Sunteți pe pagina 1din 61

Managementul proiectelor şi

programelor internaţionale
Tema 1

Tatiana ŞAPTEFRAŢI,
doctor, conferenţiar universitar
Plan
 Clarificări conceptuale

 Metodologia MCP

 Principiile fundamentale ale


managementului programelor şi
proiectelor.
Introducere
 Necesitatea elaborării şi gestionării proiectelor în
cadrul administraţiilor publice s-a născut din nevoia
de a adapta tehnici moderne de lucru şi de a atrage
noi resurse financiare pentru rezolvarea unor
probleme apărute la nivelul comunităţilor.

 Introducerea unei culturi organizaţionale orientate


spre atingerea de rezultate pozitive are nevoie de un
proiect cu termene şi obiective precise, cu mijloace
exacte alocate.
Introducere

 depăşirea funcţionării ierarhice rutiniere a


administraţiei;

 apropierea unităţilor/serviciilor, care


colaboreză de obicei prea puţin.
Ce este un proiect?
Cuvântul proiect provine din latinescul projectus şi conform
Dicţionarului Explicativ al Limbii Române are mai multe înţelesuri:

 plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza,


de a face un lucru;

 prima formă a unui plan (economic, social, financiar,


etc.) care urmează să fie discutat şi aprobat pentru a
primi un caracter oficial şi a fi pus în aplicare.

 lucrare tehnică executată pe baza unei teme date şi care


cuprinde cadrul tehnic, desenele, justificarea utilităţii
obiectului proiectat, amplasarea lui.
Ce este un proiect?
 Gândire anticipativă orientată către un scop,
având în vedere producerea unei schimbări,
percepută ca favorabilă pentru cel ce
intenţionează să o producă.

 Documentaţie tehnică şi financiară, riguros


alcătuită, pe baza căreia se poate realiza un
sistem oarecare cu caracteristici şi niveluri de
performanţă predeterminate şi cu riscuri
limitate.

 Activitate care are un început şi un sfârşit, este


planificată şi controlată şi are drept scop o
schimbare.
Proiect vs activităţi curente
 Proiectul are un inceput si un sfarsit clar definite:
parcurgerea unui proiect de la inceput pana la sfarsit
implica o secventa bine definita de pasi sau activitati.

 Proiectele folosesc resurse (umane, timp si bani) care


au fost alocate in mod special in vederea realizarii
activitatilor pe proiect.

 Fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste


rezultate au obiective specifice de calitate si
performanta. Atunci cand proiectul s-a finalizat, ceva
nou a fost creat, ceva ce nu a existat inainte.

 Proiectele urmaresc un plan, au o abordare organizata


pentru a satisface obiectivele stabilite.
Proiect vs activităţi curente

 Un proiect implică în mod normal o echipă care să-l


ducă la final.

 Proiectele au întotdeauna un set unic de stakeholderi


care include: echipa de proiect, clienţii, managerul de
proiect, managerii executivi, reprezentanţi ai
guvernului, alte persoane interesate de proiect.

 Stakeholderii au întotdeauna asteptări diferite asupra


rezultatelor proiectului. Aceste asteptări trebuie
urmărite, canalizate şi modelate astfel încat, în final,
proiectul să fie considerat un succes.
Ce este un proiect?
Un proiect este:

 Un grup de activităţi interdependente,


întreprinse într-o succesiune logică,
într-un interval limitat de timp, pentru
obţinerea unor rezultate bine
precizate, necesare pentru a satisface
obiective clare.
Clasificarea proiectelor:
 După amploare lor:

- Organizaţionale;
- Locale (localitate, raion);
- Regionale;
- Internaţionale.
Clasificarea proiectelor:

După domenii:

- Industriale;
- Sociale;
- Comerciale;
- De protecţie a mediului;
- Ştiinţifice;
- Educaţionale;
- De management.
Clasificarea proiectelor după
mărimea lor:
 Proiecte mici – au termen de maxim un an, permit
angajări part-time, au cerinţe tehnologice modeste şi
permit o urmărire directă zilnică;

 Proiecte medii – au termen cuprins între 2-3 ani, permit


angajări atît part-time cît şi full-time, au cerinţe
tehnologice medii, monitorizarea se realizează prin
raportări periodice;

 Proiecte mari – au termen mai mult de 3-5 ani, angajări


ful-time, au cerinţe tehnologice performante, monitorizarea
se face prin raportări de control,
13

Unde este situat un proiect?


STRATEGII DE DEZVOLTARE A
DOCUMENTE POLITICE ŞI DONATORILOR
STRATEGICE NAŢIONALE
(Programul de guvernare, POLITICI DE COOPERARE
SND) (Acord de cooperare
RM-EU, Acord cu FMI,
Strategia de ţară a BM)

PRIORITĂŢI ŞI PROGRAME ALE


STRATEGII SECTORIALE
ACTORILOR NE-GUVERNAMENTALE

PROIECTE PROIECTE PROIECTE


Ce este un program?
 Programul - este un grup de proiecte conduse coordonat,
pentru a obţine beneficii ce nu ar rezulta dacă ele ar fi conduse
separate, având un cadru instituţional care sprijină proiecte ce
converg spre un obiectiv general.

 Mai multe proiecte formează un program.

 Programul “reprezintă un efort de atingere a unui obiectiv


strategic de anvergură, cu rază lungă de acţiune”.

 Spre deosebire de proiect, programul nu îşi atinge niciodată


în întregime obiectivele, iar pentru atingerea unui obiectiv
complex a unui program pot fi derulate mai multe proiecte,
fiecare producând un rezultat de sine stătător.
Diferenţa între program şi proiect:

Caracteristica Program Proiect

Anvergura Componente de politică Iniţiative locale sau


naţională sau regională subprograme
Durata Durata nedefinită sau de Luni (cel mai adesea)
ordinul anilor sau ani.
Bugetul Buget alocat global sau Buget fix, alocat cu
modificabil. destinaţie precisă.
Rolul echipei Management Implementare
(planificare,coordonare,
control)
Orientarea evaluării Asupra impactului şi Asupra performanţei
performanţei
Ce este managementul proiectelor?
 Managementul de proiect este o activitate cu un scop
specific.

 Managementul de proiect se referă la conducerea


activităţii de realizare a unui plan.

 Managementul de proiect se desfăşoară în timp din


momentul în care este începută activitatea de
elaborare a planului care urmează a fi realizat şi ţine
până în momentul realizării evaluării finale vis-a-vis de
activităţile derulate şi de succesul/impactul proiectului.
Ce este managementul proiectelor?
 Managementul proiectelor este procesul prin care
managerul proiectului planifică şi controlează etapele
şi activităţile proiectului şi resursele pe care
organizaţia le pune la dispoziţia proiectului.

 Managementul proiectelor este un concept


managerial, care poate susţine în mod deosebit
din punct de vedere metodic (organizare
procesuală), structural (organizare structurală) şi
al managementului resurselor umane, o activitate
complexă într-un mediu dinamic.
Ce este managementul proiectelor?
 Managementul proiectelor reprezintă utilizarea
unui set de cunoştinţe, competenţe, deprinderi,
instrumente, metode şi tehnici specifice în
vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi
specifice ale unui proiect anume.

 Scopul managementului proiectelor îl reprezintă


obţinerea unui anumit rezultat, respectând
constrângerile financiare, de timp, de calitate şi
cele de natură tehnică impuse proiectului.
Obiectivele Managementului proiectelor
 realizarea obiectivelor legate de termene;

 realizarea obiectivelor legate de cost;

 obţinerea unui anumit nivel de performanţă;

 folosirea eficientă a resurselor alocate;

 obţinerea acceptului utilizatorului;


Managerul de proiect

Persoana responsabilă cu coordonarea


unui proiect se numeşte manager de
proiect.
Calităţi necesare managerului de
proiect
 să fie un bun organizator, planificând şi coordonând
eforturile şi resursele în vederea îndeplinirii obiectivelor;

 să fie un bun strateg, capabil să distingă obiectivele pe


termen scurt şi lung, ţinând cont de aceste elemente pe
toată durata proiectului;

 să fie persuasiv, să aibă deprinderile şi aptitudinile


necesare pentru a motiva şi a convinge echipa de proiect
de importanţa obiectivelor urmărite;

 fund-raiser, să aibă cunoştinţele şi pregătirea necesară


pentru a putea atrage şi administra resursele necesare în
vederea implementării proiectului;
Funcţiile managerului de proiect
 planificarea proiectului (stabilirea obiectivelor; stabilirea
„regulilor jocului“ in relatiile cu componentele structurale
formale; fundamentarea modalitatilor de realizare a
proiectului; dimensionarea resurselor ce urmeaza a fi
angajate; precizarea termenelor intermediare si finale).

 organizarea proiectului (stabilirea dimensiunii si


configuratiei echipei de proiect; precizarea rolurilor acesteia
si ale fiecarui component; stabilirea sarcinilor,
competentelor si responsabilitatilor – prin fisa de post –
pentru specialistii echipei de proiect; alegerea celei mai
favorabile formule organizatorice pentru realizarea
cantitativa si calitativa a proiectului; elaborarea bugetului
proiectului).
Funcţiile managerului de proiect
 coordonarea colectivului de proiect, in sensul asigurarii
comunicarii bi si multilaterale cu componentii acestuia;
organizarea si desfasurarea de reuniuni (sedinte) de
lansare a proiectului, pe parcursul realizarii sale, si la
finalizarea acestuia.

 antrenarea participantilor in realizarea proiectului (crearea


de conditii materiale si organizatorice adecvate unei
participari reale si active a componentilor echipei de proiect
la realizarea obiectivelor sale; motivarea optima a echipei
de proiect).

 controlul si evaluarea proiectului (efectuarea controlului


incadrarii in costuri si in termenele de realizare; a
controlului de calitate; evaluarea pe parcursul derularii
proiectului si evaluarea finala; generarea corectiilor).
Calităţi necesare managerului de
proiect
 să fie un activist, în sensul în care cineva este capabil de a-
şi organiza şi susţine ideile în acţiuni sociale utile;

 să fie vizionar, capabil de inovaţie socială şi de schimbare;

 cunoscător al valorilor comunităţii, cu o grijă specială


pentru problemele comunităţii sau ale organizaţiei în care
este implicat;

 asistent social, capabil de a-i înţelege pe oameni, de a


păstra motivaţia şi încrederea acestora în şansele de
reuşită ale proiectului;

 profesor şi elev, capabil de a învăţa din experienţa altora


sau a unor proiecte similare şi de a-i asista pe alţii în
procesul de management de proiect.
Rolul echipei proiectului
 Participă la planificare

 Execută diferite sarcini

Participă la raportarea continuă şi


continuarea (follow-up) proiectului
Fundraising

 Atragerea de fonduri, înţelegându-se prin


aceasta activitatea de strângere de fonduri
necesară pentru a implementa un proiect.

 În perioada actuală activităţile de


fundraising au luat o deosebită amploare
şi chiar se poate spune că este una dintre
cele mai importante activităţi desfăşurate
de un manager de proiect.
Finanţator/-ul

 Persoana sau organizaţia care acordă


finanţare proiectului elaborat de către o
organizaţie sau o comunitate.
Donatorii
 Au diverse domenii de activitate (societate civilă,
reforma învăţământului etc.)

 Grupe ţintă diferite (tineri, femei, persoane


dezavantajate etc.)

 Pot finanţa anumite instituţii/organizaţii (spitale,


şcoli, APL, ONG etc.)

 Activează în anumite regiuni.

28
Finanţatori externi
 UE
 Ambasade, reprezentanţe ale statelor
străine
 Banca Mondială
 UNDP
 USAID
 IREX
 Fundaţia Soros-Moldova

29
Programe guvernamentale

 FEN
 Programul pentru tineri, MET
 FISM

Managementul de proiect 30
ONG
 Centrul CONTACT
 IDIS Viitorul
 AGROINFORM
 ACSA
 CIJ
 FNF
 APA “UNIAGROPROTECT”
 CNRT

31
Surse de finanţare

 Programe internaţionale, organizaţii


 Organizaţiile societăţii civile
 Programe de stat, fonduri bugetare
 Corporaţii
 Persoane fizice

32
Cererea de finanţare
 Este formularul care trebuie completat pentru a
obţine o finanţare nerambursabilă.

 Nu există un document standard de acest fel –


acesta diferă în funcţie de fiecare finanţator în
parte.

 De obicei, cererea de finanţare este unul dintre


documentele din pachetul informativ ce se acordă
celor care sunt interesaţi de finanţări.
Contribuţie locală
 Reprezintă aportul persoanei/organizaţiei sau al
comunităţii care elaborează şi gestionează
proiectul.

 Această contribuţie poate fi în bani şi atunci


spunem că este o contribuţie locală/proprie
financiară sau poate consta din folosinţa bunurilor
şi aportul în muncă al solicitantului proiectului şi
atunci vorbim de contribuţie în natură.
35
Managementul ciclului
de proiect

...set de instrumente introdus de Comisia Europeană (1992) pentru identificarea,


elaborarea, formularea, implementarea şi evaluarea proiectelor şi programelor

…bazat pe noile principii ale managementului public şi abordarea prin intermediul


Cadrului Logic (ACL) *metodă încurajată de OECD - Organisation for Economic Co-
operation and Development
36
Managementul ciclului
de proiect

...o combinaţie de concepte, tehnici,


instrumente şi practici care permit
ghidarea diferitor proiecte şi programe
prin parcurgerea fazelor ciclului de proiect
37
 concepte: evaluarea relevanţei, fezabilitatii şi
durabilitatii cu ajutorul unor procese analitice.

 tehnici: aptitudini care pot fi utilizate pentru a


efectua ciclul de activităţi mai eficient sau eficace.

 instrumente: ghideaza sprijinirea anumitor


activitati ale managementului ciclului de proiect.

 practici: set de proceduri care contribuie la


planificare, luarea deciziilor si punerea lor în
aplicare.
38

Metodologia MCP

Abodarea prin intermediul cadrului logic (ACL)


este metodologia utilizată pentru planificarea,
managementul şi evaluarea programelor şi
Proiectelor şi este instrumentul de bază al MCP
39

Abodarea prin intermediul cadrului logic (ACL)

Scopul ACL este de a oferi un cadru raţional


şi clar pentru planificare şi măsurarea gradului de
atingere a succesului.

Abordarea prin intermediul cadrului logic


constă din faza de analiză şi faza de planificare.
Faza de analiză
 Analiza factorilor interesaţi

 Analiza problemei

 Analiza obiectivelor

 Analiza strategiilor
Faza de planificare

 Matricea cadrului logic

 Planificarea resurselor

 Planificarea activităţilor
Etapele MCP
 Proiectele se planifică şi se realizează într-
o succesiune de etape/faze - pornind de la
un document strategic de dezvoltare, din
care se desprinde ideea de proiect, care
este formulată, implementată şi, în final,
evaluată
43
Fazele ciclului de
proiect
44

Faza de programare

se schiţează idei de proiecte, în baza

analizării problemelor şi a oportunităţilor de

dezvoltare ale ţării, ţinându-se totodată cont de

priorităţile locale şi de strategiile partenerilor

de dezvoltare.
45

Faza de identificare

sunt analizate problemele, nevoile şi

interesele posibililor factori interesaţi,

conform cadrului stabilit de documentul

strategic de ţară, şi se identifică acele idei de

proiecte care urmează a fi aprofundate


46

Faza de formulare

sunt analizate aspectele importante ale

ideii de proiect, ţinând cont de orientările

documentului strategic de ţară, de indicatorii

cheie de calitate şi de opiniile principalilor

factori interesaţi
47

Faza de implementare

cuprinde perioada dintre momentul

semnării acordului de finanțare și

finalizarea proiectului
48

faza de implementare

resursele convenite pentru implementarea

proiectului sunt utilizate pentru îndeplinirea

scopului propus (activitățile sunt efectuate, iar grupurile ţintă primesc beneficiile planificate), contribuind astfel
la

realizarea obiectivului general


49

implementarea proiectelor

Problematice

de Succes Eşuate
50

implementarea cu succes a proiectelor


51

faza de evaluare

presupune estimarea sistematică şi obiectivă a


unui proiect în fazele de concepţie şi implementare,
precum şi a rezultatelor sale, pentru a determina
relevanţa atingerii obiectivelor propuse, dezvoltarea
eficienţei, eficacităţii, determinarea impactului şi
durabilităţii.
52

Managementul ciclului de proiect

diferite surse operează cu noţiuni, perioade şi număr de


etape care diferă în practică, durata şi importanţa fiecărei
faze a managementului ciclului de proiect pot fi diferite dar,
în principiu, procesul de bază este acelaşi.
53

MCP - Principalele Instrumente

Analiza părţilor implicate


Analiza problemelor
Matricea logică Arborele Obiectivelor
Monitorizare / audit
Studiul de pre-fezabilitate
Analiza cost-beneficiu, cost-
eficienţă, multicriterială
Analiza ex-post

Matricea logică Analizarea riscurilor


Matricea riscurilor Arborele obiectivelor
Analiza ex-ante
Monitorizare / evaluare Studiul de fezabilitate
Planul de Activităţi Analiza cost-beneficiu, cost-
Planul de Resurse eficienţă, multicriterială
54
MCP - Principalele Documente
Documentul Strategic Naţional
Documentul Strategic Sectorial
Planul de Acţiuni
Angajamentele ţării cu
partenerii externi

Raportul de Audit
Termenii de Referinţă Studiul de pre-fezabilitate
Evaluarea Finala / Termenii de referinţă
Raportul Final

Rapoartele de Monitorizare Propunerea de Proiect


Evaluarea interimediară Acordul de finanţare
Raport componente a Studiul de Fezabilitate
proiectul Termenii de referinţă
Principiile fundamentale ale MCP
Principiul angajamentului

 Acest prim principiu subliniază faptul că, între finanţator


(sponsor, furnizor de resurse, agenţie de finanţare) şi
instituția/organizaţia care îşi propune să deruleze un
proiect trebuie să existe un tip de angajament echitabil
înainte de începerea oricărei activităţi.

 Acest angajament înseamnă că ambele părţi implicate


cunosc foarte bine ce efort trebuie depus pentru a se
realiza proiectul, cunosc procesele şi riscurile asociate
proiectului, sunt dispuse să îşi împartă şi să îşi asume
responsabilităţile, riscurile şi un eventual eşec.
Principiile fundamentale ale MCP
Principiul succesului predefinit

 Normele pe baza cărora proiectul este considerat un succes, atât


în ceea ce priveşte derularea, cât şi produsul final, trebuie să fie
definite de la bun început, înainte de declanşarea oricărei
activităţi.

 Astfel, criteriile de succes convenite pot să constituie baza


procesului de luare a deciziei şi a evaluării finale.
 În acest sens, există două tipuri de criterii de succes, cele
referitoare la derularea proiectului, care au în vedere respectarea
limitelor de timp, a bugetului, exploatarea eficientă a tuturor
celorlalte resurse (oameni, echipamente, sedii) și o percepţie
creată în jurul proiectului și cele referitoare la produsul final, care
au în vedere calitatea, standardele tehnice, relevanţa proiectului,
eficienţa sa, domeniul de acțiune, precum și percepţia creată în
jurul produsului/rezultatului final.
Principiile fundamentale ale MCP
Principiul eficienţei/consistenţei interne/interdependenţei

 Cel de-al treilea principiu se referă la relaţia de interdependenţă


care există între aria de cuprindere a proiectului, timpul alocat,
bugetul stabilit și calitatea proiectată a produsului final.

 Cele patru elemente sunt interrelaţionate, trebuie să fie realizabile


şi să se reflecte unul pe celălalt.

 Cu alte cuvinte, bugetul, spre exemplu, trebuie să fie în


concordanţă cu toate celelalte elemente – nu se poate solicita o
sumă foarte mare de bani pentru rezolvarea unei probleme
minore, cu o arie de cuprindere foarte îngustă.

 Orice modificare a unuia dintre aceste elemente antrenează


modificări ale celorlalte. Modificarea ariei de cuprindere a
proiectului antrenează modificări în ceea ce priveşte calitatea,
timpul și resursele necesare proiectului.
Principiile fundamentale ale MCP

Principiul strategiei

 În accepțiunea acestui principiu orice proiect


trebuie să aibă la bază o strategie. În cazul
domeniului pe care îl avem în vedere –
managementul proiectelor – planificarea precede
întotdeauna execuţia. În termeni simpli, acest
principiu stabileşte ce trebuie făcut şi când
trebuie făcut.
Principiile fundamentale ale MCP

Principiul controlului

 Conform acestui principiu toate proiectele


trebuie să beneficieze de politici şi
proceduri riguroase şi eficiente de control
şi monitorizare. Spre deosebire de
principiul anterior, acest principiu
stabileşte cum trebuie făcut un anumit
lucru şi de către cine.
Principiile fundamentale ale MCP
Principiul canalului unic de comunicare

 Potrivit acestui principiu, între finanţator şi managerul de


proiect trebuie să existe un singur canal prin care sunt
comunicate deciziile de importanţă vitală pentru proiect.

 Totodată acest principiu nu îl exclude pe cel al


transparenţei sau pe cel al accesului neîngrădit la
informaţie.

 Important este ca, în procesul de luare a deciziilor şi de


comunicare a acestora în cadrul unui proiect, atât
finanţatorul, cât şi promotorul proiectului să comunice prin
intermediul unui singur reprezentant. Altfel, deciziile ajung
la unitatea de execuţie în mod eronat, devin contradictorii,
afectând substanţial bunul mers al proiectului.
Principiile fundamentale ale MCP
Principiul mediului de lucru stimulativ

 Acest principiu se referă la datoria pe care o are


managerul de proiect de a crea, pentru membrii echipei, un
mediu de lucru stimulativ, care să exploateze întreg
potenţialul acestora.

 Crearea acestui mediu încurajator se realizează atât prin


adoptarea unui stil managerial adecvat tipului de proiect,
cât şi prin administrarea inteligentă a relaţiei cu organizaţia
în ansamblu.

 Managerul de proiect trebuie să fie preocupat ca echipa pe


care o conduce să nu fie izolată în ansamblul organizaţiei,
ca proiectul de care este responsabil să fie cunoscut,
acceptat și apreciat la nivelul organizaţiei.

S-ar putea să vă placă și