P. 1
HG 84 - 2013

HG 84 - 2013

|Views: 138|Likes:
Published by alextzzu
HG 84 - 2013
HG 84 - 2013

More info:

Published by: alextzzu on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. din punct de vedere organizatoric. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . După punctul 76 se introduc două noi puncte. suma de 200. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . la care se efectuează ajustările fiscale. deoarece o parte din rezervă este utilizată.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. pentru cadourile oferite de contribuabil. cu următorul cuprins: " 761. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. În situaţia în care suma de 50. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi. analitic distinct. 3 din Codul fiscal." 6. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. 26 din Codul fiscal. independente.000 lei din suma brută de 200.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat." 4. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . (4) din Codul fiscal. se impozitează suma de 50. b) pct. 26 alin. La punctul 23. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. potrivit 193 lit. cheltuielile de protocol. potrivit prevederilor art.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie . . analitic distinct. concomitent cu deducerea acesteia. punctele 761 şi 762.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat. a fost plătitor de impozit pe profit. analitic distinct. În cadrul cheltuielilor de protocol. 26 din Codul fiscal. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat. 762.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. la calculul profitului impozabil. 26 alin. (2) din Codul fiscal.000 lei. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. În scopul aplicării prevederilor art. de la data la care LexNavigator(TM) . Astfel. Suma de 50." 5. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. în această perioadă. înregistrată de către un contribuabilul care. Prin urmare. se recuperează. În scopul aplicării prevederilor art. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace.31 ianuarie 2013 inclusiv. contribuabilii care. 862. începând cu data de 1 februarie 2013. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. 30 alin. începând cu anul 2014. După punctul 974 se introduce un nou punct. reţine. (1) din Codul fiscal. în limita celor 7 ani consecutivi." 8. cât şi impozitul pe profit trimestrial. În aplicarea prevederilor art. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) . (1) din Codul fiscal. (3) din Codul fiscal. (4) din Codul fiscal de către cumpărător.31 decembrie 2013. reţinut potrivit prevederilor art. şi se recuperează potrivit art. (3) din Codul fiscal. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. 30 alin. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. . Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [. Perioada 1 februarie . în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie . În sensul art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. 30 alin. 30 alin. după caz. potrivit art. 26 din Codul fiscal. . (4) din Codul fiscal. obligaţia de a calcula. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. în sensul celor 7 ani consecutivi. . 35. 1126 din Codul fiscal. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei." 7. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . 30 alin. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. Norme metodologice: 892. declarat potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal. punctul 975. (1) obţinute de persoanele juridice străine. 30 alin. 30 alin. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . .] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin.

divizării parţiale şi transferului de active. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. 271. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. potrivit legii. recalculat pentru fiecare sediu permanent. (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. e) contribuabilii care transferă. contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii. conform proiectului întocmit potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. (7) şi (9). potrivit legii. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. conform proiectului întocmit potrivit legii. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. (7) şi (9). proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. potrivit legii. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit legii. b) în cazul divizării.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. (11) lit. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. e). aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. contribuabilii nou . În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. altele decât cele prevăzute la alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) . contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. potrivit legii. impozitul pe profit pentru anul precedent.persoane juridice străine. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. efectuate potrivit legii. potrivit prevederilor art. Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. (2) . (11) . (2) . care aplică pe bază de opţiune. 34 alin. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. 34 alin. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. punctul 73.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. şi anume: a) societăţile comerciale bancare . în baza căruia se determină plăţile anticipate. potrivit prevederilor art. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. sistemul de impozit pe profit anual. b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (4) din Codul fiscal.persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. Norme metodologice: 975.(3) din Codul fiscal. Titlul III "Impozitul pe venit" 1. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. care aplică pe bază de opţiune. 34 alin. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte.(3) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit prevederilor art. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente.Copyright © UltraTech Group Pagina 7 .(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. divizare. din cadrul operaţiunilor de fuziune. sistemul de impozit pe profit anual. 34 alin. potrivit legii." B. (7) şi (9). contribuabilul nou . (12). După punctul 72 se introduce un nou punct. după caz.

care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. 211 şi 401 se abrogă. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. 3. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 .(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. LexNavigator(TM) . 10." 2. Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art. precum şi la regiile autonome. premiile. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale. c) drepturile de soldă lunară. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă. în vederea dezmembrării.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal. în baza contractului de mandat. primele. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. precum şi suma din profitul net. . Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. acordate potrivit legii. d) indemnizaţia lunară brută. indiferent de perioada la care se referă. Norme metodologice: 73. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. . Punctele 9. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. literele n5) şi n6). după litera n4) se introduc două noi litere.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 42 [. La punctul 68. indemnizaţiile. în volum de maximum 20 mc/an. 55. stabilite potrivit legii. potrivit legii privind înfiinţarea.

] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. diferenţe de salarii. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. . precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. în interesul serviciului. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit legii. în ţară şi în străinătate.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. pentru partea care depăşeşte 2. în consiliul de administraţie. j) indemnizaţia administratorilor. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice." 4. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.878.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. potrivit legii. stabilite conform contractului individual de muncă. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. în interesul serviciului. precum şi în comisia de cenzori. k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. . f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. . precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. pentru partea care depăşeşte de 2. în ţară şi în străinătate. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. dobânzi acordate în legătură cu acestea. j1) sume reprezentând salarii. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . [. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite. punctele 872 . .

la solicitarea autorităţii fiscale. În această situaţie. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. 40 alin. 40 alin. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. (1) lit. a) şi alin. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . a) şi alin. prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . Contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. a) şi alin. 40 alin. (1) lit. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. 874. 40 alin. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. a) şi alin. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 873. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. a) şi alin. 875. 40 alin. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. (1) lit. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. (1) lit. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. (1) lit. 40 alin. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. Angajatorul.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. (1) lit.

878. (1) lit. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit. dreptul de impunere revine statului român.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. după liniuţa a 4 . diferenţelor de salarii. 57.a. a) şi alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate.salariilor. (2) din Codul fiscal. final. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. 40 alin. (1) lit.veniturile prevăzute la pct. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. liniuţa a 3 . 40 alin. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art.a se introduce o nouă liniuţă. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. La punctul 111 litera b). După punctul 1111 se introduc două noi puncte. cu următorul cuprins: ". a) şi alin. 40 alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. punctele 1112 şi 1113. calculat LexNavigator(TM) . liniuţa a 5 . . aflate în derulare la 1 februarie 2013. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art." 7. dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". 876.Copyright © UltraTech Group Pagina 11 ." 5. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. (1) lit." 6. a) şi alin. La punctul 111 litera b). 68 litera n5). prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 877.

pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . în limitele stabilite potrivit legii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. conform legii. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. dobânzi acordate în legătură cu acestea. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. conform legii. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. pentru fiecare contribuabil. iar impozitul se calculează. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. cotizaţia sindicală plătită se deduce. se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Norme metodologice: 1112.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile." 8. (4) revine organului fiscal competent. precum şi pentru acordarea de burse private. (3). unităţilor de cult. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. . în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. (5) Obligaţia calculării. 1113. diferenţe de salarii. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. şi următoarele: . dobânzi acordate în legătură cu acestea. . sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. Veniturile reprezentând salarii. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. diferenţe de salarii.Copyright © UltraTech Group Pagina 12 . În cazul sumelor plătite direct de către angajat. membru de sindicat.

ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti." 12." 11. utilizate în scop de reclamă. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. caselor de vacanţă. După punctul 1351 se introduce un nou punct. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. după caz. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. reţinut şi virat. afişaj şi publicitate. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. 126. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare." 10. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. terenurilor şi altora asemenea. plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate." 13. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. cu următorul cuprins: " 1271. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. uzufruct şi altele asemenea. garajelor. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. a/al titlurilor de valoare cedate. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. La completarea declaraţiei. înainte de operaţiune. punctul 1352. După punctul 1421 se introduc două noi puncte. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . După punctul 127 se introduce un nou punct.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . inclusiv a unor părţi din acestea. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. punctul 1271. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. după caz. 1423. punctele 1422 şi 1423. cu următorul cuprins: " 1352. cu următorul cuprins: " 1422." 9.

precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. inclusiv cele luate în arendă. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. indiferent de forma de organizare a activităţii. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art. se supun impunerii potrivit prevederilor cap.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) ." 14. II «Venituri din activităţi independente». În cadrul grupei de produse vegetale . (5) Veniturile definite la alin. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. stabilite pe baza normelor de venit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. 73 din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pentru care sunt stabilite norme de venit conform art.(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. individual sau într-o formă de asociere. în stare naturală. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.c) din Codul fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 . Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 71 alin. c) creşterea şi exploatarea animalelor. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. venitul net anual fiind determinat în sistem real. . inclusiv din valorificarea produselor de origine animală.14916. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. cu următorul cuprins: " 1492. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase. venitul net anual fiind determinat în sistem real. II «Venituri din activităţi independente». 1493. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal. a) . Norme metodologice: 1491. 71. (1) lit. pomicole şi altele asemenea. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. b) exploatarea pepinierelor viticole. punctele 1492 .

3. prepeliţe.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe.femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată. lână. .femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. porci pentru îngrăşat .248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.porci peste 35 de kg. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha.familii de albine. albine .350 lei x 16% = 1. 1494. vaci şi bivoliţe: . păsări de curte . c) bob.976 lei 1495. 2. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44. primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează.totalitatea păsărilor din speciile găini. ouă. 4. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. d) linte. carne în LexNavigator(TM) . b) fasole pentru boabe. Pentru primele două capete nu se impozitează.Vaci .femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată. raţe. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează.002 lei x 16% = 7. gâşte. astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45. curci. precum şi produsele de origine animală: lapte.350 lei Impozit = 12. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal. piei crude.002 lei Impozit = 44. f) lupin.32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.300 lei Impozit = 45.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 .040. ovine şi caprine: .Oi .Bivoliţe . .femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . bibilici. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb). e) năut. inclusiv scroafele de reproducţie.Capre .300 lei x 16% = 7. B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. 5. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal.

Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. 1498. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. 1493 lit. 1497. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. B). B). ovine. 1493 lit. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. caprine. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. berbeci. În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. bubaline. venitul net anual fiind determinat în sistem real. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit. miei. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. respectiv a venitului anual impozabil. indiferent de vârstă. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. venitul net anual fiind determinat în sistem real. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. în conformitate cu prevederile art. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. 1496. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. 72 din Codul fiscal. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. II «Venituri din activităţi independente». în stare naturală. a animalelor şi a produselor de origine animală. B). precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. nu conduce la ajustarea normelor de venit. II «Venituri din activităţi independente». pomi şi vie. 73 din Codul fiscal. intervenite după data de 25 mai. 1493 lit. 73 din Codul fiscal. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. precum şi altele asemenea. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. purcei). a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. bivoli. tauri. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit.

5 ha până la 0.5 ha până la 1. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.5 ha până la 0.5 ha până la 0. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013.2 ha până la 1.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.Copyright © UltraTech Group . (2) Veniturile definite la art. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. 71 alin. . 1499.3 ha Nr. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. de capete/ Nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012. 72. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) .

(1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. g) din Codul fiscal. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. b) contribuabilii arendatori. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) . destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. . 14911.Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . 72 alin. 42 lit. pentru cele necultivate. 71 alin. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual. (2) din Codul fiscal. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. . 73. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910.produse culese din flora sălbatică.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . IV al titlului III din Codul fiscal. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. 14912. (2) din Codul fiscal. 72 alin. 71 alin. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. (2) din Codul fiscal. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. 71 alin.produse capturate din fauna sălbatică. pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art.

5 ha peste 0.2 ha peste 1.50 de capete peste 50 de capete 6 . normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.3 ha Norma de venit .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .385 11. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) .100 de familii peste 100 de familii 100 .5 ha peste 1.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.5 ha peste 0.488 697 1. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.709 1. Norme metodologice: 14912. se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.773 peste 2 capete 10 . În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală.483 4.5 ha peste 0. până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. se atribuie proporţional cu cotele . uzufructuari sau de alţi deţinători legali. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit. în situaţia în care acestea nu se cunosc.Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .001 8.lei 449 458 3.033 801 4.060 1.500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.10 capete peste 10 capete 50 . înscrişi într-un document oficial.

În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. 14913. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. după data de 25 mai. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. . 74.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . 72. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. cât şi într-o formă de asociere. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. (3) Declaraţia prevăzută la alin. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. Norme metodologice: 14914. 71 alin. 74 alin. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. până la data de 25 mai a anului respectiv. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs. pentru anul în curs. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. impozitul fiind final. b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile." 18. prevăzute la art. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.h) şi art. Venitul net anual se determină de către contribuabil. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. 42 din Codul fiscal. a) ." 16. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. liniuţa a 8 . c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente." 15.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. liniuţa a 12 . 1/2000. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit." 17. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. după liniuţa a 11 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. 73.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 . 26 din Legea nr. pe fiecare sursă şi categorie de venit. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. LexNavigator(TM) . cu modificările şi completările ulterioare. 14916. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. 14915. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit.a se introduce o nouă liniuţă. Contribuabilii care încep o activitate independentă. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. pe fiecare sursă şi categorie de venit.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ".a. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. pe fiecare sursă. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. la organul fiscal competent. 41 lit. altele decât cele prevăzute la pct. silvicultură şi piscicultură. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. La punctul 152. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. La punctul 152.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. cu următorul cuprins: ". venituri din silvicultură şi piscicultură. din patrimoniul personal.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. cu următorul cuprins: " 1851. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. 878 pentru care LexNavigator(TM) . (1) lit. a) şi pct. 87 5 alin. 873. pct. pentru anul fiscal respectiv. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. atât cele privind asociaţia. a) şi alin. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. punctul 1851. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. După punctul 185 se introduce un nou punct. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. cât şi cele privind asociaţii. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. potrivit legii. potrivit legii. constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. potrivit legii. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. contestaţii." 24. 40 alin. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente. (2) lit. 2. plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209." 23. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. contribuabilii prevăzuţi la art.

În acest caz. 1122. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. (2) În situaţiile prevăzute la pct. Punctele 2 şi 3 se abrogă. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. prin excepţie de la prevederile art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . b) contractul de detaşare.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. (4) O persoană juridică română care este nou . 1121 lit. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. după caz. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . până la data de 25 martie 2013 inclusiv. precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. (3) Pentru anul 2013. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin." C. 59 alin. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.31 ianuarie 2013. dacă condiţia prevăzută la art. . după caz. 874 şi 877. 2.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. 1121. 34 şi 35.

(6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. Norme metodologice: 5.000 euro şi 100.reasigurare). casele de schimb valutar. 6. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. prin echivalare în lei.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii. Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. societăţile de credit ipotecar. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. 1121 din Codul fiscal. societăţile de registru. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.31 ianuarie 2013 inclusiv.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 . care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. cooperativele de credit etc). bursele de valori sau de mărfuri.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. consultanţei şi managementului." 3. la data de 31 decembrie 2012. b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. consultanţei şi managementului. 1121. între 65. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. societăţile de servicii de investiţii financiare. pentru anul fiscal 2014. al pieţei de capital (de exemplu. au realizat venituri încadrate. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare). societăţile de depozitare). Persoanele juridice române care. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. societăţile de asigurare . c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. pentru anul respectiv. al pieţei de capital. la data de 31 decembrie 2013. Persoanele juridice române nou . b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art.înfiinţate în perioada 1 ianuarie .

000 euro.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. înregistrate: .începând cu 1 ianuarie 2013. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. cu respectarea termenului legal." D. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.Copyright © UltraTech Group Pagina 28 . 2. veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. 1121 din Codul fiscal. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. 1126 .începând cu 1 februarie 2013. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. Punctul 3 se abrogă." 4. contribuabilul va comunica. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. 1122 alin. limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. 12. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol.000 euro Art. (3). pentru anul fiscal 2014. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . punctul 31.000 euro. 112 7 din Codul fiscal. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. începând cu 1 februarie 2013. (5) şi (7). După punctul 3 se introduce un nou punct. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. acest sistem de impunere. Norme metodologice: 11. potrivit Codului de procedură fiscală. În situaţia în care.Prin excepţie de la prevederile art. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. Norme metodologice: LexNavigator(TM) . dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. 1127 din Codul fiscal. 1122 alin.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. în cursul anului fiscal. la data de 31 decembrie 2013. Pentru anul 2013. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. .000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art.

(3) Prin derogare de la alin. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.84.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. (1) lit. servicii de asistenţă tehnică. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi. (1) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 57. e) şi g) din Codul fiscal. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator." 3. Punctul 81 se abrogă. p). . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. se reţine şi se plăteşte. k) şi l). arhitecţi. 116. ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. b) abrogată. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. 115. 115 alin. ingineri. aşa cum sunt enumerate la art." 4. prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . În cazul dividendelor distribuite. notari. . punctele 82 . 115 alin. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. 70. La punctul 8.[ . respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. (1) lit. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. (2). fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române. potrivit art. la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. contabili. a) . alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. potrivit art. c). 5. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. impozitul pe LexNavigator(TM) . auditori. servicii de marketing. servicii de consultanţă în orice domeniu. (4) Impozitul se calculează. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. . Impozitul se calculează. 115 alin. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. la bugetul de stat.g). servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. în lei. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile.

31/1990 privind societăţile comerciale. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. reglementate de Legea nr. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Începând cu data de 1 februarie 2013. (2) lit. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. a) . indiferent de data constituirii raportului juridic. republicată. 83. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. Norme metodologice: 82. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. În sensul art. conturilor escrow. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 115 alin. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. la depozitele la termen. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. la depozitele la termen. 31/1990.g). Începând cu data de 1 februarie 2013." 6. 84. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. republicată. dobânzile la creditele intragrup. pentru veniturile prevăzute la art. cum ar fi dobânzile la credite. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. (1) lit. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. c1) din Codul fiscal. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. cum ar fi dobânzile la credite.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . cu modificările şi completările ulterioare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. cu modificările şi completările ulterioare. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. se aplică o cotă de impozit de 50%." LexNavigator(TM) . dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. 116 alin. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. reglementate de Legea nr. se aplică o cotă de impozit de 50%. dobânzile la creditele intragrup. conturilor escrow.

după caz. din oficiu sau. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. [. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. din oficiu sau. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . exclusiv TVA. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . La punctul 13. ." 2. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. [ . ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. La punctul 4. La punctul 6 alineatul (10). În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online." E. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. exclusiv TVA. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. organele fiscale competente. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. (7). în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. însoţite de o traducere autorizată în limba română. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. b) anulează. tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. (7). Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. b). (1) lit. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene.. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. la cerere. după caz. tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică.] (12) Prin excepţie de la prevederile alin.. la cerere. (1). după caz. (1).

respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. care constituie livrare de bunuri cu plată. a). 152. (9) lit. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare." 3. 134. şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. care au emis facturi sau au încasat avansuri. punctul 152. (2) lit. sunt ori devin parte din bunul imobil. . 153. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 1342 alin. b).. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 152 din Codul fiscal. Norme metodologice: 152. după instalare sau asamblare. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . [. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. 134 2 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri." 5. . g) din Codul fiscal." 4. Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012.. La punctul 14 alineatul (2).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. şi colectează taxa. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. După punctul 151 se introduce un nou punct. 153 alin. 1342 alin. mijlocul de transport este decisiv. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. şi la art. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. (2). 155 alin. (7). . şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. 1342 alin. Baza impozabilă. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii.[ . potrivit art. La punctul 144.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . (2) lit.

148 şi 149 din Codul fiscal. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. 159 alin. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. La punctul 162. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. 153 din Codul fiscal. alineatul (4). 153 alin. 1563 alin. (1) lit. 132 şi 133 din Codul fiscal. 1342 alin. 20 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art.250. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 1563 alin. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art.000 lei prevăzut la art. (9) lit. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. conform prevederilor art. 138 din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art.. a) şi alin. b) din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. [. (9) din Codul fiscal." 6. precum şi rândurile de regularizări aferente. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. g) din Codul fiscal." 7. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. (3) lit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit art. (9) din Codul fiscal. 152 din Codul fiscal. (6) lit. 148 şi 149 din Codul fiscal. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. conform prevederilor art. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. d) LexNavigator(TM) . se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. La punctul 161. 1342 alin.

litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . d) din Codul fiscal. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii. (1) lit. se aplică corespunzător prevederile art. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. (11) din Codul fiscal." 8. 1342 alin. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. La punctul 18. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. (19) lit. baza de impozitare este zero. La punctul 24 alineatul (2). Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică. a) . beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. de la beneficiari persoane juridice. (2) lit. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. 128 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate. inclusiv. 140 alin. b) din Codul fiscal. (11) din Codul fiscal. c) din Codul fiscal. (6) lit. 1342 alin." 11. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. 11 alin. extern sau atât intern. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. cât şi extern. 138 lit. La punctul 23.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . 155 alin. 1342 alin. în sensul art. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. p) din Codul fiscal. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. precum şi funcţii ale organismului uman. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. În situaţia prevăzută la art. în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. (6) din Codul fiscal. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. acest dispozitiv poate fi intern. 137 alin. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. La punctul 20 alineatul (21). cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. alineatul (10).c) şi e) din Codul fiscal. (2) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . în condiţiile prevăzute la art." 12. după alineatul (9) se introduce un nou alineat. La punctul 18. (2). 141 alin. 10." 9. persoane fizice autorizate. 1342 alin. (1) lit. 137 alin.

destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare." 14.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează." 15. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta..Copyright © UltraTech Group Pagina 35 ." 13. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. respectiv protejarea. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . 145 alin. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. La punctul 43 alineatul (2). elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii. menţinerea sau refacerea sănătăţii. fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. în vederea soluţionării unor litigii. precum vânzarea de manuale şcolare.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. (10) . fără efectuarea de examinări medicale. (2) din Codul fiscal. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. cum sunt: 1.(12) şi pct. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. în afara Comunităţii. (5) (7). elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. La punctul 45. 2. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ. din motive obiective. care nu depind de voinţa sa.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 141 alin. 153 din Codul fiscal. [. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea.. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . La punctul 251. 61 alin. prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică. 145 alin. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. (1) lit. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. 62 alin. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă.

(15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. 155 alin. dacă face dovada intenţiei. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. La punctul 45. confirmată cu elemente obiective.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) .257/11 Gran Via Moineşti. a) . g) din Codul fiscal. (11). inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. (9) lit. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. pe cale electronică. informaţii suplimentare. republicată. (11). 1563 alin. potrivit art. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA. după alineatul (13) se introduc două noi alineate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii. 45. alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145 alin. cu modificările şi completările ulterioare. cum ar fi. 145 alin. alineatele (14) şi (15). inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C .Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . (11) şi (12) din Codul fiscal. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. poate cere. după caz.e) din Codul fiscal. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. întrun decont ulterior. 153 alin. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art." 18. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului." 17. 145 ." 16. 153 alin. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. după caz. 152 din Codul fiscal. La punctul 46. cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.147 din Codul fiscal. La punctul 49. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. (11) şi (12) din Codul fiscal. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. (9) lit. la data plăţii.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . de exemplu. potrivit art. 145 . (9) lit. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile.

după caz." 20.. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. În acest caz.. (7) din Codul fiscal. 148 alin. care se reziliază. inclusiv bunurile furate. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. 61 şi 62. alineatul (6 1). altele decât bunurile de capital. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. 152 din Codul fiscal. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. La punctul 53. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. activelor corporale fixe în curs de execuţie. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. se pot solicita alte informaţii suplimentare. 153 din Codul fiscal. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. La punctul 53 alineatul (6)." 22. se efectuează ajustarea taxei. Dacă este necesar. La punctul 53. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. într-un decont de taxă ulterior. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. (21). 148 alin. a) din Codul fiscal. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. alineatul (9) se abrogă." 19. în original ori în copie. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. (11) nu se aplică. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. LexNavigator(TM) . În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. plafoanele prevăzute la alin. conform art. La punctul 53. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. 152 alin. prevăzut la art. (2) din Codul fiscal. 149 din Codul fiscal. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. (7). constatate pe bază de inventariere. (1) lit. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate." 21. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art.

transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. (4) lit. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. alineatul (3 1). 128 alin. 128 alin. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . (1) lit. Demolarea unor construcţii. 149 alin. 147 alin. a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. fabricarea." 25. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. 149 alin. construcţia. (4) lit. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. care se reziliază. pe durata întregii perioade de ajustare. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. taxa se ajustează conform prevederilor alin. La punctul 54.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. a) din Codul fiscal. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. 149 alin. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. (4) şi (5) din Codul fiscal. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. Faţă de ajustarea prevăzută la art. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. b) din Codul fiscal. La punctul 54. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. 149 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. fabricării. construcţia." 24. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. după alineatul (3) se introduce un nou alineat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art. 149 alin. conform procedurii descrise la art. (11) sau (12). 149 alin. (1) lit. 147 alin. (8) din Codul fiscal. 149 alin. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. (4) lit. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. fabricarea. construcţiei. (5) din Codul fiscal. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. (2) din Codul fiscal. (8). pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. La punctul 54 alineatul (9). a) din Codul fiscal. Dacă taxa aferentă achiziţiei. (13) din Codul fiscal.

(17) şi alin. 148 din Codul fiscal. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. c) şi art. (4) lit. (4) din Codul fiscal. 128 alin. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. prevăzută la alin. constatate pe bază de inventariere. Persoana impozabilă nestabilită în România. (6) lit. 153 alin. 149 alin. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. 149 din Codul fiscal. 54 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. confirmată cu elemente obiective. (7) şi ale pct. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. care s-a înregistrat conform art. 153 alin. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. [. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. (18) lit. (1) din Codul fiscal.257/11 Gran Via Moineşti. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. 153 alin. 152 alin. (6). litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. (4) sau (5) din Codul fiscal. corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului. care s-a înregistrat prin opţiune conform art.. pentru serviciile neutilizate.. (2) din Codul fiscal. 53 alin. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 1342 alin. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 152 alin. c) se efectuează potrivit art. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. La punctul 61 alineatul (9). prin anularea taxei deductibile.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire." 28. La punctul 66. cum ar fi. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. Prevederile art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. altele decât bunurile de capital prevăzute la art." 27. a). trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România." 26. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C .] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. Ajustările de taxă realizate conform art. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. (3) . (4) lit. c) din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. (4) sau (5) din Codul fiscal. 128 alin. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. La punctul 61. se realizează potrivit prevederilor art. Persoana impozabilă nestabilită în România. de exemplu.

(4) În scopul aplicării prevederilor art. (24) din Codul fiscal. indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. (1). 1563 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării. (5) lit. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) . de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare.(5). să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. 1563 alin. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. în sensul pct. 1563 alin. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. conform art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. în cursul anului de referinţă. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă." 31. La punctul 79. (4) şi (5) din Codul fiscal. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. indiferent de perioada fiscală utilizată. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă. La punctul 78. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. (5). În cazul informaţiei de la alin. respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia." 32. alineatele (3) ." 29. după caz. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. (4) şi (5) din Codul fiscal. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. (5) În scopul aplicării prevederilor art. 155 alin. operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic. (5) lit. 46 alin. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile. cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. a) . 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin. La punctul 82. La punctul 801." 30. achiziţiile efectuate din ţară.e).

concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art. (1) lit.c) din Codul fiscal. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . operatorul economic aflat în situaţia de la alin. (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale. organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. (1) Operatorul economic . cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. alineatul (15). alineatele (101) ." 3. a) . în exercitarea activităţii acestuia. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. valoarea accizelor plătite. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele. cu respectarea condiţiilor de mediu. 207 lit. alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. La punctul 31. obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective." 2. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. 159 alin. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari. La punctul 302. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare.persoană fizică sau juridică autorizată -. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice." F.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . 207 lit. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. locul în care produsele urmează a fi distruse. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. La punctul 302.(105). 101. d) şi e) din Codul fiscal.

20616 alin. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate.verbal de distrugere. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. La punctul 31. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. (2) lit. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . litera e). o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. La punctul 82. se aplică procedura prevăzută la pct. 207 lit. după litera d) se introduce o nouă literă. (15) Pentru produsele prevăzute la art.2. (16) Pentru produsele prevăzute la art. (2) lit." 7. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială." 9. 20616 alin. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. 100. 6. cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. se aplică procedura prevăzută la pct." 8.(16). 207 lit. stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. cantitatea utilizată/comercializată. La punctul 78.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie." 4. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . c) procesul . lunar. La punctul 82. La punctul 82 alineatul (9)." 5. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. 98. La punctul 82.3. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatele (14) . cantitatea de produse energetice achiziţionată. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. 98. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. 98 subpct. 207 lit. alineatul (5) se abrogă. se aplică procedura prevăzută la pct.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. cantitatea de produse finite realizate. alineatul (2 1). 98 subpct.

să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) ." 10. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. litera e)." 12. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. La punctul 85. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin. La punctul 101. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. în cazul antrepozitelor fiscale . 35. c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin. La punctul 88. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat." 11. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. după litera d) se introduce o nouă literă. (3) Pentru aromele alimentare.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor. alineatele (1) . accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . extractele şi concentratele alcoolice. În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute.(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101.(8). revocarea sau anularea autorizaţiei. după caz. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele. (2) al art. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată.mici distilerii . exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor." 13. 206 45 din Codul fiscal. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 82 alineatul (23). aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie. (3) .care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic.

Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. La punctul 111." 18." 14. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. alineatul (25 1).Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. d) şi e) din Codul fiscal. La punctul 105.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. În cazul admiterii cererii. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . 2 la titlul VII . cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . La punctul 108. autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit. 1 şi nr. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă. pentru berea şi băuturile fermentate. în totalitate sau în parte. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal." 15. (25). ori de respingere a cererii de restituire." 17. după alineatul (11) se introduce un nou alineat. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat. alineatul (11 1).line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». 207 lit. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale. În situaţiile de scutire indirectă. şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. altele decât bere şi vinuri. La punctul 111. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. după alineatul (25) se introduce un nou alineat. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. La punctul 108. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr." 16.

line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . La punctul 111 alineatul (44). constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. autorităţii vamale teritoriale. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import. La punctul 115.7. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. cantitatea utilizată.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. lunar.3. cu privire la: furnizorul de produse energetice. care va cuprinde informaţii. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. 35. care va cuprinde informaţii. declaraţia vamală de import. după caz. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. trimestrial.1.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . La punctul 113 subpunctul 113. alineatul (16)." 21." 20. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat.line. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice.1. La punctul 113 subpunctul 113. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. În cazul operatorului economic prevăzut la alin. cantitatea de produse achiziţionată. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . după alineatul (15) se introduce un nou alineat. după caz. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. (19). cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice." 22. cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. cantitatea de produse achiziţionată. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. potrivit modelului prevăzut în anexa nr." 23. (20). 35. La punctul 113 subpunctul 113.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . alineatul (21). alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) ." 19. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal.

sau valoarea anuală a normei de venit. După punctul 32 se introduc trei noi puncte. 53. 52. respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. (1) lit." 24. . m) din Codul fiscal. 48.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. altele decât bere şi vinuri. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art.1 . punctele 33 . cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate. pentru partea care depăşeşte limita a de 2.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 .13. .] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art." 2.(1) [.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. 2964.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre. 207 lit. după alineatul (4) se introduce un nou alineat. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%. Punctul 31 se abrogă.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate.1. 47.35. 52.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . antrepozite libere sau zone libere.48. 1 . după caz.1. 35. raportată la cele 12 luni ale anului. . 29622 [. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. 3.5. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. 53. în interesul serviciului. d) şi e) din Codul fiscal. 49. (1) lit. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. 2964 alin." LexNavigator(TM) . Anexele nr. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.1. care nu se încadrează la art.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri. La punctul 120 subpunctul 120.2. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. . . în ţară şi în străinătate. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1. G. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. alineatul (5)." 25. a) . Norme metodologice: 6. 29621 alin. sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.

52 alin. în anul următor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. . încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 29621 alin. Codul fiscal: Art.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 .h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. f) . . în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . care au realizat un venit lunar sub acest nivel.c). în lunile în care persoanele prevăzute la art. se efectuează de către organul fiscal competent. 29624 [. Norme metodologice: 35. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 29622 [. în anul următor. (1) lit. II. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. pe baza declaraţiilor fiscale. 44/2004. (1) lit. În cazul persoanelor prevăzute la art. 52 alin. pentru persoanele prevăzute la art.e) din Codul fiscal. (1) lit. (1) lit. se efectuează de către organul fiscal competent. Art. (1) lit. Codul fiscal: Art. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. 29621 alin. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. după depunerea declaraţiilor fiscale. după depunerea declaraţiilor fiscale. Norme metodologice 34.Formularul prevăzut la pct. III.c) din Codul fiscal. în anul următor. . . 29621 alin. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. 29621 alin. a) . 571/2003 privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. a prezentei hotărâri. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. a) . a) . g) şi h) din Codul fiscal.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. . (5) şi (6) se face de către organul fiscal. se efectuează de către organul fiscal competent. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. Partea I. după depunerea declaraţiilor fiscale. 296 22 alin. în cazul persoanelor prevăzute la art. . după încheierea anului fiscal." Art.

. . cu modificările şi completările ulterioare. 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . Nr. . . . . . PRIM . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . . . LexNavigator(TM) . . . . se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. . . . anul . . . . 84. anul . . dându-se textelor o nouă numerotare. .ministru. . . . . . anul . ANEXA Nr. ANEXA Nr. . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . . Art. Partea I. . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . .MINISTRU VICTOR . . . 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . Daniel Constantin p. atribuit de autoritatea din România. . Elena Dumitru. . . . . . anul . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod. . . . atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. . . . . . . IV. . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . ANEXA Nr. . . anul . . . George Ciamba. . 571/2003 privind Codul fiscal. . Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. 6 martie 2013. . . anul . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. păduri şi piscicultură. . . . . 112 din 6 februarie 2004. fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . . . . nr. ANEXA Nr.Hotărârea Guvernului nr. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . . . . . . . SUMAR: ANEXA Nr. . .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . Lucia Ana Varga p. . . se va republica în Monitorul Oficial al României. . . . ANEXA Nr. Partea I. Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . anul . . ministrul finanţelor publice. . . Ministrul afacerilor externe. . . . . 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . anul . . . secretar de stat Bucureşti. . . . . . . . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . . . . . . . . . publicată în Monitorul Oficial al României. . . ANEXA Nr. . .

35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . cf.alin . . .alin . . . . . . . . . .produse în vrac sau I . . .. . . . . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. . . . ANEXA Nr. . . Etaj . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . .. . . . . . . 2.. . . . cf. art. . . . Cod fiscal . . . . . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . . Cod fiscal autorizaţie . . Bloc . . . (9) Se va menţiona V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . . art. .. . . . . . . .nr . . anul . . . . . . . . . anul . . . anul . . . . . . . . . . ANEXA Nr. . .. . . . . . . . . . . . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. anul . . . art. ANEXA Nr. . . . 1. . . . . . . . . . Strada . . . . . . . . . . . . . . . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . . . . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . . . .Îmbuteliat. . . . . . . LexNavigator(TM) .nr . . . . . lit . . . . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . anul . Scara . . . Cod fiscal autorizaţie .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC .. . . . se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . . . . . . . . . . . Domiciliul fiscal . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . Cod utilizator punct de lucru . . . . . . . Cod poştal .. /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . . . . . alin . . . . . . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . .. . . . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. 3. . . . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. 1 (Anexa nr. . . . lit . . . . . . Localitatea . . . . . . lit . . . . Nr . . anul. . . . cf. . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . . . . . . . ..autorizaţie nr . . . . . . . . /judeţul/sector . . Ap . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . . . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. . .

. 4. . (25). (2 7).Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . . . ... . 20658 din Codul fiscal.. LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal . .. . . RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului . . Semnătura şi ştampila operatorului . (46).produse în vrac sau I . ... (51) ... .cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize. ..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. . 2 (Anexa nr. (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia. RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . Numele şi prenumele . .Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. . .cantitate expediată .. (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final.. (29).Îmbuteliat. EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale.Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare .. Cod accize/Cod identificare fiscală . art. . 3.stoc la sfârşitul lunii. Data ANEXA Nr. .. . . . .. art.bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V .... (47) . 20658 din Codul fiscal.. . (30) . LexNavigator(TM) .

. . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . . Cod poştal . Nr . . . . Nr . . . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . . . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . judeţul/sectorul . . . . . . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . . . Data ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..bil citate nr. . . . .. . /judeţul/sector . . . . . .. . . . . . . . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele . Scara . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . . . . RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. . . . . . . . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U.. . . . . . . 3 (Anexa nr. Cod accize . . pentru livrări se va înscrie "L". . Ap . . DI. . Strada . . . Strada . . . . . . . . Localitatea . . . . .. . .. Cod poştal . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A".. Semnătura şi ştampila operatorului . . . . . . . . . . . .E. (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. factura. . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . . kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . . .. . . . 48. Etaj . Domiciliul fiscal . . Bloc . .M. . . . . . . . . . . . .

(D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. . .ieşiri . . . (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare. Produse în curs de fabricaţie Cod NC U.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . cu două zecimale. .Copyright © UltraTech Group Pagina 52 .stoc final LexNavigator(TM) . (C). . I.E. . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U. după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări .E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări . . (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare. . . Diferenţa (G) = A + B + C . anul . . . (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe. Datele aferente (A). . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .D . aferente perioadei de raportare. Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III.M. în perioada de raportare.stoc final E=A+B-C-D II. Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. . (C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. (B). Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U. . (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă.E. .utilizat .

. Cod poştal . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. .M. . . I. . . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . judeţul/sectorul . . Strada . . . . . . . . . .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . . Localitatea . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . . . . . . . D . anul .traţie A . . . . . . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . .cantităţile de produse rezultate. Import produs U.Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. . . C . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . B . . . .Diferenţa . . . .stoc final (E = A + B . . . .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . . . . . . . . 48. .Stoc. . . . .utilizări . .C . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . . . . . Cod accize . . . .se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . . . . . . . . . . .E. . Conducătorul antrepozitului fiscal . E . . . . . . .D) II.final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . Nr . . .traţie . . . . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . . 4 (Anexa nr. . . . . . .M. . Domiciliul fiscal . .

. Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . . .M. Nr . . . . Cod accize . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . . Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. . . . judeţul/sectorul . . . . Domiciliul fiscal . . Kilograme % extract sec . . . 5 (Anexa nr. . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . B . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . ieşiri fără accize . . . . 48. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit.E. .Ieşiri cu accize . . . D . . F . . . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . .cantităţile de produse rezultate. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . .D . . . . . . . . . . . . . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C .cantităţile de produse eliberate pentru consum. . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . G . . . . . . . . . . . . . .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . Export (E) naţional A . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . Cod poştal . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele.Direrenţa .F Data .E . .stocul final . Strada . . . . . .cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. anul . E . . . . I.

6 (Anexa nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U. . . anul . se va înscrie gradul mediu ponderat. . . . . . . . în scopul realizării produsului finit.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Nr .D . . . . .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . Cod accize .cantităţile de produse rezultate. . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . .E. . 2000 hl bere de 13 grade Plato.13. . . . . . . .E . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . Cod poştal . . 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . .33 F.Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . . . LexNavigator(TM) . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . Export mediu naţional Diferenţa CD A . judeţul/sectorul . .stocul final . . . . H Diferenţa .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. Se va avea în vedere data din raportul de primire. . D. .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. . .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . . . . Strada . . . .P G Data . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . . . . . G .consum propriu de materii prime. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . .cantităţile de bere intrate în antrepozit. . Domiciliul fiscal . . . . B . . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . . . . . . . . antrepozitului fiscal . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. C .

. . . Localitatea .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor. Nr. .Ieşiri fără accize . .Ieşiri cu accize . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. Cod poştal . . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . B . .Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . .Stoc final .cantităţile de produse eliberate în consum. . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . care se consideră finite. . . . 48. 7 (Anexa nr. . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . . . . . . . .Diferenţa . . . . . . . . . . . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor.cantităţile de produse rezultate. Conducătorul antrepozitului fiscal . . . . Domiciliul fiscal .F. . . .E . . . . . . .E. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. . F. iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. . Strada . . . . .D . . . . Data . . . . . cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. . . D . iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. A . LexNavigator(TM) . . . . . . . . . . Cod accize . C . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. al ţigărilor de foi. . . E . . G .M. . . .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . anul . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.

G . . . . .D . . . . E . Localitatea . . în care sunt stabilite nivelurile accizelor.. . . .. . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. . . . . . . . . .cantităţile de produse rezultate. .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit.cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. . . . . . . . . .G Data . . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . . . . . C . . B .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . . . . . 571 /2003 privind Codul fiscal. . 8 (Anexa nr. . . H . . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . . stabilite după formula următoare: H = A + B + C .ieşiri fără accize . . . . de la titlul VII din Legea nr. . Domiciliul fiscal . . E . A . . .E. . judeţul/sectorul . . cu modificările şi completările ulterioare. . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . Cod accize .. F . Nr. . . D . .Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. . . . . . .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. . .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. Cod poştal . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . anul . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite.Diferenţa . . Strada . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. LexNavigator(TM) . . . .F . . . . . .E . . . . . .M. . . . .

E .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 .. marcatori.. . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. . . . ... . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . . .Intrări din alte surse. anul . . . Localitatea . . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi. LexNavigator(TM) . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec. Codul poştal . .Ieşiri fără accize .. Scara . 52. . . .F Data . . . . . . . . biocarburanţi.cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize. . . . . . .. . . . solvenţi. Sectorul . . solvenţi. . Telefon/fax .. . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. . .cantităţile de produse eliberate în consum. . F . Nr. Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . G . . . . . .. Blocul . biocarburanţi. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .. . Etaj .. . . . . . Semnătura ANEXA Nr. . . . . .Stoc final . .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit.. . . .. . . . . . . .. . etc. Strada . . .. Sediul: Judeţul . . . . . .. . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . . E . . . . . .. . . etc).Ieşiri cu accize . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. Se va avea în vedere data din raportul de primire. . .. . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .E. . . . . B . .D . . .Diferenţa . . marcatori. în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice.. .. Ap .. . . .. 9 (Anexa nr. . . .cantităţile de produse rezultate. . .. . . D . . . . . . Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. . . C .

. . . Etaj . . .. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . Cod produs U. . Nr. .. . . . 10 (Anexa nr. . Telefon/fax .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . Sediul: Judeţul . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . Sectorul . .M. . . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . . . . . . . . . . . . Blocul . . Localitatea . . .M.. anul. . . . . .. . 52. . Codul Numărul Codul de Numărul crt. .. . . ...2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . . . . . Ap . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Strada . . . . . Scara .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 .. . .. . . . . ... . . . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr... . . . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Cod produs U. . . . . .. . . Data TOTAL ANEXA Nr. . .. . . . . ... ... . . . . . .. .. Codul poştal . . . .

. . . . . . Nr.. . . . . .. Telefon/fax . . Localitatea . ... . .. . . .... . 12 (Anexa nr. . . . . . . . . Codul de Codul Denumirea Nr.. . . . . . . . Etaj . . . . .. . . . . Codul poştal . . . . . . . Sectorul . . . . . . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . Scara . . . . . . .. . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . Blocul . . .. . . Telefon/fax .. . ..Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . Ap ... Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . Blocul . . . Scara . . . . Etaj .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .. . . anul . . . . . . . . . 53. Localitatea . Ap . . . . Strada . ... . .. . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . Semnătura şi ştampila . .. Nr.. . . . . . LexNavigator(TM) . .. . . . .. . . . . .M. . . . . . . . Strada . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . Data TOTAL ANEXA Nr.. . . . . .. .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . . . .... . . . . pentru crt. . . . . . . . . . .. . . . . . ... 53. . . . . . . . . . . Cod şi data produs U. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . Sediul: Judeţul . . . . . . . .. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . .. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . . .. . . . . . .. . . . . Data ANEXA Nr. . . . . . . .. . . . . . Semnătura şi ştampila . .. . . . . . . . . . . . NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . Sediul: Judeţul . . . ... . .. . . .. . . . . . . . 11 (Anexa nr. . . . . Sectorul . Codul poştal . . .

. . . . . . Nr. . Sectorul . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. . .. . . Cantitatea crt. . . Sediul: Judeţul . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . LexNavigator(TM) .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . anul . . . Scara . .. Localitatea . . . . . . Etaj . .. . . . . . . . . . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . . . .. . .. . . . . . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . .. .. . . . . . . . .. . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală .M.. . . . . . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . . .. . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . . distribuitor Data Numele şi prenumele . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. .. . . . . anul . . . . . Ap . . . Blocul . . Telefon/fax . . . . Semnătura şi ştampila . . . . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 . . . . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . . . . . .. NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . Strada . . . . Codul poştal . . . . .

.M. Codul crt. 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele .. .Copyright © UltraTech Group Pagina 62 . Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. . . .. .. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr. ... . . . Data LexNavigator(TM) . Semnătura şi ştampila . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr. ..Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . .. . . .. produs U. . Cod Nr.. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->