Sunteți pe pagina 1din 19

SUCURSALA REGIONALA CF TIMI$OARA DTVIZIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRAR E PATzuMONIU NR.6.2.

3/321t 2011

CAIET DE SARCINI

EXECTITIE

OBIECTUL : *REPARATII FATADE LA CLADIREA DE CAIATORI DIN STATIA CF JENA ..

cAP. I CONDITII

GENERT4_LE
:

Caietul de sarcini face parte integrantd din documenta{ia pentru elaborarea qi prezentarea ofefiei ..REPARATII FATADE LA CLADIREA DE CAIATORI DIN STATIA CF JFINA ...
Prezentul caiet de sarcini conline condiliile tehnice gi de calitate pentru execu{ia lucrarii

*REPARATII FATADE LA CLADIREA DE cAr,AroFtI DIN STATIA cF JENA ,. .


:

CAP.

II QBIECT

Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie elaborarea clocumentatiei tehnico economic pentru execulia lucrdrii : "REPARATII FATADE [,A CLADIREA DE cAlAroRI DIN DIN sT'A'tIA cF JENA ,..

CAP.III DATE GENERAL4


Amplasament Obiectivele se
CFR.
Claclirea de calatori este

afl[

amplasate

in statia CF Jena, apartin SRCF Timiqoara, pe terenul proprietat

Suprafata construita Suprafata utila I

mijloc fix al SRCF T'imisoara cu nr. de inventar p203 avand

: :

168 mp 174.20 mp

Cladirea si instalatiile aferente sunt mijloace fixe ale SRCF Timigoara situate pe teren proprietate CFR.

CAP.IV SOLICITARI PENT'RU EXECUTIE


Date asupra sifuatiei actuale Cladirea asupra cireia se I'a face inten'enfii se afld in statia CF Jena , desen'esc publicul calator personalul SRCF Timisoara Prezintd urmdtoarele deficienle :
.

CLADIREA DE CALATORI
Fatade

2. zugrdvelile exterioare sunl degradate in totalitate 3. o parte din geamurile de sticla sunt sparte 4. tarnplaria de lemn este deteriorata si are vopsitoria degradata
J

1.

tencuielile exterioare sunt'degradate in zona aticelor, a burlanelor,

jgheaburilor si a soclului

Acoperis tip sarpanta

5. 6. 7. 8. 9.

burlanele si jcheaburile a*rperisului sunt corodate si gaurite invelitoarea din tigla profilata este uzatd iar tiglele sunt putrede sarpanta acoperisului este deteriorata si deformata la extremithti cosurile e fum sunt deteriorate vopsitoda pe tamp\aria de \emn d,eteriorata

,,*tl
',',,

.-.+"/t' L..

Interioare Sala de asteptare 10. ferestrele si usile interioare sunt degradate 1 1. tencuielile interioare sunt degradate 12. zugravelile interioare sunt degradate 13. o parte din geamurile de sticla sunt sparte

Birou sef statie 14. tencuielile interioare sunt degradate 15. zugrdvelile interioare sunt degradate in totalitate 16. tamplaria de lemn este deteriorata si are vopsitoria degradata 17. o parte din geamurile de sticla sunt sparte 18. usa de acces si fereastra este distrusa si este necesara inlocr-rierea lor Birou IDM
19. zugravelile interioare sunt degradate 20. tencuielile interinare sunt degradate 21 . t6mplaria de lemn o fereastra si o usd sunt degradate 22. vopsitoria pe tamplaria de lemn este degradata 23. pardoseaua este distrusa it' totalitate

WC Peron Jena 24. tencuielile exterioare si inierioare sunt degradate 25. zugravelile exterioare si interioare sunt degradate 26. usile dulgaresti sunt degradate 27 . o parte din geamurile de sticla sunt sparte r-opsitoria in culori de ulei pe tamplaria de remn este degradata

Lucriri

necesare

Pentru remedierea situatiei descrise mai sus s-au prevdzut a se executa urrndtoarele lucrdri de reparafii ia interior si exterior :

CLADIREA DE CALATOzu

2. refacerea zugrdvelililor exterioare in totalitate 3. inlocuirea geamurilor de sticla sparte 4. repararea tamplariei de lemn degradate si a vopsitoriilor 5. inlocuirea sorturilor din tabla la cosurile de fum 6. inlocuirea jghiaburilor si hurlanelor 7. inlocuirea invelitorii din tigla profilata 8. inlocuirea portiunilor de sarpanta deteriorate 9. refacerea cosurilor de fum
10. refacerea vopsitoriilor pe lamplaria din lemn

1. refacereatencuielilor

Fatade

exterioare

degradate

Acoperis tip sdrpanta

--'/'.-Zv
.f/.

Interioare Sala de asteptare

'\

l. ref-acerea tencuielilor intenoare 12. refacerea zugravelilor interioare


13. cofectionarea si montarea,unei ferestre duble si a unei fereastre pentru ghiseu 14. confectionarea si montarea unei usi de acces 15. repararea tamplariei de lemn degradate si a vopsitoriilor degradate 16. inlocuirea geamurilor sparte 17. refacerea tencuielilor din j,urul tocurilor si pervazurilor

Birou sef statie


8. refacere tencuielilor interioare degradate i 9. refacerea zugrdvelilor interioare degradate 20. repararea tamplariei de lernn deteriorata si revopsirea in t<ltalitate a acesteia 2l . confectionarea si montarea unei usi de acces si a unei ferestre duble 22. inlocuirea geamurilor sparte
1

23. reparatii tencuieli in jurul 'iocurilor si pervazurilor

Birou IDM
24

. r ef acerea tencuielilor interi oare degradate 25. relacerea zugravelilor interioare pe glet de ipsos la pereti si tavane 26. confectionarea si montarea unei usi de acces si a unei ferestre 27. reparatii tencuieli interioaie in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si lerestre 28. desfacerea pardoselei exi$iente, tumarea unei pardoseli din beton B50 29. refacerea pardoselii din dusumea de lemn 30. motarea unei pardoseli din linoleum pe pardoseaua de lemn
1

lVC

Peron

'

3i.

refacerea tencuielilor interioare si exterioare 32. refacerea z.rgravelilor intedoare si exterioare cu lapte de var 33. confactionare si montare rrsi dulgheresti de acces 34. inlocuirea geamurilor sparte 35. refacerea vopsitoriilor in culori de ulei pe tamplaria de lemn

Conditii tehnice pentru executie


in

vigoare:

La executarea lucrdrilcir de reparatii la constructii se vor respecta normativele si prescrptiile tehnict

Instr. tehnice pentru executarea placajelor din faianfd, majolica, qi placi ceramice smblluite C6-86 C 3 -1976 Normativ pentru executarea lucrdrilor de zugrdveli gi vopsitorii. Elaborat :
I.N.C.E.R.C.Completare cu caietul VllPrepararea qi aplicarea pastei Gipac Completat cu-lnstrucfiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom Vepatim gi a vopselelor strop.Elaborator: INCERC Moftare pentru tencuieli c.f,. Instr. tehn.C17-82 Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii HG nr. 16611997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii HG nr. 62212004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii

,'

\rf -)':1-tz

/ ,//
"

NI) 0t3-1996 Ghid privind proiectarea, execu{ia gi asigurarea calitalii pardoselilor la construcltt in car se desfrqoard activitdli de produc{ie. Elaborator: INCERC. M.L.P.A.'f. nr.-68Ni28.08.1996 C 233-1990 Instrucliuni tehnice pentru izolarea termica cu produse textile netesute a conductelor r aparatelor din instalalii termice. Elaborator: INCERC. M.l..P.A.T" nr. lA',1/l 0.12. 1990

Conditii tehnice pegtru executarea de tencuigli. zugriveli. vopsitorii pregitirea stratului suport Pentru executarea tencuielilor de bund calitate, ziddria cle c6rdrnidd a perelilor trebuie sd fie uscati supralelele de beton sh fle uscate. Suprafelele straturilor suport pe care se aplicd tencuieli trebuie sd fie curate, supraf'e1ele cu rabil sd aib plasa bine intinsd Ei sd fie legate. Rosturile vor fi curdfate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o addncime de 3-5 mm iar suprafelele de beto netede vor fi aduse in stare rugioasd. Se vor acoperi suprafelele din lemn sau metal existente in ziddrie, c plasd de rabi1, sub rabil se va aplica fie carton asfaltat fie alth solulie hidrofuga pentru a se evita umflare lemnului in contact direct cu tencuiala. Suprafelele din lernn ale tavanelor care uffneazl sd fle tencuite vo fi acoperite cu qipci de lemn de 22x38 mm gi trestie, care se vor fixa pe grinzile din lemn ale tavanelor, I intervale de cca. 2 cm intre ele. inainte de baterea trestiei se va verifica planeitatea intregii suprafele defectele locale se vor corecta prin cioplirea qipcilor in dreptul iegindurilor iar la intrflnduri prin baterea incd unui rAnd de trestie. Executarea trasdrii suprafeleloi de tencuit Trasarea se executd cu stdlpigori de mortar, cu scoabe metalice lungi, qipci de lemn, repere metalice d inventar, astfel ca sd se asigule-,grosimea prescrisd a tencuielii stabilita prin proiect. Controlul
qi

Erecutarea amorsdrii Suprefelele de beton (ale tavanelor. stAlpilor gi s6mburilor) gi ale zidurilor vor fi stropite in prealabii cr apd- apoi se \-a iace amorsarea prin stropire cu un gpri! care se aplicd in grosime de 3 mm. Compozilir gpriplui pentru aceste suprafe-'te va fi un amestec de ciment qi apd (lapte de ciment). Suprafelele perelilo din zidarie de cardmida vor h in prealabil stropite cu api qi eventual vor fi amorsate prin strop cu morta fluid in grosime marimd de 3 mm. care va avea aceeagi compozilie cu a mortarului pentru stratul grund. In timpul amorsdrii se va verifica ca gprigul si fie aplicat cdt mai uniform, iar inaintea aplic[rii grundului sr va verifica dacd gprilul este suficient de int6rit, gi dacd suprafaJa amorsatd este suficient de rugoasd gi aspri
la

pip[it cu

mdna.
l

Executarea grundului Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5-20 mm grosime) se va aplica dupd cel pulin 24 de ore de li aplicarea spritului, in cazul suprafelelor de beton qi 1 ord in cazul suprafelelor de cdrdmida. In cazul in cart suprafala spritului este prea ubcatd se va uda cu apd inainte de apligarea grundului. Startul de grund se vr aplica manual sau mecanizat irrtr-unul sau 2rcprize, grosimea totala fiind de 15 mm pe suprafelele supor din qipci qi trestie, gi pdna la 20 mm pentru restul suprafefelor. Aplicarea grundului pe timp de arqi1d se vi face ludnu-se mbsuri de protecfie contra uscdrii prea rapide , prin acoperirecu rogojini umezite. La executarea grundului se va verifica sd se realizeze o supralaJd pland qi verlicald care sd rectifice g ascundd toate defectele stratului suport. Tencuielile interioare gletuite se vor reahza fie prin inchiderea poriior tinciului cu un strat sub{ire (cca I mm ) de pasta de var cu adaos de ipsos (glet de var) , fie prin acopeiirea tinciului cu un start sublire (cca 2 mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezit5 fin.

ft+-",

>/, .1

.:/
-

Pentru gletul de var. in pasta cre var se va adattga cca 100 kg ipsos la I mc var-pasta penlru a se acceler intdlirea gletului. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport cu un anumit grad de umielitate (nu este perfect urscat) in cantitali strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.

prevederilor legale in vigoare gi se vor prezenta la cererea beneficiarului se interzice folosirea materialelor neomologate sau a cdror duratd de viatd este expirat6.
:

Proprietiti si trlite pentru materialele lblosite toate rnaterialele folosite vor avea certificate de calitate emise de furnizor confbrm nonnativelor

T6mplirie de [.mn si metalicl. Geamuri


GeneralitE{i Capitolul de fala cuprinde condiliile tehnice la executarea reparaliilor [a t6mpl6rie rnetalicl gi de lemn precum gi pentru montat geamuri la construc{iile civile gi industriale. - montare tdmpldrie de lemn gi obiEnuitd; confecfionare qi montare tAmplbrie de lemn gi metalicd; - repararea, revizuirea gi completarea tdmpldriei de lemn qi metalice; - montarea geamurilor la lucrdrile de reparalii la construc{ii civile qi industriale livrate in m5suri libere; - montarea geamurilor pe t6mplSrie existentd precum gi pe tAmplbrie nou montatd pentru goluri nou create sau pentru inlocuirea tdmplariei degradate;
t_

Norme gi normative
La efectuarea lucrarilor de reparalii tdmpldrie de lemn qi metalicd gi montare geamuri se vor respecta prescriptiile in vigoare. C Lgg-lg79lnstrucliuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea, transportul gi montarea in construcfii a tdmplariei din lernn. Elaborator:. INCERC; I.C.P.i.t,.; I.P.C.T, Modificari la C 1 99 - Ig7g. I.C.C.P.D.C. 1 30 1 /1 6/03.08. 1 979 I.C.C.p.D.C. 17 I 6 "04.t981 ST 014-199 Specificali: tehnica privind condilii de calitate ale lemnuiui pentru consrrucfii. M.L.P"A.T. nr.67A.,l/1 996 din )Bl0gl1996

Materiale qi for{a de druncl


Materialele auxiliare flt,-cesdr pentru efectuarea montajului sunt exprimate in unitali de mdsurd specifice Sunt considerate materiale pentru lucrare cantitdlile de geamuri necesare aduse la punctul de lucru materialele accesorii necesare montarii qi etang[rii conform normelor de deviz la punerea in operd se line cont de pierderile prin transport, manipulare; depozitare gi tdiere la dimensiuni Consumurile specifice de fo4d de muncd cuprind verifi carea golurilor din t6.mpldrie prelucrarea inanuald sau mecanizatd trasarea tiierea gi fasonarea elementelor de t6mpldrie metalic[ transporl orizontal gi vertical

: '-

efectuarea gAurilor perltru montare montareapropriuzisd, fixareapervazurilorgi cSptuq;elilor

prepararea rnanuald a rnortarului gi umplerea golurilor montarea * demontarea gi mutarea schelelor sirnpie verificarea t0mpl6riei gi ajustarea penfu funclionare in

condilii normale

tdierea geamurilor la dimensiunile necesare montarea geemurilor, etanqarea cu chit, baghete sau garnituri de cauciuc demontarea oercevelelor din tocuri in vederea monthrii geamurilor

Misuritori

foile de uqi, tocurile la ugi gi ferestre se mf,soarb o singurd datd, la metru p6trat, suprafala cuprinsl ?n conturul exterior al tocurilor sau cbptugelilor inlocuirea feroneriei la ferestrele simple qi duble se mdsoard la bucatd fereastrd Lambriurile la pereli qi:'repararea lambriurilor se mdsoard la metru pdtrat de suprafal6 real acoperiti
Ferestrele gi ugile de lemn, cercevelele qi

Geamurile montate pe ddmpldrie de lemn sau metalicd se misoard la metru pdtrat de suprafald de geam gata mcntat, luAndu-se in considerare dimensiunile fallurilor de contur Geamurile avdnd alte f'rrme decdt pdtrate sau dreptunghiulare se mdsoarS dupd suprafala dreptunghiului in care se pot inscrie Inlocuirea baghetelor db lemn sau metal qi chituirea geamurilor existente se mdsoard la metru liniar pe conturul ochiului de geam

Jgheaburi. burlane

Prescripifii de execufie
Lucrdrile de tinichigerie ( gorfuri, dolii, pazii, strdpungeri pentru ventila{ii, tabachere, cArlige. imbrdcarea cogurilor de fum ) se vor executa conform standardelor. Montarea liglelor se va face de la poali spre coamd. RAndurile de ligle se vor decala unul fald de celdlalt cu o jumdtate de ligld. La invelitori din ligle cu jgheab liglele se vor a$eza pe qipci astfel incdt sd se asigure o rezemare pertectd pe toate laturile 1or. in cdmpul invelitorii liglele se vor lega de r;ipci cu sdrmd zincatd la fiecare al patrulea rAnd. La streaqind gi la margirii, precum gi in c6mpul acoperigurilor a cdror pante depiqesc pantele uzuale sau in zone seismice de grad niai mare decdt 7 se vor lega toate figlele. Streaqinile cu jgheab pentru invelitorile din 1igl6 vor avea: un gor|de tabld galvanizatl de min 15 cm latime prins cu agrafe agezate la rnax. 40
cm;

un rAnd de carton bitumat care se lipegte peste qo(ul de tabla qi continud pe intrega suprafali a asterelei; cdrlige lrentru suslinerea jgheaburilor; Doliile invelitorilor de ligla vor fi de tabl6 gahanizatd de 0,5 mm grosime qi de min" 40 cm ldlime prinse de astereali cu copci de tabld. Fallurile doliilor din tablS vor fl cositorite. Racordurile invelitorilor din ligla plane la calcane gi timpane sau acoperirea acestora sa vor fbce onform detaliilor din normativ. Coqurile de fum sau ventilaliile care strdpung invelitoarea se vor racorda printr-o pazie de tabl5 zincatd ce se ridicd in jurul coqului cu min. 30 cm.

\/-/ -/ L; ,)/:' ,

conditii tehnice pentru materiale si executarea lucririlor


Materialele utilizate vor fi verificate dacd au calitatea si caracteristicile prevdzute in normel producdtorului. Se vor utiliza membrane bituminoase in grosime de 3-4 mm, pe bazd d,e bitum aditivz

cu polipropilend sau liant elastomer cu un strat suport de fibrd de sticld si un stiat de nisip sau ardezie. Inainte de inceperea lucr5.rilor se vor identificarea zonele deteriorate, golurile de aer, neuniformitatile. La executia lucrdrilor se voi respecta urmdtoarel e faze: - curdtarea zonei, inldturarea golurilor de aer, uniformizarea suprafetei. - montarea pieselor de etansare la gurile de scurgere - amorsarea suprafetei suport - montarea primului starat de hidroizolafie - montarea stratului doi de hidroizolatie - verificarea lipirii meugi,nilor suprapuse si racorddrilor. Inainte de inceperea opt:ratiunii de lipire se verific6 suprafata suport sd este uscatfl. Muncitorii vor fi instruit, din punct de vedere al protectiei muncii si PSI privind transportul manipularea, utilizarea buteliilor de gaze lichefiate. La receptia lucrdrilor se vor urmdri calitatea statului suport, executarea corecta a gurilor de scurgere si pantelor, executia stratului'de amorsaj, calitatea executdrii imbinlrilor.

M5surfltori

'

Unitdtile de m6suri sl modul normele de deviz editia 1982 .

de masurare al lucrSrilor executate vor fi cele indicate ir

Urmirirea

lucrdrilor
i

\,

Lucrarile vor fi urm5.rite de reprezentanlii beneficiarului, fbcAnd receplii parliale pentru lucrdrile cr devin ascunse. astfel inc6t sa ';ie executate conform prevederilor caietului de sarcini gi sa se incadreze ir parametrii de calitate date de STAS -urile gi Normativele in vigoare. In cazul in care se constatd defecte de execulie beneficiarui impleuna cu constructorul va lua mdsuri dr remediere a acestora conform prevederilor legale. Toate lucrarile receplionate se vor consemna in procesul verbal. Constructorul va acorda p:ntru executia lucrarilor o garan{ie de cel pufin un an calendaristic pentrt lucrdrile de reparalii interioare gi 2 ani pentru lucrdrile de reparalii acoperig. Executantul va respecta reglementdrile gi normativell in' vigoare cu privire la execufia lucrf,rilor prezentate in Caietul de Sarcini.

In temeiul Legea nr-319DA06 Legea securitatii si sanatalii in munca si a IIGg55l20l0, privind cotnunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, eviden(a accidentelor de rnunc6 gi declararea, confinnarea, inregistrarea, raportarea evidenfa bolilor profesionale, precum qi ai celorlalli indicatori care definesc morbiditatea profesionald, elaboratd. de Ministerul Muncii, se stabilesc urmdtoarele : instructajul periodic de proteclie a muncii, prevenirea qi stingerea incendiilor se electueazi gi se consemneazd in fi$ele individuale de instructaj de cdtre prestator (de care apa(in angaiafii);

./

^/J';1

,/, \ /,. /-/

Instruc{iunile pentru schimbarea condiliilor de lucru, instructajul zilnic inaintea inceperii lucrului ; prestator; verificarea stf,rii normale la pre zentarea la serviciu qi in timpul serviciului se efectueazd de cdtre CF ; Beneficiarul va pune la dirpozilia prestatorului intreaga legislafie de protecfie a muncii specificd activitdlii prestate; prestatorul va asigura qi verifica permanent aplicarea normelor de protecfia muncii la exploatare no obiectivelor in care-qi desfrgoard activitatea, la introducerea de substan{e sau procese tehnologice (inclusiv tehnologii proprii) .* ,ro, fi in prealabil avizate de CN CF CFR SA prin eaietul de sarcini. I' utilajelor amplasarea utilajelo; li instalaliilor, piocurate de prestator, la repararea gi intrefinerea insialaliilor sculelor qi la exploittarea mijloacelor qi cdilor de transport din incint[; prestatorul va introduCe ,',n proceiul de produclie aparate, dispozitive. instalalii, echiparnente q materiale de proteclia muncii, cu respectarea dispoziliilor legale in vigoare; Echipamentul de proteclie qi de lucru, materialele igienico sanitare cAt gi alimentalia pentru creqterer rezistenlei organismului se asigur6 de citre prestator; in cazul a;gajarii de noi salariali, cAt qi pentru cei existenfi, cu ocazia instructajului introductiv genera cdii feratr de protecfie a muncii gi preverire a incendiilor, aceqtia vor primi autorizalia de lucru in zona electrificate; Beneficiarul, in cazul apari;iei de modificdri in Planul Tehnic de Exploatare al subunit6lii de cale f-erati care teprezinti obiect al contrzictului, se obliga sd le aducd la cunoqtinla prestatorului; intie reprezentanlii benefiiiarului din stalie gi ai prestatorului se va incheia o reglementare de amdnun asupra rno-dului de lucru a angajalilor prestatorului, precizdndu-se qi normele de proteclie a munci rp*tifi." activit6f i in aceastd zond (grafic de lucru, procese tehnologice, linii, etc.); ' in cazul accidentului de rrr.rn.A, inregistrarea acestuia se va face conform Legea nr.319/2006 Cercetarea accidentului de va fece de o comisie mixtd prestator - beneficiar; Cercetarea accidentului dermuncd cu incapacitate temporard se efectueazd de cdtre conduodtorul unitati prestatoare pentru cazurile cdnd a fost accidentat personalul acestuia, cu anunlarea cazului, conducdtorulu staliei: in temeiul Legei m.30712006- Legea apararii impotriva incendiilor -privind apdrarea impotrivi incendiilor, a Legiiprotecliei civile m.48712004 gi a altor prevederi legale in vigoare, se stabiles<
urmdtoarele: Instructajul periodic pentru prevenirea gi stingerea incendiilor se efectueazd gi se consemneazd in figele individuale de instructaj de cdtre prestator; Instructajul zilnic inainte de inceperea lucrului se efectueazd. de prestator, beneficiarul obligAndu-se z pune la dispozilia acestuia toate modificdrile care apar in legisla{ia de prevenire qi stingere a incendiilor specifica transportului ferovial'cdt gi materialele cu caracter informativ qi educativ pe aceastd tem6; in cazul declangarii unui it"ceput de incendiu, prestatorul poate tfilliza mijloacele de interven{ie proprii sau cele din dotaiea subunitlilii de cale feratd. Personalul subunitalii de cale feratd va colabora cu personalul prestatorului pentnr localizarea gi stingerea incendiului, incheind o minutd intre beneficiar 9i prestaton Beneficiarul va pune |a dispoziJia prestatorului intreaga legislalie pentru prevenirea ;i stingerea incendiilor specificd transportului pe calea feratS; Executantul va respecta deasemenea Legea SSM nr'319/2006 qi Norrne Metodologice de aplica,re, Ail nr.30112006 qi OUG 195/2005'privind Proteclia Mediului, precum 9i PT'E - ul statiei.

qAP. VT AI-TE SARCIN} SI TNST'RUCTIUNI


La inceperea lucrdrilor se !:or incheia Proces Verbal de predare-prirnire amplasament. Pentru lucrdrile care devin asounse se vor intocmi Procese Verbale de Lucrdri ascunse semnate de cdtr executant qi beneficiarul lucrdrii . Caietul de sarcini cu Anexele fac parte integrantd din contraciul ce se va incheia intre p6r{i. Lucrdrile se vor execut;. pebaz6"de contract. Se va reline garan{ie de bund execulie (5% din valoarea fbra]'vA) . Accesul prestatorului in cadml unitdlii se va face numai cu acceptul sefului de statie. Nu se admit pl6fi anticipate. Anexa I cuprinde lista cantitatilor de lucrdri propuse a se executa. Anexa II cuprinde plansele aferente Timiqoara, l5 . 06 .2011

SERVICIU ADMTN. PATRIIVI

$EF SERV[CtU ADMIN-. PA',IRIM ING"TUCU $TEFAN

,,1# 4W ltl I
tt

$EF DIVIZIE PATR$\4ONI U ING CHEZAN-ALIN

t0

// t

rt, Li

JBIECTIV: R.eparaLr:- f atacie


cu
OBIECTUL:

la cladr rea de calatori dir slatia CF Jena


1r.rcr:ari

ANTEYLASURATOARE

cantiLatrrle cier lucrari pe caIegorii de Reparati-i fatade


+

+++** +** ! +.* * *tr *COD*

++++*+**+*+

+****+

**+***

'l********

* * |**

* * * * ********

****d

* :t * * * * * * * *

* I].M, *CAN'II]'A'I'II,A*PRET UNI'I . * AF.'I]COL DE DEVIZ -r mater-rale* * * * + * AN'IEMASURATOARE + * utila; * * * transport* * * ***Total*Tot,al
-d-------

VAL,iARtr * mateL:iaii: *

Lrti.-l.i-t trarlsport
*---,'-----*

* *
*

*-------_

SEC'IIUNEA

TEHN]CA

SECTIUNEA FINANCTARA *

++++**.t*.***f+***++*+***/:**++****.I******************+***************+****'*******

FATADE,
RPCJT 5A1

SPALA.AEA MAN.A NCUIFJLILOR SPEC. LA, FATADE


OB 1

TE

MP

385, B5
-4

RPCJ5

REPARATIi TENCUI

MP
CM

rr5 ,'1 6

ELII,OR EXTERIOARE IN FAS]I PANA I,A 70


30%

din suprafata totala


DESFACEREA TENC L MP CU MORTAF, DE VAAR SI ADAOS DE

RPCT 1 OA1

Lr5

,"1 6

F'ATADE

CTMTNT

RPCJ72A1

PR.EGAT] REA SUPRA MP

385,86
VEDEREA

FETELOS.DE TENCUlELJ

EXTERIOARE

IN

VOPSIRI CU VINACET
RPCR5 4A1

VOPSITORIE CU VOP SEA PE BAZA DE ACETAT POLIVIN]

MP

385,86

100%

LPT . EXTERlOR din suprafata


GEAMURI TRASE

CMO1Bl

SIM

MP

a1

zCl

PLtr MASURI TIXE PE TIMPI,ARIE L EMN 2_3MM GROSIME CU CHIT SI C curtr ocHruRr >0,25MP

CB47A1

MONTARE

SI

DEMONTA

MP

90,00

REA SCHELEI METALiCE TUBULARE

H<3OM

RPCR2 BA1

ORI DE ULEI E VOFSEAUA EX ISTEN'IA A TIMPL. D DE I,EMN LA INT. S] E'XT. * Sala Asteptare,
RPCT 1 OA1

REVOPS]TUL IN CUL INTR-UIi STRAT PEST

MP

tr2

AQ

DESFACEREA TENCU] ELI],OR INTERIOARE SAU EXTERIOA

MP

B,

BB

il

RPCJOTB1

Rtr OBISNUITE LA PERET] * TENC. INT. DRIS " PE MP ZID. CARAM. SAU BET. CU MORT VARCIM" 25T PT. SPRIT SI MORT. 1OOT T' PT . GRUND S I STR .VIZ . *
GLET DE VAR IPSOS MP
S . 3MM GROS .

8,

E8

RPCJ36A1
PE ]'trNC . DRI

42,39

],A

RETI SI STILPI

RPCJ35B1
PE

GLET LE VAR IPSOS

MP

16,80

TENC . DR] S . O, 7MT4 GROS . VANF-, *

LA

TA

RPCR25AI S

VOPSITOR]E CU VOP MP SEA PE BAZA DE ACETAT POL]V]NI L PT.INTERIOR PE G],ET DE IPSOS


EXISTENT

5g,1g

RPCOO4

D]

CONFECTIONARE

SI

MP

MONTARE FERESTRE DUBLE

2,

92

RPCO2OA] USI INTERIOARE SA MP U trXTERIOARE TIPIZATE

,'i

Sa-a :s'-.: : ::!e- 2,35"2,


RPCQCI

0O:
BUC

a 'ln )a)

F.

]NLOCTIRE GEAMURI
TRASE

RPCJI3B]
INTER]OARE

REPARATII TENCUIELI

]N

JURUL TOCURILOR

LA USI SI

M SI PERVAZURTLOR

:l,gA

FtrRESTRE

ACOPERIS CI,ADIRE CAI,ATORI RPCH I3Al STREAS]NA SIMPLA.

DlN SCIND.DE RASIN-FALT.SI GEL UIT SCIND BATUT. LOh\GIT. CU CoNs SOL.APARENT. GEL. SI PRO. *

MP

-T

OO

RPCIOSA1

REP.INV.TIGLA PRO MP F"DE 39OX2OO S] COAME MAR] ,A

./0,60

ACOPER]SURI FARA ASTEREALA *

RPCI 2 5.q1

BURLANE DIN TABLA ZI}{CATA DE 0,5 MM GROS]M.ROTU NDE LIJ DIAMETRUL DF, 10,2 cM *

32,00

JzL'/ t9

RPC

I 2 1A1

.]GHEI\BURI

DIN TAB

5()

,00

LA ZINCATA DE 0,5
44.6329

MM GROS.SEMI ROTUNDE CU DIAMETRLIL 12, 5 CI'{ *

669.49

RPCGO 9A1

REI'AC,IRE COS FUM

MC

O, B4

I ZOI-AT

RPCR2 BA1

REVOPSTTL]L

IN CUL

MP

5'1

, 14

ORI DE ULEI INTR_UN STRAT PEST E VOPSEAUA EXISTENTA A TIMPL.D


Dtr LEMN LA ]NT. ST EXT. *
WC PERON ,Jena RPCT I OAl

DESFA'EREA TENCUI ELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOA RE OB]SNUITE LA PERETI *

MP

30, 13

3
RPCRO
4

B1

ZIJGRAVELI CU DOUA
(SPO

MP

2L4,

AA

STRATURl DE LAPTE DE VAR IELI )


REMETEA MARE
RPCH 3 1B

USI DULGHERESTI D MP DIN SC. FALT. SI I}'] GEL PE P,I4BELE FETE IAR REST. LE
1

6, 00

],EMN DE RAS.

I:'4N CU FETELE GELUITE *

REI.{iTFAYARE:6mp
RPCJO]81
REP. TENC. TNT. BRUT MP

30,13

E LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BE T. DE 2, 5CM GROS. CU MORT. DE VAR R MARCA 5O-T * CMO1B1
GEAMUFI TRASE

SIM

MP

,54

PLE MASURI TIXE PE TIMPLARIE L EMN 2-3MM GROS]ME C'U CHIT S] C CUIE OCHIURI >O,25MP
RPCJl 3B1

REPARATII TENCUIE

9,00

T,I IN

Ji]RUL TOCURILOR CU MORTAR

DE VAR CIMENT CU SFALETI

15-25

CM

RPCR2 BA1

REVOPSITUL IN CUL ORI DE ULEI TNTR_UN STRAT PEST E VOPSEAUA EX]STENT'A A TIMPL. D

MP

35,00

DE LEMN LA INT. ST EXT, *

Transporturi si manipulari INCARCAREA MATER] TR]1AAO1C1 ALELOR, GRUPA A-GRELF] SI MARUNT


E, PRIN ARUNCARE RALqPA SAU TERE EN-AUTO CATEG. l $

22,

AA

/2

.]NO6A3O R AI,

TRANSL'ORTUL

RUTII

MATtrRIAL,ELOR

30

22,0A

KM

BIROU Sef Statie,

RPCT1OA1

DESFACEREA TENCI]I ELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOA RE OB]SNUITE LA PEF.ETT * TENC. TNT. DRTS.

MP

4, 50

RPCJO 7 B 1

ZID. CARAM. SAU BET,CU MORT VARCIM.25T PT "SPRIT SI MORT. lOOT

PE

MP

4,5A

PT. GRUND

STR

."]IZ

RPCJ3 641

GLET

DE VAR IPSOS
GROS.

MP

PE TENC. DRTS.3MM

RETI SI ST]LPI
RPCJ3 5B

LA

33, 47

PE

VANE *
RPCR2 5A1

1 GI,ET VAR ]PSOS 'E PE TENC. DRIS . O, 7M}4 GROS . LA TA

MP

11,55

VOPSITORIE CU VOP SEA PE BAZA DE ACE'IAT POL]VTN] L PT.INTERIOR PE GIET DE TPSOS

MP

45,02

S
P )r^^ f

NXISTE}.JT

if 1: r.l^rl-7.5:-lw!\ l dtl

CONFECT]ONARE SI FiJRESTRE DUBLE

MP

2,

4A

RPCO2 0A1

USI ]I.TERIOARE
T] P] ZA]
E

SA

MP

EXTER]OARE

2, 59

RPCQO4 F1

INLOCLIIRE GEAMURI
TRASE

BIJC

2, 40

RPCR43A]

VOPSITORII

ORI DE ULtr] PE T]MFL.LEMN LA ] NT.SI EXT.EXEC.IN LN STRAT*

IN

CUL

MP

2, 59

RPCJl 3B 1 REPARATII TENCUIELI M INTERIOARI- ]N JURUI. TOCURILOR SI PERVAZUR]LOR

11,10

LA USI SI

FERESTRE

BIROU IDM,
RPCT 1 OA1

DESFACEREA TENCUI ELILOR INT'ER]OARE .gAU EXTERIOA RE OBISNUITE LA PERETT *

MP

r9,2L

RPCJOTBl

].ENC. !]XT. DRIS .PE Z] D. CARAM. SAU BET . CU MORT VAR_ CIM. 25T PT . SPRTT S:I MORT. 10 0T

MP

).9, 2)

PT.GRUND

SI

STR,\;

IZ.*

-(

ti l ,r,

DE VAR IPSOS
(-:ROS.

MP

45,31

PE TENC. DRTS.3MM RET] SI STII,PT *

LA

PE

RPCJ35B1

GLET DE VAR IPSOS PE TENC. DRIS . 0, 7Mlvi GROS LA TA VANE *


TDM

}"{P

18,12

Birou

:25, 00 mp
MP

RPCR2 5A1

VOPSITORIE CU VOP SEA PE BAZA DE ACETAT POLIVTN] L PT.INTERIOR PE GIiET DE IPSOS

64

,43

EXTSTENT

RPCOO4 D1 MONTARE

CONFE'TIONARE S]
FERESTRE i-UBLE

MP

2,40

RPCT 1 9B

DESFACERE

PARDOS

MP

rB,-72

ELI DlN

PARCHET F,I\RA RECUPERARE

MATERIALE

RPCK53Al

PARDOSELI
DE

DIN BE

MP

26 .2

TON B5O

I8 ,12

CM

GROS

RPCO20A1 USI II{TERIOARE U EXTERIOARE TTPIZATE RPCK22B1 NOLEUM

SA

MP

2n59

PARDOSELI DIN LI L]PIT CU PRENADEZ*

MP

r8 ,12

,l

RPCJ13B1 REPARATlI TENCUIELI M INTERIOARE IN JURUI, TOCURILOR S] PERVAZURILOR

13, l0

LA USI S]

FERESTRE 78

Birou IDM asimilat osb


]NG.

RPCKOTBl PARDOSELI DIN MP DUSUMELE DE RASINO.ASE GELU]TE PE

,12

RIGLE EXISTENTE

SERV. ADMIN PATRIMONTU


RAVAS

SEF SERV. ADMIN PATRIMONIU

tf"=Zt-

LfVIU / ,,' ./'

I}iG.

TUCU ST

sEF DIVTZrE PAIRTMONrU ING CHEZAN CAI]N

/,t

\/l /I

fr_ U,

, I

i,,;ti.:,1 llrr;-.41

i'r!,:

r:i

",,"..,"......,,. / ;C .............. ll:t!.iit:a*+.j-te e {:::::.: .- :d

fi
i

/d

i,:

:.,/

\t

V.

\R rF
: :

, i! i\i

\;
:: J
CO

c
6 (,
d N

(J

(f)

F
bi)

(,

o
bn

---1

.:
CJ

bn

rF

; o

'tr

F,

\_,

C
CJ _-)

Q {".J a es -c
+J tr<

t&

nrtrI ,]-lrr
tr)l ll ol ll-'-__ _ \!__--__ . a1a\. >c-c

\.:_
t\ I

rl ll

63

1::

6
E
() -

.,i!N
'i\i f\ 1':

ti : \rJ i i: II

\:, l-l
i

: :
:

j
: i :

\:

>u Jac

:.fi,;
6;:Nl

TI
CJ
+-)
, \J,
a

d.u
ruo

>YU

e,ig"

ULE o
a\! o6JO-

(t)

-rd

$-l c.) -{-)

'o s -P
trr
ed

C)

\:i,\:.

\.
\

li N\ 1 .*'l /N \\:
\::;
!ac
I

Uh.l

:/

F , :

\-

'., :/

> '-

'6 r': =,E.E


6<d d:iN

*,

STP

t)

:_ox 6!=o n

s -l
F(
I-r

()

J7\

J
-{i
V)
C\-

{:} (4 td

d p-,.1
$.r

s (A
o
F.{

$-t

g
c.)

o L)

-r4v- ;'

'-'t'

L,

J9

'a

-F")

+J
-!a

d tu ()
.\l

S4

&)

r-l
a-

ct)
(n

2
=-

J (

rtl (t\ -

\ta l

. trl ft 7111 F-

*] (J
8)
5\

$-l

-F-,

q-l
()
FJ

(t)

{-)

(t)
cp{

o $+

;J

FE

lq