Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie . potrivit prevederilor art." 4. punctele 761 şi 762. b) pct. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 3 din Codul fiscal. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. 26 din Codul fiscal. pentru cadourile oferite de contribuabil. 26 alin. După punctul 76 se introduc două noi puncte. analitic distinct. La punctul 23. În situaţia în care suma de 50.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. contribuabilii care. suma de 200. independente. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. analitic distinct. În scopul aplicării prevederilor art. În cadrul cheltuielilor de protocol.000 lei. (4) din Codul fiscal. concomitent cu deducerea acesteia.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. se recuperează. 26 alin. deoarece o parte din rezervă este utilizată. se impozitează suma de 50. 26 din Codul fiscal. de la data la care LexNavigator(TM) . cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. 762. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: ." 6. Prin urmare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Suma de 50. din punct de vedere organizatoric. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. 862. la care se efectuează ajustările fiscale.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat." 5. a fost plătitor de impozit pe profit. În scopul aplicării prevederilor art. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. începând cu data de 1 februarie 2013. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. la calculul profitului impozabil. în această perioadă.000 lei din suma brută de 200. (2) din Codul fiscal. potrivit 193 lit.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. analitic distinct. cheltuielile de protocol. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg.31 ianuarie 2013 inclusiv. Astfel. cu următorul cuprins: " 761. înregistrată de către un contribuabilul care. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. . litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor.

pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . reţinut potrivit prevederilor art. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. (4) din Codul fiscal de către cumpărător. În aplicarea prevederilor art. 35 din Codul fiscal. 30 alin. (1) obţinute de persoanele juridice străine. punctul 975.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. . obligaţia de a calcula. în limita celor 7 ani consecutivi. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. potrivit art. În sensul art. .31 decembrie 2013.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . începând cu anul 2014. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. . 30 alin. 30 alin. şi se recuperează potrivit art. (3) din Codul fiscal. 30 alin. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. după caz. (1) din Codul fiscal. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. 35.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. (3) din Codul fiscal. declarat potrivit prevederilor art. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. Norme metodologice: 892. După punctul 974 se introduce un nou punct. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art.] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. cât şi impozitul pe profit trimestrial.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 30 alin. Perioada 1 februarie . (1) din Codul fiscal. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei." 8.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. (4) din Codul fiscal. . în sensul celor 7 ani consecutivi. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . . 30 alin. reţine.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 26 din Codul fiscal." 7. 1126 din Codul fiscal.

(11) lit. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit legii. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . (7) şi (9). (7) şi (9). ca bază de determinare a plăţilor anticipate. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. divizării parţiale şi transferului de active. potrivit legii. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. potrivit legii. conform proiectului întocmit potrivit legii. potrivit legii. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. e). contribuabilii nou . 271.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. b) în cazul divizării. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. recalculat pentru fiecare sediu permanent. conform proiectului întocmit potrivit legii. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. e) contribuabilii care transferă. potrivit legii. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. potrivit legii. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent.

începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. Titlul III "Impozitul pe venit" 1. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. potrivit prevederilor art.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. în baza căruia se determină plăţile anticipate. punctul 73. (2) . şi anume: a) societăţile comerciale bancare . Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. 34 alin.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. (7) şi (9). (2) . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) .persoane juridice străine. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. potrivit legii. divizare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial." B.(3) din Codul fiscal. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . care aplică pe bază de opţiune. potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) . din cadrul operaţiunilor de fuziune. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente. (4) din Codul fiscal. b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. (12). După punctul 72 se introduce un nou punct. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 34 alin. potrivit prevederilor art. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. contribuabilul nou . altele decât cele prevăzute la alin. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. potrivit legii. Norme metodologice: 975. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. sistemul de impozit pe profit anual.(3) din Codul fiscal. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. impozitul pe profit pentru anul precedent. efectuate potrivit legii. care aplică pe bază de opţiune. 34 alin. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. sistemul de impozit pe profit anual. după caz. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin.

indemnizaţiile. în volum de maximum 20 mc/an. d) indemnizaţia lunară brută.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art." 2. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit legii privind înfiinţarea. Norme metodologice: 73. care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. 42 [. 3. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. după litera n4) se introduc două noi litere. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. . 10.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. premiile. La punctul 68. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. . LexNavigator(TM) . stabilite potrivit legii. în baza contractului de mandat. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. primele. 55. precum şi la regiile autonome. Punctele 9. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. . b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. acordate potrivit legii. precum şi suma din profitul net. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. c) drepturile de soldă lunară. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. în vederea dezmembrării. indiferent de perioada la care se referă.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. literele n5) şi n6). Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. 211 şi 401 se abrogă.

diferenţe de salarii. j1) sume reprezentând salarii. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. în consiliul de administraţie. . în ţară şi în străinătate.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) .5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. punctele 872 . indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. potrivit legii. în ţară şi în străinătate. . Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. j) indemnizaţia administratorilor.878. stabilite conform contractului individual de muncă.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. . dobânzi acordate în legătură cu acestea. potrivit legii. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. pentru partea care depăşeşte de 2." 4. în interesul serviciului. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în interesul serviciului.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. pentru partea care depăşeşte 2. [. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. . precum şi în comisia de cenzori.

873. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. 40 alin. a) şi alin. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. 874. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . 40 alin. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. 875. (1) lit. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. În această situaţie. a) şi alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. 40 alin. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. Angajatorul. 40 alin. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. (1) lit. (1) lit. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. 40 alin. 40 alin. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. (1) lit. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. a) şi alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. a) şi alin. la solicitarea autorităţii fiscale. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . Contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. a) şi alin. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. (1) lit.

indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate. angajatorul nu mai are obligaţia calculării.a. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. 40 alin. diferenţelor de salarii. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin.a se introduce o nouă liniuţă. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. după liniuţa a 4 . cu următorul cuprins: ". (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. a) şi alin. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. (1) lit.salariilor. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. punctele 1112 şi 1113. a) şi alin. 57." 5. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. liniuţa a 3 .veniturile prevăzute la pct. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. 40 alin. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. (1) lit. 68 litera n5). liniuţa a 5 ." 6. final. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit." 7. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. La punctul 111 litera b).a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". (2) din Codul fiscal. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. La punctul 111 litera b). După punctul 1111 se introduc două noi puncte.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . calculat LexNavigator(TM) . 876. a) şi alin. dreptul de impunere revine statului român. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. (1) lit. 878. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. . 40 alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. aflate în derulare la 1 februarie 2013.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. 877.

pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. diferenţe de salarii. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. 1113. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. membru de sindicat. cotizaţia sindicală plătită se deduce. precum şi pentru acordarea de burse private. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii." 8. în limitele stabilite potrivit legii. . Norme metodologice: 1112. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. conform legii. . astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. (5) Obligaţia calculării. dobânzi acordate în legătură cu acestea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. pentru fiecare contribuabil. Veniturile reprezentând salarii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. (4) revine organului fiscal competent. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. unităţilor de cult. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. diferenţe de salarii. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . conform legii. şi următoarele: . (3). se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. iar impozitul se calculează. dobânzi acordate în legătură cu acestea. În cazul sumelor plătite direct de către angajat. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.

înainte de operaţiune. 126. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1423. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate. cu următorul cuprins: " 1352. cu următorul cuprins: " 1422. punctele 1422 şi 1423. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. uzufruct şi altele asemenea." 13. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. inclusiv a unor părţi din acestea. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. utilizate în scop de reclamă. afişaj şi publicitate. cu următorul cuprins: " 1271. După punctul 127 se introduce un nou punct. terenurilor şi altora asemenea. după caz. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero." 12. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. La completarea declaraţiei. punctul 1352. După punctul 1421 se introduc două noi puncte. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat." 10." 11. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. reţinut şi virat. garajelor. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. După punctul 1351 se introduce un nou punct. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. după caz. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. a/al titlurilor de valoare cedate. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. caselor de vacanţă. punctul 1271. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) ." 9.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. cu următorul cuprins: " 1492. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art.c) din Codul fiscal. VII titlul III din Codul fiscal. c) creşterea şi exploatarea animalelor. venitul net anual fiind determinat în sistem real. inclusiv cele luate în arendă. punctele 1492 . indiferent de forma de organizare a activităţii. a) . din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 1493. venitul net anual fiind determinat în sistem real. în stare naturală. individual sau într-o formă de asociere. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. (5) Veniturile definite la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. (1) lit. 73 din Codul fiscal. În cadrul grupei de produse vegetale . (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. b) exploatarea pepinierelor viticole. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. 71.14916.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 71 alin. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art." 14. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Norme metodologice: 1491. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. II «Venituri din activităţi independente». se supun impunerii potrivit prevederilor cap.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 .(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. stabilite pe baza normelor de venit. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente». Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. pomicole şi altele asemenea. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

păsări de curte . f) lupin. raţe. primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează.002 lei Impozit = 44.300 lei x 16% = 7.porci peste 35 de kg. 3. gâşte.Vaci . la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb).248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal.350 lei Impozit = 12. 1494. ovine şi caprine: . Pentru primele două capete nu se impozitează. prepeliţe. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. inclusiv scroafele de reproducţie. d) linte. albine .totalitatea păsărilor din speciile găini.Bivoliţe . astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. piei crude. ouă.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. bibilici.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare.familii de albine. porci pentru îngrăşat . 5.002 lei x 16% = 7. b) fasole pentru boabe. 2. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha. . precum şi produsele de origine animală: lapte. vaci şi bivoliţe: .976 lei 1495.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe. carne în LexNavigator(TM) . e) năut.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal. .350 lei x 16% = 1.Capre . B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1.300 lei Impozit = 45. 4. c) bob. curci.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată.040. lână.Oi . astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.

berbeci. B). 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. intervenite după data de 25 mai. a animalelor şi a produselor de origine animală. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. bubaline. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. respectiv a venitului anual impozabil. purcei). Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. 1493 lit. B). Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. 1498. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1497. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. II «Venituri din activităţi independente». pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. în stare naturală. miei. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. în conformitate cu prevederile art. bivoli. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. venitul net anual fiind determinat în sistem real. tauri. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. 73 din Codul fiscal. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente». nu conduce la ajustarea normelor de venit. 1496. caprine. pomi şi vie. B). în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. precum şi altele asemenea. indiferent de vârstă. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. ovine. 1493 lit. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) .Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. 72 din Codul fiscal. 1493 lit. 73 din Codul fiscal. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. venitul net anual fiind determinat în sistem real.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă.

de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) . La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013.2 ha până la 1. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.5 ha până la 0.5 ha până la 0.(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. de capete/ Nr. .5 ha până la 0.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012.5 ha până la 1. (2) Veniturile definite la art. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. 71 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile. 72. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 1499.Copyright © UltraTech Group .3 ha Nr.

(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. (2) din Codul fiscal. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 73. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual. . Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) . după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 72 alin.produse capturate din fauna sălbatică. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910.produse culese din flora sălbatică. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. 71 alin. (2) din Codul fiscal. 71 alin. g) din Codul fiscal. 72 alin. IV al titlului III din Codul fiscal. 42 lit. .Copyright © UltraTech Group Pagina 18 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. 71 alin. pentru cele necultivate. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. b) contribuabilii arendatori. 14912. 14911. (2) din Codul fiscal.

50 de capete peste 50 de capete 6 . în situaţia în care acestea nu se cunosc.5 ha peste 0.385 11.483 4.părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 . veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) . până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. uzufructuari sau de alţi deţinători legali. normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.033 801 4. se atribuie proporţional cu cotele .10 capete peste 10 capete 50 .488 697 1.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .3 ha Norma de venit .5 ha peste 0. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.001 8.709 1. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. înscrişi într-un document oficial.5 ha peste 0. Norme metodologice: 14912.5 ha peste 1.2 ha peste 1.lei 449 458 3. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).773 peste 2 capete 10 .100 de familii peste 100 de familii 100 .060 1. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.

cât şi într-o formă de asociere. . Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. impozitul fiind final. până la data de 25 mai a anului respectiv. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. după data de 25 mai. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. pentru anul în curs. 14913. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art. Norme metodologice: 14914.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. 72.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . 74 alin. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. 71 alin. (3) Declaraţia prevăzută la alin. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. 74.

" 15. Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. silvicultură şi piscicultură. altele decât cele prevăzute la pct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. 73. La punctul 152. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. Contribuabilii care încep o activitate independentă. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. cu următorul cuprins: ". prevăzute la art. din patrimoniul personal.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". la organul fiscal competent. 1/2000.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice. 14915.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice.h) şi art. Venitul net anual se determină de către contribuabil. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. pe fiecare sursă şi categorie de venit. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente. La punctul 152.a. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. a) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 18. venituri din silvicultură şi piscicultură. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. pe fiecare sursă şi categorie de venit. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . liniuţa a 12 . pe fiecare sursă. LexNavigator(TM) . liniuţa a 8 . 42 din Codul fiscal. 41 lit." 16." 17. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. după liniuţa a 11 .a se introduce o nouă liniuţă. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 14916. 26 din Legea nr. inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. pct. (1) lit. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. pentru anul fiscal respectiv. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. 2.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 873. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia." 24. potrivit legii. contribuabilii prevăzuţi la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. cât şi cele privind asociaţii. punctul 1851. 87 5 alin. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. După punctul 185 se introduce un nou punct. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. potrivit legii. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. atât cele privind asociaţia. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. contestaţii. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. cu următorul cuprins: " 1851. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. a) şi pct." 23. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209. a) şi alin. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. 40 alin. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. 878 pentru care LexNavigator(TM) . potrivit legii. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. (2) lit.

precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin. 874 şi 877. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . după caz. 34 şi 35. 2. În acest caz. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. Punctele 2 şi 3 se abrogă. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. dacă condiţia prevăzută la art. 59 alin.31 ianuarie 2013." C. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. (3) Pentru anul 2013. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. 1122. (2) În situaţiile prevăzute la pct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. b) contractul de detaşare. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. (4) O persoană juridică română care este nou . d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. prin excepţie de la prevederile art. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. 1121 lit. . c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. după caz. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. 1121. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă.

cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. Persoanele juridice române nou . începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii. al pieţei de capital." 3. societăţile de credit ipotecar.31 ianuarie 2013 inclusiv. 1121. c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 . pentru anul respectiv. societăţile de depozitare).înfiinţate în perioada 1 ianuarie . Norme metodologice: 5. casele de schimb valutar. între 65. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. consultanţei şi managementului. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. Persoanele juridice române care. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. consultanţei şi managementului. 1121 din Codul fiscal.000 euro şi 100.reasigurare). au realizat venituri încadrate. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. prin echivalare în lei. la data de 31 decembrie 2012. al pieţei de capital (de exemplu. pentru anul fiscal 2014.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. bursele de valori sau de mărfuri. societăţile de asigurare .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cooperativele de credit etc). 6. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. societăţile de servicii de investiţii financiare. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu. societăţile de registru. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. la data de 31 decembrie 2013.

în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. În situaţia în care. dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. Pentru anul 2013.Copyright © UltraTech Group Pagina 28 . (3). 1126 . Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. . potrivit Codului de procedură fiscală." D. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. 1122 alin. 112 7 din Codul fiscal. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport.000 euro.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. acest sistem de impunere.000 euro. la data de 31 decembrie 2013. După punctul 3 se introduce un nou punct. 12. pentru anul fiscal 2014. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. (5) şi (7). începând cu 1 februarie 2013. Punctul 3 se abrogă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice.începând cu 1 februarie 2013. 1121 din Codul fiscal." 4. cu respectarea termenului legal. în cursul anului fiscal. limita de 65. punctul 31.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . înregistrate: . În cazul contribuabililor prevăzuţi la art.începând cu 1 ianuarie 2013. 1127 din Codul fiscal. Norme metodologice: 11.000 euro Art.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. Norme metodologice: LexNavigator(TM) . 2.Prin excepţie de la prevederile art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 1122 alin.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. contribuabilul va comunica.

Impozitul se calculează. 115 alin. a) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. b) abrogată. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. c). (1) lit. potrivit art. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. punctele 82 . Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. La punctul 8. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. (3) Prin derogare de la alin. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. k) şi l). Punctul 81 se abrogă. prevăzute la art. aşa cum sunt enumerate la art.g)." 4. 57. contabili. p). c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 70. servicii de asistenţă tehnică. (2). servicii de marketing. servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. potrivit art. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române. . ingineri. 116. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. (1) lit. servicii de consultanţă în orice domeniu.84. 115 alin. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. . se reţine şi se plăteşte. impozitul pe LexNavigator(TM) . ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. auditori. arhitecţi. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. la bugetul de stat. (4) Impozitul se calculează. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator. 115." 3.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. 5. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. în lei. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. notari.[ . 115 alin. În cazul dividendelor distribuite. . (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . e) şi g) din Codul fiscal.

plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. se aplică o cotă de impozit de 50%. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. indiferent de data constituirii raportului juridic. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României.g). dobânzile la creditele intragrup. 31/1990 privind societăţile comerciale. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. c1) din Codul fiscal. republicată. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. conturilor escrow. Norme metodologice: 82. se aplică o cotă de impozit de 50%. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. 116 alin. cu modificările şi completările ulterioare. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) lit. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. a) . reglementate de Legea nr. cum ar fi dobânzile la credite. Începând cu data de 1 februarie 2013. conturilor escrow. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. dobânzile la creditele intragrup. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale." 6. la depozitele la termen. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 31/1990. (2) lit. cu modificările şi completările ulterioare. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. reglementate de Legea nr. În sensul art.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . 115 alin. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. republicată. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. cum ar fi dobânzile la credite. la depozitele la termen. 83. 84. Începând cu data de 1 februarie 2013. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale." LexNavigator(TM) . pentru veniturile prevăzute la art.

. . acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. însoţite de o traducere autorizată în limba română.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . (7). însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4. b). . după caz. La punctul 13. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. la cerere. (7). Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. după caz. (1). Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. (1) lit. organele fiscale competente. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. din oficiu sau. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. la cerere." E. (1). în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. b) anulează.] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. La punctul 4. din oficiu sau. exclusiv TVA." 2. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene. [ .. după caz. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. La punctul 6 alineatul (10). În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. [. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. exclusiv TVA.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente.

şi colectează taxa. (2) lit. . . 153 alin. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . b). inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. 134 2 alin. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. sunt ori devin parte din bunul imobil.[ .. (2) lit. La punctul 144. punctul 152. potrivit art. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. După punctul 151 se introduce un nou punct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. şi la art. 152 din Codul fiscal. 152. a). mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. g) din Codul fiscal. 153. 1342 alin.. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. după instalare sau asamblare. 1342 alin. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. (7). (9) lit. 155 alin. Baza impozabilă. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei." 3. 1342 alin. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. . care constituie livrare de bunuri cu plată." 4. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care. La punctul 14 alineatul (2). respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. Norme metodologice: 152. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. care au emis facturi sau au încasat avansuri. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . 134. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. [. mijlocul de transport este decisiv.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul." 5. (2).

În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. La punctul 161. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. precum şi rândurile de regularizări aferente. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 1342 alin. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. 20 alin. 1563 alin. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. 1342 alin. (1) lit.250. 153 alin. 1563 alin.. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. 153 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. b) din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. 148 şi 149 din Codul fiscal. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă.. 152 din Codul fiscal. La punctul 162. d) LexNavigator(TM) . (9) din Codul fiscal. alineatul (4). 148 şi 149 din Codul fiscal. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. a) şi alin. [. (6) lit. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 138 din Codul fiscal. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . g) din Codul fiscal. conform prevederilor art. 132 şi 133 din Codul fiscal. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate." 6. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. (3) lit.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art.000 lei prevăzut la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. potrivit art. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 159 alin. conform prevederilor art. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art." 7. (9) din Codul fiscal. (9) lit. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. după alineatul (3) se introduce un nou alineat.

b) din Codul fiscal. 137 alin. 1342 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . La punctul 24 alineatul (2). 128 alin. (11) din Codul fiscal. alineatul (10). 1342 alin. (2) lit. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. La punctul 20 alineatul (21). 137 alin. (11) din Codul fiscal. În situaţia prevăzută la art. cât şi extern. în sensul art. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală.c) şi e) din Codul fiscal. a) . În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. c) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. 10. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. 141 alin." 12. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. se aplică corespunzător prevederile art. (1) lit. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. (2).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 138 lit. de la beneficiari persoane juridice. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. acest dispozitiv poate fi intern. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. d) din Codul fiscal. precum şi funcţii ale organismului uman. 11 alin. (6) lit." 9. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. 155 alin. 1342 alin. (2) din Codul fiscal. La punctul 18. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. p) din Codul fiscal. 1342 alin. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică. (1) lit. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. 140 alin. extern sau atât intern. La punctul 23. inclusiv." 11. persoane fizice autorizate. după alineatul (9) se introduce un nou alineat. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. în condiţiile prevăzute la art. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. baza de impozitare este zero. La punctul 18. (19) lit. (6) din Codul fiscal. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii." 8. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art.

din motive obiective. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. La punctul 251. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. 2.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. La punctul 43 alineatul (2). în afara Comunităţii. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. respectiv protejarea. 145 alin. menţinerea sau refacerea sănătăţii. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C .. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 .(12) şi pct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. La punctul 45. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. fără efectuarea de examinări medicale.. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică. 61 alin. în vederea soluţionării unor litigii. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. 145 alin. (2) din Codul fiscal. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . care nu depind de voinţa sa. precum vânzarea de manuale şcolare. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art." 13. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. 62 alin. (1) lit. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice. (10) ." 15. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. cum sunt: 1. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. 153 din Codul fiscal. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. (5) (7). (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. [." 14. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii.

poate cere. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. La punctul 46.147 din Codul fiscal. g) din Codul fiscal. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. republicată. (11). după alineatul (13) se introduc două noi alineate. alineatele (14) şi (15). care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. pe cale electronică. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145 alin. confirmată cu elemente obiective. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. la data plăţii. 145 .e) din Codul fiscal. cum ar fi. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art." 16. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. (9) lit. după caz. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. (9) lit. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. după caz.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . de exemplu. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. La punctul 49. întrun decont ulterior. 145 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. potrivit art. 45. 145 . Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 1563 alin. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. cu modificările şi completările ulterioare. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. (11) şi (12) din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. (11) şi (12) din Codul fiscal." 17. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . (9) lit. dacă face dovada intenţiei. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 155 alin. La punctul 45. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului." 18. (11). care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 152 din Codul fiscal. 153 alin.257/11 Gran Via Moineşti.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit art. inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. 153 alin. a) . informaţii suplimentare. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare.

În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. care se reziliază. se efectuează ajustarea taxei. după caz.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. La punctul 53 alineatul (6)." 19." 21. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. 148 alin.. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. La punctul 53. (11) nu se aplică. LexNavigator(TM) . (7). într-un decont de taxă ulterior. Dacă este necesar. în original ori în copie. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. plafoanele prevăzute la alin. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) lit. inclusiv bunurile furate. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA." 22. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. La punctul 53. (2) din Codul fiscal. activelor corporale fixe în curs de execuţie. 152 alin. se pot solicita alte informaţii suplimentare. altele decât bunurile de capital. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . 149 din Codul fiscal. a) din Codul fiscal.. alineatul (9) se abrogă. La punctul 53. 61 şi 62. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 148 alin. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. alineatul (6 1). conform art. constatate pe bază de inventariere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. (7) din Codul fiscal. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. 152 din Codul fiscal. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. În acest caz. (21)." 20. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate.

precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art." 24. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. 149 alin. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. 149 alin. Dacă taxa aferentă achiziţiei. 147 alin. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. construcţia. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. (4) lit. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (4) lit. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. (8) din Codul fiscal. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. (4) lit. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. 147 alin. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. (13) din Codul fiscal. (11) sau (12). respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. (4) şi (5) din Codul fiscal. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. a) din Codul fiscal. fabricarea. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. fabricării. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. Faţă de ajustarea prevăzută la art. conform procedurii descrise la art. La punctul 54. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. (1) lit. b) din Codul fiscal. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. 149 alin. (8). (1) lit. construcţiei. (2) din Codul fiscal. construcţia. 128 alin. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. a) din Codul fiscal. taxa se ajustează conform prevederilor alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. La punctul 54. care se reziliază. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . fabricarea. 149 alin. (5) din Codul fiscal. Demolarea unor construcţii. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. 128 alin. 149 alin. La punctul 54 alineatul (9). pe durata întregii perioade de ajustare. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. alineatul (3 1)." 25. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. 149 alin. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. Ajustările de taxă realizate conform art. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. (1) din Codul fiscal. 153 alin. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. (18) lit. 153 alin." 27. La punctul 66. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice." 28. 128 alin. 54 alin. corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. La punctul 61 alineatul (9)." 26. 53 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. prin anularea taxei deductibile. (6) lit. (4) din Codul fiscal. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. cum ar fi. 148 din Codul fiscal. Prevederile art.. 149 alin.] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. se realizează potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. (3) . pentru serviciile neutilizate. c) se efectuează potrivit art. (2) din Codul fiscal. prevăzută la alin. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. care s-a înregistrat conform art. Persoana impozabilă nestabilită în România. a). (4) sau (5) din Codul fiscal. constatate pe bază de inventariere. La punctul 61. 128 alin. Persoana impozabilă nestabilită în România. (4) lit. (7) şi ale pct. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare.. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. (4) sau (5) din Codul fiscal. de exemplu. 152 alin. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. confirmată cu elemente obiective. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. (4) lit.257/11 Gran Via Moineşti. 152 alin. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . [. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 din Codul fiscal. 153 alin. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . c) din Codul fiscal. 1342 alin. (6). dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. c) şi art. (17) şi alin. care s-a înregistrat prin opţiune conform art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C .

respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. (4) şi (5) din Codul fiscal." 31. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. (5) lit." 29. 155 alin. conform art. 1563 alin. organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări." 30. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA. La punctul 801. 1563 alin. în cursul anului de referinţă. La punctul 78. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă.e). facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. 1563 alin. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. indiferent de perioada fiscală utilizată. (5) lit. indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . cu condiţia să asigure autenticitatea originii. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită." 32. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. alineatele (3) . Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. după caz. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. La punctul 79. (5). La punctul 82. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. achiziţiile efectuate din ţară. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. 46 alin. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. (4) şi (5) din Codul fiscal. (1). 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. (5) În scopul aplicării prevederilor art.(5). a) . în sensul pct. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. (4) În scopul aplicării prevederilor art. (24) din Codul fiscal. În cazul informaţiei de la alin.

după alineatul (14) se introduce un nou alineat. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . 207 lit. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. a) . În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. locul în care produsele urmează a fi distruse. La punctul 302.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. alineatul (15).verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. 207 lit. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. valoarea accizelor plătite. La punctul 31. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. 101. (1) lit. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. d) şi e) din Codul fiscal. cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. în exercitarea activităţii acestuia.persoană fizică sau juridică autorizată -. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces ." F. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor.(105). La punctul 302. alineatele (101) . (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. cu respectarea condiţiilor de mediu. 159 alin. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale.c) din Codul fiscal. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. operatorul economic aflat în situaţia de la alin. alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi." 3. (1) Operatorul economic . cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici." 2.

98 subpct. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. (15) Pentru produsele prevăzute la art. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. c) procesul . 98 subpct. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. 207 lit. cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) .2." 7. alineatul (5) se abrogă. după litera d) se introduce o nouă literă. 207 lit. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. se aplică procedura prevăzută la pct. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate." 4. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 20616 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 82. 98. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. 20616 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. alineatele (14) . La punctul 78. 98. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul." 9. cantitatea utilizată/comercializată. 100. se aplică procedura prevăzută la pct. (2) lit.(16).line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor. litera e). puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. 6. cantitatea de produse energetice achiziţionată. 207 lit. La punctul 82. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. La punctul 82 alineatul (9). d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. cantitatea de produse finite realizate. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. lunar. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . (2) lit. La punctul 31. după alineatul (2) se introduce un nou alineat.3." 8. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru." 5. alineatul (2 1).verbal de distrugere. se aplică procedura prevăzută la pct. (16) Pentru produsele prevăzute la art. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. La punctul 82. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.

iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. în cazul antrepozitelor fiscale . cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101. exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală." 13. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . La punctul 88.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie." 12. 35. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . litera e). 206 45 din Codul fiscal. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele. La punctul 85. după litera d) se introduce o nouă literă. (2) al art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor.(8). să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. (3) Pentru aromele alimentare. alineatele (1) . (3) . alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. revocarea sau anularea autorizaţiei. La punctul 101." 10.care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic.mici distilerii ." 11. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. extractele şi concentratele alcoolice. La punctul 82 alineatul (23). după caz. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi.

2 la titlul VII . în vigoare la momentul constituirii garanţiei. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice." 15. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. alineatul (25 1). care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. 1 şi nr. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. La punctul 108. după alineatul (25) se introduce un nou alineat. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal. pentru berea şi băuturile fermentate. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. 207 lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. alineatul (11 1). de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. În cazul admiterii cererii." 16. La punctul 108. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . ori de respingere a cererii de restituire. La punctul 111. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr." 17." 14. prevăzute la art. La punctul 105. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. (25). altele decât bere şi vinuri.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după alineatul (11) se introduce un nou alineat. d) şi e) din Codul fiscal. La punctul 111." 18. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. În situaţiile de scutire indirectă.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. în totalitate sau în parte. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize».line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.

care va cuprinde informaţii. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. (19). stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. care va cuprinde informaţii. La punctul 113 subpunctul 113. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. după caz. după alineatul (15) se introduce un nou alineat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după alineatul (2) se introduce un nou alineat. trimestrial. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. autorităţii vamale teritoriale. La punctul 111 alineatul (44). alineatul (16). sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. după caz. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare.3. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. cu privire la: furnizorul de produse energetice.line. lunar. declaraţia vamală de import. cantitatea de produse achiziţionată.1. La punctul 115.1. alineatul (21). 35. La punctul 113 subpunctul 113. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent.7. (20). Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei." 20." 19." 21. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . potrivit modelului prevăzut în anexa nr. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. 35." 22. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. La punctul 113 subpunctul 113. cantitatea utilizată." 23. cantitatea de produse achiziţionată.

sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%. antrepozite libere sau zone libere. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.1 ." 2. Anexele nr. după alineatul (4) se introduce un nou alineat. 49. a) . în interesul serviciului. alineatul (5). dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale." LexNavigator(TM) . (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. 53. altele decât bere şi vinuri. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%.(1) [. raportată la cele 12 luni ale anului. 47. Punctul 31 se abrogă. 29621 alin.5. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 2964. d) şi e) din Codul fiscal. 3. 29622 [. 2964 alin. 52. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. 1 . şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. După punctul 32 se introduc trei noi puncte.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 48." 25. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. .1. . . 53." 24. 207 lit. 35. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale.2. Norme metodologice: 6. 52.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . G. (1) lit. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art.48.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. . în ţară şi în străinătate. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. m) din Codul fiscal. La punctul 120 subpunctul 120.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. sau valoarea anuală a normei de venit.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.1.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. punctele 33 . pentru partea care depăşeşte limita a de 2. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri.13. care nu se încadrează la art.1. după caz.35.

(1) lit.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . (1) lit. În cazul persoanelor prevăzute la art. II. a prezentei hotărâri. se efectuează de către organul fiscal competent. 29622 [. a) . f) . Norme metodologice: 35. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în cazul persoanelor prevăzute la art. III. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. (5) şi (6) se face de către organul fiscal.c). după depunerea declaraţiilor fiscale. (1) lit. 296 22 alin. 52 alin. 29621 alin.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 .Formularul prevăzut la pct. . 52 alin. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. se efectuează de către organul fiscal competent. după încheierea anului fiscal. 29621 alin. . 571/2003 privind Codul fiscal. Codul fiscal: Art. care au realizat un venit lunar sub acest nivel. în anul următor. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. (1) lit. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. a) . Norme metodologice 34. 29621 alin. 29624 [.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. după depunerea declaraţiilor fiscale. Art. . baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.e) din Codul fiscal.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. în lunile în care persoanele prevăzute la art. Codul fiscal: Art.c) din Codul fiscal. (1) lit. Partea I. pentru persoanele prevăzute la art. în anul următor. cu modificările şi completările ulterioare.h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. după depunerea declaraţiilor fiscale. în anul următor. g) şi h) din Codul fiscal. a) . pe baza declaraţiilor fiscale." Art. (1) lit. . Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. se efectuează de către organul fiscal competent. . 29621 alin. 44/2004.

. cu modificările şi completările ulterioare. . . IV. . . . . . nr. . . . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . . . PRIM . . . . 6 martie 2013. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. . . . . . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . . .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . . . Partea I. . . anul . . . . . . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. ANEXA Nr. . . . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . 112 din 6 februarie 2004. . secretar de stat Bucureşti. păduri şi piscicultură. Art. . . . . 84. . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . . . . anul . George Ciamba. ANEXA Nr. Partea I. . . . ministrul finanţelor publice. . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . .Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . publicată în Monitorul Oficial al României. atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. . 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . anul . anul . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . Nr. ANEXA Nr. 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . Daniel Constantin p. secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. ANEXA Nr. . ANEXA Nr. . . . . Elena Dumitru.MINISTRU VICTOR . se va republica în Monitorul Oficial al României. . anul . atribuit de autoritatea din România. atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. .ministru. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . 571/2003 privind Codul fiscal. . . . SUMAR: ANEXA Nr. . . anul . anul . ANEXA Nr. . . LexNavigator(TM) . . . anul . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. . . . . . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . Ministrul afacerilor externe. . . . . . 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. Lucia Ana Varga p. . . . .

autorizaţie nr . . . anul . . . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . Localitatea . . . . . . . . . Ap . . . . Strada . . . . . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . ..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . . . . . . . . . . Scara . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna .nr . . . . art. . . . . . . .Îmbuteliat. . . . . . . . . . . . . art. . . .. (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . .. . . Nr . . . . . alin . . . lit . . . . . . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . 2. . . . . Cod utilizator punct de lucru . . 1 (Anexa nr. . . . . . . . Domiciliul fiscal . . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . . . ANEXA Nr. . . . . . . . Bloc .. . . . art. . . . . . . ANEXA Nr. cf. . . . . anul. . . . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . . . . .produse în vrac sau I . . . . . . . . . . . . anul . . . . (9) Se va menţiona V . anul . . . . . . . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. ANEXA Nr. . . . . . . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . . Cod fiscal . . Cod poştal . . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. . . . Cod fiscal autorizaţie . . . 1.Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . . .. . . . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . /judeţul/sector . cf.alin . . . . . . . . . . cf. . . . . LexNavigator(TM) . . . . . . . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . . . anul . . . . . . . . ANEXA Nr. .. . . . . . . . . . . . ... . . .alin . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . .nr . . . . . . . . . . . . . Etaj . . . . . . . . . anul . . . . . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . lit . lit .. 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . 3. . . . .

. 20658 din Codul fiscal. .. .Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare . (30) . (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. .. 3. .Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . . Semnătura şi ştampila operatorului . ..Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. (47) . Numele şi prenumele . . . (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. 4. . (46). Cod accize/Cod identificare fiscală . . .Îmbuteliat.. . 20658 din Codul fiscal. . . .bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .cantitate expediată .. 2 (Anexa nr. ... 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal .. . art. . (51) . .. (29).stoc la sfârşitul lunii. art. . .cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize. LexNavigator(TM) . . . ..produse în vrac sau I . EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2.. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . (25). RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului .. . Data ANEXA Nr. . (2 7)... ....

.E. . . Strada . . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila operatorului . . . . . . . .. . . 3 (Anexa nr. . Domiciliul fiscal . . . . Cod accize . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . . . Localitatea . . . Cod poştal . pentru livrări se va înscrie "L".. Ap . . . . . . . . . . . . anul .bil citate nr. . . . . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea .. . . . . . . . . . Etaj . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . factura. . . . . Data ANEXA Nr. . . . . Bloc . . . . 48. . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . .. . . Scara . . . . . . Cod poştal . . . . . . . . RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. . . . . . . . . . . . . . . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. . . . . . . . /judeţul/sector . . . . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . judeţul/sectorul . Nr . . . . Strada . . . . . .. . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . ... DI.. . . . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . .M.

. . . . aferente perioadei de raportare. Diferenţa (G) = A + B + C . . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare.utilizat . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe. .M. . Produse în curs de fabricaţie Cod NC U.D . . . .ieşiri . . . (C).E.stoc final LexNavigator(TM) . (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. .E. . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III. . (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. . anul . . Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U. Datele aferente (A).E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări . Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. I. (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . cu două zecimale.stoc final E=A+B-C-D II. în perioada de raportare. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (B).Copyright © UltraTech Group Pagina 52 .

. .M. .cantităţile de produse rezultate.C . . 4 (Anexa nr. Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . Strada . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . . . . . . . . . . . . Domiciliul fiscal . . . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . . . 48. .stoc final (E = A + B . . . judeţul/sectorul . .utilizări . . . . . . . .traţie . . . . . D . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. . . . . . .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . B . . . . . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . C .D) II. . Import produs U. . Cod poştal . . I. .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . . . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. . . . . . Nr . .Stoc. . . Localitatea . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . . . . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. Conducătorul antrepozitului fiscal . . anul . . . . . . .M. E . . . . . . . . . .traţie A .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . Cod accize . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. .Diferenţa . . . .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. .E. . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III.

. . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C . . . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . . .D . . . .stocul final . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . E . F . . 48. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.F Data . . . . .cantităţile de produse rezultate. . . . . . Cod accize . . . . . ieşiri fără accize . . G . . Conducătorul antrepozitului fiscal . anul . . Export (E) naţional A . . . . . . . . . . .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . D .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . .cantităţile de produse eliberate pentru consum. I. . . . . . 5 (Anexa nr. . . Strada . . . B . . Domiciliul fiscal .E . . . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . . .E. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. .Ieşiri cu accize . . C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Kilograme % extract sec . . Nr . . . judeţul/sectorul .Direrenţa . . Localitatea .M. . . . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. Cod poştal . .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. .

Cod poştal . . D. . . . . . . . anul . . . . . . .P G Data . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . Nr . . . . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . 48. antrepozitului fiscal . . .cantităţile de bere intrate în antrepozit. B . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . .consum propriu de materii prime. .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . . .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. în scopul realizării produsului finit.Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . . . . . . . . . . . . . H Diferenţa . .stocul final . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . C .13. . . . . . . . . . . . . . . . Export mediu naţional Diferenţa CD A . . G . se va înscrie gradul mediu ponderat. Localitatea . . Strada . . 6 (Anexa nr. .cantităţile de produse rezultate. . .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. judeţul/sectorul . .D . . 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. 2000 hl bere de 13 grade Plato. . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.E. . . .33 F. LexNavigator(TM) . . . . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea.Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . . . . . . . . . Cod accize . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . Domiciliul fiscal . . . .E . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. . .

cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . al ţigărilor de foi. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . . . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . judeţul/sectorul . . . .cantităţile de produse eliberate în consum. . . . . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . 7 (Anexa nr. . LexNavigator(TM) . . A . . . D . . care se consideră finite. .M.Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. G . . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. Cod poştal . . . . . . . . . . .cantităţile de produse rezultate. . .Stoc final .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . .E. Data . . 48. . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . F. . . Strada .Ieşiri fără accize . . . . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . . . . . . C . .Ieşiri cu accize . . Domiciliul fiscal . Conducătorul antrepozitului fiscal . Localitatea . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. anul . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . . . . . .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. .F. E . . B . .D . . .E . Nr. . . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. . . . .Diferenţa . . Cod accize . . . . . . .

. E .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . . . . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . Cod poştal . . . . . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. . . cu modificările şi completările ulterioare. . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. . . . . . . .cantităţile de produse rezultate. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . LexNavigator(TM) . A .. . 571 /2003 privind Codul fiscal. . Se va avea în vedere data din raportul de primire.Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. B . D . . G . . . .G Data . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.D . .M. . . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . .Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . .E . Localitatea . . Nr. . . . . . . . . . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U.. . . . . . . H . . . . . . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . E . . .Diferenţa . . . 8 (Anexa nr. . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. . . . . . anul . . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. . . . . judeţul/sectorul . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . . . . . Domiciliul fiscal . . de la titlul VII din Legea nr. . .E. Strada . C . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . .. . .F . F . Cod accize . . .ieşiri fără accize .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . .

. . . . . . . . . .. . . . . marcatori. .D . . . . . . .Diferenţa . . . Sectorul . Sediul: Judeţul . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr.. .. . . G . F . . . . . . . Nr. solvenţi. solvenţi. . etc). . .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . . . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . etc. ... . biocarburanţi. .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.cantităţile de produse rezultate. .E. D ..Intrări din alte surse. . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . B . . Scara .. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .. . . 9 (Anexa nr. .. . . . . .E .Ieşiri fără accize . Semnătura ANEXA Nr. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Telefon/fax . . . . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . . . . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize. . Strada . . . . Codul poştal . . . . . . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . E .F Data . . . . 52. . . Conducătorul antrepozitului fiscal . .. . . . Localitatea . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare .. . . Ap . . .. autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi.Ieşiri cu accize . . marcatori. . . .. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . .. . . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec... JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . Etaj .. . . . . Blocul . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . ..Stoc final . . . . biocarburanţi. . . ..cantităţile de produse eliberate în consum. . anul . . . LexNavigator(TM) . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. stabilite după formula următoare: G = A + B + C .. C .. ..

. .. . ... . . . . . . . . . . . .M. . .. . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . Cod produs U.. . . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr.. . . . .. . . . . . .. . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . . Localitatea . . .. . . Ap . . . . .. Cod produs U. Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . .. 52. Strada . . .. .. . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . . . . .. ..Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . . . . . . . . .. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . .. . . Sectorul . . . . . . . . . . . Telefon/fax .. Codul poştal . . . . . . . . . . . . .. . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . Semnătura şi ştampila . . .. 10 (Anexa nr. anul. . . . .M. . . Sediul: Judeţul . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . Scara . . . Nr. . Blocul . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . .. .. . .. . Etaj . . . .. .. . . .

. . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . . . .. .. . . . . . . . Blocul . . . . Nr. .. . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . ... . . . . . . . . pentru crt.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Etaj . . . . . . . Ap . ... Codul poştal . LexNavigator(TM) . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Semnătura şi ştampila . Cod şi data produs U. . . . . . . . . Codul de Codul Denumirea Nr. . . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . . . . . . . . Telefon/fax . .. . . . . . . . . Sediul: Judeţul . ... . . Strada .. Etaj . . . . . Blocul . . . . . . . . . . . .. .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare ... . . . . Nr. .. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . .. . . . Ap . . . . . . . . Semnătura şi ştampila . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . .M. 11 (Anexa nr. Scara . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . . . . Localitatea .. . . .. .. . . . . .. . . . . . anul . . . ... .. . . . .. . . . . . Sediul: Judeţul .. . Scara . . . Strada . . . . . .. .. . . .. . Data ANEXA Nr. . . . ... . . . . . . 53. . . . . . . . . . . . . Sectorul . 53. . . . . Telefon/fax . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . .. . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna .. Codul poştal . . . .. . Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . . . . .. . . . Localitatea . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... . . . . 12 (Anexa nr. Sectorul . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . .

. . . . . . . Telefon/fax . Cantitatea crt... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . LexNavigator(TM) . . . . . . . Blocul . distribuitor Data Numele şi prenumele . Semnătura şi ştampila . . . .. . . . . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . ..Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . ANEXA Nr. . . . . Scara . . . . . . Sediul: Judeţul . . . . . . . . Nr. anul . . . . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import.. . . anul . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . . Ap . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . . . . . . . Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. . . . . . .M. . . . .. SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . . Sectorul . . . . . . . Strada . .. . . . . . . Etaj . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat.. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . Localitatea . Codul poştal . . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . .

. . Data LexNavigator(TM) . ..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Cod Nr. . . .. . produs U. . . . .M.Copyright © UltraTech Group Pagina 62 .. .. .. 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . . ..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. Codul crt. .. . . Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. Semnătura şi ştampila . . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful