LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală. .7 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii de utilizare a paronimelor. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. .exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare. a omonimelor în contexte date.exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat.exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. .exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare. . să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral . . .exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. .exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt.3 1.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat. . de omonimie în organizarea mesajului oral .1 2. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. a antonimelor. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. să utilizeze relaţiile de sinonimie.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. într-un context dat.2 1. . în contexte diverse. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral . Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.3 2. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie . . să recepteze adecvat formele de iniţiere.exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte. în diverse tipuri de propoziţii . .exerciţii de urmărire a unor dialoguri.4 Limba şi literatura română . să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . a cuvintelor.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu. de menţinere şi de încheiere a unui dialog .exerciţii de folosire corectă. să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor .4 1. de antonimie.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere. a achiziţiilor lexicale noi.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării.6 1. .2 2. a silabelor. .exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. .Clasa a VI-a 2 .exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate.exerciţii de sesizare a sensului omonimelor.exerciţii de utilizare a sinonimelor.exerciţii de utilizare.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice.

.6 2. .3 3. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor. de opinie. să utilizeze adecvat formulele de iniţiere.Clasa a VI-a 3 .identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar.4 4.exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire. în funcţie de starea de spirit (bucurie. de reglare a tonului. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. prezentarea unor impresii.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune. să utilizeze un lexic diversificat.exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. compuneri) .2 3. a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric .exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de luare de atitudine.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.formularea unor propuneri. hiperbolă.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. .activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit. . cereri. . cărţi poştale. .exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice. să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog . de menţinere şi de încheiere a unui dialog .exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. .exerciţii de caracterizare a unui personaj.folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi.7 . exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. .). . antiteză. . . metaforă etc.exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori.2 Limba şi literatura română .2. . să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării .1 3. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. telegrame. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit . exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri).exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale. invitaţii. .5 2.exerciţii de redactare a unor texte utilitare. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3.1 4.exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. supărare). a intonaţiei. . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite .exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. . . surpriză. având rol în structurarea textului literar.exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative. de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi.exerciţii de iniţiere.

. să înlănţuie corect frazele în textul redactat.exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .4.Clasa a VI-a 4 . antonime şi de omonime.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. .exerciţii de ortografiere a diftongilor. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. .exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor. Limba şi literatura română .3 . exerciţii de scriere a cuvintelor neologice.exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime.

 Caracteristicile operei folclorice (orală.3. (c) Textul dialogat şi cel monologat.Clasa a VI-a 5 .  Epitetul. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale).2. distractive etc. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii. sincretică).  Organizarea replicilor într-un dialog complex. Structura operei literare.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”.1.  Metafora (familiarizare). colectivă.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. Practica raţională şi funcţională a limbii.1.2. 1.  Descrierea (portretul literar.  Hiperbola. Specii literare: schiţa.2. 1.  Măsura.  Dialogul.2. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. tabloul). momentele subiectului.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi. 1.  Opera lirică.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate). doina.4. Lectura 1. 1. 1. ştirea.  Ritmul (iambul şi troheul). Versificaţia (actualizare). balada.1.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări).3. timpul şi spaţiul în naraţiune). 2.  Formule de iniţiere. Modurile de expunere. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2. Structura cărţii: cuprins.  Ordonarea ideilor (actualizare). Cartea obiect cultural. anonimă.3.3. fabula.  Tipuri de rime (monorima.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. 2. rima îmbrăţişată). 1. note.). pastelul. rima împerecheată. Comunicarea orală 2. Autorul: eul liric şi naratorul.  Antiteza. (b) Organizarea formală a mesajului. Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare). subiectul operei literare. prefaţă.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). Situaţia de comunicare.1. rima încrucişată.2. 1. Tipuri de epitete. 1.2.  Opera epică.2. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului. Limba şi literatura română . nuvela.2.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a. Figurile de stil. afişul etc.3.1.1.1. Teoria literară 1. Textul 1. postfaţă.3.

 Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală). trans-.  Argumentarea unui punct de vedere. Comunicarea scrisă 2.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare).2.  Povestirea. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. poli-.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică.  Aşezarea în pagină. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).Clasa a VI-a 6 . Familia lexicală (derivate.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină.  Descrierea. adjective provenite din verbe la participiu. Sinonimele (actualizare). alăturare şi abreviere. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.2. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Masa vocabularului. micro-. exprimarea unei impresii personale. linia de dialog şi linia de pauză. (c) Punctuaţia.  Rezumatul. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. macro-. 2. Limba şi literatura română . 3. cererea.  Portretul. compuse. Prefixarea. punctul ca semn ortografic. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. informativ). telegrama. Sufixarea.1. apostroful. Compunerea Compunerea prin sudare.).  Semnele ortografice: cratima. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris.2. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. hiper-. acceptarea ori refuzul unei propuneri. Derivarea (actualizare). Vocabularul fundamental.1. punctul şi virgula. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular. Elemente de construcţie a comunicării 3. formularea unei propuneri. exprimarea gusturilor. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. ultra-). stabilirea unei analogii.  Relatarea.2. anti-. virgula. a unei comparaţii. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. cartea poştală). cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. substantive provenite din alte părţi de vorbire. pseudoetc. con-. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. 2. Formarea cuvintelor prin abreviere. hipo-.  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni.  Semnele de punctuaţie: punctul. prezentarea unei acţiuni complexe.

Elementul regent. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). 3.4. Neologismele (aspecte ortoepice). sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). Funcţii sintactice. imperativ. gerunziu. Propoziţia imperativă. Propoziţia regentă. 3. Pleonasmul. Noţiuni de fonetică (actualizare). Fraza. Forme. 3. Forme.5. Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). Pronumele reflexiv. Funcţii sintactice. Numeralul colectiv.4.1.3.3.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului).Clasa a VI-a 7 .4. Coordonarea şi subordonarea. supin. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română . 3. Morfosintaxa. Silaba (actualizare). 3.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi. 3. Substituţi ai substantivului 3. participiu. condiţional-optativ. Funcţii sintactice. a deveni – şi auxiliare). Formele accentuate şi neaccentuate. Noţiunea de sintaxă (actualizare).4. Numeralul fracţionar.4.4.4. Pronumele personal de politeţe (actualizare). Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Omonimele. conjunctiv. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse. Gradele de comparaţie. 3. Funcţii sintactice. Substantivul (actualizare).2 Numeralul (actualizare).3.      Felul propoziţiilor. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare). Antonimele (actualizare). Formele flexionare. Verbul – (actualizare). 3. 3. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme.4.  Modurile personale: indicativ.3. Articolul demonstrativ (adjectival).  Substantivele colective.Sinonimele lexicale. Timpuri. Nume proprii greşit accentuate.  Substantivele defective de singular sau plural. Pronumele Pronumele personal. Paronimele. cazuri şi funcţii sintactice.      Folosirea corectă a accentului în limba română.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.2.4.1. Forme. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Forme. cazuri şi funcţii sintactice.2. Propoziţia optativă.

3. Adverbele fără funcţie sintactică. de mod.2. de timp. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Prepoziţia (actualizare). Gradele de comparaţie. de timp.Clasa a VI-a 8 . Adverbul (actualizare). Conjuncţia (actualizare).4. Atributul pronominal genitival. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. Propoziţii fără subiect.4. Complementele necircumstanţiale.1. 3. Predicatul.1. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). Atributul substantival.5. Complementele circumstanţiale. prepoziţional şi apoziţional.3. Interjecţii de adresare. Interjecţia (actualizare).5.5. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. Predicatul verbal şi predicatul nominal. Interjecţii predicative. 3. Complementele circumstanţiale de loc. 3.5.4. Atributul adverbial. Atributul verbal. 3.5.4. atribut adverbial.5.5. 3. Limba şi literatura română . Atributul substantival genitival.3. de mod.4.4. 3. Atributul (actualizare). Complementul indirect. Regimul cazual.5.5. Complementul direct. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. Complementul (actualizare).2. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv). 3. Atributul adjectival. 3. a prepoziţiei şi a conjuncţiei.

telegramă.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. S.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2. Dezvoltarea capacităţii S. 4. 3.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S. invitaţie.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere. curriculum vitae etc.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful