Sunteți pe pagina 1din 19

n ’l a m are

i c şi pâ
De l a m
t r a v e rsare!
nţi la
Fiţi ate va asculta
u
Cel ce n a accidenta!
te
S-ar pu G. Zara
fu
, p r i et eni,
i nţ i , b unici
ăr ei,
Dragi p ă legea ospeţi n em
Dup ă s p u
, c u d r ag, v
Bun ve
nit
c o p ilă riei.
ea nt,
În lum şi j o c ş i c â
n v e r s
Azi, pri a c u t o ţii
ă v o m arăt ăţăm
V s ă î n v
m r e u ş it le c ţii.
C e -a i , l a
n g u l a nulu
De-a lu
u s e r i os,
l e - u n lucr m o s!
o p i f r u
Să fii c e n u e mai o c,
p e lu m ai p e l
Nimic m i n u t nu st
ă j oc.
Nic i u n sel, d u p
a u v e
ş ti tr i st s
m i c a i fi,
E ş i c â t de
Dar o r i
în m i n te:
i c â n d să ai i a f la,
Or â nd t e v e
d ă c n te !
Pe stra e reu c u m i
Să f i i m

Pe stra E. Caldăraru
v ă s p un?
d a e , c um să tun,
Stra ş o r i l a că ,
La ora eaptă, cotită
r ,
Fie ea d oasă, liniştită !
t ă
Zgomo l: prietenoas ă,
e s
Tot la f nd casă de ca
gâ r.
Brâu le da e a tuturo
Stra ă t ori lor ,
E a trec ori maşini,
e o a m e ni s tr ă i ni ,
F i ri di n
in v e c in i o
c ă p l e acă,
D
v i n s au da t r eacă.
D a c ă r s ă
p e s tr adă o ntrebare:
Tot
E N Ţ I E! O î r sare?
D a r A T t ra v e
şt i m despre
Ce
î n v ă ţat
ţ ă , n oi am
a g r ă d in i
a î n s o ţiţi
L stra d
ă tr e c e m d e b u nici,
S nţ i s au
a ţ i , p ă r i
te m m i ci
De f r ă s un
ş t iu c ă î n c
a s ig u r ă m,
Ce
i t ă m s ă ne
iu da
Şi... ma d trecem stra
Cân le rg ăm,
Să nu a iş tiţi,
doa r li n
a v e r s ă m ă b iţ i.
Să t r u g r
a te n ţ i şi n
Foarte
ru l l i c urici
Semafo l l i c u r ic i
ru
Semafo de cei mici, e,
jă d
Are gri când se aprin !
ş u , v e rde ţ i a m int e
Ro
ă z i c e : Lua rată
Parc v o i to r le-a r adă,
Bine ă o s t
tr a v e rseaz v e rde
m s e r e a
Cu
a i p e culoa vede.
Num b r a c e se ,
Pe la z nd e culoarea .
e
â a
Roşie c te traversare i
ş c
Se opre grijă celor mi
Poartă orul licurici.os
Semaf E. Drag
t r u m in e
e s te pen
Stop u l
r d e b ine.
uit o
Un sfăt n d ş i c um
ă - n v a ţă câ r um:
El m u n d
ă tr a v ersez u m i nte!
Po t s - St a i c
u n e
o ş u - m is p
a i î n a inte,
R p as m
Nic i u n
- o m a şină
te c a lc ă v re v ină.
Că f i d e
o a r tu vei e – Da,
Şi d e - m i sp u n
v e r d a!
Ochiul cuma travers
Po ţ i a r ic o l n u-i,
n t r u c ă pe l lui!
Pe s f a tu
u a s c ult de
E
ă o p r esc
i c , eu m
e ş i s u n t m
o p r i v esc,
D nt să
Stra d a a t e
m a i a tunci
a v er s e z nu u d u n gi,
Să tr r c a ju l cel c
d , p e ma i ş tit.
Câ n e l i n
Pot tre
c
n c ă m are,
sunt î
d a c ă n u lo a re;
a r c u
Chi
m ă u i t şi la am nă
Şt i u s ă î n d e
- i v e rd e mă a mă.
c a r e d e t e
Cea t r e c fără
s ă
Că pot
ul
Şotron uraşi,
, d oi iep
Într-o z i
şi p o z naşi,
a m inte
Puţ i n i l
, u it e - aşa,
ară
Se apuc ron pe şosea!
j o a c e şot m i on,
Să c a
a r v e n ind un a l a nton
D . .. g
i t ş i n u prea vechi,
Grăb at cu f ia r e
Şi în c ă r c
. .. u r e chi;
i m e r i peste egal,
Îi n m o d
re-n l...
Pe fieca , iată, la spita :
c u m s unt le t r e ac ă
Şi - a inte s ă
t e a p r i n m
d e j o a că!
Pu
u a n u e loc nu
Şose a s a lim Mureşa
Ru
m v a r a?
n d e n e jucă e s o are,
U r azele d
r c, s u b ru t oţi;
În p a ă pe nt
d e j o a c r oţi,
E lo c i s u b
m a i a jung m a re.
Aici n u r a
c a r e - i... ho vel Lică
ata
Ci-n ro
Pa
g i c op ii,
u t o ţi i , dra
ic m,
Haideţ să d a n s ă
i
În horă elor mai mar
-a r ă t ă mc j u c ăm !
Să le e să n e
i m u n d
Că şt
l o c d e joacă
u -i ş oseaua
N a rdare
ţ it M
-a p ă n:
Iată ce ea spre stadio
erg sare
Când m şut, văzu că-i
â nd u n b c a m ion.
D
g e a , d rep t s u inge
Min ia t a m
e r fe n iţă-i b şo sea,
F d e
o l o - n mijloc a p l ânge
C a b
a r d a re, ge - şi ia?
Iar M m să
i nge cu
A l t ă m
vi n ă , dragă?
de
Cine e s ă u v e cin;
al vin:
Îi grăi t e p r e
v ro i a m să o ac ă!
Chiar c d e j
- i ş o s eaua lo ragoş
Nu Elena D
ş ti u a c um
piii
Toţi co r e p e drum
sigu os,
Să se a ir c u lă p e j
c â n d c u m os .
Şi, i m erg f r
u a r e
Pe trot u l d i r i j ază
Poliţist orectează
af ic u l şi c ror,
Tr a t u t u
m p o r tare ş or.
Co ă m u
a s ă c ircul
C
i t p a ti n e,
ac ă a i prim tine!
D t o t c u
a - le p e ste z a d ar,
I c asă î n
Nu st a - n
p e tr o tuar!
r g i n u m ai şti,
Dar me cicletă dacă e ,
Pe bi ă t e f e reşti
s
Nu uita otuar rămâi,
o a r p e tr u n c ucui!
D ci vr e -
n u f a n eta,
Ca să leta, t r o t i
Cu tr i c i c
b i c i c leta,
o l e s au cu t v reţi,
C u r u ca ţ i c â
s ă v ă j i eţi!
p ar c i b ă
În
d r a g i şi vo
Fetiţe
d e r d e luş
a c ă s u nt pe oară,
D e a u ş
ţa m ă,
Şi săniu in deal zboar
r a c h e ta d şofer,
Ca uc ca u n
O cond le-i de fier...
ici
Pe tălp e d e rdeluş
c p ac u ş ,
Este lo c h ia r
n t r u t oţi şi, i j ă mare
Pe şi-am g r
Sunt a t e nt
p i i d e şosea,
n u m -apro a t aşa.)
Să v ă ţ
a m a m-a în i a vea,
(M jă v o
ă gri voi da!
Iar dac r i n u
u d e n ecazu
E
L ţe l
AZORE zorel e un că fugă,
A
j oa c ă şi pe ă
Pus pe chea clăpăug…
Cu ure sul lunecos
a
Şi cu n il de frumos! te
E terib se dovedeş ,
um re
După c urcăreţ din fi re,
E desc ege din privi şte.
Te-nţel t că nu vorbe
tâ t!
Doar a e de inteligan cţie:
Cât n u m a i o le
au ţi e
Să vă d pe la intersecnent!
Trece erde perma
ev ,
Doar p şa este Azorel el!
A
a i e a ltul ca D.C. Mazilu
Nu m
t r - o z i, o v everita
In
şi o a r a v everiţă, ,
Ro e de codi ţă
ţă
m a i i u t
Cea r e a de crăi
fl o a
Îşi ia
l a g r ă d iniţă.
Şi pleacă că drumul, iată!
rea
Când să taşină-nfuriată,
Om l e pe dată;
e fl o r i
Rup c ade lată. ul !
Vev e r i ţ ă
s ş i s te r ge-ţi nas .
-Hopa su artinel poznaşul
Zice M i n-ai învăţăt
Până az e-i de urmat?
ar
Drumul c ta ia aminte!
Altă da cel cuminte
l
Semaforuteva cuvinte:
Spune câ iţa roşie -
Lumin , atenţie!
c
Stai pe lo când luceşte,
de
Becul vernă îţi vesteste!
Cale bu L ia Nicola
u
a v e rsare!
t e n ţ ie la t r
g i o m mare
A i s-ajun ersare!
ă v r e
Dac l a trav
Fii a t e n t
a t e g ă seşti
â n d p e strad grăbeşti,
C s ă te
Nu - i b i n e
v i n d a t e nt ,
e s t â n ga pri , prudent,
Spr s trada
c i p e c o l ţ
î n d r e aptă
Tr e o chii- ţ i tă!)
a p o i a ş t e a p
Iar ş t i i ce te asiguri,
n u
(Căci e a p t a, să te s i n guri!)
Spre d r sunt e m
d o a r u n m are
r ă z i o a n a
(Pe st i sosesc în g ractoare...
Căc a m vaie, t vezi,
, t r
Maşini ceea, când le ezi,
De a e s a t e rep
t
n
Nu-i bi e nu eşti aten .
d t..
Fiindcă a un acciden Răuţ
e
Poţi av St.
l t ă c a rte,
ie mu e,
Cine şt he-nţelepciun
p u ne - o vec a ţ ă parte
S în v i e.
Va avea r de zile bun
doa
Numai nă clipa mare ă,
O să vi , fără-ndoial
i noi re,
Când ş danul în spina ală.
z o
Cu ghio voios spre şc e
e ca int
Vom pl ci să luaţi am şiţi;
Şi atun tradă o să pă
Când p
es
c a o c arte,
este
-Strada ine o învaţă,
c
Numai r mai departe
sigu ţ ă.
Merge cură d e v i a
Şi se bu

S-ar putea să vă placă și