Sunteți pe pagina 1din 15

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE- FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI MEDIU

IMPLICAREA UNUI ONG IN SOLUTIONAREA UNEI PROBLEME DE MEDIU


IMPACTUL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA
BODIRCA NICOLETA ADRIANA 2012-2013

CUPRINS: I. PARTEA TEORETICA 1.Aspecte privind implicarea unui O.N.G. de mediu in solutionarea unei problemede mediu. 1.1 Descrierea O.N.G. ului 1.2 Structura organizatorica a O.N.G.-ului 1.3 Domenii de activitate 1.4 Activitatii din cadrul domeniilor de activitate 1.5 Relatiile cu alti operatori II. PARTEA PRACTICA 2.Elaborarea unui studiu de caz in vederea stabilirii legaturii O.N.G.-ului si agestionarii problemei de mediu. 2.1 Problema abordata 2.2 Obiective generale 2. 3 Obiective specific 2. 4 Necesitatea proiectului 2. 5 Desfasurarea activitatilor 2. 6 Cheltuielile implicate in proiect 2. 7 Rezultatele 2. 8 Efectele ecologice si sociale 2. 9 Analiza SWOT 2. 10 Concluzii si propuneri

Prezentare fundaia TERRA Mileniul III . Denumirea Fundaiei este TERRA Mileniul III, nfiinat ca fundaie n Bucureti, n ziua de 22 decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997. n toate actele i nscrisurile privind activitatea Fundaiei, denumirea acesteia va fi TERRA Mileniul III. Denumirea scurt folosit de fundaie va fi TERRA III. Natura Juridic TERRA Mileniul III este o persoan romn de drept privat, neguvernamental, apolitic i nonprofit. Durata Fundaia se constituie pe durat nedeterminat. Sediul fundaiei Sediul social al Fundaiei este n Romnia, Bucureti, str. Cluj, nr. 43, Sector 1, cu posibilitatea deschiderii de filiale i sucursale, n funcie de necesitile acesteia. Sediile filialelor Fundaia poate deschide filiale cu personalitate juridic sau sucursale (birouri de legtur) fr personalitate juridic n teritoriu n funcie de necesitile acesteia, programe sau activiti derulate. Decizia de deschidere a filialelor sau sucursalelor (birouri de legtur) va fi luat de Consiliul Director al Fundaiei TERRA Mileniul III, cu respectarea reglementrilor legale n vigoare. Sediile Fundaiei TERRA Mileniul III se pot schimba numai cu acordul Consiliului Director. Patrimoniul i fondurile Patrimoniul fundaiei TERRA Mileniul III la constituire este: n valoarea de 2 000 000lei depus n contul fundaiei. Din patrimoniu vor mai face parte: a. bunuri mobile i imobile, b. mijloace de transport i telecomunicaii, c. orice valori, n condiii legale. Sursele de constituire a fondurilor bneti i a mijloacelor materiale sunt urmtoarele: donaii; subvenii i sponsorizri; alte venituri legale. Patrimoniul fundaiei TERRA Mileniul III se administreaz i se lichideaz conform reglementrilor n vigoare. Scop Scopul fundaiei TERRA Mileniul III este s dezvolte programe ecologice n vederea contientizrii populaiei asupra efectelor schimbrilor climatice i s promoveze programe de dezvoltare durabil la nivel naional, regional i globa.

ORIGANIGRAMA
PRESEDINTE CONSILIUL DIRECTOR DIRECTOR EXECUTIV COORDONATOR PROIECTE ASISTENT RELATII PUBLICE COMISIA DE CENZORI

ATRIBUTII SI RELATII DE COLABORARE 1.Presedintele Presedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu majoritatesimpla de voturi si este membru fondator al Fundatiei. El reprezinta organizatia nrelatiile cu alte organizatii, organele si organismele de stat, ale administratiei cat si cucele similare prin obiect de activitate, interne i internationale, angajand-o fata de acesteaprin semnatura si stampila fundatiei.Incheie acte juridice de dispozitie, conservare,reprezentare i administrare n numele si pe seama Fundatiei, putand semna valabil nnumele acesteia ori de cate ori este nevoie. La prima sedinta a Consiliului Director Presedintele are obligatia sa raporteze activitatea sa. Pune in aplicare HotararileConsiliului Director. 2.Consiliul Director Consiliul Director al Fundatiei TERRA Mileniul III este organul suprem de conducere ntrunindu-se n sedinte ordinare si extraordinare la solicitarea unuia dintre membriiConsiliului Director ,el fiind format din 5 membri.Acesti membri se intrunesc o data pe an in sedinte ordinare fiind convocat in scris, cu minimum 14 zile nainte de data fixata,mentionandu-se data si ordinea de zi; sedintele extraordinare pot fi convocate de orice membru al Consiliului Director precum si de directorul executiv, cu 2 zile inainte de data sedintei. Convocarea membrilor se poate face prin orice mijloace tehnice disponibileFundatiei.Atributiile Consiliului Director al Fundatiei TERRA Mileniul III sunt urmatoarele a) stabileste strategia generala si programele Fundatiei; b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei; c) aproba bilantul contabil al Fundatiei; d) alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori; e) infiinteaz filiale ale Fundatiei n tara sau in strainatate; f) aproba incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Fundatiei ;g) aproba organigrama si strategia de personal pentru Fundatie; h) aproba modificarile si completarile la statutul Fundatiei cat si dizolvarea acesteia; i) aproba rapoartele directorului executiv. 3.Directorul executiv Directorul executiv este angajat contractual al Fundatiei. Angajarea si revocarea sa se realizeaza de catre Presedintele Consiliului Director, conform legislatiei in vigoare. Atributii: a) reprezinta fundatia in relatiile cu tertii, incheind acte juridice de conservare siadministrare, precum si de reprezentare (angajare de avocat in numele Fundatiei, delegarede atributii) in numele si pe seama Fundatiei. Actele juridice de dispozitie se vor incheiade catre Directorul executiv in limita stabilita de Consiliul Director; b) asigura conducerea operativa a fundatiei intre sedintele Consiliului Director ;c) Directorul Executiv poate fi imputernicit de unul din membrii Consiliului Director sa ilreprezinte la sedintele extraordinare ale Consiliului Director; d) asigura realizarea proiectelor si programelor aprobate de Consiliul Director; e) prezinta rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa si a personalului fundatiei; f) raspunde de elaborarea si propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli,bilantului contabil, regulamentului de ordine interioara; g) planifica sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Director i stabilesteordinea de zi;

h) intocmeste organigrama fundatiei si o supune aprobarii Consiliului Director; i) angajeaza, evalueaza, promoveaza i concediaza personalul, incheie contracte decolaborare si stabileste drepturile si indatoririle salariatilor si colaboratorilor ;j) indeplineste alte atributii date n competenta sa prin hotararea Consiliului Director. 4.Cenzorul sau comisia de cenzori Sunt desemnati de catre Consiliul Director pe o perioada de trei ani si revocati tot decatre acesta, are competenta de a verifica gestiunea financiara a Fundatiei asupra careia se intocmeste un raport anual supus spre aprobare Consiliului Director. Atributiile cenzorului sau comisiei de cenzori: 1. verifica activitatea financiar-contabila a fundatiei, gestionarea patrimoniului acesteia, afilialelor si a sucursalelor; 2. verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si programele aprobate; 3. realizeaza informarea legislativa curenta privind activitatea financiar-contabila; 4. intocmeste un raport de cenzor, anual, care sa cuprinda concluziile rezultate dinverificari si propunerile pentru optimizarea activitatii ulterioare a fundatiei; 5. prezinta rapoarte Consiliului director. Va fi prezentat un raport anual referitor labilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale fundatiei si rapoarte periodice la solicitarea Presedintelui sau a Consiliului director 6. indeplineste atributiile de cenzor conform prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 7. Cenzorul sau comisia de cenzori nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poatencheia acte de gestiune sub nici un motiv.

DOMENII DE ACTIVITATE- ROL SI IMPORTANTA Domeniul capitalului natural: gestionarea rationala a capitalului natural permite utilizarea durabila a resurselor naturale necesare generatiilor viitoare . Domeniul educational si informational : formarea , pregatirea si informarea populatiei cu privirea la gestionarea rationala a capitalului natural. Domeniul legislative: totalitatea actelor normative in domeniul capitalului natural si al domeniului mediului. Domeniul social: cresterii calitatii vietii oamenilor indiferent de varsta, gen, etnie, religie, categorie sociala, prin prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, a abuzului, neglijarii si discriminarii de orice forma, promovand dezvoltarea calitatii resursei umane Domeniu transporturilor: Obiectivele principale ale acestei politici sunt de a definitiva piaa intern, de a asigura dezvoltarea durabil, de a extinde reelele de transport n ntreaga Europ, de a maximiza utilizarea spaiului, de a mbunti sigurana i de a dezvolta cooperarea internaional.

ACTIVITATI SPECIFICE FIECARUI DOMENIU -activitati si programe de protectie a mediului inconjurator, la nivel local, regional siglobal, cu preponderenta cele legate de reducerea efectelor provocate defenomenulschimbarilor climatic; - activitati si programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sauprivate asupra mediului si comunitatilor; - activitati si programe de promovare a legislatiei si modificarilor legislative in domeniulmediului si in sectoarele conexe; - activitati educationale pentru copii si adulti;- incurajarea dezvoltarii transferului de tehnologii si tehnici nepoluante, cercetareastiintifica in domenii legate de protectia mediului; - colaborarea cu administratiile locale si/sau regionale si comunitatile in vederea realizariiprotectiei ecosistemelor locale si regionale; - programe comune cu organizatii internationale similare in domeniul social, educationalsi al protectiei mediului inconjurator; - promovarea participarii cetatenilor, in special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor si la rezolvarea problemelor de mediu

COMUNICAREA ONG-ULUI CU ALTI OPERATORI MINISTERUL MEDIULUI- acceptarea proiectului, pentru punerea in aplicare a proiectului Terra Millenium III a depus proiectul la ministerul mediului pentru aprobarea acestuia. Terra Millenium III nu a fost multumita de timpul de asteptare pentru aprobarea proiectului deoarece timpul este pretios atunci cand vorbim despre salvarea mediului inconjurator. ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU- pentru finatarea proiectelor, AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE- au sprijinit si sprijina fundatia in proiectele pentru constientientizarea si informarea populatiei. INSTITUTUL DE CERCETARE SI AMENAJARI SILVICE- punerea in aplicarea a proietului GARDA DE MEDIU biodiversitatea din padurile zona Topoloveni

PROBLEMA ABORDATA- Emisiile de gaze cu efect de ser


Prin efect de sera se intelege incarzirea straturilor de aer din atmosfera joasa, datorita transparentei aerului pentru radiatia solara, in principal pentru lungimile de unda scurta si, in acelasi timp, absorbtiei partiale a radiatiilor infrarosii de catre unii constituanti atmosferici. De acest efect sunt responsabili compusi aflat in concentratii foarte mici in atmosfera, vaporii de apa, dioxidul de carbon, metanul, acidul de azot, ozonul si mai recent freonul. Ponderea ce amai insemnata o are dioxidul de carbon 50% dupa care urmeaza freonul 22%, metanul 13%, ozonul 7%, oxizii de azot 5% si vaporii de apa 3%. In cea mai mare parte prezenta precum si cresterea concentratiei lor se datoreaza activitatii antropice. Datele de temperatura inregistrate de la inceputul epocii industriale au evidentiat pentru emisfera nordica o crestere de ordinul de 0,5 C. Pentru a evalua efectele cresterilor viitoare a concentratiei gazelor responsabile de incalzire s-a apelat la modelele de circulatie generala a atmosferei care isi propun sa simuleze sistemul climatic global. Aceste modele, ca de exemplu CCCM si GISS au fost aplicate pentru a studia raspunsul sistemului in cazul diferitelor scenarii climatice care presupun dublarea concentraatiei de CO2 pana in anul 2050. Modelele prognozeaza o incalzire a straturilor joase ale atmosferei, concomitent cu racirea straturilor mai inalte. In ceea ce priveste precipitatiile, se considera ca la nivel global ele nu se vor modifica sau se vor modifica foarte putin. Se va asista la o intensificare a secetei ca urmare a diminuarii volumului zapezii. Este evident faptul ca aceste schimbari climatice vor avea repercursiuni economice si sociale deosebite. Unul din domeniile in care consecintele vor fi insemnate este agricultura. Impactul estimat al schimbarilor climaticeasupra culturilor si productiei agricole inseamna in linii mari: - reducerea duratei ciclurilor de vegetatie ca urmare a cresterii temperaturii solului; - diminuarea perioadelor de acumulare a produselor de productie; - productii potentiale mai mari; - cresterea eficientei de utilizare a apei. O serie de alte efecte, indirecte, cum ar fi problemele legate de sol, de competitia cu buruienile, nu pot fi usor evaluate. Aceste concluzii inca trebuie verificate datorita, pe de o parte incertitudinii predictiilor climatice si, pe de alta parte, insuficientei intelegeri a implicarii factorilor climatici in procesele de crestere, dezvoltare a plantelor si formare a productiei. Modificarea nivelului de productie va fi diferit de la o regiune la alta iar reactiile fiecarei culturi, de asemenea, specifice. Cu toate ca rezolutia modelelor climatice amintite ramane insa redusa, aplicarea lor pentru Romania a condus la urmatoarele rezultate: - pentru zonele sudice se estimeaza o crestere anuala a temperaturii cu 3,9 4,4 C si o variatie lunara a precipitatiilor de la 47% la +81%, fata de conditiile actuale. Pecipitatiile vor creste in timpul toamnei si iernii si vor fi mai reduse in sezonul de vara.

Studierea efectelor modificarilor climatice asupra biomasei a fost realizata cu ajutorul modelelor de tip CERES. Pentru situatia din Romania, rezultatele obtinute prin simulare cu modelul CERES Wheat arata ca productia de grau va creste fata de conditiile actuale cu 15 21%, crestere datorata efectului pozitiv al dublarii concentratiei de CO2 din atmosfera asupra fotosintezei, ceea ce contracteaza efectul negativ al scurtarii perioadei de vegetatie prin cresterea temperaturii. In acelasi timp, eficienta de utilizare a apei (raportul dintre productie su evapotranspiratie) va creste fata de cea din conditiile actuale cu 14 59%. Pentru porumb, simularile cu modelul CERES Maize pun in evidenta, in general, cresterea semnificativa a productiei in cazul porumbului irigat si o scadere a productiei la neirigat consecinta a scurtarii sezonului de vegetatie prin cresterea temperaturilor la care se adauga lipsa apei in fazele critice. Pe langa previziuni legate de schimbarile climatice si consecintele acestora, organismele abilitate, cum este IPCC, sunt preocupate si de elaborarea de strategii de raspuns. Acestea se indreapta in principal in doua directii; mijloacele de limitare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si elaborarea de masuri de adaptare la schimbarile previzibile care sa micsoreze impactul negativ asupra mediului. In afara unor strategii generale se recomanda si masuri agricole care au ca efect potential reducerea emisiei gazelor cu efect de sera: utilizarea practicilor agricole de conservare a solului pentru reducerea emisiei de CO2 alternarea compozitiei fertilizantilor, asimilaea CO2 prin cresterea biomasei, acoperirea solului cu culturi de iarna.

PDUREA CA FACTOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER STUDIU DE CAZ TOPOLOVENI [2012 2013]

Scop: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser la nivel local n Romnia, prin utilizarea responsabil a produselor forestiere. Obiectivele proiectului: Creterea gradului de educare i contientizare a comunitilor locale n proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de ser prin activiti de management i conservare forestier. Creterea gradului de contientizare a factorilor de decizie locali privind utilizarea eficient a resurselor forestiere si a managementului forestier durabil. Creterea capacitii reprezentanilor societii civile de implementare i monitorizare a unui plan integrat de management forestier. Creterea gradului de promovare i diseminare a bunelor practici legate de utilizarea durabil a pdurilor de la nivelul comunitilor din jud. Arges i la nivel naional. Activiti: Multiplicare pachet multimedia, informaional i educaional despre utilizarea i consumul responsabil i sustenabil al pdurii. Curs de formare pentru profesori pdurile i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser. Activiti educaionale n opt coli (patru sesiuni de instruire per coal) ntlniri cu comunitatea local din Topoloveni Seminar pentru autoriti locale i ONGuri privind certificarea pdurilor i consumul durabil al resurselor forestiere. Expoziie interactiv multimedia pe tema pdurilor lumii Reea naional integrat n cea internaional format din pri interesate. Schimb de experien ntre coli Replantri pe suprafaa mpdurit Realizare materiale promoionale proiect Diseminare informaii campanie de comunicare Grupuri int: elevi; profesori; autoriti locale; ONG-uri, publicul larg. Rezultate: 1 reea naional activ integrat n cea internaional (100 membri)

meninerea numrului optim de puiei n suprafaa mpdurit gestionat durabil la nivel local cu 66 ha aproximativ 29.000 tone CO2/an sechestrate cunotine n privina legturii directe ntre gestionarea durabil a pdurilor i efectele schimbrilor climatice participare i implicare a comunitii n proiecte i decizii cu impact local cunotine sporite despre un management durabil de utilizare a produselor forestiere grad mai mare de interactivitate a elevilor i profesorilor

Activitatii privind realizarea obiectivelor generale si specifice Pentru ndeplinirea obiectivelor, generale si specifice, Terra Millenium, desfasoara activitatii de mpadurirea terenurilor agricole, avnd la baza proiectul PDUREA CA FACTOR DE REDUCERE A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SER!, proiect ce are drept tinta plantarea de copaci pe terenurile degradate prin strngere de fonduri de la firme si persoane fizice. De asemenea asociatia n cauza mai desfasoar si activitatii de transformare a deseurilor reciclate n copaci, printr un program destinat tuturor persoanelor si companiilor, care prin donarea resurselor financiare obtinute din valorificarea deseurilor reciclabile, sa se investeasca n cresterea de copacei.

Surse de Finantare Majoritatea veniturilor provin din sponsorizari si donatii atrase de beneficiile directe,vizibile, ale proiectului de mpadurire. Cu ajutorul voluntarilor din organizatie s-a obtinut nsa rezultate si ndomeniul precum educatia pentru dezvoltare durabila unde e nevoie de mult mai mult timp pentru a vedea beneficiile aduse de aceste demersuri. Pentru a putea dezvolta si mai bine n viitor este nevoie de un spriji nextins, general, prin instrumente precum 2% sau donatiile si sponsorizarile la nivel organizational, care pot permite cresterea capacitatii si fortei de actiune strategica .n anul 2008, veniturile nsumau 247.167 RON din care 86% din sponsoriztri, 8% donatii, 2% din2% impozitul pe venit, 1% Reciclare, 3% alte venituri. n ceea ce privesc cheltuielile, n anul 2008 s-au nregistrat cheltuieli n valoare de 118.082 RON, din care 93% pentru proiecte iar restul de 7% aureprezentat cheltuielile administrative.Diferenta dintre venituri si cheltuieli reprezinta n principal cheltuieli viitoare pentru finalizarea cu succes a proiectului de mpadurire (urmatorii 5 ani pentru cele 9ha plantate). Analiza ecologic a proiectului Din punct de vedere ecologic, activitatea de mpadurire a trenurilor agricole degradate aduce un plusde valoare n ceea ce priveste capitalul natural. Prin plantarea de copaci, omul contribuie la ntretinerea mediului nconjurator si asigura generatiilor viitoare posibilitatea de a-si satisface propriile nevoi.Din nefericire pentru Romania aceasta activitate este prea putin pusa n practica, din lipsa constientizarii de catre oameni, a problemei cu care se confrunta si anume despaduririle abuzive.Este important ca padurea sa fie conservata si readusa la viata acolo unde nu mai exista din pricina interventiei omului, datorita faptului ca ea reprezinta un filtru natural, retinnd n coroanele arborilor,particule fine de praf sau cenusa. Deasemenea padurea are rolul de a stabiliza clima locala, de a conserva calitatea solului si reprezinta pentru oameni un loc de refugiu din calea poluarii, zgomotului, soarelui puternic sau vntului.Lipsa padurii creeaza mari dezechilibre n ceea ce priveste oamenii, deoarece reprezinta o sursa de hrana prin simplul fapt ca adaposteste n interiorul ei plante si animale.Asadar, asociatia Terra Millenium prin proiectele pe care le desfasoara ajuta la conservarea capitalului natural si respecta normele de protectie a mediului.

Analiza SWOT PUNCTE TARI -Impadurirea terenurilor agricole degradate -imbunatatirea calitatii mediului inconjurator -fixarea carbonului -cresterea padurilor cu rol de protectie -conservarea mediului pentru generatiile viitoare OPORTUNITATI -promovarea in scoli a necesitatii de protective a mediului -obtinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice -deprinderea de aptitudini de catre voluntari PUNCTE SLABE -resurse financiare limitate -resurse umane disponibile, pentru activitatea de plantare a copacilor, limitate -prea putina sustinere din partea statului

AMENINTARI -reducerea suprafetelor agricole