Sunteți pe pagina 1din 22

=

=
stiinta " "
casa " "
LOGOS
OIKOS
grecesc
grecesc
ECOLOGIA

vi at a" de l or medi ul
vi i e or gani smel
di nt r e
ni i i nt er act i u st udi ul cu ocupa se car e St i i nt a "
]))4)]

=
=
:
stiinta " "
sageata " T " " "
LOGOS
OXON TOXICON
A TOXICOLOGI
vi i" or gani sme di n ce) (xenobioti abi oti ce sau bi oti ce
toxicelor efectel or studi ul cu ocupa se care Stii nta "
]))4)]
TOXICELOR a
ani hi l ar e de met odel or
dozar e
r e i dent i f i ca
i zol ar e
de met odel or
act i une de ui mecani smul
bi ol ogi ce
chi mi ce f i zi co
i l or pr opr i et at
or i gi ni i
st udi ul
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|


``+V
++`-

=
=
sageata
TOXON TOXICON
" t oxi ci t at e exerci t a e ot rava)car Subst ant a( " =
]))4)]
"

=
=
:
endogene t oxi ce
NOBIOTICE) exogene(XE t oxi ce
pat ol ogi ca St ar e "
catie autointoxi
atie exointoxic
]))4)]

=
=
viata
strain
BIOS
XENOS
XENOBIOTIC
bacteriene toxine patologica starea IA TOXIINFECT
toxic unui a sange acumulare patologica starea TOXIEMIA
TOXICOZA A INTOXICATI
: =
: =
=
^e^
++`
``+V
1
CHIMICA
Analiza chimica subst anorg, org, biologice toxice
2
ANALITICA
Metodologiei de investigatie a toxicelor
3
CLINICA
Efectele toxicelor asupra organismelor vii
4
DIAGNOSTICA si
PROFILACTICA
Diagnosticarea si prevenirea intoxicatiilor
5
MEDIULUI
AMBIANT
=Ecotoxicologia, T. industriala, T. alimentului, T.
fibrelor textile (in, canepa, bumbac), T. acvatica
6
JUDICIARA
=T. medico-legala (implicatiile judiciare ale
producatorilor si utilizatorilor de toxice)
7
EXPERIMENTALA
Studiul efectelor toxice pe animale de laborator
8
ALTERNATIVA(in vitro
Studiul ef toxice pe culturi de celule,
bacterii,virusuri
9
GENETICA
Studiul influentei toxicelor asupra genomului
10
FITOTOXICOLOGIA
Studiul toxicelor ce provin din plante(fitotoxine)
11
MICOTOXICOLOGIA
Studiul toxicelor elaborate de miceti(micotoxine)
++`++ )
`+^
+^e+

\
|

=
c
=
| |
+ |

|+
|
|
studiata populatia din
50% la letal efect produce care doza
50
DL
DOZA
corporala) masa
toxic efect anumit un produce care de S cantitatea (
) a toxicitate ratia IA(concent CONCENTRAT
) absorbtia onizarea IONIZARE(i DE STAREA
TE SOLUBILITA
particule marime
amorfa
solide
gaz
AGREGARE DE STAREA
mic coef IX(benzen) - VII
MARE TOXICITATE mediu, ef VI(eter)co - IV
mic coef alcool) III(apa, - I
clase 9
e" de partiti coeficient "
SUBSTANTA
1
DL
DL
IC
IC
DL si DL
or substant el a
90 50
50
90 50 50
~ =
=

E CRONICITAT DE INDICE
OGICA ECOTOXICOL APRECIEREA
CLASIFICAREA SUBSTANTELOR FUNCTIE DE IC
Valaorea IC Tipul substantei
>2 S. bioacumulativa
<2 S. bioneacumulativa
CATEGORIA DL50(mg/Kg) Exemple
Extrem de toxice <1
Cianuri, aconitina,
stricnina
Foarte toxice 1-50
Paration, Metilparation
Moderat toxice 50-500
Nitrati, Me grele
Slab toxice 500-5 000
Triclorfon, Clortion
Practic netoxice 5 000-15 000
Aditivi furajeri (NaCl)
Practic lipsite de
nocivitate
>15 000
Substante
neabsorbabile
Clasificarea substantelor in functie de toxicitate (Solcan,
2006)
ORGANISM

\
|
=
~

\
|
=
=

\
|
=
=
=
Par at i on l a r ezi st ent a M (Sobol ani i hor moni SEXUL
a t oxi ci t at e PONDERALA MASA
r ezi st ent i adul t i
sensi bi l i bat r ani si copi i
VARSTA
r ezi st ent e r ust i ce
sensi bi l e at e per f ect i on
RASA
) r ezi st ent e r el e (r umegat oa anat omi ce i t at i par t i cul ar SPECIA

I INDIVIDUAL FACTORI
ALIMENTAR REGIMUL
SANATATE DE STAREA
Al t i FACTORI
`e^`+

( )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|

+ + +


=
=

| =
est er i f l i ber , Ch FL AG TAG
e S. det er si v l i posl b S.
(si mpor t )
medi at a di f uzi e
si mpl a di f uzi e
hi dr osol b S.
sol ubi l mar e INTESTIN
e pl eni t udi n de gr adul
al cool ) i t ur i ce, aci de(bar b S. : buna
i oni zar e) aci d mi ca(pH
STOMAC
UREE NH : Except i e nul a; PRESTOMACE
Al cool
Ni cot i na
Ci anur i
: Except i i r edusa; BUCALA CAVITATE

NI LOR CHI LOMI CRO
r e t r ansf or ma
3

-e+V +`

=
c =
dermatite
plagi
leziuni
Exceptie ubile; S.hidrosol pt mica
I Hg, cu Unguente
orice Organofosf
ate Orgaclorur
le liposolubi S pt buna
+ +^e`+

\
|
=
=
sever e i i nt oxi cat i A PERICULOAS
RAPIDA
mai cea
^+^

|
|
|
.
|

\
|

\
|
=
MOARTE ) ci r cul . gen st ang (cor d
SISTEMIC
pul monar edem m, br onhospas
di spnee t use, st r anut ,
LOCAL
vapor i
pul ber i
aer osol i
gaze
pt mar e
ACTI UNE) DE (MEC
MI E TOXI CODI NA
^e^+^ ^+
`^`+

S. absorbite digestiv
FICAT
|
|
|
.
|

\
|

par ent
t r anscut
r espi r at
absor bi t e S.
CIRCULATIA
GENERALA
CIRCULATIA
SANGE
+ PROTEINE PLASMATICE
(ALBUMINE)
e+^`
+


|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|


=
=
FANERE
Tl
As
Se
Me
OASE
Cs
Sr
Pb
Me
ADIPOS TESUT l e l i posol ubi S.
or ganel e t oat e ul ) i l e(Al cool hi dr osol ub S.
E DI STRI BUTI
E DI STRI BUTI
E DI STRI BUTI
UNI FORMA E DI STRI BUTI


te Solubilita
e+`
L^

\
|
i nt est i n
cr ei er
pul mon
r i ni chi
FICAT
ORGANE

TOXICITATE ACTIVARE
E DETOXIFIER
Scop
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|


|
|
|
.
|

\
|

\
|

\
|

RENALA ELIMINARE
GLUTATION
SULFAT REST
GLUCURONIC ACID
CONJUGARE
a aII FAZA
renala excretarea grabi
ilitatea hidrosolub
a polaritate
mari
E HIDROXILAR
DEMETILARE
OXIDARE
I FAZA
HEPATICI MICROZOMII
EPOXIDARE
FICAT RE METABOLIZA

vol at i l e) (Nar cot i ce S. vol at i l e


Sb) Sn, As, Met al oi zi (
Mn) Cu, Zn, Me(Fe,
car e S. te metaboliza sunt nu
e^

volatile toxice
grele Me
CUTANATA
ic alcooletil
cloroform
volatile toxice PULMONARA
le liposolubi toxicelor i metaboliti
ile hidrosolub toxice
RENALA
solubile greu toxice
insolubile toxice
DIGESTIVA
organism in existente toxicele
din 1/2 a eliminarii necesar timpul T
) (T RE INJUMATATI DE TIMP
1/2
1/2
=
TESTE DE ECOTOXICOLOGIE

E CLASIFICAR
|
|
|
.
|

\
|
) ecosisteme teren(in de conditii in Teste
integrate Teste
directa) ate ecotoxicit simple(de Teste

=
biologica ie" magnificat de" pot ent i al
acumul ar e de pot ent i al
met abol i t i de pr ovocat e noci ve ef ect e
di r ect e noci ve ef ect e
e evi dent i er SCOP
trofice lanturilor alungul conc.de
BIOLOGICA IE" MAGNIFICAT "
|
=

\
|

~ =

pesti
balta de purici
alge
TESTATE SPECII
) ( artificial biotop un intr
SPECII SINGURE as.UNEI nociv efect re Monitoriza
zile) 28 (14 MEDIU TERM.
ore) 96 (24 IMEDIATA
50 50
sauCL CI SCOP
e Clasificar
DIRECTA ATE ECOTOXICIT DE TESTE

\
|

=
)
`

\
|
=
IC
urina
sange
c hematologi
biochimic
examen
necropsic examen
DL
animalelor al zilnic clinic examen
trofice lanturi
artificial m microsiste
as. nociv ef. monitoriza
50
EVALUARE
INTEGRATE TESTE
SCOP

\
|
=

=
= L l -^` e^ ^e %
A PERSISTENT
PENETRARE DE CAPACITATE
T
RE METABOLIZA cai al t e
RMARE BIOTRANSFO
RE BIODEGRADA
ARE FOTODEGRAD
PROCESE moni t or i za
apa de l uci ur i
f anat ur i
agr i col e cul t ur i
daunat oar e
ut i l a
f aunei
daunat oar e
ui t i l a
f l or ei
t oxi cas ef r ea moni t or i za
1/ 2
APLI CARE
EVALUARE
RE BIOACUMULA
TEREN DE CONDITII TESTE
SCOP