Sunteți pe pagina 1din 157

Primele loca uri de cult cre tin Perioada apostolic .

Sfin ii Apostoli, urmnd pilda Mntuitorului, mergeau s se

nchine la Templu, n care se aflau pururea, l udnd

i binecuvntnd pe

Dumnezeu, dup n l area Mntuitorului; iar dup plecarea lor din Ierusalim i risipirea n lume pentru predicarea Evangheliei, ei i ndeplineau obliga iile rituale att n sinagogile iudaice, pe care le cercetau i n scop de , ct i n casele particulare, n care i g seau ceasurile nd tinate de rug ciune sau vreme a s vr irii frngerii pinii. Dintre astfel de case, un rol important a jucat n istoria cultului cre tin din Ierusalim, n epoca apostolic , a a numita camer sau foi orul de sus, n care avusese loc Cina cea de tain si n care, dup aceea, Sfin ii Apo stoli se g seau aduna i att n ziua nvierii spre sear , cnd Domnul li Se ar t pentru prima oar , ct i la o s pt mn dup aceea, cnd Domnul li Se arat pentru a doua oar , fiind de fa i Toma. Tot aici se adunau, de regul , Sfin ii Apostoli, dup n l area Domnului, mpreun cu Maica Domnului i cu celelalte sfinte femei. Dup toate probabilit ile, tot aceasta a fost casa n care Sfin ii Apostoli se aflau aduna i n ziua Cincizecirnii, cnd Sfntul Duh Se pogoar asupra lor i unde, conform tradi iei cre tine, concretizat n iconografia Pogorrii Sfntului Duh, era prezent i Maica Domnului. Dup tradi ie, aceast cas apar inea Sfintei Maria, mama Sfntului Evanghelist Ioan-Marcu. Aci ar fi avut loc sinodul apostolic din anul 49/50 i aici ar fi locuit i Maica Domnului timp de 11 ani, dup n l area la cer a Domnului, pn la adormirea ei. Era compus din parter i etaj, form pe care a p strat-o i dup transformarea ei n biseric . Istoricii cruciadelor o numesc Maica tuturor bisericilor. Primii cre tini, care formau comunitatea din Ierusalim n epoca apostolic , proveni i n marea lor majoritate dintre iudei, urmnd pilda Mntuitorului i a Sfin ilor Apostoli, mergeau la nceput s se roage in templu, mai ales n pridvorul sau foi orul numit al lui Solomon, de care i legau nc deprinderile si tradi iile iudaice de cult; dar pentru s vrsirea Sfintei Euharistii (frngerea pinii) i a agapelor sau
1

meselor comune, de dragoste, care o nso eau, ei foloseau casele particulare de tip iudaic (oriental), ale credincio ilor mai nst ri i, care puteau pune la dispozi ia fra ilor s li mai spa ioase sau nc peri mai mari din casele lor, necesare pentru adun ri i pentru agape. Faptele Sfin ilor Apos toli amintesc des despre frngerea pinii prin case, printre care, f r ndoial , cea mai mult frecventat va fi fost cea amintit mai sus. n cele mai vechi comunit i cre tine din diaspor s-au folosit pentru s vrsirea Sfintei Euharistii, ca i n Ierusalim si Palestina, casele mai nc p toare ale credincio ilor mai nst ri i, adunarea f cndu-se de obicei tot n camera sau foi orul de sus, situat la etaj sau chiar deasupra acoperi ului. Pentru adun rile de cult i de zidire cre tin din aceste case se fo losea fie atrium-ul din casele de tip greco-roman (unde se afla de obicei si un impluvium sau bazin pentru sp l ri), fie sala de mese (triclinium), fie mai ales sala mare, interioar , a ezat n fa a intr rii, care servea ca sal de primire; ea era mp r it de regul n trei nave (sec iuni longitudinale) prin rnduri i coloane i numit uneori basilica sau sala egiptean . La Roma si n alte centre se foloseau i nc perile de la etaj sau foi oarele de pe acoperi . La nceput, asemenea case, apar innd cre tinilor mai bogati, erau folosite numai temporar sau ocazional ca loca uri de cult, ele fiind n restul timpului folosite de c tre proprietarii lor ca locuin e.
S lile din case, anume destinate pentru cult (sec. I-II)

i cunoscut

Situa ia din epoca apostolic s -a prelungit i n epoca postapostolic

i nc

mult vreme dup aceea (sec. I-II). Pn spre sfrsitul secolului II nu avem nici o m rturie despre existen a unor construc ii proprii pentru cultul cre tin sau a unor biserici cre tine propriu-zise. Dar de la sfrsitul secolului II i primii ani ai secolului III, cnd num rul cre tinilor crescuse foarte mult, a nceput s se fixeze nl untrul caselor particulare o nc pere deosebit , folosit numai ca loc de cult i exclus de la orice alt folosire, lumeasc sau profan . Un astfel de spa iu apar inea fie unui particular, care l punea exclusiv la dispozi ia comunit ii, fie comunit ii ntregi, care l achizi ionase si l amenajase n acest scop. Adun rile cre tine din aceste case n vederea cultului se numeau ecclesiae, adic
2

Biserici. De la adunare termenul de ecclesia s-a dat apoi i locului unde se inea adunarea, care a devenit casa Bisericii, n eles pe care l are probabil nc din epoca apostolic . ecclesia este astfel cel mai vechi termen pentru no iunea de biseric n ambele ei n elesuri.
Cele mai vechi biserici cre tine. M rturii literare

Cam n acela i timp (c tre sfrsitul secolului II) au nceput probabil s se zideasc si cele din ii biserici cre tine, adic loca uri proprii de cult, exclusiv destinate pentru nevoile cultului cre tin. Lucrul acesta a fost posibil mai ales n scurtele intervale de timp n care persecu iile sl beau sau se ntrerupeau, fiind nlocuite cu toleran religioas . In jurul anului 200, loca urile cre tine de cult erau larg r spndite, ele fiind de altfel o urmare fireasc a organiz rii vie ii religioase, liturgice i disciplinare a cre tinilor, n mani fest ri regulate i institu ii de cult fixate prin reguli disciplinare, oficiale, care ncep s apar n aceast vreme. C tre sfrsitul secolului II, Tertullian vorbe te despre existen a unei case de rug ciuni la Cartagina. Cronica din Edesa consemneaz c o mare inun da ie a distrus la Edesa si casa de rug ciune a cre tinilor, n anul 201 sau 203, si c biserica mitropolitan de aici s-a rezidit la anul 313, iar Cronica de la Arbela men ioneaz c n acest cadru din Mesopotamia existau n sec. II dou biserici cre tine. vechile Rnduieli biserice ti anonime (pseudoepigrafice) ncep s dea nc din sec. III, al turi de norme cu caracter dogmatic, disciplinar, moral sau ritual, si ndrum ri pentru modul de construire a bisericilor cre tine. A a, de ex., Testamentum Domini (cart. I, cap. 19) si Constitu iile Apostolice (cart. II, cap. 57) dau a m nunte despre forma si mp r irea bisericilor, iar Didascalia celor 12 apostoli (compilat n mare parte n capitolele indicate din cele dou documente anterioare) rnduieste locul n biseric al fiec rei categorii de credincio i. Numeroase alte documente i izvoare literare vechi m rturisesc existen a bisericilor cre tine n sec. III. Astfel, Actele martirice ale Sfntului Marin din Cezareea Palestinei (circa 258), p strate la Eusebiu al Cezareei, men ioneaz o construc ie special pentru cult, n care martirul a fost dus si
3

obligat s aleag ntre spad

i Eva nghelie.

Origen, vorbind despre c l toria lui la Cezareea Palestinei, amin te te de o biseric cre tin de acolo incendiat de p gni. Sfntul Grigore de Nissa aminte te de o biseric 240), cu ajutorul popula iei cre tine de acolo. Istoricul Eusebiu, vorbind despre persecu ia din timpul lui Diocle- ian, arat c vechile loca uri de adunare ale cre tinilor, devenite nenc p toare, dup anul 260 fuseser nlocuite, mai peste tot, cu altele noi, ridicate din te melie, care i ele au fost d rmate apoi n timpul persecu iei lui atunci o ve stit biseric din din Tir, devenit Diocle ian (ntre altele, a fo st ars mare, zidit de Sfn -tul Grigore Taumaturgul la Neocezareea, pe la mijlocul secolului III (circa

Nicomidia). Pe vre mea lui Eusebiu, vechea biseric

nenc p toare dup pacea Bisericii, e transformat n basilic n anul 314, de c tre episcopul de acolo, Paulin. De asemenea, la Alexan dria, episcopul Alexandru (313328) construie te o basilic de mari propor ii n compara ie cu cl dirile existente pn atunci pentru adun rile cre tinilor. Marea biseric Theonas din Alexandria fusese i ea zidit n sec. III. La fel se ntmpl n regiunile cre tine din nordul Afri cii apusene, unde scrierile cre tine de la sfr itul secolului III i nceputul, secolului IV numesc de obicei locul de adunare al cre tinilor basilic , termen care sugereaz si forma probabil a acestor loca uri : o sal mare cu coloane n interior. Filosoful p gn Porfiriu (Contra cre tinilor, scris n Sicilia pe la 268) acuz pe cre tini, printre altele, c au pentru adun rile lor biserici prea mari, cnd ar fi putut s se roage foarte bine si n casele lor particulare, deoarece Dumnezeu ar putea auzi rug ciunea lor n orice loc. A adar, avem suficiente documente (dovezi sau m rturii literare) c n sec. III existau loca uri proprii cre tine pentru cult, mai n toate ora ele si regiunile cre tine ale imperiului (Efes, Frigia, Smirna, Ancira, Antiohia, Neocezareea, Nicomidia, Tracia, Galia, Spania, Africa etc.), loca uri care erau folosite n scop exclusiv religios si care, totodat , nu mai erau proprietate particular , ci a comunit ii
4

cre tine. O dovad n sprijinul propriet ii ob te ti a acestor loca uri o constituie cunoscuta ceart dintre comunitatea cre tin din Roma si asocia ia popnari lor, pentru un teren, atribuit de mp ratul Alexandru Sever cre tinilor. Un caz asem n tor s-a ntmplat la Antiohia n sec. III : episcopul de acolo, Paul de Samosata, depus de un sinod ca eretic, nu voia s p r seasc biserica din Antiohia, dar mp ratul Aurelian decide ca ea s fie atribuit acelui episcop care e n leg tur cu comunitatea cre tin si cu ceilal i episcopi. Calitatea de proprietate colectiv a edificiilor sacre i a cimitirelor cre tine reiese clar mai ales din rescriptul mp ratului Galienus (260), prin care, anulnduse edictul de persecu ie dat mai nainte de mp ratul Valerian, se restituie cre tinilor bisericile i cimitirele, care snt luate n primire de c tre episcopi, n calitatea lor de reprezentan i ai comunit ilor cre tine r espective. La 303, edictul de persecu ie al lui Diocle ian confisc bisericile, pentru a fi d rmate, ca i un triclinium. In anul 311, proprietate colectiv a cre tinilor; la Cirta (Constantine de azi, n Numidia) exista atunci o biseric nzestrat cu o bibliotec mp ratul Maxentiu restituie clerului rdman a a numitele loca ecclesiastica din Roma, care apar ineau comunit ii cre tine de acolo i care, dup unii scriitori, se ridicau la vreo 40. Edictul de la Milan (313) face deosebirea ntre proprietat ea particular a cre tinilor i proprietatea comunit ii, cnd vorbe te de restituirea posesiunilor cre tine confiscate n timpul persecu iilor . De altfel, dreptul de proprietate colectiv asupra edificiilor religioase n -a fost niciodat interzis prin edicte speciale. Pentru comunit ile cre tine din timpul per secu iilor, el se ncadra n legile romane privitoare la acele collegia iuneraticia, alc tuite pe la mijlocul secolului al treilea, care pu eau avea n st pnire ob teasc cimitire i locuri comune pentru adun rile lor religioase. Din nefericire, nu se mai p streaz nici una dintre bisericile cre tine dinainte de epoca lui Constantin cel Mare; toate au pierit f r urme, cele mai multe fiind d rmate de c tre p gni n ultimele persecu ii (mai ales sub Diocle ian); iar pu inele care au supravie uit persecu iilor au fost d rmate mai trziu de c tre cre tinii n i i, care le-au nlocuit cu construc ii noi, mai m re e si mai
5

nc p toare. De aceea e greu s ne facem o idee despre formele arhitectonice, nf i area si dimensiunile acestor biserici. Atta putem spune precis c nu exista un tip uniform de construc ie ; toate aveau ns un element comun : o sal mare, care s cuprind toat adunarea, pentru s vr irea Jertfei euharistice. Dup descrierile din izvoarele literare care se refer la ele, amintite pn aci, se pare c cele mai multe se asem nau cu sinagogile iudaice de atunci. De altfel, dup unele p reri, au fost transformate n biserici cre tine acele sinagogi care apar inuser unor comunit i iudaice, trecute, n ntregime sau n cea mai mare parte la cre tinism.
M rturii arheologice

S p turile, cercet rile i descoperirile arheologice din ultima vreme au adus la lumin resturi (fundamente si ruine) i indicii pre ioase asupra unora dintre tirile din izvoarele literare. A a, de ex., unele dintre numeroasele bisericile paleocre tine din primele trei secole, informa ii care completeaz sau confirm biserici, p strate n stare de ruin la Binbirkilisse (1001 de biserici), lng Konieh n Asia-Mic , au fost datate din sec. III. La Dura-Europos, n Mesopotamia (Irakul de azi), s-au descoperit fundamentele unei biserici din sec. III (circa 232 -233), care este o cas de locuit construit nc din sec. II i transformat mai trziu n loca de cult. Ea avea o sal de rug ciune i predic , cu altar pe latura de r s rit, i o nc pere special pentru s vrsirea botezului. In unele nc peri ale ei se mai p streaz urmele scenelor p gne care m podobeau pere ii nainte de transformarea casei n loca de cult cre tin. Astfel de case particulare, cu s li adaptate special pentru adun rile de cult ale cre tinilor, se mai cunosc n insula Delos (Grecia), n Macedonia si mai ales la Roma. Aci, cele mai vechi basilici cre tine au fost construite peste sau lng vechi case de locuit particulare (tituli), trecute n proprietatea comunit ilor cre tine i folosite n scop religios. Biserica de la Palatin (din cuprinsul palatului imperial) a fost o biseric crificiul sfnt.
6

privat

(dintr-o cas

particular ), n sec. II, matroana roman

Evprepia d ruise casa sa comunit ii cre tine din Roma i n ea se s vrsea sa-

La Aquileea (n nordul Italiei) s-au descoperit de asemenea ruinele unei case particulare de locuit, transformat n biseric cre tin i cu noscut sub denumirea de basilica episcopului Teodor, construit pe la anul 300. Ea are forma unei s li dreptunghiulare, f r absid , mp r it n trei nave longitudinale, prin sase stlpi interiori; intrarea era prin latura de sud, unde era o curte interioar . Ea ne d o imagine local r s ritean despre planul s lii de cult cre tine din epoca imediat premerg toare p cii Bisericii cre tine. La Salona (n Dalma ia, pe coasta a M rii Adriatice), sub o mare basilica cruciform , s -au descoperit i o exe -dr ruinele unei biserici din sec. IV, iar sub aceasta, resturile unei construc ii din sec. III, folosit n scop religios. Ea avea forma dreptunghiular semicircular , destinat clerului si a ezat n mijlocul unui spa iu desp r it de cel n care se adunau credincio ii. Ac tuala basilica a episcopului Eufrasius de la Parenzo (n Istria) a fost construit de asemenea peste o sal dreptunghiular mai veche, de adunare a cre tinilor, atribuit sfr itului secolului al treilea. Tot din secolul al treilea e datat si basilica din Emaus (n Palestina), construit n amintirea lui lisus si a celor doi ucenici ai S i. S-au descoperit urmele unei vile sub ba silica din Damus-El-Karita, aproape de Cartagina (n Africa de Nord) .a.m.d. Bisericile de la suprafa a p mntului dinainte d e pacea Bisericii nu puteau fi ns folosite dect n scurtele intervale de timp dintre persecu ii. In toiul persecu iilor, cultul cre tin nu se putea s vr i dect n casele particulare (dintre care unele continuau a fi folosite ca locuri de cult chiar dup ncetarea prigoanelor), sau n locuri ascunse, ferite.de urm rirea persecutorilor, ca de ex. n cimitirele de la periferia i din vecin t ile marilor ora e si, uneori, n catacombe.

Loca urile de cult din epoca Iui Constantin cel Mare

Odat cu ncetarea persecu iilor, cre tinismul devine mai nti re ligie tolerat (licit ) i apoi religie dominant , ocrotit i favorizat oficial de Stat, ca religie preferat a marii majorit i a locuitorilor imperiului roman. Cultul ei, care ia de atunci nainte o dezvoltare necunoscut pn aci i devine din ce n ce mai solemn, mai plin de fast si de str lucire, se desf oar acum nestingherit, n
7

loca uri m re e, demne de str lucirea noii religii victorioase dup att de multe i ndelungate lupte si suferin e grele. Bisericu ele pu ine, mici i modeste de pn aci, devin nenc p toare i insuficiente pentru num rul mereu crescnd al cre tinilor. Unele din ele se l rgesc, se m resc, adaptndu-se noii situa ii. Avem i cazuri (mai rare) cnd vechi temple p gne sau sinagogi iudaice au fost transformate, cu unele modific ri, n loca uri cre tine de cult (templul Af rodi tei din Ancira n Asia Mic , Parthenonul din Atena, schimbat n biseric dedicat Sfintei Fecioare, templul lui Baal din Oavesus n Siria,, o sinagog din Tipasa n nordul Africii etc.). Dar aceasta nu e suficient. E nevoie de biserici mari, care s cuprind un nu m r ct mai mare de credincio i i care s satisfac totodat si gustul estetic, rafinat, al noilor converti i proveni i din mediul grecoroman i elenistic. Biserica ncepe, adic , s fac acum uz de art n construc ia noilor ei loca uri de cult, utiliznd pentru aceasta tot ceea ce realizase mai frumos arta p gn de pn atunci n arhitectur , pictur , sculptur etc., dar adaptnd totodat formele vechi la spiritul nou i cerin ele cultului cre tin, ncepe deci o campanie febril de construc ie a unor noi loca uri cre tine de cult, pentru a c ror realizare i dau mna toate resursele imperiului, m iestria artistic a lumii vechi i ardoarea credin ei religiei celei noi. In toate centrele importante ale lumii cre tine din secolele IV-V se amenajeaz i se nal noi loca uri, cre tine de cult; care de care mai m re e, prin arta construc iei, prin dimensiunile, prin bog ia, luxul i splendoarea lor, dnd na tere pe ncetul unei arte cre tine. Tonul si exemplul cel mai str lucit n aceast direc ie l d nsu i mp ratul Con stantin cel Mare, care - inspirat si ajutat n parte de maica sa, sfnta mp r teas Elena - ini iaz si patroneaz construc ia unor splendide i celebre biserici din Constantinopol, Roma, Ierusalim, Betleem si alte locuri din ara Sfnta, legate de amintirea vie ii Mntuitorului, a Maicii Domnului mai trziu Teodosie I, si a Sfin ilor Apostoli. Exemplul acestora imit Arcadiu (sec. V) si Justinian (sec. VI). n ceea ce prive te numirile care se d deau acelor biserici, snt ntrebuin a i n continuare aceia i termeni pe care i -am ntlnit i n secolele II-III: Casa
8

Domnului, biseric , casa lui Dumnezeu sau Casa Bisericii (bisericilor), loca de rug ciune, loca de adunare, dar mai ales basilic sau loca mp r tesc. ntrebuin at la nceput nu mai n unele pro vincii ale imperiului roman (ca de ex. Africa de Nord), termenul acesta indica i forma loca ului de cult, referindu-se mai ales la bisericile m re e, de plan rectangular, ridicate de Constantin, ndeosebi pe locurile sfinte, pe cnd mai vechiul - ecclesia - continu s indice loca urile cre tine de adunare n general, f r nici o referire la forma lor arhitectonic . n ceea ce prive te direc ia, sau orientarea, bisericile cre tine erau ndreptate de regul , nc de la nceput, cu altarul spre r s rit, a a cum si recomand vechile Rnduieli biserice ti, scrise sau compilate n seco lele III-IV. G sim totu i si excep ii de la aceast regul n epoca veche, ca la bisericile din Roma, orientate de obicei invers (cu altarul spre apus), ca i unele biserici din R s rit (basilica lui Paulin din Tir, basilica nvierii din Ierusalim s.a.). Conform tradi iei vechi, ndeob te p strate la toate popoarele pentru loca urile de cult, bisericile cre tine erau i ele ridicate de regul pe locuri nalte. n graba lor de a nlocui loca urile sfinte distruse de persecutori i de a -si zidi biserici noi, ct mai multe i mai nc p toare, cre tinii din sec. IV au improvizat, cl dind fiecare cum putea, f r un plan sau stil unitar, folosind procedeele tehnice de construc ie ale celor vechi si uneori chiar materiale din cl dirile antice sau din templele p gne, p r site n urma convertirii masive a paginilor la noua religie. De aceea, planul, forma si stilul arhitectonic al bisericilor din ntreaga epoc paleocre tin (pn pe la sfrsitul secolului VI) snt foarte variate: planul dreptunghiular, p trat, cruciform, poligonal, rotund et c. A a de ex. Biserica Sfin ii Apostoli din Constantinopol, zidit de Constantin cel Mare, avea forma de cruce, ca si biserica Sf. loan din Efes (sec. VI); biserica Sfntului Mormnt, zidit de urma ii lui Constantin cel Mare Ia Ierusalim, avea form rotund , ca i biserica n l rii Domnului zidit de Sf. Elena lng Ierusalim, pe Muntele M slinilor; biserica Sfin ii Serghie si Vach din Constantinopol i biserica Sf. Vital din Ravena (ambele n sec. VI) aveau form de octogon (rezultat din nchiderea cu z iduri a
9

spa iilor dintre bra ele crucii interioare); aceea i form avea o bise ric zidit sub Constantin cel Mare la Antiohia; catedrala Sf. Sofia din Edessa (nceputul secolului IV) si biserica Maicii Domnului din Amida erau construc ii p trate; biserica Maicii Domnului - Vlaherne din Constantinopol avea plan triconc (treflat), iar vechea biseric Constantin cel Mare) avea pe din afar forma unui dreptunghi alungit, iar n untru forma de cruce, pe care i -o d deau irurile de coloane care mp r eau interiorul. Dar de timpuriu (chiar n cursul secolului IV) devine predominant planul dreptunghiular, alungit, pe care l recomand i diferitele rnduieli biserice ti (ca de ex. Constitu iile Apostolice, i Testamentum Domini). Acesta simboliza mai bine corabia salvatoare a Bisericii plutitoare pe marea valurilor i a furtunilor vie ii si totodat aducea aminte de cele trei prototipuri simbolice vechi testamentare ale loca ului dumnezeiesc : corabia (arca) lui Noe, C ortul M rturiei (Tabernacolul sau Sicriul Legii) si templul lui Solomon. Din acest plan fundamental al celor mai vechi biserici cre tine, deriv ex. cel cruciform) si el determin i celelalte planuri (ca de i celelalte elemente (caractere) ale loca ului a Sfintei Sofia din Constantinopol (zidit de

bisericesc. Generalizndu-se, el d na tere unui anumit mod de construc ie ; se stabile te adic un stil arhitectonic, c ruia se vor conforma mai toate bisericile cre tine zidite ntr-un anumit interval de timp, fie n toat cre tin tatea, fie n anumite regiuni ale ei, i avnd toate acelea i particularit i distinctive n planul, n eleva ia (construc ia sau arhitectura) si n ornamentele sau decorarea lor. Modul de construc ie a bisericilor cre tine n-a fost acela i 'totdeauna i pretutindeni. El a evoluat de-a lungul vremii, modificndu-se dup si nevoile cultului n continu ideile diferite pe care le-au formulat teologii despre fiin a, rostul i simbolismul bisericii, sau dup cerin ele dezvoltare, dup gustul si concep iile estetice predominante n diverse epoci i la diverse popoare cre tine, dup materialele si posibilit ile de care au dispus me terii constructori i ctitorii i dup evolu ia vie ii religioase n general, a c rei expresie plastic este loca ul de cult. napoia cl dirilor, stau for ele spirituale ale fiec rei epoci ; aceasta determin for mele i
10

caracterul lor. De aceea, ncepnd din sec. IV pn azi, s-au format mai multe moduri de construc ie a bisericilor sau stiluri arhitectonice.

Basilicile p gne (publice cre tine de cult

i particulare)

i transformarea lor n loca uri

Cel dinti stil arhitectonic n care s-au construit bisericile cre tine, att n R s rit ct si n Apus, este stilul basilical, sau stilul basilicilor. Cuvntul basilic nsemna loca mp r tesc. Denumirea aceasta se d dea, la greco romani, unor edificii publice, situate de obicei n for (pie ele cet ilor), n care aveau loc ntrunirile cet ene ti i politice, judec ile (care se f ceau n numele mp ratului) i opera iile comerciale ; erau, cu alte cuvinte, s li publice de ntrunire, tribunale i burse. Este drept c toate bisericile din aceast epoc triumfal a cre tinismului biruitor (sec. IV .a,), ncepnd de la mp ratul Constantin cel Mare i indiferent de forma lor, poart uneori, n gene ral, denumirea de basilici, denumire pe care unii scriitori latini (apuseni) o ntrebuin eaz pentru a indica chiar loca urile cre tine, mici si modeste, anterioare epocii constantiniene. Totu i, att n epoca lui Constantin ct si mai trziu, aceast denumire se aplic de preferin unor anumite construc ii, de plan rectangular, care servesc de prototip sau model pentru o serie ntreag de biserici, apar innd toate aceluia i stil unitar : stilul basilical. Dup destina ia sau ntrebuin area lor, basilicile antice greco-ro-mane (p gne) erau de dou categorii ; publice i particulare. a) Basilicile publice (numite i civile sau forenses, fiindc erau situate n for) aveau n general forma unor s li dreptunghiulare, lungi, mp r ite n trei (cteodat multe rnduri de co loane, unite ntre ele la partea superioar i cinc i) sec iuni longitudinale, numite naosuri (nave), desp r ite ntre ele prin dou sau mai prin arcuri longitudinale (arhivolte), sau prin grinzi orizontale (arhitrave), de lemn sau de piatr , care suportau tavanul sau plafonul. Nava central (din mijloc) era de regul mai larg i mai nalt dect cele laterale, care erau mai nguste si mai
11

scunde. Intrarea se f cea pe la un cap t al s lii, printr-o u

(care corespundea

navei din mijloc) sau chiar trei (cte una pentru fiecare nav ), n cap tul opus al s lii era o nc pere semicircular (firid ) numit absid sau concha (scoic ), n care, pe o estrad (un loc mai nalt), se afla tribuna magistra ilor (judec torilor) i a oratorilor de la ntrunirile publice. Basilicile erau n general construc ii simple (n care predomin linia dreapt ), de stil clasic, bine luminate, cu ferestre numeroase i largi, t iate n peretele fa adei i n pere ii laterali, ferestre care d deau lumin mult interiorului. Plafonul (tavanul) era drept (plan), din panouri de lemn, f r nici un decor sau ornamenta ie (podoab ), servind numai ca s ascund scheletul acoperi ului, care n general era n doua pante (ape) la nava central i cte una la cele laterale (uneori lipsea vizibil n plafonul, scheletul acoperi ului r mnnd astfel aparent, adic interior). Aspectul interior al basilicilor era n general simplu si familiar. Elementul principal de art care constituia ornamenta ia interioar a edificiului erau mul imea i decorul sculptural al coloanelor care desp r eau navele i care erau f cute de obicei din marmur . Fiecare coloan se compunea din : baza sau soclul (piedestalul), stilobatul, corpul principal sau fusul (care putea fi rotund, sau poligonal, si cu canaluri sau adncituri verticale) i capitelul. Dup forma i podoaba sculptural a capitelului, care era partea cea mai important a coloanei, coloanele se puteau mp r i n cele trei ordine sau stiluri ale artei clasice grecoromane : doric (cel mai simplu, format din inelu e scobite la baz , o perinu turtit io plac deasupra); ionic (din Asia Mic , format din dou volute sau linii curbe nvrtite de o parte si alta, ca un melc) i corintic (un calathos sau cos nconjurat de frunze de acant, a ezate n dou rnduri, care sus in dou volute mici). n basilicile mai mari, ou zidiri grele, coloanele sub iri erau nlocuite cu pila tri masivi de piatr , de sec iune p trat . Rareori tavanul era mpodobit cu sculpturi, iar pere ii (ndeosebi cei ai navei din mijloc), cu picturi n fresc sau mozaic. Uneori pere ii semicirculari ai absidei
12

erau acoperi i cu pl ci de marmur , iar semica -lota absidei avea o ornamenta ie mai bogat , n mozaic- Pardoseala era din lespezi de marmur , uneori de culori diferite (opus alexandrinum), sau mozaic (opus musivum), cu ornamente geometrice, florale, anima liere etc. Unele din aceste cl diri, care erau de regul destul de nc p toare, ca si templele p gne p r site, au fost d ruite de mp ratul Constantin cel Mare cre tinilor care, n urma unor mici modific ri i amenaj ri, le-au transformat n loca uri de cult, p strnu-le vechea form si denumire, dar cu sensul schimbat : basilica mp ratului p mntesc a devenit loca ul mp ratului ceresc, casa lui Dumnezeu si locul sfnt, de adunare i rug ciune, al cre tinilor. A a, de exemplu, basilica Santa M ria din Roma a fost la origine o basilica public . Transformarea basilicilor publice (p gne) n loca uri cre tine de cult a fost u oar i simpl : tribuna magistra ilor (oratorilor) din fundul absidei a devenit cathedra sau je ul episcopului care prezida adun rile de cult, iar n jurul lui au fost a ezate n semicerc scaunele preo ilor coliturghisitori, formnd syntronul sau presbiteriul. n mijlocul spa iului delimitat de absida semicircular s-a a ezat altarul pe care se s vrsea Sfnta Jertf i care consta fie dintr-o mas , fie din sarcofagul cu oseminte de martir sau chiar mormn-tul martiric, care servea ca altar de jertf . Deasupra lui se ridica uneori un acoper mnt boltit sau baldachin, deschis i spriijnit pe patru po -loane, numit xifiwpiov (ciborium, tegurium). Absida basilicilor (care corespundea de regul cu nava central ) a devenit astfel ceea ce numim azi alta-, n sensul de nc pere a bisericii rezervat clericilor. Cu timpul, aceasta nc pere a fost desp r it de restul s lii printr-un mic grilaj (balustrad ) de lemn, de zid, de piatr (marmur ), sau din metal. Acoperi ul absidei, de form rotund (elipsoidal ), se leag cu acoperi ul s lii printr-un mare arc triumfal, pe care se picta de obicei Mntuitorul ca mp rat sau Judec tor, n slava cereasc , singur sau nconjurat de Sfin ii Apostoli. Locul din fa a absidei, mai n l at dect restul s lii, s-a l rgit ca s ncap to i clericii inferiori (de obicei foarte numero i n aceast epoc ) si a primit
13

denumirea de solee sau chor (p strat n Apus). Tot aici erau scaune pentru laicii c rora li se acorda deosebit cinste, n frunte cu mp ratul i dreg torii lui, iar mai trziu chiar scaunul episcopului. Soleea era de obicei ngr dit cu un grilaj scund de lemn sau de metal, n cele dou laturi ale chorului sau ridicat dou amvoane (pupitre, strane sau analoguri) numite si dintre care unul pentru citirea Evangheliei i altul pentru citirea celorlalte pe -ricope biblice (Paremii, Apostol etc.). Restul s lii, rezervat credincio ilor, a devenit naos (corabie), fiind mp r it n dou : n dreapta stau b rba ii, n stnga femeile; cnd existau deasupra navelor laterale galerii, balcoane sau tribune , femeile i copiii st teau n acestea. La capetele dinspre altar ale navelor (galeriilor) laterale erau rezervate uneori spa ii deosebite pentru laicii distin i i pentru monahi, cel din dreapta pentru b rba i (senatorium), cel din stnga pentru femei si n special pentru fecioare, diaconi e, v duve i presbitere sau b trne. La cap tul dinspre intrare (opus absidei) era-pronaosul, rezervat catehumenilor i peniten ilor. El avea n l imea navelor laterale. La unele basilici, astfel transformate, cre tinii au f cut ad ugiri, cl dind n partea de la intrare o nc pere introductiv , numit nartic si un atrium. Nartic (pronaosul exterior sau tinda) era un vestibul zidit la fa ada edificiului si mp r it uneori n dou categorie (nartic nc peri deosebite, dintre care una rezervat se mai numea i paradis, catehumenilor ncep tori (nartic interioar ) si alta peniten ilor din penultima exterioar , exonartex). Nartic pentru c pe peretele fa adei de la intrare era zugr vit icoana lui Adam i Eva n rai, sugernd ideea c raiul cel pierdut prin gre eala protop rin ilor se reg se te n biserica lui Hristos. n nartic exterioar se f ceau si agape (pe unde mai persistau), iar n cea interioar nmormnt rii. Atriumul era un fel de curte sau galerie ex terioar dreptunghiular , pavat cu pl ci de piatr neacoperit , p trat sau i nconjurat de porticuri se f ceau privegherile si slujba

(colonade) sau iruri de coloane aco perite, fie din toate p r ile, fie nurnai din
14

trei p r i (afar

de intrare), imitnd peristylium-ul caselor particulare greco-

romane mai mari- n mijlocul lui (n fa a intr rii) se afla o fntn sau un bazin cu ap , n care credincio ii i sp lau minile n sens de cur enie, nainte de a in tra n biseric . In atrium edeau cer etorii i peniten ii din ultima categorie, care nu aveau voie s intre n biseric mic oreaz din ce n ce, pn i s asiste la slujb . Cu timpul, i anume dup la dispari ie, iar n unele cazuri, porticurile dispari ia disciplinei catehumenatului i peniten ei, atriu-mul, devenit inutil, se exterioare ale atriumului au fost nchise de toate p r ile, transformndu-se n nc peri pentru locuin ele clericilor si c lu g rilor, camere pentru primirea i g zduirea str inilor i a pelerinilor, spitale, scoli si orfelinate etc. (ca n cte o mic mn stirile de mai trziu). Totodat , de o parte si de alta a absidei altarului se adaug nc pere (pastoforion), dintre care una servea pentru depozitarea darurilor de pine i de vin aduse de credincio i pentru Sfnta Euharistie, iar cealalt pentru p strarea vaselor i a ve mintelor biserice ti, a c r ilor de cult i a altor lucruri sacre. Aceste adaose stric n ge neral aspectul exterior ini ial, simplu, echilibrat si propor ionat al basi-licilor clasice. Din sec. VI nainte apar si basilici cu trei abside sau chiar i cinci abside. b) Pentru trebuin ele cultului lor, cre tinii au folosit, nc dinainte de sec. IV, si a a numitele basilici civile sau particulare, adic s li sau nc peri mai mari din casele particulare ale unor cre tini mai boga i, s li care serveau pentru primirea musafirilor si pentru adun ri sau ntru niri (un fel de saloane sau vestibule largi). Ca mod de construc ie ele se deosebeau de cele publice prin aceea c nu erau totdeauna mp r ite n nave, aveau de obicei abside la ambele extremit i ale s lii si erau nconjurate din toate p r ile de galerii sau portice ( iruri de coloane) interioare. Aceste case, cunoscute n Apus sub numele de tituli, au fost transformate n basilici cre tine, sau pe locul lor, care apar inea comunit ii, s-au construit, ncepnd din sec. IV, basilici cre tine renumite, ca de exemplu, cele din Roma : Santa Pudenziana (pe locul casei senatorului Pudens), Santa Balbina, Santa Croce in Gerusalemme
15

(construit n sec. IV pe locul palatului Sessorianum), Santa M ria Antiqua (pe locul bibliotecii templului Divi Augusta ad Minervam), Sn i Giovanni e Paolo .a.
Basilici cre tine, stilul basilical i caracteristicile lui principale

Cu timpul, pe lng basilicile de origine p gn amenajate n biserici

i adaptate

astfel pentru nevoile cultului cre tin, s -au construit si basilici cre tine anume destinate ca loca uri de cult, care imitau ca form pe cele mai vechi, de origine p gn . Planul i forma de construc ie a basilicilor p gne a slujit adic mult vreme drept model pentru construc ia noilor biserici cre tine, dnd na tere stilului basilical (numit uneori i stilul vechi cre tin) n arhitectura bisericeasc . Tipul arhitectonic al basilicilor cre tine era de fapt fixat, n liniile lui esen iale, dinainte de pacea Bisericii. Originea sau modelul lui nu trebuie c utat( ) exclusiv ntr-un anumit tip de basilic greco-roman (dup unii cea public , dup al ii cea particular ), sau de templu p gn (cel iudaic sau cel egiptean) ori de sinagog (cum sus in al ii) i nici m car n micile capele cimiteriale din catacombe . Modelul acesta s-a format, pare-se, n Asia Mic , n epoca elenistic , din diferite elemente de origine oriental i greceasc , r spndindu-se apoi n epoca roman . Ba-silica cre tin , care l-a mprumutat, nu e o simpl copie a vreunui modei unic, mai vechi, ci reprezint rezultatul unei evolu ii, care a urm rit ndeaproape etapele de constituire si de dezvoltare a cultului cre tin, din sec. IV nainte. Caracteristica predominant a stilului basilical est e linia dreapt , orizontal , specific arhitecturii clasice greco-romane, i folosirea pietrei cioplite ca material de construc ie. Planul general al basilicilor e constituit, precum am v zut deja, din urm toarele elemente esen iale : corpul principal al cl dirii e o sal de form dreptunghiular , lung , m rginit la un cap t de absid , iar la cel lalt de atrium si mp r it n nave delimitate prin iruri longitudinale de coloane, avnd plafonul plat (care uneori lipse te) i acoperi ul n dou pante (cu t impul se tinde a se nlocui forma lunguia cu forma exterioar de cruce, prin ad u garea de nave transversale sau de portice laterale la mijlocul cl dirii). Pe scurt, caracterele specifice ale stilului basilical snt: predomi narea liniei drepte,
16

orizontale, planul dreptunghiular alungit si termi nat de regul semicircular (c tre care converg toate liniile construc iei i

n absid privirile

credincio ilor), ntrebuin area coloanelor ca puncte de reazem ale construc iei i decorarea somptuoas a interiorului, n contrast cu simplitatea exteriorului.
Tipuri regionale (locale) de basilici cre tine i monumente reprezentative din diverse regiuni ale cre tin t ii

Pe aceste caractere generale ale stilului basilical, comune tuturor basilicilor, se grefeaz elemente particulare ale tradi iilor locale, dnd na tere la diverse tipuri regionale sau locale de basilici, deosebite ntre ele prin variante arhitectonice si decorative de am nunt. Putem dis tinge mai ales dou tipuri principale de basilici : unul oriental si altul occidental. a. Tipul oriental predomin n Siria, Asia Mic (ora ele din interior), Mesopotamia si Armenia i par ial n Africa de Nord. Caracterele lui principale snt : 1) nlocuirea plafonului drept i a acoperi ului n arpant prin acoperi ul boltit: n Asia Mic , Siria, Armenia, Mesopotamia i Egipt, navele snt acoperite cu boite semicilindrice (elemente de provenien cazuri nava central are o cupol mesopotamian ), iar n unele (basilica ini ial a Maicii Domnului, din

Efes) sau mai multe, dispuse n cruce (basilica Sf. Ioan din Efes i n general basilicile din Armenia). In general, bisericile orientale manifest din ce n ce mai puternic tendin a spre formele rotunde si eviden ierea p r ii centrale a edificiului, dnd na tere att tipului de edificiu de construc ie central , numit martyrion (martyrium), care se va impune n toat cre tin tatea, cit si basilicii cu cupol (ca de ex. basilica din Aladja din Taurus, sau biserica Sf. Treime din Efes), care constituie tipul tranzitoriu spre stilul bizantin. Basilicile din Armenia (Kodja-Kalessi) ofer , nc din sec. IV, solu ia de origine persan , a trecerii de la planul p trat la cel circular (bolt sau cupol ), prin nise sau trompe de unghi; ntrebuin area (de preferin sau exclusiv) pietrei ca material de construc ie (chiar pentru acoperi , ca la basilicile din Siria de Sud sau Hauran); Lipsa total a atriului ( i uneori a nartexului); Preocuparea pentru decorul exterior (al fa adelor), cu
17

ajutorulsculpturii; Fa ad monumental la i ntrare, flancat de dou puternice (elemente de origine sirian , trecute mai trziu i n apusean ); mp r irea interiorului n sensul l imii, prin arcuri

turnuri arhitectura

transversale

(nu n toate cazurile); nlocuirea (n unele cazuri) a coloanelor interioare prin pila tri masivi, de piatr sau zid, meni i s suporte greutatea acoperi ului de piatr sau s sprijine n interior zidurile laterale; Absida nu e totdeauna liber (semicircular n afar ), ci nscris ntr-un p trat sau dreptunghi de zid (mai ales n Siria i Africa de Nord); Prezen a u ilor de intrare pe zidurile lungi laterale (mai ales pe cel de sud, n Mesopotamia si n Siria) i a ferestrelor la absid (n unele cazuri). Cele mai multe dintre numeroasele i splendidele biserici constan-tiniene si basilici paleocre tine din Orient au disp rut, fiind distruse mai ales de arabi (sec. VII .a.) i de turci, iar o parte chiar de crucia i. Ruinele lor au fost scoase la iveal prin s p turile arheologice ncepute nc din secolul trecut i continuate n secolul nostru, dar nu toate au fost descoperite sau suficient cercetate si publicate pn acum. De i teritoriile de r spndire a celor dou tipuri basilicale - cel oriental i cel elenistic - snt greu de delimitat (precum am v zut, ele coexist n Asia Mic , n Egipt, n Balcani si n Africa de Nord), totu i ele r mn dou ntre ele, care se va termina cu biruin a definitiv a tipului oriental. tipuri ireductibile. Istoria arhitecturii cre tine este, n esen , nc din sec. IV, lupta

No iuni generale de arhitectur bisericeasc

Transformarea tipului basilical n tip bizantin. Caracteristicile generale ale stilului arhitectonic bizantin. Precum am v zut, n arhitectur stilul bizantin

ia na tere din modi ficarea tipului basilical prin influen ele de origne oriental , venite din Persia, Mesopotamia i Armenia, pe calea Siriei i Asiei Mici. El deriv din basilica oriental cu cupol si mai ales din construc iile de plan cen tral
18

(poligonal, mai ales, octogonal, rotund, crucifor m etc.), mult r spndit n Orient. Linia dreapt - exclusiv ntrebuin at n tipul basilical, att orizontal (plan), ct si vertical (eleva ia zidurilor) - i unghiurile (drepte, ascu ite sau obtuze) rezultate din ntlnirea sau ncruci area liniilor drept e ncep s fie treptat nlocuite sau combinate n chip armonios cu linia oval (curb ) sau arcul, folosit de preferin n arta constructiv la orientali, sub diversele lui forme : cerc perfect, semicerc perfect sau turtit (potcoav ), segmente de cerc, un ghiuri rezultate din ntlnirea sau ntret ierea arcelor etc. Linia curb si zidurile rotunde, care nu ap reau la tipul basilical dect la absida altarului i la arcurile ce legau capetele coloanelor interioare (si ele mprumutate mai de mult tot din Orien t), snt ntrebuin ate, sub influen a crescnd a Orientului, ntr -o m sur din ce n ce mai mare, sub diverse forme : pere ii verticali drep i snt alterna i cu pere ii rotunji i (abside) sau cilindrici (hemiciclu) nu numai la altar, ci i la zidurile lat erale lungi, iar sistemul de acoperire al basilicilor, bazat pe linia dreapt (plafon sau tavan plan i aco peri ul n arpant ), e nlocuit cu unul nou, bazat pe folosirea liniei ovale : acoperisu l rotund sau boltit, fie sub forma bol ilor cilindrice e n-berceau (n leag n) - longitudinale sau transversale - sprijinite de du-blouri sau arcuri dublouri, fie sub forma unor por iuni de sfer (semica -lote) care acoper absidele, fie sub forma cupolei (bolt mai mult sau mai pu in hemisferic , numit i calo t ). Aceasta din urm acoper mai ales centrul edificiului (naosul) ; la nceput este de mari dimensiuni si se leag direct de zidurile (coloanele de sprijin) verticale, fie prin mijlocirea pandantivilor (cele patru triunghiuri sferice dintre arcurile de susinere), ca n Asia Mic , fie cu ajutorul trompes d'angles, trompelor de unghi (segmente de zid rie, care umplu unghiurile sau col urile, f cnd trecerea treptat de la p tratul de sus inere, la On octogon si apoi la cercul bazei cupolei), ca n Persia i Mesopotamia; mai trziu ins , ea i va mic ora treptat dimensiunile si se va n l a din ce n ce mai sus deasupra acoperi ului bisericii, cu ajutorul tamburului (cilindric sau poligonal, mai scund sau mai nalt), str puns de ferestre, care se interpune ntre ea i baza de sus inere, lund astfel forma i denumirea de turl (turn). La nceput, cupola central se sprijin pe patru pila tri puternici,
19

a eza i n careu n mijlocul naosului (navei centrale) i uni i intre ei prin arcuri mari; n bizantinul evoluat ns pila trii de sus inere snt mpin i din ce n ce mai mult spre zidurile laterale, pn la dispari ie, spre a l sa mai mult spa iu liber n mijlocul bisericii, necesar pentru desf urarea ceremoniilor liturgice solemne (vohoade, procesiuni etc.). Solu ia oriental a acoperi ului rotund (boltit) i ndeosebi cupola (calota), care imit cerul boltit deasupra noastr , vor avea o importan fundamental n evolu ia ulterioar a arhitecturii cre tine, devenind cu timpul universal adoptat n toate stilurile de art . Ea modific esen ial i planul i aspectul general al bisericilor. Pe cnd la bisericile de tip basilical direc ia orizontal a planului alungit f cea ca elementul principal al construc iei s fie absida terminal - spre care converg toate liniile si se ndreapt n chip firesc privirile credincio ilor -, la bisericile de tip bizantin elementul principal al construc iei si punctul de atrac ie a aten iei se str mut la centrul edificiului unde se nal cupola principal , deasupra punct ului de ntret iere a navei longitudinale cen trale cu nava transversal (chalcidicul), din a c ror ncruci are rezult o cruce greac (cu bra e egale) sau latin (cu bra ul dinspre vest mai lung). Planul dreptunghiular alungit evolueaz astfel n plan cen tral, cruciform, care devine predominant i caracteristic n arhitectura bizantin . Biserica -corabie a tipului basilical devine astfel biserica -cruce a noului stil de art , evocnd forma instrumentului sfnt al mntuirii noastre. Cnd lungimea navei trans versale e egal cu l rgimea bisericii, planul de cruce r mne nscris n p tratul sau dreptunghiul format de zidurile laterale drepte (ca la Sf. Sofia din Constantinopol), fiind vizibil numai n interior sau la acoperi ul bisericii ; cnd ns bra ul transversal al crucii dep e te zidurile laterale, ie ind n afara lor, planul cruciform devine aparent, adic vizibil si la exteriorul edificiului (ca la Sfntul Marcu din Vene ia); iar cnd ie iturile bra ului transversal nu se termin cu ziduri drepte, ci se rotunjesc prin ziduri semicirculare (abside), atunci aceste dou abside laterale (ale naosului), mpreun cu cea principal , a altarului (care formuleaz bra ul de est al crucii), dau na tere planului triconc, triabsidal (cu trei abside), trilobat sau treflat (pentru c seam n cu o trefl ), care nu e
20

n fond dect o variant a planului cruciform, pe care o g sim nc din sec. VI n forma evoluat a bisericii Na terii Domnului din Betleem, modificat sub Justinian ; ea devine cu timpul cea mai fo losit n stilul bizantin. Modificarea aceasta a planului i a formei exterioare a bisericii paleo cre tine atrage dup sine si modific ri n construc ia si dispozi ia ei interioar . Spre a se da mai mult l rgime spa iului din untru i acces privirii nestingheri te c tre altar, se mpu ineaz treptat i apoi se nl tur complet irurile de coloane din naos, care, atunci cnd snt p strate, snt mpinse c tre pere ii laterali l rgindu -se din ce n ce mai mult nava central a naosului, pn cnd ea se confund cu ns i l rgimea naosului. Se revine astfel la biserica cu nav unic , a a cum vor fi fost i cele mai vechi biserici cre tine, anterioare tipului basilical, si cum se ntlnesc nc n toat epoca paleocre tin n regiunile periferice ale im periului (Mesopotamia, Armenia, Siria, Asia-Mic , Sci ra Minor, Africa de Nord), mp r irea interiorului n sens longitudinal prin nave este nlocuit cu mp r irea bisericii n sens transversal, prin delimitarea mai precis a celor trei p r i principale ale bisericii ( altarul, naosul si pronaosul), cu ajutorul peretelui de icoane (catapeteasma sau tmpla), care desparte din ce n ce mai vizibil altarul de naos, i a peretelui de zid (str puns de o u sau mai multe), care desparte naosul de pronaos. Aceasta duce trepta t la restrngerea ntrebuin rii i la mpu inarea num rului coloanelor interioare (nlocuite uneori cu pila tri masivi), care nu mai au un rost pur decorativ (estetic), ca la basiliei, ci cap t arcurilor, pe care se sprijin sau alipite acestora, n interior). A a se realizeaz , treptat i n mod lent, transformarea tipului basi lical r s ritean n cel bizantin al bisericii. In felul acesta, pn aproxima tiv n sec. VI, noul stil arhitectonic este constituit n liniile lui mari sau caracterele esen iale, dintre care unele (ca de exemplu bolta i cupola) au fost anticipate, precum am v zut, nc din secolele IV-V, la unele monumente ale tipului basilical oriental din Armenia si din Asia-Mic .
21

o func ie

arhitectonic , ele devenind elemente necesare al e construc iei, fie ca picioare ale i se transmite greutatea bol ilor acoperi ului, fie ca puncte de reazem sau mijloace de consolidare a zidurilor laterale (cnd snt adosate

Rezumnd deci, caracterele generale ale bisericilor de stil bizantin vor fi urm toarele : a) Materialul de construc ie preferat e c r mida (singur sau alter nat cu piatr ) ; b) Extinderea absidelor (zidurile verticale semicirculare) la pere ii laterali ai bisericii si utilizarea acoperi ului rotund, sub diversele lui forme (bol i semicili ndrice, cupole hemisferice sau calote, semicalote etc); i avn-d ori forma de simple calote secunde c) Prezen a cupolei centrale ridicat deasupra naosului, fie singur , fie mpreun cu cupole secundare pe pronaos (ca le bisericile mai vechi), ori fiind supran l ate prin turle (tambur), ca la bisericile de mai trziu, i legate de corpul principal al edificiului prin sistemul pandantivilor ori (mai rar) prin acela al trompelor de unghi; d) Men inerea sistemului basilcal al arcurilor sprijinite pe coloane, care cap t rost pur decorativ; e) Predominarea cu exclusivitate a planului cruciform (nscris sau aparent) i a celui treflat; ndeosebi planul n cruce greac sau bizan tin (cu bra e egale) e caracteristic pentru prima faz a artei bizanti ne ; f) mp r irea n sens transversal a interiorului, n cele trei p r i prin cipale ale bisericii (altar, naos si pronaos); g) Contrastul izbitor dintre aspectul exterior, simplu i sobru, i interiorul bogat decorat i somptuos, asupra c ruia se ndreapt toa t aten ia me terilor constructori i decoratori; h) Ornamenta ia (interioar ) realizat aproape exclusiv prin pictur , foarte pu in prin sculptur (absen a total a statuilor, decorul sculptural redus numai la capitelurile coloanelor i la chenarele (cadr ele) u ilor i ferestrelor, iar mai trziu i la ornamentarea par ial si sobr a fa adelor, (ca la unele din bisericile romne ti). Aceste caractere esen iale ale stilului se vor p stra la bisericile bi zantine din toate timpurile si epocile, de i propor ia n care ele snt utilizate si felul n care vor fi mbinate vor evolua n cursul timpului, dup regiuni, dup gustul estetic si posibilit ile materiale ale ctitorilor i ale arti tilor i dup influen ele pe care ei le -au suferit, dup geniul specific al fiec ruia din popoarele ortodoxe i dup evolu ia
22

general a teologiei si a vie ii spirituale r s ritene, dnd na tere precum vom vedea ndat la substiluri sau tipuri regionale, locale sau na ionale, ale stilului bizantin.

Evolu ia i r spndirea stilului bizantin n arhitectura bisericeasc ; etape de dezvoltare i monumente reprezentative din diverse epoci i regiuni

a) Prima epoc

(perioad ) de nflorire a stilului bizantin n arhitec tura

bisericeasc este epoca mp ratului Justinian i a succe sorilor s i (secolele VI-VII), cnd stilul se poate considera pe deplin format n caracterele sale esen iale si i atinge maturitatea, izbutind s creeze exemplare des vrsite ale genului. Cel mai celebru monument al arhitecturii bizantine din aceast pe rioad , privit de obicei ca cea mai str lucit si genial capodoper ie it din colaborarea geniului elenic cu tradi iile de art pentru arta bizantin ale Orientului, este Biserica Sj. Sofia (nchinat n elepciunii divine) din Constantiriopol, construit de Justinian. Aceas ta reprezint i pentru cre tin tatea r s ritean ortodox ' ceea ce este pentru cre tin tatea apusean catolic Biserica Sf. Petru din Roma (n stilul Rena terii) sau Catedrala Notre-Dame din Paris (n stilul gotic). Ea e zidit n locul vechii basilici a Sfintei Sofia, -construita de mp ratul Constantin cel Mare n sec. IV i ars n 532. Construc ia s-a f cut ntre anii 532 537, sub conducerea me terilor ionieni Anthemius din Trales (arhitect) si Isidor din Milet (inginer), ajuta i de un arhitect Ig-natie. mp ratul Justinian a n zuit s fac un loca care s ntreac n splendoare templul lui Solomon din Ierusalim ; se spune c , n ziua sfin irii, ncntat de realizarea idealului s u, a exclamat: Te -am nvins, o, Solomoane!, Sfnta Sofia este de fapt o basilic cu cupol ; planul bazei este adic tot cel baslical. Pe din afar are aspectul unui dreptunghi (aproape p trat de 77X71,70 m), n fa are un atrium, un exonartex si un nartex de mici propor ii fa de restul cl dirii. Interiorul e mp r it, ca i la vechile basilici, ntr-o nav central , mai mare, si altele dou laterale, mai'mici, peste care se ridic galeriile, n dou etaje. Absida principal dinspre r s rit, luminat de trei ferestre, este destul de mic n raport cu
23

imensitatea cl dirii. Aten ia e atras de marea cupol central de dea supra navei centrale, ncadrat de dou semi -cupole (una spre r s rit, continuat cu absida altarului, si alta spre apus), si ase cupole mai mici. Cupola central e o adev rat minune arhitectonic , att prin m rimea ei (diametrul de 31 m), ct si prin n l imea la care e ridicat (54 metri), datorit c reia pare suspendat n v zduh, luminat de cele 40 ferestre de la baza ei. n mijlocul navei centrale, care constituie partea princip al a edificiului, se ridic patru pila tri puternici, nal i de 14 m., t ia i din mar mur veche, provenit probabil din vestitul templu al Dianei din Efes. Ei snt uni i prin patru arcuri puternice, care sprijin baza cupolei centrale. Num rul total al coloanelor din interior se ridic la ld7, unele din ele (din cele de la galeriile laterale) fiind luate din templul lui Aurelian din Roma i templul Dianei din Efes. Pere ii snt acoperi i cu marmur multicolor cu nervuri ca valurile m rii i bogat ornamenta i cu splendide mozaicuri pe fond de aur. Mobilierul luxos, din marmur , filde , aur si argint, mpodobit cu pietre scumpe, precum si u ile de la intrare, admirabil sculptate, se adaug la fastul si str lucirea interiorului. Cupola primar s-a pr bu it n urma unui cutremur la 558 i a fost ref cut la 562. In sec. X, mp ratul Andronic adaug consolidarea zidurilor la exterior. Biserica a suferit si n urma altor cutremure. La 1453 devine mos chee turceasc . I se adaug minarete la cele patru col uri si semi -luna pe cupol , mozaicurile snt acoperite cu vopsea i nlocuite cu inscrip ii de versete din Coran. Restaurat la 1847 sub sultanul Abdulah Medgid, de arhitectul italian Fossati, azi a r mas monument istoric. Alte monumente importante ale arhitecturii bizantine din aceast prim epoc de dezvoltare reprezint exemplarele ultime ale unor forme si planuri de origine oriental (Asia Mic ), care vor fi curnd abando nate: bisericile Sfin ii Serghie i Vach din Constantinopol (un octogon cu cupol ), Sfin ii Apostoli din Constantinopol, Sf. Irina din Constantinopol (basilic cu cupol ), Sf. Sofia din Tesalonic (basilic cu cupol ) i Sf. Gheorghe din acela i ora (rotund cu cupol ), Sf. Vital din Ravena (un
24

edificiului contra forturi pentru

octogon cu nartex de o parte i o absid de alta i cu cupol pe tambur). Cu excep ia Sfintei Sofia din Tesalonic care e din sec. V, toate celelalte apar in secolului VI. Precum se vede, n aceast prim faz a artei bizantine (sec. VI) se rezolv problema acoperirii unui spa iu p trat cu o cupol , bisericile bi zantine p strnd nc planul basilical cu mp r irea n nave prin iruri de coloane (pila tri), combinat ns cu planul central n cruce greac . Cele mai multe snt de fapt ni te basilici cu cupole, p strnd i galeriile (balcoanele) de deasupra navelor laterale, care vor disp rea mai trziu. Arta bizantin reprezint acum o simpl provincie a artei orientale, li mitat la Grecia i Ravena. b) Criza iconoclast (secolele VIII -IX) aduce o perioad de deca den a artei religioase r s ritene n general (compensat n parte prin nflorirea artei profane i oficiale). Abia dup stingerea iconoclasmului (842 -843), care reprezint o victorie nu numai a Ortodoxiei, ci i a tra di iilor artistice ale elenismului mpotr iva tiraniei influen elor orientale invadatoare, ncepe o a doua perioad de nflorire a artei bizantine, care ine pn n sec. XII, cuprinznd adic epoca mp ra ilor Macedoneni (867-1057) i Comneni (1081-1185). O mare influen exercit acum n dezvoltarea artei bizantine teologia i monahismul. Stilul bizantin, eliberat de influen ele str ine, evo lueaz acum dup geniul s u propriu. Dup unii istorici de art (ca L. Brehier), secolul XI este vrsta de aur a adev ratei arte bizantine. Bise ricile din acest secol reprezint n arhitectur stilul bizantin pur, n maxima lui dezvoltare. Se construiesc biserici de dimensiuni mai mici. Planul cel mai obi nuit r mne acela al crucii grece ti nscrise ntr -un p trat, dar bra ul r s ritean se lunge te, spre a oferi un spa iu mai mare absidei principale (biserica Theotokos din Salonic), al turi de care se construiesc abside mai mici (absidiole). Se lunge te de asemenea bra ul de vest al crucii, spre a oferi spa iu mai mare nc perilor de la intrare (pronaos, n artex, pridvor etc.). Planul ini ial al crucii grece ti evolueaz astfel spre cel al crucii latine (cu bra ul vertical mai lung). Se r spn-de te i planul treflat (mai ales la bisericile atonite, din sec. XI nainte). Cupola de deasupra ncruci rii bra elor crucii, sprijinit pe cornuri de unghi sau de pandantivi, r mne partea principal a edificiului, dar se observ o tendin spre mai
25

mare elegan

i fine e, care se ob ine prin rotunjirea mai mare a cupolei (uneori

devine hemisferic ) si prin supra-n l area ei cu ajutorul turlei cilindrice sau poligonale (tamburul). Toate p r ile edificiului, etajate n sens vertical, culmineaz si srit ncoronate de cupola central , partea cea mai nalt . Num rul cupolelor se nmul e te (cte una pe pronaos, i pe naos, sau cte una pe fiecare bra al cru cii). La fa ad apar arcade mari. Stlpii masivi din interior se mpu i neaz si se nlocuiesc cu coloane sub iri, dnd mai mult lumin i spa iu interiorului. Se tinde a se da o ct mai mare n l ime edificiului, proiectndu-se ct mai ndr zne turlele n aer, ca n goticul de mai trziu. Suprafa a exterioar a zidurilor ncepe s fie decorat prin alternan a pietrelor (a faian ei) si a c r mizilor, prin arcade ajurate, separate prin coloane mici i elegante, prin crest turile de c r mizi dispuse razant (n spic sau n col ), prin rozete i mpletituri, care dau exteriorului biserici lor un aspect mai pitoresc. Zidurile laterale ncep s fie sprijinite pe din afar prin contraforturi pentru sus inerea cupolelor, mai numeroase i mai grele. Dintre monumentele reprezentative ale arhitecturii bizantine din aceast perioad , cea mai celebr a fost la vremea ei Nea (basiliki) (Bi serica Nou ) din Constantinopol, zidit de mp ratul Vasile Maceidon (a doua jum tate a s ecolului IX), ca o replic a Sfintei Sofia. Ea a devenit modelul construc iilor de mai trziu, fixnd definitiv planul clasic al bisericii bizantine: cruce greac , nscris n p trat ; a fost distrus de turci dup 1453. Se p streaz ns n Constantinopo l (transformate n geamii turce ti) : Haghia Theotokos (sec. X), Kilisse-gearni (n a doua jum tate a secolului XI), tripla biseric a Pantocratorului (Zeierek-geami, sec. XII), Chora (Kahrie-geami, sec. XIII), Biserica Mntuitorului, numit Moni tis chora s (M-rea cmpului), zidit n sec. XI, restaurat n sec. XIII. n alte centre: Biserica Adormirea Maicii Domnului din Niceea (sec. IX), bisericile Theotokos (1028) i St. Pantelimon din Salonic (sec. XIII), biserica Theotokos a mn stirii Sf. Luca din Foc ida (sec. XI), privit n general ca prima realizare a noului tip bizantin : plan de cruce nscris n p trat, cu cinci cupole sus inute pe trompe de unghi, biserica Sf. Teo dor din Atena (1049), Nea Moni (Mn stirea nou ) din insula Hios (sec. XI), biserica mn stirii din Dajni (lng
26

Atena, sec. XI), primele biserici mn stiresti din Atos (Lavra, Iviron, Vatoped, sec. XI). n aceast epoc ., stilul arhitecturii bizantine se r spnde te mai peste tot n R s rit, cu tendin a de a deveni arta oficial a ntr egii Ortodoxii. Ea se ntinde si n Apus, n Italia, unde s-a exercitat i influen a politic a Bizan ului. Capodopera artei bizantine din Italia n aceast epoc este biserica Sf. Marcu din Vene ia (secolele XXI), care reproduce nu numai planul, ci i mozaicurile bisericii disp rute a Sfin ilor Apostoli din Constantinopol (basilic cu transept, cinci cupole i plan de cruce n exterior), n Sicilia - adev rat provincie a artei bizantine - avem: Catedrala din Cefalu i din Messina, biserica Martorana ( L M ria) din Palermo (sec. XI), Capela Palatin din Palermo (sec. XI), biserica Santa Fosca din insula Torcello (sec. XII), domul din Monreale n Sicilia (sec. XII) .a. Arta bizantin mprumut acum stilului romanic, care se na te n Fran a, unul din ele mentele ei fundamentale, cupola, dnd na tere la bisericile cu cupole din sudul Fran ei. Tot din aceea i epoc provin i cele mai vechi biserici din construite n sec. XI. Cele mai vechi biserici ruse ti apar in de asemenea stilului bizantin de la sfrsitul acestei epoci, ele fiind n general construite de me teri bizantini : Sf. Sofia din Kiev, ctitoria cneazului laroslav din 1037 (modi ficat ), Sf. Mihael din Kiev (1108), St. Dimitrie din Vladimir (sec. XII), biserica mn stirii Lavra Pacerskaia din Kiev (1054) .a. O dezvoltare aparte cap t stilul bizantin n Armenia, unde tradi iile na ionale snt mai persistente si dau na tere unor monumente cu c aracter specific (planul cruciform numai n interior, cupole scunde si turtite, arcul turtit n form de potcoav , ferestre mici, soclu n mai multe trepte, care nconjoar construc iei i care va trece cu timpul de toate p r ile baza i la bisericile rom ne ti etc.). Dintre rile balcanice, p strate pn azi, ca Sf. Sofia (basilic cu cupol ) i Sf. Cle ment, ambele din Ohrida,

monumentele acestui stil armeano -bizantin amintim biserica Sfintei Ripsina din Vagar abad (sec. X) si catedrala episcopal din Ani (terminat n sec. XI). c) nceputul secolului XIII marcheaz o decaden , cauzat de Cru ciade
27

(ocuparea latin

a Constantinopolului la 1204). Dup

alungarea latinilor din la c derea

Constantinopol (1261) ncepe o a treia i ultima rena tere a artei bizantine, pe timpul mp ra ilor din dinastiile Paleologilor si Can-tacuzinilor, pn Constantinopolului sub turci (1453). n aceast epoc , stilul bizantin, adoptat de toate popoarele ortodoxe din Balcani, prime te unele adapt ri regionale i interpret ri locale, crendu-se tipuri diverse, noi i originale. Dintre monumentele grece ti create n aceast epoc amin tim bisericile: Pammakaristos (Fetije-geami) din Constantinopol (sec. XIII), Sf. Nicodim din Atena (sec. XIII), Sfin ii Apostoli i Sf. Ecaterina din Tesalonic (secolele XIII-XIV), mai multe biserici din Mistra (capitala Moreei), printre care Pantanassa ( prima jum tate a secolului XV), remarcabil prin frumuse ea decorului exterior si clopotni a de stil oc cidental, Sf. Teodor Brontocheion (sec. XIII), biserica mn stirii Perw -leptos (sec. XIV), Panaghia Brontocheion (nceputul secolului XIV), Vln -cherne i Panaghia Parigoritissa din Arta (sec. XIII), Sf. Sofia din Monerivasia (secolele XIII-XIV) s.a.; apoi mai multe biserici mn stiresti din Atos (Pantocrator, 1363, Esfigmenu, sec. XIV .a.), baptisterul Sf. Marcu din Vene ia (sec. XIV), catedrala mitropo litan Panaghia Hrysokefalos din Trebizonda (sec. XIII) .a. n Balcani, srbii i bulgarii adopt stilul bizantin de tip atonii, cu tendin de revenire la forme mai vechi (tradi ionale): dou abside laterale, altar triconc, cupole mici, ridicate pe tambururi nalte si zvelte, nartex dublu, surmontat uneori de un turn clopotni de stil romanic i precedat de un portic, preocupare pentru decorarea i c r mida), prin fa adelor prin alternarea materialului de construc ie (piatra

sculptura chenarelor de u i si ferestre, prin utilizarea faian ei policrome (influen italian si arab , venit prin turci) s.a. Monumentele balcanice snt n general de mici propor ii, dar bogat decorate, att n interior ct si la exterior. arii srbi i bulgari zidesc mn stirea Hilandar din Atos (1293-1299), bisericile srbe ti de la Pavli a pe Ibar (sec. XIII), Nagorit-cino, Matejici (cu 5 cupole), Graciani a, Studeni a (2 biserici din secolele XII i XIV), Deciani (biseric din 1327, de plan bizantin i decor occidental), Lesnovo (1341), Ravani a, Cru eva (secolele XIV i XV), Liubostinia Fru ca-Gora (masiv muntos cu 12 biserici mn stiresti). n Bulgaria: biserica din
28

Boiana (sec. XIII), Trapezita, Trnovo (Sfin ii Petru si Pavel, sec. XIV), Mesemovia (mai multe biserici), Poganovo .a. La ru i, din sec. XIV nainte, stilul bizantin sufer puternice influen e nordice (scandinave) si orientale (mongole, armene, georgiene i persane), dnd na tere unui substil specific rusesc, cu caractere proprii, ca de exemplu : a) Mul imea si varietatea extrem a formelor cupolelor (semicerc, glob, ou, butoi, cort, par , ceap , sau alte forme bizare) turle. b) Sprijinirea unora dintre cupole nu pe arcuri, ci pe un perete sau pe o galerie rotund , cu ferestre; c) Decora ia variat a turlelor, a fa adelor si mai ales a acoperi u rilor, cu ornamente de faian , pietre multicolore, zugr veli cu culori vii i b t toare la ochi (galben, ro u, alb, verde i albastru) sau motive ale sculpturii ornamentale orientale i apusene (mai ales de stil romanic i Rena tere), aduse de me teri italieni, ca de exemplu ntrebuin area pi la trilor i a brielor ca mijloace pentru decorar ea fa adelor .a. Arhitectura bisericeasc rus i atinge apogeul n sec. XVI, cnd elementele vechi bizantine i orientale s -au amalgamat cu influen e noi, apusene, din gotic, Rena terea timpurie sau baroc. Ca monumente re prezentative mai importante ale vechiului stil rusesc amintim bisericile: Adormirea (Uspenia) din Moscova (sec. XV) ; Bunavestire (Blagove tenski sobor) din Moscova (sec. XVI), cu 9 cupole; Sf. Vasile (Vasilii blajeni) din Moscova (Kremlin), ctitoria lui Ivan cel Groaznic (sec. XVI), cu 17 turle; Sf. Ioan Bogoslovul (secolele XIV-XV), cu influen e de origine mongol . i a turlelor (late, nguste, nalte ca minaretele turce ti etc.); de ex. Biserica Sf. Vasile din Kremlin (Moscova) are 17

Arhitectura bisericeasc din Apus Stilul romanic

Numit, inexact, uneori: romano-bizantin sau latin, este cel dinti stil de art
29

propriu al Apusului medieval. El ia na tere n epoca lui Carol cel Mare (secolele VIII-IX), cnd se realizeaz n Apus o prim simbioz a resturilor vechii arte romane a b tina ilor romaniza i (galo -romani) cu cultura na ional a popoarelor germanice stabilite n Apus (go i, alemani, franci, normanzi, anglo-saxoni, germani etc.) si cu influen e de origine oriental , aduse n Apus pe de o parte de maurii din Spania, pe de alta de c lug ri, comercian i, pelerini, iar mai apoi (de la 1096 nainte) de Crucia i care pun n contact cultura apusean cu cea bizantin i arab .

Arta romanic (unii i spun i roman ) co'nstituie prima manifestare important .a geniului artistic francez n art . Leag nul (locul de na tere al) stilului romanic este Fran a i nordul Italiei (Lombardia), unde reminiscen ele vechii arte galo-romane, amestecate cu influen e noi, asiatice, dau na tere celor dinti biserici cu cupole pe pandantiv! (considerate de unii ca influen e bizantine). De aci, stilul acesta se r spnde te n toate rile catolice (Anglia, rile german ice, rile scandinave, Polonia, Ungaria, Moravia, mai pu in n Italia i Spania), devenind arta oficial a catolicismului (ritualul latin) din secolele X-XIII, a a cum devenise mai de mult cea bizantin pentru cre tinismul r s ritean. Mult mai pu in unit ar ns n evolu ia i aspectele ei generale dect cea basilical i cea bizantin , arta romanic a f cut mai mult loc influen elor si tradi iilor locale, dnd na tere la coli, tipuri sau sub-stiluri regionale, dintre care amintim, ca mai importante, pe cele din: Lombardia (nordul Italiei), Proven a (sudul Fran ei), Burgundia (n centrul Fran ei). Xorrrandia (in nord-vestul Fran ei) i regiunea Rinului (estul Fran ei i apusul Germa niei). Perioada de formare a stilului o constituie secolele VIII -X (faza timpurie sau preromanic ); apogeul l atinge n secolele XI-XII (perioada matur , sau romanicul dezvoltat), iar n sec. XIII ncepe s fie n locuit (mai nti n Fran a) de stilul gotic (faza romanicului trziu, sau de tranzi ie spre gotic). Arta romanic este o art exclusiv religioas , creat de c lug ri i oameni ai Bisericii. Bisericile de stil romanic, n majoritate biserici m n stire ti ale diferitelor ordine c lug re ti si catedrale de ora e, snt expresia cea mai adecvat , n art , a religiozit ii medievale, a epocii; n care Biserica (sub forma ei roman sau catolic ) exercit , mai, ales prin puternicele sale ordine c lug re ti, o influen necontestat i
30

tiranic asupra tuturor domeniilor de via , si ndeosebi asupra gndirii, filosofie; artei i culturii noilor popoare apusene n formare, n scute din ameste cul na iunilor migratoare cu localnicii cre tini ai imperiului roman. Fi ind menite s cuprind mul umi imense de credincio i, nchin tori si pe lerini, veni i s s rute moa tele de sfin i p strate n ele, bisericile de stil romanic se disting, n general, prin dimensiunile lor mari, prin ma sivitatea construc iei, prin aspectul sobru si uneori greoi al exteriorului, prin obscuritatea interiorului pu in luminos i prin decora ie fantastic . Unele din ele snt nzestrate cu mijloace de ap rare (creneluri, u i i ferestre strimte, ziduri neobi nuit de groase), lund aspect de cet i sau fort re e (ca bisericile din Royat n Fran a, sec. XII, sau bisericile-cet i ale sa ilor din Transilvania). Caracterele generale ale stilului se pot reduce la urm toarele : a) Lips de unitate n plan; planul bisericilor romanice este foarte variat: din r s rit); cruciform (mai ales n cruce latin ), treflat biabsidal, circular (influen

de cele mai multe ori apare un plan complex, combina ie a tipului basilical cu cel cruciform, creat prin prezen a regu lat a navei transversale (transeptului, uneori dublu). b) Materialul de construc ie este mai ales piatra (mai pu in c r mida i lemnul), zid ria fiind l sat aparent (netencuit si neacoperit cu placaj de marmur , ca n basilical sau bizantinul timpuriu), iar zidu rile fiind masive (groase i puternice), snt sprijinite de contrafor i (ziduri suplimentare, de sprijin, n p r ile unde ap sarea masei de zid rie e mai mare). c) Soclul nalt, fa ada principal (de vest) precedat uneori de o curte nchis ou un porti (ambitus, Kreuzgang) este n general monu mental , cu trepte multe si portaluri uria e, bogat decorate i flancate de turnuri p trate sau octogonale (inf luen sirian ), dintre care unul serve te si ca clopotni , cnd aceasta nu e separat de biseric ; turnul apare uneori i deasupra transeptului sau a chiorului. d) Interiorul, precedat uneori de un narthex de mari propor ii, e mp r it (ca i la basilici) n mai multe nave, delimitate ntre ele prin stlpi (pila tri) puternici (mai rar prin coloane, uneori prin coloane alter nate cu stlpi), cu capiteluri sculptate i lega i
31

ntre ei prin arhivolte (arcuri) n plin centru sau semicirculare (mai trziu si prin arcuri frnte); navele laterale (colateralele sau Ies bas -cotes) se prelungesc de regul n jurul absidei altarului, formnd a a numitele deambulatorii (coridoare interioare, semicirculare, n jurul altarului, flancate din loc n loc de absi diole sau capele rapante, unde se p streaz moa te sau relicve sfinte. Coridoarele acestea snt menite pentru circula ia credincio ilor care vin s vad criptele sau sarcofagele cu moa te de sfin i e) Acoperi ul din primelor biserici absidiole romanice e n i s le s rute) ; deasupra navelor laterale uneori snt galerii (tribune) la etaj. arpant , adic cu scheletul de lemn sau metal (cu sau f r tavan), ca la basilici; mai trziu e nlocuit nti la navele laterale cu acoperi ul boltit, de p iatr sau c r mid , sub diverse forme: calote sau cupole hemisferice, bol i cilindrice (n leag n: en berceau) sprijinite de arcuri dublouri, bol i n cruce sau n muchii (fr. = voites d'arete), rezultate din ntret ierea a dou bol i cilindrice cu raze egale, semicupole (care acoper absidele) .a. f) Caracteristic (comun) tuturor bisericilor apusene de orice stil este chorul, adic o travee (desp r itur ) deosebit a interiorului, sub forma de nav transversal , ntre absida altarului i transept. n general el este mai nalt fa de restul bisericii, pentru c sub el si altar se construiesc cripte de mari dimensiuni (unele ct ni te biserici ntregi) n care se depun sarcofage cu moa te de sfin i sau sicrie cu trupurile clericilor deserven i deceda i. La bisericile mai mari exist al bisericii. g) Sculptura decorativ e ntrebuin at mai mult dect n basilical si bizantin, ca auxiliar important al arhitecturii (la mpodobirea capite lurilor de pila tri si coloane, a fa adelor i a portalurilor, a cadrelor de u i i ferestre, la corni e etc.). Intr-o mare m sur se cultiv n romanic sculptura figurativ (reprezent ri de figuri animaliere, fantastice si omene ti sau grote ti), sursa de inspira ie a sculptorilor fiind manuscrisele figurate (cu miniaturi), bizantine i apusene. h) Arcul rotund (roman, .n semicerc perfect) este utilizat n larg m sur , att ca element arhitectonic (de leg tur ntre coloanele sau pi la trii din interior), ct i ca
32

i al doilea chor, n cap tul apusean

element decorativ (mai ales la fa ade, n galerii de arcade) ; de aceea, stilul romanic e numit uneori si stilul arcului rotund. i) Ferestrele snt la nceput pu ine i mici, apoi mai multe si mai mari, terminate totdeauna n arc rotund (simplu sau divizat bifor, trifor etc.) bogat (apar primele vitralii n sec. XII).
Stilul gotic

i cu ornamenta ie

Numit si ogival (stilul arcului ascu it), nu are nimic comun cu go ii, cum s-ar presupune dup nume. Mai exact ar putea fi numit ana francez , deoarece arhitectura gotic apare la nceput ca o direc ie regional francez a artei romanice, de i unii i spun stilul german(ic), pnvindu-1 ca pe un stil maturizat n Germania. Se na te din arta romanic , n a doua jum tate a secolului XII sub influen a Cruciadelor, a scolasticii si a misticismului religios, predominant n Apusul evuluimediu, care antreneaz mul imi imense de credin cio i ntr-un nest vilit entuziasm si elan creator de biserici de mari pro por ii. Stilul gotic se dezvolt n perioada n care, n statele din Apus, cre te puterea central a regalit ii, n opozi ie cu cea local a nobililor sau seniorilor feudali, care descre te, se ridic prestigiul clerului mirean al turi de al celui monahal si spore te importan a comunelor, a popu la iei din burguri (trguri), ora e i satePatria stilului este Fran a (mai ales regiunile din nord, Ile -de-France, unde existau mai dinainte biserici romanice foarte nalte, cu turnuri as cu ite). De aci stilul gotic a cunoscut cea mai logic i mai armonioas dezvoltare, iar el s -a r spndit n tot Apusul i nordul Europei, datorit corpora iilor ambulante de me teri constructori, ordinelor c lug re ti (ndeosebi celui al Cistercienilor) i dinastiilor regale franceze, domnitoare n Neapole, Ungaria, Constantinopol (n epoca Cruciadelor), Cipr u .a. Arta gotic datore te mult contribu iei masive a societ ii laice, fiind creat i patronat tot de clerul Bisericii (episcopii) i reprezentat de me teri i arti ti laici, cu concursul mate rial i moral al mul imilor de credincio i, dar inspirat i ajutat uneori de suverani (n Fran a Ludovic al VII-lea, Filip-August, Plantagene ii, Ludovic Piosul .a.). Pe cnd n perioada romanic bisericile cele mai importante care
33

s-au cl dit erau aba iile (bisericile marilor mn stiri ale ordinelor c lug r e ti), gloria stilului gotic snt catedralele, adic marile biserici de trguri i ora e, n care se afl o catedr , un tron episcopal. Arhitec ii, me terii constructori i lucr torii (zidarii, pietrarii, decoratorii, sculptorii, pictorii etc.) au nceput n sec. XIII s se organizeze n adev rate corpora iuni ambulante, r spndite mai ales n Germania i Anglia ; acestea stau la originea asocia iilor de jrancmaconi (zidari -liberi) de mai trziu. Unor astfel de corpora ii de me teri li se datoresc, de exemp lu, splendidele catedrale din Strasbourg n Germania (ast zi n Fran a), din Milano n Italia, din Paris, Reims si Rouen n Fran a .a. n compara ie cu stilul romanic, stilul gotic se distinge prin urm toarele caractere generale: a) Planul predominant e cel de cruce latin dimensiuni mari. b) Zidurile masive din stilul romanic snt nlocuite cu ziduri mai sub iri i nalte, sprijinite la exterior de contrafor i n form de arcuri butante (proptitori ngu ti i nal i, meni i s preia o parte din greutatea bol ilor). Ace ti contrafor i snt adesea mpodobi i cu sculpturi (turnuri i statui), iar la marile catedrale ntre ei se construiesc capele laterale. c) Interiorul e mp r it (ca i la basilici) n mai multe nave longitu dinale (trei sau cinci), delimitate prin iruri de coloane sub iri, suple si elegante sau fascicule de coloane (care nlocuiesc coloanele robuste si pila trii din stilul romanic); de obicei navele laterale snt mai joase dect cea central si au galerii (balc oane) la etaj. d) Fa adele snt impun toare, fiind mp r ite de regul n trei zone (registre) orizontale i trei verticale (care arat mp r irea interiorului n nave), mpodobite cu rozete uria e de piatr , sculptate jour. n mij locul zonei orizontale de jos snt portaluri impun toare, decorate cu sculpturi artistice i ncununate de fronto ane principale nalte si ascu ite, cu tur nule e piramidale n unghiuri. Deasupra fa adei (roman ), iar edificiile snt de

(de apus) se ridic unul sau dou turnuri laterale, foarte nalte, piramidale, n mai multe etaje, de plan oc ogonal, hexagonal sau p trat, dintre care unul serve te de clopotni , n fa a intr rii exist de obicei un parvis, un fel de atrium nchis, sau curte
34

pardosit , unde n Evul-Mediu se jucau mis terele religioase. Afar de intrarea de la fa ada principal , snt si intr ri laterale, de o parte si alta a transeptului. e) Elementul nou i specific stilului gotic e arcul frnt sau ascu it (unghiul format de ntret ierea a dou segmente de cerc), dar mai ales ogiva i bolta ogival (bolta sprijinit pe dou arcuri diagonale de sus inere, care se ncruci eaz n punctul de cheie a . bol ii). Elementele acestea ap ruser sporadic, nc din sec. XII, la unele catedrale romanice din nordul Fran ei (le -de-France, Picardia, Champagne) i din i snt Lombardia. Caracteristica ogivelor este c ele se construiesc din piatr

totdeauna n relief, independente de bolta pe care o sprijin . Cu pola sau bolta simpl , unitar si joas , din stilul romanic, este n gotic foar te nalt (la unele catedrale atinge 56 metri), datorit ogivelor (arcurilor diagonale ncruci ate), care o sus in i o mpart n patru (sau mai multe) compartimente triunghiulare, sprijinite i ele pe nervuri, care ajut n l area bol ilor ct mai sus; bol ile se termin de regul prin vrfuri ascu ite n form de s geat (fleche), care parc vor s str pung cerul. f) Dintre nc perile bisericilor de tip romanic dispar nartica de la fa ad si criptele de sub chor, dar se men in deambulatoriile, formate din iruri de coloane, iar absidele altarului snt mai mult poligonale dect semicirculare, fiind flancate spre exterior de mici capele (una mai mare n vrful absidei i cte dou sau trei laterale, de o parte i de alta). g) Ferestrele snt foarte numeroase, largi si nalte, terminate n form de rozet sau de flac r si mp r ite longitudinal prin colonete, avnd geamuri multicolore (vitralii translucide), care dau interiorului lumin mult (goticul a cultivat cel mai mult arta vitraliilor, dintre care unele c uprind o minunat iconografie a sticlei colorate, fiind adev rate opere de art ). Ferestrele reduc totodat la minimum posibil suprafa a pere ilor (a zidurilor), dnd impresia de spiritualizare a materiei. La unele catedrale, zid ria are rolul unei simple carcase, care s sprijine bol ile, s poarte ferestrele si s primeasc aer i lumin . Pe m sur ce se nal , arhitectura pare din ce n ce mai aerian (ca de ex. La catedrala din Chartres -Fran a, care are 125 ferestre
35

nalte, nou rozete mari i 97 rozete mijlocii i mici). h) n ornamenta ia interioar pictura e ntrebuin at mai pu in; predomin (mai ales la exterior) sculptura monumental (statuar ), for mat din statui gigantice, reprezentnd figuri umane de propor ii uneori uria e, ori (mai rar ) figuri apocaliptice i grote ti, instalate n firide scobite pe toate fa adele zidurilor, sau lipite coloanelor de sus inere (adosate). Ct prive te sculptura ornamental , ea devine naturalist , co piind ct mai fidel modele vegetale din natura mediului local respectiv. i) Bog ia si luxul din interior snt sporite de mobilierul somptuos (b nci si scaune, confesorii, je uri, amvoane din lemn rar, sculptat), par doseala de marmur , tapi eriile fine, scrinuri de email i triptice de ivoriu, vase sacre i od jdii ornate cu pietre scumpe etc. (unele biserici posed colec ii bogate de covoare orientale din secolele XV-XIX, care constituie tezaure artistice de o valoare foarte mare, cum snt cele din Biserica Neagr din Bra ov). Am putea reduce la trei caracterele principale (specifice) ale bisericilor de stil gotic: a) Bolta de structur ogival si arcul -butant; b) Reducerea ntregului edificiu la elementele strict necesare echi librului, adic nvingerii greut ii (ap s rii) zidurilor i a bol ilor, ceea c e permite dezvoltarea la maximum a liniei verticale, a formelor ndr z ne e care tind n sus, exprimnd avntul spre n l ime al sufletului omenesc i dnd elansare sau direc ie vertical ntregului edificiu, mai multdect n bizantin (de aceea, de obicei catedralele gotice domin cu n l imea lor toate cl dirile din jur i se v d de la mari distan e). Catedrala gotic e o construc ie dinamic , n care ritmul formelor tinde s conduc privirea i aten ia credincio ilor nti spre altar si apoi spre cer; c) Aspectul elegant al exteriorului, pentru mpodobirea c ruia se ntrebuin eaz o art sculptat excesiv de mig loas si de costisitoare. Aceste trei elemente caracteristice se grefeaz pe elementele cu noscute ale stilului basilical si ale celui romanic, combinndu-se n diverse propor ii i dnd na tere, ca i n romanic, la diferite tipuri sau scoli regionale si locale. Apogeul stilului gotic e atins n sec. XIV, cnd el g se te formulele definitive,
36

realizate n marile catedrale din Amiens, Colonia, Rouen , Saint-Ouen .a. In acela i secol ns , stilul gotic evolueaz spre forme exagerat de bogate i luxoase, dnd na tere a a numitului stil rayonnant, n sec. XIV, si celui numit flamboyant (sec. XV),. n care accentul e pus nu pe arhitectur , ci pe decora i e, care devine excesiv , reducnd toate liniile la sinuozit ile formei de flac r (flamme, de unde flamboyant). Stilul gotic decade n sec. XVI, cnd este concurat din ce in ce mai mult de arta nou a Rena terii.

Rena terea (Renaissance)

a) Origini, r spndire i evolu ie. Stilul Rena terii se ive te n Italia (mai nti n Floren a), spre sfr itul Evului Mediu (secolele XV-XVI), sub influen a studiului clasicismului, adus n Apus (ndeosebi n Italia) de personalit ile culturale ale Bizan ului, refugiate dup c derea definitiv a imperiului de r s rit sub. turci (1453). La formarea artei Rena terii contribuie cauze multiple, ca: rena terea literar i filosofic , care precede pe cea artistic , n sec, XIV (Dante, Petrarca, Boccacio), studiul atent al vestigiilor artei clasice greco-romane (mai numeroase n Italia dect n alte p r i ale Apusului), sprijinul material si moral acordat arti tilor de c tre republicile rivale i prospere din Italia secolelor XV-XVI, inven ia tiparului i a gravurii, care permitea tip rirea i publicarea (r spndirea) operelor clasice si a tratatelor despre arta antic . Spiritul Rena terii se manifeest ca o tendin de ntoarcere la arta Romei i Eladei antice i se caracterizeaz prin rea ezarea omului n centrul preocup ri lor i interesului filosofic i artistic (umanism), prin efortul arti tilor de a se apropia de natur , de realitate i de a o reda n formele plastice ale artei lor, pentru care ei iau ca model formele simple ale artei clasice greco -romane. Gustul acesta pentru elegan a, logica, armonia i fine ea liniilor i a propor iilor artei clasice, care carac terizeaz pe arti tii Rena terii, reprezint totodat o reac ie mpotriva spiritului feudal, iubitor de for , brutal si masiv, al Evului Mediu. Bine n eles c arta Rena terii nu trebuie considerat ca o simpl copie sau ncre tinare a artei p gne clasice, ci ca o
37

interpretare nou

a conceptului artistic, o crea ie original

bazat

pe studiul,

n elegerea si admira ia artei antice, considerat ca suprema expresie a frumosului artistic realizat de geniul omenesc pn atunci. Rolul de frunte, pe care l jucase pn aci Fran a n istoria artei apusene medievale (n romanic si gotic), e preluat acum de Italia. Mai nti Floren a (sec. XV), apoi Roma i Vene ia (sec. XVI), snt cele mai importante centre n care nflore te cu deosebire arta Rena terii. Aci, ea e patronat de c tre papi i marile familii de nobili i suverani italieni, protectori ai artelor si ai arti tilor, ca : familiile Visconti i Sforza la Milano (ndeosebi Ludovic Le More), Medicis la Floren a (mai ales Lauren iu Magnificul), Gonzague la Mantua, dogii din Vene ia, papii Alexandru VI Borgia, lulius II, Leon X, Clement VII la Roma .a. n arta Rena terii ia avnt pictura (n ulei), ntrebuin at ca principal mijloc decorativ pentru mpodobirea interiorului bisericilor, pe cnd sculptura este cultivat mai departe ca o art independent de arhitec tur . De altfel, n Rena tere, att sculptura ct i pictura nu mai snt tratate ca pn aci, ca simple arte auxiliare ale arhitecturii, sau ca mijloace de decorare a edificiilor religioase, ci creeaz opere nemuritoare (tablouri i statui) independente, cu via de sine st t toare, care consti tuie azi tezaurul si gloria marilor muzee, galerii si colec ii de art din Apus (de ex. coala vene ian a pictorilor vene ieni din Rena tere creeaz pictura modern ). Arta se laicizeaz . Ca num r, construc iile religioase ale artei Rena terii snt mai pu ine dect cele romanice i gotice, n schimb, se nmul esc e dificiile civile construite i decorate n acest stil (palate, turnuri, vile pentru locuin ele nobililor, edificii publice sau municipale .a.). Ornamente n stilul Rena terii mbrac adesea (mai ales la exterior) edificii mai vechi, sau chiar contemporane , construite n alte stiluri (mai ales gotic), ca de exemplu turnul-clopotni i baptisteriul domului din Pisa (n Italia), fa adele unor basilici mai vechi din Roma, turnul bisericii Sf. Kilian din Heilbronn (n Germania apusean ) .a. Autoritatea Bisericii nu mai ndrumeaz activitatea me terilor con structori i decoratori, ca n romanic si gotic, ci voin a, personalitatea si fantezia arti tilor se
38

manifest liber i nestingherit, n alegerea pla nurilor si a formelor constructive, a subiectelor si a temelor sau motivelor decorative etc. De aci rezult mai nti o varietate infinit a planurilor, a formelor arhitectonice i decorative si deci greutatea de a stabili un tip uniform sau general, ideal sau normativ, al bisericilor Rena terii i, al doilea, caracterul laicizat sau p gnizat (lipsit de orice spirit religios sau bisericesc) al unora din aceste monumente, mai ales n ceea ce pri ve te pictura lor mural , n care se r sfa chipuri de divinit ii p gne, figuri mitologice (fauni, nimfe, sibile i satiri) sau chipuri umane pline de s n tate, robuste si uria e (adesea chiar nuduri), care exalt frumuse ea carnal , trupeasc (ca n Capela Sixtin a Vaticanului, din Roma). Din Italia, stilul Rena terii s-a r spndit mai nti n Fran a, apoi n Span ia si mai trziu n Germania si Austria, pierznd ns treptat din puritatea i fine ea formelor originale, dezvoltate n patria lui (Italia). Evo lu ia lui se poate mp r i n trei faze sau perioade : - Rena terea timpurie (faza de c utare a formelor i nchegare a stilului), sec. XV; - Rena terea dezvoltat (faza de maturizare i de nflorire) sec. XVI (apogeul stilului); - Rena terea trzie (sec. XVII), care reprezint dec derea i tre cerea la stilurile derivate din Rena tere. b) Caracterele generale ale sti lului Rena terii n arhitectura bisericeasc . Arhitec ii Rena terii renun la sensul vertical al catedralelor go tice i revin la ritmul orizontal al vechilor edificii cre tine de tip basilical. ntr -adev r, n arhitectura stilului Rena terii predomin linia orizontal , a stilului clasic, combinat ns cu linia curb din bizantin si romanic, n construc ia bisericilor, planul este foarte variat : circular, dreptunghiular, ca un paralelogram, cruciform etc. Punctul de plecare al bisericilor de tip Renaissance e basilica cu trei nave, avnd navele centrale boltite (bol i semicilindrice, en berceau) i cu cupol central (hemisferic sau oval ) pe nava median . Planul basilical se apropie ns de cel cruciform (cruce greac , cu
39

bra e egale), prin modificarea transeptului i a dimensiunilor navelor, pentru a da cit mai mult spa iuit mai mult lumin interiorului, chorul dintre altar si naos (transept) se l e te, nava central se m re te, iar cele laterale se ngusteaz ct mai mult, fiind mpinse tot mai spre zidurile laterale de nord i de sud. In interior, ornamenta ia e mai fin o singur i mai delicat , utilizndu-se mai mult pictura, n centrul edificiului domin cupol , de mari dimensiuni, la sus inerea c reia contribuie ntreaga

substructur (domul, caracteristic bisericilor Rena terii). Ea e supran l at pe un scurt tambur circular si str puns de deschiz turi sau ferestre nume roase, p trate (ncheiate n arc rotund), ovale sau circulare, care dau lumin mult n interior. Frumuse ea exteriorului rezult din ntrebuin area placajului de marmur sau de faian alb i colorat , cu care snt acoperite fa adele zidurilor. Dispar contrafbr ii i arcurile butante. La fa ada principal , care constituie centrul de aten ie al me terilor decoratori, predomin turnul central (nu cele laterale, ca n gotic). c) Mari arti ti ai Rena terii Apogeul stilului este atins n sec. XVI, cnd se creeaz cele mai ce lebre

capodopere si monumente reprezentative ale artei Rena terii. Spre deosebire de arti tii r ma i n mare parte anonimi - ai monumentelor din perioada clasic a romanicului i goticului, arti tii Rena terii snt personalit i marcante si bine cunoscute, genii universale (ca Leonardo da Vinci) sau multilaterale, care exceleaz i creeaz n mai multe arte (ca Michelangelo, Sansovino, Michelozzo s.a., care snt mari arhitec i, sculptori i pictori n acela i timp). Cei mai celebri sint, f r ndoial , cei trei titani ai Rena terii ita liene, unii dintre cei mai mari arti ti ai tuturor vremurilor: Leonardo da Vinci (+1519), care s-a distins mi ales ca pictor, dar a fost i un mare arhitect i sculptor, inginer, muzician i om de tiin ; Rafael Sanzio (+ 1520), unul din cei mai mari pictori ai lumii, dar care a fost i mare arhitect, i Michelangelo (+ 1564), care a fost tot att de mare ca arhitect, ct si ca pictor i sculptor.
Stilul baroc

De la spaniolul barrueco (scoic sau perl neregulat ) - adic neregulat, bizar,


40

ciudat sau curios - numit si stilul iezuit (fiindc a fost culti vat i r spndit mai ales de c lug rii iezui i), este denumirea care se d de obicei fazei avansate a Rena terii, a a cum a evoluat aceast art n Italia, unde stilul baroc s -a n scut i s-a dezvoltat mai mult, ca, o reac ie religioas mpotriva caracterului profan al Rena te rii, reac ie patronat si dirijat de conducerea Bisericii catolice, care urm re te pe de o parte s purifice arta Rena terii de excesele ei laidzante si p gne, iar pe de alta s impresioneze, s zguduie sufletele credincio ilor si s le atrag , prin for me i mpotriva ornamente bogate i fantastice, utiliznd arta ca un mijloc de lupt protestantismului (de aceea stilul baroc e numit si stilul Contra -Reformei). Barocul domin arta italian pn spre sfrsitul secolului XVIII; din Italia s -a ntins i n Fran a, Germania, Austria, (Rusia). Caracterele generale ale stilului. Barocul e de fapt o dezvoltare i amplificare a formelor clasice din Rena tere, cu am nunte i tendin e noi : edificii colosale ca propor ii i cu nf i are dramatic , fa ade fastuoase cu frontoane modificate n diverse sensuri, turnuri duble, cupole nalte i diforme, cl diri-anexe frumos mpodobite, ferestre de forme neregulate etc. Navele colaterale dispar aproape cu totul, n decora ia pictural se renun la temele profane si p gne (nudurile i tipurile mitologice) ; n schimb, ornamenta ia se mbog e te excesiv cu motive n form de n-col cituri si volute, cu coloane r sucite n form de spiral , cu figuri fantastice. Liniile drepte se ndoiesc, formele ovale se arcuiesc i iau forme din ce n ce mai sinuoase, suprafe ele netede dispar cu totul sub povara de ornamente. Edificiile devin mai mult pretexte pentru decor sau conglomerate de ornamente dintre cele mai variate si mai bizare, n interior impresioneaz risipa de aur, argint, brocart, m t suri i tapi erii bogate, mobilier bogat rluxos. Dintre arti tii reprezentativi mai de seam ai acestui stil amintim pe arhitec ii Borromini, Pernini (autorul porticului din fa a bisericii Sf. Petru), Longhi, Sardi .a. Dintre pictori, pe italianul Caravaggio (f 1609).
Stilul rococo
41

rile de Jos, Spania i chiar n R s rit

Faza ultim a barocului, din a doua jum tate a secolului XVIII poart n general denumirea de Stil rococo (de la fran uzescul rocaille, scoic ), adic rotund, nc rcat, mpopo onat, numit n derdere i stihii peruc (Das Aufgebauschte). Se na te tot" n Italia, ca o exagerare a barocului, dar e transplantat n Fran a, unde e cultivat de preferin n epoca regilor Ludovic XIV i Ludovic XV (aproximativ 17001770) ; de aceea e numit uneori si stilul Louis XIV sau Louis XV. Creeaz mai mult opere laice (palate), dar si cteva biserici care se disting prin elegan , decor bogat i rafinat, de un gust feminin. Liniile drepte snt nlocuite prin curbe, cercul, cu ovalul. E o art feminin , de un gust senzual, n care arti tii pun accentul pe am nuntele si rafinamentul decorului ; arhitectul devine de fapt un decorator. In arta .rococo-ului, libertatea, fantezia si capriciul personal al ar ti tilor se manifest , ca i n Rena tere, din ce n ce mai liber si mai f r fru, dnd via mai profane, sem nnd foarte pu in a biserici. la edificii din care a fost izgonit orice spirit reli gios i care cap t nf i ri din ce n ce

Neo-clasicismul

Ultimul aspect pe care l ia Rena terea trzie n arta Apusului poart denumirea de Neo-clasicism sau academism. N scut n sec. XVIII (secolul filosof sau al luminilor), sub influen a filosofiei i a lite raturii iluministe germane (Lessing, Goethe, Klopstok, Herder) si a studiilor de arheologie clasic (s p turile de la Pompei), neo-cla-sicismul se manifest ca un curent de excesiv admira ie pentru arta clasic p gn si de rentoarcere la liniile ei simple i clare, ca o reac - iune mpotriva formelor bizare i artificiale, n care baro cul si rococo-ul necaser puritatea formelor ini iale ale Rena terii, din secolele XV i XVI. Se caut deci a se nl tura nu numai inova iile baroce si rococo, ci si nnoirile care nu consunau cu cele antice. Se revine la linia dreapt , care predomin n tot edificiul, se renun la volutele si ncovoieturile sau sinuozit ile formelor decorative de pn aci, p strndu -se numai coloanele r sucite' (n form de spirale). Pe din afar , bisericile de stil (neo) clasic seam n cu ni te temple antice, grece ti sau romane, cu coloane. Pe ond arta Rena terii
42

reprezenta o interpretare nou , o re crea ie original

a formelor antice, (neo)

clasicismul nu ambi ioneaz s ne dea dect copii sau reproduceri fidele, mai mult sau mai pu in izbutite, ale monumentelor art ei clasice p gne. n interior, bol ile snt decorate cu ornamente n relief i cu picturi n fresc . Transeptul lip se te uneori (fiindc nu se g se te totdeauna n templele antice), iar ab sida altarului i reia forma clasic de semicerc, pe care o avea u basili-cile p gne i cre tine din antichitate. (Neo) clasicismul a creat att monumente laice, ct si religioase. S -a dezvoltat mai mult n Fran a, de unde s-a r spndit n tot Apusul. Dintre monumentele religioase care se ncadreaz n acest stil, amin tim, de exemplu : biserica Sainte-Genevieve din Paris, construit arhitectul Soufflot, ca un templu grec cu coloane (transformat de la Revolu ia francez ntre 1745-1780 de nalt de 80 m

i cupol

n Pan -theon na ional sau mausoleu al

personalit ilor ilustre ale Fran ei), m-n stirea Capu inilor din Paris (cu incinta ca un atriu doric), La Cha-pelle-Expiatoire din Paris (de Fontaine), biserica Saint -Philippedu-Roulle din Paris (de tip basilical antic) s.a. Cu timpul se revine la tipul cel mai simplu i mai pur al artei cre tine antice : cel basilical, n care se construiesc, n Fran a, bisericile din Saint -Germain-en-Laye (1766), Saint Louis din Macon, n Belgia, Saint -Jacques din Bruxelles (1776).
Arhitectura bisericeasc apusean n secolele XIX -XX

n timpurile mai noi (secolele XIX i XX), geniul artistic al Apusului cre tin, sleit parc prin efortul de crea ie din Evul-Mediu i de la nceputul epocii moderne, se dovede te neputincios de a mai crea ceva nou si valabil n arta construc iei religioa se. Lipsit si de fundamentul psihologic al rvnei i evlaviei religioase profunde i intense, care a oirat i a condus mna si ochiul marilor arti ti ai goticului i ai Rena terii, creatori ai splendidelor catedrale gotice si domuri italiene din epoca Rena terii, arti tii vremurilor din urm si-au cheltuit energia i talentele mai mult n domeniul artei profane (laice). In arta religioas ctitorii i arti tii constructori se mul umesc ori s reproduc n ntregime modele ale diferitelor stiluri de art mai vechi, ori s combine n unul si acela i monument elemente diverse, luate din toate
43

stilurile i formulele trecutului, dnd na tere unor edificii de stiluri mixte, hibride (compozite, eclectice). De aceea, construc iile religioase apusene din secolele XIX si XX reprezint formele, planurile i stilurile arhitectonice cele mai variate. Astfel, n secolul trecut, n Fran a, curentul romantismului a adus mai ales renvierea goticului (reprezentat ndeosebi prin lucr rile literare i restaur rile marelui arhit ect Viollet-Le-Duc). In stilul neo-gotic se cl desc, de exemplu, biserici ca : Sainte -Clotilde din Paris, SaintBoni-face din Ixelles, n Belgia, biserica votiv a Mntuitorului din Viena (sec. XIX), catedrala din New-York n America s.a. Dar si celelalte stiluri snt reprezentate prin biserici noi. Astfel, n Italia, biserica St. Antonie din Triest e construit n stil de templu grec ; bisericile catolice din Darmstadt (1827) de Moller si din Karlsruhe, n Germania, au forme de rotonde ; biserica Sf. lac ob din Berlin e n stil basilical ; biserica Sf. Petru din Montrouge (Fran a) e n stil neo -bizantin ; biserica Saint-Louis . din Vincennes (Fran a, sec. XX) e n stil romanic primitiv ; biserica Sfnta Treime din Boston (Statele Unite) e n stil neo-romanic1(de arhitectul american Richardson, sec. XIX) ; basilica Sacre-Coeur din Paris i catedrala catolic din Westminster (Anglia) snt n stil compozit, roma-no-bizantin ; catedrala din Marsilia (sec. XIX) e n stil neo-rena tere, cu reminiscen e romanice .a.m.d. In Germania, n secolul trecut, s-a manifestat mai ales tendin a de revenire la formele pure ale vechilor stiluri de arhitectur bisericeasc . Pentru aceasta, Ludovic I, regele Bavariei, a construit n Munchen, capitala regatului s u, patru biseri ci care s serveasc drept model pentru construc ia bisericilor viitoare : una n stil basilical (Sfntul Bonifaciu), alta n stil bizantin (a Tuturor Sfin ilor, din palatul regal), alta n stil romanic (Sf. Ludovic, a Universit ii) i alta n stil gotic (biserica parohial din cartierul Au). ntrebuin area unui nou material de construc ie - cimentul, betonul-armat, care nlocuie te pe alocuri piatra i c r mida, folosite exclu siv pn aci - a adus i n construc ia bisericilor o tehnic nou i forme constructive adaptate naturii acestui material, dar uneori cu totul dep rtate de formulele trecutului, dnd na tere la edificii de forme i aspecte bizare, care nu mai seam n nici pe departe cu bisericile mai vechi (a a snt, de exemplu, biserica Notre -Dame din Raincy n Fran a, construit , n
44

1922, ca un turn piramidal foarte nalt, si biserica protes tant din New-York, n stilul zgrie-norilor americani, cu 8 etaje, ca un hotel mare, cu 5 capele, 20 camere pentru conferin ele religioase, bibliotec si m uzeu, buc t rie si uzin electric la subsol).

Arhitectura bisericeasc la romni

Biserici pe p mntul romnesc nainte de ntemeierea descoperite pn acum pe teritoriul

rilor Romne . Tot n

Dobrogea ni s-au p strat i^ resturile celor mai vechi biserici de stil bizantin rii noastre, prove nite din epoca n care aceast provincie era organixat ca un ducat (o them ) a imperiului bizantin (sec. X .a.). E vorba de bisericu ele s pate n masivul de cret de la Basarabi (sec. X), bisericu a cimiterial de plan p trat i cu cupol ,'din fosta cetate romano -bizantin Dinoge ia (satul Garv n de azi, secolele X-XI) si bisericu a mn stireasc de la Cet uia, lng Niculi ei (cea mai veche biseric de plan treflat desco perit pn acum la noi), din secolele XI-XII (toate au fost descoperite n anii din urm ). Tot din epoca anterioar organiz rii construite din zid (piatr sec. XIII). Aceleia i epoci i aceluia i stil apar in, probabil, si alte biserici vechi, pe temeliile c rora s-au ridicat cu vremea altele, ca ele exemplu, prima biseric a mn stirii Vodi a (Vodi a I, lng Turnu-Severin), cea mai veche biseric a mn stirii Cosu tea-Crivelnicu (Co u te-Crivelnicu I, lng Ilov , jude ul Cara -Severin) i biserica din ii a palatului domnesc de la Curtea de Arge . In epoca de nceput al organiz rii statelor romne ti de tip feudal (secolele XIII si XIV), stilul bizantin sufer , n Muntenia si Oltenia, o scurt si trec toare concuren din partea stilurilor arhitectonice apu sene, reprezentate prin cteva biserici de tip romanic i de tip gotic, con struite sub influen a domina iei ungure ti dinainte de 1330, dintre care dou la Cmpulung (una ortodox de tip basilical romanic, de sub actuala biseric a mn stirii Negru rVod , n care au fost nmormnta i primii Ba45

rilor Romne ti (nainte de sec. XIV) ni s -

au p strat resturi de biserici de tipul bizantin cel mai simplu (protobizantin), i c r mid ), la Turnu-Severin (dou bisericu e-sal , de plan dreptunghiular, desp r ite in pronaos si naos terminat cu absida altarului, ambele din

sarabi, si alta catolic , de tip gotic, din sec. XIII, nlocuit cu actuala bise ric a B r iei) si una la Turnu Severin (de tip gotic, din prima jum tate a secolului XIV).
Evolu ia XIV-XIX arhitecturii biserice ti n ara Romneasc n secolele

n ara Romneasc , odat cu consolidarea organiz rii de stat i bi serice ti (sec. XIV), stilul bizantin, deja ncet enit la noi nc din epoca domina iei politice bizantine, precum am v zut, a fost consacrat definitiv ca stil oficial de art a Bisericii romne ti, organizat ca mitropolie la 1359, sub directa dependen a patriarhiei asupra ecumenice din Bizan . De aici nainte, influen a Bizan ului se exercit

arhitecturii noastre biserice ti pe mai multe c i : fie direct, prin me teri adu i de la Constantino-pol de primii no tri voievozi, fie indirect, prin me teri veni i din regiunile ortodoxe sud-dun rene (Bulgaria, Serbia i Muntele Atos) sau (Turcia si Armenia). a) Cele mai vechi biserici construite n epoca ntemeierii nti balcanic . Cea din ii are plan dreptunghiular simplu, format dintr-un pronaos, acoperit la origine cu bolt semicilindric transversal apusean, un naos acoperit cu bolt i surmontat de un nalt turn de aspect longitudinal i un altar mici nise semicilindric n romne ti de zid (piatr si c r mid ), p strate pn rii Romne ti (na inte de anuj 1352). Amndou ast zi, snt bisericile Sn-Nicoar si Sf. Nicolae domnesc din Curtea de Arge , reprezint tipul bizantino-constantinopolitan, adic stilul bizantin cel mai pur, format capitala imperiului n epoca mp ra ilor Macedoneni (secolele IX-I) i r spndit apoi n toat peninsula din Orient

semicircular n interior si cu trei laturi la exte rior, flancat de dou (absidiole) servind de proscomidiar diaconicon.

Cea de a doua, p strat n ntregime (restaurat ntre 1911 -1920), fost paraclis al cur ii domne ti de la Arge , de dimensiuni mai mari, are acela i plan si aceea i mp r ire interioar ca i Sn-Nicoar , dar naosul e acoperit cu patru bol i semicilindrice dispuse n cruce, n jurul unei turle cu cupol , sprijinit pe patru
46

pila tri din interiorul naosului (plan de cruce greac nscris , adic vizibil numai la exteriorul acoperi ului). La amndou aceste biserici, materialul de construc ie ( piatra i c r mida) e l sat aparent i f r nici o podoab decorativ dect cea rezul tat din diferen ele de culoare pe care le dau irurile orizontale de pia tr , alternate cu cele de c r mid . Prin simplitatea planului i masivitatea construc iei, care i dau un aspect de echilibru, de soliditate i de sobr elegan , ca si prin cali tatea frescelor care acoper pere ii ( i dintre care multe snt din sec. XIV), Sf. Nicolae domnesc din ora ul Curtea de Arge este nu numai cea mai veche dintre toate biser icile romne ti p strate pn azi n forma lor originar , dar totodat este i monumentul cel mai de valoare al artei bizantine din ara noastr . b) n a doua jum tate a secolului XIV, cuceririle truce ti n Balcani pun cap t influen ei bizantine venite di rect din Constantinopol i o nlocuiesc cu cele venite prin Serbia i Bulgaria, ri n care se creaser pn aci monumente importante ale artei bizantine, cu adapt ri locale. Apar astfel la noi o serie de biserici de tip srbo bizantin, ca bisericile fostelor mn stiri Vodi a II, zidit de c lug rul Nicodim pe la 1370 (azi numai ruine), Tismana, zidit pu in mai trziu (ref cut n secolele XVI, XVIII si XIX), Cozia, zidit de Mircea cel Mare pe la 1386 (cea mai im portant vremea lui Mircea cel Mare. Toate acestea se caracterizeaz prin planul treflat sau trilobat (cu abside sau snuri rotunjite la naos), prin procedee noi de sprijinire a bol ilor care acoper naosul, prin tendin a spre forme mai nalte i mai zvelte i prin preocuparea pentru decorarea sau nfrumuse area fa adelor. Sistemul srbesc de acoperire a naosului se caracterizeaz prin aceea c bolta principal a naosului (turla cu cupol ) se sprijin n interior pe patru arcuri mari (dou longitudinale mai nguste i dou transver sale mai late), dar pila trii care le sus in nu mai snt n interiorul naosului, ca la Sf. Nicolae din Curtea de Arge , ci snt adosa i, adic alipi i de fata interioar a ziduri lor laterale, l snd astfel liber tot spa iul din naos. Sistemul acesta va fi adoptat definitiv, fiind generalizat la toate bisericile romne ti de aci nainte.
47

mai bine p strat ), Br det i Cotmeana (n jude ul Arge ), ambele construite tot n

c) La nceputul secolului al XVI-lea s-au creat n

ara Romneasc

dou

monumente, care din punct de vedere arhitectonic par s fie opera unor me teri constructori autohtoni, dar care n decorul sculptural al fa adelor tr deaz v dite influen e orientale, de origine turceasc , ar mean si georgian . E vorba de biserica mn stirii Dealu de lng Trgovi te, zidit de Radu cel Mare n jurul anului 1500, si vestita biseric a mn stirii din Curtea de Arge , zidit de Neagoe Basarab ntre 1512 1517, pe locul vechii catedrale mitropolitane a rii, din sec. XIV, i restaurat n a doua jum tate a secolului trecut, de arhitectul francez Andre Lecomte du Nouy. Ambele p streaz planul treflat al bisericilor de tip srbo -bizantin, dar aduc o l rgire a pronaosului, ndeosebi cea de a doua, cu pronaosul ei l rgit, care trebuia s devin gropni domneasc a familiei ctitorilor, i cu bogatul ei decor sculptural extern bise riceasc (alc tuit din brul median, panouri cu rame de marmur , rozete, stalactitele corni ei), constituie un monument singular si unic n ntreaga arhitectur r s ritean , care a strnit admira ia poporului i a tuturor vizi tatorilor. d) O ultim faz a influen ei bizantine indirecte se exercit asupra arhitecturii noastre biserice ti prin filiera Sfntului Munte, n vremea lui Neagoe Basarab, care n afar de minunea de la Curte a de Arge - a ctitorit, ntre altele, dou monumente de tip atonii: biserica actual a mn stirii, Snagov (zidit n locul celei vechi, pe la 1517) i tedral mitropolitan arhitectul francez Lecomte du Nouy fosta din Trgovi te (d rmat i nlocuit ca la nceputul secolului nos tru de cu alta). Cea dinti reprezint de

fapt o combina ie a celor dou tipuri anterioare dez voltate pn acum la noi : cel constantinopolitan si cel srbesc. Ea p s treaz adic turla principal a naosului, rezemat pe cei patru stlpi din interiorul naosului (ca la Sf. Nicolae din Curtea de Arge ), dar adopt planul treflat al bisericilor de tip srbo-bizantin (cu snuri la naos) i manifest tendin a de a nmul i turlele. Ca element nou aduce ns un pro naos n form de pridvor, ini ial deschis pe trei laturi i sprijinit pe stlpi (ulterior spa iile dintre stlpi au fost umplute cu zid rie, transformnd pridvorul deschis n pronaos nchis). Pronaosul acesta are n mijloc, ca i naosul, patru stlpi puternici, care s us in o turl tot att de mare ca i cea de pe naos. Dou turle mai mici se ridic peste
48

absidiolele altarului la Snagov (vechea mitropolie din Trgovi te avea n total 8 turle, dar p stra planul dreptunghiular al bisericii Sf. Nicolae de la Curtea de Arge ). e) Dup Neagoe Basarab, tot cursul secolului XVI constituie faza de forma ie a unei scoli locale n arhitectura bisericeasc din numitul stil vechi romnesc sau muntenesc. S-a format adic o coal de me teri constructori, sculptori i decoratori b tina i, care nu mai copiaz modele str ine, ci recurg la imitarea ve chilor construc ii din ar , transformnd elementele str ine ntr -un spirit nou, adaptat la gusturile, posibilit ile i condi iile locale. Se nal a stfel o numeroas grup de biserici de mici dimensiuni, cele mai multe la ara, si, n majoritate, ctitorii boiere ti. Ele au n general planul treflat de tip srbesc (mai rar planul drept sau cruciform nscris) si propor ii armoni oase, fiind formate din: pronaos cu o turl , desp r it de naos prin zid cu u coloane, naos cu turl sau prin i altar semicircular, la nceput sim plu, apoi cu cele dou ara Ro mneasc ; se dezvolt a a

absidiole laterale. Ca element nou apare acum, deocamdat sporadic, la fa ada de apus, pridvorul pe arcade deschise. Ca: material de construc ie se ntrebuin eaz aproape exclusiv c r mida, iar decorul extern e alc tuit din : brul median, care ncinge toat biserica, desp r ind suprafa a fa adelor n dou registre, decorate cu panouri terminate n arcade, alte rnan a f iilor orizontale de c r mizi aparente cu f iile de c r mizi tencuite, care nlocuiesc piatra, cele din urm fiind desp r ite n compartimente dreptunghiular prin c r mizi aparente (ne -tencuite), a ezate vertical din loc n loc (cte una sau dou al turate). Dintre bisericile mai importante de acest fel din sec. XVI, amintim, de ex. : biserica fostei mn stiri Valea din comuna Ti e ti, jude ul Arge (zidit de Petru Voievodul, zis Radu Paisie, la 1537), biserica din St ne ti -Vlcea (zidit n acela i an, de boierii Buze ti), ,.bol?ii a mn stirii Cozia (zidit la 1542 de Radu Paisie), biserica Curtea Veche din Bucure ti (zidit de Mircea Ciobanul, nainte de 1559), biserica fostei mn stiri Buco-v de lng Craiova (zidit de banul tefan la 1570 ), biserica Bucure ti (1588 -1592, cu fostei mn stiri Cobia (1572), biserica fostei mn stiri Tutana din jude ul Arge (1589), biserica fostei mn stiri M rcu a de lng modific ri ulterioare), dar mai ales biserica fostei mn stiri Mihai -Vod din Bucure ti
49

(ctitorie din 1591 a lui Minai Viteazul), la care po doaba sculptural a fa adelor reprezint chintesen a si realizarea su perb a formelor decorative c utate pn atunci. Un moment izolat din sec. XVI e biserica domneasc din Trgovi te (zidit de Petru Cercel n 1583), care imit planul vechii mitropolii din Trgoviste. f) Secolul XVII reprezint o epoc de nflorire a arhitecturii noastre biserice ti, mai ales sub domnia lui Matei Basarab (1632-1653), cncl se zidesc o mul ime de biserici, ctitorite de domn nsu i sau de boierii s i, renovndu-se totodat multe din cele vechi. Construc iile noi reprezint planuri foarte variate, crend ns un tip nou de biserici, specific acestei epoci : plan simplu, dreptunghiular (mai rar trilobat), format din naos cu o singur absid poligonal , o singur turl -clopotni pronaosului (cu scar ) (ctitorit pe bolta i pridvor deschis, sus inut pe coloane octogonale sau

circulare. Amintim, dintre bisericile acestei grupe : biserica mn stirii Arnota n 1633 de Matei Basarab), biserica din C line ti-Pra-hova (ctitoria aceluia i, din 1636), biserica fostei mn stiri Streliaia (idem, 1645), biserica fostei mn stiri Brebu-Prahova (idem, 1650), Plumbuita de lng Bucure ti (1647), biserica mn stirii Palavragi (ctitoria marelui postelnic Danciu Prc labul, din 1653), biserica din Gole ti, jude ul Arge (ctitoria din 1646 a marelui vistier Stree Leurdeanu) .a. Un monument aparte din aceast epoc e biserica Stelea din Trgovi te, cti toria lui Vasile Lupu din 1645, care reprezint un exemplu de priceput mbinare a elementelor muntene ti cu cele moldovene ti (turle pe duble baze, dintre care una stelat , sistemul dublu de arcuri pentru sprijinirea turlelor, nervuri de piatr n form de funie r sucit , chenare cu baghete ncruci ate la u i i ferestre, tendin posterioare. ntre 1656-1659 se zide te biserica mitropoliei din Bucure ti (ac tuala catedral patriarhal ), care reprezint o nou interpretare a planului bisericii lui Neagoe de la Curtea de Arge (plan treflat, pronaos l rgit, cu 12 stlpi, patru turle), la care adaug n plus pridvorul deschis, sprijinit pe stlpi puternici de zid (restaurat n 1960). g) A doua jum tate a secolului XVII aduce o nou dezvoltare n evolu ia stilului romnesc, prin monumentele ctitorite de boierii Cantacuzine ti (biserica mn stirii
50

de

n l are), influen e dintre care unele vor fi adoptate i la alte biserici muntene ti

Cotroceni, biserica Doamnei i Col ea din Bucure ti, biserica veche a mn stirii Sinaia, biserica din Filipestii de P dure-Prahova, biserica din Fundenii-Doamnei de ling Bucure ti .a.), care se disting printr -o aten ie sporit pentru decora ia interioar i exterioar i ndeosebi prin bogata ornamenta ie a motivelor florale care mbrac coloanele din pridvor si pronaos i chenarele de u i i ferestre. Ele constituie premize ale stilului romnesc numit brncovenesc, care nflore te sub domnia lui Constantin Brncoveanu (1688-1714) i care reprezint des vr irea sau maturizarea stilului autohton i totodat suprema realizare a geniului muntenesc n arta construc iei biserice ti. Monumentele brncovene ti se caracterizeaz prin armonia i elegan a propor iilor si prin bogata lor podoab sculptural , cu unele influen e noi, apusene, ale stilului Rena terii. Ele au n general planul triconc, cu clopotni platului brncovenesc de la Mogo oaia din 1688 (care p streaz pe pronaos si nc planul pridvor deschis n fa , sprijinit pe stlpi frumos sculpta i. Cit m, dintre ele, biserica dreptunghiular si carac terele bisericilor lui Matei Basarab), mn stirea Hurezi cu ntregul ei complex arhitectonic (1691 .a.), biserica cur ii domne ti din Doice ti (jude ul Dmbovi a, 1706), biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucure ti (1707, ref cut n sec. XIX), biserica schitului Surpatele-Vilcea (1706), biserica mn stirii Mamul (1696), biserica de azi a mn stirii Govora (1711) .a. Dup Brncoveanu, seria monumentelor de tip brncovenesc se con tinu cu biserica mn stirii Antim din Bucure ti (ctitoria lui Antim Ivireanul, terminat du p moartea lui, la 1714), mn stirea V c re ti (cti toria lui Nicolae Mavrocordat,. dintre 1716-1722), biserica Cre ulescu din Bucure ti (1722), biserica Stavropoleos din Bucure ti (1724-1730), considerat de obicei ca ultim realizare de seam a stilului brincovenesc. h) Decaden a economic si social (f rmi area feudal ), care caracte rizeaz epoca domniilor fanariote, aduce cu sine i decaden a artei noas tre biserice ti. Totu i, n restul secolului XVIII se cl desc nc biserici de mici dimensiuni, dar apreciabile prin propor iile lor juste, prin ele gan a formelor i coloritul de bun gust al decorului interior i exterior. Ele au fie plan treflat, fie plan dreptunghiular (mai ales la ar ), pronaos l rgit, cu
51

clopotni , pridvor deschis pe stlpi i fa ade decorate cu obi nuitul bru median, aresturi polilobate sau n arcade frnte, panouri drept unghiulare din ciubuce aplicate i uneori medalioane p trate sau cir culare. Dintre acestea amintim, n Bucure ti, bisericile: Scaune (1705), Mntuleasa (1734 ), Sf. Elefterie-vechi (1744), Batiste (1764), Sf. tefan (1768) .a., iar n restul rii : biserica schitului Balamuci de ling C ld ru ani (1752), biserica ftffou-Prahova (1742), biserica din Pietro i a (jude ul Arge , 1765-1767), biserica To i-Sfin ii din Rmnicu-Vlcea (1764), Sf. ngeri din Curtea de Arge (1710), biserica din Sc ueni -Berid ve ti (1796) .a. Restul bisericilor din aceast epoc poart semnele evidente ale decaden ei artistice, care se va agrava n sec. XIX.
Evolu ia arhitecturii biserice ti n Moldova, n secolele XIV-XIX

n Moldova, arhitectura bisericeasc a avut o dezvoltare proprie, deosebit de cea din ara Romneasc . Ea are la baz elementul autoh ton, adic arta me te ugarilor locali, concretizat n vechile si modes tele bisericu e de lemn, care au precedat pe cele de piatr i zid. Peste acestea s -au ad ugat influen e str ine, dintre care cea fundamental pentru formarea stilului moldovenesc este cea bizan tin , manifestat n planul predominant al bisericilor (treflat sau dre pt) i n mp r irea lor, n sistemul de acoperire prin bol i si n multe din elementele decorului extern. Elementele stilului bizantin au fost combinate ns n Moldova cu influen e apusene : romanice la nceput, apoi gotice, mult mai numeroase i mai pe rsistente dect n ara Romneasc . Acestea din urm au dat stilului moldovenesc unele din caracterele sale specifice, ca de ex.: contrafor ii care sprijin zidurile, nervurile de pia tr ale bol ilor, tendin a de n l are a bisericilor, elemente decorativ e ale sculpturii n piatr (profilele de socluri, chenarele de u i i de ferestre, pietrele mormntale i chivotele sau baldachinele de deasupra morminelor ctitorice ti), forma acoperi ului turlelor i clopotni elor etc. Dinspre r s rit, Moldova prime te influen e armene ti, de asemenea mai bogate i mai statornice dect n ara Romneasc , vizibile mai ales n sistemul arcurilor piezi e i n elemente de decor extern, menite s strmteze si s nal e turlele bisericilor.
52

a) Nu ni s-au p strat n Moldova urme de monumente anterioare ntemeierii ei. Cele mai vechi biserici moldovene de zid, ajunse pn la noi, snt din epoca ntemeierii Moldovei (mijlocul secolului XIV): Sf. Nicolae din R d u i (probabil ctitorie a lui Bogdan ntemeietorul, din 1359) i Sfnta Treime din iret, probabil ctitoria lui La cu Vod (restaurat ). Cea dinti reprezint o sintez a celor trei stiluri de art care se concureaz la nceput n Moldova: cel romanic (tradus n pla nul basilical cu trei nave longitudinale i cu galerie continu deasupra dor laterale), cel gotic (vizibil n contrafor ii de sprijin si n arcurile rucisate ale cadrelor de u i i ferestre) si cel bizantin (respectat n r irea tradi ional a bisericii, n pronaos, naos i altar); un pridvor nchis i s-a ad ugat sub Alexandru L pu neanu (sec. XVI). Cea de a doua reprezint prototipul bisericilor de mai trziu: planul treflat sim plu (ca la biserica dobrogean din secolele X-XII, de la Niculi el), pronaos strmt-dreptunghiular, i naos acoperit cu calot sferic . acoperit cu bolt semicilindric transversal

Bisericile zidite n epoca lui Alexandru cel Bun (prima jum tate a secolului XV), ca de ex. Moldovi a veche, Sf. Nicolae din Poiana ire tului sau vechiul Humor, au fost nlocuite n sec. XVI cu ctitorii noi si nu ni se mai p streaz din ele dect ruine. b) Epoca lui tefan cel Mare (a doua jum tate a secolului XV si nceputul secolului XVI) aduce, cu aproape un secol mai devreme dect n ara Romneasc , maturizarea i nchegarea unui stil de art construc tiv propriu i original : stilul moldovenesc, care se distinge prin. carac tere specifice bisericilor moldovene ti, ca de ex., sistemul moldovenesc al supran l rii bol ilor (turlelor) n interior prin suprapunerea arcurilor ncruci ate (n diagonal ) si prin bazele stelate de la exterior, sau bogatul decor extern al fa adelor, ob inut prin utilizarea inteligent a materialelor de construc ie: piatra (brut si de talie), c r mida (simpl sau sm l uit ) i uneori ceramica. Prima ctitorie mare a lui tefan, Putna (1466-1484), a fost fundamental ref cut n secolele XVII i XVIII, nct biserica de azi nu mai reprezint construc ia originar . Bisericile r mase pn azi n forma lor ini ial reprezint planuri i forme de construc ie foarte variate. Unele au planul- drept, de tip arhaizat-romanic, f r snuri si f r turle (ca la Sf. Nicolae-R d u i) : Dolhe ti (ctitoria hatmanului endrea
53

din 1481), B line ti (ctitoria logof tului T utu din 1499), Volov (ctitoria lui te fan din 1500-1502) .a. Altele au planul treflat (trilobat), ca la Sfnta Treime din iret sau vechea Moldovi a, dar adaug o turl pe naos: P tr u i (1487), Sfntul Rie din Suceava (I cani) 1488, Vorone (1488), Precista din Bac u (1491), Sf. Nicolae din Dorohoi (1495), Pop u i (1496), dar mai ales Sf. Gheorghe din Hrl u (1492), care este monumentul cel mai reprezentativ al epocii lui tefan, remarcabil mai ales prin frumuse ea decorului fa adelor. Altele reprezint un tip mixt, rezultat din com binarea celor dou tipuri anterioare (dreptunghiular si trilobat). La exterior acestea au planul drept, f r turl , iar n interior snt acoperite cu calote i unele dintre ele n interior au mici abside sau snuri rotunjite, scobite n grosimea pere ilor laterali ai naosului, au arcuri i console treptate, iar unele au arcuri piezi e. Dintre acestea fac parte bisericile din: Borze ti (1493-1494), Piatra Neam (1497-1498), Cotnari, Arbore (ctitoria lui Luca Arbore din 1502-1503), Reuseni (1503-1504) .a. Un tip aparte l reprezint biserica principal a mn stirii Neam u (1497), de plan treflat, mult alungit prin ad ugarea exonartexului (pridvorului n chis) la fa ada de vest a pronaosului si a unei noi nc peri ntre pronaos i naos, destinat mormintelor ctitorice ti (gropni a sau camera funerar ). Aceast nc pere nou o g sim apoi i la Dobrov (1504), care are ns plan dreptunghiular. c) Dezvoltarea artistic din epoca lui tefan se continu n tot cursul secolului XVI, atingnd apogeul sub Petru Rare , cnd stilul moldove nesc evolueaz , realizndu-se un nou tip de biserici la care se genera lizeaz gropni a de la Neam u i se adaug taini a (ascunz toarea sau camera tezaurului) de deasupra ei. Elementul nou i caracteristic al bisericilor lui Petru Rare este pridvorul deschis, ad ugat la fa ada de vest, i minunata pictur exterioar , care nlocuie te decorul sculptural al fa adelor de pn aci. Prin aceste caractere, biserici ca: Probata (1530), Humor (1530), Moldovi a (1532), Sf. Dumitru din Suceava (1534, cu pridvor nchis), Sucevi a (ctitoria Movile tilor, 1582-1584) .a. constituie nu numai podoabe alese ale arhitecturii noastre religioase, ci i monumente unice n ntreaga art bisericeasc din R s rit. Dup crea iile mai pu in importante din a doua jum tate a secolului XVI (c a
54

Bistri a i Slatina lui Alexandru L pu neanu, 1554 i 1561), arta arhitectonic a Moldovei i tr ie te ultima ei epoc de nflorire n sec. XVII, cnd creeaz oriental , monumente n care, pe elementele vechi, se altoieste o puternic influen

de origine caucazian si arab , venit prin Rusia i concretizat n superbul decor sculpftural de piatr de la Dragomirna (ctitoria mitropolitului Anastasie Crimca din 1609) si mai ales de la Sf. Trei Ierarhi (Trisfetitele) din Ia i (ctitoria lui Vasile Lupu din 1639), cu copiile lor de la Solcd - (ctitoria lui tefan Tomsa din 1612), Brnova din Ia i (1626-1629), Cet uia (ctitoria lui Ioan Duca Vod din 1672) .a. d) Dar nc de la sfr itul secolului XVI, ncepe decaden a stilului moldovenesc n arhitectur , prin alterarea lui cu influen e noi, venite mai nti din ara Romneasc . Biserici zidite de aci nainte ca: Galata (ctitoria lui Petru chiopul, 1584), Aroneanu (1594 din Ia i), Secu (1602), Barnovschi din Ia i (1624), Adormirea din I cani .a. nlocuiesc zidul des p r itor dintre gropni a (pronaos) i naos cu o tripl arcad sprijinit pe doi stlpi, m resc num rul ferestrelor din naos si altar, l rgesc pridvorul n sensul l imii bisericii (ca la biserica lui Neagoe din Arge ) i schimb decorul moldovenesc al fa adelor cu motive ornamentale mun tene ti (brul median, arcade oarbe, firide dreptunghiulare i rotunde etc.). ncepnd de la mijlocul secolului al XVII-lea, o serie nou eterogene, de ast dat -venite din Apus (prin Polonia), altereaz de influen e i mai mult unitatea

vechiului stil autohton (moldovenesc) prin motivele neoclasice care orneaz fa adele de la Golia (1650-1660 din Ia i). Combinate cu cele de stil baroc i cu cele mai vechi, de provenien muntean , acestea dau na tere un ui amalgam hibrid de decor exterior, altoit pe construc ii din sec. XVIII, care mai p streaz nc arhitectura si m p r irea interioar a bisericilor romne ti, ca la Sfin ii Teodori din Ia i (1761), Sf. Gheorghe (vechea catedral mitropolitan ) din Ia i (1761), Talpalari din Ia i, Berzun i (jude ul Bac u, 1774). Spre sfr itul secolului XVIII i nceputul secolului XIX, un nou cu rent de art neoclasic , venit de ast dat prin Rusia, creeaz cteva bi serici ca : Rotunda din Le cani (1793, cu naos de form rotund ), Sf. Spiridon din Ia i (reconstruit la 1804) i Frumoasa de lng Ia i (ref cut la 1836), socotit ca ultimul monument de seam
55

al arhitecturii moldovene ti.

Arhitectura bisericeasc n ara Romneasc

i Moldova n secolele XIX -XX

Secolul XIX nseamn , att n

ara Romneasc ct si n Moldova, dispari ia

aproape total a vechiului stil romnesc din arhitectura bise riceasc , sub n vala cople itoare a influen elor occidentale si a celor ruse ti (acestea din urm vizibile mai ales n Moldova, n tendin a de nmul ire a turlelor de diverse forme, mai ales cepiforme). n nordul Moldovei, arhitectul austriac Romstorfer restaureaz cteva monumente de art ca : Putna (n forma din secolele XVII -XVIII), Sf. Gheorghe din Suceava (de la nceputul secolului XVI), Mir u ii din Suceava (n forma din sec. XVII) .a., cu oarecare respect pentru vechiul stil moldovenesc. In schimb, n ara Romneasc , n epoca domnitorilor Barbu tirbei i Gheorghe Bibescu, arhitec i ca austriacul Schlatter, f r nici o n elegere fa de valorile artei bizantine si romne ti, refac ntr-un stil neogotic hibrid, la mod pe atunci n Austro-Urigaria, biserici vechi, ca Bistri a din Oltenia (secolele XV-XVI), Tismana, Arnota, Antim i Sf. Spiridon din Bucure ti .a., desfigurndu-le i modificndu-le substan ial formele ini iale. Opera aceasta de falsificare a nf i rii originare a vechilor noastre monumente e continuat , dup Unirea Principatelor, de arhitec tul francez Andre Lecomte du Nouy, care restaureaz , printr-o f uial modern , unele vechi ctitorii, f r s le d rme (mn stirea lui Neagoe de la Curtea de Arge i Trisfetitele de la Ia i), dar d rmnd pe altele, pentru a le reface din materialele vechi, n forme cu totul noi, sau prea pu in asem n toare cu cele vechi (mitropolia din Trgovi te Sf. Nicolae domnesc din Ia i, Sf. Dumitru din Craiova .a.). Ct prive te bisericile noi, construite n aceast perioad , ele repre zint , din punct de vedere arhitectonic, ori simple copii neizbutite ale unor modele mai vechi, ori amalgamuri hibride i neomogene, de influ en e eterogene diverse (mai ales apusene, gotice i neoclasice sau baroce), altoite artificial pe vechiul fond bizantin si romnesc. Chiar cele de mari propor ii si realizate cu mijloace costisitoare ( ca mitropolia nou din Ia i, Sf. Spiridon Nou i Domni a B la a din Bucure ti .a.) snt
56

lipsite de propor ii, de unitate de stil i de valoare artistic sau, chiar cnd snt realizate mai izbutit din punct de vedere arhitectonic, ele n -au nimic comun cu arta constructiv romneasc . Sfr itul secolului XIX si nceputul secolului XX aduce rena terea nu numai a stilului na ional n arhitectura civil (prin arhitec i ca Ion Mincu), ci si a celui bizantino-romnesc n arhitectura noastr biseri ceasc , datorit arhitec ilor si istoricilor de art grupa i n jurul fostei Comisiuni a Monumentelor Istorice (OM. fforga, Gr. Cerkez, N. Ghika-Bude ti .a.). Sub n eleapt conducere a acestora se ridic din ruine si se restaureaz n formele lor originare (sau ct mai apropiate de acestea) monumente de pre ale vechii noastre arte biserice ti, ca: Sf. Ni colae din Curtea de Arge , Cozia, Snagovul, Mihai Vod i Curtea Ve che din Bucure ti, o mare parte din bisericile moldovene ale lui tefan s.a. Totodat , sub conduce rea unor arhitec i (ca Petre Anto-nescu, N. Ionescu-Berechet .a.), se cl desc biserici catedrale i parohiale monumentale, care revin la formele arhitecturii clasice bizantine sau reproduc monumentele cele mai izbutite ale stilului na ional mun tenesc (brncovenesc) ori moldovenesc (Sf. Elefterie Nou episcopii din Constan a .a.). i Sf. Vineri -Grivi a din Bucure ti, catedrala mitropolitan din Sibiu, catedrala din Tg. Mure , catedrala fostei

Pictura bisericeasc

i rostul ei n via a religioas

Este indisolubil legat de loca ul de cult ortodox. Este greu de nchi puit o biseric ortodox f r pictura mural care acoper de obicei n treaga suprafa interioar a zidurilor bisericii, iar uneori, ca n cazul bisericilor romne ti din nordul Moldovei, chiar suprafa a exterioar , excep iile de la regula general snt pu ine i ele se explic numai prin mprejur rile istorice defavorabile (ca n cazul unora dintre bisericile monumente istorice din Moldova i a celor din Ardeal), prin lipsa posibi lit ilor materiale de a realiza zugr virea, ori prin influen a cultelor pro testante cu ai c ror membri au convie uit credincio ii ortodoc i, n unele regiuni multina ionale. Ct
57

prive te icoanele mobile (portative) ele snt in tim legate nu numai de loca ul cultulu i public i oficial al Bisericii, de unde nu lipsesc niciodat ci si de manifest rile cultului particular, p trunznd n casele credincio ilor (icoanele domestice). Nu se poate concepe Ortodoxie f r icoane. In cea mai s rman colib , icoana d sentimentul mngietor al prezen ei si al ocrotirii lui Dumnezeu sau al sfin ilor s i J. Ele snt plasate la marginea drumurilor (troi ele memoriale ori comemorative), la mormintele mor ilor (pe cruci) s.a.m.d., ndeplinind n aceste cazuri ace ea i func ie religioas ca si n biserici. Folosirea si venerarea lor a fost integrat n chip fiin ial manifest rilor cultului divin public. Intrnd n bi seric , credincio ii se nchin mai nti la icoanele de pe iconostasul (tetrapodul) din mijlocul naosului i la cele de pe catapeteasm , si abia dup aceea iau loc n sfntul loca , pentru a participa la sfintele slujbe, nainte de a intra n sfntul altar pentru serviciul Liturghiei, preotul ortodox se in-chin n fa a icoanei Mntuitorului, a Sfintei Fecioare si a Sfntu lui patron Hram al bisericii, rostind rug ciuni de umilin Sfin ilor n i i. Pentru cre tinul ortodox icoana este un mijloc de ntlnire sau de comunicare ntre cel ce se roag , de o parte, si Dumnezeu sau s fin ii, de alta. Icoana nu e doar o simpl imagine sacr , ea ne d sentimentul real al prezen ei lui Dumnezeu i a sfin ilor. La toate c dirile din timpul serviciilor divine, icoanele sfin ilor zugr vi i pe pere ii altarului, icoanele de pe catapeteasma ( tmpla) oare desparte altarul de naos, precum i celelalte icoane din naosul i din pronaosul (tinda) bisericii snt c dite succesiv de c tre sfin i ii slujitori, n semn de respect i omagiu fa de persoanele sfinte ale c ror chipuri snt nf i ate pe ele. Unele p r i ale serviciilor divine ca de ex. ritualul Vohodului de la Polieleul i M rimurile Utreniei praznicelor sau ale Sfin ilor cu Polieleu (a a cum se oficiaz nc n mn stirile ruse ti si n unele romne ti) sau chiar slujbe ntregi (ca Acati stele) se oficiaz de regul naintea icoanei Sfntului c ruia se adreseaz rug ciunile si imnele respective sau c tre care se ndreapt cererile i lauda credincio ilor, n procesiunile din un trul bisericilor (ca de pild la slujba nvierii din noaptea Sfintelor Pa ti), ori la cele din afara bisericii
58

si de poc in ca n fa a Mntuitorului sau a

(sfe tanii, rug ciuni pentru ploaie), icoanele snt nelipsite dintre obiectele sfinte ntrebuin ate n astfel de ocazii i pur tate n procesiuni (cruci, steaguri biserice ti, c delni e, Sf. Evanghelie, .a .). Slujba Tainei Sf. M rturisiri, att de frecvent -n via a religioas a credincio ilor ortodoc i, se oficiaz de regul n fa a icoanei Mntuitorului Hristos, la care de altfel duhovnicul se i refer n fermula sacramental de ndemn c tre penitent de a face o m rturisire complet i sincer (Iat , fiule, Hristos st nev zut, primind m rturisirea ta cea cu umi lin ...). Ca ntreaga art sacr , i aceea a icoanelor (pictura bisericeasc n ge neral) nu poate fi n eleas n adev ratul ei con inut i s ens dect integrat n Biseric si n via a ei liturgic i sacramental . Rupt de Biseric i de via a religioas , arta iconografic nu poate fi n eleas dect par ial i in complet, dac nu cu totul eronat, a a cum se si ntmpl cteodat , n operele unora dintre istoricii sau criticii laici de art . Obiect de cult, icoana este nu numai creat sau inspirat de cultul bisericesc, ci ea formeaz cu acesta un tot omogen; ea l completeaz i l explic i totodat m re te influen a lui asupra sufletelor. Con inutul si sensul icoanei i al cultului snt identice i de aceea i limbajul lor este acela i. E acela i simbolism, aceea i sobrietate, aceea i profunzime a con inutului. De aceea, cum este totul n Biseric , i arta ei sacr este dubl , ca s spunem a a : esen a ei ns i este imuabil i etern , fiindc ea exprim adev rul revelat. Dar pe de alt parte, ea este infinit variat n for mele i mijloacele sale de expresie, care corespund cut rei sau cut rei epoci isotrice. Pictura mural a bisericilor ortodoxe urm re te s integreze totul n misterul liturgic, incit chiar n afara sfintelor slujbe, totul n biseric este n a teptarea Sfintelor Taine. Dar aceast a teptare ea ns i sfnt , deoarece e ntru totul plin de prezen divin - constituie un efect al ac iunii icoanelor asupra sufletelor : figurile prelungi i avntate c tre cer nf i ate n icoane i pe fresce v desc elanul c tre n l imea chipului Pantocratorului aflat n centrul si n locul cel mai nalt din biseric , innd n mna sa via a fiec ruia i a tuturor, n acest chip, n iconografia Bisericii, totul este adunat si ordonat ntr-un cosmos liturgic, n care toat suflarea laud pe Domnul. De aceea dup cum precizeaz autorii Sinodiconului din Duminica Ortodoxiei
59

(11 martie 843, data exact

a fix rii ei), icoanele opereaz cum buzele

asu pra sufletelor

credincio ilor o ac iune sfin itoare: dup

i ure chile celor ce

propov duiesc ori ascult cuvntul Domnului se sfin esc prin cuvnt, tot a a se sfin esc i privirile celor ce privesc (contempl ) sfintele icoane, iar mintea lor e ndreptat spre cuno tin a lui Dumnezeu. Icoana este prototipul i simbolul unei creaturi duhovnice ti rantuite prin credin a n ntruparea lui Hristos. Lumea perceptibil sensibil este reprezentat ca un cosmos transfigurat prin puterea harului Sf. Duh. Potrivit acestei concep ii despre art orice icoan constituie o chemare spre regiunile unei sfere superioare, spre o realitate transfigurat de sufletul lui Dumnezeu. Istoricul rus Karamzin (f 1826) s crie c la anul 1515, ucenicii vestitului pictor rus Andrei Rubliov terminau de zugr vit catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova (ncorporat azi n Kremlin), cnd Macarie mitropolitul de atunci al Moscovei intr pentru prima oar n biseric , ns o it de nobilii timpului, to i exclamar entuziasma i noi vedem cerurile deschise i splendorile Dumnezeirii. Ei adevereau astfel cuvintele uneia din cnt rile Bisericii: In biserica slavei tale stnd, n cer ni se pare c st m, N sc toare de Dumnezeu. Aceasta este de fapt i adev rata menire a icoanei ortodoxe : de a reda chipul lui Dumnezeu reflectat n crea ie (Cerurile spun slava lui Dumne zeu...) si restabilit n frumuse ea si cur ia lui originar , prin Hristos; con inutul ei este fiin a uman care tinde c tre asem narea cu Duhul, omul transfigurat. Ideea aceasta e formulat sugestiv n Condacul slujbei din Duminica Ortodoxiei, alc tuit probabil de marele imnograf Teofan Gra-pitul, la pu in vreme dup triumful definitiv al cultului icoanelor (sec. IX) Cuvntul Gel necuprins al Tat lui, din tine, N sc toare de Dumnezeu, S-a cuprins ntrupndu-Se; si chipul cel ntinat ref cndu-l n chipul cel din ii, cu dumnezeiasc frumu se e l-a mpreunat. Deci m rturisind mntuirea, o nchipuim cu fapta i cuvntul. Lumea creatural nf i at n pictura iconografic ortodox este orientat integral c tre cea de dincolo, c tre ve nicie. Prin simplitatea si schematismul portretelor, prin conturarea liniar a portretelor, perso najele sfinte zugr vite pe
60

icoanele si pe pere ii vechilor noastre biserici ne creeaz impresia unei senin t i desc tu ate de via a real i a unei dep rt ri de lumea aceasta. Spre deosebire de arta religioas apusean , mai mult realist , orientat spre redarea ct mai fidel a omului si a naturii, n pictura bisericeasc ortodox att natura ct i omul si lumea animal snt reprezentate nu att n existen a lor natural , ct n una spiritual . Icoana nu e copia fidel a realit ii din lumea aceasta, nu este nici portret, nici fotogr afie, ea este imaginea, prototipul si simbolul unei creaturi duhovnice ti mntuite prin credin a n ntruparea lui Hristos. Lumea perceptibil transfigurat prin puterea harului Sfntului Duh.
Doctrina Bisericii Ortodoxe despre sfintele icoane

este reprezentat

ca un cosmos

De i cea mai mare parte a cercet torilor cu privire la originea i ve chimea folosirii i cultului icoanelor n Biserica cre tin atest existen a lor, ast zi, este n general recunoscut c icoanele i reprezent rile pictu rale au fost folosite nc de la nceputul cre tinismului i c cel pu in din sec. IV se poate atesta documentar cinstirea sau cultul lor. Iconoclasmul, adic lupta mpotriva icoanelor care a sf iat trupul Bisericii timp de aproape dou secole (725-842) i a pus n discu ie legitimitatea uzului i cinstirii icoanelor, a avut ca urm ri pozitive stabili rea unei teologii (doctrine) a icoanelor. Acest lucru 1-a f cut Biserica ortodox mai ales la sinodul al aptelea ecumenic inut la Niceea n anul 787. Punctele de doctri n stabilite n sinodul al VII-lea ecumenic au fost mai bine l murite i aprofundate n lucr rile unora din marii teologi ico -nofili care au continuat s apere icoanele i dup acest sinod, deoarece iconoclasmul n -a fost definitiv nfrnt dect n 842. mpotriva unor atacuri survenite la adresa icoanelor si nainte de iconoclasm s-au mai scris lucr ri apologetice de c tre teologi iconofili ca: Leontie, episcop de Neapole (f 702), cu lucrarea: mpotriva Iudeilor, despre nchinarea la Crucea lui Hristos, la icoanele Sfin ilor, a unora c tre al ii i despre moa tele Sfin ilor, lucrare foarte pre ioas , dar pierdut , din care s -au p strat fragmente n Tratatele apologetice despre icoane, ale Sf. loan Damaschin. n timpul iconoclasmului, au ap rat icoanele i cultul lor Sf. Gherman, Patriarhul
61

Constantinopolului (f 733) cu Epistola c tre Episcopul Sinadelor

i cea c tre

Episcopul Toma al Claudiopelei, precum si cea c tre Sf. Tarasie, Patriarh al Constantinopolului (784-806), cu Scrisoarea c tre mp ra ii Constantin mp r teasa Irina Ierusalim. Dar cei trei mari doctori ai doctrinei (teologiei) icoanelor snt: a) Sf. Joan Damaschinul (749) cu celebrele trei Cuvnt ri sau tratate apologetice mpotri va iconomahilor; b) Sf. Teodor Studitul (826) cu cele trei Anti-retice mpotriva iconomahilor i numeroase scrisori; c) Sf. Nichifor M rturisitorul (806-815) cu cele trei Antiretice mpotriva mp ratului iconomah Constantin Copronim si Apologia sfintelor icoane (dou tratate). Sf. Ioan Damaschin este cel care construie te cea din ii teorie dog matic a cultului icoanelor. Doctrina expus de el influen eaz i pe teologii antiiconoclasti de dup el ca Nichita M rturisitorul i Teodor Studiul. Ea a fost luat ca ndreptar la Sinodul al VII-lea ecumenic care a stabilit definitiv doctrina oficial a Bisericii asupra icoanelor. Doctrina stabilit de acest sinod a trecut n c r ile simbolice ale Bisericii Ortodoxe, ca de ex. n M rturisirea ortodox scris de Patriarhul Dositei al Ierusalimului, adoptat ca 'm rturisire oficial a Bisericii de c tre sinodul de la Ierusalim din 1672, si M rturisirea ortodox a lui Petru Movil pre cum si n c r ile noastre de slujb si chiar n Erminii (adic manuale -c l uze ale zugravilor). Teologii ortodoc i din zilele noastre si ndeosebi marii teologi ai Or todoxiei ruse ti din diaspora au reluat aceast doctrin i au dezvoltat -o, prin specula ii noi, aprofundndo n unele puncte r mase mai obscure pn aici, pe temeiuri filozofice si teologice. Doctrina (teologia) icoanelor (bazat pe hot rrile Sinodului VII ecu menic si avnd ca ndreptar lucr rile Sf. loan Damaschinul la care se adaug unele specula ii i aprofund ri mai noi) prive te n liniile ei mari no iunea de ico an , posibilitatea pict rii lui Dumnezeu i a sfin ilor ngeri, legitimitatea (temeiurile) ntrebuin rii icoanelor i a cultului lor, precum si rostul i importan a icoanelor n via a religioas a popoarelor ortodoxe. a) No iunea de icoan nsemneaz la o rigine asem nare i azi poate avea mai
62

i i

i cea c tre episcopii

i preo ii din Antiohia, Alexandria

multe sensuri. Dup Sf. Ioan Damaschin icoana este o asem nare un model o ntip ritur a cuiva, care arat n ea pe cel ce este nf i at n icoan . n general, n sensul cel mai larg se poate numi icoan orice repr ezentare vizual a unui lucru, f urit prin diverse mijloace ale artei (de sen, pictur , sculptur etc.) fie cu creion, penel (pe pnz , hrtie, perete, zid etc.) fie cu dalta (n lemn, piatr sau metal) sau cu alte unelte. Astfel n sfera larg a no iuni i de icoan , n eleas ca reprezentare vizual basoreliefurile s.a. n sens mai restrns icoana red numai reprezent rile grafice, adic desenul i pictura. Aici se cuprind icoanele si tablourile rel igioase i toate operele picturale inspirate de ideea religioas si puse n serviciul Biseri cii - deci pictura bisericeasc n ansamblul ei -, inclusiv pictura mural . Icoana n cel mai restrns n eles al cuvntului este reprezentarea pic tural a unui personaj sfnt sau a unei scene sfinte, f cut fie pe o bucat de hrtie, de pnz , de lemn, sticl (mai rar), sau metal, sau chiar pe zidul bisericii : ea are un chenar sau cadru de lemn ori metal, este sfin it printr -o slujb special cult. Icoana ortodox , n eleas n acest sens restrns i caracteristic, pre cum si pentru faptul c ea e sfin it , este un obiect sacru. Prin aceasta se deosebe te de simplul tablou religios. Dup forma i materialul din care sint f cute, icoanele pot fi imobile sau fixe (cele murale sau cele de pe catapeteasm ) i mobile (majo ritatea icoanelor). Dup destina ie i ntrebuin are pot fi: a) icoane n ser viciul cultului public cele de pe catapeteasm , cele care se pun pe iconos tas (praznicale), care se folosesc n procesiuni, icoane votive etc. i b) icoane n cultul particular (n afar de biseric ): familiale (din casele credincio ilor), rutiere (pe troi e la r scrucile drumurilor), iconi e porta bile protectoare (atrnate de l n isoare pe piept) .a.
63

a unui lucru, intr

i statuile, sculpturile, gravurile,

i serve te ca obiect de

Sf. Damaschin d

i alte n elesuri : a) icoan natural (ex. fiul cuiva e icoana

natural a celui ce l-a n scut), n acest sens vorbe te i Sf. Ap. Pavel despre Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este icoana Tat lui; b) icoan n n eles de idee, ex. Dumnezeu a avut mai nti ideea crea iunii, icoana ei, i apoi a nf ptuit crearea lumii - este ideea platonic sau ho -t rrile cele mai dinainte, despre care scrie Pseudo Dienisie Areopagitul n lucrarea Despre numele divine; c) icoana ca imitare - ca ex. omul e icoana Dumnezeirii, a fost creat dup chipul i asem narea lui Dum nezeu ; d) icoana ca reprezentare material a realit ii nev zute, ex. nf i rile omene ti ale Divinit ii ngerilor (cnd e vorba de ar t rile descrise n Sf. Scriptur ca revela ii ale lui Dumnezeu) ; e) icoanele ca tipuri sau simboale (asem n ri, analogii care prenchipuie lucruri viitoare), ex. Chivotul Legii vechi ca simbol al Maicii Domnului s.a. ; f) icoane comemorative, aduc toare aminte - adic a a cum snt conceput e si n iconografia Bisericii - icoanele sfin ilor, apostolilor, scene biblice etc. ntre icoan i prototip, adic ntre ce reprezint icoana si ce e origi nalul (prototipul) nu exist identitate, ci doar asem nare: Una e icoana i altul prototipul (originalul), zice Sf. Ioan Damaschin. mpotriva acuza iei de idolatri adus iconofililor, Sf. Teodor Studitul precizeaz deosebirea dintre icoan i idol: Icoana este imaginea adev rului pe cnd idolul este asem narea minciunii i a erorii. Idolul e o n chipuire, icoana este ns asem narea unui lucru real, care a existat sau exist . Icoana e o nf i are ce arat un lucru adev rat - ex. Icoana Mntuitorului, a Maicii Domnului .a. Cre tinii nu cinstesc icoanele ca pe divinit i ci prin ele snt ndrep ta i spre Dumnezeu rugind pe sfin i s fie mijlocitori n fa a lui Dum nezeu pentru ei. Doctrina despre rostul icoanei, despre ra iunea existen ei ei, este l murit de Sf. loan Damaschin cu argumente legate n primul rnd de firea omeneasc . Icoana exist , spune el, mai nti pentru c originalul nu poate fi totdeauna prezent n fa a ochilor (ex. Mntuitorul, sfin ii, p rin ii no tri dup trecerea lor din via ) i de aceea trebuie s ne mul umim cu imaginea, cu copia, c ci firea omului limitat n timp si spa iu nu poate avea con tiin a direct a celor nev zute, nici a celor trecute, viitoare sau dep rtate n spa iu.
64

Icoana ca reprezentare perceptibil a divinului este o necesitate care decurge din caracterul concret al sentimentului religios. Acest sentiment cere o apropiere nemijlocit de divinitate, deoarece contempla ia spiritu al nu e totdeauna suficient , tocmai din cauza firii omene ti, format din corp i suflet. i aceasta cu att mai mult n cazul unui credincios simplu care simte nevoia s vad , s ating cu mna, s s rute cu buzele, s aib percep ia misterului. Aceast mentalitate iconologic , pe care protestan ii o repro eaz spiritului grecesc si oriental, este comun omenirii din toate timpurile si locurile, ca tr s tur general a firii umane. Prin sfintele icoane ni se asigur posibilitatea unei leg turi vii i nentrerupte cu lumea cereasc a lui Dumnezeu i a sfin ilor. Icoana nu este o simpl ima gine sacr ; ea ne procur sentimentul real al prezen ei lui Dumnezeu i a sfin ilor, n credin a poporului ortodox icoana este un loc n care Hristos se afl prezent n chip haric sau ideal, este locul unei apari ii, al unei pre zen e tainice a lui Hristos, a Sfintei Fecioare sau a celorlal i sfin i pe care icoana i nf i eaz . Cre tinul se roag dinaintea icoanei lui Hristos ca naintea lui Hristos, nsu i, f r ca totu i s considere iceana ca feti sau idol. n leg tur cu posibilitatea i modalitatea reprezent rii divinului, Sf. Ioan

Damaschin precizeaz c Dumnezeu n Sine nu poate fi zugr vit, pentru c El este f r dimensiuni, nev zut i imperceptibil ou sim urile. Dar faptul istoric al ntrup rii a f cut posibil reprezentarea lui sub chip ome nesc, n formele artei. In icoana lui Hristos Cel ntrupat, noi vedem nu numai pe Iisus -Omul, ci i pe Cuvntul sau Fiul lui Dumnezeu, deoarece, n virtutea unirii ipostatice dintre cele dou firi (dumnezeiasc i omeneasc ) n persoana divino-uman a Mntuitorului, Dumnezeirea a r mas nedesp r it de umanitate (firea omeneasc ). Pentru acea st pricin zice Sf. Ioan Damasehinul - plin de ncredere zugr vesc pe Dumnezeul Cel nev zut, nu, ca nev zut, ci ca pe unul Care S-a f cut v zut pentru noi, prin participarea la corp si snge (Comp. Evrei 2, 14). Nu zugr vesc Dumnezeirea nev zut , ci zugr vesc corpul v zut al lui Dumnezeu; c ci, dac este cu neputin mai mult este ou neputin imaterialitatea.
65

s se zugr veasc sufletul, cu ct

s se zugr veasc Dumnezeu, Care a dat sufletului

Umanitatea lui Hristos este imaginea cea mai des vr it a lui Dumnezeu din cauza identit ii dintre Dumnezeu Tat l si Dumnezeu Fiul i a comunic rii dintre cele dou firi din persoana unic a Dumnezeu -Omului, Iisus Hristos. Prin faptul c omul a fost creat dup chipul i asem narea lui Dum nezeu iconografia a redat chiar pe Dumnezeu n Sine n forme ome ne ti. Zugr virea n icoane a chipului Maicii Domnului sau a chipurilor ce lorlal i Sfin i nu mai poate fi pus n discu ie, ntruct au fost oameni n trup, ct au tr it pe p mnt. Ct prive te ngerii demonii, fiin e pur spirituale n raport cu oamenii, pot fi zugr vi i si ei, pentru dou motive : a) nti pentru c n raport cu spiritul pur al lui Dumnezeu ei nu snt cu totul spirituali, fiind circumscris! n timp i spa iu ca i oamenii. Au deci un fel de corporalitate spiritual ; b) i al doilea, pentru c ei au ap rut oamenilor sub forme v zute, n care snt picta i de obicei. Icoanele fiin elor pur spirituale n-au preten ia de a reprezenta prin culori natura lor proprie ci le reprezint , fie analogic (de ex. Dumnezeu sub forma unei lumini curate, indicnd str lucirea Lui, ca un b trn venerabil sugernd ve nicia Lui), fie n forma n care a ap rut oamenilor Sfnta Tre ime sub chipul celor trei ngeri care s -au ar tat lui Avraam (Sf. Duh ca un porumbel, ngerii ca ni te tineri frumo i la chip etc.).
Temeiuri biblice i tradi ionale ale cinstirii icoanelor

Folosirea icoanelor n via a religioas si cinstirea lor a fost argumen tat de iconofili att cu temeiuri istorice si ra ionaliste ct mai ales biblice i t radi ionale. Argumentele istorice arat c icoanele sub forma de portrete sau tablouri au fost ntrebuin ate i s-au aflat la toate popoarele, cre tine i necrestine, n via a civil si familial . Sfnta Scriptur nu numai c n-a condamnat icoanele dar a d ovedit c Dumnezeu nsu i le-a ng duit. El a n scut pe Fiul S u, care dup cuvntul Scripturii e icoana natural a Tat lui, este chipul lui Dumnezeu celui nev zut. Dumnezeu a f cut pe
66

om dup chipul i asem narea Sa. Dumnezeu este cel dinti care a f cut icoane, cum zice Sf. loan Damaschin. Nici Legea Veche n -a oprit uzul icoanelor, dup cum afirmau iconocla tii i cum sus in, dup ei, protestan ii i cultele neoprotestante. Po runca nti din Decalog care oprea reprezentarea lui Dumnezeu prin vreun c hip care exist n cer, pe p mnt, n a pa sau sub p mnt, avea n vedere i nclinarea spre idolatrie a iudeilor, precum si influen a popoarelor ido latre care i ndemnau spre aceasta, cum s-a i ntmplat n vremea lui Moise, cu vi elul de aur. Dispozi iile Legii Vechi arat c reprezentarea unor personaje sau simboale religioase erau ng duite. Dumnezeu porunce te lui Moise s fac chipurile celor doi heruvimi care str juiau Cortul M rturiei, precum i arpele de aram ca semn de izb vire n pustie, m potriva mu c turilor erpilor venino i. Solomon va mpodobi m re ul templu din Ierusalim, zidit de el, cu chipuri de heruvimi, lei si alte animale etc. Interzicerea chipurilor cioplite nu era, dup cum spune Sf. Ioan Damaschin, dect o m sur de pedagog ie divin . Ceea ce nu le-a ng duit evreilor, spre a-i feri s cad n gre eal , ng duie n cre tinism, cnd omenirea a fost luminat de harul S u. i n Vechiul Testament indica iile date de Dumnezeu dovedesc c nsu i prin cipiul artei biserice ti este insuflat de Dumnezeu. Sf. Ioan Damaschin arat c , dac n Vechiul Testament Dumnezeu a comunicat cu oamenii prin cuvnt, n Noul Testament aceast comunicare s-a f cut n cuvnt i n chip. C ci cel nev zut s -a f cut v zut cu ochii lor trupe ti, ceea ce n Vechiul Testament era numai prefigurat n simboale. Sf. evanghelist loan arat Ce era de la nceput, .ce am auzit, ce am v zut cu ochii no tri, ce am privit si minile noastre au pip it. Noi ns pentru c nu sntem pre zen i cu trupul... ne nchin m cinstind sfintele c r i... i prin pictura icoa nelor contempl m icoana chipului S u, a minunilor i a patimilor Lui... cinstim, vener m i ne nchin m chipului S u trupesc... si n elegem ct este cu putin i slava Dumnezeirii. Primele icoane care au ap rut deodat cu cre tinismul snt icoanele Mntuitorului i ale Maicii Domnului. Pe aceste dou chipuri principale Biserica i ntemeiaz ntreaga sa iconografie nu numai a Noului ci i a Vechiului Testament, deoarece mplinirea leg mntului f cut de Du mnezeu cu omul, lumineaz i pe oamenii
67

Vechiului Testament, cuprinzndu-i, unindu-i ntr-o singur omenire r scump rat . Temeiuri pentru cinstirea icoanelor g sim formulate nu numai n Sf. Scriptur dar i n scrierile Sfin ilor P rin i ai bisericii ortodoxe. Sf . Vasile arat c ntre figura nf i at pe icoane i prototipul sau originalul acestei figuri este o identitate, o leg tur moral , nchinarea la icoan ndreapt gndul spre originalul ei i treze te n suflet iubirea, respectul, recuno tin a care i se cuvin si cinstea care ar trebui dat prototipului; nchinarea i ngenuncherea la icoane exprim acest respect. Cinstea adus icoanei se ndreapt c tre prototip (cel nf i at). Sf. Teodor Studitul relev i el identitatea dintre cinstirea ce se d icoanei si

prototipului. Noi nu vener m materia icoanei; ci figura prototipului pe care ea l arat , materia icoanei r mnnd f r venerare. Cine nu cinste te icoana nu cinste te nici prototipul ei, zice Sf. Ioan Damaschinul i acela i lucru l afi rm i P rin ii sinodului al aptelea ecumenic. Dac nu te-nchini icoanei (lui Hristos) zice Sf. Ioan Damaschin, nu te-nchini nici Fiului lui Dumnezeu, Care este icoana vie a nev zutului Dumnezeu si chip cu totul asemenea. M nchin icoanei lui Hristos, ca Unul ce este Dumnezeu ntrupat ; icoanei N sc toarei de Dumnezeu, st pna tuturor, ca una ce este Maica Fiului lui Dumnezeu; icoanei Sfin ilor, ca unii ce snt prietenii lui Dumnezeu, care au rezistat p catului pn la snge (Evrei XII, 4) i au urmat pe Hristos, v rsndu-si sngele pentru El, Care i v rsase mai nainte propriul snge pentru ei; m nchin icoanei acelora care au tr it c lcnd pe urmele Lui; zugr vesc biruin ele i patimile lor, pentru c prin ele m sfin esc si m aprind de rvna de a le imita. Dac nal i biserici sfin ilor lui Dumnezeu nal i icoanele lor.... Rezult de aici c cinstea dat icoanelor este propor ional cu vredni cia sau rangul prototipului pe care ele l reprezint . Se d deci mai mare cinste icoanei Mntuitorului dect celei a Sfintei Fecioare si acesteia, mai mult dect icoanelor celorlal i sfin i. Natura sau Caracterul cultului icoanelor a fost .stabilit n chip dogma tic de c tre sinodul al aptelea ecumenic (Niceea, 787), mai ales n hot r -rea (opo?) sa, din edin a a aptea (13 oct. 787). Iat textul acestei hot rri, Noi p str m f r nnoire
68

toate tradi iunile biserice ti a ezate pentru noi prin scris, sau n chip nescris, dintre care una este i nchipuirea icoanelor prin zugr vire, ca una ce concord cu istoria propov duirii evanghelice, i care ne serve te spre ncredin area ntrup rii adev rate - iar nu nchipuite: - a lui Dumnezeu-Cuvntul i spre un astfel de folos. C ci cele ce una pe alta se arat , f r ndoial se l muresc una pe alta. A a fiind, mergnd ca pe o cale mp r teasc , urmnd nv turii celei de Dumnezeu gr ite a Sfin ilor P rin ilor no tri i predaniei Bisericii Ortodoxe -- c ci tim c aceasta este a Sfntului Duh, care s l luie te ntr-nsa - hot rm, cu toat grija i st ruin a, ca... ntocmai dup chipul cinstitei i de via f c toarei Cruci, s se nal e si cinstitele i sfintele icoane, zugr vite n culori i n mozaic sau (f cute) din alt material cuviincios, n sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase si ve minte, pe pere i i pe scnduri, n case i pe drumuri, att icoana Domnului Dumnezeului si Mntuitorului nostru lisus Hristos i cea a Prea Curatei St pnei noastre Prea Sfintei N sc toare de Dumnezeu, ct i ale cinsti ilor ngeri i ale tuturor Sfin ilor i ale b rba ilor celor cuvio i. C ci cu ct snt. privi i ace tia prin zugr virea icoa nelor, cu atta i cei ce le privesc snt ndemna i spre amintirea si iubirea prototipurilor i spre a da acestora s rutare i nchin ciune cinstitoare - desigur nu adev ratul cult oare, dup credin a noastr , se cuvine numai Firii dumnezeie ti - n felul n care (ne nchin m) chipului cinstitei i de via f c toarei Cruci i sfintei Evanghelii i celorlalte lucruri sfinte i (snt ndemna i) spre a le cinsti prin aducere (jertf ) de t mieri si lumin ri, precum se obi nuia si la cei vechi ; n chip bine cinstitor. C ci cinstea (dat ) icoa nei se urc la prototipul ei, iar cei ce se nchin icoanei se nchin persoanei zugr vite pe ea. C ci a a se nt re te (p ze te) nv tura Sfin ilor P rin ilor no tri, adic predania Bisericii Ortodoxe, care a primit Evanghelia de la o margine a p mntului la alta... A a urm m pe Pavel, care a vorbit n Hristos si toat ceata dumnezeiasc a apostolilor si pe Sfin ii P rin i, p strnd predaniile pe care le-am primit. Astfel cn-t m bisericii n mod profetic, cnt rile de biruin : Bucur -te, foarte, fiic a Sionului, propov duieste fiic a Ierusalimului, salt si te bucur din toat inima ta. Ridicat -a Domnul de la tine nedreptatea celor ce te prigonesc pe tine ; izb vitu-te-a din mna .celor ce te ur sc. Domnul este mp rat n mijlocul t u ; nu vei mai vedea rele i pace peste tine n
69

veac... A adar pe cei ce cuteaz s cugete sau s nve e altfel sau s lepede predaniile biserice ti dup ereticii cei tic lo i, i s n scoceasc vreo inova ie sau s lepede ceva din cele consacrate n biseric , Evanghe lia sau chipul Crucii sau zugr virea icoanelor sau moa te sfinte de martir, sau s cugete r u si tic los de a schimba (suprima) ceva din predaniile legitime ale Bisericii universale ; sau s ntrebuin eze ca pe lucruri comune Sfintele vase, sau sfintele mn stiri; dac e episcop sau cleric rnduim (po runcim) s jie caterisit, iar c lug rii i laicii s fie excomunica i. Din aceast hot rre se desprind dou idei. a) C icoanelor trebuie s li se dea aceea i cinstire ca si Sfintei Cruci, Sfintei Evanghelii i celorlalte lucruri sfin ite si c aceast cinstire se poate exprima prin anumite semne v zute, ca t rruierea i aprinderea de lu min ri; b) c cinstirea icoanelor nu e idolatrie, i sensul cinstirii icoanelor sfin ilor este Dumnezeu care r mne totdeauna obiectul adev rat si ultim al cultului nostru, orice form ar mbr ca el. Cinstirea icoanelor nseamn m rturisirea lui Dumnezeu. Doctrina cinstirii icoanelor stabilit la sinodul al VII -lea ecumenic a r mas normativ pentru sinoadele i teologii care s -au ocupat ulterior de aceast problem . Cinstirea icoanelor nu e idolatrie pentru c nu se poate confunda cu cinstirea pe care o d m lui Dumnezeu : pe Dumnezeu l cinstim prin la-trie sau adorare iar pe sfin i, icoanele si moa tele lor prin simpla venerare cum o nume te Sf. Ioan Damaschinul - cinstirea relativ , pentru c aceast cinstire st n rela ie cu prototipul (originalul), la care se refer : nu cinstim icoanele pentru ele n ile, ci din pricina sfin ilor care snt zugr vi i pe ele, dup cum, la rndul lor, pe sfin i i cinstim, nu pentru ei n i i, ci pentru Dumnezeu care i-a ncoronat. Leontie episcopul Neapolei din Cipru (sec. VII) formuleaz concret aceast nv tur Cnd vei vedea pe cre tin nchinndu-se Crucii, cunoa te c aduce nchin ciune lui Hristos cel r stignit i nu lemnului. Pentru c dac ar cinsti firea lemnului, negre it ar trebui s se nchine p durilor si copacilor, dup cum tu, Israile, te nchinai odinioar acestora, zicnd arborelui i pietrei: Tu e ti Dumnezeul meu i tu m-ai n scut (Ier. II, 27). Dar noi nu spunem a a nici Crucii, nici chipurilor Sfin ilor, c ci nu snt dumnezeii no tri, ci c r i
70

desqliise spre aducerea aminte a lui Dumnezeu si spre cinstirea Lui, a ezate n biserici n v zul tuturor si venerate. Cel care cinste te pe mucenic, cinste te pe Dumnezeu, .pentru Care mucenicul a suferit muceni cia. Cel care se nchin apostolului lui Hristos, se nchin Celui care 1-a trimis pe apostol. Cel care se prostern n fa a Maicii Domnului este evi dent c aduce cinstea Fiului ei, c ci nu este alt Dumnezeu dect unul singur, Cel cunoscut i adorat n Treime. Doctrina cinstirii icoanelor stabilit de sinodul al VII-lea a trecut i n c r ile simbolice (M rturisirile de credin ale Bisericii Ortodoxe, ca de ex. M rturisirea lui Dositei al Ierusalimului, adoptat de sinodul de la Ie rusalim din 1672 ca m rturisire a ntregii Biserici Ortodoxe. Comb tnd afirma iile protestante din Catehismul calvinesc, atribuit lui Chirii Lucaris, care condamn nchinarea la icoane i folosirea lor, Do sitei spune: nc ne nchin m icoanelor Domnului nostru Iisus Hristos, a Prea Sfintei N sc toarei de Dumnezeu si ale tuturor Sfin ilor. Cinstim aceste icoane i le s rut m i de asemenea nchipuirile sfin ilor ngeri precum s-au ar tat ei unora dintre patriarhi si prooroci; nchipuim si pe Prea Sfntul Duh, precum S-a ar tat El n chip de porumbel. Iar dac unii, pentru nchinarea sfintelor icoane ne nfrunteaz ca de idolatrie, apoi noi o asemenea nfruntare o socotim de art si absurd , c ci noi nim nui altuia nu slujim ci numai unuia Dumnezeu n Treime... Cin stind pe sfin i ca pe ni te slujitori ai lui Dumnezeu, noi cinstim sfintele icoane, raportnd cinstirea icoanelor la prototip ; c ci cine se nchin icoanei, acela prin icoan se nchin prototipului, a a c n nici un chip nu se poate desp r i cinstirea icoanei de cinstirea aceluia ce se nohipuie te pe ea. M rturisirea anatemizeaz nezeu nsu i. M rturisirea Ortodox a lui Petru Movil formuleaz doctrina cinstirii icoanelor n acela i spirit ca Sf. Ioan Damaschinul i P rin ii de la Sinodul al VII -lea ecumenic. Doctrina ortodox despre cinstirea sfintelor icoane e cuprins si n c r ile noastre de slujb : M nchin sfin ilor i cinstitelor icoane, adic lui Hristos nsu i i Prea
71

att pe cei ce resping cultul

icoanelor, ct si pe cei ce -l exagereaz si-l desfigureaz , cinstind icoanele ca pe Dum -

Curatei Maicii lui Dumnezeu si tuturor sfin i lor; nu ns cu nchin ciune ca lui Dumnezeu ci n l ndu-m cu mintea la chipul ce nf i eaz ; pentru aceea i cinstea cea c tre acestea o trec la prototipuri, se cuprinde n Arhieraticon m rturisirea la hirotonie, a candidatului la episcopat (ipopsifiul). n rug ciunea principal din Rnduiala pentru binecuvntarea i sfin irea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos, din Molitfelnic, se precizeaz aceea i idee : am pus aceast icoan naintea m ririi Tale, nu ndumn e-zeind-o, ci tiind c cinstea icoanei se suie la cel zugr vit pe dinsa. i n Erminia zugravilor bizantini, n unele versiuni, se cuprinde o expunere a credin ei ortodoxe despre cultul icoanelor. Cinstirea icoanelor izvor te din sfin enia lor. Icoanele pot fi socotite sfinte prin ele n ile n ntregimea lor, de ma terie i form (chip), a a cum le concepe si le venereaz de fapt credin cio ii simpli. Dar sfin enia icoanelor rezult dintr-un dublu izvor : pe de-o parte din leg tura dintre prototip i icoan i pe de alta, din faptul c icoanele sint sfin ite printr -o slujb special . Icoanele snt sfin ite prin numele lui Dumnezeu i umbrite din eauza aceasta cu harul Dumnezeiescului Duh, zice Sf. Ioan Damaschinul. Sfin irea lor nu opereaz privin i transformarea sau transfigurarea materiei, n aceast icoana se deosebe te de Sf. Euharistie n care Hris tos se afl prezent n mod

real, substan ial n chiar natura pinii i a vi nului pref cute n trupul i sngele Domnului : Totu i efectul sfin itor al slujbei se revars asupra icoanei n ntregime: figur i materie, f cnd din ea un obiect sfnt ca toate obiectele sfinte, consacrate

cultului. Sfin irea icoanelor nu se face n toate bisericile ortodoxe. n biserica greac Molitfelnicul nu prevede o asemenea slujb . Pentru credinciosul ortodox este o mare deosebire ntre o icoan sfin it ntemeiaz i una nesfin it : o icoan nesfin t nu e nc un obiect de cult; cinstirea icoanelor se i pe credin a c slujba sfin irii d icoa nei harul ce o face vrednic de nchinare i puterea de a ajuta pe cel ce se roag la ea.

72

Venerarea sfintelor icoane se ntemeiaz deci nu numai pe natura su biectelor nse i, care snt nf i ate pe ele, ci si pe credin a n aceast pre zen plin de har, pe care Biserica o invoc pjin puterea sfin irii icoanei... Prin for a acestei prezen e harice, icoana poate s ne ajute si, n acest sens, orice icoan sfin it poate fi n principiu f c toare de minuni. Binen e les c nu toate icoanele snt venerate ca miraculoase, ci numai acelea dovedite prin fapte palpabile. Virtu ile caracter sacru. Primul loc n acest sens l ocup legendarele icoane, nef cute de min omeneasc , printre oare cele mai cunoscute snt cele dou r mase de la Domnul Hristos nsu i, care ne p streaz chipul lui omenesc: una pe care El ar fi trimis-o craiului Abgar al Edesei si alta ntip rit pe mahrama Sfintei Veronica, pe drumul Calvarului. Puterea lor miraculoas const n aceea c reproduc direct Sfntul Chip imprimat pe ele; s-au atins de originalul nsu i, adic de trupul sfnt al Mntuitoru -lui. Ori, prin slujba sfin irii, se stabile te o leg tur tainic ntre icoana respectiv imita ie, o reproducere, o multiplicare artificial i Chipul cel nef cut de mn . Icoana f cut de mn omeneasc de i devine doar o a celei nef cute de mn , ea i necazuri, mplinirea mprumut ns ceva din darurile si puterile minu nate ale celei dinti : t m duirea de boli, izgonirea diavolilor, izb virea de diferite nevoi rug ciunilor noastre i chiar facerea de minuni, a a cum arat con inutul rug ciunilor din rnduielile pentru sfin irea diferitelor icoane, din Molitfelnicul ortodox. F r s fie o ncarnare sau o ntrupare a persoanelor sfinte zugr vite pe ele, icoanele snt totu i locul de ntlnire a noastr cu originalele sfinte, snt semne vizibile ale prezen ei lor spirituale, tainice, n fa a noastr . Esen ialul icoanei se degajeaz din teologia prezen ei i, n aceast privin , Apusul se dep rteaz de R s rit n concep ia despre icoan . De altfel deosebirea ap ruse nc din timpul iconoclasmului. Credin a n puterea miraculoas a icoanelor explic n mare parte dezvoltarea pe care a luat -o cultul icoanelor n R s rit i ata amentul profund al maselor de credincio i fa de aceste obiecte sfinte
66

i efectele taumaturgice ale icoanelor se ntemeiaz

pe pu terea

prototipurilor zugr vite pe ele, pe credin

i pe slujba sfin irii lor, care le mprumut

.
73

Importan a catehetic

i educativ-religioas a picturii biserice ti

Pictura bisericeasc , n ansamblul ei, ar e n primul rnd un important rol catehetic (instructiv, didactic). Icoanele snt un auxiliar pre ios al Sfintelor Scripturi, al predicii i al catehezei, adic al Cuvntului dumnezeiesc scris si vorbit. Prin intermediul icoanelor via a i faptele Mntuitorului, virtu ile martirilor i sfin ilor mnt cre tin: Ceea ce este Scriptura pentru cei tura dat de icoan este mai direct credincio ii v d i nva

care au murit pentru credin . Icoanele snt un mijloc de inv ce tiu s citeasc , aceea este pictura pentru cei nenv a i, pen tru c n ea chiar si cei ne tiutori v d ce trebuie s urmeze.... nv i imediat dect cuvntul vorbit sau scris, deoarece ea arat , demonstreaz ceea ce cuvntul descrie. C ci ade sea, ceea ce mintea nu prinde prin auz irea cuvintelor, v zul intuie te f r gre si l mure te mai limpede. La amintirea celor ce, Hristos a f cut si a p timit pentru noi sntem condu i mai u or i mai repede (prin icoane) dect prin ascultarea cuvintelor, cu ct Icoan i vederea este mai accesibil pentru cunoa tere si mai vrednic de crezare dect ascultarea. i Evanghelie snt n strns leg tur , se sprijin i se clarific reciproc, colabornd la r spndirea nv turii cre tine. Icoana este o Evanghelie n culori, a a

dup cum Evanghelia este o icoan verbal a lui Hristos. Icoanele snt memoriale permanent aduc toare aminte a binefaceri lor lui Dumnezeu, a adev rurilor de credin P rin ii sinodului al VII-lea ecumenic. Sfin ii p rin i subliniaz mai ales faptul c icoanele sus in amintirea sl virii lui Dumnezeu prin jertfele sfin ilor i martirilor. Fiind o amintire permanent a celor ce s-au f cut, pictura bisericeasc ndepline te acela i rol ca si serviciul divin, sau c este, n tot cazul un auxiliar pre ios al acestuia. Icoanele snt un mijloc i prilej de meditare a realit ilor celor nev zute, pe care formele v zute ni le sugereaz . Apostolii au v zut, n chip trupesc pe Hristos, patimile i minunile lui si au
74

si ale istoriei sfinte. Ele au fost asem nate cu

un amvon de unde se predic necontenit adev rul celor ce s -au f cut, cum spun

auzit cuvintele Lui... Ei au v zut fa

c tre fa

(I Cor. XIII 12), pentru c erau

prezen i lng el ou trupul. Noi ns , pentru c nu sntem lng El cu trupul, auzim cuvintele Lui din c r i... Tot astfel i prin pictura icoanelor contempl m icoana figurii Lui trupe ti, a minunilor putin i a patimilor Lui i ne sfin im, c p t m deplin ncredin are... Atunci cnd contem pl m chipul Lui trupesc n elegem att ct e cu i slava dumnezeirii Lui... Cum prin cuvintele pe care le rostim auzim ou urechile corpului si n elegem cele duhovnice ti, tot astfel si prin contemplarea cu ochii trupului ajungem la contemplarea duhovniceasc . Pentru cunoa terea realit ilor supranaturale, icoanele snt nu numai folositoare, ci snt chiar necesare, indispensabile. Ele snt reclamate de modul uman de cunoa tere, dependent de sim uri si de limitele impuse de spa iu i timp. Icoanele snt simboluri sensibile care ne amintesc de proto tipuri i ne conduc spre ele. Puterea revelatoare a icoanelor este cu mult mai mare dect cea a teologiei speculative. Pictura icoanelor ne vorbe te despre via a de din colo i de aspectele ei : ea nu demonstreaz , ci arat . Ea nu constrnge prin for a argumentelor ; ea convinge si nvinge prin eviden a ns i. Ele snt un ajutor pentru aceia care snt incapabili s se ridice la n l imea unei contempla ii spirituale. Icoanele ne procur o imagine sau o viziune spiritual a lumii cere ti, viziune acomodat posibilit ilor de percepere a omului. In general, icoana este un aspect al tradi iei biserice ti n culori si chipuri, paralel cu tra di ia oral , scris si monumental . Icoana este o contempla ie religioas transpus n imagini, culori si forme. Este o revela ie sub aspect artistic : nu mai avem de a face cu idei abstracte ci cu forme concrete. Din rolul catehetic (instructiv) al icoanelor decurge n chip firesc i rolul lor educativ religios. Icoanele snt un mijloc de trezire, de ntre inere i de nt rire a vie ii religioase cre tine, un stimulent pentru cultivarea virtu ilor morale i a sentimentelor superioare de iubire, devotament i jertf pentru Biserica lui Hristos. Vederea lor ndeamn la fapte bune, la imitarea virtu ii i evitarea viciului. C ci ceea ee ouvntul povestirii
75

prezint auzului, aceea si pictura prin imitare, arat f r cuvinte. Prin icoana Mntuitorului sl vim puterea dumnezeirii Lui: Pentru c soarele lumineaz sim irile trupe ti, iar chipul t u pe cele duhovnice ti spune una din cnt rile c r ilor de slujb . Icoanele sus in via a cre tin . Prezentnd imaginile martirilor, a pro fe ilor, a Apostolilor i a Sfin ilor care au slujit cu pre ul vie ii lor lui Dumnezeu, icoana d un exemplu de eroism, un model de via sfnt i virtuoas , un stimulent i un ndemn de a sl vi pe Dumnezeu, C ruia ei i -au pl cut n aceast via . M rturisirea lui Dositei al Ierusalimului (adoptat la sinod. 1672 de la Ierusalim) confirm ideea astfel : Sfin ilor si Sfintelor icoane, noi ne nchin m... i le zugr vim... pentru ca ele s ndemne la imitarea faptelor bune ale Sfin ilor... i s contribuie la nmul irea dragostei, la privigherea si invocarea Domnului ca a St pnului i a P rintelui i a Sfin ilor ca a slujitorilor Lui, ajut tori i mijlocitori ai no tri. Ideea aceasta a trecut si n Molitfelnicul ortodox n rug ciunea principal din Rnduiala pentru binecuvntarea icoanei unui sfnt. Doamne, Dumnezeule... Carele si acum, chipurile si asem n rile sfin ilor pl cu i ie nu le lepezi ci le prime ti, pentru ca robii T i credincio i privind la ele, s te prosl veasc pe Tine Carele i -ai pream rit si s se srguiasc a fi urm tori vie ii i faptelor lor prin care aceia s-au nvrednicit a dobndi darul T u si mp r ia. n via a religioas a popoarelor ortodoxe icoane le au o important f r egal: n ochii credincio ilor bizantini (ortodoc i) icoana e ca un canal al Harului i al puterii divine, izvorul nesecat de unde curg peste oameni pu terea izb vitoare si toate binefacerile r scump r rii, dac ele nu transmit harul ca Sfintele Taine, ele i alte dispozi ii r spndesc n suflet sentimentele de credin , de iubire, de poc in suflete ti, care premerg Harului i-l fac s se pogoare n inimi.

Programul iconografic al picturii bisericilor ortodoxe

Erminia zugravilor
76

Studiile de iconografie r s ritean au intrat n aten ia cercet torilor odat cu apari ia primului manual de iconografie publicat de nv a ii francezi M. Didron i P. Durnd, n anul 1845 la Paris, cu titlul: Manuel d'Iconographie chretienne greque et l atine... XLVIII plus 483 pag. Vizitnd Athosul pe la 1838, cei doi cercet tori au cunoscut manu scrisul unei Erminii a zugraviler care servea drept c l uz c lug rilor de aici, n pictarea bisericilor. Ob innd copia unui asemenea manuscris ei 1 -au tradus i, nso indu-1 de un studiu introductiv i note explicative, 1-au publicat, f cnd cunoscut pentru prima dat textul grecesc al manuscri sului atonit (1845). O a doua edi ie francez , cu acela i titlu, a publicat peste trei ani abatele Crosnier (Paris 1848). Ceva mai trziu apare i edi ia german , f cut de G. Schfer, dup copia mprumutat de la cei doi francezi, nso it de traducere german Didron, la care traduc torul a ad ugat si nsemn rile sale. O traducere ruseasc , dup un manuscris de provenien ierusalimitean , f cut i de notele lui

de nv atul arhimandrit rus, Profirie Uspensckii, apare nu dup mult timp, n revista teologic a Academiei duhovnice ti din Kiev din 1866 i apoi n edi ie separat n 1868. ntre timp (la 1853) ap ruse la Atena i prima edi ie greceasc a Manualului zugravilor tip rit de un oarecare Atanasie G. Zosim, dup un manuscris pretins din anul 1458, plastografiat de vestitul arlatan grec C. Simonides. O a doua edi ie greceasc , cu acela i titlu, tip re te la Atena n 1785 A. Constantinidis. La 1909, nv atul grec A. Papadopulos Kerameus a ti p rit la Sankt Petersburg o nou edi ie greceasc , dup un manuscris din sec. XVIII, cu anexe cuprinznd fragmente din manuscrise publicate mai nainte n traducere rus a lui P. Uspenskii, pe care am men ionat -o mai nainte. Ce snt Erminiile zugravilor? Erminiile zugravilor numite i manuale de pictur snt scrieri care cuprind regulor privitoare la me te ugul picturii biserice ti. Acest me te ug s-a transmis la nceput, de la pictor la pictor, pe calea tradi iei
77

orale i a practicii. Cu timpul unii c lug ri mai c rturari din r s rit, care pictau n stilul artei bizantine, au nceput s - i noteze reguli mai de seam ale me te ugului lor. Aceste nsemn ri au constituit nucle ul primelor manuale de pictur bisericeasc . ncepnd din sec. al XVII-lea, ele au circulat n manuscrise grece ti, n mai multe redact ri sau variante i au fost folosite de c lug ri zugravi din diferite p r i ale cre tin t ii ortodoxe, mai ales la Athos, unde se mutase centrul mi c rii culturale i artistice bizantine, dup c derea Consta ntinopolului sub turci, n 1453. Manuscrise i tip rituri ale Erminiilor. Un prim manuscris a fost descoperit n 1674 n m n stirea Sf. Sava, de lng Ierusalim i era intitulat: Carte despre arta zugr virii. Manuscrisul a fost retranscris de c lug rul Macarie, i adus la Athos, n 1697. Manuscrisul cuprindea ndrum ri privitoare la felul cum s fie nf i ate S rb torile Domne ti, ale N sc toarei de Dumnezeu, numele profe ilor, proorocirile lor, etatea, fizionomia Apostolilor i ai altor sfin i... i alte am nunte folositoare pentru zugravi. n 1832 (deci cu mult naintea lui Didron i Durnd), un nv at ger man L. Scorn, publicase cteva fragmente dintr -un manuscris similar de care se folosise pictorul grec Eftimie Dimitri din Paleopatra Moreei, la zugr virea capelei grece ti din Mnchen, la 1823. Cele mai multe din manuscrise se p streaz acum n bibliotecile m n stirilor Iviron i Pantelimon din Athos; altele se afl n biblioteci mn stire ti i publice, din alte p r i ale r s ritului Ortodox. La biblioteca Academiei Romne sunt trei manuscrise de Erminii, dintre care unul din 1775, altul din 1814, iar al treilea nedatat. O edi ie critic a textului grecesc al E rrniniei zugravilor, care s cola ioneze toate variantele i de am nunt, din manuscrisele existente i cunoscute, nu s -a tip rit ns pn acum . Titlul cel mai obi nuit al Erminiilor, este Carte numit Manual al tiin ei picturii: Foarte folositoare i de trebuin sfnt tiin ... etc. Cteodat ntlnim fiec rui zugrav care se ocup de aceast i alte titluri: Ustavul sau Erminia
78

zugr viei. n sec. XVIII i XIX me teri anonimi redacteaz tot mai multe ase menea manuscrise de Erminii care consemneaz i transmit o veche tradi ie de art , practicat din cea mai adnc vechime a artei bizantine. nceputul consemn rilor Erminiilor se crede c dateaz din sec. XVI cnd au tr it i au lucrat ultimii mari mae tri atoni i ai picturii bizantine: Manuel Pans elinos, considerat ca ultim reprezentant al colii macedo nene n pictura bizantin , Teofan de Creta, reprezentant al colii de pic tur numit Cretan i Frangos Catellanos. Erminiile lor nu s-au p strat. Cea mai veche dintre acestea poart numele lui Frangos Catellanos din Teba Beo iei, pictor athonit vestit i discipol direct al lui Panselin i Teofan, care a pictat n 1560 paraclisul Sf. Nicolae, din Lavra de la Athos i m n stirea Varlaam din Meteores, n 1566. O singur redactare (variant ) a Erminiei zugravilor poart numele sigur al alc tuitorului ei: aceea a Ieromonahului Dionisie din Fuma, care e totodat complet , mai sistematic i mai mult editat i cea mai i cunoscut , dintre toate redact rile

Erminiei. Acest Dionisie, supranumit i Agrafiotul (pentru c satul s u de origine, Furna, se afl n inutul Agrafo din Grecia de mijloc) a fost el nsu i zugrav vestit, care a tr it i a lucrat n sec. XVIII, tot la Athos, unde a construit i a zugr vit el nsu i, la 1701, biserica Sf. Ioan Botez toru l, de lng Karyes, unde i-a avut chilia. De i a tr it cu vreo dou sute de ani n urma celebrului Panselin, to tu i Dionisie a fost ucenic indirect (ndep rtat) al acestuia i continuator al tradi iei lui artistice, pe care Dionisie afirm clar c o i transmite n Manualul redactat (compilat) de el. El a fost de altfel ucenic al zugravului David, de origine din Avionul Albaniei, mort la 1715, care fusese principalul reprezentant al picturii athonite, de stil Panselin, n sec. al XVII-lea. La rndul s u, Dionisie din Furna a avut i el ca ucenic i urma al me te ugului s u pe Damaschin. Un urma al acestuia, Veniamin zugravul, a copiat n miniatur ntre 1806-1816, toate picturile atribuite de tradi ie lui Panselin, din bisericile m n stirilor Protaton, Pantelimon (Rosikon) i Hilandar, i o icoan din Vatoped; pe care le-a predat zugravului Macarie, tr itor pe la sfr itul secolului trecut, p strndu-se astfel necurmat firul tradi iilor artistice, care porne te de la Manuil
79

Panselin i pe care c lug rii zugravi athoni i o p streaz pn ast zi. La alc tuirea Manualului sau de pictur , Dionisie din Furna a avut colaborator pe ucenicul s u Chirii din Hios, amintit n precuvntarea c r ii. Totu i, redactarea lui Dionisie - de i ultima i cea mai complet redact ri mai vechi. Cuprinsul Erminiilor. Erminiile cele mai complete cuprind de obicei dou p r i: una iconografic i alta tehnic . i sistematic , datorit lui Dionisie de Furna, Redactarea cea mai compl et dintre toate variantele Erminiei - nu e deloc o oper original , ci o compi la ie dup diverse

publicat n mai toate edi iile i traducerile de pn aici pe care o d m i noi aici ca prototip al acestei scrieri - ncepe printr-o rug ciune c tre Maica Domnului, care provine dintr-o redactare mai veche i pe care o rosteau de regul to i zugravii biserice ti nainte de a se apuca de lucru. Urmeaz o precuvntare a re dactorului respectiv (aici Dionisie de Furna i ucenjcul s u Chirii din Hios). Continu apoi cu ndrum ri adresate celor ce vor s nve e me te ugul sacru al zugr virii i cu indicarea rug ciunilor pe care ace tia snt datori s le citeasc . Abia dup aceasta vine Cuprinsul propriu -zis al c r ii, care se mpar te n mai multe p r i. Prima parte are caracter tehn ic, cuprinznd instruc iunile necesare pentru preg tirea uneltelor i a materialelor folosite n pictur (culori, uleiuri, vernichiuri, aur, pensule etc.), pentru tehnica picturii icoanelor pe lemn, pe pnz , a picturii murale, cum se preg te te zidul, cum se preg te te peretele, pnza sau lemnul pentru icoane, ipsosirea icoanelor i catapetesmelor, tehnica zugr virii i poleirii. n unele se arat - tot n aceast parte - m surile i propor iile trupului omenesc, ori modul cum se zugr vesc p r ile mai grele ale chipurilor: fa a, minile, p rul, barba .a.). Unele re ete snt atribuite aici lui Panselin. A doua parte, care alc tuie te cuprinsul n mai toate Erminiile, i totodat partea lor cea mai de valoare - este cea iconografic , n care se arat zugravi lor cum trebuie zugr vite diferitele subiecte sau scene iconografice i chipuri sfinte, pe icoane sau pe pere ii bisericilor. Seria aceasta ncepe cu cele din Vechiul Testament, avnd titlul
80

general: Cum se zugr vesc minunile Vechii Scripturi. Se arat aic i cum se zugr vesc cele nou cete ngere ti, patriarhii, proorocii i drep ii Legii Vechi, pre cum i principalele episoade sau momente i ntmpl ri din istoria biblic a Vechiului Testament, nf i ate n pictura bisericii, ca de ex.: crearea primilor oa meni, potopul, turnul lui Babei, momente din via a lui Avraain i a celorlal i patriarhi, scene din via a lui Moise, izb virea Evreilor din robia Egiptului, ispr vile lui Samson, fapte din via a lui David, Iov, proorocii (ndeosebi Ilie, Elisei, Daniel i Iona, s.a.). Aici intr i detaliile privitoare la marea reprezentare iconografic a filozofilor p gni si a Ar borelui genealogic al lui Iisus (R d cina lui Iesei), zugr vit pe suprafa a exterioar a peretelui de sud din bisericile bucovinene din sec. X VI. E de remarcat c lipse te de aici descrierea reprezent rilor iconografice ale facerii lumii. Seria descrierilor continu cu scenele i figurile sfinte din Noul Tes tament, cu titlul general: Cum se zugr vesc st pnestile s rb tori i minunile lui Hristos, duprecum cuprinde Sfnta Evanghelie. Acestea snt descrise n ordinea n care se g sesc n irate n Evanghelia de la Matei i cu intercalarea episoadelor aflate n plus la ceilal i Evangheli ti. ncepe cu Buna Vestire i continu cu cele mai nsemnate ntmpl ri din via a Mtuitorului (Na terea, ntmpinarea Domnului, omorrea pruncilor de c tre Irod, Botezul, ispitirea Domnului de c tre diavol, chemarea apostolilor, minunea din Cana Galileii, convorbirea cu Samarineanca, potolirea minunat a furtunii pe mare, Schimbarea la fa , etc.); apoi descrie sumar felul cum trebuie zugr vite minunile i patimile Mntuitorului, cu titlul special: Cele ale lui Hristos patimi, pildele sau parabolele, cu titlul deo sebit i ntmpl rile de dup nviere i n l area la cer a Domnului, pn la Pogorrea Sf. Duh. Aici snt integrate i scene inspirate din Liturghie, imnografie i dogmatic , Dumnezeiasca Liturghie, mp rt irea Apostolilor, Toat suflarea, A doua venire si Judecata din urm , ca i ilustrarea viziunilor din Apocalipsa Sf. Ioan Teologul. Urmeaz apoi, sub titlul Praznicile Maicii lui Dumnezeu, descrierea scenelor i a icoanelor n leg tur cu iconografia Maicii Domnului, i a diferitelor categorii de sfin i (Apostoli, ierarhi, diaconi, martiri, cuvio i i pustnici, etc.), ar tndu-se cum trebuie zugr vit chipul individual al fiec ruia i cu inscrip iile respective de pe
81

rulouri. Aici se adaug cele privitoare la cteva scene din istoria cre tin , ca n l area Sfintei Cruci, cele apte sinoade ecumenice, n l area (reabilitarea) Sfintelor icoane sub mp r teasa Teodora (an 842-843) .a. Continu apoi cu capitolul Cum se zugr vesc minunile sfin ilor celor numi i, adic descrierea nf i rii pic turale a minunilor unora dintre sfin ii cei mai mult cinsti i, pietatea ortodox (Arh. Mihail, Sf. Ioan Botez torul, Sf. Apostol Petru, Sf. Apostol Pavel, Sf. Nicolae, Spiridon, Gheorghe, Dimitrie, Ecaterina i Antonie). Ur meaz capitolul Cum se zugr vesc muceniile fie tec rei luni, adic Sinaxarul sau lista complet a numelor de sfin i s rb tori i sau pomeni i n toate zilele anului bisericesc ortodox, ncepnd cu luna septembrie i ar tndu-se pe scurt cum s se zugr veasc chipul fiec ruia (cei de pe septembrie mai pe larg, iar cei din lunile urm toare mai pe sc urt), a a cum se zugr vesc de obicei n pronaosul bisericilor noastre vechi. La sfr itul capitolului cu Sinaxarul snt ad ugate i unele teme mai rare si deosebite, ca: via a adev ratului c lug r, Scara lui Ioan Sc rarul, moartea dreptului i cea a p c t osului, lumea aceasta pieritoare etc. Partea iconografic a Erminiei lui Dionisie din Furna se ncheie cu capitolul Cum se zugr vesc biserici, n care se indic scenele sfinte ce trebuie zugr vite n fiecare parte a bisericii (programul sau tipicul ico nografic), avndu-se n vedere diferitele tipuri de biserici: bisericile cu i f r turl , bisericile cu bol i ncruci ate, sau cu o singur bolt etc. Se indic n acest capitol i modul de zugr vire a baptisteriilor i a trapezelor de pe lng mn stiri. Lipsesc indica ii asupra zugr virii suprafe elor exterioare ale pere ilor bisericii, findc originalele acestor manuscrise, nu s-a obi nuit s dinafar . Erminia lui Dionisie se ncheie cu o motivare sau justificare a zugr virii i a cinstirii sfintelor icoane (ndreptat mpotriva iconocla tilor), care ar fi fost mai logic plasat la nceputul p r ii iconografice, apoi se ara t numirile i inscrip iile ce se pun la diferite icoane si reprezent ri iconografice ale Mntuitorului, ale Sfintei Fecioare, ale sfin ilor ngeri i la praznice. ntr-o alt redactare, mai veche i mai scurt , a manualului zugravi lor ordinea
82

la greci, unde s -au scris se zugr veasc bisericile pe

cuprinsului este exact cea invers fa

de cea din redac tarea lui Dionisie. Dup o i cum se

scurt precuvntare (anonim ), n prima parte se arat ce anume reprezint

picteaz n fiecare parte a bisericii (ncepnd de la turla mare, continund cu boitele, absidele si pere ii) - se n ir apoi diferitele prenchipuiri sau simboale din Vechiul Testament ale faptelor din Noul Testament (mpotriva iudeilor), precum i profe iile cele mai necesare pictorilor (aci se dau i profe iile filozofilor elini sau p gni despre venirea Mntuitorului), apoi se dau inscrip iile i numele ce trebuie scrise la diferitele reprezent ri din iconografia Mntuitoru lui, a Maicii Domnului, a Sf. Ioan Botez torul etc. Partea a treia o formeaz Sinaxarul celor 12 luni ale anului care se reduce aproape numai la n irarea numelor de sfin i din fiecare zi a anu lui. Abia acum urmeaz partea tehnic , cu instruc iunile asupra chipului omenesc, asupra preg tirii penelelor, a cleiului, a ipsosului, a icoanelor de zugr vit pe lemn i pnz , re ete de culori i vernichiuri, aurul de scris i zugr vit, etc., cu care se ncheie Erminia. Aceasta constituie de altfel partea cea mai important a acestei Erminii, pentru c partea iconogra fic este foarte redus , constnd aproape numai ntr -un inventar de formule, inspira ii, citate biblice i nume de sfin i, ca un ghid mnemo tehnic pentru pictori. Scenele i portretele sfinte care trebuie zugr vite n biserici snt doar n irate, cu titlurile i inscrip iile lor, pe cnd l muri rile despre cum s fie reprezentate snt foarte pu ine, rare i s race. C r i de pictur R s rit ct i n Apus. a) Astfel, la catolici, un oarecare Theoshilul Presbyter a scris, pe la nceputul sec. al XII, un mic tratat despre diferite arte, iar italianul Cennino Cennini a scris, pe la nceputul sec. XV, un Trattato dela pittura, n care snt consemnate tradi iile i principiile iconografice ale pictorilor italieni din epoca prerena terii. Marele Leonardo da Vinci ne-a l sat i el un Trattato della pittura, tradus i n grece te la 1724, de pictorul grec Panaghiotis Dorraras, care a alc tuit el nsu i un tratat despre pictur , compilat dup cele apusene. Manualele apusene de pictur se deosebesc de cele r s ritene prin aceea c ele cuprind numai ndrum ri privitoare la partea tehnic
83

n Apus, la ru i

i la romni. Asemenea c l uze sau

ndrum toare pentru pictori s-au scris nu numai la Greci, ci i la alte popoare, att n

a picturii: culori, amestecul, prepararea i ntrebuin area lor. b) La ru i, se ntlnesc de asemenea c r i similare Erminiilor grece i scrise prin sec. XVII-XVIII i numite Podlinniki (adic originale, modele de imitat sau tipuri iconografice). Ca i cele grece ti ele au circulat n redact ri diferite, att ca cuprins i utilizare, dintre care unele mai vechi i altele mai noi, unele mai concise, altele mai dezvoltate. Caracteristic acestor Podlinniki este ordinea alfabetic n n iruirea numelor de sfin i i a reprezent rilor descrise care nu se ntlne te la cele grece ti precum i aten ia mai mare acordat exemplific rilor prin desene i minia turi (unele din ele alc tuite aproape exclusiv din ilustra ii); toate dau l muriri asupra culorilor n care trebuie zugr vite diferite p r i ale chipurilor i scenelor, ca de ex., la Botezul Domnului: haina de deasupra a lui Ioan, ntunecat , cea de dedesubt, albastru -nchis, ngerii stau n picioare: cel dinii are haina purpurie, cea dede subt albastr -nchis; cel de-al doilea are haina albastr -verzuie (ca apa m rii), al treilea ro ie; dealul, stacojiu cu alb. n Sinaxarul sfin ilor din Podlinniki au fost ad uga i i sfin i locali (ru i), ca de ex. Marele cneaz Vladimir, c runt, haina de deasupra de damasc purpuriu, cea de dedesubt de damasc alb strui. Nu s-au g sit scrieri similare la slavii de sud (srbi si bulgari). c) n schimb la romni au circulat i au fost folosite att Erm iniile grece ti ct i cele ruse ti, cum reiese nu numai din manuscrisele p s trate, ci i din aplicarea regulilor din Erminii la programul iconografic al vechilor biserici romne ti, i din inscrip iile grece ti i slave ce nso esc aceste picturi, n Biblioteca Academiei Romne snt trei manuscrise cu textul gre cesc al Erminiei. Au fost identificate opt manuscrise romne ti cu traduceri ale Er miniilor grece ti i toate de dat relativ recent (sec. XIX, sau cel mult ultima jum tate a sec. XVIII). Ele reprezint att redactarea mai veche i mai scurt a Erminiei, ct i pe cea mai nou i mai complet a lui Dionisie din Furna. Se pare c au existat trei traduceri Dintre cei trei traduc tori unul singur i spune numele, arhimandritul Macarie, c lug r nv at i harnic, pe la sfr itul sec. XVIII i nceputul sec. XIX - fost la mitropolia Bucure ti i apoi la m n stirea C ld ru ani, unde el i -a lucrat traducerea
84

romne ti diferite, dup originale grece ti.

ntre 15 ianuarie - 22 octombrie 1805, dup re dactarea greac a lui Dionisie din Furna. Traducerea lui Macarie nu e att de izbutit . Avem i manuscrise cu compila ii din mai multe erminii, ca cea al c tuit de zugravul popa Manolache Halepliu i p strate n manuscrisul nr. 1759, din Biblioteca Academiei Romne, copiat ntre 1833-1835 (compilat din trei erminii). Pn n 1940 existau dou edi ii tip rite ale versiunilor romne ale Erminiei Zugravilor. Cea dinti a fost tip rit de episcopul Ghenadie En ceanu, la Bucure ti, 1891, cu titlul Iconografia. Arta de a zugr vi templele i icoanele biserice ti, Bucure ti 1891, dup un manuscris copiat la 1841, de zugravul vlcean Gheorghe, c lug rit spre b trne e, cu numele de Gherontie shimonahul, n mn stirea Cozia. Cea de a doua edi ie, o edi ie critic , cu caracter tiin ific a fost publicat de prof. V. Grecu cu titlul C r i de pictur a bisericii bizantine. Introducere i edi ie critic a versiunilor romne ti att dup redactiunea lui Dionisie din Furna, tradus la 1805 de arhimandritul Macarie, cit i dup alte redact ri mai vechi traduceri anonime, cu ase plan e afar din text, Cern u i, 1936. n afar de traducerile manuscriselor cu text ale Erminiilor, au cir culat la romni i Erminii sau c l uze ale zugravilor n general unele din Podlinnici le ruse ti, adic un fel de caiete numai cu schi e desene i mi niaturi n culori, sau cu modele de pictat pe icoane i n biserici, repro duse dup monumente sau originale mai vechi. Snt cunoscute pn acum dou dintre acestea. Prima este o Carte de pict ur bisericeasc a mitropolitului Antim Ivireanul, manuscris din anul 1709, care se afl n fostul muzeu al Acad. Duhovnice ti din Kiev i cuprinde chipurile protop rin ilor dup trup ai Mntuitorului (toat genealogia biblic de la Adam pn la Hristos), f cut de Antim, care era i pictor i care se pare c a avut ca model un prototip bizantin al vreunei C r i de pictur de acest fel. O a doua carte n manuscris, de pictur ilustrat , este cea p strat azi n manuscrisele din Bibi. Acad. Rom. cu nr. 4602 (ntr-o stare destul de rea), i nr. 5307, ambele din sec. XVIII-XIX, datorite n principal zugra vului Dasc lul Radu Sin Mihai, cel care a ref cut pictura bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Arge , n jurul anului 1750. Ambele manuscrise con in numai desene, unele n culori, cu
85

foarte pu in text explicativ. n manuscrisul lui Radu Zugravul cele mai multe din chipurile i scenele ilus trate snt copiate dup vechile fresce din sec. XIV, ale bisericii schitului Bunea i de culori i pe (Dmbovi a), care, la data aceea erau nc neacoperite de tencu ial

care Radu Sin Mihai i le-a copiat n caietul s u de schi e, nainte de a le reface i zurg vi din nou. La desenele lui Radu Zugravul din aceste manuscrise se adaug n acelea i manuscrise desene f cute de Mihai Zugravu, tat l lui Radu, i de Ni din anii 1883-1862. Importan a Erminiilor. Valoarea Erminiilor a fost apreciat foarte diferit. Primite la nceput de c tre orientali tii i bizantinologii apuseni, ca o descoperire senza ional i de mare valoare, ele au fost considerate mai trziu de unii istorici de art , att dn Apus, ct i din R s rit, - ca lipsite de orice valoare i avnd un rol negativ, dac nu de-a dreptul nefast, n evolu ia i progresul iconografiei biserice ti r s ritene. Mult timp, Erminia a fost socotit , gre it, ca un breviar oficial, ale c rui formule, consacrate de tradi ie i impuse de Biseric , alc tuiau un fel de canon artistic inflexibil, care ar fi nl n uit pe pictori n ni te reguli intangibile, de unde s -a conchis cu u urin la imobilitatea hieratic a artei bizantine. Dup unii, Erminiile snt colec ii de copii i pasti uri, de scheme i modele copiate dup capodoperele trecu tului, tratate mnemotehnice, cuprinznd re ete de atelier, care, fiind ntemeiate pe rutin , exclud practica artistic liber , inspira ia i studiul naturii; ele ar fi dat o grea lovitur personalit ii i crea iei originale a arti tilor. Progresul iconografiei - zic ace tia - se ntemeiaz pe cugetare i inspira ie, ca i pe cuno tin ele adncite ale teologiei, iar nu pe re ete, procedee sau programe tip, invariabile. De fapt, aceast critic a Erminiilor este prea aspr o ultim i str lucit perioa d i nu n totul justificat . Este i ngrijor toare: ea adev rat c alc tuirea unor asemenea tratate este simpto matic atest c , dup sin Logof t din Trgovi te precum i Erminia zugravului Avram din Trgoviste cu desene

de nflorire a crea iei originale

(nceputul sec. XV - mijlocul sec. XVI), pictura bisericeasc bizantin , ncepnd de la


86

sfr itul sec. XVI nainte, se bazeaz exclusiv pe efortul uria al perioadei anterioare, c znd pentru totdeauna n rutin i secarea izvoarelor ei de inspira ie i de crea ie original . Totu i Erminiile nu snt lipsite de orice interes pentru istoria artei i nu trebuie s le refuz m orice merit sau valoare. Mai nti ele au avut o valoare practic , alc tuind mult vreme singu rele ndreptare sau c l uze pentru zugravii de biserici att la noi, ct i n alte regiuni ale Ortodoxiei. Comparnd pictura mari lor monumente ale artei bizantine din sec. XIV nainte (ca cele din m n stirile Sf. Munte pre cum i ale bisericilor romne ti din aceea i vreme), constat m un perfect paralelism ntre programul iconografic al acestor biserici si regulile din Erminii. Util izarea acestor Erminii ntr-o mare m sur n zugr veala bi sericilor se vede i din prevederile numeroaselor contracte de zugr vire care ne -au r mas de la me terii zugravi din trecut si care arat c ele respect destul de fidel nv diferitele compartimente ale interiorului bisericii. n plus, Erminiile au meritul de a ne fi transmis nu numai tipuri i principii iconografice str vechi, ci i r e ete tehnice de o vechime consi derabil . Un pictor german din secolul trecut, Ernst Berger, f cnd n cerc ri practice de aplicare a re etelor din Erminie a ajuns la concluzia c ele cuprind o tradi ie bizantin str veche, oare aminte te chiar de tehnica antic descris de Vitruvius i de Pliniu cel B trn i c cele similare din tratatul italian de pictur al lui Cennino Cennini din sec. XV snt foarte noi fa de cele din Erminiile grece ti. C r ile de pictur snt, de altfel, destul i cunoa terea iconografiei de importante, m car ca documente pentru studiul sistematice de iconografie cre tin
27

turile cuprinse n Er minii, mai distribuirea scenelor n

ales n ceea ce prive te propor iile iconografice, adic

ortodoxe. Am putea spune c ele snt, de fapt, cele dinti i mai vechi tratate . Au pus nceputul literaturii iconografice n sec. XVII i XVIII, c reia apoi i-au dat un puternic impuls de dezvoltare, prin publicarea lor, pentru prima dat , la mijlocul secolului trecut. Dup cum am v zut, editarea lor constituie semnalul i nceputul unei mari mi c ri apusene de interes fa se continu de arta iconografic bizantin , de cercetare i pre uire a meritelor i valorii ei, mi care care i ast zi, cu attea utile si frumoase roade, n plus, regulile nscrise n i men inerea unit ii artistice n iconografia
87

Erminii au contribuit la crearea

R s ritului Ortodox, unic n istoria artei din lumea ntreag . ntr-o vreme, cnd conducerea Bisericii nu era nc preocupat de a formula reguli i norme oficiale pentru c l uzirea pictorilor biserice ti, mode tii autori i copi ti anonimi ai manuscriselor de Erminii umplea u aceast lips prin Erminiile lor, care puneau ordine n domeniul picturii biserice ti, prevenind abaterile de la tradi ie, bunul plac i excesele fanteziei pictorilor ori ale gusturilor i voin ei ctitorilor de biserici, mai ales n ceea ce prive te prog ramul iconografic, adic ordinea (rnduiala), distribuirea picturii, n interesul Bisericii. Men inerea acestei unit i de tradi ie artistic a avut reflexele ei de necontestat asupra unit ii de credin n cuprinsul Ortodoxiei f rmi at administrativ n Biserici na ionale cu regim de autocefalie, icoanele fiind astfel i locul de ntlnire al unui bun artistic, creat de rase i na iuni diferite care apar in Ortodoxiei.

Tipicul sau programul iconografic al bisericii ortodoxe

Pictura bisericilor ortodoxe nu este doar un simplu mijloc de decorare a loca urilor sfinte pentru ncntarea ochilor i satisfacerea sim ului este tic al privitorilor ci constituie o ntreag teologie n imagini pentru a c rei corect n elegere snt necesare cuno tin e de dogm c re tin , de Scriptur sfnt , de exegez , de cult i istorie bisericeasc , etc. Picturile dau glas monumentelor. Ele cristalizeaz idei, sim iri i via , reprezint documente i izvoare de istorie... Iconogafia ne introduce n lumea de art a trecutului nostru(I.D. tef nescu). No iuni generale despre programul sau tipicul iconografic . Bisericile ortodoxe nu snt zugr vite la ntmplare, ci dup o anumit rnduial . Exist deci un sistem, un program sau tipic iconografic, care arat pictorilor biserice ti care anume scene sau chipuri sfinte se pot zugr vi n fiecare din compartimentele interioare i dup caz i exterioare ale bisericii, n a a fel nct decorul pictural al oric rei biserici s alc tuiasc n ntregimea lui un ansamblu unitar i logic, inspirat i c l uzit de o idee sau un principiu central, coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost fix i uniform, adic n-a fost totdeauna la fel n decursul timpului. El s -a format cu ncetul i a variat dup epoci i
88

regiuni potrivit i cu evolu ia arhitecturii biserice ti, deci n func ie de varietatea tipurilor arhitecturale, de dimensiunile bise ricilor i suprafa a de pictat. Au contribuit la aceasta i ideile sau curentele teologice (dogmatice) care au fr mntat cugetarea cre tin , gusturile i inten iile ctitorilor ziditori de biserici, care au impus uneori pictorilor preferin ele lor, precum chiar i fantezia pictorilor n i i, care, pe acest te ren aveau prilejul s -si afirme personalitatea. ntr-un fel se picta o basilic cre tin din sec. IV-VI i n altfel o biseric ortodox din sec. XIV; ntr-un fel se picteaz o biseric modest de enorie, ntr-un fel o catedral m rea i somptuoas (ca SanMarco din Vene ia) i n altfel, o biseric m n stireasc sau un paraclis de curte domneasc (a Sf. Nicolae de la Curtea de Arge ) i n altfel, o biseric de cimitir sau necropol cum era Sf. Apostoli din Constantinopole sau Kahrise -Geami, biserica Mntuitorului din Constantinopole din sec. XII, ale c rei fresce au fost date la iveal i restaurate ntre 1948-1959, de Institutul bizantino-american, n care credin a i n dejdea nvierii - deci iconografia Evangheliilor nvierii, joac rolul principal. n tot cazul izvorul de inspira ie preferat al picturii bizantine a fost ndeosebi istor ia biblic ; Evangheliile canonice (pentru Orient chiar apocrifele) cesc i mai ales textele imnografice. Din sec. VIII-IX nainte - i mai ales dup sinodul VII ecumenic (Niceea 787) i cel local de la Constantinopole (843), prin care s -a restabilit definitiv cultul icoanelor - capriciile, fantezia i gusturile personale ale ctitoriilor i ale pictorilor au nceput a fi puse mai ndeaproape sub supravegherea i controlul Bisericii, care dirijeaz de aci nainte evolu ia artelor sacre dup principii riguroase i reguli precise. n Ortodoxie icoana are un sens religios profund, ea nu e un simplu obiect de art . Ceva mai mult, chipurile i scenele sfinte zugr vite n biserici nu snt f r leg tur ntre ele. Ele nu trebuie citite adic v zute i interpretate izolat sau independent una de alta, ci dimpotriv fac parte dintr -un ansamblu legat, i un rost, a a cum snt filele unei c r i care nu se poate al tura i coase f r ordine. Prin compozi iile lor iconografice, pictorii bisericilor bizantine caut s traduc
89

i tlcurile, mai ales

comentariile biblice ale marilor teologi, dasc li i exege i ai Bisericii, cultul biseri -

vizual cugetarea bisericeasc , ideile teologilor, sentimentele de evlavie ale clericilor i credincio ilor. Fiecare parte a decorului iconografic are un substrat teologic, o inten ie simbolic ; fiecare grup de sfin i, fiecare ciclu de scene sfinte ocup n ansamblul edificiului sacru un loc anumit i are un rol bine definit n demonstra ia teologic pe care loca ul bisericesc are menir ea s o prezinte ochilor credincio ilor. Dup sec. IX adic n perioada posticonoclast , s-au pus bazele unei noi ere a artei biserice ti, care se caracterizeaz n iconografie prin formarea treptat a unui program sau tipic iconografic, mai mult sau mai pu in fix i stabil, care va deveni obligatoriu pentru to i pictorii i ale c rui reguli vor fi nscrise i n Erminiile sau c l uzele zugravilor bizantini. Unul dintre cele dinti monumente bizantine la care se aplic regulile acestui program iconografic este de ex. biserica Theotokos Pharos din Constantinopole, sfin it n anul 864. Acest program iconografic este cristalizarea sau expresia unei cuge t ri. Programele iconografice se organizeaz logic, n jurul unei idei cen trale pe care urm resc s o lumineze, folosind pentru aceasta teologia vre mii. Pe baza acestei idei, pictorul i strnge elementele i ordoneaz pro blemele n leg tur cu nevoile monumentului, g sind solu iile cele mai po trivite. Exist deci un program sau tipic iconografic fixat de t radi ie, care este uniform, adic valabil pentru toate bisericile, numai n liniile lui ge nerale, iar n am nunte este variabil adic adaptat de la caz la caz dup condi iile de loc i timp enumerate mai nainte. Bazele teologice ale programului iconograf ic. Principiul general sau ideea directoare care st la baza acestui program iconografic i care fixeaz i rnduie te locul fiec rei scene sau figuri sfinte pe pere ii bisericii, este concep ia teologic . Cheia acestei concep ii teologice ne -au dat-o marii mistagogi sau tlcuitori ai cultului ortodox, prin explicarea simbolic a loca ului divin i a sfintelor slujbe care se s vr esc aici. Dintre ace tia cei mai importan i snt: Sf. Maxim M rturisitorul, marele teolog din sec. VII, Sf. Gherman patriarhul Constantinopolului arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului n sec. XV. Dup ace tia distribuirea picturii n ansamblul iconografic al bisericii este
90

determinat (guvernat ) adic de rolul sau func ia special a fiec rei p r i a bisericii n cultul (serviciul) liturgic, iar pe de alta, de semnifica ia simbolic si mistic a fiec reia din aceste p r i. Cu alte cuvinte, decorul iconografic al bisericii trebuie s fie n strns leg tur cu arhitectura sau formele ei i totodat cu destina ia i simbolismul ei n cultul ortodox. Ca s n elegem deci mai bine ideea care st la baza programului iconografic al bisericilor ortodoxe, s vedem mai nti ce spun liturgi tii din epoca patristic bizantin despre sfntul loca , func ia i simbolismul lui n via a bi sericeasc . Dup Sf. Gherman, patriarh al Constantinopolului Biserica este ce rul pe p mnt, n care locuie te si se preumbl Dumnezeu, Care este n cer; ... ea este preasl vit , mai presus de Cortul M rturiei lui Moisi, a fost prenchipuit n patriarhi, ntemeiat pe Sf. apostoli, ... vestit de profe i i mpodobit de ierarhi, des vr it de c tre martiri si a ezat pe sfintele moa te ale acestora, ca pe un tron. Iar Sf. Maxim M rturisitorul spune, mai concis: Sfnta biseric a lui Dumnezeu este icoan a lumii sensibile. Ea are drept cer dumnezeiescul ieration (altar), iar ca p mnt, frumuse ea naosului. Loca ul de cult - biserica v zut este deci o reproducere n mic a universului mare, un micro cosmos cre tin. Simbolica arhitecturii biserice ti interpreteaz deci edifi ciul bisericii cu cupol , specific stilului bizantin, ca o imagine a lumii. De altfel dup Sf. Maxim, Cosmosul nsu i (lumea) este biseric avnd cerul ca ieration (altar), iar podoaba p mntului ca naos. Fiin a uman , de asemenea n virtutea faptului c este f cut dup chipul i asem narea lui Dumnezeu, poate fi asem nat i cu o biseric al c rei ieration este su fletul, al c rei dumnezeiesc altar este ra iunea sau mintea i al c rei naos este trupul. Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului precizeaz mai ndeaproape rolul i gradul de sfin enie al celor trei nc peri, sau desp r ituri principale ale bisericilor ortodoxe (altarul, naosul i pronaosul) care, dup el, au i o semnfica ie trinitar : Ca o cas a lui Dumnezeu biserica nchipuie te toat lumea, pentru c Dumnezeu este pretutindeni i peste toate; si biserica ar tnd aceasta, se mparte n trei, c ci i Dumne zeu este Treime.... Prea sfntul altar nchipuie te cele mai presus de ceruri, unde se zice c se afl i scaunul lui Dumnezeu, pe care l simbolizeaz Sf. Mas . Naosul (snul) nchipuie te
91

lumea v zut , cele din naltul naosului (nchipuiesc) ce rul cel v zut, cele din josul lui (nchipuie te) pe cele de pe p mnt i nsu i raiul, iar cele din afar (nchipuiesc ) cele mai de jos i nsu i p mntul.... Biserica este, a a dar, imaginea v zut i unitar a Cosmosului, a ntregii lumi v zute i nev zute, strns n jurul lui Dumnezeu, Creatorul i Providen iatorul ei. Interiorul bisericilor ortodoxe (bizantine) al c ror tip general este basilica cruciform cu cupol , sinteza rezultat din contopirea a dou forme sau planuri primitive ale construc iei sacre: cea de plan cen tral i cea de form basilical (dreptunghiular , lung ) reprezint cristalizarea unei concep ii arhitectonice sacrale: prin strngerea loca ului ntr-o unitate nchis s-a inten ionat s se fac vizibil unitatea universal a Cosmosului cre tin transfigurat. E vrednic de mirare c , n micimea lui, loca ul (biserica) seam n cu vastul univers. Cupola sa n l at este comparabil cu cerul cerurilor... Ea se sprijin solid pe partea ei inferioar . Arcurile ei reprezint cele patru laturi ale lumii, zice Sf. Maxim M rturisitorul. n viziunea mistagogilor bizantini, biserica v zut este imaginea material a Bisericii nev zute din ceruri, format din sfin i i ngeri, iar cele ce se s vr esc ntr-nsa, adic sfintele slujbe, ncepnd cu Sfnta Liturghie, nu snt dect copii i reprezent ri v zute ale cultului spiritual (nematerial) adus necontenit lu i Dumnezeu de c tre Biserica triumf toare din ceruri. Biserica p mnteasc simbolizeaz Biserica cea luminat a Ierusalimului ceresc zice Sf. Maxim M rturisitorul. Iar Sf. Simeon al Tesalonicului preciza: una este bise rica de sus i de jos, de cnd Dumnezeu a pogort la noi, S-a ar tat n trup ca noi i a s vr it mntuirea noastr ; i un singur lucru este Liturghia i mp rt irea i cuno tin a St pnului; ea se s vr este i sus (n ceruri) i jos (pe p mnt). Numai c acolo se face f r v luri i simboale, pe cnd aici (pe p mnt) prin simboale, pentru c un lucru greu este pentru noi i sntem mbr ca i n trup stric cios. Principiul acesta, care st la baza programului iconografic a fost for mulat i de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, astfel: Cultul ortodox, avnd semnifica ie determinat i precis i r spunznd la un scop bine tiut, icoanele i tablourile de pictur n biserici trebuie s ocupe locul anumit spre a fi n armonie cu ideea special ,
92

avut la ntocmirea cul tului i la alc tuirea planului pentru cl direa bisericilor. n biseric - loca ul de adunare i de rug ciune al ob tei cre tine or todoxe fiecare stare sau categorie de credincio i ocup locul potrivit cu rangul sau vrednicia ei, n snul marii familii cre tine: altarul este locul clerului sau al sfin i ilor slujitori (arhierei, preo i i diaconi), naosul este spa iul credincio ilor mireni, iar pronaosul anticamera bisericii - era odinioar locul rezervat catehumenilor i peniten ilor, adic celor de la periferia bisericii, iar necredincio ii, cei care nu fac parte din Biseric , ei stau afar din biseric (n vechime li se ng duia ederea acestora cel mult n atriumul sau exonartexul bisericesc), n lumina acestei teologii a sim bolurilor bisericii v zute se deduc regulile care dicteaz ntocmirea tipicu lui sau programului iconografic al loca ului sfnt. Biserica - loca trebuie s ne dea, n ansamblul ei arhitectonic i pic tural, o viziune sau imagine sensibil a Bisericii cere ti, a Cerului pe p mnt, cum spune Sf. Gherman al Constantinopolului att prin arhitectura ei, dominat de planul n cruce pe cupola Pantocratorului, care se rotunje te deasupra ei ca bolta cerului deasupra p mntului, dar mai ales prin modul cum este distribuit zugr veala pe suprafa a pere ilor ei, ea caut s ne sugereze n chip plastic rnduiala, ierarhia sau ordinea ideal care domne te n acest imens Cosmos sau Univers bisericesc (cre tin), n care fiecare fiin i are locul s u precis determinat: Ceea ce formele arhitectu rale (ale bisericii) exprim simbolic, ... este precizat i subliniat de pic tur - care ntrege te astfel simbolismul formelor construc iei i l face intuitiv i inteligibil. Turla cea mare (cupola) de deasupra naosului, care este partea cea mai nalt a bisericii i deci cea mai apropiat de cer, va nf i a Biserica ce reasc , pe locuitorii. Cerului, pe Hristos-Dumnezeu, ntemeietorul i capul ei nev zut, mpreun cu cei mai apropia i de Dumnezeu: sfin ii profe i, apostoli i evangheli ti, care L -au vestit, care I-au slujit n lume i care acum se bucur de vederea nemijlocit a fe ei Lui, ei alc tuind temelia neclintit pe care a zidit i se instituie Biserica cre tin . Altarul, nc perea cea mai sfnt i mai tainic a bisericii, simbolizeaz cerul, acel templu nef cut de mn omeneasc , n care a intrat Hristos cel transfigurat prin nviere, arhiereul cel mare al noului Asez mnt (Evrei 9, 24); el reprezint , n
93

acela i timp, i Biserica p mnteasc , n ma nifestarea ei cea mai nalt ; altarul va fi rezervat chipurilor membrilor Bisericii triumf toare, format din acele persoane sfinte cele mai apropiate de altarul ceresc (Maica Domnului), care au avut un rol de seam n cultul cre tin i mai ales n alc tuirea i slujirea Sfintei Liturghii, care se oficiaz n altar: mari ierarhi, autori de liturghii, diaconi slujitori, scene isto rice i simbolice din Istoria sfnt Liturghia, .a.m.d. Naosul este locul n care poporul lui Dumnezeu se adun n preo ia mp r teasc a credincio ilor, este nc perea rezervat credincio ilor de ambele sexe, imaginea vie ii p mnte ti; pictura lui va reprezenta, ndeosebi, via a, activitatea i suferin ele Mntuitorului i ale Sfin ilor S i pe p mnt, nainte de a fi prosl vi i n cer; Pronaosul, ca poart i anticamer a bisericii, va reprezenta, n general, chipurile i s ne aminteasc ce este biserica i celor care se lupt s c tige mntuirea: ctitori, voevozi, arhierei, pustnici si c lug ri; va nf i a i scene menite s ne instruiasc cum trebuie s st m n ea. Suprafa a exterioar a zidurilor bisericii - atunci cnd e zugr vit , cum este cazul bisericilor din nordul Moldovei, construite ori zugr vite n cursul sec. al XVI-lea, nf i eaz pe cei ce au dorit, dar n -au avut timpul s fac parte din Biserica cre tin : drep ii Vechiului Testament, sibile sau profe esc p gne, filozofi i n elep i din lumea veche, care au contribuit la preg tirea sufleteasc a omenirii, pentru venirea Mntuitorului n lume. a Vechiului i Noului Testament, n leg tur cu

Pictura p r ilor componente ale bisericii ortodoxe

Pictura altarului

Altarul - partea cea mai tainic

i mai sfnt a loca ului divin, este camera sau

nc perea sfintelor mistere, locul unde se s vr e te Jertfa sfnt a Liturghiei i unde st numai clerul sau ceata sfin ilor slujitori ai tainelor. nl untrul lui se afl Sfnt
94

Mas (Prestolul), imagine a tronului slavei Tat lui ce resc, pe care ade ve nic Hristos nsu i sub forma Sfntului S u Trup i Snge. Altarul este deci sediul Divinit ii, punctul de ntlnire a Divinului cu Umanul, al supranaturalului cu naturalul, hotar ntre cer i p mnt, poart spre ve nicie. Sfin enia i caracterul lui tainic e sporit, n bisericile ortodoxe de iconostas, care l fere te de privirile credin cio ilor, oprindu-le s p trund n untru. Dou categorii de scene i personaje sfinte vom g si deci ilustrate n iconografia altarului: 1) Scene istorice sau simbolice n leg tur cu Jertfa sfnt care se s vrse te aici; 2) Figuri de mari ierarhi i clerici, autori de liturghii i slujitori (diaconi). De fapt, toate subiectele care mpodobesc bolta i pere ii altarului se refer la jertfa liturgic , formnd astfel un ansamblu de o mare uni tate teologic . n vechile biserici, pictate nainte de formarea programului ico nografic actual, iconografia altarului era dominat de chipul Mntuitorului, care trona n absida altarului. Ast zi ns ca regul general , n locul central de pe bolta altarului (semicalota absidei), deasupra Sfintei Mese, se zugr ve te chipul Maicii Domnului, pe care Erminia zugravilor o numesc cea mai nalt (mai cuprinz toare), care troneaz astfel la hotarul dintre ierarhia cereasc i cea p mnteasc , ca mijlocitoare ntre cer i i prin faptul c Sfnta Fecioar a stat, p mnt, verig de leg tur ntre Dumnezeu i oameni. Prezen a chipului Maicii Domnului n iconografia Altarului se explic pentru c a fost numit dup tradi ie, n Sfnta Sfintelor din templu, din pruncie pn la vrsta de 12 ani i deseori n iconografia bisericeasc raiu cuvnt tor sau spiritual (axionul De Tine se bucur ...), sfntul altar ntruchipnd raiul. Este totodat o personificare a Bisericii ns i, ca mijlocitoare pentru lume. Dou tipuri (variante) iconografice ale chipului Maicii Domnului se zugr vesc de obicei: fie tipul Madonei de majestate (Maica Domului ca mp r teas pe tron), fie cel al Fecioarei rug toare (Oranta). n primul caz, Sfnta Fecioar este nf i at stnd pe tron, ca mp r teas a cerurilor, a a cum a v zut-o mai nainte proorocul David, n versetul pe care preotul
95

l cite te la slujba Proscomidiei: De fa hain aurit mbr cat

a st tut mp r teasa de-a dreapta Ta, n

i preanfrumuse at (Ps. 44, 11). n bra ele sale, pe

genunchii ei, poart pe Pruncul Iisus, pinea cea cereasc , cum e numit n rug ciunea principal a Proscomidiei. Doi ngeri sau arhangheli (Mihail i Gavriil), n pozi ia de adorare, ncadreaz chipul Maicii Domnului, n dreap ta i n stnga. La unele biserici mai vechi, din Grecia, Bulgaria, Serbia i Sudul Italiei, pe lng ng eri, mai apar i chipuri de sfin i, care de cele mai multe ori snt sfin i patroni ai ctitorilor respectivi, iar uneori apar chiar chipuri de ctitori i donatori, n atitudine de adorare. n bisericile moldovene ti, ca la Moldovi a, se v d i chipurile Sfi n ilor Ioachim i Ana, p rin ii N sc toarei de Dumnezeu, iar n bisericile muntene, ca de ex., la vechea biseric domneasc Sf. Nicolae din Curtea de Arge , Sf. Fecioar e ncadrat n dreapta de arhanghelul Mihail i Sf. Nicolae, patronul bisericii, iar n stnga de arhanghelul Gavriil i Sf. Ioan Gur de Aur, to i prosternndu-se spre Sfnta Fecioar . Tot att de frecvent este reprezentat pe bolta altarului i tipul Fecioarei orante, n atitudinea de rug ciune, cu minile ntinse spre implo rarea lui Dumnezeu i ocrotirea credincio ilor, ca una care este cea mai bun i mai fierbinte mijlocitoare i ocrotitoare a noastr pe lng Fiul ei, Dumnezeul nostru. Ea personific deci Biserica n func ia ei de mijlocitoare, adunnd pe credincio i la rug ciune n sinaxa euharistic i acoper lumea cu v lul ei de protectoare. Mai rar, este nf i at Sfnta Fecioar n picioare, cu Pruncul n meda lion pe pieptul s u, chipul ei fiind ncadrat de dou candelabre i de doi arhangheli. Pe peretele hemiciclului, adic ngereasc pe peretele de r s rit al absidei prin cipale a altarului se zugr vesc trei teme cu caracter liturgic: Cortul M rturiei, Litur ghia i mp rt ania Sfin ilor Apostoli. - Cortul M rturiei (Tabernacolul, Arca alian ei) sau altarul Legii Vechi, e ste simbolul sau prenchipuirea Sfintei Mese sau a altarului Legii Noi, la care sluje te Hristos nsu i, prin minile i limba preo ilor liturghisitori. Scena iconografic a Cortului M rturiei i plasarea ei pe pere ii Altarului e inspirat din textul epistolei c tre Evrei a Sf. Apostol Pavel, care - mai ales n cap. IX-X, ne explic leg tura
96

dintre Vechiul i Noul Testament. Dar i marii teologi ai vie ii mistice vorbesc adesea de cortul (tabernacolul) nef cut de mini omene ti, pe care mis ticii l contempl n cer, n timpul extazului mistic. Prezen a acestei scene n iconografia altarului este de altfel n leg tur etc. Tipul iconografic clasic al acestei scene l g sim la biserica dom neasc din Curtea de Arge . Aici, altarul Cortului M rturiei (Sfnta Sfintelor), care ocup centrul compozi iei, este nf i at sub forma unei mese n interiorul templului iudaic. Acoperitoarea din fa a mesei poart la mijloc chipul Maicii Domnului ntr -un mic medalion. Pe mas se v d: sfe nicul cu apte bra e, chivotul n care se p strau tablele Legii i o amfor cu mana, din care erau hr ni i evreii n pustie (Ie ire XVI), sub form de pini oare. Masa altarului e ncadrat n dreapta de Moise, n stnga de Aron, nf i a i c dind; de aceea, scena aceasta se mai nume te uneori i Liturghia lui Aron. n unele cazuri, la mijlocul mesei, ntre Moise i Aron prezideaz Mntuitorul nsu i. De o parte i de alta a compozi iei centrale, vin n ir c tre masa altarului dou grupe de cte ase regi, reprezentnd cele 12 semin ii ale lui Israel i purtnd fiecare pe bra e sau pe umeri daruri i ofrande: amfore uria e i chivote de aur. Motivul central este subliniat de o serie de cercuri albastre i albe din care, ca dintr-un curcubeu, de o parte i de alta, r sar jum tate, nclinndu -se spre grupurile regilor adoratori, profe ii Isaia i Ieremia, purtnd fiecare cte un rulou cu inscrip ii terse. n bisericile grece ti din Athos, Cortul M rturiei e pictat nu pe peretele hemiciclului, ci pe peretele de sud al proscomidiaru -lui. Unele din redact rile Erminiei zugravilor prev d zugr virea Cortului M rturiei, nu n forma descris mai sus, ci sub forma aducerii lui de c tre mp rat i popor la Ierusalim i nu deasupra peretelui hemiciclului, ci n zona lui inferioar , i anume sub scena mp rt irii Sf. Apostoli. Pe spa iul r mas liber, n dreapta i stnga scenei Cortului M rturiei, se picteaz alte teme sau scene simbolice, ca de ex.: 1. Rugul n fl c ri - ca simbol al focului
97

i cu Maica Dom nului, care, n iconografia

bisericeasc a fost adesea numit cort, taber nacol, sicriu cuvnt tor (duhovnicesc),

dumnezeirii care n-a ars pntecele Fecioarei din care se va ntrupa Domnul; 2. Sf. Treime sub forma Filoxeniei lui Avraam (Treimea lui Andrei Rubliov) (Facere XVIII, 1-18); ori alte teme mai rare, ca 3. ilustrarea versetului biblic n elepciunea i-a zidit cas (Proverbele lui Solomon, IX, 1-3); 4. turnul lui Hermas (simbolul Bisericii); 5. Scara cereasc din viziunea lui Iacob la Betel (Facere XXVIII, 10 -22); 6. Aducerea chivotului cu Tablele Legii la Ierusalim (III Regi VI, 12-17). - Liturghia ngereasc sau Dumnezeiasca Liturghie, adic Liturghia

s vr it n ceruri de Mntuitorul nsu i, ca Mare arhiereu, nconjurat de ngeri, preo i i diaconi, se zugr ve te uneori n altar, sub Cortul M rturiei, a a cum recomand Erminia zugravilor i cum g sim n general la bisericile din Athos. Mntuitorul ca arhiereu n atitudine de mi care si purtnd c tre Prestol din centrul tabloului ori discul, ori Potirul cu Sfintele Daruri (ca la Vohodul mare al liturghiei arhiere ti), ori Sf. Epitaf. Liturghia, oficiat de ierarhia p mnteasc n jurul Sfintei Mese din altarele bisericilor noastre, este privit ca o imita ie sau reprezentare v zut a slujbei celei f r de materie, oficiat n ceruri, de c tre ngeri, n jurul tronului Celui Preanalt. Altarul (Sf. Mas ) este i se nume te a a, dup altarul supraceresc i spiritual, n care preo ii cei p mnteni i materiali, venind i slujind Domnului n veci, reprezint n chip figurat ierarhiile cele spirituale i slujitoare ale Puterilor celor de sus i ve nice..., zice Sf. Gherman al Constantinopolei, n comentariul s u liturgic. n unele biserici scena Liturghiei cere ti o g sim zugr vit proscomidiarului. Deoarece ns pe pere ii n ultimul timp Dumnezeiasca Liturghie se

zugr ve te de regul la baza cilindrului turlei celei mari de deasupra naosului (Pan tocratorul), vom vorbi despre ea la subpunctul despre pictura turlelor i a Pan tocratorului. - mp rt irea Sfin ilor Apostoli (Cina cea de Tain sau Liturghia arhiereasc ) formeaz subiectul principal al iconografiei zonei superioare de pe peretele hemiciclului altarului, n registrul al treilea, adic sub Dum nezeiasca Liturghie, cum prescrie Erminia zugravilor. n aceast scen , Mntuitorul e nf i at ca Mare Preot sau Arhiereu, a a cum L-a v zut autorul epistolei c tre Evrei (VIII, l-6 i IX, 11-15)
98

i cum L-au descris apoi marii teologi i tlcuitori ai Liturghiei, ca Sf. Ioan Gur de Aur sau Nicolae Cabasila. El sluje te n fa a Sfintei Mese (Prestolului), uneori a ezat sub un baldachin, dnd Sfin ilor S i Apostoli, de o parte Sf. Trup, iar de alta, Sf. Snge. Scena e simetric , alc tuit (uneori ns din dou tablouri. Hristos figureaz n amndou : la stnga El d Sf. Trup, la dreapta Sf. Snge, de la aceea i Sfnt Mas i Sfnta Mas e dubl ), Uneori se scriu i cuvintele Mntuitorului: Lua i, mnca i... i: Be i dintr-acesta to i... ori: Cred, Doamne, i m rturisesc..., Cinei Tale, celei de tain ... .a. (Rug ciuni pe care le zic liturghisitorii nainte de mp rt ire). Sfin ii Apostoli snt i ei mp r i i, de obicei, n dou grupe a cte sase: o grup se apropie dintr-o parte, n frunte cu Sf. Petru, pentru a primi Sf. Trup, alta din partea opus , n frunte cu Sf. Ioan, pentru a primi Sf. Snge. La urma lor, Erminia zugravilor pune pe Iuda ntors cu fa a i un drac intrnd n gura lui i. La Cozia, Iuda e f cut n urma grupului din stnga i se ntoarce plngnd, pen tru c nu e admis la mp rt ire. Uneori, ngeri-diaconi purtind ripide asist pe Marele-Preot (ca la biserica Domneasc Sf. Nicolae din Curtea de Arge ). Alteori, Hristos ca arhiereu e zugr vit o singur dat (Cozia), avnd n dreapta Sf. Pine, iar n stnga Sf. Potir, a a cum recomand Erminia zugravilor. Scena aceasta are ca temei Cina cea de tain , la care Mntuitorul a nfiin at Sf. Euharistie (Matei 26, 26-30), iar tema ei se pare c a fost luat din Comentariul Sf. Chirii al Alexandriei la Epistola c tre Evrei VIII, 1 i urm. (Hristos ca Mare A rhiereu al Noului Testament). Tema este foar te veche. Ea se potrive te bisericilor m n stire ti i mai ales catedralelor chiriarhale, n care se sluje te mai des n sobor, cu sau f r arhiereu. n general, cele dou scene, care alc tuiesc scena mp rt ir ii Sf. Apostoli, ncadreaz n biserici fereastra de r s rit a altarului. Rareori, mp rt irea Sf. Apostolilor ocup ea singur registrul ntreg pe toa t l imea peretelui. Spa iul r mas liber pe aceea i zon , n dreapta i n stnga mp rt irii Sf. Apostoli, se umple n aceste biserici cu alte scene, ca: Cina cea de tain - ca prototip al Liturghiei arhiere ti - nlocuit uneori cu Cina de la Emaus, sp larea picioarelor, rug ciunea cea peste fire din gr dina Ghetsimani i nvierea sub forma pogorrii la iad a Mntuitorului
99

(Anastasis): Mntuitorul e nf i at n chip triumfal, cu crucea nvierii n mn

i cu

zapisul mor ii, zdrobind sub picioarele Lui puterea biruit a iadului, zugr vit fie sub forma unor por i z vorite, care acum snt sf rmate, fie sub chipul alegoric al lui Hades nl n uit. Mun i nal i formeaz fondul. De o parte i de alta a Mntuitorului, dou sicrie (sarcofage), din care se scoal Adam i Eva, rechema i la via de c tre Mntuitorul. napoia, sau n laturile lor, se nsiruie perso naje ale Legii Vechi, ca profe ii, n frunte cu Sf. Ioan Botez torul, drep ii i regii, ca David i Solomon, etc. Erminia zugravilor recomand ns ca, n spa iul r mas liber, s se nf i eze: n dreapta, Vovidenia (Intrarea n biseric a Sfintei Fecioare ) i Moise i Aron slujind la Cortul M rturiei, iar n sting , Scara lui Iacov i aducerea la Ierusalim a Sicriului Legii. Prezen a lui Moise i Aaron are aici un caracter simbolic. Zona inferioar a peretelui hemiciclului: Un num r variabil de mari ierar hi (episcopi), inve mnta i n sacos (felon, polistravion i omofor), cu capetele descoperite, zugr vi i de cele mai multe ori n profil, se ndreapt dinspre cele dou laturi ale altarului (proscomidiar i diaconicon) spre centrul hemiciclului unde este zugr vit, deasupra scaunului celui mai de sus (je ul arhieresc din spatele Prestolului), chipul Mntuitorului eznd pe tron ca mp rat ori arhiereu, singur ori nconjurat n dreapta i stng de cei 12 apostoli. Sfin ii diaconi, nve mnta i n stihare i orare, ncheie irul episcopilor i se plaseaz , de obicei, pe peretele de R s rit al celor dou abside mai mici, care flancheaz altarul propriu-zis. Ei poart n mini c delni e i, uneori, cutii (chivote) de aur, a ezate pe v luri brodate, a a cum le p oart uneori diaconii, cnd t miaz . Episcopii in n mini Sf. Evanghelie (mai rar) sau, de cele mai multe ori, un rulou cu fragmente din anumite rug ciuni liturgice. Printre ei figu reaz mai totdeauna marii Dasc li (Capadocieni) i autorii liturghiilor care se s vr esc n Sf. Altar (Sf. Ioan Gur de Aur, Sf. Grigorie Dialogul, Sf. Vasile cel Mare), precum i marii taumaturgi, ca Sf. Spiridon al Trimitundei, Sf. Ni olae. Num rul i numele lor variaz ns , aproape de la biseric la biseric . Erminia zu gravilor a eaz n dreapta Sf. Mese pe Sf. Vasile cel Mare, n stnga pe Sf. Ioan Gur de Aur, iar ca ultimul dinspre proscomidie, pe Sf. Petru al Alexandriei. Ea num r vreo 70 ierarhi care se
100

pot zugr vi pe aceast zon , descriind chipul i vrsta fiec r uia i indicnd i inscrip ia sau titlul liturgic al fiec ruia. De fapt ns , dat fiind spa iul redus, se zugr vesc nu mai cei mai nsemna i dintre ace tia. n cele mai vechi biserici bizantine (grece ti), ntre arhierei figureaz agrafe de pietre pre ioase sub care apare pectoralul brodat cu aur. Dintre Sf. diaconi, nu lipse te niciodat Sf. tefan, protomartirul. Al turi de el, e Roman Melodul sau Dulce-Cnt re ul, Lauren iu, Prochor, Nicanor, .a. Erminia enumera opt sfin i diaconi: Aithala i Chirii. Decorul iconografic al celor dou abside sau nc peri laterale ale altarului (diaconicon i proscomidiar) variaz foarte mult, de la un monument la altul. Pere ii Proscomidiarului, adic acea c m ru sau firid boltit , din sting altarului, care, la biserici mai vechi i la cele mai mari de azi, are m rimea i forma unei nc peri aparte, separat de altarul propri u-zis, - unde preotul s vr este n tain slujba Proscomidiei, fiind numit proscomidiar. Denumirea aceasta se d ast zi, de obicei, p r ii dinspre sud a altarului, unde se in ve mintele biserice ti, vase, c r i de slujb . O regul sau un program iconografic al proscomidiarului s-a putut stabili numai cnd s-a inut seama de destina ia liturgic i semnifica ia simbolic a acestei p r i a bisericii. Proscomidia (masa punerii nainte), care reprezint locul C p nei, pe care S-a r stignit Hristos, unde se zice c se afl craniul protop rintelui Adam; acest loc al C p nei a fost prenchipuit de Avraam, cnd a f cut, dup porunca lui Dumnezeu, un altar de piatr pe munte, a pus deasupra lemne i a a ezat deasupra pe fiul sau jertf lui Dumnezeu un berbec. Astfel, i Dumnezeu-Tat l a dat spre jertfire, la plinirea vremii, pe Fiul S u Cel f r de nceput, Care s -a ntrupat din Fecioara, N sc toare de Dumnezeu, Care este din coasta lui Avraam, dup f g duin a jur mntului pe care l-a f cut acestuia. nct, pentru neamul omenesc, nu a cru at pe Fiul S u Cel iubit i Unul N scut, ci L-a dat pentru noi oamenii (Rom. VIII, 52) i a suferit ca un om n trup, dar a r mas f r suferin n ceea ce prive te Dumnezeirea. C ci Hristos, mergnd spre r stignire, i-a purtat Crucea; i n locul berbecului i-a
101

i marii

preo i ai Legii Vechi, Aron i Zaharia, mbr ca i cu hlamid , ncheiat la piept cu

tefan, Roman, Lauren iu, Ereplu, Rufin, Veniamin,

jertfit trupul S u Cel f r nici o vin , ca un miel c ruia i se str punge coasta cu lancea.... Ct prive te absida sau bolta Proscomidiarului, ea are o dubl sem nifica ie simbolic , pe care o g sim i n ritualul sacru al Proscomidiei: Absida este dup chipul pe terii din Betleem, unde S-a n scut Hristos, i dup al pe terii n care a fost nmormntat El, zice tot Sf. Gherman al Constantinopolului. Pe bolta i pere ii proscomidiarului se zugr vesc deci chipuri sfinte i scene n leg tur cu Na terea i Patimile Domnului, care snt simbolizate n ritualul Proscomidiei, ca: R stignirea, Purtarea Crucii, Punerea n mormnt, scena numit Pieta, adic Mntuitorul mort, a ezat n picioare n sicriu i ncadrat de Sf. Feci oar i Sf. Ioan Evanghelistul, Hristos pe disc, sub chipul unui copil, iar deasupra, Hristos binecuvntnd, instrumentele Patimilor, uneori Hristos -copil, n potir; n al doilea rnd, tipuri, prenchipuiri sau figuri simbolice din Vechiul Testament ale je rtfei Mntuitorului, ca: jertfa lui Avraam (vezi Gen. XXII, 1-19), jertfa lui Melchisedec, regele Salemului (prezentnd ca dar lui Avraam pine i vin - vezi Geneza XIV, 1720), Sf. Treime la Mamvri (Filoxenia) vezi Genez XVIII, 1 i urm.), jertfa lui Avraam, cei trei tineri n cuptorul de foc din Vavilon .a. Erminia zugravilor recomand ca, pe bolta Proscomidiarului, s se zugr veasc Hristos ca Mare Arhiereu, eznd pe nori (sau pe scaun) i blagoslovind, nconjurat de heruvimi i scaune i innd o Eva nghelie deschis , n care scrie: Eu snt p storul cel bun (Ioan X, 11); dedesubtul Lui, s fie zugr vi i ierarhii pe care i vrea pictorul, iar mai jos, jertfa lui Abel i Cain, a lui Ieftae, Sfin ii trei tineri n cuptorul cel de foc al Vavilonului, iar n firida Proscomidiarului, Pogorrea de pe Cruce. Uneori se ilustreaz i texte liturgice sau rituri din slujba Proscomidiei. Astfel, la biserica Sf. Nicolae din Curtea de Arge , un pictor iscusit a zugr vit n tonuri luminoase troparul n mormnt cu trupul, n iad cu sufletul, n rai cu tlharul... sau cum ilustreaz una din redac iile Erminiei zugravilor: Sus, pe scaun i jos n groap . n unele biserici, pe bolta Proscomidiarului, se nf i eaz Hristos -Emanuel, nconjurat de sfin i, n medalioane; se mai nf i eaz Sf. Euharistie sub forma
102

aceasta: Hristos a ezat pe o mas , sau pe mormnt, avnd n spate Crucea; din coasta Lui odr sle te o ramur de vi de vie, care se ncol ce te pe bra ele Crucii sau pe trupul lui Iisus i i pleac , pn la mna Lui, ciorchinii, din care El stoarce vin (sngele Lui), n potir (Comp. Ioan XV, 1 i urm.: Eu snt vi a cea adev rat . Dup Regulamentul Sf. Sinod pentru zugr virea bisericilor, din 1912, la Proscomidiar se zugr ve te pe tera din Betleem, cu n chinarea magilor, iar deasupra, Pogorrea de pe Cruce de c tre Iosif i Nicodim. La Proscomidiar figureaz , de asemenea, pomelnicele ctitorilor, donatorilor, binef c torilor i slujitorilor bisericii (dipticele). n firida diaconiconului, Erminia zugravilo r recomand s facem sus, pe bolt , pe Maica Domnului, ori pe Hristos ca ngerul de mare sfat, inut n nori de patru ngeri, pe Emanoil i cei pa tru evanghelist, pe arhanghelul Mihail i pe Sf. Ioan Botez torul, iar mai jos, pe Moise cu tablele Legii i pe Aaron innd n mini n strapa cea de aur i toiagul nflorit, ambii ca arhierei, precum i alte personagii importante din Vechiul Testament (Noe, Daniil, Samuil, Melchisedek, Zaharia, Iov), apoi cu cei 12 sfin i apostoli, Buna -Vestire, David, Isaia, Sfin ii f r de argin i, n l area Sf. Cruci, Adormirea Sf. Fecioare .a. n diaconiconul bisericilor moldovene e foarte frecvent figura Sf. Simeon b trnul, purtnd in bra ele sale pe pruncul Iisus (Luca II, 26, 25 -35). Alte figuri de ngeri, episcopi i diaconi completeaz decora ia diaco niconului n bisericile moldovene. La biserica Sf. P rin i din Ploie ti (zu gr vit de curnd, dup tipicul iconografic tradi ional), peretele de miaz zi al diaconiconului este decorat cu: n elepciunea lui Solomon, trupul lui Hermas i rugul lui Moisi; cel de apus, cu Filoxenia lui Avraam i chipurile sfin ilor diaconi Prohor i Ioan; cel de r s rit, cu scena apei izvornd din stnca lovit de Moise cu toiagul, i cu trecerea M rii Ro ii, la exodul din Egipt. n rest, chipuri de prooroci i ornamente, inspirate din vechi miniaturi de manuscrise.
Iconostasul. Evolu ia iconografiei iconostasului de azi ncepe cu icoanele

Mntuitorului, ale Sfintei Fecioare, ale sfin ilor ngeri

i ale sfin ilor apostoli

(men ionate n documente nc din sec. al VI -lea), precum i cu icoana grupului


103

Deisis (mijlocire) men ionate n documente nc din sec. al VII-lea. Aceste icoane mpodobeau la nceput coloanele care sus ineau grilajul desp r itor dintre altar i naos, precum i arhitrava (grinda orizontal ) de deasupra lui, din vechile biserici cre tine. Evolu ia aceasta se ncheie ns abia prin sec al XVI -lea, cnd programul iconografic al bisericilor ortodoxe se formeaz n chip de finitiv i cnd el ncepe s fie fixait i sub forma unor reguli scrise, n erminiile zugravilor. De aceea, i uniform pn azi, n toate iconografia iconostasului se conformeaz , nc din epoca form rii ei complete i definitive, unor reguli precise i r mne stabilit bisericile ortodoxe construite ori zugr vite din sec. al XVI-lea nainte. Cu excep ia altarului, nici o alt parte sau suprafa a interiorului bisericilor ortodoxe nu pre zint o uniformitate i stabilitate mai mare, n ceea ce prive te decorul iconografic care o mbrac . n forma sa de azi, suprafa a dinspre naos a iconostasului e mp r it n mai multe zone sau registre orizontale, suprapuse una peste alta iconografia ei proprie, bine precizat i avnd fie care i stabilit n tradi ia iconogra fic ortodox de

pretutindeni, indiferent de dimensiunile variate ale diferitelor biserici, de destina ia lor, ca i de materialele din care poate fi con fec ionat - lemn, zid, piatr sau marmur , metal. ncepnd de jos n sus, primul registru, care este i cel mai nalt n compara ie cu celelalte, l alc tuie te partea principal a iconostasului, din punct de vedere arhitectonic, corpul lui propriu-zis, care reprezint continuarea evoluat a vechiului grilaj desp r itor dintre altar i naos. Aceast parte inferioar a iconostasului suport greutatea rndurilor de icoane suprapuse succesiv peste el n cursul timpului. El este str puns de trei u i, prin care se face comunica ia ntre altar i naos. U ile principale, din mijloc (de regul n dou canaturi), prin care intr i ies clericii la momentele rnduite din cursul sfintelor slujbe, se numesc Sfintele U i, pentru c prin ele circul totdeauna nu mai clericii care, n cursul sfintelor slujbe, poart n mini obiecte sfinte (sfintele Daruri, Sf. Evanghelie, c delni a, etc); se mai numesc u ile mari sau mp r te ti, pentru c prin ele intrau odinioar mp ra ii (regii) cnd i aduceau Darurile la altar ori se mp rt eau, dar i mp ratul Ceru rilor,
104

Hristos-Mntuitorul intr sub forma Sfintelor Daruri, la Vohodul cel mare de la Liturghie. U ile acestea snt de obicei mai scunde dect cadrul (golul dreptun ghiular) din peretele de lemn sau zid al iconostasului, n care ele snt fixate, iar partea liber de deasupra lor se acoper cu o perdea de pnz de diferite culori (de regul albastr ), care se trage n l turi ori se ridic n sus (pe vertical) n momentele rnduite din cursul sfintelor slujbe. U ile din partea de nord i de sud (f cute dintr -un singur canat) se numesc laterale ori diacone ti, deoarece prin ele intr i ies diaconii la ectenii , la vohoade i la alte momente din cursul slujbei prev zute de Tipic. Se picteaz suprafa a att a u ilor mp r te ti ct i a celor laterale, precum i a spa iilor libere dintre ele. a) Pe u ile mp r te ti se zugr ve te icoana Bunei Vestiri, n a a fel, nct cele dou personaje principale ale scenei - Sf. Fecioar fa i Sf. Arhanghel Gavriil - s fie n fa , fiecare pe cte un canat al u ilor (de obi cei, Sf. Fecioar pe cel din

dreapta, Sf. Arhanghel, pe cel din stnga). Sf. Fecioar se zugr ve te aci, pentru c ea este cea care ne -a deschis u ile milostivirii Cerului, pe care le simbolizeaz u ile mp r te ti; a a cum se roag preotul aci, nainte de nceperea Liturghiei: U a milostivirii deschide-o nou , binecuvnteaz N sc toare de Dumnezeu... . La cele patru col uri ale scenei Bunei -Vestiri ori jos sub scena principal , se zugr vesc, n medalioane mai mici, chipurile celor patru sfin i evangheli ti, ca unii care au a ternut n scris vestea cea bun , adus de nger Sfintei M ria. Pe u ile laterale (diacone ti) se zugr vesc chipurile sfin ilor arhan gheli Mihail i Gavriil, ca p zitori ai u ilor raiului, unul pe o u , al doilea pe cealalt , ori chipurile a doi sfin i diaconi, nve mnta i n stihar i orar i cu c delni e n mini (de obicei Sf . tefan protomartirul i Sf. Filip ori Sf. Lauren iu); diaconii se zugr vesc aici, att pentru c n oficiul lor liturgic reprezint pe ngerii din ceruri, ct i pentru c pe aceste u i circul diaconii cnd ies din altar sau intr pentru c dire. Se mai pot zugr vi n locul diaconilor doi dintre sfin ii militari (Sf. Gheorghe sau Sf. Dumitru), ca p zitori ai u ilor altarului.
105

Pe spa iile dintre u ile mp r te ti i cele laterale se zugr ve te, n dreapta (adic spre sud), icoana mp r teasc a Mntuitoru lui (Hristos ca mp rat ori arhiereu, eznd pe tron, ori ca prooroc i nv tor, cu Sfnta Evanghelie deschis i binecuvntnd), iar n stnga (adic spre nord de u ile mp r te ti), icoana

mp r teasc a Maicii Domnului (Maica Domnu lui ca mp r teas , eznd pe tron, cu Pruncul dumnezeiesc pe bra e). Aceste dou icoane, de obicei de propor ii mai mari i zugr vite cu grij , se numesc icoane mp r te ti mai nti, pentru faptul c ele reprezint icoanele principale din iconografia bisericii, n care cel e dou personaje sfinte principale din istoria mntuirii - Mntuitorul i Sfnta Fecioar - snt nf i a i singuri, n slava lor cereasc i pe care, att clericii, ct i credincio ii laici le venereaz n chip deosebit, nchinndu -se n fa a lor i s rutndu-le, la intrarea ori la ie irea din biseric ; al doilea, pentru faptul c ele ncadreaz u ile numite mp r te ti. De aceea, n unele biserici ele snt mpodobite cu pietre scumpe, ori ferecate n aur i argint. n continuarea aceluia i registru, pe spa iul din dreapta u ii laterale dinspre sud (pe iconostas, ori pe zidul pila trilor: absida altarului de naos), se zugr ve te chipul sfntului care este hram (patron al bisericii respective, ca mijlocitor ntre Hristos i credincio i), iar n extremitatea opus (spre nord), icoana (icoanele) unor sfin i mai mult venera i n regiunea respectiv : Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe, Sf. Dimitrie, Sf. Ioan Botez torul, Cuvioasa Paraschiva, Sfin ii Atanasie i Chirii, ori al ii. Att icoana Sfntului Patron ct i cele ale sfin ilor, din partea opus , pot fi icoane murale (zugr vite direct pe pere i), ori mobile, suspendate. Pe spa iul de sub registrul icoanelor mp r te ti se zugr vesc, n plus, patru teme din istoria biblic a Vechiului Testament, care au leg tur si mbolic cu jertfa Legii Noi: slujirea la templu a preotului Zaharia (tat l Sfntului Ioan Botez torul), n l area arpelui de aram n pustie (Numeri XXI, 8 i Ioan III, 14), ca simbol (tip) al Crucii Salvatoare, sacrificiul lui Avraam (Gen. XXIII, 1 i urm.), ca prenchipuire a jertfirii Fiului lui Dumnezeu pentru lume, i ofranda de pine i vin adus lui Melchisedec de c tre Salem, regele Ierusalimului (Gen. XIV, 17-20), ca prenchipuirea jertfei euharistice. Aceste icoane snt nelipsite mai ales din bi sericile ruse ti mai mari.
106

b) Corpul principal al iconostasului (baza cu cele dou icoane mp r te ti i cu u ile mp r te ti i cele laterale) se continu n sus, cu un perete (panou) care, n iconografia clasic a iconostasului, sus ine trei rnduri orizontale de icoane, suprapuse, cuprinznd fiecare cte 13 icoane, astfel: Primul rnd (registru) dintre acestea, de jos n sus, l alc tuiesc icoanele praznicelor mp r te ti: Na terea Maicii Domnului (8 sept.), n l area Sfintei Cruci (14 sept.), Intrarea n biseric sau aducerea Sfintei Fecioare la templu (21 noem.), Na terea Domnului (25 dec.), Botezul Domnului (6 ian.), ntmpinarea Domnului (2 febr.), Buna Vestire (25 martie), Floriile sau Intrarea Domnului n Ierusalim (duminica dinaintea Pa tilor), n l area Domnului (joi n s pt mna a 6-a dup Pa ti), Pogorrea Sfntului Duh sau Cincizecimea (Duminica Rusaliior, a 8 -a dup Pa ti), Schimbarea la fa (6 aug.) i Adormirea Maicii Domnului (15 aug.), n mijlocul lor nvierea (ntr-un medalion sau panou separat, ceva mai mare) este zugr vit dintre praznice, ori R stignirea (gre it Cina cea de tain ). n toate cele trei registre de icoane (praznicele, apostolii, prooroc ii), cele 12 icoane care alc tuiesc registrul respectiv se a eaz simetric ase de o parte i ase de cealalt a icoanei centrale, irul lor ncepnd de regul de la stnga spre dreapta (de la nord la sud); ordinea n care se a eaz praznicele este ori cea indicat de cursul anului bisericesc (a a cum le-am enumerat mai sus), ori ordinea cronologic a evenimentelor s rb torite. n cele mai multe biserici irul lor ncepe cu Buna -Vestire (25 martie), ori cu Na terea Maicii Domnului (8 sept.) i se ncheie cu Adormirea Maicii Domnului (15 aug.), ori cu n l area Sfintei Cruci (14 sept.). Erminiile zugravilor indic s se zugr veasc , ntre praznice, i icoa nele unor zile liturgice din cursul anului, care nu snt propriu-zis praznice mp r te ti, i anume: nvierea lui Laz r (s rb torit n Smb ta Floriilor), R stignirea (Vinerea Sfintelor Patimi), Duminica lui Toma (prima duminic dup Pa ti), icoane pe care le i g sim, ntr-adev r, n multe biserici. Dac ntre corpul de baz al iconostasului i registru l icoanelor praznicelor mp r te ti este un mic spa iu liber, n mijlocul acestui spa iu (sub icoana central ,
107

Domnului (sfintele femei la mormnt i pogorrea Domnului la iad), ca cel mai mare

ori deasupra u ilor mp r te ti) se a az icoana cea nef cut de mn a Mntuitorului, adic Mahrama Sfintei Veronica (Sfnta Fa a Domnului, M andylion), ori chipul Mntuitorului, imprimat pe C r mida Craiului Abgar al Edesei. c) n registrul median (al doilea de jos n sus), se zugr vesc chipurile celor 12 sfin i apostoli, nf i a i de regul cu trupul ntreg, stnd n pi cioare i avnd n mijloc icoana central a Mntuitorului ca nv tor, ca mp rat ori ca arhiereu, nf i at aici fie singur, fie n cadrul grupului Deisis: Mntuitorul nf i at ca judec tor i ncadrat de o parte de Sfnta Sa Maic , iar de alta de Sf. Ioan Botez torul, ca mijl ocitori, avoca i sau ap r tori ai oamenilor, Sf. Fecioar repezentnd aici Biserica Legii Noi, iar Sf. Ioan Botez torul pe cea a Vechiului Testament. d) n registrul cel mai de sus (al treilea de jos n sus), se zugr vesc chipurile a 12 dintre proorocii mari i mici al Vechiului Testament, avnd n mijloc icoana Maicii Domnului cu Pruncul n bra e, adic Cel n care s -au mplinit prevestirile proorocilor. ntre prooroci zugravii pun ns i alte personaje din istoria biblic a Vechiului Testament, ca de ex.: patriarhi i drep i, Aaron, Moise, Ghedeon, David, .a. To i ace tia snt nf i a i, ca i Sfin ii Apostoli, de regul , cu trupul ntreg, n picioare (mai rar numai bust) i purtnd n mini simboale, ca de ex.: Moise cu Tablele Legii, David cu chivotul, Isaia cu cle tele de foc v zut n vede nia sa, ori rulouri cu versete din profe iile lor mesianice. n bisericile romne ti, de regul , cele trei registre cu icoane snt egale ca m rime, iar icoanele care le decoreaz snt, de asemenea, de m rime uni form , fiind, ori zugr vite direct pe suportul de lemn sau de zid al iconostasului, ori constituie icoane mobile, rotunde ori p trate (mai rar dreptunghiulare n sens vertical), care se ncadreaz n firidele (ni ele) peretelui catapetesmei, putndu -se deta a la nevoie, spre a fi sp late, restaurate ori nlocuite. Fiecare chip sfnt ocup de regul o icoan (un panou patrulater ori un medalion rotund); mai rar apostolii i profe ii snt grupa i doi cte doi n cte o icoan , din lips de spa iu, ori pentru cons idera ii de ordin istoric. e) Sus de tot, deasupra iconostasului, n mijloc, se nal Crucea pe care este zugr vit Mntuitorul r stignit, iar la picioarele Crucii, sub bra ul ei trans versal, n
108

dou iconi e mai mici, se nf i eaz cele dou moleme (molen e sau molenii), adic la dreapta Mntuitorului st Maica Domnului, iar n stnga Sf. Ioan Teologul, ammdoi stnd n picioare n atitudine de adorare, de rug ciune ori de jelire. Abateri de la programul clasic. Excep iile sau abaterile de la pro gramul iconografic normativ al iconostasului, descris pn aici, snt n general rare. n bisericile ruse ti mai mari, pe lng cele trei registre de icoane obi nuite n bisericile grece ti i cele romne ti, se adaug nc dou registre suplimentare. Unul, al patriarhilor Vechiului Testament (registru care apare nc de la nceputul veacului al XVI-lea), suprapus peste cel al proorocilor i avnd n mijloc icoana Sfintei Treimi, a a cum S-a descoperit lui Avraam la Mamvri, care este i cea dinti revelare a lui Dumnezeu, Cel Unul n Treimea persoanelor Lui. n cel de al doilea se zugr vesc ngeri (heruvimi i serafimi, picta i ori sculpta i); acesta apare pe la nceputul secolului al XVII-lea, iar ulterior a fost nlocuit cu un ir de icoane reprezentnd patimile Mntuitorului. n unele biserici romne ti iconostasul are deasupra icoanelor mp r te ti numai dou rnduri de icoane, n loc de trei; n cazul acesta registrul de jos con ine de obicei praznicele mp r te ti; iar cel de deasupra, ori icoa nele apostolilor ori ale proorocilor. Mai rare snt cazurile cnd lipsesc praznicele, unul dintre cele dou registre existente (cel de jos) con innd chipurile apostolilor, iar cel lalt (cel de sus), chipurile proorocilor Mai rare snt cazurile cnd praznicele i apost olii formeaz un singur registru, iar proorocii, altul, n alte biserici, cu trei registre de icoane, cel superior, ori cteodat cel inferior, este foarte ngust fa ornamenta ia sculptural care le ncadreaz . Iconostasul constituie un ansamblu iconografic de o perfect unitate teologic , al c rui scop este de a pune n fa a credincio i lor, mai nti, un rezumat concentrat al ntregii iconografii a bisericii i apoi, o recapitulare a ntregii istorii sacre a mntuirii, nf i at intuitiv n personajele sfinte i n monumentele ei de c petenie din Vechiul si din Noul Testament. n centrul acestui ansamblu se afl Iisus Hristos ca Mntuitor, un Dumnezeu al
109

de celelalte, nct icoanele

proorocilor, ncadrate n medalioane minuscule, snt abia v izibile, pierzndu-se n

iubirii. Iconografia iconostasului ilustreaz reali zarea treptat a mntuirii oamenilor, n cursul istoriei sfinte, prin Iisus Hristos. El e tr s tura de unire ntre Vechiul Testament, reprezentat pe iconostas prin proorocii care L -au prevestit i au ntre inut n mijlocul poporului speran a n venirea Lui i ntre Noul Testament, reprezentat aici prin Sfin ii Apostoli, i recapitulat prin episoadele ei cele mai importante, de la momentul Bunei-Vestiri, ncep tura mntuirii noastre, zugr vit pe partea cea mai de jos a iconostasului (pe u ile mp r te ti), pn n momentul culminant al R stignirii, Patimii i mor ii lui Hristos, prin oare s-a realizat de fapt mntuirea lumii, moment nf i at sus pe Crucea R stignirii, a e zat pe partea cea mai nalt central a iconostasului. Dac n Liturghie, prin mp rt irea cu Hristos euharistic, se realizeaz Biserica, trupul lui Hristos, iconografia iconostasului ofer credincio ilor o imagine sensibil a unit ii acestui organism spiritual, al c rui Cap i ntemeietor este Hristos i n care ei se ncorporeaz ca membri, al turi de patriarhii, drep ii i proorocii Vechiului Testament, de Maica Domnului, de apostolii i de Sfin ii Noului Testament. Pictura iconostasului ajut la n elegerea sensul ui Liturghiei i a scopului ei ultim, care este unirea credincio ilor cu Hristos, a p mntului cu cerul, a Bisericii lupt toare cu cea triumf toare, ceea ce constituie sensul ultim al istoriei religioase a omenirii. i

Pictura naosului

Deasupra naosului bisericii se nal

turla cea mare, numit

i Pantocratorul, dup

figura care constituie elementul principal al iconografiei acestei turle. Din punct de vedere arhitectonic, Pantocratorul e elementul cel mai important al bisericii ortodoxe, n deosebi al bisericilor ortodoxe construite pe plan de cruce greac , spre aceast turl convergnd toate liniile arhitectonice i ndreptndu -se toate privirile credincio ilor, din sfntul loca . Ea reune te, oarecum, ntr -o unitate arhitectonic , tot interiorul bisericii, n l ndu-l n sus, spre cer. De aceea, n formele ei originare, ea se boltea
110

deasupra naosului, a a cum se bolte te pentru privirile noastre cerul, deasupra p mntului - motiv firesc i frumos. n formele mai evoluate bolta sau cupola aceasta a fost din ce n ce mai mult n l at spre cer, prin intermediul tamburului cilindric sau prismatic (turla), care se interpune ntre bolta sau cupola propriu -zis i baza ei i prin care ea se leag de pere ii naosului; dar, cu ct a fost n l at mai sus, n acee a i m sur ea a pierdut din m rime, suprafa a (circumferin a) ei mic orndu -se din ce n ce mai mult. Privit n ntregimea ei, turla Pantocratorului, partea cea mai nalt i mai apropiat de cer, reprezint imaginea cerului care se bolte te deasupra p m ntului. Iconografia ei va nf i a deci pe locuitorii Cerului, adic Biserica cereasc : pe Dumnezeu i Sf. ngeri, curtenii S i, apoi pe aceia care sunt temeliile Bisericii cre tine i membrii cei mai de frunte ai Biseri cii triumf toare: proorocii, care au prevestit-o i care L-au prevestit pe Hristos, apostolii, care au fost colaboratorii Lui n via a p mnteasc i Evangheli tii, care ne -au l sat n scris via a i nv tura Lui. Din punct de vedere arhitectonic, turla bisericilor noastre ortodoxe se co mpune din urm toarele p r i : Calota, bolta sau cupola, adic se nal suprafa a sferic ce formeaz vrful i turlei; Tamburul (turnul), de obicei cilindric, mai rar prismatic, pe care se sprijin iconografic, suprafa a lui mp r indu -se n mai

bolta, formnd partea de mijloc a turlei, - iar din punct de vedere multe (3-4) registre sau zone

circulare (orizontale), suprapuse; Baza, pe care se sprijin turla i care face leg tura cu restul construc iei (pere ii naosului). Ea e format din: - patru pandantivi sau triunghiuri sferice, - patru arcuri mari, care leag pandantivii ntre ei i pe care se sprijin pere ii turlei, adic snt mai largi la centru i mai nguste la extremit i, - 2-3 sau patru timpane, adic suprafe e cilindrice, dar drepte, cuprins e ntre extremit ile fiec rui arc. Fiecare din aceste p r i ale turlei i are iconografia ei bine precizat . Pe bolt se zugr ve te chipul lui Dumnezeu Atot iitorul (Pantocratorul), pe pere ii tamburului, profe ii, apostolii i Dumnezeiasca Liturghie, pe pandantivi, evangheli tii cu simboalele lor, - numai decorul pictural al arcurilor variaz de la caz, la caz.
111

S examin m mai am nun it fiecare dintre posibilit ile de pictare a fiec rei p r i a turlei. Deasupra tuturor, sus n vrful turlei, pe bolta ei sferic se zugr ve te Pantocratorul, adic chipul lui Dumnezeu (Atot iitorul), cum e numit n articolul I al Simbolului credin ei, F c torul i St pnul cerului i al p mntului. Zugravii l nf i eaz , de obicei, sub chipul lui Hristos, numai bust (ar t nd prin aceasta c noi nu cunoa tem decit n parte cele ale lui Dumnezeu i subliniind unitatea fiin ial i inseparabil dintre Dumnezeu Tat l i Dumnezeu Fiul). Hristos (tipul oriental) cu fa a de culoare brun , cu ochi negri, barba neagr , tr s turile fe ei fine, dar severe, privirea serioas , dar totu i dulce, n stnga, ine deschis Sf. Evanghelie, pe care snt nscrise ini ialele simbolice E i [, (nceputul i sfrsitul), iar cu dreapta binecuvnteaz . Chipul Pantocratorului este zugr vit de obic ei ntr-un medalion circular, ocolit de un curcubeu multicolor, n jurul c ruia snt n scrise diferite formule biblice sau liturgice: Cerul e tronul Meu i p mntul, scaun picioarelor Mele (Isaia 66, 1); Din cer a privit Domnul, v zut -a pe to i cei ce locuiesc n lume sau: Doamne, caut din cer i vezi i ocrote te via acesta, pe care a s dit -o dreapta Ta i o des vrse te pe ea (Psalm 79, 15-16) (rug ciunea pe care o roste te arhierul cnd sluje te, nainte de ultimul Sfinte Dumnezeule, la Liturg hie), sau alte formule, pe care le g sim n Erminie. Chipul Pantocratorului este nconjurat de obicei de c tre curtenii S i cere ti, ngeri i serafimi, n costume de parad , uneori nf i a i cu lancea n mini i picta i n dou registre circulare n jurul chipului central al Pantocratorului. Pantocratorul reprezint deci, n general, pe Dumnezeu, a a cum L -au v zut n viziunile lor proorocii Vechiului Testament, ca de ex. Isaia (6, 1 -3) sau Iezechil. Unele din redac iile Erminiei recomand medalionului Pantocratorului s pe Sf. Ioan Botez torul. Chipul Mntuitorului domin , de altfel, toate cele trei p r i ale bisericii: pronaos, naos i altar, dup cele trei demnit i ale Sale: profet, mp rat i arhiereu, n pronaos
112

ca n cele pat ru unghiuri ale

zugr vim pe cei patru Evan gheli . Una din

redact rile Erminiei recomanda ca, printre ngeri s facem i pe Maica Domnului i

(uneori chiar n pridvor), El este nf i at ca Emanuel, nconjurat de ngeri i profe i, amintind activitatea Lui de profet sau n v tor; n naos, pe cupola cea mare a Bisericii, ca Pantocrator sau mp rat i St pn al lumii, iar n altar, n scena dumnezeie ti Liturghii sau cea a mp rt irii Sf. Apostoli, ca Mare preot sau Arhiereu. Icoana Mntuitorului rezum deci i domin ntreg Co smosul cre tin i programul iconografic al bisericii. Cazurile cnd chipul obi nuit al Pantocratorului de pe bolta turlei celei mari e nlocuit cu altceva, snt excep ii rare. Erminia ne arat ce s zugr vim n celelalte turle mai mici ale naosului, n ca zul c exist , n cea mare, din mijloc, Pantocratorul, n a doua, pe ngerul Marelui Sfat, n a treia, pe Emanuel, n a patra, pe Maica Domnului cu Pruncul, iar n a cincea, pe Sf. Ioan Botez torul. Precum am v zut, pere ii tamburului snt mp r i i n tre i sau patru zone orizontale circulare, fiecare din ele fiind zugr vit cu un ir de figuri sfinte. Zona superioar , imediat sub Pantocrator, o ocup , de obicei ngeri, serafimi i heruvimi, etc., mp r i i de autorii Erminiilor n cele nou cete tradi iona le ale ierarhiei ngere ti ca la Pseudo-Dionisie Areopagitul; ntre ngeri figureaz uneori i tronul Etimasiei. Tema Etimasiei reprezint tronul gol, nconjurat de uneltele Patimilor i preg tit pentru ca Mntuitorul s se a eze pe el, ca Judec tor al lu mii la a doua Sa venire. Ea este strns legat de Pantocrator i de reprezentarea Sfintei Treimi, c ci Dumnezeu, Creatorul lumii i Atot iitorul (Providen iatorul) ei, va fi totodat i Judec torul ei; este inspirat din psalmul 9, vers. 8-9: Iar Domnul r mne n veac, g tit-a Scaunul S u de Judecat , c ci El va judeca lumea cu dreptate, El judec popoarele f r strmb tate. Pn n sec. XIV, aceast tem iconografic figura pe abside, apoi a trecut pe bolt , fie pe pandantivi, fie pe intradosul arcurilo r de la baza ei, fie chiar pe bolt . Zona imediat urm toare, sau chiar zona prim de sus (atunci cnd turla e mai mic ), e ocupat totdeauna cu chipurile Sf. Prooroci, de obicei 12 la num r, ca unii care, cu ajutorul inspira iei de sus, au vestit cu mult nainte venirea i lucrarea Mntuitorului n lume. Ei snt a eza i deci sub Pantocrator, ca ni te heralzi cere ti,
113

care au vestit cuvntul S u. n bisericile vechi, Sfin ii Prooroci erau nf i a i, n general, n atitu dine de mi care i din profil, mergnd n procesiune, cu draperiile ve mintelor largi modelndu-se dup forma picioarelor i fluturnd n urma lor; n bisericile mai noi snt reprezenta i mai mult n atitudine static , din fa , i meditnd, ca ni te inspira i. Fizionomiile lor snt foarte variate, n general severe. To i poart n mini rulouri cu inscrip ii de versete sau fragmente din profe iile lor cele mai caracteristice, ce prevestesc venirea Mntuitorului. Uneori, printre ei figureaz i alte personaje marcante ale Vechiului Testament, omeneasc , tronul care proriu-zis nu snt prooroci, ca Baruh, Ghedeon, .a., ori Maica Domnului ntre arhangheli sau ngeri, Chipul lui Hristos nef cut de mn Etimasiei. Erminia ne arat cum s zugr vim pe fiecare sfnt prooroc n parte i ce inscrip i i trebuie scrise pe rulouri. Ea num r nti pe cei 12 prooroci mici, n ordinea lor din Sf. Scriptur : Osie, Ioil, Amos, Obadia, (Avdie), Iona, Mica (Mihea), Naum, Avacum (Habacuc), Sofonie (Tefania), Agheu (Hagai), Zaharia i Maleahi (Malahia), apoi, pe cei patru prooroci mari: Isaia, Ieremia, Iezechiel i Daniel, apoi, prooroci mai vechi, ca: Sf. Ilie i Elisei, precum i alte personaje biblice din Vechiul Testament, pe care le nume te tot prooroci, ca: Ghedeon, Baruh, Ahia, Samas, Ioad, .a. n practic ns , zugravii nu picteaz pe to i proorocii, n toate bisericile; num rul lor variaz de la monument la monument. Zona inferioar a pere ilor cilindrului turlei, sub profe i, o ocup , de regul , chipurile Sf. Apostoli. Ei snt nf i a i, n bisericile mai vechi, dup vechea tradi ie bizantin , n profil, drapa i dup -moda vestimentar antic , innd c r i i mergnd cu pas repede, n bisericile mai noi, snt n f i a i, mai des, n atitudine static , din fa . Erminia ne arat cum s zugr vim fiecare chip de Sfnt Apostol, n parte, i (eventual) ce s scriem pe sulurile pe care le poart n mini, de ex.: Petru, barba rotund , innd epistolie, zice: Petru, apos tolul lui Iisus Hristos, ale ilor neamurilor... (deci a a cum se ncepe prima epistol a Sf. Petru). Dar nu n toate bisericile g sim zugr vi i pe to i cei 12 Sfin i Apostoli.
114

Registrul inferior al tamburului (turlei) reprezint de obicei, n friz , tema iconografic pe care o numim Dumnezeiasca Liturghie sau Liturghia Cereasc , adic slujba s vr it n ceruri de c tre Mntuitorul, ca Mare Arhiereu, nconjurat de ngeri preo i i diaconi. Tema aceasta ilustreaz de fapt rnduiala Vohodului mare din Liturghia ortodox , adic ie irea cu Darurile sau procesiunea solemn n timpul c reia cinstitele Daruri, care nchipuiesc Sfntul Trup i Snge al Domnu lui, snt transportate de la Proscomidiar la Sfnta Mas . Uneori ea ilus treaz Daruri, e purtat epitaful, cu chipul Mntuitorului mort. n aceast scen Mntuitorul e nf i at ca arhiereu, stnd n fa a Sf. Mese, pe care se afl Sfnta Evanghelie i deasupra c reia, uneori, plute te porumbelul Sf. Duh i Chipul Celui Vechi de zile, ilustrndu-se astfel ideea c jertfa e adus tuturor ce lor trei persoane ale Sfintei Treimi. Uneori, Mntuitorul e nf i at de dou ori: la stnga, i la dreapta Sfintei Mese; deoparte, El binecuvnteaz plecarea procesiunii, de cealalt , o prime te. De aceea tema il ustreaz de regul dou momente ale acestui rit liturgic, fiind mp r it simetric n dou p r i: de o parte, organizarea i pornirea cortegiului procesional, de alta, ntoarcerea lui spre Sfnta Mas , unde Mntuitorul, n calitate de Mare Arhiereu, prezideaz (pontific ) slujba. Dintr-o parte a Sfintei Mese, cortegiul porne te, iar din cealalt , sose te, ngeri-diaconi poart n minile, sau pe capetele lor, discul acoperit cu v l brodat. ngeri -preo i i urmeaz , nve mnta i n patrafire i feloane, innd n mini potire acoperite cu v luri brodate. Al i ngeri poart Sfntul Aer. To i merg cu pas lin i majestuos (mai rar cu pas gr bit). Procesiunea se ntoarce prin dreapta: unii ngeri poart c delni e i tmiaz , al ii poart ripide uria e i cruci, ca la liturghia arhiereasc . To i snt n atitudine de mi care. Mntuitorul prime te uneori discul de la ngerul -arhidiacon, din fruntea procesiunii, care se pleac profund n fa a Lui. Amintim c locul acestei frumoase teme iconografice nu este pretuti ndeni acela i, n toate bisericile. Astfel, n bisericile grece ti din Athos, ca i n unele biserici romne ti, Dumnezeiasca Liturghie figureaz , pre cum am spus, pe peretele hemicielului (absidei) altarului. La Cet uia, Dumnezeiasca Liturghie e zugr vi t pe
115

i cortegiul

funebru din slujba Prohodului din Vinerea Patimilor: n loc de discul i potirul cu Sf.

pere ii timpanelor de la baza tur lei. La biserica Sf. Nicolae din Curtea de Arge , ca i la Cozia, aceast scen lipse te cu totul, n alte biserici ea ocup zona de sus a pere ilor tamburului, sub chipul Pantocratorului, deci deasupra proorocilor apostolilor. La cele mai multe biserici, tema Dumnezeie tii Liturghii ocup ns , precum am spus, registrul ultim al tamburului turlei. La baza turlei pe pandantivi se zugr vesc, de regul , chipurile celor patru sfin i evangheli ti: Matei (Sud-Vest), Marcu (Nord-Vest), Luca (Nord-Est) i Ioan (SudEst). Snt nf i a i, de obicei, cu simboalele lor - mai rar f r simboale - adic : Matei, cu un om sau un nger, Marcu cu leul, Luca cu vi elul, Ioan cu un vultur (Vezi Iezechil 1, 5-20 i Apocalipsa 4, 6-11). Tipul iconografic este cel al Sf. Apostoli seznd, chipurile lor se de seneaz clar pe fonduri de arhitecturi, simple i clare. Erminia recomand ca, pe Sf. Matei, Marcu i Luca (sinopticii), dac i zugr vim n atitudine de scriitori inspira i, s -i zugr vim n case (n decor arhitectonic), iar pe Sf. Ioan n pe ter seznd n fa a lui, scrie. n fa a lor, evangheli tii au cte un pupitru sau o mas mic pentru scris i Evanghelia deschis , avnd scrise pe ea primele cuvin te cu care se ncepe fiecare Evanghelie, a a precum indic apare i un nger, care l inspir . Plasarea chipurilor Sf. Evangheli ti n acest loc vrea s spun c , a a cum construc ia se sprijin pe pere ii naosului, tot astfel i Biserica lui Hristos se sprijin pe Evanghelia Lui, fixat n scris de cei patru Sfin i Evangheli ti, ntruct ns ei snt nso i i de simboalele lor, care nu snt altceva dect cele patru fiin e (fiare) din viziunea Sf. Ioan, descris n Apocalipsa lui (cap. 4, 6-7). Putem spune deci, c , privit n ansamblu, decorul iconografic al turlei reprezint o ilustrare a acestei viziuni: Pantocratorul reprezint tronul Celui Prea nalt, cei 12 prooroci i cei 12 Apostoli reprezint pe cei 24 b trni din viziune, iar cei patru evangheli ti pe cele patru fiin e din jurul tronului Dumnezeiesc. Pe suprafa a arcurilor mari, care sus in turla, ntre pandativi, n bi sericile romne ti se zugr ve te i Chipul lui Hristos nef cut de mn omeneasc
116

i dictnd lui Prochor, care,

i Erminiile. Uneori, nd r tul fiec rui evanghelist,

(Mandylion), ca n mn stirile din Athos, a a precum prevede de altfel i Erminia: la r s rit, Mandylion-ul, iar la Apus, Cheramion-ul, de-a dreapta, Hristos, innd o Evanghelie n care scrie: Eu sn vi a, voi ml di ele (Ioan XV, 5), iar n st nga, Emanuel, cu un sul pe care scrie: Duhul Domnului peste mine, pentru care m -a uns pe mine (Luca 4, 18). Dintre aceste patru chipuri purced ramuri de vi care vin dedesubtul Evangheli tilor la unghiurile bol ilor; printre ele se mpletesc chi purile unora din cei 70 apostoli sau ucenici, n mici medalioane, ro tunde. Unul dintre ultimele dou chipuri poate fi nlocuit cu Tronul Etimasiei. La Moldovi a i la Cozia, pe arcurile mari de la baza turlei s -a zugr vit: Buna-Vestire, la R s rit; Na terea Domnului, la Sud; ntmpinarea Domnului, la Apus; i Botezul Domnului, la Nord. Pe partea din untru a bol ilor, de fiecare parte, Erminia recomand s zugr vim cte trei prooroci cu suluri, cuprinznd proorocii despre s rb torile praznicelor, zugr vite sub dn ii. Iconografia de pe intradosul arcurilor (suprafa a de jos a arcurilor) de la baza turlei e foarte variat , de la monument, la monument. Aici se zugr vesc ori personaje din istoria biblic a Vechiului Testament (Noe n corabie, Avraam, Isaac, Iacov, Moise cu Tablele Legii, Aaron, Iov, David, Solomon, proorocii mesianici, Isaia, Maleahi, Zaharia, .a.), ori diferite reprezent ri ale Mntuitorului (din viziunea proorocului Daniel cap. 7, 9- 10; etc.). Naosul este partea central a bisericilor ortodoxe, cuprins ntre iconostas i pronaos. Ca arhitectur i suprafe e de pictat, el cuprinde turla cea mare cu p r ile ei componente, despre care am vorbit, dou bol i sau abside laterale (una spre Nord i alta spre Sud) cu pere ii lor, care pot fi absidali (rotunzi), sau drep i, avnd fie care cte un rnd sau dou de ferestre, care, n general, snt mai mici la bisericile vechi i mai mari la bisericile mai noi. La bisericile vechi exist i un al treilea perete, transversal, n par tea de Apus, de comunicare, surmontat de un care separ naosul de pronaos i care avea o u

timpan. La bisericile mai noi acest perete a disp rut, tergndu-se astfel deosebirea net care se f cea n vechime ntre naos i pronaos. De altfel, chiar la unele din bisericile vechi, care aveau un asemenea perete, el a disp rut prin diferite modific ri
117

arhitectonice f cute ntre timp la aceste biserici. Naosul, partea din biseric rezervat credincio ilor, reprezint , dup concep ia tlcuitorilor Liturghiei, Biserica p mnteasc , lumea v zut , organizat n Universul cre tin al Harului. Decorul iconografic al naosului trebuie s reprezinte deci, tot ceea ce ar putea contribui la edificarea religioas -moral a credincio ilor, la instruirea lor n adev rurile nv turii de credin i de vie uire cre tin , ca i la cunoa terea vie ii Mntuitorului i a istoriei Bisericii cre tine. Trebuie s remarc m de la nceput c programul iconografic al nao sului este foarte variat, de la monument, la monument, de la o regiune, la alta i de la o e poc , la alta. Construc ia arhitectonic f cut i ea n di mensiuni variate, deci, variabilitatea suprafe elor de pictat, e de la sine n eles, spa iul picat nu r mne acela i nici ca dimensiune, nici ca situare sau pozi ie n toate bisericile, la care i ntervin i concep iile diferite de la care pleac pictorii decoratori, gusturile i voin a ctitorilor, etc., fac ca, mai ales n vechime, s nu avem de -a face cu un program icono grafic stabil i uniform al naosului diferitelor biserici. n aceast parte a sfntului loca , personalitatea - adic gustul i talentul, gradul de cultur teologic i fantezia pictorilor s -au putut desf ura mai liber dect n decorarea altarului, a iconostasului sau a turlei celei mari, unde tipicul iconografic este mai stabil i uniform. De aceea, nici chiar redactorii Erminiilor bizantine de pictur nu dau un program iconografic tip pentru naos, ci se mul umesc s dea cteva indica ii generale asupra ciclurilor de teme care se pot ilustra pe pere ii naosului, ca de ex.: Iar , pe pere ii cei drep i: praznicele mp r te ti, Sfintele Pa timi, minunile Sfntului m n stirii (hramul bisericii)... etc. n general, chipurile sfin ilor, scene din via a Mntuitorului, a Sfin tei Fecioare i a altor Sfin i, ilustrarea s rb torilor mari ale Ortodoxiei, iar uneori i ilustr ri din teme liturgice sau de texte din imnografia bisericeasc , alc tuiesc laolalt decora ia naosului. Se v d aici, deoparte, sfin i de toate categoriile, repartiza i n diferitele locuri ale edificiului, ntr-o ierarhie propor ionat cu importan a fiec ruia. Astfel, mai aproape de intrarea n naos, snt plasa i sfin i c lug ri, asce i i mari pustnici, eroi ai nevoin elor des vr irii spirituale n trup (Antonie, Pahomie, Sava);
118

mai departe, sfin i martiri, eroii luptei pentru ap rarea i sus inerea credin ei cre tine, n alt parte, sfin ii diaconi i episcopi. La curba marilor arcuri care sus in cupola, Sfin ii militari (Gheorghe, Dimitrie, Teodor Stratilat, .a.), formnd un fel de gard de onoare la picioarele Pantocratorului, iar pe pandantivi - dup cum am spus - sfin ii evangheli ti, care formeaz (simbolizeaz ) leg tura ntre p mnt i cer. Vin apoi cele dou sprezece s rb tori mp r te ti, a c ror ilustrare s -a impus devreme i care constituie un fel de friz a episoadelor celor mai importante din via a Sfintei Fecioare i a Mntuitorului. Trei din ele au fost subliniate cu mai mult insisten : Na terea, R stignirea i nvierea. Alte episoade evanghelice completeaz aceast pictur

istorico-dogmatic . S analiz m pe rnd i mai ndeaproape pictura fiec rei p r i a naosului. Pictura arcurilor mari. La unele biserici vechi din Moldova, turla de deasupra naosului se sprijin pe dou mari arcuri de bolt , dintre care unul la r s rit, deasupra peretelui desp r itor dintre naos i pronaos, formnd un mare timpan, deasupra u ii de intrare n naos. Alte dou arcuri mai mici, unul la nord i altul la sud, se afl n toate bisericile. n general, subiectele zugr vite pe arcurile mari se leag cu cele de pe cupol sau cu cele din altar. Ele reprezint scene i motive care se re fer la Sf. Treime, la ntrupare i la jertfa liturgic . Din punct de ve dere iconografic, cele dou arcuri mari constituie, deci, anexe ale cupo lei i ale altarului. Astfel, la biserica din B line ti, pe arcul de r s rit, la mijloc, este reprezentat tema numit Tronul Etimasiei, nconjurat de serafimi i ngeri i ncadrat de alte dou scene, azi distruse. Pe arcul de vest, la mijloc este reprezentat chipul Sf. Ioan Botez torul naripat, nconjurat de ngeri i serafimi i ncadrat de alte dou scene, care azi nu se mai disting. La Pop u i, pe ambele arcuri snt zugr vite medalioane cu chipuri de profe i. La Vatra Moldovi ei, arcul de Est arat n medalion pe Cel Vechiu de zile i patru scene din via a Mntuitorului, i anume: Schimbarea la fa , Ar tarea c tre Sfintele femei, Necredin a lui Toma i n l area la cer. Pe arcul de Vest avem nvierea lui Laz r, dou scene din via a Sfintei Fecioare, iar la mijloc, n medalion, un arhanghel. La biserica Sf. Dumitru din Suceava (sec. XVI), pe arcul de R s rit este
119

reprezentat un medalion cu chipul lui Iisus Emanuel, purtat de ngeri zburnd (ca n scena n l rii); - pe cel de Apus, chipul Sf. Ioan Botez torul i ase scene din via a sa. La Vorone , pe arcul de R s rit este reprezentat chipul Mielului i cu pro fe i, n medalioane, iar cel de Apus, cu Sfnta Treime, prooroci n picioare i dou scene. La Cet uia (sec. XVII), n arcul de R s rit sunt reprezentate scene din via a Sfintei Fecioare, iar pe arcul de Apus, scene din via a Mntuitorului, printre care, Intrarea n Ierusalim i nvierea. La biserica din Hunedoara, pe arcul de Nord sunt reprezentate Na terea i Botezul Domnului, pe cel de Sud, Intrarea n Ierusalim i nvierea, pe cel de R s rit, Cel Vechiu de zile, n mijlocul a patru tronuri. Pictura bol ilor naosului. La bisericile cu abside laterale la naos, pe bol ile (semicupole) absidelor se zugr vesc cte dou mari praznice m p r te ti ale Mntuitorului: Na terea Domnului (pe semicupola abs idei dinspre sud) i nvierea (pe cupola absidei dinspre nord). Pe restul suprafe ei absidelor i a pere ilor verticali ai naosului, n acelea i registre (pe zona superioar ), se zugr vesc scene ilustrnd momente principale din via a Mntuitorului, ori di n activitatea i din parabolele i minunile Sale, astfel ca, n jurul icoanei centrale a Na terii din semicupola absidei sudice, s fie grupate momente i evenimente n leg tur cu Na terea, cu Buna vestire (Luca 1, 26-36), vizita Sf. Fecioare la Sf. Elis abeta (Luca 1, 39-56), magii de la R s rit, Fuga din Egipt, .a., iar pe peretele nordic, se vor grupa momente i episoade n leg tur cu Patimile i nvierea ca de ex. Intrarea lui Iisus n Ierusalim, Cina cea de Tain , Rug ciunea din Gr dina Ghetsimani, Prinderea i judecata lui Iisus, Patimile, Purtarea Crucii, R stignirea, Pogorrea de pe cruce, Ar t rile dup nviere, Duminica Tomii, .a. (Ioan 20, 24-29), etc. Aceast pictur a fost n trecut destul de divers i variat . Astfel, la biserica Sf. Nicolae din Curtea de Arge , unde naosul are plan cruciform, patru bol i formeaz bra ele Crucii, fiind sprijinite pe patru pila tri octogonali. Bolta de Sud a planului n cruce e decorat , n mijloc, cu dou medalioane cu chipuri de profe i (sec. XVIII), ia r de o parte i de alta, dou compozi ii: la Apus, Na terea Domnului, la R s rit, Botezul Mntuitorului. Pe bolta dinspre Nord snt de asemenea dou chi puri de profe i (sec. XIX), iar pe laturi, de partea dinspre Apus, nvierea Domnului, iar de cealalt
120

Duminica tuturor Sfin ilor. Pe bolta dinspre Apus (spre pronaos), la mijloc, sunt reprezentate dou chipuri de profe i, n medalioane (din sec. XIX), iar de o parte nvierea lui Laz r (fresc din sec. XIX) i de cealalt , Intrarea lui Iisus n Ierusalim (sec. XIX). Ast zi, de regul , n cele dou bol i laterale ale Naosului (semicupolei absidelor) sunt reprezentate cele dou evenimente principale din via a Mntuitorului, s rb torite n cele dou mari praznice mp r te ti ale calendarului ortodox: Na terea i nvierea. De obicei pe bolta dinspre Miaz -zi - Na terea, iar pe bolta dinspre Miaz -noapte nvierea, a a dup cum precizeaz i Regulamentul din 1912 al Sf. Sinod al BOR. Pictura pere ilor naosului. Trebuie s semnal m de la nceput marea deosebire care exist ntre bisericile vechi, de o parte, i cele noi, de alta, n ceea ce prive te felul de a se zugr vi pere ii naosului i ai pronaosului. n vechile biserici pictura naosului era bogat , variat i complicat : suprafa a pere ilor era mp r it n ma i multe zone, registre sau sec iuni longitudinale (cte 3 -4-5 sau chiar ase, ca la biserica domneasc Sf. Nicolae din Curtea de Arge ), fiecare cu pictura ei, format fie din mici chipuri de sfin i desp r ite ntre ele prin f ii (benzi) de culoare, fie din frize, adic teme complexe i de mari dimen siuni care ocup suprafa a peretelui pe o mare lungime (ca pe peretele de Nord al bisericii Sf. Nicolae din Curtea de Arge ), f r s fie mp r ite n icoane izolate, reprezentnd momente din via a i activit atea Mntuitorului sau episoade din via a anumitor sfin i. Aceste teme snt in spirate dintr-o idee central , coordonatoare, care face din ntreaga friz o unitate, bine nchegat . n vechile biserici, se zugr veau absolut toate suprafe ele zidurilor; nici un col i or, orict de ascuns i de mic, nu r mnea nezugr vit. Interio rul acestor biserici ilustra, astfel, aproape ntreaga via a Mntuitorului, minunile i nv turile Lui, parabolele, Patimile, R stignirea i Moartea lui pe Cruce, apoi vie ile sfi n ilor de diferite categorii (martiri, ierarhi, pustnici, taumaturgi, etc.), s rb torile liturgice ale anului bisericesc, momente din via a Bisericii cre tine (ca de ex. sinoadele ecumenice), iar une ori chiar idei dogmatice i texte, (imne i rug ciuni), din rnduiala Liturghiei sau a altor sfinte slujbe. Pere ii unor astfel de biserici erau adev rate c r i n care puteau s citeasc i cei ce nu tiau carte, cum zice Sf. Ioan Damaschinul.
121

Erau ca ni te covoare esute n cele mai impresionante i variate culori i motive, instruiau pe credincio i i, totodat , ncntau ochiul. Cnd intri ntr -o astfel de biseric de acest fel - ochiul este izbit de aceast pictur bogat , variat i savant , de mul imea i felurimea scenelor, a chipurilor i a tablourilor, executate, pn n cele mai mici am nunte, cu o pricepere, m iestrie, r bdare i migal de miniaturi ti. S lu m, ca exemplu, una din aceste biserici vechi: Sfntul Nicolae domnesc din Curtea de Arge (sec. XIV) i s vedem cum se nf i eaz pictura de pe pere ii naosului. La aceast biseric , suprafa a interioar a pere ilor e mp r it n 5 -6 zone sau sec iuni suprapuse, fiecare cu pictura ei, ultima (cea de jos) fiind ocupat cu draperii n cute. Pe peretele de Nord, partea de sus, care formeaz timpa nul bol ii respective, desp r it n dou de fereastr , s-a zugr vit n fresc de o parte a ferestrei Coborrea de pe Cruce, de cealalt , Punerea n Mormnt a Domnului (sec. XIV). n prima scen , Iisus mort, aproape gol, foarte slab, este ntins pe catafalc , avnd la c p ti pe Sf. Fecioar , iar la picioare pe Iosif Arimateianul. De cealalt parte a catafalcului, aplecat asupra trupului celui mort, Sf. Ioan Evanghelistul, avnd al turi pe M ria Magdalena, care ridic ndurerat bra ele spre cer. Ct prive t e Punerea n Mormnt, (n partea din dreapta a ferestrei) este o scen rar n iconografia bizantin : Trupul Domnului, nf urat n giulgiu, este purtat de Sf. Fecioar , de Iosif Arimateianul i de Sf. Ioan, spre mormntul, ce se vede, s pat n stnca de al turi. Zona superioar a peretelui, sub timpan, ilustreaz minunea satu r rii celor cinci mii de oameni, cu cinci pini i doi pe ti. Cele trei momente principale ale acestei minuni snt reprezentate ntr-o friz continu , cuprins ntre pere ii cilindrului mare. n sting , Iisus avnd n fa doi Apostoli, binecuvinteaz pinile i pe tii. La mijloc, saturarea mul imlor. n zona El frnge pinile i le d Apostolior s le mpart ; n dreapta, tot El prime te cele dou sprezece co uri cu f rmituri, r mase dup urm toare (a doua de sus n jos) se reprezint episoade din istoria Patimilor i a nvierii: pecetluirea Morrnntului lui Iisus, ngerul veste te sfintelor femei nvierea, i pilda celui ce i-a zidit palat (sau a bogatului c ruia i-a rodit arina). Zona inferioar (n rnd cu fereastra de jos) cuprinde chipuri de Sfin i militari.
122

Pe peretele de sud, suprafa a timpanului bol ii ilustreaz ntmpinarea Domnului (sec. XIV). Scena este mp r it n dou , prin fereastr , n stnga se v d Iosif i M ria n fa a templului din Ierusalim, pe bra ul drept Sf. Iosif ine perechea de turturele aduse ca jertf , conform Legii, n dreapta ferestrei, b trnul Simeon ine n bra e pe Pruncul Iisus i sl ve te pe Dumnezeu, gr ind: Acum slobozeste... (Luca 2, 29 ). Zona superioar (sub timpan) con ine o fresc reprezentnd patru mo mente din istoria Na terii lui Iisus, i anume, ncepnd de la Apus spre R s rit: C l toria Sf. Iosif i a Sf. Fecioare spre Vitleem, pentru recens mntul poruncit de Quirinus (dup evanghelia apocrif ); nscrierea la recens mnt n fa a lui Quirinus; Irod iscode te pe cei trei magi despre locul unde s-a n scut Pruncul (scen desp r it n dou ); Irod consult pe arhiereii i c rturarii poporului asupra loculuiunde este s se nasc Iisu s. Cele dou zone de la mijloc (a doua i a treia de sus n jos) reprezint momente din istoria Patimilor Domnului: Iisus cu Sf. Apostoli n gr dina Ghetsimani, Rug ciunea cea peste fire, Vnzarea s vr it de Iuda, Prinderea lui Iisus, Batjocorirea Lui i drumul spre Golgota. Pe peretele dinspre Apus, adic peretele desp r itor dintre naos i pronaos, sus pe timpanul bol ii, s-a zugr vit Schimbarea la fa a Domnului (sec. XIV). Restul suprafe ei peretelui este, ca i ceilal i pere i, mp r it n mai multe zone. n zona de sus, vedem Fuga n Egipt a p rin ilor dup trup ai Dom nului (sec. XIV), mp r it n trei episoade: visul lui Iosif, Sfnta Familie n drum spre Egipt, C l toria la Nazaret. n zona urm toare (de deasupra u ii), este zugr vit Adormirea Maicii Domnului, compozi ie remarcabil prin marile ei dimensiuni, prin coloritul variat i armonios i prin justa grupare a scenelor i a persona jelor. Pe pere ii care unesc bolta cu cei doi pila tri sus in tori ai cupolei centrale, n zona superioar vedem scena uciderii pruncilor, n dreapta, iar t m duirea unui ndr cit, n sting (sec. XIX); n zona mijlocie, nunta de la Cana Galileii, n dreapta -, n stnga tlm ciril pildei neghinelor (Matei 13, 37 -42); n zona de jos, de o parte i de alta, vedem portrete de sfin i osta i martiri. Mai jos, pe peretele unuia dintre stlpi, e zugr vit Sf. Dumitru. Cele dou firide sau bol i mai mici, laterale, care ntre rup peretele de Apus al naosului, de o parte i de alta a u ii de intrare, snt decorate, cea
123

din dreapta (Sud), cu scene i momente n leg tur cu Patimile i R stignirea, iar cea din stnga (Nord), cu diferite minuni ale Mntuitorului (vindecarea soacrei lui Petru, Iisus mergnd pe valurile m rii, pescuirea minunat , .a.), cu parabole, cu trei c hipuri de sfin i (Macabei, Pimen i Domi ian). Stlpii sus in tori ai bol ii naosului snt i ei zugr vi i cu scene din patimile sfin ilor martiri; de ex., pe stlpul de Sud-Est vedem martiriul Sf. Haralambie, Sf. Pavel i Sf. Toma; pe cel din Nord-Est snt zugr vite patru scene din via a Sf. Filofteia i anume: milostenia Sfintei, uciderea ei, nmormntarea i aducerea sfintelor sale moa te de la Trnovo la Arge , de c tre Radu -Negru cu episcopi i cler numeros. A adar, n general, n bisericile de odini oar , n partea de sus, a suprafe ei pere ilor naosului, erau reprezentate Minunile i Patimile Mntuitoru lui, care ocupau, de obicei, primele dou registre de sus, fie c Patimile erau mai sus i minunile mai jos, fie invers. Partea de jos a pere ilor era decorat cu chipurile Sfin ilor mai nsemna i, printre care locul de frunte (adic mai aproape de altar i de Pan tocrator) l ocupau Sfin ii martiri osta i: Gheorghe, Dimitrie, Teodor Tiron i Teodor Stratilat, Mercurie, Iacov Persul. Erminia precizeaz i locul sau ierarhia acestor Sfin i, indicndu-se de ex. s zugr vim pe Sf. Gheorghe de-a dreapta i pe Sf. Dumitru de-a stnga, iar pe ceilal i n ordinea pe care ne-o arat ea. Dup Sfin ii militari, pe registrul inferior al pere ilor naosului vin totdeauna Sfin ii doctori sau t m duitorii f r de argin i: Cozma i Damian, Chir i Ioan, Pantelimon i Ermolae. Erminia ne d o list ntreag a numelor acestor Sfin i i descrie fe lul cum trebuie s -i zugr vim, dup vrsta i felul muceniciei lor. Pe peretele din dreapta (sud), mai spre pronaos, se zugr vesc, totdea una, chipurile Sfin ilor mp ra i Constantin i mama sa Elena avnd ntre ei Sf. Cruce a R stignirii, pe care o in amndoi, dup cum recomand Er minia. Pe suprafa a de R s rit a peretelui desp r itor dintre naos i pronaos (cnd este), deasupra u ii, g sim totdeauna scena Adormirii Maicii Domnului, iar mai jos, de o parte i de alta a u ii, friza ctitorilor, care, atunci cnd arhitectura bisericeasc s -a modificat, desfiin ndu-se acest perete, a fost str mutat pe suprafa a interioar a peretelui de vest al
124

pronaosului, aproape de u a de intrare n biseric . Scene din Via a, Patimile sau Minunile Sfntului patron (hram) ocup de obicei un loc, variabil ca ntindere i situare, pe pere ii nao sului unor biserici, a a cum recomand i Erminia. De asemenea, se pot zugr vi n naos scene din via a i minunile Sfntului (Sfin ilor) ale c ruia (c rora) sfinte moa te se p streaz n biserica respectiv , a a cum i recomand Regulamentul Sf. Sinod din 1912 al BOR. Snt rare cazurile cnd, pe suprafa a de R s rit a peretelui desp r itor dintre naos i pronaos, s a zugr vit altceva dect Adormirea Maicii Dom nului. Buna tradi ie, bizantin sau ortodox , a picturii noastre biserice ti se p streaz n spa iul romnesc pn spre sfr itul sec. XVIII i nceputul sec. XIX. Pn n aceast vreme zugravii biserice ti subordonau munca i opera lor unui principiu superior i anume: ei f ceau nu art pentru art , ci puneau arta lor n slujba teologiei i a Bisericii. Ea nu reprezenta un scop n sine, ci un mijloc: era un vehicol i un mijloc de ilustrare a unor idei dogmatice, un mijloc de nv tur , menit s instruiasc pe cei ne tiutori de carte n istoria i morala cre tin . Pictura bisericeasc era o carte deschis pentru ochii celor ce nu tiau s citeasc , era o adev rat teologie ilustrat . La nceputul sec. al XIX-lea, i cteva decenii mai trziu, pictorii cuge tau i compuneau nc biserice te i cu adev rat tact de arti ti. Ei tiau ori sim eau c , n arta religioas , cugetarea este esen ialul i se trudeau s tra duc textul n ct mai limpezi imagini, mai aproape de spiritul credincio i lor, de ritmul lor de cugetare i de ritmul cuvintelor citite la stran ori cntate la Liturghie. n locul temelo r i al chipurilor numeroase i variate de alt dat , nu mai avem dect cteva scene principale din via a Mntuitorului (Na terea, Schimbarea la fa , R stignirea, nvierea, etc.) i cteva chipuri de sfin i reprezentativi. Locul frizelor de mare ntindere i bogate, executate cu m iestrie i migal , l -au luat cteva icoane izolate i ncadrate n chenare, cu spa ii libere ntre ele, nf isnd cel mai adesea un singur personaj. Programul iconografic al naosului bisericilor zugr vite n acest fel, este extre m de simplu i de sumar: pe peretele de nord, se zugr ve te nvierea Domnului, iar pe cel de sud, Na terea; n zona de mijloc, pe peretele de nord, deasupra stranei stngi, Maica Domnului ca mp r teas eznd pe tron i str juit de doi arhangheli, iar n
125

partea opus , de pe peretele de sud, deasupra stranei drepte, Mntuitorul, nvesmntat ca Arhiereu, stnd pe tron, avnd n dreapta pe Sf. Ioan Botez torul, adic tema iconografic pe care am numit -o Deisis (la unele biserici ns n locul acesta se zugr ve te R stignirea sau Coborrea de pe Cruce), n zona inferioar , pe peretele de sud, se zugr vesc Sfin ii mili tari ca Sf. Dimitrie sau Gheorghe i Sfin ii mp ra i Constantin i Elena avnd ntre ei Sfnta Cruce, iar pe peretele de nord al i sfin i, dintre cei mai venera i n popor, ca de ex. Sf. Nicolae, Sf. Paraschiva. Pe amvon, dac exist , se zugr vesc Sf. Evangheli ti cu simboalele lor, iar pe pere tele de lng amvon, deasupra lui, Sf. Ioan Gur de Aur. n bisericile unde se afl moa tele unui sfnt sau unde un sfnt oarecare este cu deosebire venerat de popor, se zugr vesc scene din via a i minunile sfntului respectiv. La atta se reduce programul iconogra fic al naosului bisericilor mai noi, chiar dup indica iile din Regula mentul Sfntului Sinod al BOR pentru zugr virea bisericilor, din 1912 (art. 13-16). Unele din bisericile monumentale zidite i zugr vite n ultimele decenii, sub influen a curentului de revenire la vechea art bizan tin , rezultat al cercet rilor i studiilor asupra acestei arte, ntreprinse la noi de istorici, arti ti i oameni ai Bisericii, ca N. Iorga, Patriarhul Nicodim, prof. I. D. tef nescu, pictorul Verona i Belizarie .a. care au nfiin at coala de pictur bisericeasc a Patriarhiei Romne i au determinat la noi (ca i n Apus) curentul de recunoa tere a valorilor eterne ale artei bizantine, au nceput a adar s fie zugr vite dup mo delul vechilor biserici romne ti, cu respectarea - mai mult sau mai pu in scrupuloas - a programului (tipicului) iconografic tradi ional, prescris n Erminiile zugravilor bizantini.

Pictura pronaosului i exonartexului

Din punct de vedere arhitectonic, pronaosul are n general form dreptunghiular , fiind de obicei mai lung i mai nc p tor dect naosul. Deasupra, are mai totdeaun a o bolt , cu sau f r turl . Unele biserici au n pronaos dou bol i. La bisericile mai vechi pronaosul este desp r it de naos prin zid cu u . La bisericile de tip mai nou, peretele desp r itor dintre naos i pronaos a fost nlocuit cu stlpi sau a fost suprimat
126

cu totul, tergndu-se astfel distinc ia ntre naos (biserica propriu -zis ) i pronaos, care era att de riguroas i de important n disciplina vechii Biserici cre tine. Zidurile dinspre nord i sud au ferestre, de m rimi variabile, ale c ror firide (canaturi) snt i ele zugr vite n bisericile vechi (mai rar n cele noi). Pronaosul iconografic clasic al pronaosului bisericilor ortodoxe e de scris n Erminiile zugravilor bizantini n chipul urm tor: Dac snt dou bol i, pe cea dinti se zugr ve te Toat suflarea (ps. 148): un cer, n mijlocul c ruia troneaz Hristos, nconjurat de ngeri i rotocoale de sfin i de toate categoriile, la unele biserici se adaug ntr -un rotocol de la periferia cerului acestei scene chipuri de animale domes tice i s lbatice, de toate felurile (p s ri, fiare trtoare), pomi, copaci, mun i i dealuri, soarele i luna, ilustrndu-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii i a ntregii firi create la prosl virea lui Dumnezeu, al turi de oameni i sfin i. n a doua bolt se deseneaz alt cer, n care se ilustreaz Axionul li turgic, al Liturghiei Sf. Vasile (De Tine se bucur ...). n mijloc troneaz Sf. Fecioar ca orant , cu minile ntinse a rug i ocrotire, avnd uneori la pieptul ei un medalion cu Pruncul. E nconjurat de ngeri, care o sus in, i de rotocoale de prooroci mesianici. n pandantivii fiec rei turle sau la unghiurile bol ilor se zugr vesc chipuri de imnografi, melozi, seznd i scriind (ca i Evangheli tii de la baza turlei zugr vim la o bolt pe Sf. Ioan Pantocratorului). Erminia prescrie, de ex. s

Damaschinul, Cosma (de Maiuma), Anatolie i Ciprian (Studltul) - la cealalt , pe Mitrofan, Iosif (Graptul), Teofan i Andrei Criteanul. La fiecare din ei se scriu pe cartea sau ruloul respectiv ziceri (fragmente), cnt rile sau imnele lor caracteristice. De ex. la Sf. Ioan Damaschin Pre Cel mai nainte de veci n scut din Tat l... , adic una din Dogmaticile celor 8 glasuri de la Vecernia Duminicilor. Dac este o singur bolt , pe ea se zugr ve te de obicei chipul Sf. Fecioare orant , cu, sau f r medalionul Pruncului pe pieptul ei (n biseri cile mai vechi g sim ns aici pe Iisus-Emanuel sau Sf. Treime sub forma Filoxeniei lui Avraam, iar pe re gistrul superior, al cilindrului turlei, Sfin i melozi sau prooroci, - i pe cel interior, scene din via a Maicii Domnului, ca Na terea Maicii Domnului, Intrarea n biseric ,
127

Buna Vestire i Na terea Domnului. Mai jos, pe abside, pe pere ii drep i, mp r i i i ei n mai multe zone sau registre longitudinale, ca i n naos, se zugr vesc n zona superioar sinoadele ecumenice sau cele apte soboare a toat lumea, iar n regis trele de mai jos se ilustreaz Sinaxarul (Mineele), adic scene principale din via a i p timirea sfin ilor mucenici din calendar, pictate n compar timente mai mari sau mai mici. Ilustrarea Mineielor ncepe de obicei cu luna Septembrie, pe peretele de r s rit al pronaosului, din stnga u ii de intrare n naos. Fiecare tablou zugr ve te un moment sau un eveniment caracteristi c al Sfntului respectiv; o inscrip ie sumar indic ziua i luna n care Sfntul a mucenicit i e s rb torit. n bisericile mai vechi, ilustrarea Sinaxarului se rezum la via a, mi nunile i p timirea Sfntului patron al bisericii. Restul zonelor e ocupat cu ilustrarea Acatistului Sfintei Fecioare (cele 24 icoase ale N sc toarei de Dumnezeu). Acatistul Sf. Fecioare l vom g si ilustrat afar , pe suprafa a zidului dinspre miaz zi. La R s rit, deasupra u ii de intrare n naos grupul Deisis n care Hristos i ne Evanghelia deschis , pe care scrie Eu snt u a; prin Mine de va intra cineva, se va mntui, (Ioan 10, 9). Spre str nile din dreapta (sud), se zugr ve te uneori panoul iconografic r d cina lui Iesei (care la bisericile bucovinene se g se te pe supraf a a exterioar a zidului de miaz zi) i scene din Scrip tura Veche (p catul primilor oameni, izgonirea lor din rai, .a.); pe peretele de Apus (spre nord) se g sesc pilde (parabole) scara cea mntuitoare de suflfete (a lui Ioan Sc rarul), iar mai jos Sf in ii imnografi i melozi, cuvio i, c lug ri i mari sihastri, ntre ace tia Erminia recomand s punem pe Sf. Antonie cel Nou, n dreapta - pe Sf. Eftimie n stnga, iar pe ceilal i dup rnduial , purtnd fiecare rulouri cu inscrip ii. Tabloul votiv al ctitorului bisericii, prosternndu-se n fa a Mntuitorului sau oferindu-I ca dar biserica zidit de el i uneori chiar chipuri de, ocup de obicei registrul inferior al peretelui de apus al pronaosului, de o parte i de alta a u ii de intrare, la bisericile lipsite de peretele desp r itor dintre naos i pronaos. Programul iconografic al pronaosului, descris pn aici i recoman dat de Erminie, l g sim aplicat fidel mai ales n bisericile din epoca lui Brncoveanu, ca de
128

ex. grupul bisericesc de, la Hurezi sau biserica fostei m n stiri de la Baia de Aram , zidit la 1699. n general, acest program vroia s ilustreze dogma ntrup rii i poate fi considerat ca o continuare sau ntregire a celui din naos, a a cum pro naosul nu mai reprezint acum, din punc t de vedere arhitectonic, dect o simpl prelungire a naosului, spre deosebire de trecutul ndep rtat al vie ii cre tine (sec. IV-VIII), cnd el constituia o parte a edificiului biseri cesc, net distinct de naos, att ca arhitectur ct i ca func ie sau folosin , fiind nc perea catehumenilor i a peniten ilor. Se poate observa astfel un paralelism ntre iconografia turlei din naos i cea a turlei sau a bol ii din pronaos. Pe bolta de deasupra pronaosului troneaz , n gene ral, a a cum am v zut, chipul Sf. Fecioare-orant , dup cum chipul lui Hristos-Pantocrator troneaz n turla cea mare de deasupra naosului. De desubtul Pantocratorului, n naos, figureaz Profe ii, Apostolii i Evangheli tii, organe ale revela iei divine, care au proorocit pe Mntuitorul, I-au propov duit i r spndit nv tura Sa, i I-au fixat-o pentru eterpe nitate n Sfnta Scriptur . Dedesubtul Sf. Fecioare, n pronaos, figureaz

pandantivi (prin analogie cu Evangheli tii) sfin ii melozi i imnografi, adic poe ii i compozitorii biserice ti, care, n calitatea lor, de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradi ii, au fixat i au exprimat sentimen tele i evlavia ortodox n leg tur cu ntruparea Mntuitorului i cu ro lul Sf. Fecioare n istoria mntuirii noastre, prin cnt rile lor, consacrate n rnduial bisericile romne ti se conformeaz sfintelor slujbe, n practic ns , nu toate acestui program tip, propus de redactorii

Erminiilor, ci exist diferen e de la o biseric la alta. La biserica Sf. Nicolae domnesc din Curtea de Arge , pe bolt , e zugr vit Iisus Emmanuel, iar pe pere i apar sinoadele ecumenice, scene din via a Sfintei Fecioare i via a Sf. Nicolae (patronul bisericii), istorisit n am nun ime. Via a i minunile Sf. Nicolae snt nf i ate aici ntr-o friz continu , cuprinznd 14 scene care se ntind pe ntreg registrul inferior al pere ilor, de apus i de r s rit, din naos. Friza ncepe pe peretele de r s rit al pronaosului, din dreapta u ii de intrare n naos, i continu pe tot registrul corespunz tor de pe peretele de apus, terminndu -se tot pe peretele de r s rit, n stnga u ii de intrare n naos.
129

Pe timpanul de deasupra u ii care d n naos e zugr vit tabloul votiv al ctitorului bisericii Radu I Basarab (1374-1385) st n genunchi n chip de donator, cu minile ntinse spre Mntuitorul, care ade pe tron, ncadrat n dreapta de Sf. Fecioar , n stnga de Sf. Nicolae, patronul bi sericii. Tabloul e ncadrat de chipuri de sfin i mucenici i prooroci. Pe timpanul de pe peretele opus (dinspre apus), dea supra u ii de intrare, s-a zugr vit Intrarea Maicii Domnului n biseric , scen care are o v dit leg tur cu semnifica ia simbolic i liturgic a pronaosului. n fa a unui altar acoperit cu un baldachin, Marele Preot, mbr cat n od j dii str lucitoare, plecat, i cu minile ntinse, prime te la templu pe Sf. Fecioar , care vine nso it de un grup de femei cu lumin ri n mini. n dreapta, pe planul I, snt reprezenta i p rin ii Sf. Fecioare, Sfin ii Ioachim i Ana, cu nimburi de aureol . Tabloul e nca drat, ca i cel votiv, de dou chipuri de mucenici. Pe registrul de sus al peretelui dinspre apus, sus, n dreapta u ii de intrare, e zugr vit logodna Sf. Fecioare, iar pe restul acestui registru, pe ambii pere i, snt reprezentate cele apte sinoade ecu menice, dintre care numai trei snt p strate mai bine. La bisericile al c ror pronaos are dou cupole (ca la Sucevi a i Sf. Gheorghe din Suceava), pe una se zugr ve te Sf. Fecioar , iar pe cealalt Botezul ori Sf. Treime sub forma Filoxeniei lui Avraam. Pe pandantivi se zugr vesc chipuri de ierarhi, melozi i imnografi (Sf. Ioan Damaschinul, Cosma Melodul, Iosif Imnograful, Teofan la Humor, Sf. Ioan Damaschinul, Ioan Cucuzel, Eftimie i Macarie la Sf. Gheorghe, Suceava). Pe arcurile transversale ale bol ilor se zugr vesc chipurile de sfin i n medalioane, uneori prooroci sau stiliz ri de plante. Pe zona de sus a pere ilor (inclusiv timpanele) de deasupra u ilor, se zugr vesc sinoadele ecumenice, Acatistul Sf. Fecioare la P rh u i, uneori Deisis. Pe zona de jos a pere ilor se zugr vesc de obicei sfin ii din Mineie (Sinaxarul), n ordinea anului bisericesc (ncepnd cu luna septembrie) i n limita spa iului r mas liber - scene din via a i minunile unor Sfin i prefera i ai evlaviei ortodoxe ori Sfntul ca re este patronul bisericii respective,
130

precum i chipuri de c lug ri i mari pustnici. Ca i n naos, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare, cu ct ne apropiem de zilele noastre, n bisericile, mai vechi (zugr vite pn pe la nceputul sec. XIX), mai ales n cele din Moldova, ilustrarea Mineiului (Sinaxarului) ocupa cel pu in o jum tate, sau m car o treime din suprafa a pere ilor; figurile sfin ilor i scenele de mucenicie erau n general mici, numeroase i de o execu ie foarte ngrijit n am nunt, ncepnd chiar de pe la sfrsitul sec. XVI (n unele din bisericile moldovene), aceste figuri i tablouri cresc treptat n propor ii, ca i spa iul gol dintre ele, mic orndu-se ca num r n aceea i m sur i reducndu-se la cteva portrete de sfin i i - mucenici care poart n mini sau snt nso i i de instrumentele (emblemele) muceniciei lor, suli a cu care au fost str pun i, sabia cu care li s -a t iat capul, roata pe care au fost tra i, floa rea muceniciei i a biruin ei .a.m.d. Exonartexul sau pridvorul corespunde fos tului atrlum al bisericilor de odinioar i este partea din fa a intr rii de apus a bisericilor ortodoxe. Pictura din exonartexul deschis nu se f cea dect pe peretele lui de r s rit, adic unde era intrarea n pronaos; aceast pictur era n leg tur cu pictura de pe suprafa a exterioar a pere ilor bisericii. Cnd exonar texul s-a nchis, pictura lui s-a extins i pe suprafe ele pere ilor de Apus, Nord i Sud. Iconografia exonartexului cuprinde elemente care, l a bisericile lipsite de exonartex, figureaz n pronaos. La bisericile care au turle sau bol i deasupra exonartexului sus, pe calota turlei se zugr ve te chipul Maicii Domnului ori al lui Iisus Emanuel, nconjura i de ngeri i prooroci, iar pe pere ii verticali se zugr vesc scene i figuri din istoria sfnt a Vechiului Testament, chipuri de sfin i martiri, c lug ri i cuvio i, sinoade ecumenice, Acatistul Sfintei Fecioare, scara din visul patriarhului Iacob (Facere 28, 10 i urm.) ori Scara Sfntului Ioan Sc rarul (Scara Paradisului), v mile v zduhului, drumul sufletului spre cer .a. Pe peretele de r s rit al exonartexului (la intrarea n pronaos), ocup un loc de seam n toate bisericile Scena celei de a doua veniri a Domnu lui nostru Hsus Hristos sau a Judec ii din urm , care este tema principal i caracteristic a iconografiei
131

exonartexului. Panoul iconografic al judec ii din urm ncadreaz ambele p r i ale u ii de intrare a bisericii, ca un grav avertisment menit s aminteasc tuturor celor ce se apropie de sfntul loca sfrsitul omului i al lumii i cele ce ne a teapt dup moarte. Tipul iconografic al Judec ii din urm e inspirat n general din tex tele i a doua venire a eshatologice ale Sf. Scripturi, ca de ex. proorocia lui Daniel (7, 9-10), informa iile date de Sf. Apostol Pavel Tesalonicienilor despre nvie rea general Domnului (I Tesaloniceni 4, 13-17 Mntuitorul nsu i (Matei 25, 31-46). n registrul cel mai de sus al compozi iei, Dumnezeu Cel Vechi de zile, ntre doi ngeri zburnd. Deasupra, n partea de sus a tabloului i la mijloc, figureaz grupul Deisie, nconjurat de sfin ii apostoli, a eza i pe scaune: ase de o parte, ase de alta (comp. Matei 19, 28 i Luca 22, 30); dedesubt e nf i at tronul gol al Judec ii pe care se vede uneori Evanghelia, a ezat ca pe un altar sau instrumentele Patimii, inclusiv Crucea, n fa a tronului ngenuncheaz uneori A dam i Eva. Uneori deasupra tronului Etimasiei plute te porumbelul Sf. Duh, ngeri, narma i cu l nci, formeaz garda stnd napoia Tronului Judec ii. Uneori n centrul tabloului figu reaz Hristos, nconjurat de tripla lumin necreat a Taborului sau de nimbul obi nuit, iar alteori El e nf i at venind pe norii cerului (Matei 24, 30). Rotocoale de nori din care se ridic chipuri de profe i, martiri, episcopi, apar n partea sting a tabloului, dedesubt e raiul, nchis ca o cetate medieval cu ziduri fl ancate de turnuri, n untrul raiului (cet ii) se v d: Sf. Fecioar ntre doi ngeri, n atitudine de adorare, tlharul cel bun r stignit pe crucea din dreapta Mntuitorului (Luca 23, 43), patriarhi din Vechiul Tes tament, cele cinci fecioare n elepte, iar pe dinafar , se v d plngnd cele 5 fecioare nen elepte (Matei 25, 1-12). n partea dreapt a tabloului snt reproduse alegorii: ale templului din Ierusalim, ale p mntului i m rii, apoi Moise cu un grup de evrei, mna lui Dumnezeu care ine balan a cu care cnt re te faptele oameni lor; un minuscul personaj gol, nf i nd sufletul celui judecat, apare ntre talerele balan ei, supravegheat de ngeri i demoni
132

i II Tesaloniceni 1, 7-10), viziunile din

Apocalips (cap. 6, 12 i urm.) dar mai ales descrierea Judec ii din urm , f cut de

care asist la cnt rire. Tot n dreapta, n partea superioar a tabloului, n dreapta Mntui torului, snt cetele drep ilor (cei ale i i binecuvnta i), n stnga Lui, snt cei osndi i pentru p catele lor (Matei 25, 31-38). De sub tronul judec ii sau de sub picioarele Mntuitorului, Judec torul cel drept, porne te un fluviu de foc, n care se chinuie cei osndi i i ngerii cei r i, care cad nghi i i de gura c scat a iadului, nf i at n chipul unui balaur nfrico tor. Grupele de personaje reprezentate aici, apar uneori m rite i se pot distinge: evreii condu i de Moise, eretici, armeni, e tiopieni, monofizi i, nestorieni, latini (catolicii); la Vorone apare i o ceat de turci i t tari mbr ca i n, costume bizantine (cum purtau i boierii romni), avnd pe cap turbane i un fel de c ciuli albe, un turc are chiar o p l rie, iar c petenia t tarilor, o c ciul cu margini de blan . To i ace tia privesc spre Hristos, ei nu snt chiar n iad ci li se rezerv un loc special, n apropie rea acestuia (iadului). n cadrul panoului iconografic al judec ii se disting motive realiste, avnd colorit local: la Vorone este zugr vit o scen ce arat clipa ie irii sufletului; moartea unui drept, supravegheat de un nger care i prime te sufletul. La picioarele muribundului se vede chipul lui David care cnt din harf (I Samuel 16, 23), spre a u ura ie irea sufletului. David poart coroan romne ti, ar miu la fa trmbi i tiar de prooroc i mp rat; n jurul capului are nimb, dar, prin mbr c minte i rest, seam n cu un l utar din inuturile i cu harfa, ca o cobz l ut reasc , n col ul de sud al pa noului, dincolo de vlv taia de foc a iadului, se vede i ngerul care va suna din la vremea de apoi (I Tesaloniceni 4, 10) i care, dup Erminie, va fi arhanghelul Mihail. Trmb a ngerului e asemenea unui tulnic ciob nesc. La sunetul trmbi ei mor ii ies din morminte iar cei care au fost nghi i i de fiare snt reprezenta i ie ind din pntecele fiarelor. Scara mntuitoare de suflet i suitoare la ceruri, cum o nume te Erminia, adic Scara Sf. Ioan Sc rarul (Scara spiritual a des vrsirii) i tema V milor v zduhului snt strns legate de tema judec ii din urm , decornd fie exonartexul, fie suprafe ele vecine ale zidurilor exterioare laterale. Scara e nf i at astfel: n cer se vede Hristos
133

nv luit ntr-un nimb; o scar pleac de la p mnt (uneori se vede jos o m n stire) i se sprijin de poarta deschis a cerului. Fiecare treapt a sc rii denume te un p cat de care s te lepezi, sau o virtute pe care trebuie s-o nsu e ti, spre a putea nainta pe urcu ul des vrsirii. Oamenii (de obicei c lug ri), ajuta i de ngeri care zboar lng ei, urc greu treptele sc rii; cei care ajung pn sus snt primi i n cer, cu bucurie, de Hristos care ine bra ele ntinse, Cei p c to i cad de pe treptele sc rii direct n iadul care-i nghite cu l comie n gura enorm , ce st mereu deschis . Tabloul Sc rii e ncadrat uneori de Sf. Ioan Sc rarul (cu un rulou n mn ) i de alegoria mor ii cu coasa n mn . Tema V milor v zduhului de inspira ie folcloric nu apare dect n bisericile moldovene ti (Humor, Moldovi a, Arbore, Vorone ) i e legat cu tema judec ii din urm . Tabloul arat un turn cu scar interioar i 20 de balcoane, nchipuind v mile la care ngeri i diavoli fac de straj . Sufletele urc spre cer trecnd prin fiecare vam unde ngerii i diavolii le judec faptele, care apar scrise pe ni te rulouri, pe care le poart cu sine fiecare. Pe timpanul u ii de intrare (deasupra) a bisericii, n pronaos, sau pe frontispiciul bisericilor mai noi se picteaz icoana hramului. Tot acolo se pune de obicei Pisania sau inscrip ia n care se arat toate datele legate de biserica respectiv . Pictura exterioar (pe suprafa a de afar a pere ilor bisericii) se face de obicei ntr-unul sau dou iruri de mici panouri sau medalioane rotunde care nconjoar partea superioar a zidului, imediat sub strea in bisericii sau sub corni , pentru ca pictura s fie protejat mpotriva ac iunii dis trug toare a razelor solare, a ploilor i z pezilor, n aceste panouri se zugr vesc chipuri de filozofi sau n elep i antici, sibile, profetese p gne ori chipuri i personaje din Vechiul Testament (Noe, Natavi, Avraam, Isaac, Iacob, Iosif i fra ii s i, chipurile unor judec tori ca Ghedeon, Samson, Samuil, .a. Iesei, David, Solomon, Ezra, Neemia, fra ii Macabei .a.), ori scene din Vechiul Testament care n-au fost pictate n pronaos sau pridvor (crea ia lumii, a primilor oameni, Adam i Eva n paradis, alungarea lor din rai, blestemul, Jertfa lui Cain i Abel, Noe, potopul, Moise, Ie irea din Egipt, trecerea prin Marea Ro ie i pustia Sinaiului, a ezarea n Canaan, cucerirea Ierihonului, ispr vile lui
134

Samson, zidirea templului .a.). Acolo unde r mne loc, pe peretele de apus, n partea de sus se zugr vesc n asemenea medalioane i chipuri de sfin i, spre a fi v zute de credincio i.

Tipurile iconografice din pictura bisericeasc ortodox

Tipurile iconografice, adic reprezent rile n pictur ale personajelor i faptelor semnificative, cuprinse n Istoria sfnt a Bisericii cre tine, snt expresia i rezultatul unei evolu ii a artei picturale biserice ti, ncepnd din epoca paleocre tin pri spre sfrsitul sec. XVI, socotit r stimpul de formare a iconografiei cre tine. Dac , la nceput, temele picturii cre tine erau ilustrate prin simboluri (crucea n primul rnd) i transcrieri de texte sfinte (ca psalmii), treptat, dup sec. IV ndeosebi, tematica se mbog e te, datorit att cercet rii l coment rii c r ilor sfinte, cit si nregistr rii realit ilor istorice ale vie ii Bisericii cre tine mereu mbog it cu personaje i fapte memorabile. Ca urmare, se impune formarea unor programe iconografice pentru selectarea i rnduirea acestor teme, programe, care vor deveni normative pentru crearea i men inerea unui spirit unitar n iconografia cre tin , a R s ritului n special. Chiar dac spiritul na ional si-a impregnat amprenta n i Sfnta Tra di ie, ncepnd i o motiva ie, bisericile r s ritului, totu i, n mare, acest spirit si-a p strat unitatea. Tipurile iconografice se bazeaz pe Sfinta Scriptur att dogmatic , ct i istoric . a. Reprezentarea Mntuitorului n iconografie s -a f cut de-a lungul timpului, att sub form de simboale, ct i sub forma portretului, adic reprezentarea direct . Simboalele au fost un mijloc de reprezentare folosit de cre tini, mai ales n primele veacuri, .n epoca persecu iilor mpotriva Bisericii cre tine Cre tinii se recuno teau ntre ei prin simbolul folesit pentru reprezentarea Mntuitorului: desenul
135

cu reprezentarea Mntuitorului, n iconografia cre tin totul are o baz

unui pe te, al imui miel, al vi ei de vie, si chiar Pas rea Fenix, simbol al rena terii la p gni, devenit pentru cre tini simbolul nvierii Domnului. Simbolul mielului i al vi ei de vie se bazeaz pe texte din Sfnta Scriptur . Mielul ca element de jertf este numit de Sf. Ioan Botez torul cnd l arat Dumnezeu, Cel ce ridic propov duirea nv pe Mntuitorul: Iat mielul lui p catul lumii. Iisus nv torul, referindu -se la

turii Lui, se .compar alegoric cu butucul vi ei: Eu snt vi a,

voi ml di ele. Cel ce ramne n Mine si Eu n el, acela aduce road mult , c ci f r Mine nu pute i face nimic. Aceste reprezent ri sim bolice, zugr vite de primii cre tini pe pere ii catacombelor, snt completa te de alegoria bunului p stor despre care vorbesc Vechiul i Noul Testament si care era o prefigurare a Mntuitorului: Eu snt P storul cel Bun... i sufletul mi pun pentru oi. Sub acest chip e reprezentat Iisus, se crede c , chiar din sec. I, n catacomba Domitilei de la Roma. E nf i at sub chipul unui tn r, f r barb , cu p rul l sat pe umeri, fie nconjurat de oi, fie purtnd pe umeri o oaie. n afar de reprezent rile alegorice, Iisus mai apare in frescele cata combelor Pretextat i Calist, datin din sec. II i n reprezent ri directe n diferite scene evanghelice : n Convorbirea cu Samarineanca are chipul unui b rbat matur, cu barb ; n alte scene e nf i at tot ca tn r, f r barb ; reprezent rile se nmul esc n veacurile urm toare cnd ar tarea direct , portretul, se va generaliza. De altfel, Sinodul trulan de la 692 prin canonul 82, prevede chiar interdic ia de a mai picta pe lisus sub form de simbol, n locul mielului s-a hot rit pictarea fe ei, a chipului real, uman al Mntuitorului, pentru ca prin aceasta s privim m rirea smeririi lui Dumnezeu-Cuvntul, si s fim c l uzi i spre aducerea aminte de vie uirea lui n timp, de patimile si de moartea lui. Canonul f cea aceast precizare, pornind de la icoanele n care era reprezentat Sf. Ioan Botez to rul cu chip de om, ar tnd cu un, deget spre Hristos reprezentat simbolic n chip de miel. Se stabile te necesitatea concordan ei dintre canon i Sf. Scriptur , adic ntre realismul istoric i cel simbolic, precum si interzicerea unor reprezent ri profane care ar mai fi amintit de vechile ceremonii p gne. n iconografia cre tin apar dou reprezent ri ale Mntuitorului, des pre care
136

tradi ia spune c dateaz chiar din vremea Sa. Snt icoanele ne f cute de min : n frama Sfintei Veronica i icoana Craiului Abgar al Edesei, n multe biserici, acolo unde spa iul permite, se asaz pe catapeteasm , n registrul de jos al icoanelor (praznice mp r te ti) i icoanele mp r te ti, ntr -un mic spa iu n mijlocul irului (sub icoana central ), icoana cea nef cut de mn a Domnului (sudariul sau mahrama (n frama) Sfintei Veronica) ori icoana de pe c r mida Craiului Abgar al Edesei. Aceste icoane nef cute de mn le mai g sim si pe suprafa a arcurilor mari care sus in turla intre pandantivi. La mijlocul pandantivilor : spre r s rit e chipul de pe n frama Sf. Veronica (sudariul), iar n partea de apus e chipul nef cut de min de pe c r mida craiului Abgar al Edesei. loarea) este astfel nct cu greu se poate descrie (dac are culoarea vinului sau este n floarea unei alune timpurii). Fruntea lui este lung rea i neted , ochii i snt (c prui i foarte) vioi ; obrajii (f r nici o meteahn ) snt plini de rumeneal (foarte pl cut ); nasul i gura (snt f cute) cu bune m suri ( i f r cusur). Barba, avnd fa a (culoarea) ca p rul capului (este destul de) deas si desp r it (n dou ) iar lungimea i este de un deget Fizionomia lui este nobil si delicat . Chipul lui are blnde e si oarecare seriozitate (nct de la prima vedere atrage dragostea i respectul). n cele trei p r i ale bisericii ortodoxe, pronaos, naos si altar, d omin reprezent rile iconografice ale Mntuitorului n cadrul activit ii atribute lor Sale: n altar, n scena dumnezeie tii liturghii mp rt ind pe apos toli, e reprezentat ca mare preot sau arhiereu ; n naos, n cupola cea mare a Bisericii e Pantocrat orulAtot iitorul, mp rat i St pn al lumii; n pro naos i exonartex este nf i at Emanuel nconjurat de ngeri i profe i, anun nd activitatea lui de profet sau nv scena judec ii din urm n toat str lucirea slavei Sale. In pictura altarului, n scena mp rt irea Sfin ilor Apostoli (Cina de tain sau Liturghia arhiereasc ) nvesmntat ca arhiereu, Mntuitorul, n fa a Sfintei Mese (cu fa a spre privitorul scenei) este reprezentat slujind i dnd sfin ilor s i apostoli de o parte Sfntul Trup, iar de alta Sfntul Sin -ge. (Mntuitorul poate fi reprezentat n aceast scen de dou ori: o dat orientat spre grupul de apostoli din dreapta Sa, a
137

tor. La a

doua venire cu toate atributele, si acela de Mare Judec tor, lisus e repr ezentat n

doua oar orientat spre grupul apostolior din stnga Sa). Grupul din sting , care are n frunte pe Sf. Petru, prime te Sfntul Trup ; grupul din dreapta, avnd n frunte pe Sf. Ioan, prime te Sf. Snge. Aceast scen a mp rt irii Sfin ilor apostoli apare zugr vit n altar i n bisericile cele mai mici, deoarece ea ilustrea z momentul mp rt irii clericilor de c tre arhiereu, la liturghia arhie reasc , adic un ritual liturgic care se s vr e te numai n altar. Acolo unde spa iul permite, se poate picta n altar, s ub registrul care reprezint Cortul M rturiei (de sub medalionul central cu Maica Domnului) si deasupra registrului ce reprezint irul episcopilor, scena cu Dum nezeiasca Liturghie sau Liturghia ngereasc ; dac n altar spa iul e mic, scena aceasta se pi cteaz pe pere ii turlei celei mari (cu Pantocratorul) de deasupra naosului. Mntuitorul e nf i at n centrul compozi iei slujind ca mare arhiereu (nconjurat n dreapta si n stnga de ngeri-preo i i diaconi), n atitudine de mi care i purtnd c tre altarul (Sfnta Mas ) din centrul tabloului ori discul i potirul cu Sfintele Daruri (ca la vohodul mare al liturghiei arhiere ti) ori Sfntul Epitaf, simboliznd trupul mort al Domnului (ca la procesiunea nconjur rii bisericii cu Sfntul Epitaf la Prohod ul din Vinerea Sfintelor Patimi). Reprezentarea lui Iisus-mp rat, n icoana Pantocratorului din "absida turlei mari de deasupra naosului, l nf i eaz ncadrat ntr -un medalion rotund, nconjurat de un curcubeu ; este zugr vit bust, cu figura clasic (p relung , p rul lung, avnd c rare la mijlocul cre tetului, ochii mari, sprncene drepte, nas prelung, gura acoperit n partea superioar de musta a ce se une te cu barba rotund , scurt , ce -i ncadreaz fa a. Ve -mntul s u, dup moda antic , e o c ma cu multe cre uri, cu mnec strimt ; peste c ma f r guler, strns n jurul griului, are o mantie larg . Fa a e sever , ine Sf. Evanghelie

cu privirea scrut toare si grav . In jurul capului aureola cu cruce i ini ialele Mntuitorului. Binecuvnteaz cu mna dreapt , n mna sting deschis pe care snt nscrise ini ialele simbolice : alfa i omega, prima i ultima liter a alfabetului grec (simboliznd eternitatea i atotputernicia lui Dumnezeu) (Apoc. I, 8). Ca mp rat (atot iitor i iubitor de oameni) este reprezentat i pe icoana
138

mp r teasc din registrul de jos al catapetesmei. Aici apare singur, ca mp rat ori arhiereu, eznd pe tron, ori ca prooroc si nv tor, cu Evanghelia deschis si binecuvntnd. Pe icoan se poate scrie nceputul unei ru g ciuni care se roste te de obicei n fa a ei: Prea curatului t u chip ne nchin m.... Hristos ca mp rat (Christ de majeste) e reprezentat si n tema iconografic numit Deisis, adic rug ciune de mijlocire, implorare.. lisus e a ezat pe tron, ine Evan ghelia nchis si binecuvnteaz (ca la Sf. Nicolae din Curtea de Arge ). El e ncadrat n dreapta de Sf. Fecioar , iar n stnga de Sf. Ioan Botez torul, amndoi stnd n picioare, rugndu -se i mijlocind c tre Mntuitorul, pentru oameni. Tema Deisis are o semnifica ie liturgic evident fiind inspirat din ritualul Proscomidiei, n care, cele dinti miride (p rti cele) de pine, dup scoaterea Sf. Agne , snt aduse n cinstea Sfintei Fecioa re i a Sf. Ioan Botez torul, ca cei mai buni i mai puternici mi jlocitori ai no tri pe lng Mntuitorul; ei ocup cele dinti locuri n ierarhia cereasc , ndat dup Mntuitorul si naintea Sfin ilor ngeri. n bisericile moldovene tema Deisis se zugr ve te de obicei pe pere tele de Apus al naosului n leg tur cu friza ctitorilor; n cele muntene ea se afl de regul pe peretele de nord al naosului, ntre sfin ii militari (Cozia, Snagov, Hurez, .a.) si cum recomand i Regulamentul din 1912 al Sf. Sinod (art. 13). n rndul (registrul) de icoane de deasupra icoanelor atunci rug ciunea Bisericii pentru lume, Sf. Ioan n bisericile ruse ti, Deisis ocup un loc principal n iconografia catapetesmei, fiind tema ei central mp r te ti. Ea simbolizeaz

Botez torul reprezentnd Biserica Legii Vechi, iar Maica Domnului pe cea a Legii Noi, deci unirea jn Hristos a Vechiului i a Noului Testament, plinirea bucuriei ultimului profet - Sf. Ioan nainte Merg torul-, prietenul mirelui (Ioan 3, 29) i ivirea pe p mnt a miresei lui Hristos, Biserica, personificat aici prin Mai ca Domnului. Iisus Emanuel, care nseamn cu noi este Dumnezeu, este repre zentat n pictura din interiorul bisericii la baza turlei celei mari ca una din cele patru nf i ri ale chipului Mntuitorului; lisus-Emanuel e pictat pe latura de nord, plutind pe norii cerului, innd un sul pe care scrie: Duhul Domnului este peste mine, pentru care m 139

a uns s binevestesc... (Isaia 61, l i Luca 4, 18). Numirea Emanuel se g se te la Isaia 7, 14 Se va chema numele lui Emanuel i la Matei l, 28, ngerul vestind n Vis pe Iosif ...se va pune . numele lui Emanuel. Iisus Emanuel este des reprezentat n pictura bizantin , sub chip de copil, fie stnd pe tron, fie n picioare, nconjurat de ngeri care l sl vesc. n pictura exterioar de la Moldovi a n cadrul ansamblului pictural Acatistul Maicii Domnului este reprezentat stnd pe tron, n cer ; o aureol i nconjoar chipul ,de copil; binecuvnteaz intinzndu - i minile, (ngerii l sl vesc, Condacul 9: Toat firea ngereasc s-a minunat de lucrul ntrup rii tale... Potrivit i textului din Epistola c tre Efeseni : Taina cea din veac ascuns si de ngeri ne tiut ... 3, 9 -12). n pictura exterioar (de la Sucevi a i Vatra Moldoyi ei) apare pictat n

medalion, pe zidul de r s rit, deasupra ferestrei la altar, ncadrai de doi arhangheli. Tot copil. Iisus e reprezentat ca ngerul de mare sfat (Isaia 9, 5). n aceast reprezentare e nso it de cuvintele : De la Dumnezeu am purces i vin de la el. E reprezentat n chip de copil dar cu aripi (spre deoseb ire de Iisus-Emanuel, tot copil dar f r aripi) - nimb cruciform. Din pictura simbolic a catacombelor s -a p strat reprezentarea Mntuitorului sub chipul unui miel de jertf sau prunc, a ezat pe Sfntul disc i str juit de ngeri diaconi sau serafimi care l umbresc cu rpide, a a cum fac diaconii la liturghia arhiereasc dup ce sfintele daruri snt aduse de la proscomidiar pe Sfnta Mas (dup Vohodul cel Mare sau Intrarea cu Sfintele Daruri). Reprezentarea simbolic a Mntuitorului n chipul unui miel apare n pretura exterioar pe absida de r s rit a altarului (Vatra Moldovi ei i Sucevi a) n marele ansamblu: Cinul. n centrul celui de al patrulea registru de sus n jos, unde snt nf i a i Sfin ii Apostoli cei 4 evangheli ti si ierarhi purtnd potire, ca subiect principal e pruncul n Potir acoperit peste stelu a pus deasupra, cu un pocrov i pictat deasupra unui miel alb, care se vede 'pe fondul ro u al draperiei, ncadrat de 2 ngeri. Iisus ca judec tor este reprezentat n scena Deisis si n scen a Judec ii din .urm . Este reprezentat n medalion nconjurat de lumina necrea t a Taborului (Sucevi a,
140

Moldovi a) sau de nimbul obi nuit (la Vorone ); alteori e nf i at venind pe norii cerului (R ca) (Matei 24, 30). n ansamblul general iconografic al bisericii i ndeosebi al tmplei, lisus Hristos este reprezentat ca Mntuitor, Dumnezeu al iubirii de oa meni i Dumnezeu ntrupat n diversele Sale ipostaze: ca prunc n ieslea Vitleemului, pe icoana na terii din irul praznicelor mp r te ti, ca om p timitor (pe Crucea R stignirii din vrful Catapetesmei) i biruitor al mor ii (n icoana nvierii). Na terea Domnului o g sim n iconografia bisericilor sub dou forme: Na terea propriu-zis si nchinarea magilor. Na terea ns i se prezint in dou redact ri. Cea din ii apare pe monumentele dinainte de 1580. Fondul tabloului e format de mun i; Sf. Fecioar de vorb . In dreapta, o slujnic preg t e te baia i ine Pruncul. A doua redactare a Na terii apare dup 1580. Peisajul e foarte l r git i s-au amestecat momente diferite (Na terea, Vestirea p storilor i n chinarea Magilor) .ntr-una i .aceea i scen . nchinarea Magilor e reprezentat la Moldovi a i alte biserici din sec. XVI, n trei scene : n prima, se v d venind Magii pe cai albi; n a doua, Magii, n genunchi, ofer darurile aduse lui lisus, pe Care mama Lui, s tind culcat , l ine n bra e; n a treia, ngerul i Magii se despart, pentru a lua drumuri diferite. n ceea ce prive te reprezentarea Patimilor Domnului se disting dou sisteme sau modalit i: Primul e urmat de srbi i ru i n sec. XIV. El reprezint vechea tra di ie a slavilor, de origine capadocian i oriental i se car acterizeaz prin analiza am nun it a suferin elor omene ti ale Mntuitorului, care sint nf i ate n frize mari, ncepnd de la scena mp rt irii Sfin ilor Apostoli, din absida altarului i terminnd tot lng ea. Al doilea sistem apar ine Muntelui Athos. Aici se observ rezerva vechii tradi ii elenistice i bizantine care pune accentul pe ascetic si hie ratic, mai mult dect pe omenesc. nvierea Domnului (Anastasis) se picteaz In bisericile moldovene si bucovinene,
141

i ieslea ocup

centrul. Sf. losif, eznd sau n picioare, se afl n josul scenei, n stnga ; p storii stau

de obicei sub forma pogorrii Mntuitorului la iad (Le limbes), pe peretele; (absida) de nord al naosului (mai rar n altar, ca la B linesli, Pop u i si Moldovi a). Mntuitorul, mbr cat dup moda antic (clasic ) i nconjurat de c aureol de form oval , care mpr tie raze, pogoar la ia d, innd uneori un rulou nchis, n mna stnga, sau o cruce mare, cu dou bra e transversale la cap tul de sus. El ntinde mna dreapt lui Adam. Dou morminte cu pietrele de deasupra date la o parte, din care ies Adam si Eva, care stau n genunchi, unul de-a dreapta i altul de-a stnga Mntuitorului. La picioarele Mntuitorului, se v d por ile sf rmate ale ia dului sau iadul nsu i, nchipuit alegoric, ca un om c lcat n picioare. Pe fundal apar mun i, nd r tul lui Adam i al Evei se v d uneori dou grupuri de personaje diferite, din Vechiul Testament, printre care apar si capette ncoronate. n toate reprezent rile iconografice ale Mntuitorului, potrivit tradi iei picturii bizantine, se vede demnitatea Sa divin , transfigurarea natu rii sale umane i reliefarea divinit ii. Tr s turile sale umane p streaz He surprinse n portretul lui Lentulus pe care 1-a avut ca model Dio-nisie de Furna i l-a consemnat din versiunea l sat de Gherman al Constantinopolului: Trupul lui Dumnezeu-omul e nalt de trei co i, ncovoiat pu in si cu obiceiul purt rilor blnde, chipul are sprncene frumoase,, mbinate la mijloc, ochi frumo i, nas frumos, cu pielea de culoarea griu lui, p rul crlion at i mai degrab b lai ; iar barba i este neagr i degetele preacuratelor lui mini snt potrivit de lungi. Purt rile i snt alese i drepte, ca firea celei ce 1-a n scut ntru omenie des vr it si plin de via a. b. Reprezentarea Sfintei Treimi. Sfnta Treime apare n iconogra fia bisericeasc sub dou forme : 1) Cea dinti e Filoxenia (iubirea de str ini sau ospe ia) lui Avraam, inspirat din ar tarea lui Dumnezeu sub chipul celor trei b rba i la stejarul din Mamvri (Geneza 18 i urm.).. Trei ngeri stau a eza i n jurul unei mese, zugr vi i pe un fond de arhitectur . Uneori Avraam i Sara stau la dreapta ngerului din mijloc care- ine n stnga ca i ceilal i bagheta de aur a ngerilor. Pe mas se v d pini si fructe iar uneori si amfore. Uneori, dedesubtul scenei centrale, in primul plan, se vede un b rbat care junghie taurul cu care Avraam a. preg tit masa divinilor oaspe i (a a de ex. n Nartexul bisericii de la Sucevi a, sec. XVI).
142

Filoxenia poate fi pictat

i n altar cnd r mne spa iu liber la una: din

extremit ile de nord sau sud ale registrului cu cortul m r turiei. Aceast tem din Vechiul Testament o g sim ilustrat n pictura rus n str lucita icoan a lui Rubliov (sec. XV), considerat model iconografic,, Icoana icoanelor. Icoana reprezint sub chipul a trei ngeri pe cei trei oaspe i veni i la Avraam ( Fac. XVIII l-15). Ei formeaz Sfatul cel ve nic, a a cum; stau a eza i n jurul unei mese pe care se afl un potir cu struguri. Cei trei au aripile adunate, capetele nclinate ca n adnc i ndelung medi ta ie. Corpurile foarte alungite si zvelte, nv e mntate n strns lng gt cu falduri si mneci bogate i un fel de tog , clasica inut ,, c ma

aruncata pe-un um r, c znd bogat n falduri pe trup, pn jos i acoperind, numai un bra . Minile lungi fine, sprijinite de mas arat parc p mn-tul. n mna stnga au bagheta lung si sub ire cu care snt zugr vi i, n general, ngerii. Din chipurile lor transpare o lini te ca o r sfrngere din lini tea ve nicei odihne. Capetele nclinate snt nconjurate de aureole. Aripile si aureolele acoper spa i ul parc pentru a centra figurile, l snd abia v zute pe fundal, departe, o construc ie, transpunere sub form depalat a colibei lui Avraam si stejarul din Mamvri, si el nclinat ca de o suflare de vnt. Chipurile Sarei i al lui Avraam snt abia schi ate undeva departe la poalele cl dirii, aten ia pictorului concentrndu -se asupra planului principal al icoanei: prezen a celor trei oaspe i dumnezeie ti. Colori tul icoanei, amestec de ro u purpuriu, albastru dens, liliachiu, roz pal, argintiu i auriul nimb urilor i toat lumina care pare c izvor te din fundal i din ntreaga icoan , totul degaj o stare de bucurie a harului. A doua reprezentare a Sfintei Treimi nf i eaz pe cel vechi de zile, Dumnezeu Tat l (din viziunea lui Daniil 7, 9), sub chipul unui b -trn cu p rul i barba albe, a ezat pe o banc al turi de Mntuitorul, care are chipul unui b rbat tn r, si avnd ntre ei, n l ndu-se n mijloc, Crucea, peste care plute te Sfntul Duh sub form de porumbel. Din gestul de ridicare a minii drep te pe care-1 fac amndoi, Tat l si Fiul, ei par prin i ntr-o convorbire. Astfel snt nf i a i n prima icoan din ansamblul Acatistului Maicii Domnului de pe zidul de sud, cu pictur exterioa r , de la Moldovi a. Pe partea de sui a ovalului, care serve te de fundal crucii i Sf. Duh,
143

se vede un chenar lat de culoare nchis pe care se proiecteaz chipuri de serafimi. Scena aceasta e reprezentat foarte ase m n tor la M n stirea Dragomirna (sec. XVII). Acest mod de reprezentare a fost pus n leg tur cu influen e occidentale ; l g sim ns i pe icoane ruse ti din sec. XVI. Se observ ns , c n bisericile mai noi s-a generalizat reprezentarea Sf. Treimi astfel: Dumnezeu-Tat l a ezat pe norii cerului sub chipul ce lui vechi de zile, b trn, cu plete i barb alb , innd sceptrul in mn , are n dreapta Sa pe Fiul S u, avnd chipul unui b rbat matur; El binecuvnteaz cu mna dreapt , iar cu mna sting ine Sfnta Evanghelie ; deasupra lor plute te sub chip de porumbel Duhul Sfnt, iar ntre ei se afl globul- p mntesc. c. Reprezentarea Sfin ilor ngeri. i n reprezentarea iconografic a ngerilor principala surs de inspira ie o constituie textele biblice i cele patristice, n care ni se vorbe te despre ngeri, ar tndu-se ndeosebi formele sub care ei s-au ar tat oamenilor. Afl m astfel din Vechiul Testament c dup c derea lui Adam n p cat, Dumnezeu 1-a scos din Gr dina Ede nului si a pus heruvimii si sabie de flac r vlvitoare, s p zeasc dru mul c tre pomul vie ii (Facere 3, 23 -24). Chipuri de heruvimi trebuiau s mpodobeasc es tura cortului sfnt, dup porunca Domnului c tre Moise: Cortul s 4 faci din zece covoare... n es tura lor s faci chi puri de heruvimi... Pe capacul chivotului Legii: ...s faci doi heru vimi de aur... (Exod 25, 18). Isaia, n viziunea sa, vorbe te de serafimi: Serafimii st teau naintea Lui... (Isaia 6). n cartea lui losua Navi e vorba de c petenia ngerilor, care apar ca adev rate armate: Eu c pe tenia o tirii Domnului... (5, 13-15). ngerii snt emisarii, purt torii ve tilor divine i slujitorii Domnului re oameni. A a vedem i n Vechiul i n Noul Testament: ngerii snt oare to i duhuri slujitoare, trimi i s slujeasc ... (Evrei 1, .14) ...iat ngerii venind la El, i slujeau (Matei 4, 11) .a. Cel care face o ierarhizare a ngerilor, mp r indu -i n ordine ngere ti, e Sf. Apostol Pavel. Mai trziu Sf. Dionisie Areopagitul des virse te ast mp r ire, stabilind nou cete ngere ti pe care le mparte n trei :ase. Din prima clas fac parte: tronurile, heruvimii i serafimii (ngerii ? f etnici, cei mai apropia i de Dumnezeu). 1. Tronurile
144

sau Scaunele snt reprezentate ca ni te ro i de foc nconjurate de aripi. Aripile snt astfel sezate net s ia forma unui tron mp r tesc pe care se sprij in picioarele Pantocratorului. 2. Heruvimii snt reprezenta i n iconografie sub chipul unor capete de copii ncadrate de dou aripi, pres rate cu mul i ochi. Pe cap poart diademe. 3. Serafimii au acelea i capete ca i heruvimii dar poart trei perec hi de aripi. Cu dou aripi i acoper fa a, cu dou , i acoper corpul si cu dou , zboar . In mini poart ripide cu cuvintele Sfnt, Sfnt, Sfnt, (ca n viziunea lui Isaia, dac snt picta i n tema Sf. Liturghii) sau spad (n teme istorice). In pic turile atonite au trupul ntreg. In viziunea lui Ezechiel serafimii apar cu patru fe e i pentru fiecare, cte patru aripi; fe ele snt: una de om, alta de leu, alta de bou si alta de vultur. Aceste re prezent ri snt numite tetramorfon. Interpretarea ce i se d este c acest trup cu 4 capete ar simboliza n iconografie atributele celor patru evan -gheli ti: Matei-omul, Marcu-leul, Luca avnd ca simbol un cap de bou iar loan un vultur, a a cum i vedem zugr vi i la baza cupolei Pantocrato rului. Serafimii cu cte ase aripi, snt reprezenta i ncadrnd pe Cel vechi de zile (sus inut de doi ngeri n zbor pe primul registru al absidei exterioare de r s rit, n ansamblul Cinul, la Moldovi a i Sucevi a). n a doua categorie intr : domniile, puterile i st pniile, ngeri st pnitori. Au chipuri de tineri, ca heruvimii si serafimii, reprezenta i n ntregime (nu numai bust), mbr ca i cu stihare lungi, ncin i cu orare aurite, innd n mna dreapt toiag de aur, iar n mna stng , pece i rotunde cu monograma lui lisus ICXC. Uneori n loc de sigiliu snt zugr vi i cu un scut sau cu globul p mntese cu monogramul ICXC (Iisus Hristos). A a apar n unele biserici din Ardeal. n grupa (Triada) a II-a snt ngerii executori (cei mai apropia i de oameni) : Incep toriile, Arhanghelii (Arhistratigii) sau C peteniile snt reprezenta i ca tineri o teni, mbr ca i n armur (plato e) i cu sabie, ori suli e i scuturi n mini. ngerii apar mai frecvent n textele Sfintei Scripturi, n Vechiul Testament apar ca tine ri lipsi i de aripi, dar, n iconografia cre tin , ca trimi i ai lui Dumne zeu i vestitori, ei snt ntotdeauna nf i a i purtnd aripi, n toate ipostazele, ngerii snt reprezenta i tineri, mbr ca i n stihare diacone ti, lungi, albe i sub iri, purt nd n mini sabie, ripide rotunde ori octogonale,
145

cu monogramul lui Iisus, ori stlp ri (ramuri) de finic sau floare de crin (ca n reprezentarea Buneivestiri). Hristos nsu i (din proorocia lui Isaia) este numit nger de mare sfat si astfel apare zugr vit n iconografia bizantin i oriental (n exonartex sau n bolta absidei principale) i Iisus i Sf. Ioan Botez torul. n scenele n care apar n preajma lui Hristos i a celui Vechi de zile, ngerii snt zugr vi i ca tineri mbr ca i n ve minte albe lungi acoperind tot corpul, mneci lungi, largi. A a apar n scena Sfintei Liturghii sau n icoana Adormirii Maicii Domnului, n icoa na Pantocratorului apar toate cetele ngere ti, mbr c mintea lor e so lemn , au tunici brodate, mpodobite, snt ncin i cu bru lat, cu un cap t aruncat pe um r iar cel lalt inut pe bra ul drept, n mini poart un disc cu monograma lui Hristos. Pe frunte si peste p r poart diadem , nge rii diaconi de pe u ile diacone ti, snt nve mnta i ca diaconii sau arhi-diaconii, purtnd orar, iar n mini chivote, ripide sau c delni e, n func ie de momentul slujbei la care particip , ngerii snt reprezenta i n cer ilustrnd Biserica triumf toare mpreun cu diferite categorii de sfin i, avnd n mijloc pe Hristos Mntuitorul si Maica Domnului, n ansamblul Cznul pe absida exterioar dinspre r s rit a altarului (la Humor, Moldovi a, Vorone , Sucevi a, Arbore). ngerii ca slujitori-preo i si diaconi la Dumnezeiasca Liturghie snt reprezenta i n pictura altarului sau pe interiorul turlei celei mari (Pantocratorul) n scena Dumnezeie tii Liturghii si n scena mp rt irii Sf. Apostoli (Cina cea de Tain sau Liturghia arhiereasc ), ngerii snt nf i a i stnd n jurul Mntuitorului, purtnd ripide, ori umbrind Sfintele Daruri. ngerii snt zugr vi i n scena Scara Sfntului loan Sc rarul zburind n jurul sufletelor celor ce p esc pe treptele sc rii i-i ajut pe cei drep i s urce. n icoana V mile v zduhului apar da judec tori ai su fletelor ce trec prin cele 20 de v mi, pn s ajung la cer. La fel, n sce na Judec ii din urm (Vorone ) unde arat clipa ie irii sufletului din corp i primirea lui de c tre nger, n aceea i scen ngerii ncadreaz pe Dumnezeu cel vechi de zile (n pictura exterioar , la Vorone , l ncadreaz doi ngeri n zbor, la Sucevi a, Dumnezeu apare ncadrat de 12 ngeri). Tot n registrul Judec ii snt reprezenta i ngeri narma i cu l nci, formnd gard napoia tronului Judec ii.
146

ngeri narma i cu suli i i monograma lui Hristos snt reprezenta i si n pictura exterioar a turlei, n firide apar serafimi si heruvimi (la Probota, Moldovi a, Sucevi a, Vorone ). Arhangheli i ngeri cunoscu i din istoria biblic ori din tradi ie i pomeni i n Sinaxarele Ortodoxe i vedem zugr vi i pe icoane le praznicale, singuri sau n mplinirea unor misiuni pe lng Mntuitorul, Maica Domnului ori sfin i. Arhanghelul Gavriil e zugr vit pe icoana praznical de la 8 noiembrie al turi de Arhanghelul Mihail (fiecare cu nsemnele lor: Gavriil e cu toiagul cu c ruce si cu floarea de crin, ve mnt lung alb, iariaz! cu sabia cu scut i ve mnt de osta roman. Cu floarea de crin apare Gavriil pe icoana Buneivestiri si n pictura u ilor mp r te ti, ca ves-r al Na terii Domnului si n Acatistul Sf. Fecioare (pe pictura extear ) la M n stirea Moldovi a. Pe u ile diaconesti, spre sud, este zugr vit arhanghelul Mihail ca p zitor al raiului. n Biserica Ortodox snt cinsti i nc cinci arhangheli, fiecare fiind reprezentat cu caracteristica misiunii sale: Darahaiil sau Malthiil, e mijlocitor i arhanghel al iert rii. El poart trandafiri pe bra ele ntinse na inte, a implorare; Rafail, arhanghelul vestitor al mor ii i cel care nt re te si vindec bolile i suferin ele, e nf i at ducnd un copil de mn . Arhanghelul Rafail e reprezentat n nartexul bisericii cimitirului din St r.e ti (Vlcea) astfel : Rafail ridic spada mpotriva lui David, care se c -e te. Regele e n inut oficial cu coroan regal . Scena e inspirat din ?s. 50, care se repet la slujba Litiei (Psalmul poc in ei). Uriil, cel ce lumineaz si n elep e te pe oameni, numit i raza focului dumnezeiesc e reprezentat purtnd n mna dreapt sabie iar n stnga par de foc. Su diil sau legudil (lofiil), ine o coroan ; Selafiil sau Salatiil (Zeadkiil) cel e se roag lui Dumnezeu pentru oameni, e zugr vit innd n dreapta ielni a iar n stnga, o luminare aprins . (Cei apte arhangheli pome ni i n Sinaxarele ortodoxe snt reprezenta i n iconografia ortodox n na Soborul arhanghelilor, s rb tori i la 26 martie cnd e men ionat Soborul Arghanghelului Gavril (Sinaxarul din Minei men ioneaz la 11 ianuarie si Soborul celor 10.000 de ngeri). n modul de reprezentare al ngerilor, n pictura bisericeasc , o surs de inspira ie pentru pictori o alc tuiesc i textele liturgice. Astfel, n Liahia Sfntului Vasile, n
147

timpul Cnt rii Cu vrednicie..., preotul rose rug ciunea de tain n care g sim enumerate toate cetele ngere til pe tine te laud ngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, ncep toe, St pnirile, Puterile si Heruvimii cei cu ochi mul i ; ie i stau miur Serafimii cei cu cte ase aripi, care cu dou i acoper fe ele, cuia picioarele, iar cu dou zburnd, strig unul c tre altul cu nencetateiuri, cu laude f r t cere. Chipurile ngerilor au tr s turi umane, dar n iconografie snt totdeauna nf i a i astfel ca tr s turile lor s deseasc umanul, s emane spiritualitate, puritate i pe fa a lor s se ree idealul frumuse ii fizice i spirituale, des vr irea moral , proprieii l or. Sfin ii ngeri apar mai rar reprezenta i singuri n pictura icoanelor portative. Dar, dup cum am v zut, n pictura mural din biserici, Sfin ii eri snt frecvent zugr vi i, fie singuri, fie nconjurnd tronul Dumne tii ori nso ind pe Mntuitorul i Maica Domnului. Astfel, doi ngeri apar, mai totdeauna, ncadrnd chipul Maicii Domnului din bolta absidei altarului, grupuri mari de ngeri apar ca preo i i diaconi n marea fresie tii Liturghii (Liturghia cereasc ) din absida altarului ori la baza turle i mari de deasupra naosului. Ghirlande de ngeri de toate categoriile (tronuri, heruvimii, serafimii etc.) nconjoar n cercuri con centrice chipul Pantocratorului din cupola acestei turle. U ile laterale ale altarului, nchipuind u ile cerului str juite de chipurile celor doi arhangheli : Mihail i Gavriil. Tot chipuri de arhangheli cu sabia de foc n min str juiesc u a de intrare n biseric (n pronaos ori n naos), n marca fresc a Judec ii din Urm , zugr vit de obicei pe fa ada de apus a vechi lor biserici (ori deasupra u ii de intrare n pronaos), ngerii anun sfr - itul lumii cu trmbi e, despart pe cei buni, de cei r i, str juiesc tronul Judec ii .a.m.d. In pictura exterioar a bisericilor moldovene ti, din sec. XVI, ei snt nelipsi i din registrele superioare ale marii fresce numiiu. Cin (ordine, rnduial ), care mpodobe te absida altarului. Ei apar, de asemenea, n toate scenele din istoria biblic n care este mijlocit pre zen a lor (Buna-Vestire, Na terea Domnului, nvierea, n l area la cer etc.). In unele biserici, la capetele arcului cel mare, din partea de apus a naosului, snt picta i doi arhangheli p zitori, unul, la miaz zi i unul, la miaz noapte, care p zesc intrarea n naos. In mini au spad cu inscrip ie. La Mihail : Snt osta u lui Dumnezeu i
148

narmat cu spead ; rostul spadei se explic astfel : n biserica primar , n naos era mormntui martirului peste care s-a n l at Sf. loca . La origine, acolo era si Sf. Mas , a ezat pe mormntui martirului c ruia i era nchi nat biserica respec tiv , i-i ap ra pe cei credincio i. Primele reprezent ri ale Maicii Domnului. Tradi ia atribuie Sfntului evanghelist Luca primele rep rezent ri ico-ice ale Sfintei Fecioare. Originalele acestora nu s-au p strat dar se :lc c ele au servit ca prototipuri pentru iconografia de mai trziu. Ceea ce s -a putut cunoa te ns au fost frescele din catacombele din prejurimile Romei. Cele mai vechi i cele mai numeroase fresce re; n tind pe Sfnta Fecioar s -au descoperit n cimitirul (catacomba) Priscila care pentru aceasta a si fost numit cimitirul sau Catacomba M riei. Una din aceste fresce, datnd din prima jum tate a sec, al II -lea, reprezint pe Maica Domnului al ptndu-si pruncul. Lng ea, n picioare ,d, e un prooroc care arat -o stea. Tot aici mai snt dou reprezent ri Sfintei M ria : Bunavestire i nchinarea magilor, n prima scen , M ria st pe scaun iar lng ea, n picioare, e Sf . Arhanghel sub chipul unui tn r f r aripi, n a doua, e a ezat pe un tron, innd Pruncul pe ge iar magii i ofer daruri. Scena subliniaz vrednicia ei ca maic c lui Dumnezeu. Aceast scen era des reprezentat (s -au g sit reprezen-; din sec. II-IV) i constituia o s rb toare special cum mai e i azi n a apusean . Magii au fost considera i primii reprezentan i ai Bi-irii cre tine proveni i dintre pagini. Reprezentarea nchin rii magi vede in sec. VI n mozaicul bisericii Sf. Vitalie din Ravena, cusu t riantia mp r tesei Teodora, n scena n care ea i mp ratul Justi -aduc daruri la Hristos, repetnd ntr -un fel slujirea adus de craii de R s rit. Deseori Sf. Fecioar era reprezentat singur ca Orant . Pe numeroase vase liturgice, g site n catacom be, erau reprezenta i al turi de Sf. Fecioar i apostolii Petru i Pavel, sau mama ei, Sf. Ana, ceea ce sublinia nsemn tatea Maicii lemnului ca naintestat toare n fa a lui Dumnezeu. Din sec. V nainte, unii scriitori cre tini, baza i pe tradi ia veche , p strat pn la ei, au c utat s formuleze descrieri literare ale chipului trupesc i sufletesc al Maicii
149

i locul

unde se s vr e.a liturghia; sabia ngerului l p zea de cei ne credincio i (neboteza i)

Domnului. Una dintre acestea, transmis pn la noi este a lui Epifaniu (sec. IV): n toate era plin de demnitate i serioas , vorbea pu in i nu mai cnd trebuia; bucuroas la ascultare i binevoitoare ; cinstea pe to i si se pleca n fa a tuturora. De statur mijlocie, de i unii zic a fi (fost) de trei co i. (Fa a o avea, nici rotund , nici ascu it , dar mai prelung ); chipul (i era) de culoarea griului, cu p rul (ascuns) g lbui ; cu ochii (vioi si cu ra i) avnd (n ei) nuan e g lbui (tocmai de culoarea olivelor) cu sprncenele (arcuite) lungi (si pu in negre) ; nasul (ceva cam lung), cu n rile mijlocii, iar buzele trandafirii; cu minile prelungi i degetele asemenea. i n fine, toat fiin a ei era simpl , f r de mndrie sau vreo mpodobire omeneasc , ci smerit , nepref cut i f r de prihan , cu mbr c minte cuviincioas , iubind ve minte numai cu un fel de vopseal , (dup cum) omoforul care se afl n biserica ei (ce este n Chalkopatrii) o m rturise te. ( i afar de acestea... mai presus de toate, era ntrnsa mult frumuse e divin ). a) Tipuri de icoane. Tipurile de icoane atribuite Sf. Evanghelist Luca si pe care le-ar fi pictat dup Cincizecime, se crede c snt : 1. Maica Domnului, Hodighitria sau c l uzitoarea (c l uz , ndrum tor) n care e reprezentat cu pruncul n bra e, amndoi stnd cu fa a Spre cel care prive te. b) A doua reprezentare e tipul Glykofilusa dulce -iubitoare. Pruncul e strns lipit cu fa a lng obrazul Maicii Domnului, pe care o mbr i eaz . Chipul mamei e ndurerat, prevestind suferin ele viitoare ale Fiului. c) n unele icoane Maica Domnului e nf i at f r prunc, singur , n chip de Orant . Apare n Deisis rugndu-se Mntuitorului, pentru omenire. Icoanele atribuite Sf. Ev. Luca (vreo zece n Rusia si alte 21 la Athos i n Occident) nu snt dect tipuri transmise dup originalele lui Luca. De ex. din tipul Glyko ilusa Duio ie (Dulce-iubitoare) nu se cunosc dect exemplare datin din sec. X. Tipul Hodighitria (c l uzitoarea) s -a p strat n reprezent ri provenind din sec. VI. n afar de icoanele atribuite Sf. ev. Luca, tradi ia vorbe te de un ip nef cut de min al Maicii Domnului. Sf. Petru i Pavel, f cnd multe convertiri n pra ul Lida (Diosopo-lis), de lng
150

Ierusalim, au rugat pe Sf. Eecioar s vin la sfin irea bise ricii. Ea le-a promis, trimi ndu-i napoi la Lida. Aici au g sit pe un perete (sau o coloan ) zugr vit chipul Maicii Domnului, n sec. VIII Sf. Gherman, patr. Constantinopolului, c l torind la Lida a f cut o copie dup icoana cea nef cut de mn , pe care n timpul prigoanei iconoclaste a trimis-o la Roma. Dup ncetarea iconoclasmului, icoana a fost adus la Constantinopole. De aceea s-a mai numit si roman . Se nume te icoana Maicii Domnului din Lida. Se s rb tore te la 26 iunie. Textele liturgice confirm tradi ia c Sf. Ev. Luca este primul care a pictat icoanele Maicii Domnului. Astfel este slujba utreniei, din ziua de 26 August, cnd s e pr znuie te icoana Maicii Domnului din ora ul Vladimir (Vladimirskaia), care apar ine tipului Duio ie. In prima piasn a canonului se consemneaz numele ev. Luca: Zugr vind prea Cinstitul t u chip, dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a nf i at pe Ziditorul a toate pe bra ele tale. Tot din textul liturgic afl m despre icoana cea nef cut de mn , din care o copie se afl n Rusia n ora ul Kazan. Praznicul icoanei numit (Kazanskaia, se s rb tore te la 22 oct.). In slujba zilei se arat pe scurt originea ei : Dumnezeie tii apostoli cu mare glas binevestind cuvntul Evangheliei lui Hristos au zidit o dumnezeiasc biseric n numele t u prea sfnt, N sc toare de Dumnezeu i au venit la tine, st pn rugndu-te s vii la sfin irea ei. Iar tu, o Maic a lui Dumnezeu le -ai spus: merge i n pace si eu voi fi cu voi acolo, Iar ei mergnd, au aflat acolo pe stlpul Bisericii tale, St pn , asem narea chipului, zugr vit prin puterea dumne zeiasc a Canonului. n afar de tipurile Hodighitria i Glykofilusa, care snt cele mai cu 7 noscute i cele mai r spndite att prin icoanele murale ori mobile, un alt tip iconogra fic este al Maicii Domnului al ptndu- i pruncul (Galactotro-fusa, hr nitoarea cu lapte), a a cum am v zut-o reprezentat n frescele din catacomba Priscillei (sec. II) ; un exemplar vechi al- acestui tip s-a aflat ntr-o fresc din Saqqara (Egipt) datnd din sec. VI. n secolul al VI-lea icoanele mariale deveniser foarte r spndite. i n Apus se aflau n acest timp cteva reprezent ri ale Sfintei Marii cum este Fecioara Oranta
151

v zndu-l s-au nchinat ie i au preasl vit pe Dumnezeu... (Se -dealna cnt rii a treia

(rug toare) din cimitirul Sf. Agnes din Roma si din biserica Sf. M ria Maggior e, sau de pe por ile Sf. Sabina (cea de la intrare). O astfel de icoan se afl la Muntele Athos la M-n stirea Vatopedi sau Iviron, vestit mai ales prin legenda de care se leag . n chip de Oranta apare n iconografia ortodox Maica Domnului Platytera (rug toarea) din cnt rile Penticostarului: Ar tndu -te mai cuprinz toare, mai m rit dect cerurile. Fecioara curat ai nc put trupe te pe Dumnezeu cel necuprins i l -ai n scut spre mul umirea tuturor celor ce te laud pe tine cu credin nendoit (Din slujba Duminicii Orbului, cnt. 9 Stihira de la i acum...). Este repre zentat bust, cu minile ridicate din ndoitura cotului, cu palmele desf cute n l ate spre cer. Are chipul ndurerat, cu privirea grav concentrat n rug ciune. Mafarionul (v lul ) care-i acoper capul cade n falduri peste frunte, peste umeri si trecnd pe sub bra ele ndoite i acoper trupul. Pe frunte si pe umeri str lucesc stele, care-i mpodobesc ve mntul, subliniind demnitatea si m re ia chipului. Rezemat de pieptul Fecioa rei, drept privind n fa ca i Ea, st Mintuitorul copil, Iisus - Emanuel i El avnd bra ele ntinse i pu in n l ate, binecuvinteaz . Are acela i chip grav, concentrat. De o parte i alta a capului n josul aureolei snt scrise ini ialele : IC XC i la Maica Domnului MP Ou. Italienii zic Madona. A a apare pe bolta pronaosu lui la Vatra Moldovi ei. i la fel, ca rug toare, cu Hristos n medalion pe piept, o vedem la Humor. Ea e ncadrat de ngeri, arhangheli, prooroci, ierarhi, sfin i. Proorocii fac un cerc i par a dansa. La extremit i apar melozii cu suluri n mn pe care snt scrise imne nchinate Maicii Domnului. La Sucevi a i alte monumente din Moldova, sec. XVII apare frec vent pictat ca rug toare, cu Hristos n medalion pe piept. E nconjurat de ngeri i serafimi. Pe pandan ii calotei snt reprezenta i sfin ii melozi Cosma din Maiuma, Mitrofan, Teofan, Joan Damaschin i al ii. La Hurez apare tot n nartex aceea i reprezentare a M riei Platytera pe calota turlei. E ncadrat de trei arhangheli innd monogramul lui Hristos si cuvintele De tine se bucur (cuvinte din Axionul Liturghiei Sf. Vasile cel Mare). irul de ngeri, sfin i, cuvio i drep i care o ncadreaz se ndreapt : spre poarta cet ii unde se afl biserica.
152

M ria rug toare (oranta) i mijlocitoare apare n 'tenia Deisis, n Pan tocrator i pe catapeteasm . Apare i n scena Judec ii din urm n in teriorul raiului, reprezentat ca o adev rat cetate cu turnuri. Reprezen tat la fel, numai bust, apare ntr-o scen din Acatistul Maicii Domnului, n icoanele mobile apare reprezentat mai mult bu i, inndu- i pruncul pe bra ul sting. Inscrip ia (Maic a lui Dumnezeu) apare totdeauna pe acest tip de icoane. Cel mai r spndit tip de icoan a Sfintei Marii este acela de Maic a lui Du mnezeu cu pruncul n bra e. Ea pune un bra pe um rul copilului care binecuvinteaz cu dreapta. A a apare pe bolta altarului i pe cata peteasm . Reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul n bra e i are ori ginea prin sec. V, n timpul discu iilor mariologice provocate de erezia lui Nestorie si cea a lui Eutihie. Ca Maic a lui Dumnezeu, cu pruncul n bra e, e pictat i bust i stnd pe tron. Pe bolta altarului apare n ntregime, stnd pe un tron, ncadrat de ngeri, inndu - i pruncul a ezat pe genunchi si cu bra ul sprijinit pe um rul lui (cum se vede la Humor) sau cu ambele mini (a a cum apare la biserica domneasc de a Arge ) ; mai simpl e icoana de pe catapeteasma unde apare bust i cu pruncul n bra e. Rareori se v d n jur ngeri. Una dintre cele mai vechi tipuri de pe iconostas se afl la Athos Precista cea cu trei mini atribuit lui Ioan Damaschin. Se crede c e un prototip r mas dup o icoan pictat de Sf. Ev. Luca. Tot la Athos se afl o icoana Maicii Domnului cu pruncul, pictat n absida altarului numit Eleusa-milostiva milostiva care a plutit peste mare. Iisus n bra ele Fecioarei binecuvinteaz . Icoana e ocrotitoarea ma rinarilor (vezi Mineiul din August). Pe bolta altarului este zugr vit i ca mp r teas a cerurilor pur -tnd pe cap coroan , eznd pe tron i nconjurat de ngeri (a a cum se vede la biserica Sf. Ecaterina i Domni a B lasa s.g. din Bucure ti). i pe catapeteasm apare astfel, dar numai bust. Intr-o min reprezentat ine un scep tru, n jur snt ngeri (ca la Sf. Ecaterina). E i cu chipul zugr vit de Apocalips: uneori pe ab sida altarului

nve mintat cu soarele, luna era sub picioarele ei si pe cap purta cunun de dou sprezece stele. (Apoc. 12, 1). n unele biserici cu pictur din sec. XVIII i XIX, mai ales n Transilvania este
153

reprezentat o tem specific Apusului i anume tema n coron rii M riei care s-a extins i n ara Romneasc nceput din sec. XIX. Sf. Fecioar e ncoronat de Sfnta Treime (reprezentat de Dumnezeu Tat l, b trn, cu barba alb cel vechi de zile, de Mntuitorul i ntre ei Sfntul Duh, simbolizat printr -un porumbel alb), ncoronarea M riei de Sf. Treime e zugr vit si pe bolta pronaosului la biserica. Sf. Ecaterina unde scena arat pe Dumnezeu Tat l sprijinindu -se (cu mna sting de globul p mntesc), ine cu dreapta o coroana mp r teasc , Hristos cu crucea n mna dreapt sprijin cu mna sting coroana ; sub co roan st ngenuncheat Maica Domnului. Deasupra pe fond albastru e Sfntul Duh, sub chipul porumbelului. n alte reprezent ri Maica Domnului este ncoronat de Hristos n su i, de Fiul ei. Aceast reprezentare apare i n Moldova nc din sec. XVI n ansamblurile picturii exterioare. (La Sucevi a e zugr vit tot n pronaos (nartex). Reprezentarea Maicii Domnului n ic onografie ilustreaz i momente din via a ei ncepnd cu Z mislirea Sf. Fecioare (Sf. Ana se roag afln-du-se n gr dina casei. Un nger o binecuvinteaz . S. loachim apare aici sus pe un munte unde se roag si un nger l binecuvinteaz si pe el). Na terea Maicii Domnului (Scena arat pe Ana culcat pe pat; fete tinere aduc mncare, altele spal pruncul ; altele, n continuarea scenei l leag n ). Maica Domnului binecuvntat de preo i (scena arat pe Ioachim innd n bra e pe Maica Domnului copil; n spa tele lor e Sf. Ana stnd la o mas snt trei preo i care binecuvnteaz copilul). Intrarea n biseric a Maicii Domnului (scena reprezint un templu n pragul u ii c ruia st proorocul Zaharia, nvesmntat ca arhiereu, cu minile ntinse ; Maica Domnului, copil de trei ani urc treptele spre el, cu o luminare n mna i cu o min ntins ; n spate se v d loachim si Ana i mul ime de fecioare cu lumin ri aprinse ; pe un alt plan deasupra templului e un alt acoperi sub care st Fecioara, luind pinea sfin it pe care i-o ntinde arhanghelul Gavriil). Iosif ia pe M ria - scena arat un templu n care se vede proorocul Zaharia binecuvntnd pe losif i M ria. losif o ine de -mn .

154

Adormirea Maicii Domnului ocup un loc important mai ales n bi sericile muntene unde foarte multe au uat -o ca hram. Scena apare pic tat n interiorul bisericii deasupra u ilor de intrare (spre apus, ca la biserica Sf. Ecaterina din Bucure ti .a.). Modul de reprezentare este luat n general din izvoare apocrife. Pictura icoanei de la biserica domneasc Sf. Nicolae din Curtea de Arge precum si de la alte monumente vechi din ara noastr ne red urm toarea succesiune de scene : n centrul compozi iei se afl trupul Sfintei Fecioare, ntins pe un catafalc ; n sting e ncadrat de grupul sfin ilor apostoli i uneori i de episcopi (Dionisie Areopagitul, Ierotei, Timotei i lacob fratele Domnului) mbr ca i n od jdii, iar n dreapta de un grup de ngeri, n fa a acestora, al 11 -lea apostol, ncovoiat la picioarele Sfintei Fecioare, ntinde bra ele spre Sf. Arhanghel Mihail, n timp ce al doisprezecelea apostol, de cealalt parte a catafalcului privind ndurerat chipul nen sufle it, face gestul prostern rii (uneori Sf. Petru c de te). Motivul cen tral al scenei e pus n eviden de o mare aureol alb struie, pe care o deta eaz , lng catafalc, privirea ndurerat a Mntuitorului, innd pe bra ul drept, ca pe o p pu , sufletul Maicii Sale, nchipuit ca o f ptur femeiasc minuscul . n spatele grupului de apostoli i ngeri, desen ate n perspective curioase, dar pline de pitoresc, apar diferite edificii, n ferestrele i prid -voarele (porticele) lor apar femei plngnd i b rba i, care iau astfel parte la funeraliile Maicii Domnului. Deasupra pe un plan superior, se arat n l are a Sfintei Fecioare la cer : n mijloc ntr-o mare aureol , Sf. Fecioar pe tron, ncadrat de doi ngeri care, parc o sus in ; deasupra capului Sfintei Fecioare, ntr -un cerc de lumin , Por ile Cerului sn-t deschise, gata s o primeasc ; pe tot ntinsul spa iului din jurul scenei centrale se v d cei 12 sfin i apostoli venind spre Ghetsimani, sase dintr-o parte, sase din alta a scenei centrale purta i fiecare pe cte un rotocol de nor si escorta i de cte un nger. In icoana din biserica domneasc de la Curtea de Arge , spre deosebire de alte reprezent ri din alte biserici, se mai afl nc patru scene secundare care ncadreaz , dou cte dou , scena principal a funeralii lor. In dreapta, n col ul de jos, pe un fond de peisaj, apare Sf. Fecioar rugndu-se, iar deasupra Sf. Arhanghel Gavriil veste te Sfintei Fecioare mutarea ei n via a cealalt .
155

n unele biserici, mai ales moldovene, n partea inferioar a scenei centrale se vede un nger t ind mna lui Iehonias (unii zic Athonis), evreul, care, dup t radi ie, a cutezat s se ating de sicriul Sfintei Fe cioare, ncercnd s -l r stoarne. Cea mai impresionant realizare a scenei iconografice a Adormirii Maicii Domnului se afl la biserica srb din Sopociani, zugr vit de Evhtihie, n 1265. Aici, scena A dormirii Maicii Domnului, ocup o suprafa de 60 m 2. O alt , deosebit de frumoas pictur cu aceast tem se poate vedea nc la biserica S rac din Banat, ntre resturile de pictur din sec. XVI (probabil pu in retu at la 1730). Sursa de inspira ie a acestei teme este predica (poemul omiletic) arhie piscopului Ioan al Ierusalimului din Cazanie, la 15 August. Tipul actual al icoanei Adormirii Maicii Domnului s-a fixat n cursul sec. XIV-XVII si a r mas aproape invariabil. Alt reprezentare a Maicii Domnului ne-o arat dup n l area ei la cer n rai seznd i Hristos cu ea, ca un prunc, i n jurul ei st scris: De tine se bucur ; i ngerii n jur in scrisul altei cnt ri: Bucur -te slava ngerilor, bucur -te acoper mn-tul oamenilor.... Dedesubt, sub nori se afl toate cetele sfin ilor care i sl vesc. Textele liturgice au constituit i ele pentru iconografi un izvor de reprezent ri ale Maicii Domnului. Astfel este ansamblul de 24 de scene ale Acatistului Maicii Domnului. Ansamblul ilustreaz n 24 de scene cele 24 de condace si icose ale cunoscutului imn cu acela i titlu, compus dup tradi ie de Roman Melodul, la care se adaug prologul patriarhului Serghie si nchinat Maicii Domnului. Acatistul se picteaz deobicei n pronaos dar l afl m i n pictura exterioar la bisericile moldovene zugr vite h sec. XVI (Moldovi a, unde se p streaz cel mai bine, Sucevi a, Vorone , Humor i Vatra Moldovi ei). Scene ale Acatis tului alterneaz cu reprezent ri ale Sfintei Fecioare ncepnd cu Buna vestire pn la Adormirea i

n l area ei la cer si scene din Via a i acti vitatea Mntuitorului. In ansamblul picturii murale din bisericile ortodoxe chipul Maicii Domnului este cel mai des reprezentat, dup cel al Mntuitorului ; pe absida altarului, pe catapet easm , n Pantocrator, pe bolta din pronaos i n toate scenele biblice unde ea este implicat Domnului, Ducerea la templu, R stignirea, nvierea Domnului .a.). Chipul Maicii Domnului constituie de asemenea subiectul principal al picturii
156

(Na terea

marii majorit i a icoanelor mobile (portative). Nici o alt icoan ortodox nu este att de prezent , de iubit si venerat ca icoana Maicii Domnului, n diferitele ei variante. Concluzii: Icoanele Maicii Domnului pot fi mp r ite n trei grupe : 1) Icoane axate pe evenimente evanghelice care reclam prezen a ei, ca n : icoana Bunei Vestiri, a Na terii Domnului, a R stignirii, a nvierii. La acestea se adaug icoana vizit rii Elisabetei, a minunii de la Cana Galileii, a Adormirii Maicii Domnului. 2) n grupa a doua snt icoanele care reprezint pe Maica Domnului n atitudine de Orant , singur sau avnd zugr vit n medalion, pe piept, pe Iisus -Emanuel. 3) n a treia grup de icoane e nf i at ca Maic a lui Dumnezeu, innd n bra e pruncul. Icoanele din aceast grup snt cele mai r spndite. Caracteristic a icoanelor Maicii Domnului e hristocentrismul, orientarea c tre Hristos.

157

S-ar putea să vă placă și