Sunteți pe pagina 1din 117

PSIHOPEDAGOGIE

CE ESTE PSIHOPEDAGOGIA?
Psihopedagogia reprezint o aplicare a psihologiei i a metodelor acesteia n cadrul studierii proceselor de predare i nv are. Psihopedagogia se focalizeaz interac iunilor dintre: asupra

particularit ile dezvolt rii umane, cogni ie, metode de instruc ie, m surare i evaluare

Psihopedagogia s-a dezvoltat n timp, ca domeniu de sine st t tor care are drept menire s -i preg teasc pe viitorii profesori pentru sarcinile specifice. Psihologia educa iei este un domeniu de grani , care preia i valorific n mod creator rezultate din domenii diverse: psihologie general , psihologia copilului, psihologie organiza ional , psihologie social , psihologie cognitiv , sociologia educa iei, managementul clasei de elevi, consiliere educa ional , etc.

Fa de toate aceste discipline nrudite, psihopedagogia se apropie cel mai mult de pedagogie (v zut ca tiin a educa iei). Din punctul de vedere al sferei de cuprindere, pedagogia este mai larg , aceasta studiind ntregul domeniu al educa iei i viznd obiectivele educa iei intelectuale i fizice. Pe de alt parte, psihopedagogia studiaz procesul instructiv i educativ strict din perspectiv psihologic . Psihopedagogia constituie principala surs de informa ii pentru pedagogie.

Oricare metod sau procedeu pedagogic, oricare mijloc de nv mnt trebuie, n primul rnd, sa fie evaluat i validat din perspectiv psihologic . La rndul s u, pedagogia, prin multitudinea de date i fapte educa ionale, culese i interpretate n mod adecvat pot constitui suporturi pentru dezvoltarea teoriei psihologice. Evolu iile pedagogiei constituie la rndul lor sugestii i direc ii de cercetare ulterioare pentru psihologia educa ional experimental .

Importan a psihopedagogiei
importan a teoretic : influen eaz ntr-o m sur important cercet rile dar i interpret rile pedagogice asupra actului educa ional. importan a practic : n cadrul procesului instructiv-educativ, psihopedagogia ofera solu ii practice la multitudinea de probleme care apar n cadrul actului educa ional. ofera solutii pentru rezolvarea dificult ilor i de obstacolelor care apar n educarea tinerilor

Importan a psihopedagogiei
Obstacolele ofer pre ioase indicii asupra nivelului i tipului de cuno tin e de ordin psihologic pe care ar trebui s le de in un viitor profesor, indiferent de specialitatea acestuia.

Categorii de dificultati
Evaluarea efectelor reale ale situa iilor de nv are i cunoa terea cauzelor unor comportamente.
Rela ia dintre metoda pedagogic i scopul comportamental nu poate fi evaluat n ansamblu.

Intreb ri c rora psihopedagogia caut s le ofere r spunsuri:


Care este fa a elevului n afara colii? A reu it metoda pedagogic s asigure o schimbare constant , trainic , de durat i n sensul sugerat de educator? Diversele metode pedagogice pot r spunde diversit ii infinite de tipuri de personalitate ale elevilor? Putem fi oare siguri c una sau alta dintre metode nu ngr de te o dezvoltare liber a personalit ii unuia sau altuia dintre copii?

Categorii de dificultati
Cunoa terea particularit ilor categorii de vrst ale elevilor. diferitelor

Cunoa terea particularit ilor psihice ale categoriilor de vrst i poate permite profesorului s i modifice cu u urin registrul rela ional n cadrul activit ii din coal . Cunoa terea particularit ilor individuale ale elevilor constituie un alt element important al succesului educa ional

Categorii de dificultati
O ultim categorie de dificult i se refer la comunicarea didactic i la specificul acesteia.
Este vorba, n esen despre o comunicare ntre dou p r i (elevii i profesorii) ntre care exist diferen e foarte mari n ceea ce prive te nivelul cuno tin elor i al experien elor de via , capacit ile i abilit ile de comunicare etc. Aici, psihopedagogia poate fi un sprijin real pentru profesori prin ajutorul dat in mbun t irea modalit ilor de comunicare.

NV

AREA I TEORIILE NV RII

La om, nv area poate fi v zut ca fiind orice achizi ie nou de comportament, ca rezultat al exers rii, menit s conduc spre o acomodare la ambian . A nv a nseamn a asimila cuno tin e, a schimba comportamente, a forma sentimente i atitudini. Inv area este un complicat proces psihic, ce are ca scop o dezvoltare caracterial adecvat , achizi ionarea unor noi experien e, formarea unor noi capacit i i deprinderi care sa permit individului rezolvarea unor situa ii problematice i optimizarea rela iilor sale cu mediul

Forme ale nv
Dup criteriul locului unde are loc nv area se vorbe te despre:

rii

1) nv area social , ( familie,grupurile de joac ) - acest tip de nv are se ntinde de-a lungul ntregii vie i a individului. 2) nv area sistematic realizat n unit i de nv mnt (de toate gradele) sau n cadrul stagiilor de instruire i preg tire. Aceasta este o forma de activitate instructiv educativ planificat pe baza unei experien e acumulate timp de secole i analizat de psihologi i pedagogi.

Forme ale nv

rii
oar :

Dup criteriul formei sub care se desf

1) nv area senzorio-motorie - constnd n formarea de priceperi i deprinderi motorii, acte n care esen ial este un r spuns prompt i adecvat la anumi i stimuli (nv area scrisului, in educa ie fizica i sport, dans, deprinderilor manuale i mnuirea unor aparate, etc). 2) nv area de tip verbal ce se refer la nsu irea de cuno tin e i priceperi intelectuale, dezvoltarea capacit ilor de interpretare critic , de solu ionare de probleme.

Condi ionarea clasic Asocierea unui anumit stimul cu un r spuns (atipic) datorit faptului c cele dou elemente au fost asociate de cteva ori, de i ntre acestea nu exist o leg tur anatomo func ional direct , proces pus n eviden i studiat n detaliu de c tre fiziologul rus I. P. Pavlov (1849-1936) Explica ia oferit de c tre Pavlov s-a referit la formarea a a-numitului reflex condi ionat care a fost explicat prin realizarea la nivelul scoar ei cerebrale a unei leg turi temporare ntre cei doi centri nervo i, cel al v zului i cel al saliv rii, centri care n mod normal nu au nici o leg tur ntre ei. S-a n scut astfel ideea c nv area ar putea fi o succesiune de reflexe condi ionate.

Modele asocia ioniste ale nv rii

Conexionismul i condi ionarea operant


Psihologul american E.L. Thorndike (18741949) a ar tat c unele r spunsuri sunt nv ate de c tre o serie de animale, datorit realiz rii unor conexiuni pe scoar a cerebral ntre un stimul i un r spuns. Realizarea acestor conexiuni, este facilitat de producerea unor consecin e pl cute pentru animal. Psihologul american a stabilit astfel c un anume tip de nv are se poate datora unei conexiuni realizate n urma unei succesiuni de ncerc ri i erori.

Conexionismul i condi ionarea operant


n acest context Thorndike a formulat: legea efectului: nt rirea sau sl birea unei leg turi datorit consecin elor pl cute sau nepl cute pe care le are. legea nt ririi : tr inicia unei conexiuni este dependent de num rul de repet ri realizate Cele dou legi au fost descoperite i de c tre Pavlov, care le-a conceput ca o nlocuire de stimuli Thorndike l-a v zut ca o nlocuire de reac ii

Conexionismul i condi ionarea operant


Plecnd de aici Watson a propus o absolut obiectiv , exact , care s elemente subiective (pl cut individuale i care s permit o urm a comportamentului. psihologie renun e la nepl cut), rire exact

Aceast psihologie, n concep ia lui J. B.Watson, ar trebui s studieze doar stimulul i reac ia animalului, respectiv comportamentul acestuia. S-a n scut astfel un curent nou psihologia comportamentului sau psihologia behaviorist ( n lb. englez behavior nseamn comportament)

Conexionismul i condi ionarea operant


Aceste cercet ri au stat la baza cercet rilor asupra unui alt tip de nv are, numit condi ionare operant al c rei principal promotor a fost B.F. Skinner (1904-1990). Un fapt important eviden iat de c tre Skinner a fost acela c eficien a nv rii este condi ionat de aplicarea nt ririi (hranei) imediat dup manifestarea comportamentului. Ideea de condi ionare operant a fost deseori aplicat n explicarea comportamentului uman.

Conexionismul i condi ionarea operant


Skinner considera c acest fenomen al nt ririi ar putea explica destul de bine toate caracteristicile psihice ale fiin elor umane, inclusiv limbajul i gndirea. n nv area colar , nt rirea poate lua dou forme: recompensa i pedeapsa. Skinner i al i teoreticieni s-au opus utiliz rii pedepsei ca metod de educare a copiilor. Motivul principal era acela c pedeapsa pentru o gre eal nu l mpiedic pe copil s fac altceva, care poate fi la fel de gre it.

Modelele cognitiviste ale nv rii se focalizeaz asupra studierii structurilor i componentelor care contribuie la procesarea informa iei cum ar fi memoria, aten ia, percep ia, gndirea, limbajul, rezolvarea de probleme i creativitatea. Teoria constructivismului cognitiv sus ine c indivizii i dezvolt i- i construiesc singuri cuno tin ele printr-un proces de adaptare la evenimente sau prin parcurgerea ct mai multor experien e de via . Construirea cunoa terii la o persoan influen at de:
cuno tin e experien a personal mediu

Modele constructiviste ale nv rii

este

Constructivismul psihologic (individual)


Psihologul elve ian Jean Piaget s-a centrat asupra studierii evolu iei intelectului uman din: perspectiva biologic - aspecte fizice i mentale specifice(reflexe, r spunsuri instinctive, adaptare ) succesiunea stadiilor de evolu ie cognitiv pe care individul le parcurge n timpul copil riei i adolescen ei problemele legate de competen a intelectual care reprezint nivelul cel mai nalt de func ionare care poate apare n timpul unui stadiu.

Modele constructiviste ale nv rii

Modele constructiviste ale nv rii


Constructivismul psihologic (individual)
In urma acestui studiu a dezvoltat teoria psihogenezei opera iilor intelectuale. Conform acestei teorii, cunoa terea uman este un proces de asimilare a informa iilor la structurile anterioare. Dezvoltarea premerge prin asimilare i acomodare, fiind un proces simultan nchis (conservativ) i deschis (transformativ)

Modele constructiviste ale nv rii


Constructivismul psihologic (individual)
Intotdeauna, ntre dou sau mai multe transform ri este interpus un nivel de organizare. Conform lui Piaget exist patru factori care permit evolu ia individului de la un stagiu la altul: maturizarea (dezvoltarea fizic i mental ), experien a (copilul interac ioneaz cu obiectele reale din mediu), interac iunea social (socializarea i rela iile cu al i copii), echilibrarea (tendin a de a c uta coeren a ntre schemele cognitive dezvoltate i realitatea.

Constructivismul social (socioconstructivismul) Savantul rus, L.S. Vgotski propune o teorie n cadrul c reia sunt eviden ia i trei factori importan i ai procesului de nv are: cultura, limbajul i zona de dezvoltare proxim . Cultura - Vgotski a sus inut existen a unor func ii mentale elementare (nn scute), care, sub influen a factorilor culturali se transform n func ii mentale superioare, mediate social. Limbajul - inv area limbajului este facilitat de procesele sociale.

Modele constructiviste ale nv rii

Constructivismul social (socioconstructivismul) Zona de dezvoltare proxim se refer la distan a dintre nivelul prezent de dezvoltare (determinat prin capacitatea individual de rezolvare de probleme) i nivelul poten ialului individual (determinat prin rezolvarea de probleme cu sprijin din exterior). zona de dezvoltare proxim indic func iile care sunt n proces de dezvoltare, respectiv poten ialul copilului. Acesta permite profesorului s tie ce anume este capabil s achizi ioneze elevul prin intermediul unui mediator.

Modele constructiviste ale nv rii

Teoria genetic-cognitiv Americanul Jerome Bruner sus ine c oamenii interpreteaz lumea n termenii similarit ilor i diferen elor. Plecnd de la teoria psihogenezei opera iilor intelectuale ( a lui Piaget), Bruner propune trei modalit i de cunoa tere a lumii: (1). Modalitatea activ ( manipulare si actiune libera asupra obiectelor) caracterizeaz primii ani de via i este indispensabil n formarea priceperilor, deprinderilor i n achizi ionarea primelor cuno tin e

Modele constructiviste ale nv rii

Modele constructiviste ale nv rii


Teoria genetic-cognitiv (2). Modalitatea iconic bazat n pe imagini vizuale; vrful dezvolt rii acestei modalit i se afl ntre 5 i 7 ani. (3). Modalitatea simbolic - proces de nlocuire a imaginilor prin intermediul simbolurilor (cuvinte sau alte semne conven ionale). Aceste simboluri permit o comprimare semnificativ a realit ii astfel nct indivizii pot manevra o mare cantitate de informa ii i pot rezolva problemele.

Piramida tipurilor de nv are


In func ie de gradul de complexitate al acestora, tipurile de invatare au fost grupate pe 6 nivele. Atingerea nivelelor superioare de nv are impune parcurgerea celor inferioare.
6. Comportamentul creator 5. Rezolvarea de probleme 4. nv area principiilor 3. nv area conceptelor 2.a Generalizarea
1.a. nv area prin condi ionare clasic 1.b. nv area prin contiguitate; condi ionarea operant

2.b Discriminarea
1.c. nv area prin nt rire; condi ionarea instrumental 1.d. nv area prin imita ie

1.a Condi ionarea clasica este cea descrisa de c tre I. P. Pavlov i par ial de c tre Watson . Acest tip de nv are se bazeaz pe formarea reflexelor condi ionate. 1.b Asocia iile prin contiguitate(apropiere) - model propus de c tre Edwin R. Guthrie(1886-1959). Conform acestui model, orice mi care sau element de comportament care urmeaz ndeaproape un anume grup de stimuli, tinde s se ata eze de grupul respectiv. 1.c nv area prin nt rire a fost propus de E.Thorndike care a exprimat ideea ca nv area depinde de ceea ce se ntmpla dup o anumit reac ie. Conform legii efectului, atunci cnd se formeaz o conexiune modificabila ntre stimul i reac ie, i aceasta este urmata de satisfac ie, leg tura este nt rit .

1.d nv area prin imita ie Miller N. i Dollard J (1941). n cadrul teoriei nv rii sociale prin imita ie au ncercat sa arate ca imita ia n sine, cel pu in n parte, este un tip de comportament nv at. S-a demonstrat ca persoana profesorului poate servi n mod efectiv n clasa drept model pentru nv area prin imitare. 2.a nv area prin generalizare 2.b nv area prin discriminare Aceste doua modele au fost sistematic studiate n experimente bazate pe condi ionarea clasic i instrumental . Generalizarea este o opera ie a gndirii predominant sintetic . nsu irile ei sunt reunite intr-un model informa ional menit sa defineasc o clasa sau o categorie de obiecte sau fenomene. O nv are prin generalizare are loc numai atunci cnd pentru elevi similitudinile ntre un complex de stimuli i altul sunt evidente.

3. nv area conceptelor Conceptul, ca unitate de baza a gndirii, const dintr-o condensare selectiv sau o integrare de informa ii despre nsu irile generale i esen iale ale anumitor clase de obiecte, fenomene, rela ii. Termenul de concept a fost definit drept "o clasificare de stimuli care au caracteristici comune" (McDonald,1965). Se tie c un concept este nv at atunci cnd persoana poate face clasific ri ra ionale i n elege care anume tr s turi comune stau la baza clasific rilor; astfel nu este suficient ca o persoana sa poat ac iona n cadrul unei situa ii specifice ca i cum ar cunoa te conceptul.

Semnifica ia este un alt factor important n procesul compar rii diverselor complexe de stimuli. Generalizarea f r restric ii poate duce la multe erori n comportamentul elevului. Acest lucru poate fi ilustrat n cazul conduitei verbale a copiilor mici care nva sa vorbeasc . Un copil care a nv at c un animal de cas ce are patru picioare se nume te "cine", va generaliza no iunea de cine la toate animalele cu patru picioare.Astfel, pentru ca un elev sa beneficieze optim de generalizare, trebuie sa aplice un al doilea model, nv area prin discriminare Discriminarea, ca i generalizarea, este privit ca un model de nv are ce cap t aplicabilitate numai dup ce s-au dobndit unele no iuni de baz .

4.) nv area principiilor R. Gagn define te principiul ca fiind "un lan de concepte care formeaz ceea ce, n general, se numesc cuno tin e". nv area principiilor este, evident, dependent de nv area conceptelor componente. Totu i, odat ce se cunosc aceste concepte problema metodologic major pare a fi aceea de a decide modalitatea de nl n uire a conceptelor pentru a forma principiul. Altfel spus, exist dou metode principale pentru realizarea acestui lucru: fie profesorul prezint principiul i apoi ncearc sa arate tr s turile specifice, eventual cu ajutorul elevului (metoda deductiv de la general c tre particular ); fie profesorul prezint mprejur ri sau experien e n care opereaz cu principiul i ncearc sa-l pun chiar pe elev s combine conceptele n ordinea adecvata (metoda inductiv de la particular c tre general)

5.) Rezolvarea de probleme sau comportamentul de rezolvare a problemelor apare atunci cnd elevul ntmpina dificult i n rezolvarea unui scop propus. Rezolvarea de probleme se realizeaz cel mai economic atunci cnd se folose te un principiu. Desigur, este posibil s se rezolve probleme i prin intermediul comportamentului de ncercare i eroare. A adar, una din func iile principale ale pred rii este de a-i face pe elevi s foloseasc principii cunoscute n situa ii noi, pentru a putea acoperi, n parte, lacun din cuno tin e. Aceasta este n primul rnd o problema de mbun t ire a transferului de cuno tin e.

6.) Comportamentul creator constituie un aspect nou n ceea ce prive te teoriile nv rii i a fost propus n premier de Davitz i Ball n acest context. R. Gagn nu a inclus creativitatea n cadrul teoriei nv rii cumulativ ierarhice. Acest comportament a fost propus ca un tip special de rezolvare a problemelor poate fi v zut, n anumite circumstan e i ca o modalitate de nv are. n esen ns , defini ia dar i adecvarea comportamentului creator la grupul teoriilor nv rii r mne subiectul unei importante controverse. Poate mai corect ar fi s afirm m c anumite forme de manifestare ale creativit ii umane implic i acte de nv are.

PROCESE PSIHICE IMPLICATE N NV ARE

GNDIREA
activitatea de sintez a vie ii psihice reflect , prelucreaz , integreaz fenomenele dac percep ia permite cunoa terea direct sau mijlocit , gndirea permite cunoa terea indirect . modeleaz i interpreteaz realitatea pentru desf urarea G este necesar antrenarea altor func ii psihice cum sunt: percep ia, memoria i afectivitatea.

Opera iile gndirii


Analiza este opera ia de desfacere, de separare mental a obiectului n p r ile sale componente de diferen iere a nsu irilor sale. Sinteza reprezint opera ia invers analizei realizeaz reunirea mental ntr-un ansamblu unitar, ntr-un ntreg, a nsu irilor esen iale ale obiectelor i fenomenelor. Compara ia este opera ia prin care se disting asem n rile i deosebirile dintre obiectele i fenomenele analizate.

Opera iile gndirii


Abstractizarea este opera ia gndirii care const n abstragerea, n desprinderea unei anumite laturi sau nsu iri ale obiectului sau fenomenului, n timp ce n momentul respectiv ignor m, facem abstrac ie de celelalte. Concretizarea este opera ia invers abstractiz rii, care concepe obiectul sau fenomenul n toat varietatea tr s turilor sale caracteristice.

Opera iile gndirii


Generalizarea este reflectarea unui obiect sau fenomen la o categorie de obiecte sau fenomene pe baza unor elemente comune i esen iale. Particularizarea este opera ia opus generaliz rii, care concepe fenomenul sau obiectul din punctul de vedere al tr s turilor sale specifice.

Opera iile gndirii


Algoritmii sunt opera ii (pa i) care se desf oar ntr-o succesiune strict i pot fi preciza i cu exactitate. Dac se respect ordinea pa ilor r spunsul va fi cu siguran corect. Adesea, situa iile nu pot fi rezolvate pas cu pas prin intermediul algoritmilor de c utare. n acest caz intervine c utarea, descoperirea cuno tiin elor noi. Un procedeu este euristic atunci cnd serve te la a descoperi, a afla cuno tin e noi.

COMUNICAREA
Comunicarea este transferul de informa ii (mesaje) de la un sistem cognitiv la altul. Aceasta presupune existen a unui emi tor (care trimite mesajul) i a unui receptor (care prime te mesajul). Mesajul este ceea ce se comunic . Pentru a putea circula ntre emi tor i receptor, mesajul trebuie s fie codificat dup acela i cod.

COMUNICAREA
Comunicarea interuman este verbal (vorbirea, cititul, scrisul) i non-verbal ( inut , mimic , pantomimic , privire). Comunicarea verbal este reprezentat de limbaj care este un sistem foarte complex de coduri prin care oamenii comunic ntre ei. inuta include mbr c mintea, coafura, starea de igien

COMUNICAREA
Limbajul este activitatea psihic uman de comunicare cu ajutorul limbii. Limba este aceea i pentru to i vorbitorii acelea i ri, limbajul n schimb const n nv area i utilizarea de c tre individ a limbii. Dezvoltarea limbajului unei persoane ncepe din primul an de via i acesta este diferit de la o persoan la alta. La un an copilul cunoa te 5-10 cuvinte, la 2 ani, n medie 300 de cuvinte.

COMUNICAREA
Pentru dezvoltarea limbajului este necesar : integritatea aparatului auditiv, integritatea aparatului fono-articulator i are mare importan mediul n care tr ie te copilul.

COMUNICAREA
n comunicarea verbal sunt incluse: ritmul vorbirii, accentul, intona ia, mimica, care dau expersivitate limbajului. n limbajul scris expresivitatea este determinat de semnele de punctua ie.

Func iile limbajului


Func ia de comunicare: este func ia fundamental a limbajului. Comunicarea are loc i n lumea animal prin semnale sonore, vizuale, olfactive, motrice, etc. La om comunicarea este n mare parte verbal . n timpul comunic rii exist un raport emi torreceptor (vorbitor-ascult tor), n timpul convorbirii acest raport se inverseaz continuu (n cazul dialogului). Pentru ca dou persoane s poat comunica este necesar s vorbeasc aceea i limb , s dea aceea i semnifica ie cuvintelor folosite

Func iile limbajului


Func ia de cunoa tere (cognitiv ): ntreaga cunoa tere a individului este mijlocit de limbajul s u, din primul an de via pn la sfr it. Func ia simbolic : de substituire a unor obiecte, fenomene prin formule verbale. Func ia emo ional-expresiv : cu ajutorul intona iei, vitezei i ritmului vorbirii, accentului, mimicii, ies la iveal st rile emo ionale ale emi torului.

Func iile limbajului


Func ia imperativ-persuasiv : Emi torul influen eaz receptorul prin con inutul semantic al cuvintelor, prin intona ie, accent. Cnd voin a este impus prin ordin avem func ie imperativ , cnd convinge, predomin aspectul persuasiv. Func ia cathartic : prin vorbire omul i descarc tensiuni interioare.

Func iile limbajului


Limbajul oral: sunt implicate aparatul fonator i cel auditiv. Exist limbaj dialogat sau limbaj monologat. Limbajul dialogat se caracterizeaz prin faptul exist att emi tor ct i receptor care comunic verbal, iar raportul emi tor-receptor se schimb continuu. Limbajul monologat include vorbirea n fa a unui auditoriu. n acest caz comunicarea verbal este realizat doar de c tre emi tor. Receptorul comunic doar non-verbal, prin privire, mimic .

Func iile limbajului


Monologul oral absolut (n absen a oric rei persoane) iese din sfera normalului, apropiindu-se de patologic. Exist tulbur ri ale limbajului oral care survin n urma unor distruc ii localizate la nivelul centrilor nervo i ai limbajului. Aceste tulbur ri se numesc afazii. Exist afazie motorie (Broca) i afazie senzitiv , comprehensiv (Wernicke).

Func iile limbajului


Limbajul scris: sunt implicate aparatul kinestezic i cel vizual. Literele sunt semne grafice utilizate n locul sunetelor auzite. Emiterea se realizeaz prin scriere iar recep ia prin citire. Tulbur rile de scriere (agrafie) i citire (alexie) dup AVC. Limbaju l intern nu este destinat comunic rii, acesta serve te activit ii mintale. n compara ie cu cel oral este foarte rapid (viteza gndirii este de 400 cuvinte/min).

Func iile limbajului


Limbajul extern limbajul oral i cel scris sunt forme ale limbajului extern. Acesta este fundamental n comunicare. Viteza medie a citirii este de 125 de cuvinte/min la nceput, iar dup ce s-a automatizat este de aprox. 300 cuvinte/min. Limbajul extern l precede pe cel intern (limbajul intern se formeaz pe baza celui oral). Limbajul intern, odat format se exteriorizeaz prin limbaj extern (oral, scris).

MEMORIA
MEMORIA proces psihic complex cu ajutorul c ruia se realizeaz ntip rirea (fixarea), p strarea (conservarea) i evocarea (reactualizarea) unor experien e. Exist prin urmare, mai mul i timpi ai memoriei: fixarea capacitatea de nregistrare a unei informa ii p strarea (conservarea) informa iilor achizi ionate. St la baza nv rii. evocarea (reactualizarea) readucerea la suprafa a materialului achizi ionat, cuprinzand doua aspecte: recunoa terea si reproducerea

Tipuri de memorie
Dup durata p str rii informa iei: Memoria imediat reproducerea sau recunoa terea unui material are loc ntr-o perioad ce nu dep e te 10 secunde de la prezentarea lui. Memoria recent reproducerea sau recunoa terea unui material are loc dup un interval ce dep e te 10 secunde de la prezentarea lui. Memoria evenimentelor ndep rtate se refer la evenimente tr ite de la nceputul vie ii pn n prezent.

Tipuri de memorie
Memoria de scurt durat (MSD) p strarea informa iei se realizeaz timp de 1-2 secunde, maximum 10 minute. Memoria de lung durat (MLD) informa ia se p streaz timp ndelungat. Aceast form de memorie asigur continuitatea trecut-prezent-viitor n via a psihic a omului

Tipuri de memorie
Dup modul memorarii:cu sau f r inten ie. Memoria involuntar (spontan ) ntip rirea i p strarea informa iilor se fac f r inten ia subiectului, f r scop. Memoria voluntar ntip rirea informa iilor se face cu inten ia de a le stoca i reactualiza. Aceasta implic scop i motiva ie care sunt foarte importante deoarece sus in efortul de a memora chiar i atunci cnd materialul nu este pl cut.

Tipuri de memorie
Dup criteriul n elegerii materialului memorat: Memoria mecanic cnd nu se n elege materialul memorat. Exist materiale n care nu este posibil interven ia n elegerii, a intelectului: date istorice, numere de telefon. Memoria logic materialul memorat este n eles. Acest tip de memorie asigur p strarea informa iilor pe termen lung. Memoria se dezvolt rapid i precis pn la 25 de ani, ntre 25-30 de ani exist o faz de platou, iar dup 50-60 de ani apare un declin n care func ioneaz perfect legile uit rii

Memoria
Autocontrolul informa iilor memorate dac se face numai sub form de recunoa tere este insuficient. Atunci cnd subiectul este capabil s reproduc informa ia se consider memorat . Dac informa ia se poate aplica n parctic , aceasta a fost n eleas .

UITAREA
UITAREA permite tergerea materialului achizi ionat. Se manifest ca incapacitatea individului de a- i aminti datele memorate sau de a recunoa te situa iile tr ite. Se uit aspecte neinteresante, inutile, incomode, am nunte.

UITAREA
Uitarea are un aspect pozitiv, atunci cnd prin uitare se echilibreaz psihicul persoanei (se uit experien e traumatizante, nepl cute), dar are i un aspect negativ atunci cnd sunt uitate informa ii importante. Combaterea uit rii implic repeti ia, i anume num rul repeti iilor i intervalul dintre repeti ii.

UITAREA
Pentru ca o informa ie s nu fie uitat este necesar repeti ia ei. Num rul insuficient de repeti ii duce la subnv are, iar num rul excesiv de repeti ii duce la supranv are, cnd intervine satura ia i tendin a de a sc pa de acel material. Intervalul dintre repeti ii trebuie s se in cont de cantitatea materialului de memorat i de timpul avut la dispozi ie.

UITAREA

Regulile uit rii: se iut mai u or evenimente recente dact cele ndep rtate. pierderea memoriei se face dinspre prezent nspre trecut, de la nou la vechi.

Memoria
Tulbur ri ale memoriei: dismnezii Hipomnezia reprezint sc derea de diferite grade ale memoriei. Apare n st ri de surmenaj, sau n deficit de aten ie. Amnezia pierderea total a capacit ii mnezice Hipermnezia sunt amintiri rapide, involuntare, cu con inut foarte bogat.

IMAGINA IA
Defini ie: Imagina ia este un proces psihic de prelucrare, transformare i sintetizare a reprezent rilor i ideilor, n scopul f uririi unor imagini noi i idei.

IMAGINA IA
Imagina ia neinten ional (pasiv ) cuprinde visul i reveria. Visul este o form a imagina iei i const n producerea de imagini noi prin transform ri ale unor date din experien a personal . Toate tendin ele individului, toate aspira iile i dorin ele, gndurile intime i pasiunile nepermise, precum i temerile sale, se manifest prin vis.

IMAGINA IA
Visele au un rol util n via a omului una din fuc iile visului este de a rezolva conflictele i frustra iile din timpul zilei. Reveria este un flux de imagini ce realizeaz dorin ele n plan imaginar.

IMAGINA IA
Imagina ia inten ional (activ ) este de mai multe feluri: reproductiv o asociere a elementelor verbal-imaginative cu imagini care vin din experien a proprie, cum se ntmpl n lectur . vis de perspectiv proiectarea mental a dorin elor, aspira iilor i planurilor de via . imagina ie creatoare prin care este anticipat imaginativ orice act de crea ie, sau chiar planul viitoarei realiz ri.

ATEN IA
Aten ia este o fun ie sintetic a psihismului care const n orientarea i concentrarea proceselor psihice spre un anumit grup limitat de obiecte i fenomene, n scopul asigur rii condi iilor de claritate a grupului de imagini percepute, ct i a delimit rii lor nete de cmpul perceptiv.

ATEN IA
Caracteristicile aten iei: Flexibilitate (mobilitatea) proprietatea aten iei de a se comuta inten ionat de la o activitate la alta. Stabilitatea se refer la men inerea aten iei asupra aceluia i obiect. Concentrarea const n rezisten a la influen a factorilor perturbatori. De ex. n timpul unui examen nu se aud vocile celor care vorbesc pe coridor.

ATEN IA
Caracteristicile aten iei: Volumul se refer la cte elemente pot fi percepute simultan i clar. Distributivitatea Aten ia nu poate fi concentrat simultan asupra mai mult de o singur activitate. A face dou lucruri n acela i timp este posibil dac aten ia este concentrat doar asupra unei singure activit i iar cea de-a doua activitate este automatizat (deprindere).

ATEN IA
Aten ia este: Involuntar (neinten ional , primar ) const n orientarea i concentrarea aten iei f r un el precis, n absen a unui efort special. Aceasta este determinat de stimuli senzoriali ce survin brusc n stare de nepreg tire a organismului sau care poart o noutate informa ional .

ATEN IA
Factori externi ai aten iei involuntare: imaginea atrage aten ia mai repede dect textul muzica atrage aten ia mai repede dect nara iunea stimulii inten i atrag aten ia mai mult dect cei slabi (un text scris cu litere mari, sau colorate) contrastul fa de fond atrage aten ia (contrast de m rime, de culoare, de vitez )

ATEN IA
Voluntar , inten ional are un scop i cuprinde inten ionalitate, efort, perseveren . Presupunnd efort, aten ia voluntar duce la oboseal , de aceea sunt necesare pauze n timpul activit ii. Postvoluntar exerci iul de a fi atent la copil predomin aten ia involuntar . Prin activitatea colar n care se cere aten ie voluntar , se ajunge la deprinderea de a fi atent.

MOTIVA IA
Prin motiv n elegem orice condi ie intern a persoanei care determin ac iunea sau gndirea. Motivul declan eaz ac iunea, i d un anumit sens i ofer energia psihic necesar pn la finalizarea ei.

MOTIVA IA
Func iile motivelor: declan eaz sau opre te comportamentul. orienteaz comportamentul. sus ine energetic comportamentul n timpul ac iunii. func ia reglatorie

MOTIVA IA
Categorii de motive: trebuin e primare au mecanisme biofiziologice nn scute, sunt prezente la to i oamenii i la toate vrstele. Supravie uirea individului depinde de satisfacerea acestor trebuin e primare. Ex: nevoia de hran , de odihn , etc. trebuin e secundare sunt dobndite n cursul vie ii. Nu sunt acelea i pentru to i indivizii. Trebuin ele secundare se formeaz pe baza satisfacerii celor primare.

MOTIVA IA
Conflicte de motive. Omul este multimotivat i din aceast cauz este pus uneori n situa ia de a alege. Conflict de tip atrac ie-atrac ie (A-A) cnd subiectul trebuie s aleag ntre dou alternative pl cute. Acesta alege alternativa cea mai bun .

MOTIVA IA
Conflicte de motive. Conflict de tip respingere-respingere (R-R) cnd subiectul trebuie s aleag ntre dou situa ii nepl cute. Acesta alege r ul cel mai mic. Conflict de tip atrac ie-respingere (A-R) cnd subiectul trebuie s aleag ntre o situa ie pl cut i una nep l cut . Va alege situa ia pl cut .

VOIN A

Voin a capacitatea omului de a ini ia n mod con tient ac iuni cu scop i de a le finaliza.

VOIN A
Propriet ile voin ei: Independen a a fi capabil n deliberarea i luarea de decizii singur. Promptitudinea se refer la capacitatea persoanei de a lua hot rri n timp optim. Perseveren a capacitatea de a finaliza deciziile n ciuda obstacolelor care apar n timpul execut rii ac iunii.

VOIN A
Tulbur ri ale voin ei: Hiperbulia exacerbarea voin ei dinamizatoare. Este ntlnit la persoanele voluntare. Hipobulia diminuarea voin ei se datoreaz unei motiva ii care nu este puterniv

AFECTIVITATEA
Procesele afective constau n tr irea subiectiv a concordan ei sau discordan ei dintre cerin ele interne ale individului i realit ile din mediu. Procesele afective sunt localizate n hipotalamus.

AFECTIVITATEA
Propriet ile proceselor afective: Polaritatea proceselor afective tr irea afectiv poate fi pozitiv sau negativ : pl cere-nepl cere, bucurie-triste e, iubireur . O persoan poate avea n acela i timp doar o tr ire din cuplul de tr iri opuse. Caracterul stenic sau astenic. O tr ire are caracter stenic atunci cnd ofer energie pentru activitatea persoanei, o mobilizeaz , o nt re te. O tr ire afectiv are caracter astenic atunci cnd demobilizeaz persoana, i scade eficien a n activitate.

AFECTIVITATEA
Durata proceselor afective. O tr ire afectiv dureaz atta timp ct dureaz factorul care a generat-o (factorul afectogen). De ex. frica dureaz atta timp ct persist cauza care a provocat-o, apoi este normal s dispar . O tr ire afectiv dureaz atta timp ct dureaz semnifica ia obiectului respectiv pentru persoan : dragostea poate s dureze toat via a, chiar dac cel iubit nu este prezent.

AFECTIVITATEA
Intensitatea proceselor afective depinde de a). particularit ile afective ale persoanei i de b). semnifica ia pe care obiectul (factorul afectogen) respectiv o are pentru acea persoan . Hipoafectivul are tr iri slabe chiar dac situa ia provoac tr iri puternice. Este rece, nu vibreaz afectiv, este insensibil. Hiperafectivul (invers dect hipoafectivul) are tr iri intense i pentru situa ii cnd ar trebui s fie moderate. Copilul este hiperafectiv.

AFECTIVITATEA
Mobilitatea proceselor afective se refer la trecerea de la o tr ire afectiv la alta, n func ie de apari ia factorilor afectogeni. Dezechilibrul afectiv se caracterizeaz printr-o mobilitate prea ridicat (trecere f r motiv de la o stare afectiv la alta) sau printr-o mobilitate prea sc zut (perseverarea afectului).

AFECTIVITATEA
Expresivitatea proceselor afective: manifest ri motorii: fuga n st ri de fric , mers dansnd n st ri afective fericite, hipokinezie n st ri afective depresive. Mi c ri ale fe ei hipermimie n veselie, hipomimie n triste e, etc. Mi c ri ale bra elor gestic ampl n st ri de bucurie.

AFECTIVITATEA
Expresivitatea proceselor afective: Manifest ri ale vocii bradilalie, voce stins monoton n triste e, tahilalie, voce ampl n veselie. Privirea trist n depresie, vie n bucurie. Manifest ri organice: lacrimi, tahicardie, mbujorare, uneori tr iri foarte puternice: mic iune, defeca ie.

AFECTIVITATEA
Dispozi ia i bolile somatice: Anxietate cardiopatie, IM Mohoreal boli gastro-intestinale Euforie la hepatici Iritabilitate boli pulmonare.

CUNOASTEREA ELEVULUI
Personalitatea Personalitatea este organizarea dinamic n cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determin gndirea i comportamentul s u caracteristic. Personalitatea uman este influen at , n evolu ia sa de trei factori principali: zestrea ereditar , structura biologic a individului factorii sociali.

Laturile personalit ii umane sunt: - temperamentul, - caracterul, - aptitudinile

Temperamentul Temperamentul se refer la dimensiunea energetic a personalit ii individului, respectiv att la particularit ile psihice ct i la cele ale comportamentului (motricitate, vorbire etc.). Tr s turile temperamentale se manifest de la vrste fragede i r mn aproape neschimbate pe tot parcursul vie ii.

Prin educa ie putem modela anumite tr s turi, le putem compensa pe altele, dar nu le putem schimba radical. Cunoa terea temperamentului este o condi ie pentru ca omul s - i poat lua n st pnire propriile manifest ri temperamentale i s ac ioneze pentru modelarea anumitor nsu iri.

Tipuri temperamentale
1. tipul coleric este reprezentat de persoanele emotive, inconstante i oscilante din punctul de vedere al tr irilor, irascibile, care au tendin a de a exagera n tot ce fac; foarte expresive, aceste persoane i exteriorizeaz u or tr irile; 2. tipul sangvinic caracterizeaz o persoan echilibrat , vioaie, foarte mobil , dominat de o bun dispozi ie constant i care se adapteaz u or; marea mobilitate a sangvinicilor i poate face uneori nestatornici i imprevizibili;

3. tipul flegmatic se caracterizeaz prin calm; este persoana lent , imperturbabil , relativ pu in comunicativ i greu adaptabil ; acest tip are ns o for interioar deosebit , prin care poate ob ine performan n sarcinile de lung durat ; 4. tipul melancolic este asem n tor cu flegmaticul, calm, lent, inexpresiv, pu in comunicativ, dar i lipse te for a i vigoarea; este tipul sensibil, emotiv, cu o via interioar agitat ; melancolicii au o ncredere redus n for ele proprii i, n general, sufer de diverse complexe de inferioritate.

n practic , tipurile temperamentale pure sunt rare. Cei mai mul i dintre oameni au nsu iri combinate ce apar in mai multor tipuri; cele dominante dau caracteristica temperamental general . O alt cunoscut teorie care descrie tipurile temperamentale i apar ine lui Ernst Kretschmer, care, la sfr itul sec. al XIX-lea propunea o abordare care realizeaz un paralelism ntre constitu ia corporal a unei persoane i manifest rile de ordin psihiotemperamental

1. tipul picnic este reprezentat de individul mijlociu de statur , cu tendin e de exces ponderal, cu mini i picioare scurte, abdomen i torace bine dezvoltat; din punct de vedere psihic, acestui tip uman i sunt asociate o serie de tr s turi psihice reunite n a anumitul tip ciclotimic caracterizat prin: vioiciune, mobilitate, optimism, sociabilitate, dar i superficialitate n rela iile sociale, nclina ie spre concesii i compromisuri;

2. tipul astenic este slab, nalt, cu mini i picioare lungi i sub iri fiind caracterizat printrun profil psihologic denumit schizotimic reprezentat printr-o serie de tr s turi cum ar fi: interiorizare, sensibilitate, meticulozitate i ambi ie (care poate ns ascunde anumite complexe de inferioritate);

3. tipul atletic este individul cu o dezvoltare fizic armonioas , cu un sistem osos masiv i un sistem muscular bine dezvoltat, rezistent la solicit ri i la efort; din punct de vedere psihic, acest individ uman este echilibrat, f r asperit i sau devieri deosebite.

Diferen ele temperamentale ntre indivizi au fost studiate i de fiziologul rus Pavlov. n concep ia sa, indivizii umani sunt diferi i n func ie de 3 caracteristici ale sistemului nervos central: 1. for a sau energia sistemului nervos se exprim prin rezisten a la excitan i sau la conflicte; 2. mobilitatea vizeaz dinamica proceselor nervoase, u urin a de a trece de la excita ie lainhibi ie i invers; 3. echilibrul sistemului nervos se refer la reparti ia excita iei i inhibi iei;

Psihologul elve ian Karl Jung a pus n eviden dou caracteristici native ale indivizilor umani: introversiunea i extroversiunea. Pe aceast baz , el a descris trei tipuri umane: 1. tipul introvertit, la care predomin preocuparea pentru via a interioar ; el tr ie te n lumea sa, i comunic prea pu in cu lumea exterioar ; 2. tipul extravertit, care tr ie te n exterior, este comunicativ cu cei din jur, deschis c tre mediu i c tre semeni; 3. tipul ambivert la care exist o preocupare egal att pentru lumea interioar ct i pentru lumea exterioar .

Caracterul Caracterul desemneaz ansamblul nsu irilor psihice care privesc rela iile unei persoane cu semenii s i i valorile dup care se conduce. n sens psihologic, caracterul desemneaz atributele durabile, care diferen iaz o persoan sau care compun identitatea acelei persoane. Caracterul poate fi v zut ca o dimensiune a eului care este responsabil de comportamentul etic.

n stabilirea structurii caracterului, avem n vedere, n primul rnd, atitudinile stabile i tr s turile caracteriale care sunt proprii unei anumite persoane Atitudinea exprim o modalitate de raportare a individului fa de lumea exterioar i fa de sine. Se accept , n general, c exist trei mari categorii de atitudini: 1. atitudinea fa de sine (modestie, orgoliu, demnitate sau sentimente de culpabilitate sau inferioritate); 2. atitudinea fa de ceilal i i fa de societate; 3. atitudinea fa de activitate.

Al turi de atitudini, care exprim orientarea persoanei, n componen a caracterului intr i tr s turile de voin , cele care asigur traducerea n fapt a inten iilor i mobilizarea resurselor personalit ii pentru a face fa solicit rilor. Tr s turile de voin constituie componenta executorie a caracterului. Caracterul se formeaz de-a lungul ntregii vie i a individului astfel c acesta poate fi modelat continuu prin activit i educative.

Aptitudinile ''Aptitudinea este substratul congenital al unei capacit i, preexistnd acesteia din urm , care va depinde de dezvoltarea natural a aptitudinilor, de forma ia educativ , eventual, i de exerci iu; numai capacitatea poate fi obiectul unei aprecieri directe, aptitudinea fiind o virtualitate. aptitudinile reprezint un complex de procese i nsu iri psihice individuale, structurate ntr-un mod original, care permite efectuarea cu succes a anumitor activit i

pentru ca o nsu ire psihic s fie aptitudine trebuie sa satisfac o serie de cerin e: - s fie individual , i s permit diferen ierea n planul randamentului activit ii; - s asigure efectiv finalitatea activit ii; - s contribuie la realizarea unui nivel calitativ superior al activit ii; - s dispun de un mare grad de opera ionalitate i eficien .

Deprinderile sunt componente automatizate ale activit ii care asigur realizarea activit ii la acela i nivel i pe m sur ce se elaboreaz , i reduc num rul proceselor psihice implicate. Aptitudinile sunt componente plastice, maleabile ce conduc la perfec ionarea activit ii, care pe m sur ce se formeaz i amplific i i complic structura intern . Deprinderile sunt ncadrate n aptitudini, ele devenind elemente opera ionale ale aptitudinilor, m rind n felul acesta productivitatea.

Aptitudinea in evolutie,poate fi rezumat n trei stadii: de structurare i maturizare; de optim func ional; de regresie. Aptitudinile au, n general, o apari ie precoce. Exist vrste critice, cnd apari ia unor noi nevoi, a unor tendin e, este acompaniat de trecerea n stare latent sau cu regresia temporara a aptitudinilor manifestate anterior

Clasificarea aptitudinilor 1. Aptitudinile complexe: aptitudinea tehnic , aptitudinea tiin ific , aptitudinea managerial aptitudinea muzical , aptitudinea sportiv . Nivelul cel mai nalt la care se poate realiza dezvoltarea i integrarea aptitudinilor speciale i a celor generale este cel al talentului i geniului.

Talentul reprezint o form calitativ superioar de manifestare a aptitudinilor complexe. n structura talentului, tr s turile de personalitate (pasiunea, voin a, interesele, activismul, orientarea axiologic ) au o pondere mai mare dect n structura aptitudinilor. Forma cea mai nalt de dezvoltare a aptitudinilor o reprezint geniul, el revolu ioneaz un anumit domeniu al cunoa terii umane, pune bazele unui nou curent, unui nou mod de gndire, deschide calea realiz rii unor produse de importan istoric pentru via a societ ii.

2. Aptitudinile simple a. aptitudinile generale, care sunt prezente n aproape toate domeniile de activitate; b. aptitudinile de grup care permit atingerea performan ei ntr-un grup de activit i; c. aptitudinile specifice, sunt foarte pu in r spndite i sunt caracteristice unui domeniu foarte restrns de activitate i definesc o capabilitate extrem de restrns .

Dezvoltarea aptitudinilor 1. Depistarea poten ialului aptitudinal i al capacit ilor 2. Adaptarea con inutului disciplinelor de nv mnt i a metodelor didactice utilizate de c tre profesor, n func ie de aptitudinile manifestate de c tre elevi. 3. Organizarea unor activit i educative informale variate

Inteligen a este considerata ca fiind o calitate a ntregii activit i mentale, ca expresia organiz rii superioare a tuturor proceselor psihice. Cnd vorbim de inteligen ca o aptitudine general , avem n vedere implicarea ei cu succes n foarte multe activit i i viz m nu att con inutul i structura ei psihologic , ci finalitatea ei. Psihologul german W.Stern a propus m surarea coeficientului de inteligen (QI) care se calculeaz dup formula: vrsta mintal (VMi) QI = ---------------------------------vrsta cronologic (VCr)

X 100

Permanent trebuie regndit sensul pe care l acord m cuvntului educa ie, pentru a cuprinde ntreaga varietate de experien e care pot ajuta individul uman pentru a- i educa inteligen a, pentru fi eficient i pentru a evolua cu succes ntr-o societate n continu c utare de perfec iune.