Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg.000 lei. 26 alin. potrivit prevederilor art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. suma de 200.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor. punctele 761 şi 762. 762. b) pct. se impozitează suma de 50. la care se efectuează ajustările fiscale.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor. analitic distinct.31 ianuarie 2013 inclusiv. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. Suma de 50. de la data la care LexNavigator(TM) . 26 din Codul fiscal. înregistrată de către un contribuabilul care." 5. analitic distinct. analitic distinct. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 26 din Codul fiscal." 6. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. Astfel. 3 din Codul fiscal. În scopul aplicării prevederilor art. pentru cadourile oferite de contribuabil. 26 alin. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. cheltuielile de protocol. În scopul aplicării prevederilor art. la calculul profitului impozabil. Prin urmare. din punct de vedere organizatoric. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. se recuperează.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. În cadrul cheltuielilor de protocol.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. (2) din Codul fiscal. 862. deoarece o parte din rezervă este utilizată. începând cu data de 1 februarie 2013. independente.000 lei din suma brută de 200. La punctul 23. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. (4) din Codul fiscal. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. potrivit 193 lit. contribuabilii care. concomitent cu deducerea acesteia. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . După punctul 76 se introduc două noi puncte.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie . În situaţia în care suma de 50. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. cu următorul cuprins: " 761. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. . a fost plătitor de impozit pe profit. în această perioadă." 4.

contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. 30 alin.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) obţinute de persoanele juridice străine. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [.31 decembrie 2013. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. după caz. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. reţine. 30 alin.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. 30 alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. Norme metodologice: 892. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . în sensul celor 7 ani consecutivi. În aplicarea prevederilor art. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. obligaţia de a calcula.] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. 26 din Codul fiscal. . . şi se recuperează potrivit art. declarat potrivit prevederilor art. 30 alin. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. După punctul 974 se introduce un nou punct. (1) din Codul fiscal. . la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit." 8. . în limita celor 7 ani consecutivi. cât şi impozitul pe profit trimestrial. potrivit art." 7.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. În sensul art. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. (4) din Codul fiscal de către cumpărător. (3) din Codul fiscal. Perioada 1 februarie .] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . reţinut potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal. . 30 alin. (4) din Codul fiscal.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . 35. 30 alin. (1) din Codul fiscal. punctul 975. (3) din Codul fiscal. începând cu anul 2014. 1126 din Codul fiscal. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art.

sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. potrivit legii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. divizării parţiale şi transferului de active. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. conform proiectului întocmit potrivit legii. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. b) în cazul divizării. contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . potrivit legii. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. contribuabilii nou . În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. 271. potrivit legii. potrivit legii. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. potrivit legii. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. conform proiectului întocmit potrivit legii. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (7) şi (9). recalculat pentru fiecare sediu permanent. (11) lit. potrivit legii. potrivit legii. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (7) şi (9). e). e) contribuabilii care transferă. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent.

(2) . 34 alin.(3) din Codul fiscal. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. contribuabilul nou . Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. potrivit legii. contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. divizare. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) . potrivit prevederilor art. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. sistemul de impozit pe profit anual. din cadrul operaţiunilor de fuziune. în baza căruia se determină plăţile anticipate. (2) . cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. care aplică pe bază de opţiune. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 34 alin. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. Norme metodologice: 975. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. După punctul 72 se introduce un nou punct. potrivit prevederilor art. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea.persoane juridice străine. potrivit prevederilor art. şi anume: a) societăţile comerciale bancare .(3) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. după caz. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. punctul 73. impozitul pe profit pentru anul precedent." B. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. 34 alin. efectuate potrivit legii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (11) .înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. Titlul III "Impozitul pe venit" 1. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 34 alin. potrivit legii. sistemul de impozit pe profit anual. altele decât cele prevăzute la alin. (12). b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . (4) din Codul fiscal. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. care aplică pe bază de opţiune. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. (7) şi (9).

211 şi 401 se abrogă. acordate potrivit legii. în vederea dezmembrării. c) drepturile de soldă lunară. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. precum şi suma din profitul net. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. 55. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. La punctul 68. în volum de maximum 20 mc/an. 42 [. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. indiferent de perioada la care se referă. . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. Punctele 9. LexNavigator(TM) . 3. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. literele n5) şi n6). ." 2. 10.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . premiile.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. stabilite potrivit legii. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. Norme metodologice: 73. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. potrivit legii privind înfiinţarea. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. indemnizaţiile. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. primele. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. după litera n4) se introduc două noi litere. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art. . în baza contractului de mandat.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. d) indemnizaţia lunară brută. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. precum şi la regiile autonome.

cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) . potrivit legii. în ţară şi în străinătate. j1) sume reprezentând salarii. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. dobânzi acordate în legătură cu acestea. în consiliul de administraţie. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale. . j) indemnizaţia administratorilor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. diferenţe de salarii. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pentru partea care depăşeşte 2. punctele 872 . care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. precum şi în comisia de cenzori. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. [. în interesul serviciului. pentru partea care depăşeşte de 2. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . potrivit legii.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. stabilite conform contractului individual de muncă. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. . i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. . .878. în interesul serviciului." 4.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. în ţară şi în străinătate.

(2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. (1) lit. (1) lit. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. 40 alin. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. (1) lit. 40 alin. 875.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . a) şi alin. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. 40 alin. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. 874. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. 40 alin. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. (1) lit. (1) lit. a) şi alin. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. la solicitarea autorităţii fiscale. 40 alin. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. Contribuabilii prevăzuţi la art. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. a) şi alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. a) şi alin. 40 alin. 873. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. a) şi alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . Angajatorul. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. În această situaţie. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. a) şi alin. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit.

(2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent.veniturile prevăzute la pct. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) lit. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. (1) lit. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. final. punctele 1112 şi 1113. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate." 5. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. La punctul 111 litera b). (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. calculat LexNavigator(TM) . cu următorul cuprins: ". 877.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. a) şi alin. (1) lit. diferenţelor de salarii. dreptul de impunere revine statului român." 6. 40 alin. După punctul 1111 se introduc două noi puncte. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.a. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. liniuţa a 5 . după liniuţa a 4 . . 876. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. a) şi alin.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. 40 alin. liniuţa a 3 . prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. 57. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. 878. 40 alin. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit.salariilor. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate.a se introduce o nouă liniuţă. (2) din Codul fiscal." 7. aflate în derulare la 1 februarie 2013. 68 litera n5). La punctul 111 litera b).

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. dobânzi acordate în legătură cu acestea. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. unităţilor de cult. . se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. în limitele stabilite potrivit legii." 8.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. 1113. Norme metodologice: 1112. (3).contribuţiile la fondurile de pensii facultative. conform legii. conform legii. pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. iar impozitul se calculează. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. (4) revine organului fiscal competent. cotizaţia sindicală plătită se deduce. precum şi pentru acordarea de burse private. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. diferenţe de salarii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. şi următoarele: . b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. dobânzi acordate în legătură cu acestea. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Veniturile reprezentând salarii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. (5) Obligaţia calculării. În cazul sumelor plătite direct de către angajat.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . membru de sindicat. . diferenţe de salarii. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. pentru fiecare contribuabil. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare.

înainte de operaţiune. După punctul 127 se introduce un nou punct. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. cu următorul cuprins: " 1352. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul." 11. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. punctele 1422 şi 1423. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei. cu următorul cuprins: " 1422. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate. caselor de vacanţă. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. reţinut şi virat. uzufruct şi altele asemenea. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . La completarea declaraţiei. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. utilizate în scop de reclamă. 1423. afişaj şi publicitate. punctul 1352. După punctul 1351 se introduce un nou punct. după caz. după caz. inclusiv a unor părţi din acestea. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. cu următorul cuprins: " 1271. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. După punctul 1421 se introduc două noi puncte. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. punctul 1271. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . garajelor. a/al titlurilor de valoare cedate." 12." 9. terenurilor şi altora asemenea. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero." 13. 126. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi." 10.

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. indiferent de forma de organizare a activităţii. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu.c) din Codul fiscal. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale." 14. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. b) exploatarea pepinierelor viticole. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. 73 din Codul fiscal. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. 1493. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. VII titlul III din Codul fiscal. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Norme metodologice: 1491. c) creşterea şi exploatarea animalelor. . punctele 1492 . din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. 71 alin. II «Venituri din activităţi independente». II «Venituri din activităţi independente». 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. (5) Veniturile definite la alin. a) . Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. în stare naturală.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . În cadrul grupei de produse vegetale . pomicole şi altele asemenea.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . venitul net anual fiind determinat în sistem real. inclusiv cele luate în arendă. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. 71. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. (1) lit. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. stabilite pe baza normelor de venit. individual sau într-o formă de asociere. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte.14916. cu următorul cuprins: " 1492. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.350 lei Impozit = 12.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . piei crude. ovine şi caprine: .002 lei Impozit = 44. f) lupin.300 lei x 16% = 7. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. 3. 1494. carne în LexNavigator(TM) . astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44. e) năut. . raţe. bibilici.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 4.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată.familii de albine. curci. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată.Capre . porci pentru îngrăşat . Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. inclusiv scroafele de reproducţie. vaci şi bivoliţe: .32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. păsări de curte .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe. lână. precum şi produsele de origine animală: lapte. b) fasole pentru boabe. prepeliţe. gâşte.040. albine .femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb).Bivoliţe . c) bob. astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.002 lei x 16% = 7. 5.976 lei 1495. 2.300 lei Impozit = 45. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. . ouă. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal. Pentru primele două capete nu se impozitează. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha. d) linte.porci peste 35 de kg.Vaci .Oi .350 lei x 16% = 1.totalitatea păsărilor din speciile găini. primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1.

purcei). pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. miei. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. intervenite după data de 25 mai. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit.Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. 72 din Codul fiscal. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1496. respectiv a venitului anual impozabil. caprine. bubaline. venitul net anual fiind determinat în sistem real. în stare naturală. 1493 lit. precum şi altele asemenea. B). berbeci. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. a animalelor şi a produselor de origine animală.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. venitul net anual fiind determinat în sistem real. nu conduce la ajustarea normelor de venit. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. indiferent de vârstă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1493 lit. 73 din Codul fiscal. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. pomi şi vie. II «Venituri din activităţi independente». 1493 lit. 1498. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. în conformitate cu prevederile art. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. 73 din Codul fiscal. În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. B). miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. ovine. bivoli. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. B). tauri. 1497. II «Venituri din activităţi independente».

5 ha până la 0. 72. de capete/ Nr.5 ha până la 1. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.2 ha până la 1. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. 71 alin. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.5 ha până la 0.3 ha Nr. (2) Veniturile definite la art. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012.Copyright © UltraTech Group . La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013. . respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.5 ha până la 0.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1499.

72 alin. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. 73. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. . 14912. 72 alin. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) .Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . b) contribuabilii arendatori. 42 lit. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual. .produse capturate din fauna sălbatică. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 14911.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. 71 alin. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole.produse culese din flora sălbatică. g) din Codul fiscal. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. pentru cele necultivate. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. (2) din Codul fiscal. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. (2) din Codul fiscal. 71 alin. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. (2) din Codul fiscal. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. IV al titlului III din Codul fiscal. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. 71 alin. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

în situaţia în care acestea nu se cunosc. înscrişi într-un document oficial.lei 449 458 3.5 ha peste 0.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .709 1.2 ha peste 1.5 ha peste 0.părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.488 697 1.5 ha peste 1.10 capete peste 10 capete 50 . veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) . uzufructuari sau de alţi deţinători legali. se atribuie proporţional cu cotele .3 ha Norma de venit . normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .483 4.033 801 4.385 11.5 ha peste 0.001 8.773 peste 2 capete 10 .100 de familii peste 100 de familii 100 . deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari. Norme metodologice: 14912. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.060 1.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală.50 de capete peste 50 de capete 6 .

organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. (3) Declaraţia prevăzută la alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Norme metodologice: 14914. 74.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . 74 alin. până la data de 25 mai a anului respectiv. 72. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. după data de 25 mai. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. . (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. impozitul fiind final. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 71 alin. pentru anul în curs. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. cât şi într-o formă de asociere. 14913. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art.

cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.a. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 73.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. pe fiecare sursă şi categorie de venit. la organul fiscal competent." 16. pe fiecare sursă. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. 14916. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. La punctul 152. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. Venitul net anual se determină de către contribuabil. a) . Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . LexNavigator(TM) . liniuţa a 8 . în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. cu modificările şi completările ulterioare.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". liniuţa a 12 . respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. pe fiecare sursă şi categorie de venit.a se introduce o nouă liniuţă. 26 din Legea nr.h) şi art. silvicultură şi piscicultură. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. după liniuţa a 11 . La punctul 152." 17." 18." 15. Contribuabilii care încep o activitate independentă. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1/2000. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. prevăzute la art. altele decât cele prevăzute la pct. 42 din Codul fiscal. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. din patrimoniul personal. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 14915. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. venituri din silvicultură şi piscicultură. cu următorul cuprins: ". 41 lit. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate." 24. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. pct. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. cu următorul cuprins: " 1851. 87 5 alin. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. 878 pentru care LexNavigator(TM) . plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. contribuabilii prevăzuţi la art. potrivit legii." 23. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. punctul 1851. a) şi pct. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209. a) şi alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . După punctul 185 se introduce un nou punct. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. pentru anul fiscal respectiv. 873. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. potrivit legii. 2. atât cele privind asociaţia. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. potrivit legii. (1) lit. 40 alin. contestaţii. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. cât şi cele privind asociaţii. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real.

" C. dacă condiţia prevăzută la art. (3) Pentru anul 2013. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. 874 şi 877. după caz. după caz. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Punctele 2 şi 3 se abrogă. 1121. b) contractul de detaşare. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. prin excepţie de la prevederile art. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. (4) O persoană juridică română care este nou . (2) În situaţiile prevăzute la pct. 34 şi 35. 59 alin. 2. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. eliberat de autoritatea competentă a statului străin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . 1121 lit. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . În acest caz. 1122. . pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.31 ianuarie 2013. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . până la data de 25 martie 2013 inclusiv.

la data de 31 decembrie 2012. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 .31 ianuarie 2013 inclusiv. între 65. societăţile de credit ipotecar.reasigurare). cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). al pieţei de capital (de exemplu. consultanţei şi managementului. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. societăţile de depozitare). nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . societăţile de registru. Persoanele juridice române care.înfiinţate în perioada 1 ianuarie ." 3. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. casele de schimb valutar. Norme metodologice: 5. cooperativele de credit etc). 6. începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii. prin echivalare în lei. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. pentru anul respectiv. au realizat venituri încadrate. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu. bursele de valori sau de mărfuri. 1121. pentru anul fiscal 2014. al pieţei de capital.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. societăţile de servicii de investiţii financiare. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Persoanele juridice române nou . 1121 din Codul fiscal. la data de 31 decembrie 2013. c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. consultanţei şi managementului. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. societăţile de asigurare .000 euro şi 100. care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

1126 . potrivit Codului de procedură fiscală. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. punctul 31.000 euro Art.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. contribuabilul va comunica. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. la data de 31 decembrie 2013.000 euro. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. 1127 din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. (3). În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. acest sistem de impunere. Norme metodologice: 11. în cursul anului fiscal.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. 12. limita de 65. cu respectarea termenului legal. . 112 7 din Codul fiscal. pentru anul fiscal 2014. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. 1122 alin. Punctul 3 se abrogă. începând cu 1 februarie 2013.începând cu 1 ianuarie 2013. 1122 alin. dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro.Prin excepţie de la prevederile art.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art." 4." D. Pentru anul 2013. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. 1121 din Codul fiscal. După punctul 3 se introduce un nou punct. În situaţia în care. Norme metodologice: LexNavigator(TM) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 28 .începând cu 1 februarie 2013. 2. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. înregistrate: . o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. (5) şi (7). în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni.

ingineri. 57. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. notari. 5. prevăzute la art. La punctul 8. la bugetul de stat. e) şi g) din Codul fiscal. în lei. fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . b) abrogată. În cazul dividendelor distribuite. se reţine şi se plăteşte. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. Impozitul se calculează. (4) Impozitul se calculează. servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi.84." 3. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. potrivit art. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator." 4. servicii de marketing. p).Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . arhitecţi. servicii de asistenţă tehnică. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. (3) Prin derogare de la alin. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. impozitul pe LexNavigator(TM) . servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc.[ . (1) lit. 115 alin. Punctul 81 se abrogă. k) şi l). . a) . dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. (1) lit. c). După punctul 81 se introduc trei noi puncte. punctele 82 . (1) lit. 70. (2). aşa cum sunt enumerate la art. potrivit art.g). 116. contabili. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. 115 alin. 115. auditori.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. servicii de consultanţă în orice domeniu. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. .

Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor." 6. dobânzile la creditele intragrup. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. cu modificările şi completările ulterioare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . la depozitele la termen. dobânzile la creditele intragrup. se aplică o cotă de impozit de 50%. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. republicată. Norme metodologice: 82. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. cu modificările şi completările ulterioare. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. Începând cu data de 1 februarie 2013. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. se aplică o cotă de impozit de 50%." LexNavigator(TM) . 31/1990. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. la depozitele la termen. reglementate de Legea nr. 116 alin. cum ar fi dobânzile la credite. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. În sensul art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. conturilor escrow. a) . precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . (2) lit. 83. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. cum ar fi dobânzile la credite. pentru veniturile prevăzute la art. republicată. conturilor escrow. c1) din Codul fiscal. 115 alin. indiferent de data constituirii raportului juridic. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. (1) lit. Începând cu data de 1 februarie 2013.g). 84. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor.

din oficiu sau. exclusiv TVA. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. b) anulează. (7). (1) lit. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. (1). tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. după caz." E.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. la cerere. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . organele fiscale competente. b)..] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. La punctul 6 alineatul (10). (1). în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. (7). respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. [ . însoţite de o traducere autorizată în limba română. la cerere. La punctul 13. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. . exclusiv TVA. La punctul 4. în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. din oficiu sau.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. după caz. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. [." 2. după caz.. .

dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. La punctul 14 alineatul (2). inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. mijlocul de transport este decisiv. care au emis facturi sau au încasat avansuri. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) .] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. (2) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 .[ . [. a). alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (7). şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care. 134." 4. 155 alin. (2) lit. b). 152 din Codul fiscal. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. ." 5. punctul 152. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. După punctul 151 se introduce un nou punct. după instalare sau asamblare. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. şi la art. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. 153. La punctul 144. 153 alin. Baza impozabilă. (2). Norme metodologice: 152. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. g) din Codul fiscal.. 1342 alin. potrivit art. sunt ori devin parte din bunul imobil. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. 134 2 alin. şi colectează taxa. 1342 alin." 3. 1342 alin. 152. care constituie livrare de bunuri cu plată. . Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. (9) lit. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. .

pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. La punctul 162." 7. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art.250. 138 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. precum şi rândurile de regularizări aferente. a) şi alin. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. conform prevederilor art. (9) lit. după alineatul (3) se introduce un nou alineat.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art.. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. 152 din Codul fiscal. 1342 alin. 148 şi 149 din Codul fiscal. 132 şi 133 din Codul fiscal. b) din Codul fiscal. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1342 alin. (9) din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. (3) lit. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA." 6. d) LexNavigator(TM) . alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. g) din Codul fiscal. conform prevederilor art. 1563 alin. 20 alin. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. 159 alin. 153 alin.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. 153 din Codul fiscal. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. [. alineatul (4).000 lei prevăzut la art. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. potrivit art. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. 1563 alin. (6) lit.. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. La punctul 161. (9) din Codul fiscal. (1) lit. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . 148 şi 149 din Codul fiscal.

c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. (2) lit. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii. La punctul 20 alineatul (21). după alineatul (9) se introduce un nou alineat. 140 alin." 12. de la beneficiari persoane juridice. (1) lit. se aplică corespunzător prevederile art. 137 alin. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. (1) lit." 11. 10. (11) din Codul fiscal. (11) din Codul fiscal. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. (6) din Codul fiscal. acest dispozitiv poate fi intern. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. La punctul 24 alineatul (2). În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. 1342 alin. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. persoane fizice autorizate. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului.c) şi e) din Codul fiscal. 11 alin. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. 128 alin. p) din Codul fiscal. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. (2). în condiţiile prevăzute la art. (2) din Codul fiscal. La punctul 23. b) din Codul fiscal. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. La punctul 18. (19) lit. precum şi funcţii ale organismului uman. 1342 alin. cât şi extern. La punctul 18. 1342 alin. în sensul art. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art." 9. c) din Codul fiscal. a) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (6) lit. În situaţia prevăzută la art. baza de impozitare este zero. alineatul (10). 1342 alin. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. 141 alin. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. d) din Codul fiscal. 155 alin. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. 137 alin. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică." 8. extern sau atât intern. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. 138 lit. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. inclusiv.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 .

cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. în vederea soluţionării unor litigii. 61 alin. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. [." 13. (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 . în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. fără efectuarea de examinări medicale. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) .(12) şi pct." 15. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop." 14. 145 alin. 2. 153 din Codul fiscal. (5) (7). menţinerea sau refacerea sănătăţii. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. 62 alin. La punctul 45. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor. respectiv protejarea. La punctul 251.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. precum vânzarea de manuale şcolare. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. în afara Comunităţii.. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru. La punctul 43 alineatul (2).. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . cum sunt: 1. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. care nu depind de voinţa sa. 141 alin. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică. din motive obiective. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. (2) din Codul fiscal. (10) . 145 alin. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta.

inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1563 alin. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. după caz." 16. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . 145 . taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 153 alin. pe cale electronică. cu modificările şi completările ulterioare.147 din Codul fiscal. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. potrivit art. informaţii suplimentare. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. 145 alin. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. alineatele (14) şi (15). (9) lit. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. de exemplu. 145 alin. (11). în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. 155 alin.e) din Codul fiscal. întrun decont ulterior. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. după alineatul (13) se introduc două noi alineate. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art.257/11 Gran Via Moineşti. poate cere. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat." 17. (11) şi (12) din Codul fiscal. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art." 18. La punctul 45. cum ar fi. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. 145 . republicată.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . (11) şi (12) din Codul fiscal. La punctul 49. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 152 din Codul fiscal. a) . inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. la data plăţii. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. (9) lit. La punctul 46. (9) lit. după caz. 45. 153 alin. dacă face dovada intenţiei. potrivit art.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. confirmată cu elemente obiective. (11). g) din Codul fiscal. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct.

iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. La punctul 53 alineatul (6). alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (7). precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. În acest caz. LexNavigator(TM) . alineatul (6 1). plafoanele prevăzute la alin. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. se pot solicita alte informaţii suplimentare. 149 din Codul fiscal. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. 152 din Codul fiscal. a) din Codul fiscal. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin.. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing." 19. 152 alin. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau.. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. în original ori în copie. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. 61 şi 62. La punctul 53. activelor corporale fixe în curs de execuţie. inclusiv bunurile furate. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate." 21. (11) nu se aplică. prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. 148 alin. constatate pe bază de inventariere." 22. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. (7) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. se efectuează ajustarea taxei. (2) din Codul fiscal. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. într-un decont de taxă ulterior. care se reziliază. (1) lit. (21). La punctul 53. alineatul (9) se abrogă. 148 alin. La punctul 53. după caz. Dacă este necesar.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. altele decât bunurile de capital." 20. conform art.

acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. taxa se ajustează conform prevederilor alin. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. (4) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. 149 alin. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. 128 alin. 149 alin. conform procedurii descrise la art. 149 alin. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. fabricarea. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. a) din Codul fiscal. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. (1) lit. 128 alin. Faţă de ajustarea prevăzută la art. alineatul (3 1). transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. (2) din Codul fiscal. 149 alin. La punctul 54 alineatul (9). 149 alin. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. (4) şi (5) din Codul fiscal. Dacă taxa aferentă achiziţiei. construcţia. (5) din Codul fiscal. care se reziliază. (13) din Codul fiscal. pe durata întregii perioade de ajustare. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . a) din Codul fiscal. (8). 147 alin. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. construcţiei. construcţia. La punctul 54." 24. (11) sau (12). fabricării. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. (1) lit. (8) din Codul fiscal. (4) lit. Demolarea unor construcţii. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. 149 alin. fabricarea.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . La punctul 54. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. 147 alin. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. b) din Codul fiscal. 149 alin. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 25. (4) lit.

128 alin. 153 alin. c) din Codul fiscal. constatate pe bază de inventariere. (1) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. (4) sau (5) din Codul fiscal. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 152 alin. 153 alin. 149 din Codul fiscal.. altele decât bunurile de capital prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . 149 alin. se realizează potrivit prevederilor art. de exemplu. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. 153 alin. La punctul 61. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România.257/11 Gran Via Moineşti. 1342 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. Ajustările de taxă realizate conform art. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. pentru serviciile neutilizate. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. (7) şi ale pct. Persoana impozabilă nestabilită în România. 128 alin. (6). În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. (3) .] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. a). c) şi art. (4) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii." 28. (17) şi alin. c) se efectuează potrivit art. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. [. (4) lit. 54 alin. confirmată cu elemente obiective. Persoana impozabilă nestabilită în România. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. prevăzută la alin. La punctul 66.. Prevederile art. 152 alin. (4) din Codul fiscal. 53 alin." 27." 26. prin anularea taxei deductibile. 148 din Codul fiscal. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. (4) sau (5) din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. cum ar fi. corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului. care s-a înregistrat conform art.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. (6) lit. (4) sau (5) din Codul fiscal. (18) lit. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . La punctul 61 alineatul (9). 153 alin. care s-a înregistrat prin opţiune conform art.

şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. în cursul anului de referinţă. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. (24) din Codul fiscal. în sensul pct. indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie." 32. (4) În scopul aplicării prevederilor art. În cazul informaţiei de la alin. 46 alin. La punctul 82. 1563 alin. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. indiferent de perioada fiscală utilizată. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. (1). fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. (4) şi (5) din Codul fiscal." 30. 1563 alin. după caz. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. alineatele (3) . alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin." 29. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. (5). conform art. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. achiziţiile efectuate din ţară. a) . (4) şi (5) din Codul fiscal. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. La punctul 78. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. (5) lit. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării.e). d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. (5) În scopul aplicării prevederilor art. (5) lit. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura." 31. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. 1563 alin. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. 155 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . La punctul 79. La punctul 801.(5). respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora.

Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. La punctul 31. locul în care produsele urmează a fi distruse.persoană fizică sau juridică autorizată -.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. în exercitarea activităţii acestuia. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. La punctul 302. valoarea accizelor plătite. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele. operatorul economic aflat în situaţia de la alin. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale.c) din Codul fiscal." F. d) şi e) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . alineatele (101) . data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. alineatul (15). pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. (1) lit. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor." 2. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective.(105). (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. 101." 3. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. cu respectarea condiţiilor de mediu. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 207 lit. (1) Operatorul economic . alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. 207 lit. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. 159 alin. a) . cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. La punctul 302. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art.

Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . cantitatea de produse finite realizate. c) procesul . d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. (2) lit. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. alineatele (14) . cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) ." 5. La punctul 82. (15) Pentru produsele prevăzute la art. se aplică procedura prevăzută la pct. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. La punctul 82. lunar.2. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . 98.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. 207 lit. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. 20616 alin. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. 6. La punctul 78. 207 lit. litera e). cantitatea utilizată/comercializată. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. alineatul (5) se abrogă. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. se aplică procedura prevăzută la pct.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. 100. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. La punctul 82. după litera d) se introduce o nouă literă.(16). cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. La punctul 31. 207 lit." 7. La punctul 82 alineatul (9). se aplică procedura prevăzută la pct. cantitatea de produse energetice achiziţionată. 98. (16) Pentru produsele prevăzute la art." 9. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor.3. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.verbal de distrugere. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. 98 subpct. (2) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatul (2 1). cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art." 8." 4. 98 subpct. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. 20616 alin. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate.

(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după litera d) se introduce o nouă literă. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat." 13. La punctul 85. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. alineatele (1) . în cazul antrepozitelor fiscale .care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces.(8). (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. 206 45 din Codul fiscal. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. (2) al art. La punctul 101. La punctul 82 alineatul (23). precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. (3) . după caz. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. extractele şi concentratele alcoolice. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. 35. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. revocarea sau anularea autorizaţiei. În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin." 11." 10. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. La punctul 88. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. litera e).Copyright © UltraTech Group Pagina 43 ." 12. exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor.mici distilerii . c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. (3) Pentru aromele alimentare.

(5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. La punctul 111. (25).Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal. d) şi e) din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. pentru berea şi băuturile fermentate. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. 1 şi nr. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit. după alineatul (25) se introduce un nou alineat.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. alineatul (25 1)." 15. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. 2 la titlul VII . care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. În cazul admiterii cererii. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat. La punctul 108. în totalitate sau în parte. ori de respingere a cererii de restituire." 14. La punctul 111. altele decât bere şi vinuri.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . 207 lit. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . La punctul 108. alineatul (11 1). în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. La punctul 105." 18. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. prevăzute la art." 17. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import." 16. În situaţiile de scutire indirectă. după alineatul (11) se introduce un nou alineat.

7.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea. după caz. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice." 20." 22. La punctul 113 subpunctul 113. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import. 35.1. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice. cantitatea utilizată. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. după caz.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (19). (20).3. care va cuprinde informaţii. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. alineatul (21)." 21. alineatul (16). literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. autorităţii vamale teritoriale." 23.1. La punctul 115. lunar. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. potrivit modelului prevăzut în anexa nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on .Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . declaraţia vamală de import. În cazul operatorului economic prevăzut la alin.line. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. după alineatul (15) se introduce un nou alineat." 19. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. cantitatea de produse achiziţionată. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . care va cuprinde informaţii. cantitatea de produse achiziţionată. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. cu privire la: furnizorul de produse energetice. La punctul 111 alineatul (44). 35. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . La punctul 113 subpunctul 113. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . La punctul 113 subpunctul 113. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. trimestrial. b) dovada plăţii accizelor către furnizor.

53. 52. G. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. .2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. .] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. după caz. în ţară şi în străinătate.1. 48. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. . a) .2. 1 .5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Punctul 31 se abrogă.48. . d) şi e) din Codul fiscal. punctele 33 . partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. 52. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 49. 3. pentru partea care depăşeşte limita a de 2. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%. 2964 alin. sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre." 2." LexNavigator(TM) .1 ." 24. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. . La punctul 120 subpunctul 120.35. după alineatul (4) se introduce un nou alineat. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. 47. (1) lit. Norme metodologice: 6.(1) [.5.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . raportată la cele 12 luni ale anului. 29621 alin.1.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. alineatul (5). în interesul serviciului." 25. m) din Codul fiscal. antrepozite libere sau zone libere. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri. sau valoarea anuală a normei de venit. 2964. 35. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 207 lit. care nu se încadrează la art. 53. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. (1) lit.1. După punctul 32 se introduc trei noi puncte. 29622 [. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. Anexele nr.13. altele decât bere şi vinuri.

29621 alin. se efectuează de către organul fiscal competent. Art. În cazul persoanelor prevăzute la art. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. se efectuează de către organul fiscal competent. g) şi h) din Codul fiscal. . 571/2003 privind Codul fiscal. 29621 alin.c). 29624 [. 29622 [. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 . se efectuează de către organul fiscal competent. a) . Codul fiscal: Art. II. 296 22 alin. . 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. . cu modificările şi completările ulterioare. a) . f) . . după încheierea anului fiscal.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. după depunerea declaraţiilor fiscale. în lunile în care persoanele prevăzute la art. 52 alin. pe baza declaraţiilor fiscale. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. în anul următor. (1) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. Norme metodologice 34. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în anul următor.Formularul prevăzut la pct. Codul fiscal: Art. III. după depunerea declaraţiilor fiscale.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. în cazul persoanelor prevăzute la art. (1) lit. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (1) lit. care au realizat un venit lunar sub acest nivel. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel." Art.h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 44/2004. pentru persoanele prevăzute la art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. (5) şi (6) se face de către organul fiscal. (1) lit.c) din Codul fiscal. Partea I.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Norme metodologice: 35.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.e) din Codul fiscal. . (1) lit. a prezentei hotărâri. 52 alin. (1) lit. în anul următor. a) . 29621 alin. . după depunerea declaraţiilor fiscale. 29621 alin.

. . . . atribuit de autoritatea din România. anul . . . ANEXA Nr. anul . . Partea I. .MINISTRU VICTOR . Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. cu modificările şi completările ulterioare. . dându-se textelor o nouă numerotare. . . păduri şi piscicultură. . 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . anul . ANEXA Nr. . . . . 112 din 6 februarie 2004. . . . . . . . . . . . . . . . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . anul . . 84. . Nr. . . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . . . . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . Daniel Constantin p. . . . . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . anul . IV. . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . secretar de stat Bucureşti. atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.ministru. . . . . Partea I. . . . . anul . Elena Dumitru. ministrul finanţelor publice. . . Ministrul afacerilor externe. . . ANEXA Nr. . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . . LexNavigator(TM) . . . . PRIM . 6 martie 2013. . . . . . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . Art. . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . . . . . . anul . . SUMAR: ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . ANEXA Nr. . . . ANEXA Nr. . .Hotărârea Guvernului nr. . ANEXA Nr. . . . . . . ANEXA Nr. . . . . publicată în Monitorul Oficial al României. . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . . . Lucia Ana Varga p. . se va republica în Monitorul Oficial al României. .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . nr. anul . . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. George Ciamba. . . . . . . 571/2003 privind Codul fiscal. . . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod.

. . . .produse în vrac sau I . . . . . Scara . . ANEXA Nr. . . . . . . . 2. (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . .. . cf. .. .. . .alin . . . . . . . . . . . . . ANEXA Nr. anul. . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . 3.Îmbuteliat. . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . . anul . . . . . . lit . . . . . .. . . ANEXA Nr.. . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. cf. . 1 (Anexa nr. . . . . . . . . Bloc . . . . . . . . . . (9) Se va menţiona V . . . . . . . . . . . . . . . . lit . . . . . . . . Domiciliul fiscal . . . . . Etaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . . . .alin . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . ANEXA Nr. 1. . . . art. . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . . . . . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . anul . . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . anul . . . . . . . . . . . . . . . .. alin . . . . lit . . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . LexNavigator(TM) . . . . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. Cod utilizator punct de lucru . . .nr . . . . . . . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . /judeţul/sector .. . . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . Strada . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . .. . . . . . . . .. . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . . . . . . . . . . . . . art. . . . . . . . Ap . . . . . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . Localitatea . . . . . Cod poştal . cf. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. . . . . . . . . . . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . ANEXA Nr. . . anul .nr . . . . Cod fiscal . . . . Nr . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . art. . . . . . . . . . . . . . . . anul . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . .autorizaţie nr . . .

. (2 7). RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului . LexNavigator(TM) . Data ANEXA Nr. .. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. . Numele şi prenumele ... (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. (30) . . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal ..stoc la sfârşitul lunii. . . . art.Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare . ..Copyright © UltraTech Group Pagina 50 .. (29). EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale.Îmbuteliat. Cod accize/Cod identificare fiscală . (25). 4.. . 20658 din Codul fiscal. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .. . . . . . .. ..bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V .Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE.. . 3. .cantitate expediată . 2 (Anexa nr. (46).. 20658 din Codul fiscal. (47) ..cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize.. art.. .produse în vrac sau I . Semnătura şi ştampila operatorului . . (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf... .. (51) . . . . RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. .

. Cod poştal . . . . pentru livrări se va înscrie "L". . . . . . . . . . . . Scara . . Cod accize . DI. . . . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . . . . . . .bil citate nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . Nr . .. . . . . . . . . . Strada . . . . . . . . . . . . . . anul .. . . Bloc . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . Cod poştal . . . RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U.. . . . . . . . 48. .. . . . . . . . . . .M. . . . . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . . factura. . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . .. . . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". .E. . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . .. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . 3 (Anexa nr. Etaj . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . . . . Ap . Semnătura şi ştampila operatorului . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea .. . . . . Strada . . . . Data ANEXA Nr.. . . . . . /judeţul/sector . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. . . . .. . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . . . Domiciliul fiscal . .

. I. . Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III. Datele aferente (A). anul . . (B). . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U. .utilizat . după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări . . (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . aferente perioadei de raportare. . Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.stoc final LexNavigator(TM) . . (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. . . (C).Copyright © UltraTech Group Pagina 52 . . (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. .E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări .E.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . . cu două zecimale. .stoc final E=A+B-C-D II. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. .E. .M. .D . . Diferenţa (G) = A + B + C . (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. Produse în curs de fabricaţie Cod NC U. (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe.ieşiri . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. în perioada de raportare.

. . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . .traţie . . . . Domiciliul fiscal . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . Strada . .E. .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U.stoc final (E = A + B . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare.cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . . . . . . . . . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. judeţul/sectorul . 48. . . . . .C .utilizări . . . . . . E . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . 4 (Anexa nr. . . . . . . . . C . . . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . I. B . . . Nr . . . . . .Stoc. . . Cod accize . . . . . . .D) II.traţie A . . . . . . . Localitatea . . D . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . anul . . . . . . . . . . . Import produs U. .M. .M. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Diferenţa . . . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . . . .cantităţile de produse rezultate. Cod poştal .

. . Export (E) naţional A . . . . . . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . . . . . . .E. . . Cod accize . . . . . ieşiri fără accize .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . F . . . . .M. . .cantităţile de produse rezultate. . . . . I. Conducătorul antrepozitului fiscal .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . Strada . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. . . . .E . .Direrenţa . . . D . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. judeţul/sectorul . . . . B . 48. C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . .F Data . . . . . .cantităţile de produse eliberate pentru consum. . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. G . Localitatea . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. . . . . . .D . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . Cod poştal . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C . E . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . anul . . . . . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . . . Nr .Ieşiri cu accize .stocul final . . 5 (Anexa nr. Kilograme % extract sec . . Domiciliul fiscal . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. . . . . .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . .

H Diferenţa . . Localitatea . . . antrepozitului fiscal .stocul final . . . se va înscrie gradul mediu ponderat. .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . . . . . . . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . .D . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. . anul . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . . . . . D. . . . . .cantităţile de produse rezultate. Export mediu naţional Diferenţa CD A .Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . B .P G Data . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. G .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . în scopul realizării produsului finit.dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . 2000 hl bere de 13 grade Plato. . . . . . . . Nr .consum propriu de materii prime. . . C . . . judeţul/sectorul . . . . .E . . LexNavigator(TM) . . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. 48. . .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. . . . .cantităţile de bere intrate în antrepozit. 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . . . Domiciliul fiscal . . . . Cod poştal . . . . . . . Strada .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . Cod accize . .E. . . . .13. . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . . .33 F. . . . . 6 (Anexa nr. . . .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . .3/1000 + 2000 + 3000] = 13.Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . . . . . . . . .

. . al ţigărilor de foi. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. . .D . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . D . . Strada . . . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. care se consideră finite. . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei.Ieşiri cu accize . LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. F.cantităţile de produse rezultate.Ieşiri fără accize . . . .cantităţile de produse eliberate în consum. . . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .Diferenţa . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . anul . Localitatea . . . . . .Stoc final . . . . Data . . . . . 7 (Anexa nr. . . . . . Nr. . . . . . . .E . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 56 .E. . . 48. . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. G . . . A . . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. C . . . . E .F. . . Domiciliul fiscal . judeţul/sectorul . . . . . .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . . . . . . . . . . . .M. . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. . . . . . Cod accize . B .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . . Cod poştal .

. . . . . . .D . . . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . . 571 /2003 privind Codul fiscal. . . . cu modificările şi completările ulterioare. . .ieşiri fără accize . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . Nr. .. E . . . . . .. . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .E . . . . ..Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. . . 8 (Anexa nr. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . . . .Diferenţa . . . H . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. D . . .E. . . Domiciliul fiscal .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. . anul . .F . . . . . . . . C . G . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. . . . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal .cantităţile de produse rezultate. . . F . . . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Localitatea . . A . . . . . . LexNavigator(TM) . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. . judeţul/sectorul . . Cod poştal . Cod accize . .Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . . . . de la titlul VII din Legea nr. Conducătorul antrepozitului fiscal . . .G Data . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. .M. . . E . . B . . Strada . . . . . . . .

. solvenţi. Sectorul . . . .F Data . .Stoc final .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . . . G . . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec. .. . Telefon/fax .. . F . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit.. . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . . . . .. . . . . . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . C . . . . Codul poştal .Intrări din alte surse.E. Codul de accize/Codul de identificare fiscală .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . 52. biocarburanţi. . . . . . . . marcatori. 9 (Anexa nr. etc. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U.. . solvenţi. . . .. . .E . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . . . .. . Semnătura ANEXA Nr. . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. E . .Diferenţa . . . .. Nr. . . . . anul .D .. . . Strada . .. . . . . . . . . . . .. . Sediul: Judeţul . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . Localitatea .. . . . . Ap . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . etc). JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.. . . . . . . LexNavigator(TM) . . . . . .Ieşiri cu accize . . . . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi. marcatori.. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare.cantităţile de produse eliberate în consum.. .. . . . D . . . . . . . . . . . B . . . . . . .. .cantităţile de produse rezultate. . . .. .. Se va avea în vedere data din raportul de primire...Ieşiri fără accize . .. . . . . Scara . . . . biocarburanţi. Blocul . . Etaj .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize.

.. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . Codul poştal . Data TOTAL ANEXA Nr. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . . . . . 10 (Anexa nr. . .... .. . . . Ap . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . . . . anul. . . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . .. . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . . . . . . . . . . . . . . . . .M.. Etaj . . . . . .. . . .. Cod produs U. . Localitatea . 52.. . . . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .. JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . Semnătura şi ştampila ... .. .. . Codul Numărul Codul de Numărul crt.M. . . Sectorul . . . . . .. . . . .. . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . . . . . . . . Telefon/fax . . . . . . Sediul: Judeţul . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . ... . . .. . . . . . . . . . Nr.. . Blocul . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . Cod produs U. Scara .. Strada .

. . . . . .. Sediul: Judeţul . . 12 (Anexa nr. .. . . . . . . . . . . . . . . ... 11 (Anexa nr. .. . . . . . . .. . . Localitatea . . . Semnătura şi ştampila . . . .. . . .. . . . . . Codul de Codul Denumirea Nr. . . .. . . . Etaj . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .. . . .. . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . . .. . . Ap . . . . . . . . . .. .. . Codul poştal . . . . . .. . .. . . . .. . . 53. . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . . . .. . . . . .. . Cod şi data produs U. . . . . .. . . . . . . . . . . Scara . Sediul: Judeţul .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .. . . . . Blocul .. .. Nr... .. . . Blocul .. . . . .. Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . . .. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . LexNavigator(TM) . Nr.. . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . . . . . . .. . . . Ap . .. . . . .. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . Data TOTAL ANEXA Nr. .. . Strada . . . .. . ..M. Codul poştal . Sectorul . . pentru crt. . . . . . . . . . . . 53. . .. . . Scara . . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . . . . . . Sectorul . Telefon/fax . . . .. . . . . .. . . . . anul . . . . Etaj . . . . . . Telefon/fax . . Localitatea . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .. . Strada . . Data ANEXA Nr. .. . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna .. .

. . . . . . Telefon/fax . . . .. . .. Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . . . . . Cantitatea crt. . . . . . Scara . . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . . . . Nr. . . Sectorul . . ...Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .. . . . . . . . . .. Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . . . . .M. . . . . Blocul .... . . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. . . . . . . . . . . . . . Sediul: Judeţul . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . . . Codul poştal . . .. . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . . . . . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . . ... . . . . . LexNavigator(TM) . . . . . Strada . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . . . . .. . . . . . . . .. . . anul . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . . . Etaj . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . . distribuitor Data Numele şi prenumele . . Localitatea . . . . . ANEXA Nr. Ap . . . . . .. . . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. .

. . . . . .. produs U... Data LexNavigator(TM) . . .. Cod Nr. . . .M. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Codul crt.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. . Semnătura şi ştampila . Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr.. . . . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr. .Copyright © UltraTech Group Pagina 62 .... . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful