LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasele a VI-a

Limba şi literatura română - Clasa a VI-a

1

4 Limba şi literatura română .exerciţii de determinare a sensurilor unor cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în contexte diferite.exerciţii de utilizare a paronimelor. .Clasa a VI-a 2 . stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate . de menţinere şi de încheiere a unui dialog . . să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context . a silabelor. . să recepteze corect mesajul în funcţie de particularităţile de vorbire ale partenerilor . .exerciţii de sesizare a sensului omonimelor.exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate. .exerciţii de transfer comunicativ dinspre planul dezvoltat spre rezumat şi spre povestirea orală.1 să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu. a cuvintelor. . a omonimelor în contexte date. .OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.exerciţii de utilizare. să recepteze adecvat formele de iniţiere.exerciţii de urmărire a unor dialoguri. de omonimie în organizarea mesajului oral . să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor într-un mesaj oral .exerciţii de interpretare a mesajului comunicat.1 2.exerciţii de sesizare a informaţiilor noi dintr-un text ascultat.2 1. în diverse tipuri de propoziţii . să utilizeze accentul şi intonaţia pentru a evidenţia scopul comunicării 1. . de participare la realizarea lor şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat.exerciţii de identificare a arhaismelor şi a regionalismelor.3 1. într-un context dat. de menţinere şi de încheiere a unui dialog.exerciţii de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte.6 1.exerciţii de integrare a cuvintelor noi în serii sinonimice şi antonimice.exerciţii de corectare a exprimării pleonastice. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.exerciţii de construire a unor fraze prin utilizarea corectă a coordonării şi subordonării. să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie .4 1. să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral . să utilizeze categoriile gramaticale învăţate.exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin apel la context.exerciţii de sesizare a formulelor de iniţiere. de antonimie. a achiziţiilor lexicale noi. a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire flexibile. .exerciţii de sesizare a construcţiilor pleonastice şi a atracţiilor paronimice. . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.exerciţii de folosire corectă. .exerciţii de sesizare a structurii gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte în fluxul enunţului.exerciţii de receptare corectă a structurii fonematice a unui cuvânt.3 2.exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi în texte literare şi nonliterare. a antonimelor. . să utilizeze relaţiile de sinonimie.2 2. în contexte diverse. .exerciţii orale de realizare a unui plan simplu şi de dezvoltare a acestuia prin adăugarea ideilor secundare.exerciţii de utilizare a sinonimelor.exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii (proprii sau improprii) comunicate de persoane cu feluri diferite de pronunţare a sunetelor. . .7 2.

.2.1 4. în funcţie de starea de spirit (bucurie. . . al antonimiei şi al omonimiei într-un text dat. cărţi poştale.exerciţii de rezumare şi de povestire a unor texte narative.4 4. . să identifice modurile de expunere într-un text epic şi procedeele de expresivitate artistică într-un text liric . compuneri) . să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite . să utilizeze un lexic diversificat.activităţi vizând intervenţia într-un dialog complex prin structurarea corectă a secvenţelor întrebare-răspuns. .exerciţii de identificare a categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice.2 3.exerciţii de sesizare a rolului dialogului în caracterizarea personajelor.exerciţii de comunicare orală cu scop declarat de informare. . . de menţinere şi de încheiere a unui dialog cu diferite categorii de interlocutori cunoscuţi.exerciţii de identificare a figurilor de stil într-un text liric sau epic (epitete. să sesizeze valoarea expresivă a arhaismelor.exerciţii de susţinere a unui schimb verbal într-o conversaţie de grup. surpriză. supărare). antiteză.identificarea problemei principale tratate într-un text literar sau nonliterar.exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale.).exerciţii de identificare a momentelor subiectului într-o naraţiune.2 Limba şi literatura română . exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri) şi lirice (în proză sau versuri). de luare de atitudine.exerciţii de redare a conţinutului prin rezumat şi prin povestire. metaforă etc. exprimarea acordului sau a dezacordului în faţa unui auditoriu cunoscut. să utilizeze adecvat formulele de iniţiere. să-şi adapteze vorbirea la dialog sau monolog . recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului 3. de reglare a tonului.folosirea dicţionarelor şi a glosarelor pentru căutarea cuvintelor noi. să redacteze texte cu destinaţii diverse (scrisori. . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 3.7 .formularea unor propuneri. să manifeste o atitudine favorabilă progresiei comunicării . a regionalismelor şi a neologismelor într-un text citit .Clasa a VI-a 3 .1 3.exerciţii de identificare a unor expresii şi a unor cuvinte noi într-un text citit.5 2.exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune. cereri. având rol în structurarea textului literar. hiperbolă.exerciţii de evidenţiere a rolului descrierii în realizarea portretului şi a tabloului. a intonaţiei. . de opinie.exerciţii de evidenţiere a rolului sinonimiei. .exerciţii de redactare a unor texte utilitare. prezentarea unor impresii. de menţinere şi de încheiere a unui dialog . . .exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text. invitaţii.exerciţii de rostire corectă a unor cuvinte care pun probleme de accentuare.exerciţii de pronunţare fluentă a unor secvenţe semnificative ale mesajului oral. .exerciţii de iniţiere.exerciţii de selectare a informaţiei solicitate. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4.6 2. . utilizând corect limba literară şi posibilităţile expresive ale limbii vorbite. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit .exerciţii de susţinere a unei conversaţii impuse sau propuse. . .exerciţii de caracterizare a unui personaj. telegrame.3 3.

a triftongilor şi a vocalelor în hiat. antonime şi de omonime.exerciţii de recunoaştere a sensurilor cuvintelor în contexte diferite şi de evaluare a expresivităţii formelor arhaice şi regionale. . exerciţii de scriere a cuvintelor neologice. .3 .Clasa a VI-a 4 .exerciţii de aplicare a regulilor fonetice şi morfologice de despărţire în silabe a cuvintelor. să înlănţuie corect frazele în textul redactat. .exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului.exerciţii de aplicare a topicii normale în propoziţie şi în frază. Limba şi literatura română .exerciţii de ortografiere a diftongilor.4. .exerciţii de valorificare a posibilităţilor de expresie oferite de sinonime. utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie .

timpul şi spaţiul în naraţiune).3. Comunicarea orală 2. note. Structurarea textului oral (a) Organizarea logicosemantică a mesajului. 1. (c) Textul dialogat şi cel monologat. balada.1. 1. 2.2. 1. pastelul.3.  Adaptarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii (directe sau mediate).  Ordonarea ideilor (actualizare).  Naraţiunea (naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I.3. Tipuri de epitete. subiectul operei literare.  Organizarea monologului informativ (relatarea unor întâmplări).1. postfaţă. modalităţi simple de realizare a coerenţei textuale). Textul 1.2.  Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).  Dialogul. 2. 1. nuvela. colectivă. Structura cărţii: cuprins. de încheiere şi de menţinere a dialogului (actualizare). Lectura 1. Situaţia de comunicare. distractive etc. 1.  Metafora (familiarizare). Autorul: eul liric şi naratorul. rima îmbrăţişată).  Măsura. (b) Organizarea formală a mesajului. Structura operei literare. Teoria literară 1. rima încrucişată.2.4. Limba şi literatura română .  Organizarea replicilor într-un dialog complex.  Caracteristicile operei folclorice (orală.  Structurarea secvenţelor de tipul „întrebare-răspuns”.  Antiteza.1.3.  Hiperbola.  Ritmul (iambul şi troheul). Texte nonliterare „utilitare” (anunţul. fabula. rima împerecheată.  Opera epică. Figurile de stil. momentele subiectului. tabloul).  Tipuri de rime (monorima.  Progresia secvenţelor în textul oral descriptiv (constituenţi. Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire: identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta.  Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.Clasa a VI-a 5 . Specii literare: schiţa.3. 1.2. Practica raţională şi funcţională a limbii.2. afişul etc. prefaţă.1.1.2. Comunicarea orală şi comunicarea scrisă 2.  Descrierea (portretul literar. 1.).  Opera lirică. anonimă.CONŢINUTURI Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.  Formule de iniţiere. Modurile de expunere.2.1.1.2. Cartea obiect cultural. doina.  Epitetul. ştirea. 1.3. Texte literare populare şi culte aparţinând diverselor genuri şi specii. Versificaţia (actualizare). sincretică).

2.  Argumentarea unui punct de vedere.2. Vocabularul fundamental. hiper-. Limba şi literatura română . Contextele de realizare (a) Scrierea funcţională (pentru un scop practic.  Descrierea. apostroful. (b) Scrierea de mână şi prezentarea textului. poli-. Formarea cuvintelor prin abreviere. punctul şi virgula.2. Familia lexicală (derivate. pseudoetc. prezentarea unei acţiuni complexe. linia de dialog şi linia de pauză.  Semnele de punctuaţie: punctul. Procesul scrierii (a) Organizarea textului scris.2.  Conspectul unui text de informare ştiinţifică. (c) Punctuaţia. Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) Adverbe provenite din adjective şi din substantive.  Aprecieri simple referitoare la organizarea textelor epice şi lirice studiate.  Portretul. Utilizarea corectă a cuvintelor formate cu prefixe neologice (de exemplu: ante-. acceptarea ori refuzul unei propuneri. cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). exprimarea gusturilor. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. exprimarea unei impresii personale. Masa vocabularului. informativ). ultra-). trans-. anti-. Prefixarea.  Rezumatul. cererea.  Semnele ortografice: cratima. solicitarea acordului sau a permisiunii cuiva. 3. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative. a unei comparaţii. Elemente de construcţie a comunicării 3. Comunicarea scrisă 2. (d) Scrierea despre textul literar sau nonliterar. compuse. Derivarea (actualizare). Sinonimele (actualizare).  Relatarea. Sufixarea. macro-. alăturare şi abreviere.  Rolul simbolurilor şi al imaginilor în pagină.Clasa a VI-a 6 . hipo-. 2.1.  Textul de tip informativ (oferire de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare).  Instrucţiuni privind efectuarea diverselor acţiuni. descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc). Elemente de compunere savantă (de exemplu: auto-. telegrama.  Aşezarea în pagină. (b) Scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală). adjective provenite din verbe la participiu. formularea unei propuneri. punctul ca semn ortografic. (c) Scrierea imaginativă (compuneri libere). stabilirea unei analogii. Lexicul (actualizare) Noţiunea de vocabular.). substantive provenite din alte părţi de vorbire. virgula.  Povestirea. micro-. expunerea unor opinii despre ceva sau cineva.susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup.2. Compunerea Compunerea prin sudare.1. cartea poştală). con-.

 Verbele predicative şi verbele nepredicative (copulative – numai a fi.  Modurile nepersonale: infinitiv (cele patru conjugări ale verbului). imperativ. Morfosintaxa. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Despărţirea în silabe a cuvintelor derivate şi a cuvintelor compuse. Numeralul colectiv. 3. cazuri şi funcţii sintactice.2 Numeralul (actualizare). Omonimele. Propoziţia regentă.5. Pleonasmul.4. Numeralul fracţionar.Sinonimele lexicale. Funcţii sintactice. Propoziţia optativă. 3.  Substantivele colective.3. Substituţi ai substantivului 3. 3. 3. conjunctiv. supin. Articolul demonstrativ (adjectival).4. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. 3. condiţional-optativ. cazuri şi funcţii sintactice. Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Elementul regent.Clasa a VI-a 7 . Omofonele şi omografele Arhaismele şi regionalismele (actualizare). Noţiunea de sintaxă (actualizare). gerunziu. Fraza. Pronumele Pronumele personal.4.1.4.3.      Felul propoziţiilor. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. participiu. a deveni – şi auxiliare).      Folosirea corectă a accentului în limba română.  Substantivele defective de singular sau plural. Forme. Exerciţii de identificare a unor tipuri de arhaisme şi regionalisme. 3. Părţile de vorbire neflexionare Limba şi literatura română . 3.4. Substantivul (actualizare).1. Pronumele reflexiv.4. Forme. Determinanţii substantivului Adjectivul (actualizare).3. Funcţii sintactice.4. Nume proprii greşit accentuate. Forme. Noţiuni de fonetică (actualizare). Coordonarea şi subordonarea. Propoziţia imperativă. Câmpurile lexicale (actualizare şi exerciţii). Antonimele (actualizare).  Modurile personale: indicativ. Timpuri.  Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.2.3.4. Formele flexionare. Pronumele personal de politeţe (actualizare). Verbul – (actualizare). sinonimele frazeologice şi sinonimele lexico-frazeologice (familiarizare elementară). Gradele de comparaţie. 3. Silaba (actualizare). Formele accentuate şi neaccentuate. 3. Neologismele (aspecte ortoepice). Funcţii sintactice. Funcţii sintactice.4.2. Forme. Paronimele.

5. Complementele circumstanţiale. Complementul indirect.5. Interjecţii de adresare. Subiectul Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat. a prepoziţiei şi a conjuncţiei.5. Atributul substantival genitival. Propoziţii fără subiect. Regimul cazual.3. 3.4.4. de mod.4. Atributul verbal. 3. Exerciţii de folosire corectă a adverbului. Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic şi acordul prin atracţie). Limba şi literatura română . Predicatul verbal şi predicatul nominal. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc. 3.5. de mod. Interjecţii predicative. atribut adverbial. 3.4. Atributul (actualizare).5. Conjuncţia (actualizare). Interjecţia (actualizare). Atributul substantival. 3. Adverbul (actualizare). Prepoziţia (actualizare).1. 3.4.5. 3. de timp.3. Complementul direct.2. Sintaxa propoziţiei (actualizare).2. Gradele de comparaţie. Atributul adjectival. prepoziţional şi apoziţional. Complementele necircumstanţiale. Atributul adverbial. Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. 3. Atributul pronominal genitival. Complementul (actualizare).3.4. Adverbele fără funcţie sintactică. Complementele circumstanţiale de loc.5. prepoziţional şi în dativ fără prepoziţie (dativ posesiv).Clasa a VI-a 8 . Predicatul. de timp.5.5.1.

3 Construirea unui mesaj oral pe o temă dată de exprimare orală S.8 Recunoaşterea procedeelor de expresivitate artistică şi a noţiunilor de teorie literară învăţate într-o operă literară dată S.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU 1.13 Redactarea unui text în care să se evidenţieze caracteristicile fundamentale ale unui fragment de text literar dat S.11 Rezumarea scrisă a unui text narativ la prima vedere de exprimare scrisă S. 3.14 Redactarea unor texte cu destinaţie funcţională: cerere. invitaţie.5 Caracterizarea orală a unui personaj dintr-un text dat Dezvoltarea capacităţii S. 4. STANDARDE Dezvoltarea capacităţii S.7 Identificarea modurilor de expunere dintr-o naraţiune dată scris S.15 Respectarea în redactarea unui text a regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe şi a regulilor ortografice şi de punctuaţie studiate Limbă şi literatura română 9 .6 Identificarea momentelor subiectului unei opere epice date de receptare a mesajului S. curriculum vitae etc. telegramă.10 Recunoaşterea valorilor expresive ale categoriilor morfologice şi a relaţiilor sintactice dintr-un text dat 2.1 Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj ascultat şi de receptare a mesajului discriminarea informaţiilor esenţiale de cele neimportante oral S. Dezvoltarea capacităţii S.12 Caracterizarea scrisă a unui personaj dintr-un text la prima vedere S.4 Rezumarea orală a unui text narativ la prima vedere S.2 Desprinderea sensului cuvintelor prin raportare la semnificaţia mesajului ascultat Dezvoltarea capacităţii S.9 Desprinderea sensului cuvântului prin raportarea la contextul mesajului scris S. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful