LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. . a omonimelor în contexte date.exerciţii de folosire corectă.exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice. . să utilizeze categoriile gramaticale învăţate.4 1. . de menţinere şi de încheiere a unui dialog . .exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt. să utilizeze relaţiile de sinonimie. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral . de omonimie în organizarea mesajului oral . de menţinere şi de încheiere a unui dialog. .exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. a antonimelor. .Clasa a VI-a 2 .exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare.exerciţii de utilizare a sinonimelor. stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate .exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice.exerciţii de utilizare a paronimelor.exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului. . să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat. să recepteze adecvat formele de iniţiere. .3 1. în diverse tipuri de propoziţii .exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte.exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice. . .exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.6 1. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral .4 Limba şi literatura română . . într-un context dat.exerciţii de sesizare a sensului omonimelor. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie . să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . . . Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. a silabelor.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu. a achiziţiilor lexicale noi. a cuvintelor. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii de utilizare.7 2.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării.3 2. de antonimie.2 2.1 2. .2 1. în contexte diverse.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. .exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite.

exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3. . să utilizeze adecvat formulele de iniţiere. . antiteză.formularea unor propuneri. .exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice.exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric . Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. . .exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. de opinie. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării . . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . supărare).7 .exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor. cărţi poştale. metaforă etc. . a intonaţiei.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. în funcţie de starea de spirit (bucurie. exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri). . să utilizeze un lexic diversificat. prezentarea unor impresii.exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.2 3. . cereri. al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. telegrame.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. . invitaţii. să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog .exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi. .exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire.4 4.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar. hiperbolă.1 3. având rol în structurarea textului literar. recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului.activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns. .exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit . .Clasa a VI-a 3 . de menţinere şi de încheiere a unui dialog .2 Limba şi literatura română . utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite.6 2. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit . de luare de atitudine. de reglare a tonului. compuneri) .folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori.2.1 4.exerciţii de caracterizare a unui personaj. surpriză. .exerciţii de redactare a unor texte utilitare.exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor. .3 3. .exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative.).exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.5 2.exerciţii de iniţiere.exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale.

să înlănţuie corect frazele în textul redactat. .4. . Limba şi literatura română . exerciţii de scriere a cuvintelor neologice.Clasa a VI-a 4 .exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului.exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. a triftongilor şi a vocalelor în hiat. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .3 . .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime. antonime şi de omonime. .exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale.exerciţii de ortografiere a diftongilor.

1. tabloul). distractive etc. Texte nonliterare „utilitare” (anunţul.3. Practica raţională şi funcţională a limbii.1.  Organizarea replicilor într-un dialog complex.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi.  Dialogul.Clasa a VI-a 5 . 1. Teoria literară 1.  Opera lirică.2. 1.  Ritmul (iambul şi troheul).). Specii literare: schiţa. anonimă. subiectul operei literare. balada.3.  Descrierea (portretul literar. Autorul: eul liric şi naratorul. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2.2. afişul etc. Structura cărţii: cuprins. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului.1.  Hiperbola.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări). (b) Organizarea formală a mesajului.2.3.2.2. 2. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale).  Formule de iniţiere.1.  Ordonarea ideilor (actualizare). 1.2.3.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). 1. 1.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.  Epitetul.2.  Metafora (familiarizare). de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare). (c) Textul dialogat şi cel monologat. momentele subiectului.4.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.  Caracteristicile operei folclorice (orală. sincretică).2. Cartea obiect cultural. Lectura 1. colectivă. 1. note. rima încrucişată. postfaţă. pastelul. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta. Structura operei literare.1.  Măsura. prefaţă.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate). 1. Limba şi literatura română .  Tipuri de rime (monorima. rima îmbrăţişată).1. 2. ştirea. Situaţia de comunicare. nuvela. Figurile de stil.3.3.1. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii. Versificaţia (actualizare).  Opera epică.1. Modurile de expunere.  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I. doina. timpul şi spaţiul în naraţiune).  Antiteza. fabula. rima împerecheată.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”. Textul 1. Tipuri de epitete. Comunicarea orală 2.

micro-. Compunerea Compunerea prin sudare.  Aşezarea în pagină. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic. formularea unei propuneri. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc).).1. Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. prezentarea unei acţiuni complexe.  Argumentarea unui punct de vedere. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). cererea.  Rezumatul.2. Limba şi literatura română . trans-. hipo-. punctul şi virgula. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva.  Semnele ortografice: cratima.  Portretul. con-. anti-. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. a unei comparaţii. ultra-). Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. Sufixarea. informativ). apostroful.2. solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. cartea poştală).susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. Elemente de construcţie a comunicării 3.  Descrierea. punctul ca semn ortografic.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică. 2. poli-.  Semnele de punctuaţie: punctul. macro-.1.  Povestirea. adjective provenite din verbe la participiu. acceptarea ori refuzul unei propuneri. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală).2. (c) Punctuaţia.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate. Comunicarea scrisă 2. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. Vocabularul fundamental. exprimarea unei impresii personale. Sinonimele (actualizare). hiper-. alăturare şi abreviere. stabilirea unei analogii. compuse.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). exprimarea gusturilor.Clasa a VI-a 6 . Familia lexicală (derivate. Masa vocabularului.2. linia de dialog şi linia de pauză. 3. Prefixarea. virgula. 2. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris. Formarea cuvintelor prin abreviere. pseudoetc.  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare). telegrama. substantive provenite din alte părţi de vorbire. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Derivarea (actualizare).  Relatarea. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular.

4. Silaba (actualizare).4. a deveni – şi auxiliare). 3. participiu. Funcţii sintactice. Articolul demonstrativ (adjectival). Coordonarea şi subordonarea. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Elementul regent. 3.  Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi. Funcţii sintactice. Antonimele (actualizare).      Folosirea corectă a accentului în limba română. Numeralul fracţionar. Funcţii sintactice. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. 3. Noţiuni de fonetică (actualizare).1.2 Numeralul (actualizare). 3. Propoziţia regentă. Formele accentuate şi neaccentuate. supin.4. Propoziţia imperativă. 3. Pleonasmul. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse.4.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului. gerunziu.4.Clasa a VI-a 7 . Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare).Sinonimele lexicale. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare). Paronimele.3. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului.  Substantivele defective de singular sau plural. Gradele de comparaţie. Forme.  Modurile personale: indicativ.4. 3. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. 3. Pronumele Pronumele personal. Numeralul colectiv. Formele flexionare. cazuri şi funcţii sintactice.3.      Felul propoziţiilor. Forme. Timpuri. Omonimele. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. Noţiunea de sintaxă (actualizare). Forme.3. cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele reflexiv.4.4.1. Funcţii sintactice. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română . imperativ. Propoziţia optativă. Verbul – (actualizare). Neologismele (aspecte ortoepice).4. Forme.  Substantivele colective.2. 3. Morfosintaxa.2. sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). Substantivul (actualizare). conjunctiv. Pronumele personal de politeţe (actualizare).3. Substituţi ai substantivului 3.5. Nume proprii greşit accentuate. 3. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii).  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). Fraza. condiţional-optativ.

Atributul substantival. 3. Atributul adjectival. 3.3.5. Interjecţii de adresare. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. de mod. Regimul cazual.3. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). 3.1.Clasa a VI-a 8 . Complementele necircumstanţiale. Interjecţii predicative.2. de timp. Adverbele fără funcţie sintactică.3. Predicatul verbal şi predicatul nominal. Atributul (actualizare). Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv). Atributul adverbial. Atributul substantival genitival. Complementele circumstanţiale. Complementul indirect.5.4.5. Interjecţia (actualizare). 3.5. 3. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. de timp. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. Atributul verbal.5. Complementele circumstanţiale de loc.4.2. Prepoziţia (actualizare). Conjuncţia (actualizare). 3. de mod. atribut adverbial. 3.5.4.4. Gradele de comparaţie. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. Complementul direct. Adverbul (actualizare). Complementul (actualizare).4. Propoziţii fără subiect.5. Limba şi literatura română .5.4. Atributul pronominal genitival. Sintaxa propoziţiei (actualizare). Predicatul. 3.1.5. prepoziţional şi apoziţional.

1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S. 4.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1. 3.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere. telegramă.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2. curriculum vitae etc. Dezvoltarea capacităţii S.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S. S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S. invitaţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful