LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

în contexte diverse.exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. .3 2.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. .4 Limba şi literatura română .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.7 2. în diverse tipuri de propoziţii .4 1. .1 2. .exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte. să recepteze adecvat formele de iniţiere. într-un context dat. . .exerciţii de utilizare.3 1. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral . să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context .Clasa a VI-a 2 . .exerciţii de utilizare a paronimelor. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. a cuvintelor.exerciţii de utilizare a sinonimelor.6 1.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1. . de omonimie în organizarea mesajului oral .exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. .exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice. să utilizeze relaţiile de sinonimie. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral .exerciţii de sesizare a sensului omonimelor. a omonimelor în contexte date. de menţinere şi de încheiere a unui dialog .exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. a silabelor. .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice. .exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală. de antonimie. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. . .exerciţii de folosire corectă.2 1. . a antonimelor. . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile.exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu.2 2. a achiziţiilor lexicale noi.

metaforă etc. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. . .activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns.7 . hiperbolă. surpriză.1 4. de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi.Clasa a VI-a 3 .exerciţii de caracterizare a unui personaj. de reglare a tonului.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. .formularea unor propuneri. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor.1 3.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar. să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit .exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. având rol în structurarea textului literar. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric .4 4.exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor. prezentarea unor impresii.). . de luare de atitudine.exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire.2 Limba şi literatura română . a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit .exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. . .exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. compuneri) .2 3. utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite.exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.exerciţii de redactare a unor texte utilitare.6 2. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării . exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. . supărare). recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . cărţi poştale.exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. . .exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative.exerciţii de iniţiere. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri). .folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog .exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.2. să utilizeze un lexic diversificat. . telegrame. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4.5 2. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori. să utilizeze adecvat formulele de iniţiere. de opinie.exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. .3 3. antiteză. .exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. . invitaţii. . în funcţie de starea de spirit (bucurie.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit. . a intonaţiei. cereri.

exerciţii de scriere a cuvintelor neologice. să înlănţuie corect frazele în textul redactat.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază.exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime.exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. antonime şi de omonime. . . .exerciţii de ortografiere a diftongilor.4.3 . a triftongilor şi a vocalelor în hiat. Limba şi literatura română . .exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .Clasa a VI-a 4 .exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor.

prefaţă. Practica raţională şi funcţională a limbii. Versificaţia (actualizare).  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări).2.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a. 2.3. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate).Clasa a VI-a 5 .2. 1.  Ritmul (iambul şi troheul).  Descrierea (portretul literar. Texte nonliterare „utilitare” (anunţul.3. rima încrucişată. tabloul).2. Tipuri de epitete.2.  Opera lirică. Comunicarea orală 2. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare).2.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. 1. Structura operei literare.  Organizarea replicilor într-un dialog complex. 1. afişul etc. 1.  Măsura. Specii literare: schiţa.1. subiectul operei literare.1.  Ordonarea ideilor (actualizare). sincretică).1. momentele subiectului. rima împerecheată.2.  Tipuri de rime (monorima. Limba şi literatura română . colectivă.  Antiteza.4.). anonimă. ştirea.  Formule de iniţiere. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii. postfaţă. Teoria literară 1. Lectura 1. 2. 1. Cartea obiect cultural. 1.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).2. Modurile de expunere.3. timpul şi spaţiul în naraţiune). fabula. Situaţia de comunicare.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi. 1. Structura cărţii: cuprins. 1.1. Figurile de stil.3.  Hiperbola. (c) Textul dialogat şi cel monologat. doina. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului.  Caracteristicile operei folclorice (orală.3. Textul 1.1.  Epitetul. (b) Organizarea formală a mesajului. note.2.1. pastelul.  Dialogul.  Opera epică. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale). nuvela.3. Autorul: eul liric şi naratorul.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”. balada. distractive etc.1. rima îmbrăţişată).  Metafora (familiarizare). Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta.

 Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. alăturare şi abreviere. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. apostroful. exprimarea gusturilor.2. ultra-).  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).  Aşezarea în pagină. Formarea cuvintelor prin abreviere. cererea. Masa vocabularului. adjective provenite din verbe la participiu.  Semnele ortografice: cratima.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate. Elemente de construcţie a comunicării 3.  Rezumatul. exprimarea unei impresii personale. compuse. (c) Punctuaţia. substantive provenite din alte părţi de vorbire.). micro-. acceptarea ori refuzul unei propuneri. informativ).  Semnele de punctuaţie: punctul. macro-.2. punctul ca semn ortografic.  Relatarea. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. hipo-. trans-. con-. pseudoetc. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular.2. poli-. formularea unei propuneri.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. 2. Limba şi literatura română . anti-. Compunerea Compunerea prin sudare.  Portretul. cartea poştală). Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative.1. telegrama. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale).Clasa a VI-a 6 . 3.2. a unei comparaţii. 2.  Argumentarea unui punct de vedere. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic. prezentarea unei acţiuni complexe. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris.  Descrierea. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. Sufixarea. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Comunicarea scrisă 2. linia de dialog şi linia de pauză. virgula. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. punctul şi virgula. Prefixarea.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. stabilirea unei analogii.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică. Sinonimele (actualizare). Derivarea (actualizare).  Povestirea. hiper-. Familia lexicală (derivate. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală). Vocabularul fundamental.1.

4. Funcţii sintactice.Sinonimele lexicale.1. Formele flexionare.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. Neologismele (aspecte ortoepice).4. Antonimele (actualizare). Nume proprii greşit accentuate. condiţional-optativ. Gradele de comparaţie. Forme. Funcţii sintactice. Propoziţia regentă.3. Pleonasmul. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). a deveni – şi auxiliare). Fraza. Omonimele. Paronimele. Pronumele reflexiv. Elementul regent. Substituţi ai substantivului 3. Timpuri.      Folosirea corectă a accentului în limba română. 3.3. Propoziţia imperativă. conjunctiv. gerunziu. Pronumele Pronumele personal. Verbul – (actualizare). Forme. Substantivul (actualizare).2. Forme.1. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. supin. 3. cazuri şi funcţii sintactice. 3.4. Propoziţia optativă. 3.  Substantivele defective de singular sau plural. 3. Noţiuni de fonetică (actualizare).4. Morfosintaxa. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare).4. Articolul demonstrativ (adjectival). 3.5. cazuri şi funcţii sintactice.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). 3.4. Forme. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română .2.3. Pronumele personal de politeţe (actualizare).      Felul propoziţiilor. 3.  Modurile personale: indicativ. Silaba (actualizare). Noţiunea de sintaxă (actualizare). Coordonarea şi subordonarea.2 Numeralul (actualizare).3.4. Funcţii sintactice.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi.  Substantivele colective. Funcţii sintactice. 3. Numeralul fracţionar. Formele accentuate şi neaccentuate. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ.Clasa a VI-a 7 . imperativ.4. participiu.4. Numeralul colectiv.

4.1.3.2.4. 3. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). Complementele necircumstanţiale. Interjecţii de adresare. Atributul (actualizare). 3. Atributul verbal.5. de mod. Predicatul verbal şi predicatul nominal.5.5.5. 3. 3. 3.2. Complementul (actualizare). Gradele de comparaţie. Atributul pronominal genitival.5. atribut adverbial. Prepoziţia (actualizare). Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. 3. de mod.4. Complementele circumstanţiale.5. Limba şi literatura română . prepoziţional şi apoziţional. Regimul cazual. Propoziţii fără subiect. 3.3. Predicatul. Adverbul (actualizare). Adverbele fără funcţie sintactică.1.4. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. Atributul substantival.5. Atributul substantival genitival. Complementul direct. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv). 3. Atributul adverbial.5. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. Conjuncţia (actualizare).Clasa a VI-a 8 . Atributul adjectival. Interjecţia (actualizare). Complementul indirect.4. Complementele circumstanţiale de loc. de timp. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Interjecţii predicative.5. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. de timp.3.4.

4.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. curriculum vitae etc. telegramă.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S. Dezvoltarea capacităţii S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S. 3.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 . invitaţie.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2. S.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful