Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

concomitent cu deducerea acesteia. în această perioadă. Astfel. independente. contribuabilii care. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 .000 lei din suma brută de 200. potrivit prevederilor art.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat. 26 din Codul fiscal. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. În situaţia în care suma de 50. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. se impozitează suma de 50. analitic distinct. înregistrată de către un contribuabilul care. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33.000 lei. 26 alin.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. potrivit 193 lit. 762. la calculul profitului impozabil. Suma de 50.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. 3 din Codul fiscal.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor. 26 din Codul fiscal. În scopul aplicării prevederilor art. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. a fost plătitor de impozit pe profit. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. de la data la care LexNavigator(TM) ." 4. (4) din Codul fiscal. suma de 200. punctele 761 şi 762. la care se efectuează ajustările fiscale. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. cheltuielile de protocol. pentru cadourile oferite de contribuabil." 6." 5. cu următorul cuprins: " 761. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. analitic distinct. se recuperează. 862.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. (2) din Codul fiscal. începând cu data de 1 februarie 2013. La punctul 23. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor. În scopul aplicării prevederilor art. În cadrul cheltuielilor de protocol. deoarece o parte din rezervă este utilizată. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. din punct de vedere organizatoric. Prin urmare. analitic distinct. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. . înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . După punctul 76 se introduc două noi puncte. b) pct.31 ianuarie 2013 inclusiv. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. 26 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. 30 alin. 30 alin. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. punctul 975." 7.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. . şi se recuperează potrivit art. 30 alin. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . 1126 din Codul fiscal. 30 alin. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. declarat potrivit prevederilor art. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. (4) din Codul fiscal. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. (1) din Codul fiscal. în sensul celor 7 ani consecutivi. În aplicarea prevederilor art." 8. 30 alin. obligaţia de a calcula. Norme metodologice: 892. În sensul art. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. .] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. 30 alin. (3) din Codul fiscal. 30 alin.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. 35. (1) din Codul fiscal. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . cât şi impozitul pe profit trimestrial. După punctul 974 se introduce un nou punct. . (3) din Codul fiscal. Perioada 1 februarie . înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. 26 din Codul fiscal. reţine. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. în limita celor 7 ani consecutivi. potrivit art. 35 din Codul fiscal.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. după caz. începând cu anul 2014. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . (4) din Codul fiscal de către cumpărător. (1) obţinute de persoanele juridice străine. reţinut potrivit prevederilor art.31 decembrie 2013.

contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. e). c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. (7) şi (9). potrivit legii. (7) şi (9). potrivit legii. (11) lit. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. potrivit legii. potrivit legii. divizării parţiale şi transferului de active.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. potrivit legii. conform proiectului întocmit potrivit legii. contribuabilii nou . potrivit legii. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. b) în cazul divizării. potrivit legii. e) contribuabilii care transferă. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. recalculat pentru fiecare sediu permanent. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. 271. conform proiectului întocmit potrivit legii. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente.

efectuate potrivit legii. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. 34 alin. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. după caz. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. După punctul 72 se introduce un nou punct. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . şi anume: a) societăţile comerciale bancare . c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. (7) şi (9). (4) din Codul fiscal.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. care aplică pe bază de opţiune. sistemul de impozit pe profit anual. potrivit legii. (11) . potrivit prevederilor art.(3) din Codul fiscal.(3) din Codul fiscal. potrivit prevederilor art. potrivit legii. Norme metodologice: 975. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. care aplică pe bază de opţiune. (2) . contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. contribuabilul nou . în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. impozitul pe profit pentru anul precedent.persoane juridice străine." B. 34 alin. (2) .Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . Titlul III "Impozitul pe venit" 1. b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. 34 alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. sistemul de impozit pe profit anual. altele decât cele prevăzute la alin. din cadrul operaţiunilor de fuziune. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) . potrivit prevederilor art. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea. 34 alin.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . (12). divizare. punctul 73. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. în baza căruia se determină plăţile anticipate.

considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. precum şi la regiile autonome. indiferent de perioada la care se referă. primele. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. 211 şi 401 se abrogă. potrivit legii privind înfiinţarea. c) drepturile de soldă lunară. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. LexNavigator(TM) . acordate potrivit legii. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. stabilite potrivit legii. premiile. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. 55. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. Punctele 9. după litera n4) se introduc două noi litere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art. în baza contractului de mandat." 2. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. . b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. indemnizaţiile. 10. La punctul 68. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. literele n5) şi n6). care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 42 [. .] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal. în volum de maximum 20 mc/an. precum şi suma din profitul net. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. 3. d) indemnizaţia lunară brută. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . Norme metodologice: 73. în vederea dezmembrării.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .

diferenţe de salarii. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. în consiliul de administraţie.878. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. în interesul serviciului. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. dobânzi acordate în legătură cu acestea. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. potrivit legii. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. stabilite conform contractului individual de muncă. j1) sume reprezentând salarii. f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. în ţară şi în străinătate. precum şi în comisia de cenzori. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. potrivit legii. în ţară şi în străinătate. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. . pentru partea care depăşeşte de 2. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. . punctele 872 . [. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. în interesul serviciului. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate." 4. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. pentru partea care depăşeşte 2. . la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) . stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. .Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . j) indemnizaţia administratorilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

a) şi alin. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (1) lit. 875. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. a) şi alin. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. a) şi alin. 40 alin. 874. (1) lit. (1) lit. (1) lit. 40 alin. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . Angajatorul. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. Contribuabilii prevăzuţi la art. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. la solicitarea autorităţii fiscale. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 40 alin. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 873. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. În această situaţie. a) şi alin. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. 40 alin. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. 40 alin. a) şi alin. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. a) şi alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. 40 alin. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art.

40 alin. diferenţelor de salarii." 6. 877. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit. a) şi alin. după liniuţa a 4 . După punctul 1111 se introduc două noi puncte. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 . La punctul 111 litera b). . regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. (1) lit." 7. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. 68 litera n5). aflate în derulare la 1 februarie 2013. cu următorul cuprins: ".(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art.salariilor. a) şi alin. 876. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. liniuţa a 3 . dreptul de impunere revine statului român.a se introduce o nouă liniuţă.a se modifică şi va avea următorul cuprins: "." 5. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. calculat LexNavigator(TM) . 878. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. a) şi alin. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. punctele 1112 şi 1113. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. (2) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. liniuţa a 5 . 40 alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. 40 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art.veniturile prevăzute la pct. (1) lit. 57. La punctul 111 litera b).a. final. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate.

deducerea personală acordată pentru luna respectivă. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. (4) revine organului fiscal competent. Veniturile reprezentând salarii.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin." 8. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. cotizaţia sindicală plătită se deduce. diferenţe de salarii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. (5) Obligaţia calculării. . conform legii. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. membru de sindicat. iar impozitul se calculează.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. precum şi pentru acordarea de burse private.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. şi următoarele: . pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. diferenţe de salarii. în limitele stabilite potrivit legii. unităţilor de cult. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. 1113. (3). stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Norme metodologice: 1112. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. . În cazul sumelor plătite direct de către angajat. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. pentru fiecare contribuabil. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. conform legii. dobânzi acordate în legătură cu acestea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. dobânzi acordate în legătură cu acestea.

terenurilor şi altora asemenea. utilizate în scop de reclamă. garajelor. cu următorul cuprins: " 1352. după caz. 126. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. punctul 1271. uzufruct şi altele asemenea. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate." 12. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti." 11. cu următorul cuprins: " 1271. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134. afişaj şi publicitate." 9. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. După punctul 1421 se introduc două noi puncte. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. a/al titlurilor de valoare cedate. după caz. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. cu următorul cuprins: " 1422. reţinut şi virat." 10.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . punctul 1352. După punctul 127 se introduce un nou punct. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. La completarea declaraţiei. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat." 13. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. 1423. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. inclusiv a unor părţi din acestea. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. punctele 1422 şi 1423. caselor de vacanţă. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. După punctul 1351 se introduce un nou punct. înainte de operaţiune.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art.

creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. . venitul net anual fiind determinat în sistem real.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 ." 14.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . Norme metodologice: 1491.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. 73 din Codul fiscal. II «Venituri din activităţi independente». (1) lit. individual sau într-o formă de asociere. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. indiferent de forma de organizare a activităţii. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. stabilite pe baza normelor de venit. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. 71 alin. în stare naturală. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . venitul net anual fiind determinat în sistem real.14916. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. II «Venituri din activităţi independente». pomicole şi altele asemenea. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art.c) din Codul fiscal. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. VII titlul III din Codul fiscal. punctele 1492 . se supun impunerii potrivit prevederilor cap. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 1493. (5) Veniturile definite la alin. inclusiv cele luate în arendă. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. În cadrul grupei de produse vegetale . cu următorul cuprins: " 1492. b) exploatarea pepinierelor viticole. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art. c) creşterea şi exploatarea animalelor. 71. a) . (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

porci peste 35 de kg. curci. Pentru primele două capete nu se impozitează. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. vaci şi bivoliţe: . Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.Oi .femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. 5. astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. 3.002 lei x 16% = 7. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha.248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb). bibilici. . prepeliţe. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. albine . 1494.Vaci . primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. . inclusiv scroafele de reproducţie. d) linte.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată.350 lei x 16% = 1.300 lei x 16% = 7. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. ovine şi caprine: .Bivoliţe .976 lei 1495.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal.familii de albine. carne în LexNavigator(TM) .300 lei Impozit = 45. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. ouă. păsări de curte . f) lupin.Capre . 2. lână.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată. b) fasole pentru boabe. porci pentru îngrăşat .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe. raţe.040.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . e) năut.002 lei Impozit = 44. precum şi produsele de origine animală: lapte.350 lei Impozit = 12.totalitatea păsărilor din speciile găini. gâşte. c) bob.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. piei crude. 4.

II «Venituri din activităţi independente». tauri. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. pomi şi vie. purcei). În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. indiferent de vârstă. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. în stare naturală. venitul net anual fiind determinat în sistem real. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. ovine. B). Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. intervenite după data de 25 mai. a animalelor şi a produselor de origine animală. 1493 lit. berbeci. 1493 lit. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. 73 din Codul fiscal. bivoli. în conformitate cu prevederile art. 1496. 1493 lit. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. bubaline. În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. B). Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 72 din Codul fiscal. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. 1498. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. venitul net anual fiind determinat în sistem real. respectiv a venitului anual impozabil. caprine. 1497. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. miei. nu conduce la ajustarea normelor de venit. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine.Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. B). b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. II «Venituri din activităţi independente». precum şi altele asemenea. 73 din Codul fiscal.

5 ha până la 0. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. de capete/ Nr.5 ha până la 0.5 ha până la 1. 71 alin. (2) Veniturile definite la art.3 ha Nr. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) . Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.2 ha până la 1. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013. 1499.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012.Copyright © UltraTech Group . Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute.(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. 72.5 ha până la 0.

b) contribuabilii arendatori.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. . precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. 71 alin. 42 lit.produse culese din flora sălbatică.Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 14911. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. g) din Codul fiscal. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . 72 alin. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. (2) din Codul fiscal.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică.produse capturate din fauna sălbatică. (2) din Codul fiscal. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. 72 alin. 73. 14912. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. 71 alin. IV al titlului III din Codul fiscal. . după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) din Codul fiscal. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) . d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. pentru cele necultivate. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole. 71 alin. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

10 capete peste 10 capete 50 .lei 449 458 3.100 de familii peste 100 de familii 100 . până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.033 801 4. în situaţia în care acestea nu se cunosc. veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.060 1.5 ha peste 0. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.5 ha peste 1.50 de capete peste 50 de capete 6 .709 1.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .483 4.3 ha Norma de venit .5 ha peste 0.5 ha peste 0.488 697 1.părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. se atribuie proporţional cu cotele . deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală. normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit. Norme metodologice: 14912.773 peste 2 capete 10 . realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).2 ha peste 1. înscrişi într-un document oficial.001 8.385 11.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . uzufructuari sau de alţi deţinători legali.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. 72. până la data de 25 mai a anului respectiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. impozitul fiind final. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. după data de 25 mai. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. 14913. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . Norme metodologice: 14914. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. cât şi într-o formă de asociere. 74. . 74 alin.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. pentru anul în curs. 71 alin. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs.

respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. venituri din silvicultură şi piscicultură. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. 14915. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. cu următorul cuprins: ". 73." 18. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. 14916. liniuţa a 8 . organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat." 16.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. 1/2000. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice. prevăzute la art.h) şi art." 17. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. la organul fiscal competent.a. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 15.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". pe fiecare sursă şi categorie de venit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. din patrimoniul personal. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. altele decât cele prevăzute la pct. liniuţa a 12 . pe fiecare sursă şi categorie de venit. 26 din Legea nr. LexNavigator(TM) . silvicultură şi piscicultură. La punctul 152. a) . b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. pe fiecare sursă.a se introduce o nouă liniuţă. 41 lit. după liniuţa a 11 .Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 42 din Codul fiscal. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente. inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. cu modificările şi completările ulterioare. Venitul net anual se determină de către contribuabil. La punctul 152. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. Contribuabilii care încep o activitate independentă. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

pct. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. 2. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. contestaţii. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. atât cele privind asociaţia. 878 pentru care LexNavigator(TM) . potrivit legii. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate. (1) lit. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. cu următorul cuprins: " 1851. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 40 alin. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. a) şi alin. potrivit legii. potrivit legii. a) şi pct. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. După punctul 185 se introduce un nou punct. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. 87 5 alin. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. cât şi cele privind asociaţii. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. punctul 1851. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei." 24. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. (2) lit. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. pentru anul fiscal respectiv. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale." 23.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. contribuabilii prevăzuţi la art. 873.

(5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . 1121 lit. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. 1122. prin excepţie de la prevederile art. 1121. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final.31 ianuarie 2013. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. ." C. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. după caz. b) contractul de detaşare. Punctele 2 şi 3 se abrogă. 874 şi 877. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. 34 şi 35. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. 59 alin. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . (2) În situaţiile prevăzute la pct.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. dacă condiţia prevăzută la art. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 2. (3) Pentru anul 2013. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. În acest caz. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. (4) O persoană juridică română care este nou . după caz. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013.

la data de 31 decembrie 2012. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu. al pieţei de capital (de exemplu. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Norme metodologice: 5. pentru anul fiscal 2014. casele de schimb valutar. între 65. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). al pieţei de capital. societăţile de servicii de investiţii financiare. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. Persoanele juridice române nou . Persoanele juridice române care. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. 6. 1121. societăţile de registru. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. prin echivalare în lei. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . la data de 31 decembrie 2013. consultanţei şi managementului. c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. societăţile de depozitare). societăţile de credit ipotecar. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. consultanţei şi managementului. pentru anul respectiv. 1121 din Codul fiscal. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. au realizat venituri încadrate. societăţile de asigurare .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii." 3.31 ianuarie 2013 inclusiv. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. cooperativele de credit etc).reasigurare). care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 .înfiinţate în perioada 1 ianuarie .000 euro şi 100. bursele de valori sau de mărfuri.

de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. limita de 65.000 euro. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. înregistrate: . exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Norme metodologice: LexNavigator(TM) . la data de 31 decembrie 2013. 1126 . În situaţia în care. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Norme metodologice: 11. acest sistem de impunere.începând cu 1 ianuarie 2013. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. pentru anul fiscal 2014. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. . 1127 din Codul fiscal.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013.Copyright © UltraTech Group Pagina 28 . veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65." 4.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art.000 euro. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. (5) şi (7)." D. 2. Pentru anul 2013.000 euro Art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. 1121 din Codul fiscal. (3).începând cu 1 februarie 2013. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. începând cu 1 februarie 2013. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. După punctul 3 se introduce un nou punct.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice.Prin excepţie de la prevederile art. 1122 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu respectarea termenului legal. potrivit Codului de procedură fiscală. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. 112 7 din Codul fiscal. contribuabilul va comunica. 1122 alin. 12. punctul 31. Punctul 3 se abrogă. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. în cursul anului fiscal.

115 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . k) şi l). După punctul 81 se introduc trei noi puncte. arhitecţi. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. aşa cum sunt enumerate la art. a) . . c). p). la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. (2). servicii de asistenţă tehnică. . în lei. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. se reţine şi se plăteşte. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale.84. 116.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. Punctul 81 se abrogă.[ . impozitul pe LexNavigator(TM) . alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . notari. (1) lit. (4) Impozitul se calculează. 70. La punctul 8. respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează. 115 alin." 3. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. (1) lit. 5.g). 115. În cazul dividendelor distribuite. servicii de marketing. ingineri. b) abrogată. (3) Prin derogare de la alin. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu." 4. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. auditori. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. la bugetul de stat. (1) lit. potrivit art. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. 115 alin. servicii de consultanţă în orice domeniu. . contabili. 57. prevăzute la art. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator. potrivit art. e) şi g) din Codul fiscal. punctele 82 .

Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pentru veniturile prevăzute la art. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. cum ar fi dobânzile la credite. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. (1) lit. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. 31/1990. c1) din Codul fiscal. republicată. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic." 6. dobânzile la creditele intragrup. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. la depozitele la termen. a) . cum ar fi dobânzile la credite. În sensul art. 31/1990 privind societăţile comerciale. Începând cu data de 1 februarie 2013. conturilor escrow. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 84. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. la depozitele la termen. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente.g). se aplică o cotă de impozit de 50%. Norme metodologice: 82.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. se aplică o cotă de impozit de 50%. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. Începând cu data de 1 februarie 2013. 115 alin. 83.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 ." LexNavigator(TM) . dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. conturilor escrow. (2) lit. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. 116 alin. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. reglementate de Legea nr. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. reglementate de Legea nr. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. dobânzile la creditele intragrup. republicată. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. indiferent de data constituirii raportului juridic.

în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. (1) lit. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. . b) anulează.] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. după caz. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. organele fiscale competente. tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin." 2. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. însoţite de o traducere autorizată în limba română. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. după caz. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. b). La punctul 6 alineatul (10). La punctul 13. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. la cerere. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene. exclusiv TVA. (1). [.. [ ." E. exclusiv TVA.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. (1).. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. (7). după caz.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. La punctul 4. din oficiu sau. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. . În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. din oficiu sau. (7). alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . la cerere.

" 3.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 155 alin. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. 153 alin. Norme metodologice: 152.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. 153. care constituie livrare de bunuri cu plată. [.. care au emis facturi sau au încasat avansuri. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare.. 152 din Codul fiscal. La punctul 144. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. potrivit art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. (2) lit. 1342 alin. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. (7). (9) lit. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . . şi la art. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. (2). cu excepţia cazurilor prevăzute la art. şi colectează taxa. b). (2) lit. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art." 5. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. . mijlocul de transport este decisiv. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care. punctul 152. sunt ori devin parte din bunul imobil. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. 152. La punctul 14 alineatul (2). după instalare sau asamblare. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. 1342 alin. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. 134." 4. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii.[ . a). mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . Baza impozabilă. După punctul 151 se introduce un nou punct. g) din Codul fiscal. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. 1342 alin. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. . 134 2 alin.

În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. 1563 alin. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 1342 alin. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 152 din Codul fiscal.250. b) din Codul fiscal. 1342 alin. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. g) din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. 153 din Codul fiscal.000 lei prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. (9) din Codul fiscal. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. (1) lit. potrivit art. (3) lit. 1563 alin. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. La punctul 161. 153 alin. a) şi alin. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile." 7. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 20 alin. 159 alin. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. (9) din Codul fiscal.. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. 148 şi 149 din Codul fiscal. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. d) LexNavigator(TM) . conform prevederilor art. alineatul (4). [." 6. 132 şi 133 din Codul fiscal. La punctul 162. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. precum şi rândurile de regularizări aferente. 138 din Codul fiscal. (9) lit. 148 şi 149 din Codul fiscal.. (6) lit. conform prevederilor art.

(11) din Codul fiscal. extern sau atât intern. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică. cât şi extern. c) din Codul fiscal. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 9. se aplică corespunzător prevederile art. La punctul 18. inclusiv. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. 137 alin. 138 lit. 1342 alin. 1342 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. (2) lit." 11. (2). litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . (2) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. după alineatul (9) se introduce un nou alineat. 128 alin. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. în condiţiile prevăzute la art. p) din Codul fiscal. 155 alin. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. 141 alin. 140 alin. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. La punctul 24 alineatul (2). baza de impozitare este zero. (6) din Codul fiscal. a) . La punctul 18. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. 137 alin. acest dispozitiv poate fi intern. persoane fizice autorizate. 10. de la beneficiari persoane juridice. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. alineatul (10). furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. precum şi funcţii ale organismului uman. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii. b) din Codul fiscal." 12. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. (11) din Codul fiscal. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. În situaţia prevăzută la art. 1342 alin. La punctul 23. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. 1342 alin. d) din Codul fiscal. (1) lit. (6) lit. în sensul art. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă.c) şi e) din Codul fiscal. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. 11 alin. (1) lit. (19) lit. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. La punctul 20 alineatul (21)." 8.

] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea. (2) din Codul fiscal.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. fără efectuarea de examinări medicale. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică. 145 alin. 62 alin. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ.(12) şi pct. 141 alin." 13.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. 61 alin. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. (10) . În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . în afara Comunităţii. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. La punctul 251. (1) lit. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. care nu depind de voinţa sa. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru." 15. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C .. din motive obiective. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă. respectiv protejarea.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 . 145 alin. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. [. precum vânzarea de manuale şcolare. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. La punctul 45. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . La punctul 43 alineatul (2). cum sunt: 1.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în vederea soluţionării unor litigii. 2." 14. menţinerea sau refacerea sănătăţii. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. (5) (7). precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice.. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii.

că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. confirmată cu elemente obiective. 153 alin. La punctul 46. alineatele (14) şi (15).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. poate cere. după caz. (11). alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art.257/11 Gran Via Moineşti. potrivit art. 145 . inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. după caz. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. 145 alin.147 din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. dacă face dovada intenţiei. potrivit art.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 152 din Codul fiscal. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. întrun decont ulterior. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. 155 alin. 1563 alin. de exemplu." 18. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. cum ar fi." 17. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 145 . (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului." 16. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . (9) lit. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. pe cale electronică. (11). (9) lit. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. a) . pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) .147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. republicată. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art.e) din Codul fiscal. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. (9) lit. 153 alin. la data plăţii. cu modificările şi completările ulterioare. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 45. La punctul 49. după alineatul (13) se introduc două noi alineate. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. (11) şi (12) din Codul fiscal. 45. informaţii suplimentare. g) din Codul fiscal.

activelor corporale fixe în curs de execuţie.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . La punctul 53 alineatul (6)." 20.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. constatate pe bază de inventariere. (1) lit. La punctul 53. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. plafoanele prevăzute la alin. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv." 21. (7) din Codul fiscal. (11) nu se aplică. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. conform art. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. alineatul (6 1). se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. alineatul (9) se abrogă. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. altele decât bunurile de capital. după caz. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. 152 din Codul fiscal. în original ori în copie. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. 61 şi 62.. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. într-un decont de taxă ulterior. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. La punctul 53." 19. La punctul 53. se pot solicita alte informaţii suplimentare. (7).. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. 152 alin. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. 153 din Codul fiscal. inclusiv bunurile furate. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. după alineatul (6) se introduce un nou alineat." 22. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. 148 alin. În acest caz. se efectuează ajustarea taxei. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. (2) din Codul fiscal. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. 148 alin. 149 din Codul fiscal. prevăzut la art. care se reziliază. a) din Codul fiscal. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (21). în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. Dacă este necesar. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. LexNavigator(TM) .

Faţă de ajustarea prevăzută la art. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. b) din Codul fiscal. 149 alin. pe durata întregii perioade de ajustare. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului." 25.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. (4) lit. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. (8) din Codul fiscal. (5) din Codul fiscal. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. alineatul (3 1). În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. construcţia. taxa se ajustează conform prevederilor alin. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. care se reziliază. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. conform procedurii descrise la art." 24. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. (4) şi (5) din Codul fiscal. 128 alin. 149 alin. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . 147 alin. La punctul 54. construcţia. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (4) lit. (1) lit. a) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . a) din Codul fiscal. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. (4) lit. Dacă taxa aferentă achiziţiei. (2) din Codul fiscal. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. 149 alin. fabricarea.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. (1) lit. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. La punctul 54. 128 alin. 149 alin. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. Demolarea unor construcţii. 149 alin. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. 147 alin. (8). cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. (13) din Codul fiscal. fabricarea. La punctul 54 alineatul (9). pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. fabricării. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. construcţiei. (11) sau (12). nu se efectuează ajustarea prevăzută la art.

152 alin." 27. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. c) din Codul fiscal. 148 din Codul fiscal. c) şi art. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. (7) şi ale pct. (18) lit. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . (6) lit. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. La punctul 61 alineatul (9). 153 alin." 26. care s-a înregistrat conform art. (4) din Codul fiscal. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. (4) sau (5) din Codul fiscal. (4) lit. cum ar fi. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. Persoana impozabilă nestabilită în România. prevăzută la alin. La punctul 61. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile.257/11 Gran Via Moineşti. prin anularea taxei deductibile. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. (6).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) din Codul fiscal. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 1342 alin. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. pentru serviciile neutilizate. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. Ajustările de taxă realizate conform art. 152 alin.. 153 alin. 153 alin. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. confirmată cu elemente obiective. 153 alin. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . (3) . 149 din Codul fiscal. se realizează potrivit prevederilor art. (17) şi alin." 28. corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului. c) se efectuează potrivit art. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. La punctul 66. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 .] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. (4) sau (5) din Codul fiscal. care s-a înregistrat prin opţiune conform art. (4) lit.. 128 alin. altele decât bunurile de capital prevăzute la art.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. constatate pe bază de inventariere. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) din Codul fiscal. 53 alin. [. (4) sau (5) din Codul fiscal. 54 alin. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. a). de exemplu. 149 alin. Persoana impozabilă nestabilită în România. Prevederile art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. 128 alin. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate.

e). indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. La punctul 79. conform art. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. indiferent de perioada fiscală utilizată. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art.(5). (4) şi (5) din Codul fiscal. (1). 1563 alin. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. (4) În scopul aplicării prevederilor art. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. alineatele (3) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1563 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . 155 alin. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. în cursul anului de referinţă. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. (5)." 29." 31. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia. în sensul pct. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. (24) din Codul fiscal. (5) În scopul aplicării prevederilor art. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor. La punctul 78. 1563 alin. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. (5) lit. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. achiziţiile efectuate din ţară. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . după caz. a) . În cazul informaţiei de la alin. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. 46 alin. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. (4) şi (5) din Codul fiscal. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. La punctul 801. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura." 30. La punctul 82." 32. (5) lit. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă.

(105). b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. locul în care produsele urmează a fi distruse. La punctul 302. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. La punctul 31. alineatul (15).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice." 3.persoană fizică sau juridică autorizată -. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) Operatorul economic . concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. operatorul economic aflat în situaţia de la alin. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale." F. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. alineatele (101) . cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . 159 alin. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. cu respectarea condiţiilor de mediu. 101.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. în exercitarea activităţii acestuia." 2. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. 207 lit. (1) lit. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. valoarea accizelor plătite. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii.c) din Codul fiscal. 207 lit. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. d) şi e) din Codul fiscal. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. a) . au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. La punctul 302. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale.

b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare." 4. cantitatea de produse energetice achiziţionată. alineatele (14) . alineatul (2 1). Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. litera e).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. 100. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. lunar. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. se aplică procedura prevăzută la pct. 207 lit.verbal de distrugere. La punctul 82 alineatul (9). i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. c) procesul . La punctul 82. alineatul (5) se abrogă. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 98 subpct. 98. 20616 alin. cantitatea utilizată/comercializată. d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. 98. 207 lit. (16) Pentru produsele prevăzute la art. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. 207 lit. 98 subpct. se aplică procedura prevăzută la pct. (2) lit. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru." 7. La punctul 82.(16). după alineatul (2) se introduce un nou alineat. cantitatea de produse finite realizate. 20616 alin. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 ." 9. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . după litera d) se introduce o nouă literă. cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate." 8. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. La punctul 78." 5.2. (2) lit. (15) Pentru produsele prevăzute la art.3. La punctul 82. La punctul 31. 6. se aplică procedura prevăzută la pct.

c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .(8). alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin.care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. La punctul 101. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. în cazul antrepozitelor fiscale .Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. La punctul 88." 13. (3) .(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101." 12. litera e). (3) Pentru aromele alimentare. (2) al art. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. La punctul 85. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. după caz. după litera d) se introduce o nouă literă. mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată." 10. extractele şi concentratele alcoolice. exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin. 35." 11. La punctul 82 alineatul (23). operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. alineatele (1) . revocarea sau anularea autorizaţiei. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. 206 45 din Codul fiscal. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele.mici distilerii .

" 17." 18. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. ori de respingere a cererii de restituire. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal. alineatul (25 1). alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. La punctul 105.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după alineatul (11) se introduce un nou alineat. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile." 15. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. d) şi e) din Codul fiscal. La punctul 108.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. La punctul 111. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». În situaţiile de scutire indirectă. altele decât bere şi vinuri. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. alineatul (11 1). după alineatul (25) se introduce un nou alineat. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. 2 la titlul VII . în totalitate sau în parte. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . La punctul 111. prevăzute la art. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile." 14. 207 lit. (25)." 16.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. În cazul admiterii cererii. pentru berea şi băuturile fermentate. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit. respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. La punctul 108. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on .

Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal." 23.1. după caz. La punctul 115. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . după alineatul (15) se introduce un nou alineat. (20).line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei.line." 22. cantitatea de produse achiziţionată. cantitatea utilizată. lunar. La punctul 113 subpunctul 113. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. 35.3. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (19)." 21.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . cantitatea de produse achiziţionată. alineatul (21). cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. trimestrial. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. declaraţia vamală de import. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. cu privire la: furnizorul de produse energetice. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin. autorităţii vamale teritoriale. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . alineatul (16). care va cuprinde informaţii. La punctul 113 subpunctul 113. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat.1. care va cuprinde informaţii.7." 20. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. 35.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . după caz. La punctul 113 subpunctul 113." 19. La punctul 111 alineatul (44). iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin.

e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri. alineatul (5)." LexNavigator(TM) .35. G. după caz. 207 lit. 29622 [. pentru partea care depăşeşte limita a de 2. . 29621 alin. 1 . cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. 2964 alin. 48. Anexele nr. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.1. altele decât bere şi vinuri. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ." 24.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. . Punctul 31 se abrogă.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 35. 52." 25. antrepozite libere sau zone libere.48. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale.1. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. După punctul 32 se introduc trei noi puncte. . 49.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Norme metodologice: 6.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 3. (1) lit. m) din Codul fiscal. . exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. 47. 2964. (1) lit. raportată la cele 12 luni ale anului." 2. punctele 33 .2.1 . Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. în interesul serviciului. 53. sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.13.1. d) şi e) din Codul fiscal.5. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. după alineatul (4) se introduce un nou alineat. în ţară şi în străinătate. La punctul 120 subpunctul 120. a) . care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 .] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. .(1) [. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. 53. sau valoarea anuală a normei de venit. 52. care nu se încadrează la art.

în anul următor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33." Art. . 52 alin. (1) lit.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. în anul următor. după depunerea declaraţiilor fiscale.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. pe baza declaraţiilor fiscale. (1) lit.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. cu modificările şi completările ulterioare. 52 alin. Norme metodologice 34. 29621 alin. după încheierea anului fiscal. Partea I. . utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . a) .c). în lunile în care persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal. 29621 alin. (1) lit. Codul fiscal: Art.c) din Codul fiscal. se efectuează de către organul fiscal competent. .Copyright © UltraTech Group Pagina 47 .e) din Codul fiscal. . (1) lit. f) . a) . (1) lit.h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. după depunerea declaraţiilor fiscale. a) . . . f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. 296 22 alin. În cazul persoanelor prevăzute la art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. se efectuează de către organul fiscal competent. se efectuează de către organul fiscal competent. care au realizat un venit lunar sub acest nivel. 44/2004. Norme metodologice: 35. Codul fiscal: Art.Formularul prevăzut la pct. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. III. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 29624 [. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. g) şi h) din Codul fiscal. 29622 [. (1) lit. a prezentei hotărâri. 571/2003 privind Codul fiscal. în anul următor. Art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. după depunerea declaraţiilor fiscale. II. în cazul persoanelor prevăzute la art.

. . anul . . . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. . ministrul finanţelor publice. . 6 martie 2013. . . . . . . . Partea I. nr. PRIM . . ANEXA Nr. . . . . . . . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . . . . LexNavigator(TM) . George Ciamba. . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . atribuit de autoritatea din România. . . . . . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . 571/2003 privind Codul fiscal. . . . . . . ANEXA Nr. Ministrul afacerilor externe. . . . . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . . păduri şi piscicultură. anul . . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . anul . . . . . . . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . Nr. . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. . SUMAR: ANEXA Nr. . . . . . . . . . publicată în Monitorul Oficial al României. . . . 112 din 6 februarie 2004. . .Hotărârea Guvernului nr. . IV. secretar de stat Bucureşti. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . .ministru. . . . . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . . . . atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . ANEXA Nr. Lucia Ana Varga p. Daniel Constantin p. . . anul . . anul . cu modificările şi completările ulterioare. anul . . . ANEXA Nr. . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . anul . . . . . . . . . . . . 84. . . anul . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . ANEXA Nr. . . . . Elena Dumitru. .MINISTRU VICTOR . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . . Art. . ANEXA Nr. . . . . . . . . . Partea I.VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . se va republica în Monitorul Oficial al României. . . . . . . . . . . . . ANEXA Nr. .

. . ANEXA Nr.autorizaţie nr . . . . . . . . . . anul. . . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . 1. 2. . . . . . Nr .nr . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . ANEXA Nr. . anul .. cf. . . . . . . . . . . . . . . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . .. Cod poştal . cf. . . . . . . . . . . .alin . . . anul . . . . . .Îmbuteliat. . . . . . ANEXA Nr. . Cod fiscal autorizaţie . 1 (Anexa nr. . . .. . . . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . . . . cf. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . .nr . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". Cod fiscal autorizaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) Se va menţiona V . . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. .alin . . . . . . . . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . . . art. . . . anul . /judeţul/sector . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . . . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . .. Ap .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . Bloc .. . . 3. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. . . . Etaj . . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . anul . Domiciliul fiscal . . . .. (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . . . . . . . .. . . . anul . . . . . . . . . . . . Cod utilizator punct de lucru . . . . . . . . . . . . . . . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . . lit . . . LexNavigator(TM) . . . . . .produse în vrac sau I . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. . Cod fiscal . art. . . . . Strada . . . lit . . . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . . . lit . . . . . . . . alin . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . ANEXA Nr. . . . .. . . Scara . . . . . . . . . .

(47) ... . art. . . 2 (Anexa nr... . . . RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf.. (30) .. .. Semnătura şi ştampila operatorului . RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului . 20658 din Codul fiscal. (46).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .Îmbuteliat. . LexNavigator(TM) ..stoc la sfârşitul lunii. EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale. 4. .Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . .cantitate expediată .. (51) . .Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare ..produse în vrac sau I .bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V . LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. (25). . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal . . 3.Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. . .. (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. . .. (29).. .. 20658 din Codul fiscal. .. . Data ANEXA Nr..cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize. (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. .. Numele şi prenumele . . . art. Cod accize/Cod identificare fiscală . (2 7).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. . ..

. . . . . . Domiciliul fiscal . . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . .. Etaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru livrări se va înscrie "L". .bil citate nr. . . . . Scara . .. .E. . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. Ap . . . . DI. RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. anul .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . Cod accize . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . . . . . . . Cod poştal . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. . . . . . . ... . . Nr . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . 3 (Anexa nr. . . . . . . . . .. . . . . . .M. . Localitatea . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . 48. . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strada . . . . . . . . . . . Nr . .. . . . .. . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . . . . . . . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . . . factura. . Cod poştal . . . . Data ANEXA Nr. . . . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . Bloc . Strada . . . . . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. .. . . . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . .. . . . /judeţul/sector . . . . . . . Semnătura şi ştampila operatorului . . .

.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări .E.E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări . . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe.stoc final LexNavigator(TM) . (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. în perioada de raportare. . .D . . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. . . (B). (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. .ieşiri . (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U. . .M. Produse în curs de fabricaţie Cod NC U. . (C). . . anul . Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . . Diferenţa (G) = A + B + C . . Datele aferente (A). Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III.Copyright © UltraTech Group Pagina 52 .stoc final E=A+B-C-D II.E. aferente perioadei de raportare. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.utilizat . cu două zecimale. . . . I.

. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.M. . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . . . . . . Cod accize . . Import produs U. . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. anul . . . . . . . . .D) II.final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. C .utilizări .M. Domiciliul fiscal .stoc final (E = A + B . . .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . . . . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . . . 48.cantităţile de produse rezultate. . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . . I. . Nr .traţie . .traţie A . . . . . Cod poştal . . . . . . . 4 (Anexa nr. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . . . .E. E . . D . . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. . . . . . . B .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . Strada . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna .Stoc. . . . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . judeţul/sectorul . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . . . . . . . .Diferenţa . . . . . . . . . Localitatea . . . .C . . . . .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare.

. Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . Cod poştal . . . . . E . . . . . . . . . . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . B . . Kilograme % extract sec .Direrenţa . . . . . . 48. . . . . . . Cod accize . . . . . . . . . . . . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit.Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . . G .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . I.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . D . . . Nr . . . .D . . . . .E. . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . Conducătorul antrepozitului fiscal . . Strada . . Domiciliul fiscal . .cantităţile de produse rezultate. . . . . . .stocul final . . . . Localitatea .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei.cantităţile de produse eliberate pentru consum. . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C . . F .Ieşiri cu accize . . Export (E) naţional A . .M. ieşiri fără accize . .F Data . . . . . anul . . . . .E . . . . . . 5 (Anexa nr. judeţul/sectorul . . .

6 (Anexa nr. H Diferenţa . . . . . . .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . . . . . . . se va înscrie gradul mediu ponderat. . . Nr . . . . . . . . . C . . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . Strada .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . în scopul realizării produsului finit. . . Conducătorul antrepozitului fiscal .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . . .P G Data .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U.13. . Export mediu naţional Diferenţa CD A . . . . . . Domiciliul fiscal .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . . Localitatea . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . 48. anul . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. . . LexNavigator(TM) . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . . . . .consum propriu de materii prime. . D. 2000 hl bere de 13 grade Plato. .stocul final . G . judeţul/sectorul . B . . .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . . . Cod poştal . . . . Cod accize . .Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . .D . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 .33 F. . antrepozitului fiscal . . .E . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.cantităţile de produse rezultate.E. . . . . . . . . .cantităţile de bere intrate în antrepozit.

.Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . care se consideră finite. . . . Nr.F. . Strada .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.M. . A . . 7 (Anexa nr. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. . anul . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. LexNavigator(TM) . .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. . judeţul/sectorul . . .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . D . .Ieşiri cu accize .D . . . Domiciliul fiscal . . Data . . Localitatea . G . . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. . F.Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . . . . .Ieşiri fără accize . . . . . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . .E. . . . . . . . E . .Diferenţa . . . . . . . . . . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. Cod poştal . . .cantităţile de produse rezultate.E . . . . . . . . . . . .cantităţile de produse eliberate în consum.Stoc final . . al ţigărilor de foi. . . . . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. 48. Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. Cod accize . . . . . . . . B . C . . .

Conducătorul antrepozitului fiscal . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. . . . G . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . E . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . F . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. .M. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.E . . de la titlul VII din Legea nr.E. . . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . anul . . .ieşiri fără accize . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 .Diferenţa . . Cod accize . . . .G Data . . . . . . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. . . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. . A .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. .. .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . Localitatea . . . . . . Nr. . .D . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. .. . . . . . . . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . Cod poştal . Domiciliul fiscal . . . cu modificările şi completările ulterioare. 571 /2003 privind Codul fiscal. H .cantităţile de produse rezultate. 8 (Anexa nr. .. C . . . . . . . . . . . . . . D . . . . Strada .F . . . . . . . E . B . . . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . LexNavigator(TM) . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal.Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . . .

. . anul . etc).Stoc final . . Sediul: Judeţul . . LexNavigator(TM) . Sectorul . . . .. . .. . . . . marcatori. autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi.cantităţile de produse rezultate. . solvenţi. . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . biocarburanţi. Codul poştal . . .. . . . . .. . . . .Intrări din alte surse. .. 52. în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. .. . . . .. . . . . .Diferenţa .. . . . solvenţi. . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec.. F . .. .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . . .. . Nr. . . .E.. . ..Ieşiri fără accize . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. Scara . . etc. în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. . . . . .F Data . . . . Telefon/fax . ..E . .. . . . . . .. . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . Blocul ..cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . biocarburanţi. .. . . . E . . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. . . C . . .. . . . . . Ap . 9 (Anexa nr. . . . . Strada . B . . . marcatori. . . . . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . G . . . .. Semnătura ANEXA Nr. Localitatea .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize. . . . . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . . . . . Etaj . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna .D .Ieşiri cu accize . . . D . ..cantităţile de produse eliberate în consum.. .

. . 52. . . .. Sediul: Judeţul . . . . . . ... . . . . .. . . . . Codul poştal . . . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. ... . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . . ... . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . Sectorul . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . . Ap . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . . . . . . . . . Scara . . . . . . . Strada . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . Nr. . . .M. . . . . . ... . . Blocul . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . .. . . . . . . .. . . . . . Cod produs U. . . . . . Data TOTAL ANEXA Nr. . . .. . . . . . . ... ... 10 (Anexa nr. ... . . .. JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . Localitatea . . . . . . . . . . . Telefon/fax . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . anul. Cod produs U. . . .. .M. .. . . . . . . . Etaj . . . . .. . Semnătura şi ştampila ..

. . Data TOTAL ANEXA Nr. .M. Sediul: Judeţul . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Cod şi data produs U. . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . .. . . . . . . Telefon/fax . . .. . . . . . . . . .. . Sectorul . pentru crt... . . . . . .... . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . 53. . . . . . . . .. . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . .. . . . Nr.. . . .. . Codul de Codul Denumirea Nr. . . . . . . . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . Codul poştal . . . . . . . . . . . . . Ap . . . Sectorul . . . .. . . . . . . .. . Blocul . . ... . . . . . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . 11 (Anexa nr.. . ... . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . Strada . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . . . . . . . . . Telefon/fax . . .. . Codul poştal . . . . . . . Ap . . . . . . . . . . . .. . . . . Blocul . ... . . . . Data ANEXA Nr. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . ... Etaj . . 53. . . . . . . .. . . . Semnătura şi ştampila . Localitatea . . .. . . Etaj . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . .. 12 (Anexa nr.. Scara . . .. . . . . . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . . .. . . . Scara . . . . . . .. Strada . . . Localitatea .. . . Sediul: Judeţul . . . . .. . .. . LexNavigator(TM) . .. . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . .. Semnătura şi ştampila . anul . . .

. Cantitatea crt. . . . . Codul poştal . . . . . . . . . . . . .. . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 61 .. . . . Sectorul .. . .. . . . . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . . . distribuitor Data Numele şi prenumele . . . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic .. . . . . . . anul . . . LexNavigator(TM) . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . . . . . . . . anul . . Strada . . . . . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . . . . . Blocul . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. . . . . . . Semnătura şi ştampila .. . Telefon/fax .M.. . . . Ap .. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . ANEXA Nr. . Scara . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . Etaj . . . . Nr. . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . Sediul: Judeţul . . . .. . . . . . Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U.. .. .

. . . . . ... 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr..Copyright © UltraTech Group Pagina 62 . .. Codul crt.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Data LexNavigator(TM) . Semnătura şi ştampila . ... .. . produs U.M. .. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. . . Cod Nr. Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. .. . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful