LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

.1 2.exerciţii de urmărire a unor dialoguri.3 2. .2 1.7 2. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral .exerciţii de folosire corectă. într-un context dat. . . de menţinere şi de încheiere a unui dialog . în contexte diverse. . . . să recepteze adecvat formele de iniţiere. a cuvintelor.exerciţii de utilizare a paronimelor.6 1. . .exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor.Clasa a VI-a 2 .3 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.4 1. de antonimie.exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral . .exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt. să utilizeze relaţiile de sinonimie. în diverse tipuri de propoziţii .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. . a achiziţiilor lexicale noi.exerciţii de utilizare a sinonimelor.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.2 2. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat. .1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu. să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. a omonimelor în contexte date.exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală. a silabelor. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor .4 Limba şi literatura română .exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului.exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. de omonimie în organizarea mesajului oral .exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . . stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate .exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării. . a antonimelor.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. .exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare.exerciţii de utilizare.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile.exerciţii de sesizare a sensului omonimelor.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.

exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text.exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. surpriză.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. . să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog .2 3.exerciţii de caracterizare a unui personaj. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. de reglare a tonului. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric .exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice. utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. . a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . . compuneri) .exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor. . hiperbolă. cărţi poştale.Clasa a VI-a 3 .6 2.folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. în funcţie de starea de spirit (bucurie. având rol în structurarea textului literar. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor.exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative. antiteză. să utilizeze un lexic diversificat. .exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. . prezentarea unor impresii.activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns.exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. de opinie.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate.5 2. . . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. . recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3.4 4. metaforă etc. . telegrame.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. supărare). să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . .3 3.exerciţii de iniţiere.2 Limba şi literatura română . . invitaţii.1 4. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării .). a intonaţiei. .formularea unor propuneri. exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri).exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire. . să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit.7 . de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi. .identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar. cereri.exerciţii de redactare a unor texte utilitare.1 3. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit . să utilizeze adecvat formulele de iniţiere. .exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. de luare de atitudine. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut.2.

4.exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale. antonime şi de omonime. Limba şi literatura română . . .exerciţii de ortografiere a diftongilor.exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime. exerciţii de scriere a cuvintelor neologice.Clasa a VI-a 4 .exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. . . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .3 . să înlănţuie corect frazele în textul redactat.exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului.

3.3. rima împerecheată. ştirea.  Metafora (familiarizare). 2. timpul şi spaţiul în naraţiune).2.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate).  Opera epică.1.2.Clasa a VI-a 5 .1. 1. (b) Organizarea formală a mesajului.  Hiperbola. Structura operei literare. Modurile de expunere. distractive etc. Limba şi literatura română . colectivă. Lectura 1.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.1. Tipuri de epitete.  Formule de iniţiere.  Dialogul. sincretică). Comunicarea orală 2.  Tipuri de rime (monorima.  Caracteristicile operei folclorice (orală.  Descrierea (portretul literar. Teoria literară 1.2. momentele subiectului. Cartea obiect cultural.1.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări). anonimă. subiectul operei literare. Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. doina.  Epitetul. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului.  Ritmul (iambul şi troheul).  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). Figurile de stil. Situaţia de comunicare. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare).). pastelul. 2.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. afişul etc.1.4. rima încrucişată. 1. rima îmbrăţişată).1. 1. 1. Textul 1. Versificaţia (actualizare). 1.  Organizarea replicilor într-un dialog complex.3. 1.  Ordonarea ideilor (actualizare). 1. balada.3.2. tabloul). postfaţă. (c) Textul dialogat şi cel monologat. fabula. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2.2. Practica raţională şi funcţională a limbii. prefaţă.  Măsura.  Antiteza.3. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale). Autorul: eul liric şi naratorul. Structura cărţii: cuprins. nuvela. note.2. Specii literare: schiţa. 1.2.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.  Opera lirică.1. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii.3. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi.2.

solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva.  Argumentarea unui punct de vedere.2. Formarea cuvintelor prin abreviere. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). poli-. cererea. Sufixarea. anti-. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate. Compunerea Compunerea prin sudare.). Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative.  Relatarea. Familia lexicală (derivate. apostroful.2. Masa vocabularului. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular. a unei comparaţii.  Descrierea. Prefixarea. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic. ultra-). macro-. informativ). telegrama. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-.  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni. substantive provenite din alte părţi de vorbire. adjective provenite din verbe la participiu.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. prezentarea unei acţiuni complexe. Sinonimele (actualizare). Elemente de construcţie a comunicării 3.  Semnele de punctuaţie: punctul. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală).1. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). (c) Punctuaţia.  Portretul.Clasa a VI-a 6 .1. stabilirea unei analogii. acceptarea ori refuzul unei propuneri. cartea poştală).2. Derivarea (actualizare). Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică.  Aşezarea în pagină.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. 2. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva.  Semnele ortografice: cratima. formularea unei propuneri. micro-. 3. punctul ca semn ortografic. punctul şi virgula.  Povestirea. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. alăturare şi abreviere. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc). exprimarea gusturilor. trans-.2. con-. Limba şi literatura română .  Rezumatul. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. virgula. compuse. 2. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. hipo-. linia de dialog şi linia de pauză.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris. exprimarea unei impresii personale. Comunicarea scrisă 2. pseudoetc. hiper-. Vocabularul fundamental.

Morfosintaxa. Funcţii sintactice. 3. Forme. Gradele de comparaţie. Propoziţia imperativă. Propoziţia regentă. Antonimele (actualizare). Funcţii sintactice. participiu. Forme. 3.      Folosirea corectă a accentului în limba română. a deveni – şi auxiliare).4.4. Pronumele reflexiv. sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară).5. Substituţi ai substantivului 3. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv.  Modurile personale: indicativ.  Substantivele defective de singular sau plural. Pronumele Pronumele personal. Elementul regent. supin.4. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română . Articolul demonstrativ (adjectival).3.3. cazuri şi funcţii sintactice. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii).4. 3. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare).1. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Coordonarea şi subordonarea. Formele accentuate şi neaccentuate. Funcţii sintactice. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Pleonasmul.4. Noţiuni de fonetică (actualizare). 3.2 Numeralul (actualizare).  Substantivele colective. Neologismele (aspecte ortoepice).Clasa a VI-a 7 . gerunziu. 3. imperativ. Omonimele. Propoziţia optativă. Timpuri. Forme. 3. 3. Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). Silaba (actualizare). Noţiunea de sintaxă (actualizare).4. Substantivul (actualizare).4. Paronimele.2.3. Pronumele personal de politeţe (actualizare).3.4. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Verbul – (actualizare). Funcţii sintactice. Numeralul colectiv. Nume proprii greşit accentuate.1. Numeralul fracţionar. 3. 3.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. Formele flexionare. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse. cazuri şi funcţii sintactice. Forme. conjunctiv. condiţional-optativ.2.      Felul propoziţiilor.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi.Sinonimele lexicale. Fraza.4.

Atributul adjectival.5. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare.Clasa a VI-a 8 .1. Gradele de comparaţie. Complementul direct.5. Adverbul (actualizare).4. 3. Atributul substantival. Complementele necircumstanţiale. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Complementul (actualizare). 3. 3. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv).5. de timp.2. de timp. Predicatul. Conjuncţia (actualizare). Atributul adverbial. Complementele circumstanţiale de loc. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. Propoziţii fără subiect. 3.4.5.3.1. Atributul pronominal genitival. Atributul (actualizare). Predicatul verbal şi predicatul nominal. Atributul verbal. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc.4.3. Interjecţii predicative. 3. de mod.4.5.4. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. Limba şi literatura română .5. 3. Adverbele fără funcţie sintactică. atribut adverbial. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). de mod. prepoziţional şi apoziţional. Prepoziţia (actualizare).3. Regimul cazual. Interjecţia (actualizare).4. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. 3. Interjecţii de adresare.2. Complementele circumstanţiale. Complementul indirect. Atributul substantival genitival. 3.5.5.5.

11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S. curriculum vitae etc. Dezvoltarea capacităţii S.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2. S. telegramă. invitaţie. 3. 4.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful