Sunteți pe pagina 1din 16

Studiu Fezabilitate

Etape, Riscuri, Aspecte esentiale

Pitesti, Iulie 2009

Studiul de Fezabilitate reprezinta documentatia tehnico-economica prin care

se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii pe baza necesitatii si oportunitatii realizarii acestuia si care cuprinde solutii functionale, tehnologice, constructive si economice.
Elaborarea documentatiei presupune anumite Etape ce urmaresc in general o

Structura stabilita prin legislatie sau, dupa caz, prin reglementari ale autoritatilor care gestioneaza fondurile.
Etapele de realizare a Studiului sunt interdependente , orice interventie asupra

uneia dintre ele generand refaceri/modificari ale celorlalte. Efectele acestor modificari se reflecta in termene depasite, costuri suplimentare sau chiar nepromovarea proiectului.

1. Comunicarea Beneficiar Consultant: reprezinta una din cele mai

importante etape in elaborarea Studiului de Fezabilitate. Procedura de comunicare trebuie derulata pe toata perioada intocmirii Studiului.
CONSULTANTUL

BENEFICIARUL
Colecteaza si furnizeaza la timp

Propune metode de colectare a datelor Prelucreaza si analizeaza datele Evalueaza rezultatele analizelor Indruma si asista beneficiarul in obtinerea avizelor si acordurilor necesare proiectului Propune concluziile privind fezabilitatea proiectului Intocmeste studiul final Prezinta studiul si concluziile pentru avizare finantatorului

datele solicitate de consultant Este informat privind metodologiile de prelucrare a datelor si de analiza Depune documentatia pentru eliberarea avizelor si acordurilor la autoritatile n domeniu Este informat privind stadiul elaborarii studiului si asupra concluziilor acestuia

2. Colectarea datelor existente: reprezinta baza pe care se cladete ntreaga documentatie. Lipsa acestor date, refuzul Benficiarului de a le furniza sau incorectitudinea acestora se va reflecta in timpi suplimentari si/sau solutii neconforme cu realitatea. Parametrii cheie de proiectare enumeram: Date meteorologice (temperatura, precipitatii etc) Date hidrologice, geologice , hidro-geologice si topografice (studii aferente obiectivelor existente) Date privind alimentarea cu apa (debite extrase, consumuri, calitate) Date privind sistemul de canalizare si epurare (debite, calitate) Date de infrastructura (lungimi, diametre, materiale, volume rezervoare, SP, PUG)

3. Stabilirea Datelor Tehnice ale Investitiei:


Date generale: zona si amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat, studii geotehnice, studii topografice, date climatice. Care este situatia utilitatilor n zona (surse, rezervoare, SP, retele apa si canalizare, statii tratare, statii epurare) Ipoteze de lucru (presupuneri documentate) care se folosesc pentru previziuni (nivelul inflatiei, costul fortei de munca, dinamica populatiei, etc) Aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu (lungimi, capacitati inmagazinare, capacitati tratare, starea echipamentelor, numar de clienti potentiali, posibile deversari de poluanti) Ce alternative exista pentru a realiza investitia ANALIZA DE OPTIUNILOR

Analiza optiunilor: Alternativele posibile trebuie determinate in mod realist si formulate in termeni clari. Pentru compararea alternativelor se folosesc parametrii relevanti determinati la pasii anteriori.

4. Studii de teren: In urma Analizei Optiunilor , Consultantul impreuna cu Beneficiarul stabilesc amplasamentele viitoarelor obiecte si reglementeaza regimul juridic al terenurilor.
Studii necesare (in cazul in care acestea nu exista) Studii geotehnice: in cazul tuturor obiectelor componente ale sistemului de apacanalizare. Scopul: determinarea conditiilor si adancimilor de fundare. Studii hidrologice: In general in sectiunea captarilor si a statiilor de epurare. Scopul: apararea impotriva inundatiilor Studii hidrogeologice: In cazul captarilor de apa subterana. Scopul: determinarea cantitatii si calitatii sursei, stabilirea perimetrelor de protectie sanitara si hidrogeologica . Studii topografice: In cazul turor obiectelor componente ale sistemului. Scopul: introducerea in calculele hidraulice a unor date exacte dar si pentru sistematizarea verticala a amplasamentelor statiilor de epurare, tratare si a rezervoarelor. Masuratori debite apa si canalizare. Scopul: determinarea volumelor intrate si evacuate din sistem

5. Elaborarea partilor scrise si desenate: Reprezinta intocmirea concreta a Studiului de Fezabilitate conform Cadrului Continut ce cuprinde in principal:

Date Generale despre proiect Descrierea situatiei existente Parametrii de proiectare Analiza Optiunilor Descrierea solutiilor propuse Devizul general al investitiei Analiza Economico-Financiara Planuri de situatie, profile, scheme tehnologice, etc

8. Costul estimativ al investitiei: Costurile componentelor majore ale proiectului Costurile cu asistenta tehnica i consultanta Costurile cu publicitatea proiectului

8. Analiza economico-financiara: Cum este structurat investiia pe capitole de cheltuieli? Care este evoluia prognozat a veniturilor (defalcate pe surse) i a costurilor de operare? Analiza cost-beneficiu Analiza de risc i analiza de senzitivitate a investiiei

9. Avize si acorduri:
certificatul de urbanism: este necesar pentru lucrarile de constructii, se elibereaza de catre primaria pe raza careia se va efectua investitia sau Consiliul Judetean in cazul proiectelor regionale avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea

realizarii investitiei: este obligatoriu, se elibereaza de catre ordonatorul de credite i atesta justificarea corecta a investitiei
acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor: se elibereaza de catre Agentiile judetene sau regionale pentru protectia mediului conform procedurilor legale

Cateva dintre riscurile ce pot aparea in cazul concret al proiectelor finantate prin POS Mediu in sectorul apa-canalizare Nr
1

Risc identificat
Intarzieri/probleme in formarea Operatorului Regional

Impactul
Aplicatia nu poate fi finalizata

Variante de ameliorare
Implicarea Autoritatilor Statului si a Consultantului in organizarea unor intalniri cu Autoritatile Locale in care sa se sublinieze importanta si necesitatea infiintarii Operatorului

Intarzieri in formarea Unitatii de Lipsa sustinerii in Implementare a Proiectului colectarea datelor ce are ca rezultat intarzierea proiectului

Vizite dese ale echipei de Consultanta in teren in incercarea de a stabili persoane de contact la nivel local. Chiar si asa, sunt slabe sanse de comunicare.

Nr
3

Risc identificat
Dificultati in colectarea datelor necesare / Calitate indoielnica a datelor / Lipsa datelor Conditii meteo nefavorabile pe parcursul efectuarii studiilor de teren (topo, masuratori debite) Schimbari ale amplasamentelor / informatii de ultim moment despre proiecte paralele in derulare

Impactul
Intarzireri in elaborarea SF-ului / Solutii neancorate in realitate Intarzireri in elaborarea SF-ului si a Devizului General Intarzireri in elaborarea SF-ului (Noi analize de Optiuni, studii suplimentare)

Variante de ameliorare
Eforturi suplimentare ale Consultantului de colectare, verificare si completare a datelor. In colaborare cu UIP colectarea a cat mai multe date istorice si studii existente. Inplicarea Autoritatilor Nationale si Locale in gasirea unor solutii adecvate