LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice. .2 2. într-un context dat. de antonimie. . . să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral . . să utilizeze relaţiile de sinonimie.exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat. de omonimie în organizarea mesajului oral . a silabelor.4 Limba şi literatura română .exerciţii de sesizare a sensului omonimelor.exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice.exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral . să recepteze adecvat formele de iniţiere. să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. .Clasa a VI-a 2 .exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte. .exerciţii de urmărire a unor dialoguri.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. . stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . a achiziţiilor lexicale noi. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.4 1.exerciţii de folosire corectă.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare. a omonimelor în contexte date. .2 1. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .3 1. a antonimelor. în diverse tipuri de propoziţii . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.1 2. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. a cuvintelor.exerciţii de utilizare a paronimelor.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. . . în contexte diverse.exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală. .exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere. .7 2.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.exerciţii de utilizare.3 2. de menţinere şi de încheiere a unui dialog .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.exerciţii de utilizare a sinonimelor. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. . să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat.exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. . .exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului.6 1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.

exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite. . cereri. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit . .exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale.Clasa a VI-a 3 . antiteză. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării . . . recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . telegrame. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori. invitaţii. .exerciţii de iniţiere.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului.2.activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar. prezentarea unor impresii. a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog .exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire.exerciţii de caracterizare a unui personaj.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric . . surpriză. având rol în structurarea textului literar. în funcţie de starea de spirit (bucurie.exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor.2 3. .exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text.4 4. exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri).exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor. .1 3. .formularea unor propuneri.exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. compuneri) . să utilizeze adecvat formulele de iniţiere.exerciţii de redactare a unor texte utilitare. .6 2.exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. hiperbolă.exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. a intonaţiei. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . .exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative.7 . .3 3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi. .2 Limba şi literatura română . să utilizeze un lexic diversificat. de reglare a tonului. . exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut.). de luare de atitudine. supărare).folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. .exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. cărţi poştale.1 4. de opinie.5 2. metaforă etc.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit.exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice.

să înlănţuie corect frazele în textul redactat. Limba şi literatura română . . antonime şi de omonime.exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. .4. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului.exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor. .3 .Clasa a VI-a 4 .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime. exerciţii de scriere a cuvintelor neologice. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. .exerciţii de ortografiere a diftongilor.

colectivă. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii.1.1.2.  Metafora (familiarizare). (c) Textul dialogat şi cel monologat.  Antiteza.  Opera lirică. 2. doina. 1.  Ordonarea ideilor (actualizare).  Organizarea replicilor într-un dialog complex. fabula. (b) Organizarea formală a mesajului. momentele subiectului. Structura operei literare.1. 1. ştirea. balada.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. tabloul).3.).  Măsura. 1. Practica raţională şi funcţională a limbii. anonimă.2.  Hiperbola. rima împerecheată. Comunicarea orală 2. nuvela.3. distractive etc.4.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).  Opera epică. 1.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate).3. Modurile de expunere.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”. Tipuri de epitete. subiectul operei literare. Versificaţia (actualizare). sincretică).3.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări). timpul şi spaţiul în naraţiune). Cartea obiect cultural. Teoria literară 1. note. Situaţia de comunicare.  Epitetul.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi.2.3. Lectura 1.  Descrierea (portretul literar. rima încrucişată.2. pastelul. Limba şi literatura română .2. 1. Figurile de stil.1.1. 1.2. 1.2.1. Textul 1. rima îmbrăţişată). postfaţă.  Dialogul. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare).  Formule de iniţiere.2.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2.  Caracteristicile operei folclorice (orală.  Ritmul (iambul şi troheul). Structura cărţii: cuprins. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului. afişul etc.  Tipuri de rime (monorima.Clasa a VI-a 5 . Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. 1. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale). Autorul: eul liric şi naratorul. prefaţă.1.3. 2. Specii literare: schiţa.

 Povestirea. virgula. telegrama.  Argumentarea unui punct de vedere. pseudoetc. Derivarea (actualizare). descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).2.Clasa a VI-a 6 . prezentarea unei acţiuni complexe. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. cartea poştală).  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni. exprimarea unei impresii personale. 2. poli-. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular.). trans-.  Portretul. linia de dialog şi linia de pauză.1.  Rezumatul. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. macro-. punctul şi virgula. apostroful. micro-. formularea unei propuneri. Limba şi literatura română . cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. cererea. Formarea cuvintelor prin abreviere. Compunerea Compunerea prin sudare. stabilirea unei analogii.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate.2. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris. Elemente de construcţie a comunicării 3.2. alăturare şi abreviere. punctul ca semn ortografic. a unei comparaţii. ultra-).1. hipo-. (c) Punctuaţia. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. con-.  Descrierea. hiper-. compuse. Masa vocabularului. Vocabularul fundamental. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.  Aşezarea în pagină. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. Comunicarea scrisă 2.  Semnele ortografice: cratima. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. acceptarea ori refuzul unei propuneri.  Relatarea. 2.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic. Familia lexicală (derivate. adjective provenite din verbe la participiu.2. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Prefixarea. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală).  Semnele de punctuaţie: punctul. Sinonimele (actualizare). 3.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). exprimarea gusturilor. Sufixarea.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică. anti-. substantive provenite din alte părţi de vorbire. informativ).

Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). Pronumele Pronumele personal. Formele accentuate şi neaccentuate.1. Noţiuni de fonetică (actualizare).4. Forme. 3. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse.3. Fraza. Formele flexionare. Funcţii sintactice. 3.Sinonimele lexicale.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). Pronumele personal de politeţe (actualizare). Propoziţia optativă. 3. Pleonasmul. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Funcţii sintactice. participiu.4.4. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română .2. 3. 3. Coordonarea şi subordonarea. condiţional-optativ.3. Paronimele.4.      Folosirea corectă a accentului în limba română.2 Numeralul (actualizare). Numeralul colectiv.4. imperativ. Noţiunea de sintaxă (actualizare). Numeralul fracţionar.4.3. Elementul regent. 3. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Nume proprii greşit accentuate. Articolul demonstrativ (adjectival).4. sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară).Clasa a VI-a 7 . Omonimele.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. Funcţii sintactice.2.      Felul propoziţiilor. cazuri şi funcţii sintactice. Forme. Funcţii sintactice.  Substantivele defective de singular sau plural. conjunctiv.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi. supin.  Substantivele colective. Propoziţia imperativă. 3. Silaba (actualizare).5.4. Substituţi ai substantivului 3. cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele reflexiv. Propoziţia regentă. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Verbul – (actualizare). Timpuri. Substantivul (actualizare).4. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ.3. Gradele de comparaţie.1.  Modurile personale: indicativ. Morfosintaxa. Neologismele (aspecte ortoepice). a deveni – şi auxiliare). Forme. Antonimele (actualizare). Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). Forme. gerunziu. 3. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare). 3.

3.5. Atributul substantival genitival. Gradele de comparaţie.3.2. Interjecţii predicative. Atributul verbal. Predicatul verbal şi predicatul nominal. Limba şi literatura română . Regimul cazual.1. Complementul (actualizare). Prepoziţia (actualizare). Conjuncţia (actualizare). Adverbele fără funcţie sintactică. Predicatul. Interjecţii de adresare.4.Clasa a VI-a 8 . Sintaxa propoziţiei (actualizare). Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. 3. Atributul substantival. 3.5.5. atribut adverbial. de timp. Atributul adverbial.5.3. Complementele necircumstanţiale. prepoziţional şi apoziţional.5.4. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. de mod. de mod. Complementele circumstanţiale. Propoziţii fără subiect. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). Exerciţii de folosire corectă a adverbului. Atributul adjectival.4. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv). 3. Complementul direct.3.5. Complementele circumstanţiale de loc.1.2.4.5. Complementul indirect. de timp. 3. Adverbul (actualizare).5. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare.5. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. 3. 3. 3. Interjecţia (actualizare).4. Atributul pronominal genitival.4. Atributul (actualizare).

1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2. 4.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S. invitaţie.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S. Dezvoltarea capacităţii S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S. telegramă. 3. curriculum vitae etc. S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.