Sunteți pe pagina 1din 13

Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii

IULIA ROMAN Grupa I


Facultatea de Jurnalism i tiin ele Comunic rii

Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii se organizeaz i func ioneaz n baza prevederilor Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. nr. 24/ 24/2008 privind accesul la propriul dosar i deconspirarea Securit ii, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 293/2008, publicat n nr. 293/2008, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 182 din nr. 10 martie 2008. 2008.

Atribu iile CNSAS: CNSAS:


a) asigur exercitarea dreptului de acces la propriul dosar; b) asigur exercitarea dreptului de acces la informa iile de interes public cet enilor romni cu domiciliul n ar i n str in tate; c) d publicit ii informa iile i documentele cu privire la activitatea, structura i componen a Securit ii; d) organizeaz i desf oar activit i formativeducative i sprijin cercet rile;

Consiliul Na ional pentru Studierea Arhivelor Securit ii este o autoritate administrativ autonom cu personalitate juridic , aflat sub controlul Parlamentului Parlamentului.

Institu ia func ioneaz structur unic .

la nivel na ional ca

e) d publicit ii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispari ii care s-au produs n leg tur cu activitatea Securit ii i sesizeaz organele de cercetare penal , dac este cazul; cazul; f) pune la dispozi ia cercet torilor acredita i de Colegiul CNSAS documente i informa ii de inute cu privire la structura, componen a, metodele i activit ile Securit ii

CNSAS este finan at de stat. Nu pot face parte din CNSAS: 1. lucr torii Securit ii; ii; 2. persoanele care au suferit condamn ri pentru infrac iuni de drept comun, chiar dac au fost amnistiate ;

 condus de un Colegiu; Colegiu;  compus din 11 membri numi i de Parlamentul Romniei pentru un mandat de 6 ani; ani;

Colegiul CNSAS lucreaz prezen a a cel pu in 8 membri. membri.

Colegiul CNSAS func ioneaz dup principiul egalit ii membrilor s i. i.

 Drago Petrescu (actual pre edinte)

Ladislau Csendes (fost pre edinte)

Activitatea CNSAS
1. CNSAS are ca atribuie verificarea candidailor la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare i prezideniale.

2. Pot fi verificai in arhiva i cei care sunt numii n funcii publice: -personalul diplomatic -Avocatul Poporului i adjuncii s i; -membrii in CNA; -procurorii, decanii, analitii politici;

Arhiva CNSAS
 provine de la SRI; pro SRI; -SIE; SIE; -Ministerul Justi iei; inisterul Justi -Ministerul Public; - Arhivele na ionale; -MAN; -Ministerul Internelor i reformei Administrative

 20 km liniari de arhiv  la sfr itul anului 2007, fondul informativ din 2007, arhiv totaliza un num r de 1 075 050 dosare cu 1 255 550 de volume. volume.

Fondul informativ con ine dosarele privitoare la ac iunile de urm rire, verificare i supraveghere informativ a persoanelor aflate n aten ia Securit ii.

 Ion Mihai Pacepa

Bibliografie
 civicmedia.ro  cnsas.ro  Raluca Radu, Institu ii interne i Interna ionale, Polirom ionale,