P. 1
Limba Si Literatura Romana - Programa Clasa a Via editata

Limba Si Literatura Romana - Programa Clasa a Via editata

|Views: 193|Likes:
Published by oanajercan857

More info:

Published by: oanajercan857 on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral . Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. a achiziţiilor lexicale noi. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice.exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. .exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. să utilizeze relaţiile de sinonimie.2 1.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.2 2. a cuvintelor. să utilizeze categoriile gramaticale învăţate. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . . să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . în contexte diverse.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu.exerciţii de utilizare a sinonimelor.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice. .exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .exerciţii de utilizare a paronimelor.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor. de antonimie. . .6 1. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat.exerciţii de folosire corectă.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor.exerciţii de sesizare a sensului omonimelor. a antonimelor. .exerciţii de urmărire a unor dialoguri.4 Limba şi literatura română .exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite. în diverse tipuri de propoziţii . .exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare. a omonimelor în contexte date.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. să recepteze adecvat formele de iniţiere. . . a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile. . să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral .exerciţii de utilizare.3 1. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . într-un context dat.exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte.3 2. de omonimie în organizarea mesajului oral .exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. de menţinere şi de încheiere a unui dialog. . .4 1.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării.1 2. să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1.7 2. . . a silabelor.Clasa a VI-a 2 . .

să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor. să utilizeze un lexic diversificat.4 4.exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale. .formularea unor propuneri.exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. cereri.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice. .exerciţii de caracterizare a unui personaj. . de luare de atitudine. a intonaţiei.1 4.folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. antiteză.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi. hiperbolă.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. .exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . având rol în structurarea textului literar.1 3.7 . Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. . .2.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar.5 2. de menţinere şi de încheiere a unui dialog .exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri). a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit . să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog . . recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării . invitaţii. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric .exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare.exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative. de reglare a tonului. telegrame.exerciţii de iniţiere. de opinie.exerciţii de redactare a unor texte utilitare.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite. în funcţie de starea de spirit (bucurie.exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. prezentarea unor impresii.6 2.exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire. . .). surpriză.3 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. . metaforă etc. . compuneri) . supărare).2 Limba şi literatura română .Clasa a VI-a 3 .2 3. .activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori.exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare. cărţi poştale.exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor. . . să utilizeze adecvat formulele de iniţiere. .

a triftongilor şi a vocalelor în hiat. exerciţii de scriere a cuvintelor neologice.3 . utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .Clasa a VI-a 4 .exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale.exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază.4. Limba şi literatura română . . să înlănţuie corect frazele în textul redactat. .exerciţii de ortografiere a diftongilor.exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor. . antonime şi de omonime.

1. colectivă.).1. pastelul. rima îmbrăţişată).  Organizarea replicilor într-un dialog complex.1.2. (b) Organizarea formală a mesajului. balada. rima încrucişată. Situaţia de comunicare.1. 1.2.4. Lectura 1. Versificaţia (actualizare). Limba şi literatura română . Textul 1. distractive etc.2. 1. 1. nuvela.  Opera lirică. subiectul operei literare.3. prefaţă. Tipuri de epitete.  Ordonarea ideilor (actualizare). note.3.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a. postfaţă.2. Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2. Structura cărţii: cuprins.2.  Hiperbola. sincretică).  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări).Clasa a VI-a 5 .  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. momentele subiectului. 1. Figurile de stil.2. Teoria literară 1.3.1. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare).  Metafora (familiarizare).  Măsura.  Caracteristicile operei folclorice (orală.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).  Descrierea (portretul literar.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale. 1. doina. timpul şi spaţiul în naraţiune).  Formule de iniţiere.3.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi.1. Comunicarea orală 2.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate). (c) Textul dialogat şi cel monologat.1. 1. fabula. ştirea. Modurile de expunere.  Epitetul.  Antiteza. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale).  Ritmul (iambul şi troheul).2. Structura operei literare.  Tipuri de rime (monorima. anonimă. afişul etc. Practica raţională şi funcţională a limbii. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. Autorul: eul liric şi naratorul. 1.3. tabloul). Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii.2. 2.3.1. 2.  Dialogul. Cartea obiect cultural. Specii literare: schiţa.  Opera epică. rima împerecheată.

3.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). stabilirea unei analogii. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. apostroful. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). cartea poştală). telegrama. informativ). linia de dialog şi linia de pauză.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. Elemente de construcţie a comunicării 3. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. prezentarea unei acţiuni complexe. alăturare şi abreviere. Sinonimele (actualizare). micro-. adjective provenite din verbe la participiu.2. con-. hipo-. trans-.1. formularea unei propuneri.1. 2. cererea.  Povestirea.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. ultra-). substantive provenite din alte părţi de vorbire. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-.Clasa a VI-a 6 . (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). punctul şi virgula. Sufixarea. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. compuse. (c) Punctuaţia. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic.  Semnele de punctuaţie: punctul. punctul ca semn ortografic. exprimarea gusturilor.  Semnele ortografice: cratima. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală). Derivarea (actualizare). Prefixarea.  Aşezarea în pagină. solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris.  Descrierea. Masa vocabularului.  Rezumatul. Familia lexicală (derivate. Formarea cuvintelor prin abreviere. Vocabularul fundamental.). macro-. Compunerea Compunerea prin sudare. Comunicarea scrisă 2. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. anti-.  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni. Limba şi literatura română .  Relatarea. 2. a unei comparaţii. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).  Argumentarea unui punct de vedere. poli-. pseudoetc.2. exprimarea unei impresii personale.2. hiper-. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.2. acceptarea ori refuzul unei propuneri. virgula.  Portretul. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate.

Noţiuni de fonetică (actualizare).2. Forme. Pronumele personal de politeţe (actualizare). 3.Sinonimele lexicale.3.2. Morfosintaxa. 3.4. a deveni – şi auxiliare). Propoziţia imperativă. Pronumele reflexiv.  Substantivele defective de singular sau plural. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse.1.4. Forme. Formele flexionare. Timpuri.      Felul propoziţiilor. Paronimele.Clasa a VI-a 7 . Propoziţia optativă. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Forme. Pronumele Pronumele personal. Neologismele (aspecte ortoepice). condiţional-optativ. Omonimele.3. cazuri şi funcţii sintactice.      Folosirea corectă a accentului în limba română. Fraza. participiu. sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). Numeralul colectiv. 3.4. Funcţii sintactice. Coordonarea şi subordonarea. gerunziu.4. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. imperativ.  Substantivele colective. Forme.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. 3. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare).4. Noţiunea de sintaxă (actualizare). Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română . Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). Gradele de comparaţie. Nume proprii greşit accentuate.3.1. Substituţi ai substantivului 3.2 Numeralul (actualizare). 3. 3. cazuri şi funcţii sintactice.4. Antonimele (actualizare). Formele accentuate şi neaccentuate. Propoziţia regentă.  Modurile personale: indicativ. Funcţii sintactice. Silaba (actualizare). 3.4.5. conjunctiv. Articolul demonstrativ (adjectival).3. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Pleonasmul. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv.4. Elementul regent. Funcţii sintactice. 3. Numeralul fracţionar. Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). supin. Funcţii sintactice. Verbul – (actualizare). 3. Substantivul (actualizare).4.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului).

5.5. Conjuncţia (actualizare). 3. Complementele circumstanţiale. de timp. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. a prepoziţiei şi a conjuncţiei.2. Predicatul verbal şi predicatul nominal.5. Predicatul.4. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv). Atributul pronominal genitival.4. Interjecţia (actualizare). Complementele circumstanţiale de loc. prepoziţional şi apoziţional. Limba şi literatura română . Atributul (actualizare). Interjecţii de adresare. 3. Complementul indirect. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare.4.4. Adverbele fără funcţie sintactică.2. Complementul (actualizare). 3. de mod.5. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. Atributul adjectival.5.5. Complementul direct. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie).5.5.3. de mod. Adverbul (actualizare). Atributul adverbial. 3. Atributul verbal.4.5. Complementele necircumstanţiale. 3.3. Gradele de comparaţie.3.1. Prepoziţia (actualizare).4. 3. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc.1. atribut adverbial. Interjecţii predicative. 3. Propoziţii fără subiect.Clasa a VI-a 8 . Regimul cazual. Atributul substantival. de timp. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Atributul substantival genitival. 3.

4.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S. 3.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S. invitaţie. telegramă.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S. curriculum vitae etc.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 . Dezvoltarea capacităţii S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->