Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

(4) din Codul fiscal. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. În cadrul cheltuielilor de protocol. independente. la care se efectuează ajustările fiscale. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie ." 4. potrivit prevederilor art.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. cheltuielile de protocol. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. Prin urmare. cu următorul cuprins: " 761. 26 din Codul fiscal.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat. analitic distinct.000 lei din suma brută de 200. începând cu data de 1 februarie 2013. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. se recuperează. 26 din Codul fiscal. la calculul profitului impozabil.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. În situaţia în care suma de 50. în această perioadă. 26 alin. 3 din Codul fiscal. 762. În scopul aplicării prevederilor art. analitic distinct. 862.31 ianuarie 2013 inclusiv. . înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . de la data la care LexNavigator(TM) . este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. După punctul 76 se introduc două noi puncte. punctele 761 şi 762. concomitent cu deducerea acesteia.000 lei. din punct de vedere organizatoric. În scopul aplicării prevederilor art. se impozitează suma de 50. potrivit 193 lit.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. deoarece o parte din rezervă este utilizată. suma de 200. La punctul 23." 6.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 ." 5. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. a fost plătitor de impozit pe profit. contribuabilii care. (2) din Codul fiscal. pentru cadourile oferite de contribuabil. 26 alin. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor. b) pct. înregistrată de către un contribuabilul care. analitic distinct. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. Suma de 50. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. Astfel.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor.

30 alin. . După punctul 974 se introduce un nou punct. În sensul art. în limita celor 7 ani consecutivi. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. şi se recuperează potrivit art. (1) obţinute de persoanele juridice străine. pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . reţinut potrivit prevederilor art. 30 alin.31 decembrie 2013.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . Norme metodologice: 892. (1) din Codul fiscal. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. (4) din Codul fiscal. începând cu anul 2014. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. În aplicarea prevederilor art. (3) din Codul fiscal. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. 26 din Codul fiscal. (3) din Codul fiscal. 30 alin. 30 alin. . . 35.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. 35 din Codul fiscal. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. potrivit art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [." 7.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . obligaţia de a calcula. . după caz.] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. . aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. 1126 din Codul fiscal. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. cât şi impozitul pe profit trimestrial. punctul 975. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 30 alin. în sensul celor 7 ani consecutivi. (1) din Codul fiscal. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. (4) din Codul fiscal de către cumpărător." 8. reţine. 30 alin. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. 30 alin. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. Perioada 1 februarie . declarat potrivit prevederilor art.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.

(12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii. (7) şi (9). proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. (7) şi (9). începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. 271. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. potrivit legii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . e) contribuabilii care transferă. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. conform proiectului întocmit potrivit legii. recalculat pentru fiecare sediu permanent. e). potrivit legii. potrivit legii. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (11) lit. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. contribuabilii nou .înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. b) în cazul divizării. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. conform proiectului întocmit potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. potrivit legii. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. divizării parţiale şi transferului de active.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.

după caz. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Norme metodologice: 975. (11) . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) . După punctul 72 se introduce un nou punct. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. potrivit prevederilor art. sistemul de impozit pe profit anual. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. (7) şi (9).(3) din Codul fiscal. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. în baza căruia se determină plăţile anticipate.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. potrivit prevederilor art. contribuabilul nou . c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente. Titlul III "Impozitul pe venit" 1. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. efectuate potrivit legii. 34 alin. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. divizare. şi anume: a) societăţile comerciale bancare .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . sistemul de impozit pe profit anual.persoane juridice străine. 34 alin. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. (2) . desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. din cadrul operaţiunilor de fuziune. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. punctul 73. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. impozitul pe profit pentru anul precedent. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea.(3) din Codul fiscal. potrivit prevederilor art. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. potrivit legii. care aplică pe bază de opţiune. 34 alin. potrivit legii. (4) din Codul fiscal. (2) . 34 alin. altele decât cele prevăzute la alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (12). care aplică pe bază de opţiune." B. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active.

indemnizaţiile. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. . din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. potrivit legii privind înfiinţarea. 10. care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. indiferent de perioada la care se referă. în vederea dezmembrării. LexNavigator(TM) . precum şi suma din profitul net. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. La punctul 68. după litera n4) se introduc două noi litere. 3.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. literele n5) şi n6). 55. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. acordate potrivit legii. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. c) drepturile de soldă lunară. în volum de maximum 20 mc/an. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. d) indemnizaţia lunară brută." 2.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal. . cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. premiile. precum şi la regiile autonome. 211 şi 401 se abrogă. primele. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. Norme metodologice: 73. în baza contractului de mandat. 42 [. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 .(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. Punctele 9. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. . precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. stabilite potrivit legii.

precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. [. j1) sume reprezentând salarii. punctele 872 . în ţară şi în străinătate. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. . în ţară şi în străinătate. potrivit legii. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit legii. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. în interesul serviciului. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. în consiliul de administraţie. j) indemnizaţia administratorilor. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. . . g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. pentru partea care depăşeşte de 2. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. precum şi în comisia de cenzori. stabilite conform contractului individual de muncă. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. pentru partea care depăşeşte 2. dobânzi acordate în legătură cu acestea." 4. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. diferenţe de salarii. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. în interesul serviciului. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale.878. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) .

nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. Contribuabilii prevăzuţi la art. Angajatorul. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. a) şi alin. 874. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. (1) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. În această situaţie. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. a) şi alin. 875. (1) lit. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. a) şi alin. a) şi alin. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. 40 alin. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. 40 alin. 40 alin. 40 alin. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. 40 alin. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. la solicitarea autorităţii fiscale. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . 873. a) şi alin. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. (1) lit. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. (1) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art.

stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". dobânzilor acordate în legătură cu acestea. La punctul 111 litera b). (1) lit. (1) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. (2) din Codul fiscal. calculat LexNavigator(TM) . după liniuţa a 4 . liniuţa a 5 . La punctul 111 litera b). (1) lit. 40 alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază.salariilor. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. cu următorul cuprins: ". diferenţelor de salarii. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.a. 57. 40 alin. . 876. 877. a) şi alin. punctele 1112 şi 1113. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. final. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. a) şi alin." 7. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. 878.a se introduce o nouă liniuţă. 68 litera n5). După punctul 1111 se introduc două noi puncte. a) şi alin." 6.veniturile prevăzute la pct. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin." 5. aflate în derulare la 1 februarie 2013. liniuţa a 3 . dreptul de impunere revine statului român.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 .

pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. conform legii. în limitele stabilite potrivit legii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. conform legii. . iar impozitul se calculează. Veniturile reprezentând salarii. precum şi pentru acordarea de burse private. dobânzi acordate în legătură cu acestea. şi următoarele: . Norme metodologice: 1112. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. (5) Obligaţia calculării. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. 1113. În cazul sumelor plătite direct de către angajat. (4) revine organului fiscal competent. diferenţe de salarii. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. cotizaţia sindicală plătită se deduce. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni." 8. pentru fiecare contribuabil. . în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. diferenţe de salarii. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. unităţilor de cult. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. dobânzi acordate în legătură cu acestea. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3). impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. membru de sindicat.contribuţiile la fondurile de pensii facultative.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 .

Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. inclusiv a unor părţi din acestea. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. 1423." 11. după caz. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. punctele 1422 şi 1423. garajelor. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere." 10. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire." 12.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu următorul cuprins: " 1271. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. după caz.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. La completarea declaraţiei. utilizate în scop de reclamă. terenurilor şi altora asemenea. cu următorul cuprins: " 1352. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . afişaj şi publicitate. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. reţinut şi virat. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134. punctul 1271. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. punctul 1352. uzufruct şi altele asemenea. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. După punctul 1351 se introduce un nou punct. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. caselor de vacanţă. a/al titlurilor de valoare cedate." 9. După punctul 1421 se introduc două noi puncte. În cazul în care arenda se plăteşte în natură." 13. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. 126. înainte de operaţiune. cu următorul cuprins: " 1422. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. După punctul 127 se introduce un nou punct.

Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. (1) lit. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. punctele 1492 . cu următorul cuprins: " 1492. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. 73 din Codul fiscal. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. se supun impunerii potrivit prevederilor cap.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. 1493. din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. individual sau într-o formă de asociere. II «Venituri din activităţi independente». b) exploatarea pepinierelor viticole. 71 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 .c) din Codul fiscal. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.14916." 14. 71. inclusiv cele luate în arendă. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. a) . pomicole şi altele asemenea. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. în stare naturală. c) creşterea şi exploatarea animalelor. (5) Veniturile definite la alin. venitul net anual fiind determinat în sistem real.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . Norme metodologice: 1491. II «Venituri din activităţi independente». stabilite pe baza normelor de venit. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. VII titlul III din Codul fiscal. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. În cadrul grupei de produse vegetale . pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. venitul net anual fiind determinat în sistem real. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. . indiferent de forma de organizare a activităţii. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art.

b) fasole pentru boabe.porci peste 35 de kg. ouă.femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată.Capre . 1494. gâşte.Bivoliţe .familii de albine. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb). d) linte. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată. 4.Vaci . primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. . lână.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . raţe.976 lei 1495. 5. albine . 2. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. 3.350 lei Impozit = 12.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. e) năut. f) lupin. bibilici.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. precum şi produsele de origine animală: lapte. c) bob. piei crude. carne în LexNavigator(TM) .002 lei x 16% = 7. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează.002 lei Impozit = 44. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.Oi . Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. curci. astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal.248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. inclusiv scroafele de reproducţie. vaci şi bivoliţe: .totalitatea păsărilor din speciile găini.300 lei Impozit = 45.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată. păsări de curte .300 lei x 16% = 7. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44. prepeliţe. Pentru primele două capete nu se impozitează. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha.350 lei x 16% = 1. .040. porci pentru îngrăşat . ovine şi caprine: .

precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. 1498. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. B). include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. respectiv a venitului anual impozabil. bubaline. intervenite după data de 25 mai. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. în stare naturală. venitul net anual fiind determinat în sistem real. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. caprine. În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. a animalelor şi a produselor de origine animală. II «Venituri din activităţi independente». pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. 72 din Codul fiscal. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. nu conduce la ajustarea normelor de venit. în conformitate cu prevederile art. precum şi altele asemenea. 1497. ovine. 1496. miei. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. berbeci. 73 din Codul fiscal. bivoli. indiferent de vârstă. 73 din Codul fiscal. pomi şi vie. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. II «Venituri din activităţi independente».Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. purcei). 1493 lit. B). În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. B). 1493 lit. 1493 lit. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. tauri.

de capete/ Nr. (2) Veniturile definite la art. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012.3 ha Nr. 72.5 ha până la 0. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. 71 alin.5 ha până la 1.Copyright © UltraTech Group . 1499. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. .5 ha până la 0. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) . La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013.5 ha până la 0.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.2 ha până la 1.

(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. (2) din Codul fiscal. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) . Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. . după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . 71 alin. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.produse culese din flora sălbatică. g) din Codul fiscal. 14912. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.produse capturate din fauna sălbatică. (2) din Codul fiscal. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. IV al titlului III din Codul fiscal. b) contribuabilii arendatori. (2) din Codul fiscal. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. . pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. pentru cele necultivate. 42 lit. 71 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 14911. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. 73. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. 71 alin. 72 alin. 72 alin. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

50 de capete peste 50 de capete 6 .5 ha peste 0.483 4.385 11. în situaţia în care acestea nu se cunosc.500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.060 1.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.lei 449 458 3. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.3 ha Norma de venit . Norme metodologice: 14912.773 peste 2 capete 10 .părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.5 ha peste 1.2 ha peste 1.033 801 4.5 ha peste 0.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .100 de familii peste 100 de familii 100 . veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) . normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.5 ha peste 0.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .709 1. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală.10 capete peste 10 capete 50 .488 697 1. se atribuie proporţional cu cotele . se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. înscrişi într-un document oficial. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).001 8. uzufructuari sau de alţi deţinători legali. până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . 74. 72.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. pentru anul în curs. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. impozitul fiind final. . (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 74 alin. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. (3) Declaraţia prevăzută la alin. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. 14913. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. după data de 25 mai.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. Norme metodologice: 14914. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. până la data de 25 mai a anului respectiv. cât şi într-o formă de asociere. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

h) şi art. Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. La punctul 152. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. 26 din Legea nr. pe fiecare sursă şi categorie de venit. a) ." 16. 41 lit. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. cu modificările şi completările ulterioare. 1/2000.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. liniuţa a 12 . 14915. cu următorul cuprins: ". Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. La punctul 152.a se introduce o nouă liniuţă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. venituri din silvicultură şi piscicultură." 17. LexNavigator(TM) . la organul fiscal competent. pe fiecare sursă şi categorie de venit. altele decât cele prevăzute la pct. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. Venitul net anual se determină de către contribuabil.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente. silvicultură şi piscicultură. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente." 15." 18. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. Contribuabilii care încep o activitate independentă. 73. pe fiecare sursă. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. liniuţa a 8 . 42 din Codul fiscal. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. 14916. după liniuţa a 11 . din patrimoniul personal. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.a. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. prevăzute la art. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 .

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. a) şi alin. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. cu următorul cuprins: " 1851. cât şi cele privind asociaţii. contribuabilii prevăzuţi la art. După punctul 185 se introduce un nou punct. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. 878 pentru care LexNavigator(TM) .Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. (1) lit. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. potrivit legii. 2. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. a) şi pct. potrivit legii. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. punctul 1851.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. atât cele privind asociaţia. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881." 24. (2) lit. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. 87 5 alin. potrivit legii. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. contestaţii. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. 873. pct." 23. pentru anul fiscal respectiv. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. 40 alin. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege.

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. (4) O persoană juridică română care este nou . (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. . în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. b) contractul de detaşare. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art." C. În acest caz. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. 1122. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . după caz. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după caz.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. prin excepţie de la prevederile art. (2) În situaţiile prevăzute la pct. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. 1121. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. 874 şi 877. Punctele 2 şi 3 se abrogă. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. 59 alin. 1121 lit. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. 34 şi 35. (3) Pentru anul 2013. 2. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. dacă condiţia prevăzută la art.31 ianuarie 2013.

în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. bursele de valori sau de mărfuri. Norme metodologice: 5. 6. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. consultanţei şi managementului. la data de 31 decembrie 2013. pentru anul fiscal 2014. pentru anul respectiv. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . au realizat venituri încadrate. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 . societăţile de registru.înfiinţate în perioada 1 ianuarie . al pieţei de capital (de exemplu. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. al pieţei de capital. 1121.31 ianuarie 2013 inclusiv. Persoanele juridice române care." 3. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. 1121 din Codul fiscal. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. societăţile de credit ipotecar.reasigurare). Persoanele juridice române nou . Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. între 65. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. societăţile de depozitare). cooperativele de credit etc). consultanţei şi managementului. societăţile de servicii de investiţii financiare. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu. începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.000 euro şi 100. casele de schimb valutar. la data de 31 decembrie 2012. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. prin echivalare în lei. societăţile de asigurare .

000 euro. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. 112 7 din Codul fiscal. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. potrivit Codului de procedură fiscală. 12. În situaţia în care. Punctul 3 se abrogă. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. în cursul anului fiscal. acest sistem de impunere. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României.000 euro.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. limita de 65.Prin excepţie de la prevederile art. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. După punctul 3 se introduce un nou punct.începând cu 1 februarie 2013. 1126 .Copyright © UltraTech Group Pagina 28 . (5) şi (7). . dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. Pentru anul 2013.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. înregistrate: . la data de 31 decembrie 2013. Norme metodologice: 11. 1122 alin. contribuabilul va comunica. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 2. cu respectarea termenului legal." 4. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. pentru anul fiscal 2014. (3). Norme metodologice: LexNavigator(TM) . începând cu 1 februarie 2013.începând cu 1 ianuarie 2013. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro Art. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1122 alin. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. 1127 din Codul fiscal. 1121 din Codul fiscal." D. punctul 31.

e) şi g) din Codul fiscal. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator. 115 alin. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. 115. 57. în lei. (1) lit. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. la bugetul de stat. arhitecţi. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. 70. servicii de asistenţă tehnică. notari. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. p). (1) lit. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. . a) . prevăzute la art. La punctul 8. .84. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. aşa cum sunt enumerate la art. 5. În cazul dividendelor distribuite." 3. c). (1) lit. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. 115 alin. . fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române. respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. impozitul pe LexNavigator(TM) . contabili. ingineri. servicii de marketing. k) şi l). se reţine şi se plăteşte.g). (3) Prin derogare de la alin. 115 alin. auditori. (4) Impozitul se calculează.[ ." 4. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit art. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. servicii de consultanţă în orice domeniu. Impozitul se calculează. punctele 82 . potrivit art.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . Punctul 81 se abrogă. b) abrogată. 116. (2).

dobânzile la creditele intragrup. a) . precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. 83. republicată." 6. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. 31/1990 privind societăţile comerciale. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. se aplică o cotă de impozit de 50%. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu." LexNavigator(TM) . 31/1990. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. 84. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. c1) din Codul fiscal. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. dobânzile la creditele intragrup. Norme metodologice: 82. cum ar fi dobânzile la credite. (1) lit. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. la depozitele la termen. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. conturilor escrow. cu modificările şi completările ulterioare. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. conturilor escrow. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. reglementate de Legea nr. reglementate de Legea nr. Începând cu data de 1 februarie 2013. se aplică o cotă de impozit de 50%. cu modificările şi completările ulterioare. 115 alin. la depozitele la termen. (2) lit. Începând cu data de 1 februarie 2013. republicată. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. cum ar fi dobânzile la credite. pentru veniturile prevăzute la art. indiferent de data constituirii raportului juridic. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. În sensul art.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 .g). k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. 116 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

(7). [ . b) anulează. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene." 2. organele fiscale competente. după caz. din oficiu sau. după caz. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. la cerere. din oficiu sau. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . (1). în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. exclusiv TVA.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. . la cerere. La punctul 13. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. (1). tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. [. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică." E. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. însoţite de o traducere autorizată în limba română. La punctul 6 alineatul (10). în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. exclusiv TVA. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . b). în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. (7). Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică..] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. (1) lit. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. după caz.. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. La punctul 4.

Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii." 3. sunt ori devin parte din bunul imobil.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) lit. 1342 alin. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 134. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art.[ . şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 155 alin. Baza impozabilă. inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri.. 1342 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. b). în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii.. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152. punctul 152. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. (2) lit. (9) lit. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. g) din Codul fiscal. care constituie livrare de bunuri cu plată. La punctul 14 alineatul (2).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. . şi la art. (2). La punctul 144. 134 2 alin. Norme metodologice: 152. (7). numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. După punctul 151 se introduce un nou punct. a). 153." 5. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. care au emis facturi sau au încasat avansuri. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . 1342 alin. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. [. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. 153 alin. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare." 4. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. şi colectează taxa. . 152 din Codul fiscal. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . după instalare sau asamblare. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. .] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. mijlocul de transport este decisiv. potrivit art.

Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. d) LexNavigator(TM) . (1) lit. (3) lit. 148 şi 149 din Codul fiscal. 1563 alin. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. după alineatul (3) se introduce un nou alineat.." 7. 1563 alin.000 lei prevăzut la art. 1342 alin. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art.. a) şi alin. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. 138 din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. 159 alin. 132 şi 133 din Codul fiscal. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. La punctul 162. La punctul 161. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. b) din Codul fiscal. 153 alin. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct.250. potrivit art. (9) lit. (6) lit. [. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 148 şi 149 din Codul fiscal. conform prevederilor art. 20 alin. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. g) din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. conform prevederilor art. 1342 alin. precum şi rândurile de regularizări aferente. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . 153 din Codul fiscal." 6.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. alineatul (4). (9) din Codul fiscal. (9) din Codul fiscal.

(1) lit. persoane fizice autorizate. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. p) din Codul fiscal. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică." 11. se aplică corespunzător prevederile art. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . În situaţia prevăzută la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . La punctul 20 alineatul (21). 1342 alin. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. La punctul 18. (11) din Codul fiscal. La punctul 18. acest dispozitiv poate fi intern. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. d) din Codul fiscal. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică. baza de impozitare este zero. (2) din Codul fiscal. Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. (2) lit. (2). (6) lit. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 1342 alin. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. 1342 alin. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA.c) şi e) din Codul fiscal. inclusiv. (6) din Codul fiscal. La punctul 23. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. 138 lit. 140 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . b) din Codul fiscal. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. în condiţiile prevăzute la art. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. de la beneficiari persoane juridice. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. 141 alin. La punctul 24 alineatul (2)." 8. c) din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. extern sau atât intern. 10. 11 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. 137 alin. a) . (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. 128 alin. 137 alin. (19) lit. (1) lit. precum şi funcţii ale organismului uman. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. 1342 alin. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii. în sensul art. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. cât şi extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. (11) din Codul fiscal. 155 alin. alineatul (10)." 9. după alineatul (9) se introduce un nou alineat." 12.

La punctul 43 alineatul (2). serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. în vederea soluţionării unor litigii." 15. 145 alin.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. în afara Comunităţii. (1) lit." 14.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor. La punctul 45.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. (10) . În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ. [. 2. 141 alin. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. cum sunt: 1. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 . cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. 62 alin. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. respectiv protejarea. care nu depind de voinţa sa. (5) (7). (2) din Codul fiscal. 61 alin. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. La punctul 251. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică." 13. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii.. din motive obiective. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă. fără efectuarea de examinări medicale. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. 153 din Codul fiscal. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . precum vânzarea de manuale şcolare. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. 145 alin. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea..(12) şi pct.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . menţinerea sau refacerea sănătăţii.

La punctul 46. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. după caz. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. 45. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (9) lit. informaţii suplimentare. (11) şi (12) din Codul fiscal. a) . în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. potrivit art. inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. potrivit art. după alineatul (13) se introduc două noi alineate.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . pe cale electronică. la data plăţii. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. g) din Codul fiscal. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art.e) din Codul fiscal. La punctul 49. 152 din Codul fiscal. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. după caz." 17. (11) şi (12) din Codul fiscal. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. 1563 alin. confirmată cu elemente obiective.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. 145 alin.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. 145 alin. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 . (11). 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (11).257/11 Gran Via Moineşti. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. cum ar fi. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. 153 alin. republicată. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. (9) lit. La punctul 45. cu modificările şi completările ulterioare. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. de exemplu." 18." 16. întrun decont ulterior. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 145 . (9) lit.147 din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. poate cere. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. 153 alin. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . alineatele (14) şi (15). dacă face dovada intenţiei.

a) din Codul fiscal." 19. alineatul (9) se abrogă. inclusiv bunurile furate. La punctul 53 alineatul (6).] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. 148 alin. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. 148 alin. se pot solicita alte informaţii suplimentare. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. 61 şi 62. prevăzut la art. În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. plafoanele prevăzute la alin. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate." 21. La punctul 53. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. (21). care se reziliază. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. se efectuează ajustarea taxei. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art.. alineatul (6 1). în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri.. La punctul 53. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. (1) lit. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. În acest caz. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. (7) din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal. 153 din Codul fiscal. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace." 20. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . conform art. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 152 alin. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. într-un decont de taxă ulterior. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. în original ori în copie. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. (7). 152 din Codul fiscal. altele decât bunurile de capital. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. Dacă este necesar. constatate pe bază de inventariere. (11) nu se aplică. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . LexNavigator(TM) ." 22. 149 din Codul fiscal. La punctul 53. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. după caz. activelor corporale fixe în curs de execuţie.

ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. alineatul (3 1). 149 alin. (5) din Codul fiscal. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. (1) lit. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. (4) şi (5) din Codul fiscal. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. (11) sau (12). În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. a) din Codul fiscal. (4) lit. construcţiei. 149 alin." 24. b) din Codul fiscal. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. construcţia. a) din Codul fiscal. La punctul 54. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. (1) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. care se reziliază. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . 147 alin. construcţia. taxa se ajustează conform prevederilor alin. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. 147 alin. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. Faţă de ajustarea prevăzută la art. (8). (2) din Codul fiscal. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. Dacă taxa aferentă achiziţiei. 128 alin. fabricarea. după alineatul (3) se introduce un nou alineat.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. pe durata întregii perioade de ajustare. (13) din Codul fiscal. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active." 25. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. 149 alin. 149 alin. Demolarea unor construcţii. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. fabricării. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. fabricarea. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. (4) lit. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. La punctul 54. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. (4) lit. (8) din Codul fiscal. 128 alin. La punctul 54 alineatul (9). conform procedurii descrise la art. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. 149 alin. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. 149 alin.

prin anularea taxei deductibile. 149 din Codul fiscal. (6) lit. La punctul 66. (6). (2) din Codul fiscal. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. La punctul 61. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 54 alin. care s-a înregistrat conform art. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. (4) lit.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire.. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art.. care s-a înregistrat prin opţiune conform art. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. 128 alin. 128 alin. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. (3) . trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . c) se efectuează potrivit art. confirmată cu elemente obiective. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . constatate pe bază de inventariere. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. 53 alin. de exemplu. [. (4) sau (5) din Codul fiscal. (4) sau (5) din Codul fiscal. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. c) şi art. Persoana impozabilă nestabilită în România. a). (4) sau (5) din Codul fiscal. Prevederile art. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe." 26. 149 alin. 1342 alin. pentru serviciile neutilizate. se realizează potrivit prevederilor art. (7) şi ale pct. 153 alin. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. 153 alin. (4) lit." 27. (1) din Codul fiscal. (18) lit. Ajustările de taxă realizate conform art. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare.] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. 153 alin. Persoana impozabilă nestabilită în România.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. (4) din Codul fiscal. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. 153 alin." 28. prevăzută la alin. 152 alin. La punctul 61 alineatul (9). 152 alin. cum ar fi. c) din Codul fiscal. 148 din Codul fiscal. (17) şi alin. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului.257/11 Gran Via Moineşti. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art.

1563 alin. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. după caz." 29. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. În cazul informaţiei de la alin. (5) lit. 46 alin. La punctul 82. La punctul 78. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . (4) şi (5) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 1563 alin. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. (1). indiferent de perioada fiscală utilizată. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. (5) În scopul aplicării prevederilor art. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate.e). (4) şi (5) din Codul fiscal. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile." 30. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. în sensul pct. 1563 alin. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. alineatele (3) . indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. (5) lit. (5). d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări.(5). a) . organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. La punctul 79. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. achiziţiile efectuate din ţară." 31. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. conform art. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia. în cursul anului de referinţă. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA." 32. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. 155 alin. (4) În scopul aplicării prevederilor art. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. (24) din Codul fiscal. La punctul 801.

La punctul 302. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. 207 lit. (1) Operatorul economic . locul în care produsele urmează a fi distruse. valoarea accizelor plătite. a) . (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. La punctul 31. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302." 2. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. (1) lit. 159 alin. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. 207 lit. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1." F.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele. alineatul (15). La punctul 302. în exercitarea activităţii acestuia. după alineatul (14) se introduce un nou alineat.persoană fizică sau juridică autorizată -. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. operatorul economic aflat în situaţia de la alin.(105). 101. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere." 3. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. alineatele (101) . b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . d) şi e) din Codul fiscal. cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective.c) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu respectarea condiţiilor de mediu.

i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. 98. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. după litera d) se introduce o nouă literă. cantitatea utilizată/comercializată. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor. se aplică procedura prevăzută la pct. 20616 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. se aplică procedura prevăzută la pct.2. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare.verbal de distrugere. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. lunar.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 207 lit. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. alineatele (14) . La punctul 82 alineatul (9). c) procesul . La punctul 31." 4. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. (16) Pentru produsele prevăzute la art. La punctul 82. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. 98. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . se aplică procedura prevăzută la pct.3." 5. alineatul (2 1). La punctul 78." 7. cantitatea de produse finite realizate.(16). după alineatul (13) se introduc trei noi alineate. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. 100. La punctul 82. (2) lit. alineatul (5) se abrogă. după alineatul (2) se introduce un nou alineat.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. litera e). cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . (15) Pentru produsele prevăzute la art. La punctul 82.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie." 8. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. 20616 alin. 6. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. 207 lit. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire." 9. cantitatea de produse energetice achiziţionată. (2) lit. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. 98 subpct. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. 98 subpct. 207 lit. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art.

exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru.(8). după caz. La punctul 85.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. (3) Pentru aromele alimentare. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin.mici distilerii . în cazul antrepozitelor fiscale .care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. după litera d) se introduce o nouă literă. 35." 11. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie." 12. accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . La punctul 88. extractele şi concentratele alcoolice. să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . (3) . revocarea sau anularea autorizaţiei. La punctul 101." 13. litera e).(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. 206 45 din Codul fiscal. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. (2) al art. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. alineatele (1) . mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată." 10. La punctul 82 alineatul (23). În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin.

" 18. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. La punctul 111. (25). valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit." 15. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». ori de respingere a cererii de restituire. În situaţiile de scutire indirectă. alineatul (25 1).Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . La punctul 108. La punctul 105. altele decât bere şi vinuri." 17. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. 207 lit. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. după alineatul (11) se introduce un nou alineat. în totalitate sau în parte.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat." 16. În cazul admiterii cererii. alineatul (11 1). cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. prevăzute la art. 1 şi nr. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. La punctul 111. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal. după alineatul (25) se introduce un nou alineat. La punctul 108. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. d) şi e) din Codul fiscal. 2 la titlul VII . cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import." 14. respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. pentru berea şi băuturile fermentate.

cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. La punctul 115. după alineatul (15) se introduce un nou alineat. cantitatea de produse achiziţionată. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 35.1. declaraţia vamală de import. autorităţii vamale teritoriale. alineatul (16)." 21." 23.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . (19). La punctul 113 subpunctul 113.7. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. alineatul (21). cu privire la: furnizorul de produse energetice.3. după caz. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. care va cuprinde informaţii. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. care va cuprinde informaţii. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . (20). cantitatea de produse achiziţionată." 19. lunar. La punctul 113 subpunctul 113. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . 35. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import.1. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. cantitatea utilizată.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice." 22. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. La punctul 113 subpunctul 113. La punctul 111 alineatul (44). trimestrial.line." 20. după caz. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea.

29621 alin.1. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. m) din Codul fiscal. punctele 33 . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. G. După punctul 32 se introduc trei noi puncte." 2. altele decât bere şi vinuri. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. după alineatul (4) se introduce un nou alineat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. 29622 [. 48. Norme metodologice: 6.1.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art.(1) [. 49. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ.48. alineatul (5)." LexNavigator(TM) . Punctul 31 se abrogă.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate.1 . sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%. La punctul 120 subpunctul 120.35. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. d) şi e) din Codul fiscal. 3. 1 . raportată la cele 12 luni ale anului. (1) lit. în ţară şi în străinătate.13." 25.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. 2964 alin. în interesul serviciului. sau valoarea anuală a normei de venit. (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . 52. pentru partea care depăşeşte limita a de 2. . 2964.5. .e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri. după caz. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. 35. 207 lit. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. care nu se încadrează la art. . a) . Anexele nr." 24. . cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%.1. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. antrepozite libere sau zone libere.2. 53. 53. 52. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 47. . Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1.

29621 alin. după depunerea declaraţiilor fiscale. a) . f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. după încheierea anului fiscal. după depunerea declaraţiilor fiscale. Codul fiscal: Art. 29621 alin. .Formularul prevăzut la pct. Norme metodologice 34. 52 alin. 29621 alin.c) din Codul fiscal. 44/2004. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Codul fiscal: Art.c). .e) din Codul fiscal. în cazul persoanelor prevăzute la art. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. pentru persoanele prevăzute la art. 571/2003 privind Codul fiscal. se efectuează de către organul fiscal competent.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 29624 [. în anul următor.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. se efectuează de către organul fiscal competent. Partea I. . f) . Norme metodologice: 35.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. care au realizat un venit lunar sub acest nivel. se efectuează de către organul fiscal competent. a) . (1) lit. (5) şi (6) se face de către organul fiscal. III. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. pe baza declaraţiilor fiscale.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. II. 296 22 alin. în anul următor. . (1) lit. . (1) lit. a prezentei hotărâri. (1) lit. în anul următor. (1) lit. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. 29621 alin. cu modificările şi completările ulterioare. după depunerea declaraţiilor fiscale. 29622 [. Art. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. . a) . utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) .h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 . În cazul persoanelor prevăzute la art. (1) lit.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. 52 alin. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României." Art. în lunile în care persoanele prevăzute la art. g) şi h) din Codul fiscal. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

. . . . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. . 571/2003 privind Codul fiscal. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. . 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . . . se va republica în Monitorul Oficial al României. . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . ANEXA Nr. . Art. . . Lucia Ana Varga p. . . . nr. anul . . publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. anul . . . . . . . . . . . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . .MINISTRU VICTOR . 112 din 6 februarie 2004. . . . 6 martie 2013. . SUMAR: ANEXA Nr. secretar de stat Bucureşti. . . ANEXA Nr. . . anul . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . IV. . . ANEXA Nr. LexNavigator(TM) . . . . anul . atribuit de autoritatea din România. . . Ministrul afacerilor externe. Nr. Partea I. . . . . . . Daniel Constantin p. . . . . . . anul . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. George Ciamba. . . anul . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . Partea I. . . . . . . . . . . . . . . . . . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . ANEXA Nr. . . . 84. 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . ANEXA Nr. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . . . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna .ministru. . . . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . . . .Hotărârea Guvernului nr. . . anul . ANEXA Nr. 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . ministrul finanţelor publice. . ANEXA Nr. secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . . anul . Elena Dumitru. .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . . . . . . . . PRIM . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . păduri şi piscicultură. . . . . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . . . . . . . . . Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. . . .

. . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . .produse în vrac sau I . . .autorizaţie nr . . anul. . lit . . . . . ANEXA Nr. 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . 1. . lit . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . . . . Ap . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. . . . . art. . . . . Domiciliul fiscal . .. . . Cod utilizator punct de lucru . . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . LexNavigator(TM) . . . . . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . 3. . . . . . . . . . . .. . .alin . . . .alin . . . . . . . . . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . ANEXA Nr. Etaj . . /judeţul/sector . . . . . . . . . . . . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti .nr . . . . . . Nr . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . . . . anul . alin . . . . . . . . . . . (9) Se va menţiona V . . .. . . . . . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . . . . . . . lit . . . Scara .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . art. . Bloc . . . . . . . . . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. art. . . .Îmbuteliat. . . . . . .. . ANEXA Nr. . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. ... . . . . . . . . . . . . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . . . . cf. . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . anul . . . . . 2. . . . cf. . . 1 (Anexa nr.nr . . . . . . . . . .. Strada . .. Cod fiscal . anul . . . Localitatea . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . . Cod poştal . . . ANEXA Nr. . . . .. . . . . . cf. . . . . .

. . . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal . ..bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V . Cod accize/Cod identificare fiscală . Semnătura şi ştampila operatorului . . 3. . (46). . .Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. . (2 7)..stoc la sfârşitul lunii. . (29). ..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. 4. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. Numele şi prenumele . 2 (Anexa nr. (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. (51) . . LexNavigator(TM) . .... . . . Data ANEXA Nr. (47) . . RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului .. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. art. ... .Copyright © UltraTech Group Pagina 50 .. (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. ..produse în vrac sau I .. .Îmbuteliat.cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ... .. . 20658 din Codul fiscal. . 20658 din Codul fiscal. . . art. . (25).. .. (30) .Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare . EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale.cantitate expediată . .

. . . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . . anul . . Etaj . . . . . . Strada . . . . . 48. . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . Semnătura şi ştampila operatorului . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U.. . . . . . . . . . . . . . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . . . . Ap . . .. . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . Domiciliul fiscal . . . . . . DI. .. . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . . . . . . . . . . . .. . Cod poştal . . . . . . .bil citate nr. . Cod poştal . . . . . . . judeţul/sectorul . . Data ANEXA Nr. . /judeţul/sector . . . . . .E. . Localitatea . .. .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . . . . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 3 (Anexa nr. . . . . . . . . pentru livrări se va înscrie "L". . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. . . . . . factura. . Nr . . . .M. . . Strada . . . Cod accize . . . . . Nr . . . . . Bloc . . Scara . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . . . . . . . . . . .

. (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare.D . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe. anul . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu două zecimale. după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări .M. . (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. . . (B). . . . aferente perioadei de raportare.ieşiri . . I.stoc final E=A+B-C-D II.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . .Copyright © UltraTech Group Pagina 52 .E. Produse în curs de fabricaţie Cod NC U. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.stoc final LexNavigator(TM) . . (C). . . . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U.E. .E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări .utilizat . . (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. . Datele aferente (A). Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III. Diferenţa (G) = A + B + C . în perioada de raportare. . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur.

. . . Localitatea . . . . . . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . . . Nr . . .D) II. . . . . . . . . . . . . . . .M. .utilizări . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit .E.traţie . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . . . anul . . . . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. . . Import produs U. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . . . . . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . . .Stoc. . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . 4 (Anexa nr. . . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . .stoc final (E = A + B . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . . . . . . I. . . Cod poştal . .M.traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . . . . . . .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . Domiciliul fiscal . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . C . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . 48. Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . . . . . D .C . E . . . .cantităţile de produse rezultate.traţie A . . . .Diferenţa . . . . B . . . . Strada . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . Cod accize .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . judeţul/sectorul .

Cod poştal . . . . . Export (E) naţional A . . . . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C . . . . 48. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . D . Strada . . . . .E . . .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . .cantităţile de produse rezultate. I. . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . .E. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. Conducătorul antrepozitului fiscal . .stocul final . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . . . E . judeţul/sectorul . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . Cod accize . . C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . B . . . . . . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. . . . . Localitatea . . .Ieşiri cu accize . Nr . Kilograme % extract sec . 5 (Anexa nr. . . . . . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . F . .cantităţile de produse eliberate pentru consum. . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. ieşiri fără accize .F Data . . . . . . . . . .D .M. . . . anul . Domiciliul fiscal . G .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . .Direrenţa . . . . . . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . .

. . se va înscrie gradul mediu ponderat.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. B . . . . . LexNavigator(TM) . . Nr . . .cantităţile de bere intrate în antrepozit. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . anul . în scopul realizării produsului finit. . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . 6 (Anexa nr. . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . .33 F. . . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. . . . . . . Export mediu naţional Diferenţa CD A . .cantităţile de produse rezultate. G . . . . . . . . . antrepozitului fiscal . . . . . . . C . Strada . . . . . .consum propriu de materii prime. . . . Cod poştal . . . . . . . . . . . . . Cod accize . Localitatea . . judeţul/sectorul . . . .13. . . . Domiciliul fiscal . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . .D . . .stocul final .E . . . . . .P G Data .Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . D. .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . . . . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. . . H Diferenţa . . . .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . . . . . .E. .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . . . 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . 48. 2000 hl bere de 13 grade Plato. .

. . . . . care se consideră finite. . .cantităţile de produse rezultate. . . . . . . . . . . . . . G . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . . . . . . . . 7 (Anexa nr. . judeţul/sectorul .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . . . . . Domiciliul fiscal . . . Localitatea . . . . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . . . . . F. D . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. . . . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Se va avea în vedere data din raportul de primire. .Diferenţa . anul . . Cod poştal .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. stabilite după formula următoare: G = A + B + C .M. . . B . . . . 48. Nr. Data . . . . . . . . . . . . .Ieşiri fără accize . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . .Stoc final . . Cod accize . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. A . . . . .D .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . C . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi.Ieşiri cu accize . . LexNavigator(TM) .E. . . .E . . Strada . . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. al ţigărilor de foi.cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . . .cantităţile de produse eliberate în consum. . E .F.Copyright © UltraTech Group Pagina 56 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U.

. A . . . . F . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . 571 /2003 privind Codul fiscal. . . . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U.Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . . . . . . E . .E . . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . .E.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . anul . . . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . Strada . .cantităţile de produse rezultate. . . 8 (Anexa nr. . C . . B . . . . . .D . . . Localitatea . . . .. . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire..cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. . .F . . . . Domiciliul fiscal . . Cod poştal . . . . . . . . . . Nr. .Diferenţa . .. . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . E . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. Cod accize . . . . .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . .G Data . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. de la titlul VII din Legea nr. . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. . . . judeţul/sectorul . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . cu modificările şi completările ulterioare. D . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. G . . . . . . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. .ieşiri fără accize . . . LexNavigator(TM) . . .M. H .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . .

. . .. . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. C . .. . . . . . .F Data .. biocarburanţi. . . . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr.cantităţile de produse eliberate în consum. . .cantităţile de produse rezultate. . . . . . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice.Stoc final . . . .. . stabilite după formula următoare: G = A + B + C .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . . 9 (Anexa nr.. . . . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. LexNavigator(TM) . . . . . .. .. Ap . biocarburanţi. Conducătorul antrepozitului fiscal . . marcatori. autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . . . . . . . Etaj . . . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna .E.. . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . Scara . solvenţi.D . . . . . Sectorul . . . G . . . . D . .Intrări din alte surse.. . .. . solvenţi. Codul poştal . . . . . Localitatea . . . F . . .E . .. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec. Semnătura ANEXA Nr. . 52. Telefon/fax . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi. . . . . . . B ... .. . E . . . . . etc).cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize.Diferenţa . . ..1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . . . Sediul: Judeţul . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . anul . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . Strada ... . . Nr. . . .. . etc. . . . . . . . . ..Ieşiri cu accize . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . . .. . . Blocul . . .. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . ..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Ieşiri fără accize . marcatori. . . .

. . . . . Sectorul . ... . Localitatea . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .. .. . . . Semnătura şi ştampila . . . . . .M. . .... .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .. Cod produs U. . ... Nr. . .. .. . . . . . . Data TOTAL ANEXA Nr. Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . ... . . .. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . Cod produs U. . . Scara . . . . . .. .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . .. . .. . . . . .. anul. Codul poştal . Sediul: Judeţul . . Blocul . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . . . . . .. . . . Telefon/fax . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .. . . . .. . .. . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . . . . . . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . . .M. . . . . Ap . . . Etaj . . . . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . .. . . . .. 52. . . . . 10 (Anexa nr. . . . . . Strada .

. . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . Codul de Codul Denumirea Nr. .. . . . Ap .. . . . 53. . . . . . Strada . . . . . . . . . 11 (Anexa nr. . . . . . . .. . .. . Etaj . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . Sectorul .. Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . .. . . Strada . .. . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . Ap . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. Scara .. . . . . . . Scara . Localitatea .M.. . . . . ... Codul poştal . Sediul: Judeţul . .. . . . Telefon/fax .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Sediul: Judeţul . . . . . . . . . . . . . . Cod şi data produs U. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele .. . . . . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . ... . . . . . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .. . . . . . Data ANEXA Nr. . . .. . Semnătura şi ştampila . Data TOTAL ANEXA Nr. . . Etaj . . . . . .. . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . Telefon/fax . . .. .. Blocul . . . . . Nr. . Blocul . ... . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . . . 53. . . . . . . LexNavigator(TM) . . . 12 (Anexa nr. ... . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . . . . . . . . ..... . Localitatea . .. Codul poştal . .. .. Sectorul . . . . . Nr. . . . . . . . . .. pentru crt. . . . . . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . .. .. .. . . . . . . . . . . anul . . . . . .. . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .

NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . . . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. . .. . . . Sediul: Judeţul . . .. ANEXA Nr.. . . Localitatea . . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . Blocul . . .. . . . . Nr.Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . Ap . . anul . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . Sectorul . .. . . Etaj . . . anul . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . distribuitor Data Numele şi prenumele . Codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. LexNavigator(TM) . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . Cantitatea crt. . Scara . . . . . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . . . . .. . . . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . . .. . Strada . . . . . . . . . . . . . ..M. . .. . . . . . . . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . . .. Telefon/fax . . . . . .. . . ..

M.. 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr.Copyright © UltraTech Group Pagina 62 . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . Codul crt. .... . . Cod Nr. . . .. . .. produs U. Data LexNavigator(TM) ... .. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. . Semnătura şi ştampila .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful