Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. de la data la care LexNavigator(TM) . înregistrată de către un contribuabilul care. se recuperează. Astfel.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. analitic distinct. analitic distinct. pentru cadourile oferite de contribuabil. În scopul aplicării prevederilor art. (2) din Codul fiscal. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. se impozitează suma de 50. analitic distinct. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. (4) din Codul fiscal. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. a fost plătitor de impozit pe profit. în această perioadă. 3 din Codul fiscal. concomitent cu deducerea acesteia. la calculul profitului impozabil. la care se efectuează ajustările fiscale.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . independente. În scopul aplicării prevederilor art. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat. din punct de vedere organizatoric. b) pct. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil." 4. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. 26 din Codul fiscal. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. contribuabilii care. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. În cadrul cheltuielilor de protocol. punctele 761 şi 762. suma de 200. 26 din Codul fiscal." 5. începând cu data de 1 februarie 2013.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 23." 6. În situaţia în care suma de 50. potrivit prevederilor art. 26 alin. Prin urmare. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. 862. . Suma de 50. După punctul 76 se introduc două noi puncte. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. potrivit 193 lit. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. deoarece o parte din rezervă este utilizată. cheltuielile de protocol. 762.31 ianuarie 2013 inclusiv.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie .000 lei din suma brută de 200. 26 alin. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.000 lei. cu următorul cuprins: " 761.

31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . şi se recuperează potrivit art.] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . 30 alin. 30 alin. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [.31 decembrie 2013. 35 din Codul fiscal. Norme metodologice: 892. pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . . Perioada 1 februarie . respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. . În aplicarea prevederilor art. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. . urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. (1) obţinute de persoanele juridice străine. în limita celor 7 ani consecutivi." 7. începând cu anul 2014.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. . reţinut potrivit prevederilor art. . 30 alin. cât şi impozitul pe profit trimestrial. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. după caz." 8. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. punctul 975. 30 alin. După punctul 974 se introduce un nou punct.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. 1126 din Codul fiscal. potrivit art. (1) din Codul fiscal. declarat potrivit prevederilor art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. (4) din Codul fiscal de către cumpărător. 30 alin. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. (1) din Codul fiscal. (3) din Codul fiscal. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. 26 din Codul fiscal. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 30 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. reţine.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (4) din Codul fiscal. obligaţia de a calcula. În sensul art. 30 alin. (3) din Codul fiscal. 35. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. în sensul celor 7 ani consecutivi. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.

e) contribuabilii care transferă. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. b) în cazul divizării. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. divizării parţiale şi transferului de active. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. (11) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit legii. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . (7) şi (9). începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. (7) şi (9). (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. conform proiectului întocmit potrivit legii. potrivit legii. recalculat pentru fiecare sediu permanent. conform proiectului întocmit potrivit legii. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. 271. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. contribuabilii nou . şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 .înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. e). Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit legii.

în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. sistemul de impozit pe profit anual. Norme metodologice: 975. (11) . c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. potrivit legii. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) . b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente.(3) din Codul fiscal. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. 34 alin. şi anume: a) societăţile comerciale bancare . potrivit prevederilor art. 34 alin. care aplică pe bază de opţiune. după caz. (4) din Codul fiscal. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. din cadrul operaţiunilor de fuziune. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. 34 alin. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent.persoane juridice străine. sistemul de impozit pe profit anual. efectuate potrivit legii. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 34 alin. După punctul 72 se introduce un nou punct. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (7) şi (9). Titlul III "Impozitul pe venit" 1. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. divizare. (2) ." B. potrivit prevederilor art. punctul 73.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. (2) . altele decât cele prevăzute la alin. Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art.(3) din Codul fiscal. (12). începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . care aplică pe bază de opţiune. potrivit legii. în baza căruia se determină plăţile anticipate. contribuabilul nou . c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . impozitul pe profit pentru anul precedent. potrivit prevederilor art. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi.

Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. după litera n4) se introduc două noi litere. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. în vederea dezmembrării.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar." 2. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. indiferent de perioada la care se referă. indemnizaţiile.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . c) drepturile de soldă lunară. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. d) indemnizaţia lunară brută. . 3. premiile. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. . din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. potrivit legii privind înfiinţarea. literele n5) şi n6). d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. Punctele 9.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. 42 [.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. în volum de maximum 20 mc/an. LexNavigator(TM) . d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. acordate potrivit legii. precum şi la regiile autonome. stabilite potrivit legii. în baza contractului de mandat. precum şi suma din profitul net. primele. La punctul 68. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. . care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 211 şi 401 se abrogă. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. Norme metodologice: 73. 10. 55.

] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. în ţară şi în străinătate. diferenţe de salarii.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate." 4. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.878.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. .] Norme metodologice: LexNavigator(TM) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . [. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. punctele 872 . Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. precum şi în comisia de cenzori. dobânzi acordate în legătură cu acestea. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. stabilite conform contractului individual de muncă. j) indemnizaţia administratorilor. în consiliul de administraţie. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. pentru partea care depăşeşte 2. . . care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. pentru partea care depăşeşte de 2. în interesul serviciului. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. potrivit legii. j1) sume reprezentând salarii. . potrivit legii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. în ţară şi în străinătate. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. în interesul serviciului.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale.

(1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. 40 alin. Angajatorul. (1) lit. 40 alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. 874. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. (1) lit. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. 40 alin. Contribuabilii prevăzuţi la art. la solicitarea autorităţii fiscale. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. În această situaţie. 40 alin. a) şi alin. 875. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. (1) lit. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. 40 alin. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. 40 alin. (1) lit. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. a) şi alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. (1) lit. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. a) şi alin. a) şi alin. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. 873.

regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. (1) lit. (2) din Codul fiscal. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. . după liniuţa a 4 ." 6. 876. a) şi alin. (1) lit. 57. punctele 1112 şi 1113. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate." 5. (1) lit. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. La punctul 111 litera b). 877.salariilor. 68 litera n5).Copyright © UltraTech Group Pagina 11 .a. final. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. 40 alin. dreptul de impunere revine statului român. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. La punctul 111 litera b). calculat LexNavigator(TM) . diferenţelor de salarii. liniuţa a 5 ." 7.veniturile prevăzute la pct. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin.a se introduce o nouă liniuţă. 878. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. cu următorul cuprins: ". 40 alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. 40 alin. liniuţa a 3 . După punctul 1111 se introduc două noi puncte. aflate în derulare la 1 februarie 2013. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. a) şi alin.

şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. conform legii. se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. 1113.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. În cazul sumelor plătite direct de către angajat. (5) Obligaţia calculării. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. membru de sindicat. iar impozitul se calculează. precum şi pentru acordarea de burse private. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. . reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. (4) revine organului fiscal competent. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. dobânzi acordate în legătură cu acestea. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . cotizaţia sindicală plătită se deduce. . în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125." 8. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Veniturile reprezentând salarii. şi următoarele: . pentru fiecare contribuabil. diferenţe de salarii. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. Norme metodologice: 1112. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. diferenţe de salarii. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. unităţilor de cult. (3).contribuţiile la fondurile de pensii facultative. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. în limitele stabilite potrivit legii. conform legii. dobânzi acordate în legătură cu acestea.

câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero." 10.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. inclusiv a unor părţi din acestea. punctul 1271. după caz. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat." 12. înainte de operaţiune. punctul 1352. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. punctele 1422 şi 1423. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . garajelor. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. a/al titlurilor de valoare cedate. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. cu următorul cuprins: " 1422. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 1423." 13. terenurilor şi altora asemenea. cu următorul cuprins: " 1271. cu următorul cuprins: " 1352. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. După punctul 1351 se introduce un nou punct. După punctul 127 se introduce un nou punct. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. utilizate în scop de reclamă. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. uzufruct şi altele asemenea. 126. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . După punctul 1421 se introduc două noi puncte." 11. reţinut şi virat. după caz. La completarea declaraţiei. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. afişaj şi publicitate. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134. caselor de vacanţă." 9.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul.

(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. (1) lit. cu următorul cuprins: " 1492. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 . respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. 71.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . b) exploatarea pepinierelor viticole. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. În cadrul grupei de produse vegetale . c) creşterea şi exploatarea animalelor. 73 din Codul fiscal. venitul net anual fiind determinat în sistem real. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. 1493. 71 alin. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. în stare naturală. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin." 14. venitul net anual fiind determinat în sistem real.14916. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. individual sau într-o formă de asociere. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Norme metodologice: 1491. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. punctele 1492 . II «Venituri din activităţi independente». (5) Veniturile definite la alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . a) . După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. pomicole şi altele asemenea.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. II «Venituri din activităţi independente». din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art.c) din Codul fiscal. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. inclusiv cele luate în arendă. . indiferent de forma de organizare a activităţii. stabilite pe baza normelor de venit. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. VII titlul III din Codul fiscal.

piei crude. albine . 2.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb).femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată.350 lei x 16% = 1.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .350 lei Impozit = 12.Oi .femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. e) năut. curci. astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. d) linte.300 lei Impozit = 45. c) bob. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. prepeliţe. bibilici.porci peste 35 de kg. f) lupin.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.976 lei 1495. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12. gâşte. lână. 5.Vaci . inclusiv scroafele de reproducţie. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal.002 lei x 16% = 7. 3.Bivoliţe . carne în LexNavigator(TM) . .Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.Capre . Pentru primele două capete nu se impozitează. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. 1494. precum şi produsele de origine animală: lapte. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. ovine şi caprine: .familii de albine. vaci şi bivoliţe: . primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. raţe.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe.totalitatea păsărilor din speciile găini.300 lei x 16% = 7. b) fasole pentru boabe.002 lei Impozit = 44. . pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. 4.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. porci pentru îngrăşat . Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal.040. păsări de curte . ouă.248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.

nu conduce la ajustarea normelor de venit. intervenite după data de 25 mai. precum şi altele asemenea. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. 73 din Codul fiscal. tauri. B). miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. 73 din Codul fiscal. B). purcei). b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor.Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . indiferent de vârstă. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. 1497. miei. II «Venituri din activităţi independente». suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. a animalelor şi a produselor de origine animală. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. ovine. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. B). se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. pomi şi vie. bivoli. 1493 lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. 1493 lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. venitul net anual fiind determinat în sistem real. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. în conformitate cu prevederile art. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. berbeci. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . 1496. respectiv a venitului anual impozabil. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. bubaline. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. venitul net anual fiind determinat în sistem real. II «Venituri din activităţi independente». În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 1493 lit. în stare naturală. caprine. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. 1498. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. 72 din Codul fiscal.

La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. de capete/ Nr. . Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012. 71 alin. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.5 ha până la 1. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0.Copyright © UltraTech Group .2 ha până la 1.(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. (2) Veniturile definite la art.5 ha până la 0.5 ha până la 0. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.5 ha până la 0. 72.3 ha Nr. 1499.

în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. IV al titlului III din Codul fiscal. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole. 72 alin. (2) din Codul fiscal. 14912. pentru cele necultivate.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. b) contribuabilii arendatori. (2) din Codul fiscal. 14911. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art.produse culese din flora sălbatică. 71 alin. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . . Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. 73. (2) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual. 71 alin. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) . 72 alin. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 42 lit. după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. g) din Codul fiscal. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. 71 alin.produse capturate din fauna sălbatică. .

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.488 697 1.100 de familii peste 100 de familii 100 . veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) .773 peste 2 capete 10 .500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.5 ha peste 0. se atribuie proporţional cu cotele .709 1.50 de capete peste 50 de capete 6 .483 4. uzufructuari sau de alţi deţinători legali. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Norme metodologice: 14912.lei 449 458 3. înscrişi într-un document oficial. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.001 8.2 ha peste 1.10 capete peste 10 capete 50 . în situaţia în care acestea nu se cunosc.5 ha peste 0.3 ha Norma de venit . Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.385 11.033 801 4.060 1.5 ha peste 1. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine). normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .5 ha peste 0.

71 alin. până la data de 25 mai a anului respectiv. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. (3) Declaraţia prevăzută la alin. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. cât şi într-o formă de asociere. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. . 14913. Norme metodologice: 14914. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. 72.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după data de 25 mai. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. 74 alin. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. pentru anul în curs. impozitul fiind final. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. 74.

26 din Legea nr. silvicultură şi piscicultură. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 73. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. la organul fiscal competent. Contribuabilii care încep o activitate independentă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile." 17. 41 lit. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice." 15. pe fiecare sursă şi categorie de venit." 18. La punctul 152. 42 din Codul fiscal." 16. cu modificările şi completările ulterioare. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. după liniuţa a 11 .h) şi art.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art.a. prevăzute la art. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. pe fiecare sursă şi categorie de venit.a se introduce o nouă liniuţă. liniuţa a 8 . Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. din patrimoniul personal. altele decât cele prevăzute la pct. a) .Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . La punctul 152. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. pe fiecare sursă. 14915. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente. liniuţa a 12 . Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. venituri din silvicultură şi piscicultură. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. 14916. cu următorul cuprins: ".veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. Venitul net anual se determină de către contribuabil. 1/2000. LexNavigator(TM) .

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

contestaţii. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. potrivit legii. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 87 5 alin. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. punctul 1851. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. cât şi cele privind asociaţii. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. a) şi alin. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. 873.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. 2. potrivit legii. a) şi pct. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. contribuabilii prevăzuţi la art. potrivit legii. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. pentru anul fiscal respectiv. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. După punctul 185 se introduce un nou punct. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. pct. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. 40 alin. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. (2) lit." 24." 23. cu următorul cuprins: " 1851. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . atât cele privind asociaţia. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. 878 pentru care LexNavigator(TM) . Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. (1) lit. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală.

după caz. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. eliberat de autoritatea competentă a statului străin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Punctele 2 şi 3 se abrogă. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. b) contractul de detaşare. (2) În situaţiile prevăzute la pct.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 .înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. prin excepţie de la prevederile art. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. (3) Pentru anul 2013. . În acest caz.31 ianuarie 2013. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. 874 şi 877. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. 34 şi 35. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. 1121. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. după caz. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . dacă condiţia prevăzută la art. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin." C. 2. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. 1121 lit. 59 alin. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. 1122. (4) O persoană juridică română care este nou .

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8.31 ianuarie 2013 inclusiv. societăţile de credit ipotecar. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. au realizat venituri încadrate. societăţile de asigurare . societăţile de servicii de investiţii financiare.înfiinţate în perioada 1 ianuarie . Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. al pieţei de capital. al pieţei de capital (de exemplu. pentru anul respectiv. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. Norme metodologice: 5.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 . cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.000 euro şi 100. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. prin echivalare în lei. consultanţei şi managementului. care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). casele de schimb valutar. pentru anul fiscal 2014.reasigurare). cooperativele de credit etc). la data de 31 decembrie 2012. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. bursele de valori sau de mărfuri. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu." 3. Persoanele juridice române nou . societăţile de registru. 1121. consultanţei şi managementului. 6. între 65. Persoanele juridice române care. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) .000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. societăţile de depozitare). c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. 1121 din Codul fiscal. la data de 31 decembrie 2013.

(3). Punctul 3 se abrogă. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. 1122 alin. 112 7 din Codul fiscal. 12. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. Pentru anul 2013. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. acest sistem de impunere. 1121 din Codul fiscal.Prin excepţie de la prevederile art. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. înregistrate: . 1127 din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României.000 euro.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1126 .Copyright © UltraTech Group Pagina 28 . aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal." D. limita de 65.000 euro.începând cu 1 februarie 2013.începând cu 1 ianuarie 2013.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. 2. În situaţia în care. la data de 31 decembrie 2013.000 euro Art. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. punctul 31. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. După punctul 3 se introduce un nou punct. veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. începând cu 1 februarie 2013. Norme metodologice: LexNavigator(TM) . (5) şi (7). dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. cu respectarea termenului legal. . Norme metodologice: 11." 4.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. pentru anul fiscal 2014. în cursul anului fiscal. contribuabilul va comunica. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. 1122 alin. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. potrivit Codului de procedură fiscală.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit art.84." 4. 116. arhitecţi.[ . servicii de asistenţă tehnică. 115 alin. auditori. servicii de consultanţă în orice domeniu. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. . în lei. (1) lit. la bugetul de stat. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. 115 alin. b) abrogată. 115. (2). d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. prevăzute la art. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. punctele 82 . notari. aşa cum sunt enumerate la art. e) şi g) din Codul fiscal. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . (1) lit. (3) Prin derogare de la alin. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. (1) lit. 57. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. Impozitul se calculează. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. impozitul pe LexNavigator(TM) . 70. 5. p). 115 alin. c). Punctul 81 se abrogă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. . servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. potrivit art. servicii de marketing. a) . b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. contabili. se reţine şi se plăteşte. ingineri. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator.g)." 3. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. În cazul dividendelor distribuite. La punctul 8. (4) Impozitul se calculează. . k) şi l).

cum ar fi dobânzile la credite. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. republicată. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar." LexNavigator(TM) . Începând cu data de 1 februarie 2013. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. conturilor escrow. Începând cu data de 1 februarie 2013. 84. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. (2) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. dobânzile la creditele intragrup. a) . se aplică o cotă de impozit de 50%. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. 31/1990 privind societăţile comerciale. la depozitele la termen. În sensul art. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. reglementate de Legea nr. cum ar fi dobânzile la credite. dobânzile la creditele intragrup. (1) lit. pentru veniturile prevăzute la art. la depozitele la termen. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 31/1990. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.g). republicată. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României." 6. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . conturilor escrow. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. se aplică o cotă de impozit de 50%. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. 83. reglementate de Legea nr. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 116 alin. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. indiferent de data constituirii raportului juridic. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. 115 alin. Norme metodologice: 82. c1) din Codul fiscal.

b) anulează. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. exclusiv TVA. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. la cerere. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . după caz. (7). (1) lit. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4.. organele fiscale competente. după caz. din oficiu sau." E.. b). însoţite de o traducere autorizată în limba română. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. . ." 2. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. [ . La punctul 4. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. din oficiu sau. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin.] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. La punctul 13. după caz. (1). tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. (1). în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. la cerere.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . [. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. exclusiv TVA. La punctul 6 alineatul (10). b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. (7). tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin.

Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. şi colectează taxa. Norme metodologice: 152. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. 134. . dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. a).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. (2) lit. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. 152 din Codul fiscal. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .. sunt ori devin parte din bunul imobil. La punctul 14 alineatul (2).. mijlocul de transport este decisiv. După punctul 151 se introduce un nou punct. (2). litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art." 4. Baza impozabilă. (9) lit. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. potrivit art. g) din Codul fiscal. după instalare sau asamblare. (7)." 3. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare. (2) lit. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. . care constituie livrare de bunuri cu plată. 134 2 alin. care au emis facturi sau au încasat avansuri.[ . care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. 155 alin. La punctul 144. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 1342 alin." 5. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. şi la art. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . [. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. 153 alin. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. 152. punctul 152. 153. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. b). 1342 alin. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul.

132 şi 133 din Codul fiscal. (9) din Codul fiscal.000 lei prevăzut la art. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. [.250. 148 şi 149 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. (3) lit. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. b) din Codul fiscal. 1342 alin." 7. (9) din Codul fiscal. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii.. alineatul (4). Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. 1563 alin. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. 152 din Codul fiscal. 153 alin. g) din Codul fiscal. d) LexNavigator(TM) . (9) lit. (1) lit. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. (6) lit. 20 alin. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. precum şi rândurile de regularizări aferente. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. conform prevederilor art." 6. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. 153 din Codul fiscal. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. La punctul 161. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. La punctul 162.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. potrivit art.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. 148 şi 149 din Codul fiscal. 138 din Codul fiscal. a) şi alin. conform prevederilor art. 1563 alin. 153 din Codul fiscal. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. 159 alin. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. 1342 alin. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată.

137 alin. după alineatul (9) se introduce un nou alineat. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. (1) lit. 141 alin.c) şi e) din Codul fiscal. (11) din Codul fiscal. 138 lit. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. p) din Codul fiscal. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. La punctul 20 alineatul (21). persoane fizice autorizate. c) din Codul fiscal. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. 137 alin. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. 11 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. (2) din Codul fiscal. 155 alin. 1342 alin. a) . liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. La punctul 23. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2). în sensul art. (11) din Codul fiscal. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică." 9. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. La punctul 24 alineatul (2). baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. inclusiv. (6) din Codul fiscal. b) din Codul fiscal. baza de impozitare este zero. 1342 alin. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală." 8. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. 128 alin." 11. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. precum şi funcţii ale organismului uman. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . 140 alin. (1) lit. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. (2) lit. (19) lit. 10. (6) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . cât şi extern. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii. În situaţia prevăzută la art. alineatul (10). furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. 1342 alin. La punctul 18. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. 1342 alin. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. se aplică corespunzător prevederile art. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. acest dispozitiv poate fi intern. extern sau atât intern.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. d) din Codul fiscal. La punctul 18." 12. în condiţiile prevăzute la art. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. de la beneficiari persoane juridice. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art.

care nu depind de voinţa sa. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice. precum vânzarea de manuale şcolare.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. (10) . [. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. (5) (7). 145 alin. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea." 14. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. cum sunt: 1. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. fără efectuarea de examinări medicale. în afara Comunităţii. La punctul 43 alineatul (2). 62 alin. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. 141 alin. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. în vederea soluţionării unor litigii. (1) lit. (2) din Codul fiscal. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor. La punctul 45. 145 alin.. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. respectiv protejarea.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale." 13.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 . 61 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 15. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă. La punctul 251. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . din motive obiective. menţinerea sau refacerea sănătăţii. 2.(12) şi pct. 153 din Codul fiscal. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli..

(9) lit. după caz. 153 alin. a) . că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. confirmată cu elemente obiective.147 din Codul fiscal. La punctul 49. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. cum ar fi.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. poate cere." 17. la data plăţii. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. potrivit art. 152 din Codul fiscal. după caz. La punctul 45. 145 alin. 145 alin. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153 alin. republicată. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . (9) lit. (9) lit. 145 . edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. 145 . (11) şi (12) din Codul fiscal. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. pe cale electronică. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . 45.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 1563 alin. cu modificările şi completările ulterioare.257/11 Gran Via Moineşti." 18. potrivit art. (11) şi (12) din Codul fiscal. inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. după alineatul (13) se introduc două noi alineate. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. informaţii suplimentare. La punctul 46. g) din Codul fiscal. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. (11).e) din Codul fiscal. alineatele (14) şi (15)." 16.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 155 alin. (11). întrun decont ulterior. de exemplu. dacă face dovada intenţiei.

sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.. La punctul 53. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 148 alin. (21). La punctul 53. activelor corporale fixe în curs de execuţie. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. plafoanele prevăzute la alin. constatate pe bază de inventariere. 149 din Codul fiscal. 152 alin. 153 din Codul fiscal. se pot solicita alte informaţii suplimentare. altele decât bunurile de capital. 61 şi 62. alineatul (6 1). indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. care se reziliază. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . prevăzut la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. 152 din Codul fiscal. (7) din Codul fiscal. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului." 19. La punctul 53. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art." 20. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. În acest caz. LexNavigator(TM) . cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. a) din Codul fiscal. inclusiv bunurile furate. se efectuează ajustarea taxei. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. 148 alin. după caz. alineatul (9) se abrogă. Dacă este necesar. conform art. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. în original ori în copie." 21. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. (11) nu se aplică. (7). În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. (1) lit.. într-un decont de taxă ulterior. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. La punctul 53 alineatul (6)." 22. (2) din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin.

iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Dacă taxa aferentă achiziţiei. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. (8). pe durata întregii perioade de ajustare. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. 149 alin. 128 alin. 149 alin. 149 alin. 128 alin. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. care se reziliază. 147 alin. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. (11) sau (12). construcţiei. 147 alin. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. Faţă de ajustarea prevăzută la art. construcţia. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. alineatul (3 1). (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. La punctul 54. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . construcţia. fabricării. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. (4) lit. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. (4) lit. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. conform procedurii descrise la art. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. (2) din Codul fiscal. 149 alin. (13) din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. (1) lit. (4) şi (5) din Codul fiscal. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. fabricarea." 25. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 ." 24. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. Demolarea unor construcţii. 149 alin. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. (8) din Codul fiscal. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. a) din Codul fiscal. b) din Codul fiscal. (1) lit. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. taxa se ajustează conform prevederilor alin. 149 alin. 149 alin. La punctul 54. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. (4) lit. fabricarea. a) din Codul fiscal. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. La punctul 54 alineatul (9).

precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. a). (1) din Codul fiscal. (4) sau (5) din Codul fiscal. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. prin anularea taxei deductibile. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate.. 149 din Codul fiscal. (4) lit. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . [. Persoana impozabilă nestabilită în România. 153 alin. 148 din Codul fiscal. 128 alin. (3) . La punctul 61 alineatul (9). (4) lit.257/11 Gran Via Moineşti. 153 alin. pentru serviciile neutilizate. c) din Codul fiscal." 26. (4) sau (5) din Codul fiscal. prevăzută la alin. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. care s-a înregistrat conform art. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. confirmată cu elemente obiective.. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. (17) şi alin. 128 alin. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . La punctul 61. 152 alin. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. (4) sau (5) din Codul fiscal. de exemplu. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. c) şi art. 153 alin. (2) din Codul fiscal. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 152 alin. Persoana impozabilă nestabilită în România. (18) lit. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. (7) şi ale pct. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. 53 alin." 27. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. 149 alin. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. (6).] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale." 28. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. Ajustările de taxă realizate conform art. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. cum ar fi. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. c) se efectuează potrivit art. 153 alin.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. constatate pe bază de inventariere. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. se realizează potrivit prevederilor art. 1342 alin. (4) din Codul fiscal. 54 alin. Prevederile art. (6) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . care s-a înregistrat prin opţiune conform art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. La punctul 66.

La punctul 801. La punctul 79. a) . 155 alin. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA." 31. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. (5) lit. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. după caz. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. (5) lit. indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. (24) din Codul fiscal. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. conform art. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege." 29. (4) şi (5) din Codul fiscal. indiferent de perioada fiscală utilizată. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. în cursul anului de referinţă.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. 1563 alin." 30. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. (4) În scopul aplicării prevederilor art. achiziţiile efectuate din ţară. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. 1563 alin. în sensul pct.(5). Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi.e). În cazul informaţiei de la alin. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. La punctul 82. alineatele (3) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 78. (5) În scopul aplicării prevederilor art. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora." 32. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. 1563 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal. (1). (5). (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. 46 alin. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin.

(103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. La punctul 31. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. (1) Operatorul economic . cu respectarea condiţiilor de mediu. în exercitarea activităţii acestuia. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. alineatul (15). data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate." 3." 2. d) şi e) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului.c) din Codul fiscal." F. 207 lit. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. (1) lit. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. a) . În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. operatorul economic aflat în situaţia de la alin. alineatele (101) . 207 lit. valoarea accizelor plătite. 159 alin. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. La punctul 302.(105). data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . 101. locul în care produsele urmează a fi distruse. La punctul 302. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor.persoană fizică sau juridică autorizată -. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă.

d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . litera e). puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. alineatele (14) . d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. 20616 alin. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate." 5. La punctul 78. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. La punctul 31. c) procesul . (2) lit. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. cantitatea utilizată/comercializată. după litera d) se introduce o nouă literă. 207 lit. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. lunar. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. alineatul (2 1). (15) Pentru produsele prevăzute la art. 6. La punctul 82 alineatul (9).verbal de distrugere. La punctul 82. după alineatul (2) se introduce un nou alineat.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. 98 subpct.3.(16). cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . se aplică procedura prevăzută la pct." 8." 4. 98. 98 subpct. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. (2) lit.2.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. 207 lit. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale." 9. La punctul 82. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. 98. cantitatea de produse energetice achiziţionată. cantitatea de produse finite realizate." 7. La punctul 82. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru. 20616 alin. alineatul (5) se abrogă. se aplică procedura prevăzută la pct. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. se aplică procedura prevăzută la pct. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. 207 lit. 100. (16) Pentru produsele prevăzute la art.

acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. La punctul 82 alineatul (23). (3) ." 10.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. după litera d) se introduce o nouă literă. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată. după caz. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101. revocarea sau anularea autorizaţiei. La punctul 101. litera e). potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. extractele şi concentratele alcoolice. La punctul 88. (3) Pentru aromele alimentare." 11.care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic." 12.Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin.mici distilerii . exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi.(8). (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele. În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. 206 45 din Codul fiscal. c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. La punctul 85. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. în cazul antrepozitelor fiscale ." 13. (2) al art. alineatele (1) .

alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. În situaţiile de scutire indirectă." 18. altele decât bere şi vinuri. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. La punctul 105. ori de respingere a cererii de restituire. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. prevăzute la art. cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». 207 lit. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. în totalitate sau în parte. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . La punctul 111. pentru berea şi băuturile fermentate. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. alineatul (11 1). după alineatul (11) se introduce un nou alineat.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. d) şi e) din Codul fiscal. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. La punctul 108. La punctul 111. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr." 15." 14." 16. În cazul admiterii cererii.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . 2 la titlul VII . Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. (25). respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. după alineatul (25) se introduce un nou alineat." 17. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. 1 şi nr. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit. alineatul (25 1). La punctul 108.

" 23. care va cuprinde informaţii. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. după caz." 22. cu privire la: furnizorul de produse energetice.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. după caz. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. 35. declaraţia vamală de import. La punctul 113 subpunctul 113. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. autorităţii vamale teritoriale. 35. cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on .1. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. La punctul 113 subpunctul 113. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on .line. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. alineatul (16). prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. cantitatea de produse achiziţionată.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea." 19. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) .1. alineatul (21). La punctul 113 subpunctul 113. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. (19)." 21. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import.3. (20). cantitatea de produse achiziţionată. La punctul 111 alineatul (44). o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. lunar.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . după alineatul (2) se introduce un nou alineat. care va cuprinde informaţii. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. cantitatea utilizată." 20.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . după alineatul (15) se introduce un nou alineat. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. trimestrial. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. La punctul 115. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei.7. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice.

1 . Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. punctele 33 . sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%. Anexele nr. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.1." 25. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%.5. antrepozite libere sau zone libere. 207 lit. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. 29621 alin. . a) . d) şi e) din Codul fiscal. 2964.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . pentru partea care depăşeşte limita a de 2. după caz. 35. altele decât bere şi vinuri. 52.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. 29622 [. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. care nu se încadrează la art. Norme metodologice: 6. . m) din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. La punctul 120 subpunctul 120. 47. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară." 24. Punctul 31 se abrogă. 2964 alin.48. .(1) [. 49. alineatul (5).13. în interesul serviciului. (1) lit. 48. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. .1.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. după alineatul (4) se introduce un nou alineat.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. 52.35." LexNavigator(TM) . sau valoarea anuală a normei de venit. 53. (1) lit.1. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. în ţară şi în străinătate." 2.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. G.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. 1 . raportată la cele 12 luni ale anului. După punctul 32 se introduc trei noi puncte.2. 3. 53.

Norme metodologice 34. . după depunerea declaraţiilor fiscale. 29624 [. după depunerea declaraţiilor fiscale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 296 22 alin. în anul următor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel.c). În cazul persoanelor prevăzute la art. (5) şi (6) se face de către organul fiscal. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 29621 alin.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. f) . după depunerea declaraţiilor fiscale. în lunile în care persoanele prevăzute la art. se efectuează de către organul fiscal competent. 44/2004. 52 alin. se efectuează de către organul fiscal competent. (1) lit.e) din Codul fiscal. se efectuează de către organul fiscal competent. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. (1) lit. . după încheierea anului fiscal. 29621 alin. (1) lit. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. 29621 alin. 571/2003 privind Codul fiscal. g) şi h) din Codul fiscal. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . II. Codul fiscal: Art. . a prezentei hotărâri. . Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară.c) din Codul fiscal. . a) . cu modificările şi completările ulterioare. Art. a) . III. (1) lit. Partea I. care au realizat un venit lunar sub acest nivel. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. 29622 [. pentru persoanele prevăzute la art. Norme metodologice: 35. în cazul persoanelor prevăzute la art. în anul următor. (1) lit.Formularul prevăzut la pct. în anul următor.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 . a) . depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 52 alin. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr." Art. pe baza declaraţiilor fiscale.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. .h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 29621 alin. Codul fiscal: Art. (1) lit.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.

5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . . . SUMAR: ANEXA Nr. . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . . . anul . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. 84. Elena Dumitru. . Daniel Constantin p. . . . Partea I. . . . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. anul . .MINISTRU VICTOR . . . ANEXA Nr. . publicată în Monitorul Oficial al României.VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim .Hotărârea Guvernului nr. . . . . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . . . anul . . . . Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. . . . . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. . . . . . . LexNavigator(TM) . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . . . . . . atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . se va republica în Monitorul Oficial al României. . . . . secretar de stat Bucureşti. anul . . . . . . . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . Art. . . . . Nr. ANEXA Nr. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . ANEXA Nr. . . . 571/2003 privind Codul fiscal. . . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . . .ministru. . . . . . ANEXA Nr. Ministrul afacerilor externe. . . . ANEXA Nr. . . . . . . anul . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . atribuit de autoritatea din România. Lucia Ana Varga p. . nr. . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . anul . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . ministrul finanţelor publice. . 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . 112 din 6 februarie 2004. . . anul . . . . . . . anul . . IV. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . George Ciamba. . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . . Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. . 6 martie 2013. . . păduri şi piscicultură. . ANEXA Nr. . . . . . . PRIM . . .

. . . . . . . Ap . . . . . . . . . Etaj . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . .. . . . .produse în vrac sau I . . .. . . Cod poştal . . .. . art. . anul. . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . (9) Se va menţiona V . . Nr . . . . . . . cf. . . . . . . . . . . anul . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr.. . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . .Îmbuteliat. . Cod utilizator punct de lucru .alin . . . . . . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . .. . . . . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . ANEXA Nr. . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . . Cod fiscal . . . . . . lit . . . . .autorizaţie nr . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . . Scara . . ANEXA Nr. art. . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . . . anul . . LexNavigator(TM) . . ANEXA Nr.nr . . . . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . Strada . . . . . . 3. . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . . . . . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . . . . . . . .. . . . . . . . anul . . . . . . .alin . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. ANEXA Nr. . . . . . . cf. . . . . . 1 (Anexa nr. anul . . /judeţul/sector . . . . . . .. . . . . . . . 1. . . . . . 2. . . . alin . . ANEXA Nr. . . . . . . Domiciliul fiscal . . . . . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . lit . . . . . . . . . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . . . . . . lit . . art. . . . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .. . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . Bloc . . . . . . . . . . . anul . . . . cf. . . . .nr .

(28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. (46).stoc la sfârşitul lunii. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . .. .. Numele şi prenumele . 20658 din Codul fiscal.Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare . Data ANEXA Nr.. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . (25). . .. . . .. . . art. .. 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal .cantitate expediată .Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . .. 20658 din Codul fiscal. .. . .. . ...Îmbuteliat.. ..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .produse în vrac sau I . art. 3. .. RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului ..bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V . (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia.. LexNavigator(TM) .cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize. . Cod accize/Cod identificare fiscală .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. . (51) .Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. . 2 (Anexa nr.. . (29). . (2 7). 4. . . EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale.. (30) . . (47) . Semnătura şi ştampila operatorului .

. . . . pentru livrări se va înscrie "L". . anul . . . . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . Cod poştal . . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . Strada . . . . Domiciliul fiscal . . . . . Ap . . . . Localitatea . . . . Cod poştal .. kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. Nr . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . Cod accize . . . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. . . . .. . . 48. . . . . . . . . . .E. . . /judeţul/sector . . . . . . . . .. RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . .. . . .bil citate nr. . . . . . . . . . . . Bloc . . . DI. . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . . . . Scara . . . . . . . .M. . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . . . judeţul/sectorul .. AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . . . . . . . . . . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . . . . . Etaj . . . . . 3 (Anexa nr. . . . . ... . Strada . . . . . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . . . Data ANEXA Nr. . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . Semnătura şi ştampila operatorului . . . .. Nr . . . . . .. . . factura. .

Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . anul . . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe. cu două zecimale. . . . Produse în curs de fabricaţie Cod NC U.Copyright © UltraTech Group Pagina 52 .stoc final E=A+B-C-D II.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări . în perioada de raportare.E. Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. . Diferenţa (G) = A + B + C . . .M. . Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.D .ieşiri . . (B). (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. . .stoc final LexNavigator(TM) . (C). aferente perioadei de raportare. I.E. . . . Datele aferente (A). (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U.utilizat . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III. . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare.E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări .

. . E . . . . anul .utilizări . . .D) II. . . .C . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . 48. . .traţie . .M. . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. . . . Localitatea . . . Strada . .Stoc. .E. judeţul/sectorul . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . . . . . . Import produs U. . . . Domiciliul fiscal . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . . . . .M. . . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . B . 4 (Anexa nr. . .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .traţie A . . . Nr . . C . . . . . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . . . . . . . . .cantităţile de produse rezultate. Conducătorul antrepozitului fiscal . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii.stoc final (E = A + B . .Diferenţa . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. I. . . D . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . . . . . . . . . . Cod poştal . . . . . . . . . . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . . . . . . . . Cod accize .

. . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. Domiciliul fiscal . . .F Data . . . .M. . . . . Cod poştal . . . Cod accize . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . G . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. F . Nr . . . . . . E . . . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . Localitatea . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.cantităţile de produse rezultate. . . . . . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C . . . . . . . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . . . . . . . . . Export (E) naţional A .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele.Ieşiri cu accize . . . . . . . B . . . . . Strada . . . . . .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. 5 (Anexa nr.cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . ieşiri fără accize . .cantităţile de produse eliberate pentru consum. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit.stocul final . . .E. Kilograme % extract sec . . . . . .D . . . . . . . judeţul/sectorul . .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. .E . . . . . I. . . .Direrenţa . . . . . D . . anul .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . 48. . . .

.13. 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . în scopul realizării produsului finit. . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U.Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . . . . .stocul final . . se va înscrie gradul mediu ponderat. . . .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . . . . . . . . .cantităţile de produse rezultate.3/1000 + 2000 + 3000] = 13. B . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . . Cod poştal . . . . . . . Export mediu naţional Diferenţa CD A . G .cantităţile de bere intrate în antrepozit. . .P G Data . Strada . 6 (Anexa nr. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . . 48. Conducătorul antrepozitului fiscal . . Cod accize .Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . H Diferenţa . . . . LexNavigator(TM) . . . . Localitatea . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. D. C .33 F. . .D . Nr . . . . antrepozitului fiscal . . . . . .E . . . . . . . . .E. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. . anul .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . . . .consum propriu de materii prime. Domiciliul fiscal . . . . 2000 hl bere de 13 grade Plato. . . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . judeţul/sectorul . . . . .

. . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . F.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .cantităţile de produse eliberate în consum.Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . . . 7 (Anexa nr. D .E . . . . . . . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. .Ieşiri fără accize . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . .Diferenţa . . . . . . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . Cod accize .E. . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U.D .Ieşiri cu accize . . . . . G . anul . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .Stoc final . Domiciliul fiscal . A . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . B . .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . .M.F. . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. . . . . . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . Localitatea . . . Nr. . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U.cantităţile de produse rezultate. Data . . . Strada . . . . . care se consideră finite. al ţigărilor de foi. . . . . 48. Cod poştal . . E . . . . . . . . . .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . . . . LexNavigator(TM) . C . . .

. Conducătorul antrepozitului fiscal . . . judeţul/sectorul . . . .cantităţile de produse rezultate. . . . . Strada . . . . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal.F . . . .E.Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . Cod poştal . . . . . . Nr. de la titlul VII din Legea nr. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. . . 8 (Anexa nr. . . . . . . E . .. . G . .. .ieşiri fără accize . . Localitatea .Diferenţa . . . . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . . B . . . . . . . . . . . . . Cod accize . . . . Domiciliul fiscal . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . . . 571 /2003 privind Codul fiscal. . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . LexNavigator(TM) .Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . cu modificările şi completările ulterioare. . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. .G Data . D . . . . . ..D . . E . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. . C . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. H . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. . . anul .E . . . . . F .M. . A . . . . . în care sunt stabilite nivelurile accizelor.

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. etc). . . Blocul . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . . . . Etaj . .. . . . . . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi. .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize.Ieşiri fără accize . . . etc. .. G . . biocarburanţi. . . 52. Ap . . . . . Telefon/fax .Ieşiri cu accize . Sediul: Judeţul . D . . . . .. .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .. . . . marcatori. Sectorul . Scara . Nr. . . . . solvenţi. Localitatea . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.. . . Semnătura ANEXA Nr. . . . . . LexNavigator(TM) . . . . . .. . solvenţi. F . .Stoc final . . .. .. . .. marcatori. . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec. . . .Diferenţa . . . . . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .. E . . . . .. Codul poştal . .. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . anul . . Strada . . . . .D . . . . ....Intrări din alte surse. . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . .. . . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . ..cantităţile de produse eliberate în consum. . . B . . 9 (Anexa nr. biocarburanţi. .E . . .F Data . . . . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . .. . . . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . stabilite după formula următoare: G = A + B + C .cantităţile de produse rezultate. . . . . ... .. .E. C . ..

10 (Anexa nr. . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . .. . .. .. .. . . . . Sectorul .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 .. . . . . 52. Blocul . Codul Numărul Codul de Numărul crt. .. . . . .. . .. . Codul poştal . . . . . . ... . . . . . Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . Ap . . . . . . Nr. . .. . .. . .. . . . . . . . Telefon/fax . . . . .. . . .. . .. .. . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . . . . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . . . .. . . . . Strada . . . ..M. . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare .. Semnătura şi ştampila . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . anul. . . . . . . .. . . Cod produs U. . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr.. . . . . . . .. Scara .. . . . Cod produs U. JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .. . . . . . . . Etaj . . . Sediul: Judeţul .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . Localitatea . . .M.

. . . . . Scara . . .. . . . . . . 11 (Anexa nr. . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . . . . . .. anul . . . . . . 53. . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .. . .. . . . . . . Ap . . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . .. LexNavigator(TM) . Sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . Cod şi data produs U. . . Nr. Blocul .. 12 (Anexa nr. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . .. . . . . . . .. . . .. . Semnătura şi ştampila . .. .. .. . . Blocul .. . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . .... . . . Codul poştal . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . .. . . . . . pentru crt. . . Etaj . . .M. . . . . . Semnătura şi ştampila . . .. . ... .. . . . . . Sediul: Judeţul . . . . . . . . . .. .. . . .. . Sectorul . . . . . . . Localitatea . .. . .. . . Strada . Sediul: Judeţul .. . . . ...1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . ... Data TOTAL ANEXA Nr. . Codul poştal . . . Codul de Codul Denumirea Nr. . . . . . . . . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . . . .. . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . 53. .. . . . . . Etaj . . Strada . . . . . .. . . Data ANEXA Nr. . . . . . . .. . Localitatea . . . . .. . . . . . . . . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele .. .. . .. . . . . . . . Nr. JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .. . . . Telefon/fax . . . . Ap . Scara .. . . . . . Telefon/fax . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

. . .. . . . . . . . . . . . . . Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. . Scara . . distribuitor Data Numele şi prenumele .. . . . . . .. . . . . . . . Codul poştal . . . Telefon/fax .. SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . .. . . . . . . . . . . . Strada . . . . . . .. . . . Etaj . . . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. . . . Nr. . .. . . . . . . Sediul: Judeţul . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . Ap . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . .. . . . .. . Cantitatea crt. . . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. .. . . . . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . Semnătura şi ştampila . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . ANEXA Nr. . .. . Blocul . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . . . . . . LexNavigator(TM) . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . Localitatea . . .. . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . anul . . . .M. .. . . . . Sectorul . anul . . . .. . . . . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . .

.. . .M. Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr.. . . Cod Nr. . . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . ...Copyright © UltraTech Group Pagina 62 . 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr.. . Data LexNavigator(TM) . Codul crt. produs U. . . . . . Semnătura şi ştampila . . .. ... . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful