Sunteți pe pagina 1din 90

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX PATRIARHUL JUSTINIAN A UNIVERSIT DIN BUCURE TI CATEDRA DE TEOLOGIE SISTEMATIC DISCIPLINA: MISIOLOGIE I ECUMENISM CADRU

DIDACTIC: PR. LECTOR DR. DAVID PESTROIU SUPORT DE CURS PENTRU SPECIALIZAREA: TEOLOGIE PASTORAL ANUL II, SEMESTRUL 1

II

1. NO IUNI INTRODUCTIVE: OBIECT, IMPORTAN

, BIBLIOGRAFIE NECESAR ,

EXPLICAREA UNOR TERMENI SPECIFICI Misiologia este disciplina teologic prin care sunt analizate mijloacele de realizare a adev ratei misiuni cre tin-ortodoxe, care vizeaz promovarea valorilor Ortodoxiei n contextul ecumenismului contemporan i ap rarea dreptei credin e de r t cirile eterodoxe. Vechea denumire a disciplinei ndrum ri misionare ar ta, o dat n plus, c scopul acesteia a fost i este nu numai acela de a teoretiza no iuni abstracte, ci de a indica modurile n care acestea sunt puse n practic n via a cre tin . A fost preferat , totu i, denumirea de Misiologie pentru c define te mai bine, din punct de vedere structural, locul disciplinei: n sec ia SISTEMATIC a Teologiei, al turi de Dogmatic , Moral , Teologie Fundamental , Spiritualitate, Apologetic i Istoria i Filosofia Religiilor materii cu care se nrude te prin con inut i metode de cercetare. Aceasta nu nseamn c , prin formul ri sistematice, se neglijeaz aspectul practic al studiilor, ntruct finalitatea lor este aceea de a forma buni misionari buni slujitori ai Bisericii n via a de zi cu zi. Obiectul disciplinei corespunde celor dou aspecte ale misiunii Bisericii: 1. aspectul ofensiv, care presupune deschiderea Bisericii Ortodoxe c tre lume i ini ierea unor ac iuni specifice de propov duire a adev rului revelat, viznd trei categorii de persoane: cre tinii ortodoc i seculariza i, ateii i adep ii altor culte i religii; 2. aspectul defensiv, care const n cercetarea grup rilor cre tine, pseudo-cre tine i necre tine care activeaz pe teritoriul rii noastre i ncearc , prin forme de prozelitism vizibil sau mascat, s -i i nv turile ei. Pe de atrag la r t cirile lor pe ortodoc ii romni, discreditnd adesea Biserica noastr credin , numite ndeob te obiec ii sectare (nv interac iunilor dintre ortodoc i i eterodoc i. Importan a disciplinei este foarte mare aceasta rezid n actualitatea temelor tratate, att sub aspect teoretic, ct i ca finalitate practic . Se constat n ultima vreme o tendin
1

alt parte, obiectul acestui curs l constituie studierea temeinic a celor mai ntlnite abateri de la dreaptaturi sau practici eretice), dezb tute frecvent n cadrul

spre secularism i

laicizare, abandonarea sensului cre tin al vie ii i p r sirea, practic, a Bisericii vii de c tre mul i care- i

zic cre tini, precum i o nmul ire a grup rilor eterodoxe pe p mnt romnesc, un reviriment al prozelitismului sectar i o predilec ie crescut pentru denigrarea Bisericii Ortodoxe Romne. Fa acestea, avem datoria s lu m atitudine ferm . Disciplina nu urm re te promovarea unei polemici n rela iile cu celelalte Biserici, culte sau secte, recunoscute sau nu de c tre statul romn, ci o informare clar a propriilor credincio i att asupra nv turilor acestora, ct i asupra atacurilor lansate la adresa noastr , pentru ap rarea dreptei credin e. Disciplina Misiologie se asociaz adesea cu materia numit Ecumenism, care se poate aborda din dou perspective: una istoric , mai potrivit a se trata n cadrul Istoriei Biserice ti Universale, i una doctrinar , pe teme i probleme majore aflate n studiul dialogurilor ecumenice la diverse niveluri, care i are locul, n mod evident, n cadrul sec iei Sistematice a Teologiei. Bibliografia necesar studiului Misiologiei este o oglind , practic, a istoriei disciplinei: o disciplin relativ nou n cadrul Teologiei, datorit faptului c perioada comunist a reprimat orice form de manifestare a misiunii, iar impactul forma iunilor eterodoxe asupra romnilor ortodoc i este de dat relativ recent . Se eviden iaz : Tratate de Sectologie clasice (pn n 1948): Pr. Petru Deheleanu, Sectologia, Arad, 1948; Pr. Al. N. Constantinescu, Sectologia, Bucure ti, 1943 f. valoroase pentru stil, metoda de abordare a discursului tiin ific, ct i pentru temele prezentate, care oglindesc realit ile epocilor respective. Au i o caren major : din cauza dinamicii fenomenului sectar, multe no iuni sunt dep ite, unele grup ri sectare din acele timpuri s-au dizolvat sau au fost atrase de alte forma iuni similare, iar foarte multe dintre cele extrem de active ast zi lipsesc din vizorul autorilor pentru simplul motiv c nc nu ap ruser pe glob sau n Romnia. Perioada comunist n care apare manualul ndrum ri misionare, (1986) sub coordonarea pr. prof. dr. Dumitru Radu, supranumit cartea de Sectologie f r secte, deoarece nu prezint grup rile religioase - fie ele structurate sau nu n cadrul legal al epocii, ci se ocup exclusiv de teme doctrinare, f r a men iona autorii doctrinelor considerate eretice, pentru a nu deranja politica regimului de atunci. Masiva lucrare (943 pagini) are, totu i, o valoare incontestabil . Perioada contemporan (dup 1989) este ilustrat de opera regretatului Diac. Prof. Dr. Petre I. David, titularul cursului de ndrum ri misionare pn la decesul survenit n mai 2003. nc dinainte de 1989, acest autor preg tea un amplu manual de misiologie, intitulat C l uza cre tin pentru ap rarea dreptei credin e n fa a prozelitismului sectant care a cunoscut mai multe reedit ri. Au urmat: Manual de Sectologie pentru Seminarii liceale, licee, colegii i coli profesionale (Constan a, 1998) la un nivel destul de avansat pentru acest ciclu de nv mnt (mai cu seam pentru volumul de informa ii 428 de pagini). Ultima contribu ie, esen ial : Invazia sectelor asupra cre tinismului secularizat i intensificarea prozelitismului neop gn n Romnia, dup decembrie 1989 3 volume, n care sunt prelucrate i aduse la zi informa ii ap rute deja n C l uza Foarte important i util studen ilor este i cursul Pr. Sterea Tache,
2

de toate

intitulat Credin

i misiune, Ed. Arhiep. Buc., 1999. Alte lucr ri recente: Pr. prof. G. Pietraru

(Ia i), Misiologie ortodox (vol.1,2), Ed. Panfilius, Ia i, 2004, Dr. Nifon Mih i , Arhiepiscopul Trgovi tei, Misiologie cre tin , Ed. Asa Buc. 2006, Pr. prof. dr. Vasile Nechita, Misiune i ecumenism, Ed. Vasiliana98, Ia i 2005, Mihai C. Himcinschi, Misiune i dialog: ontologia misionar a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Ed. Rentregirea, Alba Iulia, 2003, Pr. prof. dr. Valer Bel, Misiunea Bisericii n lumea contemporan , Ed. Presa Universitar Clujean , Cluj Napoca, 2004, Pr. Prof. Dr. Nicolae Achimescu, Noile mi c ri religioase, Ed. Limes, Cluj, 2004, Walter Martin, mp r ia cultelor eretice, Ed. Cartea cre tin , Oradea, 1997. Se cuvine s ar t m faptul c Misiologia, ca disciplin teologic , i extrage informa iile i din actualitatea curent i, mai ales, din uria ul volum de literatur eterodox tip rit n romne te, cu larg

circula ie prozelitist . O aten ie deosebit acord m re elei Internet. Explicarea unor termeni specifici disciplinei

1. Biserica, numit trupul lui Hristos (Rom.12,4),

este comunitatea celor care sunt boteza i

(n scu i din nou Ioan 3,5), n numele Sfintei Treimi (Mt. 28, 19-20). Hristos este Capul Bisericii (Efeseni 5, 23); deci, aceasta este un organism teandric, o institu ie divino-uman . Cunoa tem termenii: Biserica lupt toare i Biserica triumf toare; de asemenea, Biseric Unul e Hristos, Capul ei i una e nv este realizarea unit ii de via tura adev rat formulat i Biserici. Biserica e Una, pentru c i predat prin dogmele ei, iar scopul ei

n Hristos, prin Duhul Sfnt. Deci, unitatea Bisericii nu porne te de jos n

sus, de la credincio i spre Hristos, ci de la Hristos spre credincio i. Dac privim lucrurile dinspre credincio i (de jos n sus), cunoa tem pluralul Biserici, care poate denumi: - fie mai multe ramuri ale Bisericii celei Una: ortodoc i, catolici, protestan i fie, n cadrul Ortodoxiei, unit i administrative (Biserici Autocefale). Dintre marile ramuri amintite, termenul de Biseric , de i este folosit de toate trei, nu poate fi propriu, n mod absolut, dect Ortodoxiei. Celelalte, dup afirma ia Pr. St niloae, sunt Biserici nedepline unele mai aproape, altele mai departe de adev r. De ce? Catolicii au sl bit unitatea Bisericii, datorit gra iei create i propunerii unui vicar al lui Hristos (papa). Astfel, unitatea rezid n factorul uman, supus gre elii, de i se prezint ca infailibil i nu n cel divin. Protestan ii vorbesc despre Biserica ideal n ceruri cu Hristos i transform Biserica de pe p mnt ntr-o simpl institu ie cu rol juridic, cu un pronun at caracter social umanitar, lipsit ns de ierarhie i de lucrarea sacramental a Duhului. Se accept , totu i, titulatura de Biserici i pentru cea catolic lumea neoprotestant i cea protestant , din ra iunile expuse mai sus (Pr. St niloae). Nu suntem, ns , de acord, cu valorificarea prozelitist a acestui termen n i sectant . Semnal m c , n goana dup autodeterminare i sporire a num rului de adep i, multe grup ri contemporane, de i ostile no iunii de Biseric , au nceput s - i garniseasc titulaturile cu acest termen sau i-au intitulat templele biserici n scopuri prozelitiste. Exemple: Biserica
3

lui Dumnezeu Apostolic (Cultul Penticostal), Biserica lui Isus Hristos a sfin ilor din zilele din urm (Mormonii), Biserica lui Hristos ca om de tiin din Montfavet), Biserica satanist ( tiin a cre tin ), Biserica Cre tin Universal (Hristos

i cea luciferist etc.

2. Misiunea este ac iunea Bisericii asupra lumii, cu urm toarele implica ii: - propov duirea Evangheliei, convertirea necredincio ilor i botezarea lor n numele Sfintei Treimi (ns i etimologia termenului misiune mitto-ere = a trimite ne aminte te de porunca dat de Hristos Apostolilor S i de a vesti Evanghelia la toat f ptura (Matei 28, 19, Ioan 20,21). - odat boteza i, membrii Bisericii sunt chema i s devin f pturi vii n Hristos, prin transpunere n via a proprie a preceptelor evanghelice i prin mproprierea jertfei Lui. Sub acest aspect, misiunea presupune trezirea la credin a vie, tr it , a tuturor celor ce se numesc cre tini, pe care secularismul i ine indiferen i fa de Hristos. turilor eterodoxe, - cunoa terea formelor de fals misiune, prin care se ncearc promovarea nv

prezentate ca fiind concepte nnoitoare n credin . Misionarul ortodox trebuie s fie un bun cunosc tor al tuturor grup rilor care desf oar astfel de manifest ri, precum i al procedeelor cu care acestea opereaz . 3. Pastora ia reprezint caracteristica Bisericii de a ncredin a urmarea ntreitei-slujiri a Domnului Hristos unor persoane preg tite, special consacrate i sfin ite prin Sfnta Tain a Hirotoniei. Clericii, ca urma i ai Sfin ilor Apostoli, primesc de la ace tia mandatul transmis de Hristos, de a sfin i, a nv a i conduce pe credincio i spre mntuire. Domnul Iisus Hristos P storul Cel Bun (Ioan 10,11) l ndeamn de trei ori pe Petru: Pa te oile Mele... (Ioan 21, 16-18). Primii i cei mai destoinici misionari trebuie s fie, a adar, membrii ierarhiei sacramentale ntruct au i responsabilit i pastorale. Asta nu nseamn c misiunea se restrnge, n mod exclusiv, la clerici, ci doar la prioritatea lor n fa a credincio ilor n virtutea harului primit, care le confer puteri sporite privind conducerea i coordonarea activit ilor specifice, n marele angrenaj al Bisericii. 4. Evanghelizarea sau vestirea Evangheliei cunoa te dou aspecte: - kerigma sau propov duirea apostolic vestirea cuvntului lui Dumnezeu c tre neamuri (p gni, necredincio i). - noua evanghelizare, ini iat prin campanii pe scar larg n Bisericile Occidentale, ca replic fa de ateism i secularizare. Ini ial, s-a dorit ca target sensibilizarea propriilor credincio i, dar s-a ajuns, implicit, la interac iuni cu caracter prozelitist. Sub masca evangheliz rii, mai multe culte neoprotestante ncearc racolarea de noi adep i. - n Romnia, Biserica Ortodox a cunoscut cre tinismul evanghelic prin predica apostolic . Orice tip de campanie de evanghelizare de tip sectar este superflu , ba chiar jignitoare al adresa unui popor bimilenar cre tin. n Biseric , vestirea Evangheliei se face prin misiune, predici, predarea religiei n coli, cateheze etc. Respingem, a adar, evanghelizatorii de profesie.
4

5. Slujirea i M rturia sunt calit i cerute misionarului ortodox. Ambele presupun implicarea activ n ac iunile destinate iubirii aproapelui, adic n sfera social de manifestare a Bisericii. n acela i timp, a fi m rturisitor al lui Hristos nseamn a da un bun exemplu de urmare a pildei vie ii Lui, plin de jertfelnicie. 6.Mi carea este o ac iune de amploare n snul unei Biserici sau a unui grup de indivizi, care propune o orientare doctrinar nou sau o desprindere de Biserica-mam . A)Mi c ri neoprotestante: 1.Mi carea baptismal urm re te restabilirea practicii apostolice a botezului. Ex.: anabapti tii, bapti tii. 2.Mi carea advent propune: calcularea venirii a 2-a a lui Hristos (adventum=venire), cu date precise, promovarea Mileniului (mp r ie p mnteasc a lui Hristos cu ale ii s i, timp de 1000 de ani), negarea existen ei sufletului, noi concepte de rai i iad (p mnte ti), apocatastaza, sub diverse forme, acceptarea unor apocrife apocaliptice (Apocalipsa lui Pavel, Evanghelia lui Toma), practici din V.T.: ziua odihnei smb ta, zeciuielile, alimentele necurate. Reprezentan i: Cultul adventist de ziua a aptea, Cultul adventist mi carea de reform , Martorii lui Iehova, Secer torii etc. n total: peste 50 de biserici advente i 300 de frac iuni mileniste. 3.Mi carea pietist apare n Biserica Anglican , se dezvolt mai cu seam n S.U.A. Caracteristici: tr irea n Duhul, fuga de comunitate, aculturalitatea, refuzul asisten ei medicale, recurgerea la exorcisme. Reprezentan i: Metodismul, Armata salv rii, Antoinismul, Nazarinenii, Betani tii. 4.Mi carea fundamentalist caracterizat , n principal, prin promovarea sloganului napoi la Cincizecime, ca eveniment unic, singular, propagator al vie ii n Duh. Cinzecimea nu poate fi, ns , n eleas separat de ntruparea, jertfa, nvierea i n l area lui Hristos, f r Lege i profe i, f r Biserica Apostolic i continuatorii ei pn ast zi. Reprezentan i: Penticostalii, Quakerii. 5.Mi carea harismatic a celor ce posed harisme: glosolalie, vindec ri etc. Ex.: Penticostalii; mai nou, Antoinismul. B) Mi c ri mistice: 1.Secte mistice slave propun fie o exacerbare a erotismului, pe fondul unor psihoze colective, fie blamarea sexualit ii, considernd trupul ca nchisoare a sufletului i recurgnd la castr ri, mutil ri etc. Ex.: hl tii, scape ii, duhobor ii, molocanii. 2.Secte mistice de influen oriental practic yoga, medita ia, ocultismul asiatic. Ex.: Krishna, Bahai, i Lumea Nou . Ex.: Scientologia, Hristos om de tiin , Moon, Medita ia transcendental . 3.Secte mistice neop gne n Europa Apusean Ufolatrii, Mormonii, Marele Graal. 4.Francmasoneria grupare secret , anticre tin , cu interese oculte de hegemonie mondial .
5

5.New Age mi care mondial mistico-neo-p gn . C) Mi c ri spiritiste: pretind c realizeaz un sincretism ntre cre tinism i religii orientale. Au credin a n rencarnare Antroposofia. D) Mi carea mesianismului modern se caracterizeaz prin apari ia noilor Mesia, profe i, arhangheli, salvatori, ini ia i, mame sfinte etc. Adep ii sunt, n cea mai mare parte, debusola i sau naivi, unii chiar poseda i demonic. Ex.: Biserica Satanei, cea Luciferic , Ku-Klux-Klan, David Koresh, Copiii Domnului (Mo), Templul popoarelor (Jim Jones). 7.Confesiunea este un termen ce define te juridic situa ia unei comunit i desprinse din ntregul Bisericii pe baza unei M rturisiri de credin . Exemplele clasice sunt date de Bisericile Protestante, desprinse de Biserica Romano-Catolic pe baza unor astfel de m rturisiri, care nlocuiesc crezul niceeoconstantinopolitan. Acestea sunt: Confessio Augustana (pentru lutherani), Confessio Anglicana (pt. anglicani), Confessio Reformata (pt. calvini). Aten ie: termenul confesiune este uneori utilizat n titulatura grup rilor respective al turi de acela de Biseric . 8. Cultul este un termen ce define te juridic situa ia unei grup ri care propune nu numai o m rturisire de credin proprie (exprimat n statut), ci i o organizare a vie ii religioase pentru proprii ade i, prin p ceremonialuri specifice, spa ii consacrate (temple, case de rug ciune s li de adunare sau ale regatului ), s rb tori etc. n Romnia, termenul cult define te att grup ri cre tine (ex.: Cultul penticostal), ct i necre tine (Cultul musulman i cel mozaic). Este termenul preferat pentru exprimarea legalit ii unei grup ri religioase la noi n ar ; actul normativ care define te acest cadru legal se nume te Legea cultelor. 9. Erezia este abaterea de la dreapta credin , stabilit de Biseric (gr. haeresis =op iune arbitrar ). n trecut, ereziile au fost condamnate de c tre Sinoadele ecumenice i locale. n prezent, avem att renvierea vechilor erezii ntr-o form nou (ex.: milenarismul), ct i promovarea altora noi (ex.: mntuirea mormon prin nscrierea numelor ale ilor n cartea vie ii) sau preluarea unor concep ii specifice altor religii, care, odat cre tinate, devin eretice (ex.: rencarnarea). 10.Schisma este actul de ruptur a unei grup ri de credincio i din snul unei Biserici, printr-o abatere disciplinar (nesupunere, ingerin e politice sau de alt natur ). Cea mai important : Marea Schism de la 1054. Asociat cu erezia, schisma d na tere unei noi grup ri, confesiune sau cult. Ex. de schism n B.O.R.: Anticalendari tii (stili tii). i practic yoga, necroman ia, divina ia, medita iile. Ex.: Spiritismul, Teosofia,

11. Secta este o grupare religioas desprins dintr-o confesiune sau un cult, sub conducerea unui ntemeietor (fals Mesia, paraclet, guru etc.) Doctrina ei e, de obicei, simplist i rigid ; adep ii: bolnavi la psihic, naivi, fanatici. Adesea, promoveaz practici imorale, erotice, incestuoase, mergnd pn

sinucidere n mas . n sens mai larg, cuvntul secte e folosit de c tre romni pentru a denumi grup rile eterodoxe care practic prozelitismul, chiar dac unele activeaz cu acoperire legal , iar expresia obiec ii sectare denume te afirma iile eretice propagate de c tre respectivele grup ri. 12. Gruparea anarhic este constituit din persoane ce se r zvr tesc contra unei organiza ii religioase de baz (Biseric , confesiune, cult). Actele de nesupunere pornesc de la constatarea unor abuzuri sau alte nereguli; dac dispar cauzele generatoare, cercul anarhi tilor se dizolv (ex.: mi carea de la Vladimire ti). Alt ex.: n Rusia - Rascolul, n urma c ruia s-au refugiat la noi lipovenii. 13. Gruparea separatist sau cea cu tendin centrifug se constituie din acei credincio i care, afilia i

unei Biserici, confesiuni sau cult, se consider cei mai ndrept i i s introduc unele reforme, inova ii etc. sau se opun reformelor promovate de gruparea de baz , innd cu rigoare vechile rnduieli. Ex.: Petrache Lupu (Maglavit), Ucenicii Sf. Ilie, Noul Ierusalim. Grup ri cu tendin Visarioni tii. 14.Comunitatea dizident se constituie din credincio i care au o p rere deosebit fa de cea a centrifug : Oastea Domnului,

majorit ii, pe care o socotesc dep it , i- i creeaz propria lor grupare. Ex.: Adventi tii reformi ti, Asocia ia Credin a adev rat a Martorilor lui Iehova etc. 15.Organiza ii religioase violente sunt acele grup ri care, sub masca religiei, desf oar activit i teroriste. Ex.: Ku-Klux-Klan. 16.Organiza ii secrete anticre tine: Francmasoneria i ramura ei iudaic , sionismul. Bibliografie: Bria, Pr. Prof. dr. Ion, Dic ionar de teologie ortodox , Buc., 1994; David, Diac. P.I., Invazia sectelor, vol. 1, Ed. Crist-1, Buc., 1997, Tache, Pr. Sterea, Credin i misiune, Ed. Arhiep. Buc., 1999.

I ASPECTUL OFENSIV AL MISIUNII: PROMOVAREA DREPTEI CREDIN E ORTODOXE 1. MISIUNE I CONVERTIRE: NECESITATEA PROPOV DUIRII a) Predicarea Evangheliei

Predicarea Evangheliei este imperativul principal transmis de Hristos Apostolilor S i: Poc i i-v i crede i n Evanghelie (Marcu 1, 15); Merge i n toat lumea i propov dui i Evanghelia la toat f ptura (Marcu 16, 15); Mergnd, nv a i toate neamurile...(Matei 28, 19). De altfel, Hristos nsu i r mne acela i ieri, azi i n veci (Evrei 13, 8) prin transmiterea unui mesaj evanghelic soteriologic cu valoare supratemporal : omul, de la crea ie i pn -n Eshaton, e chemat s se mntuiasc prin asumarea personal a jertfei Lui i rodirea sinergic a harului i faptelor bune n propria Sa via . Spunem, a adar, c n Hristos Revela ia culmineaz , iar Evanghelia Sa devine, n consecin , cel mai mare dar acordat de Dumnezeu omenirii. Nu este ntmpl tor faptul c Bisericii, nc de la formarea ei, i-a fost pus drept piatr de temelie propov duirea Cuvntului, iar Apostolii au mplinit cu entuziasm porunca lait-motiv al cre terii i dezvolt rii comunit ii ecleziale: C ci noi nu ne Mntuitorului, devenit

propov duim pe noi n ine, ci pe Domnul Iisus Hristos (II Cor. 4,5). Misiunea Evanghelic precede orice alt act soteriologic: este condi ie sine qua non a devenirii n i prin Biseric : De fapt, Hristos m-a trimis nu ca s botez, ci s propov duiesc Evanghelia... (I Cor. 1, 17) 1. Propov duirea a fost activitatea de baz a Bisericii, nc de la nceputurile ei. Dup ntemeierea v zut a Bisericii, Apostolii s-au r spndit n toate direc iile n care puteau s ajung innd cont de condi iile de deplasare ale epocii nfruntnd toate vicisitudinile pentru mplinirea acestei porunci sacre (intemperii, nesiguran a c ilor de acces, ostilitatea destinatarilor mesajului manifestat n variate moduri, de la simpla batjocorire pn la torturi i moarte Evrei 11, 33-38). Mai trziu, zelul misionar s-a axat pe convertirea popoarelor migratoare, istoria cunoscnd reprezentan i de marc , precum fra ii sfin i Chiril i Metodiu - ncre tin torii slavilor, Ulfila gotul, Boris Mihail bulgarul sau Olga n Rusia. Dup Marea Schism , suprema ia de necontestat ntr-un clasament neoficial al misiunii revine Bisericii Apusene, care a men inut imperativul propov duirii la cote maxime, uneori paroxistice (a se vedea cruciadele ca pretinse forme de misiune, dar i b t torirea ntregului glob p mntesc de misionari catolici, n special iezui i, plini de zelul convertirii necredincio ilor). Cu toate insisten ele unora de a salva aparan ele (a se vedea celebra tentativ a lui Francisc de Assisi de a-l converti la cre tinism pe sultanul Malik Al Kamil n cruciada a V-a), multe din ac iunile pretins misionare ale apusenilor au subsumat i scopuri str ine duhului Evangheliei (expansiune teritorial , c tig material, tendin e de infatuare hegemonic eclezial prin atacuri asupra spa iilor afiliate Ortodoxiei, distrugere i jaf n Cruciada a IV-a). n prezent, Biserica Romano-Catolic de ine suprema ia n privin a num rului de membri ntre Bisericile Cre tine, tocmai ca o consecin a misiunii acesteia n lume. Nu putem trece cu ved erea i practicarea de c tre catolici a acelei forme de anti-misiune (similar , ntructva, no iunii de prozelitism), prin care s-au format a a-zisele Biserici unite (greco-catolice), profitnd de conjuncturi geo-politice
Constat m cu triste e c m rturisirea sincer a Apostolului (de altfel, perfect ndrept it ) a ncetat s fie normativ pent ru unii din sacerdo ii de azi, transforma i prea curnd n prestatori de servicii i ref uznd orice implicare misionar . Pentru ei, slujbele biserice ti (ex. Botezul, Nunta etc.) sunt simple spectacole cu tent folcloric , iar presta ia lor, lipsit de tr i re i implicare misionar , men ine comunit ile ntr -un imobilism lamentabil, de care profit sectele. Condamnarea pedobaptismului este doar una dintre consecin ele nefaste ale interpret rii neoprtotestante a versetului citat; indiferen a misionar a unor preo i, care se mul umesc doar s oficieze f r s zideasc (familia, na ii i pe prunc), este regretabil . S fie, oare, n cazul lor, reminiscen e ale mentalit ii oprimate din fostul regim? Dac da, atunci Biserica ar trebui s organizeze pentru ei cursuri d e reciclare. 8
1

favorabile (mplilarea ortodoc ilor majoritari, c rora li s-au promis drepturi de natur extra-eclezial , f r ns a le fi fost acordate).

b) Suportul revelat al predic rii: Sfnta Scriptur

i Sfnta Tradi ie

Spre deosebire de mesajele prozelitiste cre tine i p gne, abundente ca forme, dar s race n con inuturi autentice, propov duirea Evangheliei de c tre Ortodoxie este singura care urm re te, n mod structural, nealterat i unitar, predica apostolic i patristic , raportndu-se la un vector esen ial: Revela ia. Paradoxal, de i este singura plin de tot adev rul (Ioan 16, 13), prin centralitatea ei n Hristos Calea, Adev rul i Via a (Ioan 14, 6), predicarea ortodox este, poate, i cea mai discret , dac lu m n calcul rezultatele ei concrete, pe care le-am putea cnt ri n num rul de convertiri de pe glob. Misiunile ortodoxe n spa iile necre tine sunt, din p cate, sporadice, iar rezultatele lor destul de irelevante. Poate tocmai acest tip de apofatism, proiectat n planul misiunii, este o form a urm rii lui Hristos, care i a desf urat activitatea p mnteasc ntr-un areal bine delimitat, trimi ndu- i ucenicii n lume abia dup n l area Sa la cer i pogorrea Duhului Sfnt. Revela ia culminatoare n Hristos nu poate fi perceput corect i complet excluznd cele dou mari c i Scriptura i Tradi ia prin care Dumnezeu transmite mesajul mntuirii n chip supranatural. Lipsa uneia dintre ele, ciuntirea sau ad ugirea de structuri gnoseologice de c tre grup rile eterodoxe conduc la imprecizia, ineficien a i, finalmente, la nulitatea mesajului revela ional prezentat. A adar, importan a predic rii rezid , sine qua non, n con inutul ei, care-i imprim , de fapt, autenticitatea. S analiz m, pe rnd, caren ele existente n acest domeniu: 1. negarea valorii Scripturii (nulla Scriptura), concretizat n contest ri la adresa autenticit ii unor p r i din Biblie sau chiar a Bibliei ntregi conduce la un mesaj str in cre tinismului, ca religie ntemeiat de Cuvntul lui Dumnezeu ntrupat. Suportul scris al mesajului evanghelic propov duit de Biseric , Sfnta Scriptur , este normativ pentru transmiterea adev rului revelat. 2.negarea valorii Sfintei Tradi ii, sus inut de protestan i, neoprotestan i i secte este a doua mare cauz a e ecului misiunii ca transmitere a unui mesaj revelat. Centralitatea propov duirii exclusiv n textul scripturistic el nsu i provenit din Tradi ie conduce, inevitabil, la negarea traiectului istoric al Bisericii Cre tine, cu toate aspectele sale pozitive i negative, n plan doctrinar, moral i organizator ic-cultic. Pentru misiune, aceast abordare a avut drept consecin autentice de transmitere a lui: Bisericile Catolic frnarea procesului de promovare a mesajului respectivelor grup ri religioase, incapabile s explice apartenen a la cre tinism f r raportarea la sursele i Ortodox . Puntea peste timp prin care cei n cauz a ncearc aducerea n contemporaneitate a kerigmei din Biserica Primar , excluznd orice interferen

Tradi iei, este lovit de nulitate, din cel pu in dou motive: 1. reprezint , de fapt, o abominabil autonegare; 2. refacerea cre tinismului apostolic este imposibil , innd cont att de s r cia datelor privind multe din coordonatele vie ii i mentalit ilor epocii, ct i de evolu ia (sau, mai bine zis, involu ia)
9

societ ii actuale, ca societate de consum, postmodernist , n care valorile spirituale sunt dep ite cu mult, n viziune quasigeneral , de cele materiale. Urm rind aceast stare de lucruri, mul i dintre protestan i i neoprotestan i s-au ntors cu fa a c tre Tradi ie, pre uind multe dintre valorile ei, mai ales n ceea ce prive te via a moral , comunitar-social chiar cu admiterea suportului revelat al Sfintei Tradi ii i normativitatea ei pentru mntuire. Con inutul revelat al propov duirii actuale a Evangheliei este, a adar, indisolubil legat de acceptarea celor dou surse de baz ale adev ratei nv 1. prezentarea cre tinismului ortodox; 2.convertirea, catehizarea i botezul; n paralel, ap rarea dreptei credin e de orice denigr ri; 3.cre terea n Hristos a fiilor Bisericii. 1. Prezentarea cre tinismului ortodox Cteva repere fundamentale pot constitui o adev rat carte de vizit a ortodoxiei: - fidelitatea fa de datul doctrinar autentic, cumulat ntr-o sintez de nv turi descoperite de Dumnezeu turi, considerate ca normative. n misiune se vor urm ri, a adar, cteva teme fundamentale, structurate n trei etape esen iale: i cultul cu bog ia lui de simboluri. Din p cate, le r mn nc multe de f cut n plan doctrinar, ncepnd

n Hristos i fixate de Apostolii i P rin ii Bisericii; -frumuse ea i bog ia formelor de cult, exprimare vie a credin ei i religiozit ii; -o anumit discre ie n ceea ce prive te misiunea: ignorarea prozelitismului agresiv, martirajul popoarelor ortodoxe (condamnate fie la mpil ri seculare din partea necre tinilor, fie la suportarea unor dictaturi comuniste atee), predilec ia pentru tr irea mistic , pentru via a monastic , presupunnd retragerea din lume i nu deschiderea spre ea. Interesant: n planul misiunii, se observ clar aplicarea pe viu a apofatismului doctrinar. 2. Convertirea, catehizarea i botezul Convertirea reprezint momentul n care un eterodox problematizeaz n mod con tient suprema ( i singura, dup K. Rahner) ntrebare existen ial uman : cum m mntuiesc?. Ce trebuie s fac? -este ntrebarea pe care a pus-o Saul, n urma descoperirii lui Hristos pe drumul Damascului (Fapte 9, 6). Convertirea cuiva la ortodoxie presupune acceptarea r spunsului ortodox la chestiunea de mai sus. Factorii care influen eaz convertirea sunt, n principal: a) efectul propov duirii eficiente; b) propriile c ut ri sau cercet ri asupra religiei; c) influen a familiei (de obicei, prin c s torie); d) receptivitatea fa de anumi i stimuli: culturali, sociali, politici, economici;
10

e) grupul social. Convertirea poate fi: brusc (ex.: Saul) sau n timp (famenul). Convertirea brusc poate fi influen at n mod supranatural (prin viziuni, vise, vedenii, mprejur ri concrete ale vie ii Pr. St niloaie). Convertirea n timp se petrece ca urmare a unui proces evolutiv, care conduce de la starea ini ial de negare sau ignorare a valoriz rii ortodoxe a ideii de mntuire, la acceptarea final a acesteia. Catehizarea este ac iunea de deprindere a principalelor nv Catehizarea se face n Biseric , n mod organizat sau liber. n mod organizat, catehizarea se realizeaz : a) n biserici, prin cateheze speciale, dinainte programate, cu tematic riguros respectat i vizat de c tre protopopi (obliga ie stabilit de Sf. Sinod, din p cate prea pu in respectat de unii preo i, nesanc iona i ca atare); b) n coli, prin parteneriatul cu statul prin orele de religie la care, cu acordul p rin ilor, pot asista i copii apar innd altor confesiuni. Cunoa terea valorilor ortodoxiei de c tre ace tia poate reprezenta o poart c tre o eventual convertire, exprimat ca rod al voin ei lor libere. n mod liber, catehizarea se efectueaz n fiecare caz n parte, atunci cnd se are n vedere convertirea individual . Aten ie: catehizarea nu se face dect de c tre (sau cu asisten a) catehe ilor specializa i (preo i, teologi, profesori de religie). Existen a (pe lng Oastea Domnului) a unor centre de preg tire a misionarilor laici trebuie privit cu mare aten ie i circumspec ie, iar activitatea acestora supravegheat ndeaproape de c tre ierarhia Bisericii, pentru a prentmpina clivajele. Con inutul catehiz rii are, de obicei, strns leg tur cu personalitatea individual religii, adept al unei secte a altei religii. Aceasta nu nseamn fundamentale, ci accentuarea acelora care prezint un interes deosebit. n mod obligatoriu, catehizarea se va axa att pe cunoa terea nv turii de credin (plecnd de la explicarea Crezului), ct i pe valorificarea ei practic , prin norme morale (decalogul, fericirile, virtu i i p cate, mijloace de des vr ire) sau acte de cult (Sf. Liturghie, Sf. Taine i ierurgii). Instrumentele de lucru (de baz ) sunt: Sfnta Scriptur nivelul intelectual i interesul manifestat de catehumen. Catehizarea, pentru a fi eficient , trebuie s fie corect i complet . ndeplinirea acestor criterii presupune parcurgerea temeinic a unui curs de Catehetic , de nivel universitar. Botezul - poarta de intrare n cre tinism este momentul n care noul convertit cunoa te efectul harului condi ie soteriologic indispensabil , similar cu o na tere din nou (Ioan 3,5).
11

turi i practici care-l conduc spre mntuire

pe noul convertit (n cazul convertirii bru te ex. Saul) sau pe cel ce se afl n curs de convertire.

i cu identificarea st rii

sale religioase anterioar convertirii: ateu, cre tin de alt confesiune, sectant, adept al unei alte mari trecerea cu vederea unor teme

i Catehismul. Se pot ad uga i altele, n func ie

Pentru un eterodox convertit, Botezul este momentul crucial al vie ii. De aceea, s vr irea lui comport nu numai un ritual deosebit (n Molitfelnic: rnduiala primirii la ortodoxie a celor de alte credin e), dar i un fast aparte, o s rb toare la care trebuie s participe ct mai mul i membri ai comunit ii. Este extrem de important grija pentru primirea entuziast a unui nou venit matur n comunitatea cre tin . Preotul este r spunz tor de atitudinea p stori ilor s i. S-au semnalat, din p cate, i erori misionare, mai ales n ceea ce prive te ntoarcerea la ortodoxie a celor r t ci i temporar: este vorba de zelul unora de a le reaminti cu orice pre celor reveni i la credin gre eala pe care au f cut o. O dat cu botezul, noul venit devine membru cu drepturi depline al comunit ii; acest lucru este nt rit i prin administrarea concomitent a celorlalte dou taine de ini iere: Mirungerea i Euharistia. n cazuri speciale, cnd Biserica Ortodox recunoa te validitatea Tainei Botezului (s vr it anterior n numele Sfintei Treimi n alt confesiune), ritualul comport doar administrarea Sfntului i Marelui Mir, f r ns a tirbi cu nimic din importan a ntoarcerii sau convertirii la ortodoxie. Actul trebuie marcat, i n acest caz, de solemnitatea necesar , iar primirea noului venit n familia parohial ortodox respectiv trebuie s constituie un prilej de mare s rb toare. c) Roadele propov duirii: misiunea ortodox fa de eterodoc i

Dincolo de exemplul personal2, care trebuie s constituie o condi ie primordial a oric rui tip de misiune, se poate vorbi chiar de o ac iune consistent a ortodoxiei de propov duire a adev rului revelat, concretizat n misiuni ortodoxe pretutindeni n lume. Pe lng centrele tradi ionale, au nceput s se dezvolte Biserici ortodoxe pe arealuri extinse chiar i pe alte continente: n Asia ( ri ale fostei U.R.S.S., Japonia, China i Coreea); n Africa (pe lng Egipt i Etiopia, noi misiuni n Uganda, Kenia i Africa de Sud); n America de Nord (pn n ndep rtata Alaska) i America de Sud. Tot mai mul i etnici din Europa Occidental i central cunosc valorile ortodoxiei i ader la ele, existnd la ora actual comunit i ortodoxe bine nchegate de englezi, francezi, cehi, polonezi etc., avnd parohii aparte, mn stiri i chiar ierarhi proprii (ex.: P.S. Marc etnic francez n Sf. Sinod al B.O.R.). Toate acestea nu se confund cu puternicele comunit i ce constituie diaspora unor ri ortodoxe de tradi ie, precum Grecia, Rusia, Romnia sau Serbia. Cu to ii desf oar o misiune sus inut de promovare a dreptei credin e n spa ii de propov duire dificile, fie necre tine, fie c zute n letargia spiritual postmodernist . Cu att mai mult, rezultatele acestor misiuni sunt ncurajatoare. O alt latur a misiunii autentice este deschiderea ei ecumenic . Mai ales n plan religios (doctrinar, moral i cultic), orice valoare poate fi promovat numai raportndu-se la celelalte valori sau la non-valori cu care interac ioneaz . Conceptual, orice prilej de a-l propov dui pe Hristos restauratorul omului prin chenoz , jertf i nviere este o datorie evanghelic , de care nu trebuie s ne fie ru ine. ntruct exist , la

La emisiunea Credo (acum desfiin at ) se observau diferen e deranjante ntre dezordinea din inuta i exprimarea unor slujitori ortodoc i i elegan a unor pastori i propov duitori eterodoc i. 12
2

ora actual , o abordare diferit a ecumenismului, att din partea ortodoc ilor ca persoane, ct i la nivel de Biserici, e de dorit s preciz m urm toarele: 1.O evaluare sincer a mi c rii ecumenice conduce, inevitabil, la eviden ierea unor aspecte pozitive i negative, cum sunt: a)pozitive: -afirmarea valorilor ortodoxiei n contextul pluralismului confesional cre tin: apostolicitate, perenitate i stabilitate doctrinar pe filiera respectului fa cult i varietatea lor, stricte ea aplic rii normelor morale tradi ionale; -fixarea, de comun acord, a unor termeni i condi ii cu aplicabilitate n cmpul misiunii, n spirit de respect reciproc i combatere a prozelitismului; -cunoa terea i apropierea n plan doctrinar, moral i cultic lucru extrem de dificil, datorit diferen elor greu de surmontat. Se pot face, totu i, progrese pe unele planuri (redactarea Documentului B.E.M. Botez, Euharistie, Minister e un exemplu, de pild , pentru misteriologie); de aici i pn la atitudinea negativist , de respingere total pe care o au unii ultra-ortodoc i e cale lung . Invocarea unor prevederi canonice de interzicere a contactului cu ereticii este inconsistent : acestea se adreseaz cre tinilor simpli, nu teologilor sau ierarhiei. Sinoadele Ecumenice au ar tat tocmai disponibilitatea Bisericii spre dialog, pentru clarificarea adev rului; la ele participau i ereticii cu taberele lor, de pe pozi ii uneori foarte nalte (patriarhi de Constantinopol, de pild ). -fixarea unor pozi ii comune n probleme de larg interes, att religios (secularismul, ofensiva New Age, migra ia etnicilor necre tini etc.), ct i social, politic, economic etc. (ex.: combaterea terorismului). b)negative: - lipsa unui mesaj coerent unitar al ortodoxiei, datorit nen elegerilor ivite ntre Biserici i ri ortodoxe. Din p cate, e o caren major , care scade mult din puterea de afirmare a dreptei credin e. Convocarea unui sinod panortodox, a teptat ca eveniment vital i epocal, ntrzie de mai bine de un secol. ntre timp, racilele dintre unele conduceri biserice ti s-au ascu it. Exist ierarhi i chiar sinoade ntregi cu acuza ii reciproce de schism i erezie, mai ales n spa iul ex -sovietic i n raporturile rilor fost-comuniste cu diaspora. Chestiunea calendarului complic i mai mult lucrurile. - folosirea mi c rii ecumenice, nainte de c derea cortinei de fier, pentru activit i neconforme cu chestiunile religioase, pentru cunoa terea reciproc a realit ilor, n fapt diverse forme de spionaj, mai mult sau mai pu in divulgate. - insisten a unor pretin i cre tini de a legifera concepte nnoitoare n plan doctrinar i moral-social (hirotonia femeilor, c s toriile gay, eutanasia, clonarea etc.) au aruncat o umbr serioas asupra viitorului ecumenismului i au determinat retragerea unor Biserici ortodoxe din mi care. 2.Cu toate aceste minusuri, mi carea ecumenic are un rol benefic marcant pentru cre tinism. F r dialog, cre tinismul ar fi o religie moart . Hristos ne cere s nu ascundem lumina sub obroc (Luca 11, 33), ne cere s fim pescari de oameni (Marcu 1, 17). Iubirea aproapelui este, de asemenea, un deziderat fundamental. 3. Extrem de important este i dezvoltarea conceptului de ecumenism local, ce presupune
13

de Tradi ie, bog ia formelor de

deschiderea fiec rei Biserici spre dialog cu celelalte grup ri religioase ce activeaz n respectivul teritoriu.

B.O.R. a ntre inut bune rela ii cu celelalte culte din Romnia, mai ales n vremea comunist , cnd acestea erau impuse i supervizate de vechiul regim. Dup 1989, firesc, dialogurile au continuat, mai cu seam cu Biserica sor catolic , ajungnd s culmineze cu vizita istoric la Bucure ti a papei Ioan Paul II n mai 1999 (de i, practic, mocnesc diverse st ri conflictuale generate de preten iile privind retroced rile unor biserici c tre greco-catolici). Bibliografie: +Antonie Pl m deal , Biserica slujitoare, Sibiu, 1986; Barnes, Patrick, Non-ortodoc ii, Ed. Egumeni a, Gala i, 2004; Bi oc Alois, Preotul: identitate i misiune, Ed. Presa Bun , Ia i, 2000; Bria pr. prof. dr. Ion, Spre plinirea Evangheliei, Alba Iulia, 2002; Buono Giuseppe, Teme de misiologie: c ile misiunii ast zi, Oradea, 1996; Coman, Pr. Constantin, Ortodoxia sub presiunea istoriei, Ed. Bizantin , Buc., 1995; David, P.I.., Ecumenismul factor de stabilitate n lumea de ast zi, Ed. Gnosis, Buc., 1998, Dur , pr. prof. dr. Nicolae, Bisericile Europei i Unitatea european , ecumenism, reconciliere i unitate european , n S.T., 3-4/2001, Himcinschi, Mihai C., Misiune i dialog: ontologia misionar a Bisericii din perspectiva dialogului interreligios, Ed. Rentregirea, Alba Iulia, 2003; Meyendorff, Jean, Biserica Ortodox ieri i azi, Ed. Anastasia, Buc., 1996; Mure an, Asist. Dr. Radu Petre, Misiunea Misiologiei. Cteva considera ii actuale privind misiologia ortodox , n "Studii Teologice", seria a III-a, nr. 1, ianuarie-martie 2006; Nechita Vasile, Misiune i ecumenism, Ed. Vasiliana98, Ia i, 2005; +Nifon Mih i , Misiune i via , Ed. Asa, Buc., 2002; Piper, John, S se bucure popoarele! Suprema ia lui Dumnezeu n misiune, Ed. Cartea Cre tin , Oradea, 1998; Petraru Gh., Misiologie ortodox , vol.1 Revela ia divin i misiunea Bisericii, Ia i, 2002, Ploscaru Ioan, Apostoli i misionari, Timi oara, 2002.

2. MISIUNE

I PASTORA IE: DESCHIDEREA BISERICII C TRE NEVOILE SPIRITUALE II DE CONSUM -

ALE PROPRIILOR CREDINCIO I VICTIME ALE SOCIET POSTMODERNISTE a. Misiunea ierarhiei 1. Preliminarii

Valoarea misiunii clericale este dublat de asocierea ei cu pastora ia eficient . Hristos i alege apostolii spre a deveni pescari de oameni; le confer , n plus, o anumit putere pentru a reu i n r spndirea dreapt a Evangheliei: harul Duhului Sfnt (Lua i Duh Sfnt... Ioan 20,21-22). Dreptarul nv turii s n toase rezid , a adar, nu n puterea uman relativ i imperfect , ci n puterea lui Dumnezeu, care face pescuitul eficient (arunca i mreaja de-a dreapta... Ioan 21, 6). Discursul lui Gamaliel este elocvent: Dac nv tura lor este de la oameni... - Fapte 5, 38. De-a lungul istoriei Bisericii, membrii ierarhiei sacramentale au sem nat cuvntul lui Dumnezeu (Luca 8, 5) i nu s-au sfiit s m rturiseasc adev rul. Au polemizat cu p gnii, cu ateii i ereticii de toate
14

categoriile i au suferit pn la martiriu. Au ap rat predaniile, transmise fie prin viu grai (II Tesaloniceni 2,15), fie prin textul Scripturii. Au fost i sunt, a a cum am mai ar tat, urm tori ntreitei slujiri a Mntuitorului Hristos: chemarea de profet: se continu prin misiunea didactic a membrilor ierarhiei: cateheze publice i individuale, predici, omilii i discursuri ocazionale, dialoguri duhovnice ti cu p stori ii, dar i cu to i cei interesa i. O predic vie este clericul care, prin inuta sa i a familiei sale, impune respect i pre uire. demnitatea de mp rat: se continu prin misiunea pastoral a membrilor ierarhiei, care trebuie s -i conduc pe credincio i pe calea mntuirii. Fiecare cleric trebuie s fie urm tor al P storului celui Bun (Ioan 10, 11), s se impun ca lider spiritual al comunit ii, ca vector la care se raporteaz enoria ii, c l uzi i cu blnde e, sobrietate i distinc ie. slujirea de arhiereu: se continu prin misiunea sacerdotal a membrilor ierarhiei. Repetarea sacrificiului de pe Golgota n chip nesngeros, ca o mplinire a poruncii Domnului Hristos: Aceasta s-o face i ntru pomenirea Mea (Luca 22, 19) l aduce pe Marele Arhiereu n chip tainic n minile slujitorilor sfin i i i l ofer celor ce cred n El spre cre tere n har (har peste har Ioan 1, 16). Daruri speciale se ofer tot ca o rev rsare a harului, prin Sfintele Taine i ierurgii. 2. Repere misionare la nivel eparhial La nivelul eparhiei, modelul emblematic misionar trebuie s fie, f r ndoial , episcopul locului. El de ine att deplin tatea harului slujirii preo e ti (fiind pe cea mai nalt treapt a ierarhiei), ct i plenitudinea lucr rii pastorale, n calitate de conduc tor spiritual al comunit ii. Chiriarhul determin activ via a Bisericii, prin contactul nemijlocit cu preo ii i credincio ii. Canonic, este prev zut necesitatea vizit rii periodice a tuturor unit ilor de cult afiliate centrului s u eparhial (protoierii, mn stiri, parohii, schituri, capele, paraclise). Vizitele sunt prilejuri de a cunoa te realit ile de la fa a locului, intervenind acolo unde este cazul prin for a cuvntului, aplicnd, dup caz, m suri canonice cu acrivie sau acordnd dispense. Episcopul aplic n eparhia sa m surile, ordinele i regulamentele statutare hot rte n Sfntul Sinod, din care face parte de drept. Sfntul Sinod este autoritatea suprem a Bisericii, care se pronun n chestiunile de ordin pastoral-misionar, trasnd direc iile de activitate n acest domeniu. Chiriarhul este promotorul ecumenismului local, ntre innd n teritoriul p storit bune rela ii cu efii altor culte recunoscute de stat. O mare importan o are, la nivel eparhial, aparatul central aflat n subordinea indirect a ierarhului: vicar, consilieri, al i angaja i care onoreaz , prin comportament moral irepro abil, prin i

15

incoruptibilitate, prin cultura

i elocin a teologic , precum


3

i prin experien a duhovniceasc

administrativ , posturile pe care le ocup . 3. Repere misionare la nivel protopopesc

La nivelul protoieriilor, se pot investiga urm toarele direc ii ale misiunii: -coordonarea activit ilor misionare desf urate n parohii, ncurajarea i sprijinirea lor, remedierea deficien elor; -organizarea unor ac iuni specifice: ntlniri dese cu preo ii, conferin e, simpozioane, mese rotunde, cercuri misionare (grupate pe parohii nvecinate); -cunoa terea fenomenului sectar, interven ii prompte de sprijinire a preo ilor atitudinile antisectare. 4. Repere misionare la nivel parohial a)Preotul model misionar urm re te idealuri precum: -mntuirea sa i a p stori ilor s i obiectiv primordial, realizabil prin: -o via cre tin autentic , exemplar , f r abateri morale, impedimente canonice, vicii sau alte prilejuri de scandalizare a opiniei publice; -o slujire plin de tr ire duhovniceasc , lipsit de teatralisme, manifest ri folclorice sau, mai grav, forme de magie cu cele sfinte; -o continu preg tire teologic i intelectual , spre a fi, cu adev rat, lumina lumii... De un real folos sunt cursurile misionare i ob inerea gradelor preo e ti. -un discurs elevat, elegant, adaptat momentului i auditoriului; o bun capacitate spre dialog; -respectul fa de dogmele, rnduielile i canoanele Bisericii i respingerea ferm a oric ror tentative nnoitoare n plan tipiconal, liturgic i canonic. -practicarea filantropiei cre tine i a tuturor virtu ilor (exemplul personal); orientarea spre mplinirea poruncii iubirii aproapelui, condamnarea egoismului i a navu irii pe seama credincio ilor simpli; -ndrumarea fiilor duhovnice ti cu competen i r bdare. Preotul ca paroh are, n plus, urm toarele ndatoriri: -p streaz un climat de bun n elegere cu ceilal i preo i, cu consiliul i comitetul parohial; -organizeaz ac iuni culturale i filantropice; i credincio ilor n

Unele cazuri care se abat de la aceste norme, sub pretextul primatului experien ei n administra ie, sunt cu totul regre tabile, izolate i n curs de eradicare. Oricum, ofensiva unei p r i a mass-media asupra Bisericii conduce la demascarea celor nevrednici i aplicarea m surilor canonice potrivite. 16

-conduce forme specifice ale misiunii parohiale: biblioteca parohiei, a ez mintele culturale sau filantropice; -gestioneaz cu acurate e fondurile ncredin ate, printr-o strict orientare financiar-contabil ; -biserica, cimitirul, casele parohiale, cur ile, gardurile etc. vor fi n perfect stare de ordine i cur enie. Preotul conslujitor are urm toarele sarcini specifice: -sprijin ini iativele i lucr rile desf urate n parohie; -gestioneaz , n calitate de pre edinte al comitetului de pangar, bunurile ncredin ate, asigurndu-se combaterea speculei, evaziunii, sabot rii monopolului Bisericii i altor infrac iuni. Aprovizioneaz pangarul cu m rfuri variate, sporind astfel impactul misiunii Bisericii; -coordoneaz , n calitate de responsabil al cimitirului parohial, activit ile specifice, n spiritul legisla iei biserice ti i laice n vigoare. Familia preotului are o mare importan pentru misiune. n acest sens ar trebui s se analizeze periodic, de c tre forurile ierarhice biserice ti, impactul misionar pe care-l realizeaz membrii familiei preotului4. Pericolul este smintirea credincio ilor, iar consecin ele pot fi imprevizibile. Recomand ri: -participarea activ a membrilor familiei preotului la via a Bisericii; frecven implicare n organizarea ac iunilor specifice prin comitetul parohial; -preoteasa trebuie s fie un exemplu pentru femeile din parohie, iar copiii preotului exemple pentru tinerii bisericii; -desf urarea unor activit i incompatibile cu slujirea preo easc este interzis membrilor familiei preotului; n mod indirect, i preotul este asociat acestora. Mai ales cnd rezultatele financiare conduc spre opulen , criticarea ntregii familii de c tre comunitate devine o perspectiv cert (chiar dac preotul se declar neimplicat). Rela iile dintre preo ii din parohii se bazeaz pe dragoste cre tineasc -alternan a strict a protiei liturgice; -respectarea coordonatelor spa iale impuse de chiriarh (sectoarele parohiale). Prin colegialitate, se pot efectua anumite servicii i n alte sectoare, cu acordul preotului deservent de sector (n afara slujbelor ce in de respectarea duhovniciei, care se pot s vr i n orice situa ie sau loc, cnd se impun cu necesitate ex.: spovedania i mp rt ania). -tactul i diploma ia: n cazul unor eventuale diferen e de opinii ntre preo i, insurmontabile la nivel tetea-tete, n nici un caz nu se va proceda la antrenarea credincio ilor n aplanarea situa iei care, inevitabil, se mpart astfel n tabere ci se va apela la medierea din partea forurilor ierarhic superioare (nti la protoierie, apoi la centrul eparhial). -mp r irea fr easc a unor beneficii rezultate din mpreuna slujire: prinoase, bunuri mobile i imobile, precum i gestionarea echilibrat a fondurilor privind ntre inerea acestora. Administrarea sfntului l ca , a caselor parohiale i a altor edificii
n perioada interbelic , exista un chestionar extrem de interesant privind inspec iile de la parohii; ntre rubricile acestuia, se g seau i ntreb ri referitoare la familia preotului, la locuin a acestuia, implicarea gospod reasc etc. 17
4

bun la sfintele slujbe,

i respect reciproc. Se impun:

Acestea sunt o adev rat oglind a preotului (preo ilor). ntre inerea lor presupune: -respectul pentru sacru, oglindit n grija fa altarului i a obiectelor din el ; -ordinea i cur enia exemplare; -respingerea oric rei forme de kitsch absolut obligatorie, mai ales la monumentele vechi6; -iluminare, sonorizare, sistem antiefrac ie discrete i cu bun sim ; -ngrijirea cur ilor, aleilor, gardurilor, a hotelor pentru lumn ri, a toaletelor publice; -cur enia cimitirelor, aranjarea mormintelor, eliminarea construc iilor amplasate ilegal, verificarea permanent a probit ii morale a angaja ilor i firmelor partenere; -buna gospod rire a caselor parohiale i anexelor acestora; -o bun comunicare cu enoria ii, printr-un avizier care s transmit date esen iale privind programul slujbelor, contactarea preo ilor, toate evenimentele desf urate n parohie; 5. Slujirea misionar n spa ii speciale: penitenciar, spital, armat , cimitir Probleme misionare specifice: a)penitenciar -con tientizarea st rii de p c to enie -implicarea de inu ilor n activit i misionare -combaterea prozelitismului sectar n nchisori b)spital -prezen a activ a preotului n spital, printre pacien i i medici7; Cunoa terea temeinic permanant prin dialoguri, cateheze i predici, a unor teme precum: -atitudinea cre tin fa de boal ; -problema suferin ei: cauze i remedii. Tratare diferit a subiectului, att din perspectiva intelectualului (medicului), ct i a omului simplu;
Sunt interzise: p trunderea laicilor n altar, f r binecuvntare i lipsi i de evlavia necesar (ex.: cei ce efectueaz diverse pl i na ii la botez i cununie, membri din familia decedatului - la nmormntare etc.; neinstrui i, ace tia pot depune bani deasupra proscomidiarului sau chiar pe sfnta mas !), depozitarea pe sfnta mas a unor obiecte ce nu corespund sfin eniei locului (ochelari, pix, pomelnice, bani, ceas etc.). 6 Cultura enoria ilor trebuie educat , n unele situa ii, de c tre preot. El i sf tuie te cu tact fiii duhovnice ti s mpodo beasc biserica numai cu acele obiecte asupra c rora el nsu i gireaz nainte. Din p cate, mul i preo i sunt lipsi i ei n i i de cultur ... Propunem cercetarea cazurilor prin protoierii i recomandarea frecvent rii unui curs de estetic i art cre tin de c tre cei afla i n culp . 7 Nu la morga spitalului pndind deceda i pentru a le face pogribania sau z bovind la plimbare prin cimitire sau prin parohii citadine (uneori cu largul concurs al preo ilor de enorie, care nu fac fa solicit rilor, dar nici nu cedeaz n che stiunea rearond rii teritoriale). 18
5

de manipularea i p strarea Sfintelor, evlavia fa

de sfin enia

i tratarea

-nv

tura cre tin despre moarte: ncurajatoare pentru muribund, dac accept s - i cultive, m car la

sfr itul vie ii, cele trei virtu i teologice; -administrarea unor sfinte taine: spovedit, mp rt it, maslu; -combaterea prozelitismului sectar din spitale; -denun area unor practici imorale: interzicerea iehovist a transfuziilor sau transplanturilor, pruncuciderea de orice fel (inclusiv n starea embrionar ), eutanasia, ncurajarea homosexualit ii prin schimbare de sex etc. c)armat -prezen a activ a preo ilor n cmpul misionar ncredin at ( i nu n alt parte); -cunoa terea bun a aplica iilor solicitate, preg tirea unor teme specifice i prezentarea lor la in struc ii, mbinnd latura teoretic i cre terea duhovniceasc ; -dialoguri vii, constructive, cu ceilal i militari (n func ie de grad, vrst , preg tire); -st pnirea cuno tin elor doctrinare privind necesitatea ap r rii vie ii, a patriei, a credin ei nea mului; semnifica ia cinstirii drapelului, imnului, importan a jur mntului militar. Combaterea tuturor doctrinelor eretice privitoare la aceste aspecte; -denun area practicilor imorale, a abuzurilor i atrocit ilor. d)cimitir -cimitirul nu trebuie privit ca pe o feud 8, iar slujirea misionar de aici nu se rezum la taxarea celor afla i n necaz, transformnd cultul mor ilor ntr-un fel de prestare de servicii cu iz folcloric; -oamenii vor fi ncuraja i s cultive rela ii de filia ie duhovniceasc fa trebuie participe la via a parohiilor din care fac parte; -se impune cu necesitate colaborarea cu preo ii din parohii i respectarea dorin ei familiei de a-i invita pe ace tia la slujbele din capele; -atitudinea preo ilor de cimitir trebuie s fie sobr 6. Misiunea monahilor, ast zi. nstr inarea din lume nu trebuie s Monahismul poate i trebuie s fie sinonim cu lipsa de receptivitate la problemele acesteia. ca o cale direct spre i distins , iar inuta ngrijit 9. de bisericile de care apar in, ei

revigoreze misiunea, ntruct se prezint

Am auzit un preot de cimitir sf tuindu-i pe oameni s nu-l cheme pe preotul lor paroh la o nmormntare, pe motiv c acolo este parohia lui. 9 La un cimitir vestit al Capitalei a devenit deja ntrist toare imaginea unui slujitor (intens m ediatizat cu prilejul unor funeralii celebre), purt tor de ghiul i unghii lungi la degetele mici de la mini. Este, pe deasupra, i sfid tor la adresa confra ilo r preo i care ndr znesc s -i atrag aten ia asupra comportamentului s u inadecvat. Se a teapt interven ia forului ierarhic tutelar. 19

ndumnezeirea dup har a omului. Astfel, solu iile pentru mntuire se ofer de c tre cei competen i, cei ce se afl deja pe drumul c tre ob inerea ei. Iat cteva dintre acestea: -mistica ortodox sau frumuse ea tr irii n Hristos, experimentat de monahi, poate fi mp rt it i celorlal i cre tini, ca deschidere c tre rug ciune, post, ascez , medita ie, nfrnare. Mai mult sau mai pu in, omul simte nevoia unei deveniri n plan mistic; important este ca ortodoxia s ofere aici resursele ( i este cea mai n m sur s o fac ), i nu M.I.S.A., Bahai, Medita ia Transcendental sau Sahaja Yoga; -timpul dedicat slujirii lui Dumnezeu, a lecturii i a lucrului organizat imprim echilibru i pentru via a cre tinului obi nuit; -mn stirile sunt vetre de cultur i spiritualitate, oaze de lini te i centre ale rug ciunii permanente. Vizitarea lor de c tre pelerini poate fi un bun prilej misionar; -duhovnicii mbun t i i ai mn stirilor sporesc zestrea misionar a acestora; -ne a tept m la o implicare mai profund a monahilor n studiul teologic, n promovarea unor direc ii misionare i ap rarea dreptei credin e de atacurile sectare. b. Misiunea credincio ilor: apostolatul social. 1. Preliminarii: necesitatea misiunii preo iei universale Laicii sunt poporul lui Dumnezeu (de la gr. Laos=popor): semin ie aleas , preo ie mp r teasc , neam sfnt, poporul agonisit, pe care l-a chemat Dumnezeu din ntuneric la lumina Sa cea minunat (I Petru 2,9). Voca ia laicilor pentru slujire i relev cel mai nalt con inut n participarea la Sfnta Liturghie (prezen a lor activ e absolut necesar ). Sunt purt tori ai harului i urm tori poruncii de a-L vesti pe Hristos celorlal i oameni, adu i astfel la cuno tin a Evangheliei mntuirii. Tr iesc inevitabila tensiune ntre existen a n lume i neapartenen a la lume10. Misiunea lor se constituie n ceea ce nc din vechime Biserica a cunoscut sub numele de liturghia de dup liturghie. 2. Misiunea organelor parohiale a)Adunarea parohial Format din to i cre tinii parohiei, domnii avnd drept de vot, iar doamnele nu sunt excluse de la participare. Fixeaz cele mai importante strategii privind misiunea parohiei i dezvoltarea ei, alegnd consiliul i comitetul. Pre edinte: parohul. b)Consiliul parohial
.P.S.Prof. Dr. Nifon Mih i , Misiologie cre tin , curs pentru uzul Facult ii de Teologie, Edi ia a II-a, Editura ASA, Bucure ti, 2005, p. 90. 20
10

Format din preo i, cnt re i un num r de 7-11 domni. Pre edinte: parohul. Gestioneaz toate activit ile misionare i administrative. Recomandare: alegerea membrilor s respecte categoriile socio-profesionale i de vrst ; este o cinste de care ar trebui s se bucure numai cre tinii practican i modele de tr ire cre tin . c)Comitetul parohial Format din preo i i doamnele din parohie cu prezen sfntului l ca i a altor edificii. activ la biseric . Pre edinte: parohul. Se implic

misionar n slujirea caritativ a parohiei, organizarea evenimentelor (Pa te, Cr ciun, hramuri), ngrijirea

d)Alte organisme parohiale -Comitetul de pangar, prezidat de preotul conslujitor aprovizioneaz pangarul cu c r i misionare de actualitate ( i alte instrumente de folos n misiune). -Comitetul de tineri echipa misionar a viitorului. -Edificii funda ionale sau caritabile: azil, gr dini , after-school etc. Se organizeaz dup statute proprii, sub stricta supraveghere a organelor parohiale i centrului eparhial. e)Angaja ii laici (cnt re , ngrijitor etc.) Reprezint , la rndul lor, parohia, deci trebuie s fie modele de moralitate cre tin , distinc ie, evlavie i sobrietate. Li se va interzice antrenarea n discu ii calomniatoare la adresa preo ilor sau a Bisercii, i precum i polarizarea credincio ilor n nuclee de interese. La angajare, se vor selecta numai candida i nevicio i (exclus: tutunari, alcoolici, desfrna i, scandalagii). Aten ie: o dat angaja i, greu le mai poate fi desf cut contractul de munc ! 3. Profesorii de religie Au un rol extrem de important. De ei depinde formarea genera iilor ce vin ca slujitori i misionari ata a i Bisericii. Pentru eficientizarea acestui proces, mai sunt necesare: -formarea unor cadre didactice bine preg tite spre a face fa -preponderen a studierii temelor misionare; -fixarea unor criterii de evaluare flexibile i dinamice, spre ncurajarea studiului i receptivitatea materiei Religie n rndul elevilor;
21

unui nv

mnt religios de tip formativ;

-aplicarea unor mbun t iri ale programelor analitice i manualelor;

-o colaborare permanent cu parohiile, spre a-i face pe elevi s n eleag rostul preotului duhovnic n via a lor i semnifica iile particip rii lor la actul liturgic. 4. Tinerii i implicarea lor misionar Recomandare: polarizarea tineretului activ n parohii n cadrul unui comitet special, aflat sub directa ndrumare a preo ilor. Tinerii vor fi implica i n ac iuni misionare: organizarea de ac iuni culturalreligioase, cateheze, ntlniri cu personalit i ale vie ii religioase, excursii, tabere i pelerinaje, coruri, editarea unui buletin parohial sau a unor bro uri cre tine, construirea i sus inerea unui site internet al parohiei, buna gospod rire a sfntului l ca mici, se pot amenaja spa ii de joac 5. Mass-media Rela ia Bisericii cu mass-media este foarte important pentru misiune. Este cunoscut impactul publicitar asupra maselor. Acesta poate fi de dou feluri: a)publicitate pozitiv : mediatizarea unor evenimente religioase, s rb tori, pelerinaje la sfinte moa te, inaugurarea unor edificii religioase, implicarea Bisericii n societate, participarea Bisericii la via a cultural , r spunsurile Bisericii la provoc ri de natur contemporan. b)publicitate negativ : mediatizarea unor tiri denigratoare la adresa Bisericii sau slujitorilor ei. Fenomenul a luat amploare n ultima vreme; este alarmant i trebuie tratat cu toat r spunderea. Posibile cauze: secularizarea i ateismul omului postmodern, autosuficient, precum i asaltul mediatic denigrator al opozan ilor ortodoxiei: grup ri, culte i secte ce urm resc nvr jbirea religioas (condamnat de Constitu ie!). Remedii: interdic ia dat clericilor de a ap rea n fa a mass-media, f r acordul episcopului locului; cunoa terea fenomenelor negative i eradicarea lor nainte ca ele s devin scandal de pres ; mediatizarea deopotriv i a aplic rii unor sanc iuni canonice fa de reprezentan ii Bisericii divulga i de pres cu abateri; n cazul unor acuza ii nefondate, Biserica ia atitudine cu fermitate, demascnd minciuna, calomnia sau alte infrac iuni de pres . Bibliografie: +Antonie Pl m deal , Preotul n Biseric , n lume, acas , Sibiu, 1996; Bejan Sorin, Misiunea Bisericii: ntre obiceiuri i Sfnta Tradi ie, Buc., 2004; Bel, Valer, Unitatea Bisericii n teologia contemporan : studiu interconfesional ecumenic, Limes, Cluj, 2003; Idem, Misiune, parohie, pastora ie, Ed. Rena terea, Cluj, 2002; Benga, pr. dr. Daniel, Familia preotului: aspecte teologice, canonice i pastoral-misionare, n G.B., LVII, 9-12/2002; Bi oc, Alois, Predicarea cuvntului lui
11

i a altor spa ii sau edificii apar innd Bisericii. Pentru ei, se

pot organiza: serb ri speciale, manifest ri sau competi ii sportive, alte jocuri i concursuri. Pentru cei i leag ne11.

politic , economic

etc. Dinamica acestor

prezent ri trebuie s contureze imaginea unei Biserici vii, puternice i implicate n rostuirea vie ii omului

Se vor respecta prevederile legale privind p strarea ambientului aflat n proximitatea sfntului l ca . 22

Dumnezeu: teologie, misiune, formare, Ed. Sapien ia, Ia i, 2001; Bria Ion, Liturghia dup liturghie: misiune apostolic i m rturie cre tin azi, Ed. Athena, Buc., 1996; Idem, Orientarea misionar a parohiei, n G.B., Nr. 1/1997; Durlea Ionel, Ghid teologic i misionar, Bucure ti, 2000; Himcinschi, Mihai C., Biserica i societatea: aspecte misionare ale Bisericii n societatea actual , Alba Iulia, 2006; Iosu M. Constantin, Institu ia duhovnicului: voca ie, formare i misiune. Tez de doctorat; Nechita i Vasile, Pentru o misiologie practic , Ia i, 2005; Niculcea, pr. lect. Adrian, Parohia ortodox Bucure ti, 2006; Sandu, pr. lect. Dr. Dan, Teologia i practica misiunii n Biseric

implicarea ei n nevoile comunit ii, n B.O.R., nr. 9-12/2004; +Nifon Mih i , Misiologie cre tin , azi. O tratare comparativ , n Teologie i via , nr. 5-8/2002, Trinitas, Ia i; Tia, Arhim. Teofil, Elemente de pastoral misionar pentru o societate postideologic , Alba Iulia, 2003; Idem, Rencre tinarea Europei? Teologia religiei n pastorala i misiologia occidental contemporan , Alba Iulia, 2003; * Cre tinii laici: identitate i misiune, Ed. Sapientia, Ia i, 2001, *Pastora ie i misiune n Biserica ortodox : tematica pentru cursurile pastorale i de ndrumare misionar a clerului, conform Hot. Sf. Sinod nr. 572/1998, Ed. Ep. Dun rii de Jos. II ASPECTUL DEFENSIV AL MISIUNII: AP RAREA DREPTEI CREDIN E DE R T CIRILE ETERODOXE A. STRUCTURA RELIGIOAS A POPULA IEI ROMNIEI. CUNOA TEREA FENOMENULUI SECTAR I. PROZELITISMUL Este furtul de adep i (credincio i) practicat de unele culte, confesiuni sau secte, n detrimentul Bisericilor tradi ionale sau altor grup ri religioase. Furt=infrac iune, deci presupune folosirea unor mijloace necinstite: publicitatea negativ , violen , n elare, antaj, specul etc. Etape: 1. 2. 3. 4. cercetarea terenului (culegerea de informa ii despre credincio i, preot, via a bisericeasc ) r spndirea noii nv catehizarea personal convertirea (botez, jur mnt) turi i denigrarea celei tradi ionale (publicitatea negativ )

Durata: ntre cteva zile i c iva ani Se intervine (de c tre misionarul ortodox): 1. profilactic 2. pe parcursul celor 4 etape 3. ulterior acestora
23

Aten ie: P r sirea Ortodoxiei nu se face dintr-o dat , ci n urma unui amplu proces prozelitist, care poate dura chiar ani de zile, n care se produce ndoctrinarea cu nv turile noii religii perioad n care cei n cauz nu abandoneaz leg turile cu Biserica-mam dect progresiv. Concomitent, ei poart discu ii cu preo i i teologi slab preg ti i, care nu reu esc s combat cu argumente solide, logice, biblice i patristice obiec iile sectare puse n discu ie. Bibliografie: Petraru Gheorghe, Ortodoxie i prozelitism, Trinitas, Ia i, 2000; T nase Lauren iu, Modalit ile de racolare a noilor adep i, specifice sectelor religioase, n G.B., 1996, Nr. 1-4. II CAUZE COMUNE ALE APARI IEI I R SPNDIRII CULTELOR, MI C RILOR, GRUP RILOR RELIGIOASE I SECTELOR Din punct de vedere dogmatic, f rmi area religioas contemporan , cu referire implicit i la

cre tinism, i are cauza n libertatea gre it n eleas de c tre om, dar l sat de Creator pentru a ar ta perfec iunea crea iei (Facere 1, 31).Este vorba, dup cum tim, de o perfec iune relativ , c ci att omul, ct i cosmosul, trebuie s r spund chem rii de a parcurge un proces de devenire, de transfigurare, de asem nare cu Dumnezeu dup har (n cazul omului). Sectele i, n general, toate grup rile religioase derivate din cre tinismul autentic sunt expresia mplinirii faptice a pildei neghinelor, rostit de Mntuitorul (Matei 13, 24-43), precum i a profe iei Sfntului Apostol Pavel: Va veni o vreme cnd nu vor mai suferi nv nv tura s n toas , ci i vor alc tui

turi dup poftele lor, i- i vor pleca urechile dup basme (II Timotei 4,3). Analiznd apari ia i dezvoltarea sectelor i grup rilor religioase eterodoxe, identific m mai multe

tipuri de cauze: A. Cauze religioase:

1. Lucrarea vr jma ului diavol. Acesta umbl ca un leu r cnind, c utnd pe cine s nghit (I Petru 5,8). Ispititorul apare ca arpe n Eden, dar Tradi ia consemneaz i alte metamorfoz ri ale lui, mergnd pn la a lua chip de nger de lumin sau chiar chipul Maicii Domnului. A fost dintru nceput pierz tor de oameni (Ioan 8,44). Una dintre ispitele ncercate asupra lui Hristos a fost chiar aceea de a-L ndemna s i se nchine. 2. Trufia de a fi lider religios. Este tot o arm veche a diavolului, cu care a ncercat s -i conving pe oameni nc din vechime. n V.T. avem revolta lui Core, Datan i Abiron contestatarii lui Aaron i Moise (Numeri, cap. 16), popii mincino i din vremea lui Ilie. n N.T. avem exemplul fariseilor, care- i arogau, cu f rnicie, merite religioase, dar pe care Hristos i nfiereaz prin celebrele Vai-uri. Hristos nsu i este ncercat: De e ti tu Fiul lui
24

Dumnezeu (Matei 4,6). Sfntul Antonie cel Mare este, la rndul s u, smerit n urma vedeniei n care i se arat sfin enia covr itoare a unui om din lume. 3. Promovarea unor concepte nnoitoare n credin . Este una din cauzele religioase importante. De multe ori, cre tinismul autentic este acuzat de un tradi ionalism rigid, fiind incapabil s recepteze noi orient ri, promovate, ns , cu frenezie de c tre secte. Ex.: noua poc in , preo ia femeilor, acceptarea cuplurilor homosexuale etc. n trecut, o influen major o aveau concep iile filozofice promotoare de nnoiri; ast zi asist m la o l rgire a paletei de sfere de influen asupra religiilor tradi ionale: n Biserici caut s p trund turi diverse cercuri de interese, politice, sociale sau economice, cu tot felul de reforme. Ereziile, n general, sunt prezentate drept concepte nnoitoare ale credin ei, nv noi, pretins revelate. 4. Tradi ionalismul exagerat sau credin a oarb . Paradoxal, aceasta e o cauz a f rmi rii religioase, i nu a p str rii unit ii de credin . Bigotismul tradi ionalist, orientarea religioas care nu e luminat de ra iune favorizeaz sectarismul. Pe de o parte, cre tinul habotnic are tendin a de a- i judeca semenii mai pu in credincio i dect el i astfel cade n cursa grup rilor anarhice, separatiste sau cu tendin e centrifuge; pe de alt parte, el nu este cu totul imun la atacurile venite din exterior, din partea sectelor care ncearc s -l elibereze de sub jugul Tradi iei. 5. Refuzul adev rului revelat sub form de dogme. n multe situa ii, formul rile dogmatice dep esc puterea de n elegere a min ii umane limitate sau vin n contradic ie cu logica omeneasc (ex.: dogma Sfintei Treimi, dogma unirii ipostatice). Antinomiile limitat i paradoxurile sunt, ns , numai pentru mintea noastr imperfecte, ntruct la Dumnezeu toate-s cu putin considerate formul ri

(Matei 19,26). Liderii sectari au

speculat, ns , acest domeniu i au propus o alt ofert doctrinar , cu pretinse justific ri logice ale afirma iilor lor, dar logica lor omeneasc este n contradic ie flagrant cu Scriptura i cu Tradi ia. 6. Necredin a unor slujitori, care consider artistic sau dramatic voca ia preo easc o manifestare folcloric , o (teatru circ). Aten ie i la evlavia fals ; sectarii tiu s

deconspire! Magia cu cele sfinte, deschiderea c r ii, acatistele cu anumite scheme pentru c tig sigur, comer ul unor amulete (cum ar fi Epistoliile apocrife .a.) au efectul de a alimenta atacurile sectelor. B. Cauze sociale 1. Existen a unor grupuri sociale aparte, formate din membrii unui cult anume (microgrupuri profesionale, mai ales cele de meseria i particulari: instalatori, zidari, tmplari etc.). Grupuri etnice: rromii lui Cioab penticostali.
25

2. Pretinsa nerespectare de c tre Bisericile tradi ionale a drepturilor, libert ilor

demnit ilor umane i cet ene ti este extrem de speculat de sectele de azi. Sectele cer reprezentan ilor cre tinismului autentic i promoveaz ele nsele cu insisten : emanciparea femeii (hirotonirea/ordinarea) acceptarea p catelor contra firii (libert i sexuale). Pe scar larg , de la Reform ncoace, este r spndit i aplicat conceptul preo iei universale. 3. Dorin a de mbog ire a liderilor sectari. Mul i dintre ace tia speculeaz adep ilor lor naivitatea sau i- i construiesc prin intermediul grup rilor pe care le nfiin eaz

patroneaz adev rate imperii financiare, gestionnd averi uria e. Ex.: - n trecut: Anania i Safira (Fapte, cap 5), c tig torii de bani n numele lui Hristos, de care vorbe te Sf. Pavel (II Cor. 11,20). n prezent, sectele se organizeaz dup sistemul investi ional practicat de toate ntreprinderile capitaliste: i fac publicitate, aduc ajutoare, Biblii i alte publica ii gratuite, ofer job-uri n str in tate, pentru ca, n final, s - i scoat investi ia din: zeciuieli (adventi tii), buna-speran (iehovi tii), cotiza ii i obliga ii sacre (2% la Ananda Marga). 4. Contrastul ntre luxul unor slujitori ai Bisericilor tradi ionale i s r cia enoria ilor este o cauz social clasic ; st la baza apari iei protestantismului: na terea noilor Biserici protestante a fost nso it de puternice fr mnt ri sociale (de ex.: r scoala anabapti tilor lui Thomas Mnzer). Diferen a ntre opulen a ar tat de unii slujitori biserice ti i starea pauper a p stori ilor lor favorizeaz demersurile liderilor sectari, care se folosesc de sloganuri comuniste i na ionalist-populiste. 5. Implicarea unor Biserici tradi ionale n ac iuni politice, militare, economice; transformarea unor Biserici (mai ales Protestante) n institu ii social filantropice, f r o tr ire religioas autentic . Biserica=concubina statului. C) Cauze morale 1. Sectele acuz Bisericile tradi ionale fie de promovarea unei morale prea rigide, fie a uneia prea permisive. Avem, a adar, pe de o parte, secte imorale (M.I.S.A.) sau, pe de alt parte, secte vinovate de extremism moral (hl tii, scape ii). 2. Prozelitismul n familie. Odat convertit un membru al unei familii, i ceilal i sunt poten iale victime. Aten ie la c s toriile mixte! 3. Imoralitatea unor slujitori, frauda specula); lipsa m surilor coercitive fa D) Cauze culturale
26

i ho ia, nenregistrarea n eviden ele financiar-contabile de cei vinova i (inactivitatea unor consistorii).

parohiale a sumelor ncasate, manevrarea de fonduri i obiecte f r justificare (contrabanda i

1. Incultura n orice domeniu, dar, mai ales, cea teologic determin pe unii s se erijeze n cunosc tori i interpre i speciali, deasupra autorit ii biserice ti competente (ex.: clarv z torii). 2. Refuzul Revela iei: Evanghelia e considerat o nv tur omeneasc , Tradi ia e complet negat . 3. Negarea meritului avut de Biseric n dezvoltarea culturii universale; accentuarea unor aspecte negative secundare (ex.: inchizi ia) acestea pot fi imputate persoanelor n cauz , nu Bisericii n sine, care e infailibil . 4. Incultura slujitorilor biserice ti. 5. Pretinsa culturalizare i specularea setei de cunoa tere (curiozit ii): sectele in cursuri de limbi str ine, patroneaz institu ii de nv Lanseaz iehovist ). E) Cauze maladive 1. Afec iunile psihice de care sufer liderii sectari: obsesii, manii, depresii, paranoia, delir, misticism boln vicios, nclina ia spre obscurantism; stressul i angoasele tinerilor debusola i. 2. Refuzul asisten ei sanitare i al unor forme de tratament medical (transfuzii, transplant, vaccinuri etc.) 3. Izolarea social i afecteaz iremediabil psihic i fizic pe adep ii sectari. 4. False concep ii privind s n tatea mintal (yoga) sau fizic (regimuri de hran , bioenergii, posturi speciale, interdic ii alimentare). Bibliografie: Achimescu, Nicolae, Noile mi c ri religioase, Ed. a II-a, Ed. Limes, Cluj, 2004; de Longchamp, Jean Paul, n umbra sectelor, Ed. Curierul Dun rii, Buc., 2000; Mayer, Jean-Franois, Sectele: neconformisme cre tine i noi religii, Ed. Enciclopedic , Buc., 1998; Nechita Vasile, Maladiile necredin ei i misiunea Bisericii, Ia i, 2004; Picard, Catherine, Fornier, Anne, Secte, democra ie i mondializare, Ed. 100+1 Gramar, Buc., 2006; Srbu, pr. dr. Corneliu, Originea i r spndirea sectarismului. Cauzele apari iei i expansiunii mi c rilor sectare, Tip. Arhidiec. Sibiu, 1945; Tache, pr. conf. Dr. Sterea, Portretul ereticului i al schismaticului dup Sfin ii P rin i, n G.B., LIX, 1-4/2003; Vernette, Jean, Sectele, Ed. Meridiane, Buc., 1996; * Fenomenul sectelor sau al noilor mi c ri religioase, Ed. Presa Bun , Ia i, 2004; * Secte i grup ri pseudo tiin ifice: aspecte psihosociologice, Ed. Inst. de Ecologie Social i Protec ie Uman Focus, Buc., 2002. mnt, se implic n procesul de alfabetizare a rilor s race. invita ii cre tinilor autentici, pentru a asista la adun ri, la alte ritualuri (botez,

nmormntare), la congrese (iehoviste) sau ceremonii festive (comemorarea mor ii lui Isus

III. PRINCIPALELE FORMA IUNI RELIGIOASE PREZENTE PE TERITORIUL ROMNIEI


27

Potrivit ultimului recens mnt (2002), structura religioas a popula iei Romniei se prezint astfel: ortodoc i: 86,8%, romano-catolici: 4,7%, reforma i: 3,2%, penticostali: 1,5%, greco-catolici: 0,9%, unitarieni: 0,3%, musulmani: 0,3%, mozaici: 0,1%, evanghelici (Confessio Augustana): 0,1%. i celelalte 8 culte recunoscute de lege au, fiecare, mai pu in de 1% adep i. Doar 0,1% s-au declarat atei i tot 0,1% nu i-au declarat religia. CULTELE NECRE TINE DIN ROMNIA Cultele necre tine din Romnia, admise de lege, sunt: Cultul mozaic i cel musulman. 1. CULTUL MOZAIC Rela iile dintre ortodoc ii romni i evreii de pe teritoriul Romniei au fost sub cele mai bune auspicii pn la apari ia legionarismului, n secolul trecut. De influen politic, mi carea legionar fascist i puternic sprijinit i-a revendicat de la nceput apartenen a la ortodoxia militant , existnd repere

pentru a considera multe din ac iunile ei ca fiind de tip terorist fundamentalist. Pus fortuit sub protec ia Arhanghelului Mihail, beneficiind i de aportul unor clerici ortodoc i membri sau simpatizan i, Legiunea s-a dorit a fi expresia faptic a chatarsis-ului apocaliptic al r ului, realizat prin sabia de foc a Arhanghelului. n conceptul de r u ce trebuia anihilat intrau, de-a valma, to i opozan ii mi c rii: institu ii ale statului, partide politice, organiza ii i secte religioase, culte i etnii. De la nceput trebuie precizat c Biserica Ortodox Romn ca institu ie nu a rela ionat cu mi carea legionar , iar majoritatea ortodoc ilor romni i-a p strat toleran a i buna colaborare cu semenii indiferent etnie sau orientare religioas . Din p cate, datorit dictaturii politice, precum i conjuncturii istorice nefavorabile (iminen a r zboiului i, mai apoi, izbucnirea lui), Biserica Ortodox Romn nu s-a situat nici pe o pozi ie de condamnare ferm a legionarismului i sus in torilor lui, fapt care i-a atras acuza ia de colabora ionism. n cmpul misionar, ne confrunt m cu r spndirea de produse literare licen ioase, care acord un nemeritat rol negativ ortodoxiei n ac iunile de persecutare a unor grup ri religioase de c tre legionari; i parc repro urile venite din partea unor lideri evrei p lesc n fa a unor produse gen Credin a adev rat a pastorului baptist Iosif on (Oradea, numeroase edi ii) sau bro urile iehoviste Martorii lui Iehova din Romnia sau Martorii lui Iehova ndeplinind n unitate voin a lui Dumnezeu pe ntregul p mnt. Revenind la cultul mozaic, trebuie men ionat i faptul c prezentarea pogromului fascist-legionar contra evreilor dep e te mult limitele realit ii; f r a contesta eviden a lui, se impune disocierea fenomenului de interesele vindicative mercantile i nf i area propor iilor sale reale12. n timpul comunismului, rela iile dintre Biserica Ortodox Romn i Cultul mozaic s-au desf urat sub bune auspicii. Re ine aten ia figura emblematic a rabinului ef Moses Rosen.
12

A se vedea Prof. Dr. Ion Coja, Protocoalele Kogaionului, Ed. ara Noastr , Bucure ti, 2004. 28

n prezent, nu se semnaleaz interac iuni de natur prozelitist . O aten ie special trebuie acordat publicit ii f cute cultului de c tre personaje din lumea show-biz (Mihaela R dulescu), migra iei muncitorilor romni n Israel, intensific rii pelerinajelor romne ti la locurile sfinte, dar i focarelor de conflict i terorismului interna ional, avndu-i drept inte pe evrei. 2. CULTUL MUSULMAN Dup secole de existen zbuciumat , n care romnii au f cut fa nu numai inten iilor otomane

politic expansioniste, ci i unei ofensive a mahomedanismului, care a produs att martiri (Sf. Brncoveni), ct i aposta i (Mihnea Turcitul), R zboiul de Independen musulmanii din Romnia duc un trai de colaborare pa nic . n zilele noastre, misionarii ortodoc i se confrunt cu urm toarele situa ii speciale: invazia unor credincio i musulmani din rile arabe, mai cu seam n perioada imediat urm toare formarea unor familii mixte: femeile ortodoxe evenimentelor din 1989, a avut drept consecin pu in copiii sunt crescu i n religia tat lui. terorismul interna ional i prezen a trupelor romne ti n zonele de conflict (nejustificat inclus Romnia ntre intele r zbun rilor fanaticilor musulmani. migra ia musulmanilor n Europa i cre terea num rului de apar in tori ai acestui cult, prin ac iuni prozelitiste incluznd: promovarea exemplului personal, a respectului fa altor principii de via enun ate de Coran. de unitatea familiei, a i n Romnia s-au tip rit bro uri de promovare a i criticabil , din punct de vedere ortodox) au atras mnia unor grup ri fundamentaliste, care au a adus mult a teptata pace, att n plan geostrategic, ct i confesional. ntr-un areal bine definit (cu preponderen , n Dobrogea), ortodoc ii i

c s torite cu musulmani sufer pierderea identit ii religioase: dac nu trec la mahomedanism, cel

mahomedanismului cu descriere a valorilor Coranului i tent de convertire a ortodoc ilor romni. Not : ntre cultele necre tine, pot fi considerate i cele pseudo-cre tine, precum Martorii lui Iehova. Bibliografie: Al-Tantawi, Ali, Introducere general n islam, Ed. Islam, 1998. CULTELE NEOPROTESTANTE DIN ROMNIA Vom analiza, pentru fiecare cult n parte, din punct de vedere misionar, un scurt istoric, un sumar de doctrine eretice specifice, elemente de organizare i de ritual, p trunderea i dezvoltarea lui n Romnia, factori de proliferare prozelitist 1. CULTUL CRE TIN BAPTIST A) Scurt istoric
29

i contracararea lor.

Deriv din secta anabapti tilor, nfiin at de Nicolas Storch i influen at puternic de Thomas Mnzer, fost adept al lui Luther, care, n 1517 se desparte de el, numindu-l carne ghiftuit pentru c nu a promovat Reforma i n sfera social . Are loc un r zboi r nesc, ncheiat cu nfrngerea lui Mnzer n 1525. nv turile anabapti tilor: necesitatea botezului din nou, prin scufundare, nu prin stropire t g duirea Bibliei: adev rata Revela ie ra iunea erau contra st pnirilor lume ti Raiul p mntesc de 1000 de ani Hristos simplu om Tainele comemorative

1532 se r scoal sub conducerea lui Thomas Backhold. Reorganizator: Simon Menon, care face o c l torie misionar n Europa. Apari ia bapti tilor n forma actual e legat de numele lui John Smith pastor puritan care, n 1608, emigreaz din Anglia n Olanda. Se ridic mpotriva botezului pruncilor i va sfr i atras de menoni i. Un adept al s u, Thomas Holwys, revine n Anglia i va nfiin a prima Biseric Baptist la Londra. Se vor diviza n dou grupuri: Bapti tii generali (ai lui Holwys, promovau conceptul de mntuire universal ) i Bapti tii particulari (ai lui Henry Jakob, credeau n mntuirea prin predestina ie). Se unesc n 1791, dar vor cunoa te multe alte diviz ri. B) Doctrina C) Cultul zi dedicat : duminica ( i unele s rb tori) casa de rug ciune: sal , cu baptister, balcon, instrumente ora de rug ciune i ora biblic , pigmentate cu cnt ri (instrumentale i corale) Cina: o dat pe lun
30

sola scriptura, sola gratia, preo ia universal cred n Sf. Treime condi iile mntuirii: 1. sola fide (f r fapte), 2. poc in a Simboluri: Botezul (rezervat adul ilor) i Cina Domnului cu pine frnt Biserica nev zut ; rug ciuni numai pentru vii Eshatologie: milenarismul, starea intermediar a sufletelor pn la Parusie i vin

Cununia nu Tain , ci act solemn: cnt ri, ur ri, predic Serviciul nmormnt rii acas , cu predic i rug. pentru vii, nu pt. mor i

D) Organizare Alian a Baptist Mondial , cu sediul la Washington, din 1905 Federa ia Baptist European 1948 Cei mai numero i n S.U.A.: Conven ia de Nord i cea de Sud Ramuri dizidente: 1. Biserica menonit (continuatorii anabapti tilor, au p truns i la noi) 2. Bapti tii de smb t (proveni i din mozaici i adventi ti) 3. Bapti tii unitarieni (neag Sf. Treime) 4. Bapti tii vechi (au predestina ia rigid ) 5. Bapti tii fr iet ii (de culoare) 6. Bapti tii femeilor mironosi e au botezul pruncilor i ierarhie feminin 7. Bapti tii cufund tori 8. Bapti tii celor 6 porunci (un cod V.T.+N.T.) E) P trunderea i dezvoltarea n Romnia Karl Scharschmit primul baptist ce emigreaz n Romnia i fondeaz o biseric baptist la Bucure ti n 1856 Augustin Liebig boteaz , n 1865, mai multe persoane n Dmbovi a Antol Novak i Mihaly Kornay r spndesc mi carea n Bihor, Arad, Trgu Mure , apoi n Dobrogea Adorian absolvent al Seminarului Baptist din Hamburg devine pastor la Bucure ti 1921 primul Congres la Buteni (Arad) Figureaz n Legea Cultelor din 1928, ilegali ntre 1942-1944, recunoscu i n Legea Cultelor din 1948. Ast zi: Uniunea Bisericilor Cre tine Baptiste din Romnia, cu 2 Facult i (Buc. i Oradea) i 3 licee: Buc, Timi oara, Cluj. Au 110.000 de adep i. Organizare: filii, biserici, comunit i, uniune. Uniunea condus de un Comitet, ales de Congres. Revista: ndrum torul cre tin baptist F) Prozelitismul baptist Promoveaz expresia: poporul baptist cuprinznd nu numai proprii adep i, ci i reprezentan ii altor culte (poten ial converti i). Cultivarea afectivit ii i sensibilit ii: spectacole, botezuri, c s torii, excursii, ziua mamei, ziua copilului, majorat, ac iuni sociale.
31

Job-uri dedicate: muzicieni, medici, ingineri, profesori. Fac prozelitism la locul de munc (datorie fa de Hristos). Meserii, burse, ajutoare, plec ri n S.U.A. Imne cntate n locuri publice: sta ii feroviare, case sindicale sau de cultur . Fac parte din Alian a Evanghelic din Romnia, mpreun cu Evangheli tii i Penticostalii; folosesc Biblia Cornilescu, de in Editura Stephanus. Mijloace moderne audio-video, coruri de adul i i copii (noti ti!); carte: Cnt rile Evangheliei.

2. CULTUL PENTICOSTAL SAU BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLIC

A) Istoric 1901 ntemeietor: Carol Parham, pastor baptist din Kansas sus ine c asupra sa i a unui grup de 13 persoane s-a pogort Duhul Sfnt i au nceput s vorbeasc n limbi Se r spndesc mai ales n S.U.A. (California), Norvegia, Germania B) Doctrina Botezul cu ap nu este suficient: se des vr e te prin botezul cu Duh Sfnt, care confer daruri: vorbirea n limbi, vindec ri, profe ii. El se s vr e te cu su f r punerea minilor, nainte sau dup botezul cu ap . Revela ia deschis : R pirea Bisericii la Parusie, Mileniul, Satan legat, apoi dezlegat, nvierea p c to ilor, judecata. Ritualuri: ungerea cu untdelemn a bolnavilor, consacrarea pastorilor i a caselor de rug ciune, prin punerea minilor. Vorbirea n limbi, nso it de tremur turi, spasme, salturi, b t i din palme, plns. A a-zise limbi ngere ti- bolboroseli. Duhul Sfnt creatur , loc iitorul lui Hristos pe p mnt. Text invocat: I Cor. 14,2: n limb insuflat , nu vorbe te oamenilor, ci lui Dumnezeu n compara ie cu: Fapte 2, 1-12: apostolii au vorbit oamenilor, n peste 15 limbi. Adev rul e c n Corint nimeni nu i-ar fi n eles, dac ar fi vorbit n limbi str ine. Motiva ia glosolaliei: predicarea Evangheliei la neamuri.
32

Marcu 16, 17-18: n limbi noi vor gr i adic necunoscute Fapte 10, 44-46: i p gnii vorbesc n limbi i ei sunt chema i I Cor. 12, 28-30: Oare to i vorbesc n limbi? restric ie, nu limbi inexistente I Cor. 13,8: Darul limbilor va nceta este o harism , cu efect limitat la perioada apostolic . Glosolalia a avut 3 scopuri: r spndirea rapid universalit ii cre tinismului. Ren Poche, n cartea Lucrarea Duhului Sfnt descrie, printre alte manifest ri penticostale: smucituri violente, ipete, l tr turi, le inuri. nrudi i sunt quakerii. C) R spndire pe glob Grup ri i frac iuni: 1. Credin a Apostolic 2. Adun rile lui Dumnezeu 3. Biserica lui Dumnezeu 4. Biserica Penticostal a Sfin ilor 5. Biserica Elim 6. Biserica Evangheliei depline 7. Penticostalii negri 8. Biserica Apostolic de ziua a aptea (n Romnia la Cluj) 9. Biserica lui Dumnezeu Apostolic botezat cu Duhul Sfnt Universali tii (n Romnia la Arad) 10. Biserica Nou Apostolic (condus de Apostoli-Patriarhi) D) n Romnia Primul penticostal Pavel Budeanu, ar dean ntors din S.U.A. dup 1910. Ion Bododea pastor baptist din Br ili a devine eful Bisericii lui Dumnezeu Apostolice. Prima cas de adunare a so ilor Bradin (1922). Interzi i n 1925 i 1942, dar recunoscu i dup 1944. Au un Seminar la Buc. (Cotroceni), din 1976. Revista lunar : Buletinul cultului penticostal. Fac parte din Alian a Evanghelic , de in Stephanus. Organizare: adun ri, comunit i, uniune. Se remarc rromii lui Cioab . Primii ca num r ntre neoprotestan ii din Romnia: 1,2%. E) Cult
33

i eficient a Evangheliei, demonstrarea puterii cre tinismului, ar tarea

Botezul copiilor mari (s n eleag c Hristos este Mntuitorul lor personal). Cina: cu azim i must se s vr e te f r deosebire de dat . Dup Cin sp larea picioarelor; C s toriile numai ntre penticostali; Ordina ia pastorilor i diaconilor n unele comunit i, i femei; Zi: duminica; D ri c tre Cezar, jur mntul acceptate cele c tre autorit i. F) Prozelitism Colabor ri suspecte de corup ie cu unele autorit i locale: amplasarea de case de rug ciune f r autoriza ie; Bro uri; Oferirea darurilor Duhului; Vindec ri divine, care uneori eludeaz Atacuri la adresa Ortodoxiei; Atragarea membrilor familiilor i cunoscu ilor; Foarte mul i adep i copii i tineri. tiin a medical ;

3. CULTUL CRE TIN DUP EVANGHELIE I CRE TINII DUP SCRIPTUR A. EVANGHELI TII Cultul evanghelist apare n Elve ia, n sec. XIX; se numesc Chrtiens. Zic c nsu i Hristos este ntemeietorul lor. Au un amestec din doctrina zwinglinian , calvin , baptist . a) Specific doctrinar Botezul e unul, dar are 3 fe e: a)cu ap b)cu Duh Sfnt (concomitent sau ulterior fa Botezul la maturitate
34

de cel cu ap )

c)botezul n moartea Domnului starea cea mai nalt de sfin enie

Cina (masa) Domnului act comemorativ la care Hristos este de fa . Se face cu pine (simbol al unit ii Bisericii) i vin. Parusia are 2 etape: 1. tainic : Hristos va veni s r peasc Biserica i nu va atinge p mntul; numai Biserica l va vedea. 2. public , la 7 ani de la r pire. Satana va fi legat 1000 de ani (mp r ia p cii pe p mnt). Du manii vor fi nimici i, iar drep ii nvia i. 3 categorii de participan i la mileniu, dup Apoc. 20,4: scaunele de domnie i judecat , sufletele martirilor i cei ce nu s-au nchinat fiarei i n-au primit semnul ei. 4 judec i: - a celor credincio i n cer - a celor afla i n via la Parusie, cnd vine Mileniul - a p c to ilor, la sfr itul Mileniului - a diavolilor 3 ceruri: - atmosfera - stelele / acestea la judecat vor arde - raiul, rezervat ngerilor i drep ilor La Parusie se va face convertirea iudeilor ca o nviere din mor i. b) n Romnia Primul evanghelist este misionarul englez Broadbent, apoi elve ianul Franois Bernay, care ine adun ri n Bucure ti (P- a Gala i) i i se al tur personalit i precum Negruzzi i Br iloiu. Sora sa, Sarah Bernay, i evanghelizeaz pe sa ii din R nov, Codlea, Sibiu, Cisn die. n 1909, fam. Bernay e expulzat . Sarah se refugiaz la Rusciuc, p strnd leg tura cu evangheli tii romni. Evanghelizarea este continuat de oameni simpli, condu i de Ioan Petrescu. n 1912, arhitectul elve ian Buhrer se stabile te la Ploie ti, unde nfiin eaz o adunare i prezint autorit ilor spre aprobare un statut. Grigore Fotino Constantinescu se autointituleaz primul predicator evanghelist romn. Fiu de ofi er, st 4 ani n Elve ia, se ntoarce, dar, odat cu nceperea r zboiului din 1914, se retrage la Ia i, unde deschide o cas de rug ciune, numindu-se predicator evenghelist ef. Noua grupare se r spnde te cu repeziciune n Moldova, Basarabia i Bucovina. Scoate revista Buna Vestire, iar colaboratorul lui de la Bucure ti, Gh. Teodorescu, editeaz revista Via a i lumina i bro uri care expun doctrina Cre tinilor dup Evanghelie. B) CRE TINII DUP SCRIPTUR n timpul primului r zboi mondial, apare gruparea Cre tinii dup Scriptur , condus de preotul ortodox apostat Tudor Popescu, care, mai apoi, va fuziona cu Cre tinii dup Evanghelie (1937).
35

La biserica Sf. tefan Cuibul cu barz (Bucure ti) au activat: pr. Tudor Popescu i cnt re ul Dimitrie Cornilescu. Pentru a sc pa de ncorporare, Cornilescu intr n monahism i se stabile te nu la o mn stire, ci la mo ia prin esei Calimachi Raluca de la St nce ti Boto ani, unde traduce Biblia in varianta care-i poart numele ( i care va deveni n scurt vreme cartea de c p ti a tuturor sectelor). Apoi, se ntoarce la Bucure ti, unde, mpreun cu pr. Tudor Popescu, aplic metode neoprotestante n biseric : renun la cult, in edin e duminicale serale, practic rug ciunea liber n Cotroceni, pe care-l vor dedica noului cult. Fuziunea ntre Cre tinii dup Evanghelie i Cre tinii dup Scriptur este men ionat n Legea cultelor, ele numindu-se Ramura 1 i Ramura 2. Diferen e: cei din Ram.1 au botezul exclusiv pt.adul i i accept instrumentele n cult; ceilal i nu. R spndire: mai ales n Bucure ti i Ploie ti. n Banat: Andra Gh. c)Cult -Case de rug ciune -educa ia copiilor se face n adunare -intrarea n comunitate se face n urma catehiz rii: l-ai primit pe Domnul Isus ca Mntuitor al t u personal? -zi: duminica. Serviciul include, att diminea a, ct i dup mas : rug ciuni, Cina Domnului, ora de evanghelizare. -unele s rb tori, dup influen tudorist , inclusiv n cinstea sfin ilor -servicii cultice i n prima s pt mn a anului, n s pt mna mare precum i miercuri i joi seara. -cultul e condus de presbiteri -nu au zeciuieli, ci dona ii benevole. -Comunitatea: Adunarea local . O dat pe an are loc Conferin a religioas (a Adun rilor). d)Prozelitism -Rela ii cu str in tatea: campanii de evanghelizare ale Evangheli tilor str ini pe stadioane -0,2% adep i -Alian a Evanghelic , Stephanus -atragerea membrilor familiilor -convingerea celor nesiguri n credin -distribuirea gratuit de Biblii (Cornilescu) edi ii integrale sau fragmentare. i tlcuirea proprie a Scripturii. Cornilescu se retrage i pleac din ar , iar Tudor Popescu e caterisit i cump r , mpreun cu R. Calimachi, un imobil

36

4. CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A APTEA A) Istoric Denumire: de la adventus venire i ziua sabatului = nv Venirea a 2-a, numit legat de conceptul de mileniu. Mileni tii apar nc erezie. Prezicerea Parusiei: -anul 1000 -Fifth Monarchy Men (n timpul lui Cromwell) -Swedenborg (Biserica Noului Ierusalim) pretinde, n 1743, c a descoperit lumea spiritelor bune i rele. Aici, sus ine el, au avut loc a doua venire i judecata n 1757. Adventismul: 1831 William Muller fermier baptist din Massachusetts a nceput s predice despre sfr itul lumii: parusia i mileniul, calculate de el a se petrece n 1843. Calcul bazat pe textul Daniel 8,14: cur irea templului peste 2300 de zile, n elese drept ani, socoti i de la 457 .Hr. (robia babilonic ) = 1843. Anul trece f r a se petrece nimic, dar un discipol al lui Muller, Samuel Snow, sus ine c e o gre eal de calcul, iar data exact e 10 octombrie 1844, pentru c anul mozaic ncepe toamna. Data e cunoscut ca nebunia de la Boston- mul i i vnd averile, a teptnd nfrigura i parusia. Muller recunoa te c s-a n elat. Se creeaz derut ; au loc diviz ri. Continuatoarea lui Muller va fi metodista Hellen White, cunoscut Hristos a venit, dar pe nori. Influen at de c pitanul de vas Joseph Bates, ea are revela ia Sabatului. 1860 Conferin a General se nfiin eaz Biserica Adventist de Ziua a aptea. White are, n continuare, peste 2000 de viziuni, pn la moarte (1915). Va fi numit de adep i spiritul profetic. B) Doctrine i practici specifice -Parusia n chip nev zut n 1844 = cur irea Sanctuarului ceresc lucrare de judecat ce se va ncheia odat cu timpul l sat pentru poc in oamenilor. -Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. -credin a n Sf. Treime
37

turi doctrinare de baz din secolul I. Sub o form simbolic , sus in

i Parusie (de la paristimi gr.) a preocupat dintotdeauna pe cre tini. Este strns

hiliasmul i unii dintre P rin ii i Scriitorii Biserice ti, dar, nc de la nceput, acesta este considerat

cu dezechilibre psihice. Ea

reinterpreteaz textul Daniel 8,14 n sensul cur irii sanctuarului ceresc. Deci, calculul n-a fost gre it;

-egalitatea legii V.T. cu cea a N.T. Consecin e: sabatul, zeciuiala, mnc ruri curate i necurate, ab inerea de la alcool i tutun. -Botez la maturitate -Predica: necesar (prozelitism) -sufletul e muritor -Cina Domnului cu azim picioarelor. -la sfr itul mileniului, cei drep i nvia i n cer coboar pe p mnt, iar satana i p c to ii nvia i sunt distru i. ncepe acum raiul p mntesc. Nu cred n iad i chinuri ve nice. C) Organizare n lume 80 de Uniuni, 10 Diviziuni i, mai presus, Conferin a General , cu sediul la Washington din 1862. De in: 5 universit i n S.U.A., 4500 de coli, 500 de spitale i clinici, 30 de avi oane i nave, 40 de fabrici, 50 de edituri. Fostul pre edinte R. Reagan adept. D) n Romnia 1870 Pite ti: Mihail Czechowski i, mai apoi, Toma Aslan 1881 Sarighiol, Dobrogea: etnici germani i rusul Babienco 1900-1906 Bucure ti: Petre Paulini (student la medicin ) i ofi erii Demetrescu i Panaitescu, to i coli i la Seminarul Adventist n Germania 1907 prima Conferin adventist 1920 primul Congres, care genereaz Uniunea Comunit ilor Adventiste, organizat , mai apoi, n 6 Conferin e, dup Bucure ti). 1942-44 interzi i, apoi vor figura n Legea cultelor din 1948. Organizare actual : comunitatea, conferin a i uniunea de conferin e. Publica ie: Curierul adventist E) Cultul Case de rug ciune cu: amvon, baptisteriu, scaune, loc pt. cor, org , instrumente, instala ii moderne Zi: smb ta care ncepe de la apusul de vineri Vineri seara: cntece, rug ciuni, citiri, predic Smb t : dim.: ora de rug ciune, coala de sabat i predica
38

i must (simboluri), se face de 4 ori pe an, unit cu rnduiala sp l rii

provinciile istorice romne ti. De in un Seminar la Foc ani (actualmente, la

Dup -mas : o or special (de rug ciune, muzical , pt. caritate sau pt. familie prin rota ie) Botez la majorat, printr-o singur scufundare Cina o dat la 3 luni, smb ta. Cei ce se mp rt esc anun acest lucru printr-un bilet sau prin ridicarea minii. Se une te cu sp larea picioarelor, pe perechi (b rba i cu b rba i i femei cu femei). Cununia: duminica sau n alte zile (nu smb ta). Serviciul nmormnt rii: acas + cimitir Punerea minilor: smb ta, se efectueaz de c tre juriul de pastori. Ordina ia se d F) Prozelitism -Actualizarea studiilor biblice -Burse tinerilor studio i: Conservator, Medicin etc. -speculeaz frica de Eshaton -Control asupra adep ilor: mutarea cu domiciliul se face numai cu scrisoare de recomandare -Nu se admit c s torii mixte, ci numai cu convertirea prealabil a so ului /so iei -sistem educa ional: coala de sabat -cinstirea ostentativ a smbetei: afi e, solicit ri privind programarea unor examene sau alte activit i duminica, nu smb ta. -microgrupuri profesionale echipe de meseria i care nu lucreaz smb ta -oferte de job-uri n Spania, S.U.A., Israel -concerte, spectacole G) Diziden e Adventi tii reformi ti (n Romnia Gh. Catan , n Ardeal) Profetul Satmari din Piatra Neam familii edenice Bibliografie: Armour, Michael D., Ph.D., Un ghid al Bibliei pentru ncep tori, Ed. Charta, Sf. Gheorghe, 2000, Bunaciu, Ioan (bap.), Istoria r spndirii credin ei baptiste, Ed. Univ. din Buc., C lug reanu M., Adventismul i dreapta credin , Tip. Mn. Neam u, 1924, Chiric , pr. Petru, Feri i-v de adventi ti, evangheli ti, bapti ti i mileni ti, Tipografia cooperativ , Ia i, 1930, Dan Paul (bap.), Adev rul despre mi carea adventist , Ed. Alfa-Omega, Bucure ti, 2002, David, Diac. Prof. Dr. Petre I., Misiunea cre tin ast zi. Neoprotestan i vechi i noi. Secte religioase i grup ri anarhice, n G.B., An L (1992), Nr. 1-3; Deheleanu, pr. Petre, Manual de Sectologie, Arad, 1948, Idem, Glossolalia sau vorbirea n limbi ca dar harismatic, Ed. Ep. Aradului,1949, Felea, pr. Ilarion, Ereticii i r t cirile lor doctrinare, Ed. Romnia cre tin , Buc., 1999, Heijkoop Henk L.(ev.), Scrisori c tre tineri, G.B.V., Dillenburg, 1991; Ilie, arh. Cleopa, C l uza n credin a ortodox , Ed. Ep. Romanului, 2000, Menzies W., Horton S. (pent.), Doctrine
39

i femeilor.

biblice. O perspectiv

penticostal , Ed. Life Publishers, Oradea, 1999,

Moise Antal, Doctrina i

misiunea baptist din perspectiva ortodox , Bra ov, 2004; Moldovan, Aron, Doctrine biblice, Centrul adventist de resurse i documentare, Cernica, 2004, Moldovan, Vilhelm, Manualul doctrinelor biblice A.Z. ., Ed. Via i S n tate, Buc., 1992, Panaghiotidi, P., R t cirea penticostalilor, ed. Orthodoxos Kypseli, 1993, Popovici, Petru (ev.), E ti sigur?, Ed. Liga Bibliei, Buc., 2004; Pyle, dr. Larry (bap.), Stop mersului la biseric ! Modelul de a fi Biserica lui Hristos, Ed. Shalom, Oradea, 2002; Simeon, pr. Adrian, Biserica, sectele i fra ii mincino i, Ed. Pelerinul, Ia i, 1997, Smith, Uriah (adv.), Explica ia profe iilor lui Daniel i Apocalipsa, f. ed. i loc, 2001, Tache, Sterea, Credin i misiune, Ed. Sf. Arhiep. Buc., i 1999, on, Iosif (bap.), S ne cunoa tem crezul, 1998, Weber, Max, Les sectes protestantes et lesprit du capitalisme, Ed. Flammarion, Paris, 2000; White, Ellen G. (adv.), Hristos, lumina lumii, Ed. Via s n tate, Buc., 2002, (sau, mai aproape de titlul original: Idem, Tragedia veacurilor, Ed. Via 1981), Idem, Calea c tre Hristos, Ed. Prisma, Tg. Mure , 1999. MI C RI DIZIDENTE N LUMEA NEOPROTESTANT 1. ADVENTI TII REFORMI TI Diziden n cadrul Cultului Adventist de ziua a aptea Hellen White spiritul profetic i-a ales 12 femei profetese. ntre ele se impune Margaret Rowen din Los Angeles. Ea pretinde c White i-a descoperit noi secrete: refuzul nrol rii n armat pentru p strarea eternei p ci, inutilitatea c s toriei, interzicerea consumului de carne. Cultura este de la Antihrist. Se p streaz , evident, cinstirea sabatului. Prezen i n Europa: Germania i Romnia (un sas Kramer) Exist la umbra Cultului Adventist de Ziua a adev rului. Sunt demasca i de Petre Paulini, n cartea sa Profe i fal i i profe i mincino i. Folosesc multe din scrierile lui White; adesea sunt confunda i cu adventi tii de ziua a aptea. Mai nou, promoveaz regimul lacto-vegetarian prin publica ii, c r i i re ele de magazine naturiste de tip Plafar. Bibliografie: Nicolici, D., Adventi tii de ziua a aptea i Mi carea de Reforma iune, Ed. P zitorul Adev rului, 1933, 2. MARTORII LUI IEHOVA Alte denumiri: studen i n Biblie, mileni ti, russelli ti.
40

i s n tate,

aptea; difuzeaz bro uri: Solul misionar i P zitorul

a) Istoric Fondator: Charles Taze Russell presbiterian de nuan conceptul de Armaghedon, mileniul. Strnge, n 1872, primii studen i n Biblie. Acord o mare importan V.T. Specificul acestei grup ri: predilec ia pentru calcule ale Parusiei. Exemple: 1874 primul e ec, dar i prima consolare: Hristos vine ca un fur. 1875 de la 625 . Hr. anul robiei i ultimul jubileu, se adaug 50 de jubilee (2500 de ani), pentru a se ajunge la Mileniu Marele Jubileu. 1878 nviaz i apostolii, la 3 ani i de la venirea n duh i ast zi, iar ncheierea ei este iminent . Calculele pt. acest 1914 o nou venire pe nori, Hristos i strnge ale ii (144.000) cu care va guverna din cer peste paradisul p mntesc. Aceast lucrare continu an se bazeaz pe textul Apoc. 12, 6-14 echivalen a ntre 1260 de zile i sintagma: o vreme, vremuri i jum tate de vreme. For nd lucrurile (considernd pluralul vremuri ca dual), iehovi tii adun : 3 timpuri i , care trebuie socotite n cele 1260 de zile, rezultnd un timp = 360 de zile. 7 timpuri = 360x7=2520 zile (606 .Hr. 1914 d.Hr.). 1925 noul lider, Rutherford, afirm : starea de lucruri a lui Satan diavolul se va termina pn cel mai trziu la 31 decembrie 1925. Calcul: primul jubileu al lui Moise a avut loc n 1575 .Hr. Adunnd 70 de jubilee (3500 de ani) rezult anul 1925. 1975 propus de un alt lider, N.H. Knorr. Calcul: de la facerea lumii pn n 1975 sunt fix 6000 de ani (cele 6 zile ale crea iei), care se continu cu odihna milenist (ziua a 7-a). 2000 i fascineaz pe iehovi tii de rnd; capii, ns , sunt re inu i. Dup attea e ecuri, prefer o variant ambigu : sfr itul lumii va veni pn la trecerea genera iei aflat n via pe nori. De la apari ia lor, iehovi tilor le sunt interzise manifest rile, datorit orient rilor lor antisociale i antina ionale. Rutherford i al i lideri au fost nchi i ntre 1916-1919, datorit ndemnurilor antimilitare. Vor interpreta acest fapt ca pe o mplinire a profe iei apocaliptice a martorilor credincio i, care vor nvia dup 3 zile i (Apoc.11,11). B) Doctrina -numele lui Dumnezeu Iehova prezent n traducerea lor eretic a Bibliei (New World Translation) de 7210 ori -nu cred n Sf. Treime -Hristos e cel mai mare om care a tr it vreodat . Anterior ntrup rii, dar i dup aceasta, e confundat cu Arhanghelul Mihail
41

pietist , apoi adventist. Bogat, c l tore te la

Locurile Sfinte i- i sistematizeaz primele idei doctrinare: iminen a sfr itului lumii, inexisten a iadului,

n 1914, anul venirii lui Hristos

-Duhul Sfnt energie impersonal -calculeaz parusia, eviden iaz semnele ei, sus in frenetic mileniul mp r ie p mnteasc de 1000 de ani -nu cred n suflet, nici n iad i chinuri -nvierea ale ilor din memoria divin -mp r irea celor mntui i n clase: 144.000 de martori vor guverna n cer cu Hristos, restul pe p mnt -citesc i interpreteaz Biblia asiduu, n special c r ile Daniel i Apocalipsa, cu descrieri terifiante: Armaghedonul r zboi final ntre bine i r u -nu cinstesc pe Maica Domnului, sfin ii, moa tele -neag crucea; afirm c Hristos a fost r stignit pe un par -nu au s rb tori i sunt foarte ostili att celor cre tine (Pa te, Cr ciun), ct i celor laice -nu au Sf. Taine -prozelitismul cerin expres ; ridicat la rang de dogm C) Practici ce contravin moralei cre tine -interzicerea transfuziilor, a altor tratamente medicale, vaccinuri, transplanturi -refuzul ap r rii patriei: guvernarea mondial regatul lui Iehova, nerespectarea drapelelor, imnelor, refuzul exercit rii dreptului la vot; -izolarea social , refuzul contactelor cu nemartorii n afara ntlnirilor prozelitiste -acuza ii de posedare demonic interna ionale D) n Romnia -ardeleanul Ioan B. Sima, ntors din S.U.A. n 1920 primul promotor; n 1927 i d seama de r t cirea milenist -preiau organiza ia ungurii Kiss i Szabo -interzi i ntre 1927-1944 i 1948-1989 -ncearc s organizeze un congres mondial la Bucure ti n 1996 respins -recunoscu i drept cult n 2000 E) Prozelitism -n familie i societate vizite celebre pentru studii gratuite ale Bibliei la domiciliu -unele semnale de violen , prectici imorale -revistele cu cel mai mare tiraj de pe glob: Turnul de veghere i Trezi i-v !, bro uri, pliante, c r i
42

a tuturor organiza iilor religioase, sociale, politice, na ionale

-cartea: S aducem argumente din Scripturi manual de prozelitism -congrese megalomanice pe stadioane -sistemul educa ional: coli particulare, forme de grupare impuse, respingerea internatelor colare -restric ii: T.V., P.C. (pentru membri); folosirea lor pt. publicitate F) Cult - 5 adun ri /s pt mn , dedicate preg tirii activit ilor prozelitiste: ntrunirea de serviciu, minister teocratic, ntrunirea public , Studiul Turnului de veghere, Studiul de carte -cl diri: S lile Regatului -congrese -prozelitism normat: rapoarte de teren -nunta, nmormntarea prilejuri prozelitiste -comemorarea mor ii lui Isus ntlnire anual cu un numeros public -botez n piscine, la congrese - recunoa terea drept cult religios tendin de autodeterminare, strne te mnia unor aripi extremiste (ex.: diziden a Asocia ia Credin a Adev rat a Martorilor lui Iehova din Romnia cu sediul la Cluj, care repro eaz , n principal, organiza iei-mam , tocmai acest tip de colabora ionism cu statul satanizat). Bibliografie: Scrieri despre Martorii lui Iehova: Pr. dr. David Pestroiu, Ortodoxia n fa a prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. Insei Print, Buc., 2005, Idem, Martorii lui Iehova sunt ei cre tini?, Ed. Romnia cre tin , Buc., 1999; Constantinescu erban, N zbtii teologice sau falsa m rturie a a a zi ilor martori ai lui Iehova, G.B.V., Dillenburg, 1990; Mure an, Asist. Dr. Radu Petre, Martorii lui Iehova pe calea institu ionaliz rii. Problema adapt rii unui discurs sectar, AFTOUB 3 (2003-2004), p. 555-573. coala de

C r i iehoviste ap rute n romne te (editor: Societatea Watch Tower): Tu po i tr i ntotdeauna n paradis pe p mnt(1986), Cuno tin a care conduce la via a ve nic (1995), S vin regatul t u!, Tinerii se ntreab : r spunsuri practice (1993), S aducem argumente din Scripturi (1989), Cum a ap rut via a, prin evolu ie sau prin crea ie? (1988), S ne apropiem de Iehova (2002), Cel mai mare OM care a tr it vreodat (1995), Securitate mondial sub domnia Prin ului P cii (1990), Ce ne nva n realitate Biblia? (2005), S acord m aten ie profe iei lui Daniel!(1999), Biblia Cuvntul lui Dumnezeu sau al oamenilor? (1991), Exist un Creator care se intereseaz de voi? (1998), Profe ia lui Isaia lumin pentru ntreaga omenire (vol. 1-2, 2000), Cartea mea cu relat ri biblice (pt. copii, 1983), Apocalipsul
43

grandiosul s u apogeu este aproape! (1991). Biblia iehovist : Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi. Noul Testament: Scripturile grece ti cre tine. 3. Nazarinenii

-numi i i poc i i -urma ii celor ce practicau nevoin ele n pustia Iordanului actualmente n pustia lumii a) Istoric Ioan Iacob Wrz es tor din Basel - i Samuel Frlich comerciant -vedenii, viziuni, comentarii inspirate, comunic ri cu ngerii -dictarea de la Duhul- 1830 corecteaz reformatorii anteriori -formeaz comuna nazarinean -1850 se prime te din cer o scrisoare de la Apostolul Ioan: Hristos s-a dezbr cat de trup anterior n l rii. -3 epoci: a Tat lui pn la Iisus, a Fiului pn la 1826, a Duhului (a noii Biserici) -lideri i adep i cunoscu i cu epilepsie i schizofrenie b) Doctrina lui Wrz: -neag Sf. Treime -Hristos a le inat pe cruce -familia este un p cat c) Frlich Pastor calvin la Basel Doctrina: -poc in a obligatorie -botez ntre 7-14 ani; dup botez, p cat nu mai exist omul nu mai poate p c tui
44

1825 pretinde c i s-a ar tat nsu i Dumnezeu 1832 trece la baptism Scrie 5 scrisori contra tuturor Bisericilor M rturisirea public , impotrivirea fa de stat, s-a c s torit nelegitim Adep ii lui se r spndesc i n Ardeal (Arad, Bihor), printre unguri

-celelalte Biserici institu ii omene ti -mileniul -interzic jur mntul i ap rarea patriei -toate institu iile publice ( coal , pres , radio, TV) ale lui Antihrist -predica e liber pentru oricine -2 categorii: prieteni cei ce se preg tesc pentru botez i fra i boteza i -interzise: distrac ii, tutun, alcool, vorbe urte -practic excluderea (definitiv ). d) Cult: -rug ciunea de sear n gnd -simboluri: Botez i Cin . Ceremonii simple -cnt ri: Noua harf a Sionului -rug ciuni pentru mor i i credin a n sfin i introduse de Lindl fost preot catolic -case de adunare nzestrate -zile de adunare: duminica, joia (uneori miercuri) -n Romnia au fost interzi i, dar caut s - i oficializeze statutul. A nu se confunda cu Cre tinii dup Evanghelie.

4. Secer torii -numi i i cre tinii ultimelor zile -scop violent: a secera=a smulge=a distruge -lumea e cmpul; ei secer ce au sem nat al ii -apar n Germania i Imp. Austro-Ungar, la ncep. sec. XX, cnd p trund i n Transilvania n Romnia -Alexandru Trk (rotar) vine din Budapesta la Timi oara, n-are prea mult succes i se ntoarce la Budapesta -vor activa i al i unguri la Bra ov, unde se tip reau foi volante: Muncitorii seceri ului -dup 1924 Gh. Munteanu din Bac u -interzi i n 1929 i 1942. Nu s-au mai semnalat; se pare c i duc existen a sub paravanul altor g rup ri (iehovi tii)
45

Doctrina -se pretind cei din parabola cu lucr torii viei (ultimii angaja i) -glosolalie: n eleg limbi omene ti i ngere ti -Calcule: Noe a prenchipuit pe Hristos. La 600 de ani a intrat n corabie; la anul 600 d. Hr. a venit potopul de na iuni. Potopul a inut un an = 360 de zile (ani), adunate la 600 rezult anul 960 d. Hr., ziua tocmirii lucr torilor n vie. Aceast zi nu e una obi nuit , ci un mileniu (1000 de ani), care trebuie mp r it n dou : zi i noapte (500+500). Adunnd 500 la 960 rezult anul 1460, cnd ncepe lucrarea de cercetare a viei, care dureaz tot o zi, mp r it n str ji: 4 str ji ziua i 4 noaptea (o straj avnd 125 de ani 1000:8). Straja I: 1460-1585 lucr torii Reformei (perioad grea) Straja a II-a: 1585-1710 anabapti ti, menoni i, bapti ti Straja a III-a: 1710-1835 cercet tori, calculatori, vizionari, mileni ti Straja a IV-a: 1835-1918 doar 2 ore (83 de ani) intr n vie adventi tii n 1918 ncepe ceasul al 12-lea secer torii. 5. Betani tii -sunt considera i reformatori n Biserica Reformat -reprezentan i ai curentului pietist -via ascetic riguroas , interzicerea leg turilor cu lumea -etimologie: de la Betania locul faptelor minunate s vr ite cu Marta, Maria i Laz r i al n l rii lui Iisus -curentul pietist apare n S.U.A., fiind promovat de pastorul F.E. Klark (ini ial presbiterian). R spndire ntre metodi ti i bapti ti, n Anglia, Australia i India. -Doctrin : spovedania e public , sincer , ntru Hristos. -Alte practici: rug ciuni pietiste, citiri zilnice din Scripturi -s-au numit i Christian Endeavour (Str duin a Cre tin ). -n Romnia: ntre pastori reforma i maghiari. Ex.: dr. Kecskemety Stefan din Cluj, care editeaz revista Mica oglind . Scop: nnoirea Bisericii Reformate (vor forma o Federa ie transilv nean ) Prozelitism: -nstr inarea adep ilor de societate (progresul = emana ie satanic ) -mpart oamenii n clase opuse: converti i i p c to i -r spndire ntre maghiari; -promovarea unor concepte antiromne ti (au nostalgia Imp. Austro-Ungar; nu sunt str ini de violen ele inter-etnice din Transilvania dup 89).
46

Bibliografie: SECTE MISTICE I MALADIVE N LUMEA SLAV Cauza principal a apari iei lor: cre tinarea for at , necunoa terea nv 1. BOGOMILII Etimologie: - de la ntemeietorul lor: pr. bulgar Ieremia (sec. X), numit Bogomil (prietenul lui Dumnezeu mila lui Dumnezeu Dumnezeu miluie te). Dup izv. pr. Cosma din Tesalonic, el a existat n realitate; dup Kiselkov, nu. Apari ia lor este legat de mi c rile sociale din Balcani: r scoala de la Plovdiv, mi carea lui Petru i Asan la Trnovo, Ioni Caloian (1205). Unii nv a i i scriitori, precum Hasdeu, Piru .a. pretind c literatura romn popular ar fi influen at de bogomili(Legenda Sf. Vineri, Sf. Duminici), dar ultimele cercet ri atest c bogomilii respingeau cultul sfin ilor i cinstirea duminicii. Sec. XII p trund n Constantinopol. Medicul Vasile ars n hipodrom, condamnat la sinoade locale (1325). Bogomilismul se dezvolt albingenzii. n Ucraina, la sf. sec. XIX, apar noii bogomili. Doctrin -dualismul maniheo-persan; -Dumnezeu antropomorfic: Tat l mo neag, Fiul matur, Duhul tn r, imberb; -subordina ianism: Tat l a n scut pe Fiul, Fiul a n scut pe Duhul, Duhul pe apostoli ( i pe Iuda); -Fiul cel mare al lui Dumnezeu, Satanael, se revolt , e aruncat din cer, i creeaz pe om i pe arpe; - arpele o seduce pe Eva i na te pe Cain i Calomela; doar Abel e n scut din Adam i Eva; -Cain l ucide pe Abel; Satanael e aruncat n Tartar i i se taie ultimele dou litere ale numelui; -Dumnezeu eman Logosul, numit Hristos sau Arhanghelul Mihail. Acesta a p truns n Fecioara Maria prin urechea dreapt i s-a n scut cu trup aparent; -ngerii s-au c s torit cu femei, rezultnd gigan ii; -n bogomili locuie te Duhul. Dup moarte, ei se mbrac n corpul lui Hristos; -nu admit din V.T. dect Psalmii. Nu accept Sinoadele ecumenice, scrierile Sf. P rin i.
47

turii cre tine

i n Bosnia, unde devine religie de stat n sec. XIV, n vremea banului Culin.

Trece apoi n Italia i Apusul Europei, fiind preluat de chatari, care apoi se unesc cu valdenzii, rezultnd

-Bisericile sunt locuin e ale lui Satana cu demonii lui. Bogomilii au case de rug ciune simple, avnd n centru o mas cu un N.T. -dau importan rug ciunii particulare; neag crucea, contest Euharistia (sacrificiu adus demonilor) Organizare -ascult tori (ncep tori), credincio i (boteza i prin punerea Ev. dup Ioan pe cap) i des vr i i (prin punerea minilor). Ace tia din urm pot predica, renun preo ia e o calitate universal . -condu i de un Episcop, ajutat de Fiul cel Mare i Fiul cel Mic, precum i de apostoli. -nu in duminica i s rb torile, nu au icoane, nu cinstesc pe Maica Domnului, nici Sf. Moa te. -nu boteaz pruncii, nu cred n minuni (cele cinci pini nmul ite de Hristos n pustiu erau, de fapt, cele 4 Evanghelii i Faptele Apostolilor). Cultul -adun ri de rug ciune; rostesc Tat l nostru, au frngerea pinii -spovedania n comun -consacrarea credincio ilor i des vr i ilor -se adun n locuri ascunse - s r cie, ascez (lene), hran vegetal , post obligatoriu i luni, nu numai miercuri i vineri. -dup unii cercet tori, se pare c bogomilii sunt la originea r spndirii unor apocrife: C l toria Maicii Domnului la iad, Apocalipsa lui Pavel etc. Descoperiri recente par s infirme, totu i, aceast ipotez . 2. HL TII Etimologie: din lb. rus : hl ciu, hl ciu, Hrista i ciu = m lovesc, m lovesc i pe Hristos l g sesc. Celebri practican i ai autoflagel rii pentru Domnul, folosind nuiele i frnghii. Fondator: un dezertor din armata arist , Daniil Filipovici. El se intituleaz Dumnezeu venit a doua oar i l na te pe Ivan Suslov, considerat Hristos i al i 12 apostoli. Mai apoi se vor nso i i de femei, numite bogorodi e (trad. n sc toare de Dumnezeu). -interzi i de Petru cel Mare Doctrina -comuniune permanent ntre Cer i P mnt -Hristos se ntrupeaz cnd vrea i n cine vrea consecin a ador rii icoanelor
48

la carne, se roag de 7 ori pe zi. Consider c

-rencarnarea posibil pentru adep i -trupul i sufletul se afl ntr-o ve nic lupt -sunt mpotriva rela iei trupe ti a so ilor (c s toria ca frate i sor ) -sunt mpotriva petrecerilor lume ti -promoveaz necesitatea martirajului -accept libertinajul, ca un r u mai mic, din cauza instinctului Cult -n secret, n p duri i mun i - inut special : haine albe, sandale, b rba ii poart toiege. Respect folclorul, danseaz , uneori se dedau la manifest ri imorale; practic autoflagelarea. Organizare -n cor bii, formate din 20-100 de persoane -n prezent, denumirea lor e Fr ia consid. pericol social 3. SCAPE II Numele i indic drept practican i ai mutil rii prin castrare consecin a habotnicismului slav. Text invocat: n lupta voastr cu p catul nu v-a i nevoit pn la snge (Evrei 12,4) -deriv din bogomili i hl ti -ntemeietor: Selivanov hlst analfabet din Petrograd. El se consider mielul apocaliptic, nconjurat de cei fameni (Apoc.14,4). -au fost folosi i de gen. Kutuzov pentru a- i asigura victoria de la Borodino, contra lui Napoleon Doctrin -p catul str mo esc const n unirea fizic a protop rin ilor - tergerea lui se face prin botezul adev rat: castrarea b rba ilor i t ierea snilor femeilor -pruncuciderea -toate aceste practici au condus la multe decese. Mai nou, folosesc tranchilizante (droguri) scape ii spirituali Cult
49

-case de rug ciuni -muzic i dansuri populare (Kalinka, Cazacioc) - condu i de cor bier; denumirea grup rii: Fr ia; i zic frate i sor -mai nou, fac cte un copil, apoi se boteaz deplin. 4. DUHOBOR II Numele lor semnific vorbitori n Duh, ventriloci. Sunt influen a i de penticostalii apuseni, cu adapt ri la mistica rus . ntemeietor: Ilarion Pobirohin (sec. XVIII) negustor bogat, considerat adev ratul fiu al lui Dumnezeu. El a nl turat Biblia, care-i producea dureri de cap, i i-a ales 12 apostoli-arhangheli. Urma i: Savelie hristosul i Lukeria Vasilievna adev rata bogorodi . Exila i n zone precum Siberia, Azov i Caucaz, se r spndesc (fac prozelitism). S-au unit, dup al doilea r zboi mondial, cu penticostalii. Doctrin -nu recunosc Biblia -mntuirea e universal , inclusiv pentru iudei i p gni -spovedania e public ; mp rt irea i postul adev rate sunt ferirea de p cate -pretind asisten a duhului n ac iunile lor Cult -simplu: vorbitori n duh -s rutarea iert rii de 4 ori pe zi 5. MOLOCANII Nume: de la cuvntul rus moloco=lapte. Sunt practican ii postului catolic cu lapte, unt i ou . -ramur a duhobor ilor. ntemeietor: ginerele lui Pobirohin, Simion Mateev Uklein, un croitor-bl nar, care se ceart cu socrul s u. El era bolnav de stomac i se trata consumnd lapte. Fiecare dintre cei doi s -a considerat ef de religie, s-au etichetat reciproc drept eretici, s-au condamnat la moarte i s-au urm rit o vreme, pn cnd Uklein e arestat, pus s retracteze i eliberat. -Uklein i-a ales 70 de apostoli, atrage tineretul, cnt imne, ofer gratuit: lapte, brnz , ou . Doctrin
50

-Admit Sola Scriptura -antitrinitari: cele 3 ipostasuri sunt 3 numiri diferite pentru acela i Dumnezeu -Iisus Hristos singurul arhiereu. Preo i numai n V.T. -nu au Taine. Botezul i Euharistia = cunoa terea Scripturii. Stropirea = ceremonie simpl -nu respect jur mntul i serviciul militar -post = a nu bea i mnca nimic; n rest, cu dezlegare la lapte Cult -mpotriva bisericilor i podoabelor: cruci, icoane etc. Nu cinstesc sfin ii -citesc i explic Biblia -au praznicele mp r te ti 6. STUNDI TII Etimologie: de la Stunde = or (germ.) Stunde = o Asocia ie religioas nfiin at de Iacob Spener, pe la 1700, care- i propunea citirea i explicarea zilnic a Bibliei timp de o or . Diplomatul englez Melvill aduce aceast sect n Rusia, pt. comercializarea Bibliei -se r spnde te de sus n jos (de la nobili spre slujitori i rani) -2 direc ii de dezvoltare: alfabetizarea maselor i r spndirea Bibliei n limba acestora -se adreseaz cu frate i sor indiferent de gradul de rudenie (inclusiv ntre p rin i i copii) -s-au contopit, pe alocuri, cu bapti tii (n Basarabia i Bucovina s-au numit tundo-bapti ti). Dup unii cercet tori, sunt considera i o mi care anarhic sau o grupare dizident . Doctrina baptisto-advent Conducere: presbiteri i diaconi Cult: ntruniri simple, cu citirea planificat a Bibliei (ini ial, la sedii de ambasade i saloane oficiale) -frngerea pinii, imne, psalmi -conduc tor: Fratele cel b trn (presbiter). El oficiaz cu pine i vin ro u. -Botezul se face cu fast, prin ntreita-cufundare la ru. Se cnt : C i n Hristos! 7. INOCHENTI TII

51

-Etimologie: de la ntemeietorul grup rii: Inochentie de la Balta, un romn basarabean de lng Soroca (n. Ioan Levizor). -acesta ajunge frate la Mn. Dobru a, jud. Orhei. Zelos, ajunge iconom, dar, se pare c n urma unei rela ii compromi toare cu o sor de la mn stirea vecin , Co el uca, fuge la Kiev. -se perind pe la mai multe mn stiri: Poceaevo, Petropavlovsk, studiaz la Sem. Teol. Smolensk. -pe tren, este cunoscut i atras de stare ul mn. Sf. Teodosie de la Balta, care-l prime te n ob tea sa (1909). E f cut diacon, apoi ieromonah. - ine predici atractive, promoveaz m rturisirea public . -folose te limba romn i creeaz astfel un curent de opinie care-l influen eaz i pe Alexe Mateevici. -se petrec minuni (vindec ri); se veste te sfr itul lumii -arhiepiscopul Serafim al Chi in ului l declar schismatic i eretic, considernd hirotonia sa necanonic l exileaz la Marea Alb -mul imea l cere napoi, iar sinodul de la Sankt Petersburg aprob revenirea sa -promoveaz mp rt ania f r spovedanie, afirm sfr itul lumii n 1913. Pelerinajele la Balta se nte esc. -din nou exilat la Kameni a, i din nou readus. Au loc noi minuni, printre care nceperea r zboiului n 1914, un an mai trziu dect vestise el sfr itul lumii -autorit ile interzic pelerinajele la Balta i l exileaz la Mn. Morum (N. Ucrainei). -se r spndesc legende: c a f cut s se coboare foc din cer, c a sc pat de lan uri ca Sf. Petru -este mutat la Mn. Solov de la Marea Alb -Fra ii se regrupeaz la Lipe koe, spun c n Inochentie s-a ntrupat Sf. Duh, picteaz icoana lui chiar n Treime. -1917 sfr itul Imp. arist: Inochentie apare n mn stirea urma ilor s i, ntr-un delir general. Avusese dreptate: sfr itul unei lumi se produsese -va muri la 30 dec. 1917, n vrst de 42 de ani. -comuni tii au r spndit despre el minciuni: c a tr it n lux i desfru, c a fost otr vit de dou vizitatoare etc. -Concluzie: nu a avut alte abateri, pe lng cele men ionate; cei care vor forma secta vor fi urma ii s i, monahi ru i, lupt tori pentru renfiin area Rusiei ariste. Ace tia nu recunosc nici noua ierarhie (romneasc ) din Basarabia, dup Marea Unire. Practici: -neglijarea familiei: rela iile trupe ti nepermise -pomenirea arului la slujbe; de inerea ilegal de arme; nerecunoa terea unirii Basarabiei cu Romnia -sanctificarea lui Inochentie: i s-a deschis mormntul i, de i a fost g sit putrezit, s-a spus c a fost n l at la cer -n consecin , lui Inochentie i s-a zugr vit icoana, i s-a alc tuit acatist etc.
52

Concep iile inochenti tilor -Duhul sfnt masculin este Inochentie. Tot Inochentie este Sf Ilie sau Hristos ntrupat -Duhul sfnt feminin este o sor a lui Inochentie -fra ii = arhangheli: Mihail, Rafail -calendarul vechi -p catul e necesar, pentru a avea apoi aplicat iertarea -traiul ca fra i i surori suspect -tipic ad-hoc: exagereaz pomenirile de mor i i chiar de vii -cer etoria: haine lungi, murdare, plete, b rbi nengrijite S-au semnalat pn n zilele noastre, chiar la unele Mn stiri Ortodoxe (Coco ), dar i printre stili tii de la Sl tioara i printre lipoveni. 8. RASCOLUL MI CARE SCHISMATIC -cauzat de ignoran a ru ilor de rnd, cre tina i for at n jurul anului 1000 -nc din 1419 a existat o coresponden ntre un monah grec, Dimitrios, i episcopul Ghenadie de ie, Dumnezeule, cuvntul Aliluia Novgorod, dac n formula liturgic Aliluia, aliluia, aliluia, slav practic, acela i lucru, deci este un pleonasm). -1479 Gherontie, mitropolitul Moscovei a sfin it o biseric nconjurnd-o de la dreapta la stnga. Pentru aceasta, a fost silit s se retrag din scaun. -Probleme n discu ie: dac semnul Crucii se face cu 2 sau 3 degete; Crucea are 4, 6 sau 8 bra e; Proscomidia se face din 5 sau 7 prescuri? -se constat diferen e tipiconale, datorate proastei traduceri a unor c r i de cult. Ru ii ns cer s nu se mai modifice o virgul , pentru a nu c dea sub blestemele Sfin ilor P rin i. -1551 Sinod n B.O.Rus se aprob ndreptarea c r ilor de cult, dar nu se realizeaz -1650 patriarhul ecumenic Atanasie viziteaz Rusia i cere s se fac traduceri corecte dup c r i de cult grece ti. Iosif al Moscovei accept , dar moare n 1652. -noul patriarh, Nikon, ine un sinod, n 1654, pentru a aproba aceste schimb ri. La sinod, sunt mpotriv : episcopul Pavel al Colomeii, 2 arhimandri i, 1 egumen i 2 protopopi. Ei declan eaz Rascolul. -1658 Nikon se retrage la m n stire, n urma unor nen elegeri cu arul Alexei Mihailovici. Gestul e interpretat ca o recunoa tere a gre elii. - arul i un grup de boieri i ncurajeaz pe r zvr ti i, care, cu un fanatism greu de descris, ard c r ile noi i i persecut pe sinodalii care acceptaser schimb rile. Rascolnicii cer nl turarea c r ilor eline ti i papist e ti, conducere ob teasc , un nou sinod i un nou ar.
53

trebuie spus de 3 ori (cinstind Sf. Treime), de 2 ori (firile Mntuitorului) sau deloc (traducerea nseamn ,

-se convoac un nou sinod, n 1666, care hot r te condamnarea r t cirii, rostirea formulei Aliluia de 3 ori, semnul crucii cu 3 degete, crucea cu 4 bra e i Proscomidia cu 5 prescuri. -1667 r zvr ti ii in i ei un sobor, condamn hot rrile sinodului din 1666 considerat lucrarea lui Antihrist (1000=mileniul +666 = num rul fiarei). Rascolnicii se numesc i staroveri (credincio i vechi). -cartierul general al Rascolului este Mn. Solove ki de la Marea Alb . Sunt elibera i de inu ii i se alc tuie te o armat de c lug ri i laici fanatici. -capii mi c rii uci i, c lug rii mpr tia i, ranii deporta i n Siberia. Se vor considera martiri i se vor istorisi, pe seama lor, minuni. O ultim ncercare de impunere a Rascolului va fi f cut de gen. Hovanski la patriarhul Ioachim, dar acesta va scrie o Pastoral ortodox , pe care r zvr ti ii o ard. - arina Sofia va atrage de partea sa armata i Sf. Sinod va condamna eresul, anatematizndu-i pe rascolnici (1682). Practici: Rascolnicii refuz : impozitul, jur mntul, serviciul militar, contribu iile ob te ti, mijloacele de educa ie. Au 2 ramuri: bezpopov ii (f r preo i) i popov ii (cu preo i). Bezpopov ii -se dezvolt n inutul Vgov -au crucea cu 8 col uri i nchinarea cu 2 degete -spun c Antihrist a domnit la Vatican, apoi a trecut la Moscova -Petru cel Mare, care a desfiin at treapta de patriarh, e numit fiul fiarei -sunt condu i de n stavnici (nv (lipoveni). Popov ii -sunt o ramur mai dispus la concesii (accept jur mntul, armata, coala) -sunt mpotriva schimb rii ritualului i c r ilor de cult -dup moartea ep. Pavel n-au mai avut preo i hirotoni i prin succesiune apostolic ; primeau pe to ii preo ii fugari din B.O.Rus -practic botezul din nou, inclusiv pentru preo i, mbr ca i cu ve minte, apoi un i cu mir vechi. -au primit i arhierei fugi i: Antinoghen i Epifanie -1849 Sofronie, Antonie i Iosif se hirotonesc episcopi ntre ei, apoi se acuz , i dau anateme reciproce. Primii doi se autointituleaz mitropoli i, iar Iosif patriarh.
54

tori), mputernici i de Pavel al Colomeii. Pot fi i femei.

-s-au dezvoltat, mai ales, n mn stiri. Au ajuns i la noi, n Bucovina, Basarabia, Maramure , Dobrogea

-Biserica de rit vechi a fost recunoscut de comuni tii din Rusia, n frunte cu un Arhiepiscop i Mitropolit, cu re edin a la Moscova. -sunt o cauz a frn rii progresului n Rusia i a neputin ei ndrept rii calendarului. Lipovenii -sunt staroverii din Romnia -etimologie: de la ntemeietorul lor, Filip Pustoviat (filipoveni lipoveni). Acesta a fost un monah din Mn. Vigore kaia, care, n timpul Rascolului, s-a retras, mpreun cu mai mul i adep i, la un schit, astup fntna i se autoincendiaz n 1742. -mul i adep i le-au urmat exemplul; unii i-au ars proprii copii. -au fost aspru prigoni i: nchisoare pe via , munc silnic , deport ri n Siberia, moarte. -s-au refugiat prin p r ile noastre; poart plete i b rbi lungi i vorbesc ruse te. -1846 Imp. austro-ungar nfiin eaz o episcopie pentru staroveri la Mn. Fntna Alb (Bucovina), numindu-l titular, cu acordul patr. C-polului, pe Ambrozie, ex-mitropolit al Bosniei. Acesta hirotone te singur, n tain , pe Kiril, Arcadiu i al i 5 episcopi. -Ambrozie e reclamat la Viena de Patr. C-polului i Patr. Rus . Va fi suspendat,. iar mn. nchis . -dar staroverii fuseser , practic, legifera i (aveau ierarhie). Au fost, totu i, nerecunosc tori fa Ambrozie, pe care nu l-au sprijinit. -dup Revolu ia de la 1848, mn. Fntna Alb s-a redeschis. Kiril se va intitula mitropolit. Va hirotoni al i episcopi i va organiza centre episcopale n Moldova, Dobrogea, Basarabia i Rusia. -sunt antistatali; nu recunosc jur mntul, armata, coala. ntre 1858-1860 are loc o nou anchet la Fntna Alb , n urma c reia autorit ile austriece vor hot r expulzarea tuturor monahilor str ini i interzicerea amestecului liderilor staroveri n Romnia i Rusia. -unii ierarhi staroveri din Rusia, n frunte cu Onofrei Brailovski, vor emite o Epistol circular , ncercnd o apropiere de B.O.Rus , fapt ce le-a atras anatemele lui Kiril. -actualmente, lipovenii din Romnia au centrul spiritual la Br ila, fiind condu i de mitropolitul Timotei, ajutat de vicarii Chiprian i Ambrozie (ultimul cu sediul la Mn. Slava Rus ). Leg turile lor cu staroverii ru i au fost reci n perioada comunist i s-au reluat dup 1989. -B.O.R. are rela ii de fr ietate cu Cultul cre tin de rit vechi (lipovenesc), recunoscut ca Mitropolie prin Decret n 1968. Conduc torii spirituali lipoveni au participat la toate marile evenimente i serb ri ortodoxe. Bibliografie: Biblioteca Cre tinului Dreptcredincios, Feri i-v de r t cirea inochentist !, Ciuhandu, prof.dr.Gh., Bogomilismul i Romnii, retip rire din Revista Teologic , Sibiu, 1933, Culianu, Ioan Petru, O mitologie pseudodualist : bogomilismul, Ed. Polirom, Ia i,2002, David, P.I., Invazia sectelor, vol. 1, Ed. Crist-1, Buc., 1997, Iordan, dr. Alexandru, Predica prezviterului Cosma, Ed. Lib. Univ., Buc., 1938, Popovschi, N., Mi carea de la Balta sau inochentismul, Chi in u, 1926; Reli, pr. dr. Simeon,
55

de

Bogomilismul i romnii, n Candela, nr. 46, Vasilescu, mg. Dumitru, Bogomilismul, n S.T., nr. 78/1963. Curs : MI C RI MISTICE SPIRITISTE: SPIRITISMUL, TEOSOFIA, ANTROPOSOFIA 1. SPIRITISMUL Etimologie: de la spirit preten ia adep ilor c (necroman ie). Exemple biblice: Vizita lui Saul la vr jitoarea din Endor, Simon Magul (Fapte, cap. 8), Elima (Fapte, cap. 13). Defini ie: Spiritismul este credin a n existen a spiritelor i posibilitatea de a ob ine de la acestea comunic ri i solu ii prin diferite procedee. Istoric: n antichitate epopeea lui Ghilgame -la asiro-babilonieni existau mese pentru chemarea spiritelor (dup Strabon) -Avesta Cartea sacr a per ilor -Cartea mor ilor la egipteni -Spiritismul modern ncepe n America de Nord: -1848 n locuin a lui Weckmann din Hydesville, familia Fox aude lovituri ciudate n mobil , comunic printr-un alfabet scris pe hrtie cu un spirit, de la care afl c n acea cas fusese asasinat Carol Reyn, n urm cu 5 ani. -adep ii spiritismului se organizeaz n societ i i, n 20 de ani, ajung la 10 milioane. Public reviste i chiar in cursuri de spiritism n colegii i facult i n cadrul unor universit i americane. Doctrin -Dumnezeu e m rginit, apare din haos, nu din eternitate. El este spirit sau o asocia ie infinit de spirite. -exist dumnezei inferiori, subordona i, precum i ngeri. Exist dumnezei pentru fiecare galaxie, sistem solar i planet : pentru galaxii se numesc Tat , pentru sisteme solare Fiu i pentru planete Duh Sfnt. Exist , deci, mai multe Treimi: for a pozitiv , cea negativ i cea neutr . -Dumnezeu nu e atoate tiutor, ci prime te informa ii comunicate de ceilal i dumnezei. -Dumnezeu este arhitect; el a f cut lumea din materie preexistent , astfel: 1. un eter (fluid) 2 spiritul . mineral 3. spiritul vegetal 4. spiritul animal 5. spiritul uman 6. nger planetar 7. nger solar .a.m.d., pn la Fiin a suprem . Dumnezeu creeaz i azi, ns indirect. -Hristos nu e Dumnezeu, ci Profetul celei de-a doua revela ii (prima fiind a lui Moise, iar a treia a spiriti tilor). El este dumnezeul sistemului nostru solar. S-a ntrupat pentru a ne gr bi evolu ia. El e un simplu om, medium spiritist, ns supus gre elii. Revine pe p mnt ca spirit. A cerut iertarea vr jma ilor
56

pot s

comunice cu spiritele, mai ales cu mor ii

pentru a nu- i c uta r zbunarea n alt via Bisericii; spiriti tii sunt cei ce o reveleaz

ulterioar . nvierea lui Hristos a fost mistificat de ierarhia

-Fiecare spirit (la plante, animale i om) este nconjurat de un fluid mineral (perispirit). Evolu ia spiritelor se face prin rencarn ri. Spiritele pot fi: pure, mijlocii, imperfecte. Lan ul existen elor succesive pn la purificarea deplin este un mprumut din religiile orientale (din Upani ade). Spiritul uman a trecut prin minerale, plante, animale. Rencarnarea e hot rt de spiritele superioare (predestina ie). -omul e compus din trup, perispirit i spirit. Perispiritul are: corp astral i corp mintal. Moartea este separarea trupului de spirit i perispirit; spiritul i perispiritul sunt duse lng altele si milare. -exist 4 universuri, care se nvrtesc n jurul sferei divine centrale, formnd o cruce. -n lumea de dincolo exist case, mijloace de divertisment (teatre etc). -Biserica nu e infailibil , nu poate s mntuiasc pe nimeni. Mntuirea se realizeaz prin evolu ie (rencarn ri). -ritualurile spiritiste sunt arlatanii. Cauze: A) sunt chemate numai spirite celebre (Napoleon, Eminescu .a.), care nu se ridic , prin ceea ce afirm , la nivelul impus de activitatea lor din via a cu trup. Reprezentan i de seam , precum Lombroso, Flammarion, William James n-au mai dat nici un semn dup moarte, de i a a pretindeau. De multe ori s-au constatat tri ri, artificii, trucuri (barba fals a lui Abdulah). B) Sugestia i autosugestia, iluzia colectiv , halucina ia, starea de trans , hipnoza, la care contribuie lini tea profund i atmosfera de mister. C) Stressul (adep ii fiin e dezechilibrate i doresc lini tea) D) Durerea i exaltarea (B.P.Hasdeu). T g duiri: Marie Curie, experien ele de la Sorbona i congresele demonstrative (1968-1996) e ecuri. Posibile explica ii tiin ifice: -existen a subcon tientului uman, care ac ioneaz n somn, dar i n stare de hipnoz , trans , delir -zgomote: contractarea rapid a unor mu chi -voci: ventriloci arlatani -for a fizic extraordinar Atitudinea B.O.R.: -n Ortodoxie, fenomenul e izolat, de aceea nu s-a produs o condamnare clar a acestuia, ca n Biserica Romano-Catolic -Sfnta Scriptur toate zilele -Fer. Augustin arat c leg turile dintre cei vii i cei mor i sunt cu totul excep ionale: Duioasa mea mam nu m-ar p r si n timpul somnului meu.
57

i Sfnta Tradi ie condamn spiritismul

-Sf. Ioan Gur de Aur: nu c uta i s afla i din gura mor ilor adev ruri pe care Scripturile vi le ofer n

-s-au nfiin at sec ii speciale pentru somn hipnotic i delir spiritist la spitalele de specialitate din Romnia (Nr.9-Gh. Marinescu), la fel ca la Londra, Paris, Moscova etc. -s-a constatat preluarea i adaptarea fenomenului n lumea sectar actual . Concluzii: 1.nu e exclus leg tura dintre cei vii i cei mor i; ea se face numai n cazuri excep ionale, din voia lui Dumnezeu, cu m rturia (girul) Bisericii (exemple n vie ile sfin ilor). 2.fenomenele i manifest rile neobi nuite i paranormale n el torii 3.Biserica Ortodox interzice cu des vr ire practica spiritist 4.grija pastoral-misionar sporit fa 6.catehizarea aparte a celor c zu i. 7.combaterea senza ionalului i a unor mijloace mass-media care-l promoveaz 8.pastora ia preventiv prin preo i i profesori de religie. Bibliografie: Achimescu, Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004, Butnariu, pr. Gh., Lipsa de temeinicie a spiritismului, n S.T., nr. 5-6/1956, Colosenco, M., Tabacu, J., Protocoalele edin elor de Spiritism, Ed. Saeculum I.O., 2000, David, P.I., Invazia sectelor, vol. 1, Ed. Crist.-1, Buc., 1997, Dimiu, Dan D., Ce este Spiritismul?, Ed. Cartea Popular , Buc., 1946, Gologan, pr. G.D., Spiritismul i minunile Mntuitorului, Ed. Lib. Teol., Buc., 1939, Hasdeu, Bogdan Petriceicu, SIC COGITO Ce e via a? Ce e moartea? Ce e omul?, Ed. Lib. Socecu, Buc., 1895, Roze, Ierom. Serafim, Ortodoxia i religia viitorului, Sl tioara, 1996, Savin, Ioan Gh., Iconocla ti i aposta i contemporani, Ed. Anastasia, 1995, Vasilescu, prof. diac. Emilian, Religie, supersti ie, ocultism, spiritism i teozofie, n S.T., nr. 5-6/1949, Idem, Spiritismul, o primejdie religioas , moral 2. TEOSOFIA Def. + etimologie: din lb. gr. cunoa terea des vr it a n elepciunii divine. -se consider gnoza modern , religia adev rat a viitorului, f r ceremonii inhibante. -apogeu al sincretismului eretic religios. Originea sa este n Orient, ca sistem filosofic mistic, care falsific nv turile Bisericii, nlocuindu-le cu propriile concep ii -pretinde refacerea unit ii Bisericii prin declararea adev rului universal, pe baza sincretismului. -pretinde mp carea religiei cu tiin a modern . Organizare: -sec XIX: Helena Blavatsky i p r se te so ul, b trnul general rus Nikifor Blavatsky i pleac n Asia Mic , unde se ntlne te cu magicianul Metaman, cu care practic spiritismul. Ajunge n Italia, dorind s -l atrag pe Garibaldi, e r nit , va pleca la Paris, unde va practica magia. n 1870, pleac la Cairo, unde se
58

i necroman ia

de cei ce sufer pierderi grele prin moartea celor dragi.

5.combaterea spiritismului este o oper de ns n to ire moral .

i social , n S.T., nr. 7-8/1953.

rentlne te cu Metaman. Aici practic hipnoza, dar este expulzat . Se ntoarce la Paris, unde l cunoa te pe colonelul american Samuel Olcott. Pleac , n S.U.A., se c s toresc, i, n 1875, nfiin eaz Societatea teosofic . C utnd s dovedeasc netemeinicia spiritismului, fac pelerinaje n India i Tibet. Sunt i expulza i din S.U.A i fug n India, unde l atrag i pe baronul de Palma, care le las ntreaga avere. -Helena moare, iar Olcott i amenajeaz un castel n India, adev rat centru de cultur , unde este atras urm toarea lider , englezoaica Annie Bessant, care va organiza multe filiale ale grup rii n Europa. -adev ratul maestru al teosofiei: Krishnamurti, poet i eseist indian, preia societatea dup Bessant. Numit mare maestru i mesia indian, el a r mas p gn pn la moarte. Pl cut, cult, poliglot, a sus inut conferin e la marile universit i ale lumii (inclusiv n Romnia, la Ia i, n 1930), r spndind teosofia pe mapamond. n Romnia: nc din 1924 s-a inut un congres teosofic la Bucure ti, f r prea mare succes. Sunt atrase personalit i culturale: Zoe Palade, Maria Sachelarie, Bucura Dumbrav , al i poe i i scriitori. Au reap rut dup 1989, tot ntre poe i, prin muzee i edituri; atrag foarte mult tineret. Defini ie: Teosofia este acea mi care de nuan spiritist care sus ine ideea unei pretinse cunoa teri

nemijlocite a esen ei lui Dumnezeu, cu ajutorul unei ilumin ri. Doctrin : -Dumnezeu exist , dar e imanent n natur (panteism) -Iisus Hristos simplu om, dar pild de perfec iune -fiecare epoc are mntuitorul ei: Buda, Hristos, Krishnamurti. -nu exist dogme i autoritate bisericeasc : fiecare religie e adev rat , dar teosofia e religia perfect -sufletul exist n natur , nu-i creat de Dumnezeu (Dumnezeu=natura). -moartea e necesar , pentru rencarn ri succesive. Sufletul trece prin mai multe corpuri, evolueaz numai spre bine. -omul=animal superior, nu e deosebit de alte viet i. Se interzice consumul de carne. -scopul ultim al vie ii: atingerea Fiin ei Universale. -lumea e predestinat (karma). -cosmosul e n continu transformare. -nu exist iad. Acesta se define te prin suferin ele sufletului ntrupat. Bibliografie: Alexe, mg. Gh.C., Na terea Domnului i concep ia teozofic despre rencarnare, n S.T., 12/1956, Constantinescu, pr. Al.N., Manual de sectologie, Buc. 1929, Cron , Econ. C., Teosofia studiu apologetic, Gala i, 1937, P.I.David, Invazia sectelor..., Ed. Crist-1, Buc., 1997, Campbell, Bruce, Ancient Wisdom Revised: A History of the Theosophical Movement, Berkeley, California, 1980, Ionescu, diac. V., Cine este Kri namurti?, Ed. Artistica P. Mitu, Pite ti, 1937, Savin, Ioan Gh., Iconocla ti i aposta i contemporani, Ed. Anastasia, 1995, Soare, pr. Dumitru, Pretinsele origini orientale ale teosofiei
59

moderne, n S.T., nr. 3-4/1959, Vasilescu, prof. diac. Emilian, Religie, supersti ie, ocultism, spiritism i teozofie, n S.T., nr. 5-6/1949, Walter Martin, mp r ia cultelor eretice, Ed. Cartea cre tin , Oradea, 2001. 3. ANTROPOSOFIA -mi care religioas derivat din teosofie, care-l pune n centrul aten iei pe om. Fondator: Rudolf Steiner, fost secretar general al sec iei germane a Societ ii teosofice; -studiaz la Viena, ajunge doctor n filozofie la Rostok; a studiat i medicina uman practica magia neagr . -Steiner e sincretist i accept evolu ionismul. Deviza sa este: n elepciunea nu este dect n adev r. -spre deosebire de teosofie, care falsific cre tinismul, antroposofia pretinde c r mne n snul cre tinismului, ca o cale nou de a ajunge la unirea cu Dumnezeu prin cunoa tere. Steiner pune toate religiile pe acela i plan i sus ine importan a dogmelor catolice pentru solu ionarea marilor probleme din Biserica apusean . -n 1925 scrie Teze antroposofice n care promoveaz noul concept: deificarea naturii umane oferit exclusiv ini ia ilor. -mi carea antroposofic premerge curentului sincretic New Age. Doctrin -Dumnezeu e confundat cu crea ia. Se vede influen a darwinist : genera ia spontanee -n elepciunea este n Adev r = Dumnezeu (valoare etern , impersonal ). Se neag Dumnezeu este Persoan (Treime de Persoane). -Hristos e o apari ie dovad a rencarn rii, dup cele 2 genealogii (Matei i Luca). Sunt 2 persoane cu acela i nume (Iisus), care au contribuit la ntruparea entit ii lui Hristos: 1. Hristos fiul omenesc (al lui Solomon, din spi a lui Zoroastru) supus erorii, dificult ilor morale, i 2. Hristos, fiul lui Natan, cu eul n 3 corpuri: corp fizic, corp eteric i corp astral. -For ele transmise de Buda i Zoroastru copilului Iisus din Natan l-au preg tit pentru primirea entit ii lui Hristos. La botezul n Iordan, Zoroastru p r se te fiin a lui Iisus, iar locul lui este luat de entitatea hristic . -un nou concept: fantoma lui Hristos forma originar a corpului, care absoarbe materia, pe care o abandoneaz la moarte. Moartea e o degenerare a fantomei, cauzat de influen e demonice, care-l atrag pe om spre cenu (hum , p mnt). n cazul lui Hristos, acesta a fost atras de sare (Matei 5,13), care nu se stric . Acela i verset vorbe te, ns , i de lumina lumii fapt trecut cu vederea de exegeza antroposofic .
60

i veterinar ;

-s-a separat de Annie Bessant, care, ca s se r zbune, l-a numit catolic i iezuit, acuzndu-l c

nv

tura c

-Cnd Hristos era pe cruce, fantoma sa a r mas intact . Uns cu miresme, acestea I-au volatilizat trupul. Astfel, fantoma, lipsit de elementele terestre, d iluzia nvierii i d na tere unor confuzii (a se vedea dialogul cu Maria Magdalena). Hristos, a adar, ofer un germene pentru reconstituirea st rii ini iale a fantomei noastre. -teoriile lui Steiner se apropie de detract rile ateilor i criticilor Bibliei de la Tubingen, care propun demitizarea Bibliei, moartea lui Dumnezeu etc. -Rencarnarea sufletului = peregrinare, metempsomatoz -Sufletul tr ie te ntre corp i spirit. Ca spirit, omul trebuie s fi existat nainte de na terea sa. Se rencarneaz acela i spirit care a mo tenit facult ile create n vie ile anterioare. -Sufletul omenesc e o parte din lumea sufletelor, a a cum corpul face parte din lumea fizic . Lumea sufletelor e format din granule suflete ti i e guvernat de 2 for e fundamentale: simpatia i antipatia. Are 7 regiuni: a poftei arz toare, a excitabilit ii fluide, a dorin elor, a pl cerii i durerii, a luminii suflete ti, a puterii suflete ti active, a vie ii suflete ti. Ele se ntrep trund. -Spiritul este centrul fiin ei omene ti, trupul este mijlocul prin care spiritul cunoa te lumea fizic , iar sufletul este mijlocitorul ntre spirit i trup. Dup moarte, sufletul e legat numai de spirit. Poftele trupe ti continu dup moarte pentru o vreme; spiritul va fi eliberat de suflet dup ce acesta se va lep da de orice predispozi ie spre existen a fizic (ecranizare celebr : Fantoma mea iubit ). -mp r ia spiritelor o lume a Marelui Tot, a topirii n Nirvana are mai multe regiuni: 1. cu arhetipurile lumii fizice (f cndu-se abstrac ie de via : doar forme de minerale, plante, animale, oameni); 2. arhetipurile vie ii (numit i via a curg toare); 3.arhetipurile a tot ceea ce este sufletesc (adic tr iri interioare); 4. de leg tur ntre primele 3 regiuni; 5.-7. secrete (con in for ele creatoare ale arhetipurilor nse i; inten iile care stau la temelia lumii). -pelerin prin mp r ia spiritelor, sufletul, ntre 2 rencarn ri, ajunge la inexisten . Numai spiritul, odat copt, se rencarneaz . Dac i atinge scopul rencarn rilor succesive, el nu se va mai rencarna, ci va r mne n lumea spiritelor, participnd, prin n elepciunea sa, la n elepciunea divin . PEDAGOGIA WALDORF -tip de pedagogie special propus de Steiner i antroposofie Etimologie: s-a aplicat pentru prima oar copiilor angaja ilor fabricii de ig ri Waldorf Astoria din Stuttgart, proprietate a lui Emil Molt (1919). Se dezvolt , mai cu seam , n Anglia, la Ilkley (1923). Principii: -libertate de gndire a elevilor n 4 mari domenii: tiin , art , religie, moral , care au fost de la nceput un ntreg. -dezvoltarea imagina iei -inspira ia acceptat prin impulsul hristic -intui ia singura cale a adev ratei morale
61

-cultivarea memoriei -n elegerea cifrei 7 -euritmia modern (descoperirea talentelor). Bibliografie: Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004; B dulescu, Pr. Dan, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006, David, P.I., Invazia sectelor, vol.1, ed. Crist-1, Buc., 1997, Steiner, Rudolf, Antropozofie, Ed. Univers enciclopedic, Buc., 2004, Idem, Cre tinismul ezoteric i conducerea spiritual a omenirii, Ed. Univers enciclopedic, Buc., 2002, Vernette, Jean, Sectele, Ed. Meridiane, Buc., 1996

CURS : MI C RI MONDIALE ANTICRE TINE I MISTIC-SINCRETICE: FRANCMASONERIA I NEW AGE 1. FRANCMASONERIA -organiza ie secret pseudo-religioas . -Etimologie: -masoneria = meseria de a face cas Domnului (Templu, Cort, Ziggurat, Loca ) prezent n toate religiile. -franc- /masoneria = masoneria francez , devenit definitorie pentru gruparea n sine, datorit succesului avut n lupta cu Biserica i monarhia. Istoric: -se pierde n negura timpului; din totdeauna au existat organiza ii secrete, pseudo-religioase, care au vrut s de in controlul n toate domeniile puterii (politic, militar, economic, religios, social). Un posibil nceput: Turnul Babel. -Organizarea real , actual , a masoneriei: Anglia, 1717 scade zelul pentru a construi edificii religioase, iar breasla zidarilor liberi, condus din umbr de predicatorii Desaguliers i Anderson i de arheologul Payne, i propune s zideasc un templu spiritual n inima omului, prin cultivarea a ceea ce este bun, nobil i frumos. A a a ap rut masoneria albastr (englez ) sau Lojile Sf. Ioan. -P trunde n toat Europa, prin capete ncoronate, nobili i conduc tori religio i, fiind, de multe ori, organizat din umbr de evrei, care nu au abandonat ideea mesianismului terestru i au c utat s se infiltreze n toate structurile de putere pentru a- i pune n aplicare planurile. A a se explic faptul c francmasoneria preia multe principii din Talmud, Cabal i utilizeaz forme de magie. -1756 evreul tefan Morin introduce n America cele 25 de grade ale francmasoneriei templierilor. -alt evreu, Iosef Balsamo, numit i Cagliostro, nfiin eaz francmasoneria coptic , incluznd i femei.
62

-fra ii evrei Bedarride din Avignon au nfiin at francmasoneria Misraim, cu 90 de grade. -Francmasoneria are o contribu ie decisiv la declan area i desf urarea revolu iilor burgheze din Fran a i Anglia, a celor de la 1848 i a r zboiului din 1870, la desfiin area monarhiilor n Portugalia, Rusia, Spania (temporar), Fran a etc. Organizare -n loji un fel de cluburi, conduse de venerabili, ajuta i de consilii. Lojile se adun n Marea Loj , condus de Marele Maestru. -exist un ritual de primire a novicelui n loj ; acesta e adus n templu legat la ochi i i se pun nainte: globul p mntesc, ghiveciul cu o floare, craniul, o carte deschis , un dreptar (cump n , poloboc) i un compas simboluri ale naturii, tiin ei i drept ii. Templul se sprijin pe doi stlpi, numi i dup model V.T., Iachim i Boaz. Noul ini iat depune un jur mnt, lund asupra sa pedepse aspre n cazul divulg rii vreunui secret. -deziderat oficial: lucreaz pentru ntronarea n lume a celor 3 principii ale Revolu iei franceze: libertate, egalitate, fraternitate. -Libertate contra monarhiei (puterii politice) i religiei => anarhi ti -Egalitate n privin a propriet ilor (iat originea comunismului!) -Fraternitate propun realizarea unui stat n stat (stat deasupra statului) => mpotrivirea fa de ap rare sau aservirea lor Doctrina -nu exist Dumnezeu. n mod impersonal, este recunoscut existen a Marelui Arhitect al Universului (dup gradul 25, Acesta prime te alte numiri, precum: ngerul luminii, geniul muncii, spiritul focului, francmasoneria ns i, natura ns i sau Omul). Promoveaz lozinci precum: R zboi lui Dumnezeu! R zboi de moarte cre tinismului! -Adam a fost cel dinti francmason. -afirm c - i ntemeiaz principiile pe iubirea aproapelui, pe faptul de a nu face r u la nimeni etc. Organizare -la ora actual , n lume sunt mai multe rituri, ca de pild : sco ian, york, lojile albastre, Rotary Club etc. Membrii francmasoni ocup diferite grade n ierarhiile lojilor (de regul , sunt 33 de grade n total). n Romnia
63

de sistemele

-francmasoneria a fost n spatele unor mari evenimente istorice, precum: revolu ia de la 1848, Unirea Principatelor, Unirea de la 1918, fr mnt rile interbelice, bol evismul, evenimentele din 1989. -1734 - italianul Chiaro nfiin eaz primele loji la Gala i i Ia i -1750 francezul Louis Davin nfiin eaz loji la Ia i i Bucure ti, apoi la Bra ov, Sibiu, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc -nc din 1744, Jean Louis Carra l atrage n loja din Sibiu pe prin ul Al. Moruzzi, apoi pe Ioan Piuariu Molnar. -presupunerea de apartenen la francmasonerie planeaz asupra lui Horea (1784). -1848 Loja celebr Dreptate Fr ie din Bucure ti. -1866 abdicarea lui Cuza, el nsu i mason. -1880 ia fiin Marea Loj Na ional din Romnia (cu implicarea lui C.D.Gherea i strnind protestele lui M. Eminescu i Melchisedec tef nescu). -1937 o delega ie a Marii Loji Na ionale, condus de Ioan Pangal, a dat o declara ie solemn de autodizolvare n fa a patriarhului Miron Cristea. Nu s-a aplicat n realitate. -1940-1941 prigonirea francmasoneriei de c tre legionari. -dup al II-lea r zboi mondial i n elegerea de la Yalta, structurile comuniste din Romnia au fost nfiin ate de lideri masoni: Ana Pauker, Iosif Chi inevski, M. Sadoveanu (grad 33). -dup 1989, se remarc : Al Paleologu i Dan Amedeu L z rescu. Actualul Mare Maestru se nume te Eugen Ovidiu Chirovici. Strns legat de francmasonerie este mi carea sionist mondial . Ea nu este recunoscut de evrei, nici de masoni, secte mozaice, ideologi cabali ti i talmudi ti. Totu i, s-a semnalat existen a ei prin publicarea, n 1923, a Protocoalelor n elep ilor Sionului n care sunt sintetizate mai multe principii ideologice, ntre care re inem: Scopul scuz mijloacele. Mul imea e oarb . Puterea iudaic nu poate fi nvins . R zboaiele economice. Victimizarea evreilor (mijloc francmasonic pentru a pune mna pe putere). Setea dup aur. Monopolurile. Anarhia. Sporirea narm rilor. Votul ob tesc. Viitoare lovitur de stat mondial . De ce suntem noi un popor ales? Dreptul celui mai tare e singurul drept. Universit ile reduse la neputin . Desfiin area nv mntului liber. Regele evreilor patriarh i pap . Sistem financiar mondial. Etc. etc. i a stat la originea declan rii fascismului, -publicarea Protocoalelor a strnit reac ii vehemente n epoc ca replic ideologic antisemit . Bibliografie: B dulescu, pr. Dan, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006, Com nescu, Radu, Dobrescu, Emilian, Istoria Francmasoneriei universale, Ed. Tempus Buc. 1993, David, Diac. P.I., Invazia sectelor..., vol. 1, Ed. Crist-1, 1997, Dobrescu Emilian, Atlas masonic, Ed. Cartea de buzunar, Buc., 2004, Fandarac Marcel Ion, Francmasoneria i clasa politic , Ed. Herald, Buc., 2004, Ferre, Jean, Dic ionar de simboluri masonice, Ed. Paralela 45, Pite ti, 2004, Marques-Riviere, Jean, Ritualurile secrete ale francmasoneriei (dup arhivele Marelui Orient i ale Marei Loji a Fran ei), Ed. a II-a, Ed.
64

Herald, Buc., 2005, Moisin, Anton, Ortodoxia i Francmasoneria, Ed. Imago, Sibiu, 1999, Nestorescu B lce ti, Horia, Ordinul masonic romn, Ed. ansa, Buc., 1993, Pike, Albert, Morala i dogma Ritului sco ian vechi i acceptat al francmasoneriei, Ed. Phobos, Buc., 2005, Ranc, Paul, Francmasoneria n lumina Bibliei, Ed. Agape, F g ra , 2000, Savin, Ioan Gh., Iconocla ti i aposta i contemporani, Ed. Anastasia, 1995, tef nescu, Paul, Misterele francmasoneriei, Ed. Vestala, Bucure ti, 2002, Ungherea, Olimpian, Misterele templului masonic, Ed. Phobos, Buc., 2004, Wirth, Oswald, Francmasoneria pe n elesul adep ilor s i, Ed. Rao, Buc., 2005. 2. NEW AGE -mi care mistico-p gn i sincretist la dimensiuni cosmice.

-nu e o religie, ns are caracter religios. Nu e o filozofie, dar propune o viziune proprie asupra lumii i omului. Nu e nici tiin , dar pretinde c se folose te de legi tiin ifice. Combin ezoterismul i ocultismul, gndirea mitic i magic , astrologia i supersti iile. Adep ii, n cea mai mare parte, se pretind cre tini, ns evolua i n gndire i concep ie; o mic parte provin din spectrul sectar mistico-p gn (Fraternitatea Alb , Graal-ul). Mul i dintre ei sunt, la origine, spiriti ti, teozofi, antropozofi. Au leg tur cu francmasoneria, n special prin ritul sco ian i rosacrucieni. -Nu au: fondator, sediu social, c r i sacre, lider, dogme etc. Reprezentan i: Carl Gustav Jung, Huxley, Lessing, fizicianul Capra. Mai nou: Dan Brown (Codul Da Vinci); Ecraniz ri celebre: Harry Potter, St pnul inelelor etc. Doctrina: se fundamenteaz , potrivit speciali tilor, pe cei 4 stlpi: 1. preten ia de a mp ca religia cu tiin a. -Universul este un uria corp viu unic; toate fiin ele sunt nrudite, formeaz o familie. Omul nu e liber i r spunz tor de faptele sale; e o parte din ntreg. Sus inerea panteismului. Negarea crea iei. 2. Religiile orientale -sunt promovate pentru c ntruchipeaz cel mai bine acel vis al unit ii primare i al contopirii. -taoismul: -organismul viu unic for ele opuse yin i yang se men in n echilibru reciproc. -yin femininul: obscur, pasiv, nv luitor, introvertit, sintetic -yang masculinul: luminos, activ, creator, extravertit, analitic -credin a n rencarnare; practicile yoga -New Age aduce, n paralel, i repro uri cre tinismului: c se bazeaz pe dogm i moral impuse din exterior; c dezbin (a produs conflicte, schisme, r zboaie); c exagereaz cultul i canoanele, f r s lase omul s - i manifeste sinele; c vorbe te de p cat, care de fapt nu exist ; c nu are tr ire, experien tainic Practic, omul new-age-ist i pierde calitatea de persoan . 3. Noua psihologie -concep ia sinelui aproape de Dumnezeu, dac nu chiar Dumnezeu nsu i promovat de Jung
65

-se vorbe te de un incon tient colectiv, prezent n to i oamenii -st rile i tr irile excep ionale avute de sfin i se repet n fiecare din noi, sub form de beatitudine, plenitudine, experien mistic , suprasenzorial acesta e Dumnezeu, sau m car ceva din El. -concep ii noi: rebirth, (noua na tere), chanelling (intrarea n contact cu lucruri sau fiin e de dincolo de lumea v zut ). 4. Astrologia -ezoterismul, cunoa tere tainic prin citit n stele i horoscoape -n 2000, soarele a intrat n constela ia V rs torului, ncepnd astfel Noua Er (New Age), n care se va schimba cursul lumii i al istoriei. Vechi ere: -Taur Imperiile Mesopotamiei -Berbec era mozaic -Pe ti era cre tin (ihtis) -V rs tor New Age Premerg tori ai New Age: gnoza i gnosticii, Simon Magul etc. n cartea sa Rentoarcerea lui Cristos, Alice Bailey a scris c El a fost doar o idee, care s-a ntrupat n: Buda, Hermes, Zarathustra, Iisus, Mani etc. Alte elemente favorizante sau definitorii pentru New Age: -stressul: omul contemporan viseaz la o lume f r conflicte, o lume de conciliere i de fraternitate universal , la armonia ntre trup i suflet, ntre trecut, prezent i viitor. -eul hipertrofiat -sincretismul: po i s apar ii lini tit mai multor religii -triumful ecumenismului -adev rul este ce e bun pentru tine (egoism) -alt dicton: Iube te i f ce- i spune inima! la baza distrugerii familiei, a cre terii ratei divor urilor, a concubinajelor, a pornografiei infantile i pedofiliei, a accept rii i promov rii publicitare a perversiunilor i p catelor contra firii. -promovarea conceptelor de pace i armonie universale; mobilizarea general a for elor de bine i pentru bine (yoga, medita ia, relaxarea), dar (Armaghedonul, filmul St pnul inelelor etc.). -Adev rul nu st n teoretizare, ci n practic : Dup roade se cunoa te pomul (Not : n fapt, adev rul st n strns leg tur cu discern mntul, nu cu raportul teorie/practic ). -Autosuficien a omului, considerat aprioric bun. Omul n-are nevoie de revela ie, r scump rare sau har. Nare p cat.
66

i premoni ia unor lupte grele, apocaliptice

-credin a e o form de a se experimenta pe sine. Presupune, deci, o lucrare de introspec ie; dar nu se pot dep i barierele eului propriu. Rug ciunea = coinciden cu eul cel mai profund. -cosmologia panteist : lumea ap rut prin emana ie, din sufletul ei, Dumnezeu. -suferin a e absurd i steril . R scump rarea vine prin tehnici: relaxare, activarea poten ialului energetic (bio-energo-terapie), nu prin suferin a lui Hristos. Moartea = accesul la o nou rencarnare, urmat de altele, pn la Nirvana. -astrologia, semnele etc. conduc spre abstractizare. Se elimin concretul: na terea real a lui Hristos realizeaz unirea ntre Dumnezeu i om (dup Sf. Atanasie i Sf Maxim: Hristos Dumnezeu s-a f cut om, pentru ca omul s se ndumnezeiasc ). Contrar acestei idei, New Age vorbe te de mistica unirii (toate sunt una, n chip impersonal). -Hristos este un fel de inim a materiei (dup Teilhard de Chardin); El ar atrage spre sine ca un magnet ntreaga realitate material . Se exclude, deci, istoricitatea lui Hristos: faptul c se na te, p time te, se jertfe te, moare i nviaz . Dup nviere, i p streaz semnele r nilor. -ocultism, vr jitorie, magia prezentat ca fiind alb benefic pentru om i natur (ex.: Harry Potter). n realitate, orice form de magie este neagr se realizeaz cu puterea demonic , opus harului dumnezeiesc. Concluzie: New Age ne las absolut singuri, cu toat pleiada de constela ii, religii, guru, horoscoape, calcule numerologice, premoni ii i predispozi ii etc. Ne condamn s devenim, pentru noi n ine, propriul Mntuitor (culmea egoismului!). Bibliografie: Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004; Ankerberg J., Weldon, J., Realitatea despre astrologie, Ed. Agape, F g ra , 1997, Baron, Will, n elat de Era Nou , Ed. Via i S n tate, Buc., 1998; B dulescu, pr. Dan, mp r ia r ului: New Age, Ed. Christiana, Buc., 2001, Idem, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006, Idem, New Age o pseudo-religie mondial , n rev. S.T., seria a II-a, nr. 1-2, Bucure ti, 2000, B ncescu Iuliana, Misiunea preotului fa de magia contemporan , Buc., 2003; Bunson Mathew, Viitorul a sosit... profe iile anului 2000, Ed. Image, Buc., 1999, Dan, Gicu, Misiunea spiritual a Romniei, Deva, 2001; David, P.I., Invazia sectelor, Ed. Crist-1, 1997, Idem, Sectologie, Constan a, 1998, Fortuna Lorin, Misiunea astral Romnia, Timi oara, 2003;Gassmann Lothar, New Age, Ed. Stephanus, Buc., 1996; Roze, Ierom. Serafim, Ortodoxia i religia viitorului, Sl tioara, 1996; Vasile, Danion, Olaru, pr. Ilarion, D rmarea idolilor: apostazia New Age, Ed. Crredin a noastr , Bucure ti, 2001; *Via a pe Geea: carte-apel a Confedera iei galactice c tre civiliza ia terestr transmis prin Misiunea Romniei, Piatra Neam , 1996.

CURS : SECTE RELIGIOASE SINCRETISTE, OCULTISTE, MISTICE, P GNE I DEMONICE


67

A). SINCRETISMUL ORIENTAL 1. Hare Krishna Asocia ia interna ional pentru con tiin a lui Krishna (ISKCON) -ntemeietor: Swami Prabhupada S.U.A., 1960. -doctrin : Krishna Dumnezeu unic, creator al lumii. Cunoa terea lui se face prin Bhakti-yoga (yoga devo iunii). Dumnezeu este Spirit. To i oamenii trebuie s ajung la con tiin a interioar de natur divin . Sufletul = antimaterie. Cred n rencarnare. -manual: Bhagavat Gita. Scrieri sacre: Vedele. -practici: ve mnt tradi ional indian (galben-portocaliu), ra i n cap (cu uvi -n cre tet); r spndesc literatura specific ; se adun n s li speciale, cnt mantre, ard lumn ri i be i oare parfumate. -yoga este de dou feluri: 1.ascendent , atunci cnd pleac de la sim uri, prin minte, ajungndu-se la starea de brahman. 2.descendent (recomandat de Hare Krishna): descoperirea sufletului, trezirea con tiin ei spre a vibra n armonie cu Krishna. Aceasta este mai accesibil europenilor, pentru c nu impune restric ii, n afara regimului vegetarian. Bibliografie: Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004, David, P.I., Invazia sectelor, vol. 2, Constan a 1999. 2. Zen -mi care originar din Orient, mai ales din Japonia i India. -provine din budismul zen, nfiin at n sec. XIII de maestrul Dogen n Japonia. -n Europa, secta zen e adus de Taisen Deshimaru, autorul c r ii Zen adev rat (tradus i la noi i publicat n 1993, la Ed. Axis mundi). Tot el a nfiin at Asocia ia interna ional Zen i a organizat peste 100 de dojo (grupe) de zen. La Paris au un templu special, considerat m n stire. Pentru Romnia i Ungaria, lider spiritual zen este Yvon Bec. -Doctrin : tema central este zazen, de la za = a te a eza i zen = medita ie, concentrare => a te a eza la medita ie, ntr-o pozi ie intens de concentrare. -Panteism: Dumnezeu este energia fundamental a Universului. -Practici: adep ii par obosi i, neglijen i i practic cer etoria sub forme mascate: cnt , picteaz etc. -concentrarea se realizeaz n urma a ez rii pe o pern neagr , rotund , n pozi ia lotus, cu respira ia controlat . -alte practici: ikebana, caligrafia, ceremonia ceaiului, parfumuri, pictur , teatru, alimenta ie vegetal , arte mar iale.
68

medita ia n locuri publice, adesea mpreun cu

Bibliografie: Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004, David, P.I., Invazia sectelor, vol. 2, Constan a 1999, Deshimaru, Taisen, Zen adev rat, Axis Mundi, 1993, Kigen, Dogen, Zen. Nou texte comentate de maestrul Taisen Deshimaru, Ed. Herald, Buc., 1989, Merton, Thomas, Mistici cre tini i mae tri Zen, Humanitas, Buc., 2003, Wats, Alan, Calea Zen, Humanitas, Buc., 1997. 3. Ananda Marga (Calea Fericirii) -org. n India de c tre Baba mare guru; p trunde n Europa (Elve ia) i S.U.A. -se pretinde salvatoarea credin ei. -Doctrin : odat la cteva mii de ani, vine un reformator care-i readuce pe oameni pe calea moral . A a au ap rut ei, adep ii acestei grup ri. n rndurile lor se g sesc oameni de tiin biologi, astronomi), care explic (medici, informaticieni, i adapteaz n sistem budist i hindus noile cuceriri ale tiin ei. Sus in c

fiin a uman e legat de energia cosmic prin 7 centre energetice (chakre). Au teoria despre microvita o form primitiv de via , care face leg tura ntre fizic i psihic, are rol terapeutic i poate fi ajutat prin practici yoga i medita ii specifice. Cred n rencarnare. -Practici: se guverneaz dup un Regulament: adeptul trebuie s - i schimbe numele, s se mbrace oranj, s cedeze 2% din venituri grup rii. Ceremoniile au loc n imobile speciale, n fa a unor plan e cu rug ciuni n sanscrit . Ritualurile const n: medita ii (relaxare+somnolen ), alternnd cu cnt ri orientale i dansuri. Liderii au aspectul unor c lug ri budi ti; se numesc dada (frate) i didi (sor ). -planeaz asupra unor adep i ai Ananda Marga acuza ii c ar fi la originea unor incendieri, asasinate etc. -n Romnia: conferin e, ceremonii rituale, organizare de asisten ajutoare la spitale de copii, centre de reeducare etc. 4. Medita ia transcendental -fondat de indianul Maharishi Mahesh Yogi; apare n S.U.A., n 1959. Actualmente: peste 5 milioane de adep i pe glob. -scop: r spndirea tehnicii de medita ie numit a inteligen ei creatoare; -origine hindus : tehnicile au, n opinia adep ilor, mai mult efecte psihice dect religioase. De aceea, ei sus in c nu sunt o religie, ci o practic natural . -medita ia a ajuns s fie predat n coli i Universit i i practicat n mn stiri apusene. -exist peste 10.000 de instructori de medita ie. Ei predau, contra cost, cele 16 rug ciuni de ini iere. Este aleas cte o mantra formul de incanta ie, asupra c reia se mediteaz cte 20 de minute, diminea a i seara. Efecte: influen eaz benefic spiritul, reduce tensiunea cerebral , nl tur stresul. Este suficient, zic ei, ca to i oamenii s mediteze de dou ori pe zi, s se cufunde n eul lor profund, pentru a se elibera, ajungnd astfel la Absolut. Promoveaz efectul Maharishi: dac r d cina p trat din popula ia globului practic n mod concomitent medita ia transcendental , se manifest un efect de cmp, care:
69

social colectare i distribuire de

reduce conflictele, spore te randamentul, mbun t e te starea economic (toate acestea prin nl turarea stresului din con tiin a colectiv ). -au dorin a de globalizare; sper ntr-o viitoare conducere unic pe glob. -n Romnia: p trunde clandestin n anii 1980, printre intelectuali i practican i de yoga. n 1992, se nregistreaz oficial, cu sediul la Cluj i denumirea Asocia ia din Romnia a Societ ii Interna ionale de Medita ie Maharishi Ayur-Veda. Cursurile de medita ie se propag rapid prin Case de cultur : primele gratuit, urm toarele pl tite. Pentru ob inerea gradului de instructor se aplic o colarizare intensiv . 5. Mama pur : Shri Mataji Nirmala Devi i Sahaja Yoga -originar din India, f. bogat , studiaz n Anglia i ntemeiaz o religie bazat pe iubirea de mam . - i-a ndreptat aten ia spre Sahaja-Yoga Romnia. - se consider mama sfnt i noua fecioar a Romniei (blasfemii la adresa Maicii Domnului). A organizat ntruniri cu numeros public (intrare liber ) la Sala Palatului, Sala Polivalent etc. -doctrin : omul se na te cu energie (sahaja = nn scut, spontan), adunat n 7 chakre de-a lungul irei spin rii i a ezat apoi n osul sacral (energia kundalini). -cult: adep ii se strng n jurul tabloului Mamei (idol), luminat cu lumn ri. I se adreseaz mantre i rug ciuni (printre care i Tat l nostru). Sunt executate anumite tehnici i pozi ii de yoga (sahaja-yoga) cu totul speciale: trezirea chakrelor, aruncarea r ului la p mnt etc. Condamn toate celelalte tipuri de yoga. -i consider ini ia i pe Iisus, Mohamed, Buda etc. 6. Secta de la Poona (Bombay) sau Fiii n eleptului Bhagwan -Bhagwan = yoghin i chiromant cu calit i hipnotice, retras n S.U.A., c s torit cu o fat bogat , cu 30 de ani mai mic dect el; tr ie te ntr-un palat luxos lng New York. -Practic : edin e colective de medita ie dinamic , conducnd pn la delir i extaz, mergnd pn la depersonalizare (dup 18 ore de exerci ii). -n Romnia: p trunde mai ales n ora e de provincie: Timi oara, Cluj, Arad, Constan a. 7. Misiunea luminii divine -sect fondat i condus de Maharaj Ji cel mai tn r Mesia (n. 1958). rile din Europa de Est. n Romnia s-a nregistrat nc din 1991 Asocia ia

-o nou cunoa tere energia vital din noi n ine, revelat prin experien a a 4 medita ii: 1. la cuvntul vibra ie, 2. la lumin , 3. la muzica celest 5. la nectar. -mare putere financiar . Liderul tr ie te o via luxoas n Colorado S.U.A.
70

C. MISTICA NEOP GN

PARSIST

1. M rturia credin ei Bahai -fondat de iranianul Bahaullah (sec. XIX), are sediul central pe Muntele Carmel (Palestina). n lume sunt mai multe milioane de adep i. -istoric: Bahaullah a fost unul dintre adep ii lui Mrza Ali Muhamad un reformator iit din sudul Persiei, prigonit, nchis i exilat vreme de 40 de ani, timp n care a trimis scrisori i memorii tuturor efilor de state i de religii din vremea sa. Ceea ce n-a reu it el, va des vr i discipolul s u, Bahaullah. -doctrina: toate religiile au o surs divin comun . Adep ii Bahai au un respect deosebit pentru celelalte religii, de aceea pretind c au o mare toleran este exemplul personal. -Dumnezeu a trimis oamenilor profe i pentru a le dezv lui voin a divin : Krishna, Moise, Iisus, Mohamed, Bahaullah (nv tura lui Moise = bobocul, a lui Iisus = floarea, a lui Bahaullah = fructul). -C r i sfinte: Biblia i Coranul toate anun venirea lui Bahaullah. -scopul pretins: de a stabili unirea ntre oameni. Consider c to i cei ce doresc unitatea omenirii sunt deja bahai (chiar dac nu i-au exprimat apartenen a la bahaism). -practici: rug ciunea are un caracter individual. Trupul e considerat slujitorul sufletului de aceea sunt interzise: drogurile, alcoolul etc. in congrese n toat lumea. Au un calendar cu 19 luni a 19 zile, + 4-5 zile intercalate, numite ale ospitalit ii. -n Romnia: o pozi ie favorabil bahaismului are Regina Maria a Romniei. -s-au semnalat n anii 1950 printre sa ii transilv neni. -n anii 1980 printre studen ii str ini, iranieni i irakieni, n c mine. -n 1991 s-au nregistrat ca Asocia ie legal . Pretind c au 7000 de adep i. Bibliografie: P.I.David, Invazia sectelor, vol. 2, ed. Europolis, 1999, Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004, Vernette, Jean, Sectele, Buc., 1996, Surse bahai: Bahaullah i era nou , Dumnezeu trece pe lng noi, Introducere n credin a Bahai, Natura i sanctitatea alegerilor Bahai. 2. Omul perfect sau adep ii lui Gurdjiev -Gurdjiev n. la Alexandropol (1877); a c l torit mult i i-a r spndit ideile mpreun cu Peter Uspensky. -idei doctrinare: unitatea se ob ine prin lupta ntre da i nu f r ea, persoana nu progreseaz . Omul actual e adormit spiritual, func ioneaz ca o ma in . El trebuie trezit (stimulat prin munc , efort fizic: parcurgerea de drumuri lungi, zidirea de case, doborrea arborilor, plantarea livezilor etc. n plus, muzic
71

i nu fac prozelitism. Singura form de atragere a adep ilor

i dansuri, cu tehnica stopului la un moment dat, trebuie s se opreasc brusc i s r mn ct mai mult n acea pozi ie). -adep i printre imigran ii ru i din Europa Occidental .

D. Ocultism i fanatism asiatic 1. Secta Moon (Asocia ia pentru unificarea cre tinismului mondial) -fondat n Coreea de Sud de Moon Sun Myung noul Mesia exclus de la penticostali. Acesta a scris Principiile divine. Se consider cel ce termin lucrarea nceput de Hristos i stopat prin r stignirea lui. El trebuia s g seasc o femeie perfect , mpreun cu care s rennoiasc lumea. Aceasta va fi a 5 -a so ie a lui Moon, o student de 18 ani, c s torit cu el cnd acesta avea peste 50. Secta de ine averi uria e, cu care Moon (aflat n clasamentul top al boga ilor lumii) i-a cump rat titluri tiin ifice. Moon speculeaz religios afilierea politic la mi c rile anticomuniste, spunnd c regatul lui Dumnezeu pe p mnt nu se poate realiza din cauza comunismului. -doctrin : tr im zilele din urm , cnd avem de-a face cu mi c ri i manifest ri de tip Cain i Abel (inclusiv revolu iile i r zboaiele, profe ind cel de-al treilea r zboi mondial). Predic : Haide i s -l nfrngem mpreun pe Satan! promoveaz nfrico area adep ilor. -practici: oficierea de mii de c s torii simultan (n 1995 recordul: peste 360.000 de perechi). Se recomand poligamia i libertinajul (a a se strng sute de mii de cupluri). Sunt impuse: postul negru, rug ciunile istovitoare, prestarea de munc nepl tit n ntreprinderile sectei pn la 16 ore pe zi! -n Romnia: se organizeaz sub paravanul unor asocia ii de studen i, profesori, femei. 2. Societatea creatoare de valori (Sokka Gakkai) -fondat n 1930 de Makiguchi intoist japonez, promoveaz nv Japonia. De ine o universitate i are nregistra i 7 milioane de adep i. -practici: abstinen , rug ciune, adorarea florii de lotus, ndoctrinare sever , supunere maxim cerut adep ilor, prozelitism activ. 3. Lumina adev rului -nfiin at n 1960 de industria ul japonez Okada, care fusese ruinat n 1945. El pretinde a avea puteri t m duitoare.
72

tura c lug rului budist Nichiren,

considerat o rencarnare a spiritului lui Buda. n 1965, devine al treilea partid politic, ca importan , n

-idei centrale: 1.

tiin a reprezint baza credin ei. 2. Omul, ros de boli, se vindec doar prin lumina

spiritual venit de la Dumnezeu.

4. Alte grup ri Ritul Th nou atrac ie n universit ile chineze propune: uciderea cu pietre a fetelor necinstite, nl turarea tinerilor destr b la i i a so ilor infideli; Falungong secta libertinajului sexual, cu manifest ri zgomotoase n S.U.A i Europa Lamaismul dup numele celebrului Dalai Lama suveran i mare preot n Tibet, nerecunoscut de autorit ile chineze. Mi carea, la origine, este budist , dar s-a propagat cu repeziciune n S.U.A. i Europa, adep ii realiznd un sincretism cu elemente doctrinare cre tine: rug ciunea min ii, isihia, medita ia. Taoismul i Kyopo religii naturiste istorice, se afl la originea mai multor secte asiatice sincretiste. E. SINCRETISMUL DIN AMERICA I EUROPA 1. Biserica scientologic -fondat interzis . -scop: crearea unei lumi mai bune, prin n elegerea realit ilor vie ii. -folose te metode tiin ifice psihanalitice i valorific elemente doctrinare din budism i hinduism (rencarnarea). Inventeaz dianetica tiin a modern a s n t ii mintale, folosindu-se de un aparat numit electrometru, care terge impresiile penibile (numite engrame). -regim strict: pedepsirea nesupu ilor, urm rirea celor exclu i. 2. Mormonii sau Biserica lui Isus Hristos a sfin ilor din zilele din urm -fondator: Joseph Smith (1844), c ruia i s-a ar tat ngerul Moroni i i-a spus c ni te noi revela ii se afl ascunse pe dou pl ci de aur. I le descoper , el le traduce i le public , dup care ngerul i le ia napoi. Revela iile sunt: Cartea lui Mormon, Perla de mare pre i Doctrin Scripturii, pe care o completeaz , fiind la fel de valabile i inspirate. -doctrin : revela iile mormone descriu istoria lui Lehi, care a plecat din Ierusalim n anul 586 . d. Hr., mpreun cu familia sa, str b tnd marea i oceanul, pn n America. Aici se dezvolt ca na iune, iar
73

i condus de L. Ron Hubbard (California, 1991). De ine averi uria e. Practic prozelitismul, cu ri (ex.: Germania) e

inte precise: personalit i publice, mai cu seam din lumea show-biz. n unele

i leg minte. Acestea se adaug

Hristos nsu i le face o vizit dup n l area la cer. Au loc lupte ntre nefi i i lamani i (urma ii lui Lehi), a c ror descriere se ntinde pe multe pagini n c r ile sfinte amintite. Asem narea este izbitoare cu textele Scripturii, nct se poate vorbi, dac nu de plagiere, cel pu in de o inspirare copioas , att dup V.T. ct i dup N.T., att n ceea ce prive te stilul, ct i o parte de con inut. De altfel, mp r irea pe c r i, capitole i versete se face dup modelul biblic (Ex.: Cartea a treia a lui Nefi, cap,vers). -cred n Iisus i Sf. Duh, in duminica, au posturi, dau zeciuieli i consider c to i oamenii, inclusiv mor ii, trebuie boteza i, pentru a nu r mne n nchisoarea spiritual . Fac un prozelitism intens n toat lumea, pentru a atrage ct mai multe nume la cimitirul nemuririi i cartea vie ii din Salt Lake City. -promoveaz conceptul c s toriilor eterne inclusiv de tip poligam cu un mare respect pentru femei, care apar in so ului pentru ve nicie. Poligamia la mormoni este prezentat , mai nou, ca o umbr a trecutului, cauzat de interdic ia de a se c s tori fetele mormone cu necredincio i. Se pare c fenomenul a fost eradicat n prezent, dar n trecut a fost la originea mai multor conflicte, n urma c rora mormonii au fost obliga i s se stabileasc n zona Lacului S rat i s fondeze Salt Lake City. -n Romnia: p trund nc din 1899, prin Mi a Markov i Arghir Dimitrov -nregistra i legal n 1993. -desf oar un prozelitism intens n locuri publice, prin misionari bine preg ti i, tineri, elegant mbr ca i, cu ecusoane n piept. Ofer literatur : Cartea lui Mormon, Povestiri din cartea lui Mormon (pentru copii, bogat ilustrat ). Organizeaz cursuri gratuite de limba englez . Ofer ajutoare materiale i se implic n proiecte sociale. Bibliografie: Mure an, Asist. Dr. Radu Petre, nv tura eshatologic a Bisericii Sfin ilor Ultimelor Zile(Mormon ) i implica iile sale n activitatea de prozelitism, "GB", 5-8/2005; *Cartea lui Mormon o alt m rturie despre Isus Hristos, Salt Lake City, Utah, 1991; tiin a cre tin sau Biserica lui Hristos ca om de tiin

3.

-fondat de Mary Baker-Eddy (fost practicant a spiritismului) n 1860 - i propune convertirea oamenilor (majoritatea bolnavi psihic) n scopul vindec rii lor; -lidera a fost singura persoan care l-a n eles pe Hristos (considerat simplu om) i i folose te metodele pentru vindecare. 4. Copiii Domnului Apare n Italia, se organizeaz n S.U.A., n 1968. -Marele Profet David Moses sau Unchiul Mo -mistic bazat pe sexualitate: adep ii tr iesc n colonii, mai mult dezbr ca i, consum droguri i pretind c practic iubirea (n fapt, prostitu ia, prin formule precum pescuitul prin cochet rie).
74

-asocia iile de membri se identific prin apelativul Familia; i n Romnia exist sub masca unor funda ii. 5. Fiii ferici i ai p cii cere ti -consumatori de droguri: marijuana i ha i 6. Ufolatrii -adoratorii OZN-urilor 7. Raelienii -apar n Fran a (Rael jurnalist 1973), ador extratere trii i OZN-urile. Oamenii de tiin (site+publica ii n romne te). Bibliografie: B dulescu, pr. Dan, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006; Damian, asist. univ. drd. Constantin-Iulian, Mi carea Raelian de Jos, Fascicula V, Gala i, 2006. 8. ngerii Cyclamen -condu i de marele preot Robert France, care salveaz lumea prin tandre e. Via a viitoare se mut pe planeta Cyclamen. 9. Atlantizii -ador m rile, oceanele, viet ile lor i creeaz noi mituri despre abisurile marine 10. Curentul cosmic -acest curent este Dumnezeu i se reveleaz oamenilor de c tre a a numi ii mae tri Eck. Fondator: Twichell al 971-lea maestru Eck n via . 11. Cre tinii armoniei (Rappi ti) 12. Vederea lui Dumnezeu (The Way) nfiin at de Wierwille (dr. n teologie) 13. Amishi ramur a menoni ilor, p streaz tradi ia cultural Olanda sec. XV
75

de pe alte

planete au creat via a pe p mnt folosind ADN-ul. Sus in clonarea uman . Au ap rut i n Romnia

i etica postmodern , n vol. Teologie i educa ie la Dun rea

i religioas din Elve ia i

14. Biserica Universal a lui Dumnezeu lider: H. Armstrong Chicago 15. Zoolatrii (ador animale: erpi), Fitolatrii (ador plante: bulbul de ceap ), Dendrolatrii (ador copaci: sequoia) etc. F. SECTE I GRUP RI TERORISTE, SATANISTE, CU TENDIN E I MANIFEST RI ANARHICE, SINUCIGA E ETC. 1. Ku Klux Klan crime (caracter rasist), arderea crucii, conduc tor: Vr jitorul imperial, sediu: Memphis (Arizona, S.U.A.), inuta: robe cu glugi, antrenamente speciale: My Lai. 2. R zboinicii regelui Hristos n Spania, n leg tur cu E.T.A. 3. Sea org. crime 4. Jaini tii moderni ti cred n reincarnare, consum droguri i r spndesc otr vuri 5. Opera lui Dumnezeu (Opus Dei) crime i atentate n Asia (Taiwan i Coreea), la umbra unor organiza ii sau partide. 6. Africa de Sud Apartheid (rasismul abolit n prezent). 7. ncercarea - n Australia, condus de David din Melbourne sect fascist-milenist . 8. Adev rul suprem (AUM Shinri Kyo), sect condus de Shoko Asaharo, responsabil de atentatele cu gaz sarin de la metroul din Tokyo. n Romnia: la Dur u. 9. Biserica Satanei - cond. de Anthony Lywey, sediu central la San Francisco: s mn a satanei n om trebuie cultivat ; editeaz Biblia satanic . Cultul e macabru, se desf oar noaptea n cimitire, ruine, locuri pustii, profannd morminte i realiznd sacrificii animale i chiar umane. Atragerea adep ilor prin muzic (unele genuri rock i forma ii, de ex.: AC/DC = Anti Christ/Death to Christ). Semne i simboluri: crucea ntoars , simbolul anarhiei etc. 10. Biserica Luciferic sau Martorii lui Lucifer lider: J.P. Bourre Europa 11. Antoini tii de la numele lui Louis Antoine, fost miner catolic din Belgia. El afirm : nu exist materie, ci numai lumea fluidelor 12. Noii anabapti ti sau Hutterienii nfiin at de pastorul baptist Iacob Hutter din Tirol. Au via comunitar , desf urat n colonii (ferme). iehovist , nfiin at de elve ianul Frey-tag. i numesc pe 13. Prietenii omului diziden

adventi ti: fecioare nebune obsedate de Sabat, iar pe iehovi ti contabili preocupa i de calcularea zadarnic a venirii lui Dumnezeu. Pe mai multe propriet i cump rate n Elve ia i Fran a, vor crea mici paradisuri terestre. 14. Cristos din Montfavet sau Biserica cre tin universal creat de Georges Roux din Montfavet, care declar c duce mai departe misiunea nceput de Iisus. El se retrage, duce o via ascetic , dar practic t m duirea miraculoas i predic arta vindec rii. Cultul: -3 ceremonii: botez, c s torie, confirmare.
76

15. Cele trei inimi sfinte sau Martorii lui Melchior nfiin at de Roger Melchior din Bruxelles, doctor n drept, care se pretinde Papa Ioan (rencarnarea Apostolului Ioan), purt tor de mesaje divine, care nviaz dup 3 zile etc. Are 2 colaboratori: un chimist care face s sngereze crucifixe i statui i un trezorier (gestionar al averilor uria e rezultate). 16. Marele Graal sect ce readuce n aten ie mitul medieval al Graalului o cup dintr-un smarald uria n care Iosif din Arimateea a adunat sngele lui Hristos, g sit de cavalerul medieval Parsifal, fapt ce alimenteaz legendele despre regele Arthur i cavalerii mesei rotunde. Secta apare n 1932 i e nfiin at de germanul Oskar Bernhardt, care- i schimb numele n Abd-ru-shin. Acesta scrie i difuzeaz cartea n lumina adev rului, n care ofer r spunsuri la toate problemele existen iale, mai ales la declinul vie ii spirituale, contracarat printr-o cunoa tere gnostic : Divinul poate fi atins printr-o cunoa tere superioar . Sus ine rencarnarea, dar neag metempsihoza (rena terea omului n animal e incompatibil structurii fiin ei umane). 17. Morgelienii sus in c numai albii sunt urma ii israeli ilor (popor ales); 10 semin ii s-au r spndit n lume, dnd na tere sci ilor, go ilor, grecilor, germanilor etc. 18. Nemolecii sect din Rusia: refuz s se nchine, de i cunosc crucea; au c r ile vechi; oficiaz numai cnt re ul 19. Rastafarienii (tribul lui Iuda) sect ce propune ntoarcerea negrilor n Africa i suprema ia acestora. Numele provine de la mp ratul Etiopiei, Haile Slassie I, zis i Ras Tafari (1930). Dumnezeu, Iisus, sfin ii sunt negri. Biblia e scris de negri. 20. Kimbanguismul sect fondat n Congo belgian (Zair) de c tre Simon Kimbangu. Are concep ii neoprotestante adaptate specificului african. 21. Roua dimine ii sau Solia advent sect nfiin at de pastorul Bresmond Robert din Australia. Urmeaz ideile originale ale lui H. White: sabatul, restric iile alimentare, refuzul asisten ei sanitare. Nu recunosc autoritatea statului, nu voteaz etc. 22. Templul popoarelor sect fondat de Jim Jones, un milenist practicant al ocultismului (vr ji cu m runtaie de g in ). Se stabile te n Guyana. n 1978, se produce sinuciderea n mas a adep ilor. 23. Davidienii sect fondat de c tre David Koresh (numele adev rat: Vermon Howell). Adep ii deriva i din adventism. Se autoizoleaz la Waco, Texas i mor, n 1993, 90 de persoane n confrunt rile armate cu autorit ile i, finalmente, prin sinucidere. 24. Templul solar sect cu sediul central n Canada, din 1952. Adep ii sunt ncuraja i ( i prin stupefiante) s viseze, s danseze, s cnte, s interpreteze texte apocaliptice. Manifest ri specifice: urlete, ascultare orbeasc de lideri, ucideri, sinucideri, moartea alb (droguri). n 1994, n Elve ia, 50 de adep i s-au autoincendiat baricada i n 2 vile; ac. form de sinucidere fiind numit d ruirea vie ii lui Iisus.
77

Bibliografie: Achimescu Nicolae, Noile mi c ri religioase, Limes, Cluj, 2004; Antonie Pl m deal , mitropolit, O nou confesiune cre tin n Africa: Kimbanguismul, n Ortodoxia, Nr. 3/1987; Champion, Franoise, Cohen, Martine, Sectes et dmocratie, Ed. du Seuil, Paris, 1999; Cios, Teodor, Taina dreptei credin e apologie sectologie, Ed. Buna Vestire, Beiu , 2005; Cuciuc, Constantin, Religii noi n Romnia, Ed. Gnosis, Bucure ti, 1996, David, Diac. Petre I., Invazia sectelor..., vol.2; Dumea, pr. Claudiu, Religii, Biserici, secte privite din perspectiv catolic , Ed. Sapientia, Ia i, 2002, Longchamp, Jean Paul de, Mic dic ionar al sectelor, Ed. Curierul Dun rii, Buc., 2000; Mayer, Jean Francois, Sectele: neconformisme cre tine i noi religii, Ed. Enciclopedic , Buc., 1998, Mat-Hasquin, Michle, Les sectes contemporaines, Ed. Univ. de Bruxelles, 1983; Roze, Ierom. Serafim, Ortodoxia i religia viitorului, Sl tioara, 1996, Vernette, Jean, Sectele, Ed. Meridiane, Buc., 1996. Vasile, Danion, Olaru, pr. Ilarion, D rmarea idolilor: apostazia New Age, Ed. Credin a noastr , Buc., 2001.

Curs : GRUP RI RELIGIOASE CARE AU LUAT FIIN A. SCHISME RELIGIOASE FA 1. Mi carea anticalendaristic (Stili tii).

PE TERITORIUL ROMNIEI

DE B.O.R., CU MANIFEST RI ERETICE

-1/14 oct. 1924 B.O.R. a ndreptat calendarul, conform recomand rilor Conferin ei Interortodoxe de la C-pol (mai, 1923). Ac iunea a fost respins de c lug ri i preo i f r cultur , fanatici, indisciplina i (monahii erau obliga i s fac ascultare), ncuraja i din afar (Rusia, Athos). S-au grupat n jurul mn. Sl tioara, com. R ca, jud. Suceava. Nu au fost recunoscu i drept cult aparte din partea statului. -nu prea aveau preo i; au atras un arhiereu, Galaction Gordun, caterisit de Sf. Sinod al B.O.R. n 1955, pe care l declar mitropolit. El hirotone te necanonic (de unul singur) ca episcop pe Meftodie Marinache i amndoi pe Evloghie O a (to i exclu i din monahism i caterisi i de B.O.R.). La schitul stilist de la Cop ceni (jud. Ilfov) este hirotonit episcop un alt caterisit i exclus, Glicherie T nase, mort n 1984 i declarat n 1999 sfnt. Alt mitropolit stilist: Silvestru Onofrei. -conducerea actual : sediu Sl tioara, mitropolit primat: Vlasie, ajutat de arhiereii Vasile Mogrzan i Fabian (ultimul la mn. Sfnta Maria Militari, Bucure ti). -au existat i nen elegeri (ex.: Cozma Lostun, arhiereu stilist alungat de la Sl tioara). -ierarhia stilist actual se recruteaz din rndul celor f r preg tire teologic , al preo ilor caterisi i i monahilor exclu i. Manifest ri specifice: - fanatism contra B.O.R., a clerului i credincio ilor ei; -practic botezul i c s toria din nou -calendarul vechi, nendreptat = dogm (cu o eroare tiin ific de 11 min. i 14,02 sec. pe an);
78

-aplic Pidalionul (colec ia de canoane a lui Nicodim Aghioritul), publicat n romne te din 1844, reeditat, f r a fi adus la zi (cu referiri la autocefalie, patriarhie etc.) mai important la ei dect Scriptura. -consider Taine: sp larea picioarelor, sfin irea bisericilor etc. -liderii au averi uria e, de i afi eaz condi ii modeste. Practic peregrin rile n scopul colect rii de ajutoare pe la biserici i mn stiri ale B.O.R. sau cer esc fonduri cu pancarte la gt n locuri publice. -practici bigote: nun i f r l utari, f r folclor, dansuri etc. -Sl tioara = centru de pelerinaj, la moa tele sf. Glicherie, f c tor de minuni, cu cazare i mas asigurate -ncerc ri de intrare n leg tur cu Biserici Ortodoxe: de i pretind c au manifest ri similare Bisericilor din Rusia, M. Athos, Ierusalim sau Serbia, nu au fost recunoscu i de aceste Biserici, ci li s-a cerut s intre sub ascultarea canonic a Sf. Sinod al B.O.R. n eparhii precum: Dun rea de Jos i Tomis creeaz confuzie prin gre ita identificare cu lipovenii! Bibliografie: Ilie, Arhim. Cleopa, Cuvnt de l murire n leg tur cu r t cirile stili tilor, n B.O.R., nr. 34/1955. 2. Uniunea umanitar non-profit BORNA -fondat de ing. Gheorghe Luca din Bucure ti - acesta a realizat Calendarul natural al omenirii, sprijinind mi carea stilist , prin calcule a a-zis tiin ifice. 3. Ucenicii Sf. Ilie sau Turma Sf. Ilie -condamna i i anatematiza i de Sf. Sinod al B.O.R. n 1994. -proveni i dintre inochenti ti -organizatori: Ioan Zlotea ucenic al lui Inochentie de la Balta, participant la Sinodul din 1924, care a hot rt ndreptarea calendarului, numit T ticul de Sus; Alexie de la Buz u (Anton Ciubotaru, m. 1995), numit T ticul de jos; fra ii Dumitru i Ilie Marian m mici alese. n to i ace tia s-a manifestat Dumnezeu Tat l ntrupat sau Sf. Ilie (confuzie ntre Tat l Ceresc i Sf. Ilie). -Alte erori doctrinare: - credin a n rencarnare -c s toria e o spurc ciune naintea lui Dumnezeu. Adev rata c s torie: ca frate i sor . -Dumnezeu confundat cu materia (panteism), identificat cnd cu Sf. Ilie, cnd cu Sf. Ioan Botez torul, zicnd c trebuia s fie prezent i Tat l ceresc pe icoana Epifaniei (Bobotezei). -venereaz cerul i p mntul, zilele i calendarul -atributul de creator al cerului i p mntului l are tot Sf. Ilie. - nu numai Hristos a nviat, ci i alte persoane sfinte: Sf. Ilie, Inochentie, Maica Domnului, Ioan Botez torul. Se salut cu: (fiecare din persoanele de mai sus) a nviat; adev rat a nviat! -preo ii care au so ii sunt nevrednici de slujire.
79

-Maica Domnului este moldoveanc . - in calendarul nendreptat. -Au ritualuri p strate din B.O.R., la care adaug crea ii proprii (acatiste exagerate). -cult accentuat pt. ziua de vineri, att pt. jertfa lui Hristos, ct i pt. Cuv. Paraschiva. -scot mirid special la Proscomidie pentru patriarhul Alexie de la Buz u. -spovedania e public ; se face n fa a b trnilor numi i bunei i stare i -iertarea se acord prin s rut ri sfinte i stropiri cu aghiasm . Euharistia se d numai celor vrednici. -justific minciuna pe textul din Fericiri min ind pentru Mine gre it interpretat -exagereaz pomenirile, metaniile, cultul sf. cruci (au cruci mari, de plumb, cu care binecuvinteaz n cele 4 z ri). -organiza i n Brlad, Sibiu, Gala i, Tulcea, Vaslui, Bucure ti, Buz u, Boto ani. 4. Noul Ierusalim -grupare cu specific apocaliptic (de unde vine i denumirea), condamnat de Sf. Sinod al B.O.R. (1993). -adep ii se pretind adev ra ii ortodoc i i provin dintre fo ti practican i ai Medita iei Transcendentale, arti ti (Marian i Victoria Zidaru arti ti plastici; Ovidiu Lipan i Gh. Zamfir simpatizan i), preo i i monahi ortodoc i grupa i n jurul surorilor Virginia i Mihaela. -Virginia, moart n 1992, a fost declarat sfnt i i s-au alc tuit slujbe, acatiste, icoane etc. -Sediu: Glodeni, lng Pucioasa (Jud. Dmbovi a), unde au construit, dup planurile so ilor Zidaru, un templu-ziggurat, n care nu au acces dect cei ini ia i. B iatul so ilor Zidaru (9 ani) moare accidentat sub zidurile noii construc ii. Al turi, la cteva sute de metri, s-a nfiripat o m n stire mixt , sfidnd canoanele. Tot aici, s-au realizat i alte anexe: chilii, spa ii de cazare pentru fra i i surori, ateliere de crea ie etc. -La nceput, Virginia i adep ii ei au avut binecuvntarea arhiereului Irineu Pop Bistri eanul, care a sfin it complexul la inaugurare, iar apoi a retractat, r mnnd arhereu-vicar. -Au curajul s publice, att sub form de ziar(lunar), ct i n volum separat, cuvntul lui Dumnezeu mesaje divine transmise sub form de revela ie deschis att Virginiei, ct i urma ilor ei. Textele provin de la Dumnezeu Tat l, Hristos, Maica Domnului sau sfnta Virginia i se adreseaz adep ilor ntr-un stil predicatorial naiv, cu gre eli de ortoepie sup r toare. Inspira ia este evident dup mesaje similare din lumea catolic (Medjugorje). Mesajul lor este, categoric, apocaliptic. Din cuprins: - Romnia = Noul Ierusalim ( ar aleas a fi izb vit de urgia Apocalipsei, dar nu pentru ierarhie, care e acuzat de corup ie, ci pentru credincio ii ei. -post continuu, inclusiv duminica i-n s rb tori. Hrana cu alimente curate, necontaminate (nepoluate). -c s toria alb -port specific: b rbi i plete lungi (cozi), haine de in i cnep . -calendarul vechi (n leg turi cu stili tii, cu care caut s implanteze schituri n ar )
80

- edere la case, nu n blocuri -Atelierul de crea ie cre tin-ortodox, sub patronajul so ilor Zidaru, a imprimat un stil aparte, apocaliptic, n arta religioas romneasc , foarte apreciat n ar mincino i, Ed. Pelerinul, Ia i, 1998. 5. Biserica Ortodox Tradi ional (Str mo easc ) sau a Vlahilor de Pretutindeni -structur religioas n formare, cu mai multe centre: la Piatra Neam , Bucure ti ( Mitropolitul Ioan Preoteasa fost preot plecat n S.U.A. cu c s toria anulat , ntors la Bucure ti cu gnduri de a fi numit eparhul Giurgiului, caterisit de Sf. Sinod i remarcat n mass-media cu prilejul s vr irii unei rnduieli necanonice nmormntarea unei persoane publice decedat , potrivit cercet rilor, prin suicid; .P.S. Hristofor grec, stilist), Constan a etc. -atrage preo i (nemul umi i c nu li se recunosc meritele), monahi (aspiran i la arhierie afla i n dizgra ie) i credincio i (mase de manevr ), propunnd forme speciale de nesupunere fa de ierarhie. -2006: presa dezv luie ntlniri secrete ale adep ilor grup rii n jud. Suceava (Vatra Dornei), dar i peste hotare (Ucraina); este deconspirat un nou adept, ierom. Olivian Bindiu (hirotonit arhiereu n secret). -ncearc nfiin area unei mn stiri la Cop ceni Ilfov, f r rezultat, n urma eforturilor misionare ale preotului ortodox Lic Lep datu. -ncearc jonc iunea cu gruparea anticlerical unor ierarhi din conducerea Bisericii. i antisinodal provenind de la Vladimire ti (Alian a pentru rena tere spiritual din Romnia), cu nucleele dizidente din jurul unor clerici i monahi contestatari ai i str in tate. Bibliografie: David, P.I., Invazia sectelor..., vol.2, Adrian, Pr. Simeon, Biserica, sectele i fra ii

6. Biserica Secret (Ascuns ) a Maicii Domnului -structur religioas n formare. -lider: prof. Constantin Dogaru din Tecuci, primitor al unor noi revela ii, pe care le public n mai multe volume, cu largul concurs al unor sponsori. Se autointituleaz naltul Comunicator, el nsu i mare preot, hirotonind alte persoane, printre care i femei, pe toate cele 3 trepte (exist , deci, i o ierarhie feminin ). -leg. cu Turma Sf. Ilie, cu mi c rile de la Vladimire ti i Pucioasa. -abateri doctrinare, cultice i morale: exist 10 ceruri, 8 Taine (a opta: conlucrarea divin ), Dumnezeu-Tat l are nc 33 de fii nentrupa i, revela ia deschis (noi texte inspirate scrierile lui Dogaru, viziuni profetice i descoperiri), preexisten a sufletelor, milenarismul, spovedania n grup, interdic ii privind c s toria i testarea compatibilit ii so ilor n prealabil, antisemitism agresiv.
81

-prozelitism: iertarea p catelor se d condi ionat de r spndirea publica iilor dogariste (cu 150-200 de Paraclise ale Preasfintei Treimi date de sufletul unui om care s-a sinucis, se poate scoate acel suflet din orice fel de chin al iadului13!); adep ii sunt amenin a i cu moartea (accidente), dac divulg secretele grup rii sau o p r sesc. -salutul special: Vaviov! (smerita salutare cereasc ). -mesaj apocaliptic centrat pe dezv luirea strategiilor o tilor ngere ti, prezentate ca o ierarhie militar , cu grade diferite i cu pozi ion ri specifice celor 10 ceruri; respectivii ngeri au felurite numiri, unele ridicole (Ex.: Sf. Heruvim Antrax). Tuturor le sunt dedicate slujbe i acatiste (ex.: Acatistierul luminic). Au i rol terapeutic, folosind diverse tipuri de raze, ce vindec toate bolile, chiar i pe cele incurabile (ex. SIDA). -se reia aceea i tem a salv rii Romniei, ca p mnt ales i binecuvntat, din cataclismele finale. -sus inere frenetic a canoniz rii unor adep i ai mi c rii (Nil Doroban u, Maria Romnca etc.). -ultima oper , monumental : Biblia Maicii Domnului, un afront adus att sacralit ii i unicit ii Sfintei Scripturi, ct i Sfintei Fecioare. -nuclee formate din preo i, monahi i credincio i n jude ele: Gala i, Br ila, Vaslui, Ia i, Bac u, Timi , Constan a, Hunedoara i n mun. Bucure ti. Un caz mediatizat: cel al lui Toader desf oar sub paravanul funda iei Altadora 2003. -creeaz confuzie, att preo ii ct i preotesele slujind mbr ca i cu reverend exclus ca pe viitor s ridice biserici. Exist i od jdii, folosind sfinte vase etc. Cultul, adaptat dup cel ortodox, se desf oar deocamdat n case particulare; nu -i i o liturghie adaptat , a Maicii Domnului. -ntruchiparea Mngietorului profetul zilelor de pe urm , Ioan cel nou mp ratul lumii noi este un ran, Ion Marin din Ione ti Arge . Prin acesta, gruparea caut s continue fenomenul Maglavit. epe , fost mecanic de locomotiv , preot al Bisericii Secrete din Bicaz. La Oradea, activit ile grup rii se

Bibliografie: Despre Biserica Secret : +Calinic Boto neanul, episcop-vicar, Fenomenul Biserica Ortodox Secret o erezie la nceput de mileniu III, Ed. Gedo, Cluj Napoca, 2006. Publica iile Bisericii Secrete (autori: prof. C-tin Dogaru i colaboratorii s i): Acatistier ortodox pentru luminarea min ii (ed.1-2, Craiova, 1999), Efectul destructiv al credin ei asupra elementelor negative (Craiova, 1999), Calit ile sufletului omenesc (Ed. Sfnta Ortodoxie, Craiova, 2000), Acatistier ortodox al Maicii Domnului (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000, - similare: Acatistierul luminic, Acatistierul Sfintelor puteri cere ti, Acatistierul Sfintelor Femei i Fecioare, Acatistierul ortodox al Domnului Iisus Christos ), Cartea celor 100 de poeme ortodoxe (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Duhul Sfnt n Romnia ( Ed. Sf. Ortodoxie, Deva, 2000), Sistemul ceresc de ntrajutorare (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Tehnologia lucrului cu gndul sfnt, n colab. cu N. Negril (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Sfnta Entorie a P mntului (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Dic ionar tiin ifico13

C. Dogaru, Praclisul Preasfintei Treimi, Ed. Funda iei Altadora, 2003, p. 2. 82

spiritual, n colab. cu N. Negril (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Sfinte comunic ri despre Romnia, despre civiliza iile cosmice i despre viitorul planetei P mnt (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Cartea sfintelor elogii ortodoxe (Ed. Sfera, Brlad, 2001), Cartea sfin ilor ngeri inspiratori (2002), Comunic rile Sfin ilor Heruvimi c tre romni, (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Comunic rile Sfin ilor Serafimi c tre romni (Ed. Sf. Ortodoxie, Craiova, 2000), Sfnta Pertu ie divin , (Ed. Hyperion, Craiova, 2001), Maica Domnului n Romnia (2001), Duhul Sfnt n Romnia (Ed. Sfera, Brlad, 2001), ara Sfnt Ortodox Romnia (Craiova, 1999, Constan a, 2002), Sfnta O tire a ncep toriilor (Ed. Sfera, Brlad, 2001), Sfnta Organizare a Cerurilor I i II (Ed. Sfera, Brlad, 2001, similar pentru cerurile III-IX), O tirea Sf. Arhanghel Uriil (Ed. Sfera, Brlad, 2001, - similar: O tiri ale Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil, Rafael, Varahil, Antim), Sfnta O tire a Domniilor (Ed. Hyperion, Craiova, 2002, - similar: a St pniilor i a Scaunelor Cere ti), Sfnt tratat de medicin (2001), Metode sfinte i cere ti de vindecare (Ed. Sfera, Brlad, 2002), Edenul de alt dat (2002), Scandal cu du manii (Ed. Sfera, Brlad, 2002), Soborul Sfin ilor Apostoli (Ia i, 2002), Cerul Christoforic (Ed. Hyperion, Craiova, 2002), Sfntul Tron divin (Ed. Hyperion, Craiova, 2002), Sabia Sfntului Arhanghel Mihail (2003), Paraclisul Preasfintei Treimi, Ed. Funda iei Altadora, 2003, Biblia Maicii Domnului (2005). Prof. Dumitru Bucure ti, 2005. tefan, Profetul zilelor de pe urm . Fenomenul Ione ti-Arge , vol.1, ed. 1,

B. GRUP RI CU TENDIN E SEPARATISTE (CENTRIFUGE) FA 1. Oastea Domnului

DE B.O.R.

-mi care de emancipare a vie ii religioase a ortodoc ilor romni, n spirit tradi ionalist, axat

pe

coordonarea activit ii cre tinilor practican i (unii chiar habotnici). Atta vreme ct este controlat de Biseric , mi carea n sine are un rol benefic: ajut ierarhia n munca pastoral-misionar . Nu putem trece cu vederea nici faptul c , acolo unde autoritatea bisericeasc a lipsit, s-au nregistrat cazuri de desprindere a osta ilor de la Ortodoxie sau trecerea lor la anumite culte (cu totul sporadic, dup cum vom vedea). -organiza ii similare n Grecia: Zoi, Sotiria. A nu se confunda cu secta Armata salv rii. -ntemeietori: mitrop. Nicolae B lan al Ardealului i pr. Iosif Trifa, delegatul lui n 1923 se nfiin eaz primele grup ri la Cmpeni i Sibiu, sub deviza Veni i la Iisus! i salutul: Sl vit s fie Domnul!. -sprijin mitropolitan: tipografie proprie la Sibiu, unde editeaz revista: Iisus Biruitorul, iar pr. Trifa public predici, bro uri moralizatoare, culegeri de cnt ri etc. -se r spnde te rapid n toat ara
83

-manifestare specific : adun ri dup Liturghie n Biserici sau case (mai ales n dup -amiezele duminicilor i s rb torilor), cu: rug ciuni, imne, citiri i explic ri din Sf. Scriptur etc. Organizeaz pelerinaje la hramuri de biserici i mn stiri. -izbucne te un conflict ntre Iosif Trifa i Nicolae B lan. Trifa e caterisit n 1937 i moare n 1938. De i pe patul de moarte ndeamn : r mne i n Biseric !, dup decesul lui urmeaz o perioad de instabilitate pentru Oaste, cnd unii membri s-au amestecat n politic (de partea legionarilor), au nceput s se grupeze n jurul unor lideri laici, s nu se mai supun preo ilor parohi, deci s dezbine unitatea parohiilor. Unele grup ri de osta i s-au separat de parohiile pe lng care s-au constituit ini ial, ajungnd s desf oare o activitate de sine st t toare. La aceasta a contribuit i m sura comunist de suprimare a tuturor organiza iilor cu caracter religios dup 1948; osta ii au fost obliga i s se integreze n sistemul cultelor recunoscute de stat: majoritatea s-au ntors la parohii, dar au existat i excep ii (Cluj i Simeria), care s-au lipit la grup ri neoprotestante. Mul i au plecat n str in tate, unde au fondat Vatra (n S.U.A), condus de ep. Valerian Trifa (nepotul lui Iosif Trifa). -liderul Oastei n perioada comunist : Traian Dorz (m. iun.1989). -exager ri:- accentuarea rolului pastoral al unor lideri osta i laici, care predic n biserici i organizeaz via a parohial n locul preo ilor; -compunerea i executarea unor imne str ine spiritualit ii i tradi iei romne ti (melodii de vals, polca, mazurca etc.); -s vr irea de liturghii pe mormntul lui Iosif Trifa; -exager ri doctrinare n bro uri i imne; predilec ia spre psihoza apocaliptic ; -mp rt ania oferit spre p strare laicilor; -spovedania public , dezlegarea perpetu (mp rt ire f r alt spovedanie); -nunta f r respectarea tradi iilor folclorice romne ti (f r muzic n afara imnelor Oastei f r dansuri, f r consum de carne i alcool) -Diziden e: grup rile amintite: Cluj i Simeria; precum i cea condus de pr. Avramescu, mitropolitul Oastei din Dobrogea, ajutat de consilieri: pr. Timotei i tefan Popa (Techirghiol, Topraisar). -Organizarea ast zi: -sub directa ascultare a Sf. Sinod al B.O.R. (mul i sinodali membri sau simpatizan i; n trecut: ep. Iosif Gafton al Arge ului; ast zi: P.P.S.S. Andrei de Alba Iulia, Ioan al Oradiei, Justinian al Maramure ului, Serafim al Germaniei .a.). Delegatul Sf. Sinod pt. problemele Oastei: P.S. Calinic al Arge ului. Au un consiliu preo esc format din personalit i precum: pr. prof. dr. Vasile Mihoc (Sibiu), pr. conf. dr. Constantin Onu (Pite ti) .a. in mai multe congrese. Au reactivat i completat statutul de func ionare a Oastei, au reorganizat editura Oastea Domnului i public , dup 1989, revista Iisus Biruitorul. Se implic misionar prin: pelerinaje, predici, cateheze, ac iuni sociale, filantropice etc. Bibliografie: Adrian, Pr. Simeon, Biserica, sectele i fra ii mincino i, Ed. Pelerinul, Ia i, 1998, David, P.I., Invazia sectelor, vol.2, Dorz, Traian, Hristos, m rturia mea, Ed. T. Dorz, Simeria, 1993, Idem, Hristos sfin itorul nostru, Ed. O.D., Sibiu, 1998, Idem, Hristos, puterea apostoliei, Ed. O.D., Sibiu,
84

1999, Idem, Istoria unei jertfe, vol. 1-4, Ed. O.D., Sibiu, 1998-2002, Idem, Dreptarul nv

turii

s n toase, Ed. O.D., Sibiu, 2001, Idem, Zile i adev ruri istorice, Ed. O.D., Sibiu, 2004, Trifa, pr. Iosif, Ce este Oastea Domnului?, Ed. O.D., Sibiu, 1996, Velescu, Moise, Profetul vremurilor noastre, vol.1-2, Ed. O.D., Sibiu, 1998-2000. 2. VISARIONI TII -constituie o ramur a Oastei Domnului. Se numesc a a dup liderul lor spiritual, ierodiaconul Visarion Iugulescu (treapta sa ierarhic e contestat de c tre unii cercet tori, n special de prof. diac. dr. Petre David, care-l nume te simplu rasofor). -liderul s-a n scut n 1922, pe Valea Prahovei, numindu-se din botez Vasile. S-a perindat pe la mn. C ld ru ani i Cernica, dup care a ajuns organizator al Oastei Domnului la Biserica Sf. Nicolae Srbi. Dup demolarea acesteia n 1983, se retrage la o cas parohial a Bis. Sf. Nicolae Vl dica (11 Iunie). Aici i reorganizeaz gruparea, ajutat de sora Elena. A atras f. mul i tineri i tinere, aduna i sub denumirea de Lucrarea; promoveaz c s toriile albe, nunta f r l utari (numai cu cnt ri ale Oastei Domnului), vestimenta ie specific (haine negre, basmale albe sau albastre, excluderea podoabelor de orice fel). -dup 1989, mi carea cunoa te o dezvoltare puternic : se public revista C l uza ortodox , cu predici visarioniste i ilustra ii icoane pictate de Visarion, n stil naiv. S-au alc tuit filme, proiec ii de diapozitive etc. Din cuprinsul acestor materiale: -Visarion se pretinde, el nsu i, purt torul unor revela ii primite direct, n urma unor ar t ri, viziuni. n predici, reproduce astfel de mesaje, prezentnd dialoguri ntre Dumnezeu, Maica Domnului, ngeri, diavoli, sfin i, f r baz biblic i patristic . Abuzeaz de digresiuni, pove ti i descrieri imaginare, care fac, ns , deliciul adep ilor. Nu n ultimul rnd, creeaz o psihoz eminamente sectar prin descrierile ngrozitoare ale sfr itului lumii, ale chinurilor iadului etc. Are, ns , i meritul de a ndrepta adep ii pe calea moralit ii, prin combaterea aspr a p catelor i viciilor. -ntr-o vreme, C l uza a ap rut cu binecuvntarea P.S. Galaction (fie s-a ob inut n grab , fie nu s-a ob inut deloc, c ci la ora actual se public f r nici o binecuvntare). -la ini iativa pr. paroh Ion Grigore, s-a desfiin at gruparea de la 11 Iunie. Visarion s-a retras, b trn, la Comarnic, dar adep ii s-au regrupat la alte biserici: Sf. Pantelimon, Sf. Mina, Sf. Silvestru, Sf. Nicolae elari, To i Sfin ii, Sf. Stelian, M t sari etc. De asemenea, au puternice nuclee n ar : Constan a, Ia i, Boto ani, Craiova, Tulcea, Timi oara, Arad. -au leg turi, pe filia ie, cu Oastea Domnului (cu cnt ri i manifest ri similare), cu mi carea de la Vladimire ti i Turma Sf. Ilie. Bibliografie: Adrian, Pr. Simeon, Biserica, sectele i fra ii mincino i, Ed. Pelerinul, Ia i, 1998, David, P.I., Invazia sectelor, vol. 2, Iugulescu, Visarion, Pine i ap pentru suflet, revist cre tin-ortodox dif. num.
85

3. Petrache Lupu de la Maglavit Petrache Lupu, un cioban gngav din Maglavit Dolj, pretinde c a avut o ntlnire cu Dumnezeu, care i se arat sub o salcie sub forma unui b trn, i t m duie te neputin a i l ndeamn s predice. Fenomenul se nscrie n seria ar t rilor divine din prima jum. a sec. XX (Lourdes), este intens mediatizat i speculat politic, inclusiv prin vizita regelui Mihai I, care-i devine cum tru lui Petrache. Se nfiin eaz o m n stire (azi redeschis ); are loc un pelerinaj nemaintlnit (minuni, vindec ri etc.). Petrache profit : au loc exager ri (intr prin u ile mp r te ti, se mp rt e te direct din potir etc.). Teosofii i spiriti tii l consider un medium de-al lor. n timpul comunismului retracteaz , ba chiar hule te. Devine colectivist frunta . Dup 1989, fenomenul se reia, dar cu slabe rezultate; doar unii membri ai Oastei Domnului i mai amintesc de el. Moare n 1994, la vrsta de 86 de ani, i e nmormntat n cimitirul parohial.

4. Mi carea de la Vladimire ti. Alian a pentru Rena tere Spiritual din Romnia -s-a conturat n jurul maicii Veronica (n. Vasilica) Gur u (1920-2005), care a pretins a fi avut vedenii (ar t ri) ale maicii Domnului n cmpuri cu porumbi, pe toat perioada celui de-al doilea r zboi mondial. -la mn. Vladimire ti, pr. Ioan de la Bihor practica spovedania public i mp rt ania permanent . Viziunile Veronic i, deja publicate, atrag mii de pelerini. Intr n conflict cu autorit ile biserice ti atunci cnd 2 c lug ri e din ob tea Veronic i sunt prinse cnd sustr geau p rticele din moa tele Sf. Dimitrie de la Bucure ti. Mn stirea e nchis n 1957 i transformat n I.A.S. n 1958. Veronica e re inut condamnat . Dup eliberare, duce o via V sii, mai tn r cu 25 de ani. Se pretinde c a fost o c s torie for at , din interes, neconsumat etc. Dup 1989, l p r se te i se rentoarce n m n stire, care e reorganizat de P.S. Casian dup normele n vigoare. De i s-au tip rit viziunile i memoriile maicii Veronica, aceasta nu le mai recunoa te. Grupuri de uceni e de la Vladimire ti, conduse de Gherghini a i Lucia Enache, creeaz anarhie i tulbur slujbele din bisericile ortodoxe, cu strig te mpotriva Patriarhului sau unor ierarhi. Mai nou, se organizeaz sub titulaturile: Biserica Ortodox Liber i Alian a pentru Rena tere Spiritual din Romnia (lider: Tudor Nicolae), i Sindicatul preo ilor Solidaritatea (condus de Gabriel A. Mascas) au site-uri Internet i pretind, n mod abuziv, c se bucur de sus inerea unor preo i i duhovnici renumi i (pr. Arsenie Papacioc, pr. T nase de la Valea Plopului, n trecut: pr. Galeriu etc.). Continu leg turile cu pr. Ioan Iovan, caterisit ntre 1956-1989, trecut pe la Plumbuita, ajuns la mn. Recea, unde practic ce tie de-o via : spovedania public rnduielile biserice ti. Maica Teodosia (Zorica La cu) are curajul s-o numeasc blasfemiator, Chipul feminin al lui Dumnezeu i proorocul planetei. Bibliografie: Adrian, Pr. Simeon, Biserica, sectele i fra ii mincino i, Ed. Pelerinul, Ia i, 1998.
86

mbel ugat n Bucure ti, c s torindu-se cu arhitectul Gigel

i ast zi ceea pe Veronica,

i dezlegarea general pentru mp rt anie, sfidnd canoanele i

C. GRUP RI DE INFLUEN

ORIENTAL , NFIIN ATE N ROMNIA

1. MISA Mi carea pentru Integrarea Spiritual n Absolut -lider: Gregorian Bivolaru acuzat de mai multe infrac iuni, refugiat azilant n Suedia; - in conferin e, cursuri i practici yoga n manier modern ; propun a a-zisa echilibrare fizic psihic , dezvoltarea con tiin ei de sine etc. -regim alimentar naturist, cu devia ii extreme (urinoterapia); -practici sexuale, pornografice, imorale, incestuoase. -se nscriu, mai amplu, n curentul New Age. Zic c sunt, n continuare, ortodoc i; unii se spovedesc ( i chiar sunt mp rt i i!), al ii renun la spovedanie i mp rt anie. Bibliografie: B dulescu, pr. Dan, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006; Istodor Gheorghe, M.I.S.A. i Yoga n lumina Ortodoxiei, Ed. Arhiep. Tomisului, Constan a, 2005; Tache, Pr. Conf. Dr. Sterea, MISA duplicitatea absolutului?, n G.B., LXIII, 5-8/2004. i

2. Radiestezi tii -propun p trunderea i cunoa terea sinelui uman i influen area lui prin energiile pe care le capteaz prin diferite tehnici (exemple: nuiaua, bagheta, pendulul etc.); -n mi care au fost atra i i preo i, pretinznd realizarea de exorcisme. Se solicit adep ilor respectarea cu stricte e a dogmelor ortodoxe: Sfnta Treime, credin a n jertfa lui Hristos etc. Se impun: inerea cu stricte e a posturilor, Spovedania, mp rt ania. -paravanul legal: Asocia ia Na ional de Terapii Complementare din Romnia (pre edinte Bors Marian Constantin); Societatea Romn de Radiestezie i Funda ia romn de Inforenergetic Sf. Ap. Andrei (pre edinte: Claudian Dumitriu). -alte personalit i: Dr. Ing. Constantin Cojocaru (Cojoterapia), dr. Mudava (fost candidat la pre edin ie), Mario Sorin Vasilescu. -capteaz energii prin cercuri i lan uri umane n anumite locuri i timpuri (Vf. Omu, litoral etc.), unde se realizeaz adev rate tabere de ntrunire a adep ilor; -se nscriu, mai amplu, n curentul New Age. Zic c sunt, n continuare, ortodoc i; unii se spovedesc ( i chiar sunt mp rt i i!), al ii renun la spovedanie i mp rt anie. -REIKI- cea mai recent form de radiestezie adus n Romnia, cu tendin e puternice de grefare pe filonul adev rului ortodox. Fondator: Usui Mikao (jap.). Urm re te ini ierea adep ilor prin conectarea lor la sursa de energie universal . Lideri: maestrul Constantin Gheorghi
87

din Sibiu (promotor i al unui curs

de hirotonisire a adep ilor n ordinul lui Melchizedec deci, o pretins ierarhie), Ovidiu Drago Arge anu (autorul unor lucr ri de popularizare a reiki), Bogdan Negulescu etc. Bibliografie: B dulescu, pr. Dan, Ortodoxie i erezie, Ed. Agaton, F g ra , 2006.

3. Spiri ii bihoreni -grupare legat de personalitatea diac. Iosif Vuculescu de la parohia Sepreu (Arad); el deprinde

spiritismul la Budapesta i Viena i predic o abordare a lui tiin ific ncepnd cu 1910. -se remarc n Oastea Domnului, unde creeaz un grup special. Se consider vas ales i presbiter al grup rii, organiznd adun ri n case particulare ( edin e la care se cite te din Bi lie, apoi se cheam b Duhul n stare de autosugestie, asemenea duhobor ilor i penticostalilor). Practic forme adaptate de spovedanie, mp rt anie i maslu (ungeri). Se consider mai presus de preo i i de episcopi, pentru c sunt hirotoni i direct de Dumnezeu, de Duhul Sfnt. Alt lider Tanca Vasile (ntre 1930-1970). -dup 1970 se ncearc recunoa terea oficial a mi c rii. Sunt separa i de Oastea Domnului i nu trebuie confunda i cu ea, fiind mai degrab o form de spiritism autohton, provincial. -dup 1989 - prosperitate financiar ; continu demersurile pentru recunoa tere, primesc adep i din rndurile celor ce se desprind din Oastea Domnului. 4. Maestrul Maitreya i Fiii luminii sau Cre tinii noii ere -ntemeietor: Francisc Horvath ( i-a schimbat n 1990 numele n Francisc Maitreya), originar din Deva, fost tehnician n Timi oara i profesor de desen la Vaslui. Promoveaz un sistem religios sincretic newage-ist, combinnd nv turi ortodoxe i din religiile orientale. Se consider : mare clarv z tor14, profet, i-ar fi p r sit corpul fizic pentru guru, rencarnare a lui Hristos, Mngietorul Duhul Sfnt ntrupat i chiar Tat l cel ceresc15. De s rb toarea ortodox a n l rii Domnului din anul 2003, se pretinde c o vreme, aflndu-se la spitalul din Baia Mare (stop cardiac, moarte clinic ). Autor al mai multor c r i (din care 2 evanghelii), 7 rug ciuni, 10 scrisori, 21 de psalmi i numeroase sutre. Stilul profetic al revela iilor se aseam n cu cel al Noului Ierusalim, att ca surse (Dumnezeu Tat l, Fecioara Maria), ct i n privin a con inutului i stilului: salvarea exclusivist a Romniei, urmnd noile descoperiri, transmise n binecunoscutul limbaj prolix, dar cu tent apocaliptic
14

i implor ri patetice.

Ziua din 5 ian. 2002 reproduce profe ii elucubrante: n cursul anului 2002, p mntul va arde, regimul chinez va c dea etc. Toate, ori false, ori extrem de vagi sau ambigue. 15 A se vedea coperta-spate a c r ii Annei Vlceanu, Putere de la mine v dau vou , Tat l ceresc, st pnul vostru, f. ed. i an, unde, dedesubtul fotografiei lui Maytreia, g sim scris: Iat , prin aceast poz este v zut puterea Mea, este spus Cuvntul Meu; c uta i-l i ve i g si Adev rul prin El i pe Mine, Tat l cel ceresc. 88

-Din ortodoxie e preluat credin a n Treime, care se modific n sensul accept rii celorlalte avataruri ale lui Hristos: Krishna, Rama, Budha, Mahomed, Zalmoxes i, binen eles, cel actual: Maitreya. Se vorbe te i de Duhul Sfnt, fie confundat cu Tat l ceresc, fie prezentat ca o for (putere) a Acestuia transmis n lume exclusiv de Maitreya i adep ii s i. O cinstesc i pe Fecioara Maria, al turi de al i ini ia i i mae tri, chema i n ajutor prin rug ciune executat exclusiv n spa ii consacrate (temple) sau n fa a unor amulete (piramide) d ruite de marele maestru. -Cultul este specific oriental: adep ii se mbrac n alb, cu brie colorate (n special verzi sau albastre), recit mantre (mantra specific sectei: Uiiiiiii!!!), venereaz icoane, dar i desene executate de maestru, cruci stilizate n forme ciudate, folosesc elemente decorative i cultice din budism (statuete, be i oare parfumate etc.). Execut diverse pozi ii yoga i tehnici de medita ie, axate pe realizarea p cii, iubirii i armoniei (incluznd energia sexual ) n Noua Er . -Morala: rigorist , chiar ascetic . Restric ii la carne. Vindec ri holistice, bioenergii, tratamente homeopate. Yoga Focului Cosmic. Medita ii. Consum b uturi sfinte generatoare de st ri euforice. -Adep ii se consider , n continuare, ortodoc i, dar evolua i. Continu s apeleze la preot, pentru diverse ritualuri: sfe tanie, nmormntare etc. -Prozelitism: Maytreia apare destul de des n Bucure ti, mai ales n parcuri (preferat este Ci migiul), unde se remarc prin inuta insolit (toga alb ) i gloata de adep i (cca. 100) care-l nconjoar . Au forme de ascez n locuri retrase (pe teri), unde s-au semnalat acte criminale16. -Site-uri internet, coal ini iatic de yoga, numit Academia sufletului. in cursuri n mijlocul naturii. Bibliografie: Vlceanu, Anna, Putere de la mine v dau vou , Tat l ceresc, St pnul vostru, f. ed. an., loc; www.maitreya.ro.

16

Moartea tinerei Ofelia din Oradea, de 26 de ani, n pe tera de la Ro cani, n aprilie 1997. 89

Cuprins - MISIOLOGIE /SEM.I 1. NO IUNI INTRODUCTIVE: OBIECT, IMPORTAN , BIBLIOGRAFIE NECESAR , EXPLICAREA UNOR TERMENI SPECIFICI I. ASPECTUL OFENSIV AL MISIUNII: PROMOVAREA DREPTEI CREDIN E ORTODOXE 1.MISIUNE I CONVERTIRE: NECESITATEA PROPOV DUIRII A) PREDICAREA EVANGHELIEI B) SUPORTUL REVELAT AL PREDIC RII: SFNTA SCRIPTUR I SFNTA TRADI IE 1. PREZENTAREA CRE TINISMULUI ORTODOX 2. CONVERTIREA, CATEHIZAREA I BOTEZUL C) ROADELE PROPOV DUIRII: MISIUNEA ORTODOX FA DE ETERODOC I 2.MISIUNE I PASTORA IE: DESCHIDEREA BISERICII C TRE NEVOILE SPIRITUALE ALE PROPRIILOR CREDINCIO I VICTIME ALE SOCIET II DE CONSUM - POSTMODERNISTE A)MISIUNEA IERARHIEI -PRELIMINARII -REPERE MISIONARE LA NIVEL EPARHIAL -REPERE MISIONARE LA NIVEL PROTOPOPESC -REPERE MISIONARE LA NIVEL PAROHIAL -SLUJIREA MISIONAR N SPA II SPECIALE: PENITENCIAR, SPITAL, ARMAT , CIMITIR -MISIUNEA MONAHILOR, AST ZI. B)MISIUNEA CREDINCIO ILOR: APOSTOLATUL SOCIAL. -PRELIMINARII: NECESITATEA MISIUNII PREO IEI UNIVERSALE -MISIUNEA ORGANELOR PAROHIALE -PROFESORII DE RELIGIE -TINERII I IMPLICAREA LOR MISIONAR -MASS-MEDIA II ASPECTUL DEFENSIV AL MISIUNII: AP RAREA DREPTEI CREDIN E DE R T CIRILE ETERODOXE A. STRUCTURA RELIGIOAS A POPULA IEI ROMNIEI. CUNOA TEREA FENOMENULUI SECTAR I. PROZELITISMUL II CAUZE COMUNE ALE APARI IEI I R SPNDIRII CULTELOR, MI C RI LOR, GRUP RILOR RELIGIOASE I SECTELOR III. PRINCIPALELE FORMA IUNI RELIGIOASE PREZENTE PE TERITORIUL ROMNIEI 1.CULTELE NECRE TINE DIN ROMNIA 2.CULTELE NEOPROTESTANTE DIN ROMNIA 3.MI C RI DIZIDENTE N LUMEA NEOPROTESTANT 4.SECTE MISTICE I MALADIVE N LUMEA SLAV 5.MI C RI MISTICE SPIRITISTE: SPIRITISMUL, TEOSOFIA, ANTROPOSOFIA 6.MI C RI MONDIALE ANTICRE TINE I MISTICO-SINCRETICE: FRANCMASONERIA I NEW AGE 7.SECTE RELIGIOASE SINCRETISTE, OCULTISTE, MISTICE, P GNE I DEMONICE 8. GRUP RI RELIGIOASE CARE AU LUAT FIIN PE TERITORIUL ROMNIEI

90