Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de post Sef Serviciu Salarizare RELATII IERARHICE: este subordonat: DIRECTORULUI RESURSE UMANE RELATII FUNCTIONALE: Informeaza

angajatii cu privire la continutul si modul de aplicare a procedurilor de resurse umane specifice companiei conform legislatiei in domeniu; verifica modul n care sunt ntelese si aplicate procedurile de catre angajati. RELATII DE COLABORARE: cu sefii de servicii; cu trainerul companiei. RELATII DE REPREZENTARE: Reprezinta firma n relatia cu institutiile de stat pe probleme de personal (ITM, AMOFM etc.), candidatii, furnizorii de servicii de specialitate si alti terti cu care intra n contact n interes de serviciu. ACTIVITATI PRINCIPALE: 1.Recrutarea, selectia si angajarea personalului; 2.Gestiunea documentelor de personal; 3.Salarizarea; 4.Raportare; 5.Asistenta manageriala. ATRIBUTII PRINCIPALE : 1. Asigura necesarul de personal la nivel de firma Identifica si centralizeaza necesarul de personal din firma; Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa; Primeste solicitarile de recrutare de la sefii de servicii; Concepe si redacteaza anuntul de recrutare; Asigura spatiul publicitar anunturilor de angajare; Primeste si monitorizeaza documente de candidatura; Selecteaza CV-urile n functie de profilul candidatului raportat la cerintele postului; Contacteaza persoanele selectate n vederea stabilirii interviului; Programeaza interviurile; Sustine interviul individual pentru cunoasterea angajatului si pentru conturarea profilului acestuia; Organizeaza si desfasoara procesul de testare a candidatilor; Compara profilul conturat la interviu cu cel reiesit n urma testarii si cu cerintele postului; Alege candidatii care corespund cel mai bine cerintelor postului respectiv; Verifica referintele; Programeaza interviul final; Prezinta candidatilor selectionati oferta de angajare; Negociaza contractele de angajare n limitele mandatului stabilit de Directorul punctului

de lucru; Comunica decizia de angajare sau respingere; Asigura informarea prealabila la angajare conform Codului Muncii; Prezinta noului angajat Regulamentul Intern si procedurile specifice de lucru; Asigura buna gestiune pentru ntocmirea dosarelor de personal ale noilor angajati; Urmareste orientarea si integrarea n organizatie a noilor angajati ; Identifica nevoile de instruire ale personalului angajat n perioada de proba; 2. Administreaza documentele de personal si baza de date a)Dosare de personal ntocmeste dosarele pentru personalul nou angajat (oferta/informarea prealabila la angajare, acte de stare civila, acte studii, Cv-ul, fisa angajare, contractul individual de munca, fisa de post, fisa de deplasare); Informeaza angajatii asupra modului de completare a diferitelor formulare sau adeverinte; Asigura nregistrarea contractelor individuale de munca si vizarea carnetelor de munca la ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca); Remite salariatului un exemplar al contractului individual de munca pe baza de proces verbal/declaratie; Gestioneaza baza de date a salariatilor opernd la timp si n mod corect intrarile si iesirile; Arhiveaza documentele de personal; Obtine actele si documentele necesare dosarelor de personal; Arhiveaza sanctiunile pentru angajatii ce nu se conformeaza regulamentului de ordine interioara; ntocmeste adrese catre somaj privind locurile de munca vacante din societate; Asigura evidenta corecta a nscrierilor in Registrul General de Evidenta a Salariatilor; ntocmeste notele de lichidare pentru personalul care paraseste compania; Centralizeaza si arhiveaza rezultatele evaluarilor profesionale ale angajatilor; b) Carnete de munca Asigura necesarul de carnete de munca; Raspunde de ntocmirea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca, precum si de corectitudinea datelor nscrise; ntocmeste diferite adeverinte solicitate de angajati; Obtine avizele necesare de la ITM local pentru deschiderea si nchiderea carnetelor de munca; c) Adeverinte si decizii Completeaza diverse adeverinte solicitate de salariati; nregistreaza toate documentele emise de Departamentul Resurse Umane; ntocmeste decizii, note de lichidare, acte aditionale; ntocmeste adeverinte de venit solicitate de salariat; d)Analize medicale ale salariatilor Asigura efectuarea analizelor medicale periodice conform legislatiei n vigoare; Asigura relatiile operative cu medicul de medicina a muncii; 3. Asigura calculul drepturilor salariale si a contributiilor unitatii Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei si

legislatiei n vigoare; Actualizeaza n permanenta modificarile legislative n cadrul programului de salarizare; Opereaza n timp modificarile salariale; Opereaza n timp calculele salariale privind avansul si lichidarea conform procedurii; Pastreaza evidenta nvoirilor si a absentelor nemotivate; ntocmeste graficele de plecare n concediul de odihna; Centralizeaza si verifica certificatele medicale; ntocmeste si depune declaratiile lunare catre institutiile de stat; ntocmeste statele de plata si asigura nregistrarea acestora ; ntocmeste fluturasii de salarii; Informeaza angajatii cu privire la modificarile drepturilor salariale; Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru ntocmirea cardurilor de salarii; Gestioneaza o situatie corecta a conturilor de carduri; ntocmeste lunar situatia pentru plata drepturilor salariale si o transmite corect si la timp departamentului contabilitate pentru a face viramentele; Anunta banca n cazul plecarii unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardului de salarii; ntocmeste rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal; Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare; Realizeaza fise fiscale; 4) RAPORTARE ntocmeste rapoarte conform procedurilor interne si a Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului de Resurse umane; Redacteaza si centralizeaza documente specifice departamentului de resurse umane: rapoarte, memo-uri, adrese, cereri, nstiintari; ntocmeste rapoarte de interviu (evaluarea candidatilor selectionati pentru lista scurta); Centralizeaza si analizeaza ofertele firmelor (training, medicina a muncii, birotica, publicitate) pe care ulterior le raporteaza superiorului; ntocmeste liste si rapoarte cu privire la angajati; Participa la sedinte; 5) ASISTENTA MANAGERIALA a) Relatii de munca Asigura asistenta managementului n problemele legate de relatiile ntre angajati si societate; Faciliteaza comunicarea pentru dezvoltarea/mentinerea unui climat pozitiv al relatiilor dintre angajati si societate; Asigura implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul intern; Actualizeaza si difuzeaza la nivel de firma documentele avizate de superiorul ierarhic; Monitorizeaza respectarea normelor de comportament n cadrul firmei; propune/avizeaza masuri disciplinare; Informeaza angajatii cu privire la modificarea procedurilor interne stabilite prin ROI Actualizeaza si comunica la nivelul companiei modificarile organizatorice aprobate:

organigrama, ROI, proceduri interne;

RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: ntocmirea corecta, completa si la timp documentelor de personal; ntocmirea, pastrarea si evidenta corecta a carnetelor de munca; Operarea la zi a modificarilor intervenite n baza de date a salariatilor; Corectitudinea completarii de catre salariati a actelor necesare angajarii; Confidentialitatea datelor de personal cu care opereaza; Corectitudinea si eficienta arhivarii documentelor de personal; Respectarea prevederilor legale de specialitate; Obtinerea n timp util a avizului sefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal; Plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a contributiilor unitatii; Respectarea instructiunilor verbale si scrise date de superiori; ntocmirea corecta si la timp a rapoartelor; Corectitudinea datelor si a informatiilor pe care le transmite. Legat de disciplina muncii, raspunde de: Respectarea prevederilor ROI, ROF si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau; mbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale; Participarea la programele de pregatire organizate de firma; Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legale; Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei; Adoptarea n permanenta a unui comportament n masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. AUTORITATEA POSTULUI: Propune masuri de optimizare a modalitatilor de lucru specifice postului; Solicita angajatilor informatii/documente legale necesare departamentului de resurse umane pentru o evidenta corecta; Aduce la cunostinta salariatilor clauzele contractelor de angajare n limitele stabilite/agreate de directia generala; Solicita seful ierarhic semnarea contractelor de munca la rubrica Angajator ; Avizeaza adeverinte de salariat, cereri de concediu; Solicita sefului ierarhic semnarea formularelor de avans si decont si a statelor de plata salarii; Utilizeaza metodele disponibile intern si extern de documentare n domeniul legislatiei muncii; Utilizeaza echipamente, consumabile si alte materiale puse la dispozitie de firma; Solicita sefului ierarhic ordinea si modul de desfasurare a sarcinilor de serviciu; Solicita informatii n vederea elaborarii situatiilor cerute de seful direct. DREPTURILE ANGAJATULUI

Dreptul la salarizare; Dreptul la repaus zilnic si saptamnal; Dreptul la concediu de odihna; Dreptul la egalitate de sanse si tratament; Dreptul la demnitate n munca; Dreptul la formare profesionala; Dreptul la informare si consultare; Dreptul la negociere colectiva si individuala; PROGRAM DE LUCRU: Luni Vineri: 8.30 17.00 (pauza de masa: 30 de minute) PREVEDERI SPECIALE La cererea superiorului direct, la schimbarea sau ncetarea activitatii se vor preda toate documentele si obiectele de inventar. Am primit un exemplar din fisa postului si mi asum responsabilitatea ndeplinirii sarcinilor ce mi revin si consecintele ce decurg din nerespectarea acestora conform Regulamentului de Ordine Interioara si a legislatiei n vigoare. ntocmit FUNCTIA DIRECTOR RESURSE UMANE NUME & PRENUME Titular SEMNATURA

DATA SPECIFICATII DE PERSONAL NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: Resurse Umane, Salarizare, Legislatie constituie un avantaj CERTIFICARI: studii superioare;

diploma de specialitate - inspector resurse umane; confirmarea anuala obtinuta de la ITM local; EXPERIENTA: N SPECIALITATE: experienta n domeniu min. 2 ani PE POST: experienta pe post asemanator 1 an CUNOSTINTE NECESARE: Tehnici si metode de recrutare Tehnici si metode de selectie Tehnici de interviu Cunostinte principii calcul salarial Cunostinte program Ciel salarizare Cunostinte juridice/legislatia muncii-salarizare Limba engleza (citit, scris, vorbit) nivel mediu Operare PC (MS Office, Excel avansat) Cunoasterea pietei locale a fortei de munca Cultura generala APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: Aptitudine generala de nvatare Aptitudini de comunicare orala si scrisa Abilitati de calcul Abilitati de negociere Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: Inteligenta de nivel superior Echilibru emotional Capacitate de a evalua si a lua decizii Placerea pentru lucrul cu oamenii Rezistenta mare la stres Usurinta, claritate si coerenta n exprimare Trasaturi pozitive de caracter: exigenta, obiectivitate, spirit critic, consecventa n actiune Comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, reguli de politete) CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta n ordonarea obiectelor n mediul profesional, initiativa, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, ncredere n sine, activism, energie, fluenta verbala APROBAT AVIZAT FUNCTIA

NUME & PRENUME SEMNATURA DATA