Sunteți pe pagina 1din 20

Buletin

Informativ

Buletin Informativ Anul V • Nr. 1 – martie 2011 DIN CUPRINS: Programul național de pregătire
Buletin Informativ Anul V • Nr. 1 – martie 2011 DIN CUPRINS: Programul național de pregătire
Buletin Informativ Anul V • Nr. 1 – martie 2011 DIN CUPRINS: Programul național de pregătire

Anul V • Nr. 1 – martie 2011

DIN CUPRINS:

Programul național de pregătire profesională Evidența informatizată a

pag. 5

asigurărilor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 6

Evoluția pieței de asigurări

în 2010

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pag. 10

ENGLISH SECTION

. e Insurance Market in 2010 Motor insurance business

Insurance Charity Dinner

.

.

.

pag. 15 pag. 17 pag . 19

EIOPA pregătește al doilea test de stres pentru piața europeană de asigurări

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaţionale (EIOPA) a anunţat, la jumătatea lunii ianuarie anul curent, că va lansa al doilea test de stres pentru sectorul asigurărilor la nivel european. Iniţiativa are la bază o cerere a Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene (EFC), EIOPA dorind ca acest test să e lansat la începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2011.

(detalii despre acest subiect găsiți în pagina 20)

Piața românească de asigurări rămâne stabilă

În po da scăderii activității de subscriere din 2010, care este una conjucturală, piața românească de asigurări rămâne stabilă. Acest fapt este certi cat de indicatorii de lichiditate și solvabilitate ai asigurătorilor, care se mențin în parametrii prudențiali impuși, precum și de creșterea în continuare a rezervelor tehnice brute și de gradul mare de acoperire a acestora prin active admise, de 118%. Activele bilanțiere ale asigurătorilor reprezintă 3,3% din PIB (de 513.640,8 milioane lei, conform Institutului Național de Statistică), procent similar cu cel din 2009, chiar dacă activitatea acestora s-a diminuat în 2010 pe fondul crizei economice.

(Găsiți mai multe detalii în pag.10-11)

România a prezentat EIOPA Raportul de țară QIS5

România a prezentat EIOPA Raportul de țară QIS5 R aportul României pentru QIS5 a fost integrat

R aportul României pentru QIS5 a fost integrat în Raportul european

realizat de EIOPA și făcut public luni, 14 martie 2011. Concluziiile Raportului EIOPA pe QIS5 re ectă, în linii generale, aceleași tendințe ca ale pieței românești

de asigurări în ceea ce privește impactul asupra bilanțului și creșterea cerințelor de capital. QIS 5 a fost cel mai cuprinzător exerciţiu pentru evaluarea impactului unor aspecte-cheie pentru Solvency II şi

a fost derulat la solicitarea Comisiei Eu-

ropene. Participarea asigurătorilor la acest ultim exercițiu a crescut considerabil, în comparaţie cu QIS4. Aproape 70% din companiile europene de asigurare şi reasi- gurare a participat la exercițiul QIS5, față de gradul de participare de 33% a asigurătorilor europeni la derularea QIS4. La acest exercițiu, România a par- ticipat cu un număr de 18 asigurători, care au acoperit 93,9% din primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață, re- spectiv 79,8% din primele brute subscrise aferente asigurărilor generale înregistrate în anul 2009. Acest grad ridicat de participare se datorează eforturilor depuse de CSA, care și-a mobilizat experţii proprii pentru a în permanentă legătură cu asigurătorii în ceea ce privește deruarea exercițiului QIS5. In calitate de membru cu drepturi depline al autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (EIOPA), CSA participă regulat la întâlnirile gru-

purilor de lucru ale autorității europene

și menține un dialog permanent cu piața

românească de asigurări, atât prin inter- mediul seminariilor tehnice de pregătire pe care CSA le organizează încă din 2007, cât și în cadrul întâlnirilor infor- male pe care reprezentanții CSA le au cu asigurătorii pe acest subiect. Având în vedere reprezentativitatea societăților luate în considerare și rezul- tatele studiului, se poate concluziona că impactul Solvency II asupra activelor bilanțiere ale majorității societăților de asigurare din România nu va unul ma- jor. Totodată, va avea loc o reducere a valorii rezervelor tehnice, îndeosebi în cazul activității de asigurări de viață, și,

în consecință, se va înregistra o creștere a fondurilor proprii. Numărul societăţilor care ar nevoite să îşi ajusteze pro lul de risc, pentru a respecta cerințele de capital pentru solvabilitate, nu este semni cativ. Toți participanții îndeplinesc con- dițiile privind cerințe minime de capital. La nivel agregat, există un surplus de capi- tal de circa 398 milioane euro, chiar dacă acesta a scăzut cu 17,5%, comparativ cu nivelul determinat conform regimului de solvabilitate actual. In general, studiul cantitativ de impact QIS5 a arătat faptul că poziția nanciară

a sectorului european de asigurare și reas-

igurare față de cerințele de capital pentru

solvabilitate, conform Directivei Solvency

II, rămâne solidă. Astfel, poziția puternică

a sectorului european de asigurări a fost

con rmată de surplusul de capital obținut, în ciuda situațiilor di cile întâmpinate de

piața europeană de asigurări în perioada evaluată.

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

ACTUALITĂŢI

ACTUALITĂŢI

INFORMARE PUBLICĂ

ACTUALITĂŢI

ACTUALITĂŢI

Campanie CSR II - Împădurirea unor zone pentru prevenirea alunecărilor de teren

C ea de-a doua etapă a Campaniei de Responsabilitate Socială

(CSR) demarată de companiile de asigurări împreună cu UNSAR şi cu susţinerea CSA s-a derulat în data de 23 noiembrie 2010, prin planta- rea a 55.000 de puieţi de salcâm pe o suprafaţă de 11 hectare de teren acci- dentat, supus eroziunii şi alunecărilor de teren. Scopul acestei acţiuni este de a împiedica producerea viitoarelor alunecări de teren din regiunea situată în imediata apropiere a gospodăriilor din satul Călineşti, comuna Şerbăuţi, judeţul Suceava.

Au fost prezenți și au plantat puieți alături de săteni, Președintele CSA, Angela Toncescu, Directorul General al UNSAR, Florentina Almăjanu, pre- cum și reprezentanții companiilor de asigurări: ARDAF - Director General Adjunct, Adina Băciou; ASIROM -

Director General, Boris Schneider; ASTRA Asigurări – Președinte Direc- torat, Radu Mustăţea; BCR Asigurări

– Președinte Directorat, Mihail Tecău;

CARPATICA Asig - Director de Man- agementul Riscului, Augustin Cuc; CITY Insurance - Director General, Nicolae Mușat; EUROINS - Direc- tor General, Iulius Alin Bucşă; FATA Asigurări - Director General, Diego de Gennaro; GARANTA - Director General, Marian Bacheş; GENERALI

- Director Asigurări Generale, Adrian Marin; OMNIASIG – Vicepreşedinte, Mircea Arsene, PLATINUM Asigurări

– Director general adjunct, Maria Ga- briela; UNIQA Asigurări – Director, Ileana Horvath; CERTASIG – Direc- tor General James Grindley.

"CSA susţine eforturile pieţei de pro- l în acest sens, pentru că asemenea acţiuni îmbină o componentă socială

cu cea de prevenţie a riscului şi cu promovarea conceptului de asigura- re. Aceste acţiuni au demarat pentru a schimba percepţia greşită potrivit căreia problemele comunităţii pot rezolvate doar cu un ajutor de la buge- tul de stat, care este unul limitat, lucru tot mai evident în aceste zile. Fiecare dintre noi să facă mai mult pentru a-şi proteja propriile bunuri, iar asigurările reprezintă cea mai bună şi accesibilă soluţie de protecţie, în special pentru populaţia cu venituri mici şi medii, care nu ar avea su ciente resurse - nanciare pentru a-şi înlocui bunurile afectate", a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu, cu această ocazie. Încrederea populaţiei în serviciile de asigurare se câştigă în timp, cu efor- turi susţinute constant şi prin puterea exemplului. De aceea, asigurătorii au în vedere şi pe viitor derularea unor acţiuni similare.

şi prin puterea exemplului. De aceea, asigurătorii au în vedere şi pe viitor derularea unor acţiuni
ACTUALITĂŢI • ACTUALITĂŢI INFORMARE PUBLICĂ • ACTUALITĂŢI • ACTUALITĂŢI Insurance Charity

ACTUALITĂŢI

ACTUALITĂŢI

INFORMARE PUBLICĂ

ACTUALITĂŢI

ACTUALITĂŢI

Insurance Charity Dinner 2011

Comisia de Supraveghere a

Asigurărilor (CSA), Uniunea Naţională

a Societăţilor de Asigurare şi Reasigu-

rare din România (UNSAR) și Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere

şi Consultanţă în Asigurări din Româ-

nia (UNSICAR) au găzduit, miercuri, 2 martie a.c., prima ediție a evenimentului caritabil al pieţei de asigurări, Insurance Charity Dinner. Născut din dorința celor trei organi- zatori de a crea un eveniment al pieței de asigurări și care să aibă un impact pozitiv asupra vieţii sociale, Insurance Charity Dinner 2011 a avut drept scop strângerea de fonduri în vederea ajutorării copiilor defavorizați.

Acest eveniment a reunit circa 270

de persoane şi a continuat seria acțiunilor

de responsabilitate socială demarate anul

trecut de o parte dintre asigurători și UN- SAR, cu sprijinul CSA, care au constat în recondiționarea școlii-gradiniță din satul Șerbești, comuna Săucești, și a gradiniței din satul Blăgești, județul Bacău, precum

şi în împădurirea cu salcâmi a 11 hect-

are de teren accidentat, supus eroziunii şi alunecărilor de teren, din regiunea situată

în imediata apropiere a gospodăriilor din

satul Călineşti, comuna Şerbăuţi, judeţul

Suceava. "Piața românească de asigurări este

o componentă importantă a economiei

naţionale şi, datorită mecanismului ei

speci c de preluare a riscurilor cu care se confruntă populația și agenții economici, contribuie inclusiv la soluționarea unor probleme ce pot genera dezechilibre în plan social. Apreciez că, prin toate aceste acţiuni din ultima perioadă, care au avut totodată şi rolul de a promova conceptul de asigurare ca cea mai bună şi accesibilă soluţie de protecţie împotriva riscurilor, piața de asigurări a devenit un sprijin şi mai important al vieţii sociale. De aceea, toți cei trei organizatori – CSA, UNSAR și UNSICAR deopotrivă - ne dorim ca evenimentul Insurance Charity Dinner să devină o tradiție", a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu.

(Continuarea în pag. 7)

Charity Dinner să devină o tradiție", a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu. (Continuarea în pag. 7)

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

INFORMARE PUBLICĂ

Breviar al activității legislative recente a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

V ăprezentămmaijososintezăaordine- lor emise de Comisia de Supraveghere

a Asigurărilor de la publicarea numărului

anterior al Buletinului nostru informativ, respectiv nr.4/2010, și până în prezent:

• Ordinul nr.13/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind con- diţiile și modalităţile de comunicare electronică a datelor referitoare la contractele de asigurare pentru vehi- cule înmatriculate în România (Pu- blicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.844 din 16/12/2010).

Acest ordin extinde obligația asigură- torilor de a transmite către baza de date CEDAM și informațiile referitoare la asi- gurările Casco încheiate și prejudiciile aso- ciate acestora. Această obligație a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011, ind aplica- bilă și pentru poliţele de asigurare emise în cursul anului 2010, dar a căror perioadă de valabilitate a început în anul 2011.

• Ordinul nr.14/2010 privind proro- garea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind ca- li carea profesională și pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.7/2010 (Publicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.874 din

28/12/2010).

Acest ordin amână, de la 1 ianuarie 2011 la 1 mai 2011, data de la care certi ca- tul de cali care profesională devine condi- ţie de încheiere a contractelor de muncă/de mandat în domeniul asigurărilor sau de in- termediere, în cazul următoarelor categorii de persoane: agenţii de asigurare persoane

zice, conducătorii agenţilor de asigurare

persoane juridice, subagenţii, conducătorii activităţii de bancassurance și persoanele

zice care desfășoară activitate de bancassu-

rance, conducătorii executivi ai brokerilor de asigurări și/sau reasigurări, brokerii în asigurări/reasigurări, asistenţii în brokeraj persoane zice și conducătorii asistenţilor

în brokeraj persoane juridice, personalul propriu al brokerului de asigurare și/sau re-

asigurare, care are ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asi- gurare și/sau reasigurare, precum și angaja-

ţii societăţilor de asigurare implicaţi în acti-

vitatea distribuţiei produselor de asigurare.

• Ordinul nr.15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind auto- rizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum și condiţiile de menţinere a acesteia (Publicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.14 din

06/01/2011).

Aceste norme le înlocuiesc pe cele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.3.110/2004, cu modi cările și comple-

tările ulterioare, și îmbunătățesc condiţiile

de obținere a autorizaţiei de funcţionare ca

broker de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menţinere a aces- teia. Una dintre cele mai importante pre-

vederi se referă la asigurarea de răspunde-

re civilă profesională pe care solicitantul

autorizaţiei/brokerul autorizat trebuie să

o aibă. Astfel, potrivit noilor prevederi,

această asigurare trebuie să aibă o limită minimă de acoperire de 1.121.000 euro/ eveniment și o sumă agregată de 1.700.000 euro pe an, fără franșiză (comparativ cu 1.000.000 euro/eveniment și o sumă agre- gată de 1.500.000 euro pe an, fără franșiză, cât era minimul prevăzut de normele apli- cabile anterior). Brokerii deja autorizați la data intrării în vigoare a Normelor puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.15/2010 se vor conforma noilor cerințe referitoare la contractul de asigurare de răspundere civilă profesională la data reînnoirii acestuia.

• Ordinul nr.1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind or- ganizarea și efectuarea inventarie- rii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigură- torilor/reasigurătorilor şi brokerilor

de asigurare/reasigurare (Publicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.57 din

24/01/2011).

Ordinul nr.2/2011 privind numirea membrilor Comisiei de monitorizare (Publicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.51 din 20/01/2011).

Potrivit acestui Ordin, Comisia de mo- nitorizare a calităţii pregătirii profesionale este formată din: Conf.univ.dr. Daniela Popa (președinte), Anabella Ruse și Doina Neagu (membri). Obiectivele și atribuţiile Comisiei de monitorizare sunt cele pre- văzute de normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.6/2010 - norme care re- glementează condițiile de atestare a furni- zorilor de cursuri de cali care profesională, specializare/perfecţionare profesională sau pregătire profesională continuă. În scopul asigurării unei educații pro- fesionale de calitate și unitare în domeniul asigurărilor, Comisia are drept obiectiv evaluarea programelor de pregătire profe- sională și a modului de aplicare a acestora, având atribuții de atestare a lectorilor și de monitorizare a furnizorilor de programe educaţionale, în sensul respectării condiţii- lor sub care au fost aprobate programele de pregătire profesională.

Ordinul nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheie- rea exerciţiului nanciar 2010 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (Publicat în Monitorul O cial, Partea I, nr.140 din 24/02/2011).

• Ordinul nr.4/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind raportul actuarial (Publicat în Monitorul O - cial, Partea I, nr.146 din 28/02/2011).

Prin normele puse în aplicare prin Or- dinul nr.4/2011 au fost detaliate cerințele de întocmire a rapoartelor actuariale de asemenea manieră încât să conducă la o creștere a calității acestora și, implicit, la creșterea utilităţii lor în activitatea de su- praveghere.

INFORMARE PUBLICĂ
INFORMARE PUBLICĂ

INFORMARE PUBLICĂ

Lansarea o cială a programului național de pregătire profesională a personalului din asigurări

S ub egida ”Investește în oa- meni!”, Institutul de Ma-

ub egida ”Investește în oa- meni!”, Institutul de Ma- ilor de asigurare prestate populaţiei şi, totodată,

ilor de asigurare prestate populaţiei şi, totodată, la creștere calității randamen- tului profesional. Prin implementarea proiectului se va asigura instruirea a cel puțin 8.260 per- soane care activează în domeniu, dar şi

dezvoltarea instituţională a Fundației In- stitutul de Management în Asigurări şi a lialelor sale din 6 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov) în vederea furnizării la nivel național a programelor

de perfecţionare pentru specialiştii şi in-

termediarii din industria asigurărilor.

În cadrul proiectului, Institutul de Management în Asigurări va oferi pro- gramele de pregătire profesională cu titlu gratuit. Conform estimărilor făcute de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, companiile de pro l au fost nevoite să reducă drastic bugetul destinat formării personalului, procentul de reducere

a cheltuielilor alocate formării profe-

sionale a angajaţilor variind între 20%

şi 60%. În condițiile acestei

diminuări a bugetelor destinate pregătirii profesionale, ca urmare

a crizei economico- nanciare,

apreciem că oferirea de cursuri cu titlu gratuit este un sprijin real pentru piața românească de asigurări. În cadrul proiectului, vor

derulate 295 de cursuri de

pregătire profesională, pentru grupe de maximum 28 persoane și cu o durată de 5 zile ecare. De

asemenea, vor realizate 14 ma- teriale de curs care vor puse gra- tuit la dispoziția participanților. Toate informațiile despre cursurile derulate în cadrul pro- iectului, procedurile de orga- nizare și derulare, înscrieri ș.a. vor disponibile pe www.imasig.

ro, site care va putea accesat în-

cepând cu luna martie 2011. În paralel cu programele de pregătire profesională continuă, IMA va organiza și cursuri de cali care profesională în asigurări, pentru per- soanele care vor dori să urmeze o carieră în domeniu. Pe termen lung, furnizarea programelor de formare profesională pentru perfecţionarea angajaţilor din domeniul asigurărilor, inclusiv for- mare profesională speci că privind noile procese organizaţionale, deter- minate de cerinţele legislative sau de dinamica pieţei, vor conduce la matur- izarea pieţei asigurărilor în România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice. Indiferent de programul de pregătire oferit, IMA își propune să-și alinieze activitatea la cerințele europene și să devină entitate etalon pentru industria de pro l.

Bogdan Andriescu, Director General, Institutul de Management în Asigurări

nagement în Asigurări (IMA)

a lansat o cial, miercuri 16 fe-

bruarie a.c., proiectul “Program naţional de formare profesională

a specialiştilor şi intermediarilor

din asigurări”, care se va derula pe

o perioadă de trei ani, începând

cu luna ianuarie 2011. Proiectul este co nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sec- torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și va de-

rulat în parteneriat cu Universi- tatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Univeristatea Babeş- Bolyai din Cluj Napoca, Uni- versitatea de Vest din Timişoara, Asociaţia pentru Promova- rea Învăţământului European Mureş, Uniunea Naţională

a Societăţilor de Asigurare şi

Reasigurare din România (UNSAR) și Uniunea Naţională a Societăţilor de In- termediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR). Valoarea totală eligibilă a proi-

ectului este de 10.708.362 lei, din care

co nanțarea solicitată din partea Uni-

unii Europene și a statului român, prin POS DRU, este de 10.493.125 lei.

Proiectul răspunde nevoii de formare

a personalului din domeniul asigurărilor

şi va realiza cursuri de pregătire profe-

sională continuă, atât pentru manageri, cât şi pentru angajaţi şi persoane zice autorizate. Prin programele de pregătire profe- sională derulate în cadrul proiectului se urmărește îmbunătăţirea adaptabilităţii specialiştilor şi intermediarilor din do- meniul asigurărilor la mediul economic a at în continuă schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii

moderne şi soluţii organizaţionale, care

să conducă la creşterea calităţii servici-

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Evidenţa informatizată a asigurărilor auto în România – evoluţii și perspective

L a sfârşitul anului 2005, în plină perioadă de pregătire şi adap-

tare pentru aderarea la Uniunea

Europeană, Comisia de Supraveghere

a Asigurărilor a implementat pentru

prima oară în istoria asigurărilor din România un sistem informatic capabil

să ofere o evidenţă completă şi concisă

a tuturor poliţelor de asigurare obliga-

torie auto (RCA) emise pe teritoriul naţional. Acest sistem, născut în parte din necesitatea asigurării unui grad de cuprindere în asigurare acceptabil la nivelul UE, dar şi pentru a servi drept instrument în scopul identi cării ve- hiculelor implicate în evenimente ru- tiere, a devenit în scurt timp o parte esenţială a pieţei de asigurări auto.

Cunoscut sub numele de CE- DAM (CEntral DAtabase for Mo- tor Vehicle Insurance), acest sistem este în esenţă o bază de date ce cu-

prinde toate informaţiile aferente poliţelor de asigurare RCA emise în- cepând cu anul 2006 pentru vehicu-

le având locul obișnuit de staţionare

în România. Deși structural nu este deosebit de complexă, această bază de date trebuie să asigure accesul in- stantaneu la informaţie în condiţiile creșterii continue a numărului de înregistrări conţinute. Dacă în anul 2006 baza de date cuprindea un set iniţial de circa 3 milioane poliţe, la începutul anului 2011 acest număr

a ajuns la peste 33 milioane înregis-

trări. Dat ind acest ritm de crește- re, după primii ani de funcţionare au fost luate primele măsuri pentru creșterea performanţei și a abilită- ţii platformei de calcul asociate. În acest fel a fost posibilă menţinerea la un nivel foarte bun al timpului de răspuns la interogări indiferent de nivelul de încărcare a sistemului.

Deși acest sistem a reușit în scurt timp să își atingă obiectivele de ca- litate și performanţă propuse la momentul implementării, a devenit evident că existenţa unei platforme electronice solide pentru evidenţa poliţelor de asigurare auto poate folosită cu succes pentru extinderea funcţionalităţilor de bază ale an- samblului informatic. Astfel, în anul 2009 a fost implementată o extensie

a bazei de date CEDAM prin care

devenea posibilă evidenţa dosarelor de daună asociate poliţelor RCA. Această măsură a stat la baza imple- mentării cu succes în anul următor

a sistemului bonus – malus și a des-

chis calea către un management mai e cient al riscului asociat asigurări- lor obligatorii auto.

Cum însă schimbarea aduce cu sine pe lângă rezolvarea anumitor probleme și descoperirea de noi potenţialuri pentru dezvoltare, în

cursul anului 2010 a fost elaborat și pus în practică, la iniţiativa și cu colaborarea UNSAR, un sistem in- formatic având o fundaţie comună

cu cea a CEDAM-ului (în privinţa

platformei de calcul și a modului de

colectare a informaţiei), însă diferit

ca obiective și funcţionalitate.

Denumit REVER (Registrul pentru EVidenţa Evenimentelor

Rutiere), acest sistem funcţionea-

ză ca un instrument unic de legă-

tură și comunicare între societăţile

de asigurare, asigurând transmite- rea și centralizarea formularelor de constatare amiabilă de accident și

a informaţiilor aferente acestora.

Practic, este eliminată necesitatea utilizării mecanismelor tradiţionale de comunicare și colaborare între

societăţile de asigurare privind con- statul amiabil, ceea ce conduce la o scădere substanţială a timpului ne- cesar prelucrării dosarelor de daună deschise în baza acestor formulare. Suplimentar funcţiei principale de bază de date, sistemul REVER deţi-

ne în plus și funcţionalităţi de secu-

rizare, procesare și raportare a date- lor. Elementul principal al bazei de date este evenimentul rutier. În jurul acestui construct sunt adăugate in- formaţii conexe, un posibil mod de structurare a acestora ind prezentat

în gura de mai jos:

Eveniment rutier Societăţile de Formulare de Localizare spaţio- Persoane Vehicule asigurare constatare
Eveniment
rutier
Societăţile de
Formulare de
Localizare spaţio-
Persoane
Vehicule
asigurare
constatare
temporală
implicate
implicate
implicate
amiabilă
PROTECŢIA CONSUMATORULUI
PROTECŢIA CONSUMATORULUI

PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Principala problemă legată de sto- carea informaţiilor referitoare la ac- cidente rutiere este dată de lipsa unui element unic de identi care pentru formularele de constatare amiabilă. În aceste condiţii singura metodă de veri- care a unicităţii unui formular trans- mis de către două societăţi diferite este scanarea și evaluarea optică a acestuia. În mod similar, pentru stabilirea uni- cităţii unui eveniment rutier este nece- sară compararea unui set complex de date, incluzând data, locaţia acciden- tului, numele persoanelor implicate și datele de identi care ale vehiculelor.

Odată stabilite coordonatele eve- nimentului rutier, informaţiile asoci- ate sunt încărcate de către asigurăto- rul care a de nit evenimentul, restul asigurătorilor implicaţi în eveniment având opţiunea de a accepta datele

primului asigurător, sau de a solicita

o modi care a acestora. Modi cările

solicitate sunt veri cate periodic de către un administrator al sistemului și acceptate după caz. REVER include și un sistem de mesagerie internă între participanţi, folosit cu precădere pen- tru clari carea anumitor aspecte lega- te de evenimente rutiere sau pentru stabilirea vinovăţiilor.

Dezvoltarea bazei de date REVER

a adus la lumină însă existenţa unui

număr semni cativ de dosare de daună asociate poliţelor CASCO naliza-

te prin regres către asigurătorii RCA,

poliţe ce nu intrau în evidenţa bazei de date CEDAM. Această situaţie, coro- borată cu necesitatea menţinerii unor evidenţe statistice precise de către CSA în privinţa evenimentelor rutiere care generează prejudicii materiale a con-

dus la necesitatea implementării unei noi extinderi a bazei de date CEDAM, de data aceasta prin includerea infor- maţiilor aferente poliţelor CASCO.

Anul 2011 va un an de conso- lidare și maturizare pentru sistemul CEDAM/ REVER. Concomitent cu uidizarea procesului de prelucrare

informatică a formularelor de consta- tare amiabilă de accident, se așteaptă

și o stabilizare a sistemului de evidenţă

a poliţelor CASCO prin implemen-

tarea de către noii asigurători parti- cipanţi la sistem a măsurilor necesare transmiterii e ciente a datelor, în con- textul existenţei unei platforme infor-

matice unice, solide și abile.

Matei Dobrescu, Director General, Direcția generală Informatică, CSA

Insurance Charity Dinner 2011

(continuare din pag. 3)

Valoarea fondurilor ce vor utilizate pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi, strânse prin participarea reprezentanților pieței de asigurări la Insurance Charity Dinner 2011, este egală cu echivalentul a circa 57.000 de euro. Din fondurile strânse vor ajutați copiii din Centrul de Plasament nr.3 și Centrul de Plasament nr.2, ambele din Slobozia, prin îmbunătățirea sistemului în care aceștia trăiesc și se dezvoltă. Copiii din Centrul de Plasament nr.3 provin din familii dezorganizate, din familii numai cu un singur părinte sau cu ambii părinți decedați. Tinerii vor primi cărți și calculatoare care le vor stimula obținerea unor re- zultate școlare și mai bune. În plus, pen- tru că mulți dintre ei sunt pasionați de sport și au acumulat până acum chiar performanțe semni cative, o parte din fondurile strânse vor ajuta la construirea unei baze sportive multifuncționale pro- prii și la refacerea utilităților sanitare. Copiii din Centrul de Plasament nr.2 au însă probleme de sănătate care necesită

nr.2 au însă probleme de sănătate care necesită sprijinul permanent al medicilor. Astfel, ajutorul dat

sprijinul permanent al medicilor. Astfel, ajutorul dat copiilor din acest centru va

consta în cumpărarea și oferirea de haine, medicamente și nanțarea unor trata- mente de recuperare pe care ei trebuie să

le urmeze pentru a supraviețui.

CSA, UNSAR şi UNSICAR le multumeşte încă o dată societăților și asociațiilor profesionale participante,

fără de care scopul evenimentului nu ar

putut atins, astfel: Alico Asigurări

România, Allianz-Țiriac Asigurări, Aon România Broker de Asigurare-Reas- igurare, Asigurare Reasigurare Ardaf, Asigurarea Românească-Asirom Vi- enna Insurance Group, Aviva Asigurări de Viață, Avus International-Broker de

Asigurare-Reasigurare, Axa Life Insur- ance, BCR Asigurări Vienna Insurance

Group, Biroul Asigurătorilor de Auto- vehicule din România, Cardif Asigurări, Carpatica Asig, Certasig-Societate de Asigurare şi Reasigurare, Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România (CARE-Romania), Destine Broker de Asigurare, Ergo Asigurări de Viață, Eu- reko Asigurări, Euroins România Asigu- rare Reasigurare, Fata Asigurări, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, Garanta Asigurări, Generali Asigurări, Groupama Asigurări, ING Asigurări de Viață, Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare, Media XPrimm, Millenium Insurance Broker (M.I.B.), Omniasig Vienna Insurance Group, Piraeus Insurance Reinsurance Broker Romania, Platinum Asigurări Reasigurări, Pool-ul de Asigurare Îm- potriva Dezastrelor Naturale, Rai eisen Broker de Asigurare-Reasigurare, Sig- nal Iduna Asigurări de Viață, Societatea Comercială de Asigurare-Reasigurare As- tra, Societatea de Asigurare şi Reasigurare City Insurance, Societatea de Asigurări Chartis România, SRBA-Broker de Asig- urare Reasigurare, Stellar Re Europa Bro- ker de Asigurare şi Reasigurare, Transilva- nia Broker de Asigurare, Uniqa Asigurări.

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Activitatea Fondului de Garantare în 2010

Î n anul 2010, activitatea Fondului

în

de

Garantare,

constituit

temeiul prevederilor art.60 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, a privit în principal plata din disponibilităţile sale a creanţelor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor a aţi în procedura de insolvenţă şi litigiile a ate pe rolul instanţelor de judecată în care Fondul are poziţia procesuală e de pârât, e de reclamant, e de creditor. În perioada ianuarie - decembrie 2010, s-au desfăşurat un număr de 9 şedinţe ale comisiei speciale constituită conform art.23 din Legea nr.503/2004 privind redresarea nanciară şi falimentul societăţilor de asigurare, în cadrul cărora au fost analizate şi aprobate listele creditorilor de asigurări în conformitate cu prevederile art.15, alin.3 din Normele privind Fondul de garantare raportat la art.24 din Legea

nr.503/2004.

Suma totală a plăţilor de despăgubiri din fond a fost de 1.239.143,27 lei. Situaţia plăţilor pentru ecare societate de asigurare se prezintă după cum urmează:

a) S.C. Metropol CIAR S.A. 115.869 lei; b) S.C. Grupul de Asigurări Român Grup AS S.A. - 47.072 lei; c) S.C. SAR Euroasig S.A. -

-

1.076.202,27.

Suma recuperată de Fond din contul de lichidare în cursul anului 2010 a fost în cuantum de 2.795.160,12 lei.

Fondul de Garantare a fost sesizat cu 129 cereri de plată, 128 de cereri ind soluţionate favorabil. În situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile legale, comisia specială a dispus respingerea totală sau parţială a sumelor solicitate drept despăgubire din disponibilităţile Fondului de Garantare. În acest sens, administratorul Fondului de Garantare a emis un număr de 44 de decizii. Motivele pentru care au fost respinse, e în totalitate, e parţial, sumele solicitate din disponibilităţile Fondului de Garantare au privit următoarele aspecte: neîncadrarea în condiţiile stipulate în contractul de asigurare, suma pretinsă nu reprezintă creanţă de asigurări conform dispoziţiilor Legii nr.503/2004, dauna a avut loc după data deschiderii procedurii de faliment a asigurătorului, neîncadrarea în Normele privitoare la răspunderea civilă obligatorie în vigoare la data producerii evenimetului; sumele de bani solicitate cu titlu de despăgubire din disponibilităţile Fondului de garantare au fost deja achitate de societăţile de asigurare sau de către asiguraţi (în situaţia unităţilor service), lipsa documentelor justi cative ale creanţei. De asemenea, Fondul de Garantare

a procedat la noti carea individuală

a unui număr de 816 creditori de

asigurări ale căror date de identi care au

fost menţionate în evidenţele tehnico-

operative preluate de la asigurătorii a aţi

în insolvenţă conform art.23, alin.1 din

Legea nr.503/2004. În anul 2010, pe rolul instanţelor judecătoreşti se a au în curs de soluţionare un număr de 34 litigii, din care: 15 dosare au avut ca obiect anularea

în tot sau în parte a deciziilor emise de

către administratorul Fondului, 6 dosare

- falimentul societăţilor de asigurare, 2

dosare - atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ai asigurătorilor

a aţi în procedura de faliment, 6 litigii comerciale şi 5 dosare penale. Conform dispoziţiilor legale, Fondul

de Garantare poate înregistra la masa

credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli

pe care acesta le-a achitat din resursele

sale, subrogându-se în toate drepturile creditorilor de asigurări pentru sumele egale cu plăţile efectuate. Astfel, în cazul societăților de asigurare a ate în insolvență pentru

care s-au făcut plăți din disponibilitățile Fondului de Garantare în cursul anului 2010, au fost întocmite și depuse la dosarul cauzei 15 declarații de creanță,

în vederea recuperării acestor sume din

contul de lichidare. Toate cererile au fost admise de către judecătorul sindic în

conformitate cu dispozițiile art.27 din Legea nr.503/2004. În luna decembrie a anului 2010, Consiliul Comisiei de Supraveghere

a Asigurărilor a hotărât retragerea

autorizaţiei de funcţionare şi declanşarea procedurii falimentului a S.C. Delta Addendum Asigurări Generale S.A., respectiv S.C. Delta Asigurări S.A. În acest sens, Departamentul Fond de Garantare urmează să formuleze cereri privind deschiderea procedurii de faliment şi constatarea stării de

insolvenţă a celor două societăţi de asigurare în temeiul Legii nr.503/2004.

Tudor Baltă, Vicepreședinte CSA

PROTECŢIA CONSUMATORULUI
PROTECŢIA CONSUMATORULUI

PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Breviar al activității Fondului de Protecție a Victimelor Străzii în 2010

D e la an la an, tot mai multe per- soane apelează la Fondul de

Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) pentru a obține despăgubirile cuvenite pentru prejudiciile suferite ca urmare a ac- cidentelor rutiere provocate de șoferi care nu și-au îndeplinit obligația încheierii unei asigurări RCA.

Astfel, numărul persoanelor care s-au adresat Fondului, în calitatea sa de Orga-

nism de Plată a Despăgubirilor, s-a ridicat

la 860 pe parcursul întregului an 2010,

faţă de cele 608 persoane care au apelat

la Fond pe parcursul anului 2009, ceea ce

reprezintă o creştere cu 41%. Se remarcă faptul că această creştere este mai mică decât cea din anul 2009 raportat la anul 2008, atunci când numărul noilor avizări a crescut cu 58,7% de la 383 de cazuri noi avizate în 2008 la cele 608 din 2009.

Volumul plăţilor de despăgubiri a cres-

cut şi el în anul 2010 cu 107% faţă de cel din anul 2009. Astfel, în anul 2010, FPVS

a plătit despăgubiri în sumă totală de

6.567.104 lei față de 3.172.832 lei cu un an înainte. Deşi ritmul de creştere cu 107% al

Număr de cazuri noi avizate

volumului de plăţi de despăgubiri în 2010 raportat la 2009 este mult mai mare decât ritmul de creştere cu 41% al numărului de cazuri 2010 faţă de 2009, trebuie să observăm că acest ritm a scăzut totuși faţă de cel din anii trecuți, atunci când am avut creșteri mult mai mari, așa cum a fost ca- zul în 2008 raportat la 2007 când volumul de plăţi de despăgubiri a crescut cu 264%.

Din analiza datelor prezentate rezultă că, deşi am consemnat creşteri importante, atât în ceea ce priveşte numărul de cazuri noi avizate, cât şi volumul despăgubirilor plătite, ritmurile de creştere ale acestor in- dicatori au înregistrat o ușoară reducere.

Ar mai trebui observat faptul că această creştere a volumului total de despăgubiri a fost determinată în principal de creşterea ceva mai pronunţată a sumelor achitate cu titlu de despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces. Astfel, dacă pentru acest tip de despăgubiri sumele achitate în anul 2009 au fost de 1.094.467 lei, iată că în anul 2010 acestea au ajuns la un to- tal de 3.199.572 lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 192,3%. Această evoluție a

făcut ca ponderea sumelor achitate drept

despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces din total despăgubiri achitate de FPVS să crească de la 34,5% în anul 2009,

la aproape 49% în anul 2010.

Motivul principal, care credem că a condus la creșterea volumului de activitate

și de plăți din anul 2010, este o mai mare

notorietate a Fondului de Protecție a Vic- timelor Străzii și o informare mai e cientă

a persoanelor prejudiciate care au dreptul

să apeleze la acesta pentru repararea preju-

diciului suferit. Acest fapt este con rmat și

de reducerea constantă a timpului scurs de

la producerea accidentelor până la avizarea

acestora la Fond și este datorat unei bune

colaborări cu Direcția Poliției Rutiere din cadrul IGPR, cu sprijinul căreia FPVS

a derulat, pe parcursul anului 2010, o

nouă campanie de informare a cetățenilor români cu privire la atribuțiile Fondului la

nivelul întregii țări.

Mihail Tecău

Preşedinte FPVS

Tipul prejudiciului suferit de persoana vătămată

2008

2009

2010

daune materiale

328

440

525

vătămări corporale sau deces

55

168

335

TOTAL cazuri

383

608

860

Număr de persoane despăgubite

Tipul prejudiciului suferit de persoana păgubită

2008

2009

2010

persoane despăgubite pentru daune materiale

146

266

331

persoane despăgubite pentru vătămări corporale sau deces

8

38

79

TOTAL nr. de persoane despăgubite

154

304

410

Despăgubiri plătite (lei)

Tipul prejudiciului suferit de persoana vătămată

2008

2009

2010

pentru daune materiale

1.369.736

2.078.365

3.367.532

pentru vătămări corporale sau deces

280.715

1.094.467

3.199.572

TOTAL despăgubiri plătite (lei)

1.650.451

3.172.832

6.567.104

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

ASIGURĂRI ÎN CIFRE ŞI IMAGINI

Evoluția pieței de asigurări în 2010

Conform raportărilor transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) de către societățile de asigurare, principalii indicatori privind piața asigurărilor în 2010 (date provizorii) se prezintă astfel:

I. Prime brute subscrise

Volumul total al primelor brute sub- scrise în 2010 a fost de 8.364.494.470 lei, în scădere nominală cu 5,70% față de 2009.

o pondere de 74,64% în total prime brute suscrise pentru activitatea de asigurări generale, în scădere cu 2,46 puncte pro- centuale față de ponderea din 2009. Primele brute subscrise din asigurările de răspundere civilă auto și-au menținut un trend pozitiv, înregistrând o creștere nominală cu 11,26% față de 2009, până la 2.505.704.913 lei. În cadrul acestei clase, asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) au generat prime brute

Evolu ț ia ș i structura primelor brute subscrise (milioane lei)

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
milioane lei

Asigur ă ri generale ă ri generale

Asigur ă ri de via ță ă ri de via ță

TOTAL prime2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 milioane lei Asigur ă ri generale Asigur

subscrise de 2.464.204.165, în creștere cu 14% față de anul anterior.

I.b. Prime brute subscrise din asigurări de viață

Activitatea de asigurări de viață a în- registrat o creștere cu 2,32% a volumului de prime brute subscrise în 2010, com- parativ cu 2009, până la 1.665.983.220 lei. Din punct de vedere al structurii pe clase, primele brute subscrise aferente clasei 1 - asigurări tradiționale și clasei 3 - asigurări legate de fonduri de investiții - au fost în valoare cumulată de 1.625.423.460 lei, reprezentând 97,57% din totalul sub- scrierilor din asigurări de viață. În timp ce primele aferente clasei de asigurări tradiționale au scăzut cu 2,17% în 2010 comparativ cu 2009, primele brute sub- scrise pentru clasa de asigurări legate de fonduri de investiții au înregistrat o creștere nominală cu 9,18%. De altfel, acest ritm anual de creștere este cel mai mare înregistrat de clasa de asigurări legate de fonduri de investiții în ultimii trei ani.

După cum se observă și din gra cul alăturat, activitatea de subscriere a în- ceput să e afectată odată cu declanșarea crizei, moment până la care evolua pe un trend puternic crescător. Având în vedere faptul că România are un potențial asigu- rabil mare, care a atras, de altfel, numeroși investitori străini, apreciem că odată cu îmbunătățirea contextului economico-so- cial actual, piața românească de asigurări își va relua creșterea.

I.a. Prime brute subscrise din asigurări generale

Volumul primelor brute subscrise din asigurări generale a fost de 6.698.511.250 lei, în scădere nominală cu 7,50%. Această evoluție a fost in uențată în principal de scăderea clasei de asigurări de mijloace de transport terestru (Casco), respectiv cu 25,12% față de 2009. Cele două clase de asigurări auto, re- spectiv asigurările Casco și asigurările de răspundere civilă auto, au deținut în 2010

Prime brute subscrise pe clase de ASIGURĂRI GENERALE (lei)

Clasă de asigurări

12/31/2009

12/31/2010

Creștere

nominală (%)

1 - accidente

62.929.358

57.830.376

-8,10%

2 - sănătate

24.859.868

21.121.874

-15,04%

3 - mijloace de transport terestru (Casco)

3.330.988.688

2.494.164.019

-25,12%

4 - mijloace de transport feroviar

5.566.689

4.335.964

-22,11%

5 - mijloace de transport aerian

21.262.074

20.540.173

-3,40%

6 - mijloace de transport naval

30.160.705

23.777.836

-21,16%

7 - bunuri în tranzit

40.898.248

42.548.333

4,03%

8 - incendiu

934.738.928

971.181.606

3,90%

9 - daune la proprietăți

163.733.629

129.575.466

-20,86%

10 - răspundere civilă auto

2.252.065.897

2.505.704.913

11,26%

11 - răspundere civilă pt mijloace de transport aerian

24.200.074

16.424.395

-32,13%

12 - răspundere civilă pt mijloace de transport naval

10.593.396

14.870.542

40,38%

13 - răspundere civilă generală

135.785.975

145.811.936

7,38%

14 - credite

115.619.772

118.772.957

2,73%

15 - garanții

29.973.022

66.427.629

121,62%

16 - pierderi financiare

15.666.826

14.291.404

-8,78%

17 - protecție juridică

6.591

6.267

-4,92%

18 - asistență a persoanelor în dificultate

42.534.582

51.125.560

20,20%

TOTAL

7.241.584.322

6.698.511.250

-7,50%

ASIGURĂRI ÎN CIFRE ŞI IMAGINI
ASIGURĂRI ÎN CIFRE ŞI IMAGINI

ASIGURĂRI ÎN CIFRE ŞI IMAGINI

Prime brute subscrise pe clase de ASIGURĂRI DE VIAȚĂ (lei)

 

Clasă de asigurări

31-12-09

31-12-10

Creștere

nominală (%)

01 - tradiționale

1.030.051.349

1.007.696.588

-2,17%

02 - căsătorie și naștere

1.790.341

1.790.616

0,02%

03 - Unit linked

565.774.631

617.726.872

9,18%

04

- permanente de sănătate

318.293

234.317

-26,38%

B1 - accidente

25.825.944

29.316.546

13,52%

B2 - sănătate

4.402.078

9.218.281

109,41%

 

TOTAL

1.628.162.635

1.665.983.220

2,32%

II. Indemnizații şi sume de răscumpărare plătite

Volumul indemnizațiilor brute și al răscumpărărilor plătite pentru cele două categorii de asigurări a fost în 2010 de 5.439.281.248 lei, în scădere nominală cu 7,18% față de 2009. Din acest total, pentru asigurările generale asigurătorii au plătit un volum de indemnizații de 4.755.090.776 lei, cu circa 432,4 milioane lei mai puțin decât în 2009 (ceea ce reprezintă o scădere nominală cu 8,34%). Această scădere se datorează, în ceea mai mare parte, diminuării valorii indemnizaţiilor plătite în cadrul clasei de asigurări de mijloace de transport terestru (Casco) cu 417,4 milioane lei în 2010 faţă de 2009, ceea ce reprezintă 96,5% din scăderea cu 432,4 milioane înregistrată de asigurările generale. Diminuarea indemnizațiilor plătite pentru asigurările Casco se explică prin contractarea activității de subscriere pe această clasă, fapt care s-a tradus prin- tr-o diminuare a contractelor din porto- foliu, concomitent cu scăderea valorii de piață a vehiculelor asigurate.

În ceea ce priveşte asigurările de viaţă, în 2010 asigurătorii au plătit indemnizații brute, maturităţi, răscumpărări totale, precum şi răscumpărări parţiale în sumă de 684.190.472 lei, în creştere cu 1,73% față de 2009.

Referitor la plăţile totale efectuate cu titlu de răscumpărări totale şi parţiale, după se observă şi din gra cul alăturat, se observă că acestea s-au înscris pe un trend descendent încă din 2009. Astfel, volumul total al răscumpărărilor rapor- tat pentru 2010 a fost de 401,97 milio-

ane lei, în scădere cu 5,3% faţă de valo- area înregistrată în 2009.

III. Rezerve tehnice

La data de 31.12.2010, asigurătorii aveau un volum de rezerve tehnice constituite pentru asigurările generale de 6.791.972.002 lei, cu 2,01% mai mic decât la sfârșitul anului precedent.

în creștere cu 12,77% față de 31.12.2009 (3.889.930.756 lei). Această evoluție ascendentă a rezervelor tehnice brute con- stituite pentru asigurările de viață a fost in uențată de creșterea semni cativă a rezervei matematice datorată duratelor mari de valabilitate pentru care au fost în- cheiate contractele de asigurare.

po da

scăderii activității de subscriere din 2010, care a fost una conjucturală, piața românească de asigurări rămâne stabilă. Acest fapt este certi cat de indicatorii de lichiditate și solvabilitate ai asigurătorilor, care se mențin în parametrii prudențiali impuși, precum și de creșterea în conti- nuare a rezervelor tehnice brute și de gradul mare de acoperire a acestora prin active ad- mise, de 118%.

Putem

concluziona

că,

în

Evoluț ia ș i structura r ă scump ă ră rilor (milioane lei)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009 2010
milioane lei

ă scump ă r ă ri totale scump ăr ă ri totale

ă scump ă r ă ri par ț iale scump ăr ă ri par ț iale

total valoare2009 2010 milioane lei ă scump ă r ă ri totale ă scump ă r ă

r ă scump ăr ă ri

Această scădere s-a datorat exclusiv faptului că, în condiţiile în care activi- tatea de subscriere s-a redus, rezervele de prime s-au diminuat cu aproxima- tiv 10% (până la 3.226.084.669 lei, la

31.12.2010).

Spre deosebire de rezervele de prime, rezervele de daune avizate și neavizate au crescut față de anul 2009 cu 4,8%, până la un volum de 3.148.013.247 lei. Valoarea rezervelor tehnice brute con- stituite pentru asigurările de viață era de 4.386.660.546 lei la data de 31.12.2010,

De asemenea, piața românească de asigurări rămâne o componentă importantă a economiei naționale. Ast- fel, activele bilanțiere ale asigurătorilor reprezintă 3,3% din PIB (de 513.640,8 milioane lei, conform Institutului Național de Statistică), procent similar cu cel din 2009, chiar dacă activitatea acestora s-a diminuat în 2010 pe fondul crizei economice.

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI

Asigurările auto pe timp de criză

Î n data de 1 martie a.c., a avut loc, la București, seminarul „Asigurările

auto pe timp de criză„ în cadrul căruia au fost prezentate evoluția pieței de asigu- rări auto în 2010, bilanțul primului an de aplicare a sistemului bonus – malus, baza națională de date CEDAM, problemele întâmpinate în lichidarea daunelor pro- duse de vehiculele înmatriculate în Bul- garia, activitatea Fondului de Protecție a Victimelor Străzii etc. Principala concluzie a fost aceea că piața românească de asigurări a fost afec- tată de scăderea volumului de vânzări de vehicule noi și a leasingului auto în con- textul economic actual, dat ind faptul că asigurările auto reprezintă 60% din totalul subscrierilor și respectiv 75% din subscrierile pe asigurări generale. Astfel, conform datelor provizorii comunicate de către asigurători pentru 2010, piața asigurărilor auto a înregistrat un volum de prime brute subscrise de cir- ca 5 miliarde lei, cu 10% mai puțin decât în 2009. După cum explicam și în artico- lul intitulat „Evoluţia pieţei de asigurări în 2010” din această ediţie a buletinului nostru, această scădere a fost cauzată de diminuarea considerabilă a subscrierilor pentru asigurările facultative de vehicule Casco. Pe de altă parte, asigurările obligatorii de răspundere civilă auto RCA (care re- prezintă 98% din clasa 10 – asigurări de răspundere civilă auto) au înregistrat o creștere cu 14% a primelor brute subscri- se, în special ca efect a evoluției crescătoa- re din primele 3 trimestre ale anului.

Fără nici o îndoială, criza economică

a marcat deciziile și acţiunile asigură-

torilor în sensul că, spre sfârșitul anu- lui 2010, aceștia au scăzut semni cativ tarifele aplicate asigurărilor obligatorii RCA. Totodată, aceștia au introdus cri- terii proprii de reducere a primelor pe

care nu le practicau înainte de criză, astfel încât tarifele de primă să e suportabile pentru populație. Aceste măsuri, dubla- te de aplicarea sistemului bonus-malus care este favorabil majorităţii persoane- lor zice și utilizatorilor persoane zice, vor conduce cel mai probabil la scăde- rea în 2011 a volumului de prime brute subscrise pentru asigurările obligatorii RCA, cel puţin în prima parte a anului. În anul 2010, polițele obligatorii RCA încheiate cu aplicarea unei clase de malus reprezintă doar 2% din tota- lul polițelor încheiate pentru asigurați persoane zice. Restul polițelor au fost încheiate cu aplicarea unei clase de bo- nus, respectiv o reducere de 5% sau 10% în funcție de perioada de valabilitate a poliței încheiate. În același timp, societățile de asigura-

re au crescut rezervele de daună avizate și neavizate aferente activităţii de asigurări obligatorii RCA, în ritmuri comparabile cu cele din anul precedent. Se consta-

tă astfel o creștere cu 22% a rezervei de

daune avizată, până la 1,12 miliarde lei, respectiv o creștere cu 27% a rezervei de daune neavizate, până la 600 milioane lei, în 2010 faţă de 2009. CSA urmărește permanent consti- tuirea și adecvarea rezervelor de daună

avizate și neavizate pentru RCA, astfel încât asigurătorii să aibă capacitatea de a-și onora obligaţiile asumate prin con- tractele de asigurare încheiate. Un alt efect al crizei a fost și apari-

ţia tentativelor de falsi care a polițelor RCA de către diverse persoane. În ve- derea combaterii proliferării acestor practici, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a decis să impună asigură- torilor să numeroteze vignetele eliberate odată cu poliţele RCA și a recomandat asiguraților RCA să veri ce acest lucru. Tot ca o măsură de protejare a inte- reselor asiguraţilor și păgubiţilor RCA, încă de la începutul anului 2010, CSA

a introdus în reglementări posibilitatea

ca păgubiții să solicite plata despăgubi- rilor înainte de efectuarea reparațiilor,

la valoarea prețurilor practicate de către

unitățile de specialitate sau prevăzute de cataloagele de specialitate. În ceea ce privește reclamaţiile pri- vind RCA depuse la CSA, deși numă- rul acestora a crescut până la circa 5.300 în 2010, ele reprezintă numai 2,4% din numărul dosarelor de daună deschise de societăţi în același an (de peste 350.000). Mai mult decât atât, nu toate reclamaţiile s-au dovedit a întemeiate, ci doar 3.083, adică 0,9% din dosarele avizate. Cu sigu-

ranţă, există astfel și situaţii în care se în- cearcă încasarea unor despăgubiri nefun- damentate/nemeritate, practici pe care asigurătorii ar trebui să le prezinte public pentru a preveni o deteriorare arti cială

a imaginii întregii piețe de asigurări.

Activitatea de asigurări obligatorii RCA în 2010

 

2009

2010

variație 2010/2009

Nr. contracte încheiate

6.084.732

6.524.795

7%

Prime brute subscrise (lei)

2.159.299.072

2.464.204.165

14%

Nr. dosare de daună avizate

371.342

353.259

-5%

Nr. dosare de daună plătite

341.462

328.527

-4%

Despăgubiri plătite (lei)

1.531.668.213

1.591.512.270

4%

Dauna medie plătită (lei)

4.486

4.844

8%

Rezerva de daune avizate (lei)

930.983.876

1.134.121.068

22%

Rezerva de daune neavizate - IBNR (lei)

473.783.270

600.193.463

27%

Sursa: raportările tehnice transmise CSA de către societățile de asigurare

NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI
NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI

NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI

Proiectul OMNIBUS II

În ultima decadă a lunii ianuarie 2011, în cadrul Consiliului European au început consultările la nivel de atasați nanciari pentru servicii nanciare pe proiectul de modi care a Directivei 2009/138/EC, privind activitatea de asigurare şi, respectiv, a Directivei 2003/71/EC, privind prospectele de emisiuni. Acest proiect este denumit ge- neric Omnibus II (OMDII). Atasații nanciari pentru servicii - nanciare sunt asistaţi de către un expert din partea autorităţii competente din statul membru – în cazul României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. În continuare referirile le vom face numai la Directiva 2009/138/EC, cunoscută sub denumirea de Directiva Solvency II. Prin OMDII, data de aplicare a regimului Solvency II se modi că şi va începe la 01 ianuarie 2013, ceea ce corespunde cu sfârşitul anului nan- ciar pentru majoritatea asigurătorilor/ reasigurătorilor din Spaţiul Economic European. Crearea noului sistem de supra- veghere a pieţelor nanciare la nivelul Pieţei interne, prin legiferarea căruia s-au în inţat, printre altele, cele trei autorităţi europene (EIOPA - pentru asigurări şi pensii ocupaţionale, EBA - pentru sectorul bancar şi, respectiv, ESMA - pentru piaţa de capital), pre- cum şi speci citatea procedurii Lamfa- lussy de elaborare a legislaţiei europene, constituie motivele care stau la baza proiectului OMDII. Pe lângă acestea, au trebuit aduse modi cări în legătură cu de nirea cadrului corespunzător standardelor tehnice, ca instrumentar adiţional pen- tru convergenţa supravegherii în dome- niul asigurărilor, în vederea dezvoltării şi creării unor reguli unitare (single rule book). De asemenea, proiectul OMDII este necesar şi pentru a se da posibili- tatea autorităţilor nou create să medieze neînţelegerile dintre supraveghetorii din statele membre. În legătură cu procedura Lamfalussy,

trebuie precizat faptul că în urma nego-

cierilor privind textele măsurilor de im- plementare a Directivei Solvency II, în vederea atingerii unuia din obiectivele acesteia, şi anume creşterea gradului de armonizare a practicilor de suprave- ghere, statele membre au optat pentru legiferarea măsurilor de implementare sub forma unui regulament. Aceasta înseamnă că în directivă trebuie să ex- iste o prevedere care să dea competenţe (powers) Comisiei Europene să emită un astfel de act normativ (delegated act). De asemenea, având în vedere fap- tul că EIOPA nu are competenţe de legiferare, standardele tehnice de apli- care şi alte documente menţionate în proiect vor adoptate şi publicate de către Comisie. Exista însă şi o prevedere care stipulează că anumite competenţe acordate Comisiei vor putea revocate, conform unei proceduri menţionate în text, de către Consiliu sau Parlamentul European. Crearea EIOPA - European In- surance and Occupational Pensions Authority (Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale) a condus la obligativitatea modi cării unor prevederi din Directiva Solvency

II pentru a permite EIOPA să-şi exer-

cite competenţele acordate prin Regu- lamentul său de funcţionare. Printre aceste competenţe se numără: elabora- rea proiectelor standardelor tehnice de aplicare – STA (fostele standarde tehnice obligatorii/binding technical standards), colectarea de date, neindi- vidualizate pe asigurători, de la supra- veghetorii naţionali, precum şi medierea

între autorităţile competente din statele membre, în cazul existenţei unor puncte

de vedere diferite între acestea.

Modi cările menţionate mai sus nu au rolul de a modi ca textul direc- tivei aşa cum a fost de nitivat de statele membre în timpul negocierilor din perioada 2008 - 2009. Există însă şi un set noi de modi cări prin care se adaugă la textul o cial al Di- rectivei Solvency II şi anume acordarea

competenţei Comisiei Europene de a emite o serie de regulamente prin care să se instituie perioade de tranziţie (până la cel mult 10 ani) pentru unele prevederi din noul regim de solvabilitate: evalu- are, guvernanţa corporativă, raportările către supraveghetor și pentru public, de- terminarea și clasi carea fondurilor pro- prii, formula standard pentru calcularea capitalului de solvabilitate (SCR - Sol- vency Capital Requirement) și alegerea metodelor și ipotezelor pentru calcu- larea rezervelor, inclusiv determinarea structurii ratei dobânzii relevante. În același timp, trebuie stabilite perioade de tranziție în tratarea regimurilor de solvabilitate din statele terțe, având în vedere faptul că unele dintre acestea vor avea nevoie de perioade mai mari pen- tru adaptarea și aplicarea unui regim de solvabilitate care să satisfacă pe deplin criteriile de echivalență cu regimul Sol- vency II. Perioadele de tranziție trebuie stabilite de așa manieră încât să încu- rajeze asigurătorii/reasigurătorii să e compatibili cât mai repede şi pe deplin cu cerinţele şi exigenţele noului regim de solvabilitate. Aceste perioade reprezintă maximum de tranziţie şi ele se pot scur- ta în măsura în care se consideră că nu mai sunt necesare. În legătură cu aceste prevederi din OMDII, România, care este reprezentată de către Comisia de Su- praveghere a Asigurărilor, a trimis observaţii şi propuneri la proiect. În acelaşi timp, am solicitat Comisiei Euro- pene şi Preşedinţiei Consiliului ca unele din măsurile prevăzute să e discutate după cunoaşterea rezultatelor de ni- tive ale studiului de impact cantitativ 5 (QIS5), având în vedere faptul că obi- ectivul acestui exerciţiu a fost tocmai testarea prevederilor din noul regim de solvabilitate şi impactul acestora asupra activităţii asigurătorilor/reasigurătorilor din Spaţiul Economic European.

Paul Mitroi, Director General, Direcția generală reglementări și implementare solvabilitate, CSA

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI • NOUTĂŢI

CSA lansează o nouă interfață a website-ului propriu

D in luna martie 2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

prezintă publicului larg o nouă interfaţă a website-ului său. Întreg ansamblul informatic ce compune website-ul este implemen- tat şi menţinut de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, ecare funcţionalitate sau informaţie adăugată ind aportul nostru exclusiv, fără exter-

nalizarea niciunui serviciu în acest sens. A ată în continuare la adresa www. csa-isc.ro, noua pagină de Internet

a CSA oferă o structurare diferită a

informaţiilor, un conţinut mai bo- gat, precum şi un design modern şi mai dinamic, comparativ cu versiunea anterioară.

În vederea unui acces mai rapid şi facil al vizitatorilor la informaţiile dorite, noul website structurează informaţiile pe categorii de utilizatori, în patru mari secţiuni:

1. ASIGURĂTORI ŞI INTER­

MEDIARI – conţine informaţii desti-

nate societăţilor care desfăşoară activi- tate în domeniul asigurărilor. Semnalăm prezentarea, în premieră, a condițiilor

și procedurilor de autorizare distinct

pe cele două tipuri de societăți supuse autorizării de către CSA, respectiv asigurătorii și brokerii de asigurare, astfel că aceștia nu mai sunt nevoiți să parcurgă întregul repertoriu legislativ pentru a identi ca aceste informații. De asemenea, legislația abrogată sau a cărei valabilitate a expirat a fost mutată într-un submenu distinct, numit Arhivă

legislație, astfel încât legislația în vigoare

să poată regăsită mai ușor.

2. PROTECŢIA CONSUMA-

TORILOR – această secțiune este dedicată asiguraților şi păgubiţilor îndreptăţiti la despăgubiri în temeiul contractelor de asigurări. Sunt prezen- tate reglementările CSA care dau drep- tul asiguraților de a informați de către

dau drep- tul asiguraților de a informați de către societăți înainte de încheierea contractelor de

societăți înainte de încheierea contractelor de asigurare, precum și informații practice despre încheierea asigurărilor auto și pro- cedurile de lichidare a daunelor. De ase- menea, oferă oricărei persoane interesate posibilitatea să veri ce dacă un asigurător/ broker/intermediar care îi prezintă o ofertă de asigurare este sau nu autorizat/ înregistrat conform legii. Secțiunea mai conține informații despre interzicerea temporară/suspendarea activității sau re- tragerea autorizațiilor de funcționare ale societăților din domeniul asigurărilor, despre procedurile de formulare a reclamațiilor, despre fondurile de protecție existente în România etc.

3. CENTRUL MEDIA – secțiunea este destinată, în principal, reprezentanților mass-media, dar poate prezenta interes și pentru alte persoane care doresc să se informeze cu privire la cele mai recente evoluții ale pieței de asigurări. Această secțiune cuprinde comunicatele de presă difuzate de CSA, interviuri și prezentări, statistici periodice, buletinele informative trimestriale și rapoartele anu- ale ale CSA, precum și un set de linkuri utile veri cate și actualizate periodic.

4. DESPRE CSA – conţine informaţii generale și sintetizate de- spre Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (organizare, atribuţii şi competenţe, relaţii de colaborare, pregătire profesională, date de contact ale sediului său central, precum şi ale reprezentanţelor sale regionale etc.)

O altă noutate o reprezintă versiu- nea în limba engleză a website-ului, care este mult mai dezvoltată comparativ cu versiunea anterioară și în care, în cel mai scurt timp posibil, vor disponibile și traducerile actelor normative speci ce asigurărilor. Pentru că ne dorim ca noul web- site să e un instrument practic de co- municare cu publicul larg, acesta va îmbunătăţit permanent, astfel încât imaginea electronică a CSA să răspundă cerinţelor utilizatorilor şi standardelor în domeniu.

ENGLISH SECTION
ENGLISH SECTION

ENGLISH SECTION

Insurance Charity Dinner 2011

ENGLISH SECTION Insurance Charity Dinner 2011 T he Romanian Insurance Supervisory Commission (CSA), the National

T he Romanian Insurance Supervisory Commission (CSA), the National

Association of Insurance and Reinsurance Companies from Romania (UNSAR) and the National Union of Insurance In- termediaries from Romania (UNSICAR) hosted, Wednesday, March 2, 2011, the rst edition of the charitable event of the insurance market, called Insurance Char- ity Dinner. Born of the desire of the 3 organizers mentioned above to create an insurance market event having in the same time a positive impact on Romanian social life, Insurance Charity Dinner 2011 aimed to collect funds for supporting disadvan- taged children. is event continued the corporate social responsibility actions started last year by some insurance undertakings

and UNSAR, with the support of CSA, which consisted in refurbishing the school & kindergarten in Şerbeşti village, Săuceşti township, and the kindergarten in Blăgeşti village, Bacău county – both recently a ected by oods, as well as the a orestation of 11 hectares of rugged ter- rain, a ected from erosion and landslides, located in the outskirts of Şerbăuţi village, Călineşti township, Suceava county. "Romanian insurance market is an im- portant segment of the national economy, and due to its speci c mechanism of taking over the risks faced by households and busi- nesses, it even contributes in solving issues which may lead to social lack of balance. I appreciate that, throughout all these lately actions, which also had the role to promote the concept of concluding an insurance policy, as the best and the most a ordable shelter against risks, the Romanian insur- ance market has become a more important support for the social life. erefore, we, all the three organizers – CSA, UNSAR and UNSICAR alike – are expecting Insurance Charity Dinner event to become a tradi- tion", said Angela Toncescu, the President of CSA. e rst edition of Insurance Charity

Dinner brought together about 270 rep- resentatives of insurance undertakings, in- surance brokers, professional associations in the eld and CSA representatives. e amount of collected funds which are to be used to help disadvantaged chil- dren, raised thanks to the participation of the insurance market representatives to the Insurance Charity Dinner 2011, is the equivalent in lei of about 57,000 Euros. e funds collected will help to im- prove the life of the children in Foster Care Centre No.2, and No.3, both in Slo- bozia town. e children in Foster Care Centre No. 3 result from dysfunctional families, mono parental families, or both parents deceased. e juniors will receive books and computers that will help for better school results. In addition, part of the funds is dedicated to build a sports base and rebuild the sanitary facilities. e children in Foster Care Centre No.2 su er from various sever diseases which require permanent medical surveil- lance. erefore, these children will be supported with clothes, dedicated drugs and programs of recovering that their lives depend on.

CSA launches new interface of its website

e Romanian Insurance Supervisory Com- mission launches in March this year its new pub- lic interface of its website. At de same old address, www.csa-isc.ro, CSA new website o ers a di erent framing of informa- tion, a richer content and a modern and more dynamic design than the previous version, which was rebuilt all over on the following three basic principles:

• efficiency / easy access to information;

• homogeneousandstructuredorganization;

• dynamic / diversity.

In order to access the information more quickly and easily, the new website organizes in- formation into categories of users in four main sections:

INSURANCE UNDERTAKINGS AND BROKERS - contains information for companies conducting insurance business. We would like to point out the detailing, in premiere, of the terms and procedures for authorizing, dis- tinctly, for the two types of insurance business

entities subject to approval by CSA, namely in- surance undertakings and insurance brokers, so that these two distinctive entities no longer need to go through the whole legislative repertoire to identify the speci c information. PROTECTION OF INSURANCE CONSUMERS - contains information dedica- ted to policyholders and injured parties entitled to compensation under the insurance contracts. CSA regulations which give policyholders the right to be informed before concluding insur- ance contracts, as well as useful information on motor insurance and settlement of claims are presented as well. It also enables the ones concerned to check whether an insurance un- dertaking/ broker / intermediary is authorized / registered in accordance with the law. is sec- tion also contains information about temporary prohibition to conduct business / withdrawal of authorization to conduct insurance business, lling complaints procedures, protection funds in Romania, and so on. MEDIA CENTER - aims primarily me-

dia representatives, but it may be also of interest to others who want to nd out about the latest developments in the insurance market. is sec- tion contains press releases disseminated by CSA, interviews and presentations, regular statistics, quarterly newsletters and annual reports of CSA and a set of useful links checked and updated regularly. ABOUT CSA - contains general informa- tion and summary about the Insurance Supervi- sory Commission (structure, mission and com- petencies, collaboration, training, contacts of its central headquarter and regional representative offices, etc.).

Another novelty is the English version of the website which is much more developed than the previous version. Translation of speci c legisla- tion will be soon available, as well. In order to deliver us any suggestions and comments, and to get more information on the new website, please contact us at webmaster@ csa-isc.ro.

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

ENGLISH SECTION

Romania presented to EIOPA the Country Report on QIS5

Romania presented to EIOPA the Country Report on QIS5 Q IS5 Country Report of Romania was

Q IS5 Country Report of Romania was integrated to the European

Report of EIOPA which was published on Monday, March 14, 2011. e con- clusions of EIOPA Report on QIS5 re ect broadly the same trends as of the Romanian insurance market in terms of impact on the balance sheet and increas- ing of capital requirements.

QIS 5 was the most comprehensive exercise to assess the impact of some key issues for Solvency II and was executed upon request of the European Commis- sion, like as the other previous QIS. Participation of insurers in the exer- cise increased considerably, compared to the fourth Quantitative Impact Study that was conducted in 2008. Nearly 70% of all European insurance and re- insurance companies participated in QIS5, up from 33%, who participated in QIS4. 18 Romanian insurance undertak- ings participated in this exercise, cov- ering 93.9% of gross written premiums from life insurance business, ie 79.8% of gross written premiums of non-life in- surance business registered on 2009. is high rate of participation is due to the e orts of e Romanian Insur- ance Supervisory Commission, which mobilized its own experts, in order to have permanent consultations with the insurers on the developement of QIS5.

As a full member of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), CSA permanently participates in meetings of the working groups of the European authority, com- municating with the Romanian insur- ance market, both through technical training seminars that CSA have been organizing since 2007, and informal meetings on this issue. Given the representativeness of the companies taken into consideration and the study results, it can be concluded that the impact of Solvency II on most of the asset value of the insurance com- panies in Romania is not a signi cant one. ere will be also a reduction of technical reserves, particularly in the case of life insurance business, and therefore, there will be an increase of equities. e number of companies that would need to adjust their risk pro le to meet solvency capital requirements is not a signi cant one. All participants meet the minimum capital requirements. At the aggregate level, there is a surplus of capital of around 398 million euros, though it de- creased by 17.5%, compared to the level determined under the current solvency regime. Overall, QIS5 showed that the nan- cial position of the European insurance and reinsurance sector assessed against the Solvency Capital Requirements

(SCR) of the Solvency II directive re- mains sound. is con rms the strong position of the European insurance sec- tor since the capital surplus was reached despite a difficult market situation . e new solvency regime introduc- es two levels of capital requirements:

the minimum and the Solvency Capi- tal Requirement. If a company misses the Minimum Capital Requirement (MCR), ultimate supervisory action will be triggered. If the SCR threshold is missed the respective supervisory au- thority will determine supervisory re- sponses linked to the concrete situation of the rm.

e purpose of the h study con- ducted by EIOPA impact was to assess the practicability, implications and im- pact of speci c approaches to (re)insur- ers’ valuation of assets and liabilities as well as capital setting and under Solven- cy II, the new insurance directive that becomes e ective on 1 January 2013. In 2005, in order to assess the impact that the new solvency regime should be able to produce on the European insur- ance industry, the European Commis- sion requested CEIOPS, which is now EIOPA, to run a series of quantitative impact studies, known as QIS. ese simulation studies are carried out by insurers on European markets on volun- tary basis, aiming to assess the impact of Solvency II on their nancial resources.

e main lesson learned from QIS5 is that a prudent framework has to be based upon sound capital requirements, with particular attention to the quality of capital.

ENGLISH SECTION
ENGLISH SECTION

ENGLISH SECTION

e evolution of the Romanian Insurance market in 2010

e two classes of motor insurance, namely class 10 - motor third party li- ability and class 3 - Casco insurance weighed 74.64% of non-life insurance total gross premiums, namely a down rate of 2.46%, compared to 2009. Gross written premiums from motor third party liability class of insurance main- tained a positive trend, increasing of 11.26% in comparison with 2009, up to an amount of 2,505,704,913 lei. Within

A ccording to the reports submitted to the Insurance Supervisory Commis-

sion (CSA) by the insurance companies, the main indicators of the insurance mar- ket in 2010 (provisional data) are as fol- lows:

I. Gross written premiums (GWP)

In 2010, the aggregate amount of gross written premium was of 8,364,494,470 lei, which accounts for a nominal decrease of 5.70%, in comparison with 2009.

this class of insurance, the compulsory MTPL generated gross written premi- ums of 2,464,204,165, namely a growth rate of 14% compared to the previous year.

I.b. Gross

written

premiums

om

life insurance

In 2010, life insurance business re- corded a growth of 2.32% of the gross written premiums, compared to 2009, up to an amount of 1,665,983,220 lei. e aggregate amount of the gross written premiums for class 1 (tradi- tional life insurance) and class 3 (unit linked life insurance and annuities related to investments funds) was of 1,625,423,460 lei, representing 97.57% of the total gross written premiums for life insurance business. While in 2010 the GWP related to class I decreased by 2.17%, compared to 2009, the gross written premiums for class III registered

Gross written premiums (millions lei)

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
millions lei

Non life insurance7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions lei

Life insurance6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions lei Non

Total5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions lei Non life

As shown in the chart nearby, under- writing activity has been a ected since the crisis downed, by which time it had been vigorously growing. As Romania has a considerable potential on insur- ance domain, which actually attracted many foreign investors, we believe that as the social and economic context keep on improving, the Romanian insurance market will restart its growth.

I.a. Gross written premiums for non - life insurance

Gross written premiums for non-life insurance were of 6,698,511,250 lei, which accounts for a nominal decrease of 7.50%. is evolution was mainly due to the down rate trend of the land vehicles, other than railway rolling stock class (Casco insurance), namely of 25.12%, in 2010 comparing with 2009.

Gross written premiums - NON LIFE INSURANCE (lei)

 
     

Nominal

Class of non life insurance

31-12-09

31-12-10

growth

(%)

1 - Accident and sickness insurance

62,929,358

57,830,376

-8.10%

2 - Health insurance

24,859,868

21,121,874

-15.04%

3 - Insurance for land vehicles (other than railway rolling stock)

3,330,988,688

2,494,164,019

-25.12%

4 - Insurance for railway rolling stock

5,566,689

4,335,964

-22.11%

5 - Aircraft insurance

21,262,074

20,540,173

-3.40%

6 - Insurance for ships

30,160,705

23,777,836

-21.16%

7 - Insurance of goods in transit

40,898,248

42,548,333

4.03%

8 - Insurance against fire and other natural forces

934,738,928

971,181,606

3.90%

9 - Other insurance against damage to property

163,733,629

129,575,466

-20.86%

10 - Motor third party liability insurance

2,252,065,897

2,505,704,913

11.26%

11 - Aircraft liability insurance

24,200,074

16,424,395

-32.13%

12 - Liability insurance for ships

10,593,396

14,870,542

40.38%

13 - General liability insurance

135,785,975

145,811,936

7.38%

14 - Credit insurance

115,619,772

118,772,957

2.73%

15 - Suretyship insurance

29,973,022

66,427,629

121.62%

16 - Insurance against financial loss

15,666,826

14,291,404

-8.78%

17 - Insurance of legal expenses

6,591

6,267

-4.92%

18 - Touring and travel assistance insurance

42,534,582

51,125,560

20.20%

TOTAL

7,241,584,322

6,698,511,250

-7.50%

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

ENGLISH SECTION

Gross written premiums LIFE INSURANCE (lei)

 
     

Nominal

Class of life insurance

31-12-09

31-12-10

growth (%)

01 - Traditional life insurance

1,030,051,349

1,007,696,588

-2.17%

02 - Marriage insurance, birth insurance

1,790,341

1,790,616

0.02%

03 - Unit linked life insurance and annui- ties related to investments funds

565,774,631

617,726,872

9.18%

04 - Permanent health insurance

318,293

234,317

-26.38%

B1 - Accident insurance

25,825,944

29,316,546

13.52%

B2 - Health insurance

4,402,078

9,218,281

109.41%

TOTAL

1,628,162,635

1,665,983,220

2.32%

a growth of 9.18%. Otherwise, this an- nual growth rate is the highest regis- tered by class III of life insurance for the last three years.

II. Gross indemnities paid, maturi- ties and surrender values paid

e aggregate amount of the gross indemnities, maturities and surrender values paid for the two categories of in- surance in 2010 was of 5,439,281,248 lei, which accounts for a nominal down rate of 7.18%, compared to 2009. Of this amount, the insurers paid for non-life insurance gross indemnities of 4,755,090,776 lei, some 432.4 million

lei less than in 2009 (representing a down rate of 8.34%). is decrease was mainly caused by the diminish of the amount of gross indemnities paid for class 3 of non life insurance (Casco), with 417.4 million lei in 2010, compared to 2009, representing 96.5% of the decrease of 432.4 million lei registered for entire non-life insurance business. e down rate trend of gross indemnities paid for Casco insurances was caused by the de- crease of the number of vehicles insured and by the decrease of the sums insured for vehicles. As regards life insurance business, in 2010 insurance undertakings paid gross indemnities, maturities, total and partial surrender values in amount of 684,190,472 lei, i.e. 1.73% more than in

2009.

Regarding the payments made for total and partial surrenders, as it is not- ed in the chart nearby, we can see they

entered a downward trend since 2009. us, the total amount of surrenders re-

ported for 2010 was of 401.97 million lei, decreasing by 5.3%, compared to the gure recorded in 2009.

III. Technical Reserves

On 31.12.2010, the insurers held an amount of technical reserves of 6,791,972,002 lei, which accounts for a down rate of 2.01% in comparison with 2009. is evolution was exclu- sively caused by the decrease of pre- mium reserves as a consequence of the reduction of the underwriting activity. On 31.12.2010, the amount of the pre- mium reserves was of 3,226,084,669 lei, accounts for a down rate of about 10% compared to the previous year.

At the same date, the amount of the gross technical reserves for life insur- ance was of 4,386,660,546 lei, which accounts for a growing rate of 12.77%, in comparison with 31.12.2009 (when was of 3,889,930,756 lei). e rise of the gross technical reserves for life insur- ance was in uenced by the signi cant growth of the mathematical reserves due to the long time term the life insurance contracts were concluded. In conclusion we can say that, de- spite the economic crisis and the de- crease of the underwriting activity in 2010, the Romanian insurance market remains stable and nancial sound. is fact is certi ed by the adequacy of the liquidity and solvency indicators, by the continuously growth of the gross tech- nical reserves and by their coverage with eligible assets in a percentage of 118%. Also, the Romanian insurance mar- ket remains an important component of the national economy. e total balance sheet assets of the insurers represent 3.3% out of the Gross Domestic Prod- uct (estimated for 2010 at 513,640.8 million lei, according to the National Institute for Statistics). is weight is similar to the one recorded in 2009,

Surrender values paid (millions lei)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007 2008
2009 2010
millions lei

total surrender250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions lei partial surrender

partial surrender300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions lei total

total surrender values paid400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 millions

Unlike premium reserves, the out- standing claims reserves and IBNR claims reserves increased by 4.8% compared to 2009, up to a volume of 3,148,013,247 lei.

even that in 2010 the underwriting ac- tivity decreased due to the economic crisis.

ENGLISH SECTION
ENGLISH SECTION

ENGLISH SECTION

Motor insurance business in times of crisis

O

n

in

March 1st, 2011, took place

Bucharest, the seminar Motor

insurance business in time of crisis. ere were presented the development of mo- tor insurance market in 2010, the balance on the rst year of bonus - malus evalua- tion system, speci c issues related to the CEDAM national data base, the difficul- ties occurred in the settlement of the claims related to the road accidents produced by vehicles registered in Bulgaria, the activity of Traffic Victims Protection Fund, and other topics related. e main conclusion was that the Ro- manian insurance market was a ected by lower sales of new cars and car leasing, giv- en that motor insurance accounts for 60% of all gross written premiums (GWP) and 75% of non-life GWP. us, according to provisional data for 2010, provided by insurers, motor insur- ance business recorded a GWP amount of about 5 billion, i.e.10% less than in 2009. As we detailed in Evolution of the insur- ance market in 2010 article of this edition of our newsletter, this decrease was caused by a signi cant diminish of GWP for class of insurance for land vehicles, other than railway rolling stock (CASCO). On the other hand, compulsory motor third party liability insurance (compulsory MTPL), which represents 98% of class 10 of non life insurance, registered a growth of 14% of GWP, mostly as e ect of the growing development during the rst three quarters of the year. Undoubtedly, the economic crisis in u- enced the decisions and actions of insurers,

so that, in the late 2010, they signi cantly

reduced compulsory MTPL insurance rates. More of that, they introduced their own criteria to cheapen the premiums which had not existed before the crisis, so that premium charges could be bear- able for the population. ese measures, accompanied by enforcing bonus-malus system, which put into advantage most of the vehicle owners natural persons and us- ers natural persons, will most likely lead in 2011 to negative growth of the amount of GWP for compulsory MTPL insurance, at least for the early part of the year. In 2010, the compulsory MTPL insur- ance policies concluded with a malus class resolution represented only 2% of total policies concluded by natural persons. Most of the policies were granted with a class of bonus, namely a discount of 5% or 10% of the premiums charges, depending on the period of validity of the policy con- cluded. At the same time, insurance undertak- ings grew both outstanding claims reserves and IBNR for compulsory MTPL insur- ance business, of rates likewise the previous year. us, there was a 22% growth rate of the outstanding claims reserves, up to 1.12 billion lei, namely a 27% growth rate of the incurred but not reported claims reserves, up to 600 million lei, in 2010, compared to 2009. e Romanian Insurance Supervisory Commission (CSA) constantly monito- ries the making up and adequacy of these two type of reserves in particularly for compulsory MTPL insurance policies, so

that the insurance undertakings could ac- complish their obligations taken under in- surance contracts concluded. Another e ect of the crisis was the emergence of attempts of counterfeiting compulsory MTPL policies. In order to combat the proliferation of these practic- es, the Romanian Insurance Supervisory Commission decided to require insurance undertakings to number the vignettes ac- companying the MTPL insurance and to recommend policyholders to check this aspect when buying policies. Equally to protect the interests of poli- cyholders and compulsory MTPL injured parties, since the early of 2010, CSA stated in its Regulations that injured parties could claim payment of material damages before repairs, at running prices stated into the technical catalogues or practiced by the car services. With regard to the complaints led by the injured parties claiming indemnities under compulsory MTPL policies and submitted to CSA, although their num- ber increased to about 5300 in 2010, they represent only 2.4% of the claim les led in the same year (over 350,000). Moreover, not all complaints were found to be well grounded, but only 3083, i.e. 0.9% of the claims les led in the same year. Certainly, there are such situations in which some persons attempt to obtain unsubstantiated or unjusti ed claims; insurance undertak- ings should aware the public about these practices, in order to prevent an arti cial and unjust deterioration of the image of the entire insurance market.

Compulsory MTPL insurance business in 2010

 

2009

2010

variation 2010/2009

No. of contract concluded

6.084.732

6.524.795

7%

Gross written premiums (lei)

2.159.299.072

2.464.204.165

14%

No. of claims files

371.342

353.259

-5%

No. of paid claims files

341.462

328.527

-4%

Gross indemnities paid (lei)

1.531.668.213

1.591.512.270

4%

Average indemnity paid (lei)

4.486

4.844

8%

Claims technical reserves (lei)

930.983.876

1.134.121.068

22%

Incurred, but not reported technical reserves - IBNR (lei)

473.783.270

600.193.463

27%

Source: technical reports submitted to CSA by the insurers

Buletin Informativ - Anul V, Nr. 1 - martie 2011

PREZENT ŞI PERSPECTIVE

EIOPA pregătește al doilea test de stres pentru piața europeană de asigurări

A utoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaţionale (EIOPA) a anun-

ţat, la jumătatea lunii ianuarie anul curent, că va lansa al doilea test de stres pentru sec- torul asigurărilor la nivel european. Iniţiativa are la bază o cerere a Comite- tului Economic și Financiar al Uniunii Eu- ropene (EFC), EIOPA dorind ca acest test să e lansat la începutul celui de-al doilea

trimestru al anului 2011. Testul de stres în domeniul asigurărilor va efectuat în colaborare cu ESRB - Co- mitetul European pentru Riscuri Sistemice, precum și cu autorităţile naţionale de supra- veghere, inclusiv autoritatea FINMA din Elveţia. Scopul acestui exercițiu este de a iden- ti ca și cuanti ca impactul diferitelor sce- narii de stres asupra poziţiilor nanciare ale asigurătorilor într-un mediu economic negativ și foarte sever. Având în vedere fap- tul că societățile de asigurare joacă un rol important în ciclul social și economic, testul de stres este unul dintre instrumentele de supraveghere necesare atât pentru evaluarea individuală a puterii nanciare a unei com-

panii, cât și pentru evaluarea stabilității pie- ţelor nanciare ale statelor membre. Cel de-al doilea test de stres va include un minim de 50% din societăţile de asigu- rare din ecare ţară, în funcție de venituri-

le din prime brute subscrise. Prin urmare,

testul va include peste 200 de asigurători, incluzând mari și importante grupuri euro- pene de asigurări. Primul test de stres s-a derulat în noiem- brie 2009 și a inclus 28 de grupuri europene de asigurări, care împreună reprezintă peste 60% din primele de asigurări subscrise la ni- vel european. Au fost luate în considerare 3 scenarii, din care unul advers (care a oglindit dezvoltarea piețelor de capital între sfârșitul lunii septembrie 2008 și sfârșitul lunii sep- tembrie 2009) și două scenarii severe (o rece- siune adâncă și un mediu in aționist). Concluzia generală a acestui prim test

a fost aceea că, în toate scenariile testate, nivelul agregat al capitalului disponibil al grupurilor de asigurări participante excede cerințele impuse prin legislație. Aceasta în- seamnă că marile și importantele grupuri europene de asigurări ar rezista chiar și în condiții economice severe.

În vederea lansării celui de-al doilea test de stres, EIOPA a pregătit un proiect al exercițiului care detaliază cadrul de lucru și scenariile care vor luate în considerare, pe care l-a transmis spre consultare autorităţi- lor naţionale de supraveghere și asociaţiilor de asigurare. Potrivit acestuia, se dorește ca autoritățile naționale de supraveghere să ra- porteze către EIOPA datele colectate de la asigurători, veri cate și centralizate până la începutul lunii iunie a.c., iar raportul nal la nivel european să e prezentat EFC și ESRB în iulie a.c. Proiectul referitor la modul de derulare a testului de stres a fost supus apro- bării EIOPA în data de 25 februarie a.c., urmând ca până la jumătatea lunii martie să se primească sugestii, observații și puncte de vedere din partea reprezentanților industriei și alte persoane interesate. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va depune eforturi pentru a susține partici- parea societăților românești de asigurări la acest test de stres european, la fel cum a fă- cut și în cazul studiilor cantitative de impact QIS4 și QIS5.

BULETIN INFORMATIV

Apare sub egida Consiliului CSA

Editor coordonator: Angela TONCESCU

Redactor-șef: Mirela ANTOHI

Secretar general de redacție: Monica BUTOIANU

Redactori: Florin ROMAN, Catrinel FRÎNCU

Traducere: Lucian NEDELCU

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR Sediul central:

Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sector 1, București, 011954; Tel: 021.316.78.80, 021.316.78.81, 021.316.85.87 (sesizări și reclamații – int. 141; Registratura Generală – int.148) Fax: 021.316.78.64; E-mail: office@csa-isc.ro; Web: www.csa-isc.ro

Alte date de contact utile:

• Reprezentanțe regionale ale CSA:

o

Cluj-Napoca: Str. Peto Sandor nr.13, et.1, ap.3, jud. Cluj; tel/fax: 0264.452.294; cluj@csa-isc.ro

o

Iași: Str. Carol I, nr.4, parter, loc. Iași, jud. Iași; tel/fax: 0232.211.193; iasi@csa-isc.ro

o

Constanța: Str. Mihai Viteazu, nr.25, loc. Constanța, jud. Constanța; tel/fax: 0241.610.204; constanta@csa-isc.ro

o

Timișoara: Str. Patriarh Miron Cristea nr.13, loc. Timișoara, jud. Timiș; tel/fax: 0256.200.242; timisoara@csa-isc.ro

• Departamentul Fond de Garantare:

Str. Popa Petre nr. 24, sector 2, București; tel: 021.211.60.37, 021.211.60.52, 021.211.60.73, 021.211.60.79; fax: 021.211.60.94;

office@csa-fga.ro; www.csa-fga.ro

• Institutul de Management în Asigurări:

Str. Louis Blanc nr.1, sector 1, București; tel: 021.230.51.20; fax: 021.230.51.22; office@ima-imi.ro; www.ima-imi.ro