Sunteți pe pagina 1din 4

Studii, articole

Un profil psihologic al
militarului voluntar
Selec]ia psihologic` a viitorilor militari constituie un filtru cu valoare predictiv` ridicat` asupra performan]elor lor ulterioare [i ea se realizeaz`, n prezent, pe baza unei metodologii unice elaborate de Sec]ia de Psihologie a Statului Major General. Aceast` selec]ie ]ine seama de rezultatele la testele psihometrice de nivel mental [i de personalitate, la care se adaug` observa]ia, anamneza, consultarea unor documente (foaia matricol`, fi[a de eviden]` a militarului, rezultatele la testele de recrutare [i ncorporare). Avizul ob]inut n urma examin`rii psihologice poate fi ADMIS sau RESPINS [i are caracter eliminatoriu. Decizia final` de respingere poate rezulta din ob]inerea unui aviz nefavorabil la oricare din criteriile: aptitudini intelectuale generale; tr`s`turile structurii de personalitate [i motiva]ia pentru armat`; performan]ele psihoprofesionale ob]inute ca militar n termen; grupul psihologic la recrutare [i ncorporare; evolu]ia/istoria personal`; foaia matricol`.

ategoria solda]ilor [i grada]ilor voluntari reprezint` n acest moment o component` \nsemnat` a armatei Romniei att sub raport numeric, ct [i din punctul de vedere al importan]ei activit`]ii pe care o desf`[oar` militarii din compunerea ei.

FELICIA MARIA HRIHORISAN Centrul Militar Jude]ean, Satu Mare

v#nd \n vedere c`, pe de o parte, Rom#nia este membr` NATO [i se afl` pe drumul ader`rii la Uniunea European`, iar pe de alt` parte c` va renun]a, p\n` n anul 2007, la serviciul militar obligatoriu, este u[or de intuit cre[terea progresiv` a importan]ei solda]ilor [i grada]ilor voluntari \n cadrul armatei. Ca urmare a misiunilor deosebite n care ace[ti militari sunt implica]i att n ]ar`, ct [i n afara ei [i a calit`]ilor necesare pe care ei trebuie s` le aib`, selec]ia riguroas` a candida]ilor la intrarea n sistemul militar devine un obiectiv prioritar.

Studiul aspirantului la profesia de militar voluntar


Date fiind condi]iile necesare pentru intrarea n armat`, dar [i perspectiva nlocuirii militarului n termen cu militarul voluntar, mi-am propus s` descifrez din punct de vedere psihologic aspirantul la profesia de militar voluntar, prin atingerea urm`toarelor obiective: evaluarea gradului de interes general pe care l prezint` profesia de militar angajat n rndul tinerilor recru]i (e[antionul primar); evaluarea motiva]iei pentru profesie (intensitatea acesteia [i elementele motivante); stabilirea caracteristicilor sociale ale aspiran]ilor (mediul de provenien]`, condi]ii de via]`, nivelul de educa]ie n familie), [tiut fiind impactul deosebit al mediului asupra form`rii individului; eviden]ierea profilului psihologic al aspirantului pornind de la testele psihometrice de recrutare; aprecierea compatibilit`]ii dintre calit`]ile aspiran]ilor [i cerin]ele actuale de intrare n sistem. Ipotezele de lucru ale cercet`rii au fost: interesul general pentru profesia de militar angajat este redus (limitat); motiva]ia principal` a tinerilor care opteaz` pentru acest statut este determinat` de avantajele materiale posibile;

SPIRIT MILITAR MILITAR MODERN MODERN SPIRIT

septembrie septembrie

2005 2005

31 31

Studii, articole
aspirantul are profilul individului mediu att sub raport social (grad de instruire, condi]ii de via]` etc.), ct [i din punctul de vedere al nsu[irilor psihice (aptitudini intelectuale, . structur` de personalitate). E[antionul ini]ial din care am selec]ionat subiec]ii pentru cercetare a fost format din 776 de tineri, elevi n ultimul an de liceu, care s-au prezentat pentru recrutare la Centrul . Militar Jude]ean Satu Mare, n martie 2005. Singurele criterii pe care le-am folosit \n selec]ionarea tinerilor au fost prezen]a la recrutare [i studiile element foarte important ntruct constituie un criteriu pentru admiterea n sistem. Evaluarea psihologic` a tinerilor din e[antion s-a realizat pe baza rezultatelor la testele de recrutare. n func]ie de scorurile ob]inute la testul de inteligen]`, respectiv la scalele testului de personalitate, au fost calcula]i indicatorii statistici de pozi]ie, utili pentru aprecierea indivizilor n raport cu cerin]ele func]iei la care se aspir`. E[antionul final pe care am desf`[urat studiul a cuprins un num`r de 62 de tineri, care [i-au exprimat interesul pentru a deveni militari profesioni[ti. Tinerilor din acest e[antion li s-a administrat, n plus fa]` de probele psihologice de recrutare, un chestionar de opinie, prin care s-a urm`rit ob]inerea unor date suplimentare de ordin social [i motiva]ional. Testele psihometrice de recrutare au fost interpretate conform metodologiei de examinare, ob]inndu-se apoi, prin metode statistice, indicatorii psihologici ai e[antionului studiat. Din punct de vedere metodologic, am decis s` desf`[or chestion`rile verbal` [i n scris asupra problematicii studiate, dup` examenul psihologic propriu-zis, pentru a nu influen]a rezultatele acestora prin, spre exemplu, tendin]a subiectului de a se pune ntr-o lumin` favorabil` sau de a ascunde anumite antecedente. De asemenea, chestionarul a
32

oferit posibilitatea p`str`rii anonimatului de c`tre tinerii care nu doreau s`-[i dezv`luie identitatea. Doar un singur subiect, din cei 62, a refuzat s`[i men]ioneze numele [i, prin urmare, e[antionul final al cercet`rii, la care fac referire toate datele care urmeaz`, a fost format din 61 de subiec]i.

Aspecte motiva]ionale
Determinarea intensit`]ii interesului celor 61 de tineri pentru profesia de militar voluntar s-a f`cut printr-o ntrebare introductiv`, de tip ipotetic, formulat` astfel nct s` stimuleze implicarea lor [i s` asigure intrarea subiectului n situa]ia de subiect al cercet`rii. Dac` mine a]i fi n c`utarea unui loc de munc`, n ce m`sur` a]i opta pentru a deveni militar angajat?. Subiectul avea la dispozi]ie 5 variante gradate de r`spuns. Am observat faptul c` tinerii chestiona]i manifestau un interes ridicat pentru aceast` profesie, fapt explicat, de altfel, de prezen]a lor n e[antionul final. Astfel, 80% dintre ei ar opta, n mare [i foarte mare m`sur`, pentru a deveni militar voluntar. ntruct motiva]ia tinerilor n alegerea profesiei este strns legat` de avantajele pe care aceasta le ofer`, am elaborat o list` de [apte criterii importante n alegerea profesiei. Participan]ilor li s-a cerut s` ierarhizeze criteriile n func]ie de valoarea pe care acestea o au pentru fiecare dintre ei. n urma analiz`rii rezultatelor, se observ` urm`toarea ordonare a criteriilor n func]ie de importan]`: statut social/ importan]a muncii; avantaje materiale (salariul); posibilitatea de a participa la misiuni (delega]ii) n ]ar` [i n afara ei; stabilitate social`/financiar`; posibilitatea de a desf`[ura o activitate interesant`;
septembrie

spiritul de aventur`, de c`utare a noului; alte criterii. Se observ` astfel c` cele mai importante criterii alese sunt statutul social/importan]a muncii [i avantajele materiale (salariul). Posibilitatea de a participa la misiuni n ]ar` [i n str`in`tate reprezint` un alt criteriu important, ocupnd locul 3 n ierarhie, urmat de stabilitatea social` (locul 4). Criterii mai pu]in importante, n opinia tinerilor, sunt posibilitatea de a desf`[ura o activitate interesant` [i spiritul de aventur` (locul 5, respectiv 6). Participan]ii au avut posibilitatea de a completa lista cu alte criterii care li se p`reau importante. Printre acestea, au fost men]ionate: condi]iile bune de munc`, dorin]a de a fi respectat, patriotismul, siguran]a, posibilitatea de a-i ajuta pe oameni, lipsa de ocupa]ie.

Aspecte sociale
Factorii sociali contribuie n mare m`sur` la formarea personalit`]ii [i, de aceea, evaluarea tinerilor din punct de vedere psihologic trebuia s` ]in` seama [i de mediul social din care ace[tia provin. Aspectele sociale asupra c`rora m-am oprit \n aceast` cercetare au fost: condi]iile de via]`, preg`tirea educa]ional` [i profesional` a p`rin]ilor, mediul de provenien]` (urban sau rural). Pentru autoaprecierea condi]iilor de via]`, subiec]ii au avut la dispozi]ie o scal` cu cinci trepte care se \ntindea de la condi]ii foarte proaste pn` la foarte bune. Majoritatea
2005

SPIRIT MILITAR MODERN

Studii, articole
subiec]ilor [i-au evaluat nivelul condi]iilor de via]` ca fiind mediu (44%), respectiv bun (40%). Doar 9, 5% au apreciat c` beneficiaz` de condi]ii foarte bune de via]` [i 6,5% au afirmat c` tr`iesc \n condi]ii proaste. Pentru varianta foarte proaste nu s-a \nregistrat nici un caz. Subiec]ii proveneau n propor]ie de 60% din mediul urban [i 40% din cel rural, majoritatea fiind din familii cu nivel mediu de [colarizare. ale e[antionului, valorile apropiate ale mediei, medianei [i modulului sugernd o distribu]ie a acestora aproape normal` . Persoana tipic` e[antionului nostru prezint` urm`toarele tr`s`turi de personalitate: orientat` spre exterior, testul EPQ, a rezultat urm`toarea reparti]ie valoric`: grup 0 = 52% (32 tineri); grup 1 = 43% (26 tineri); grup 2 = 5% (3 tineri). Un alt criteriu n evaluarea psihologic` la recrutare este reprezentat de antecedentele personale ale individului, concretizate n

Tr`s`turi psihologice
Nivelul intelectual al tinerilor a fost m`surat cu ajutorul a dou` variante ale testului Raven care se aplic` cu ocazia recrut`rii, iar structura de personalitate a fost evaluat` cu ajutorul chestionarului EPQ (Eysenck Personality Questionnaire). Indicatorii de pozi]ie calcula]i au fost media, mediana [i modul. Ace[ti indicatori sunt utiliza]i pentru a analiza tendin]a central` de grupare a valorilor variabilelor aleatorii. Pentru factorul inteligen]`, valorile indicatorilor de pozi]ie sunt apropiate, ceea ce sugereaz` o distribu]ie normal`. Individul tipic al e[antionului (reprezentat de valoarea modal`) se situeaz` la nivelul de 45 puncte la testul Raven. Tabelul nr.1 \nf`]i[eaz` rezultatele ob]inute la testul de inteligen]` de participan]ii la cercetare, prin compara]ie cu rezultatele e[antionului na]ional de tineri examina]i la recrutare rezultate prezentate \n

extrovertit`, atitudine deschis`, sincer`, echilibrat` psihic, f`r` accentu`ri n structura de personalitate. Grupul psihologic \n care ar fi \ncadrat`, la

Metodologia de determinare a coeficientului de inteligen]` elaborat` de Sec]ia de Psihologie a Statului Major General (C.M.S.A.P.): E[antionul studiat prezint` valori medii ale nivelului de inteligen]` mai mari dect cele din e[antionul na]ional. Conform transform`rii notelor brute n IQ (Intelligence Quotient Coeficient de inteligen]`), pe baza metodologiei amintite, individul mediu, tipic pentru e[antionul studiat, dispune de un IQ = 110. Se observ` c` valoarea modal`, adic` valoarea care apare de cele mai multe ori, este aceea[i cu cea a e[antionului na]ional. Pe baza chestionarului EPQ s-au determinat cteva caracteristici de personalitate

recrutare, o asemenea persoan` ar fi grupul 0 (cel mai bun grup att din punct de vedere al inteligen]ei, ct [i al structurii de personalitate). Desigur c` nu to]i aspiran]ii apar]in modelului prezentat, dar majoritatea (79%) se nscrie n acest tipar. Astfel, reparti]ia subiec]ilor pe grupuri psihologice se prezint` procentual n urm`torul mod: grup 0 = 79% (48 tineri), grup 1 = 18% (11 tineri), grup 2 = 3% (2 tineri). Din punct de vedere al nivelului mental, reparti]ia tinerilor arat` a[a: grup 0 = 69% (42 tineri); grup 1 = 28% (17 tineri); grup 2 = 3% (2 tineri). De men]ionat este faptul c` indivizii apar]innd grupului 2 din punct de vedere al nivelului mental ar fi respin[i la un eventual examen pentru angajare ca militar voluntar. }in#nd cont de rezultatele ob]inute la
2005

r`spunsurile la zece ntreb`ri semnificative. Procentual, 85% dintre aspiran]i nu au sau nu declar` nici un fel de antecedente, iar 3% recunosc antecedente nesemnificative (de grup 0). Antecedente semnificative au 12% din subiec]i [i doar unul dintre ace[tia declar` antecedente cu semnifica]ie mai deosebit` care ar presupune \ncadrarea t#n`rului \n grupul 2 de recrutare. Printre antecedentele semnificative pe care tinerii le-au men]ionat se num`r`: repeten]ia, fuga de acas`, ideile suicidare, actele autoagresive etc. Aceste antecedente nu exclud n mod automat persoana de la o eventual` selec]ie pentru angajare, dar trebuie luate n calcul [i privite cu rezerv`, ele putnd constitui elemente ale unor posibile evolu]ii dizarmonice. Sintetiznd, putem afirma faptul c`, dac` tinerii participan]i \n studiul nostru s-ar prezenta la un examen de selec]ie ca militar voluntar, situa]ia ar fi urm`toarea: 3% ar fi respin[i din cauza nivelului mental, 12% din cauza structurii de personalitate sau antecedentelor personale, iar 85% ar putea fi admi[i n sistem, bine\n]eles, dac` trec testul de angajare [i \ndeplinesc toate celelalte criterii de admitere.

Considera]ii finale
Prima ipotez` de lucru formulat` privind interesul redus al tinerilor pentru profesia
33

SPIRIT MILITAR MODERN

septembrie

Studii, articole
militar` a avut la baz` observa]iile personale f`cute cu ocazia unor examene de angajare ca militar voluntar. Am constatat, cu surprindere, num`rul mic de tineri nscri[i pentru angajare, \n ultimii 2 ani, la fiecare examen de acest fel. Baza de selec]ie fiind redus`, iar criteriile stricte, s-a ajuns, uneori, chiar la situa]ia ob]inerii unui rezultat negativ de c`tre to]i candida]ii nscri[i. Principalele motive pentru care ace[ti candida]i au fost respin[i din punct de vedere psihologic au fost urm`toarele: ineficien]` intelectual` (80%); accentu`ri n structura de personalitate (11%); elemente de dizarmonie n evolu]ia [i istoria personal`: repeten]ii, exmatricul`ri, note sc`zute la purtare n mod repetat (70%); amenzi penale (2%). Ineficien]a intelectual` constatat` la tinerii testa]i pentru angajarea ca militari voluntari nu a fost, de regul`, observat` la cei testa]i pentru recrutare. Astfel, n urma aplic`rii testului Raven, rezultatele ob]inute de cei 61 de tineri se situeaz`, n medie, \n jurul valorii de 45 puncte (adic` un IQ mediu de 110). Pe baza acestei observa]ii empirice, candidatul cu [anse mari de a fi admis \n urma probelor de inteligen]` este cel care ob]ine peste 45-50 puncte la testul Raven. Tinerii cu accentu`ri n structura de personalitate sunt, n cele mai frecvente cazuri, aceia care prezint` [i un randament intelectual redus, ceea ce poate constitui o surs` a dificult`]ilor de adaptare socioprofesional` a acestora. Militarul voluntar, a[a cum \l cunoa[tem, este, n esen]`, un individ de nivel mediu din punct de vedere material, social, al studiilor [i cu un nivel de aspira]ie corespunz`tor. Cea mai mare parte a tinerilor care au participat la acest studiu se potrive[te profilului militarului voluntar: provin din familii cu educa]ie medie, au condi]ii de via]` obi[nuite [i un nivel educa]ional de mijloc. Un atu pentru tinerii care doresc s` accead` n sistemul militar ar fi de]inerea unui nivel intelectual mediu, echivalent cu un IQ de 110 puncte. Totu[i militarul profesionist ideal ar fi acela care dep`[e[te nivelul mediu, respectiv cu un IQ ntre 110120 puncte, ceea ce i-ar facilita ob]inerea succesului profesional [i adaptarea cu u[urin]` la mediul militar. Nu trebuie sc`pat din vedere faptul c` tinerii cu inteligen]` bun` [i foarte bun` au, de regul`, un nivel de aspira]ie ridicat. Ca urmare, este posibil` apari]ia unor frustr`ri care ar \ngreuna adaptarea la func]ii de nivel mediu cum sunt cele ocupate de militarii voluntari. Echilibrul psihic general trebuie s` caracterizeze orice militar voluntar pentru a putea s`-[i ndeplineasc` sarcinile, de multe ori deloc u[oare, cu care se va confrunta \n mediul militar. A[adar, este de dorit ca viitorii candida]i s` nu prezinte accentu`ri n structura de personalitate sau antecedente personale semnificative. |n m`sura n care acestea se dovedesc a fi doar o expresie tranzitorie a imaturit`]ii, atunci ele nu constituie motive importante pentru a fi declara]i inap]i. Am considerat, a[adar, c` nu exist` un interes major n alegerea acestei profesii o posibil` explica]ie ar fi aceea c` nu este suficient de bine promovat` iar atunci cnd interesul se manifest`, candida]ii respectivi nu ntrunesc criteriile pentru a fi admi[i ( n propor]ie de 55% , conform examin`rilor efectuate la CMJ Satu Mare). n urma studiului efectuat, [i-au manifestat interesul pentru profesia de militar voluntar doar aproximativ 8% din cei 776 de tineri. Aprecierea dihotomic` a acestui procent n termeni de mare sau mic este dificil de f`cut. La prima vedere, procentul de 8% poate p`rea mare, cu att mai mult cu ct aceast` profesie nu este suficient cunoscut`. Dac` ns` lu`m \n considera]ie statutul pe care l au ace[ti tineri (de posibili candida]i [i nu de candida]i), gradul mare de incertitudine pe care l prezint` alegerea profesiei (un t#n`r poate s` fie interesat de 2,3 sau mai multe profesii din care, n final, o va alege, probabil, pe cea mai atractiv`), dar [i faptul c` op]iunea declarat` se afl` doar la nivelul de inten]ie, procentul trebuie privit cu rezerv` [i considerat mai de grab` sc`zut. Aspira]ia spre o anumit` profesie este determinat` de o diversitate de motive individuale. Dintre acestea, am considerat avantajele materiale printr-una din ipotezele studiului ca fiind cel mai important motiv n alegerea profesiei de militar voluntar. Ipoteza se confirm` n bun` m`sur` dac` ]inem seama de faptul c` beneficiile materiale s-au situat pe locul al doilea n preferin]ele tinerilor, dup` statutul social/importan]a muncii. De aceea, este foarte necesar ca, pe viitor, profesia de militar voluntar s` fie c#t mai bine promovat` de armat` din perspectiva remuner`rii [i a statutului ei, pentru a-i putea atrage pe cei mai buni [i mai potrivi]i candida]i. Stimularea material` a militarilor voluntari, precum [i sublinierea frecvent`, cu diverse ocazii, a importan]ei statutului lor [i a activit`]ii pe care o desf`[oar` constituie elemente motivante puternice care pot asigura att m`rirea bazei de selec]ie, ct [i performan]ele profesionale ale acestei categorii de militari.

BIBLIOGRAFIE
Metodologia de examinare psihologic` a militarilor angaja]i pe baz` de contract , M.Ap.N., Bucure[ti, 2003. Metodologia pentru stabilirea coeficientului de inteligen]`, M.Ap.N., Bucure[ti, 2001. Reguli pentru examinarea psihologic` n vederea reparti]iei pe arme [i unit`]i militare a tinerilor la recrutare [i a recru]ilor la ncorporare, M.Ap.N., Bucure[ti, 1998. Chelcea, S., M`rginean I., Cauc, I., Cercetarea sociologic` metode [i tehnici, Bucure[ti, Editura Destin, 1998. Cosmovici, A., Psihologie general`, Ia[i, Editura Polirom, 1996. Cracsner, C., E., Istoria psihologiei militare romne[ti, Bucure[ti, Editura Psyche, 2005. Cracsner, C., E., Elemente de psihologie militar`, Bucure[ti, Editura Academiei de nalte Studii Militare, 2003. Novak, A., Metode cantitative n psihologie [i sociologie, Bucure[ti, Editura Oscar Print, 1998. Novak, A., Sondarea opiniei publice, Bucure[ti, Editura Studen]easc`, 1996. Novak, A., Statistic` social` aplicat`, Bucure[ti, Editura Hyperion XXI, 1995.

Echilibrul psihic este o caracteristic` a oric`rui militar profesionist.

34

septembrie

2005

SPIRIT MILITAR MODERN