P. 1
HG 84 - 2013

HG 84 - 2013

|Views: 138|Likes:
Published by alextzzu
HG 84 - 2013
HG 84 - 2013

More info:

Published by: alextzzu on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

+ :ANEXE GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 ANEXE În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: A. Titlul II "Impozitul pe profit" 1. Punctul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins: "141. Veniturile şi cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor, efectuată potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil. În valoarea fiscală a titlurilor de participare şi a obligaţiunilor se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folosite pentru scoaterea din evidenţă a stocurilor." 2. Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal." 3. După punctul 174 se introduce un nou punct, punctul 175, cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Art. 193. - Contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară pentru determinarea profitului
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

impozabil vor avea în vedere şi următoarele reguli: [. . .] b) pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaţiei, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, se aplică următorul tratament fiscal: 1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct; 11. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz; 2. sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a activelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu reprezintă elemente similare veniturilor; 3. sumele înregistrate în debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaţiei a pasivelor, cu excepţia actualizării cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, nu reprezintă elemente similare cheltuielilor; [. . .] Norme metodologice: 175. În aplicarea prevederilor art. 193 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele înregistrate în creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezintă elemente similare veniturilor la momentul înregistrării, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal. Exemplu - Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost. Un contribuabil prezintă următoarea situaţie cu privire la un mijloc fix amortizabil:
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

- cost de achiziţie: 1.000.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2003: 300.000 lei; - rezervă din reevaluare înregistrată la 31 decembrie 2004: 500.000 lei; - amortizarea rezervelor din reevaluare cumulată la momentul retratării este de 350.000 lei, din care: - suma de 150.000 lei a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare pentru perioadele respective şi nu a intrat sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (51) din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei nu a fost dedusă potrivit prevederilor Codului fiscal; - actualizarea cu rata inflaţiei a mijlocului fix, evidenţiată în contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brută), iar amortizarea cumulată aferentă costului inflatat este de 50.000 lei; - metoda de amortizare utilizată: amortizare liniară. Pentru simplificare considerăm că durata de amortizare contabilă este egală cu durata normală de utilizare fiscală. Operaţiuni efectuate la momentul retratării În situaţia în care se trece de la modelul reevaluării la modelul bazat pe cost, au loc următoarele operaţiuni: Etapa I: Eliminarea efectului reevaluărilor: 1. eliminarea surplusului din reevaluare în sumă de 800.000 lei; 2. anularea sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Operaţiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, în acest caz, impozitarea se efectuează ca urmare a anulării sumelor reprezentând amortizarea reevaluării în sumă de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizării rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincţia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusă la calculul profitului impozabil şi amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusă la calculul profitului impozabil, astfel: - suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal; - suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă element similar veniturilor, conform prevederilor art. 193 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal. Etapa II: Înregistrarea actualizării cu rata inflaţiei: 1. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei; 2. actualizarea cu rata inflaţiei a valorii amortizării mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 193 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3

În scopul aplicării prevederilor art.000 lei. suma de 200. Suma de 50.Copyright © UltraTech Group Pagina 4 . din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat." 6. analitic distinct. în această perioadă.000 lei este tratată ca rezervă dacă aceasta este evidenţiată în soldul creditor al contului rezultatul reportat.31 ianuarie 2013 inclusiv. deoarece o parte din rezervă este utilizată.pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie . . După punctul 76 se introduc două noi puncte. prin parte de patrimoniu transferată ca întreg în cadrul unei operaţiuni de desprindere efectuate potrivit legii se înţelege activitatea economică/ramura de activitate care. (2) din Codul fiscal. în care sunt înregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile. se includ şi cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal. punctele 761 şi 762. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. începând cu data de 1 februarie 2013. analitic distinct. Astfel. se recuperează. b) pct. În scopul aplicării prevederilor art. înregistrată de către un contribuabilul care. cheltuielile de protocol.pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. de la data la care LexNavigator(TM) . Punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 33. 862. în sensul identificării unei activităţi economice/ramuri de activitate. 26 din Codul fiscal. din punct de vedere organizatoric.000 lei reprezintă element similar cheltuielilor. (4) din Codul fiscal. În situaţia în care partea de patrimoniu desprinsă nu este transferată ca întreg. a fost plătitor de impozit pe profit.000 lei din suma brută de 200. 26 alin. la care se efectuează ajustările fiscale. În situaţia în care suma de 50. cu următorul cuprins: " 761. independente. În cadrul cheltuielilor de protocol. contribuabilii care. este independentă şi capabilă să funcţioneze prin propriile mijloace. Caracterul independent al unei activităţi economice/ramuri de activitate se apreciază potrivit prevederilor pct. pentru cadourile oferite de contribuabil. litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor. la calculul profitului impozabil. Prin urmare.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestuia. potrivit prevederilor art. se impozitează suma de 50." 4. 3 din Codul fiscal. aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă şi următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale: . 762. iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. 26 din Codul fiscal. 26 alin. pierderea fiscală înregistrată de contribuabilul cedent înainte ca operaţiunea de desprindere să producă efecte potrivit legii se recuperează integral de către acest contribuabil. analitic distinct.000 lei diminuează soldul creditor al contului rezultatul reportat. concomitent cu deducerea acesteia. La punctul 23." 5. cu valoare egală sau mai mare de 100 lei. înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile. anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit 193 lit. de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit.

cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [. 30 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .] (4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. punctul 975. reţinut potrivit prevederilor art. . (4) din Codul fiscal de către cumpărător.Copyright © UltraTech Group Pagina 5 . 1126 din Codul fiscal. înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013. luând în calcul atât impozitul pe profit trimestrial. În aplicarea prevederilor art. declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei. începând cu anul 2014. în sensul celor 7 ani consecutivi. (1) din Codul fiscal declară şi plăteşte impozit pe profit. 30 alin. (3) din Codul fiscal. 35. în limita celor 7 ani consecutivi. reţine. obligaţia plăţii şi declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. 30 alin. respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestor obligaţii. în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine. în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent al unei persoane juridice străine. (1) din Codul fiscal." 7. Punctul 892 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: [. obligaţia de a calcula. declarat potrivit prevederilor art. (1) obţinute de persoanele juridice străine. (3) din Codul fiscal. 30 alin. după caz.în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013.] (11) În cazul următoarelor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii. . pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie ." 8. 30 alin. . Perioada 1 februarie .31 decembrie 2013. După punctul 974 se introduce un nou punct. 35 din Codul fiscal. 30 alin. (4) din Codul fiscal.31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie . persoană juridică română sau sediu permanent al unei persoane juridice străine. stabilesc impozitul pe profit pentru LexNavigator(TM) .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit. cât şi impozitul pe profit trimestrial. 30 alin. şi se recuperează potrivit art. În sensul art. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. . iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii. 26 din Codul fiscal. Persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art.31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi. potrivit art. urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. aceştia au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la art. (1) din Codul fiscal. . Norme metodologice: 892.

începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. (12) În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual. recalculat proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. recalculat pentru fiecare sediu permanent. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. aplică următoarele reguli pentru determinarea plăţilor anticipate datorate: a) în cazul fuziunii prin absorbţie. o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăţi beneficiare. c) contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea unei persoane juridice române împart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate. potrivit legii. (11) lit. potrivit legii. potrivit legii. şi care în cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operaţiunilor prevăzute la art. (7) şi (9). contribuabilii nouînfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. contribuabilii nou . cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. e). b) în cazul divizării. conform proiectului întocmit potrivit legii. recalculează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor menţinute de către persoana juridică care transferă activele. divizării parţiale şi transferului de active. (13) Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit LexNavigator(TM) . În situaţia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală în anul precedent.Copyright © UltraTech Group Pagina 6 . 271. conform proiectului întocmit potrivit legii. proporţional cu valoarea activelor şi pasivelor transferate.înfiinţaţi determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anul precedent. b) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice române însumează impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societăţile cedente. potrivit legii. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi cedente. d) contribuabilii care primesc active şi pasive prin operaţiuni de divizare a unei persoane juridice române. e) contribuabilii care transferă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit următoarelor reguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice române. potrivit legii. sediul permanent determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de către societatea cedentă. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. ajustează plăţile anticipate datorate potrivit regulilor prevăzute la alin. potrivit legii. ca bază de determinare a plăţilor anticipate. sediile permanente determină plăţile anticipate în baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedentă. potrivit legii. În situaţia în care toate societăţile cedente înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. Societăţile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operaţiuni. (7) şi (9). începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte.

punctul 73. b) contribuabilii care absorb cel puţin o persoană juridică română şi cel puţin o persoană juridică străină. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.(3) din Codul fiscal. potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor art. c) contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice române cu una sau mai multe persoane juridice străine însumează impozitul pe profit datorat de societăţile române cedente. (12). începând cu trimestrul în care operaţiunile respective produc efecte. Titlul III "Impozitul pe venit" 1. în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. care aplică pe bază de opţiune. potrivit prevederilor art. altele decât cele prevăzute la alin. divizare. sistemul de impozit pe profit anual. care aplică pe bază de opţiune. (2) . în anul fiscal în care operaţiunea de reorganizare produce efecte. După punctul 72 se introduce un nou punct. contribuabili obligaţi să aplice sistemul de impozit pe profit anual. (7) şi (9).Copyright © UltraTech Group Pagina 7 . din cadrul operaţiunilor de fuziune. implicaţi în operaţiuni transfrontaliere. în baza căruia se determină plăţile anticipate. şi anume: a) societăţile comerciale bancare .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . după caz. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Venituri neimpozabile LexNavigator(TM) .persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor . Contribuabilii care aplică regulile prevăzute la art. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. este impozitul pe profit datorat de societatea absorbantă în anul fiscal precedent celui în care se realizează operaţiunea.(3) din Codul fiscal. începând cu trimestrul în care operaţiunea respectivă produce efecte. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial. beneficiare ale operaţiunilor de reorganizare respective. 34 alin. impozitul pe profit pentru anul precedent. potrivit legii. potrivit legii.înfiinţat determină plăţile anticipate potrivit prevederilor alin. (11) . desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. b) contribuabilii beneficiari ai operaţiunilor de reorganizare respective. Norme metodologice: 975. (2) . efectuate potrivit legii. în baza căruia se determină plăţile anticipate: a) în cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice străine. sistemul de impozit pe profit anual." B. c) contribuabilii cedenţi ai operaţiunilor de desprindere de părţi din patrimoniu/transferuri de active. 34 alin. însumează impozitul pe profit datorat de aceştia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelaşi an de celelalte societăţi române cedente. În situaţia în care toate societăţile cedente române înregistrează pierdere fiscală în anul precedent. (4) din Codul fiscal. 34 alin. contribuabilul nou . cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 anual. 34 alin.(13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedenţi. aplică următoarele reguli în vederea determinării impozitului pe profit pentru anul precedent.persoane juridice străine.

211 şi 401 se abrogă.] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal. în volum de maximum 20 mc/an. acordate potrivit legii. . stabilite potrivit legii. 55. în vederea dezmembrării. societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. . de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Art. care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice. precum şi altele decât cele definite la capitolul VIII1. Punctele 9. primele. altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoasă exploatată în regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelor de proprietate asociative. organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Sunt considerate bunuri mobile la momentul înstrăinării şi bunurile valorificate prin centrele de colectare. 42 [. LexNavigator(TM) . La punctul 68. premiile. potrivit legii privind înfiinţarea. b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial. literele n5) şi n6). indemnizaţiile. d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri. c) drepturile de soldă lunară. cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale.(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. sporurile şi alte drepturi ale personalului militar. din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate. după litera n4) se introduc două noi litere. Norme metodologice: 73.Copyright © UltraTech Group Pagina 8 . cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Definirea veniturilor din salarii Art. precum şi la regiile autonome. considerate asimilate salariilor: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane. indiferent de perioada la care se referă. precum şi suma din profitul net. 3. în baza contractului de mandat." 2. 10. d) indemnizaţia lunară brută. .

precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. stabilite conform contractului individual de muncă. pentru partea care depăşeşte 2. pentru partea care depăşeşte de 2. j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă. potrivit legii. i) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv.878. precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor. . membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere.] Norme metodologice: LexNavigator(TM) . . stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. în consiliul de administraţie. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: [.Copyright © UltraTech Group Pagina 9 . în ţară şi în străinătate." 4. Norme metodologice: n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată. în ţară şi în străinătate. potrivit legii. dobânzi acordate în legătură cu acestea. pentru drepturile aferente perioadei începând cu data de 1 februarie 2013. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România. diferenţe de salarii. n6) indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. j1) sume reprezentând salarii. în interesul serviciului. precum şi în comisia de cenzori. f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor. h) indemnizaţia lunară a asociatului unic. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie.] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin. j) indemnizaţia administratorilor. [. care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere. punctele 872 . k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. . la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale. După punctul 871 se introduc şapte noi puncte. . în interesul serviciului.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică.

40 alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaţia calculării. a) În situaţia în care persoana fizică îşi continuă relaţia contractuală generatoare de venituri din salarii cu angajatorul. dar detaşarea acestora încetează înainte de perioada prevăzută în convenţie. (2) din Codul fiscal urmează să desfăşoare activitatea dependentă în alt stat într-o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (1) Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. Impozitul se recuperează într-o perioadă cel mult egală cu perioada în care persoana fizică a fost detaşată în străinătate. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România nu mai calculează. (1) lit. 40 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 872. (1) lit. Impozitul astfel calculat se reţine de către angajator din veniturile din salarii începând cu luna încetării detaşării şi până la lichidarea impozitului. nu s-a reţinut şi nu s-a virat impozitul pe salarii se impun separat faţă de drepturile lunii curente. întrucât dreptul de impunere revine statului străin în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea. a) şi alin. dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin. După expirarea perioadei prevăzute în convenţie. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. a) şi alin. 40 alin. 40 alin. veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu s-a calculat. dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statului român. (1) lit. (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 10 . prezintă documente care atestă LexNavigator(TM) . 874. a) şi alin. Contribuabilii prevăzuţi la art. la solicitarea autorităţii fiscale. 875. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii. Angajatorul. dreptul de impunere revine statului străin dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea. (1) lit. 873. prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lună. Veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. nu mai reţine şi nu mai virează impozitul pe venitul din salarii. a) şi alin. (2) din Codul fiscal datorează în statul străin impozit din prima zi pentru veniturile realizate ca urmare a desfăşurării activităţii în acel stat. a) şi alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România dacă persoana fizică este prezentă în acel stat pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea şi veniturile din salarii nu sunt suportate de un sediu permanent al angajatorului care este rezident în România. (2) din Codul fiscal care au desfăşurat activitatea dependentă în alt stat pentru o perioadă mai mică decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care se desfăşoară activitatea îşi prelungesc ulterior perioada de şedere în statul respectiv peste perioada prevăzută de convenţie. În această situaţie. a) şi alin. Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile şi nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal. În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. (1) lit. (2) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România şi care efectuează plata veniturilor din salarii către contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin.

precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. punctele 1112 şi 1113. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 încetarea detaşării. dreptul de impunere revine statului român. cu următorul cuprins: ". După punctul 1111 se introduc două noi puncte. La punctul 111 litera b). calculat LexNavigator(TM) ." 7. 877. 68 litera n5). (1) lit. 40 alin. regularizarea impozitului datorat de persoana fizică se realizează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. diferenţelor de salarii. a) şi alin.a se introduce o nouă liniuţă. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. aflate în derulare la 1 februarie 2013. În cazul contractelor de detaşare încheiate pe o perioadă mai mare decât perioada prevăzută de convenţia pentru evitarea dublei impuneri încheiată de România cu statul în care este detaşat contribuabilul prevăzut la art. 876. La punctul 111 litera b).a. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. Pentru veniturile din salarii obţinute de contribuabilii prevăzuţi la art. dobânzilor acordate în legătură cu acestea. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective nu sunt vizate de o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătiţi de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România. respectiv documentul/documente care atestă data sosirii în România a persoanei detaşate. a) şi alin.salariilor. a) şi alin. 40 alin. final. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfăşurată într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România prin sediul său permanent stabilit în statul în care persoana fizică îşi desfăşoară activitatea şi salariul este suportat de către acest sediu permanent. angajatorul nu mai are obligaţia calculării. indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.a se modifică şi va avea următorul cuprins: ".veniturile prevăzute la pct. liniuţa a 3 . 57. b) În situaţia în care persoana fizică nu mai are relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatorul şi acesta din urmă nu poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit. 878. după liniuţa a 4 .Copyright © UltraTech Group Pagina 11 . dreptul de impunere revine statului străin indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate. (2) din Codul fiscal." 6.(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. (1) lit. liniuţa a 5 . 40 alin. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri." 5. reţinerii şi virării impozitului pe venitul din salarii începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2013. (1) lit.

diferenţe de salarii. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei. diferenţe de salarii. şi următoarele: . conform legii. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro. sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Copyright © UltraTech Group Pagina 12 .cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă. . (3). . 1113.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. Norme metodologice: 1112. impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii. Punctele 125 şi 126 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 125. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. precum şi pentru acordarea de burse private. (21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare. stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. În cazul sumelor plătite direct de către angajat. pentru fiecare contribuabil. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. unităţilor de cult. (5) Obligaţia calculării.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază. în limitele stabilite potrivit legii. reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii. (22) În cazul veniturilor reprezentând salarii. pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii. în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii. precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. dobânzi acordate în legătură cu acestea." 8. Declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat LexNavigator(TM) . Veniturile reprezentând salarii. cotizaţia sindicală plătită se deduce. dobânzi acordate în legătură cu acestea. şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. conform legii. iar impozitul se calculează. (4) revine organului fiscal competent. membru de sindicat. se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri.

După punctul 1421 se introduc două noi puncte. câştigul din înstrăinarea părţilor sociale se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare care este considerat(ă) zero. Punctul 1491 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: CAPITOLUL VII Venituri din activităţi agricole. punctul 1352. pentru determinarea bazei impozabile se vor avea în vedere preţurile medii ale produselor agricole. Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul. 1423. terenurilor şi altora asemenea. caselor de vacanţă. În cazul în care titlurile de valoare iniţiale cedate au fost dobândite cu titlu gratuit. 126. Preţul de cumpărare în cazul transferului titlurilor de valoare dobândite în condiţiile prevăzute la art. reţinut şi virat. În cazul în care arenda se plăteşte în natură. a/al titlurilor de valoare cedate. a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere. uzufruct şi altele asemenea. cu următorul cuprins: " 1422. după caz. utilizate în scop de reclamă. ultimele care au fost comunicate de către consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti. După punctul 1351 se introduce un nou punct. punctele 1422 şi 1423." 12. în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. în raza teritorială a căruia se află terenul arendat. afişaj şi publicitate. punctul 1271. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei. inclusiv a unor părţi din acestea." 11. Plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate. 27 şi 27 1 din Codul fiscal în cadrul operaţiunilor de transfer neimpozabil este stabilit în funcţie de valoarea nominală sau preţul de cumpărare. înainte de operaţiune. garajelor. În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi. Punctul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 134." 9. cu următorul cuprins: " 1271. angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat. După punctul 127 se introduce un nou punct. Modalitatea concretă de reţinere la sursă a impozitului se stabileşte prin acordul părţilor. valoarea nominală/preţul de cumpărare a/al titlurilor respective este considerat(ă) zero." 13.Copyright © UltraTech Group Pagina 13 . plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate. În cazul în care părţile sociale au fost dobândite prin moştenire. silvicultură şi piscicultură LexNavigator(TM) . indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat. cu următorul cuprins: " 1352.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 este plătit de entitatea la care a fost detaşat. după caz." 10. La completarea declaraţiei.

indiferent de forma de organizare a activităţii. Veniturile din activităţi agricole supuse impunerii pe bază de norme de venit în conformitate cu prevederile art." 14. Veniturile din activităţi agricole menţionate la art. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional. A) Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. 1493. 71 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Definirea veniturilor Art. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. (5) Veniturile definite la alin.c) din Codul fiscal. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art.14916. aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Norme metodologice: 1491. II «Venituri din activităţi independente».(1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute. creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu. inclusiv cele luate în arendă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. punctele 1492 . în stare naturală. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. din: a) cultivarea produselor agricole vegetale. precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor. . 71. venitul net anual fiind determinat în sistem real.Copyright © UltraTech Group Pagina 14 . (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică. (4) Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. c) creşterea şi exploatarea animalelor. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. După punctul 1491 se introduc cincisprezece noi puncte. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor. 73 din Codul fiscal. pomicole şi altele asemenea. În cadrul grupei de produse vegetale . pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. b) exploatarea pepinierelor viticole. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie. a) . cu următorul cuprins: " 1492. inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. stabilite pe baza normelor de venit. VII titlul III din Codul fiscal. venitul net anual fiind determinat în sistem real.leguminoase pentru boabe se cuprind: LexNavigator(TM) . II «Venituri din activităţi independente». (1) lit. individual sau într-o formă de asociere. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

astfel: Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei/cap = 45.Copyright © UltraTech Group Pagina 15 . c) bob. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole.Bivoliţe .248 lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete. porci pentru îngrăşat .32 lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete.femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb).femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată. păsări de curte .totalitatea păsărilor din speciile găini. bibilici.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) mazăre pentru boabe.Capre .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . precum şi produsele de origine animală: lapte. gâşte.femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată. carne în LexNavigator(TM) . 1494. Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează.porci peste 35 de kg. piei crude. vaci şi bivoliţe: . albine . 4.femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată.002 lei Impozit = 44. f) lupin. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal. pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha.002 lei x 16% = 7.040.350 lei Impozit = 12. Pentru restul de 100 de capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal. 5. Sunt considerate în stare naturală produsele agricole vegetale obţinute după recoltare. d) linte. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective. raţe. inclusiv scroafele de reproducţie. astfel: Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei/ha = 44.300 lei x 16% = 7. ouă. prepeliţe. lână. primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează. ovine şi caprine: .976 lei 1495. . B) Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează: 1. Pentru primele două capete nu se impozitează.familii de albine.350 lei x 16% = 1. b) fasole pentru boabe. .Oi . e) năut. astfel: Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei/cap = 12.Vaci . 3.300 lei Impozit = 45. 2. curci.

a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele prevăzute la pct. Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine. II «Venituri din activităţi independente». 73 din Codul fiscal. ovine. II «Venituri din activităţi independente». B). În cazul suprafeţelor destinate produselor vegetale hamei. miere şi alte produse apicole definite potrivit legislaţiei în materie. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole. purcei). nu conduce la ajustarea normelor de venit. venitul net anual fiind determinat în sistem real. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. în stare naturală. 1493 lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 16 . caprine. pomi şi vie. Suprafeţele din grupa pomii pe rod cuprind numai pomii plantaţi în livezi. nu există obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 viu şi carcasă. 1496. Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1497. Veniturile din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . intervenite după data de 25 mai. 1498. Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. indiferent de vârstă. b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii potrivit prevederilor art. venitul net anual fiind determinat în sistem real. suprafeţele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod începând cu primul an de intrare pe rod. 72 din Codul fiscal. se supun impunerii potrivit prevederilor cap. miei. Preparatele din lapte şi din carne sunt asimilate produselor de origine animală obţinute în stare naturală. 73 din Codul fiscal. 73 din Codul fiscal include şi venitul realizat din înstrăinarea produselor vegetale. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familiilor de albine. 73 din Codul fiscal (de exemplu: viţei. a animalelor şi a produselor de origine animală. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. include şi venitul realizat din: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. în conformitate cu prevederile art. berbeci. respectiv a venitului anual impozabil. pe baza datelor lor din contabilitatea în partidă simplă. 1493 lit. B). Totalul plăţilor anticipate în contul impozitului datorat pentru anul 2013 va fi stabilit de organul fiscal competent la nivelul LexNavigator(TM) . În situaţia contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit şi care trec la impunerea în sistem real începând cu 1 februarie 2013 prin efectul legii. tauri. bubaline. Norma de venit stabilită în condiţiile prevăzute la art. numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă. în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale şi animale conform prevederilor art. precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală. 1493 lit. Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor. la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vor fi avute în vedere prevederile art. bivoli. B). precum şi altele asemenea.

. În cazul cheltuielilor efectuate în comun care sunt aferente veniturilor pentru care există regimuri fiscale diferite.Copyright © UltraTech Group .5 ha până la 0. La stabilirea venitului net anual vor fi luate în calcul veniturile şi cheltuielile efectuate după data de 1 februarie 2013. 1499. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfecla de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 2 ha până la 1 ha până la 2 ha până la 0. Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.5 ha până la 0. 71 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 sumei plăţilor anticipate stabilite în anul 2012. de familii de albine până la 2 până la 10 până la 6 până la 50 de familii până la 100 Pagina 17 Suprafaţă Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte LexNavigator(TM) .(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică. 72. (2) Veniturile definite la art. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.3 ha Nr. Codul fiscal: Venituri neimpozabile Art. de capete/ Nr.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .2 ha până la 1. cotele de cheltuieli vor fi alocate proporţional cu suprafeţele de teren/numărul de capete de animale/numărul de familii de albine deţinute. respectiv determinare pe bază de normă de venit şi venit net anual determinat pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.5 ha până la 0.5 ha până la 1.

produse culese din flora sălbatică. 72 alin. altele decât cele supuse impunerii în conformitate cu prevederile art. 14911. altele decât cele care generează venituri din activităţi independente. pentru cele necultivate. în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. IV al titlului III din Codul fiscal. d) contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. potrivit tabelului următor: LexNavigator(TM) .Copyright © UltraTech Group Pagina 18 . pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 42 lit.(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 14910. (2) din Codul fiscal. 14912. care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor cap. 73. inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct. 72 alin. după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. . Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: . (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. 71 alin. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. b) contribuabilii arendatori.produse capturate din fauna sălbatică. În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii respectivi. plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere. 71 alin. Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit potrivit prevederilor cap. (1) din Codul fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de venit. 71 alin. c) contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual. Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. . (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. (2) din Codul fiscal. g) din Codul fiscal. precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Codul fiscal: Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit Art. (2) din Codul fiscal. VII al titlului III din Codul fiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole.

până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.5 ha peste 0.709 1. normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.773 peste 2 capete 10 .483 4.060 1.50 de capete peste 50 de capete 6 . se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari.5 ha peste 1.2 ha peste 1. veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri LexNavigator(TM) . Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit.100 de familii peste 100 de familii 100 . Norme metodologice: 14912.lei 449 458 3. se atribuie proporţional cu cotele . În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Produse vegetale Cereale Plante oleaginoase Cartof Sfeclă de zahăr Tutun Hamei pe rod Legume în câmp Legume în spaţii protejate Leguminoase pentru boabe Pomi pe rod Vie pe rod Flori şi plante ornamentale Animale Vaci şi bivoliţe Ovine şi caprine Porci pentru îngrăşat Albine Păsări de curte Suprafaţă destinată producţiei vegetale/ cap de animal/familie de albine peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 2 ha peste 1 ha peste 2 ha peste 0.5 ha peste 0. în situaţia în care acestea nu se cunosc.385 11.001 8.488 697 1.3 ha Norma de venit .părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.033 801 4. înscrişi într-un document oficial.5 ha peste 0.500 de capete peste 500 de capete 453 23 65 56 177 70 98 3 2 (4) Începând cu anul fiscal 2014.10 capete peste 10 capete 50 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . uzufructuari sau de alţi deţinători legali. realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine).Copyright © UltraTech Group Pagina 19 .

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică. 72.Copyright © UltraTech Group Pagina 20 . (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent. Norme metodologice: 14914. (2) din Codul fiscal pot depune o nouă declaraţie pentru anul în curs. (3) Declaraţia prevăzută la alin. 71 alin. la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Perioada de declarare a suprafeţelor cultivate/cap de animal/familie de albine este până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul în curs şi cuprinde informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data declarării. până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal. În cazul contribuabilului care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit. . b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole atât individual. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. 14913. până la data de 25 mai a anului respectiv. cât şi într-o formă de asociere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din activităţi agricole. după data de 25 mai.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. informaţiile cuprinse în declaraţie LexNavigator(TM) . (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale. impozitul fiind final. pentru anul în curs. astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv. în declaraţia depusă până la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în mod individual. Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care au depus declaraţia prevăzută la art. În cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale. 74. în situaţia modificării structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/numărului de capete de animale/familii de albine. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere. 74 alin. obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi. Codul fiscal: Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole Art.

a se modifică şi va avea următorul cuprins: ". 14916. c) venituri din activităţi agricole impuse în sistem real." 18. Venitul net anual se determină de către contribuabil. obligaţiile declarative fiind îndeplinite de asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. precum şi cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real. Contribuabilii care încep o activitate independentă. pe fiecare sursă. pe fiecare sursă şi categorie de venit. altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. din patrimoniul personal. organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat. după liniuţa a 11 ." 15. prevăzute la art. cu următorul cuprins: ". liniuţa a 8 . silvicultură şi piscicultură. din următoarele categorii: a) venituri din activităţi independente. 1/2000. Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau întro formă de asociere care nu dă naştere unei persoane juridice.a. 73. cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Nu au obligaţii declarative contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică. LexNavigator(TM) .a se introduce o nouă liniuţă. 26 din Legea nr. pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente. au obligaţia declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere. 42 din Codul fiscal. 14915." 17. Punctul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 153. Declararea veniturilor şi a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit.veniturile distribuite persoanelor fizice asociate în forme de proprietate asociative persoane juridice. Punctul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 161. respectiv de cesionar ca urmare a realizării venitului din creanţa respectivă.veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă. venituri din silvicultură şi piscicultură. a) .h) şi art. cu modificările şi completările ulterioare. liniuţa a 12 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai. altele decât cele prevăzute la pct. 41 lit. cu excepţia veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. La punctul 152. Nu depun declaraţii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfăşoară activităţi independente pentru care plăţile anticipate se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit. Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili/asocieri fără personalitate juridică. la organul fiscal competent. La punctul 152.Copyright © UltraTech Group Pagina 21 ." 16. b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Impozitul determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează. în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. pe fiecare sursă şi categorie de venit.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

În cazul în care contribuabilul obţine venituri într-o formă de asociere, fiecare asociat va declara veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asocierii fără personalitate juridică, cu excepţia asociaţiilor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit." 19. Punctul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 164. Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie, completată corespunzător. Contribuabilii care încep o activitate impusă pe bază de norme de venit şi optează pentru determinarea venitului net în sistem real vor depune declaraţia privind venitul estimat/norma de venit în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completată corespunzător." 20. Punctul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Stabilirea plăţilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă. (2) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Plăţile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părţi; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opţiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 22

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. (4) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% prevăzută la art. 43 alin. (1). (51) Impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. f) se stabileşte prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut şi reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, determinate în sistem real. (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final. Norme metodologice: 168. Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie. În cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub forma arendei şi au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului se efectuează potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat." 21. Punctul 176 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Declaraţia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (11) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 82 alin. (7). (2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 23

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 - Text prelucrat de UltraTech Group

Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013

competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generată de: a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; b) operaţiuni de vânzare - cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen. (21) Abrogat. (3) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; b) venituri din activităţi menţionate la art. 52 alin. (1) lit. a) - c), a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 521; b1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (21); c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60; e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; f) venituri din pensii; g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1); h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; i) venituri din alte surse. Norme metodologice: 176. Declaraţiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură. Fac excepţie de la depunerea declaraţiei privind venitul realizat contribuabilii prevăzuţi la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal şi cei care obţin venituri prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal şi care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilor art. 521 din Codul fiscal, pentru care impozitul reţinut este final. Declaraţiile privind venitul realizat se depun, în intervalul 1 ianuarie - 25 mai inclusiv al anului următor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaţiei în materie. Pentru veniturile realizate dintr-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit/distribuită din asociere."
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 24

constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. 87 5 alin. punctul 1851. d) să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit. filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. (1) lit. a) şi pct. f) alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale. (1) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate. 2. contribuabilii prevăzuţi la art. e) să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei. (2) din Codul fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul prevăzut de lege. contestaţii. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 209." 23. în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. cât şi cele privind asociaţii. atât cele privind asociaţia. precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi. După punctul 185 se introduce un nou punct. asociatul desemnat are următoarele obligaţii: a) să înregistreze contractul de asociere. au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică. legate de activitatea desfăşurată de asociaţie. Punctul 1881 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 1881. precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni. 878 pentru care LexNavigator(TM) . potrivit legii. 40 alin. se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. pentru anul fiscal respectiv. pct. Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale. cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute la pct. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice. potrivit legii. potrivit legii. (2) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 22. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei. determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real. Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: 1. societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente." 24. persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente. 873.Copyright © UltraTech Group Pagina 25 . b) să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale. a) şi alin. c) să răspundă la toate solicitările organelor fiscale. precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală. În cazul asocierilor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. cu următorul cuprins: " 1851.

dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă. b) contractul de detaşare. prin excepţie de la prevederile art." C.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate. (3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul LexNavigator(TM) . d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil. până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Punctele 2 şi 3 se abrogă. Punctele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii Art. eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul.înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal. potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. 34 şi 35. 59 alin. 1122. 2. declaraţia privind veniturile realizate din străinătate reprezintă şi cerere de restituire. . după caz. (2) În situaţiile prevăzute la pct.(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. 874 şi 877. 1121 lit. dacă condiţia prevăzută la art. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor. persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. însoţită de următoarele documente justificative: a) documentul menţionat la art. după caz. (4) O persoană juridică română care este nou . 1121. organul fiscal regularizează impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil în baza declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate şi restituie. urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere. Titlul IV1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" 1.Copyright © UltraTech Group Pagina 26 . Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 . În acest caz. sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat. (3) Pentru anul 2013.31 ianuarie 2013. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului. 112 1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 impozitul este final. în totalitate sau în parte impozitul reţinut de către angajatorul care este rezident în România sau are sediul permanent în România la cererea persoanei fizice. eliberat de autoritatea competentă a statului străin. pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

societăţile de credit ipotecar. Persoanele juridice române nou . prin echivalare în lei. al pieţei de capital (de exemplu.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. au realizat venituri încadrate.reasigurare). bursele de valori sau de mărfuri.31 ianuarie 2013 inclusiv. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013. consultanţei şi managementului. (6) Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii. societăţile de depozitare). casele de schimb valutar. societăţile de registru. între 65. c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. b) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul asigurărilor (de exemplu.Copyright © UltraTech Group Pagina 27 . până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv. Persoanele juridice române care nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele: a) persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit legilor speciale de organizare şi funcţionare din domeniul bancar (societăţile comerciale bancare. la data de 31 decembrie 2013. care nu au optat până la data de 31 ianuarie 2013 să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. al pieţei de capital. pentru anul respectiv. 6. cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii (brokerii şi agenţii de asigurare).înfiinţate în perioada 1 ianuarie . Norme metodologice: 5. nu sunt obligate potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 1 februarie 2013 să aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. 1121. 1121 din Codul fiscal. pentru anul fiscal 2014. societăţile de asigurare . la data de 31 decembrie 2012. Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 8. nu sunt obligate să LexNavigator(TM) . c) persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc. societăţile de servicii de investiţii financiare.000 euro şi care îndeplineau concomitent şi celelalte condiţii prevăzute de reglementările legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 şi care au solicitat ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.000 euro şi 100." 3. consultanţei şi managementului. cooperativele de credit etc). Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor. Persoanele juridice române care. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.

veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. contribuabilul va comunica. limita de 65.Prin excepţie de la prevederile art. Titlul V "Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România" 1. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României. Punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro Art. Veniturile luate în calcul la stabilirea limitei de 65. începând cu 1 februarie 2013. Punctul 3 se abrogă. 1122 alin. 1122 alin. o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65. . de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. la data de 31 decembrie 2013.începând cu 1 ianuarie 2013. acest sistem de impunere. pentru anul fiscal 2014.000 euro sunt aceleaşi cu cele care constituie baza impozabilă prevăzută la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 aplice. Norme metodologice: 11. cu respectarea termenului legal." D. Pentru anul 2013. 12. După punctul 3 se introduce un nou punct. (5) şi (7). 112 7 din Codul fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. (3). Norme metodologice: LexNavigator(TM) .000 euro.000 euro sunt cele de natura celor prevăzute la art. aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. în cursul anului fiscal. organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraţii de menţiuni. punctul 31.începând cu 1 februarie 2013. înregistrate: .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În situaţia în care.Copyright © UltraTech Group Pagina 28 .000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013. exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport. 1121 din Codul fiscal. potrivit Codului de procedură fiscală. 2. Aceste persoane juridice urmează să verifice condiţiile prevăzute de art. în vederea încadrării în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 1127 din Codul fiscal. de către persoanele juridice care aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de la această dată inclusiv. în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai este îndeplinită condiţia respectivă. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. 1126 ." 4.000 euro.

(1) lit. 5. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obţinute din România pentru servicii prestate în afara României numai veniturile din prestarea următoarelor servicii: servicii de management. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care sau aprobat situaţiile financiare anuale. 115 alin. fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române." 3. servicii de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi servicii prestate de avocaţi. servicii de consultanţă în orice domeniu. punctele 82 . servicii de marketing. servicii de asistenţă tehnică. la bugetul de stat.Copyright © UltraTech Group Pagina 29 . e) şi g) din Codul fiscal. potrivit art. d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România. arhitecţi. 115 alin. b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat. contabili. (1) lit.84. După punctul 81 se introduc trei noi puncte. plătitorul impozitului prevăzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent în România în evidenţa căruia sunt înregistrate respectivele cheltuieli deductibile." 4. servicii de cercetare şi proiectare în orice domeniu. b) abrogată. impozitul pe LexNavigator(TM) . . aşa cum sunt enumerate la art. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) În cazurile prevăzute la art. notari. valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 31. ingineri. (1) lit. (4) Impozitul se calculează. .g).[ . 115. . potrivit art. prevăzute la art. dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. c) 25% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc. Impozitul se calculează. se reţine şi se plăteşte. La punctul 8. k) şi l). În cazul dividendelor distribuite. c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 70. impozitul ce trebuie reţinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneraţii primite de nerezidenţi care au calitatea de administrator. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi Art. 57. c). la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României. Punctul 81 se abrogă.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (3) Prin derogare de la alin. 116. p). ] (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) abrogată. a) . respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. 115 alin. (2). în lei. auditori.

31/1990 privind societăţile comerciale." 6. dobânzile la creditele intragrup. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul depozitelor la vedere. Începând cu data de 1 februarie 2013. reglementate de Legea nr. Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 50% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 februarie 2013 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. pentru veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. Norme metodologice: 82. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. 116 alin. se aplică o cotă de impozit de 50%. Lista acordurilor/convenţiilor se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi se actualizează periodic. la depozitele la termen. cum ar fi dobânzile la credite. dobânzile la creditele intragrup.Copyright © UltraTech Group Pagina 30 . republicată. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. conturilor escrow. conturilor escrow. 84. a) . (1) lit. k) şi l) din Codul fiscal plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. la depozitele la termen. certificatelor de depozit şi altor instrumente de economisire. 83. cum ar fi dobânzile la credite.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor. Veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente. se aplică o cotă de impozit de 50%." LexNavigator(TM) . (2) lit. republicată. considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit normelor Băncii Naţionale a României. Începând cu data de 1 februarie 2013. reglementate de Legea nr. plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. 115 alin. pentru veniturile prevăzute la art. În sensul art. indiferent dacă rezidenţa persoanei beneficiare a acestor venituri este într-un stat cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impuneri sau nu. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. cu modificările şi completările ulterioare. dobânda la instrumente/titluri de creanţă emise de societăţile române. indiferent de data constituirii raportului juridic.g). certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România. Punctul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 91. 31/1990. Cota de 50% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor. dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . instrumentele juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii reprezintă acordurile/convenţiile bilaterale/multilaterale în baza cărora România poate realiza un schimb de informaţii care este relevant pentru aplicarea acestor prevederi legale. certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România se impun cu o cotă de 16% din suma acestora atunci când veniturile de această natură sunt plătite într-un stat cu care România are încheiat un instrument juridic în baza căruia se face schimbul de informaţii şi beneficiarul sumelor nu face dovada rezidenţei fiscale. c1) din Codul fiscal. precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale. cu modificările şi completările ulterioare.

Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. în urma verificărilor efectuate sau la cererea persoanei impozabile: a) anulează. La punctul 4. după caz. . exclusiv TVA. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente." 2. ] (8) Implementarea grupului fiscal va intra în vigoare: a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin. (1). din oficiu sau. însoţite de o traducere autorizată în limba română. respectiv pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene. alineatele (8) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 4. b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei prevăzute la alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 31 . [ . tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal în cazul în care acea persoană nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate pentru a fi considerată un asemenea membru în conformitate cu prevederile alin. În situaţia în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidenţă fiscală în format electronic sau online. după caz. Această anulare va intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Nerezidenţii care sunt beneficiarii veniturilor din România vor depune la plătitorul de venit originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală ori a documentului menţionat la alin. La punctul 13.. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente LexNavigator(TM) . organele fiscale competente. b) anulează. la cerere.] (12) Prin excepţie de la prevederile alin. acesta reprezintă originalul certificatului de rezidenţă fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul de rezidenţă al beneficiarului veniturilor obţinute din România. (1) lit. La punctul 6 alineatul (10). după caz. În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei. în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică. (7)." E. (7). . în cazul în care membrii grupului au perioadă fiscală luna calendaristică. b). tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal în cazul în care acele persoane impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. respectiv în prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care situaţia a fost constatată de organele fiscale competente. (1). din oficiu sau. Titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" 1. la cerere.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 7.. exclusiv TVA. [. în cazul în care membrii grupului nu au perioadă fiscală luna calendaristică.

g) din Codul fiscal.] (5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art. pentru contravaloarea parţială a livrărilor de bunuri/prestărilor de LexNavigator(TM) . Baza impozabilă. .[ . şi colectează taxa. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. după instalare sau asamblare. care au emis facturi sau au încasat avansuri. punctul 152. şi nu călătoria individuală a fiecărui pasager. 134. dacă taxa aferentă bunurilor respective este deductibilă total sau parţial. (7). Pentru bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol în cursul anului 2012 se aplică prevederile legale în vigoare în anul 2012. 155 alin. chiar şi atunci când există opriri în interiorul Comunităţii. (9) lit. respectiv cele care nu pot fi detaşate fără a fi deteriorate sau fără a antrena deteriorarea imobilelor înseşi.. inclusiv în ceea ce priveşte modul de determinare a depăşirii plafonului şi a perioadei fiscale în care se colectează TVA aferente acestei depăşiri.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . [. litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maşini ori echipamente care. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. şi la art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 unei perioade fiscale. La punctul 144. ] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. pentru facturile emise înainte de trecerea la regimul de taxare. 152 din Codul fiscal. potrivit art." 4. . care constituie livrare de bunuri cu plată. . 152.. mai puţin în cazul operaţiunilor pentru care se aplică sistemul TVA la încasare pentru care se aplică regulile stabilite la art. (2). cu excepţia cazurilor prevăzute la art. mijlocul de transport este decisiv." 3. pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei.Copyright © UltraTech Group Pagina 32 . (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. Norme metodologice: 152. 153 alin. numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii. Se consideră că se efectuează o singură parte de transport de călători în interiorul Comunităţii. sunt ori devin parte din bunul imobil. 1342 alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 1342 alin. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul." 5. dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii. (2) lit. 134 2 alin. La punctul 14 alineatul (2). şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. (2) lit. respectiv valoarea depăşirilor de plafon. a). 153. b). După punctul 151 se introduce un nou punct. în situaţia în care călătoria este efectuată cu un singur mijloc de transport. 1342 alin. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de călători efectuată în interiorul Comunităţii. În cazul persoanelor impozabile scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

159 alin. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura de regularizare pe care înscrie cu semnul minus baza de impozitare şi taxa colectată pentru partea facturată/încasată înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA şi concomitent înscrie contravaloarea integrală a livrării de bunuri/prestării de servicii aplicând regimul de scutire prevăzut la art. 153 din Codul fiscal. se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicându-se regimul de impozitare al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 138 din Codul fiscal. se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii.. 20 alin.Copyright © UltraTech Group Pagina 33 . Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. nu sunt luate în calculul cifrei de afaceri livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în perioada în care persoana impozabilă nu a avut un cod de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 1563 alin. (1) lit. (1) pe care înscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare şi a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevăzute la art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . pe aceeaşi factură sau pe o factură separată. 148 şi 149 din Codul fiscal. pentru care faptul generator de taxă intervine după scoaterea din evidenţă. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevăzut la art. cu următorul cuprins: "(4) În cazul în care evenimentele prevăzute la art. operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. alineatele (4) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care serveşte drept referinţă pentru calculul plafonului de 2. 132 şi 133 din Codul fiscal. conform prevederilor art.. potrivit art. a) şi alin. 1562 din Codul fiscal corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. g) din Codul fiscal. La punctul 161. 152 din Codul fiscal. 153 alin. 148 şi 149 din Codul fiscal. (9) lit. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaţia să efectueze ajustările taxei deduse în conformitate cu prevederile art. b) din Codul fiscal.000 lei prevăzut la art. În cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevăzut la art. (4) din Codul fiscal se au în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă prevăzut la art. (9) din Codul fiscal. conform prevederilor art. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului.] (19) Livrările de bunuri/Prestările de servicii a căror contravaloare este încasată parţial sau total cu numerar de către persoana eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la art. [. La punctul 162. Factura de regularizare nu trebuie să conţină menţiunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. 1563 alin. alineatul (4). 1342 alin. (9) din Codul fiscal." 7." 6. 1342 alin. înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.250. d) LexNavigator(TM) . (6) lit. 153 din Codul fiscal.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 servicii taxabile. precum şi rândurile de regularizări aferente. (3) lit. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. În acest sens furnizorul/prestatorul neînregistrat în scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct.

în cazul achiziţiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare. persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA. extern sau atât intern. în condiţiile prevăzute la art. de la beneficiari persoane juridice. 138 lit. liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure. exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. (10) din Codul fiscal în situaţiile prevăzute la art.c) şi e) din Codul fiscal. c) din Codul fiscal. în sensul art. precum şi funcţii ale organismului uman. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală. beneficiarii ajustează mai întâi taxa neexigibilă şi doar în situaţia în care nu mai există diferenţe de taxă neexigibilă pentru achiziţiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajustează taxa deductibilă. La punctul 18. La punctul 24 alineatul (2). (2). Nu sunt considerate încasări/plăţi în numerar sumele în numerar depuse de beneficiar direct în contul bancar al furnizorului/prestatorului. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) În sensul art. baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. (6) lit. (2) lit. cu următorul cuprins: "(10) În sensul art. 1342 alin. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(21) Prin excepţie de la prevederile alin. d) din Codul fiscal. după alineatul (9) se introduce un nou alineat.Copyright © UltraTech Group Pagina 34 . Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate." 11. 1342 alin. La punctul 23. 128 alin. p) din Codul fiscal.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . (19) lit. b) din Codul fiscal. În cazul încasării în numerar a contravalorii facturii. inclusiv. La punctul 18." 8. furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la încasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la încasare acele sume dintr-o factură care sunt încasate în numerar până în ziua emiterii facturii. 140 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal este constituită din valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea contabilă. (11) din Codul fiscal. (1) lit. La punctul 20 alineatul (21). persoane fizice autorizate. acest dispozitiv poate fi intern. 11 alin. baza de impozitare este zero. a) . 10. cât şi extern. (1) lit. valoarea de piaţă a bunurilor livrate/serviciilor prestate se determină prin metodele prevăzute la art. 1342 alin. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art." 9. În situaţia prevăzută la art. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora. 1342 alin. 137 alin. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) . (2) din Codul fiscal. atunci când poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă. Pentru sumele încasate în numerar după data emiterii facturii." 12. 137 alin. furnizorul/prestatorul aplică sistemul TVA la încasare şi înscrie pe factură menţiunea prevăzută la art. (6) din Codul fiscal. 155 alin. (11) din Codul fiscal. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. se aplică corespunzător prevederile art. 141 alin. alineatul (10). cu excepţia situaţiei în care livrarea/prestarea se încadrează în altă categorie exceptată prevăzută la art.

61 alin.. în afara Comunităţii. precum vânzarea de manuale şcolare. cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sănătate a unei persoane. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. f) din Codul fiscal se aplică şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii strâns legate de serviciile educaţionale. pregătirea unor rapoarte medicale bazate pe fişe medicale.(12) şi pct. La punctul 43 alineatul (2). 153 din Codul fiscal. La punctul 251. [. destinate utilizării în scopul acordării dreptului la o pensie. persoana impozabilă are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă LexNavigator(TM) . fără efectuarea de examinări medicale. 145 alin. (2) din Codul fiscal. În cazul achiziţiei unei suprafeţe de teren împreună cu construcţii edificate pe aceasta. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind respectarea normelor de medicina muncii.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "a) serviciile care nu au ca scop principal îngrijirea medicală. în vederea soluţionării unor litigii. care nu depind de voinţa sa. indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare ori după casare. alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. taxa pentru achiziţii efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct.37/95 Statul Belgian împotriva Ghent Coal Terminal NV. dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică.. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate pentru activităţile de învăţământ sau pentru formarea profesională a adulţilor." 15. din motive obiective. 141 alin." 13. (5) (7). respectiv protejarea. organizarea de conferinţe legate de activitatea de învăţământ." 14. (1) lit. 152 din Codul fiscal şi care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 145 alin. menţinerea sau refacerea sănătăţii.110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) împotriva Statului Belgian. precum şi examinările medicale efectuate în acest scop. serviciile care au ca unic scop întinerirea sau înfrumuseţarea. La punctul 45. cum sunt: 1. 2. după plasarea acestora în regim de perfecţionare pasivă. în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii. Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile. 62 alin.] (6) În cazul imobilizărilor în curs de execuţie care nu se mai finalizează. elaborarea unor rapoarte de expertiză medicală privind stabilirea răspunderii în cazurile de vătămare corporală. litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: "a) bunurile trebuie să fi fost exportate din România sau din alt stat membru. (10) . alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Scutirea prevăzută la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 35 .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . prestarea de servicii de examinare în vederea obţinerii accesului la serviciile educaţionale sau de formare profesională a adulţilor. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaţii necesare pentru luarea unei decizii cu consecinţe juridice. persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. precum şi efectuarea de examinări medicale în acest scop.

cu următorul cuprins: "(14) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. La punctul 45. (9) lit. 145 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) În cazul în care organul fiscal competent din România consideră că nu are toate informaţiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. 153 alin. de exemplu.147 din Codul fiscal în primul decont de TVA sau. Deducerea se realizează prin înscrierea sumelor deduse în declaraţia depusă potrivit prevederilor art. pe cale electronică. (9) lit. informaţii suplimentare. în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art.e) din Codul fiscal. inclusiv copii de pe documentele prevăzute la alin. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. c) din Codul fiscal şi restituirea sumelor respective de la bugetul de stat. (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (9) lit. potrivit art." 17. confirmată cu elemente obiective." 18. în situaţia în care bunurile achiziţionate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (11). 155 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal. 45. poate cere. a) .147 din Codul fiscal. după caz. La punctul 46. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. inclusiv taxa aferentă construcţiilor care urmează a fi demolate. republicată. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. 1563 alin. 145 . alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. dacă plata a fost efectuată în perioada în care nu a avut un cod valid de TVA.Copyright © UltraTech Group Pagina 36 . pe parcursul perioadei LexNavigator(TM) . 145 alin.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 145 . cum ar fi. Prevederile acestui alineat se completează cu cele ale pct. 152 din Codul fiscal. (11). taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. după alineatul (13) se introduc două noi alineate.257/11 Gran Via Moineşti. g) din Codul fiscal. la data plăţii. care sunt scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. dacă face dovada intenţiei." 16. pentru care deducerea taxei se exercită potrivit prevederilor art. taxa neachitată aferentă achiziţiilor respective efectuate înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. (15) În cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziţii pe perioada în care au aplicat sistemul TVA la încasare sau al celor care au efectuat achiziţii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la încasare. de la solicitant sau de la autorităţile competente din statul membru de stabilire. întrun decont ulterior. La punctul 49. alineatele (14) şi (15). potrivit art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 acestei achiziţii.

În acest caz. în situaţia în care persoana impozabilă câştigă dreptul de deducere a taxei. se pot solicita alte informaţii suplimentare. (7) din Codul fiscal. constatate pe bază de inventariere. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. în original ori în copie. Informaţiile solicitate în conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv. La punctul 53. conform art. cererea se transmite prin mijloace electronice numai dacă destinatarul cererii dispune de astfel de mijloace. după caz. altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. La punctul 53. 148 alin." 20. Persoana impozabilă realizează aceste ajustări ca urmare a unor situaţii cum ar fi: [. 152 alin.] (4) În cazul în care persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire. alineatul (6 1). care se reziliază." 22.Copyright © UltraTech Group Pagina 37 . plafoanele prevăzute la alin. 153 din Codul fiscal solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. după alineatul (6) se introduce un nou alineat. persoana impozabilă poate să ajusteze taxa nededusă aferentă serviciilor neutilizate. alineatul (2) partea introductivă şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) În baza prevederilor art. Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare. respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. se efectuează ajustarea taxei. 153 din Codul fiscal. În cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate. se înregistrează potrivit legii în scopuri de TVA conform art.. (1) lit. se aplică ajustările de taxă prevăzute la pct. a) din Codul fiscal. LexNavigator(TM) . (21). Dacă este necesar. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile alin. alineatul (9) se abrogă. cu următorul cuprins: "(61) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri mobile corporale. prevăzut la art. inclusiv bunurile furate.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de 4 luni prevăzute la alin. sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. 149 din Codul fiscal. într-un decont de taxă ulterior. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. altele decât bunurile de capital. activelor corporale fixe în curs de execuţie. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract." 19. în cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la validitatea sau acurateţea unei anumite cereri. (11) nu se aplică. (7). 152 din Codul fiscal. Ajustarea în acest caz reprezintă exercitarea dreptului de deducere şi se evidenţiază în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau. litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: "d) bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât cele prevăzute la art. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului.. precum şi în cazul în care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 61 şi 62. 148 alin." 21. La punctul 53 alineatul (6). (2) din Codul fiscal. bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . În cazul în care informaţiile suplimentare sunt cerute de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritate competentă dintr-un stat membru. La punctul 53.

fabricării. (4) lit. 147 alin. fabricarea. construcţia. 128 alin. respectiv dacă nu s-a exercitat dreptul de deducere se consideră că pro rata a fost de 0%. a) din Codul fiscal. care se face de câte ori apare un eveniment care conduce la ajustare. iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract. 128 alin." 24. în cazurile prevăzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual. 149 alin. transformării sau modernizării bunului de capital s-a dedus integral se consideră că taxa a fost dedusă pe bază de pro rata de 100%. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. Dacă în cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital. pentru o cincime sau o douăzecime din taxa dedusă/nededusă iniţial. (5) din Codul fiscal. taxa se ajustează conform prevederilor alin. acesta neavând obligaţia să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a iniţiat şi a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. care se reziliază. (4) lit. (4) şi (5) din Codul fiscal nu se efectuează în situaţia în care sunt aplicabile prevederile art. 149 alin. alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(10) Ajustarea prevăzută la art. (4) şi (5) din Codul fiscal. La punctul 54. (4) lit. 149 alin. face obiectul unei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă integral sau îşi încetează existenţa. transformarea sau modernizarea cărora s-a dedus integral taxa ori nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei şi care în cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activităţi în cazul cărora nu se poate determina proporţia în care sunt utilizate pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. 149 alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 23. după alineatul (3) se introduce un nou alineat. indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing. în funcţie de pro rata definitivă la finele fiecărui an. (8). (1) lit. Demolarea unor construcţii. b) din Codul fiscal. pentru care se aplică metoda de ajustare prevăzută de prezentul alineat. Dacă taxa aferentă achiziţiei. (11) sau (12). 149 alin. (2) din Codul fiscal. (13) din Codul fiscal. a) din Codul fiscal. cu următorul cuprins: "(31) În cazul contractelor de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital. 147 alin. primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevăzut la art. alineatul (3 1). a) şi b) din Codul fiscal referitoare la livrarea către sine. este alocat unui sector de activitate care nu dă drept de deducere. nu se efectuează ajustarea prevăzută la art. atât timp cât bunul de capital este alocat unei activităţi în cazul căreia nu se poate determina proporţia în care este utilizat pentru operaţiuni cu drept de deducere şi fără drept de deducere. precum şi pentru bunurile de capital la achiziţia. construcţiei. ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la art. achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe LexNavigator(TM) . precum şi în situaţia în care nu are loc o livrare de bunuri în conformitate cu prevederile art.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 149 alin. La punctul 54 alineatul (9). respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsă în gestiunea locatorului/finanţatorului. conform procedurii descrise la art. transformarea sau modernizarea cărora se aplică prevederile art. cu excepţia casării activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. (8) din Codul fiscal. În situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. Faţă de ajustarea prevăzută la art. La punctul 54. Această ajustare se aplică pentru bunurile la achiziţia. (1) lit.Copyright © UltraTech Group Pagina 38 . fabricarea." 25. 149 alin. construcţia. pe durata întregii perioade de ajustare. apare unul dintre următoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decât activitatea economică.

128 alin. astfel cum a fost pronunţată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C . În cazul persoanelor impozabile stabilite în România. La punctul 61.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care au fost edificate. confirmată cu elemente obiective. anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data încetării activităţii economice. (4) din Codul fiscal. (6). cum ar fi.. (1) din Codul fiscal.(8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire." 27. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. (4) sau (5) din Codul fiscal. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni de natura celor pentru care a solicitat înregistrarea şi nici alte operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. prevăzută la alin. că suprafaţa de teren pe care erau edificate construcţiile continuă să fie utilizată în scopul operaţiunilor sale taxabile. alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(2) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. care s-a înregistrat prin opţiune conform art. prin anularea taxei deductibile. [." 26. La punctul 66. 148 din Codul fiscal.257/11 Gran Via Moineşti. (2) din Codul fiscal. (4) lit. se realizează potrivit prevederilor art. Ajustările de taxă realizate conform art.] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale. (7) şi ale pct. (4) sau (5) din Codul fiscal. a). corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul schimbării regimului. alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(12) Orice persoană impozabilă stabilită în România şi înregistrată în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt. (6) lit. altele decât bunurile de capital prevăzute la art. În cazul persoanelor impozabile nestabilite în România. (3) . 149 din Codul fiscal. (4) sau (5) din Codul fiscal. c) şi art. (18) lit. edificarea altor construcţii destinate unor operaţiuni taxabile. 152 din Codul fiscal aplică în mod corespunzător prevederile pct. 1342 alin. dacă persoana impozabilă face dovada intenţiei. 153 alin. Persoana impozabilă nestabilită în România. precum şi cele care au achiziţionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplică sistemul TVA şi trec la regimul special de scutire prevăzut la art. trebuie să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul în care nu mai realizează în România operaţiuni pentru care ar fi obligată să fie înregistrată în scopuri de TVA conform art. 54 alin." 28. 152 alin. 149 alin. 153 alin. c) se efectuează potrivit art. Prevederile art. Persoana impozabilă nestabilită în România. Persoana impozabilă LexNavigator(TM) . Persoanele care aplică sistemul TVA la încasare.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus declaraţia de încetare a activităţii. 128 alin. litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe. Ajustarea pentru activele corporale fixe în curs de execuţie. 148 din Codul fiscal se efectuează în funcţie de cota de taxă în vigoare la data achiziţiei bunurilor mobile corporale. nu determină obligaţia de ajustare a deducerii iniţiale a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţionării construcţiilor care au fost demolate. de exemplu.Copyright © UltraTech Group Pagina 39 . 152 alin. care s-a înregistrat conform art. c) din Codul fiscal. pentru serviciile neutilizate.. 153 alin. La punctul 61 alineatul (9). altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 153 alin. precum şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. 53 alin. constatate pe bază de inventariere. (17) şi alin.

alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege. a) . fie i s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA. după caz. cu următorul cuprins: "(3) Notificările prevăzute la art. de la momentul emiterii/primirii până la sfârşitul perioadei de stocare." 29. În cazul informaţiei de la alin. (4) În scopul aplicării prevederilor art. respectiv în anul pentru care ar fi trebuit depusă notificarea. 1563 alin. şi factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. (1). (5) lit. (1) Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic.(5). 46 alin. integritatea conţinutului şi lizibilitatea acestora. (24) din Codul fiscal. în situaţia în care statutul persoanei impozabile din punct de vedere al înregistrării în scopuri de TVA s-a modificat în anul de referinţă." 32." 31. facturile care au TVA neexigibilă integral sau parţial vor fi preluate în fiecare jurnal pentru cumpărări până când toată taxa aferentă devine exigibilă ca urmare a plăţii. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligaţia să stocheze prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor. în cursul anului de referinţă. Nu se depun notificări în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat astfel de operaţiuni în anul de referinţă. conform art.Copyright © UltraTech Group Pagina 40 . cu excepţia situaţiilor în care s-a împlinit termenul de prescripţie şi facturile respective nu se mai achită. 155 alin. achiziţiile efectuate din ţară.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. indiferent de perioada fiscală utilizată. La punctul 82. 1563 alin. alineatele (3) . La punctul 79. alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(6) În cazul jurnalelor pentru cumpărări prevăzute la alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 care a solicitat anularea înregistrării în scopuri de TVA are obligaţia. 156 2 din Codul fiscal până la data de 25 a lunii în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. d) se va menţiona numai suma plătită în perioada fiscală pentru care se întocmeşte jurnalul pentru cumpărări. cu menţionarea informaţiilor prevăzute la alin. cu condiţia să asigure autenticitatea originii. în sensul pct. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura. să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. este relevant statutul persoanei impozabile la data de 31 decembrie a anului de referinţă. (4) şi (5) din Codul fiscal. (5). operaţiunile care fac obiectul notificărilor sunt livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării şi. La punctul 801. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "78. (5) În scopul aplicării prevederilor art. (4) şi (5) din Codul fiscal. La punctul 78. (5) lit. fiind scoase din evidenţele persoanei impozabile.e). respectiv fie a fost înregistrată în scopuri de TVA. 1563 alin. după alineatul (2) se introduc trei noi alineate. (4) şi (5) din Codul fiscal se depun numai pentru anii în care persoanele impozabile desfăşoară operaţiuni de natura celor pentru care există obligaţia notificării." 30. organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor prezentelor LexNavigator(TM) .

" 3. alineatele (101) . cu următorul cuprins: "(101) Accizele plătite pentru sortimentele de cafea retrase de pe piaţă în vederea distrugerii. organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. (103) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizează sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale. au obligaţia de a respecta procedura prevăzută la pct. în exercitarea activităţii acestuia. după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate. (1) Operatorul economic . cu condiţia deţinerii unei autorizaţii pentru achiziţii intracomunitare de astfel de produse emise de autoritatea vamală teritorială. locul în care produsele urmează a fi distruse.Copyright © UltraTech Group Pagina 41 . alineatul (15). Facturile de corecţie cu semnul minus emise de către furnizor nu se evidenţiază în decontul de taxă al beneficiarului. cantităţile de produse accizabile care fac obiectul retragerii. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. cu respectarea condiţiilor de mediu. (104) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemnează într-un proces . La punctul 302." F. (101) va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială cu cel puţin două zile înainte de efectuarea acesteia. alţii decât antrepozitarii autorizaţi şi destinatarii înregistraţi. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor.persoană fizică sau juridică autorizată -." 2. (105) Pentru a beneficia de restituirea accizelor.c) din Codul fiscal. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. cu următorul cuprins: "(15) Operatorii economici. data şi locul/locurile de unde urmează să fie retrase produsele respective. d) şi e) din Codul fiscal. furnizorii pot emite facturi de corecţie cu semnul minus conform art.(105). La punctul 302. data la care produsele au fost achiziţionate dintr-un alt stat membru sau importate. pot fi restituite la cererea operatorului economic care a plătit accizele aferente produselor respective. La punctul 31. (102) În cazul retragerii de pe piaţă a produselor. după alineatul (14) se introduce un nou alineat. care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. poate achiziţiona din alte state membre ale Uniunii Europene produse supuse accizelor de natura celor prevăzute la art. b) din Codul fiscal în vederea regularizării taxei şi restituirii acesteia către beneficiari.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 norme metodologice. alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " 302. 207 lit. Titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" 1. a) . organele de inspecţie fiscală stabilesc că beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii. concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. operatorul economic aflat în situaţia de la alin. (1) lit. 159 alin. În cazul în care în cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor. însoţită de următoarele documente: LexNavigator(TM) . operatorul economic va depune o cerere în acest sens la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. 207 lit. obligând beneficiarul la plata acestei sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă. valoarea accizelor plătite. 101. printr-o notificare în care se vor menţiona cauzele.verbal întocmit de reprezentantul operatorului economic şi certificat de reprezentantul autorităţii vamale teritoriale.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

după litera d) se introduce o nouă literă. care va cuprinde informaţii cu privire la: furnizorul de produse energetice.Copyright © UltraTech Group Pagina 42 . c) procesul . stocul de produse energetice la sfârşitul lunii de raportare. după alineatul (13) se introduc trei noi alineate. cu următorul cuprins: "(21) Operatorii economici care achiziţionează produse prevăzute la art. alineatul (5) se abrogă. 20616 alin. alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(22) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . 98 subpct. cu următorul cuprins: "(14) Pentru produsele prevăzute la alin. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt livrate într-un alt stat membru. cantitatea de produse energetice achiziţionată. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. alineatele (14) .(16). cantitatea de produse finite expediate şi destinatarul LexNavigator(TM) . 207 lit." 4. notifică acest fapt autorităţii vamale teritoriale. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire.3. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Prevederile alin. puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire şi nici produselor energetice care sunt prezentate în ambalaje destinate comercializării cu amănuntul. 98. La punctul 78. alineatul (2 1).verbal de distrugere. 100. (2) lit. se aplică procedura prevăzută la pct. (15) Pentru produsele prevăzute la art.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. 207 lit. cantitatea de produse finite realizate. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate. La punctul 82 alineatul (9). (1) cu privire la deţinerea autorizaţiei de utilizator final nu se aplică produselor prevăzute la art. litera e). i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate. 207 lit. se aplică procedura prevăzută la pct. (2) lit." 9. lunar. 98 subpct. d) şi e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe piaţă. de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) copia facturii de achiziţie. La punctul 31. Operatorii economici au obligaţia de a transmite furnizorului o copie a notificării înregistrate la autoritatea vamală teritorială. cu următorul cuprins: "e) solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. se aplică procedura prevăzută la pct. d) şi e) din Codul fiscal care ulterior sunt exportate. La punctul 82. 98." 8. după alineatul (2) se introduce un nou alineat. La punctul 82." 5." 7. (16) Pentru produsele prevăzute la art. La punctul 82. Transmiterea notificării nu este necesară atunci când produsele respective provin din achiziţii intracomunitare proprii sau din operaţiuni proprii de import. cantitatea utilizată/comercializată. b) documentul care atestă că accizele au fost plătite de operatorul economic care solicită restituirea accizelor.2. dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare. 20616 alin. 6.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .

alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(9) Prin excepţie de la prevederile alin.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 produselor." 13. acesta se va finaliza sub supraveghere fiscală. (3) Pentru aromele alimentare. să depună o declaraţie cu privire la acest fapt la autoritatea vamală teritorială şi să garanteze plata accizelor aferente produselor accizabile pe care urmează să le primească. revocarea sau anularea autorizaţiei. după litera d) se introduce o nouă literă.mici distilerii ." 11. mai vechi de 30 de zile faţă de termenul legal de plată.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . potrivit modelului prevăzut în anexa nr. În cazul în care pe fluxul tehnologic există produse aflate în procesul de fabricaţie. (3) .(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 101. precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei tip alambic. accizele plătite de către operatorul economic din România ca urmare a achiziţiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care s-a conformat cerinţelor prevăzute la alin. 206 45 din Codul fiscal. La punctul 88. alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(7) În toate situaţiile în care a intervenit suspendarea. La punctul 85. exigibilitatea accizelor ia naştere în momentul recepţiei produselor. operaţiune care va fi efectuată de autoritatea vamală teritorială. alineatele (1) . antrepozitarii autorizaţi propuşi trebuie să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute. La punctul 82 alineatul (23). în cazul antrepozitelor fiscale ." 12. iar sigilarea instalaţiei se va realiza după încheierea acestui proces. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală teritorială unde operatorul economic este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) înainte de expedierea produselor accizabile de către furnizorul din alt stat membru.(8). de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 35. La punctul 101. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. Cererea va fi însoţită de: LexNavigator(TM) . extractele şi concentratele alcoolice. (2) Operatorul economic din România prevăzut la alin.care utilizează pentru realizarea producţiei instalaţii tip alambic. aplicarea sigiliilor pe instalaţiile de producţie.Copyright © UltraTech Group Pagina 43 . după caz. (1) În situaţia în care un operator economic din România urmează să primească produse accizabile eliberate pentru consum în alt stat membru. cu următorul cuprins: "e) utilizatorul final înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat. litera e). c) să anunţe autoritatea vamală teritorială în raza căreia au fost primite produsele accizabile şi să păstreze produsele în locul de recepţie cel puţin 48 de ore pentru a permite acestei autorităţi să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite. (2) al art. b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepţionat produsele. aceasta atrage întreruperea ori încetarea activităţii şi." 10.

autoritatea vamală stabileşte cuantumul accizei de restituit. ori de respingere a cererii de restituire. 2 la titlul VII .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 a) documentul care să ateste că acciza a fost plătită. altele decât bere şi vinuri. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal." 16. La punctul 108. după alineatul (25) se introduce un nou alineat.Accize şi alte taxe speciale din Codul fiscal. sau c) copiile documentelor care fac dovada că livrarea s-a efectuat către un operator economic producător de băuturi nealcoolice ori produse alimentare. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Lunar. scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. Destinatarul înregistrat care livrează produse ce urmează a fi utilizate într-un scop scutit de la plata accizelor va evidenţia în factură contravaloarea accizelor plătite la bugetul de stat. valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garanţiei se determină prin însumarea cotelor de acciză prevăzute în anexele nr. de la un destinatar înregistrat sau din operaţiuni proprii de import. La punctul 111." 15. cu următorul cuprins: "(251) Prin excepţie de la prevederile alin. (25)." 18. în vigoare la momentul constituirii garanţiei. La punctul 105. În situaţiile de scutire indirectă. La punctul 111. pentru berea şi băuturile fermentate. alineatul (11 1). în totalitate sau în parte. alineatul (30) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(30) Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a LexNavigator(TM) . şi b) copiile documentelor care fac dovada că produsele au fost transferate. alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(18) În situaţiile de scutire directă." 17. 1 şi nr. prevăzute la art. destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor depune on . până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. La punctul 108. în care să fie înscrisă menţiunea «scutit de accize». 207 lit. după alineatul (11) se introduce un nou alineat. d) şi e) din Codul fiscal. respectiv livrate la preţuri fără accize către un antrepozit fiscal de producţie băuturi alcoolice. alineatul (25 1). cu următorul cuprins: "(111) În cazul destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile. care în urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere. nivelul garanţiei ce trebuie constituită reprezintă 100% din valoarea accizelor aferente oricărei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize.Copyright © UltraTech Group Pagina 44 . scutirea de la plata accizelor se acordă numai utilizatorului. (5) Autoritatea fiscală teritorială va transmite cererea şi documentaţia depuse de operatorul economic autorităţii vamale teritoriale.line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ." 14. respectiv că produsele au fost utilizate pentru realizarea băuturilor nealcoolice ori produselor alimentare. cu condiţia ca aprovizionarea să fie efectuată direct de la un antrepozit fiscal sau din operaţiuni proprii de import. În cazul admiterii cererii.

cu privire la: furnizorul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice. până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea. (19). după alineatul (15) se introduce un nou alineat. prin consumatori casnici se înţelege clienţii casnici aşa cum sunt aceştia definiţi prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. cantitatea de produse achiziţionată. declaraţia vamală de import. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei. cu privire la: furnizorul de produse energetice. după caz." 19. constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis. iar în cazul utilizatorului prevăzut la alin. În cazul operatorului economic prevăzut la alin.line autorităţii vamale teritoriale emitente a autorizaţiei.1." 23.Copyright © UltraTech Group Pagina 45 . Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. 35.7. stocul de alcool etilic şi/sau de produse alcoolice la sfârşitul lunii de raportare şi cantitatea de produse finite realizate. cantitatea utilizată şi stocul de produse energetice la sfârşitul perioadei de raportare. La punctul 115. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. trimestrial. o situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice. după caz. cantitatea de produse achiziţionată. cantitatea utilizată. în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. La punctul 113 subpunctul 113. literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: "a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic parţial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. (20). după alineatul (2) se introduce un nou alineat. La punctul 113 subpunctul 113. care va cuprinde informaţii. potrivit modelului prevăzut în anexa nr.line. sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat. până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare. La punctul 111 alineatul (44). 35. b) dovada plăţii accizelor către furnizor. utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv. lunar.3. alineatul (21)." 21. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(8) Deţinătorii de autorizaţii de utilizator final au obligaţia de a transmite on . care va cuprinde informaţii. Neprezentarea situaţiei în termenul prevăzut atrage aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit prevederilor Codului fiscal. alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins: LexNavigator(TM) ." 20. a destinatarilor înregistraţi şi a operatorilor economici care au realizat operaţiuni proprii de import." 22.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 transmite on . cu următorul cuprins: "(16) Jurnalele prevăzute la alin.1. (14) şi (15) se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică în baza documentelor de evidenţă operativă şi vor fi transmise on . alineatul (16). cu următorul cuprins: "(21) În înţelesul prezentelor norme metodologice. La punctul 113 subpunctul 113. reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent. autorităţii vamale teritoriale.

47." 2.13. cu următorul cuprins: "(5) Persoanele care eliberează pentru consum bere şi băuturi fermentate.5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. precum şi orice alte sume de aceeaşi natură. (1) lit. 207 lit. raportată la cele 12 luni ale anului.1. m) din Codul fiscal. Norme metodologice: 6." 24. sau valoarea anuală a normei de venit. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. în interesul serviciului. banderolele sau timbrele procurate de importatori se aplică de către aceştia în antrepozite vamale. alineatul (5).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 "(8) În vederea realizării importurilor de produse supuse marcării pentru care furnizorul extern nu aplică banderole sau timbre.1.2. . . Punctul 31 se abrogă. În cazul depăşirii limitei prevăzute la art. cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile în numărul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%. 48. Anexele nr.5. trebuie să deţină declaraţii/certificate de calitate emise de producător din care să rezulte că ponderea gradelor Plato provenite din malţ. pentru partea care depăşeşte limita a de 2. La punctul 120 subpunctul 120.(1) [.] m) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. G. 53. 52. exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale. partea care depăşeşte reprezintă venit asimilat salariilor şi se cuprinde în baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale. altele decât bere şi vinuri. Titlul IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" 1." LexNavigator(TM) . respectiv că ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor. 35. După punctul 32 se introduc trei noi puncte.] (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. care nu se încadrează la art. 2964." 25. .35.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . antrepozite libere sau zone libere. . 3. dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.2 şi 551 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. (1) lit. a) . după caz. sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mare de 50%.Copyright © UltraTech Group Pagina 46 . 2964 alin. punctele 33 . în ţară şi în străinătate. 29622 [. 29621 alin. cu următorul cuprins: "Codul fiscal: Art.e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri.1 .1. şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară. 53.48. 1 . după alineatul (4) se introduce un nou alineat. d) şi e) din Codul fiscal. . 49. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Codul fiscal: Art. 52.

care au realizat un venit lunar sub acest nivel. a) . 29621 alin. II. depunerea declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectuează în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Norme metodologice: 35.h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. în cazul persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. utilizat de plătitorii de venituri pentru declararea veniturilor obţinute începând cu LexNavigator(TM) . 44/2004. încadrarea în plafonul reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri." Art. după depunerea declaraţiilor fiscale.e) din Codul fiscal.] (7) Pentru persoanele prevăzute la art. (1) lit.c) din Codul fiscal. III. după încheierea anului fiscal. g) şi h) din Codul fiscal. baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. se efectuează de către organul fiscal competent. se efectuează de către organul fiscal competent. Partea I. 151 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. (1) lit. 29621 alin. a) . se efectuează de către organul fiscal competent. 52 alin. Codul fiscal: Art. f) . după depunerea declaraţiilor fiscale. 571/2003 privind Codul fiscal. după depunerea declaraţiilor fiscale. în anul următor. în anul următor. Art. 296 22 alin. În cazul persoanelor prevăzute la art. 52 alin. 29621 alin. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul a o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. în lunile în care persoanele prevăzute la art.Copyright © UltraTech Group Pagina 47 . pentru persoanele prevăzute la art. (1) lit.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Norme metodologice: 33. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară.] (9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.Pentru contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu data de 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. în anul următor. cu modificările şi completările ulterioare. . pe baza declaraţiilor fiscale.Formularul prevăzut la pct. (1) lit. 29624 [. a) . 29622 [. Întregirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară. a prezentei hotărâri. . . (5) şi (6) se face de către organul fiscal. (1) lit.c). în cazul în care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel. . f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Codul fiscal: Art. . Norme metodologice 34.

fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident. . . . dându-se textelor o nouă numerotare. . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . anul . . . . . . LexNavigator(TM) .Hotărârea Guvernului nr. ANEXA Nr. . . SUMAR: ANEXA Nr. Art. . . . . . anul . . . atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.Copyright © UltraTech Group Pagina 48 . . 6 martie 2013. . 2 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . anul . se va republica în Monitorul Oficial al României. anul . . . . . . ANEXA Nr.MINISTRU VICTOR . . Nr. . . . . . 3 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna . George Ciamba. . . . . . păduri şi piscicultură. nr. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 1 ianuarie 2012 din România de nerezidenţi. . . . . . 571/2003 privind Codul fiscal. atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod. . precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre. . Daniel Constantin p. . . . . . . . . secretar de stat Bucureşti. 6 Situaţia pivind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . atribuit de autoritatea din România. . . . . PRIM . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim . cu modificările şi completările ulterioare. . . . . . anul . . . 5 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . ANEXA Nr. anul . . . . 4 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . . . . . 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . 8 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . anul . . Partea I. IV. . . . . . . . . . . . ANEXA Nr. se completează la ultima coloană de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident" fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului. publicată în Monitorul Oficial al României. . . Partea I. . . 84. . . . Lucia Ana Varga p. . . . anul . . . . 112 din 6 februarie 2004. . . . . . . .ministru. . . . . . . ministrul finanţelor publice. 1 Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget. . Elena Dumitru. . . . secretar de stat Ministrul delegat pentru ape. . Liviu Voinea Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice. Ministrul afacerilor externe. . ANEXA Nr. . ANEXA Nr. . . . 7 Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 9 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . cf. Scara . anul . Cod fiscal autorizaţie .alin . . . . . .. . . . . . /serie / ARC l 2 3 4 5 Livrare Cod accize expe Furnizor/ ditor/ Cod Cod bene identi produs ficare ficiar accizabil fiscală desti . . . . . (6) În cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final. 12 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . .. . . . . . . . . Cod fiscal autorizaţie . . . . . 35 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea utilizatorului final/cod utilizator . . . . . . 10 Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . . . . . . . . . . . . ANEXA Nr. . . . . . . . . . . . 13 Situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . . . . ANEXA Nr. . . . . Cod poştal . . . .Îmbuteliat. . . . . .. . Bloc . . . . art.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 ANEXA Nr. Strada . . Domiciliul fiscal . . . . . LexNavigator(TM) . . . . cf. . . . 2. . . . . . /judeţul/sector .. . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna . . . . . . . . ANEXA Nr. anul . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . .natar 6 7 8 9 10 11 Den Starea sitate produ la 15 Concentraţie oC . Cod utilizator punct de lucru . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . cf. . . anul. . . . . anul . . . . . . . (3) Pentru achiziţii se va înscrie "A" pentru livrări se va înscrie "L". . . . . . . . . . 1. . Cod fiscal . (9) Se va menţiona V .. . ANEXA Nr. . . . kg litri (1) Factura/cDA/DI/AIM(aviz de însoţire a mărfii)/NP(notă de predare). . . (11) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . . art. . . 1 (Anexa nr. . . . Temei legal aferent facilităţii fiscale solicitate: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .produse în vrac sau I . . . anul . . . . . . . .sului Kg/l Recipienţi Capa citate nominală 12 13 14 15 Cantitate Cod NC Tip Tip Data Nr. . . . alin . . . . . lit . . . . . . . . . lit . . .. . . . . .autorizaţie nr . . . .. . . . . . . . . . 11 Jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . Ap . . . .alin . . . . . ANEXA Nr. . . . . .. . . 3. . . .nr . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 49 . ACHIZIŢII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE Achiziţie/ Document Nr. . . Localitatea . . . . . . . . . . . lit . . . . . . anul . . . .. art. se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final. . . . . . . . (10) Se completează numai în cazul produselor energetice. . . .nr . . . . . . . . Etaj .

. Numele şi prenumele . (29). . 2 (Anexa nr.Copyright © UltraTech Group Pagina 50 . (30) . 47 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea destinatarului înregistrat/ reprezentantului fiscal .. RECAPITULAREA ACHIZIŢIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE Surplus Cantitate ieşită Stoc la Stoc la Cod Cantitate pe sfâr şitul Codul NC Starea începutul Pierderi produs intrată parcursul Consum al pro lunii lunii Producţie Comercializare acciza propriu lunii produsului dusului .. (51) ..... . Cod accize/Cod identificare fiscală . .produse în vrac sau I . . LIVRĂRI PRODUSE FINITE* Codul NC al produsului 48 Cantitate expediată cant 49 um 50 51 Destinatar *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. . . (26) cantitatea consumată în scopul pentru care a obţinut autorizaţia.Diferenţa cantităţile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare .cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize. . RECAPITULAREA PRODUSE FINITE REALIZATE/LIVRATE* Codul NC Cantitate Stoc la al realizată în luna începutul lunii produsului de raportare cant 37 38 um 39 cant 40 um 41 Cantitate expediată cant 42 um 43 Stoc la sfârşitul Diferenţe (+) sau lunii (-) cant 44 um 45 cant 46 um 47 *Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizaţiilor de utilizator final cf. (47) .Îmbuteliat.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . .bil kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri kg Litri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Diferenţe (+) sau (-) kg 35 Litri 36 (18) Se va menţiona V . . 20658 din Codul fiscal.. . art. . . 4. ... (25).Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 2. LexNavigator(TM) .cantitate expediată . ... (28) cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final.. 20658 din Codul fiscal. ... .. . .stoc la sfârşitul lunii. 3.Se va înscrie codul ţării în cazul destinaţiei UE. . . (2 7). Semnătura şi ştampila operatorului . . EX în cazul exporturilor şi codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naţionale. . (46)... . . . . art. Data ANEXA Nr. ..

. Bloc . . . . . . Cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etaj . . . . . . . . Starea Cod accize Recipienţi Codul produ Concentraţie Cantitate expeditor/ Cod (5) NC al . AIM (2) Pentru achiziţii se va înscrie "A". . . . . . . Ap . se va indica "EX" în cazul livrărilor în afara U. . . . . . . . . . . . pentru livrări se va înscrie "L". .. 3 (Anexa nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . /judeţul/sector . Cod poştal . . . . . . . . (5) Se va completa numai în cazul alcoolului şi băuturilor alcoolice. . . . Domiciliul fiscal . . . factura. 48. kg Litri teliat Număr Data sului (5) (1) (2) bucăţi destinatar nominală (V/Î) Document Data achiziţie/ Acciza datorată -mii lei- (1) eDA. . . DI. . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal LexNavigator(TM) . . . . . anul . . . Semnătura şi ştampila operatorului .E. Nr .. . . . . .. . . . . . . începutul Pierderi (+) sau ((V/Î) intrată parcursul ieşită efectiv accizabil produsului lunii ) lunii Numele şi prenumele .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . . . . . SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile în luna . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . Data ANEXA Nr. . RECAPITULAREA PERIOADEI Surplus Cod Codul NC Stoc la Diferen Vrac/Îmbuteliat Cantitatea pe Cantitate Stoc produs al U. .. .. . . Cod accize . . .sului Densitate grad Livrate Provenienţa/ produs cod produ (vrac/ la l5 oC alcoolic/ Destinaţia identificare acciza Capa îmbu grad Plato (3) kg/l (4) Tip Tip mii fiscală . . . . . . .. . . . Nr . . . . Strada . . . . Localitatea . . . . Scara . . (3) Se va înscrie indicativul ţării în cazul provenienţei/destinaţiei UE (RO în cazul livrărilor naţionale). . . . . . . ... . . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 51 . . . .bil citate nr. . . . Strada . . . . . . .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . . . . ..M. . . . . (4) Se va completa numai în cazul produselor energetice. . .

(C) cantităţile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului. . (D) şi (E) sunt corespunzătoare operaţiunilor desfăşurate în perioada de raportare.E -F Diferenţa = stoc iniţial + (cantităţi produse) + intrări . . . Produse în curs de fabricaţie Cod NC U. aferente perioadei de raportare. Livrări (exprimate în hectolitri alcool pur) Intrări (C) Ieşiri (D) Utilizate Fără accize Cod Stoc Cantităţi în Cod Achizi ţ ii Alte produs UM iniţial produse Cu Regim suspensiv Scutire activitatea NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) proprie accize Teritoriul (RO) (UE) U. . anul .utilizat .ieşiri . . I. .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 de producţie de alcool şi băuturi spirtoase în luna .E. . cu două zecimale. (B). . (D) Cantităţile de materii prime existente în finalul perioadei de raportare. în perioada de raportare.M. (A) Stocul iniţial: cantitatea de materii prime existente la începutul perioadei trebuie să coincidă cu stocul final al perioadei anterioare.stoc final LexNavigator(TM) . Export (E) naţional Cantităţile de alcool se exprimă în hectolitri. . (F) Diferenţe: Cantitatea rezultată pentru fiecare materie primă. (C). .D . . . Materii prime (exprimate în tone/hectolitri alcool pur. (B) Intrări: Cantităţile de materii prime intrate trebuie să corespundă cu cele înscrise în documente de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe.E. Diferenţa (G) = A + B + C . . . . Stoc iniţial Intrări Ieşiri Către alte depozite Pentru prelucrare finală Stoc final Diferenţa III.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . după caz) Intrări (B) Cod produs Cod NC accizabil UM Stoc Operaţii interne iniţial Din (A) producţie Alte achiziţii proprie Utilizat (C) Import Stoc final (D) Diferenţa (E) U.Copyright © UltraTech Group Pagina 52 . după formula următoare: Stoc iniţial I + intrări . . Datele aferente (A). .stoc final E=A+B-C-D II.

. B . . . anul .stoc final (E = A + B . . . Nr . . . . . . Localitatea . .final cantităţile de materii prime existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . 48. . . . . . Concen NC Cantitate accizabil Concen Concen . . . Import produs U. . . . . .Cantităţile de materii prime şi de produse în curs de fabricaţie intrate în antrepozit . . . . . judeţul/sectorul . . . .utilizări . . stabilite după formula: stoc iniţial + intrări . .cantităţile de produse rezultate. Stoc iniţial Intrări Ieşiri Pentru Către alte prelucrare depozite finală Stoc final Diferenţa III. . . .E. . . . . . . . .M.se va avea în vedere data din documentele de circulaţie corespunzătoare fiecărei provenienţe/raport de primire. . . . 4 (Anexa nr. . . Domiciliul fiscal . . . . Strada . .traţie Cantitate Cantitate Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate Concentraţie Cantitate . . Cod accize .traţie A . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . Conducătorul antrepozitului fiscal . Materii prime Stoc iniţial (A) Intrări (B) Utilizat (C) Stoc final (D) Cod Cod Operaţii interne U. . . . . . . . . .D) II. .Copyright © UltraTech Group Pagina 53 . . .Stoc. . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. .C . .cantităţi de materie primă utilizate pe parcursul lunii la procesul de producţie al produselor intermediare. . . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare în luna . Livrări (exprimate în hectolitri) LexNavigator(TM) . . . . . I. . .M. . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Data . . . . . . Produse în curs de fabricaţie Cod produs accizabil Cod NC U. . . . E . Cod poştal . C .cantităţile de materii prime existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .Diferenţa .traţie . . . D . . . . . . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal .

. . .E . . . . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . . . . . .E. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 54 Kilograme % extract sec Denumire Alte materii de extracţie Malţ colorat Bere Altele. Materii prime Denumire Malţ Orz Orez şi griş Porumb Zahăr şi glucoză II. SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere în luna . . . . . .stocul final . anul . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . D . . . . . . . . . .3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . . . . . . . . . . . . .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Strada .F Data . Nr . . . Cod poştal .M. . Export (E) naţional A . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . .Ieşiri cu accize . . . . . . . . . . Domiciliul fiscal . iniţial produse Achiziţii Alte activitatea Cu Regim suspensiv NC interne achizi ţ ii Import accizabil (A) (B) accize Teritoriul Scutire proprie (RO) (UR) U. . Kilograme % extract sec . judeţul/sectorul . I.cantităţi de produse obţinute în antrepozit şi care ulterior sunt utilizate ca materie primă în urma unui proces de producţie. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . ieşiri fără accize .D .cantităţile de produse rezultate. . . . . . Cod accize . G . .cantităţile fiecăror produse intermediare ieşite în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. 48. . . .Bere fabricată în hectolitri LexNavigator(TM) . . . . . . . stabilite după formula următoare: G = A +B + C .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . . . E . . . . F . Localitatea .cantităţile de produse eliberate pentru consum. . . . 5 (Anexa nr. . . . . . . B . .Direrenţa . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri (D) Fără accize Utilizate Cod Stoc Cantităţi Cod produs U. C cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . .

. . . . . Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato. .cantităţile de produse rezultate. . . . Domiciliul fiscal . . . H Diferenţa . . . . . . 6 (Anexa nr. . . . . judeţul/sectorul .cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare.cantităţile de bere intrate în antrepozit. .M Regim suspensiv NC (P) interne achiziţii Import Grad Operaţiuni accizabil (A) (B) (G) Plato Consum (RO) (UE) Teritoriul scutite U. . .4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea. . se va înscrie gradul mediu ponderat.D . . C . . . . .Ieşiri cu accize: Gradul Plato mediu . .E . . .stocul final . . antrepozitului fiscal . . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate în luna . . . . . . . . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . LexNavigator(TM) . . . . G . .33 F. . . . . . . . . . .dacă berea eliberată în consum prezintă diverse grade Plato. . . . anul .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. . . . .E. . . . . . . 2000 hl bere de 13 grade Plato.consum propriu de materii prime. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Cu accize (D) Fără accize Cod Stoc Cantităţi Stoc Cod Consum Achiziţii Alte produs ini ţ ial produse final U.Cantităţile de bere produse în antrepozit pe parcursul lunii. . Localitatea . Cod accize . . . . . . . . în scopul realizării produsului finit. . Export mediu naţional Diferenţa CD A . . . . . . 48. 3000 hl de bere de 14 grade Plato Gradul Plato mediu ponderat = [(1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) . . . Nr . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . Cod poştal .P G Data . .Copyright © UltraTech Group Pagina 55 . stabilite după formula următoare: H= A + B + C . . D. .3/1000 + 2000 + 3000] = 13. . . . . . . Strada .13. B .

. .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei. . . . . Domiciliul fiscal . . . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice în luna .D .5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . . . Export Scutire Stoc final (F) Valoare Cantitate Valoare Cantitate Valoare Cantitate În cadrul ţigaretelor. .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Cu accize (D) Cod Stoc Cod Cantităţi Achiziţii Alte produs U. . . . . .cantităţile de produse eliberate în consum. . E . . . D . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . iar în cazul tutunurilor de fumat se vor exprima în kg. cantităţile vor fi exprimate în mii bucăţi. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 56 . . . . . . G .E. . . . . . . . Nr. . . . care se consideră finite. . . . . 48. . . . . . . . 7 (Anexa nr. . . .M.F. iniţial NC produse interne achiziţii Import accizabil (A) Valoare Cantitate Teritoriul naţional (RO) (UE) Ieşiri (D) Fără accize (E) Regim suspensiv U. Cod accize . . . . . . Semnătura şi ştampila ANEXA Nr. F. .cantităţile de produse rezultate.Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. C . B . . . . . . .E . . . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . A . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . Cod poştal . LexNavigator(TM) .Ieşiri cu accize . .Stoc final . . Strada . .Ieşiri fără accize . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . al ţigărilor de foi. Data . .Diferenţa . judeţul/sectorul . . . . . .cantităţile pe fiecare produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor.Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .

Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. . stabilite după formula următoare: H = A + B + C . iniţial produse Achiziţii Alte Cu NC Regim suspensiv Cu accizabil (A) (B) interne achiziţii Import accize accize (RO) (UE) (D) Teritoriul U. . A . . 8 (Anexa nr. . . . . . . de la titlul VII din Legea nr. . . . . .cantităţile de produse rezultate. . Export Scutiri naţional Cantităţile de produse se vor înscrie în tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. . . . Nr.F . . . . . . .M. . . .. Domiciliul fiscal . LexNavigator(TM) . . . . .Diferenţa . . . . D . . . în care sunt stabilite nivelurile accizelor. . C . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (C) Ieşiri Autoconsu Cod Stoc Cantităţi Fără accize (E) Cod produs U. G .Ieşiri cu accize cantităţile de produse eliberate în consum. .ieşiri fără accize . . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. . . . .E. . .Cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite. .. 571 /2003 privind Codul fiscal.cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. Semnătura şi ştampila ANEXA Nr.G Data . . . . .. cu modificările şi completările ulterioare. . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire.D . . . . . . . Conducătorul antrepozitului fiscal . . . Cod accize . . . . . . .E . . . . . . .Stocul final cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii. E . . . . . H . Cod poştal .Autoconsum cantităţile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. . .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor. . 49 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitului fiscal . Localitatea . Strada . . . . . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . F . . . . . B . . anul . . . . E . SITUAŢIA privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare în luna . judeţul/sectorul . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 57 . .

. Semnătura ANEXA Nr. . . . . . . . Telefon/fax . . . .. . F . . Strada . . . marcatori. . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . .. .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . . . G . . 52. LexNavigator(TM) . . .Cantităţile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei şi care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare. .Diferenţa .Stoc final .. . . etc). Sediul: Judeţul . . . .D . . solvenţi. . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . . Blocul . stabilite după formula următoare: G = A + B + C . . . . .. .Intrări din alte surse. . 9 (Anexa nr. . . . . Codul poştal .Cantităţile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. . . . . . . . anul ... . . . . .Copyright © UltraTech Group Pagina 58 . . D . .. . . . . Etaj .. . Nr. . . . în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor şi/sau cantităţi utilizate pentru amestec (în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. Sectorul . . autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi. ... . 1 de la titlul VII din Codul fiscal A . Conducătorul antrepozitului fiscal . . ... .E .. . . . în cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice. Export naţional except Cantitate Cantitate Cantitate Unităţile de măsură pentru produsele depozitate sunt cele prevăzute în anexa nr. . B . Se va menţiona cantitatea de produs rezultată din amestec. .Ieşiri cu accize .cantităţile de produse rezultate. C . Scara . marcatori.. Localitatea .cantităţile fiecărui produs ieşit în regim suspensiv de accize. . .. biocarburanţi. . . . . . Se va avea în vedere data din raportul de primire. . . . . .cantităţile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârşitul lunii.E. . . etc. solvenţi. . . biocarburanţi. .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . .. . . . . . . . .. . . . .cantităţile de produse eliberate în consum. Ap . autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi.. . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Intrări (B) Intrări din alte surse (C) Ieşiri Cu Cod Stoc accize Fără accize (E) Cod produs UM iniţial Produs (D) NC accizabil (A) Achiziţii Alte rezultat în Regim suspensiv interne achiziţii Import urma (RO) (UE) amestecului Cantitate Teritoriul U. . . .Ieşiri fără accize .. .. . . .F Data . . E .. . . . . . . . . ..

. Strada . . .. . .. Sectorul . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .M. Cod produs U. . ... Codul poştal . . Sediul: Judeţul . . . Semnătura şi ştampila . . . . . Ap . . . . . .. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 59 . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL TOTAL LexNavigator(TM) . . 10 (Anexa nr.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . .. Telefon/fax . . . . . . . . .. . . .. . . . Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . .M. . .2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . NC Denumirea Cantitatea Denumirea Cantitatea accizabil de şi data identificare şi data operatorului livrată operatorului livrat accize facturii fiscală facturii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . .. . . .. Blocul . Nr. . Certificară de conducerea antrepozitului Beneficiarul livrării Cod Antrepozite de depozitare Alţi beneficiari Nr. . Scara . . .. . .. . . Localitatea . Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . JURNAL privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna .. Codul Numărul Codul de Numărul crt. . . Etaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . anul. . . . . Cod produs U. . . . . . .. . . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ... . .. . . 52. . .. . . . . .. .

Cod şi data produs U. . .Copyright © UltraTech Group Pagina 60 . . . . . Semnătura şi ştampila .1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea antrepozitarului autorizat pentru producţie / depozitare . . . Sectorul . . . . . . .. . . . . . . . LexNavigator(TM) . . Nr. . Antrepozitul fiscal de la care s-a făcut achiziţia Beneficiarul livrării Numărul Cod Nr. . . .. .. .. . . .. . . Scara . . . . Telefon/fax . . . . . . . . . . . . . . .. . . Ap . . . . . . . . Telefon/fax . . . . . .M. . ... . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. . .Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 . 53. . Sectorul . . . . . . Codul poştal . . . .. . Semnătura şi ştampila . .. . Scara ... .. Strada . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie în luna . . Ap .. Data TOTAL ANEXA Nr. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . Strada . .. . . .. . .. . . . . . . Sediul: Judeţul . . Etaj . . . . . . . . . . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sediul: Judeţul . . . . .. . 12 (Anexa nr. . . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . ... . . . . . . . anul . . . . . .. Blocul . . . . . . 53. . . . .. .. . . . JURNAL privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie în luna . . ... . ... NC Cantitatea facturii accizabil Denumirea identificare de operatorului înmatriculare achitiţionată fiscală accize economic al aeronavei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea antrepozitului Numele şi prenumele . . . . . . . Data ANEXA Nr.. . .. . . . .. 11 (Anexa nr. Etaj . . . Localitatea . . . . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Numele şi prenumele . . Codul de Codul Denumirea Nr. . . Localitatea . . Codul poştal . . . . .. . . .. . . . .. . . pentru crt. . . .. Nr.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) Denumirea operatorului economic . . Blocul . . . . . ... .. . .

. .. . Codul de accize/Codul de identificare fiscală . . . Furnizor Beneficiaru Provenienţa Numărul Cod Nr. . . . . . . . . . . . .. SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind livrările de produse accizabile în luna . . . anul . Scara . Cantitatea crt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blocul . .. Sectorul . . . . . Sediul: Judeţul . . . . . . . . DÎ dacă produsele provin din achiziţii întracomuinitare proprii în calitate de destinatar înregistrat sau IM dacă produsele provin din operaţiuni proprii de import. . . . . .Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 .. . . . . distribuitor Data Numele şi prenumele . . . . ANEXA Nr.. . . . . . . . .. . . anul . . . . . . . . . . . . Strada . . . Telefon/fax . . .. . . .. Cod Codul de Codul Denumirea produselor şi data produs U. . . . . NC Denumirea identificare de operatorului înmatri energetice1) facturii accizabil achitiţionată fiscală accize economic 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Certificată de conducerea operatorului economic . . . . . . .. . 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal) (Anexa nr. . TOTAL 1) Se va specifica AF dacă aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat. Etaj . 551 Denumirea expeditorului înregistrat . . Localitatea . . . Semnătura şi ştampila .. . . . . . . . Nr.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 .. Codul poştal . .. . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . LexNavigator(TM) ..Copyright © UltraTech Group Pagina 61 . . . . .. . . Ap . . .. . . . .

Copyright © UltraTech Group Pagina 62 .. . NC Denumirea Data Cantitatea Denumirea DVE/Nr..M. . . Cod Nr. . . produs U.Text prelucrat de UltraTech Group Monitorul Oficial 136 14-Mar-2013 Beneficiarul livrării Antrepozite/Destinatari înregistraţi Alţi beneficiari (export/organiza Cod Nr... . . .. Data LexNavigator(TM) .. . 1 de la titlul VII din Codul fiscal Certificată de conducerea expeditorului înregistrat Numele şi prenumele . Data accizabil de ARC ARC operatorului expedierii livrată operatorului certificat expedierii accize scutire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Unitaţile de măsură pentru produsele livrate sunt cele prevăzute în anexa nr. . . . . .. . Semnătura şi ştampila . . . Codul crt.Hotarire 84 06-Mar-2013 Guvernul se aplica de la: 14-Mar-2013 ... . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->