Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

potrivit prevederilor art. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. independente. (2) din Codul fiscal. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. 3 din Codul fiscal. 26 din Codul fiscal. analitic distinct. analitic distinct. contribuabilii care. Astfel. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . înregistrată de către un contribuabilul care. Suma de 50. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. După punctul 76 se introduc două noi puncte." 6. pentru cadourile oferite de contribuabil. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . din punct de vedere organizatoric. . se recuperează.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. 26 alin. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. se impozitează suma de 50. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei.000 lei din suma brută de 200.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. 26 alin. În scopul aplicării prevederilor art. 762.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . suma de 200. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. La punctul 23. începând cu data de 1 februarie 2013. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct.31 ianuarie 2013 inclusiv. punctele 761 şi 762.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie . În cadrul cheltuielilor de protocol.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. de la data la care LexNavigator(TM) . 862. 26 din Codul fiscal. În situaţia în care suma de 50. concomitent cu deducerea acesteia.000 lei. Prin urmare." 4. la calculul profitului impozabil. în această perioadă. (4) din Codul fiscal. la care se efectuează ajustările fiscale. potrivit 193 lit. a fost plătitor de impozit pe profit. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. cu următorul cuprins: " 761. analitic distinct. deoarece o parte din rezervă este utilizată." 5. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. cheltuielile de protocol. b) pct. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. În scopul aplicării prevederilor art.

. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. (1) obţinute de persoanele juridice străine.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. (4) din Codul fiscal de către cumpărător. (4) din Codul fiscal. După punctul 974 se introduce un nou punct. (3) din Codul fiscal. 1126 din Codul fiscal. . punctul 975. cât şi impozitul pe profit trimestrial.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . (3) din Codul fiscal. declarat potrivit prevederilor art. şi se recuperează potrivit art. începând cu anul 2014. reţine. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. În sensul art." 8. 30 alin. . înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. în sensul celor 7 ani consecutivi. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [. potrivit art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 35." 7. . la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. în limita celor 7 ani consecutivi. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. reţinut potrivit prevederilor art. 30 alin. 30 alin. 35 din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. (1) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. 26 din Codul fiscal. 30 alin. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 30 alin. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial.] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. obligaţia de a calcula. Norme metodologice: 892. În aplicarea prevederilor art.31 decembrie 2013. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. . Perioada 1 februarie . pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. (1) din Codul fiscal. 30 alin. după caz.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. potrivit legii. potrivit legii. e). 271. (7) şi (9). (7) şi (9). În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. (11) lit. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. e) contribuabilii care transferă. potrivit legii.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii. conform proiectului întocmit potrivit legii. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. recalculat pentru fiecare sediu permanent. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. potrivit legii. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. divizării parţiale şi transferului de active. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. contribuabilii nou . potrivit legii. potrivit legii. b) în cazul divizării. conform proiectului întocmit potrivit legii. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . ca bază de determinare a plăţilor anticipate. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.

b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. 34 alin." B.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. După punctul 72 se introduce un nou punct. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor .înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. (2) . b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. în baza căruia se determină plăţile anticipate. Titlul III "Impozitul pe venit" 1.(3) din Codul fiscal. (11) .(3) din Codul fiscal. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente. 34 alin. sistemul de impozit pe profit anual. 34 alin. care aplică pe bază de opţiune. Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. (4) din Codul fiscal. potrivit legii. Norme metodologice: 975. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. impozitul pe profit pentru anul precedent.persoane juridice străine. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. şi anume: a) societăţile comerciale bancare . efectuate potrivit legii. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. (2) .Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. potrivit prevederilor art. punctul 73. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. potrivit prevederilor art. care aplică pe bază de opţiune. (7) şi (9). cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. potrivit prevederilor art. potrivit legii. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. sistemul de impozit pe profit anual. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. divizare. 34 alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. după caz. altele decât cele prevăzute la alin. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. din cadrul operaţiunilor de fuziune. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. (12).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . contribuabilul nou .

10. în vederea dezmembrării. în baza contractului de mandat. La punctul 68. literele n5) şi n6). . 3. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. . Norme metodologice: 73. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. primele. Punctele 9. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. 55. acordate potrivit legii." 2.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . indemnizaţiile. 42 [.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. premiile. LexNavigator(TM) . Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. 211 şi 401 se abrogă. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. precum şi suma din profitul net. . societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. în volum de maximum 20 mc/an. stabilite potrivit legii. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. precum şi la regiile autonome. indiferent de perioada la care se referă. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. după litera n4) se introduc două noi litere. d) indemnizaţia lunară brută. c) drepturile de soldă lunară. potrivit legii privind înfiinţarea. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 .

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. în ţară şi în străinătate. în consiliul de administraţie.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. . Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. . stabilite conform contractului individual de muncă. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. potrivit legii.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. pentru partea care depăşeşte de 2. f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. j) indemnizaţia administratorilor. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură." 4. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. în interesul serviciului. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. dobânzi acordate în legătură cu acestea. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. în interesul serviciului. j1) sume reprezentând salarii. în ţară şi în străinătate. [. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) . pentru partea care depăşeşte 2. diferenţe de salarii. punctele 872 . După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. potrivit legii. . care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere.878. precum şi în comisia de cenzori.

40 alin. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. Angajatorul. 40 alin. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. 873. a) şi alin. a) şi alin. (1) lit. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. (1) lit. (1) lit. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. (1) lit. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. la solicitarea autorităţii fiscale. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. (1) lit. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. a) şi alin. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. Contribuabilii prevăzuţi la art. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . 40 alin. 875. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. (1) lit. 40 alin. 874. a) şi alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. În această situaţie. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. a) şi alin. 40 alin. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. 40 alin. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie.

878.salariilor. După punctul 1111 se introduc două noi puncte. calculat LexNavigator(TM) .veniturile prevăzute la pct. 876.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 . Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. (1) lit.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. 68 litera n5). (2) din Codul fiscal. liniuţa a 3 . (1) lit.a. 40 alin. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. liniuţa a 5 .a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". aflate în derulare la 1 februarie 2013. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. a) şi alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. . La punctul 111 litera b). Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art." 7.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după liniuţa a 4 . b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit.a se introduce o nouă liniuţă. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art." 6. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. 40 alin." 5. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. diferenţelor de salarii. final. dreptul de impunere revine statului român. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. 57. cu următorul cuprins: ". 877. La punctul 111 litera b). angajatorul nu mai are obligaţia calculării. 40 alin. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. punctele 1112 şi 1113. a) şi alin. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate.

pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. Norme metodologice: 1112. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. diferenţe de salarii. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. 1113. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. În cazul sumelor plătite direct de către angajat. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. (4) revine organului fiscal competent. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. Veniturile reprezentând salarii. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. dobânzi acordate în legătură cu acestea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază. pentru fiecare contribuabil. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. şi următoarele: . (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. în limitele stabilite potrivit legii. unităţilor de cult. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . dobânzi acordate în legătură cu acestea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. conform legii. membru de sindicat." 8. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. . diferenţe de salarii. conform legii. cotizaţia sindicală plătită se deduce. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. (5) Obligaţia calculării. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. . astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. iar impozitul se calculează. (3). precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. precum şi pentru acordarea de burse private. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

uzufruct şi altele asemenea. La completarea declaraţiei. 126. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. a/al titlurilor de valoare cedate. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. terenurilor şi altora asemenea. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate. cu următorul cuprins: " 1352. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu următorul cuprins: " 1271. după caz. 1423. cu următorul cuprins: " 1422. punctul 1352." 9. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. garajelor. inclusiv a unor părţi din acestea. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti." 10. afişaj şi publicitate. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. utilizate în scop de reclamă. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit." 13. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . punctele 1422 şi 1423. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134. după caz. După punctul 1351 se introduce un nou punct. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. caselor de vacanţă. După punctul 127 se introduce un nou punct. După punctul 1421 se introduc două noi puncte.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. reţinut şi virat." 11." 12. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. înainte de operaţiune. punctul 1271.

(1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 . În cadrul grupei de produse vegetale . Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. b) exploatarea pepinierelor viticole. . (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Norme metodologice: 1491. punctele 1492 . A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. 1493. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. individual sau într-o formă de asociere. II «Venituri din activităţi independente». 73 din Codul fiscal.c) din Codul fiscal. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . inclusiv cele luate în arendă.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. a) . pomicole şi altele asemenea. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. (5) Veniturile definite la alin. II «Venituri din activităţi independente».14916. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. în stare naturală. c) creşterea şi exploatarea animalelor. pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. venitul net anual fiind determinat în sistem real. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. indiferent de forma de organizare a activităţii. cu următorul cuprins: " 1492. 71 alin. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. stabilite pe baza normelor de venit. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole." 14. din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. 71. VII titlul III din Codul fiscal. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. Pentru primele două capete nu se impozitează. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb). păsări de curte . la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal. albine . pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12. 2.002 lei Impozit = 44.Capre .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . lână.300 lei x 16% = 7.350 lei Impozit = 12.040.femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată.300 lei Impozit = 45. primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. . f) lupin.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . prepeliţe. curci.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. porci pentru îngrăşat .350 lei x 16% = 1. . 1494. c) bob.976 lei 1495. raţe. carne în LexNavigator(TM) . d) linte.002 lei x 16% = 7.248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.porci peste 35 de kg. bibilici. 3.Vaci .Bivoliţe . Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. piei crude. 4. gâşte.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44. b) fasole pentru boabe. inclusiv scroafele de reproducţie.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe. precum şi produsele de origine animală: lapte.totalitatea păsărilor din speciile găini. ovine şi caprine: . ouă.familii de albine. 5. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. vaci şi bivoliţe: . e) năut.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată.Oi .

nu conduce la ajustarea normelor de venit. indiferent de vârstă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în stare naturală. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. 1496. purcei). miei. B). Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. a animalelor şi a produselor de origine animală. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. ovine. 1493 lit. 1493 lit. 1497. II «Venituri din activităţi independente». Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. B). numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. precum şi altele asemenea. 73 din Codul fiscal. pomi şi vie. în conformitate cu prevederile art. bivoli. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. respectiv a venitului anual impozabil. B). suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. 1493 lit. venitul net anual fiind determinat în sistem real. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie.Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. bubaline. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. 1498. În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. caprine. berbeci. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. II «Venituri din activităţi independente». 72 din Codul fiscal. intervenite după data de 25 mai. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. tauri. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) .

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.5 ha până la 1. . 71 alin. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) .3 ha Nr. de capete/ Nr. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile. (2) Veniturile definite la art.5 ha până la 0. 1499.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .2 ha până la 1. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. 72.5 ha până la 0.Copyright © UltraTech Group .5 ha până la 0.

VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. g) din Codul fiscal.produse capturate din fauna sălbatică. 71 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. . 14912.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. 71 alin. după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. (2) din Codul fiscal. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. (2) din Codul fiscal. 14911. 42 lit. 72 alin. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. 71 alin. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct.produse culese din flora sălbatică. . în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. 73. pentru cele necultivate. IV al titlului III din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. b) contribuabilii arendatori. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . (2) din Codul fiscal. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) .

060 1.709 1. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).10 capete peste 10 capete 50 .50 de capete peste 50 de capete 6 . veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) .773 peste 2 capete 10 .488 697 1.5 ha peste 1. în situaţia în care acestea nu se cunosc. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.3 ha Norma de venit .500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.001 8.5 ha peste 0. Norme metodologice: 14912.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .5 ha peste 0. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.lei 449 458 3. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală. uzufructuari sau de alţi deţinători legali.100 de familii peste 100 de familii 100 . normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.385 11.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.483 4.5 ha peste 0. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.033 801 4.2 ha peste 1. înscrişi într-un document oficial. se atribuie proporţional cu cotele . până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.

74 alin. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. până la data de 25 mai a anului respectiv.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. 14913.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 72. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. Norme metodologice: 14914. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. . În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. pentru anul în curs. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. impozitul fiind final. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. după data de 25 mai. 71 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. 74. cât şi într-o formă de asociere. (3) Declaraţia prevăzută la alin.

a se introduce o nouă liniuţă." 18. 14915." 17.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 152. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. silvicultură şi piscicultură. prevăzute la art. liniuţa a 8 . Contribuabilii care încep o activitate independentă. la organul fiscal competent. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. pe fiecare sursă şi categorie de venit. venituri din silvicultură şi piscicultură. cu modificările şi completările ulterioare. altele decât cele prevăzute la pct. LexNavigator(TM) .h) şi art. 14916. 1/2000. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. 26 din Legea nr. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică.a. 73. 42 din Codul fiscal.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice." 16. Venitul net anual se determină de către contribuabil. cu următorul cuprins: ". au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile." 15. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice. din patrimoniul personal. La punctul 152. a) . c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. liniuţa a 12 .a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. pe fiecare sursă şi categorie de venit. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. pe fiecare sursă. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. 41 lit. după liniuţa a 11 . cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. (1) lit. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. a) şi alin. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. 87 5 alin. punctul 1851. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. cu următorul cuprins: " 1851. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. (2) lit. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. După punctul 185 se introduce un nou punct. a) şi pct. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. 2. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. 40 alin. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. contribuabilii prevăzuţi la art. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct." 24. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. potrivit legii. potrivit legii. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . pentru anul fiscal respectiv. potrivit legii. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881." 23. 878 pentru care LexNavigator(TM) . (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. pct. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. atât cele privind asociaţia. 873. cât şi cele privind asociaţii. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. contestaţii.

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. Punctele 2 şi 3 se abrogă. 59 alin. după caz." C. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 34 şi 35. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. 2. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. b) contractul de detaşare. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. după caz.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. 1121. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. 1121 lit. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. 1122. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (3) Pentru anul 2013. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. (4) O persoană juridică română care este nou . dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. prin excepţie de la prevederile art. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. 874 şi 877. dacă condiţia prevăzută la art. În acest caz.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . (2) În situaţiile prevăzute la pct.31 ianuarie 2013. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) .

au realizat venituri încadrate. societăţile de registru. societăţile de depozitare). începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii. consultanţei şi managementului. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). 1121 din Codul fiscal.000 euro şi 100. 6. care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice române care. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. între 65. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. cooperativele de credit etc). (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. Norme metodologice: 5.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . la data de 31 decembrie 2013. pentru anul respectiv. al pieţei de capital. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. pentru anul fiscal 2014. bursele de valori sau de mărfuri.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. societăţile de credit ipotecar. al pieţei de capital (de exemplu. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. societăţile de asigurare . nu sunt obligate să LexNavigator(TM) .înfiinţate în perioada 1 ianuarie . casele de schimb valutar. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 ." 3. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. Persoanele juridice române nou . b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu. 1121.31 ianuarie 2013 inclusiv. consultanţei şi managementului. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. prin echivalare în lei. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. la data de 31 decembrie 2012.reasigurare). societăţile de servicii de investiţii financiare. c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc.

în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.Copyright © UltraTech Group Pagina 28 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. Punctul 3 se abrogă.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013.începând cu 1 februarie 2013.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art." 4. 2. potrivit Codului de procedură fiscală. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. 1121 din Codul fiscal. pentru anul fiscal 2014. punctul 31.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . începând cu 1 februarie 2013. Norme metodologice: LexNavigator(TM) . veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. cu respectarea termenului legal.000 euro. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. înregistrate: .000 euro Art. După punctul 3 se introduce un nou punct. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. (3). 1127 din Codul fiscal. 1122 alin. Norme metodologice: 11. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. (5) şi (7). contribuabilul va comunica. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. Pentru anul 2013. În situaţia în care.000 euro. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni.Prin excepţie de la prevederile art. 12. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. ." D. în cursul anului fiscal. 112 7 din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. 1122 alin. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. acest sistem de impunere. la data de 31 decembrie 2013. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. limita de 65.începând cu 1 ianuarie 2013. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. 1126 .000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. servicii de consultanţă în orice domeniu. în lei. Punctul 81 se abrogă. . 115 alin. (2). ingineri. potrivit art. impozitul pe LexNavigator(TM) . respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile. 115 alin. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. punctele 82 . fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române. La punctul 8.84. p). Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator. auditori. 70. . la bugetul de stat." 4. . 5. servicii de marketing." 3.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. 116. notari. aşa cum sunt enumerate la art. (3) Prin derogare de la alin. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. se reţine şi se plăteşte. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu.[ . potrivit art. (4) Impozitul se calculează. Impozitul se calculează. c). 115. (1) lit. arhitecţi. 115 alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. servicii de asistenţă tehnică. a) . servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . e) şi g) din Codul fiscal. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. k) şi l). În cazul dividendelor distribuite. (1) lit. (1) lit.g). 57. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. prevăzute la art. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. contabili. b) abrogată.

Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. pentru veniturile prevăzute la art. se aplică o cotă de impozit de 50%.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României.g). certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. dobânzile la creditele intragrup. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. 31/1990. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. conturilor escrow. Norme metodologice: 82. la depozitele la termen. cum ar fi dobânzile la credite. cu modificările şi completările ulterioare. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. 84. 31/1990 privind societăţile comerciale. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. reglementate de Legea nr. indiferent de data constituirii raportului juridic. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. la depozitele la termen.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. 116 alin. 115 alin. Începând cu data de 1 februarie 2013. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. se aplică o cotă de impozit de 50%. c1) din Codul fiscal. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. În sensul art. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Începând cu data de 1 februarie 2013." LexNavigator(TM) . conturilor escrow. republicată. 83. reglementate de Legea nr. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. a) . plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. (1) lit." 6. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. (2) lit. dobânzile la creditele intragrup. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. cum ar fi dobânzile la credite.

b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. (1) lit. .] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. după caz. La punctul 6 alineatul (10).. la cerere. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7. tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. însoţite de o traducere autorizată în limba română. din oficiu sau. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. [ . [. La punctul 13.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. din oficiu sau. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. exclusiv TVA.." E. (7). exclusiv TVA. (7). în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. după caz. . Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. după caz. organele fiscale competente. b). la cerere. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene. (1). în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4. La punctul 4. b) anulează. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. (1)." 2. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.

g) din Codul fiscal. şi la art. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. b). cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. sunt ori devin parte din bunul imobil.[ .. 134 2 alin. 153 alin. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. 153." 3. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. şi colectează taxa. .Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . La punctul 144." 4.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. după instalare sau asamblare. La punctul 14 alineatul (2). care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. Baza impozabilă. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. (2) lit. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. 1342 alin. potrivit art. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care." 5. a). După punctul 151 se introduce un nou punct. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . care au emis facturi sau au încasat avansuri. mijlocul de transport este decisiv. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. (9) lit. 1342 alin. 155 alin. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. [. (7).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. (2). . inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 134. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. Norme metodologice: 152. 152 din Codul fiscal. punctul 152.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. 152. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare. 1342 alin. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. . Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art.. (2) lit. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. care constituie livrare de bunuri cu plată.

pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. 148 şi 149 din Codul fiscal. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. 138 din Codul fiscal. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. [. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. (9) din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art." 7. a) şi alin. 159 alin. potrivit art. conform prevederilor art. 1342 alin. d) LexNavigator(TM) . (3) lit. 152 din Codul fiscal. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art.250. 1563 alin. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului." 6. (6) lit. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. alineatul (4).Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . b) din Codul fiscal... (9) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 1563 alin. 148 şi 149 din Codul fiscal. (9) lit. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. 153 din Codul fiscal. 153 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct.000 lei prevăzut la art. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. 20 alin. g) din Codul fiscal. 132 şi 133 din Codul fiscal. La punctul 161. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. 1342 alin. (1) lit. 153 din Codul fiscal. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. precum şi rândurile de regularizări aferente. conform prevederilor art.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. La punctul 162.

atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. (2) din Codul fiscal. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. 141 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. (19) lit. 1342 alin. precum şi funcţii ale organismului uman. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. La punctul 18. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . La punctul 18. (6) din Codul fiscal. 128 alin. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. 1342 alin. inclusiv. 10. 155 alin. acest dispozitiv poate fi intern. (2). Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. (11) din Codul fiscal. c) din Codul fiscal. (1) lit. 137 alin. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică." 11. a) . 138 lit." 9. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. în condiţiile prevăzute la art. baza de impozitare este zero. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. p) din Codul fiscal. extern sau atât intern. se aplică corespunzător prevederile art. de la beneficiari persoane juridice. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii." 8. 1342 alin. alineatul (10). cât şi extern. (2) lit. La punctul 23. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. (6) lit. b) din Codul fiscal. La punctul 20 alineatul (21). (1) lit. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. 1342 alin. În situaţia prevăzută la art. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. după alineatul (9) se introduce un nou alineat. în sensul art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare.c) şi e) din Codul fiscal. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. persoane fizice autorizate.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii." 12. (11) din Codul fiscal. d) din Codul fiscal. La punctul 24 alineatul (2). 11 alin. 140 alin. 137 alin. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art.

152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. La punctul 251. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. 61 alin. respectiv protejarea. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . menţinerea sau refacerea sănătăţii. care nu depind de voinţa sa. 2. (5) (7). La punctul 43 alineatul (2). 145 alin. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică. în afara Comunităţii. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. precum vânzarea de manuale şcolare. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea. (10) . persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor." 15. fără efectuarea de examinări medicale.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 . litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru.(12) şi pct." 13. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. 153 din Codul fiscal. 145 alin. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. din motive obiective.. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV." 14. cum sunt: 1. La punctul 45. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. în vederea soluţionării unor litigii. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. (2) din Codul fiscal. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. 141 alin. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. 62 alin. [. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta.. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. (1) lit.

45.257/11 Gran Via Moineşti. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile.147 din Codul fiscal. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. cum ar fi. 153 alin. 152 din Codul fiscal. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. 145 alin. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. (11). 153 alin. 145 . potrivit art. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. republicată. (11) şi (12) din Codul fiscal. alineatele (14) şi (15). alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. 145 .Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. 1563 alin. cu modificările şi completările ulterioare. dacă face dovada intenţiei. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. (9) lit. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. g) din Codul fiscal. (11) şi (12) din Codul fiscal. potrivit art." 18. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. (11). La punctul 45. La punctul 49. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.e) din Codul fiscal. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. poate cere. după caz. (9) lit. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. a) . taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii." 16. informaţii suplimentare. confirmată cu elemente obiective. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. (9) lit. pe cale electronică. după alineatul (13) se introduc două noi alineate. de exemplu. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. 155 alin. întrun decont ulterior. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . 145 alin. La punctul 46. la data plăţii. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. după caz. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 17.

În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate." 21. în original ori în copie. inclusiv bunurile furate. se efectuează ajustarea taxei. 61 şi 62. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. 152 din Codul fiscal. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. se pot solicita alte informaţii suplimentare.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . plafoanele prevăzute la alin. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. LexNavigator(TM) . Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. conform art. a) din Codul fiscal." 20." 19. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. alineatul (6 1). (11) nu se aplică. 148 alin. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. 148 alin. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. (21). activelor corporale fixe în curs de execuţie. La punctul 53. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. (2) din Codul fiscal. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. altele decât bunurile de capital. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. 149 din Codul fiscal.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. care se reziliază. (7). (7) din Codul fiscal. după caz. într-un decont de taxă ulterior. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după alineatul (6) se introduce un nou alineat. 153 din Codul fiscal. constatate pe bază de inventariere. alineatul (9) se abrogă. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art." 22. Dacă este necesar. În acest caz. La punctul 53.. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. prevăzut la art. La punctul 53. 152 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. La punctul 53 alineatul (6). persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. (1) lit. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe.

128 alin. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%." 25. a) din Codul fiscal. Faţă de ajustarea prevăzută la art. alineatul (3 1). 149 alin. La punctul 54. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. (5) din Codul fiscal. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. fabricarea. (13) din Codul fiscal. (4) şi (5) din Codul fiscal. (8). (4) lit. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. (2) din Codul fiscal. Dacă taxa aferentă achiziţiei. pe durata întregii perioade de ajustare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . conform procedurii descrise la art. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. 149 alin. 149 alin." 24. Demolarea unor construcţii. 149 alin. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. taxa se ajustează conform prevederilor alin. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. 149 alin. 149 alin. fabricarea. (1) lit. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. 147 alin. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . (4) lit. a) din Codul fiscal. 147 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. (8) din Codul fiscal. La punctul 54 alineatul (9). 128 alin. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . (11) sau (12). construcţia. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. (1) lit. 149 alin. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. La punctul 54. fabricării. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. construcţia. construcţiei. (4) lit. b) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. care se reziliază. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. (1) din Codul fiscal. Ajustările de taxă realizate conform art. (17) şi alin.. a). (4) din Codul fiscal. La punctul 61 alineatul (9). corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului." 26. Persoana impozabilă nestabilită în România.257/11 Gran Via Moineşti. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. (4) lit. Persoana impozabilă nestabilită în România. 1342 alin. 153 alin. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . (2) din Codul fiscal. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. (4) lit. c) din Codul fiscal. 53 alin. (6) lit. (18) lit. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. confirmată cu elemente obiective. (7) şi ale pct. constatate pe bază de inventariere. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. care s-a înregistrat prin opţiune conform art. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. (3) . c) se efectuează potrivit art. (6). (4) sau (5) din Codul fiscal. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. c) şi art. 149 din Codul fiscal. 149 alin. 152 alin." 28. 152 alin. prevăzută la alin.] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 153 alin.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. 54 alin. La punctul 66. de exemplu.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . 153 alin. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. [. 128 alin. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 148 din Codul fiscal. Prevederile art. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. (4) sau (5) din Codul fiscal. se realizează potrivit prevederilor art. 128 alin. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. pentru serviciile neutilizate. 153 alin. prin anularea taxei deductibile.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. cum ar fi. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. (4) sau (5) din Codul fiscal. care s-a înregistrat conform art. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România.." 27. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. La punctul 61.

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia." 32. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. (1). (4) şi (5) din Codul fiscal. indiferent de perioada fiscală utilizată. La punctul 82. (5) În scopul aplicării prevederilor art. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. (5) lit." 30. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea.(5). organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . La punctul 801. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi. conform art. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA." 29. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. în sensul pct. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. în cursul anului de referinţă. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. 1563 alin. după caz. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. 1563 alin. achiziţiile efectuate din ţară. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. (4) În scopul aplicării prevederilor art. 155 alin. a) . Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. (24) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare. (4) şi (5) din Codul fiscal. 46 alin. La punctul 78. (5) lit. 1563 alin. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. alineatele (3) . Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. La punctul 79.e).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. (5). Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. În cazul informaţiei de la alin. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor." 31. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării.

(1) Operatorul economic .persoană fizică sau juridică autorizată -. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . La punctul 31. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. 207 lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi.c) din Codul fiscal. La punctul 302. cu respectarea condiţiilor de mediu. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. operatorul economic aflat în situaţia de la alin." 2. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective. La punctul 302. cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii.(105). obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. 207 lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. a) . operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele." F. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. alineatul (15). poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective." 3. în exercitarea activităţii acestuia. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. d) şi e) din Codul fiscal. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . 101. 159 alin. alineatele (101) . În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. valoarea accizelor plătite. (1) lit. (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor. locul în care produsele urmează a fi distruse.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.

line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. (2) lit." 9. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. La punctul 31. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. 20616 alin.(16). după litera d) se introduce o nouă literă. alineatele (14) . alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on ." 5. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. La punctul 82. cantitatea de produse energetice achiziţionată. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. (16) Pentru produsele prevăzute la art." 4. litera e). d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. se aplică procedura prevăzută la pct. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. (15) Pentru produsele prevăzute la art. La punctul 82. 100. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. 98. c) procesul . cantitatea utilizată/comercializată. La punctul 82. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. alineatul (5) se abrogă. cantitatea de produse finite realizate. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. 207 lit. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. 98 subpct. La punctul 82 alineatul (9). b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. 6. se aplică procedura prevăzută la pct. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. se aplică procedura prevăzută la pct. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. 98. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 78.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice. 20616 alin. (2) lit. lunar. 207 lit." 8.3. 98 subpct. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate.verbal de distrugere. cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . alineatul (2 1).2. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . 207 lit. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă." 7.

c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. după caz.Copyright © UltraTech Group Pagina 43 .(8). să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. după litera d) se introduce o nouă literă. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. La punctul 88. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea.mici distilerii .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 13. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. (3) . mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată. 35. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. (3) Pentru aromele alimentare. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. în cazul antrepozitelor fiscale . accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin. La punctul 82 alineatul (23). În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. extractele şi concentratele alcoolice. La punctul 85." 10. alineatele (1) . precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute.care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele." 11. 206 45 din Codul fiscal." 12. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . revocarea sau anularea autorizaţiei.(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101. litera e). operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. (2) al art. La punctul 101.

şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. La punctul 108. alineatul (11 1). alineatul (25 1).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar." 17. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. 207 lit. 1 şi nr. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. În cazul admiterii cererii. altele decât bere şi vinuri. La punctul 105. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal." 18. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. după alineatul (11) se introduce un nou alineat. La punctul 111.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». În situaţiile de scutire indirectă. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. La punctul 111. 2 la titlul VII . alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) ." 15. prevăzute la art. pentru berea şi băuturile fermentate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. d) şi e) din Codul fiscal. (25). scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului." 14. La punctul 108. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit." 16. după alineatul (25) se introduce un nou alineat. în totalitate sau în parte. ori de respingere a cererii de restituire. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat.

alineatul (16). până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. La punctul 111 alineatul (44). (19).line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis.line. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. alineatul (21). trimestrial." 19. după alineatul (15) se introduce un nou alineat.7.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . La punctul 113 subpunctul 113. care va cuprinde informaţii. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin.1. La punctul 115. cantitatea de produse achiziţionată." 21." 22. după alineatul (2) se introduce un nou alineat.3. La punctul 113 subpunctul 113. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. după caz. (20)." 23.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. 35. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea. autorităţii vamale teritoriale. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import. La punctul 113 subpunctul 113. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. cantitatea de produse achiziţionată. 35. cantitatea utilizată.1. declaraţia vamală de import. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . cu privire la: furnizorul de produse energetice. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . care va cuprinde informaţii. după caz. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin." 20. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. lunar. b) dovada plăţii accizelor către furnizor.

.48. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. 49. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. . 52. după caz. G. . (1) lit.35.5. . 1 . altele decât bere şi vinuri. 53." 25.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . m) din Codul fiscal. Norme metodologice: 6. La punctul 120 subpunctul 120. . 53.2. Anexele nr. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. care nu se încadrează la art. (1) lit.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri. raportată la cele 12 luni ale anului. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale." 24. 29621 alin. sau valoarea anuală a normei de venit.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%. Punctul 31 se abrogă.13. 2964.1. pentru partea care depăşeşte limita a de 2. 35.1.1 .(1) [. antrepozite libere sau zone libere." 2. alineatul (5). Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. punctele 33 . 29622 [. în ţară şi în străinătate.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art." LexNavigator(TM) . dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 48. 47. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. 52. 3. în interesul serviciului. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. a) . care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. după alineatul (4) se introduce un nou alineat. 207 lit. 2964 alin. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale.1. După punctul 32 se introduc trei noi puncte. d) şi e) din Codul fiscal.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.

(1) lit. 571/2003 privind Codul fiscal. g) şi h) din Codul fiscal. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. . . cu modificările şi completările ulterioare. III.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 29621 alin. . care au realizat un venit lunar sub acest nivel. a) . după încheierea anului fiscal. după depunerea declaraţiilor fiscale. 296 22 alin. 29622 [. în anul următor. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) .e) din Codul fiscal. în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. 52 alin. se efectuează de către organul fiscal competent. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. f) . (5) şi (6) se face de către organul fiscal. Codul fiscal: Art. Codul fiscal: Art. pentru persoanele prevăzute la art.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. în lunile în care persoanele prevăzute la art. (1) lit. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. 29621 alin.c). În cazul persoanelor prevăzute la art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. (1) lit. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. (1) lit.c) din Codul fiscal. se efectuează de către organul fiscal competent. 29624 [. Norme metodologice: 35. a) . pe baza declaraţiilor fiscale." Art. după depunerea declaraţiilor fiscale. în anul următor.Formularul prevăzut la pct.h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. Partea I. II. Norme metodologice 34. Art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. (1) lit. 29621 alin. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 29621 alin. (1) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. se efectuează de către organul fiscal competent. 52 alin. în anul următor. după depunerea declaraţiilor fiscale. . a) . baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. . 44/2004. .Copyright © UltraTech Group Pagina 47 . în cazul persoanelor prevăzute la art. a prezentei hotărâri.

. . . . . . . . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . . . . . . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . ministrul finanţelor publice. . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . . . . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . . . . . . . ANEXA Nr. . . ANEXA Nr. 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. . . . . anul . . publicată în Monitorul Oficial al României. 84. anul . . cu modificările şi completările ulterioare. anul .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . LexNavigator(TM) . Daniel Constantin p. .ministru. George Ciamba. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . nr. . . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . anul . . 6 martie 2013. anul . . . . . . . . . . ANEXA Nr. .MINISTRU VICTOR . . . . . . Partea I. . . . . Elena Dumitru. . . . . . . 571/2003 privind Codul fiscal. . .Hotărârea Guvernului nr. . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . Partea I. anul . . atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. anul . . . atribuit de autoritatea din România. ANEXA Nr. . . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . . secretar de stat Bucureşti. . . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . . . . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . . . fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . . . . . . . . . . păduri şi piscicultură. . 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . ANEXA Nr. . Art. . . . . . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Lucia Ana Varga p. 112 din 6 februarie 2004. . .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . . . . . 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . IV. . . ANEXA Nr. . . . Ministrul afacerilor externe. . . SUMAR: ANEXA Nr. . se va republica în Monitorul Oficial al României. anul . Nr. . . PRIM . .

. . . . . . lit . . Cod poştal . . 1 (Anexa nr. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. . .. . . . . . . . . . . . lit . cf. . . Nr . Strada . . . . . cf. . . . ANEXA Nr. . . . . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . . . . . . . . . . . . . Etaj .. . . . . ANEXA Nr. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . anul . . . (9) Se va menţiona V . . . .produse în vrac sau I . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . anul . . . . Bloc . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . anul . . . Cod utilizator punct de lucru . . . . . . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . art. . . . . Domiciliul fiscal . . . . . . . . . . art. . . . . . . . .. . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . . Cod fiscal autorizaţie . . . .. . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . .alin . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . . . . . . Localitatea . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna .autorizaţie nr . ANEXA Nr. . Ap . . . . art. . . . . . . . . . . . . . anul . . Scara . cf. . .. . . . . . . Cod fiscal . . . . . . . . . LexNavigator(TM) . .alin . lit . . . . . . . . . . . . . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . . . 1... . . . . .Îmbuteliat. . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. . .nr .nr . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . . . . . . 2. . . 3. . . . . . . . . anul. . . . . . . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . . . . . alin . . . . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . /judeţul/sector . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . anul . . . .

(51) . (46)... (29).. . LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. 20658 din Codul fiscal.stoc la sfârşitul lunii.. . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal . RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului .cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize.. . . . ..Îmbuteliat. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . art. Semnătura şi ştampila operatorului .cantitate expediată . (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf.bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V . . Data ANEXA Nr. . .Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare .Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. LexNavigator(TM) . . .. 3.Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . . . . 20658 din Codul fiscal.. .. . (25). art. . (47) .. . . . 4.. 2 (Anexa nr. Cod accize/Cod identificare fiscală . (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. .produse în vrac sau I ... .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2.. Numele şi prenumele ... EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale. . (2 7).. .. (30) . . .

. . . . . . . Domiciliul fiscal . . . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . . . . Nr . . . . .. .. . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . . . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. Cod poştal . . . /judeţul/sector . . . . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . DI. RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. Ap . . . .E. . . . . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . . pentru livrări se va înscrie "L". . . . judeţul/sectorul . . . Semnătura şi ştampila operatorului . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . .. . . . . Nr . .. . . . factura. . . . . . . . . . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . . . . . . . . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. Strada . . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . .. Scara . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . . . .M. . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . .. . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . . . . .bil citate nr. Cod accize . . . . Strada . . . . . Cod poştal . . . . . . . . . . . . .. . . . . Etaj . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .. Data ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . . . . .. 48. . . . . . . . Localitatea . . . anul . . . . . . . . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . . . . . 3 (Anexa nr. . . . . . Bloc . . . . . .

. (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. . în perioada de raportare. Datele aferente (A). .M. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. . . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U. . (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. . (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. (C). Produse în curs de fabricaţie Cod NC U. . (B).ieşiri . după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III. . anul . .Copyright © UltraTech Group Pagina 52 . . Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U.E. . . cu două zecimale. I. . aferente perioadei de raportare.E. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . . Diferenţa (G) = A + B + C .utilizat .E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări . .stoc final LexNavigator(TM) . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe.D .stoc final E=A+B-C-D II.

.M. . . .Diferenţa . . . . . . . I.stoc final (E = A + B . . C . . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. . . . . . . B .E.cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . . . . . . 48. . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. judeţul/sectorul . . . . . . .D) II. . . . . . E . Cod accize . . . . Cod poştal . . . . . Import produs U. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . Conducătorul antrepozitului fiscal . anul . . . Domiciliul fiscal . . . . . . .cantităţile de produse rezultate. .utilizări . . Nr . . . . . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . .M. . .traţie A . . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . . . .traţie . . . . . D .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . . Strada . . . . . . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. Localitatea . . . . . .C .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate .Stoc. . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . 4 (Anexa nr. . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . .

. . .stocul final . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . . . . . C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . Export (E) naţional A .M. . . .cantităţile de produse rezultate. B .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . .Ieşiri cu accize . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . Cod accize . . . . . Strada . Nr . F . . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . . . . 48. Kilograme % extract sec . . E . . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. Domiciliul fiscal . I. G . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. . . .Direrenţa . . . .E. . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. . . . . . Localitatea . .F Data . . . D . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . . . . .E .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . anul .cantităţile de produse eliberate pentru consum. . . Cod poştal . stabilite după formula următoare: G = A +B + C .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . . . 5 (Anexa nr. . . . .D . . . . . . . ieşiri fără accize . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei.3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . .

.E . .stocul final . . . . . . . în scopul realizării produsului finit. . . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. . Localitatea . . . . . .consum propriu de materii prime. . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . .33 F. . . . . . . .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . . . . . . . . .Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . . . . . . . . B . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. antrepozitului fiscal . . Export mediu naţional Diferenţa CD A .cantităţile de produse rezultate. . . . . . . . . . .E.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. . Domiciliul fiscal . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . G .cantităţile de bere intrate în antrepozit.cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . 48. . Nr . .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . D. . . Strada .13. . 6 (Anexa nr. . . se va înscrie gradul mediu ponderat. C . . . . 2000 hl bere de 13 grade Plato. Cod poştal . . . . . . . . H Diferenţa . . . LexNavigator(TM) . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. . . .D . .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .P G Data . 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . anul . . . Cod accize . .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . . . judeţul/sectorul . . .

. . . . . . . . . . . . . . . anul . . . .M. . . . . LexNavigator(TM) . 48. . Data . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .F. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. . Strada . . . . . judeţul/sectorul . . . D . . . . . . . G . . . F. . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. . .D . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . B . .cantităţile de produse rezultate. .E.5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . E . . Domiciliul fiscal . Cod accize . . . . . . . . C . . Cod poştal . . care se consideră finite. . . Localitatea . . .Ieşiri cu accize . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . . . . . . . .Ieşiri fără accize . .E . .Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . . . . . . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. al ţigărilor de foi. .Stoc final . . .Diferenţa . . Nr. .cantităţile de produse eliberate în consum. . . 7 (Anexa nr. A . .

. . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . de la titlul VII din Legea nr. . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. .ieşiri fără accize . . . . . anul . A . . . . . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. Domiciliul fiscal . . E . . . . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . LexNavigator(TM) . . . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . . . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. 571 /2003 privind Codul fiscal. . . . . . Strada . Nr. . . .E .cantităţile de produse rezultate. Cod poştal . . . . . . .E. . E . . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.. C . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 .G Data . . . . . . B . . cu modificările şi completările ulterioare. . . . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. F . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U.Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.. . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . .M.Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . judeţul/sectorul . 8 (Anexa nr. . . . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . . . D . . . Localitatea . . . . . . .D .F . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . Cod accize . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. G . . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr.. . . . . .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. .Diferenţa . . . . . H . .

.Ieşiri cu accize . . Sediul: Judeţul .. . .. . . . . .F Data .. . . . . . . . marcatori. solvenţi. .. Localitatea .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize. LexNavigator(TM) .E. . Codul poştal . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec.. . . . Scara . . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . . . .D . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. Sectorul . C . . biocarburanţi. . . . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice.. G . . . . . . Blocul . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . ...1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . . . . .Intrări din alte surse. .. . . anul . . .Stoc final . 52. Semnătura ANEXA Nr.. . .. . . . . . .. . Etaj . .. . Se va avea în vedere data din raportul de primire. 9 (Anexa nr. E . . . . . . . . biocarburanţi. . ... . . . Strada . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi.. .Diferenţa . . . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. . . F . B . . .. .E . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . Telefon/fax . marcatori. .. .. Nr. . . .cantităţile de produse rezultate. . . .. D . . . . . .. .. etc). . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . solvenţi. . .cantităţile de produse eliberate în consum. . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . etc. Ap .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. .Ieşiri fără accize . .

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . .. Codul Numărul Codul de Numărul crt. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . . . . . . . . . . .. . . . Cod produs U. Codul poştal .. .. . . . . ... .. .. . . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . .. Etaj . .. . .. . anul. . . . ... . Blocul . . . . . . . . . .. Localitatea . . . . . Ap .. . Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . . . . . . . Cod produs U.. . 10 (Anexa nr. . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . Scara . . . Nr. . . . . . . . .. . Strada . Telefon/fax . . . . .. . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .. . . . . . .. . .. . . . . . Semnătura şi ştampila . . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . .M. . . . . . . . . . .. .M. Sediul: Judeţul . . . .. . . . . . . . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . 52. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . Sectorul . .. . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .. . . .

. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . Localitatea . Strada . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . Sectorul .. .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . . . 53. Ap . Semnătura şi ştampila . . Cod şi data produs U..Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele .. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . Scara . Sectorul . . . .. .... . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . .. . . . Telefon/fax . ... . .. . . . . . . Nr. .. . .M. .. .. . . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . . 11 (Anexa nr.. . . . . . . . . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna .. . . Codul poştal . . . .. . 12 (Anexa nr. . . . . . . . Localitatea .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . anul . . Data ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . Blocul .. pentru crt. . . Sediul: Judeţul . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . .. Codul poştal . . . Sediul: Judeţul . .. LexNavigator(TM) . .. . Strada . Etaj . . . . . . . . .. . ... .. Etaj . . . Scara . . . . . . . ..1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . .. .. Nr. . . .. . . Data TOTAL ANEXA Nr. . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . . Ap . . . . . . . . . . . 53. . . Codul de Codul Denumirea Nr. . . . Telefon/fax . Blocul . . . .

. . . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . . . . . . . . .. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . .. distribuitor Data Numele şi prenumele . . . . . . . LexNavigator(TM) . Scara . . . . . . anul . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . . . Semnătura şi ştampila . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . Sediul: Judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . . . .. . . .. . . .. anul . . . . . . . Cantitatea crt. . . . Etaj . . . . . . Telefon/fax . . . . . ... . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . Blocul . .. .. . . . ... . .. . . . . . . . . Ap . . Codul poştal . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . . . . . . . . Strada . .. . . . Nr. . . . .M. . . . . . . Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. ANEXA Nr.. . . . . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. . . . .. . . . . . . Localitatea . . Sectorul . .

. ... . . 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . ... ..M. . . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr. .. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Codul crt.Copyright © UltraTech Group Pagina 62 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. Cod Nr. . Semnătura şi ştampila . . . .. Data LexNavigator(TM) . . Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr.. . . .. . produs U.