+2Q

Această situație se va prezenta conform


graficului alăturat. Indiferent de
fluctuațiile de producție, costurile fixe
rămân constante pe termen scurt. Dar
dacă numărul zilnic de pâini produse
crește, costurile variabile vor crește și ele.
PRAGUL DE RENTABILITATE

Pragul de rentabilitate reprezintă acel nivel al


producției la care firma își recuperează în
totalitate cheltuielile făcute. Prin urmare,
veniturile totale (VT) sunt egale cu costurile
totale (CT), iar nivelul profitului este zero
(VT=CT).
FACTORII CARE DETERMINĂ MODIFICAREA
CERERII

Un alt set de indicatori pe care economiștii îl utilizează în evaluarea costurilor unei


companii reprezintă costul total mediu (costul mediu per fiecare unitate produsă; CTM),
costul fix mediu (CFM), costul variabil mediu (CVM) și costul marginal (cheltuiala
suplimentară generată de o creștere a producției cu o unitate; prescurtat Cmg).
FACTORII DE PRODUCȚIE

o Principalii factori de producție utilizați în cadrul unei


1. Capitalul fizic al companiei, reprezentat
companii sunt munca (L) și capitalul (K);
de stocul de echipamente utilizat
o Eficiența acestor factorilor este determinantă pentru pentru produce bunuri și servicii;
evoluția economică a unui producător. Cu cât 2. Capitalul uman (cunoștințele și
productivitatea este mai mare, cu atât costurile pentru abilitățile pe care lucrătorii le desprind

companie sunt mai mici, ceea ce determină un profit prin intermediul educației, training-uri

mai mare; și experiență profesională);


3. Resursele naturale disponibile;
o La nivelul oricărei companii productivitatea are patru
4. Tehnologiile disponibile.
determinanți principali:
PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE
PRODUCȚIE

Productivitatea se poate cuantifica în două moduri:


o productivitatea medie a factorilor de producție (producția obținuta pe unitate de factor de
producție utilizat);
o productivitatea marginală a factorilor de producție (sporul de producție obținut prin
creșterea cu o unitate a unui factor de producție).
PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE
PRODUCȚIE
APLICAȚII

1. Completați tabelul următor:

Q CF CV CT CFM CVM CTM Cmg

0       0 0 0 0

1 100 200          

2   300          

3   500          

4   720          

5   1000          
2. Pentru o producție de 200 de bucăți, o firma are costuri fixe de 300 lei și costuri variabile de
800 lei. Să se determine costul total mediu dacă producția creșcut cu 10% și să se compare
acest cost mediu cu cel anterior.

3. Presupunem că funcția costului total este: CT=30+3Q, iar cea a venitului total este: VT=6Q:
a. Care este cantitatea la care se atinge pragul de rentabilitate?
b. Reprezentați grafic

4. Costurile totale ale unei companii sunt date de funcția CT(Q) = 15 + 3Q. Prețul bunului vândut
de companie este de 4 euro.
a. Calculați Cmg si CVM.
b. Pentru ce cantitate se atinge pragul de rentabilitate al companiei
5. Presupunem că Vlad lucrează ca broker, câștigând 2.000 de euro lunar, și deține o clădire
pe care o închiriază primind în schimb 1.000 de euro pe lună. Acesta se hotărăște să își
deschidă în clădirea respectivă o firmă la marginea orașului al cărei domeniu de activitate
este producția și comercializarea pâinii. Firma are următoarele cheltuieli lunare: cheltuieli
salariale cu personalul angajat 2.000 de euro, cheltuieli cu materiile prime 2.500 euro,
cheltuieli cu energia electrică 500 de euro și cheltuieli cu combustibil de 200 de euro. Venitul
lunar încasat de companie se ridică la 10.000 de euro pe lună. Determinați costul explicit al
firmei, costul implicit al firmei, profitul economic și profitul contabil. Interpretați dacă Vlad
ar trebui să continue activitatea de antreprenor sau să revină la starea inițială de broker și
rentier.
6. O firmă produce zilnic 100 de monitoare cu 20 lucrători. Aceasta crește numărul angajaților
cu 10% și producția crește cu 21%. Calculați productivitatea muncii inițială, productivitatea
muncii actuală și productivitatea marginală a muncii.

7. Dacă salariul mediu lunar intr-o firma este de 3.200 de lei, să se arate la al câtelea lucrător
angajarea nu mai este eficientă.
Număr de lucrători Producție firmei lunară

6 25.000

7 30.000

8 36.000

9 41.000

10 43.000

S-ar putea să vă placă și