UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U.342.72(498)(043.3)

POPESCU NICOLAE

NON-DISCRIMINAREA PRIN PRISMA PRINCIPIULUI FUNDAMENTAL DE DREPT AL EGALITĂŢII

Specialitatea: 12.00.01– Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept Teză de doctor în drept

Conducător ştiinţific:

Andrei SMOCHINĂ,
dr. habilitat în drept, prof. univ.

Autorul:

Nicolae POPESCU

Chişinău, 2010

© POPESCU NICOLAE, 2010

2

CUPRINS ADNOTARE..............................................................................................................................5 LISTA ABREVIERILOR.........................................................................................................8 INTRODUCERE................................................................................................................ .. .. 9 I. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN 19

RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII................... 1.1. Egalitatea şi nondiscriminarea în sistemul principiilor de drept .......................................19 1.2. Egalitatea şi nediscriminarea - principii de drept în vederea protecţiei, promovării şi garantării drepturilor omului......................................................................................................29 1.3. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul discriminării si respectarea drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii .................................................................................40 1.4. Concluzii la capitolul I .......................................................................................................51 II. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN DREPTURI ……………………………………………………………………….. 53 2.1.Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale...............................53 2.2.Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva melting pot-ului, a multiculturalismului, a pluralismului etnic şi a grupului dominant .......................................60 2.2.1. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană ........................................................67 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova .....................................73 2.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios ....................................................77 2.4.Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex ........................................................................................ ..82 2.5.Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan.............................................................92 2.6. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi..........................................................................................................98 2.7. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană............................102 2.8. Concluzii la capitolul II.............................................................................................……108

3

III. PROTECŢIA JURIDICĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII.....................................110 3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării............................110 3.2. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării ...................129 3.3. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării............................................................................................................................142 3.3.1.Contextul legislativ al non-discriminării în România ...................................................148 3.3.2.Integrarea europeană .....................................................................................................163 3.4. Concluzii la capitolul III .................................................................................................169 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ............................................................171 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. ...............175 TABELUL nr.1 ....................................................................................................................185 TABELUL nr.2......................................................................................................................185 TABELUL nr.3......................................................................................................................186 TABELUL nr.4.....................................................................................................................186 TABELUL nr.5.....................................................................................................................187 TABELUL nr.6.....................................................................................................................187 TABELUL nr.7.....................................................................................................................188 ANEXA 1 ..................................................................................................................... ........189 ANEXA 2 ...................................................................................................................... .......194 DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...............................................198 CV AL AUTORULUI ..........................................................................................................199

4

a. Structura tezei: introducere. bibliografie din 155 titluri. Valoarea aplicativă a lucrării Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic. stereotip. în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează protecţia juridică a drepturilor omului Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au servit drept suport pentru elaborarea unui concept teoretic despre racordarea legislaţiei naţionale la cea internaţională în domeniul eliminării discriminării. drepturi. analiza cadrului normativ naţional şi internaţional referitor la discriminare şi determinarea atribuţiilor instituţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de manifestare a discriminării. gender. Chişinău.ADNOTARE POPESCU Nicolae „Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii” .Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 12. Numarul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi România.00 c. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă în analiza formelor de discriminare. 2 anexe. libertăţi. problema discriminării şi drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii în drepturi şi a principiului non-dicriminării dar şi cu implicaţii practice în contextul consolidării statului de drept. în definirea faptelor care nu constituie discriminare şi în definirea conceptelor de egalitate în drepturi şi de nediscriminare abordate din perspectiva teoriei valorilor juridice. 177 de pagini de text de bază. ageism. 2010. Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: examinarea multiaspectuală a conceptului de discriminare prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept. Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. xenofobie. Cuvinte cheie: egalitate. pornind de la proclamarea egalităţii ca valoare universală şi indivizibilă de către Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. toleranţă. 7 tabele. discriminare. prejudecată. multiculturalism. democratic şi social în România. eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane.. trei capitole. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în studierea complexă a a unei teme de incontestabilă actualitate teoretică. în plan normativ-legislativ. ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai aprofundată a problemei analizate la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului. diversitate etnică. intoleranţă. rasism. concluzii şi recomandări. în evidenţierea măsurilor de diminuare a inegalităţilor. 5 . în activitatea de legiferare.

xenophobia.democracy . Practical value of the work: the analysis of forms of discrimination in terms of social practice has been argued that discrimination can lead to separatism. conclusions and recommendations.00. 175 pages of basic text.01 .ANNOTATION POPESCU Nicolae. stereotypes. multiculturalism.racism.rights. Kishinev. prejudice. bibliography of 155 titles. in this sense. Study domain and objectives of the work: complex examination of the phenomenon of discrimination in light of contemporary constitutionalism. three chapters." Non-discrimination in terms of fundamental legal principles of equality ". Dissertation structure: introduction. 2010. the history of political and legal doctrines.freedoms. Scientific novelty and originality: to study complex phenomena of discrimination and. to deepen the theoretical knowledge on forms of discrimination. tolerance. by building a society of nondiscrimination in Romania and development.intolerance. by virtue of this. 7 tables. the legal protection of human rights and in particular. 6 . Key words: equality. which allow to draw conclusions. 2 annexes.ageism. The thesis for obtaining the academic degree of Doctor in Law.ombuds man. the concept of local development in contemporary doctrine of the elimination of forms of discrimination by developing and proposing new principles results.discrimination. Specialty 12. mass disorders and other social movements. generalizations and laws of scientific likely to generate original solutions for science and practice in eliminating discrimination.gender.General theory of law. history and state law. terrorism. Theoretical significance: the results of investigations will contribute to further development of science to the general theory of law. Number of publications on the topic sentence: 12 results are published in scientific papers. ethnic diversity. the concept of eliminating discrimination.

свободы. Ключевые слова: многообразие культур. в силу этого. Кишинев. как дискриминация. Структура диссертации: введение. Предмет исследования и задачи работы: докторская диссертация посвящена комплексному анализу проблематики и определению теоретических и практических проблем в свете ликвидации всех форм дискриминации. общие выводы и рекомендации. Теоретическое значение: Использованная методология свидетельствует о междисциплинарном характере исследования и соответствует современным тенденциям развития теории государства и права. права. библиографический список из 155 названий. aнализa и выделении основных форм дискриминации. и в этом смысле была предложена его политико-правовая характеристика международных нормативного актов. этническое разнообразие.. дискриминация. Количество публикаций по теме диссертации: результаты кандидатской диссертации были изложены в 12 научных работах. 7 таблиц. 3-х глав. 2 приложения. на базе правового регулирования национальных и 7 . терпимость. а полученные выводы и рекомендации могут быть использованы в совершенствовании правовой базы в данной области. 175 страниц основного текста. равенство. Новизна и оригинальность исследования: Научная новизна исследования обеспечена аргументацией в необходимости разработки концепции и механизмов и анализ основных национальных и упразднения сложного явления. старение. стереотипы.Аннотация Попеску Николай "Недопущение дискриминации в свете основополагающего принципа равенства "Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. а также разработки . Практическая значимость работы: Результаты исследования могут служить дополнением к лекциям по такой фундаментальной дисциплине как теория государства права или могут быть использованы в разработке новых специальных курсов. предрассудки. концепции и механизмов недопущения дискриминации международных норм права. 2010.

LISTA ABREVIERILOR alin. MO nr.d. sec. OIM ONG ONU OSCE p. SIRDO trad. pct.A. UE TCE alineat Asociaţia pentru apărarea drepturilor în România. c. S. ICNUR IRDO LADO lit. HIV/SIDA hot.U. PIDCP PNUD s. CE CEDO Curtea CEM CERI cit.Comitetul Helsinki articol contra capitol Consiliul Europei Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale Curtea Europeană a Drepturilor Omului Centrul European de Monitorizare asupra Rasismului şi Xenofobiei Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei citată de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din România Consiliului Naţional pentru Combatarea Discriminării Codul Penal Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa Declaraţia Universală a Drepturilor Omului European Commission (Comisia Europeană) editura etcetera exemplu Virusul Imunodeficienţei Umane/Sindromul Imunodeficienţei Dobândite hotărâre Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi Institutul Român pentru Drepturile Omului Liga Apărării Drepturilor Omului litera şi derivatele Monitorul Oficial număr Organizaţia Internaţională a Muncii Organizaţie neguvernamentală Organizaţia Naţiunilor Unite Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa pagina şi derivatele paragraful punct Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi altele şi aşa mai departe Statele Unite ale Americii secţiune Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului traducere (tradusă) Uniunea Europeană Tratatul Comunităţii Europene 8 .a. CHDOR CNCD CP CSCE DUDO EC ed. ex. para.m. s. etc. APADOR-CH art.a. cap.

acte de terorism şi violenţă au avut la origine discriminarea şi încălcarea drepturilor omului. din păcate.INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. extrem de importantă în condiţiile transformărilor ce se produc în plan social. manifestându-se în general ca o "entitate suprastatală" ce impune statelor o afinitate spre egalitate. adică protecţia egalităţii în drepturi. Teza tratează într-un mod nou. Discriminarea ca formă de marginalizare de orice fel şi în orice situaţie este. Din multitudinea de drepturi consacrate de-a lungul evoluţiei normative. atât pe plan internaţional. În esenţă. cu efecte majore în viaţa juridică a fiecărei ţări. cât şi naţional. Diversele situaţii concrete care se reflectă în norma juridică trebuie să se adapteze permanent diferitelor circumstanţe făra a provoca discriminării care ar duce la crearea unui dezechilibru între egalitate şi nondiscriminare. Problematica discriminării pare a se erija într-un litigiu fundamental al societăţii umane în contextul actual. Protecţia juridică a drepturilor omului presupune implicit garantarea folosinţei şi exercitării acestor drepturi fără privilegii şi fără discriminări. fapt ce dovedeşte interesul şi actualitatea acestei probleme. politic şi economic în România şi Republica Moldova. Protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nondiscriminării face parte integrantă din protecţia juridică a drepturilor omului. printr-o analiză pe terenul disciplinei Teoriei generale a dreptului o problematică de mare actualitate. agenţiilor şi centrelor specializate. dar care nu pot fi confundate. cu cele două componente internă şi internaţională. în demersul de aplicare a legii. sub toate aspectele sale. în vederea explicării ştiinţifice şi a identificării soluţiilor adecvate restrîngerii fenomenului în cauză. cu formele sale multiple de manifestare este o preocupare permanentă şi prioritară abordată în cadrul organismelor. dar mai ales al "tendinţelor juridice". un fenomen încă prezent în societatea democratică. noţiuni strâns împletite. principiile egalităţii şi non-discriminării se evidenţiază ca un element armonizator al jurisprudenţei. Combaterea discriminării. acest concept se rezumă la o egalitate de tratament între indivizi. multe conflicte locale şi regionale. fapt ce s-a evidenţiat necesar ca urmare a evoluţiei divergente a societăţii umane în perioade istorice sau 9 . fiind atât de obişnuit încât este considerat normal de către foarte mulţi oameni şi a dăinuit în spaţiu şi în timp din cauza ineficienţei cadrului normativ şi instituţional şi a tolerării acestui fenomen de către stat şi societate.

J. cel anterior creării comunităţilor umane. de forţa corpului. unde nu există suficiente date privind discriminarea la locul de muncă şi. se diferenţiază două tipuri de inegalitate: una naturală. o inegalitate de şansă. deoarece discriminare nu înseamnă numai refuzul de a permite exercitarea unui drept legitim. Aceste inegalităţi primitive joacă astăzi rolul de fundament al unor discriminări de profunzime ce constituie un impediment semnificativ în calea dezvoltării sub aspect economic. realitatea practică a statului naţional. şi cea de-a două calificată drept inegalitate morală sau politică. având la bază liberul arbitru şi implicit intelectul evoluat al fiinţei umane.la nivel de principiu . În timp ce religia identifică aceste origini în voinţa divină. eforturile de a determina originile inegalităţilor.J. eliminarea oportunităţii de a valorifica resursele existente şi a crea.drepturile şi libertăţile individuale. Aceasta din urmă reprezintă adevarata discriminare pusă în discuţie şi. Societăţile de astăzi trăiesc sub tensiunea a doi factori determinanţi care sunt. din nevoia satisfacerii propriilor lipsuri materiale şi spirituale. 10 . politic. ceea ce duce la pierderi financiare în activitatea socială viitoare. angajatorii nu realizează faptul că diferenţierea în sens negativ a persoanelor din firmă face ca acestea să nu mai poată fi folosite la capacitatea maximă. În acest sens. acţionează în detrimentul celorlalţi indivizi. de multe ori. constituind drept sursă primară a discriminării necesitatea. ci şi. în sens larg. determinată exclusiv de legile mediului înconjurator. de asemenea. au fost de cele mai multe ori zădărnicite de o alegere deficitară a reperelor. ele nu pot constitui un sistem de referinţă. pe de o parte. iar acestea includ principiile egalităţii şi non-discriminării. În măsura în care dreptul internaţional postbelic garantează . atunci popoarele care se bucură astăzi de drepturi la autodeterminare sunt concepute ca fiind formate din cetăţeni liberi şi egali între ei. neţinând cont că acest tip de societate şi regulile ce o guvernează sunt artificiale. de stările de sănătate. deoarece au un caracter relativ faţă de factorii timp şi spatiu determinaţi chiar de faptul ca în esenţă sunt o convenţie arbitrară a omului. paradoxal. majoritatea filozofilor au căutat aceste origini prin raportare la omul modern. Astfel.zone diferite. pentru a putea ulterior proceda la o eliminare. Rousseau se îndreaptă spre omul "natural". social şi cultural. ca de exemplu diferenţa dintre indivizi dată de vârstă. Din cauza acestei diversităţi conceptuale. rezultă tocmai din activitatea omului. individul ca entitate de sine-stătătoare. angajaţii nici nu conştientizează că sunt supuşi unor astfel de tratamente. norma dreptului internaţional. De-a lungul dezvoltării societăţilor. un exemplu concludent este chiar cazul României referitor la domeniul economic. Omul. şi pe de altă parte.

atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional Până la al Doilea Război Mondial. prin care s-au codificat drepturile minorităţilor naţionale şi protecţia identităţilor culturale minoritare. creşterii nivelului de educaţie. a discrimina înseamnă a separa ierarhizând. atât în teoria dreptului. Statele în care principiul nondiscriminării este aplicat consecvent alături de alte instrumente de protecţie a minorităţilor naţionale au reuşit să „acorde” norma de drept cu realitatea practică a ascendenţei culturii majoritare. din perspectivă juridică şi instituţională. să evidenţiem şi să luăm în discuţie aspecte controversate ale discriminării. evident.Realitatea este. Constituţiile majorităţii statelor conţineau unele prevederi cu privire la drepturile omului însă acestea nu au căpătat o dimensiune juridică internaţională pentru combaterea discriminării. în care toleranţa este cuvântul de ordine. Construirea unei societăţi a non-discriminării rămâne una din priorităţile societăţii contemporane.de tipul dezvoltării economice. vom face trimitere la operele unor autori consacraţi. diferită. dar mai ales studiul lucrărilor din ţările europene şi SUA. a unor comentarii atât ale autorilor români. tratând mai rău tocmai pe cei identificaţi ca victime ale unei discriminări. Anumite schimbări prin care trece o societate . unde studiul acestei problematici este datat la început de secol XX. Ea reflectă nu numai faptul ca statele actuale s-au format ca manifestare a etosului naţional. întrucât fenomenul discriminării este circumscris atât juridic. determinat de realitatea socială. ci şi faptul practic că limba şi cultura majorităţii asigură acesteia un asecendent în raport cu celelelate identităţi etnoculturale. O compoziţie etnică omogenă a unei ţări determină orientarea globală a populaţiei spre o atitudine mai puţin 11 . expansiunii sistemelor media . cât şi în ştiinţele juridice de ramură. Discriminarea are o conotaţie negativă. ca realitate socială.pot duce la modificări ale orientării generale a populaţiei referitoare la valori. Analiza fenomenului discriminării prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept este multidisciplinară. Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii politice şi ale dezbaterii publice în cea de a doua jumătate a secolului XX. prin însăşi natura ei. Integrarea armonioasă a tuturor etniilor în viaţa întregii comunităţi contribuie la recunoaşterea lor ca diferiţi dar egali. Aceasta diferenţă este astăzi echilibrată de o altă componentă a dreptului internaţional. Întrebările şi problemele legate de fenomenul discriminării obligă la o abordare interdisciplinară. extrem de complexă. S-a dovedit necesară consultarea unor lucrări de specialitate. cât şi mai ales.

egalitate în faţa legii/egalitate prin lege. Ea nu este doar o obligaţie de ordin etic: ea este de asemenea şi o necesitate politică şi juridică. delimitarea subiectului fiind realizată doar tangenţial şi destul de formal. Polimorfismul principiului constituţional al egalităţii face extrem de dificilă orice încercare de definire a acestui concept. fondul dezbaterii fiind furnizat de către jurisprudenţa care a trebuit să remedieze această absenţă doctrinară printr-o adevarată avalanşă de aplicări specifice ale principiului general al egalităţii. lucrarea exprimă idei. probabil datorită complexităţii 12 . p 3]. exprimând cele mai înalte aspiraţii ale omului: libertatea. etc. fapt ce a avut drept consecinţă îmbogaţirea spectaculoasă a conţinutului normativ al acestei norme juridice. nu sunt cuprinse în documente complexe şi nu sunt adaptate la realităţile concrete.tolerantă din punct de vedere etnic şi a arătat că acelaşi tip de compoziţie etnică a regiunilor istorice determină de asemenea o orientare spre intoleranţă etnică. conştiinţa credinţei. nici condescendenţă ori indulgenţă. a felurilor noastre de expresie şi a manierelor noastre de fiinţe umane. [137. Ştiinţă şi Cultură. Toleranţa este armonia în diferenţe. prevederile legale referitoare la discriminare sunt dispersate . opinii. existente în această perioadă. Indiferent că îl consideram drept un principiu obiectiv de drept sau un drept subiectiv fundamental. principiul constituţional al egalităţii se exprimă printr-o serie de valori perechi precum: egalitate strictă/egalitate relativă. au un caracter declarativ. determinând în acelaşi timp existenţa realităţii juridice materiale în calitatea lor de premize ale ordinii juridice pozitive. Principiile generale ale dreptului reprezintǎ o preocupare constantă a doctrinarilor. Toleranţa este mai ales o atitudine activă generată de recunoaşterea drepturilor universale ale persoanei umane şi libertăţilor fundamentale ale altuia. egalitate formală/egalitate materială. Problema discriminării în Republica Moldova este de actualitate. unitatea. comunicarea şi libertatea gândirii. acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii. adoptată cu ocazia Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie. dreptatea. Doctrina românească nu s-a preocupat în amănunt cu definirea acestui standard. E încurajată prin cunoaştere. În ansamblu. egalitatea. În jurul acestor precepte călăuzitoare ale dreptului se dezvoltă întreaga viaţă juridică internă şi internaţională reprezentând un subiect de maximă rezonanţă în gândirea juridică. Toleranţa nu este nici o concesie. Conform Declaraţiei Principiilor Toleranţei din 16 noiembrie 1995. deschiderea spiritului. puncte de vedere referitoare la un domeniu aflat încă în mică măsură în atenţia autorilor români. toleranţa se defineşte ca fiind „respectul.

• explicarea corelaţiilor dintre egalitatea în drepturi şi nondiscriminare • a cerceta cauzele necesare la egalităţii. fără a avea pretenţia unei lucrări exhaustive. Boris Negru. Ion Deleanu. Dumitru Baltag.fenomenului. Dumitru Mazilu. Pentru îndeplinirea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: • definirea noţiunii de principii ale dreptului şi stabilirea aspectelor definitorii ale principiilor dreptului . Din analiza lucrărilor publicate rezultă că aspectele teoretice şi practice ale discriminării prin prisma principiului egalităţii nu au făcut până acum. • a analiza coordonatele ştiinţifice.S. • elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul nondiscriminării cu respectarea strictă a principiilor acestei instituţii juridice. utilizând o variată şi bogată documentaţie. Teodor Cîrnaţ. analiza cadrului normativ naţional şi internaţional referitor la discriminare şi discriminării. Ion Dogaru.Tănăsescu. printre care E. criteriile constituţionale ale discriminării şi a specifica faptele ce nu constituie discriminare. crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea respectării drepturilor omului şi a principiului nondiscriminării prin prisma principiului determinarea atribuţiilor instituţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de manifestare a 13 . Nicolae Popa. Autori din România. eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane. din România. Gheorghe Dănişor. • a analiza preocupările mai diminuate pentru justiţia concepută ca egalitate de tratament decât pentru justiţia concepută ca tinzând să diminueze inegalităţile. au examinat în lucrările lor unele aspecte ce ţin de principiul egalităţii în drepturi şi discriminare. • a analiza relaţia dintre prevederile legale interne şi reglementările internaţionale privind respectarea drepturilor omului. obiectul unor cercetări ştiinţifice complexe. • a analiza abordarea istorică în timp şi spaţiu a evoluţiei inegalităţilor care au condus la discriminări. Prezenta lucrare are drept scop analiza complexă a conceptului de discriminare prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept. • a defini şi a analiza conceptul de discriminare între teorie şi realitatea socială. Ioan Muraru. Corneliu Bârsan. Moldova. Dan Claudiu Dănişor. Gheorghe Avornic. SUA. Gordon Alport. Scopul şi obiectivele tezei.

în evidenţierea măsurilor de diminuare a inegalităţilor. Analiza principiului egalităţii şi a principiului nondicriminării. dreptul constituţional şi dreptul internaţional public. face trainice şi actuale cercetările repetate care îi sunt consacrate. la confluenţa mai multor ramuri ale ştiinţei juridice: teoria generală a dreptului. textele normative nu pot fi pe deplin înţelese decât dacă se au în vedere dinamica sa şi efectele pe care el le determină în practică. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă în analiza formelor de discriminare. Comportă caracter de noutate ştiinţifică studierea complexă a problemei discriminării şi drepturilor omului care reprezintă un interes aparte pentru orice specialist în domeniul dreptului. Ştiinţa dreptului fiind o ştiinţă socială. În cuprinsul lucrării este menţionată existenţa duală ca terminologie a egalităţii şi nediscriminării. Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic. pornind de la proclamarea egalităţii ca valoare universală şi indivizibilă de către Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. concluziile şi recomandările privind conceptul. Tezele. atât în constituţiile statelor cât şi în standardele internaţionale din domeniul drepturilor omului. problema discriminării şi drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii în drepturi şi a principiului non-dicriminării dar şi cu implicaţii practice în contextul consolidării statului de drept.• a analiza dimensiunile interne şi internaţionale privind protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nondiscriminării Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în studierea complexă a unei teme de incontestabilă actualitate teoretică. structura funcţională a principiilor non-discriminării şi egalităţii în drepturi completează baza teoretică a acestei categorii ştiinţifice. ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai 14 . este realizată prin utilizarea metodei comparatiste în cadrul mai multor sisteme normative ce îmbogăţeşte semnificativ lupta împotriva prejudecăţilor şi ideilor false. în definirea faptelor care nu constituie discriminare şi în definirea conceptelor de egalitate în drepturi şi de nediscriminare abordate din perspectiva teoriei valorilor juridice. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul ca s-a efectuat un studiu a principiului egalităţii prin raportare la nediscriminare. elementul timp devine important şi actualizarea oricărei cercetării în acest domeniu dobândeşte o importanţă majoră. democratic şi social în România. clasificarea. atât în dreptul românesc cât şi în cel internaţional.

nr. ci constă în diferenţa sau distincţia interzisă. Dreptul la Libera Circulaţie a Persoanelor în Spaţiul U. nr. Rezultatele cercetării autorului.8 /2008. 2008.comparativ juridice. istoria doctrinelor politice şi de drept.În „Legea şi Viaţa”. urmărind cu perseverenţă atingerea graduală a obiectivelor enunţate. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană. În vederea cercetării cât mai complete a obiectului investigaţiilor. România). sistematice şi prospective. S-au efectuat cercetări complexe şi comparative referitoare la organismele abilitate cu prevenirea. în plan normativ-legislativ.E.11/ 2008. Sibiu. Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan. am selectat metodele adecvate de cercetare ştiinţifică a principiilor non-discriminării şi egalităţii în drepturi. o parte din rezultatele cercetărilor au fost expuse şi aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice. nr. nr. La tema tezei au fost publicate 6 lucrări ştiinţifice: 1 monografie şi 5 articole. Se poate afirma că nediscriminarea este o justiţie egală pentru toţi fără privilegii şi fără discriminări. fiind discutată şi recomandată spre susţinere. în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează protecţia juridică a drepturilor omului Studiul analizează discriminarea care se defineşte nu doar prin simpla referire la diferenţă.În „Revista Naţională de Drept”. Aprobarea rezultatelor.01 – teoria generală a dreptului. unele concluzii şi recomandări au fost publicate în reviste de specialitate din Republica Moldova şi din România.În „Legea şi Viaţa”. sociologice. Egalitatea de Şanse în România. Conferinţa Internaţională « Omul în Societatea Bazată pe Cunoaştere » ( 23–25 noiembrie 2006. Discriminare şi Prejudecată. În „ Legea şi Viaţa”. interzisă întrucât este nelegitimă. Lucrarea analizează cadrul instituţional privind eliminarea discriminării. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Partcipare 15 .aprofundată a problemei analizate la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului.9/ 2007. De asemenea. nelegitimă deoarece este arbitrară. Instituţia Avocatul Poporului (19 octombrie 2006 – Constanţa. Investigaţia ştiinţifică realizată este amplă şi complexă . . constatarea şi sancţionarea actelor de discriminare. Prevenirea şi Combaterea Faptelor de Discriminare.6 /2008. baza metodologică fiind compusă din îmbinarea abordării istorice. În „Legea şi Viaţa”. a fost discutată şi recomandată spre susţinere de către Seminarul Ştiinţific Interuniversitar de Profil la specialitatea 12. nr.4 /2009. La fel. istoria statului şi dreptului. în activitatea de legiferare.00. Lucrarea a fost elaborată la Catedra de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. România).

studii. rasă. importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În acest sens. asigurându-le funcţionalitatea. manuale. baza metodologică. Cu toate acestea. relevând ca potenţiale surse de discriminare conflictele de status. efectuează o analiză comparativă a situaţiei existente în domeniul discriminării. scopul şi obiectivele propuse spre realizare. România). articole etc.Desenul şi Modelul Comunitar » Conflictul dintre Marca Comunitară şi Marca Naţională (23 mai 2008. ea cuprinde mai multe compartimente : actualitatea şi importanţa temei investigate. modalitatea de aprobare a rezultatelor şi concluziilor cercetării. Conferinţa internaţională ştiinţifică «Protecţia Socio–Juridică a Drepturilor Omului » (19–20 Mai 2009.Internaţională – Strategii XXI. În final este abordată importanţa respectării principiului egalităţii în drepturi pentru toţi oamenii indiferent de sex. apariţia şi evoluţia istorică a conceptulului de rasism. La început este făcută pe scurt descrierea principiilor de drept care servesc ca elemente de mijlocire a aplicării lor ce dau conţinut concret categoriilor juridice. Constanţa. Constanţa. Dezbaterile clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale.. Simpozion Internaţional « Marca. apartenenţă politică.evidenţiază inegalitatea ca trasătură constantă a condiţiei umane. România). „Spaţiul Sud–Est European în Contextul Globalizării » (12 – 13 aprilie 2007. gradul de cercetare a temei. Sumarul compartimentelor tezei. rămâne cert faptul că discriminarea pe motiv de rasă este o atitudine negativă sau o predispoziţie de a noţiunea de discriminare (discriminare directă şi 16 . Bucureşti. România). Capitolul al doilea – Eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane prin prisma respectării principiului egalităţii în drepturi . Introducerea reprezintă fundamentarea şi justificarea temei alese pentru cercetare. Primul capitol este dedicat „Analizei situaţiei existente cu privire la fenomenul discriminării prin prisma respectării principiului egalităţii ca mijloc de asigurare a drepturilor omului şi de eliminare a discriminării” . şi se argumentează discriminare indirectă). În continuare sunt examinate un şir de legi naţionale şi internaţionale în domeniul discriminării. fapt ce exclude discriminarea.. noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. analiza materialelor ştiinţifice publicate cu referire la tema tezei: monografii. religie. ţin cont de esenţa. Stratificarea socială este deopotrivă văzută ca sursă de efect şi inegalităţi sociale. etc.

În această parte al lucrării. care. este dedicată analizei modelului social al handicapului. cu intenţia de a contura cadrul legal al protecţiei drepturilor omului în vederea limitării discriminării sub toate formele sale. Cercetarea eliminării discriminării şi asigurării exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi. Analiza persecuţiei religioase şi discriminării pe motiv religios. etc. atitudinea lor variind în funcţie de epocă. societate. Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „meltingpot-ului” a multiculturalismului. evidenţiază importanţa documentelor internaţionale şi regionale ce se referă la drepturile şi libertăţile omului destinate libertăţii religiei sau a credinţei. porneşte de la ideea că termenul gen presupune studierea diferenţelor biologice şi structurile de putere în relaţie cu construcţia socială a diferenţei. să se contureze aspectele majore ale discriminării existente în contextul problematic al societăţii contemporane. dezvăluie ideea că în cadrul modelului meltingpot gradul de ataşament faţă de naţiune va fi egal pentru toate grupurile etnice. Problemele îmbătrînirii şi ageism-ul contemporan. folosind datele unor anchete şi analize. Analiza documentelor adoptate în Europa privind eliminarea discriminării relevă cadrul instituţional creat în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. nu are trăsături fizice similare celorlalţi. încurajând studiul masculinităţii şi feminităţii. Analiza are în vedere diferite niveluri de reglementare. 17 . sunt examinate prin prisma stereotipurilor despre persoanele în vîrstă şi rolul acestora în societăţile contemporane. ca o prejudecată.se încearcă. În al treilea capitol – Protecţia juridică împotriva discriminării . al relaţiilor dintre sexe/genuri. Actualul cadru juridic al României şi Republicii Moldova care reglementează dreptul la muncă nu corespunde necesităţilor reale. Se face o descriere a atitudinei faţă de aceste persoane . Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex. educaţie. într-o manieră foarte succintă este examinată problema egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană include analiza protecţiei împotriva discriminării în procesul exercitării dreptului la muncă. includ analiza instrumentelor juridice care au ca obiect de reglementare protecţia drepturilor omului.adopta un compartiment negativ faţă de un grup sau o persoană. a pluralismului etnic şi a grupului dominant. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării.

având drept obiectiv fundamental limitarea şi prevenirea discriminării sub orice formă s-ar putea manifesta. În cercetarea documentelor adoptate în România şi Republica Moldova privind eliminarea formelor de discriminare. 18 . cât şi în ceea ce priveşte transpunerea în practică a dispoziţiilor legale în vigoare. se face o descriere a situaţiei drepturilor omului în România şi Republica Moldova în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unor noi proiecte de acte normative.

obârşie sau element fundamental . Etimologic. ci şi spiritul său. în baza căruia poate judeca. Acţiunea principiilor dreptului are ca rezultat certitudinea garanţiei dreptului împotriva imprevizibilităţii normelor coercitive şi asigurarea concordanţei legilor şi oportunităţii lor. Egalitatea şi nondiscriminarea în cadrul sistemului principiilor de drept Principiile de drept sunt reguli de maximă generalitate care sintetizează experienţa socială şi asigură echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. principiile dau conţinut concret categoriilor juridice. principiile de drept ţin loc de normă de reglementare. iar principiile dreptului determină tocmai spiritul legilor. deducţii sau o generalizare a unor fapte concrete. care servesc ca elemente de mijlocire a aplicării principiilor. coerenţa şi capacitatea de dezvoltare a unor relaţii asociative. principiile generale au un important rol în administrarea justiţiei. Pe de altă parte. deoarece cei abilitaţi cu aplicarea dreptului trebuie să cunoască nu numai norma juridică. Principiile generale ale dreptului sunt prescripţiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului şi aplicarea sa. omogenitatea. o sursă de acţiune.1. În consecinţă. Principiile generale ale dreptului asigură unitatea. în situaţii determinate. asigurându-le funcţionalitatea. iar utilitatea practică a cunoaşterii principiilor generale constă în aceea că ele trasează liniile directoare pentru întregul sistem juridic şi exercită o acţiune constructivă. Un principiu de drept este rezultatul experienţei sociale. Spre deosebire de conceptele şi categoriile juridice. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII 1. În altă ordine de idei. Principiile de drept sunt extrase din dispoziţiile constituţionale sau sunt deduse pe cale de interpretare din alte norme având rolul de a asigura echilibrul sistemului juridic cu evoluţia socială.I. judecătorul nu poate refuza soluţionarea unei cauze. invocând lipsa textului legal.Orice principiu este un început pe plan ideatic. deoarece ar fi învinuit de denegare de dreptate şi va soluţiona acea pricină în baza principiilor de drept. 19 . Un principiu se poate prezenta sub diverse forme: axiome. orientând activitatea legiuitorului. noţiunea de principiu vine de la latinescul principium care are sensul de început.

realizarea climatului de echilibru printr-o ordine juridică activă. Principiile de ramură au la bază principiile fundamentale. care sunt mici sinteze cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale. executiv şi judecătoresc şi în acelaşi timp interconexiunile şi intercontrolul fiecărei componente a puterii. Guvernarea prin drept implică potenţarea virtuţilor dreptului. continuîndu-le acţiunea. asigurându-se exerciţiul separat al puterii pe cele trei planuri:legislativ. libertatea şi 20 . Principiul responsabilităţii sociale a indivizilor. astfel încât puterea poporului să poată funcţiona în mod real ca o democraţie. Cele mai importante principii ale dreptului sunt: 1. Normele juridice pozitive conţin şi descriu o mare parte din principiile dreptului. În statul de drept izvorul oricărei puteri politice trebuie să fie voinţa suverană a poporului. Acest sistem este format din principiile fundamentale ale dreptului şi din principiile de ramură. Această prezentare sumară are scopul de a ajuta la formarea unei imagini asupra sistemului principiilor dreptului. 4. amplificând-o la nivelul fiecărei ramuri de drept. deoarece caracteristica fundamentală a unui stat de drept o constituie cucerirea pe cale legală a puterii şi apoi exercitarea sa în conformitate cu cerinţele legalităţii. descurajarea şi reprimarea tendinţelor abuzive. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului constituie premisa existenţei statului de drept. maxime sau aforisme juridice. Garantarea libertăţii şi egalităţii indivizilor ca fundamente ale vieţii sociale. Garantarea libertăţii şi egalităţii indivizilor. 2. În acest context se poate considera că acţiunea principiului asigurării bazelor legale de funcţionare a statului se constituie în premisa existenţei statului de drept. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului. care trebuie să-şi găsească formele juridice de exprimare. Poporul trebuie să aibă garanţii constituţionale eficiente. Principiile dreptului se deosebesc şi de axiome. 3. Principiul echităţii şi justiţiei. Normele juridice au o valoare normativă mult mai restrânsă faţă de valoarea normativă a principiilor. Principiile dreptului îşi asigură funcţionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prin normele juridice.Între principiile fundamentale de drept şi normele juridice delimitarea se face potrivit raportului care există între întreg şi parte. potrivit căreia normele juridice se raportează în permanenţă la principii.

egalitatea trebuie să-şi găsească expresia lor juridică. Nu poate exista egalitate decât între oameni liberi, iar libertatea nu poate exista decât între oameni a căror egalitate este consfiinţită juridic. Egalitatea priveşte echilibrul vieţii sociale, iar libertatea priveşte capacitatea oamenilor de a acţiona fără oprelişti, dar astfel încât, prin exercitarea drepturilor proprii să nu fie vătămate drepturile altora. În planul realizării efective a libertăţilor sociale, rolul dreptului se materializează prin îngrădirea înclinaţiilor unor grupuri de a nega altora ceea ce lor nu le place şi în înlăturarea tuturor barierelor şi discriminărilor care persistă în asigurarea şanselor egale de manifestare şi progres pentru toţi oamenii. Libertatea este una singură, însă căile şi formele de manifestare a libertăţii sunt numeroase şi le corespund diverse drepturi ale individului prevăzute în Constituţie, cum ar fi; libertatea de opinie , libertatea religioasă , libertatea de exprimare, etc. . Principiul responsabilităţii sociale a indivizilor însoţeşte libertatea, şi de aceea, trebuie făcută demarcaţia netă între libertate şi liberul arbitru. Responsabilitatea este un fenomen social şi un act de angajare a individului în procesul interacţiunii sociale. Concepând responsabilitatea ca o asumare a răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sociale a omului, se admite ideea că acţiunea socială este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilităţii, şi totodată, că libertatea este o condiţie fundamentală a responsabilităţii. Dreptul nu trebuie să fie privit şi apreciat doar prin efectul său sancţionator, intervenind pe tarâmul răului deja făptuit, ci trebuie avută în vedere posibilitatea ca prin conţinutul prescripţiilor juridice să contribuie la fundamentarea unei anumite atitudini a indivizilor faţă de lege, care presupune grijă faţă de integritatea valorilor ocrotite de lege. Acţiunea principiului echităţii trebuie să privească atât activitatea legiuitorului în elaborarea actelor normative, cât şi activitatea de interpretare şi aplicare a dreptului de către organele care aplică legea. Justiţia reprezintă acea stare generală a societăţii care se realizează prin asigurarea pentru fiecare individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime. Prin finalitatea sa justiţia se situează printre principalii factori de consolidare a celor mai importante relaţii sociale, deoarece ea întruchipează virtutea morală fundamentală, menită să asigure armonia şi pacea socială, la a căror realizare contribuie deopotrivă regulile religioase, morale şi juridice. .

21

Justiţia urmăreşte ca în tratamentul dintre oameni să fie exclusă orice disparitate care nu ar fi fondată pe consolidarea drepturilor fiecăruia, astfel că prescripţiile dreptului pozitiv sunt supuse controlului justiţiei. În ipoteza în care apar legi injuste se impune schimbarea lor, eventual a ordinii existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv în realizarea justiţiei. Componentele sistemului principiilor dreptului sunt: principiile generale ale dreptului, principiile ramurale ale dreptului, principiile interramurale ale dreptului şi principiile instituţiilor juridice. Principiile generale ale dreptului sunt acele principii ale dreptului care întemeiază conţinutul tuturor normelor juridice dintr-o ordine juridică pozitivă, asigurîndu-i unitatea materială şi procesuală. Principiile ramurale ale dreptului sunt principiile generale ale tuturor normelor şi instituţiilor juridice din cadrul unei ramuri a dreptului pozitiv. Principiile ramurale ale dreptului guvernează cel mult o ramură a dreptului pozitiv, spre deosebire de principiile generale ale dreptului care întemeiază sistemul dreptului pozitiv în ansamblu şi orientează realitatea juridică a societăţii. Principiile interramurale ale dreptului sînt principii generale de drept public sau / şi privat care guvernează cel puţin două ramuri ale dreptului pozitiv. Principiile instituţiilor juridice sunt ideile care întemeiază normele constitutive ale instituţiilor juridice. Principiul instituţiei juridice este ideea care exprimă valori sau idealuri etico-juridice, reunind în jurul său un grup de norme juridice potrivit obiectului şi metodei de reglementare a ramurii respective a dreptului pozitiv. Unii doctrinari confundă noţiunile "principii generale ale dreptului" cu "principii fundamentale ale dreptului". Prin identificarea acestor noţiuni se creează confuzie în înţelegerea conceptului de principii ale dreptului. Spre exemplu, D. Mazilu defineşte principiile generale ale dreptului astfel: "putem defini principiile fundamentale ale dreptului ca fiind acele idei călăuzitoare ale conţinutului tuturor normelor juridice, care cuprind cerinţele obiective ale societăţii în procesul creării dreptului şi realizării normelor juridice" [93, p.117]. Prin principii fundamentale ale dreptului înţelegem acele idei de bază ale normelor de drept constituţional, care întemeiază instaurarea, organizarea şi exercitarea puterii publice, drepturile şi îndatoririle cetăţeanului, consacrate, de regulă, sau degajate din Constituţia statului. Altfel zis, principiile fundamentale ale dreptului sînt principii generale, exprimate, ca regulă, în legea fundamentală a statului, care reglementează principalele relaţii sociale. I. Dogaru, spre exemplu, defineşte principiile fundamentale ale dreptului român ca idei diriguitoare care se degajă, ca urmare a raportului dintre legea fundamentală şi celelalte legi, în

22

principal din Constituţia României şi care se găsesc şi va trebui să se găsească în întregul nostru sistem în curs de formare [ 58, p.114]. B. Negru scoate în evidenţă trăsăturile principale ale principiilor fundamentale ale dreptului: reflectarea lor, de regulă în Constituţie; precum şi reflectarea lor în întreaga legislaţie în funcţie de idei diriguitoare de bază [102, p.127]. Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate călăuzitoare juridice şi de aplicare a dreptului.[ 3, p.126 ] L. Barac afirmă că principiile fundamentale sunt acele principii generale care au valoare constituţională şi se impun chiar legiuitorului [4, p.58]. Din cele relevate, se poate spune că principiile generale nu se identifică cu principiile fundamentale ale dreptului. Dacă orice principiu fundamental este un principiu general, nu orice principiu general este şi fundamental. Ceea ce înseamnă că sfera principiilor generale ale dreptului depăşeşte sfera principiilor fundamentale, iar sub aspectul conţinutului cele din urmă le cuprind pe cele dintîi. Deci, principiile fundamentale se subordonează principiilor generale, constituind raportul specie-gen. Dacă la principiile generale ale dreptului se atribuie fără dubii principiile libertăţii, egalităţii, justiţiei, echităţii, responsabilităţii, atunci principiile fundamentale (constituţionale) variază de la un sistem naţional de drept la altul în dependenţă de tipul relaţiilor sociale şi intenţiile legiuitorului. În ordine sintetică stabilim că, egalitatea, în funcţie de principiul egalităţii este intercalată cu principiile libertăţii şi justiţiei şi se manifestă în dreptul pozitiv în dublă postură; de idee generală a tuturor normelor juridice şi de exigenţă a titularului dreptului subiectiv faţă de aplicanţii dreptului obiectiv. Egalitatea este o idee generală exprimată în dreptul pozitiv, potrivit căreia subiectele de drept se bucură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri juridice, beneficiind de acţiunea nediscriminatorie a legii. Înţelegerea juridică a principiului egalităţii presupune o anumită filozofie politică, pe care legiuitorul trebuie să o respecte şi să o facă respectată. Conform acestei filosofii, opţiunea pentru una din cele două variante pe care le oferă egalitatea-materială sau egalitatea-formală provoacă consecinţe la nivel juridic şi politic. Variantele de care dispune legiuitorul sunt două: fie recurge la o egalitate juridică, formală, stabilind o egalitate în drept a tuturor subiectelor, fie se sprijină pe o egalitate materială care vizează o egalitate a rezultatelor [137, p.19]. Egalitatea formală este egalitatea de şanse, numită şi ”liberală” [137, p.19] pe cât posibil universală, limitând inegalităţile factice. Ea creează un cadru, în interiorul căruia toate 23 sau percepte directoare care stau la baza întregului sistem de drept dintr-o ţară, orientînd reglementările

subiectele de drept beneficiază de acelaşi tratament juridic, fără ca prin aceasta să se ajungă la o eventuală nivelare a beneficiarilor. Egalitatea formală este „abstractizarea ce trebuie făcută de orice legiuitor a inegalităţilor naturale”, ea constă în a cere ca toate elementele, cărora li se ignoră particularităţile, să fie tratate în acelaşi fel după cum preciza şi J.J.Rousseau: „pactul social stabileşte între cetăţeni o astfel de egalitate încât toţi se supun aceloraşi condiţii şi urmează a se bucura de aceleaşi drepturi”. Astfel, prin natura pactului, orice act de suveranitate, adică orice act autentic al voinţei generale obligă sau favorizează în mod egal pe toti cetăţenii, aşa încât suveranul cunoaşte numai naţiunea în corpore, fără să deosebească pe nici unul dintre membrii ce o compun [137, p.20]. În repartizarea drepturilor legea nu poate stabili nici o discriminare şi nici un privilegiu cu privire la subiectele pe care le tratează. Proclamarea unor diferenţieri în interiorul acestui cadru nu presupune eliminarea totală a acestor elemente din noţiunea însăşi de reglementare, ci dimpotrivă. În măsura în care a legifera înseamnă a discrimina „legea poate foarte bine să statueze că vor există, dar ea nu poate să le dea nominativ nimănui, legea poate regrupa cetăţeni în mai multe clase şi să precizeze şi calităţile pe care le va acorda acestor clase, dar ea nu poate să individualizeze pe acela sau pe aceia care va/vor beneficia de aceste calităţi” [116, p.21]. Distincţii se realizează, chiar sunt necesare, dar ele operează între mulţimi diferite de lege şi nu între elementele acestor mulţimi. Prin faptul că legea se adresează astfel unui număr redus de destinatari, ea nu-şi pierde vocaţia la universalitate şi nu trebuie să se supună mai puţin exigenţelor egalitare. În schimb, egalitatea rămâne întotdeauna „universală”, în sensul că de ea beneficiază toţi cei care sunt suprinşi într-o mulţime dată. Generalitatea legii nu trebuie deci, confundată cu universalitatea egalităţii, operând distincţia la un moment dat între generalitatea regulii juridice şi egalitatea conţinută în interiorul ei. Opusă conceptului de egalitate formală este egalitatea materială care tinde spre o „fărâmiţare, spre o luare în considerare mult mai concretă a omului, a individului într-o situaţie dată” [10, p.23] şi se străduieşte să corijeze prin intermediul normei juridice inegalităţile întâlnite în viaţa socială. Inegalităţi factice sunt produse de familie, moştenire, educaţie; dar nu mai puţin importante sunt diferenţele date de apartenenţa la un grup, în contextul diverselor tradiţii culturale şi morale [73, p.111]. Respectarea egală a drepturilor individuale e considerată de obicei o valoare independentă de utilitate şi de egalitate în distribuirea avantajelor [98, p.103]. Filtrul egalităţii formale nu este suficient pentru a transforma egalitatea naturală într-o egalitate socială, între fiinţele umane există diferenţe naturale şi sociale care nu numai că 24

Egalitatea subiectelor beneficiare rămâne unul din principalele instrumente utilizate pentru a atinge exigenţele statului social. Parcursul său istoric dovedeşte din plin aceste atribute. într-o democraţie. dar uneori o solicită tocmai pentru a corecta anumite inegalităţi. Conceptul egalităţii materiale substituie egalităţii căutate prin generalitate. alin. căci „republica socială se îndepărtează de egalitatea formală pentru a căuta egalitatea materială” [125. o egalitate prin diferenţiere. Conceptul generic numit egalitate prin drept cunoaşte două finalităţi distincte: „îmbunătăţirea” unor inegalităţi juridice care au existat de mult timp şi care au creat discriminări (negative) cu privire la anumite categorii de subiecte de drept şi/sau corectarea inegalităţilor de fapt. fiecare cetăţean are dreptul la un vot egal. Al doilea este dreptul la tratament ca un egal. egalitatea materială poate fi imaginată în două modalităţi: o egalitate a părţilor de repartizare sau o egalitate a subiectelor beneficiare. trecând prin interzicerea doar a discriminărilor arbitrare şi ajungând până la egalitatea relativă justificată prin diferenţa obiectivă de situaţii articolul 16 alin. dar şi necesitatea lui. ci de a fi tratat cu acelaşi respect şi grijă ca oricine altcineva. priveşte „discriminările prohibite” şi nu pe cele admisibile. care este dreptul. ţinând seama de specificitatea unor situaţii sau de scopul realizării unei justiţii distributive pentru a anula sau pentru a diminua inegalităţile obiective. Dreptul la tratament egal este dreptul la distribuţia egală a unor oportunităţi sau resurse ori poveri. Astfel se explică nu numai admisibilitatea unui tratament juridic diferit şi privilegiat faţă de anumite categorii de persoane. chiar dacă un angajament diferit şi mai complex ar asigura mai bine bunăstarea colectivă.justifică categorizarea. Concepută ca o egalitate a rezultatelor. 4. p. Distribuţia unor părţi egale către toate subiectele beneficiare. riscă să ducă la confuzia acesteia cu egalitatea formală în drepturi. deci. 1 coroborat cu art. vizează. „discriminarea negativă” nu şi „discriminarea pozitivă”.28]. Ea se compune din dreptul la tratament egal şi din cel la tratamentul ca un egal. Există totuşi o diferenţă fundamentală între aceste două concepte: egalitatea formală în drepturi corelativă din partea autorităţilor publice. în vreme ce egalitatea rezultatelor prin repartizarea unor părţi egale trebuie în mod efectiv îndeplinită de legiuitor. De exemplu. 25 . nu de a beneficia de aceeaşi distribuţie a unor poveri sau beneficii. diferenţierile de tratament. De la o egalitate sinonimǎ cu nondiscriminarea. deci ar fi echitabil. 2 din Constituţia României. fără a ţine cont de particularităţile lor. Egalitatea este în acelaşi timp cea mai naturală dar şi cea mai himerică dintre noţiunile cu care operează ştiinţele sociale normative.

totuşi o hotărâre judecătorească pronunţată în baza principiilor echităţii poartă un grad de subiectivitate. alături de cel al bunei-credinţe. Astfel. de start. cei ce au fost discriminaţi vor avea un avans la start pentru a se şterge discriminările anterioare. Discriminări trecute se reflectă în prezenta inegalitate de şanse în ciuda cadrului legislativ egalitar permiţând perpetuarea nedreptăţilor trecute în prezent. cǎci cere doar o egalitate de şanse la start. reprezintă suum cuique tribuere. iar cei ce au discriminat vor deveni discriminaţi şi vor cere la rândul lor un alt avans la start în virtutea precedentului şi al acţiunii pozitive până când vor deveni din nou clasa discriminantă. însă o obiecţie adusă programelor de acţiune afirmativă este aceea că ar reprezenta statuarea unor inegalităţi cu scopul de a instaura egalitate. Faptul că legea consfinţeşte egalitatea. produce inegalităţi. Cu toate acestea. ideea programelor afirmative nu pare a fi inechitabilă. căci în felul acesta discriminarea pozitivă ar deveni un cerc vicios. pentru a înlătura anumite dezavantaje ale altor persoane şi a egaliza oportunităţile ar putea însemna chiar şi a discrimina cu bună ştiinţă. Argumentul major adus în favoarea acestor acţiuni afirmative este faptul că atât timp cât realitatea. corectitudine. dar nu pot continua această egalitate”. căci „ca şi natura toţi oamenii se nasc egali. astfel spusele marchizului de Vauvenargues ar fi adevărate: „nu e adevărat că egalitatea e o lege a naturii.Echitatea. A fi echitabil. nu înseamnă că egalitatea este şi o realitate practică. acţiunea afirmativă este necesară astfel încât prin intermediul ei să se recupereze distanţele create artificial (prin caracterul părtinitor al fostelor instituţii). chiar dacă se pretinde a fi o soluţie dreaptă sau egală. căci cei ce nu au avut acces la start sau au avut un dezavantaj la start din cauză că aparţineau unei minorităţi oprimate. a fi inegal. ce are la bază echitatea. în general. dar o pot recupera doar sub protecţia legii. Echitatea este şi o sursă de inegalitate. Societatea îi face să o piardă. prin programe bine organizate. prin acordarea anumitor beneficii acestor persoane. de acţiune afirmativă se încearcă redresarea unor discriminări. presupune o discriminare inversă pentru a reinstaura egalitatea de pornire.ex aequo et bono. Dreptul la tratament egal în sensul de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine (a fi echitabil) pentru a fi corect şi a se înlătura anumite discriminări. nu vor putea ajunge la un rezultat egal cu cei ce au avut acel avantaj. Dar simplul fapt al apartenenţei la o minoritate care a fost discriminată nu ar trebui să fie un motiv pentru a fi mai egal ca alţii. ce au existat în trecut. Privită ca izvor de drept. pentru a avea un start egal. În 26 . echitatea poate constitui un fundament moral pentru regulile juridice şi un principiu de drept. nu şi pe parcurs.

iar ritmul întăririi va creşte substanţial dacă primii paşi sunt făcuţi mult înainte. oamenii trebuie să înteleagă că timpul. p. Problema drepturilor omului. în legi. precum şi existenţa unui sistem de garantare a acestor drepturi. Într-adevar. ca oamenii să nu fie trataţi la fel. preocupări în acest sens existând încă din antichitate. iar echitatea ca şi discriminare pozitivă s-ar părea că nu-şi mai gaseşte rostul. în mod esenţial.natură nu există egalitate. a oricărei probleme juridice fără nici o discriminare.108]. Principiul juridic al egalităţii presupune tratarea tuturor oamenilor în mod egal. soluţionarea oricărei probleme conflictuale. ca să poată profita şi majoritatea. p. iar dovezile că există într-adevar anumite diferenţe nu ar întârzia să apară. acea zi ar putea. căci gama lucrurilor care vor fi încercate şi dezvoltate ulterior. inclusiv în constituţiile naţionale. Egalitatea este un principiu fundamental al dreptului.68]. 27 . Legea ei supremă e subordonarea şi dependenţa”. Procesul echitabil este unul de schimbare. Între echitatea ca proces şi egalitate ca rezultat ce se tinde a fi obţinut. Rezultatul final este egalitatea pentru toţi. căruia i-a dat însă o motivaţie divină. dependenţă sau inegalitate nu e tot timpul malefică. p. Ideea egalităţii în faţa legii presupune. a proclamării şi înscrierii lor în declaraţiile oficiale. Dar această subordonare. deoarece dă oamenilor sentimentul că sunt trataţi cu tot respectul care li se cuvine. egalitatea este rezutatul ce se aşteapă a fi obţinut. începând cu stoicii antici care au formulat principiul egalităţii între cetăţeni. constituie elemente ale unei vieţi democratice a popoarelor. Chiar şi de cei mai săraci îşi datorează relativa bunăstare materială rezultatelor inegalităţilor din trecut [109. Şi ţine a schimba conflictele şi diferenţele dintre părerile şi concepţiile despre grupurile ce vor a fi integrate. bazându-se pe aserţiunea că membrii lor nu diferă de ceilalţi. Echitatea este scopul. Chiar şi a argumenta în favoarea unui tratament echitabil pentru minorităţile naţionale sau rasiale. Dacă toţi ar trebui să aştepte până ce lucruile mai bune ar putea fi asigurate tuturor.126]. multe dintre îmbunătăţiri nu ar fi devenit niciodată accesibile tuturor dacă nu ar fi fost. răbdarea şi perspectivele comune sunt esenţiale. nici să nu vină. precum şi fondul de experienţă ce va deveni accesibil tuturor sunt considerabil extinse graţie distribuţiei inegale a avantajelor inegale din prezent. înseamnă a admite implicit că inegalitatea de fapt ar justifica un tratament inegal. că se bucură de dreptatea pe care o merită toate fiinţele umane [127. încă demult. accesibilă unora. în mai multe cazuri. continuând apoi cu religia creştină care a preluat şi dezvoltat principiul egalităţii între oameni. în ciuda faptului că sunt diferiţi [109. Politicile echitabile sunt pentru a obţine un eventual rezultat egal între oameni.

fiind mai întâi formulat ca principiu al egalităţii oamenilor. precum şi nediscriminarea reprezintă consecinţa firească a acordării în mod egal a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. etc. Egalitatea în drepturi. asupra egalităţii oamenilor în ceea ce priveşte recunoaşterea şi exercitarea unor drepturi s-a dezbătut îndelungat. religie. de apartenenţa persoanei la un grup anume determinat prin caracteristici specifice. Principiul nediscriminării nu are o existenţă independentă. nondiscriminarea ca principiu de drept nu a existat din totdeauna. Principiul nondiscriminării nu interzice orice deosebire de tratament ci doar acele tratamente care nu se pot justifica prin motive raţionale. Consacrarea principiului nondiscriminării în cuprinsul actelor normative garantează protecţia juridică a persoanelor care ar deveni victime ale unui comportament discriminatoriu. egalitatea în drepturi (fiind interzisă acordarea de privilegii). la instrucţie şi la individual” [130. obiective. Atunci când egalitatea de tratament este încălcată fără a avea o justificare obiectivă şi raţională. dar nu poate avea în vedere exercitarea efectivă a acestuia.71-78]. tratament egal în faţa legii şi în faţa autorităţilor statului. apartenenţa la o etnie nu au relevanţă în promovarea unui cetăţean 28 . p. p. intrinsecă personalităţii umane [61. Discriminarea poate avea în vedere recunoaşterea unui drept sau a unei libertăţi.Nondiscriminarea ca principiu de drept se regăseşte în toate tratatele asupra drepturilor fundamentale ale omului. Egalitatea în drepturi în tratament. fiind un principiu al dreptului internaţional. etnie. fiind parte integrantă din articolele care consacră drepturi şi libertăţi. originea socială. statut. Convingerile religioase. Toate fiinţele umane se nasc cu şanse egale „ la viaţă. rezolnabile. istoria înregistrând o serie de evenimente şi perioade în care unor categorii de persoane nu li se recunoştea dreptul la libertate şi la bunăstare. gender. Fiecare fiinţă umană are dreptul la acelaşi respect şi consideraţie din partea semenilor şi în ceea ce priveşte acordarea drepturilor. avem de-a face cu discriminare. un principiu general reluat şi în documentele cu caracter regional şi naţional. fără diferenţieri determinate de vârstă.7] Toţi cetăţenii au acces liber la funcţiile şi demnităţile politice. existând păreri care afirmă că există un minimum. Principiul nondiscriminării presupune egalitatea tuturor fiinţelor umane. Nondiscriminarea trebuie să se manifeste indiferent de statutul social. Consacrarea acestui principiu oferă garanţii privind tratamentul egal de care trebuie să se bucure toţi indivizii umani. de drepturi de care se pot bucura toţi indivizii umani şi că principiul egalităţii vizează doar această zona comună a drepturilor omului şi o a doua părere conform căreia egalitatea în drepturi este bazată de fapt pe demnitatea umană. rasă.

p. din necesitatea asigurării cadrului legislativ al garantării egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legilor. în vederea realizării efective a libertăţii sociale [132. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii. naţionalitate. care are ca scop sau 29 . Codul Muncii. infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.prin votul liber exprimat al membrilor săi. comunitatea fiind în măsură să decidă. discriminarea este definită în O. p. limbă. Egalitatea şi nediscriminarea . 137/2000 privind prevenirea şi sancţiunea tuturor formelor de discriminare care.430]. 215/2001 a administraţiei publice locale.G.127]. handicap. pentru că „dragostea de democraţie este dragostea de egalitate” [133. Subliniind importanţa deosebită a principiului egalităţii într-un sistem democratic de guvernământ. Toate fiinţele umane văd lumina zilei „cu aceeaşi deschidere spre lumea în care intră” şi în care „ se vor dezvolta. Principiul nondiscriminării a fost consacrat în Constituţia României prin art. în art. categorie socială. documente care pledează pentru principiul egalităţii dintre oameni. boală cronică necontagioasă. restricţie sau preferinţă. promovării şi garantării drepturilor omului „A proteja orice persoană şi drepturile tuturor oamenilor” este o sintagmă rostită de Rene Cassin ilustrează obiectivul principal al documentelor juridice cu vocaţie internaţională. nr. În legislaţia românească. Montesquieu arăta că: „toţi oamenii trebuie să se bucure de aceeaşi fericire şi de aceleaşi avantaje.dacă un candidat la o funcţie publică are competenţa necesară pentru a ocupa acel post. vor putea să se afirme şi să-şi îndeplinească personalitatea”[101.principii de drept în vederea protecţiei. Egalitatea deplină este consacrată în toate documentele internaţionale de referinţă şi este recunoscută în legile fundamentale ale statelor ca expresie a extinderii regulilor şi principiilor conducerii democratice a societăţii. vârstă. Legea nr. 6 Dreptul la identitate. . 16 . al autorităţilor statului etc.Egalitate în drepturi.O. religie. iar aceasta nu se poate realiza decât prin cumpatărea generală”.121-123].2. cu modificările şi completările ulterioare sau într-o serie de legi speciale. art. 1.G. p. nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. etnie. prevede că prin discriminare se înţelege orice deosebire.în cele mai importante responsabilităţi publice. principiul nondiscriminării a fost reglementat prin diferite acte cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948. dar şi în legea cadru . Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. şi anume Legea nr. excludere. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. fiecare trebuie să simtă aceleaşi plăceri şi să nutrească aceleaşi speranţe. 2. Pe plan internaţional. pe bază de rasă.

folosinţei sau exercitării. prin Decizia nr. Deasemenea. a fost suplinită lacuna legislativă privind existenţa discriminării şi în cazul în care la situaţii diferite tratamentul juridic nu este diferit. că există discriminare atunci când se aplică tratament diferit persoanelor aflate în situaţii comparabile. nr.efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii.G nr. poate justifica reguli distincte în funcţie de scopul legii. Aceasta înseamnă că în anumite situaţii discriminarea poate să nu fie ilegală.G. 1 al. economic. Prin art. 107/1995. la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Astfel. 137/2000 sancţionează faptele de discriminare în următoarele domenii: egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. Legiuitorul român a creat o serie de prevederi legale specifice în ceea ce priveşte domeniile de discriminare. în materie de discriminare se prevede. accesul la educaţie. 3 din O. principiul egalităţii conduce la sublinierea existenţei unui drept fundamental. aşa încât. de sănătate. bunuri şi facilităţi. decât este. fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite. Principiul egalităţii nu interzice reguli specifice în cazul unei diferenţe de situaţii. 4 din legea mai sus menţionată se face distincţie între discriminarea directă şi indirectă. Violarea principiului egalităţii şi nondiscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţial unor cazuri egale. accesul la serviciile publice administrative şi juridice. la alte servicii. a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă. OUG. dreptul la diferenţă.dreptul la demnitate personală. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic. în condiţii de egalitate. 137/2000. iar în măsura în care egalitatea nu este naturală a o impune constituie o discriminare. a statuat că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate. dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal. prin art. 30 . 137/2000. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Prin discriminarea directă se înţelege tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei persoane. Legea nr. cu noi domenii şi anume egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte accesul la cultură şi informare şi egalitate de şanse în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Prin această interpretare dată noţiunii de discriminare. care rezultă din diferenţa de situaţii.U. libertatea de circulaţie. nr. dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice. De aceea. Inegalitatea reală. 202/2002 completează domeniile de discriminare prevăzute de O. Curtea Constituţională însă.

Prin discriminarea indirectă se înţelege situaţia în care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar pune diferite persoane într-un anumit dezavantaj, în comparaţie cu alte persoane, cu excepţia cazului în care prevederea, criteriul sau practica se justifică în mod obiectiv printr-un scop legitim, iar mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate şi necesare [32]. În legătură cu discriminarea directă, aceasta apare în ceea ce este cunoscut drept excepţia "calificării ocupaţionale veritabile". De exemplu, se poate să nu fie ilegal să pui condiţia ca solicitanţii pentru un post de rabin să fie de credinţă iudaică sau ca solicitanţii pentru un post de lucrător cu tineri rromi să fie rromi. În acelaşi fel, în anumite cazuri, legea permite discriminarea indirectă. Când persoana care formulează plângerea a considerat că o anumită practică dezavantajează disproporţionat un grup etnic, atunci persoana răspunzătoare are obligaţia legală de a dovedi că practica urmăreşte un scop legitim şi că este proporţională şi rezonabilă. Un exemplu poate fi un şantier de construcţii, la care toţi muncitorii au obligaţia să poarte căşti de siguranţă. Această politică ar putea discrimina indirect anumite grupuri la care este interzisă acoperirea capului. Totuşi, angajatorul ar putea justifica această condiţie arătând că, în acest caz, scopul legitim este de a asigura protecţia muncitorilor, că cerinţa este proporţională cu riscul şi că purtarea de căşti dure este o cerinţă rezonabilă, conform regulamentului protecţiei muncii [63, p.273] . În aceste cazuri, nu există prevederi legale prin care să se impună restrângerea drepturilor sau libertăţilor pe anumite criterii, ci aceste restrângeri au la bază cutuma şi regulile de convieţuire socială [82, p.94]. Reglementarea egalităţii în drepturi în România are valoarea unui principiu consacrat de art. 16 din Constituţie. Egalitatea în drepturi constituie o garanţie referitoare la exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în cuprinsul Constituţiei, dar şi a oricăror alte drepturi şi îndatoriri subiective reglementate în cuprinsul altor acte normative. Ea include toate domeniile de activitate în care persoana are dreptul garantat la exercitarea libertăţilor legale în scopul realizării intereselor sale legitime. Cu precădere, s-a acordat atenţie persoanelor cu handicap, minorităţilor naţionale, unor categorii sociale defavorizate, persoanelor infectate cu HIV şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi [35]. În timp s-a ajuns la existenţa unui cadru legislativ în materia prevenirii discriminării. Legea română acoperă un număr de 15 criterii de discriminare, ceea ce o face cea mai completă lege din acest punct de vedere în Europa. Aceste criterii sunt: rasă, naţionalitate, 31

etnie, limbă, religie, statut social, convingeri, sex, orientare sexuală, dizabilitate, vârstă, infectare HIV, boli cronice necontagioase, refugiaţi şi azilanţi. Aceste criterii prevăzute limitativ în legislaţia românească intră în câmpul de aplicare al art.14 din CEDO, dacă avem în vedere caracterul indicativ şi nu limitativ al enumerării făcute de textul Convenţiei. Jurisprudenţa românească în materia nondiscriminării este de dată relativ recentă şi evidenţiază existenţa unei discriminări întemeiată îndeosebi pe criteriu etnic. Alte criterii de discriminare des întâlnite în jurisprudenţa românească sunt cele bazate pe vârstă şi sex, practicate îndeosebi la încadrarea în muncă. Există anumite situaţii în care discriminarea rezultă chiar din dispoziţiile legii. În acest sens, art. 55 alin. 1 din Codul Familiei creează un regim discriminatoriu întrucât prevede un termen de prescripţie numai în ceea ce priveşte dreptul la acţiune (în tǎgada paternităţii) al tatălui, fără să prevadă nimic cu privire la dreptul la aceeaşi acţiune când titular este mama sau copilul. Dispoziţii contrare principiului nondiscriminării cuprinde şi art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni întrucât condiţionează beneficiul graţierii de rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti până la data publicării in Monitorul Oficial a legii de graţiere. Legiuitorul român a creat prin art. 19 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare o autoritate naţională care investighează şi sancţionează contravenţional faptele sau actele de discriminare prevăzute în Ordonanţă, şi anume Discriminării. Având în vedere că CNCD are ca atribuţii investigarea şi sancţionarea contravenţională a faptelor sau actelor de discriminare, pot apărea unele probleme pe tărâmul art. 6 din CEDO, care, în al. 1, prevede că orice persoană are dreptul la judecarea în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi parţială instituită de lege, care va hotărâ fie asupra încălcării drepturilor şi libertăţilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Ca regulă generală, art. 6 din Convenţie este aplicabil în faţa oricărei instanţe care se pronunţă cu privire la o contestaţie ce poartă asupra drepturilor şi libertăţilor cu caracter civil ale unei persoane sau cu privire la o acuzaţie în materie penală adresată altei persoane. [76]. Garanţiile oferite de art. 6 sunt de două feluri: unele privitoare la instanţă şi unele referitoare la Consiliul Naţional pentru Combaterea

32

procedură. Pentru a fi conformă art. 6 din Convenţie, procedura trebuie să fie echitabilă, publică şi desfăşurată într-un termen rezonabil. Un proces echitabil în materia nondiscriminării presupune o inversare a sarcinii probei: persoana care se consideră vătămată din cauză că principiul egalităţii de tratament nu i s-a aplicat, trebuie să prezinte fapte pe baza cărora se prezumă că n-a avut loc o discriminare şi va fi obligaţia pârâtului să dovedească că nu a avut loc nici o încălcare a principiului egalităţii de tratament. În materie de probă, Curtea aplică criteriul „ mai presus de orice îndoială rezonabilă”, dar a precizat că acest criteriu nu trebuie să fie interpretat ca impunând un grad ridicat de probabilitate aşa cum se întâmplă în materie penală. Ea a declarat că proba poate să rezulte dintr-un ansamblu de indicii sau de prezumţii suficient de grave, precise şi concordante. Curtea nu a stablilit reguli stricte în materie de probă, ci a aderat la principiul liberei aprecieri a tuturor elementelor de probă. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în art 14 prevede că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazata pe religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”, enumerarea din acest articol neavând un caracter limitativ, ci unul pur exemplificativ. Interzicerea discriminării în materia drepturilor omului nu are existenţă independentă, în sensul că discriminarea nu este interzisă decât dacă priveşte un drept sau o libertate reglementată de Convenţie. În mod cert, art. 14 din Convenţie poate intra în joc chiar fără o încălcare a exigenţelor Convenţiei şi a Protocoalelor sale şi, în această măsură, el posedă o valoare autonomă, dar el nu se poate aplica dacă faptele litigiului nu cad în domeniul de aplicare a cel puţin uneia din dispoziţiile Convenţiei [75]. Art. 14 nu este valabil decât pentru a te bucura de drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie [80]. Din punct de vedere normativ discriminarea este interzisă în cazul exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Dar ea este interzisă doar atâta timp cât materia în care se practică este protejată juridic, cu alte cuvinte, atâta timp cât este vorba despre un drept sau o libertate recunoscută de sistemul juridic în vigoare [9, p.6]. Interzicerea discriminării se limitează numai la discriminările de drept. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul fără discriminări, la o egală protecţie din partea legii. Legea trebuie să interzică toate discriminările şi să garanteze tuturor persoanelor o protecţie egală şi eficace contra tuturor discriminărilor.

33

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa [78] că o diferenţă de tratament între persoane plasate în situaţii analoage sau compatibile este discriminatorie dacă ea nu se bazează pe o justificare obiectivă şi rezonabilă, adică dacă nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Jurisprudenţa CEDO [79] evidenţiază faptul că art. 14 din Convenţie este încălcat nu numai în cazul în care statele aplică tratament diferit persoanelor care se află în situaţii analoage sau comparabile, ci şi în cazul în care statele nu aplică un tratament diferit persoanelor ale căror situaţii sunt substanţial diferite. Întinderea marjei de apreciere variază în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, de domeniile şi contextul în discuţie, iar prezenţa sau absenţa unui „numitor comun” al sistemelor juridice ale statelor părţi la Convenţie poate constitui un factor sub acest aspect [77]. O asemenea marjă de apreciere nu poate să se transforme în recunoaşterea unei puteri arbitrare a statului, iar decizia autorităţilor naţionale rămâne supusă controlului Curţii Europene, care cenzurează conformitatea cu exigenţele art. 14 din Convenţie. Se observă că, în acest domeniu, Curtea preferă, în locul unei interpretări evolutive a Convenţiei, inclusiv în sensul unificării soluţiilor naţionale (într-un sens sau altul), doar să constate starea dreptului existent în statele membre ale Consiliului Europei. De la caz la caz, ambele metode sunt utilizate de instanţa europeană. Astfel, atunci când Curtea nu doreşte să statueze transparent, se mulţumeşte să constate divergenţa mare de opinii dintre statele părţi ale Convenţiei şi din interiorul fiecăruia dintre acestea şi să menţină un status quo, considerând că situaţia se include în marja de apreciere de care dispun autorităţile naţionale. O asemenea situaţie nu împiedică însă justiţia de la Strasbourg ca, în viitor, urmând eventual şi evoluţiile din cadrul statelor părţi, să îşi schimbe jurisprudenţa [54]. După cum a decis în mod constant instanţa europeană, dacă acest text oferă o protecţie împotiva oricărei discriminări în exerciţiul drepturilor şi libertăţilor pe care Convenţia le garantează, orice diferenţă de tratament nu semnifică, în mod automat încălcarea sa. Pentru ca o asemenea încălcare să se producă, trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseşte nici o justificare obiectivă sau rezonabilă [44]. Însă art. 14 CEDO nu interzice toate discriminările, ci doar pe cele arbitrare. Odată identificat motivul pe care se întemeiază discriminarea şi stabilind că materia în care se practică discriminarea intră în câmpul de aplicare a unui drept sau al unei libertăţi recunoscute de Convenţie, rămâne să se evalueze pertinenţa motivelor pentru a se justifica distincţia în 34

această prevedere nu era de natură să asigure egalitatea de tratament cerută de art. 1 al. în scopul determinării valorii beneficiilor pentru lucrătorii migranţi ale căror familii trăiau în alte state membre. la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. 14 din Convenţie. persoanelor fizice sau juridice. 35 . făcea distincţie între lucrătorii care erau subiecţi ai legislaţiei franceze şi lucrătorii care erau subiecţi ai legislaţiei altor state membre. în mod general. prin art. pe când în legislatia românească se întâlneste o limitare a criteriilor de discriminare. dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal. 14 din Convenţie nu are un caracter limitativ. Legislaţia românească în materie de discriminare prevede. în sensul că enumerarea din art. Principiul nondiscriminării. În consecinţă. în sensul că discriminarea nu este interzisă decât dacă priveşte un drept sau o libertate ocrotită de Convenţie.G. în art. Principiul nediscriminării este menţionat în mod expres în Tratatul Comunităţii Europene (TCE) în diferitele contexte: a) principiul nondiscriminării pe bază de cetăţenie sau. există diferenţe între legislaţia românească şi CEDO şi sub aspectul criteriilor de discriminare. 12 şi.exercitarea dreptului sau libertăţii în cauză. ci unul pur exemplificativ. Această lacună legislativă a fost suplinită însă prin interpretarea dată principiului nediscriminării de către Curtea Constituţională care a statuat că. că există discriminare atunci când se aplică tratament diferit persoanelor aflate în situaţii comparabile fără a preciza nimic în legătură cu tratamentul aplicat persoanelor plasate în situaţii diferite. criterii ce ar încălca acest principiu [17]. 137/2000. 39 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană (TCE) (la acea dată art. 73(2) al Regulamentului 1408/71 deoarece. 39. principiul nondiscriminării a fost aplicat. 43 şi 49-50 ale TCE. În absenţa acestei pertinenţe trebuie să tragem concluzia că distincţia are un caracter arbitrar sau discriminatoriu şi conduce la violarea art. după caz. este obligatoriu nu numai pentru statele membre. în cadrul libertăţilor fundamentale. nr. care nu pot adopta în politicile sau legislaţia lor. CEJ a declarat ca fiind nelegal art. ca principiu general al dreptului comunitar. Astfel. De asemenea. În lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 48 din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană). în cadrul politicii de personal a instituţiilor comunitare [16]. naţionalitate exprimat în art. 3 din O. de către CEJ şi acolo unde a existat un tratament arbitrar şi nejustificat între două persoane. interzicerea discriminării în materia drepturilor omului nu are existenţă independentă. În cadrul competenţei comunităţii. ci şi pentru instituţiile comunitare.

12 TCE.Pentru a determina scopul aplicării principiului prevăzut de art. între CEJ şi celelalte instituţii comunitare. Politica socială a Comunităţii este prevăzută de art. numai în ceea ce priveşte libera circulaţie a serviciilor. cultură şi sănătate publică. Curtea a statuat în Cowan: când dreptul comunitar garantează unei persoane fizice libertatea de a se deplasa pe teritoriul altui stat membru.243]. pentru a evita distorsionarea preţurilor datorită diferenţelor în costurile de producţie . prevederi speciale precum art. Astfel. Dacă în acest domeniu sunt elaborate reguli diferite pentru situaţii similare. c) nondiscriminarea ca scop al Comunităţii şi bază pentru acţiunile Comunităţii. CEJ a oferit o interpretare extinsă drepturilor de care se bucură o persoană în cadrul Comunităţii. atunci când riscul se materializează. ceea ce încalcă filozofia fundamentală a Pieţei comune.141 TCE (fostul art. 119) reprezintă sursa legislaţiei comunitare privind egalitatea între bărbaţi şi femei în domeniul muncii. mai mult decât cele sociale. 2 TCE. în mod principal. pe care angajatul îl 36 . deoarece această zonă a dreptului comunitar furnizează un bun exemplu al interacţiunii şi dialogului. Principiul consacrat de art. 136-148 TCE (fostele art. Oricum. Art. şi se referă la orice avantaj. nediscriminarea prin interzicerea comportamentului anti-concurenţial. împreună cu prevederile privind coeziunea socială şi economică. în ceea ce priveşte protejarea împotriva riscurilor unei tâlhării şi dreptul de a obţine compensaţii financiare prevăzute de legea naţională. interzicerea discriminării este aplicabilă celor ce primesc servicii. 141 a fost menit să egalizeze costurile muncii în cadrul Comunităţii. în bani sau sub orice altă formă. În consecinţă. Funcţiile pe care le îndeplineşte în domeniul economic principiul egalităţii au fost exprimate sintetic de Avocatul General Tesauro [15]: principiul egalităţii de tratament este fundamental nu numai pentru că stă la temelia sistemelor juridice contemporane. 34 alin. în înţelesul Tratatului.p. de distorsiunea concurenţei. 141 prevede necesitatea aplicării principiului egalităţii remuneraţiilor dintre forţa de muncă masculină şi cea feminină pentru aceeaşi muncă. ci şi. Articolul din tratat ce ne interesează este art. b) nondiscriminarea între producători şi consumatori în domeniul agriculturii conform art. în mod inevitabil. protecţia în faţa prejudiciului ce îl poate suferi în acel stat membru este un corolar al libertăţii de circulaţie. 90 prin care se interzice taxarea discriminatorie. Art. 141. activităţi şi situaţii economice similare. ci şi pentru raţiuni speciale: legislaţia Comunităţii priveşte. nu întotdeauna armonios. educaţie. considerentele economice. 141 în TCE [56 . au stat la baza introducerii art. 117-125). rezultatul este reprezentat nu numai de inegalitatea în faţa legii. Conceptul de remuneraţie este foarte larg.

dizabilitate. Tratatul de la Nisa a adăugat al doilea paragraf la art. formularea din primul paragraf conform căruia măsurile pot fi luate „în limita competenţelor prevăzute” ar putea avea un efect mai puţin constrângător decât se crezuse iniţial. I-5 (1). religie sau credinţă. origine etnică sau socială. proprietate. vertical cât şi orizontal. dizabilităţi. credinţă sau religie. Înainte de adoptarea Tratatului de la Amsterdam.primeşte pentru munca prestată. limbă. 13 nu constituie o interzicere directă a discriminării. principiul egalităţii era prezentat ca fiind una din „valorile” Uniunii. 141 are efect direct. 21(1): „Orice discriminare bazată pe sex. O nouă formă de exprimare a principiului egalităţii poate fi identificată şi în obligaţia ce revine Uniunii de a respecta egalitatea statelor membre în faţa Constituţiei. în sensul că dă naştere la drepturi şi obligaţii atât între state şi persoanele fizice. de aceea. 13 TCE. Consiliul. Carta este considerată ca impunându-se instituţiilor Uniunii. 2) prin prevederea nevoii de a se elimina inechitatea şi a se promova egalitatea între bărbaţi şi femei (art. art. 3 par. cât şi între persoane fizice. vârstă sau orientare sexuală va fi interzisă”. trăsătură genetică. acţionând la propunerea Comisiei şi după consultarea cu Parlamentul European. care în temeiul art. chiar şi după data încetării contractului de muncă. Art. ci mai degrabă o dispoziţie ce permite Comunităţii să adopte o serie de măsuri împotriva discriminării. a reprezentat o importantă dezvoltare în domeniul nediscriminării: „În limita competenţelor prevăzute. stabileşte în mod clar un principiu general cu o listă deschisă de temeiuri pentru interzicerea discriminării. culoare. obligatorie pentru instituţiile comunitare sau statele membre atunci când implementează dreptul comunitar. vârstă sau orientare sexuală”. teoretic. Carta drepturilor fundamentale prevede în art. 51 al Cartei este. De aceea. în unanimitate. origine rasială sau etnică. iar printre obiectivele UE se regăsesc lupta împotriva discriminării şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei (art. 37 . 2 TCE). naştere. poate lua deciziile necesare pentru combaterea discriminării bazate pe sex. Art. Tratatul de la Amsterdam a transformat egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei într-un obiectiv al Comunităţii (art. prin care sunt conferite competenţe pentru adoptarea „măsurilor de armonizare” prin co-decizie. Deşi statutul juridic al Cartei este încă nedefinit. I-2 şi I-3 (3)). 13. introdus prin acest tratat. În Tratatul Constituţional. competenţa Comunităţii de a acţiona direct împotriva discriminării a fost contestată şi. calitatea de membru al unei minorităţi naţionale. opinii politice sau de altă natură. Această interdicţie. art.

în februarie 1976 (data limită pentru implementarea directivei) doar Belgia. toate tipurile de pregătire profesională. 2 din directivă). muncitorii erau îndreptăţiţi la plata egală. până la termenul de 1 ianuarie 1962. 119. precum şi condiţiile de promovare la orice nivel ierarhic. a susţinut implementarea egalităţii plăţilor între bărbaţi şi femei în toate statele membre. implică absenţa discriminării directe sau indirecte bazată pe sex. Principiul egalităţii de tratament. Pentru că Franţa se temea că mediul său de afaceri va deveni mai scump faţă de cel din alte state membre. Ca rezultat al aplicării inegale a art. Accesul la un loc de muncă include şi criteriile de selecţie pentru angajare. cursurile de pregătire iniţială şi continuă pentru o meserie sau profesie sunt supuse principiului egalităţii de tratament. prin lege. potrivit prevederilor directivei.Comunitatea a început să aplice principiul nondiscriminării în materia discriminării bazate pe sex la locul de muncă. 119. În urma experienţei dobândite. din 9 februarie 1976. Consiliul a adoptat Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul aplicării principiului egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi. Directiva a definit egalitatea de remunerare ca aplicându-se pentru aceeaşi muncă sau pentru munci cărora le este atribuită aceeaşi valoare şi a armonizat legislaţia comunitară cu Convenţia nr. în care unele locuri de muncă sunt rezervate persoanelor de un anumit sex: posturi cu caracteristici bine determinate în cadrul poliţiei. Oricum. După adoptarea Tratatului de la Roma. ce nu conţinea acest tip de drepturi. Termenul a fost extins până la sfârşitul anului 1964. Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei a fost extins ulterior şi cu privire la măsurile de securitate socială: Directiva 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 şi Directiva 38 . Asta deoarece egalitatea lucrătorilor – formală şi substanţială – s-a aflat pe agenda europeană de la începutul proiectului integrării. a fost adoptată şi Directiva Consiliului 76/207/ CEE a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament egal între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă. Franţa era singura ţară din CEE în care. pot exista situaţii generate de natura activităţii. deoarece nu toate statele au reuşit să adopte legislaţia necesară. în domeniile la care aceasta se referă. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Cu toate acestea. prevăzută de art. ce a demonstrat că prevederile privind plata egală erau insuficiente pentru a crea egalitatea la locul de muncă. al armatei sau al penitenciarelor (art. Germania şi Italia adoptaseră legislaţia naţională care să implementeze integral directiva. formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă. De asemenea. Aceste excepţii vor fi însă limitate la strictul necesar.

demnitatea umană ca valori general-umane supreme într-un stat de drept. tratamentul egal de art. Plata este reglementată de art. De asemenea. distincţia dintre cele 3 domenii este destul de dificil de realizat [40] şi este intersectată de jurisprudenţa Curţii privind plata şi securitatea socială. După adoptarea art. Principiul egalităţii de tratament nu trebuie să constituie un obstacol în implementarea prevederilor ce reglementează protecţia femeilor însărcinate şi a celor în concediu de maternitate. 141 şi Directivele 76/207. la non-discriminare. 39 . celor aflate imediat după naştere şi a celor care alăptează). iar securitatea socială de Directivele 79/7. fără a putea justifica. În timp ce principiul este acelaşi pentru toate domeniile. fiecare dintre acestea este guvernat de prevederi legale distincte. Directiva 96/34 (sarcină). o trăsătură importantă a legislaţiei secundare antidiscriminare o constituie creşterea listei domeniilor în care discriminarea este interzisă. Curtea şi instanţele naţionale au trebuit să ţină seama de faptul că principiul nondiscriminării bazate pe sex se aplică în trei domenii: egalitatea plăţii. În lumina celor menţionate. 86/378 şi 96/97. 141 şi Directiva 75/117. Oricum. Astfel. vom conchide că numai prin eforturile comune pe plan internaţional şi naţional ale tuturor actorilor sociali vom ajunge la un nivel înalt al respectării. dizabilităţi. precum Directiva privind difuzarea programelor de televiziune 89/552 şi Regulamentul 1035/1997 al Consiliului prin care a fost înfiinţat Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei. 13 din Tratatul de la Amsterdam. 86/613 (pentru liberprofesionişti). egalitatea de tratament şi securitatea socială. Dar această derogare trebuie înţeleasă în sens strict. Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind liber-profesioniştii. orientare sexuală) [51]. vârstă.86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind concediul post natal. O serie de clauze nediscriminatorii au fost incluse şi în alte domenii reglementate de legislaţia comunitară. există legislaţie precum Directivele 97/80 şi 97/81 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazate pe sex şi lucru cu fracţiune de normă care afectează plata şi egalitatea de tratament. Directiva 86/613 din 11 decembrie 1986. tabloul a fost completat cu o directivă ce interzice discriminarea întemeiată pe rasă şi origine etnică în mai multe domenii şi o directivă cadru care acoperă un scop mai limitat (muncă şi pregătire profesională). asigurării şi apărării drepturilor omului. dar o listă mai lungă de motive de discriminare (religie sau credinţă. de exemplu. ceea ce ar corespunde actelor şi standardelor internaţionale care consfinţesc drepturile şi libertăţile omului. refuzul de a acorda femeilor dreptul de a munci noaptea (Directiva 92/85 din 19 octombrie 1992 privind siguranţa şi sănătatea femeilor însărcinate.

Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii discriminării şi respectarea Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie esenţa unei societăţi democratice. de asemenea.3. semnată la Roma. care ameninţă existenţa naţiunii. Ioan Muraru egalitatea în drepturi a persoanelor priveşte toate drepturile pe care le au indivizii. Aşa cum se precizează în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. nu 40 . treptat. limbă. principii care sunt comune statelor membre. indiferent dacă ele sunt înscrise în textul Constituţiei sau în alte acte normative. opinie etc. la 4 noiembrie 1950. securitate şi justiţie.[140] În opinia prof. Trebuie reţinută. egalitatea în drepturi se manifestă în toate domeniile de activitate. Uniunea a aderat la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi are ca principii generale ale ordinii sale juridice drepturile fundamentale.religie avere. sub egida Consiliului Europei şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. apartenenţă politică. Egalitatea este opusul discriminării. regula ce rezultă din reglementările internaţionale.naţionalitate. aşa cum a fost modificat la Amsterdam şi la Nisa. „este esenţial ca drepturile omului să fie protejate de un regim de drept". fondat pe principiile libertăţii.65] Premisa asigurării protecţiei şi promovării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale constă în înscrierea acestora în reglementările naţionale şi internaţionale. pentru că nu poate exista democraţie fără a fi asigurată recunoaşterea şi respectarea unor valori recunoscute universal. p. unul dintre cele mai eficace instrumente de apărare a drepturilor omului.sex. deoarece discriminarea este limitarea şi încălcarea drepturilor omului după criterii de rasă. ca şi statul de drept. Recunoaşterea importanţei Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.[ 19. Totodată. Prin respectarea principiului egalităţii în drepturi pentru toţi indiferent de sex. respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.236] Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. care şi-a propus să dezvolte Uniunea ca un spaţiu de libertate. rezultă şi din dispoziţiile Tratatului asupra Uniunii Europene.rasă.1. prin mijloace reparatorii de natură politică sau juridică la care titularii să aibă acces în cazul vătămării drepturilor lor. democraţiei. numai astfel devin realităţi juridice care pot fi garantate efectiv. ca reper pentru întreg spaţiul european.[83. p.etc se exclude discriminarea. astfel cum sunt garantate prin Convenţie şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre. a devenit. potrivit căreia nicio măsură luată în caz de pericol public.religie.

egalitatea în drepturi este recunoscută şi garantată prin Constituţie. indiferent dacă ele vizează viaţa socială. de religie. În exercitarea drepturilor si libertăţilor recunoscute de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. culoare. limbă religie sau origine socială. indiferent de situaţia naturală sau socioprofesională a acestora. Legea garantează ocrotirea egală a tuturor persoanelor şi sancţionează discriminările [81. În aceste domenii. de naţionalitate.Drepturile şi libertăţile fundamentale. de sex. 375 din 2 mai 2006. principiul egalităţii presupune că situaţiilor similare li se aplică un tratament juridic egal. economică.poate duce la discriminări întemeiate pe rasă. intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2005 şi ratificat de România prin Legea nr. articolul 14 instituie regula interzicerii discriminării pe criterii de sex. formând obiectul de reglementare al articolului 16. de avere sau de origine socială. În acelaşi timp. În România. nu este admisă vreo discriminare între cetăţeni. p. Potrivit acestei norme constituţionale. nici prin legi sau alte acte normative. religie. p. fără deosebire de rasă. juridică. Ion Deleanu. p. (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii. culoare. [120. de limbă. 12 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. care în condiţii identice trebuie trataţi în mod identic. opinii politice sau orice alte opinii. căci. Altfel spus. în mǎsura în care egalitatea nu este naturală. impunerea unui tratament juridic egal ar însemna discriminare. 103/2006. origine naţională sau socială. naştere sau orice altă situaţie. nr. 1 din Protocolul adiţional nr. fără privilegii şi fără discriminări. politică sau culturală. sex. limbă. avere. de uniformizare.2] În opinia prof. adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000. principiul egalităţii implică dreptul la diferenţiere în tratament juridic. de origine etnică. nici prin acte de aplicare a normelor juridice. Partea I. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice nu poate implica ideea de standardizare. de apartenenţă politică. apartenenţa la o minoritate naţională. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. de înscriere a tuturor cetăţenilor sub semnul aceluiaşi regim juridic. situaţiilor egale trebuie sǎ le corespundă un tratament juridic egal. Articolul 4 alin. Interzicerea generală a discriminării este consacrată în art.26].116]. inclus în Capitolul II. rasă. 41 . publicată în Monitorul Oficial al României. iar în situaţiile diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit [46. Această egalitate include toate domeniile în care persoana îşi poate desfăşura activitatea.2 din Constituţie stabileşte că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi.

O primă aplicaţie particulară o constituie situaţia creată de art. de readaptare. au dreptul la câte un loc de deputat. aprobată cu modificări prin Legea nr. Astfel. 42 . Potrivit art. acesta oferind minorităţilor naţionale posibilitatea de a se afirma pe plan politic. Totodată este interzisă exploatarea minorilor şi folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii. Conform acestui articol. care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament.49 alin. 99 din 8 februarie 2007. Statul mai are şi obligaţia de a acorda alocaţii de stat şi ajutoare pentru îngrijirea copilului handicapat (art. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie. Alineatul (2) al aceluiaşi articol enumeră drepturile care intră în câmpul de aplicare al principiul egalităţii între cetăţeni. (1) din actul normativ menţionat. O ultimă aplicaţie particulară a principiului egalităţii se referă la ocrotirea persoanelor handicapate. Articolul 49 din Constituţie stabileşte obligaţia pentru stat de a acorda alocaţii pentru copii şi pentru îngrijirea copilului bolnav. 137/2000. de instruire şi de integrare socială a handicapaţilor. norma consacrată cu valoare de principiu în art. intelectuală şi profesională a acestora precum şi datorită nevoii de a ocroti interesele copiilor şi tinerilor. moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa sau dezvoltarea normală. privind prevenirea şi sancţionarea. art. nr. Datorită constituţiei sale biologice şi a rolului pe care îl are în societate. de învăţământ. O altă aplicaţie particulară priveşte copiii şi tinerii datorită interesului special pe care îl are statul pentru formarea morală.59 alin. femeia. organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.Constituţia cuprinde pe lângă această formulare generală şi câteva aplicaţii particulare ale principiului egalităţii în drepturi. Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. în România. etc. 48/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României. Cea de a doua aplicaţie particulară se referă la poziţia în stat şi societate a femeii. Partea I. de tratament. femeile au salariu egal cu bărbaţii.2). fiind necesar să i se dea din anumite puncte de vedere o ocrotire specială: concedii de maternitate.(2). Constituţia mai prevede că la muncă egală. fără privilegii şi fără discriminări. În plan legislativ. 1 alin. pentru a fi pusă într-o situaţie de egalitate cu bărbatul nu este suficient să se bucure de aceleaşi drepturi ca acesta. cu respectarea drepturilor şi îndatoririlor care le revin părinţilor şi tutorilor. un regim special de muncă pentru femeile gravide.50 al Constituţiei stipulează obligaţia statului de a asigura realizarea unei politici naţionale de prevenire. în condiţiile legii electorale. tuturor formelor de discriminare. 16 din Constituţie a fost concretizată prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.

Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi . vârstă sau orientare sexuală. apartenenţă la o minoritate naţională. dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional . handicap. Totodată . de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. valoare supraconstituţională şi nu se aplică în mod automat cu prioritate. religie sau convingeri. de sex. regulă de la care se derogă în cazul existenţei unor dispoziţii mai favorabile cuprinse în dreptul intern. religioasă şi lingvistică este respectată şi neîngrădită de către Uniunea Europeană. p. . civile sau militare. naştere. regula aplicării directe şi cu prioritate a tratatelor internaţionale. avere. muncă şi salarizare. pot fi ocupate. Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este interzisă orice discriminare bazată în special pe motive de sex. aşadar.Aliniatul 4 arată că în urma aderării României la Uniunea Europeana. ele constituie repere în raport cu care urmează a fi interpretate normele interne. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern în materia drepturilor omului este reglementat în Constituţia României prin art. rasă. se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate. rasă. limbă.[60. avere. dintre acestea fiind relevant. în contextul lucrării de faţă. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene precizează că egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile.al excluderii privilegiilor şi discriminării. culoare. culoare. caracteristici genetice. Deasemenea se mai precizează că principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea unor măsuri ce prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. care instituie. limbă. inclusiv în Constituţia României [55. În alineatul (3) se enunţă regula potrivit căreia funcţiile şi demnităţile publice. în special.p. pentru situaţia în care există un conflict de conţinut între legile naţionale şi normele cuprinse în instrumentele juridice internaţionale ratificate de Parlament. 20. astfel încât acestea din urmă să fie aplicate într-un sens care să concorde cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. origini etnice sau sociale. apartenenţă la o minoritate naţională. religie. cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. inclusiv în materie de angajare. în domeniul de aplicare a Cartei şi fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice.144].„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire. opinii politice sau orice alte opinii.Nimeni nu este mai presus de lege. naştere sau orice altă situaţie”Diversitatea culturală.59]. opinii politice sau orice altă opinie. origine naţională sau socială. Reglementările internaţionale în materia drepturilor omului nu au. Pe tot întinsul Uniunii Europene copiii au dreptul la protecţie şi la îngrijirile necesare 43 . cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. în condiţiile legii.

Conform Dicţionarului Explicativ al limbii române. apartenenţă politică. religie. limbă. principiu. aceştia “îşi pot exprima în mod liber opinia.16 din Constituţia Republicii Moldova stabileşte principiul egalităţii tuturor cetăţenilor. astfel: cuvântul „cetăţeni” se va substitui cu cuvântul „persoane” şi în final se va completa cu propoziţia: „statul asigură şanse egale în exercitarea drepturilor omului pentru toate persoanele care se afla sub jurisdicţia sa. apartenenţă politică. origine etnică. p. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsurile ce vizează asigurarea autonomiei lor. Din acest articol reiese că numai cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. . viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală. termenul criteriu înseamnă: punct de vedere. religie. sex. cu excepţiile stabilite prin lege pentru cetăţenii străini şi apatrizi”. limbă. opinie. naţionalitate [128] şi vârstă [89] sunt considerate ca acoperite de articolul 26 al PIDCP. De aceea se pune accent pe acceptarea acestor persoane in diferite locuri de munca în funcţie de handicapul avut şi capacitatea lor de a desfăşura o activitate. opinie. . indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii private. cu excepţia cazului în care acest lucru contravine interesului său. [18. Art.pentru asigurarea bunăstării lor. origine etnică. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor vârstnice de a duce o 44 . o definire. naţionalitate. discriminarea bazată pe orientare sexuală [147]. acest termen este cel mai potrivit şi ne dă posibilitatea să facem o apreciere a discriminării.” Conform drepturilor copiilor. Consider că articolul 16 alineatul (2) din Constituţie trebuie modificat. de exemplu. În articol nu se operează cu termenul criteriu. care este luată în considerare pentru aspectele ce îi privesc. avere sau origine socială. avere sau origine socială. a integrării lor sociale şi profesionale şi a participării lor la viaţa comunităţii. În dreptul jurisprudenţial al Comitetului pentru Drepturile Omului. norma pe baza cărora se face o clasificare. sex. orice copil are dreptul de a avea. în funcţie de vârsta şi de gradul lor de maturitate. fără deosebire de rasă. interesul superior al copilului trebuie să reprezinte o preocupare primordială. în faţa legii şi a autorităţilor publice. naţionalitate. relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi. periodic. o apreciere [49]. Totodată. Însă numărul criteriilor ce stau la baza discriminării enumerate în Constituţia Republicii Moldova este mult mai limitat decât cel al criteriilor stipulate în instrumentele internaţionale. În toate actele referitoare la copii.53] Articolul 16 alineatul (2) din Constituţie stabileşte şi criteriile ce stau la baza discriminării: rasă. în opinia noastră. însă.

toleranţa. Discriminarea ca practică a existat întotdeauna. Diferenţelor li se adaugă calificative. ca şi în cazul altor valori fundamentale .Neincluderea tuturor criteriilor de protecţie împotriva discriminărilor va da posibilitate Curţii Europene a Drepturilor Omului să condamne Republica Moldova (în cazul unor eventuale cereri bazate pe criterii de protecţie neacoperite de legislaţia Republicii Moldova) pentru neaplicarea criteriilor de protecţie stabilite în CEDO. discriminarea are un caracter negativ. făcându-se mereu trimitere la un comportament diferenţiat. aducerea legislaţiei naţionale în conformitate cu standardele internaţionale la acest capitol va permite economisirea de bani şi timp. comportament care la rândul său are la bază o preconcepţie referitoare la o societate 45 . rasiale limitându-li-se exerciţiul unor drepturi civile şi politice. Fenomenul discriminării este unul prezent în viaţa cotidiană. Astfel. nediscriminarea. Fenomenul discriminării ca rezultat al unor diferenţe naturale şi dobândite apare descris în multe lucrări. sub diferite forme de manifestare. acţiunea de discriminare are temeiul în diferenţă. gender. calificative care se preiau automat sau se formează prin intermediul propriei experienţe. dreptatea. prezent în multe şi diverse sectoare ale vieţii sociale şi ca formele sub care aceasta se manifestă se schimbă constant. De exemplu: libertatea. Deşi conceptul apare mult mai târziu. O definiţie a drepturilor omului este dificil de formulat. între societăţi. discriminarea reprezintă o trăsatură a vieţii sociale. Discriminarea generează conflicte la nivelul social la care se localizează.binele. ea fiind prezentă în toate timpurile. etnie. de la nivel individual şi de grup şi până la nivel societal. responsabilitatea. de nemulţumiri şi de conflicte sociale. unor categorii de persoane ce aparţineau unor grupuri etnice. La baza drepturilor omului stau valorile fundamentale: demnitatea umană şi egalitatea în drepturi . comportamentul discriminatoriu reprezintă o sursă de tensiuni. fiind o conduită diferenţiată pe baza unor motive ce ţin de rasă. religie. În sens juridic. Lucrările de specialitate care au avut în vedere fenomenul discriminării au raportat aceasta la diferenţele care există între indivizi. un drept este o revendicare pe care suntem îndreptăţiţi să o cerem. adevărul. producând dezechilibre în diverse domenii ale vieţii sociale. vârstă. respectul pentru celălalt. dreptatea. marcând ansamblul tuturor relaţiilor sociale. statut social. De cele mai multe ori cuvântul „discriminare” aduce în minte cuvântul „diferenţă”. de cele mai multe ori în sens negativ. Un drept al omului este o revendicare atribuită prin simpla condiţie de a fi fiinţă umană. ceea ce conduce la un tratament diferenţiat. femeilor interzicându-li-se accesul în multe domenii ale vieţii sociale . Fenomenul discriminării comportă nuanţări în funcţie de societăţile şi de grupurile în care se localizează. între grupuri. De regulă.

Aceste două noţiuni sunt strâns legate. însă este posibil de a discrimina oamenii fără o prejudecată conştientă [72]. datele statistice. inegalitate sau conflict între elementele constitutive ale unui grup. pe bază de diverse criterii. trasături fizice. multe cercetări efectuate prezentând felul cum acestea influenţează şi chiar determină atitudinile. defavorizat al indivizilor. totdeauna acolo unde există diferenţiere. Ca o consecinţă a experienţelor istorice. Educaţia este cea care modelează. Există stratificare din momentul în care există diferenţiere. Cercetările dovedesc că fenomenul discriminării este legat de stereotipurile cu care operăm zi de zi. despre lume. Stereotipurile sunt mereu citate ca justificare a prejudecăţilor şi mai departe a comportamentului discriminatoriu faţă de un grup. mediu. Uneori. de putere şi de statut existente între grupurile sociale. Putem afirma că stratificarea socială este prezentă în orice sector de activitate umană. dar complementare. culoare. încă le utilizăm în categorizarea persoanelor cu care venim în contact într-un fel sau altul. studiile şi cercetările de sociologie şi psihologie socială indică faptul că stereotipurile şi prejudecăţile stau la baza discriminării. discriminarea bazată pe rasă. 46 . de prejudecăţile pe care. caracterizează fiecare societate umană în orice stadiu al dezvoltării sale.anume sau la un grup delimitat prin opinii. interzicerea discriminării este stipulată în multe tratate internaţionale şi legi naţionale care se referă la drepturile omului. despre acceptarea diferenţelor ca un lucru ce creeeaza diversitate. oamenii împărtăşesc o anumită viziune despre lume. este determinată şi de sistemul de status socioeconomic. orientare sexuală etc. din păcate. care se referă mai mult la starea psihologică decât la comportament.[50]. etnie. Ştiinţele sociale abordează aceste probleme şi oferă răspunsuri parţiale. gen. al categoriilor de indivizi sau al grupurilor umane. din punct de vedere sociologic. bogăţie. formează concepţii despre lume. şi nu ca pe un lucru ce creează tensiuni. integrare. rasială. ierarhizare. precum şi pe religie. oamenii educaţi într-un anume fel vor avea o anumită viziune despre oameni. integrare. credinţe. religioasă etc. despre diferenţe. Astăzi discriminarea ţine mai mult ca niciodată de educaţie. influenţată de familie. cum ar fi apartenenţă etnică. comportamentul uman în cadrul relaţiilor sociale. dar şi în fiecare sector al vieţii sociale. Cu toate acestea. este o formă de violare a drepturilor omului cu cea mai largă răspândire în întreaga lume.. discriminarea este confundată cu prejudecata. acestea trebuind a fi căutate în stratificarea socială bazată pe inegalităţi de avere. întrucât trecerea de la un status economic la altul configurează mobilitatea socială pe verticală sau pe orizontală. educaţie. Discriminare înseamnă tratament inegal. inegalitate sau conflict între elementele constitutive ale unui grup.

Pentru a înţelege mai bine contextul românesc al afirmării principiului nondiscriminării în legislaţia românească şi al apariţiei legislaţiei anti-discriminare. starea sănătăţii. naţionalitate. Prejudecata reprezintă o atitudine de intoleranţă. este interzicerea principiului egalităţii şi un afront adus demnităţii umane. educaţie. Este vorba despre nevoia asigurării unei remunerări echitabile. Reardon de la Universitatea Columbia [141]. origine socială. apartenenţă politică. origine etnică. este partea de afect care se formează pe baza stereotipurilor. disabilitate. rasă. distincţie sau preferinţă care are drept scop interzicerea sau refuzarea drepturilor egale şi a protecţiei acestora. vârstă.[111. p. pe bază de sex. ca şi acestea se produc în afara cunoaşterii obiective a realităţii date. Cel de-al doilea aspect este unul mult mai pragmatic. care are ca scop sau rezultat anularea sau lezarea drepturilor omului si a protecţiei lor. discriminarea este privită ca orice excludere. boală cronică necontagioasă. stare civilă. este răspunsul emoţional negativ faţă de anumite persoane. care s-a confruntat cu nevoi economice şi sociale asemănătoare celor cu care se confruntă societatea românească în ultima vreme. determinat de contextul realizarii unei pieţe comune la nivelul statelor membre.Prejudecata este atitudinea. pe măsură ce migraţia forţei de muncă şi imigrarea au devenit un adevărat fenomen social în această zonă a Europei. cu care toţi ne naştem şi trebuie să ne fie respectate în egală măsură. Cârnaţ. între bărbaţi şi femei şi apoi. În acest context a avut loc 47 . orientare sexuală. cetăţenie. nefavorabilă şi nedreaptă persoanelor faţă de care se manifestă. excludere. violarea principiilor egalităţii. opinii. înscriind toate formele unui comportament discriminatoriu în domeniile vieţii sociale. convingeri. problema remuneraţiei echitabile s-a pus şi cu referire la naţionalitate sau rasă. T. indiferent de diferenţele care ar putea să existe între noi. a unei remunerări egale în condiţii de muncă egală în cadrul Comunităţii Economice Europene. Ordonanţa Guvernului nr. iar în conformitate cu documentele internaţionale. Prejudecăţile includ stereotipurile. restricţie şi preferinţă. care se realizează prin distincţie. găsim utilă prezentarea conceptelor care au stat la baza apariţiei principiului non-discriminării în Comunitatea Economică Europeană. prin noţiunea de discriminare înţelegem orice tratament diferit şi inegal. discriminarea este o lezare a demnităţii umane şi a drepturilor egale ale celor împotriva cărora se aplică. infectare a HIV/SIDA sau alte criterii ori semne individuale. Primul aspect se referă la abordarea filozofică a drepturilor omului ca drepturi naturale. În opinia prof. restricţie.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare [113.45] consacră nediscriminarea ca principiu. p. stare materială. religie. limbă. non-discriminării şi a demnităţii umane.83] Dupa Bettz A.

a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege. o practică. În UE s-a aplicat şi Planul de Acţiuni al Comunităţii 2001-2006 (Decizia 2000/750/CE) privind combaterea discriminării bazate pe toate criteriile (altele decât criteriul sex). Discriminarea directă presupune orice deosebire. accesul la bunuri sau servicii şi non-discriminarea între bărbaţi şi femei în toate aspectele care ţin de angajare. care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. precum şi a eficienţei măsurilor de combatere a discriminării. pun într-o situaţie de dezavantaj persoane care aparţin unui grup protejat faţă de alte persoane. religie. etnie. în condiţii de egalitate. – promovarea şi diseminarea valorilor şi practicilor din domeniul combaterii discriminării celor care aplică legea şi formatorilor de opinie. ordinul de a discrimina. convingeri. Discriminarea indirectă implică tratamentul care. a problemelor legate de discriminare în domenii de maximă importanţă pentru apărarea valorilor europene. – acordarea de ajutor la formarea capacităţii actorilor competenţi în domeniul combaterii discriminării din statele-membre ale UE şi la nivel european. este neutru sau corect. aparent neutre. asociere sindicală. infectare cu HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. precum non-discriminarea pe criteriul rasei. restricţie sau preferinţă. însă care are efectul de a dezavantaja un grup particular. în domeniul politic. refuzul de a angaja o femeie căsătorită din cauza faptului că are obligaţii familiale sau poate să aibă copii constituie discriminare directă pe criteriul sexului şi al situaţiei familiale. economic. un criteriu. excludere. aparent. în contextul angajării. Acest Plan conţinea trei obiective: – asistarea în analiza şi evaluarea gradului de discriminare şi a naturii discriminării existente în UE. folosinţei sau exercitării. Spre exemplu. Putem deduce că se condamnă atât discriminarea directă şi discriminarea indirectă. Uniunea Europeană a găsit necesară o reglementare mai detaliată.consacrarea în legislaţia europeană primară a principiului non-discriminarii. pe bază de rasă. protecţie socială. cum ar fi: discriminarea multiplă. naţionalitate. categorie socială. educaţie. Discriminarea indirectă intervine atunci când o prevedere. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. cât şi alte forme de manifestare a lor. limbă. prin legislaţie secundară. 48 . intenţia de a discrimina. tratamentul defavorizat. Aceasta formă de discriminare este deseori confirmată de datele statistice care demonstrează un efect disproporţionat [53]. sex. vârstă. disabilitate. Mai târziu. originii naţionale şi etnice a persoanei în ceea ce priveşte accesul la muncă. discriminarea prin asociere. orientare sexuală. boală cronică necontagioasă.

umilitor sau ofensiv. degradant. art. savârşite cu privire la o persoană. comportamentul discriminatoriu.11(g)]. comportamentul respectiv a creat un mediu de intimidare. degradant.2]. cum ar fi apartenenţa etnică sau orientarea sexuală etc.2(4)]. putem spune că discriminarea directă descrie scopul şi autorul discriminării. inclusiv cea sexuală. Angajatorii vor fi responsabili pentru harţuirea comisă faţă de angajaţi. care presupune instigarea unei persoane la discriminarea altei persoane din cauza faptului că aceasta aparţine uneia dintre categoriile protejate. de facto. instigarea la discriminare. dacă nu cade sub 49 exemplu poate fi o prevedere aparent neutră din codul vestimentar intern al unei companii care solicită o vestimentaţie obligatorie ce exclude o . Discriminarea constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional. hărţuirea. art. Un persoană sau un grup de persoane. umilitor sau ofensator. care are ca scop sau ca efect violarea demnităţii persoanei sau crearea unui cadru intimidant. ostil. victima a fost supusă la un comportament nedorit. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prevede această formă de manifestare a discriminării. un grup de persoane sau o comunitate. art. de aceea constituie discriminare şi trebuie să fie sancţionate conform legislaţiei în vigoare: discriminarea directă. intenţia declarată public de a discrimina. criteriul sau practica sunt justificate în mod obiectiv de un scop legitim. victimizarea. favorizează o persoană sau un grup în comparaţie cu alţii. complicitatea la discriminare. Instigarea la discriminare constituie o formă de manifestare a discriminării [52. ea nu protejează împotriva harţuirii pe alte criterii.Constituie excepţii de la această regulă situaţiile în care prevederea. discriminarea prin asociere. discriminarea multiplă. ostil. În concluzie. Credem că toate noţiunile definite mai sus sunt forme de manifestare a discriminării. . segregarea. proprietarul unui restaurant instigă chelnerul să nu primească rromii. Există trei elemente de bază pentru a demonstra harţuirea: victima trebuie să aparţină unei categorii protejate. iar măsurile folosite pentru atingerea acelui scop sunt adecvate şi necesare. iar discriminarea indirectă se referă la consecinţele unor acţiuni sau prevederi aparent neutre. stipulând că este interzisă numai în contextul angajării la lucru [85. verbal sau fizic. care. discriminarea indirectă. asocierea în vederea savârşirii unei fapte de discriminare. cu excepţia cazurilor în care acestea sunt în conformitate cu legea şi necesare într-o societate democratică. în temeiul apartenenţei sale la o categorie protejată. Hărţuirea [27] este definită ca un comportament nedorit în legatură cu un criteriu de discriminare. are intenţia expresă să discrimineze un grup sau o persoană. Spre exemplu. Cu toate că Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi defineşte hărţuirea sexuală [85.

fiindcă acestea sunt nişte cerinţe reale şi determinante ale funcţiei.(i)]. A doua categorie de acţiuni ce nu constituie discriminare include măsurile afirmative (pozitive). tratamentul diferit al persoanelor pe bază de religie. Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de strategii menite să asigure egalitatea de şanse în zonele în care au fost în mod sistematic subreprezentate persoanele care fac parte din grupuri supuse discriminării. şi a persoanelor cu disabilităţi. elaborarea. pentru scopurile de asigurare a pensiei. De exemplu. După părerea noastră un tratament diferenţiat este discriminatoriu doar dacă nu se bazează pe criterii rezonabile şi obiective. prevăzute de legislaţie. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului menţionează că nu toate acţiunile şi formele de tratament diferenţiat constituie discriminare. promovarea de politici şi practici care ajută la depăşirea dificultăţilor [139]. bazate pe lege şi necesare într-un stat democratic fiind o excepţie. recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile respective. Aceste strategii nu presupun o „discriminare inversă”. pe de o parte.incidenţa legii penale. credinţă sau sex în legatură cu o ocupaţie desfaşurată în instituţiile sau organizaţiile religioase.(b). protejarea specială a femeilor însărcinate şi a mamelor în perioada sarcinii şi alăptării. art. tratamentul diferit al persoanelor cu disabilităţi în timpul învăţământului şi dobândirii unei educaţii pentru efectul satisfacerii necesităţilor specifice educaţionale având drept scop egalizarea şanselor acestora. prevazut de legea sau tratatul internaţional la care statul respectiv este parte. În Statele Unite aceste strategii poartă numele de Acţiune Afirmativă. experienţa profesională sau vechimea în serviciu în procedurile de angajare. Prima categorie de acţiuni care nu constituie discriminare o formeaza tratamentele diferenţiate care se bazeaza pe criterii rezonabile şi obiective. nu este considerat discriminare refuzul de a angaja persoana în forţele armate pe criteriul disabilităţii sau al vârstei nepotrivite. atunci când motivul invocat privind 50 . tratamentul diferit al persoanelor pe bază de cetăţenie sau al apatrizilor. protecţia specială a copiilor fără părinţi. Pentru a fi justificat. prevăzute de lege. iar pe de altă parte. a minorilor. stabilirea cerinţelor de vârstă şi pentru vechimea în serviciu. prevazută de lege. Putem enumera o serie de măsuri care nu se consideră fapte discriminatorii: stabilirea cerinţelor privind vârsta minimă şi maximă. pentru scopurile de asigurare a pensiei. tratamentul diferenţiat trebuie să urmarească un scop legitim şi să existe o relaţie de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit [54. stabilirea cerinţelor de vârstă şi pentru vechime în serviciu. indiferent de grupul căruia îi aparţin. atunci când acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare într-o societate democratică. prevazuta de legislaţie. în timp ce în Marea Britanie sunt cunoscute sub denumirea de Discriminare Pozitivă. Discriminarea Pozitivă şi Acţiunea Afirmativă presupun. ci au menirea să asigure egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii.2(2).

În concluzie putem afirma că faptele şi măsurile care. Principiile dreptului îşi au originea în raţiunea (conştiinţa) supremă a omului. religioase şi lingvistice şi a dreptului lor de a exista şi de a se dezvolta. A doua categorie de acţiuni care nu constituie discriminare sunt măsurile afirmative. deoarece fiecare om reprezintă valoarea supremă. Drepturile omului izvorăsc din demnitatea umană. acţiunile afirmative (pozitive). sunt libertatea. egalitatea. cu titlu de excepţie. ceea ce ar corespunde actelor şi standardelor internaţionale care consfinţesc 51 . sunt inalienabile şi inerente fiecarui om în virtutea apartenenţei sale la specia umană. Principiile dreptului sunt ideile de maximă generalitate. Prima categorie de acţiuni ce nu constituie discriminare o formează tratamentele diferenţiate care se bazează pe criterii rezonabile şi obiective. fiind recunoscute universal. unitatea. credinţa sau vizând sexul constituie un adevăr şi determină cerinţa profesională cu privire la caracterul instituţiei sau organizaţiei. la obiectivele acesteia. fie pentru a facilita participarea lor efectivă la toate domeniile vieţii sociale. în mod individual sau în mod colectiv. justiţia. Ideile care dau viaţă. Concluzii la capitolul I. 1. măsurile de protecţie a originii şi identităţii persoanelor care aparţin minorităţilor etnice. nu constituie discriminare pot fi incluse în două categorii. anterioare logic dreptului. la non-discriminare. responsabilitatea. de a folosi limba lor. Drepturile omului sunt acele drepturi care aparţin fiinţei umane de la naştere. Numai prin eforturile comune pe plan internaţional şi naţional ale tuturor actorilor sociali vom ajunge la un nivel înalt al respectării.natura acestei ocupaţii sau condiţiile în care este profesată religia. Aceste principii generale. în calitate de fiinţă înzestrată cu gândire. un grup sau o comunitate din cauza uneia sau mai multor fapte de discriminare. asigurării şi apărării drepturilor omului. împreună cu restul membrilor grupurilor din care fac parte. care întemeiază dreptul pozitiv sau orientează elaborarea şi realizarea dreptului pozitiv. prin care înţelegem măsuri speciale temporare luate de către persoane fizice sau juridice fie pentru a preveni sau compensa dezavantajele suferite de o persoană. întemeiază existenţa şi exprimă esenţa dreptului pozitiv. ierarhia. atunci când tratamentul diferenţiat trebuie să urmărească un scop legitim şi să existe o relaţie de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. voinţă şi sentimente. a culturii lor. şi anume: tratamentul diferenţiat care se bazează pe criterii rezonabile şi obiective şi măsurile afirmative (pozitive).4. valoare şi autoritate dreptului pozitiv. precum şi a dreptului de a profesa şi practica religia lor. stabilirea cerinţelor privind vârsta minimă şi maximă pentru încadrare în activităţi de educaţie. esenţă şi valoare ale sistemului juridic.

antisemitismul. dacă în procesul reglementării relaţiilor dintre stat şi individ vor aparea contradicţii între normele juridice şi drepturile omului se va da prioritate acestora din urmă. Atunci când drepturile omului nu pot apăra demnitatea umană. rasă. intoleranţa. rasismul. cu excepţiile stabilite prin lege pentru cetăţenii străini şi apatrizi. tortura. însa în opinia prof. atunci când fac referire la instrumentele internaţionale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării. gen. demnitatea umană – valori general-umane supreme într-un stat de drept. de religie. în primul rând.). xenofobia. 52 . România) conţin articole separate referitoare la principiul egalităţii şi principiul non-discriminării. E. la rândul său. care. egalitatea era iniţial concepută doar ca absenţa discriminării şi. Prin asigurarea principiului egalităţii se prezumă asigurarea principiului non-discriminarii. utilizează termenul de „nondiscriminare”. egalitatea în drepturi priveşte toate drepturile pe care le au persoanele. indiferent de faptul dacă acestea sunt înscrise în textul Constituţiei sau în alte acte normative. majoritatea experţilor în domeniul drepturilor omului. a celei sociale. Se poate afirma că principiul non-discriminarii se deduce din principiul egalităţii. însă principiul egalităţii este mai larg după sfera de aplicare decât principiul non-discriminării. egalitatea în drepturi trebuie să se manifeste în toate domeniile de activitate ale omului. etc Drepturile omului sunt considerate universale şi oamenii se nasc egali în drepturi şi demnitate. iar Constituţiile unor state europene ( Belgia. se manifestă cele mai negative fenomene sociale: discriminarea în sensul larg al cuvântului (discriminarea directă. tratamentele inumane şi degradante. segregarea. indirectă.drepturile şi libertăţile omului. nu numai în faţa autorităţilor publice. limbă. statul de drept asigură şanse egale în exercitarea drepturilor tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa. era obligat sa pună discriminările stabilite de lege într-o minimă concordanţă cu scopul urmarit. egalitatea a început a fi definită prin raportarea la scopul urmărit de legiuitor. hărţuirea etc. pe care o susţinem şi noi. Arama. Treptat. Din analiza coraportului dintre principiul egalităţii şi cel al non-discriminarii rezultă că principiul non-discriminarii este sinonim cu principiul egalităţii.

având azi trei rase principale (sau subspecii): caucaziană. p. Unii autori identifică şi alte rase principale. ţinând seama de caracteristicile faciale. termenul de rasă a căpătat o accepţie prioritar socială.210]. În literatura de specialitate. spunând că: problema secolului XX. o rasă fiind dată de un grup de oameni care se văd şi sunt văzuţi de alţii. În comunitatea ştiinţifică nu există un consens care să susţină corelaţia care se stabileşte între caracteristicile fizice ale unui grup rasial şi caracteristici precum inteligenţa.221] poate fi definit din multiple perspective. spun specialiştii. El a inaugurat o serie lungă de discuţii în SUA. acestea nu corespund diferenţelor genotipice (de structură genetică). Din punct de vedere biologic. Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale. Culoarea pielii este un criteriu de identificare a rasei. Termenul de „rasă” [150. diferenţele dintre rase căpătând semnificaţii.214]. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DREPTURI DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN 2. rasa este un concept social [150. Conceptul color line a fost folosit prima oară de celebrul sociolog de culoare W. cu importante contribuţii la înţelegerea relaţiilor rasiale din aceasta ţară. devenind un demn al statusului social [150. ca având trasături ce-i deosebesc. culoarea pielii etc. puţin relevante pentru caracaterizarea psihologică şi de comportament a unei rase. În literatura de specialitate. deşi oamenii continuă să creadă acest lucru.B. Conţinutul social termenului este dat de definirea grupurilor rasiale prioritar în baza unor caracteristici culturale şi doar secundar din considerente biologice. mongoloidă şi negroidă. rasa este considerată ca o diviziune a speciei. Conceptul de rasă este frecvent folosit pentru a se face referire la diferenţele fizice dintre un grup şi un alt grup. este problema existenţei color line. p. considerate a fi prea puţin semnificative. Homo Sapiens. Dezbaterile contemporane referitoare la imigraţia din secolului al XX-lea sunt pline de conotaţii rasiste. în special în secolul XIX. spre exemplu cea amerindiană. nefiind totuşi o caracteristică morfologică majoră întrucât variabilitatea acestei caracteristici în interiorul unei rase este atât de mare uneori încât devine inoperantă. se consideră că există o singură specie. dar.1.E. Dubois intenţiona să conceptualizeze 53 . p. unanim acceptat.Dubois încă la începutul secolului trecut. Criteriile biologice de identificare a rasei sunt întotdeauna vizibile şi relevante cultural într-o anumită comunitate. Categorizarea rasială se bazează adesea (deşi nu întotdeauna) pe diferenţe fenotipice. personalitatea.II. în biologia umană. sub influenţa evoluţionismului.

discriminarea negrilor este numai pe de-o parte rezultatul prejudecăţilor rasiale ale albilor. murdari. Caracterizarea se face de obicei prin opoziţie faţă de propriul grup rasial. d) teamă şi suspiciune în legatură cu grupul subordonat care se pregăteşte să desfiinţeze prerogativele rasei dominante. În plus. b) sentimentul că rasa subordonată este în mod intrinsec diferită şi străină. Ea este acuzată şi de criminalitatea. definirea poziţiei lor vis-a-vis unul faţă de celălalt: aceasta este „sensul poziţiei sociale care apare din acest proces colectiv de caracterizare care produce bază prejudecăţilor rasiale”. asiaticii înţelepţi. Patru tipuri de sentimente sunt prezente în prejudecăţile rasiale: a) sentimentul superiorităţii. Linia marchează totodată şi acea diferenţiere verticală dintre grupurile etnice. obedienţi. Conceptul de color line în definirea situaţiei afro-americanilor este opus conceptului de color blind society în care rasa/etnia nu contează [146. Acestea se referă la „un aranjament poziţional al grupurilor rasiale”: sentimentul superiorităţii plasează populaţia subordonată sub cea superioară. dar interconectate în societatea americană. sentimentul proprietăţii îl exclude. pentru că nu se referă la o 54 . care se poate defini ca diferenţă clasială şi/sau de castă. buni cântăreţi. iar din punctul de vedere al psihologiei sociale „nu se poate echivala cu sensul statusului social. Prin legarea a două problematici diferite. termen utilizat în literatura de specialitate relativ la grupurile etnice sau rasiale aflate în situaţii de rupturi sociale şi economice . conceput în mod uzual. hipersexuali. iar ultima este teama de a pierde poziţia.74]. dar mai ales. loiali. sentimentul alienării îl plasează în spatele lor. personalităţile ştiinţifice de seamă sunt astăzi de acord că nu există diferenţe înnăscute de personalitate. el susţinea că. pe langă cea biologică. comoditatea. Poziţia de grup este „un fel de orientare generală” care nu se leagă de un anume sentiment de ură sau antipatie. c) sentimentul proprietăţii referitor la câteva arii de privilegii şi avantaje. Dimensiunea socială a rasei este întărită şi de utilizarea stereotipurilor în definirea acestora: negrii sunt consideraţi leneşi. ci mai ales structura clasială este acea care defineşte locul sau statutul unui grup social. Este tot mai clar faptul că rasa are o dimensiune socială.situaţia afro-americanilor la început de secol XX. Concluzia specialiştilor este că diferenţele genetice dintre rase nu se traduc obligatoriu în caracteristici vizibile şi uneori contravin opiniilor tradiţionale. p. Aceasta echivalează cu plasarea celor două grupuri rasiale în opoziţie. inteligenţă între populaţiile categorizate pe aceste criterii. de lipsa de educaţie a maselor de negri.

Analiza sensului poziţiei de grup a raselor trebuie începută cu istoria acestuia. numesc subculturi deviante. modele strâns unite prin interacţiune socială şi un simţ al identităţii comune.ea operează cu o imagine abstractă a grupului subordonat. 2 . Fenomen precum mişcarea Black Power în America în anii 60 şi dezvoltarea mişcărilor politice şi culturale ale minorităţilor etnice ( în special printre tineri) au impulsionat cercetările asupra naturii şi formelor etnicităţii. ci „arena publică” unde purtătorul de cuvânt apare ca reprezentant al grupului dominant. dar şi asupra multor alte posibile alinieri. într-o definiţie oarecum etnocentristă. se referă mai mult la „ce ar trebui sa fie decât la ceea ce este”. interesele lor pot dicta definirea poziţiei de grup. Definirea acestor evenimente majore este baza definiţiei grupului rasial 55 . Unii jurişti susţin că asemenea studii. nu experienţa cotidiană a indivizilor concreţi dă bază definiţiei grupului rasial subordonat. Ceea ce trebuie nuanţat este că: • imaginea se clădeşte „la distanţă şi nu în apropiere”. cuprind cercetări asupra a ceea ce.poziţionare verticală. independente de cele verticale. Totuşi identificarea rasei cu un construct social subestimează măsura în care unele segmente de populaţie pot alcătui cu adevarat un grup etnic distinct. • oponent. şi liderii unor organizaţii puternice par să fie figurile cheie în formarea sensului poziţiei de grup şi caracterizarea grupului subordonat”. indiferent dacă aceasta este legitimată de raportarea la vreunul din factorii amintiţi.produsul istoriei. • definirea publică se face de către indivizi şi grupuri care au o autoritate publică. pentru că ea este: 1 . figurile proeminente public. Specialiştii se ocupă îndeosebi de examinarea cauzelor şi consecinţelor diviziunii social construite a grupurilor în funcţie de apartenenţa lor la o aşa-numita rasă. • trebuie apreciat şi rolul unor grupuri de putere şi interes care au oportunitatea de a influenţa şi direcţiona discuţiile care vor conduce la poziţionarea acestora. adică pot împărtăşi anumite caracteristici pe bază originilor istorice comune. definiţia formată în arena publică se focalizează asupra lucrurilor de importanţă majoră „big events”. o putere şi prestigiu ieşite din comun. şi acesta este unul destul de controversat. „Intelectualii şi elitele sociale. pot confirma sau întări atitudinile rasiste şi discriminarea rasială aparţinând populaţiei majoritare. Ca şi celelalte obiecte de studiu ale sociologiei rasei.

Această teorie a fost aspru criticată datorită supoziţiei sale etnocentriste ca interacţiune gazdăimigrant. Situarea grupurilor definite pe criterii rasiale în sistemul de stratificare al întregii societăţi este o problemă mult dezbătută. În parte.180 şi urm. asociind aceste caracteristici fizice cu anumite caracteristici psihologice şi sociale valorizate negativ. cercetările de acest tip exagerează relativa izolare a minorităţilor în cadrul structurilor sociale definite din punct de vedere etnic. p. acceptându-le pe cele considerate caracteristice pentru societatea-gazdă. discriminarea atinge pe toată lumea. Guillaumin precizează că rasismul nu se poate construi decât părăsind definitv studiile şi polemicile referitoare la rasă: „rase imaginare şi rase reale joacă acelaşi rol în cadrul procesului social şi sunt deci identice din acest punct de vedere” [70. practicându-se peste tot. Are (sau trebuie să aibă) drept rezultat asimilarea acestora din urmă. putem afirma că discriminarea rasială reprezintă un aspect real al vieţii economice. în educaţie fiind cea mai manifestată. Discriminarea rasială reprezintă tratamentul inegal la care este supus un grup de populaţie numai pe motivul posedării unor caracteristici fizice sau de altă natură definite din punct de vedere social ca desemnând o anumită rasă. există mai multe abordări contradictorii [92. Prin efectele sale. unii autori susţin teza că discriminarea şi prejudecăţile rasiale ar fi fenomene temporare care ar apărea în perioada dificilă de asimilare a minorităţilor în cadrul societăţii gazdă. indiferent de nivelul de dezvoltare economică a ţării. În literatura de specialitate. pentru a ignora posibilitatea de apariţie a unui conflict continuu sau a unei forme de pluralism rasial şi pentru că subestimează dimensiunile şi persistenţa.]. importanţa acordată ei reflectă împrejurările istorice în care s-a dezvoltat această ramură a sociologiei: moştenirea sclaviei şi continua imigrare a minorităţilor non-albe în Statele Unite. C. pierzând din vedere modalităţile în care poziţia lor actuală în cadrul societăţii divizate rasial le modifică şi le modelează. În context. observate empiric. discriminarea se manifestă în materia drepturilor politice. Rasismul este sistemul determinist de credinţe aflat în spatele discriminării rasiale. atunci când nu e cazul. p. separate de cele ale majorităţii. Se pune aici accentul pe nevoia ca minoritatea să renunţe la valori şi stiluri de viaţă. există tendinţa de a le privi propriile stiluri de viaţă ca fiind simple moşteniri ale trecutului lor.Un pericol înrudit este acela de a eticheta discriminatoriu sau de a judeca stereotip o minoritate definită pe criteriul rasei ca fiind o minoritate etnică (având o cultură şi un stil de viaţă comune). ale discriminării şi prejudecăţii rasiale. istoria colonialismului şi imigrarea mai recentă a minorităţilor din Lumea a treia în Europa. „Pe fundalul 56 . În general. Atunci când minorităţile etnice sunt studiate izolat de restul societăţii. sociale şi politice în toate ţările lumii.19].

schimbarea sau chiar evoluţia istoriei.22]. Renan studiază originile ariene ale occidentului şi modelează un antagonism între semiţi şi arieni. ca sinonim al excluziunii sau refuzul alterităţii. precum şi ideea că rasa modelează cultura şi fundamentează diferenţele culturale trebuie căutate la grecii din epoca elenistică [45. Pentru noile ştiinţe sociale ale secolului al XIX-lea rasa devenise o categorie ce reflectă structura. Gustave Le Bon (1894) opune rasele superioare. unde africani. de individualizare şi manifestare a naţionalismului”[70. chiar pionerii gândirii rasiale. între care s-ar putea situa rase intermediare. „medii”: mai ales chinezii şi popoarele semite. care înclină în avantajul teoretic al arienilor. Lucrurile stau cu totul altfel. Pentru Renan. imigrare şi amestec de populaţii. care operează cu criterii subiective de definire a identităţilor colective considerate în epocă încă obiective. p.toate de origine indo-europeanărasele primitive. A. prejudecăţile rasiale se exprimă din ce în ce mai deschis” [70. conturându-se din ce în ce mai pregnant o formă de rasism împotriva negrilor. Perioada de avânt a ideii de rasism este plasată de majoritatea specialiştilor în secolul al XIX-lea „în acel amestec de colonialism. Wieviorka. p. forţa unei naţiuni sau a unui popor 57 . Fenomen global cu o consistenţă istorică remarcabilă. rasismul e definit uneori într-un mod foarte larg.activă şi vizibilă.un precursor ca Gobineau. una europeană a antisemitismului şi experienţa americană a rasismului ce vizează o populaţie de negri. În opinia lui M. Din punctul său de vedere. ştiinţele sociale au contribuit în mare măsură la inventarea rasismului. dezvoltare a ştiinţei şi industriei. elaborând probabil prima teorie coerentă antiesenţialistă. ca de pildă experienţa nazistă . Comte a acceptat acest punct de vedere. În opinia lui Christian Delacampagne ideea existenţei de rase superioare şi rase inferioare. de exemplu. fiindcă multe evenimente.trebuie judecat cu prudenţă. în mare măsură dominată. Tocqueville şi Weber n-au acceptat acest punct de vedere.mutaţiilor urbane şi al crizei şcolii a apărut fără să ne dăm seama o segregare. „Desigur. fondatorii acestora nu merită toţi epitetul de rasişti în sensul pe care îl înţelegem astăzi.10]. constatând că diferitele rase umane nu au acelaşi creier (fără însă să ajungă la vreo concluzie ce poate fi suspicionată de rasism). în acelaşi timp. p. haitieni şi antilezi iau locul valurilor anterioare ale imigraţiei. rasa şi etnia sunt categorii etnografice [10.9]. Fenomenul rasismului este marcat de două experienţe.21]. le depăşesc cu mult ideile şi poate i-ar fi îngrozit. urbanizare. Arthur de Gobineau lansează tema degenerescenţei prin amestecul raselor şi cultivă un tip de gândire pesimistă. p. dar. la structurarea sa într-o formă doctrinară şi savantă.

Folosind concluziile lui Darwin asupra deosebirilor rasiale. apelează în această perioadă. p. prin cunoaşterea raselor. în mod natural. Primele teze diferenţialiste apar în antichitate. literatură sau politică. ci reprezenta o expresie a curentelor de reformă socială.constă în capacitatea de a absorbi alte popoare sau naţiuni. În 1902. Acest curent de idei culminează cu nazismul care creează posibilitatea unică în istorie de promovare şi punere în practică. recurge la antropologia fizică pentru o definire a identităţii evreieşti care să nu fie caracterizată de religie [127. fapt a cărui consecinţă va fi însă amestecul şi decandenţa. Grecii ar fi în mod firesc liberi. pigmentarea pielii. umanitatea se îndreaptă în mod ineluctabil spre distrugere [67.adică popoarele neeuropene.351]. culturale şi sociale. p. Arthur Ruppin. se va întelege evoluţia generală a omenirii şi modul de a pătrunde cauzele decadenţei”.22 şi urm]. asiatice. Concluzia lui Gobineau este că. în acest ultim caz. fără ca totuşi să se ajungă la concluzii cu privire la superioritatea obiectivă sau la alte raţiuni puternice pentru o dominatie naturală. p. nu era monopolul extremei drepte şi al gândirii conservatoare. Rasismul începe printr-un diferenţialism. numind diferenţilalism acea concepţie care pune în evidenţă diferenţele. Georges V. iar barbarii. drept. „se va găsi explicaţie diferenţelor morale. de exemplu afirmă că „barbarii”. când Aristotel. ca grup etnic. sclavi. Înşişi intelectualii evrei din Franţa. la antropologia fizică astfel încât prin măsurători şi standarde să poată face elogiul rasei evreieşti. Europa sfârşitului de secol XIX manifestă interes deosebit faţă de dimensiunea craniilor şi a oaselor. Ceea ce este însă mult mai important decât studiile evreilor despre superioritatea rasei lor este însă modul în care evreii. Se elaborează clasificări rasiale şi se trece de la un anti iudaism religios la un antisemitism naţionalist şi politic. Francis Galton promovează un eugenism. de Lapouge încearcă să creeze o antropologie în care obsesia metisării este întărită cu ajutorul biologiei şi antropologiei fizice [11. culoarea ochilor şi a părului. Houston Stewart Chamberlain dezvoltă în Germania o teorie asupra „haosului raselor”. de exemplu.24]. subliniind influenţa din ce în ce mai mare a evreilor în comerţ. concep transmiterea caracterului iudaic: caracterul iudaic este de ordin biologic şi se transmite prin mamă. Chiar şi în ajunul celui de al doilea razboi mondial mai pot fi întâlniţi intelectuali evrei care promovează o gândire rasială referitoare la evrei.sunt capabili de libertate politică. 58 . care însă. Istoria civilizaţiei europene va confirma un sentiment de diferenţă care se traduce repede în sentiment de superioritate. Concluzia studiilor din acest secol XIX rezidă în credinţă că. demograf la Agenţia evreiască din Palestina. în acea perioadă.

în special în cele trei decade separate împotriva rasismului şi discriminării rasiale. adică exprimat prin reprezentări care sunt adesea false sau eronate.mai exact antisemitismul. Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială este privită ca instrument internaţional fundamental sau drept punct de bază în acest domeniu. Există şi un sens mai larg. El este mai întâi structural. apoi procedural. că toate persoanele au drepturi „fără vreo deosebire. ajunge la afirmarea superiorităţii anumitor rase şi deci la dreptul lor natural de a le domina pe celelalte. ceea ce înseamnă că apare în diferite sectoare care formează sisteme (locuinţe. în primul rând.62]. unele dintre principalele documente ale ONU în această sferă. în sfârşit. rasismul. explică Friedman. intenţional sau nu. de asemenea. Declaraţia şi Programul de Acţiune ale acestei conferinţe (numite şi Documentul de la Turban) constituie. înscris în structura socială. Este însă un fenomen deosebit de prejudecată. Articolul 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [22] stipulează. articolul 13 din Carta ONU [13].. ideologic.ţine de un anumit tip de personalitate autoritar. care declară că unul din scopurile Naţiunilor Unite este încurajarea „respectării drepturilor omului şi libertăilor fundamentale pentru toţi fără deosebire de rasă…”. Bineînţeles. Aceasta confirmă teza că în Republica Moldova aceste probleme nu sunt conştientizate.. care denotă atitudini rasiale negative . Din această perspectivă. problemele de rasism şi discriminare nu sunt principalele preocupări ale populaţiei din ţară. pornind de la convingerea diferenţei dintre rasele umane. desemnează o concepţie care pune înainte diferenţa dintre rase şi de aici derivă eventual descrierea unor trăsături specifice [48. afirmă Friedman. trebuie luat în consideraţie. Rasismul. Lato sensu.”. proclamate de către Adunarea Generală [41]. orientat politic către dreapta şi modelat de o ideologie puternic etnocentristă. p. Potrivit raportului prezentat de Republica Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei . şi. Rasismul a reprezentat o preocupare majoră a ONU. conservator. educaţie. produs de ideologia antirasistă. anume acela care admite existenţa raselor umane. În Republica Moldova rasismul este adesea perceput ca o 59 . sistemic. antidemocratic. funcţionează pe patru niveluri. aşa precum rasa. Rasismul american. de asemenea.). În pofida marilor controverse politice afirmate la Conferinţa Mondială a ONU din anul 2001 împotriva Rasismului. „poate fi conştient sau inconştient. etc. adică transcris în politici şi proceduri. Stricto sensu desemnează o concepţie care.Putem înţelege rasismul lato sensu şi stricto sensu. În ceea ce priveşte cadrul normativ cu privire la definirea termenului de rasism.

termenul de etnie începe să fie folosit cu sensul de grup de indivizi ce dispun de aceleaşi trăsături. rasa este un factor important ce determină trăsăturile şi posibilităţile umane individuale.de la Bouge atrage atenţia că. 2. iar Aristotel când vede în ethnos pe de o parte. apartheidul sau nazismul [25]. Etnia presupune o constantă a unităţii şi alterităţii unui grup în raport cu ansambluri umane asemanatoare. În viziunea mai multor autori. În viziune substantivistă. versiunea modernă a cuvântului grec „ethnos” (cu sensurile de triburi. grupurile barbare opozante elenilor şi pe de altă parte. naţionalitate. Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „melting pot-ului. ce prezintă particularităţi comune de cultură. relativ stabile. istoric constituit. subliniind confuzia dintre rasă şi etnie (ce are caracteristici şi implicaţii psihice). cu obiceiuri şi organizare socială comună şi care admit că au aceeaşi origine şi că se manifestă într-un cadru cultural distinct. etnia include mecanisme de însuşire a valorilor ce modelează personalitatea etnică. turmă. Eschil când se referă la grupurile de persani. Analizând comunităţile umane neeuropene. adică de unităţi social-politice care nu erau naţiuni. În acest sens. Chavannes foloseşte noţiunea de ethnos pentru a le defini ca naţiuni. Cunoscută în mod curent drept rasism. „În cadrul unui stat în care grupuri sociale diferite vorbesc o limbă comună şi sunt supuse aceleiaşi dominaţii. În secolul al XIX-lea. şi doar acela de etnie. pentru analiza grupurilor umane nu trebuie folosiţi termenii de rasă. rase superioare sau inferioare altora. precum şi o fidelitate a grupului etnic. popor.2. diferenţele provenind din moştenirea genetică sau culturală. naţiune.noţiune ce cuprinde numai cele mai răsunătoare abuzuri contra drepturilor omului cum ar fi segregarea. etnia 60 . Pentru behaviorişti. Sofocle când vorbeşte de grupurile de animale sălbatice. ar produce în mod necesar. etnia este definită ( în varianta antropologiei culturale) ca ansamblu de oameni. indivizii ajung să se aproprie psihic”. Homer foloseşte ethnos-ul când se referă la grupurile nediferenţiate de animale şi războinici. naţiile străine. Regnault propune denumirea comunităţilor lingvistice prin termenul de etnie. acest concept subliniază relaţiile de solidaritate care implică un ansamblu de norme şi tradiţii. a pluralismului etnic şi a grupului dominant Neologism francez. Din perspectiva antropologiei culturale. de limbă. În al doilea deceniu al secolului al XX-lea. popor străin) . a multiculturalismului. Discriminarea rasială se bazează pe prejudecăţi şi stereotipuri referitoare la anumite grupuri. „ethnos”-ul era folosit în sensul de trib. această convingere are drept premisă ideea că. În perioada Greciei Antice. provincie. V. etnia se axează pe cercetarea trasăturilor ce determină identitatea unui grup etnic. Astfel. Shirogoraff defineşte etnia ca grup de persoane. cât şi pe convingerea că.

îmbrăcăminte. pentru majoritari. religie. lingvistice. discriminarea. agresiunea şi persecuţia din partea grupului social dominant. asemănătoare celor familiale. relaţiile sunt mai strânse. minoritarii se unesc în partide. Grup etnic este un grup cu tradiţii culturale comune şi care are sentimental identităţii ca subgrup în cadrul societăţii înglobate. calitatea de membru dobândinduse. Membrii unui grup etnic diferă de ceilalţi membrii ai societăţii prin anumite trasături culturale specifice: limbă. Se disting următoarele caracteristici ale grupurilor minoritare: grupurile minoritare sunt alcătuite din indivizi care cunosc segregarea.[118. Grupul etnic este un grup social special în care este important sentimentul etnicităţii. unii autori consideră etnia ca o extensie a sentimentelor de rudenie. Grupurile etnice sunt ascriptive. Membrii sunt mai puţin influenţaţi de mediul primitor. comportamente. dezvoltându-şi concomitent elite. având o poziţie subordonată majoriţărilor şi fiind obligate să se integreze normelor stabilite de majoritari. minorităţile rămân adesea într-un singur loc.332] Minorităţile sunt grupuri dezavantajate. p. pentru satisfacerea nevoilor. Identificarea etnică reprezintă recunoaşterea apartenenţei la un grup etnic. întrucât. membrii grupului minoritar au trasături fizice şi/sau culturale diferite de cele ale grupului dominant. cu o cultură diferită de a sa. Grupul etnic primar este alcătuit din membrii ce stabilesc un asemenea tip de raporturi însă acestea permit o evaluare autonomă faţă de societatea globală. Membrii grupului etnic se deosebesc de ceilalţi membrii ai societăţii prin trasăturile atribuite (sau pe care şi le atribuie). El poate fi definit ca populaţie distinctă ce trăieşte în cadrul unei societăţi mai largi. Termenul a fost introdus pentru a stabili o distincţie faţă de rasă. grupurile minoritare sunt stimuli şi factori iritanţi ce provoacǎ schimbarea socială. Fie că sunt minorităţi religioase. Etnia defineşte acei indivizi care se consideră sau sunt consideraţi de către alţii ca împărtăşind caracteristici comune care îi diferenţiază de alte colectivităţi dintr-o societate în cadrul căreia dezvoltă un comportament cultural distinct. obiceiuri. supuse discriminării.apare ca un fenomen dinamic ce actionează atât în sensul diferenţierii oamenilor. Cea mai frecventă însă este distincţia între grupurile etnice primare şi cele secundare. sociale. membrii grupului minoritar au conştiinţa singularităţii (au suferinţe şi greutǎţi comune). de multe ori. 61 . Grupul etnic secundar este societatea primitoare. Există mai multe clasificări ale grupurilor etnice. Esenţial pentru un grup etnic este sentimentul identităţii şi autoperceperea lor ca fiind diferiţi de alţi membrii ai societăţii. dar şi în cel al consolidării raporturilor dintre aceştia.

limbi materne. Enstein conceptualizează etnicitatea ca aspect al identităţii personale. fie ca un construct social modern a cărui conceptualizare se face în mai multe direcţii de cercetare. care îi diferenţiază de ceilalţi [66. O definiţie concisă a etnicităţii o reprezintă ca pe un ansamblu de caracteristici particulare ale unei unităţi etnice raportate la spaţiu.Grupul etnic este utilizat pentru a descrie o minoritate cvasinaţională care trăieşte în cadrul unui stat şi care nu a atins stadiul de naţiune. Se disting trei dimensiuni ale etnicitatii: • din perspectivă ecologică. Formarea etnicităţii este consecinţa adaptării selective a unităţii sociale la mediul uman creat treptat şi care se impune ca o a doua natură. din moment ce apartenenţa transcede stratificarea socio-economică în interiorul societăţii. Un exemplu de grup etnic este cel al evreilor. întrucât el cuprinde indivizi cu origini rasiale diferite ( din Europa de Est până în Africa de Nord). etnicitatea poate fi văzută ca un fenomen social universal. timp şi structura ei social istorică. Grupurile etnice au o compoziţie fluidă şi pot avea o definiţie schimbătoare. clase sociale diferite. Etnicitatea reprezintă un element de diferenţiere a membrilor unui grup etnic faţă de membrii unui alt grup etnic. se bazează în mod mai evindent pe o moştenire comună. care în Statele Unite alcătuiesc un astfel de grup etnic tipic. etnicitatea este un produs al colonialismului şi capitalismului. sunt mult mai persistente în istoria umană în timp ce naţiunile sunt circumscrise timpului. • dimensiunea cronologică a etnicităţii reflectă treptele de organizare internă şi de împrumut din afară a unei unităţi etnice. p. convingeri politice şi angajari religioase diferite (de la ortodoxie la ateism). Pentru Marx. dintre care limba. Etnicitatea este dată de anumite caracteristici. fără să-l pună în mod obligatoriu în opoziţie cu aceasta. volumul şi rolul resurselor biosociale ale unităţii etnice în relaţiile cu parametrii mediului uman. distincţie situată la nivel cultural. Etnicitatea se referă la practicile culturale şi la atitudinile unei anumite comunităţi de persoane. de asemenea. Grupul etnic se diferenţiază de naţiune prin mai multe caracteristici: în mod obişnuit au dimensiuni mici. incluzând indivizi care împărtăşesc ( sau sunt percepuţi ca împărtăşind) caracteristici comune ce depăşesc clasa. distinse de clasele sociale. etnicitatea reflectă numărul. istoria strămoşilor grupului (prin naştere sau prin acceptarea în interiorul grupului la vârstă adultă). totuşi considerându-se ei înşişi ca împărtăşind o identitate evreiască comună care îi distinge de restul societăţii americane. Grupurile etnice trebuie. Grupul etnic tinde să se considere un popor aparte faţă de majoritate.232]. 62 . artificial şi tehnologic. Astfel. Fenomen subsumat studiului general de autoclasificare a indivizilor sau clasificării făcute de alţii. spaţiului.

căsătoria în grupurile etnice etc. Scopul unei asemenea politici este integrarea grupului etnic respectiv în viaţa socială a comunităţii. prin migraţie. Simbolurile identităţii etnice sunt corpul. Corpul este componentă intrinsecă a fiecăruia. la naţionalitatea. Apartenenţa la un grup etnic se simte de fiecare individ în parte.). etnicitatea este subordonată factorilor social economici şi se dezvoltă. a societăţii în raport cu talentele şi interesele grupului. În ultimă instanţă. dimensiunea afectivă a identităţii etnice se referă la sentimentul şi ataşamentul faţă de grup. ambele concentrându-se asupra grupurilor. la simpatia şi preferinţa pentru un grup împotriva altor grupuri şi la 63 . Etnicitatea s-ar putea defini ca fiind starea de a fi etnic. în timp ce integraţionismul se concentrează asupra indivizilor. Ea presupune apartenenţa la o etnie. Identificarea etnică reprezintă cunoaşterea apartenenţei la un grup etnic. geografia şi topografia grupului etnic. pe alţii şi alţii pe noi. la moştenirea grupului etnic (tradusă în rituri specifice). Acest ultim fenomen provoacă distribuţia populaţiei. în acelaşi timp. fiecare membru poate să îşi asume această apartenenţă sau nu. Este aspectul cel mai profund al modului cum ne vedem pe noi. În America Latină şi SUA. migraţia a avut drept consecinţă producerea unui mixaj de populaţie şi. ce nu poate fi schimbată. În sfârşit. a unui mixaj cultural. şi nu prin raportare la grupul etnic căruia îi aparţine. individul fiind considerat a face parte din grup sau putând fi considerat a fi out-sider. familia de provenienţă şi timpul dat. dar ţine şi de recunoaşterea din partea grupului. limba şi religia dominante. Apartenenţa la un grup etnic poate să fie recunoscută sau nu de grupul respectiv.• din punct de vedere procesual. Această recunoaştere aparţine pe de o parte fiecărui membru al unui astfel de stat. în primul rând. Individul capătă identitate etnică prin socializarea raportată la normele şi valorile grupului etnic. de a aparţine unui grup etnic. Politica de integrare a grupurilor etnice acţionează în vederea eliminării barierelor formale şi a discriminărilor. la sistemul de valori. mutaţii atunci când populaţiile provin din schiţe genetice diferite. Dimensiunea morală a identitaţii etnice se referă la importanţa pe care o persoană ataşată grupului sǎu şi la consecinţele morale pe care grupul le are făţă de comportamentul persoanei. Identitatea reprezintă setul de înzestrări şi identificări pe care fiecare individ le împărtăşeşte cu alţii din momentul naşterii prin locul naşterii. conservând etnicitatea. pentru evaluarea şi tratarea persoanelor în raport cu meritele personale. de la cere „primeşte” un nume. Corpul este o etichetă a personalităţii. dimensiunea morală se referă la sentimentele şi atitudinile faţă de obligaţii şi datorii (ca de exemplu. Prezervarea etnicităţii se poate face prin separatism sau prin pluralism cultural. teritoriul şi numele. importanţa învăţării limbii etnice de către copil.

De la Garza. intervenţii şi lucrări preciza: „culoarea mea a fost o sursă de mândrie. Datele înregistrate susţin ca americanii mexicani nu sunt mai puţin patrioţi decât euro americanii. În cadrul acestei cercetări.Legat de identitatea etnică studiile aduc în discuţie ataşamentul faţă de grupul etnic originar prin raportare la ataşamentul faţă de naţiune ca unitate. Modelul „grupului dominant”. gradul de ataşament faţă de naţiune va fi egal pentru toate grupurile etnice indiferent de apartenenţa la un grup etnic.ataşarea de modelele culturale ale unui grup împotriva altor grupuri. Modelul pluralismului etnic presupune o relaţie pozitivă între ataşamentul faţă de naţiune şi ataşamentul faţă de grupul etnic. din perspectiva multiculturalismului sau a pluralismului etnic şi din perspectiva „grupului dominant”. conturând descrierea melting pot ului şi aplicabilitatea lui în SUA. În cadrul acestui model etnic. însă ataşamentul naţional reprezintă întregul.104]. studiile lor realizându-se pe baza datelor şi informaţiilor culese prin intermediul chestionarelor întreprinse între două state multietnice: Israel şi SUA. originea etnică a fost considerată un aspect relevant în ceea ce priveşte considerarea unui individ ca cetăţean loial al statului-naţiune [130. Această viziune asupra relaţiei pozitive dintre ataşamentul etnic şi cel naţional este împărtăşită de Secretarul General Colin Powell. În cadrul modelului melting pot. conduce către o interfaţă diferită în ceea ce priveşte ataşamentul etnic şi cel naţional.103]. primul în istorie fondat pe principiul autoguvernării şi cel al egalităţii politice”[45. care în numeroase discursuri. Falcon şi Garcia au studiat relaţia între „patriotism” şi „conştiinţă etnică” cu referire la americanii mexicani. putere şi inspiraţie şi aşa a fost existenţa mea ca american”. etnicitatea fiind în cazul americanilor mai degrabă o sursă de solidaritate de grup în vederea participării la societatea americană [121. p. Levin şi Prato studiază această interfaţă dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „melting pot-ului”. nu doar pentru unele. ei au creat un commonwealth. Sidarius. relaţie aplicabilă tuturor grupurilor etnice. p. statele multietnice în mod normal sunt 64 . p. în schimb este posibilă o relaţie negativă între ataşamentul acestora faţă de moşternirea culturală mexicană şi ataşamentul faţă de naţiune. loialitatea faţă de grupul etnic va fi mai puternică decât loialitatea faţă de naţiune. Feshbach.102-133]. model rezultat dintr-o derivare a modelelor etnice anterior prezentate. lucru valabil pentru fiecare grup etnic existent. prin raportare la ataşamentul etnic. În cadrul modelului „grupului dominant”. fără ca acest ataşament faţă de grupul etnic să constituie un motiv de „dez-uniune” a Americii. Gates şi Hertzberg notează referitor la imigranţii americani: „Abandonând subordonarea faţă de tron.

ciclurile relaţiilor rasiale care iau forma de contact. precum Israelul. În acest context el scrie: teoretic vorbind. în afără de albii anglo-saxoni. prin mariaje mixte unde elementul majoritar devine dominant. schimbarea pattern-urilor culturale. • asimilarea prin identificare. • asimilarea structurală. procesul fiind inevitabil şi ireversibil pentru toate grupurile din Statele Unite. Gordon descrie şapte stadii prin care integrarea şi asimilarea se realizează în mod ireal. Aici identitatea naţională ori apartenenţa la naţiune este mai puternicǎ decât indentitatea etnică de grup şi unde există un grup dominant şi grupuri subordonate. Tot în acest context se integrează şi celebra analiză a lui Milton Gordon [68. p. sunt aplicabile douǎ tipuri de asimetrie: Gradul de ataşament faţă de naţiune va fi mai puternic pentru membrii grupului dominant decât pentru membrii grupurilor subordonate. în mod aparent sunt progresive şi ireversibile [68. Corelaţia dintre ataşamentul unui membru la grupul etnic şi ataşamentul faţă de naţiune ca unitate va fi pozitivă pentru membrii grupului dominant şi mai puţin pozitivă pentru membrii gupurilor subordonate. dezvoltarea unei identitaţi care să fie legată de baza societăţii. Aceste două asimetrii se regăsesc în statele multietnice care sunt structurate ierarhic. Park încă din anii 1920 în legătură cu ciclurile prin care se dezvoltă relaţiile rasiale. p. şi eventual asimilare. De-alungul istoriei opresiunii. penetrarea societăţii de către grupuri şi asociaţii la nivelul grupurilor primare ale celor de asimilat. Lupta şi dominaţia din cadrul acestui model etnic devin mai importante decât ataşamentul faţă de naţiune. Din perspectiva grupului dominant. adaptându-le la cele specifice întregii societăţi.71] despre stagiile de adaptare şi ulterior asimilare în societatea americană. acomodare. model valabil nu doar Israelului. importante fiind conducerea naţiunii doar pe baza faptului că aparţine grupului etnic. • asimilarea maritală. perspectiva grupului dominant a făcut ca membrii grupului dominant să se simtă deţinătorii mai puternici ai ataşamentului naţional decât membrii grupurilor subordonate.rezultatul luptei unui grup etnic cu un alt grup etnic. Potrivit acestei scale iniţiale asimilarea grupurilor rasiale şi a etniilor este o problemă de timp. Perspectiva grupului dominant presupune existenţa unei societăţi structurate ierarhic. 65 . competiţie.150]. dar posibil de a fi aplicabil şi altor state. Conceptul în accepţiunea lucrării de specialitate „Asimilarea etnică” a fost introdus în gândirea americană de către Robert E. Dimeniunile pe care le delimitează au devenit criterii clasice în literatura care descrie acest proces social: • asimilarea culturală. de soarta întregii comunitaţi.

Al doilea este acela al oalei etnice. adică precizează unde trebuie să ajungă cei asimilaţi. dispariţia intenţiei discriminatorii. Deşi cultura „anglo” a ramas predominantă. în 66 . adică priveşte procesul din perspectiva schimbărilor generaţionale. din moment ce se presupune că noile grupuri de imigranţi aleg. • asimilarea prin recepţia comportamentală. înlocuind metafora melting pot cu metafora „oala etnică”. şi devine o problemă neimportantă. Trei modele ale unei posibile evoluţii etnice au apărut în SUA. 1. Modelul teoretic se concentrează asupra realizării asimilării în timp.139]. ca standarde de viaţa americană [68. creatoare de structuri culturale. 2. ca o consecinţă a unor măsuri guvernamentale ( din învătământ şi alte sfere sociale). culturale. p. asimilarea în societatea americană. Grupurile etnice moderne sunt în parte cele originale în ţara de origine.• asimilarea prin recepţia-atitudinală. dispariţia conflictelor de putere şi valori. şi în parte cultură populară (comună). limitând sau chiar reprimând utilizarea limbii şi a culturii majoritaţii.între grupurile eterogene şi apare din nevoia întăririi şi consolidarii vieţii sociale). prin istorie. rezultatul fiind includerea unei etnii în cealaltă. asimilarea se poate realiza fie pe cale naturală (are loc în contactul direct. sociale. dispariţia prejudecăţilor şi a stereotipurilor negative. conflicte de putere şi renaşterea identităţilor. În SUA.de exemplu. Primul este asimilarea etnică. Prin aceste măsuri se urmăreşte accelerarea artificială a procesului de asimilare. Definirea ca fuziune culturală în care două grupuri etnice se amestecă. Pentru aceasta autorul introduce conceptul de anglo-conformity ca şi dezirabilitatea de a păstra instituţiile engleze (aşa cum acestea au fost modificate de Revoluţia Americană). „Într-o anumită măsură. conştient şi ireversibil. acest model este o expresie exactă a evoluţiei culturale americane. totul devine un amestec întro formă nouă. imigranţii îşi abandonează obiceiurile şi practicile originare. Generaţii întregi de imigranţi au fost supuşi presiunilor pentru a fi „asimilaţi” astfel. mixate împreună într-un mod distinctiv pentru că dezvoltarea istorică din America de Nord este crucială în acest sens. În loc ca tradiţiile imigranţilor să fie dizolvate în favoarea celor dominante din rândurile populaţiei preexistente. limba engleză şi modelele culturale orientate spre cea engleză ca dominante. neconsiderând bariere economice. • asimilarea civică. adaptându-şi comportamentul la valorile şi normele majorităţii. etnice. contradicţiilor rasiale . iar drept rezultat mulţi dintre copiii lor au devenit mai mult sau mai puţin complet „americanizaţi”. Autorul doreşte să clarifice sensul asimilării. fie pe cale forţată. devenit tot mai popular din 1960.

Încrucişarea lor a generat uneori fenomene periculoase precum crima organizată. Soluţionarea problemei identitate europeană versus identitate naţională-statală constituie piatra de temelie pentru dezvoltarea noii arhitecturi instituţionale europene. Statele Unite reprezintă de multă vreme o societate pluralistă. ci în câteva Meltingpot-uri. După prăbuşirea sistemului mondial bipolar. şi anume cum să fie conciliate o identitate europeană încă destul de indefiniă cu identităţile naţionale care au fost motor al dezvoltării. decât cu participarea egală.260]. Al treilea model este al pluralismului cultural. În teoria pluralistă despre etnie se menţionează că „grupurile etnice fuzionează nu într-o singură societate. p. În ultimii ani s-a pus accentul mai mult pe cea de-a treia din aceste soluţii.2. fundamentalismul religios sau terorismul. ci interacţionează firesc în procesul coexistenţei şi dezvoltării sociale. 3. la comunitatea naţională. prin care identităţile etnice diferite sunt acceptate ca fiind la fel de variabile în contextul culturii generale. fiecare distinct unul faţă de celălalt”. Cu cât viziunea asupra Europei viitoare promovează o 67 . Ele pun astăzi în discuţie întregul sistem de securitate şi stabilitate al lumii. dar independentă.unele privinţe caracterul ei reflectă impactul numeroaselor grupuri diferite care compun în prezent populaţia americană”[66. Globalizarea a mai permis şi accesul reprezentanţilor unor anumite comunităţi culturale la tehnologii pe care numai reprezentanţii altor culturi le-au putut produce. dar diferenţele etnice au fost în mai mare parte asociate cu inegalităţi. care nu-şi propune în mod necesar realizarea de schimburi culturale. omenirea trăieşte în cadrul procesului globalizării efectele contradicţiei dintre integrarea politică pe baza solidarităţii de interese şi dezintegrarea statală pe criterii identitare. 2. Cultura este un mod specific de a crea. Ea este o stare de recunoaştere a diferenţelor şi exprimă statica socială. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană Trăim într-o lume traversată de conflicte interetnice şi de crize identitare. multiculturalitatea are în vedere gestionarea comunităţilor etno-culturale care trăiesc pe teritoriul unei ţări. coexistenţa istoric determinată.1. Europa de astăzi trebuie să rezolve o chestiune suplimentară. dintre omogenizarea economică şi pulverizarea culturală. În finalul analizei putem afirma că. dar care nu au reuşit să rezolve cu bine tema garantării păcii şi eliminării războiului ca modalitate de soluţionare a divergenţelor. Globalizarea modelului societăţii deschise şi libere a facilitat contactul intim al unor culturi diferite. definit prin păstrarea identitaţii fiecărui grup etnic şi susţinerea afirmării acestora. şi în general paşnică. reprezintă convieţuirea diverselor grupuri socio-culturale într-un spaţiu social dat.

participare socială. dar şi lipsa unei societăţi civile dezvoltate şi. Pentru Răsăritul European.Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. ajungând să se verse în două mări. chiar dacă mai sunt afectate de unele puseuri naţionaliste. este vorba de mişcarea Vestului European către Estul continentului.Piaţă spre a deveni o Europă-Putere trebuie privit ca rezultat al unei deplasări cu sens dublu. Europa Centrală şi Orientală este caracterizată. însă. Europa occidentală a parvenit la o identitate caracterizată prin pluralism politic. însemnând două modele de viaţă distincte. respect al diversităţii. independenţa statului naţiune şi caracterul absolut al suveranităţii sale rămân trăsături esenţiale ale identităţii atât la nivelul elitei politice. la finele celui de al doilea razboi mondial.integrare mai profundă a actualelor state-naţiune europene. Cele două Europe (Orientală şi Occidentală) îşi au izvoare culturale comune în literatura elină. a unei clase de mijloc puternice. au imprimat popoarelor şi statelor din jumătatea estică a continentului mentalităţii şi atitudini 68 . concurenţă liberă şi loială. către Occident. individuală şi colectivă. supremaţia legii şi primordialitatea drepturilor omului. Pe de o parte. Procesul european e un proces constând în proiectarea şi edificarea unei Europe unite. încă. consecutivă unui exces de protecţie socială –sunt doar câteva dintre ele. precum şi un anume deficit de legitimitate. Adică exact aceleaşi realităţi care au făcut din Europa Occidentală. cu atât mai mare este teama celor din urmă în faţa pericolului de a-şi pierde identitatea. cât şi la acela al mentalului popular. lipsa de transparenţă şi de sisteme de răspundere faţă de cetăţean. prin insecuritate existenţială şi cultural-identitară. Insecuritatea şi dispariţiile economicosociale. apte de a depăşi stadiul Europei. statele Occidentului. iar pe de altă parte avem în vedere mişcarea universului de o complexă şi adesea conflictuală diversitate al Europei Centrale şi Orientale. religia iudaică şi dreptul roman. Fluviile plecate dintr-un loc unic s-au despărţit. egoismul şi lipsa de flexibilitate a pieţei muncii.spre a deveni o Uniune de Valori întrupată în Uniunea Europeană de astăzi. au părăsit într-o foarte mare măsură cultura independenţei spre a trăi în cultura interdependenţei. Consumismul. Dincolo de toate acestea. La nivelul structurilor comunitare (instituţiile Uniunii Europene) li se adaugă birocratismul. mai ales. în schimb. naţională şi internaţională şi prin sărăcie. realitate care ar putea fi numită expansiunea dezordinii orientale. În paralel cu aceste trăsături considerate a fi pozitive. Occidentul european a acumulat şi vulnerabilităţi avându-şi rădăcinile în modele comportamentale negative. spre a iriga teritorii spirituale şi istorii diferite. realitate numită extinderea UE. o adevarată Uniune a Fricii transformată apoi într-un proiect politic realizat prin mijloace economice.

sunt parte a identităţii acestei bucăţi de Europă. Aceasta. în special cea grea. Colectivismul este tot atât de departe de comunitarismul occidental şi de solidaritatea socială. precum şi pentru ineficienţa economică consecutivă unor cereri de protecţie socială fără legătură cu productivitatea muncii. un mai mare devotament pentru familie. În fine. Aşa se face că pentru cetăţenii ţărilor respective încrederea în biserică şi armată trece înaintea încrederii în instituţiile specifice democraţiei dintr-un stat laic. către stat. însă. de superior şi inferior. o mai mare rezistenţă la efort şi o disponibilitate sporită pentru muncă. Colectivismul este o expresie inerţială a experienţei sociale comuniste şi se manifestă prin lipsa spiritului de iniţiativă şi teama asumării de riscuri. un spirit de sacrificiu cu mult mai accentuat. ele fiind cu atât mai accentuate cu cât ne deplasăm mai la Est.ca şi al recurgerii la confruntare violentă ca formă de rezolvare a unor conflicte etnice (cultural-identitare) şi religioase.circumscriind modele de viaţă caracterizate printr-o combinaţie ciudată de individualism şi colectivism. să se ajungă la concluzia superiorităţii absolute a Europei Occidentale. printr-o slăbiciune cronică a spiritului raţional şi pozitiv. al practicării unui naţionalism de secol XIX. retoric în formă şi retrograd în conţinut. este periculos a se judeca în termenii morali de bine şi de rău. de altfel. Individualismul îşi are originile în experienţa rezistenţei pasive împotriva totalitarismului şi explică o redusă participare socială. şi celelalte trăsături evocate anterior. El este responsabil pentru menţinerea centralismului în administraţie şi modesta evoluţie a principiului subsidiarităţii. ci se manifestă prin energia consumată în acumularea primitivă de capital. El nu a ajuns în faza spiritului de întreprindere şi a excelenţei competiţionale. ca şi prin tendinţa de a transfera întreaga răspundere şi întreaga grijă pentru rezolvarea problemelor comunităţii. ori în cei. Iredentismul. De aici nu ar trebui. pentru că est-europenii aduc în patrimoniul identitar comun atuuri certe deduse dintr-o istorie relativ mai vitregă. fiecare încercând să se salveze pe sine prin practicarea unui joc de sumă nulă. războaiele religioase şi gândirea soluţiilor la probleme politico. imaginaţie mai dezvoltată. În al doilea rând. ci trebuie să se raţioneze în context ontologic şi pragmatic. o rată oarecum mai accentuată a natalităţii. consecinţă a obişnuinţei cu lipsa de confort şi a religiozităţii sporite. fiind vorba despre opţiuni referitoare la modul de a exista şi de adecvarea la provocările şi oportunităţile oferite de mediul înconjurător. în primul rând.economice în termeni etnici ca. chiar dacă travaliul lor nu este şi 69 . precum un nivel ridicat de adaptabilitate (flexibilitate). tot subiectivi. precum este şi individualismul. lacunele spiritului raţional şi pozitiv fac din Europa Centrală şi Orientală locul unei religiozităţi necunoscute astăzi în Occident (uneori chiar ordinea de stat este marcată de clericalism). întrucât în materie de identitate.

Federalizarea Europei aduce (sau poate aduce) cu sine o schimbare fundamentală. Măsurile non-discriminatorii şi afirmative vor rămâne. Într-adevar. procesul vizează realizarea unei sinteze identitare. instrumente necesare pentru asigurarea egalităţii de fapt a diferitelor categorii de persoane. Din perspectiva vestică. experienţele. Aceasta întrucât Uniunea concepe integrarea europeană exclusiv ca pe un transfer al modelului sau aquis-ul comunitar către ţările Europei Centrale şi Orientale. nu vor mai fi separate în minorităţi şi majorităţi de către frontiere. ea tinde chiar dacă lucrul nu este totdeauna conştient iar intenţia. valorile şi abilităţile caracterizând viaţa europeană care a existat şi continuă să existe în afara Uniunii Europene. Din perspectiva estică.foarte disciplinat. Dacă suveranitatea statelor naţionale nu va mai administra drepturile şi libertăţile individuale (incluzând statutul cetăţeniei europene şi principiul egalităţii între cetăţeni. La nivelul federal nu are cum să existe. În acest sens. relevanţa. desigur. ceea ce pune accentul pe aspectul cantitativ al problemei. de majoritate naţională. acestea intrând sub competenţa federală).are un caracter pseudo sau cvasi globalizator. Dacă însă o majoritate locală (la nivel de stat federal ori de unitate administrativă) va încerca să îşi creeze un avantaj în dauna altor comunităţi (minoritare între frontierele statului federal sau unităţi administrative). comunităţile etno-culturale au fost tăiate de către frontiere pentru a fi distribuite în rolul de majorităţi şi minorităţi (naţionale). partis pris-ul cu care se judecă la nivelul statelor naţionale. spre o sinteză a modelului Occidental cu tradiţiile. rezultatul final urmând a consacra schimbarea în toate componentele noii Uniuni. Complementar. nu este declarată. însuşi conceptul nejuridic dar cu substanţă practică. evident menţinându-se la scara continentului european. Aşa cum stau lucrurile în prezent. nu va mai fi la fel de operant în cadrul statelor federale. se poate afirma că extinderea UE . însuşi conceptul juridic de minoritate naţională îşi va pierde încet. de cele mai multe ori. expansionismul dezordinii orientale dispunând de o proteicitate similară migraţiunilor barbare care au dărâmat cu peste un mileniu în urmă Imperiul Roman de Apus are un cert caracter globalizator. În Europa de astăzi.despre care am putea vorbi şi ca despre un imperialism pozitiv occidental. Desigur. procesul european este limitat la o extindere. în principiu. ceea ce deplasează accentul pe latura calitativă. Dimpotrivă. Alegerea administratorilor actului de justiţie la nivel federal nu mai este expresia unei vointe naţionale. atunci frontierele statelor federale nu vor mai exista pentru a face distincţii etno-culturale. comunităţile multiculturale ale Europei Federale aflate între graniţele statelor federale îşi vor administra viaţa conform competenţelor specifice (conform principiul subsidiarităţii). mişcarea integratoare care se deplasează de la est spre vest. atunci actul de justiţie va fi asigurat la nivel federal. Dar ele vor fi motivate mai ales prin dimensiunea lor socio70 .

acesta nu este un alt tip faţă de cel creat pe baze etnice şi acesta promovează aceeaşi calitate a relaţiilor interculturale.economică şi nu prin asimetria de putere dintre grupuri etno-culturale care se consideră în competiţie. adică prin aducerea reprezentanţilor acelor culturi la identificarea unor interese comune în sfere extra-culturale pentru ca prin cointeresarea la efort constructiv comun să se ajungă la cunoaştere. Principalele pericole ale politicilor multiculturale se referă la folosirea protecţiei comunităţilor culturale ca mijloc pentru realizarea obiectivelor geopolitice. ortodoxism. statul civic realizează 71 . există pericolul evitării asimilării culturale prin (auto)izolare. Primele sunt culturi surori. S-a vorbit mult despre stabilitatea/securitatea prin dezvoltare. acceptare şi respect reciproc. prin cooperare. dar un stat care recunoaşte existenţa câtorva grupuri etnice. trebuie menţionat că aşa numitul stat multinaţional este de asemenea un stat etnic. În consecinţă. Europa va fi indispensabil să observe că problema ei nu este accea de a-şi transfera modelul odată găsit în jumătatea estică a continentului sau în alte părţi ale lumii. În acest sens. Dialogul multicultural devine. un instrument al stabilităţii. despre multiculturalismul global. Apoi. construcţia stabilităţii trebuie să înceapă de la dialogul intercultural menit să asigure cunoaşterea reciprocă. Din contră. Într-un asemenea cadru de cunoaştere şi acomodare se poate trece la edificarea de instituţii compatibile. Cele din urmă sunt culturile de filiaţie sau cele complet străine una alteia [63]. dar şi cel laic apar ca fiind absolut necesare atât spre a se evita globalizarea urii cât şi spre a se crea bazele unei societăţi naţionale şi/sau globale care să asocieze dreptul la solidaritate cu dreptul la diversitate. Ecumenismul religios. bazate pe un set împărtăşit de valori şi executate cu „carămizile tradiţiilor naţionale” [144]. Într-un atare context se impune şi distincţia între culturile înrudite ( catolicism. Statul civic şi statului etnic. ci de a asista state sau societăţi partenere de acolo în realizarea de instituţii compatibile. este vorba despre multiculturalismul realizat la nivel naţional (mai exact la nivelul statului-naţiune evoluat pană în faza de stat civic). din punctul de vedere al unei analize obiective se poate afirma că avem de a face cu culturi compatibile şi culturi incompatibile. Deşi din punct de vedere politic nu pare a fi foarte corect. În acest sens. iar pe de altă parte. Ambele pot fi depăşite prin crearea legăturii/ uniunii între multiculturalism şi civism (modelul elveţian). Este timpul să recunoaştem valabilitatea unui nou concept: securitatea/ stabilitatea prin multiculturalism. Pe de o parte. familie şi culturile neînrudite. etc). În cazul culturilor de filiaţie ori lipsite de legături genetice. prin integrare. protestantism. aşadar. Multiculturalismul în privinţa culturilor surori se poate realiza prin „strategia proiectelor comune”.

Relaţiile lor trebuie să fie ghidate de spiritul cooperării şi coexistenţei. iar nu de un spirit de comerţ şi de târguială. putem elimina pe cât de mult posibil intervenţia directă a unui anumit stat (naţiunea mamă) care ar putea avea interese părtinitoare în protejarea unui anumit grup cultural/etnic. În acest fel. Pentru realizarea acestor obiective trebuie să pregătim majorităţile naţionale (care la nivel global vor fi. adesea inspirate sau încurajate de aşa-numitele naţiuni-mamă (statul naţiune care îşi asumă rolul de integrator cultural şi de protector cultural al tuturor minorităţilor naţionale de peste hotare care au aceeaşi origine etnică cu majoritatea etnică/grupul cultural). care la rândul lor. sistemul societăţii globale va avea în continuare subsisteme la nivelul cărora vom putea găsi o majoritate etnică şi minorităţi etnice. Dacă aceasta eşuează. fiecare încercând să ceară mai mult şi sperând să ofere cât mai puţin. Politicile multiculturale nu trebuie să ignore mândria şi ambiţiile comunităţilor etnice majoritare. fiecare stat ar trebui să fie responsabil. Acestea nu dispar doar pentru că societatea se globalizează. un animus convivendi). trăiesc separat). ele însele. În consecinţă. un animus cohabitandi sau chiar mai bine. cu cât integrarea europeană şi societatea globală vor evolua.solidaritatea indivizilor (personalităţilor) depăşind frontierele culturii (grupurile culturale). a unui sistem subsidiar eficient pentru protecţia drepturilor minorităţilor/culturii în spiritul unui multiculturalism civic adevărat. cu atât va avea loc o diviziune a muncii între entităţile statale şi entităţile federale/regionale/globale. în etapa actuală. Nu ne putem imagina o societate globală nestructurată. au acţionat prin prisma obiectivelor de politică internaţională sau a înclinaţiei de a exporta problemele lor interne prin vehicule naţionaliste. Desigur. ar trebui recunoscut dreptul la acţiune al comunităţii internaţionale ca actor subsidiar. Prima se va ocupa (cel puţin în principiu) de aspectele 72 . adică fiecare să pună în comun punctele lor forte specifice pentru a realiza împreună un proiect comun (am putea vorbi despre un animus cooperandi sau mai bine. Cu toate că stabilitatea sa poate fi subminată de mândria identitară care ar putea duce la apariţia frustrărilor. În al doilea rând. dar sunt separate. ca actor principal la nivelul jurisdicţiei sale teritoriale. minorităţi) să înţeleagă şi să accepte conceptul de naţiune cosmopolită. o altă garanţie constă în combinarea dintre stat/naţional şi protecţia internaţională a modelului cultural. Acest lucru va comporta un efort intens şi lung de educaţie publică dublată de dezvoltarea solidaritaţii civice. Aceasta ar însemna dezvoltarea la nivel internaţional. De aceea. adică părţile să fie implicate într-un joc cu sumă nulă. a ambiţiilor şi a cererilor specifice. de multe ori. Adică. statul civic trebuie să accepte diversitatea comunităţilor culturale (diferitele grupuri culturale duc o viaţă normală) şi nu doar o coabitare culturală (diferitele grupuri culturale care trăiesc împreună în acelaşi stat. pentru păstrarea multiculturalismului civic.

civice ale problemei, iar cea din urmă se va ocupa de aspectele Culturale ale problemei. Acest lucru înseamnă frontiere care nu mai separă grupurile culturale în majorităţi şi minorităţi. Multiculturalismul civic ar putea acorda Europei stabilitatea dorită, permiţând tuturor şi fiecărui individ să atingă satisfacţia deplină de a avea posibilitatea să trăiască, în acelaşi timp, în cadrul unei civilizaţii şi a cătorva mii de culturi [129, p.98]. Mulţimi de refugiaţi şi imigranţi se deplasează continuu traversând Europa, în căutarea unei vieţi mai bune, ajungând în ţări în care constată că nu sunt agreaţi, de cei care nu cu multă vreme în urmă erau ei înşişi imigranţi. Europa a devenit cu rapiditate aproape la fel de omogenă ca şi Statele Unite ale Americii din punct de vedere cultural, proces accelerat de construcţia Uniunii Europene. Europa se confruntă astăzi cu valuri de imigrare legală şi ilegală, chiar şi în Europa Occidentală. Imigranţii provin din Europa răsăriteană, Africa, Orientul Apropiat şi Asia. Europa devine tot mai eterogenă din punct de vedere etnic. 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova Prima distincţie între etnie şi cultură implică o a doua distincţie, stabilită de legislaţia şi de politica din România, şi anume: distincţia între o majoritate, niciodată numită ca atare, românii, şi ceilalţi cetăţeni numiţi minorităţi. Cele două criterii se conjugă deci pentru a da termenul de minoritate etnică. Problema aferentă acestei terminologii, politic corecte în sensul primar al termenului, adică conform uzanţelor politice actuale, este legată de faptul că ea subliniază de la început un raport de forţă între cei mai numeroşi şi cei mai puţin numeroşi, trecând sub tăcere statutul istoric şi diversitatea minorităţilor în cauză. Kymlicka (1995) a evidenţiat confuzia provocată deseori de termenul multicultural şi propune distingerea a doua forme de pluralism în cadrul statului-naţiune. Am avea astfel dea face cu state multinaţionale, adică state ce găzduiesc minorităţi istorice, pe care le numeşte naţionale, şi cu state poli-etnice, adică cele ce conţin comunităţi de imigranţi mai recente ce nu au participat la construcţia naţiunii. El semnalează între altele că cele două caracteristici pot foarte bine coexista în cadrul aceleiaşi naţiuni. O soluţie ar fi deci adoptarea acestei terminologii ce distinge minorităţi etnice şi minorităţi naţionale şi, în cazul României, reţinerea celor din urmă. Nici această soluţie nu este însă mai satisfăcătoare, datorită conotaţiei termenului de minoritate care, după cum am spus, induce din start un raport de putere între grupurile în cauză. Ar trebui deci să recurgem mai degrabă la termenul multicultural ce are avantajul, din punct de vedere semantic cel puţin, de a rămâne neutru. Se întâmplă însă ca în dezbaterea asupra prezenţei şi coexistenţei mai multor culturi în cadrul politic al naţiunii, termenul multicultural să fie asociat cu ceea ce a devenit 73

multiculturalismul. Acesta din urmă face de acum referinţă la reflecţii politice precise, cărora nu li se poate ignora contextul socio-istoric particular. Istoria şi tradiţia politică nord-americană ne interzic aplicarea unui astfel de model multiculturalist în Europa central-orientală fără a i se fi demonstrat în prealabil pertinenţa. Am menţionat între altele că multiculturalismul (Kymlicka: 1995) împinge spre confuzie şi că, în cazul Statelor Unite, el tinde să se intereseze doar de poli-etnic şi să uite multinaţionalul, adică populaţiile autohtone colonizate. Acesta constituie un argument în plus pentru respingerea termenului. Ar rămâne termenul pluri-cultural ce semnalează diferenţa fără a o cuantifica. Totuşi, exceptând descrierile statistice ale populaţiilor, acest termen nu permite abordarea relaţiilor între comunităţi. Termenul de intercultural ce lasă să se înţeleagă, nu doar prezenţa mai multor culturi sau naţiuni în cadrul unui stat, ci şi o anumită relaţie între entităţile culturale distincte.Aplecarea spre problemele minorităţilor apare atât ca o obligaţie morală a statului român faţă de minorităţile care trăiesc pe acest teritoriu, cât şi o respectare a prevederilor formulate de organismele internaţionale privind drepturile acestora. Populaţia autohtonă, purtătoare de valori europene, datorită excelenţei modelului latin, coroborate cu elemente de cultură şi civilizaţie de factură bizantină ori slavă, a constituit un factor esenţial al constituirii ulterioare, la zorile epocii moderne, a unui spaţiu multietnic, de sinteză a valorilor europene. Un procent semnificativ din populaţia României a fost reprezentat de minorităţile etnice. În ceea ce priveşte recensămintele populaţiei, trebuie remarcat cel care a fost realizat în anul 1770 de către Contele Clary, preşedinte al Administraţiei Banatului, care ne indică întreaga populaţie a vechii provincii, fiind inclusă aici şi partea atribuită în 1919 Iugoslaviei. În anul 1930, populaţia României Mari era puţin peste 18 milioane de locuitori. Românii reprezentau un procent de 73% după limba maternă şi 71,9% după etnie, din populaţia ţării. Peste şase decenii, conform celui mai recent recensământ, procentul minorităţilor din totalul populaţiei României (de circa 22 milioane de locuitori) reprezintă circa 12%. Minorităţile etnice cele mai importante sunt şi acum maghiarii, rromii şi germanii ( Tabel nr. 4) După 1990, chestiunea ocrotirii minorităţilor s-a pus cu mai multă pregnanţă. Crearea şi menţinerea condiţiilor pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii minorităţilor naţionale au devenit politici de stat. Principala idee care rămâne este că, minorităţile naţionale, prin contribuţia lor la viaţa culturală, ştiinţifică şi economică a ţării, prin

74

spiritul de convieţuire şi acceptare reciprocă pe care îl generează, reprezintă un atu şi o bogăţie pentru România . La ora actuală, în România, sunt recunoscute oficial 18 minorităţi etnice, cu reprezentare în Parlamentul României. În general, minorităţile etnice s-au bucurat în România modernă de drepturi şi libertăţi care le-au permis să-şi conserve şi să-şi promoveze specificul etnic sau cultural. Într-un moment în care globalizarea, cu practicile sale aferente, promovate ostentativ la scară planetară, generează panica de status cultural la nivelul segmentelor de opinie, iar la nivel comunitar dă naştere la afilieri protecţioniste, se înmulţesc vocile care o aseamană cu un nou tip de fundamentalism, cu nimic mai puţin agresiv decât fundamentalismul islamic. Esenţa sa eminamente integraţionistă, bazată pe ipoteza generalizării galopante a prosperităţii americane, o identifică din ce în ce mai mult cu vechile războaie civilizatoare care în istoria umanităţii nu au făcut altceva decât să menţină grave polarizări social-economice şi multiseculare crize identitare. Disociindu-se cu luciditate de accentele ideologice ale triumfalismului globalizării pe care-l denunţă ca un mit al postmodernităţii, Jerome Binde atrage atenţia asupra angoaselor sociale care emerg din incertitudinile identitare provocate de metisarea programatică a modelelor culturale diferite de modelul cultural american. Hibridarea culturală şi etnică, genocidul cultural, refacerea cultural-ideologică a marilor pieţe imperiale, tirania şi monopolul multinaţionalelor care domină piaţa informaţiilor, un paternalism fără pater, sunt doar câteva sintagme care stau la baza unor replici articulate analitic la adresa personajului invizibil mondializarea, despre care noi nu ştim dacă este actor sau autor al unei drame al cărui scenariu nimeni nu-l cunoaşte. În acest context, redescoperirea valenţelor explicative şi de interpretare ale interculturalităţii, ca resursă pratic inepuizabilă a coeziunii sociale, constituie singura instanţă de reflexie colectivă pentru identificarea unor noi instrumente de construire a unei lumi în care diferenţele să nu mai fie privite ca handicap, ci ca potenţial valoros pentru un nou tip de unitate în diversitate. Interculturalismul defineşte ipostaza dialogică a culturilor prin intrarea în rezonanţă a diferenţelor, în timp ce multiculturalismul se focalizează pe conservarea identitară a diferenţelor. Iată de ce interculturalitatea Banatului singularizează această parte a Europei, chiar la nivel continental, prin metisajul său interconfesional, interetnic, interlingvistic şi intercultural reuşit, legitimând-o ca sediu natural pentru studii antropologice, sociologice, psihologice şi istorice de profil . 75

În Occident interculturalitatea s-a dezvoltat din nevoia de a da o replică modelelor culturale ale emigranţilor, de cele mai multe ori acceptaţi cu ostilitate reţinută pentru potenţialul lor destabilizator şi posibile surse de poluare a identităţii mentalului colectiv al ţărilor vestice, în Banat interculturalitatea are la bază un original comportament permisiv care a dat posibilitatea fiecarei etnii să se integreze în istoria comunitară, fără a se simţi agresată de băştinaşi, fie ei majoritari sau minoritari. Permanenta raportare la aceleaşi probleme cotidiene, a făcut ca preocuparea de explorare în comun a soluţiilor practice la problemele comunitare identice să genereze o coeziune socială naturală, adică fără apel la normativitatea de tip instituţional. Diversitatea etnică a fost percepută ca sursă de amplificare a soluţiilor alernative pentru problemele comunitare, identice în esenţa lor, în ardealul bănăţean contactele interetnice cotidiene nu au fost, deci orientate de obligaţiile exogene ale cetăţeniei comune sau de achitarea unor datorii de natură instituţională, ci din nevoia endogenă de atenuare a orizonturilor de aşteptare faţă de proiecte comunitare globale. Interculturalitatea a început şi continuă să fie interactivă în acest sens. Ţara este, în realitate, o unitate mecanică între două unităţi fundamental diferite ca opţiuni valorice, dar cu experienţă comună în gestionarea conflictelor latente; existenţa pe toată perioada de formare civico-profesională, a instituţiilor şcolare cu limba de predare maternă pentru toate minorităţile, prin asigurarea unui suport financiar nediscriminatoriu în raport cu populaţia română, majoritară, din resursele bugetului public prin asigurarea, de către statul român a instituţiilor de cultură în limbile minorităţilor, Timişoara fiind singurul oraş european cu teatre de stat în limba română, germană şi maghiară. Structura demografică a Dobrogei, diversă, este una mozaicată cu mişcări masive de populaţie datorită colonizărilor dar şi cu perioade de invazii, războaie, de pustiiri, urmate de emigrări. Pe bună dreptate, Constantin Brătescu vorbea de Dobrogea ca despre o „Europa şi o Asia în miniatură”, ca despre un „uriaş muzeu etnografic viu”. Multe din etniile ce locuiau pe teritoriul Dobrogei, mai cu seamă în secolul al XIXlea au fost bulgarii, ruşii, lipovenii, grecii, armenii şi evreii, care apar în statistica întocmită de guvernatorul rus Belotercovici [12, p.234]. Toate cultele minorităţilor se bucură de tratament egal şi tolerant, se oficiază în lăcaşuri de cult protestant şi catolic, în biserici ale etniei greceşti, armeneşti, în moschei şi în geamii, în limba de cult consacrată. Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) Nr.344-XIII din 23.12.94 publicată în Monitorul Oficial nr.3-4 / 14.01.1995 Găgăuzia (Gagauz-Yeri) prevede că 76

comentariul său nu este autentic [59. limitând astfel atitudinile discriminatorii. însă înţelegerea naturii complexe a acestuia. p. poate contribui la respectarea libertăţii fiecarui om de a aparţine unei religii.este o unitate teritorială autonomă cu un statut special . fără confirmarea divină. Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova şi altor legi ale Republicii Moldova. Cunoaşterea tuturor aspectelor ce ţin de fenomenul religios implică voinţă şi efort. Una din dificultăţile pe care le întâmpină realizarea unui consens privitor la definiţia religiei se află la bază discuţiei. dar mai presus de toate trebuie să vedem în religie un set de principii şi valori de viaţă. poate fi un mod de viaţă. 2. Definiţiile legale ale „religiei” pot trimite la atitudini sociale şi culturale favorabile unei religii sau în defavoarea alteia. Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei. teologiile şi bisericile au condiţionat accesul la studierea şi interpretarea textelor sacre şi a manifestărilor religioase la preexistenţa unui har. Definirea termenului „religie” implică obiectivitate. de a avea o credinţă. reiterează egalitatea în drepturi tuturor cetăţenilor care locuiesc în unitatea teritorială autonomă ce se formează indiferent de naţionalitate şi de alte indicii. care îl îmboldeşte să asigure coerenţa fiinţei sale. Pe măsura constituirii marilor sisteme religioase actuale. Religia poate reprezenta credinţă în ceva. p. care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. 77 . Trei sunt teoriile despre religie. religia ca experienţă psihologică a oamenilor [57. Fenomen uman.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios.214]. religia apare ca răspuns al omului la exigenţele propriei sale condiţii. Definirea termenului „religie” ar trebui să plece de la asumarea acestor trei teorii privitoare la religie cu diferenţele pe care le presupune fiecare dintre ele. p. fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor.97].64] (sentimentul celor ce cred vis-a-vis de divinitate sau apocalipsă sau necunoscut) şi religia ca forţă social-culturală (forţa religiei de a uni sau separa o cumunitate de altă comunitate). oricâtă învăţătură ar avea un laic.religia în sensul său metafizic şi teologic (evidenţierea existenţei lui Dumnezeu) [126. parte componentă a Republicii Moldova. Pe teritoriul Găgăuziei sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova acordând prioritate drepturilor omului. şi anume convingerea generală că religia există. identificându-se cu o realitate mai vastǎ şi mai durabilǎ decât el însuşi. a confirmării acestei calităţi. înţelegând necesitatea îmbinării intereselor general-umane cu cele naţionale.

Multe documente internaţionale şi regionale ce se referă la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vorbesc despre libertatea religiei sau a credinţei. A existat un efort major pe plan internaţional de a prezenta drepturile omului referitoare la religie sau credinţă. înţeleasă drept cunoaştere şi încredere în divin. iar aceştia se raportează la ele. întrucât este un concept complex şi sensibil. iar modul secret în care omul realizează această legatură este religiozitatea. Hotărârile judecătoreşti referitoare la o religie sau alta fac o distincţie reală între cei care practică o anumită relige şi cei ce sunt înscrişi ca asociaţii religioase recunoscute legal. Religia presupune existenţa credinţei. regional şi internaţional. Apare în dezbaterile non-juridice foarte des ideea că este imposibil de definit religia. pentru o analiză juridică a problemei libertăţii religiei. este puterea de a face din ceva dorit ceva existent. fiecare dintre oamenii de ştiinţă reclamând fiecare în parte că rezolvă problema definirii termenului de „religie” întrun mod cât mai diferit şi nou cu putinţă.Religia are legatură cu sacrul. emoţii. ficţiune. dar şi pe intenţii. credinţa este reală. Nici o definiţie nu a fost acceptată în consens general şi dezbaterea privitoare la definirea termenului de „religie” nu este în vigoare. să fie definit conceptul de religie. ceea ce este un demers dificil. Corect este că. S-a observat că „efortul de a defini religia este tot atât de vechi precum studiul propriu-zis al religiei”. Într-un studiu realizat de Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU sunt prezentate nenumărate cazuri de persecuţie religioasă în interiorul statelor. Credinţa nu este numai o aderare intelectuală la un cuantum de principii doctrinare. cele mai multe dintre constituţiile naţionale includ prevederi referitoare la libertatea religiei. Ea se bazează pe cunoştiinţe. ci şi fidelitatea faţă de exigenţa acestor principii. însă cu siguranţă sunt cele mai des invocate texte normative datorită numărului foarte mare de cazuri de solicitare a statutului de azilant în care judecătorii sunt nevoiţi să ia o decizie bazată pe sensul termenului „religie”. sentimente. Chiar dacă este ceva nedefinit. ca expresie a voinţei lui Dumnezeu descoperite de istorie. Importanţa definirii acestui termen rezidă din faptul că a ciscumscrie ceea ce este şi ce nu este protejat prin intermediul reglementărilor şi mecanismelor juridice pe plan naţional. fără a defini religia. Judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt chemaţi mai mereu să răspundă la întrebarea „ce este religia?”. elaborări spirituale. fiecare societate/comunitate are anumite modele religioase pe care le transmit membrilor. Normele legale privitoare la azil nu sunt singurele texte normative de drept internaţional care fac referire la „religie”. însă nu definesc termenul „religie”. meditaţii. Absenţa unei definţii a termenului „religie” din textul documentelor nu este ceva specific. Studiul [97] relevă 78 .

ci trebuie să stabilească regulile privitoare la relaţiile sociale sau legale între oameni care manifestă atitudini în legătură cu o religie sau alta. apare de cele mai multe ori în sintagme precum „protecţia libertăţii religiei” sau „eliminarea discriminării sau a persecuţiei pe baza religiei”. slaba înţelegere a faptului că. poate conţine referiri la atitudine socială sau culturală a uneia dintre religiile preferate. pentru a evita erorile în cazurile în care este vorba despre libertatea religiei sau a credinţei. Înţelegerea noţiunii de „religie” trebuie realizată cu atât mai mult cu cât. Cele mai multe obstacole în înţelegerea termenului „religie” de către judecătorii bine-intenţionaţi vin din înţelegerea fenomenului religios din propria perspectivă sau din practica actuală referitoare la discriminare religioasă sau persecuţie religioasă. slaba înţelegere a complexităţii relaţiilor dintre persecuţia religioasă şi sex/gender. a ceea ce constituie practica religioasă. evaluarea credibilităţii celui ce solicită azil pe baza consistenţei comportamentului său propriu vis-a-vis de propria doctrină religioasă.natura religiei (aspectul metafizic al religiei) şi practicarea religiei. slaba înţelegere a complexei relaţii dintre persecuţia religioasă şi etnicitate. Studiul se opreşte asupra acestor decizii identificând greşeli/neînţelegeri a naturii religiei şi a persecuţiei religioase: evaluarea credibilităţii celui ce solicită azil pe baza cunoştinţelor sale despre doctrina propriei religii. ceea ce aparent poate fi iniţial un inconvenient minor poate constitui un motiv întemeiat pentru persecuţia religioasă a celui ce solicită azil. pentru protejarea tuturor. Apar în deciziile acestor judecători înţelegerea sensului prin intermediul propriilor experienţe de viaţă ca membrii ai unor comunităţi etiliste. Definiţia legală. presupunerea incorectă că „neutralitatea legii” sau „aplicabilitatea generală a legii” nu pot cauza persecuţii religioase. cu un nivel ridicat de educaţie şi cu un grad de dezvoltare industrială ridicat. dar poate conţine şi 79 . deficitară. incorectă.că în cazurile celor mai multe hotărâri judecătoreşti apar neînţelegeri în definirea termenului „religie”. atitudinea persecutorului faţă de religia celui ce solicită azil este mai relevantă decât înţelegerea religiei persecutantului. slaba înţelegere a faptului că. Fiecare definiţie a religiei implică în final câteva concluzii teoretice. Două sunt aspectele importante în definirea termenului de „religie”. dar şi în sensul stabilirii a ceea ce este religia. Definirea termenului de „religie” presupune în mod necesar reliefarea naturii ei. slaba înţelegere a posibilităţii ca membrii propriei comunităţi religioase să fie supuse persecuţiei datorită neconformării cu doctrina şi practica religiei lor. multe din deciziile privitoare la acordarea statutului de azilant se bazează pe această înţelegere. Definiţia legală a „religiei” pe baza cărora se iau deciziile. rău-intenţionată a religiei poate conţine referiri la o religie sau alta. Definiţia legală a religiei nu descrie fenomenul religios.

în existenţa unui ceva-cineva. p.referiri la atitudini sociale şi culturale privitoare la o religie mai puţin preferată. ceea ce conduce la o subiectivă apreciere asupra respectivei religii şi deci asupra adepţilor săi. etc. existenţă. Juriştii au atras atenţia asupra minusurilor pe care le prezintă definţiile date religiei confruntaţi în munca lor cu cazuri care implicau o referire la religie [81. reflecţie şi face ca o persoană să fie parte a unui grup/comunitate religioasă. În funcţie de valorile proprii. Religia ca o credinţă presupune convingerea că oamenii cred în Dumnezeu. religia poate fi văzută ca o identitate. antropologilor. Religia ca drum de viaţă poate determina o persoană să urmeze o viaţă monahală sau poate determina o altă persoană să reacţioneze într-un anume fel 80 . tradiţii ale acestora. „religie sau pseudo-religie”. evitându-se caracterizări precum „religie bună” sau „religie rea” sau de felul „aceasta este religie. la fel cum aparţine la o etnie. rasă. Sistemul legal trebuie să ofere un sistem de evaluare explicit a atitudinilor faţă de religie. p. credinţă în supranatural. Definirea juridică a religiei va face trimitere la suportul teologic al religiei respective şi la ritualuri practicate. cu anumite ritualuri. Intervine în acest caz educaţia care ar trebui să ne facă să vedem în diferenţe posibilităţi multiple de a exista la nivel spiritual. istoricilor religiilor în dorinţa de a se ajunge la o definiţie unanim acceptată. sentimenul de transcendental. însă trebuie excluse caracterizările subiective în termeni de bun-rău din evaluarea lor. o religie este caracterizată ca fiind favorită. Religia poate fi văzută ca o credinţă. bine. teologilor.94]. O definiţie a religiei nu va fi nicicând una neutră. Evaluarea unei religii se face prin intermediul propriilor valori sociale referitoare la familie.. Definirea religiei în termeni juridici ar aduce beneficii tuturor. credinţă în ritualuri. dreptate. rugăciune. de aceea se recomandă implicarea fiecăruia în definirea propriei religii. de pe poziţia unui inamic. iar alta ca fiind nefavorită.213-250]. O altă perspectivă greşită din care este evaluată religia este perspectiva adversarului. adevăr. nu poate include o atitudine de respingere a celuilaltt care crede. pentru a nu mai depinde de atitudinea persoanei care evaluează o atitudine ca fiind împotriva libertăţii religiei. comunitate. religia poate fi văzută ca o cale de existenţă. de sistemul legal. Minusurile evidenţiate de jurişti au fost preluate în dezbaterile sociologilor. Religia ca identitate la grup poate fi născută sau poate fi realizată prin studiu. Religia ca identitate presupune apartenenţa unei persoane la un grup. care le disting cel mai bine de celelalte grupuri de alte religii. în fond în aceleaşi lucruri. însă va include şi credinţe şi acţiuni care sunt acceptate de societate. naţionalitate [133. aceasta nu este religie”. ceea ce nu îl poate transforma în adversar. Religia ca identitate este cel mai des invocată în cazurile de discriminare sau persecuţie religioasă. Religia care presupune credinţă în divinitate. Religia ca o cale/posibilitate de existenţă este asociată cu atitudinea persoanelor.

până la punctul culminant al atentatelor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite ale Americii pus la cale de fundamentaliştii islamici conduşi de Osama Bin Laden. conştientizarea acestei naturi poate duce la limitarea fenomenului de discriminare sau persecuţie religioasă. ca pe o tabula rasa pe care socializarea îl poate înscrie într-un traseu social sau altul. la nivel simbolic. Ea se leagă de o mai generală critică care spune ca sociologia a ajuns să privească omul doar social. obiceiuri funerare. între feminitate şi masculinitate [73. la idealuri culturale şi stereotipuri ale masculinităţii şi feminităţii.27-36]. Pornind de la scrierile lui 81 .[132. 2. „gen” se referă la diviziunea paralelă şi inegală socială.249]. p. Victimele discriminării sau persecuţiei pe motive religioase pot fi credincioşi sau necredincioşi.254].4. Creştinismul este implicat structural în lupta pentru aceste drepturi [151. Astfel. Doctrina creştină reprezintă unul din focarele cele mai însemnate de promovare şi consacrare a drepturilor omului. gândindu-ne la conflictele din Fosta Iugoslavie. el nu se referă doar la identitatea şi personalitatea individuală ci şi. Înţelegerea naturii fenomenului religios. serviciu militar) sau să se angajeze în anumite acţiuni (prezentarea propriei religii altor persoane. la diviziunea sexuală a muncii în instituţii şi organizaţii. Discriminarea sau persecuţia religioasă presupune înţelegerea multiplelor aspecte ale religiei pentru a evita astfel de atitudini sau acţiuni. atac la care replica a venit din partea întregii creştinătăţi. pot aparţine unor comunităţi religioase mai mici sau mai mari. care a introdus termenul „sex” în sociologie se referă la diviziunea biologică între mascul şi femelă.vis-a-vis de o situaţie de viaţă (căsătorie. Previziunile lui. iar la nivel structural.343] Politologul Samuel Huntington susţinea că luptele dintre punctele de vedere islamic şi occidental ar putea deveni parte dintr-un conflict mondial al civilizaţiilor. p. Prima afirmă că acest concept se bazează pe o falsă dihotomie între biologic şi social. fără trup. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex Potrivit Annei Oakley. Huntington preciza că în 1981 şi 1993 rivalităţile şi conflictele vor avea loc între culturi şi civilizaţii întinse [133. pot fi femei sau pot fi minorităţi. genul atrage atenţia asupra aspectelor construite social ale diferenţelor dintre femei şi bărbaţi. o dată cu sfârşitul „războiului rece” şi cu accentuarea globalizării. p. acţiuni umanitare). Asupra conceptului de gen s-au ridicat două tipuri de critici. din păcate. putem fi oarecare dintre noi. în care bosniacii musulmani au luptat împotriva sârbilor creştini. p. Dar termenul „gen” a devenit de atunci mai general. Bosnia. încep să prindă contur tot mai mult.

există o critică. Stereotipurile de gen legate de profesiune fac legătura dintre anumite caracteristici ale genului cu anumite caracteristici ale acelei profesii/meserii. sociologii atrăngând atenţia asupra orginilor sociale ale subiectivităţii feminine. termenul conducând la caracteristici precum: forţă. dependenţa. Anumiţi autori vor prefera folosirea termenului de patriarhat. ea lasă puţin loc altor preocupări feministe legate de politicile biologice ale contracepţiei. Termenul gen presupune studierea diferenţelor biologice şi structurilor de putere în relaţie cu construcţia socială elaborată a diferenţei. activism. care reafirmă diferenţă biologică.Michael Foucault. folosirea lui fiind văzută ca un mod de evitare a termenului sex. în intenţia de a păstra ca bază chestiunea puterii. iar biologia procreaţiei este deseori folosită în explicarea ei. tehnologiei reproductive sau ale managementului naşterii. recunoscând că semnificaţia socială a corpului s-a schimbat de-a lungul istoriei. Alte componenente leagă sexul de comportament. slăbiciunea. Termenii în definirea lor clasică conduc la formarea unor stereotipuri vis-a-vis de ambele categorii. O critică a distincţiei sex vs. sociologii sunt mai puţin înclinaţi să vadă corpul ca pe ceva de la sine înţeles şi să-l considere mai degrabă ca pe un obiect de analiză socială. Părerile referitoare la una din aceste componente ale stereotipizării de gen pot influenţa părerea despre celalalt element. Termenul de gen a fost criticat mai puţin. de orientare sexuală. Termenul de feminitate de referă la modurile distincte de a simţi şi acţiona ale femeilor. Feminitatea şi masculinitatea sunt două concepte care pot face mai clare relaţiile între sexe în stabilirea rolurilor de gen. atât din punct de vedere analitic.sexul în afara socialului. Folosire care nu este regăsită şi în sociologie. care urmăreşte eradicarea genului şi caută o apropiere de androginie. femeile şi bărbaţii sunt consideraţi ca grupuri preconstituite. Feminitatea şi masculinitatea sunt termeni care de cele mai multe ori se definesc prin raportarea unuia la celălalt. încurajând studiul masculinităţii şi feminităţii. Distincţia sex-gen este legată de o formă particulară de politica feministă. Pe de altă parte. putere. deşi unii autori utilizează termenul creînd confuzii. Masculinitatea este celălalt termen al dihotomiei. Cel de-al doilea tip de critică se referă la modul în care conceptul de gen se concentrează asupra diferenţelor dintre femei şi bărbaţi în privinţa puterii şi a dominării. gen a fost avansată de Foucault care a negat că există o caracteristică biologică. Grupurile de gen 82 . ca un concept principal. de cele mai multe ori toate mergând în contrast cu feminitatea. cât şi din punct de vedere politic. al relaţiilor dintre sexe/genuri. În descrierea patriarhatului. independenţă. pe care o consideră extrasocială şi combate acea viziune asupra genului care repudiază adevărata semnificaţie a trupului. Acestui termen se pot circumscrie anumite caracteristici precum: pasivitatea.

în unele societăţi din Asia de Sud-Est şi din Orientul Mijlociu. conducând la marginalizare sau excludere socială. roluri care sunt prezentate ca produs al socializării. Reacţiile sociale din partea indivizilor sunt proporţionale cu importanţa pe care societatea o acordă acelui gest. Ocupaţia de infirmieră era considerată specifică femeilor. În unele societăţi. Aşa se poate explica discriminarea de gen în domeniul locurilor de muncă. filmul şi studiile culturale pentru a explora subiecte precum ideea de puritate sexuală a femeilor albe şi de masculinitate a negrilor. În momentul discriminării de gen. activitatea de secretariat este facută în principal de către femei. dar tot mai mulţi bărbaţi au preluat această sarcină. În general societăţile industriale au devenit mai tolerante. decât ca produs al biologiei. în alte societăţi de către femei. cercetările realizându-se interdisciplinar. până la nediferenţierea sexuală-homosexuală. Unele meserii care cereau efort fizic mai mare şi erau considerate specific masculine au început să fie practicate şi de femei. caracteristicile unuia dintre cele două grupuri fiind redate de cele mai multe ori prin raportare la celălalt. pe măsură ce progresul tehnic reduce din nou efortul fizic în exercitarea muncii.se manifestă ca două grupuri distincte. comportament. Interesul cercetătorilor s-a orientat în ultima vreme asupra formaţiunilor în schimbare ale genului la nivel cultural. pregătirea hranei este considerată exclusiv feminină. ceea ce devine important sunt diferenţele de gen. arta. etalarea nediferenţiată a podoabelor. în unele societăţi activitatea agricolă este exercitată predominant de către bărbaţi. istoria. dar astăzi este parcticată de multi bărbaţi. Rolurile de sex reprezintă un termen sociologic pus în circulaţie în anii `70. recunoscând diversitatea. dar şi pentru că maschează relaţiile de putere şi inegalitatea între sexe. munca de secretariat este făcută de bărbaţi. Rolurile de sex prescriu diferite căi pe care se presupune ca vor acţiona 83 . prin ceea ce nu este celălalt. reunind antropologia. pentru că se apreciază că femeile nu pot ţine un secret şi nici nu pot lucra în acelaşi loc cu bărbaţii. îngrijirea copiilor era un atribut esenţial al statusului de femeie. Teoria a fost criticată atât ca o prelungire a teoriei rolurilor în general. relaţia fiiind cea de opoziţie. Criteriul după care sunt discriminate în acest caz persoanele este genul/sexul/gender-ul. În societăţile europene. mitul maternitaţii universale. Nerespectarea statusului în raport cu sexul poate îmbrăca diverse grade: nediferenţiere vestimentară. Termenii corespund schimbărilor sociale şi culturale produse în toate societăţile. iar în altele predominant masculină. prin care au fost conceptualizate diferenţele şi relaţiile dintre femei şi bărbaţi. literatura. nediferenţierea tunsorii. în raport cu prescrierea statusurilor de sex. diferenţele individuale sunt eliminate.

Diviziunea sexuală a muncii este un termen care se referă la rolurile de sex specializate ale bărbatului întreţinător de familie şi femeii casnice. obiectiv aflat în toate documentele internaţionale referitoare la drepturile omului şi cele la eliminarea discriminării. Aceste mişcări feministe au fost dublate de efortul comunităţii internaţionale de a crea un cadru legislativ care să asigure protecţie într-o manieră specifică şi efectivă. cu alte cuvinte prestează „munci de femeie”. care a urmat industrializării în Occident. ce pot varia de la selecţia genetică la tendinţele biologice şi care favorizează calităţile protectoare ale femeii şi temperamentul agresiv şi pragmatic al bărbaţilor. Potrivit funcţionaliştilor.Feminismul reprezintă o mişcare socială cu originile în Anglia secolului al 84 . economic. Împotriva vechilor rânduieli înrădăcinate se conturează tot mai clar profilul unei femei care luptă pentru un statut egal cu cel al barbatului. Această diviziune a muncii după criteriul gender este asociată de obicei cu separarea între locul de muncă şi cămin. Cercetările antropologice arată că cele mai multe societăţi preindustriale fac şi ele distincţie între sarcini ale bărbaţilor şi sarcini ale femeilor. Egalitatea autentică poate fi garantată prin accesul la viaţa publică şi exercitarea drepturilor politice. precum şi sarcinile pe care aceştia şi le vor asuma. Perspectiva biologică şi psihologică subliniază diferenţele naturale. iar munca lor este adesea mai bine platită şi ţine de un status mai înalt decât cel al femeilor. ele fiind cele defavorizate. Asupra apariţiei acestor diferenţe între rolurile de sex s-au emis mai multe teorii.bărbaţii şi femeile. femeile fiind considerate cetăţeni de categoria a doua. discriminare bazată pe prejudecăţi legate de ambele sexe. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi presupune eliminarea tuturor formelor de discriminare manifestate în domeniile vieţii sociale. rolurile de sex sunt complementare şi diviziunea muncii între femei şi bărbaţi întăreşte stabilitatea femeii. În societăţile industriale avansate cele mai multe femei sunt casnice sau au ocupaţii în sfera serviciilor. p.41] Schimbările politice. social. economice şi sociale ale ultimilor decenii au condus la schimbări majore în statutul femeilor. remarcând faptul că între femei şi bărbaţi există deosebiri de statut juridic. Bărbaţii îşi dedică viaţa carierei în afara căminului. deşi această divizune poate să nu corespundă diviziunii sexuale a muncii după stereotipurile occidentale. astfel încât egalitatea de gender să devină realitate.[112. Mişcările feministe din toată lumea au dovedit o evidentă mutaţie în ceea ce priveşte statutul femeii. ceea ce în terminologia lui Talcott Parsons reprezintă rolurile instrumental şi expresiv. Un prim pas în eliminarea formelor de discriminare de gender este cel al formării unei mentalităţi de natură să elimine de facto orice schimbare. Dihotomia femeie-barbat trebuie să trasngreseze mentalităţi considerate depăşite şi să se trasnforme într-o echivalenţă de statut.

1989. termenul se referea îndeosebi la femeile şi bărbaţii care militau pentru dreptul de vot al femeii şi pentru dreptul de acces la educaţie şi profesiune. iar chestionarul al doilea solicită studenţilor (43 din care 23 bărbaţi şi 20 femei) să precizeze un procentaj al persoanelor de gen masculin care ocupă aceleaşi poziţii. dar şi la scară mondială. După dobândirea dreptului de vot în interiorul feminismului a apărut o tensiune de durată între obiectivul obţinerii drepturilor egale cu ale bărbaţilor în sfera publică. Al doilea val al feminismului începe cu 1969. cercetările sociologice asupra vieţii femeii extinzându-se. Egalitatea de şanse reale pleacă de la independenţa materială. Chestionarul al treilea solicită studenţilor să precizeze în ce măsură caracteristicile enumerate în chestionar sunt definitorii pentru bărbaţi şi în ce măsură sunt definitorii pentru femei. 85 . p. pe de o parte. Acest al doilea val al feminismului a avut un impact deosebit asupra sociologiei. pe de alta parte. egalitatea între soţi. patriarhat şi roluri în funcţie de sex. având multe trăsături diferite. implicarea în decizie şi s-au realizat de fapt drepturi legiferate mai demult. Între acestea. R. precum şi aportul său economic a fost diferit în timp. Studiile măsoară nivelurile stereotipurilor gen pe care le deţin atât femeile cât şi bărbaţii [14. dar păstrând ceva comun primului val. au acele profesii. folosindu-se de concepte precum cel de gen. Chestionarul solicită studenţilor (34 din care 12 bărbaţi şi 22 femei) să fie precizat un procentaj al persoanelor de gen feminin care lucrează pe anumite posturi listate. În anii `90 ai secolului trecut. fiind o premisă fundamentală. egalitatea salariului.XVIII-lea care urmăreşte obţinerea egalităţii între sexe prin extinderea drepturilor femeilor. Studiile întreprinse arată că modificarea condiţiei femeii s-a produs pregnant după anii `60. dar nu şi suficientă. Emanciparea profesională a femeii este foarte importantă pentru asigurarea independenţei economice a femeii şi pentru statutul ca tot unitar. însă situaţia în domeniul ocupării fortei de muncă a rămas încă sub influenţa unor mentalităţi. dreptul la muncă. şi recunoaşterea deosebirilor femeilor faţă de bărbaţi în scopul întăririi poziţiei lor în sfera privată a familiei. Stereotipurile şi prejudecăţile legate de profesii sunt legate de stereoptipurile şi prejudecăţile legate de gen aşa cum o arată şi studiile efectuate în SUA pe un eşantion de studenţi. Un lucru demn de reţinut este elaborarea teoriilor despre inegalitatea între sexe. Mişcările feministe s-au extins în fiecare ţară a lumii. prin intermediul deceniului pentru femei al Naţiunilor Unite.Wallace (ed. Participarea femeii la activităţile publice.A. când s-a amplificat participarea la viaţa economică şi socială. Situaţia economică a femeilor s-a echilibrat în ultima vreme.267-279].) realizează o prezentare generală a teoriilor feministe şi a impactului lor în sociologie în lucrarea Feminism and Soliological Theory.

fiind criteriul după care sunt judecate/apreciate persoanele respective pentru cei mai mulţi dintre cei chestionaţi. stabilitate. Rezultatele indică clar o diferenţă majoră în răspunsurile date de studenţii . Astfel. Există totuşi şi studenţi pentru care importante sunt trăsăturile individuale. Rezultatele studiului indică cu claritate că bărbaţilor le sunt asociate meserii care presupun îndemânare şi cunoştinţe tehnice . în jur la 10 procente sau chiar mai mult. Anumite trăsături de personalitate sunt asociate doar cu un anumit gen.răbdare. 86 . operatori telefonie. probabil datorită cerinţelor posturilor . cât şi bărbaţilor. Trăsăturile de gen transgresează trăsăturile individuale. estimările au fost aproape aceleaşi ca la prima testare. Studiul dovedeşte clar că anumite trăsături de personalitate sunt considerate de femei. cu un mai mare sentiment de mulţumire de sine. datorită perpetuării unor stereotipuri de gen [14. respectiv că anumite meserii sau profesii le sunt „rezervate” femeilor şi altele bărbaţilor. la o perioadă de două săptămâni. ei trebuie să atribuie trasături de personalitate sau individuale atât femeilor. calităţi recunoscute ca fiind feminine. Rezultatele studiului (tabel nr. dar şi profesii care presupun capacităţi intelectuale deosebite . dovedind că stereotipurile se caracterizează prin fixitate. Diferenţele dintre atribuirile realizate de femei pe de o parte şi de bărbaţi pe de altă parte sunt mari. Bărbaţilor şi femeilor le sunt „rezervate” anumite caracteristici legate de apartenenţa la un anumit gen. p.267-279].respondenţii sunt bărbaţi şi femei. cât şi de bărbaţi ca fiind specifice unora. La retestare. pe care ambele categorii le conştientizează.267-279].bancher.Aplicarea chestionarelor este reluată pentru a se vedea stabilitatea stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen. Studiul 3 . dar şi în definirea trăsăturilor de personalitate. bărbaţii sunt mai agresivi.3) arată clar că femeilor li se asociază profesii precum secretară (81%) sau vânzătoare (64%) într-o proporţie covârşitoare. nu folosesc violenţa în limbaj.fete şi studenţii-băieţi. capacitate organizare. Studiul arată că respondenţii realizează o legatură între apartenenţa la gen şi o anumită trăsatură individuală sau de personalitate. mai bine construiţi din punct de vedere fizic. indicând cu certitudine prezenţa stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen în ceea ce priveşte profesiunile. atenţie la detaliu. Pentru a se verifica stabilitatea acestor stereotipuri. sociale) pentru fiecare personalitate aparţinând unui anumit gen. pe când femeile sunt mai sensibile. empatice.4) indică prezenţa stereotipurilor (constructe. p. Rezultatele studiului (tabel nr. profesiunile putând fi desfăşurate atât de femei. cercetătorii au repetat testarea. doritori de a lua o poziţie/atitudine. cât şi de bărbaţi [14.muncitori.

să schimbe mentalităţile legate de femei. Stereotipurile de gen sunt constructe sociale asociate pentru fiecare dintre profesii. în principal în Europa (13. Între 1945 şi 2003 au existat doar 30 de femei care au ocupat funcţia de şef de stat. p.Marino. construite şi perpetuate.candidate la aderarea la UE. existând însă o variaţie semnificativă în funcţie de ţară. timizi. Cel mai mare procent de femei parlamentare se înregistrează în Suedia unde 45% din locurile din Parlament sunt ocupate de femei. cu aproximativ 9% femei parlamentare. atât bărbaţii cât şi femeile pot fi fericiţi. neorganizaţi. Astfel. femeile reuşesc să iasă din spaţiul casnic. Numărul total de locuri şi numărul de femei din parlamentele ţărilor membre UE. 16%. însă nu în totalitate. În prezent există 4 preşedinţi femei în Europa: Finlanda. În Uniunea Europeană procentul mediu al femeilor parlamentare este de 21. Letonia şi San. în privinţa numărului de femei parlamentare. Cu toate că actuala guvernare a promovat mai multe femei în poziţii de ministru. sinceri. ci pot caracteriza deopotrivă femei şi bărbaţi [14. Femeile sunt subreprezentate politic pretutindeni în lume: la nivel global doar 15. Rezultatele testărilor prezintă aproximativ acelaşi rezultate ceea ce indică o stabilitate a stereotipurilor referitoare la profesii. precum Franţa şi Italia. România se situează sub media acestor ţări. Societăţile moderne au reuşit.267-279]. domestic în cel public. în medie.2% din totalul parlamentarilor sunt femei. Rezultatele chestionarelor întăresc teoria conform căreia stereotipurile de gen sunt stereotipuri sociale.2%. iar cel mai mic procent este în cazul Greciei. Irlanda. doar aproximativ 10% din locurile din Parlament fiind ocupate de femei. alături de rolurile de soţie. În cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. cât şi prezenţa stereotipurilor de gen în definirea unei personalitaţi. propunând şi susţinând prezenţa lor în viaţa publică. gospodină asumându- 87 .nerăbdătoare să alinte. respectiv ale ţărilor candidate a crescut în ultimii ani datorită unor politici de promovare a femeilor în funcţiile publice şi de conducere. Studiile evidenţiază prezenţa stereotipurilor de gen în asocierile faţă de anumite profesii. ineficienţi. de încredere. pe care sudenţii le-au repartizat celor două genuri aproape în proporţii egale. Astfel. asumându-şi roluri şi responsabilităţi.procentul femeilor parlamentare este. Chestionarul cuprinde un set de trăsături neutre. rezultatele studiului dovedind că aceste trăsături de personalitate nu sunt dedicate din start vreunui gen. dar şi a acelora referitoare la trăsăturile de personalitate. Femeile au început să participe în mod activ la viaţa comunităţii şi a societăţii în care trăiesc. Acest procent este însă comparabil cu cel înregistrat în cazul unor ţări din UE. mamă. în 6 ţări).

posturi şi funcţii „masculine”. cele în vârstă de 45-54 ani (81%). Un sondaj Gallup efectuat în 1995 în 22 de ţări relevă faptul că în nici una din acestea nu a fost preponderentă opinia că mai multe femei în politică ar avea efect negativ. Pe de altă parte.6). precum şi orăşenii (82%). Opinia conform căreia creşterea numărului de femei implicate în politică ar îmbunătăţi lucrurile în ţară nu este specifică numai României. Aproape jumătate dintre cetăţeni (45%) consideră că în acest caz lucrurile ar merge mai bine în România. cel mult a fost mai răspândită părerea că creşterea numărului de femei în politică nu aduce vreo schimbare. Trei sferturi dintre români (74%) sunt de parere că femeile ar trebui să fie susţinute şi încurajate mai mult să participe la viaţa politică din România. iar cei cu educaţie superioară se aşteaptă chiar într-o măsură mai mică decât femeile ca lucrurile să meargă mai rău în cazul în care ar exista mai multe femei în politică (4% faţă de 7% dintre femei).(Tabel nr. Din datele sondajului Gallup rezultă că 42% din populaţia adultă a României consideră că femeile ar trebui sprijinite mai mult să participe la viaţa politică şi că prezenţa mai multor femei în politică ar duce la îmbunătăţirea situaţiei în România. un număr mai mare de femei în politică ar aduce beneficii ţării. Opiniile variază în funcţie de unele caracteristici socio-demografice: de exemplu bărbaţii sunt mai puţin convinşi de efectul benefic decât femeile (39% dintre bărbaţi faţă de 50% dintre femei). 88 . conform opiniei publice dominante. sondajul relevă că doar o mică parte a publicului manifestă o atitudine discriminatorie faţă de participarea femeilor în politică. Alţii susţin promovarea şanselor egale sau consideră că femeile ar putea chiar îmbunătăţi viaţa politică fiind mai puţin coruptibile sau înţelegând anumite probleme sau nevoi mai bine decât bărbaţii. Pe ansamblu. (Tabel nr. roluri de conducere.şi de cele mai multe ori cu succes. Cei mai entuziaşti susţinători sunt persoanele cu studii peste medie (87%). un procent mai ridicat dintre bărbaţi consideră ca femeile nu ar trebui sprijinite mai mult în acest sens -14%. iar majoritatea susţine diminuarea subreprezentării lor în politică [62]. Cei mai mulţi motivează părerea lor „pozitivă indicând diferite calităţi pe care le au femeile şi care le-ar fi de folos dacă ar intra în politică.5) În România. la fel sătenii (40% faţă de 49% dintre orăşeni). şi numai 10% se aşteaptă la un efect contrar. Pe de altă parte. Un sfert dintre români nu atribuie vreun efect pozitiv sau negativ prezenţei mai accentuate a femeilor în politică. tinerii între 18-34 ani se aşteaptă aproape în egală măsură la o îmbunătăţire (37%) sau la nici un efect (34%). faţă de 8% dintre femei.

spre deosebire de bărbaţi. 2 519 cauze de violenţă în familie. Deşi Republica Moldova a făcut progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul drepturilor omului. civil şi cultural . factorii decizionali nu au dreptul să ignore problemele legate de discrepanţele existente între situaţia femeilor şi a bărbaţilor şi nici consecinţele economice şi sociale generate de acestea. astfel încât sferele decizionale politice de nivel înalt. p. din cauza inegalităţilor gender existente şi a discriminării. Mai mult decât atât. a complexităţii şi diversităţii relaţiilor sociale stabilite între ele. acestea nu sunt semnificative pentru asigurarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor la viaţa socială. ca mijloc de emancipare si obţinere a independenţei [64. deşi legiferat.În general. discriminarea rromilor. principiilor generale ale fiecarui sex. 89 . dar şi sociale. considerând că aceasta le va aduce emancipare şi independenţă. fără posibilităţi reale de promovare sau de afirmare în prima linie politică. femeile. cazuri de discriminare a minorităţilor. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne. în 2007 au fost înregistrate 249 cauze de viol. trafic de femei şi tinere fete pentru exploatare sexuală. legislaţia Republicii Moldova nu prevede elemente discriminatorii faţă de femei. politic. de multe ori au mai puţine şanse de a găsi un loc de muncă bine plătit şi stabil în Republica Moldova. principiul egalităţii între femei şi bărbaţi nu este pe deplin respectat. în Republica Moldova existau cazuri de violenţă împotriva femeilor şi a copiilor şi discriminări ale acestora. Pornind de la constatarea că. întocmit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. caracteristicilor. social. în special. structurile de partid sau instituţiile administratiei publice nu sunt accesibile în aceeaşi măsura femeilor şi bărbaţilor. Căutând să scape de structurile patriarhale. femeile ramânând cel mai adesea cantonate în activitaţi executive. Eliminarea discriminarii după criteriul de sex este una dintre condiţiile necesare pentru edificarea unei societăţi echitabile şi progresiste. Multe femei văd scăparea de discriminare şi violenţă domestică în emigrare. 495 de cauze de trafic de persoane [38]. femeile aleg să lucreze în alte state pe care le consideră ca respectând egalitatea dintre sexe. abordarea problemei din perspectiva gender permite analiza mai detaliată a posibilităţilor. Potrivit raportului privind respectarea drepturilor omului în lume în anul 2007. limitarea drepturilor muncitorilor şi existenţa muncii juvenile. Poziţia de subordonare a femeii şi discriminarea pe baza de gen în cadrul familiilor pot motiva. femeile tinere să emigreze. Astfel. ce determină în mare parte conflictele personale. fiindu-le asigurate drepturi şi libertăţi egale pe plan economic.15].

vitalităţii şi atractivităţii fizice. stereotipizarea. atitudinile intolerante şi discriminarea. mai active. urmând ca funcţia să fie obţinută de persoana cu cea mai bună pregătire. se poate vorbi de o sociologie a vârstei a treia. Oamenii mai în vârstă tind să devină invizibili.3] 2. vom sublinia că pentru Republica Moldova realizarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi constituie o necesitate. să coordoneze şi să controleze aplicarea politicilor şi programelor privind egalitatea. excluderea lor din zona activă socială. Includerea în agenda guvernamentală a problematicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. [114. p. prin care vor fi eliminate disparităţile dintre sexe. Înfiinţarea instituţiei Ombudsmanului împotriva discriminării. Ei ajung la concluzia că societăţile contemporane din Europa şi din America de Nord sunt „societăţi clocite de vârstă”. discriminare susţinută cu date statistice în lume. The arrival of the Ageless (1991) susţin că vârsta a devenit un mijloc opresiv folosit în fixarea oamenilor în roluri stereotipe. Se constată tot mai accentuat izolarea persoanelor vârstnice. ajungându-se la concluzia ca oamenii trăiesc mai mult decât înainte. în România lipsesc. În acest scop puterea politică trebuie să urgenteze adoptarea urmatoarelor măsuri: [18. Aşa cum se vorbeşte despre o sociologie a rasei. chiar dacă ea este guvernată de factori genetici. abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a concura la o anumită funcţie (bărbaţi şi femei). Este o constatare a cerecetătorilor mai ales privind către societăţile dezvoltate. asigurarea finanţării necesare. 2.În concluzie. 81] 1.5. Michael Young şi Tom Schuller în lucrarea Life After Work. apărând rareori în imagini. numărul persoanelor de peste 65 de ani crescând mereu. Se pune mereu întrebarea care persoană se încadrează în această categorie a 90 . instituţie abilitată să elaboreze strategia naţională în domeniu. Astfel. Societăţile moderne acordă o mare importanţă tinereţii.ageism-ul. p. Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan. care din păcate. egalitatea gender necesită a fi realizată printr-un şir de acţiuni concrete. precum şi să evalueze progresele realizate. Egalitatea de şanse înseamnă oferirea de posibilităţi egale tuturor celor care deţin calificările. de la bugetul de stat. Se confirmă tot mai mult teoria conform căreia procesul de îmbătrânire este influenţat de factori sociali. să constate şi să sancţioneze cazurile de discriminare bazate pe sex. a activităţilor şi măsurilor de realizare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. suntem mereu invadaţi de imagini ale persoanelor parcă din ce în ce mai tinere. iar de curând semnalată şi în România. Se face astfel simţită o nouă formă de discriminare pe motiv de vârstă.

91 . stereotipuri care sunt perpetuate. şi ca fiind o sursă deloc de neglijat de conservare a unor situaţii sociale. religioase etc. totuşi. niciun instrument internaţional cu privire la drepturile omului nu interzice în mod explicit discriminarea bazată pe vârstă. categorizaţi fiind de foarte multe ori a fi senili. cât şi negative despre persoanele în vârstă şi doar imagini negative despre persoanele foarte în vârstă. stereotipuri şi prejudecăţi care influenţează relaţiile sociale dintre această categorie de persoane şi celelalte persoane. preocupările lor reducându-se treptat cu înaintarea în vârstă. Cele mai multe stereotipuri şi prejudecăţi pleacă de la incapacitatea acestora de a înţelege vremurile moderne consideraţi a fi inflexibili.. avându-se în vedere că procesul îmbătrânirii. Îmbătrânirea trebuie văzută în complexitatea ei. Selecţia stereotipurilor. Schimbările ce se produc în viaţa unei persoane care trece de stadiile adulte spre bătrâneţe o determină să se izoleze sau să fie izolat. Multe din stereotipurile negative care sunt astăzi vehiculate sunt rezultatul experienţelor trăite de grupul social în care vârstnicul trăieşte. Deşi Adunarea Generală a ONU a adoptat în anul 1991. p. conservatori. bătrânii fiind cei care nu mai au activităţi de desfăşurat. vine cu anumite schimbări de statut. inactivismul bătrânilor este legat de inutilitatea lor socială. grupul format din aceste persoane vârstnice deţinând un puternic potenţial politic. neconcordanţe existând mai ales asupra modului. demodatţi.persoanelor vârstnice. dar şi formarea lor are la bază o comparaţie cu tinerii. Societăţile deţin stereotipuri privitoare şi la persoanele în vârstă aşa cum deţin stereotipuri şi prejudecăţi referitoare la persoane care aparţin unor grupuri etnice. Alt stereotip are în vedere capacitatea fizică a acestora. caracterizându-se printr-un inactivism. rasiale. selectându-se imagini atât pozitive. Bătrânii sunt puşi faţă în faţă cu tinerii. de multe ori chiar de mass-media conlucrând la crearea altora noi sau la circulaţia celor deja formate sau chiar şcoală. gradului în care un organism este considerat bătrân. Şi aşa cum activitatea este legată de productivitate. schimbări care se petrec un plan psihologic. Stereotipurile referitoare la bătrâni sunt astfel şi pozitive şi negative. Declinul biologic are însă repercusiuni şi asupra vieţii mentale. Principiile ONU pentru persoanele vârstnice [142]. în afară de a fi unul doar biologic. ceea ce constituie un lucru greu de înteles şi suportat de către vârstnici. Se întâlneşte şi situaţia în care înşăşi bătrânii au atitudini negative faţă de ceilalţi bătrâni [106. sau de la ce vârstă oamenii sunt bătrâni. precum şi consecinţele pe care le declanşează în majoritatea domeniilor de activitate umană. Persoanele bătrâne trebuie privite concomitent din două perspective: ca fiind o sursă de înţelepciune.199-216]. deşi pentru tinerii societăţilor moderne acesta e un lucru demodat.

fixitate. vârstă demonstrată. Bătrâneţea devine astfel un mijloc opresiv. caracterizate prin următoarele trăsături cronic accesibile: regresia capacităţii intelectuale.„do-age”. Nu putem lăsa în afara spectrului teoretizărilor cele două categorii dihotomice de teorii implicite: pe de o parte. bucurându-se de prestigiu. p.[ 91 . cu stilul de viaţă şi cu statutul profesional [10. conservatorism. vârstă arătată-„look age”-.Societăţile umane au privit în mod diferit bătrânii de-a lungul vremurilor. p.probabil că şi discriminarea pe criteriul vârstei are această componentă duală.88]. Profesorul G. Stereotipurile despre persoanele în vârstă au în vedere în primul rând rolul acestora în societăţile comtemporane. unele capacităţi funcţionale se amplifică odată cu înaintarea în vârstă. o cauză de excludere socială a bătrânilor.69-73]. concepţii religioase sau sisteme filosofice au reuşit sau nu să stingă în om frica de bătrâneţe şi de moarte. După cum rasismul simbolic evidenţiază o discrepanţă între credinţele personale referitoare la minorităţile etnice şi cele exprimate în public.p 109] Interesul pentru studiul procesului de îmbătrânire a dus la dezvoltarea în secolul trecut a ştiinţei gerontologice ai căror reprezentanţi au ajuns la concluzia ca „senescenţa nu este o boală. Aceste prejudecăţi sunt diseminate la nivelul simţului comun. Elie Metchinkoff denumea. încă din 1904. precauţie. „desarmoniile bătrâneţii” sau „mecanismele bătrâneţii”.pentru a satisface normele dezirabilităţii sociale. în societăţile moderne aceştia devin tot mai mult o categorie de persoane defavorizate. iar altele se diminuează. nu înseamnă un declin total. Studiile de specialitate corelează cele patru dimensiuni ale vârstei subiective (vârstă simţită„feel age”-. nivelul educaţional şi rasă. Marinescu precizează că „Ştiinţa nu numai că nu posedă vreun leac contra bătrâneţei. cu stima de sine. veniturile. în timp ce în societăţile antice bătrânii reprezentau autoritatea.”.explică mai bine anumite comportamente decât conceptul de „vârstă cronologică”. Vorbind despre problema bătrâneţii. Pentru înţelegerea corectă şi cât mai deplină a fenomenului de discriminare a persoanelor în vârstă este necesară o abordare integrativă a problematicii vârstei a treia şi cea a formării stereotipurilor şi prejudecăţilor.255-275]. 92 .şi interesele de vârstă„interests age” cu variabile precum genul. prin aluzia constantă la curba descendentă a funcţionalităţii psihice [107.concepţie multidimensională a procesului de îmbătrânire. Variabilitatea valenţei stereotipurilor de vârstă înclină spre dominanta negativă. evidenţiază modul în care diferitele ştiinţe sociale. statusul marital. dar nici măcar nu cunoaşte aproape nimic asupra acestei perioade din viaţa omului. inflexibilitate.” [134. Constructul de „vârstă subiectivă”. Ţintele stereotipizate se identifică cu etichetele asociate. p.

În ceea ce priveşte drepturile vârstnicilor în societatea contemporană. procedurale. În 93 . Ageism-ul sau vârstismul ca tip de discriminare sistematică a oamenilor în funcţie de vârstă este frecvent întâlnit atât la nivel individual ( cei în vârstă tinzând să adopte definiţii negative şi să perpetueze diversele stereotipuri asociate lor. Motivul: facultatea lor de autodeterminare este afectată. societatea secolului XXI fiind una a vârstnicilor. cât şi la nivel instituţional (subtila evitare a contactului şi practicii discriminatorii în angajarea în diferite servicii a adulţilor care au depăşit o anumită vârstă. Problematica vârstnicilor este una complexă cu atât mai mult cu cât datele demografice conduc la concluzia unei îmbătrâniri a populaţiei. la maturitate. epitete peiorative). „incremental implicit theory” ai căror susţinători au convingerea că abilităţile intelectuale sunt trasături relativ fixe [108. Pentru înţelegerea mecanismelor de stereotipizare a actorilor sociali categorizaţi în funcţie de vârstă trebuie aduse în discuţie pattern-urile de activare şi trebuie aplicate în interacţiunile sociale. adesea. p.le va mina din interior drepturile legale.139-161]. a memoriei semantice.iar pe de altă parte.aşa numitele „entity implicit theory”. întărind credinţele societale. persoanele vârstnice nu au de ales în ceea ce priveşte hotărârile care îi privesc în mod direct. O soluţie complementară la diminuarea stereotipurilor şi modificarea prejudecăţilor şi discriminării vârstnicilor o reprezintă analiza critică a stereotipizării implicite a vârstismului generată de mass-media şi de educaţie în societatea românească. neputând să-şi realizeze propria voinţă din motive morale sau afective. a abilităţilor verbale. societatea secolului XXI fiind una a vârstinicilor. Schimbările intervenite la structura populaţiei pe grupe de vârstă determină aspectele referitoare la stereotipurile privind bătrânii şi a celor privind discriminarea persoanelor de vârsta a treia. a conceptelor metacognitive şi a strategiilor metacognitive. Problematica vârstnicilor este una complexă cu atât mai mult cu cât datele demografice conduc la concluzia unei îmbătrâniri a populaţiei. Sunt cercetări care aduc contra-argumente deteriorării funcţionalităţii psihice.ce încearcă să demonstreze că abilităţile intelectuale pot fi modificate prin intermediul training-ului mintal. Pentru diminuarea impactului pe care îl au stereotipurile şi prejudecăţile referitoare la persoanele vârstnice se pot realiza programe şi politici care să urmărească diminuarea sau chiar eliminarea acestora. de sănătate. iar cei tineri se percep ca fiind foarte diferiţi de cei bătrâni). având în vedere menţinerea sau chiar îmbunătăţirea intelingenţei cristalizate. economice sau administrative: voinţa. dispreţ.absenţa sau insuficienţa.

reprezintă elementul cheie al definiţiei sociale a bătrâneţii. deci. chiar o prepensionare. implicit. Dacă drepturile lor subiective sunt alterate. care se confruntă cu un şomaj important.21]. d) în ceea ce priveşte stabilirea vârstei de pensionare. Astăzi. deci. transformând dreptul la pensionare în obligaţie de pensionare şi chiar de prepensionare. nu mai putem vorbi despre drepturile lor. Vârsta pensionării constituie „un instrument major de structurare a raporturilor dintre bătrâneţe şi societate” [71. p. În funcţie de prioritatea acordată fie dreptului individual la pensionare. predicând fie prepensionarea. favorabil îndepărtării muncitorilor vârstinici. alegerea privind modul de viaţa şi modul de existenţă. Contribuţiile băneşti necesare menţinerii acestor prestaţii vor risca să influenţeze într-un mod insuportabil veniturile persoanelor active. din cauza dificultăţilor economice şi a situaţiei demografice. organizaţiile sindicale invocă experienţa lor în ceea ce are legătură cu împărţirea patronatului a dreptului de gestionare a mâinii de lucru şi pericolul ca muncitorii să îşi piardă treptat dreptul la pensionare şi la creşterea pensiilor. În plus.. instituie o nouă mentalitate în ceea ce priveşte pensionarea. mai există o contradicţie între dreptul la odihnă după vârsta de 65 de ani şi dreptul la 94 .consecinţă. viitorul cetăţenilor şi al societăţii însăşi. ca mijlocul cel mai simplu şi cel mai puţin costisitor de a gestiona mâna de lucru. creşterea concomitentă a cheltuielilor aferente plăţii pensiilor şi a numărului de persoane inactive va face imposibilă menţinerea prestaţiilor actuale. fie pensionarea obligatorie. Instituţionalizarea vârstei de pensionare şi de angajare a salariaţilor care îmbătrânesc. pensionările şi prepensionările permit îndepărtarea unor muncitori al căror randament a scăzut sau a căror pregătire profesională este depăşită. Dreptul la pensionare. dreptul la pensionare şi dreptul la muncă par a se exclude reciproc. fie interesului colectiv de a impune o pensionare obligatorie. ascendente. pentru a disponibiliza locuri de muncă pentru muncitorii mai tineri. b) patronatul. Condiţia de vârstă va limita. putem distinge un ansamblu de luări de poziţie: a) statul. negociază cu forţele sociale şi îşi formulează clar răspunsul.se fragmentează. este afectată libertatea persoanelor vârstnice şi. Pensionarea din oficiu apare.constituit şi generalizat o dată cu crearea securităţii sociale ca nou drept social al muncii. decât în măsura în care societatea ia măsuri de protecţie juridică care să ocrotească drepturile vârstnicilor. c) economiştii susţin că. în general. Din această cauză. în funcţie de vechime. susţine că pensionările şi prepensionările reprezintă pentru patroni o economie deloc neglijabilă în privinţa salariilor pentru că scările salariale sunt. în următorii ani.

Urmând acceaşi evoluţie socială. ţările scandinave au identificat primele probleme sociale. ceea ce va fi considerat de specialişti vârful acestui fenomen [84. Ea va depinde de o serie de factori economici. pentru muncitorii care îmbătrânesc. cu accent asupra sistemului de pensii.sunt abordate. Mai recent. statul spaniol a reformat radical întreaga realitate socială şi implicit. pe cea referitoare la cetăţenii vârstnici: de exemplu. Ele vor întâmpina cu mare greutate problemele îmbătrânirii. p. cu referire la sistemul de securitate socială.ce reprezintă un important segment de populaţie în Europa şi America de Nord. iar până în 2030 va ajunge la 13. folosind instituţiile existente.6 miliane de persoane au astăzi în Germania mai mult de 70 de ani. e) muncitorii vârstnici. Respectarea opţiunilor individuale implică obligaţia statului de a-l proteja pe muncitor împotriva discriminării pe motive de vârstă. Problemele specifice persoanelor vârstnice.256-277]. dar problemele deja importante cu 95 . Efectele perverse ar putea să înlocuiască pensionarea obligatorie prin obligaţia de a munci după vârsta de 65 de ani. Din constatarea importanţei muncii ca valoare structurantă a existenţei decurge. Pe plan social. pe care le-au facut să coincidă cu dreptul şi democraţia. în acest sens. faţă de patronul sau faţă de organizaţiile sindicale. ţările din Europa de Est se găsesc în faţa aceleiaşi probleme de adaptare: dacă nu modifică unele norme sau instituţii fundamentale. pensionarea obligatorie este percepută ca o expulzare de pe piaţa muncii şi ca o alterare a libertăţilor individuale. Şi Germania se confruntă cu fenomenul îmbătrânirii populaţiei. de migraţiune şi politici încă greu de anticipat. precum şi profesioniştii sănătăţii. preponderenţa dreptului individual faţă de dreptul colectiv: libertatea opţiunii individuale în materie de pensionare devine.muncă după 65 de ani. în comunitatea din Catalonia este funcţional un Plan integral pentru bătrâneţe prin intermediul căruia autorităţile publice accepta responsabilitatea globală a respectării drepturilor fundamentale a cetăţenilor vârstnici. Vârstnicii sunt vulnerabili. protecţia demnităţii omului vârstnic implică intervenţia hotărâtă în domeniile fundamentale ale vieţii sociale. susţin că munca este indispensabilă existenţei normale şi denunţă caracterul arbitrat al pensionării din oficiu la o vârstă fixă.228]. deci. Adaptarea răspunsului la noile realităţi ale bătrâneţii depinde în mare măsură de gradul democratizării instituţiilor noastre. de regimul fiscal ( în cazul în care impozitele sunt prea mari). un corolar al dreptului de muncă. Ţări precum Olanda sau Marea Britanie s-au inspirat. în 2050. chiar. de cele mai multe ori. astăzi. Este greu. p. înşăşi. deja. Clavette spune că. din exemplul a ţărilor scandinave [47.3 milioane. să prefigurăm cu certitudine. Vârstnicii sunt mai sensibili la lipsurile şi imperfecţiunile sistemelor adminstrative şi sociale. pentru sociologi în mod firesc. 8. situaţia vârstnicilor în 2010 sau. În Europa.

în prezent. art. astfel de situaţii sunt mai greu de sesizat de către autorităţi. riscă să se agraveze dacă nu intervenim de o manieră globală. ţinându-se cont de 96 . favorizând armonizarea şi punerea în aplicare a unei politici sociale europene. totuşi. compararea situaţiilor naţionale şi a modelelor interetnice facilitează apropierea ideilor. Deşi maltratarea persoanelor vârstnice se întâmplă la fel de des ca şi în cazul maltratării copiilor.[116. aspiraţii materiale şi culturale specifice.41]. Se impune indexarea permanentă a pensiilor. nivelul scăzut de activitate. Această modalitate de soluţionare a problemei ar fi nu numai corectă. Cuantumul pensiilor nu este corelat cu majorările de preţuri şi tarife şi nu poate acoperi cheltuielile necesare nici măcar pentru o existenţă la limita sărăciei. mai specifică şi mai comunitară.35] Această grupare socială şi de vârstă. iar pentru bărbaţi la 62 ani [86. dar nu pot duce la discriminare pe criteriu de sex. în acelaşi timp. Pe lângă aceasta. unicul sprijin ramâne familia. în funcţie de creşterea preţurilor. sistemul de asigurări este nesatisfacator. vârstnicii. atât pentru bătrânii din mediul rural.care se confruntă. În Republica Moldova a fost stopată majorarea vârstei de pensionare pentru femei la 57 ani. trebuinţe. interese. Pentru ceilalţi. abuz material. Forme de manifestare a violenţei împotriva vârstnicilor în accepţiunea unor doctrinari ar fi: neglijarea pasivă. adică stabilirea unor compensaţii mai mari la pensiile minime şi micşorarea cuantumului compensaţiilor odată cu majorarea pensiei. Astfel. dar şi eficace. violarea unor drepturi. p. În viziunea altora aceste forme ar fi următoarele: violenţa fizică. drept. În plus. bătrânii fiind persoane care reprezintă o categorie socio-demografică distinctă în populaţia totală prin vârsta înaintată (60 ani şi peste) caracterizată prin modificări morfofiziologice ireversibile ale organismului. În condiţiile actuale. Schemele de asigurare socială şi pensionare pot fi legate de vârstă. Integrarea cetăţeanului vârstnic în societate implică colaborarea multor factori sociali: studiul problematicii vârstnicilor aparţine interdisciplinarităţii: medicină. abuz în ceea ce priveşte medicamentele. neglijarea activă şi abuzul fizic. cât şi pentru cei din mediul urban. suferă din cauza actelor de violenţă intrafamilială. abuzul verbal sau emoţional. oamenii vârstnici militează din ce în ce mai manifest pentru obţinerea unei reale recunoaşteri a intereselor şi nevoilor lor distincte. trebuie elaborat un sistem pentru diferenţierea compensaţiilor la pensii. ştiinţe sociale. Constituind un semnificativ procent al populaţiei din ţările industrializate. abuz cu caracter psihic. pentru bătrânii care mai sunt în stare să lucreze cea mai importantă sursă de existenţă este propria muncă.

prin elaborarea de programe şi politici sociale. indivizii umani cu caracteristici fizice şi psihice diferite. cât şi în deficienţe. în perioada de activitate. Prin urmare.8 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat ) astfel încât să se ţină cont de rata de înlocuire a salariului cu pensia. rezultate ale interacţiunii dintre mediu şi ereditate. s-au propus mai multe măsuri printre care : egalarea vârstei de pensionare a femeilor si bărbaţilor ( modificarea art. Diferenţele individuale pot şi definite atât în capacităţi.6.41 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat). iar femeile – 14 ani). Multă vreme s-a ascuns această problematică a persoanelor cu deficienţe. societatea a reacţionat între două extreme: fie către o eliminare. respectiv a femeilor şi bărbaţilor. pentru care societatea a încercat să creeze şi să dezvolte un sistem de securitate socială. revizuirea metodologiei de calculare a pensiei ( modificarea art. persoanele cu deficienţe purtând asupra lor stigmatul societăţii. societate. precum şi ţinând cont de decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului. reuşesc să acumuleze un stagiu de cotizare mult mai mare decât femeile. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi Societatea umană este alcătuită din toţi membrii. Secolul XX aduce această categorie de persoane în atenţia publicului larg prin dezbateri referitoare la dificultăţile cu care se confruntau. ca o alternativă a Fondului de Asigurări Sociale de stat. atitudinea faţă de aceste persoane s-a mai schimbat. iar femeile 71 de ani. se impune stabilirea unui stagiu de cotizare proporţional vârstei standard de pensionare. vârsta de 60 de ani şi oferindu-le astfel condiţii egale de utilizare a Fondului de Asigurări Sociale. Bărbaţii. care a calificat drept o încălcare a CEDO diferenţierea dreptului la pensie în baza criteriului de sex sau stare civila. Ulterior. bărbaţii beneficiază de pensie în medie 2 ani. 97 . Persoanele cu deficienţe fac parte din categoria persoanelor defavorizate.faptul că durata vieţii în ţară este destul de mică. prin mecanisme şi instrumente juridice care să permită acestora realizarea drepturilor lor. începând cu vârsta de 18 ani pâna la vârsta de pensionare. stabilind pentru ambele categorii. fie către acordarea de drepturi în plus. pentru a exclude discriminările directe pe criterii de vârstă şi sex. 2. care trebuie să constituie cel puţin 45% din salariul mediu pe economie. atitudinea lor variind în funcţie de epocă. poate şi datorită prejudecăţilor. Având în vedere că durata vieţii femeilor în Republica Moldova este mai mare (bărbaţii trăiesc în medie 64 de ani. educaţie. acesta influenţând cuantumul pensiei. propunem puterii politice să legifereze fondurile de pensii private. Faţă de aceste diferenţe/incapacităţi.

după 1989. care este primul instrument internaţional privind drepturile omului care se referă în mod particular la drepturile persoanelor cu disabilităţi. fiind tot mai necesar ca şi alte discipline să abordeze această problematică datorită complexităţii ei şi consecinţelor/implicaţiilor în social. • Declaraţia Drepturilor persoanelor cu disabilităţi din 1975 [42]. Ca urmare a unor reacţii ale unor personalităţi şi organisme internaţionale au apărut multe organizaţii care încercau să sprijine această categorie de persoane şi au apărut o serie de reglementări juridice care creau drepturi de ordin social şi în România. politic. Declaraţia adoptă un model medical care priveşte persoanele cu disabilităţi ca fiind dependente şi având nevoie de tratament şi ajutor. a unei imagini a României de ţară în care această categorie de persoane nu se bucură de drepturi. eliminând orice tentativă de discriminare pe motiv de incapacitate fizică sau psihică. medical. ca urmare a unei infirmităţi (deficienţe) sau a unei incapacităţi. administrativ. că persoanele cu disabilităţi au aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi celelalte fiinţe umane.Cadrul normativ al ONU cu privire la drepturile persoanelor cu disabilităţi include urmatoarele documente: • Declaraţia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu retard mintal [44]. criteriu care este prevăzut în documente cu caracter legislativ. Fenomenul handicapului poate fi abordat din mai multe perspective: din punct de vedere psihologic. dar şi cele ale colectivităţilor. Handicapul poate fi un criteriu de apartenenţă la un grup/categorie de persoane. asupra căreia este necesar să se îndrepte eforturile autorităţilor statului. ceea ce a condus la construirea. care a afirmat. psihologic. ONU a adoptat convenţii specializate privind drepturile omului dedicate altor grupuri. În România. neputând însă face abstracţie de celelalte perspective. însă nu în mod special persoanelor cu disabilităţi. Problema handicapului nu este doar una de natură medicală sau psihologică. din punct de vedere clinic-medical. handicapul reprezintă un dezavantaj pe care îl are o anumită persoană. pentru prima dată în dreptul internaţional. libertăţi şi de nici un fel de îngrijire. economic. Abordările medicale evidenţiază felul cum aceste deficienţe afectează funcţionarea întregului 98 . Definirea termenului a constituit obiectul multor cercetări. În accepţiune psihologică. mai ales în domeniul psihologic şi medical. De la acea dată. Mai întâi este necesar să se înţeleagă că persoanele cu dizabilităţi sunt îndreptăţite să aibă aceleaşi drepturi ca orice alt cetăţean. Lucrarea de faţă se opreşte asupra analizei handicapului din punct de vedere sociologic. în afara graniţei.sociologic. problematica persoanelor cu deficienţe a revenit cu putere mai ales prin intermediul mass-media care transmitea imagini tulburătoare ale celor instituţionalizaţi.

construit. psihice. profesionale. Analizele economice pun handicapul în relaţie cu venitul persoanei. un individ fiind raportat la seturi de criterii socialmente stabilite [93. imagine care face doar să discrediteze.25-26]. întrucât existenţa unei anormalităţi nu duce neaparat la un handicap. conducând la separare de restul societăţii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avut ca preocupare găsirea unei definţii complete şi neprejudiciantă pentru această categorie de persoane. după anii 50 noţiunea pătrunzând în terminologia adiminstrativă şi legislativă. Analizele politice analizează handicapul/invaliditatea din perspectiva intervenţiei statului în contextul programelor sociale dedicate acestei categorii de persoane. motorii sau intelectuale nu avea capacitatea de a acţiona temporar sau permanent asemenea unei persoane „normale”.organism uman. civice). stigmatizat. prin raportare la piaţa muncii. blamat. Persoana handicapată este văzută ca o persoană neputiincioasă (lipsa puterii fizice. căci normalul este valorizat din punct de vedere axiologic. iar anormalul este condamnat. dar foarte real. supuse de multe ori discriminării tocmai pe acest motiv. Wood a formulat propuneri de reconceptualizare. 99 . să aducă un grav prejudiciu acelei persoane.25-26]. Definiţia conduce la sinonimia. datorită unor deficienţe senzoriale. definite care nu pot fi considerate corecte. Poziţia socială a acestor persoane presupune alocarea unor resurse financiare. Termenul de condiţie clinică vizează boala care alterează sau întrerupe procesele fizice sale psihice. fizică sau psihică. Este necesar astfel ca orice definţie dată handicapului să nu fie stigmatizată. Limitarea funcţională a activităţii zilnice vizează incapacitatea sau cel puţin capacitatea redusă de a realiza sarcinile personale sau sociale considerate normale. elaborarea unor programe. Invaliditatea ca poziţie socială a persoanei cu handicap „conferă” dezavantaje acestuia. economice. Handicapul văzut ca pierdere sau anormalitate are în vedere pierderi de natură anatomică. să nu aducă atingere demnităţii umane. la izolare socială. conducând la discriminări. relaţionale. în care „anormalitatea” este definită prin raportare la „normalitate”. p. persoana handicapată era persoana care. Noţiunea de handicap la originea ei a aparţinut limbajului comun [93. Definiţia este una care suportă critici întrucât dihotomia reducţionistă normal-anormal împarte oamenii în două categorii. persoană handicapată-persoană infirmă. P. acceptate ulterior de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. derularea lor astfel încât să se diminueze acest dezavantaj „creat”. Accepţiunea invalidităţii ca deviantă se centrează pe devierea de la normele fizice şi de sănătate acceptate în societate sau pe devierea de la comportamentul unui grup ori de la status-ul social apropiat al unui anumit individ. În accepţie tradiţională. Handicapul pe care îl deţine o persoană marchează întreaga personalitate a acesteia. la plasarea pe un loc secund în plan social. în secolul al XIX sfera ei fiind lărgită. ajungându-se la neglijarea calităţilor şi a potenţialului. p.

ci şi ale sistemului psihic. termenul de handicap este înlocuit cu cel de participare. întruneau la momentul elaborării lor unanimitatea specialiştilor. fiziologice ori psihologice. considerat neutru. colectivităţii. lipsă ori pierdere (rezultând dintr-o deficienţă) a capacităţii de a efectua o activitate în condiţiile considerate ca normale pentru o fiinţă umană. Handicapul este astfel şi un construct social. Modelul individual atribuie problemelor cu care se confruntă persoanele invalide caracterul de consecinţe directe ale deficienţelor lor. a grupului în care trăieşte. Ipoteza implicită acestui model se referă la faptul că odată cu apariţia deficienţei se produc afectări nu numai ale organismului. în urma căreia unii termeni sunt înlocuiţi: termenul de incapacitate este înlocuit cu cel de activitate.înlocuind noţiunea de „handicap. astfel spus devine status dominant. incapacităţi se lovesc de mediul social. neţind seama de experienţele persoanale şi cele situaţionale. Handicapul apare astfel atunci când persoanele cu deficienţe. Definţiile date de O. întrucât.M. localizează cauzele incapacităţii. ca urmare a unei deficienţe sau incapacităţii. ale invalidităţii la nivelul individului. de bariere culturale care le impiedică accesul la o viaţă normală. dar ulterior ele au fost criticate. OSM propune o altă clasificare. dezavantajul unei persoane. organelor sau altor structuri sau funcţii). prin trei termeni: infirmitatea sau deficienţa. anomalie ori dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice. înglobând orice restricţie. „Ajustarea” individului nu va mai fi o preocupare doar a individului singur. ci şi a societăţii. Problema care apare este cea a capacităţii de „ajustare” 100 . incapacitatea sau dizabilitatea. fiind mult prea legate de clasificările medicale. handicapul. care limitează sau împiedică satisfacerea totală sau parţială a sarcinilor considerate ca normale pentru ea (funcţie de vârstă. Fenomenul handicapului poate fi abordat şi din perspectiva modelelor „individual” şi „social”. diminuare. Crearea unor mecanisme prin care să se reducă la minim aceste consecinţe psihice ar putea „ajusta” individul la condiţiile deficienţei cu care se confruntă (prin programe de reabilitare. factori sociali şi culturali). Handicapul este astfel o pierdere sau o limitare a şanselor de a lua parte în mod egal şi fără discriminări la viaţa socială a comunităţii ca toţi ceilalţi membri. Modelul social al handicapului se concentrează nu numai asupra individului precum în cazul modelului individual. insuficient delimitat.S. cuprinzând orice pierdere. prin programe unde individul să înveţe să facă faţă noilor situaţii). mediu social mai larg). descriind perturbări la nivelul organismului (deficite ale membrelor. ci şi asupra mediului social (familie. Handicapurile apar atunci când deficienţele şi incapacităţile se constituie ca predictori negativi ai sistemului statusurilor şi rolurilor sociale aparţinând unui anumit individ. asocierile negative sunt văzute ca restricţii ale activităţii sau ale participării. spun criticii. sex.

independenţa personală faţă de ajutoarele instituţionale. dezinstituţionalizarea. care suferă unele transformări. totalmente antiumane.a comportamentului celor din jur pentru a-i ajuta pe cei cu deficienţe. în scopul evitării unor incomodităţi sociale. Handicapul este resimţit ca un obstacol nu numai datorită deficienţei individuale obiective. care dă posibilitatea alegerii serviciului necesar. Discriminarea la care sunt supuse persoanele cu probleme de sănătate mintală se datorează statutului de victimă al acestora. împiedicându-le accesul la diferitele sisteme ale societăţii. a fost creat cadrul legislativ în vederea asigurării unui sistem real de protecţie a drepturilor persoanelor cu handicap. Deşi actele legislative din Republica Moldova protejează drepturile persoanelor cu disabilităţi psihice şi mintale. modul de acordare a gratuităţii transportului interurban. Handicapul limitează participarea persoanelor de a lua parte la viaţa comunităţii. Aceasta promovează cu prioritate: asigurarea accesului la toate serviciile din comunitate. a Legii nr. introducerea ocupaţiei de asistent personal profesionist. modul de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap. acordarea de sprijin familiei persoanei cu handicap. de a nu-i exclude social pe aceştia. orientarea profesională şi stabilirea capacităţii de muncă. ci mai ales ca efect al raporturilor/relaţiilor sociale. 448/2006. 64% din respondenţi nefiind de acord cu izolarea persoanelor cu disabilităţi psihice sau mintale. de obicei în spitale psihiatrice sau în internate psihoneurologice . la care contribuie lipsa de informare. normele metodologice stabilesc: modalitatea efectivă de acordare a anumitor drepturi şi implementarea măsurilor de protecţie. persoanele cu disabilităţi psihice sau mintale sunt izolate. Această atitudine inumană nu este susţinută de opinia publică. dar şi ca excludere din limitele şi practicile sociale. Odată cu apariţia în România. ca incapacitate determinată. în practică se aplică reguli nescrise. acordarea de facilităţi pentru angajatori. Handicapul reprezintă un obstacol în realizarea personală. lipsa unor organizaţii neguvernamentale care să facă o 101 . prin crearea de servicii alternative. Mai cuprinde şi o serie de prevederi referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le înţeleagă fiecare dintre noi. dezinteresul comunităţii şi al autorităţilor faţă de ele. 9% s-au abţinut să dea un raspuns [26]. Doar 27% din cei chestionaţi au afirmat că există temeiuri pentru izolarea acestor persoane. prin care. de a acţiona fără discriminări. În principal. Impactul handicapului asupra dezvoltării personalităţii umane este imens. de trecere peste prejudecăţi. prin introducerea bugetului personal complementar. de a nu crea opresiune socială.

iraţionale. Studiu de caz: Raportul de monitorizare al Spitalului de Psihiatrie Mocrea. Există situaţii în care. 2. clasei sociale sau religiei. Instituţiile pot acţiona astfel încât să creeze inegalităţi în ceea ce priveşte accederea la anumite poziţii în organizaţie sau în ceea ce priveşte repartizarea recompenselor. cei care realizează selecţia resurselor umane vor alege subiecţi asemănători cu cei care urmează acelaşi tipar în ceea ce priveşte comportamentul. Discriminarea este prezentă la toate nivelurile în ceea ce priveşte locurile de muncă. au realizat un studiu referitor la reacţia angajatorilor în momentul în care albi şi afro-americani se înscriu pentru ocuparea unui loc de muncă pe criterii ce ţin de educaţie. disponibilitate la program prelungit etc. Discriminarea este rezultatul resimţit de toate persoanele care au fost victime ale unei selecţii pe motive nejustificate. În 1990 cercetătorii de la Institutul Urban. seriozitate. în ceea ce priveşte avansările în cadrul structurilor organizaţionale. Concluzia cercetătorilor a fost că albii au mai multe şanse de a obţine un loc de muncă decât un afroamerican [94. criterii care creează unor categorii de persoane anumite dezavantaje încă de la începutul competiţiei sau care nu permit înscrierea în competiţie. şi nu în baza rasei. subiective. etniei. Atâta timp cât aceste standarde stabilite de angajator se aplică tuturor candidaţilor. sărăcia în care trăiesc nu le permite să apeleze la instanţele judecătoreşti pentru a-şi apăra drepturile. dar tot mai des apar precizate calităţile pe care trebuie să le întrunească candidatul pentru a fi selectat: dinamic.schimbare în acest sens [20]. aceste persoane se confruntă cu dificultăţi serioase la angajare. Evaluarea ar trebui să se realizeze pe baza meritelor şi talentului candidaţilor. Talentul şi calităţile sunt relative. angajatorii se referă şi la alte criterii de selecţie care nu au legatură cu pregătirea şi experienţa profesională.1. cel mai evident fiind în domeniul birourilor de consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă. rasei. fiind cel mai subtil şi mai dăunător mod de discriminare. Un angajator poate discrimina pe temeiul vârstei. din România. nu poate fi vorba de un tratament discriminatoriu. Anexa nr. experienţă profesională.221]. Totodată. gender-ului. dar şi pe parcursul desfăşurării activităţii. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană. discriminarea producându-se în etapa de selecţie a resurselor umane. handicapului fizic. Deseori. p. judeţul Arad. modul de existenţă. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă este cel mai des invocată. Angajatorii specifică în ofertele de angajare calificările pe care trebuie să le întrunească candidaţii pentru înscrierea în competiţia pentru obţinerea postului. flexibilitate. 102 .7. sociabilitate. aceste calificări se referă de regulă la experienţa profesională şi la o anumită educaţie formală. etniei.

în mare măsură ocupate de femei. atât minimă. că orice persoană are dreptul la muncă.orientării sexuale. De asemenea. obligă statele părţi “să practice o politică naţională care să urmărească promovarea. precum şi la ocrotirea împotriva şomajului [43]. Trebuie precizat că tratamentul discriminatoriu apare şi ca o consecinţă a invaziei politicului în selecţia de pe piaţa muncii şi a existenţei clientelismului grupal. vânzătoare. ascendenţă naţională sau origine socială a persoanei”. combinată cu aspectul fizic plăcut. Deşi cadrul legislativ şi instituţional din România în domeniul discriminării este printre cele mai avansate pe plan european. secretară. Slujbe precum cele de asistent de vânzări. transformat în extremism. invocând că alegerea s-a făcut pe criterii de competenţă profesională şi nu de vârstă este extrem de rar întâlnită în practica socio-psihologică. cu atât a sporit procentul de femei în aceste ocupaţii. cunoscut fiind gradul mare de inadaptibilitate şi inactivismul acestora. datorită responsabilităţilor legate de familie. la condiţii echitabile şi satisfacătoare de muncă. ofertele de angajare făcând tot mai des trimitere la o limită minimă şi maximă a candidaţilor. femeile depăşesc cu mult numărul bărbaţilor în posturile de la niveluri inferioare în sectorul de extindere al marketingului. experimentarea situaţiilor de angajări în care managerii au tendinţa de a-i favoriza pe cei tineri în promovarea în anumite posturi. A. indiferent de rasă. Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede. la libera alegere a muncii. al industriilor cu amănuntul şi de divertisment. în 103 . sau casieră de magazin sunt. vârsta. cât şi maximă. prin metode adaptate condiţiilor şi uzanţelor naţionale. în articolul 23.şi au devenit mai rutinizate aceste ocupaţii. O condiţie a angajatorilor la angajare este şi statusul marital al candidaţilor. Unii angajatori susţin că pentru unele profesii şi meserii se impune o anumită limită de vârstă. Astfel pentru poziţiile de relaţii publice. adoptată la Geneva la 25 iunie 1985 [32]. sex. convingeri politice. a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei. Giddens observă că cu cât procentul de oameni care deţin posturi de funcţionari şi de secretariat a crescut. este o condiţie absolut necesară. Frecvent întâlnim discriminare pe motiv de vârstă. în special al candidatelor. religie. mergând pe premisa că o angajată cu statutul de femeie căsătorită nu va fi disponibilă la un program prelungit. culoare. persoanele cu dizabilităţi fiind cel mai des victimele unui comportament discriminatoriu. datorită naturii muncii pe care o au de realizat şi recunosc că se feresc să angajeze persoane „mai în vârstă”.

ele se retrăgeau din aceste activităţi. astfel încât femeile de culoare primesc un salariu considerabil mai scăzut decât cel al bărbaţilor de culoare. Forţa de muncă feminină constă în principal din femei tinere necăsătorite. pentru toate clasele erau destul de coborâte.( Tabel nr. În ţările occidentale munca aparţinea în mod predominant sferei masculine. Studiile arată că grupurilor rasiale. sunt victime ale inegalităţii sociale: afro-americanii din America. de regulă cele care nu presupun decizie. 104 . Articolul 43 din Constituţia Republicii Moldova stipulează că „orice persoană are dreptul la muncă. la liberă alegere a muncii. un procent mai mare sunt implicaţi în ocupaţii manuale. mai mult de o treime dintre femeile angajate cu salariu erau servitoare sau slujnice. Discriminarea se localizează şi la acest nivel.S-a constatat că discriminarea este proporţională cu forţa de muncă. Divizunea muncii s-a produs o dată cu separarea atelierului de casă. Chiar şi la 1919. cu cât aceasta este mai mare cu atât discriminarea este mai manifestă. Discriminarea se localizează atât la nivelul selecţiei resurselor. ele ocupând procente mai mici în alte servicii sau în cele manuale specializate decât bărbaţii respectivi . la condiţii echitabile şi satisfacătoare de muncă. al salarizării. şomerii reprezintă un procent mai mare în rândul albilor. ea scăzând atunci când angajatorii trebuie să concureze între ei pentru o forţă de muncă insuficientă. ci şi cu bariere în ceea ce priveşte salarizarea egală pentru muncă egală. Studiile dovedesc cu claritate că grupurile de persoane defavorizate nu numai că sunt discriminate la intrarea în organizaţie şi în avansare. ci şi în ceea ce priveşte veniturile. turcii din Germania sau ţiganii din România. ale căror salarii. pentru care sunt salarizaţi mai slab. aspecte destul de frecvent întalnite pe piaţa muncii din România. dar şi la acela al salarizării. Grupurile etnice şi cele rasiale sunt cel mai adesea victime ale comportamentului discriminatoriu. astfel încât tot mai multe femei alcătuiesc forţa de muncă.7) Discriminarea acestora apare şi în ceea ce priveşte salarizarea. erau deseori trimise de către un patron direct părinţilor lor. În Marea Britanie sunt unele variaţii considerabile în ceea ce priveşte distribuţia ocupaţională a ne-albilor pe piaţa forţei de muncă. statutul marital fiind un impediment în exercitarea unei meserii. neexistând egalitatea veniturilor pentru aceeaşi muncă depusă. în Marea Britanie. România se confruntă nu numai cu bariere referitoare la egalitatea de şanse. Atunci când se căsătoreau. În rândul negrilor. Pe parcursul ultimilor decenii această situaţie s-a schimbat în mod radical. separare produsă de dezvoltarea industriei moderne. până după începutul secolului al XX-lea.servilism. atunci când lucrau în fabrici. Ratele de angajare a femeilor în afara casei. responsabilitate. etnice (şi mai nou celor naţionale) le sunt destinate (la nivel de prejudecată) anumite profesii şi meserii.

cunoscut fiind faptul că femeile tinere vor părăsi locul de muncă. Managerii de resurse umane încă opun rezistenţă la numirea unor femei. între femei şi bărbaţi. datorită îndatoririlor care rezultă din statutul de soţie şi mamă. Totuşi astăzi. În cadrul tuturor grupurilor socio-economice femeile au şanse mai mari de a avea o slujbă cu normă întreagă dacă nu au copii. angajarea femeilor tinere fiind una neproductivă din perspectiva costurilor pentru un angajator. are un impact major asupra participării lor la forţa de muncă remunerată. Cu toate acestea. O altă modalitate de discriminare în domeniul forţei de muncă se înregistrează în ceea ce priveşte salarizarea. nişte prejudecăţi: femeile nu sunt capabile să realizeze activitatea pe care un bărbat ar putea-o desfăşura. mamele au mai multe şanse de a reveni la aceeaşi slujbă. îndeosebi în slujbele mai bine plătite.precum şi la protecţia împotriva şomajului” [29]. un procent destul de crescut de mame care îşi reluau munca primeau preponderent slujbe cu program redus sau aveau slujbe mai slab plătite decât cele pe care le avuseseră anterior. convinşi fiind.. rasiale se află într-o competiţie imperfectă. şi care socotesc că munca cu program redus este o opţiune mult mai acceptabilă. pentru acelaşi patron. aceasta revenind femeilor. legislaţia Republicii Moldova conţine o serie de prevederi care statuează principiul nondiscriminarii. că acestea nu pot presta acel tip de activitate. Femeile sunt angajate disproporţionat doar pe anumite poziţii în cadrul organizaţiei. În ansamblu. dependenţi de ele. Se 105 . cu normă întreagă. La vremea respectivă. preferaţi fiind bărbaţii tineri. Majoritatea lor preferă să fie angajate cu program redus. ambele categorii tinere. Cu referire la angajarea în câmpul muncii. Astfel. Faptul de a avea sau nu copii. bărbaţii nu îşi asumă responsabilitatea principală pentru creşterea copiilor. datorită faptului că vor deveni mame şi vor solicita concediu de maternintate. Discriminarea se bazează pe prejudecată şi stereotipia că femeile nu pot executa la acelaşi nivel cu bărbaţii aceeaşi muncă. decât la începutul anilor 1980. Femeile pot fi victimele unui comportament discriminatoriu al patronului la angajare. femeile tind să-şi reia carierele. statisticile arătând că femeile sunt mai prost salarizate pentru aceeaşi activitate depusă şi că membrii unor grupuri rasiale sunt angajaţi cu salarii mai mici. de aceea este dificil să stabilim care sunt practicile discriminatorii cel mai des întâlnite. mult mai multe femei decât bărbaţi au slujbe cu program redus în comparaţie cu bărbaţii. Se constată astfel un tip de discriminare. atât femeile cât şi indivizii care aparţin unor grupuri etnice. nu cu normă întreagă. La începutul anilor 1990. În Republica Moldova nu există date cu privire la situaţia diverselor grupuri minoritare în domeniile vieţii economice şi sociale si cu privire la efectele discriminării acestora. Angajatorii au la baza selecţiei resurselor umane nişte stereotipuri.

Comunitatea Europeană atrage atenţia asupra fenomenului discriminării în domeniul forţei de muncă pe criteriul naţionalităţii. Aceleaşi atitudini au fost evidenţiate şi atunci când s-a pus problema promovării femeilor. muncitorii proveniţi din ţările est-europene fiind „preferaţi” muncitorilor resortisanţi. în anumite sectoare ale economiei. contractele încheiate în aceste condiţiuni sunt departe de a fi echitabile. p. fie lichidată. Existenţa acestor contradicţii a condus la 106 . poate recalificându-se ulterior pentru alte posturi. sute de mii de lucrători nemaiavând mijloace suficiente pentru supravieţuire. indiferent cât de important este postul în care ar fi ajuns. Unul din factorii majori care afectează carierele femeilor îl reprezintă percepţia masculină. pentru femeile angajate. aceea că. deci a obţinerii unor profituri mai mari [95. Această problematică reluată de Tratatul privind Constituţia Europeană se bucură de o atenţie deosebită. ele erau socotite ca fiind înclinate să îşi întrerupă carierele pentru a avea grijă de copii mici. acceptând să angajeze lucrătorii pentru o retribuţie minimă. deoarece se restrâng locurile de muncă pentru ei. Se ştie însă că majoritatea fabricilor rentabile româneşti a fost fie înstrăinată. dată fiind realitatea Uniunii şi compoziţia ei multinaţională. lucrătorii autohtoni nu agreează creşterea numărului muncitorilor din est. 18] Populaţia din Estul Europei se pronunţă ferm pentru acordarea de şanse egale lucrătorilor din Estul continentului. Marile companii profită de situaţia creată în România şi în alte ţări central şi esteuropene. De regulă. iar mai multe dintre cele care intenţionau să aibă copii în viitor declarau că vor să-şi părăsească postul. munca ocupă locul secund. îngrijirea copilului este considerată mai degrabă o problemă a mamei. Numărul restrâns al femeilor care aveau posturi manageriale înalte nu aveau copii. după naşterea copiilor. Eurobarometrul realizat pe un eşantion de 7514 persoane din statele membre ale UE a pus în evidenţă că 66% dintre europeni nu sunt de acord să existe vreo discriminare în statele Uniunii Europene. potrivit acordului celor două părţi. În domeniul atragerii forţei de muncă din estul Europei se constată existenţa unor mari interese contradictorii: marile companii occidentale acţionează pentru angajarea forţei de muncă din Est. Îndepărtarea barierelor comerciale în cadrul Uniunii Europene a condus la o practică discriminatorie. Voinţa părţilor este cea care se reflectă în clauzele contractului. pe temeiul acordării unor salarii mai mici. Bărbaţii au tendinţa de a domina nivelurile superioare pur şi simplu. aceste posturi se află în domeniul serviciilor.conturează astfel ideea că femeilor le sunt destinate anumite slujbe. din cauza faptului că femeile părăsesc slujba pentru a avea copii. Într-o economie de piaţă lucrătorii prestează serviciile în baza unor contracte de muncă încheiate.

opinii. în care noţiunea de egalitate este strâns legată de ideea de justiţie. religie. pe plan individual. Se observă cu uşurinţă este faptul că o serie de probleme 107 . asupra sistemului de valori proprii fiecărei generaţii. însă insistă să rămână în strainătate datorită evoluţiei dramatice de pe piaţa forţei de muncă din România. dar. vârstă. pot avea consecinţe atât pozitive.extinderea „muncii la negru” cu cele două consecinţe cunoscute: neplata taxelor către stat şi lipsirea de drepturi legal recunoscute pentru cei care sunt angajaţi neoficial. administrative. Unii lucrători având o înaltă calificare în România preferă să se angajeze la munci necalificate în Vestul Europei. educaţie.din toate sferele vieţii (economice. Toate aceste transformări. stare materială. principiul egalităţii a rămas deschis unei multitudini de interpretări. iar în această situaţie tratamentul trebuie să fie de o asemenea natură încât cetăţenii să aibă oportunităţi egale pentru a atinge poziţii egale. origine etnică. limbă. naţionalitate. familial şi social. dacă acestea condiţionează angajarea persoanei într-o activitate economică. iar nu de puţine ori să-şi riste sănătatea şi chiar viaţa. Lipsa mijloacelor de trai. inclusiv de status şi de rol personal. Marea Britanie caută posibilităţi de restricţionare a accesului imigranţilor străini ilegali la protecţie socială. cetăţenie. pentru că nu întotdeauna când este respectat criteriul egalităţii formale este respectat şi cel al egalităţii substanţiale (ca în cazul distincţiei între legalitatea formală şi cea substanţială în care dreptul la distribuţia egală a unor oportunităţi sau resurse ce nu este sinonim cu dreptul de a fi tratat cu acelaşi respect ca oricine altcineva). A fost trasată o distincţie între egalitatea formală şi cea substanţială. infectare cu HIV/SIDA sau pe alte criterii sau semne individuale.). îi determină pe mulţi oameni să îndure umilinţe greu de descris. alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii de unul dintre criteriile: sex. Muncitorii români se supun unor riscuri majore în momentul când aleg să lucreze în străinătate (evenimentele de la Madrid din 11 martie 2004 au dovedit-o). sociale. boală cronică necontagioasă. a doua se referă la conţinutul legilor ce trebuie create în aşa fel încât să nu discrimineze cetăţenii pe motive arbitrare. stare civilă. Concluzii la capitolul II Se poate afirma că încă de la Etica Nicomahica a lui Aristotel. În timp ce prima se referă la aplicarea legii şi tratamentul egal al cetăţenilor ce se află în aceeaşi situaţie. origine socială. Considerăm că schimbările produse în interiorul familiei contemporane – tendinţa spre nuclearizare şi individualizare – au profunde implicaţii asupra relaţiilor dintre vârstnici şi copii. Această distincţie are nu numai importanţă filosofică. cât şi negative. orientare sexuală. ci şi practică. apartenenţă politică. rasă. Considerăm că trebuie pedepsiţi angajatorii – persoane fizice sau juridice . mizeria de acasă. militare etc. convingeri. mai ales absenţa oricărei perpective. stare a sănătăţii. 2.8.

culoarea pielii. în legatură cu care există sentimente defavorabile. că nici o persoană aflată sub jurisdicţia lor nu este. religie şi credinţă este un drept uman ce izvorăşte din demnitatea inerentă persoanei umane. indiferent de originea rasială sau etnică. Statele să se asigure că sistemele lor constituţionale şi legislative garantează în mod adecvat şi eficient libertatea de gândire. să acţioneze în aşa fel încât să prevină astfel de situaţii. În aplicarea principiului tratamentului egal al persoanelor. etnia. ca o prejudecată. în particular. „datorită originii rasiale sau etnice. intoleranţa şi actele de violenţă. În puţine cazuri există mecanisme speciale sau planuri speciale de acţiune şi proiecte care să se ocupe de aceste probleme Libertatea de gândire. ca domenii în care mecanismul instituţional ar trebui să intervină şi să adopte programe de acţiune. traficul de femei în scopul exploatării sexuale sau posibilitatea de acces la funcţii de decizie sunt şi ele incluse. De asemenea statele să se asigure. în puţine cazuri. conştiinţă. Discriminarea rasială este prejudecata faţă de indivizii unei alte rase. nu are trăsături fizice similare celorlalţi. diferită de cea proprie. conştiinţă. în conformitate cu standardele internaţionale ale drepturilor omului. să ia toate măsurile necesare pentru a combate ura. garantat tuturor fără discriminare. prin sistemul educaţional şi prin alte mijloace. Menţionăm că statul trebuie să elaboreze politici şi strategii în vederea promovării. care. prevăzând inclusiv măsuri eficiente care să fie luate în cazurile în care dreptul la libertatea de religie sau credinţă este încălcat. din cauza religiei sau credinţei sale. privată de dreptul la viaţă sau de dreptul la libertate şi siguranţă personală sau supusă torturii sau arestului sau detenţiei arbitrare. a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie similară. termenul de „origine rasială” este folosit în această lucrare pentru a desemna un temei de protecţie împotriva discriminării pe criteriu de „rasă”. intimidare şi coerciţie motivate de intoleranţă religioasă şi să încurajeze. Aceste politici şi strategii trebuie să fie îndreptate spre dezinstituţionalizarea persoanelor cu disabilităţi mintale. o persoană este tratată mai puţin favorabil faţă de cum este.specifice. discriminarea are loc atunci când. Statele. toleranţa şi respectul în probleme ce privesc libertatea de religie sau credinţă. La fel. religie şi credinţă. înţelegerea. conştientizării şi respectării drepturilor persoanelor cu disabilităţi. cum ar fi: rasa. Prejudecăţile pot apărea faţă de membrii oricărei categorii sociale. Discriminarea pe motiv de rasă este o atitudine negativă sau o predispoziţie de a adopta un comportament negativ faţă de un grup sau o persoană. limba. excluderii oricăror forme de discriminare a acestora. De subliniat însă că o persoană poate fi supusă în acelaşi timp discriminării în baza mai multor criterii. este necesară crearea de centre 108 . şi anume problema violenţei asupra femeilor.

va creşte nivelul de informare al persoanelor cu disabilităţi. dar o listă mai lungă de motive de discriminare (religie sau credinţă. Astfel. vor avea încredere în forţele proprii. se vor implica în viaţa comunităţii. 13 din Tratatul de la Amsterdam. o trăsătură importantă a legislaţiei secundare antidiscriminare o constituie creşterea listei domeniilor în care discriminarea este interzisă. orientare sexuală). vârstă. ele îşi vor cunoaşte drepturile. în cadrul cărora persoanele cu disabilităţi să poată beneficia de asistenţă juridică gratuită. tabloul a fost completat cu directive ce interzic discriminarea întemeiată pe rasă şi origine etnică în mai multe domenii şi o directivă care acoperă un scop mai limitat (muncă şi pregătire profesională). Ca rezultat. După adoptarea art.juridice şi de advocacy. 109 . dizabilităţi.

III. ANALIZA CADRULUI INSTITUŢIONAL PRIVIND ELIMINAREA
DISCRIMINĂRII 3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminǎrii Prin instrumente se înţeleg diferitele documente care conţin principii, norme (standarde) privind drepturile omului, inclusiv privind eliminarea discriminării, adoptate de organizaţiile internaţionale, regionale sau statale, cum ar fi: tratate, pacte, convenţii, recomandări, rezoluţii, legi. Termenul de „instrument” se utilizează în practica ONU, Consiliului Europei, UNESCO [2, p.23] Gravele şi repetatele violări ale drepturilor omului în diferite ţări, abuzurile şi inegalităţile frecvente în acest domeniu, ignorarea şi dispreţuirea libertăţilor fundamentale, actele de barbarie comise împotriva fiinţei umane, încălcarea demnităţii şi desconsiderarea personalităţii unor bărbaţi şi femei în diferite zone ale lumii au determinat comunitatea umană să caute şi să promoveze mijloace de protecţie şi garantare a drepturilor omului şi libertăţilor publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Formularea şi proclamarea drepturilor omului şi înscrierea lor în documente de mare importanţă istorică apar abia cu epoca modernă, din perioada luminilor când au fost elaborate declaraţiile britanice, americane şi franceze în acest sens. La baza declaraţiilor drepturilor omului din perioada respectivă au stat lucrările unor gânditori de seamă umanişti din perioada Renaşterii şi, în mod deosebit, a luminilor, reprezentată de J. J. Rousseau cu al său „Contract social” şi Ch. Montesquieu cu lucrarea „Spiritul legilor”. Primele enunţuri juridice asupra drepturilor omului le întâlnim în Anglia în documente precum „Magda Charta Libertatum”, „Petiţia dreptului”, „Habeas Corpus Act,” „Legea drepturilor”. Un pas important pe linia afirmării drepturilor omului îl marchează „Declaraţia de independenţă” a Statelor Unite ale Americii, care asociază eliberarea de sub dominaţia britanică cu o serie de drepturi şi libertaţi ale cetăţeanului, subliniindu-se că „toţi oamenii au fost creaţi egali, că sunt înzestraţi de către creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. Că pentru a garanta aceste drepturi, oamenii au instituit guverne, a căror justă autoritate derivă din consimţământul celor guvernanţi. Că, ori de câte ori o forma de guvernamentare devine o primejdie pentru aceste scopuri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un nou guvern bazat pe acele principii şi organizat în acele forme care-i pot părea mai potrivite pentru a-i garanta siguranţa şi fericirea”. Documentul cu cea mai mare popularitate şi rezonanţă pentru viaţa democratică a popoarelor îl constituie „Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului”, document al revoluţiei burgheze din Franţa, adoptat la 26 august 1789 de catre Adunarea Constituantă, care 110

în articolul 1 statua că „Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi bazate decât pe utilitatea publică"[144]. Acest principiu al egalităţii în drepturi între indivizi, respectiv principiul diferenţierii exclusiv pe baza performanţelor individuale şi a utilităţii publice a fost reiterat şi detailat de mai multe documente juridice internaţionale, şi
inclus în legislaţia majorităţii ţărilor lumii (între care şi România), document ce se constituie ca

o sinteză a ideologiei iluminismului, având ca exemplu „Declaraţia de independenţă” americană. Ea enunţă principiile juridico-politice ale noii orânduiri, fiind concepută ca o declaraţie universal valabilă, bucurându-se de o răspândire foarte largă şi durabilă, statuînd egalitatea oamenilor în faţa legii şi înscriind proprietatea printre drepturile naturale. Declaraţia a marcat un moment deosebit de important pe calea afirmării şi garantării drepturilor fundamentale ale omului [144]. „Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului” proclamă că oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi, că deosebirile sociale nu pot fi bazate decât pe utilitatea publică, stând la baza elaborării şi adoptării tuturor constituţiilor cu caracter democratic din Franţa şi din alte state până în vremurile noastre. Până la al doilea razboi mondial, constituţiile majorităţii statelor democratice conţineau prevederi ample referitoare la drepturile omului. Tragedia milioanelor de victime din timpul celui de al doilea razboi mondial a dezvăluit faptul că acesta s-a dezlănţuit datorită înţelegerii că asigurarea păcii şi, implicit, respectarea drepturilor omului nu mai pot fi considerate şi tratate drept „treburi interne” ale statelor, ele constituind probleme de maximă importanţă ale întregii comunităţi internaţionale. Se impunea cu necesitate elaborarea unor documente juridice care să statueze în plan internaţional problema drepturilor omului. Principiul nediscriminării este întâlnit în acte normative cu vocaţie diferită, atât în documente cu caracter universal, cât şi în documente cu caracter regional şi european, precum şi în legislaţiile naţionale. Declaraţiile şi rezoluţiile reprezintă puncte de vedere politice convergente ale statelor, ce au deschis calea pentru adoptarea unor convenţii internaţionale privind protecţia internaţională a drepturilor omului. Aceste instrumente tratează fie problematica de ansamblu a materiei (ex:”Pactele drepturilor omului”), fie anumite aspecte concrete (ex: drepturile femeii, combaterea genocidului, etc), reafirmă şi dezvoltă normele de drept internaţional existente în această materie. Problema drepturilor omului, a proclamării şi înscrierii lor în declaraţiile oficiale, în legi, inclusiv în constituţiile naţionale, precum şi existenţa unui sistem de garantare a acestor drepturi, constituie elemente ale unei vieţi democratice a popoarelor. În ciuda diversităţii izvoarelor sale, drepturile omului şi libertăţile fundamentale au un caracter de universalitate şi sunt indivizibile, independente şi intim legate între ele. Comunitatea internaţională în ansamblu şi fiecare stat în parte trebuie să trateze 111

drepturile omului în mod global, într-o manieră echitabilă şi echilibrată, pe picior de egalitate, acordându-le aceeaşi importanţă. Întrucât „democraţia şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt interdependente şi se întăresc unele pe altele”, promovarea şi protecţia acestor drepturi şi libertaţi ale omului constituie în prezent o îndatorire prioritară a fiecărui stat. Carta O.N.U., adoptată în scopul creării cadrului juridic necesar pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, afirmă credinţa în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în demnitatea umană, în egalitatea în drepturi, promovând cooperarea internaţională, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Respectarea drepturilor omului se transformă într-un obiectiv al întregii comunităţi internaţionale. Carta fiind documentul (cu forţa juridică a unui tratat internaţional) care a impulsionat apariţia altor documente internaţionale care au ca obiect de reglementare drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Principiul nediscriminării nu apare în mod expres în cuprinsul Cartei, însă el poate fi dedus din sintagma „fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”, principiu care presupune eliminarea diferenţelor de tratament nejustificate obiectiv, întemeiate pe diferenţe fizice, culturale. Carta ONU subliniază obligaţia statelor membre ale ONU de a asigura respectarea acestui principiu, precum şi obligaţia de promovare a drepturilor omului [100, p.17-20]. În Preambul este afirmat principiul „egalităţii în drepturi a bărbaţilor şi femeilor”, deci a nediscriminării pe motive de gender, Carta promovând toleranţa şi eliminând orice restricţie asupra participării femeilor şi bărbaţilor la orice funcţie. Textul Cartei face trimitere nu numai la o egalitate între oameni ci şi la o egalitate între popoare, fiind document al unei organizaţii internaţionale. Capitolul I, art. I al Cartei enunţă „principiul egalităţii în drepturi a popoarelor”, conform căruia este exclusă orice diferenţiere referitoare la statutul economic, politic al vreunui popor, cooperarea internaţională fiind guvernată de respectarea acest pincipiu al egalităţii în drepturi a popoarelor şi de promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor. Organizaţia Naţiunilor Unite fiind întemeiată pe „principiul egalităţii suverane a tuturor popoarelor” (art.2), principiu care stă la baza cooperării economice şi sociale între state (art.55). În cadrul aceluiaşi articol, la punctul c, textul Cartei precizează că Organizaţia Naţiunilor Unite va promova „respectarea universală şi efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie şi „va sprijini înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă 112

sau religie (art.13,b), Adunarea Generală având dreptul de a solicita studii şi de a face recomandări în vederea „facilitării pentru toţi, fără distincţie de rasă, limbă sau religie”[100, p.195-201]. Protecţia juridică a drepturilor omului instituită de Carta ONU este caracterizată de alte două principii: vocaţia universală a drepturilor omului şi indivizibilitatea şi interdependenţa tuturor drepturilor omului [99 , p.130]. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamată şi adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948 reprezintă un intrument juridic cu caracter universal ce are ca obiect de reglementare drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, document care a dobândit cu trecerea anilor o importanţă tot mai mare datorită valorilor pe care le promovează şi le apără, constituind documentul juridic faţă de care se raportează oricare alt instrument juridic. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a avut o însemnătate excepţională pentru elaborarea şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional, înscrie, chiar din primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnitaţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”. Preambulul Declaraţiei conţine un cuprinzător şi important apel la moralitatea politică, adresat întregii umanităţi în care se arată: „considerând că recunoaşterea demnităţii tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”. Declaraţia a fost adoptată în concordanţă cu prevederile cuprinse în preambulul Cartei, articolul I, punctul 3, care se referă în mod expres la „promovarea şi încurajarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie” precum şi cu dispoziţiile articolelor 55,56,62 şi 76 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. În ceea ce priveşte conţinutul său, trebuie subliniat că Declaraţia fundamentează necesitatea ca „drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii”, învederând importanţa unei concepţii comune depre aceste drepturi şi libertăţi pentru realizarea angajamentului universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţilor fundamentale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului înscrie în conţinutul său o serie de principii de cea mai mare însemnătate, ca de pildă, acela că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, că fiecare om se poate prevala de drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici un fel de deosebire de rasă, culoare, sex, limbă sau religie, că oricare fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale, că nimeni nu va 113

dar şi declanşează procese de confirmare a noi drepturi. afirmând importanţa unei concepţii unitare despre drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor. deţinută sau exilată în mod arbitrar. Astfel. Declaraţia recunoaşte drepturile conturate anterior. care au întărit dimensiunea juridică a acestor drepturi. au prioritate 114 . avere. opinie politică sau orice altă opinie. ea proclamă. sex. toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au. nici în virtute. În cele 30 de articole ale Declaraţiei sunt stipulate fundamentând necesitatea ca „drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii”. limbă. de origine naţională sau socială. la protecţia împotriva oricărei discriminări. naştere sau orice alte împrejurări. neavând un caracter obligatoriu. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. Se prevede că fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi obligaţiile proclamate. în articolul I. continuând concepţia acesteia privitoare la respectarea drepturilor omului. sociale şi culturale. fără nici o deosebire. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. În România art. Declaraţia aşează la baza drepturilor şi libertăţilor omului egalitatea în drepturi. Trebuie remarcat. totodată. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este redactată pe baza dispoziţiilor Cartei ONU.20 din Constituţie prevede: (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Declaraţia în cuprinsul ei face referire la două categorii de drepturi: drepturi civile şi politice şi drepturile economice. că nimeni nu poate fi supus la torturi sau tratamente inumane. dar şi la o serie de obligaţii pe care fiecare individ trebuie să le respecte în cadrul unei colectivităţi. de asemenea.putea fi ţinut în sclavie. şi legile interne. la care România este parte. fapt ce relevă că pe teritoriul statelor respective Declaraţia a dobândit nu numai o forţă moral-politică. religie. dreptul la egală protecţie a legii. deşi foarte multe state dau preeminenţă acestui document faţă de dreptul lor intern. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a constituit punctul de plecare al unei vaste acţiuni de elaborare a unor instrumente juridice în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Constituind primul document de mare prestigiu internaţional pe planul protecţiei internaţionale a drepturilor omului după adoptarea Cartei Naţiunilor Unite. că nici o persoană nu poate fi arestată. dar şi o forţă juridică incontestabilă. fără nici o deosebire de rasă. că o serie de state care şiau dobândit independenţa după anul 1960 au afirmat în mod expres în textul constituţiilor lor adeziunea la principiile cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. culoare. că toţi oamenii sunt egali în faţa legii.

printre care amintim pe cel conform căruia toate fiinţele sunt libere şi egale din momentul naşterii. în timp ce alţii. juridic. art. de opinie politică sau de orice altă opinie. de culoare. la promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale indiferent de rasă etnie.7: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi fără nici o deosebire. în special de rasă. de origine naţională sau socială. suveranităţii şi independenţei popoarelor. Ideea egalităţii tuturor oamenilor este reluată în art. neautonome sau supuse unei eliminări oarecare a suveranităţii”. Astfel. gender. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă cel mai important document cu vocaţie universală în domeniul drepturilor omului şi al popoarelor de după Carta Naţiunilor Unite. vârstă. dreptăţii şi păcii în lume. document care a orientat elaborarea instrumentelor juridice ulterioare. dar nu în mod expres. Declaraţia afirmă principiul nediscriminării şi egalităţii în exercitarea acestor drepturi şi libertăţi. mai degrabă pesimişti. fie această ţară sau teritoriu independent. Toţii oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei acţiuni la o asemenea discriminare”. statut social. de limbă. în literatura de specialitate sau exprimat mai multe puncte de vedere. cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. de religie. i-au atribuit 115 . 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului „fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta declaraţie. au dreptul la o egală protecţie. În legătură cu „forţa juridică” a Declaraţiei din 1948. juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine o persoană.1 din Declaraţia Universală a Drepturilor omului precizează că „toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. principiile fundamentale ale libertăţii. la respectarea libertăţii. de avere sau decurgând din orice altă situaţie. Declaraţia consacră un număr de principii de foarte mare însemnătate.reglementările internaţionale. Ele sunt înzestrare cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”. Un alt principiu enunţat de acest document este cel al nediscriminării. în cuprinsul cărora s-au dezvoltat ideile. sub tutelă. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului face parte din domeniul drepturilor omului un domeniu comun al tuturor popoarelor şi persoanelor. Potrivit art. de sex. fără nici o deosebire. economic. fiind dedus per a contrario. unii autori entuziaşti au susţinut ideea obligativităţii generale a acestui document. faţă de care se obligă la respectul demnităţii şi valorii umane. Astfel. „pe lângă aceasta nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic. Acordând o importanţaă deosebită drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

avere. de recomandare adresată statelor. înscrie o serie de drepturi civile şi politice ale omului. egalitatea în drepturi. comerţului cu sclavi şi muncii forţate. precizând că atât femeile cât şi bărbaţii se pot bucura în condiţii de deplină egalitate de aceleaşi drepturi civile şi politice [104. consacrând egalitatea tuturor în faţa legii. de a alege şi de a fi ales. drepturi precum cel la viaţă.2]. fără deosebire. egalitatea în faţa tribunalelor. dreptul de a întemeia o familie. declaraţii comune. comunitare etc.doar o valoare politică. art. printre care dreptul la viaţă. de a avea acces la condiţii generale de egalitate. care au reconfirmat forţa universală a marilor idei cuprinse în acest document. la libertate. libertatea conştiinţei. culoare. origine naţională sau socială. art. interzicerea torturii. prevederile sale de bază fiind consacrate de o practică de peste 40 de ani. interne şi internaţionale. Declaraţia reprezintă Documentul-cadru. gândirii şi religiei. opinie politică sau orice altă opinie. egalitatea în faţa jusţiei [104]. dreptul pe care îl are fiecare om la libertate şi la securitatea persoanei sale. 116 .) ca şi referirile care se fac tot mai frecvent la valoarea juridică a promovării sale. Evoluţiile înregistrate în problemele drepturilor omului pe plan mondial în ultimii ani au mers însă în direcţia recunoaşterii valorii juridice a Declaraţiei. Textul consacră egalitatea în faţă tribunalelor şi curţilor de justiţie. la întruniri paşnice. de numeroase documente.143]. atesta faptul că Declaraţia a devenit în prezent o componentă a Dreptului internaţional cutumiar. dreptul de asociere. Publicat în Buletinul Oficial nr. Pactul consacră egalitatea de gender. limbă. Reafirmarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prin numeroase documente internaţionale (tratate. la securitate personală. respectul vieţii personale şi de familie. principiul nediscriminării trebuind să guverneze luarea măsurilor de restrângere a execiţiului drepturilor şi libertaţi [104. la opinii.3]. sclaviei. dreptul oricărei fiinţe umane de a i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede că: „statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul Pact. dreptul la întrunire paşnică. care consacră drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor la nivel mondial [94. precizând că orice persoană are dreptul la un proces echitabil şi public de către un tribunal competent. p. religie. în special de rasă. dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice. la o familie. la funcţiunile publice din ţara sa. dreptul persoanelor arestate sau deţinute de a fi tratate în mod uman. sex. 146 din 20 noiembrie 1974. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice înscrie o largă gamă de drepturi. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966.

în condiţii de egalitate [104. inclusiv economice şi sociale. culoare. interzicându-se orice îndemn sau orice incitare la discriminare [104. Contrar art. în statele în care există minoritaţi etnice. art. în special pe criterii de rasă. cu sufragiul universal şi egal cu scrutin secret asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor. limbă. de a profesa şi practica propria religie sau de a folosi propria limbă. sex. opinie politică sau orice altă opinie. avere.25]. sex. şi anume egalitatea în faţa legii şi protecţia egală a legii. limbă.independent şi imparţial. origine naţională sau socială. Art. limbă.42]. bucurându-se de prezumţia de nevinovaţie cât timp culpabilitatea nu a fost stabilită în mod legal. culoare. dar şi cere protecţie împotriva „oricărei discriminări”. fără discriminare. în special de rasă. inclusiv împotriva discriminării din partea subiecţilor privaţi. fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. religioase sau lingvistice [104. 26 care prevede că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au. ci se extinde asupra oricărei sfere a vieţii. sau lingvistice cărora li se recunoaşte dreptul de a avea propria cultură.24]. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricarei discriminări. oneste. în cadrul unor alegeri periodice. clauza nu doar interzice discriminarea din partea statului sau a unei alte autorităţi publice. culoare. precum şi dreptul de a fi înregistrat. ci statuează şi dreptul pozitiv la egalitate. clauza respectivă interzice discriminarea nu numai în drepturile protejate de tratat. fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi. articolul putând fi coroborat cu art. Nediscriminarea în prevederile prezentului Pact are în vedere şi conducerea triburilor publice. Pactul stabileşte şi recunoaşte un drept care este conferit unor persoane aparţinând grupurilor minoritare şi care este distinct şi complementar în 117 .20]. stabilit prin lege. religie. religioase.14 din CEDO.25]. opinie politică sau orice altă opinie. Pactul se referă la copii. art. 14 coroborat cu art. origine naţională sau socială. sex. art. născută sau întemeiată pe orice altă împrejurare” [18. Totodată. precum şi dreptul de a alege şi de a fi ales. fie direct. a societăţii şi a statului la măsurile pe care le cere condiţia de minor. naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare. precizând că orice copil. 26 din Pact]. precum am menţionat.p. în cuprinsul Pactului. O dispoziţie importantă a acestui Pact este cea care se referă la minorităţile etnice. avere sau naştere. dreptul la o ocrotire egală din partea legii [104. Pactul impune ca legile naţionale ale ţărilor să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricăror discriminări. Prevederea dată nu se limitează. avere. dreptul de avea acces la funcţiuni publice. de a avea un nume şi de a dobândi o cetăţenie [104. art. are dreptul din partea familiei sale. origine naţională sau socială. la interzicerea discriminării. religie. religie.

Pactul prevede obligaţia statelor de a prezenta rapoarte asupra măsurilor luate pentru a da curs drepturilor recunoscute şi asupra progreselor realizate în exercitarea lor. culoare. sociale şi culturale. a siguranţei şi ordinii publice. interzicerea torturii. consacră o serie de drepturi ale omului. interzicerea închisorii pentru datorii contractuale. Pactul proclamă angajamentul necondiţionat al statelor părţi de a respecta şi de a garanta tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi care ţin de competenţa lor. cf. partea I. dispoziţiilor art. Articolul îi are în vedere pe membrii aparţinând unor colectivităţi. limbă.raport de celelalte drepturi de care acestea se bucură în baza pactului. opinie publică sau orice altă opinie. conştiinţă şi religie. care formează minoritate. sex. dreptul la personalitate juridică. interzicerea sclaviei. între care cele care proclamă dreptul la viaţă. religie. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. culoare. origine naţională sau socială. Se prevede de asemenea că în aplicarea acestui articol nu pot fi făcute derogări de la anumite articole. rapoarte care vor prezenta şi factorii şi dificultăţile care le împiedică să se achite de obligaţiile asumate prin pact. dar numai anumite drepturi. Aceste limitări trebuie stabilite de lege. 4 posibilitatea ca statele să ia măsuri care să deroge de la obligaţiile asumate prin acest document. culturale se face fără deosebire de rasă. principiul neretroactivităţii legii penale. publicat în „Buletinul Oficial al României“. libertatea de gândire. Asemenea măsuri pot fi luate în caz de pericol public (stare excepţională) care ameninţă existenţa naţiunii şi cu condiţia ca o asemenea situaţie să fie proclamată printr-un act oficial. putând fi valorificat în baza prevederilor Protocolului adiţional. 27 România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 118 . stipulând că exercitarea drepturilor economice. Pactul prevede posibilitatea ca statele părţi să limiteze drepturile proclamate. la fel ca oricare altă persoană. drepturile recunoscute de lege. ca măsurile obligatorii să nu fie incompatibile cu alte obligaţii de drept internaţional şi să nu implice o discriminare bazată numai pe rasă. religie sau origine socială. sex. Drepturile conferite de Pact minorităţilor se înscriu în drepturile personale conferite indivizilor în Partea a III-a a Pactului. Pactul prevede în art. sociale. sociale şi culturale adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 A (XXI) a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976. Exerciţiul drepturilor prevăzute de art. dând posibilitatea celor care aparţin unei culturi aparte să se poată bucura de aceasta. drepturi incluse în categoria drepturilor economice. pentru protejarea sănătăţii şi a moralităţii publice sau a drepturilor şi libertăţilor altora. 212. 146 din 20 noiembrie 1974. naştere. religie. ele fiind permise numai dacă sunt necesare pentru asigurarea securităţii naţionale. nr. 27 nu aduce atingere integrităţii teritoriale şi suveranităţii statelor părţi.

de gender sau orientare sexuală.2. copiilor şi adolescenţilor. religie. etc. sex. Dintre alte prevederi ale acestui document se mai pot menţiona: acordarea unei asistenţe cât mai largi familiei. un salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală. Pactul vizează toate categoriile de persoane: copii. adolescenţi. Sunt. îmbunătăţirea tuturor aspectelor igienei mediului şi al igienei industriale. de asemenea. pentru protejarea sănătăţii şi moralităţii publice. dreptul pe care îl are orice persoană în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale economice. motive ce ţin de convingerile religioase. Prin semnarea acestui Pact. a dreptului de a participa la viaţa culturală. la baza lor neputândsă stea motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic. a siguranţei şi a ordinii publice. avere. limbă. limbă. femei. ca şi libertatea cercetării ştiinţifice şi activităţilor creatore. fiind permise pentru situaţii expres prevăzute: asigurarea securităţii naţionale. origine naţională sau socială. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. bărbaţi cărora le sunt înscrise drepturi fără nici un fel de discriminare [105]. origine naţională sau socială. rasial. asigurarea exercitării dreptului la educaţie. sociale şi culturale prevede exercitarea acestor drepturi fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. opinie publică sau orice altă opinie. îndeosebi. dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţiile de muncă juste şi prielnice. naştere sau orice altă împrejurare” (Partea a doua. precum şi o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de existenţă. sex. culoare. încrise prevederi în legătură cu îmbunătăţirea metodelor de producţie. art. scăderea mortalităţii noilor născuţi şi a mortalităţii infantile. Aceste limitări trebuie să fie realizate cu respectarea principiului nediscriminării. dreptul la securitate socială. îmbrăcăminte şi locuinţe suficiente. pct. inclusiv hrană. printre altele. opinie publică sau orice altă opinie.elementul natural şi fundamental al societăţii. de a forma împreună cu alte persoane sindicate.consacrând dreptul fiecărei persoane de a beneficia de tratament egal în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. securitatea socială. religie. o ocrotire specială mamelor.2). care să asigure. politice. naştere sau orice altă împrejurare. El consacră. dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa. limitări care trebuie să fie compatibile cu natura acestor drepturi şi pe principii democratice şi trebuie să fie prevazute de lege. ocrotirea intereselor profesionale. salariul echitabil. „statele părţi în prezentul pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. Pactul lasă statelor părţi posibilitatea de a supune toate drepturile recunoscute unor limitări. o repartiţie echitabilă a resurselor alimentare. Pactul prevede obligaţia pentru statele părţi de a 119 . culoare. avere.

social. precum şi la angajarea în muncă. a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. rolul femeii în familie în creşterea şi educarea copiilor. divorţată. Convenţia consacră principiul egalităţii între femei şi bărbaţi în exercitarea drepturilor economice. culturală din ţara lor. principiul egalităţii între femei şi bărbaţi şi principiul egalităţii între toţi oamenii indiferent de diferenţele date de rasă. să adopte 120 . căsătorită.prezenta periodic rapoarte care să prezinte situaţia referitoare la respectarea. sensul expresiei „discriminare faţă de femei” potrivit căruia discriminarea faţă de femei „vizează orice diferenţiere. la o pregatire profesională. cultural. economic. ca şi egalitatea în exercitarea drepturilor. ştiut fiind faptul că multă vreme au existat diferenţe de percepţie a femeilor cu statutul de necăsătorită. garantarea şi exercitarea drepturilor recunoscute. Convenţia reafirmă principiile Cartei ONU şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. conform dispoziţiiior art. recăsătorită. Convenţia clarifică în art. în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii la viaţa socială. România a ratificat Convenţia la 7 ianuarie 1982. culturale. aceasta fiind un element modern de concepţie. Prin această Convenţie statele părţi se obligă: să condamne discriminarea faţă de femei sub toate formele sale. dorindu-se a fi un instrument juridic eficient în eliminarea tuturor formelor de discriminare pe motiv de gender care împiedică participarea femeilor. Convenţia consacră egalitatea între femei şi bărbaţi în recunoaşterea drepturilor. care are drept efect sau scop să compromită sau să anihileze recunoaşterea. indiferent de starea lor matrimonială. economică. referitoare la drepturile fundamentale ale omului. civil sau în orice alt domeniu”. pe baza egalităţii dintre bărbat şi femeie. la demnitatea umană şi valoarea umană.1. sociale. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea Generală a NaţiuniIor Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. excludere sau restricţie bazată pe sex. exprimând opinia că rolul femeii în procreare nu trebuie să constituie un motiv de discriminare şi că responsabilităţile trebuie împărţite în mod just între femei şi bărbaţi fără vreo discriminare. Prin Convenţie este recunoscută contribuţia femeii la progresul societăţii. importanţa socială a maternităţii.). gender. în domeniul politic. să înscrie în constituţiile lor naţionale principiul egalităţii între femei şi bărbaţi. de mentalitate. la servicii medicale. etnie. Important este faptul că această Convenţie introduce egalitatea de statut între femei. Intrumentul juridic vine în rezolvarea situaţiilor în care femeile sunt victimele unor discriminări care le impiedică să aibă acces la un nivel minim de educaţie. beneficiul şi exercitarea de către femei. ca şi alte texte privitoare la discriminare. indiferent de starea lor matrimonială. civile şi politice. 27(1.

ele se angajează să includă în legislaţie principiul egalităţii depline şi sancţiuni împotriva oricăror discriminări. măsuri speciale care să modifice schemele şi modele de comportament social şi cultural al bărbatului şi femeii. să modifice orice prevedere legală care constituie discriminare faţă de femei) şi alte măsuri corespunzatoare. unde statele părţi se angajează să adopte acele măsuri menite să faciliteze accesul femeilor în aceste domenii. implicate în activităţi profesionale mai puţin calificate şi. condiţii de muncă. Se doreşte prin acest instrument juridic internaţional crearea posibilităţii femeii de a ieşi din spaţiul casnic al familiei în spaţiul public. condamnă discriminările faţă de femei sub orice formă. dar şi dreptul de a fi alese. adoptată de Adunarea Generală la 18 decembrie 1979. în general. remuneraţie. Convenţia aduce în atenţia statelor părţi traficul de femei şi exploatarea prostituării femeii faţă de care se angajează la luarea unor măsuri legislative şi de orice altă formă. În cercetările de specialitate se deosebesc două forme principale de discriminare a femeii în domeniul muncii: discriminare la salarizare. pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor faţă de femeie. educaţia. cînd pentru prestarea unei munci similare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. mai slab remunerate. în spaţiul vieţii sociale. în România acestea sunt. Convenţia recunoaşte femeii dreptul de a lua parte la viaţa publică a ţării: dreptul de a vota la toate alegerile şi referendumurile publice. al 121 . deci. Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. pentru eliminarea discriminărilor în domeniul politic. să adopte măsuri speciale care au drept scop cunoaşterea şi exercitarea drepturilor femeii. pregatire fără vreo discriminare bazată pe gender. cînd femeile au un acces mai limitat la anumite profesii (de regulă. prejudecăţi construite pe ideea de inferioritate a femeii şi superioritate a bărbatului. În acest sens. angajare. dreptul de a reprezenta ţara şi guvernul ţării sale pe plan internaţional (art. statele participante angajându-se să promoveze prin toate mijloacele politicii menite să le elimine.7). mai prestigioase şi mai bine plătite). să instituie o protecţie jurisdicţională a drepturilor femeilor. pregătirea profesională. dreptul de a participa în organizaţii şi asociaţii publice (art. menite să interzică şi să sancţioneze orice discriminare faţă de femei. care să reprime aceste realităţi. unde să i se garanteze şanse egale de participare cu ale bărbatului.măsuri legislative (să abroge.8). În ceea ce priveşte discriminarea femeilor. să ia măsuri pentru a asigura deplina dezvoltare şi promovare a femeilor. alegerea profesiei. Convenţia are în vedere eliminarea discriminării faţă de femei în domenii precum sănătatea. dreptul de a ocupa funcţii publice şi de a exercita funcţii publice. femeile primesc o remunerare diferenţiată şi segregarea profesională.

vieţii publice. compus din 23 de experţi aleşi de statele părţi. dreptul de a fi alese în organisme publice. Tot aici merită a fi menţionate: Convenţia internaţională privind suprimarea şi pedepsirea crimei de apartheid. Le sunt recunoscute o serie de drepturi femeilor. Scopul acestui tratat este de a suprima şi pedepsi apartheidul. pentru asigurarea egalităţii depline în faţă legii. Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 decembrie 1952. reconfirmând ideea deja enunţată în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Convenţia cu privire la drepturile politice ale femeii. limbă şi religie. drept de vot în orice alegeri fără nici o discriminare. precum dreptul la vot. reia o serie de principii ale Cartei ONU cu referire la drepturile politice ale femeii fondate pe principiul egalităţii între femei şi bărbaţi. cât şi exercitarea acestora în deplină egalitate de condiţii. dreptul de a ocupa orice post public şi de a-şi exercita oricare din funcţiile publice stabilite în baza legislaţiei naţionale. în condiţii de egalitate cu bărbaţii. în condiţii de deplină egalitate cu bărbaţii. că vor putea fi. al dreptului la muncă. al educaţiei. dar care îşi îndeplinesc atribuţiile cu titlu individual şi au obligaţia de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor asumate de statele părţi la Convenţie. precum şi exercitarea lor în condiţii de deplină egalitate. la funcţiile publice ale ţării sale. Prin Convenţie statele părţi se angajează să garanteze femeilor aceste drepturi recunoscute de Convenţie. prin reprezentant sau în mod direct. în condiţii de egalitate. în condiţii de egalitate fără nici o discriminare [34]. fără deosebire de rasă. constituite în virtutea legislaţiei naţionale. luând în considerare dispoziţia Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. constituie în baza legislaţiei naţionale. al sănătăţii şi în viaţa economică şi socială. fără nici o discriminare. alese în organismele politice. fie prin intermediul unor reprezentanţi şi de a avea acces. sex. care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 30 noiembrie 1973 şi a intrat în vigoare la 18 iulie 1976. Prin Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost instituit Comitetul pentru lichidarea discriminării faţă de femei. că orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale fie direct. Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid a fost adoptată în vederea asigurării respectării universale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentu toţi. înscrie în mod expres prevederea că femeile vor avea. Convenţia are în vedere atât recunoaşterea unor drepturi civile şi politice pentru femei. principiu enunţat în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. conform căreia toate fiinţele umane se 122 . potrivit căruia orice persoană (femeie sau bărbat) poate lua parte la conducerea treburilor ţării.

arestarea arbitrară sau reţinerea ilegală a membrilor unui grup rasial. Totodată. fără nici o deosebire de rasă. Convenţia stabileşte conţinutul crimei de apartheid ca fiind o crimă împotriva umanităţii rezultată din politicile şi practicile de segregaţie şi discriminare rasială. exproprierea unor grupuri rasiale. Acestea se pot concretiza în acte inumane constând în: refuzul dreptului la viaţă a unui membru care aparţine unui grup rasial. stabilind şi procedura urmăririi. adoptarea de măsuri menite să interzică realizarea căsătoriei între persoane aparţinând unor grupuri rasiale. economică şi culturală. persecutarea organizaţiilor sau persoanelor care se opun crimei de apartheid. impunerea unor condiţii de viaţă menite să aducă atingere unui grup rasial. Convenţia recunoaşte dreptul fiecărui stat de a judeca şi sancţiona faptele de apartheid.nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. judecării şi pedepsirii persoanelor care săvârşesc crime de apartheid. supunerea la munci forţate. Statele părţi se angajează prin această Convenţie să ia toate măsurile pe plan legislativ sau de orice altă natură în vederea împiedicării politicilor segregaţioniste. interzicerea de a lua măsuri menite să interzică membrilor grupurilor rasiale de a participa la viaţa politică. Convenţia incriminează atât comiterea actelor enumerate în cuprinsul ei. favorizarea sau încurajarea săvârşirii crimei de apartheid. comise în scopul insituirii şi menţinerii dominaţiei unui grup rasial asupra oricărui alt grup rasial. privarea membrilor grupurilor rasiale de libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului. intrată în vigoare la 4 ianuarie 1969. însă prin incriminarea unor acte inumane săvârşite ca urmare a apartenenţei la un grup rasial. în conformitate cu legislaţia lor internă şi tratatele internaţionale. indiferent dacă ele au fost săvârşite pe teritoriul lor sau pe teritoiul altui stat. în situaţiile în care nu ar exercita jurisdicţia lor proprie.exploatarea membrilor unui grup rasial. străini sau apatrizi. culoare sau origine naţională [33]. crime care contravin normelor dreptului internaţional. statele părţi se angajează a satisface cererile de extrădare. Consacrând principiul universalităţii justiţiei penale pentru astfel de fapte. sau dacă este vorba de cetăţenii proprii. potrivit prevederilor Convenţiei. libertăţii şi demnitaţii membrilor grupului rasial. creează cadrul juridic protejării persoanelor care pot fi supuse unor fapte şi acte de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale doar pentru că aparţin unui grup rasial. precum şi participarea. întăreşte şi dezvoltă 123 . Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială adoptată prin Rezoluţia 2106 (XX) a Adunării Generale a ONU la 21 decembrie 1965 semnată şi ratificată în martie 1966. grava atingere a integrităţii fizice şi psihice. Convenţia nu consacră în mod expres principiul nediscriminării. socială.

fiind văzută ca un atac de demnitate umană şi la relaţiile 124 . culoare. restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă. dar şi la nivelul relaţiilor dintre popoare. în scopul favorizării bunei înţelegeri între rase în vederea edificării unei comunităţi internaţionale eliberată de orice forme de segregaţie şi de discriminare rasială. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială califică drept „discriminare rasială” orice deosebire. Se consacră. 261 din 13 iulie 1998. Statele-părţi se angajează. România a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. la continuarea politicii menită să elimine discriminarea şi să favorizeze înţelegerea între rase. a oricărei organizaţii care se inspiră din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase. nr. 22. condamnând discriminarea sub toate formele sub care s-ar putea manifesta [23]. să nu recurgă la acte sau practici de discriminare rasială. potrivit prevederilor Convenţiei. iar Republica Moldova a aderat la această Convenţie la 25 februarie 1993. social sau cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice. pentru a asigura dezvoltarea sau protecţia anumitor grupuri rasiale. fără deosebire de rasă. să ia măsuri speciale şi concrete. să interzică discriminarea rasială prin toate mijloacele corespunzătoare. de asemenea. folosirea sau exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniile politic. România şi-a retras rezerva formulată la art. necesitatea prevenirii şi combaterii doctrinelor şi practicilor rasiste. condamnând doctrina superiorităţii bazată pe diferenţa de rasă ca fiind „condamnabilă sub raport moral. prevăzându-se introducerea unor sancţiuni împotriva celor care practică asemenea idei. 92 din 28 iulie 1970. 345. publicat în „Buletinul Oficial al României“. având ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea. culoare. Convenţia afirmă necesitatea eliminării rapide a tuturor formelor de discriminare rasială existentă în vreun teritoriu. partea I. Discriminarea este localizată nu numai la nivelul relaţiilor interumane. injustă şi periculoasă din punct de vedere social” [36]. nr. Statele părţi. 144/1998. Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială condamnă discriminarea rasială şi angajează statele părtţi să promoveze o politică de eliminare a oricărei forme a acesteia şi să asigure fiecărei persoane egalitatea în faţă legii. condamnarea propagandei rasiale. publicata în „Monitorul Oficial al României“. origine naţională sau etnică. ascendenţă sau origine naţională sau etnică. economic.ideile cuprinse în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Omului. se angajează. partea I. prin acest instrument juridic internaţional. inclusiv dacă împrejurările o cer prin măsuri legislative. Prin Legea nr. potrivit prevederilor Convenţiei. excludere. dacă este cazul.

precum şi victimele discriminării (persoane. primirea şi examinarea comunicărilor. judiciar. pentru examinarea de către Comitet. state). economic. restricţie. emanând de la persoane sau grupuri de persoane care pretind a fi victime ale violării. Articolul 2 paragraful 1(d) din Convenţie conţine o obligaţie explicită pentru statul parte de a interzice şi a stopa prin toate mijloacele adecvate. obiectul discriminării (recunoaşterea şi exercitarea unor drepturi). formele de manifestare a discriminării rasiale (excludere. supravegherea internaţională a implementării Convenţiei este desfăşurată de un Comitet. restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă. instituţii. începând de la intrarea în vigoare a Convenţiei. a vreunuia dintre 125 . un raport asupra măsurilor de ordin legislativ. etnice sau naţionale. ca statele părţi să adopte astfel de măsuri pentru a asigura o dezvoltare şi o protecţie adecvată a anumitor grupuri rasiale. în mod public. Comitetul îşi ţine în mod obişnuit reuniunile de două ori pe an la sediul ONU din Geneva. vreunui grup sau organizaţii. indiferent ce motive ar sta la baza comportamentului discriminatoriu. Astfel. culoare. clarificând în art. 1 sensul expresiei „discriminare rasială” ca fiind „orice excludere. potrivit art. ascendenţă sau origine naţională sau etnică. folosinţa sau exercitarea. preferinţă). statele părţi se angajează să prezinte Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Convenţia se opreşte asupra terminologiei. Comitetul privind eliminarea discriminării rasiale a evidenţiat că în privinţa acţiunii afirmative. Potrivit articolului 8 din Convenţie. Sunt clarificate astfel. Comitetul are trei funcţii principale. în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în domeniile politic.prieteneşti între popoare. dar nu cere. În conformitate cu prevederile articolului 9 din Convenţie. grupuri. Convenţia permite. şi un raport la fiecare doi ani sau de fiecare dată când Comitetul o va cere [27]. care are ca scop sau ca efect de a distruge sau compromite recunoaşterea. Fiecare stat parte îşi prezintă raportul iniţial în termen de un an. organizaţii. de către acest stat parte. fiind condamnată ca o încălcare a principiilor Cartei ONU şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. instituţii care aparţin unei rase). dar şi subiecţii discriminării (persoane. şi anume: examinarea situaţiei din statele părţi la Convenţie. Comitetului i se recunoaşte competenţa de a primi şi a examina comunicări ce ţin de jurisdicţia sa. a cărui funţie principală este analiza rapoartelor prezentate de statele-părţi la Convenţie şi înaintarea observaţiilor şi comentariilor sale cu privire la implementarea Convenţiei la nivel naţional.14 din Convenţie. publicarea recomandărilor generale. administrativ sau altele pe care le-au adoptat şi care pun în aplicare dispoziţiile respectivei Convenţii. discriminarea rasială venită din partea persoanelor. inclusiv legislative. cultural şi social sau în oricare alt domeniu al vieţii publice”.

Republica Moldova să recunoască jurisdicţia articolului 14 din Convenţie pe teritoriul său. Comitetul a emis opinii cu privire la doar aproximativ treizeci de comunicări individuale . numărul statelor părţi care au facut o astfel de declaraţie este mai mic în raport cu numarul mare de state părţi la Convenţie. Declaraţia reafirmă importanţa femeii în viaţa economică. Republica Moldova nu a facut o astfel de declaraţie şi persoanele fizice şi juridice ce se află pe teritoriul său nu pot depune astfel de plângeri în faţa Comitetului. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei. culturală a unei ţări.drepturile enunţate în Convenţie. economice care să asigure dezvoltarea şi protecţia egală a grupurilor rasiale. să nu încurajeze şi să nu sprijine astfel de practici. consacrând în mod expres principiul nediscriminării. Pâna la momentul actual. incitarea la ură faţă de anumite rase. să adopte măsuri legislative. etnie. condamnând orice discriminare a femeii ca pe o atingere adusă demnităţii umane. să abroge şi să anuleze orice act normativ care ar avea drept efect crearea discriminării rasiale sau perpetuarea ei. socială. Prin această Declaraţie. în scopul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare. statele care o ratifică sau care aderă la ea. Totuşi. se recomandă ca. precum şi incitarea la comportamente discriminatorii pe motiv de rasă. să modifice. convenţii şi recomandări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a instituţiilor specializate. fixându-şi ca obiectiv interzicerea şi eliminarea practicilor de această natură. să dea posibilitatea constituirii organizaţiilor multirasiale care ar facilita cunoaşterea raselor şi înlăturarea barierelor dintre acestea. în demnitatea şi în valoarea persoanei umane şi egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor. se obligă: să înscrie principiul egalităţii între femei şi bărbaţi în constituţiile naţionale şi să garanteze juridic 126 . Statele se angajează ca prin toate mijloacele ce le stau la dispoziţie la nivel naţional şi local să nu recurgă la practici de discriminare rasială. Prin această Convenţie se incriminează şi propaganda la discriminare. Prin această Convenţie. statele-părţi condamnă segregarea şi apartheidul. pornind de la faptul că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi şi de la faptul că fiecare om se poate prevala de drepturile sale indiferent de gender. Declaraţia completează celelalte rezoluţii. declaraţii. adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 7 noiembrie 1967 prin Rezoluţia 226. fundamental nejustă. difuzarea de idei bazate pe superioritatea unei rase. precum şi rolul ei în familie şi în special în creşterea şi educarea copiilor. Deoarece Comitetul nu primeşte nicio comunicare privind un stat parte care nu a facut o astfel de declaraţie. plecând de la realităţile care dovedeau că asupra femeilor se exercită discriminări ce au ca efect împiedicarea femeilor la participarea lor în viaţa publică. interzicând autorităţilor şi instituţiilor publice să încurajeze şi să incite la discriminarea rasială şi etnică. reconfirmă credinţa în drepturile fundamentale ale omului.

dreptul la pensie. încurajând 127 . toate instituţiile şi organismele la educarea opiniei publice în vederea eliminării prejudecăţilor referitoare la femei. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială din 20 noiembrie 1963 (rezoluţia 1904 (XVIII) a Adunării Generale) afirmă în mod solemn necesitatea de a se elimina rapid toate formele şi toate manifestările de discriminare rasială în toate părţile lumii şi de a asigura înţelegerea demnităţii persoanei umane. etc. economice. dreptul de a beneficia de servicii de sănătate. document apărut ca urmare a unor manifestări de segregare şi separare pe motive de rasă din diferite regiuni ale lumii [38]. localizândo la nivelul relaţiilor interumane cât şi la nivelul relaţiilor dintre popoare. de a dispune de o moşternire datorită legislaţiei privitoare la capacitatea juridică a femeii. să abroge. statele fiind obligate să ia anumite măsuri pentru situaţiile care privesc logodna fetelor impubere prin impunerea unei vârste minime şi prin înregistrarea căsătoriei într-un registru oficial. de sex.respectarea lui. Declaraţia invită toate statele. dreptul la informare. fără deosebire de rasă. precum şi pe cel al egalităţii tuturor fiinţelor umane. stabilindu-şi ca obiectiv fundamental respectul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale. fără nici o discriminare. reprezintă un document internaţional care consideră discriminarea nu numai o încălcare a drepturilor omului. dreptul la alegerea liberă a profesiei şi o ocupaţiei. drepturi precum: dreptul la educaţie. să adopte acele măsuri legislative care să dea femeilor aceleaşi drepturi civile. dreptul la programe de educaţie permanentă. sociale cu ale bărbaţilor. dreptul la o pregătire profesională. la asigurări sociale. la o salarizare echitabilă cu a bărbaţilor pentru muncă cu valoare egală. Declaraţia are în vedere acordarea de drepturi egale tuturor femeilor indiferent de statutul lor marital. să modifice orice act normativ care ar avea ca efect discriminarea femeilor. dreptul la burse şi subvenţii pentru studii. Declaraţia face referire la o serie de drepturi de care femeile nu se bucurau până în momentul adoptării acestei Declaraţii: dreptul de a vota la alegeri şi de a fi alese în organisme publice. să ia măsuri pentru ca opinia publică să-şi schimbe mentalităţile formate pe baza ideii de inferioritate a femeii faţă de bărbat. dreptul la muncă. de limbă sau religie. dreptul de a cere desfacerea unei căsătorii. dreptul de a ocupa posturi şi funcţii publice. politice. de a se căsători prin deplinul lor consimţământ. garantând exercitarea lor în condiţii de egalitate. Declaraţia reafirmă principiile demnităţii umane. dreptul de a dobândi. dreptul de a-şi alege soţul. dar şi un act de natură să pună în pericol relaţiile prieteneşti dintre popoare. adminstrare. la realizarea unui efort concentrat pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei.

indiferent de temeiul pe care aceasta s-ar fundamenta şi reafirmă principiul egalităţii tuturor oamenilor şi cel al nediscriminării în exercitarea drepturilor. precizează că orice formă de discriminare rasială şi. cooperarea între naţiuni. religioase sau lingvistice este un document cu caracter universal în domeniul drepturilor omului ce reprezintă o nouă etapă în afirmarea preocuparilor în acest domeniu complex şi sensibil. prevede chiar în primul său articol că statele vor proteja existenţa şi identitatea minorităţilor „adoptând măsuri 128 . art. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra înlăturării oricăror forme de discriminare rasială întărind şi dezvoltând ideile înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Discriminarea este văzută din triplă perspectivă: ca o ofensă adusă demnităţii umane. ca o violare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale proclamate de Declaraţia Universală a drepturilor omului.activitatea celorlalte instituţii specializate spre adoptarea unor măsuri legislative şi administrative de natură a descuraja orice manifestare discriminatorie. culoare sau origine etnică constituie o jignire a demnităţii umame şi trebuie condamnată ca o nerecunoaştere a principiilor Cartei Naţiunilor Unite. Declaraţia îşi exprimă poziţia faţă de teoria raselor superioare ca fiind falsă din punct de vedere ştiinţific şi o consideră „condamnabilă din punct de vedere moral şi nedreaptă şi periculoasă din punct de vedere social”. Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. pacea şi securitatea internaţională. Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale etnice. În Declaraţie se arată că discriminarea între oameni pe motive de rasă. rezultat al unui îndelungat proces de elaborare. 1 din prezentul act face această triplă prezentare: „Discriminarea între fiinţele umane pentru motive de rasă. dar şi un act de natură să primejduiască relaţiile prieteneşti între popoare. ca un obstacol în calea relaţiilor prieteneşti şi paşnice între naţiuni şi ca un fapt susceptibil să tulbure pacea şi securitatea între popoare. înseamnă nu numai o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. afirmând necesitatea adoptării unor măsuri în domeniul învăţământului. Declaraţia condamnă orice discriminare. ca o încălcare a drepturilor omului şi ca un obstacol în calea cooperării internaţionale. Astfel. politica întemeiată pe prejudecata superiorităţii rasiale sau pe ura de rasă. etnice. educaţiei şi informaţiei în vederea cunoaşterii şi aplicării principiilor enunţate. de culoare sau de origine etnică este o ofensă adusă demnităţii umane şi trebuie condamnată ca o încălcare a principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. religioase şi lingvistice. ca o încălcare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. în special.

129 . acestea având dreptul să se bucure de propria cultură. în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate în Convenţie. Ea prevede obligaţia statelor de a lua măsuri pentru ca minoritaţile să-şi dezvolte cultura. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării Drepturile omului. articolul 14 asigură protecţie împotriva unui tratament diferit.legislative corespunzătoare”. în vederea promovării respectului pentru drepturile prevăzute în Declaraţie. 3. exceptând practicile care ar putea încălca legea naţională sau care sunt contrare standardelor internaţionale. de rasă. tradiţiile şi obiceiurile. se poate concluziona că aceasta nu interizice toate tratamentele diferenţiate. independenţa politică a statelor. În absenţa constatării unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. Declaraţia ONU privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale reafirmă principiul nediscriminării şi tratamentului egal. economică şi politică. o diferenţă de tratament este discriminatorie în sensul art. să participe la viaţa culturală. Caracterul ilicit al unui tratament discriminatoriu se stabileşte în funcţie de justificarea pe care statele o oferă în cauzele deduse judecăţii. a fost nevoie de cincizeci de ani pentru a introduce prevederea cu referire la interzicerea generală a discriminării în CEDO.2. Conform jurisprudenţei Curţii. inclusiv egalitatea suverană. iar nici o dispoziţie a Declaraţiei nu poate fi interpretată ca permiţând activităţi contrare scopurilor şi principiilor Cartei ONU. să-şi practice propria religie. Cu toate acestea.136] Curtea se pronunţă asupra caracterului discriminatoriu bazat pe diverse motive: diferenţe de gender. Această justificare trebuie să fie în viziunea Curţii obiectivă şi rezonabilă. Beneficiul drepturilor stabilite în Declaraţie nu trebuie să afecteze exercitarea de către toate persoanele a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale. limba. socială. Curtea se pronunţă asupra existenţei discriminării. religioase şi lingvistice. cu mare atenţie după o amplă analiză a cauzelor. dacă este aplicat fără scop şi justificare rezonabilă unor persoane aflate în situaţii similare. Documentul se referă la persoanele aparţinând minorităţilor naţionale etnice. Din analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. religioasă. de statut. Comisia şi Curtea apreciind asupra acestui caracter obiectiv şi rezonabil al tratamentului diferenţiat precum şi asupra caracterului proporţionalităţii în luarea unor măsuri concrete de către statul respectiv [69. religia.14 dacă nu are obiectiv şi justificare rezonabilă. p. adică nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil proporţional între scopul urmărit şi mijloacele folosite. ci le sancţionează doar pe cele ilicite. integritatea teritorială. egalitatea şi non-discriminarea sunt elemente-cheie şi preocupări principale ale Consiliului Europei. Curtea reiterează în fiecare hotărâre că.

14 din Convenţie. 130 .1 din Protocolul nr. 10. 9.deciziile fiind rezultatul votului.14 din Convenţie) 2.9 şi 14 din Convenţie. existând şi opinii dizidente care îmbogăţesc jurisprudenţa şi stimulează perfecţionarea instrumentelor şi mecanismelor juridice concepute în vederea respectării principiului egalităţii şi nediscriminării în exercitarea drepturilor şi libertăţilor. 5.14 din Convenţie.1 coroborat cu art.12. Vermiere) şi în Austria (Iuze) şi taţilor naturali.2 din Protocolul nr.1. refuzul de a-i recunoaşte unui transexual statutul de tată al unui copil născut de partenera sa în urma inseminării artificiale( X. afaceri referitoare la câteva aspecte ale legislaţiei lingvistice belgiene.6. Cabales şi Balkali) art.8.9. în Irlanda (Keegan). în Belgia (cazul Marcks. în Olanda (Van Raatle) art. modul de desfăşurare a reprezentanţilor pentru Adunarea Regională Flamandă în Belgia (Mathieu-Mohin şi Clerfayt) art. precum şi realizarea obligaţiilor.6.1 din Protocolul nr.1 4. numele unei perechi căsătorite în Elveţia (Burghartz) art. consecinţele juridice ce decurg din interzicerea divorţului în Irlanda pentru un bărbat căsătorit ce doreşte să divorţeze şi să se căsătorească cu o altă femeie. în materie de educaţie (art.Y şi Z din Marea Britanie) art. Cazurile aflate pe rolul instanţei europene referitoare la interzicerea oricăror discriminări au avut drept obiect : 1. în Olanda (Kroon şi alţii) şi în Marea Britanie (McMichael) art. dreptul de acces la tribunale a unui tată pentru a-şi contesta paternitatea. art. în Danemarca (cazul Rasmussen) (art. ca şi pentru aceasta şi copilul lor (Johson şi alţii) art.8 şi 14 din Convenţie) 3. statutul juridic al mamelor necăsătorite şi al copiilor născuţi în afără căsătoriei.8 coroborat cu art.1 şi 8 şi art.1 din Protocolul nr.3 din Protocolul nr.8 coroborat cu art. ce introduc o diferenţiere în ceea ce priveşte modul de tratare al bărbaţilor şi femeilor (Abdulazis.14 din Convenţie. aplicarea regulamentelor de imigrare în Marea Britanie. 7. decizia cu privire la custodia copiilor.13 şi 14 din Convenţie. 8.14 din Convenţie.1 coroborat cu art. aplicarea unui tratament discriminatoriu bărbaţilor în ceea ce priveşte suma care trebuie să o plătească drept alocaţie familiei. bazată pe religia unuia dintre părinţi. în cadrul unei proceduri de divorţ în Austria (Hoffman) şi obligaţia de a plăti o taxă pentru biserica din Suedia (Darby) art. 6.8 şi 14 din Convenţie.8 şi 14 din Convenţie şi art.

ca efect primordial al celui de-al doilea război mondial”.1. ci şi protecţia lor prin sistemul garanţiilor internaţionale care permit controlul internaţional. Convenţia are drept obiectiv nu numai enunţarea drepturilor. Spre deosebire de Declaraţie. Convenţia se doreşte a fi un răspuns european la problematica drepturilor omului. naţionalitate. Convenţia consacră pe de o parte o serie de drepturi civile şi politice. Convenţia europeană are ca izvor Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (dar şi proiectul Pactului referitor la drepturile civile şi politice.11. să plătească o contribuţie. a libertăţilor.G. nu şi femeilor de a desfăşura muncă de pompier sau. în Germania (Karl Heinz Schimdt) art. ulterior completate cu cele două Pacte Internaţionale ale Naţiunilor Unite din 1996. constituie un instrument juridic fundamental prin care statele care au ratificat-o se obligă la respectarea drepturilor omului indiferent de deosebiri de gender. refuzarea acordării unui cetăţean turc din Austria unui avans pentru pensia lui. Ca document regional-european. 6. Convenţia Europeană ca şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactele Internaţionale consacră principii precum: egalitatea în drepturi şi ca demnitate a tuturor oamenilor. Statele membre ale Consiliului Europei reafirmă ataşamentul faţă de valorile şi principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.C. temelia justiţiei şi păcii în lume. considerând că respectul libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă esenţa oricărui regim politic democratic. intrată în vigoare la Roma în anul 1951. Principiul 131 .14 din Convenţie 12. Convenţia este modificată ulterior prin mai multe protocoale [123] care completează lista drepturilor recunoscute şi garantate. în forma sa din 1949) împreună constituind „primele mari unde de şoc ale cruciadei pentru protecţia drepturilor omului. iar „unul din mijloacele de a atinge acest scop este apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.4 alin. fiind considerată un document de mare însemnătate în demersul către o Europă unită. cu respectarea tradiţiilor politice. Austria) art. dar pe de altă parte stabileşte un sistem pentru garantarea respectării acestora. Convenţia reafirmă unitatea de idealuri a statelor europene care se angajează să recunoască şi să asigure garantarea drepturilor enunţate. obligaţia impusă bărbaţilor. 3d coroborat cu art. etnie. Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. în schimb. principiul nediscriminării. pe motiv că doar cetăţenii austrieci au acest drept (C. În Preambulul Convenţiei se afirmă că „scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mult mai strânsă între membrii săi”. rasă. imprescriptibilitatea libertăţii persoanei.1 din Protocolul nr. etc [37].8 şi 14 din Convenţie coroborat cu art. statut.

apartenenţa la un stat/naţiune sau la o minoritate naţională. opiniile unei persoane. limbă maternă. Principiul egalităţii între oameni. au vizat mai mult persoanele. pentru a se bucura de forţa juridică a acestora. sex.2). În esenţă. Concepţia întemeietorilor Comunităţii Europene s-a întemeiat pe un pragmatism prudent [96. 13 decembrie 2007. naştere sau orice altă situaţie”. religie. consacră principiul egalităţii. rasă. Tratatul instituind Comunitatea Europeană.5A). în nici una dintre dispoziţiile lor. reafirmă principiile Cartei Naţiunilor Unite fixându-şi ca obiectiv fundamental ameliorarea constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă. apartenenţa la o minoritatea naţională. precum şi statutul social. limbă. Textul identifică posibilele motive de discriminare: gender. prin întărirea coeziunii economice şi sociale. Principala caracteristică a Convenţiei este de a enunţa drepturile ale căror titulari sunt persoane individuale. drepturile recunoscute şi garantate de Convenţie sunt în mare măsură drepturi civile şi politice. promovând egalitatea între femei şi bărbaţi (art. Comunitatea urmărind să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei în privinţa drepturilor şi libertăţilor menţionate în cuprinsul Tratatului. 14 interzice discriminarea sub orice formă s-ar manifesta statuînd că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată. Convenţia făcând referire şi la drepturi sociale şi la drepturi cu caracter economic [59. Aceasta contribuie la atingerea obiectivelor promovării progresului economic şi social al unui nivel crescut de ocupare a forţei de muncă. p. În cuprinsul Tratatului se precizează că statele membre îşi propun să stabilească între ele o cooperare intensificată care să nu constituie o discriminare şi nici o piedică în calea schimburilor între statele membre şi să nu provoace nici o distorsiune a condiţiilor de concurenţă dintre acestea (art.11 fost art. avere. pe rasă. 132 . textul impunând eliminarea discriminării în exercitarea acestora şi instituind un control cu caracter judiciar asupra respectării reglementărilor înscrise în Convenţie. Tratatele care au pus bazele Comunităţii Europene nu menţionează în mod explicit.4]. p. Astfel. semnat la Lisabona. în special.nediscriminării apare expres prevazut în textul Convenţiei. care este esenţial pentru funcţionarea societăţilor democratice. de altfel adevărata carte constituţională a Comunităţii Europene. drepturile omului. opinii politice sau orice alte opinii. Aceste tratate.4]. origine naţională sau socială. economic al individului uman. culoare. Egalitatea în faţa legii şi protecţia tuturor persoanelor împotriva discriminării este un drept fundamental. art. şi mai târziu principiul nediscriminării atrage tot mai mult atenţia juriştilor care îl formulează în textul tratatelor Uniunii Europene.

ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă prin implementarea unor politici şi acţiuni ale Comunităţii. 58 fost art. Statele membre ale Comunităţii şi-au propus ca obiectiv un nivel înalt al ocupării forţei de muncă. 54 fost art.40). 73 D). inclusiv principiul egalităţii remuneraţiilor pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală. sub rezerva limitărilor justificate prin motive de ordine publică. Tratatul are în vedere organizarea comună a pieţelor agricole. iar referitor la capitaluri şi plăţi. 48). textul Tratatului precizează ca acesta asigură libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii. între lucrătorii statelor membre. În Partea a III-a intitulată „Politicile Comunităţii”. Totodată Consiliului i se dă posibilitatea de a lua măsuri necesare pentru combaterea oricărei discriminări bazate pe sex. În vederea atingerii obiectivelor prevăzute.6A). Egalitatea de remunerare fără discriminare bazată pe sex implică remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă. pentru acelaşi loc de muncă. în ceea ce priveşte angajarea. referitor la libera circulaţie a bunurilor. precum şi competenţa de a adopta orice reglementare în materia nediscriminării. Comunitatea susţine şi promovează egalitatea dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte oportunităţile de pe piaţa muncii şi de a asigura aplicarea principiului egalităţii remuneraţiilor între bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală. Referitor la libera circulaţie a persoanelor.34 fost art. 133 . cu condiţia ca măsurile luate să nu aducă atingere prevederilor prezentului Tratat.13 fost art. să fie stabilită pe baza aceleaşi unităţi de măsură. religie sau convingeri. remuneraţia acordată pentru o muncă plătită pe unitate de timp să fie aceeaşi. ceea ce implică eliminarea. 39 fost art. precizând că această organizare trebuie să excludă orice discriminare între producătorii sau consumatorii Comunităţii (art. remunerarea şi celelalte condiţii de muncă. în aplicarea prevederilor sale. plătită după rezultat. după consultarea Comitetului Economic şi Social poate adopa măsuri pentru a asigura aplicarea principiului egalităţii şanselor şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul angajării şi al muncii. măsurile pe care le poate lua Consiliul nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată (art. rasă sau origine etnică. a tuturor discriminărilor fondate pe naţionalitate. faţă distincţie de naţionalitate sau reşedinţă (art. vârstă sau orientare sexuală (art. un handicap. 65). Consiliul.Tratatul interzice în mod expres orice discriminare bazată pe naţionalitate. Referitor la servicii. serviciilor şi capitalurilor. Tratatul precizează că restricţia privind libera prestare a serviciilor nu este eliminată. şi care să fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European. securitate publică şi sănătate publică (art. fiecare stat membru aplică aceste restricţii tuturor prestatorilor de servicii prevăzuţi în cuprinsul Tratatului.

F). Politica Comunităţii în domeniul cooperării pentru dezvoltare contribuie la obiectivul general al dezvoltării şi consolidării democraţiei şi statului de drept. precum şi a statului de drept (art. Uniunea respectă identitatea naţională a statelor membre. activitatea comună a statelor membre urmărind şi reprimarea rasismului şi al xenofobiei. care a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. a revizuit Tratatul de la Roma şi a introdus Piaţa Unică Europeană şi Cooperarea Politică Europeană. aşa cum au fost ele garantate de Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi aşa cum rezultă din tradiţiile constituţionale ale statelor membre. 130U). Tratatul privind Uniunea Europeană consacră Uniunea ca o construcţie bazată pe principiul libertăţii. mai ales în ceea ce priveşte protecţia drepturilor fundamentale. 6 fost art. precum şi la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. Tratatul reafirmă principiile Cartei ONU. bazându-se pe drepturile fundamentale. al democraţiei. Actul Unic European. în special libertatea. Şefii de state şi de guverne au convenit să consolideze capacitatea U. reprezentanţilor sexului mai slab reprezentat. al respectului drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Textul Actulului Unic European. Tratatul prevede că unul din obiectivele Uniunii este acela de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie. care acordă Comunităţii puteri sporite să 134 . a fost adoptat în unanimitate la 17 februarie 1986. egalitatea şi justiţia socială (Preambul).E. principii care sunt comune statelor membre. de a acţiona în acest domeniu. Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat de şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene (UE) la 16-17 iulie 1997 şi semnat la 2 octombrie 1997. recunoscute în constituţiile şi legile statelor membre. în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în Carta socială europeană. conţine prevederi în domeniile drepturilor cetăţenilor. Uniunea respectă drepturile fundamentale. A intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi subliniază principiile de organizare şi funcţionarea Uniunii Europene. 177 fost art. toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar. printre care menţionează principiu al nediscriminării.neîmpiedicând vreun stat membru să menţină sau să adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să asigure efectiv deplină egalitate între bărbaţi şi femei. în special principiile democraţiei şi respectarea dreptului şi a drepturilor omului. [1] continuă tratele institutive ale Comunitţăilor Europene în vederea transformării ansamblului relaţiilor dintre state într-o Uniune Europeană. precizând o serie de principii care stau la baza funcţionării construcţiei europene. decise fiind să promoveze împreună democraţia. prin introducerea articolului 13 în Tratatul Comunităţii Europene.

Principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea de măsuri care prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. 13 completează prevederile existente cu scopul de a combate discriminarea bazată pe caracteristici specifice. astfel art. În cadrul art. 119). În Titlul IV intitulat „Viaţa democratică a Uniunii” se consacră principiul egalităţii democratice conform căruia. democraţiei. Carta acorda atenţie şi persoanelor în vârstă.măsuri pentru combaterea excluderii de pe piaţa muncii şi art. libertăţile şi principiile enunţate în Carta Drepturilor Fundamentale care constituie partea a II-a a prezentei Constituţii. Carta consacră egalitatea între bărbaţi şi femei. în toate activităţile sale. I-9 se prevede că Uniunea recunoaşte drepturile. art. de muncă şi de remuneraţie. precum şi faptul că drepturile fundamentale. religie sau convingere.discriminarea pe motiv de naţionalitate/cetăţenie [14]. Uniunea prin Tratatul privind instituirea Consţituţiei Europene promovează progresul ştiinţific şi tehnic. din care s-au dezvoltat valorile universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale omului. Uniunea recunoscând şi respectând drepturile persoanelor vârstnice de a aduce o viaţa demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală. 6). Partea a II-a cuprinde în întregime Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. în particular art. ştiute fiind cazurile de discriminare pe motivul vârstei (art. integrarea socială şi profesială şi participarea la viaţa comunităţii (art. egalitatea între femei şi bărbaţi. 12 (fost art. rasială. combate excluderea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia socială. Pornind de la moştenirea culturală. handicap. Aceştia beneficiază de o atenţie egală din partea instituţiilor. 141 (fost. organelor şi organismelor Uniunii. fac parte din dreptul Uniunii ca principii generale. dar şi persoanelor handicapate. Textul Constituţiei precizează faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile 135 . vârstă sau orientare sexuală. 23 prevede că egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie asigurată în toate domeniile. egalităţii. Tratatul privind instituirea Constituţiei Europene. origine etnică. libertăţii şi statului de drept. garantate prin Convenţia Europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. inclusiv în materie de angajare. cărora le garantează dreptul de a beneficia de măsuri care să le garanteze autonomia.discriminarea pe criteriul de sex. Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi.acţioneze pentru combaterea discriminării bazate pe sex. religioasă şi umanistă a Europei. Art. 137(fost 118A). 26). 25). solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului.

Faptul de a beneficia de aceste drepturi implică responsabilitaţi şi îndatoriri atât de terţi. se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate”. precum şi libertate de stabilire. este necesar ca evidenţiindu-le printr-o cartă să fie întărită protecţia drepturilor fundamentale în spiritul evoluţiei societăţii. Egalitatea între bărbaţi şi femei este ridicată la rang de principiu de drept. egalităţii şi solidaritaţii în vederea realizării unei uniuni tot mai strânsă. În consecinţă. Uniunea Europeană recunoaşte drepturile. II-80. mărfurilor. Uniunea contribuie la păstrarea şi dezvoltarea valorilor consacrate în chiar textul său. de securitate şi de justiţie. din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei. În Titlul III al Constituţiei. Uniunea se sprijină pe principiul statului de drept. religioasă şi lingvistică. inclusiv în materie de angajare. iar în art. vârstă sau orientare sexuală”. libertăţii. II-81 precizează că „este interzisă orice discriminare bazată în special pe motive de sex. Uniunea Europeană respectă diversitatea culturală. muncă şi salarizare. din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea unor măsuri ce prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. naştere. Prezenta reglementare constituţională reafirmă drepturile care rezultă din tradiţiile constituţionale şi din obligţiile internaţionale comune statelor membre. Uniunea îşi propune ca obiectiv promovarea dezvoltării echilibrate şi durabile şi asigurarea liberei circulaţii a persoanelor. 2 se face precizarea că „în domeniul de aplicare a Constituţiei şi fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice. În acest scop. libertăţile şi principiile enunţate în textele documentelor juridice. Constituţia stipulând că „egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile. precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare. origini politice sau orice altă opinie. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate. precum şi din Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. precum şi a identităţii naţionale a statelor membre. rasă. apartenenţă la o minoritate naţională. culoare. serviciilor şi a capitalurilor. Constituţia Europei consacră cu titlu de principiu egalitatea tuturor persoanelor în faţă legii.indivizibile şi universale ale demnităţii umane. avere. a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice. respectând diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei. 136 . intitulat Egalitatea în art. iar pct. handicap.

Textul constituţional comunitar are în vedere posibila discriminare în domeniul derulării relaţiilor comerciale în cadrul Uniunii eventualele interdicţii sau restricţii pe care un stat sau altul al Uniunii le-ar stabili nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre. Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex. Uniunea Europeană. publicată în “Monitorul Oficial” nr. Carta socială europeană revizuită. I-4. 74 din 4 mai 1999. rasă. fiind elaborată prin negocieri şi analize îndelungate în cadrul Consiliului Europei. În ceea ce priveşte. Legile sau legile-cadru europene pot stabili principiile de bază pentru măsurile de încurajare ale Uniunii. 2”. textul Constituţiei consacră ca principiu nediscriminarea în ceea ce priveşte cetăţenia. Uniunea caută să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei. Constituţia consacră dreptul acestora de a circula liber în cadrul Uniunii „orice discriminare pe motiv de naţionalitate. origine etnică.O menţiune aparte se face la vârstnici. Constituţia dă statelor membre posibilitatea luării oricăror măsuri de prevenire şi combatere a discriminării pe motive de sex. între lucrătorii statelor membre. rasă sau origine etnică. a integrării lor sociale şi profesionale şi a participării lor la viaţa comunităţii. alin. în ce priveşte încadrarea în muncă. În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor. Convenţia are valoare juridică. religie sau convingeri. precizând că: „legile sau legile-cadru europene pot reglementa interzicerea discriminărilor pe motiv de naţionalitate. Uniunea are ca obligaţie luarea în considerare a cerinţelor legate de lupta împotriva excluderii sociale şi un înalt nivel al educaţiei. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor vârstnice de a duce o viaţa demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală şi la persoanele cu dizabilităţi. În Titlul IV. intitulat „Nediscriminarea şi cetăţenia”. Consiliului de Ministri. vârstă sau orientare sexuală. remunerarea şi alte condiţii de muncă şi angajare este interzisă. formare profesională şi protecţia sănătăţii. recunoscând importanţa acestei problematici sociale şi respectând dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsurile ce vizează asigurarea autonomiei lor. aşa cum se prevede în art. religie sau convingeri. handicap. România a semnat Carta la 15 mai 1997 şi a ratificat-o la 7 mai 1999 prin Legea nr. handicap. Pentru toate acţiunile prevăzute de textul constituţional comunitar. vârstă sau orientare sexuală. cu respectarea competenţelor. 137 . nu toate propunerile preliminare regăsindu-se în textul final. dreptul lucrătorilor europeni de a circula pe teritoriul Uniunii. În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor la care se referă Constituţia.

Carta reprezintă un document foarte complex. constituind instrumentul european de referinţă în materie de coeziune socială. inclusiv salarizarea. a doua parte conţine un număr de 19 articole. sociale şi culturale pe plan european. juridică şi economică. să asigure ajutoare tehnice. în vederea exercitării efective a acestui drept părţile angajându-se să recunoască acest drept şi să ia măsuri adecvate pentru a asigura şi a promova aplicarea în ceea ce priveşte accesul la angajare. drepturi sindicale. În esenţa sa. amendată şi adusă la zi. în cadrul Consiliului Europei. inclusiv promovarea. 15 din Cartă consacră dreptul la autonomie al persoanelor handicapate la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii. din care fiecare stat parte trebuie să accepte cel puţin 5 (din 7. în funcţie de natura şi originea handicapului. în ceea ce priveşte orientarea şi formarea profesională. 20 din Cartă consacră dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie. să încurajeze patronii să angajeze persoane aparţinând acestei categorii defavorizată. acceptat de statele părţi. astfel încât în total să accepte cel puţin 10 articole sau 45 paragrafe. privind dreptul la muncă. Statele părţi se angajează la respectarea drepturilor pe care Carta le garantează cetăţenilor Europei. Carta socială europeană revizuită[2] tratează drepturile economice. conceput ca bază pentru o aplicare treptată: prima parte enunţă obiectivul acestui docuemnt juridic. precum şi alte prevederi. cu caracter declarativ. fiind denumită „Carta socială a secolului XXI” [138. indicate expres. protecţia împotriva concedierii şi reintegrarea profesională. asistenţa socială şi medicală. prin care statul care o ratifică îşi asumă o serie de obligaţii. Statele părţi trebuie să faciliteze accesul acestor persoane la angajare. să menţină persoanele handicapate angajate. precum şi imigranţii. întrucât cuprinde o parte declarativă (de principii). Art. negocierea colectivă.193 din 4 mai 1999. evoluţia carierei. care afirmă obiectivele politicii sociale ce trebuie urmărite de statelemembre ale Consiliului Europei şi o parte juridică. dreptul familiei la protecţia socială. să favorizeze deplina integrare şi participare la viaţa socială. drepturile muncitorilor imigranţi). Carta Socială Europeană este un text mixt. 4 şi urm]. p. condiţiile de angajare şi de muncă. Carta socială are în vedere şi categorii considerate defavorizate precum vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi. Art. o educaţie. fără discriminare în funcţie de sex. În vederea exercitării dreptului persoanelor vârstnice 138 . servicii specializate şi de însoţire. securitatea socială. Carta socială revizuită regrupează într-un singur text Carta socială din 1961. părţile angajându-se la luarea unor măsuri necesare pentru a furniza persoanelor handicapate o orientare. recalificarea şi readaptarea profesioanală. considerate ca formând nucleul substanţei Convenţiei. o formare profesională.

la angajare. dreptul persoanelor în vârstă la protecţie socială (art.4). prin coroborarea dispoziţiilor Cartei cu cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Statele se angajează să adopte măsuri care să le permită persoanelor în vârstă să ducă o viaţă decentă. cu forţă juridică obligatorie în materia nediscriminării. principii generale regăsite disparat într-o multitudine de convenţii ale acestei organizaţii. origine naţională sau socială. Carta este apreciată pozitiv. Menţiuni speciale faţă de alte documente juridice se referă la lucrătorii cu responsabilităţi familiale cărora le garantează dreptul la egalitate de şanse şi de tratament (art. publicarea lor în Journal Officiel des Communautes Europeennes având doar o valoare documentară. măsuri care să le pună la dispoziţia persoanelor în vârstă servicii de sănătate şi de asistenţă socială (art. dreptul salariaţilor la informare şi la consultare (art. naştere sau orice altă situaţie”. apartenenţa la o minoritate naţională. definite ca acte obligatorii pentru fiecare stat membru destinatar în atingerea scopului pentru care sunt adoptate. Un Protocol adiţional la Carta Socială Europeană cuprinde prevederi referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei (art. 1). Directivele trebuie comunicate fiecărui destinatar. Consacrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament este realizată şi în acte normative ale Uniunii Europene. religie. limba. reunind într-un singur text unic. în realizarea efectivă a acestui drept statele se angajează să adopte acele măsuri concrete care să permită lucrătorilor şanse egale la revenirea în activitatea.83]. E intitulat „Nediscriminarea”. părţile se angajează să adopte măsuri care să promoveze participarea activă a persoanelor vârstnice în societate. sex. nu şi o condiţie de aplicabilitate. Directiva nr. la sistemul de protecţie socială. p. Acesta prevede că „respectarea drepturilor recunoscute în prezenta Cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă. Principiul nediscriminării apare în mod expres consacrat în Partea a V-a în art.la protecţie socială. dar care lasă la atitudinea autoritaţilor naţionale cărora le sunt adresate alegerea formei şi mijloacelor necesare pentru atingerea respectivelor scopuri [103. dreptul de a lua parte la stabilirea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului muncii (art. este o sinteză a dreptului internaţional al muncii elaborat de OIM. opinii politice sau orice alte opinii.2). Sub multiple aspecte. sănătate.3).23). 27).76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 referitoare la punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la 139 . să-şi alegă propriul stil de viaţă şi să ducă o existenţă independentă în mediul lor obişnuit. în esenţa ei. Directivele reprezintă acte ale Uniunii Europene constituie atât din recomandări cât şi din directive. în cooperare cu organizaţii publice sau private.

paragf. are ca obiectiv sau ca efect atingerea demnităţii unei persoane şi îndeosebi de a crea un mediu neintimidant. de formare.2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002. verbal sau nonverbal. modificată prin Directiva nr.muncă. 2. a discriminării indirecte. Actul comunitar se referă şi la condiţiile în care poate fi considerat legitim un tratament diferenţiat. care se referă şi la definirea discriminării directe. accesul la toate tipurile şi la toate nivelurile de orientare profesioanală. ostil. Directiva 97/80/CEE stabileşte cadrul general în ceea ce priveşte sarcina probei în cazul discriminării fondată pe sex. Directiva 76/207 în art. condiţiile de concediere. care nu este. educaţie. 2002/73 defineşte hărţuirea sexuală ca fiind situaţia în care un comportament nedorit cu conotaţie sexuală. paragraful 2 ca fiind situaţia în care o persoană este tratată într-o manieră mai puţin favorabilă datorită sexului sau decât o altă persoană. 2. 2 modificat prin Directiva nr. a unor sancţiuni disuasive şi proporţionale cu prejudiciul suferit de către victima nerespectării principiului egalităţii de tratament. la obligaţia statelor membre de a asigura protecţia jurisdicţională a drepturilor stabilite în directivă. asigurăre socială. precum şi cele de remunerare. servicii de sănătate şi acces la bunuri şi servicii. Directiva 2000/43/CE interzice discriminarea în orice stat membru pe criterii de origine rasială sau etnică în domenii precum angajare.79/7/CEE din 19 februarie se referă la punerea progresistă în aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materia securitaţii sociale. nu a fost şi nu va fi astfel tratată într-o situaţie comparabilă. Art. a hărţuirii şi a hărţuirii sexuale. Textul Directivei precizează 140 . Textul comunitar face deci referire la un tratament diferenţiat şi defavorizat pentru victima discriminării. 3 paragraf 1 al Directivei 76/207. modificat prin Directiva nr. în sectoarele public şi privat. dreptul unor organizaţii juridice interesate de a sesiza instanţele judecătoreşti în cazul încălcării principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei. Discriminarea directă este definită în art. exprimat fizic. la formare şi promovare profesională şi la condiţiile de muncă. 2002/73 stabileşte că aplicarea principiului egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte bazate pe gen. condiţiile de muncă. în numele victimei. la consacrarea dreptului la reintegrare în vechiul loc de muncă sau într-un echivalent după terminarea concediului de maternitate sau de paternitate. instituirea unor organisme naţionale însărcinate cu promovarea principiului egalităţii de tratament. umilitor sau ofensator [ Directiva nr. degradant. Directiva 2000/78/CEE creează cadrul general în favoarea egalităţii de tratament în materie de angajare în muncă-reglementare principală în domeniu. inclusiv criteriile de selecţie şi condiţiile de recrutare. la stabilirea de către statele membre. de perfecţionare.

Recomandarea Comisiei 92/131/CEE se referă la protecţia demnităţii în muncă a femeilor şi bărbaţilor. lingvistică şi religioasă a minorităţilor naţionale va fi protejată. problemele muncitorilor imigranţi. legătura dintre procesul european şi procesele mondiale. Astfel. problematica drepturilor omului. În cadrul direcţiilor şi reorientărilor de viitor. etc. Se afirmă că „identitatea etnică. Carta de la Paris pentru o nouă Europă ierarhizează în mod nou problemele colaborarii europene. organizaţiile nonguvernamentale. cooperarea economică. handicap. culturală. Decizia 2000/750/CE stabileşte un program de acţiune al Comunităţii pentru combaterea discriminării: 2001-2006.că angajarea în muncă şi locul de muncă sunt elemente esenţiale pentru garantarea egalităţii de şanse a tuturor persoanelor. unitatea. În această ordine de idei este semnificativă constatarea că „era de confruntare şi divizare a Europei a luat sfârşit. indicând căi şi direcţii în care trebuie acţionat pentru a face posibil triumful marilor valori europene şi în primul rând al principiului respectării drepturilor omului. problemele Mediului înconjurător. Este demn de semnalat faptul că acest document enunţă de la bun început cadrul fundamental schimbat al desfăşurării actuale a raporturilor dintre statele europene. combatând discriminarea pe criterii de religie sau convingere. Noi declarăm că relaţiile noastre se vor întemeia de acum înainte pe respect şi cooperare”. libertatea europeană. o substanţială analiză a problemelor Europei. totodată.în trecut „coşul trei”. Rezoluţia Consiliului CE 2003/607 (01) din 5 mai 2003 are în vedere egalitatea de şanse pentru elevii şi studenţii cu handicap în domeniul învăţământului şi al formării profesionale. iar Recomandarea Comisiei 86/379/CEE se referă la angajarea în muncă a persoanelor cu handicap. pe primul plan apare dimensiunea umană a relaţiilor dintre state. cultură. Carta de la Paris are meritul de a reconsidera dimensiunile colaborării europene în contextul schimbării raporturilor de forţe. iar Rezoluţia Consiliului CE 2003/607 (02) are în vedere accesul persoanelor cu handicap la infrastructură şi la activitaţile Culturale. democraţia şi statul de drept.trece acum pe primul plan.de a 141 . Marile probleme pe care Carta de la Paris le enunţă sunt: drepturile omului. Carta de la Paris 1990 este un document de o considerabilă importanţă politică şi juridică. urmând apoi securitatea. El efectuează. precizându-se că nu se poate reţine o ordine prioritară a criteriilor pe care se pot întemeia actele de discriminare. iar persoanele aparţinând acestor minorităţi au dreptul de a se exprima liber. vârstă sau orientare sexuală în domeniul angajării şi exercitării profesiei. problemele Mediteranei. acestea fiind în mod egal interzise. În Carta de la Paris apar preocupări noi pentru minorităţile naţionale. prăbuşirii sistemelor totalitare în Europa de răsărit şi trecerii de la economia de piaţă. deşi se reafirmă valoarea celor zece principii ale Actualului final de la Helsinki.

decizia legislativă în sensul promovării respectului faţă de valorile drepturilor omului. Populaţia trebuie să se simtă apărată de instituţiile statului. Gravitatea violărilor drepturilor omului obligă însă la o cunoaştere extinsă la nivelul întregii polulaţii. fiind evidentă. Constituţia României este actul normativ fundamental care statuează supremaţia legii şi care oferă garanţia cea mai puternică în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor [87]. se remarcă amendări succesive a legislaţiei în materia drepturilor civile ale persoanelor. ale legislaţiei penale. să poată fi exercitată prin organele sale cu atribuţii specifice. prin modificarea şi completarea proiectelor de lege trimise Parlamentului. 3. în ceea ce priveşte cadrul juridic existent se remarcă actele şi proiectele de acte normative de natură să asigure independenţa justiţiei. astfel încât să le asigure o mai mare compatibilitate a legislaţiei şi practicii în România cu standardele europene în domeniul discriminării. fără nici o discriminare şi în condiţiile unei depline egalităţi în faţa legii”.multitudinea actelor normative împietează asupra formării unei imagini de ansamblu. profundă. Pentru ca ideea enunţată să se concretizeze. aşa încât forţa coercitivă a statului. dar şi prin schimbarea legislaţiei deja existente. inclusiv cea privind executarea pedepselor privative de libertate. cetăţenii trebuie să cunoască mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor nerespectării dispoziţiilor legale. 142 . cele menite să asigure organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului.prezerva şi dezvolta această identitate. inamovibilitatea judecătorilor. De asemenea. a normelor imperative în domeniu. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării Situaţia drepturilor omului în România a înregistrat în ultimii ani o evoluţie demnă de remarcat atât în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unor noi proiecte de acte normative. unde totuşi progresele nu sunt aşa de însemnate. cât şi în ceea ce priveşte transpunerea practică a dispoziţiilor legale în vigoare. În capitolul privind orientările viitoare ale procesului CSCE este înscrisă şi formularea că „problemele referitoare la minorităţile naţionale pot fi soluţionate în mod satisfăcător numai într-un cadru politic democratic”. Sigur. promovarea Legii pedepsei cu închisoarea contravenţională cu muncă în folosul comunităţii.3. sesizat cu situaţii de natura celor menţionate. coerentă şi corectă a cetăţeanului nedeprins cu abisurile legale. cele care fundamentează răspunderea ministerială şi accesul la informaţie. Deşi s-au remarcat îmbunatăţiri progresive ale cadrului legal. obligate să intervină în situaţii de încălcare a drepturilor sale.

b) principiul neretroactivităţii legilor. ocupând funcţii importante în stat. deci. principiile exercitării şi separaţiei puterilor. Capitolul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale. cu menţiunea că în ceea ce priveşte cetăţenii români aflaţi în strainatate nu beneficiază de anumite categorii de drepturi. egalităţii în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetăţenilor fără nici o discriminare. sunt de remarcat o serie de dispoziţii esenţiale. cu toate consecinţele lor. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor români sunt. supremaţiei Constituţiei. c) egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi autorităţilor publice. în mod practic. Rezultă. În ceea ce priveşte „Dispoziţiile comune” ale Titlului II. d) protecţia. Titlul II cuprinde. aceleaşi.iar pe de altă parte. care dispune că „nimeni nu este mai presus de lege”. g) accesul liber la justiţie pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor. În rândul acestor dispoziţii sunt enunţate: a) universalitatea drepturilor şi libertăţilor. f) relaţia dintre dispozţiile constituţionale şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile omului. să încalce nestingherit prevederile Constituţiei şi ale altor legi. În această privinţă este de remarcat prevederea expresă cuprinsă în articolul 16 alineatul 2. patru capitole. de fapt. regimul străinilor şi apatrizilor. Capitolul III „Îndatoririle fundamentale” şi Capitolul IV „Avocatul poporului”. anumite persoane. inclusiv problemele pe care le ridică extradărea şi expulzarea. înţelegându-se prin aceasta să se pună capăt pentru totdeauna unor practici care au făcut ca în trecut. Aceasta se explică. e) cetăţenia româna. a cetăţenilor români aflaţi în străinătate. de către statul român. ideile fundamentale de organizare politică a statului: principiul puterii suverane a poporului. poate. că egalitatea cetăţenilor rămâne un principiu universal valabil consacrat de Constituţie. la unele prevederi cu caracter general cum ar fi cele privind simbolurile naţionale.În Titlul I al Constituţiei României sunt prevăzute principiile generale. cu alte cuvinte prevederile constituţionale care sunt în egală măsură aplicate tuturor drepturilor. respectiv Capitolul I „Dispoziţii comune”. evident. libertăţilor şi îndatoririlor. definitorii pentru modul în care noua Constituţie concepe interpretarea şi traducerea în viaţă a reglementărilor cu caracter umanitar. limba oficială şi capitala statului. prin situaţia cu totul deosebită pe care o au 143 . pentru anumite categorii de cetăţeni sunt permise anumite excepţii. pluralismului.

Textul constituţional face o singură referire la termenul de discriminare.72 din 5 februarie 2003. au prioritate reglementările internaţionale”. Textul face referire la principiul nediscriminării ca la unul din principiile statului de drept. averea sau originea socială. la care România este parte. 20 din Constituţie. Prin faptul că atât expulzarea cât şi extrădarea se hotărăsc de justiţie. 4 alin. atât în ceea ce priveşte contractele de muncă individuale.480/2003 şi prin Legea nr. care are următorul cuprins: „(1)Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.53/2003 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. cu Pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. ţinând seama de toate elementele concrete şi de argumentele care pledează în favoarea sau împotriva acestor măsuri. sau cetăţenii români care sunt totodată posesori ai unor paşapoarte străine. 2. sunt excluse de la bun început măsurile arbitrare sau discriminatorii.541/2003 reprezintă legea-cadru în materia raporturilor juridice de muncă. alături de principiul universalităţii drepturilor omului. naţionalitatea. luate la nivelul unor autorităţi administrative. 144 . titlul intitulat „Drepturile. În ceea ce priveşte regimul străinilor. Sediul materiei se găseşte în art. modificat ulterior prin Legea nr. se bucură de protecţia generală a persoanelor şi averilor sau bunurilor. apartenenţa politică. p. O prevedere deosebit de importantă se referea la Tratatele internaţionale privind drepturile omului. Egalitatea presupune egalitatea în faţa legii şi egalitatea în faţă autorităţilor publice. Justiţia este cea care va hotărâ şi în caz de expulzare. 104-117]. principiu la a cărui respectare veghează şi textul Constituţiei. care precizează criteriile discriminării. îndatoririle fundamentale” în cadrul căreia este consacrat principiul egalităţii cetăţenilor în faţă legii şi a autoritaţilor publice „fără privilegii şi fără discriminări”.16. cât şi în ceaa ce priveşte contractele de muncă colective [23]. libertăţile. limba. trebuie precizat că potrivit articolului 18 din Constituţie. Constituţia României garantează tuturor cetăţenilor egalitatea de şanse în recunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale [39. sexul. atât cetăţenii străini cât şi apatrizii (persoanele care nu au nici o cetăţenie) care locuiesc în România. etnia. în cadrul art. acestea fiind rasa. 16 trebuie coroborat cu art. şi legile interne. religia. Art. Codul muncii adoptat prin Legea nr. (2)Dacă există neconcordanţa între tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului.cetăţenii români aflaţi în străinătate. care ar putea viza un străin sau un apatriz.

funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii”. Solidarităţii Sociale şi Familiei nu are competenţa de a elimina vreunul din actele normative emise de Parlament. pe când discriminarea indirectă reprezintă acele acte şi fapte întemeiate în mod aparent pe alte criterii.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi [88] garantează oportunitaţi egale pentru bărbaţi şi femei. unul dintre ele fiind acela că Ministerul Muncii. folosirii sau exercitării unui drept prevăzut în legislaţia muncii. situaţie sau responsabilitate familială. precum şi din statutele profesiunilor independente. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat pe motiv de sex. Legea nr. Specialiştii consideră că formularea din lege este deficitară pentru mai multe motive. origine socială. amendarea dispoziţiilor contrare egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din contractele colective de muncă. etnie. handicap. Discriminarea are în vedere în lumina acestui act normativ atât pe salariaţi.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare [104] consacră nediscriminarea ca principiu. secţiunea I denumită „egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie” este consacrat principiul egalităţii de gender în domeniul muncii. În capitolul 2. În Legea nr. vârstă. putându-se manifesta sub diferite forme şi în diferite etape ale.În Titlul I.202/2002 se prevede că Ministerul Muncii. atunci când discriminarea se bazează pe criteriul gender. restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. demnitatea umană. religie. caracteristici genetice.principiul nediscriminării (art. Guvern sau ale altor ministere. opţiune politică. precum şi în ceea ce priveşte eliminarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative contrare egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. apartenenţa sau activitate sindicală este interzisă. orientare sexuală.5) care statuează că „în cadrul relaţiilor de muncă. dar şi pe angajatori. din contractele individuale de muncă.. Legea prezintă statul de drept. rasă. libera dezvoltare a personalităţii umane ca valori supreme pe care statul 145 . În continuare se face distincţie între discriminarea directă şi discriminarea indirectă. dar care produc aceleaşi efecte. din regulamentele de ordine interioară ale unităţilor. capitolul II intitulat „Principii fundamentale” consacră cu titlu de principiu fundamental. Solidarităţii Sociale şi Familiei este autoritatea publică responsabilă cu aplicarea şi controlul reglementărilor din lege în domeniul său de activitate . apartenenţă naţională. democratic şi social. drepturile şi libertăţile cetăţenilor. înscriind toate formele unui comportament discriminatoriu în domeniile vieţii sociale. Ordonanţa Guvernului nr. Discriminarea directă în lumina dispoziţiilor prezentei legi este dată de acte şi fapte care au ca scop sau ca efect neacordarea.

excludere. categorie socială sau la o categorie defavorizată sau datorită convingerilor. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. modificarea sau încetarea contractului individual de muncă. naţionalitate. Sunt propuse pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare instituirea unor acţiuni afirmative sau adoptarea unor măsuri speciale pentru persoane sau grupuri defavorizate. religie. alin. convingeri. condiţionarea alegerii profesiei. condiţii oferite de muncă. dacă respectiva faptă nu intră sub incidenţa legii penale. Legea scoate de sub incidenţa faptelor incriminate acele acţiuni ale persoanelor juridice sau instituţiilor de drept privat care constau în crearea unor condiţii de reală egalitate şi care au în vedere grupuri sau persoane defavorizate. de servicii de educaţie. 1. Secţiunea 1 prezintă drept contravenţii (şi deci sancţionate de lege) condiţionarea participării la o activitate economică. defavorizează sau supune unui tratament injust o persoană. în domeniul muncii. tratament creat de apartenenţa la o rasă. folosinţei sau exercitării. dar care prin efecte creează dezavantaje. social şi cultural sau orice alte domenii ale vieţii publice”. articolul încheindu-se cu precizarea că „toate persoanele fizice şi juridice au obligaţia să respecte acest principiu al nediscriminării”. economic. prin care se garantează accesul fără discriminare la încheierea. Capitolul 2. la formarea. la o etnie. 2 din prezenta lege defineşte discriminarea ca fiind „orice deosebire. limbă. vârstei. naţionalitate. Legea instituie pentru toate aceste manifestări contrare reglementărilor sale sancţiunea contravenţiei. direct sau pasiv. supuse discriminării din partea autorităţilor. 6 din lege se referă la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. restricţie sau preferinţă. numit Dispoziţii speciale cuprinde cinci secţiuni. instituţiilor publice sau private sau a altor instituţii sau organisme private în paralel cu sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în cuprinsul legii. Art. beneficierea de servicii publice. apartenenţa la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are drept scop sau drept efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii. etnie. sex sau orientare sexuală. în condiţii de egalitate. categorie socială. în care sunt prevăzute normele legale referitoare la domenii determinate de activitatea umană. orientării sexuale. pregătire şi perfecţionare profesională).le recunoaşte şi le garantează. În art. în domeniul politic. religie. orientare. 2 este consacrat principiul nediscriminării în corespondenţă cu principiul egalităţii între cetăţeni şi cu excluderea privilegiilor în exercitarea drepturilor. pe bază de rasă. 146 . Se are în vedere eliminarea discriminării în domenii precum încadrarea în muncă (criterii de selecţie şi recrutare. Art. criterii de promovare. suspendarea. Discriminarea poate apărea sub forma unui comportament activ. un grup sau o comunitate.

Principiul nediscriminării trebuie avut în vedere şi atunci când se stabilesc măsuri disciplinare sau se pune în discuţie dreptul unei persoane de a adera la un sindicat sau când se stabilesc condiţiile de muncă. refuzarea accesului unei persoane sau unui grup la serviciile oferite de hoteluri. Astfel. legea interzice restricţionarea accesului unei persoane sau a unui grup de 147 . magazine. sex. sunt considerate contravenţii refuzarea asigurării serviciilor publice administrative şi juridice.perfecţionarea. datorită naţionalităţii. serviciile de sănătate şi alte servicii. Referitor la accesul în locuri publice. de convingerile. de apartenenţa la o categorie socială sau defavorizată. etnic. rasial sau datorită convingerilor. discoteci. vârstă. precum şi orice comportament care are drept scop mutarea ori alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil. teatre. persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în selecţia şi repartizarea candidaţilor. vârstei. bunuri şi facilităţi.2. recomandânduli-se să refuze sprijinirea unor pratici discriminatorii. reconversia şi promovarea profesională. deportarea sau îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la părăsirea domiciliului. folosirea forţei pentru schimbarea compoziţiei etnice. companii de transport. rasial. legiuitorul stabileşte că orice acţiuni constând în ameninţări.4). religios. refuzul de a încheia orice tip de contract. dacă acestea se petrec pe motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic. dreptul la libera alegere a domiciului şi accesul în locurile publice”. rasial sau religios. alin. refuzul de a vinde şi de a închiria un teren sau un imobil cu destinaţie de locuit. pe motive ce ţin de naţionalitate. datorită vârstei. Contravenţie este considerată şi discriminarea în raport cu remuneraţiile pentru munca depusă pe motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic. În secţiunea a IVa intitulată „Libertatea de circulaţie. sexului sau orientării sexuale. cluburi. rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi este considerată contravenţie. Textul legii incriminează şi refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pe motiv că aparţine unui anumit grup religios. precum şi condiţionarea ocupării unui post de apartenenţa la un grup. care au în vedere accesul la serviciile publice şi juridice. de naţionalitate. dacă nu cade sub incidenţa legii penale. Este considerată contravenţie şi determinarea părăsirii domiciliului. Secţiunea a IIa cuprinde alte fapte care sunt considerate de legiuitor contravenţii. sexului sau orientării sexuale. constrângeri. refuzarea accesului unei persoane la serviciile de sănătate publice. restaurante. Prin lege se doreşte ca tuturor persoanelor să li se asigure egalitatea de şansă şi de tratament în perioada de consiliere şi de obţinere a unei calificări şi în perioada de ocupare a unui loc de muncă. exceptând cazurile când se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei unor grupuri defavorizate (situaţie prevazută în art. refuzarea acordării unor drepturi sau facilităţi. refuzul de a acorda un credit bancar.

art. religie. 21). umilitoare sau ofensatoare îndreptat împotriva unei persoane este contravenţie. dacă fapta nu cade sub incidenţa legii penale. 3. sex. precizând ca orice comportament manifestat în public. opinie. Pentru ca principiile afirmate în Constituţie să fie aplicate în practică. rasial. art. origine etnică. rasei. 148 . apartenenţă la un partid politic sau proprietate iar în articolul 16 se afirmă că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. ostile. Secţiunea a V a stabileşte alte contravenţii având în vedere dreptul la demnitate umană. sexului sau religiei [21. Legea stabileşte dreptul persoanei lezate printr-un comportament discriminatoriu de a cere despăgubiri (proporţional cu prejudiciul suferit) şi repunerea în situaţia anterioară actului discriminatoriu. pe motiv de vârstă sau de naţionalitate. fără discriminare pe bază de rasă. Tot cu închisoarea între 6 luni si 5 ani este sancţionată şi infracţiunea de abuz în serviciu împotriva intereselor persoanei. pe motiv de apartenenţă la o categorie socială sau la o categorie defavorizată. religios. Este vorba despre sancţionarea cu până la 5 ani de închisoare a propagandei naţional-şovine sau a incitării la ură rasială sau naţională [21. reprezentanţi ai societăţii civile au propus modificarea Constituţiei. Încă din 1991. atunci când un funcţionar public limitează folosinţa sau beneficiul oricăror drepturi ale unei persoane sau intenţia de a crea o situaţie de inferioritate datorită naţionalităţii. aceste propuneri nu se regăsesc în actuala formă modificată a Constituţiei. este nevoie de dezvoltarea lor în cadrul legislaţiei generale sau speciale. Constituţia României consacră în articolul 4 alineatul 2 garantarea egalităţii de tratament între toti cetăţenii. Contextul legislativ al non-discriminării în România Principiul non-discriminării şi al tratamentului egal este afirmat în legislaţia românească atât în Constituţie. naţionalitate. fără privilegii şi fără discriminare.247]. (art. limbă. degradante.1. de instigare la ură rasială sau naţională şi orice comportament care vizează atingerea demnităţii umane sau crearea unei atmosfere intimidante. dar este dezvoltat şi în acte normative cu valoare de lege sau în acte normative inferioare.317].persoane în locuri publice pe motiv de apartenenţă la un grup etnic. pe motiv de sex sau orientare sexuală.3. în special în privinţa măririi numărului criteriilor de discriminare consacrate de Constituţie. Făcând o scurtă incursiune în legile generale observăm că în Codul penal sunt prevăzute o serie de fapte de discriminare condamnate penal. Cu toate că în cadrul Forumului Constituţional. având caracter de propagandă naţionalist-şovină.

actul de sesizare sau de constatare a faptei. Tot în ceea ce priveşte acţiunea civilă. Atunci când se săvârşesc aceste fapte. se constată de către procuror sau de către instanţă că fapta ar putea constitui contravenţie. Acest lucru face imposibilă sancţionarea penală a persoanelor care fac abuzuri în serviciu împotriva intereselor persoanelor creînd o situaţie de inferioritate unei persoane datorită orientării sexuale. sau datorită faptului că aceasta are o disabilitate. Aşa cum e prevăzut în legea anti-discriminare. În această situaţie. 31/2002 care sancţionează penal diseminarea. În situaţia în care la început se crede că este vorba despre un caz penal. încălcânduse liberul acces la justiţie. este important de ştiut că ea este scutită de taxa judiciară. 30 alin. Deşi în mai multe rânduri. în condiţiile în care nu este vorba despre un caz penal. reprezentanţi ai CNCD au afirmat că procedura în faţa CNCD este o procedură administrativă prealabil obligatorie şi nu se poate merge în fata instanţei civile fără a o parcurge. criteriile pe care se bazează acest comportament sunt mai puţine decât cele prevăzute în Constituţie sau în legislaţia specială antidiscriminare. de pe hotarârea judecatorească. 2 si 3 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. a limbii sau a statutului de necetăţean al persoanei respective. 149 .998-999] şi de restabilire a situaţiei anterioare acesteia. acest lucru ar fi contrar Constituţiei. art. împreună cu o copie de pe rezoluţia. rasiste sau xenofobe. Dispoziţiile Codului penal sunt completate cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. persoana care discriminează pe unul din aceste ultime criterii nu va putea fi sancţionată penal în comparaţie cu funcţionarul public care discriminează pe celelalte criterii prevăzute în Codul penal. Alegerea victimei de a merge în faţa instanţei civile se poate face în termenul general de 3 ani. conform art. vânzarea sau producerea de simboluri fasciste. dar ulterior. competenţa investigării cazurilor aparţine organelor de cercetare penală. se trimite de îndată organului în drept sa constate contravenţia. ordonanţa sau. în urma cercetărilor penale. după caz. Ea se poate face fie concomitent cu sesizarea CNCD sau fără a se merge în faţa CNCD. Prevederile Codului Civil se aplică şi ele în cazurile de discriminare. CNCD este competent să soluţioneze faptele de discriminare. datorită faptului că legea penală nu poate fi interpretată extensiv. Aceleaşi prevederi generale în materie contravenţională dispun că termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea. Articolul 21 din Legea 48/2002 dă posibilitatea victimelor discriminării să aleagă calea procesului civil de recuperare a prejudiciilor produse prin fapta de discriminare [22.Dupǎ cum se poate observa.

aceste organizaţii au calitate procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice. De exemplu. 1 şi 2 ] Cu privire la mijloacele de probă. că a avut în vedere alte motive. pe lângă înscrisuri şi martori. Totodată. că s-au făcut afirmaţii discriminatorii sau că era mai calificată decât persoana care a obţinut postul. Pentru a înţelege ce ar presupune acest concept specific domeniului anti-discriminării este important sa ştim mai întâi ce nu presupune.Un aspect particular al procedurii în cazurile de discriminare este că atât în faţa instanţelor de judecată. cât şi în faţa CNCD. Schimbarea sarcinii probei presupune că atunci când o persoană a adus în faţa instanţei un minimum de probe care arată fapte din care judecatorul poate prezuma că o discriminare a avut loc. Legislaţia românească nu s-a armonizat încă la standardele acquis-ului comunitar în materie de probă a faptelor de discriminare. o persoană care susţine că a fost discriminată la angajare. în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. acest afiş era fotografiat. organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă. adică pot sta în instanţă în nume propriu. iar fotografiile nu erau admise pentru că nu erau acceptate ca mijloace de probă conform procesului civil. la cererea acesteia din urmă [22 art. 22 alin. atunci instanţa este îndreptaţită să decidă că a avut loc o faptă de discriminare. În cazul în care acesta nu are o justificare pentru comportamentul său care să nu însemne discriminare. Schimbarea sarcinii probei nu înseamnă că o persoană afirmă pur şi simplu în faţa instanţei că a fost victima unei fapte de discriminare săvârşite de pârât şi acesta din urmă este obligat să dovedească neproducerea faptei de discriminare. Acest lucru a fost determinat de necesităţile de dovadă apărute din practică – au existat cazuri când pe uşile barurilor se găsea afişul „Interzis rromi”. martorii care îl văzuseră nu doreau să depună mărturie. nu este suficient doar să afirme acest lucru. Această situaţie nu se va mai repeta începând cu luna martie 2004 când a fost modificată legea. general acceptaţi în procesul civil. Ceea ce lipseşte legii române în mod deosebit este noţiunea de schimbare a sarcinii probei. 150 . Legea 27/2004 de modificare a legii antidiscriminare a adaugat la mijloacele de probă admise pentru dovada unei fapte de discriminare. nediscriminatorii. pentru a face alegerea. Cum vor fi administrate aceste probe însă de către instanţă rămâne de văzut în practica judecatorească. şi înregistrările audio şi video. În aceasta situaţie angajatorul va fi obligat să dovedească faptul că nu s-a produs o discriminare. Ea trebuie să aducă dovezi că i s-au pus întrebări discriminatorii. atunci pârâtul este obligat să dovedească faptul că discriminarea nu a avut loc.

legea româna anti-discriminare sancţionează contravenţional. care vor fi dezvoltate pe parcursul lucrării de faţă. în sensul armonizării legislaţiei interne cu cele două directive europene în domeniul anti-discriminării. Această ordonanţă a fost aprobată cu modificări de către Parlament în martie 2004 prin Legea nr. Aceasta a fost aprobată cu modificări de către Parlament în 2002. la servicii de sănătate. Primul act normativ a fost Ordonanţa Guvernului nr. 27/2004. Legea prevede un mecanism greoi [82. 32] de soluţionare a cazurilor de discriminare pe bază de gen sau de încălcare a egalităţii de şanse. În urma modificărilor succesive. 77/2003. justificată de nevoia îndeplinirii obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană. deşi sunt impuse prin acquis-ul comunitar noţiunile legate de schimbarea sarcinii probei. 48/2002. 151 .Pentru că tot suntem în domeniul angajării. dar şi victimizarea. hărţuire. discriminarea în formele: directă. Sindicatele trebuie să desemneze în fiecare unitate reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei la locul de muncă. Lipsesc încă din legea românească. în accesul la educaţie. În ceea ce priveşte legea specială în domeniul anti-discriminării. datele statistice pentru dovada discriminării indirecte. indirectă.victima poate intenta acţiune în instanţă pe dreptul muncii sau pe dreptul administrativ. în faţa CNCD. Interesant este cum ar proceda CNCD dacă va fi pus în faţa unui caz de acest gen. la informaţie şi cultură. legea existentă la această oră este una care întro măsură considerabilă respectă acquis-ul comunitar în domeniu. Lege a suferit o modificare în august 2003 prin Ordonanţa Guvernului nr. se va declara sau nu competent de a-l soluţiona? Există de asemenea o serie de prevederi legale care reglementează domenii particulare privind categorii vulnerabile. extinderea criteriilor de discriminare şi la alte criterii neenumerate expres în lege. Astfel în prezent. art. Daca procedura de mediere eşuează. indirectă. 137/2000 privind combaterea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. disabilitatea – criteriu de discriminare. harţuirea pe baza genului. Cum se coordonează această procedură cu cea generală. aceşti reprezentanţi pot primi plângeri. în relaţiile de muncă. în procesul decizional. am asistat în aceşti ultimi ani la o succesiune de legi. nu este clarificat în nici o lege. În cazul existenţei unui conflict de acest tip. corelarea investigaţiei CNCD cu ancheta penală. este important să amintim şi dispoziţiile legale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi care condamnă discriminarea directă. oferind un cadru legislativ adecvat protecţiei împotriva discriminărilor. cu posibilitatea obţinerii de despăgubiri în instanţa civilă. adaptarea rezonabilă. definirea termenului de mediere. iniţia o procedură de mediere şi cere angajatorului să rezolve situaţia. prin Legea nr.

Este vorba despre Hotărârea de Guvern nr. vederea prevenirii discriminării. p. p. sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare. (2) si art. în subordinea Guvernului. Organul deliberativ în domeniul constatării şi sancţionării faptelor de discriminare al Consiliului Naţional pentru Combatarea Discriminării este Colegiul Director. (2)] prin lege organică şi nu prin hotărâre de guvern. 1514/2002. trebuie înfiinţată conform Constituţiei [30 Art. al internetului. prin decizia Prim-ministrului. pentru asigurarea prevenirii. 115 alin.4] are în vedere atingerea unor obiective majore. modificată în 2002 prin Hotărârea de Guvern nr. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este un organism independent care implementează dispoziţiile legislative privitoare la discriminare [113. astfel: 1.2].Tot cu caracter special de reglementări în domeniul anti-discriminării sunt şi actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei speciale care se ocupă de anti-discriminare în România – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 116 alin. a modificării legislaţiei în domeniul nediscriminării precum şi a practicilor europene în această materie. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării [113. Concentrându-se asupra implementării principiului egalităţii cetăţenilor şi asupra prevenirii şi sancţionării faptelor de discriminare. Prima precizare pe care dorim să o facem cu privire la aceste acte normative este că o instituţie precum CNCD . O scurtă prezentare a instituţiei CNCD din perspectiva actelor normative care o reglementează vom realiza în partea urmatoare. asupra activităţii Consiliului. 152 . − − − încheierea de protocoale de asistenţă şi colaborare cu autorităţile administraţiei publice crearea şi dezvoltarea unui parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile româneşti în informarea permanentă a cetăţenilor. structurate pe trei direcţii de acţiune. promovarea unor acte normative aliniate la standardele europene şi armonizarea legislaţiei în domeniu cu legislaţiile europene. Prevenirea discriminării: − − organizarea şi derularea unor campanii naţionale de conştientizare a populaţiei cu îmbunătăţirea cadrului legislativ intern în materia nediscriminării prin elaborarea şi privire la egalitatea şanselor şi respectarea drepturilor fiecărui individ. prin intermediul publicaţiilor. 1194/2001.organ de specialitate al administraţiei publice centrale (altele decât ministerele).

au dreptul să pretindă despăgubiri. printr-o acţiune discriminatorie. Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitatea procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.Titlul II al Constituţiei României. [101].− dezvoltarea instituţională prin infiinţarea de oficii teritoriale pentru combaterea 2. În funcţie de decizie. În toate cazurile de discriminare. libertăţile şi îndatoririle fundamentale”. Studiu de caz. Analiza petiţiilor şi sesizărilor primite şi sancţionarea contravenţională a persoanelor juridice sau fizice. se pronunţă asupra petiţiilor şi sesizărilor primite. drepturilor omului din alte state. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care.2 Instituţia Avocatul Poporului. încalcă în mod repetat prevederile O. persoanele discriminate. prin hotărâri privind faptele de discriminare supuse analizei. în urma verificării efectuate în teren de către personalul de specialitate al Consiliului. Sancţionarea actelor de discriminare: discriminării. care se referă la “Drepturile.Cooperarea internaţională − − − crearea şi dezvoltarea de relaţii bilaterale cu organizaţii similare din spaţiul crearea şi dezvoltarea de relaţii multilaterale cu organizaţii interguvernamentale cu crearea şi dezvoltarea unei colaborari cu organizaţii neguvernamentale din domeniul Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Colegiul stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale ce urmează a fi aplicate persoanei. 153 euroatlantic. 137/2000. având prerogativa să exercite un control asupra actelor de guvernământ . de către autorităţile emitente. Ombudsman-ul a fost introdusă în Constituţia României după modelul ţărilor scandinave şi al altor state în care există un organ independent. Sancţiunea contravenţioanală aplicată poate fi contestată conform procedurii din dreptul comun în materia contravenţiilor. instanţa poate dispune retragerea. 3. a organelor administraţiei publice care au săvârşit fapte de discriminare. deci cauzează un prejudiciu redus. fizice sau juridice. La cerere. Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. Anexa nr. activitate în domeniul nediscriminării. potrivit dreptului comun. . proporţional cu prejudiciul suferit. cauzează un prejudiciu semnificativ sau care. precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. în exercitarea rolului său de organ deliberativ. care a săvârşit fapta de discriminare.G.

Textul prevede obligaţia prezentării de către Avocatul Poporului a unor rapoarte către Parlament. care au ridicat problema oportunităţii înscrierii în Constituţie a unei asemenea instituţii ce nu avea precedent în tradiţia constituţională română. expresia „autorităţilor publice” nu este. Exercitarea atribuţiilor Avocatului Poporului este reglementată de Constituţie. ale cărei acte este chemat să le controleze. anual sau la cerea acestuia.În ţara noastră. Raporturile dintre Avocatul Poporului şi Parlament sunt definite de art. suficient de clară [101]. deocarece nu sunt prevăzute sancţiuni pentru refuzul de a se acorda sprijinul solicitat de Avocatul Poporului. însă. pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. prevederea menţionată mai sus îi conferă o independenţă. Pe de altă parte. Această prevedere este de natură a înlătura orice dubii sau suspiciuni cu privire la obiectivitatea acestui înalt demnitar şi a moralităţii sale. Dispoziţia este însă nesatisfăcătoare. Pe de altă parte. Rapoartele pot cuprinde recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură. sau pot produce acte incomplete. Întrucât activitatea acestuia vizează în mod inevitabil anumite acte sau activităţi prin care drepturile cetăţenilor au fost prejudiciate. Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. se poate admite că unele organe. Numirea şi rolul Avocatului Poporului sunt regementate de art. pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. de a da răspuns solicitărilor Avocatului Poporului. Textul acestui articol prevede că Avocatul Poporului îşi va exercita atribuţiile atât din oficiu. unde prevederile legale cu privire la contenciosul administrativ fuseseră considerate suficiente pentru a permite cetăţenilor să declanşeze o procedură având ca scop anularea actelor administative ilegale. în mod deliberat vor căuta să întârzie producerea dovezilor. din dorinţa de a-şi apăra propria poziţie. 154 . 58 din legea fundamentală: Avocatul Poporului este numit de Senat. 59 din Constituţia României. că Avocatul Poporului nu dispune de iniţiativă legislativă. Este de remarcat. ceea ce ridică valoarea constatărilor Avocatului Poporului la un nivel mai general. pe o durată de 5 ani. de aceea ca textul să fi fost mai tranşant. în special faţă de organele executive şi de administraţia de stat. Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. nici ea. cât şi la cererea persoanelor lezate. Cel de al doilea alineat al articolului citat înscrie obligaţia generală a autorităţilor publice să asigure Avocatului Poporului tot sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. în sensul instituirii unei obligativităţi generale pentru toate organele statului. Ar fi de preferabil. introducerea instituţiei Avocatul Poporului a suscitat vii discuţii în rândul specialiştilor.

Avocatul Poporului primeşte şi repartizează cereri privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice. solicitând autorităţilor sau funcţionarilor adminstraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. ministrul justiţiei va informa neîntârziat pe Preşedintele Senatului asupra reţinerii sau arestării. urmăreşte rezolvarea lor. precum şi imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile. atât Avocatul Poporului cât şi adjuncţii săi nu pot fi reţinuţi. Legea mai precizează că în exercitarea atribuţiilor sale Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice. arestaţi sau trimişi în judecată penală sau contravenţională. Pe durata exercitării mandatului. În ceea ce priveşte incompatibilităţile. incompatibilitatea cu alte funcţii publice sau private. posibilitatea revocării din funcţie a Avocatului Poporului. În esenţă. incompatibilităţile prevăzute sunt în egală măsură aplicabile personalului care îndeplineşte funcţii de execuţie de specialitate. În cazul infracţiunilor flagrante intenţionate. el poate primi 155 . Legea mai prevede.Pentru traducerea în viaţă a prevederilor constituţionale legate de introducerea instituţiei Avocatul Poporului a fost adoptată Legea privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.dezvoltând dispoziţiile constituţionale. Dezvoltând prevderile constituţionale. constatată prin examen medical de specialitate. legea prevede că instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. Senatul putând încuviinţa arestarea sau trimiterea în judecată cu votul majorităţii senatorilor [101]. nimeni neputând obliga Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale. De asemenea. legea mai precizează că Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cerea persoanelor vătămate. Alte situaţii în care mandatul său încetează înainte de termen pot fi demisia. legea prevede că Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nici nu pot îndeplini o funcţie publică sau privată.instituţia Avocatul Poporului fiind independentă faţă de orice autoritate publică. decesul. repunerea în drepturi a petiţionarilor şi repararea pagubelor. în activitatea sa . Potrivit prevederilor legale. El nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. perchezitionaţi. fiind exceptate numai funcţiile didactice din învăţământul superior. fără încuviinţarea Senatului.

care. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public nu înlătură în termen de 30 de zile de la data sesizării ilegalităţilor comise. p. În ipoteza în care Avocatul Poporului constată că soluţionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa Ministerului Public sau se află pe rolul unei instanţe judecătoreşti. informaţii.cereri adresate de organizaţii neguvernamentale. Autorităţile în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate. de Senat sau de Parlament. de asemenea. ca şi din partea unor membri ai Parlamentului. Prin recomandările emise. Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie să fie formulate în scris. necesare pentru soluţionarea plângerilor ce i-au fost adresate. fără nici o restricţie. ale Preşedintelui României şi Guvernului. Avocatul Poporului are şi dreptul de a face anchete proprii. Cererile vădit nefondate pot fi respinse motivat de către Avocatul Poporului. va sesiza Procurorul General sau Consiliul Superior al Magistraturii. Această obligaţie revine şi unităţilor militare. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul în cauză 156 . ale Preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti. Avocatul Poporului are acces la documente secrete deţinute de autorităţile publice. persoanelor care execută pedepse. el va cere revocarea actului ilegal şi repararea pagubelor. Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime sau cele îndreptate împotriva unor încălcări ale drepturilor cetăţeneşti mai vechi de un an. Avocatul Poporului emite recomandări. precum şi ale Curţii Constituţionale. poate solicita date suplimentare pentru analiza şi soluţionarea cererilor. în condiţiile legii. care îi solicită intervenţia. actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor. să se adreseze în orice mod Avocatului Poporului. documente sau acte în legătură cu cererile ce i-au fost adresate. Avocatul Poporului poate solicita autorităţilor publice. Dacă constată că plângerea persoanei lezate este întemeiată. În îndeplinirea atribuţiilor sale. cu obligaţia de a nu divulga sau de a face publice informaţiile sau documentele secrete la care a avut acces.6] În exercitarea atribuţiilor sale.[117.Conducerile penitenciarelor trebuie să permită. totodată fiind semnalate acestora refuzul organelor administrative de a rezolva anumite situaţii ori emiterea tardivă a actelor. Avocatul Poporului se va adresa autorităţilor administrative ierarhic superioare. el sesizează autorităţile administraţiei publice asupra unor ilegalităţi. solicitând informaţii şi documente. ale unor acte sau fapte administrative. care sunt datoare să-i comunice în termen de cel mult 45 de zile măsurile luate. Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru. Nu fac obiectul activităţii Avocatului Poporului cererile care se referă la acte emise de Camera Deputaţilor. persoane juridice române sau străine de drept privat care acţionează în numele membrilor lor. care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc.

persoană juridică de drept public. informarea organismelor publice. dă dreptul Avocatului Poporului să se adreseze Parlamentului. practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. al cărui scop este de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele publice. legi şi documente. sociale . ori de nerespectarea legilor ţării. îndeosebi în ţările participante la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa [101]. În rândul acestora se cuvine a fi menţionat. a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte ţări. Raportul anual nu se dă publicităţii. sau. dar şi recomandări privind modificarea legislaţiei sau alte măsuri de natură să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului. a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate. anual sau la cerea acestora. În conformitate cu prevederile legii. primuluiministru. crearea unui Centru de documentare conţinând texte de convenţii internaţionale. În realizarea scopurilor sale Instituţia şi-a propus. În activitatea de promovare a drepturilor omului un rol nu mai puţin important îl au organizaţiile ştiinţifice. instituţiile de drept public şi cele cu caracter neguvernamental care desfăşoară activităţi pe linia drepturilor omului. organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului. Dacă Avocatul Poporului constată. 157 . Raportul anual vizează activitatea instituţiei pe un an calendaristic şi se înaintează Parlamentului pînă la data de 1 februarie a anului următor. cu prilejul cercetărilor întreprinse. încă de la înfiinţare. în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. care vor putea fi făcute publice prin mijloacele de informare în masă. Avocatul Poporului se va adresa prefectului. în termen de cel mult 20 de zile. organism independent. a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor. Ele pot conţine informaţii. lacune în legislaţie şi cazuri grave de corupţie. studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului. în primul rând. va prezenta un raport cuprinzând cele constatate. după caz. se va adresa Guvernului României. asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului.aparţine administraţiei publice locale. iar dacă este vorba de un act sau de un fapt produs de o autoritate a administraţiei publice centrale. precum şi referinţe bibliografice. Neadoptarea de către Guvern. Legea mai precizează că rapoartele întocmite de Avocatul Poporului sunt prezentate în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. persoanei care a adresat cererea îi vor fi comunicate rezultatele. în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor.

de asemenea organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte.IRDO a desfăşurat. reparării nedreptăţilor şi încetării acţiunilor prin care a fost încălcată ordinea de drept. statutul de Biblioteca depozitară a Consiliului Europei pentru domeniile: drepturile omului. practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. a dezvoltat un Centru de documentare şi informare în domeniul drepturilor omului. organizaţie neguvernamentală. Scopul Ligii Apărării Drepturilor Omului este apărarea. în perioada relativ scurtă de la constitutirea sa. privind protecţia drepturilor omului în România. totodată.furnizarea. de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile omului. LADO propagă idealurile sale prin toate mijloacele pe care le consideră utile. organizarea unor programe de formare. înregistrată ca persoană juridică la Judecatoria Sectorului I Bucureşti [69]. la cererea comisiilor Parlamentului. o laborioasă activitate. asupra aspectelor care privesc drepturile omului şi proiectele de legi şi alte probleme examinate în parlament. difuzarea principalelor documente internaţionale privind drepturile omului prin tipărirea unor broşuri. de la 1 ianuarie 1993. autorităţi locale. LADO îşi desfăşoară activitatea pe baza unor programe şi anume: dezvoltarea unei relaţii naţionale de observatori. ecologie şi ştiinţe politice. prin toate mijloacele legale. care a dobândit. la cerere sau periodic. Parlament. Institutul Român pentru Drepturile Omului. 158 . în vederea asigurării respectării principiilor democratice. cultură. şi . LADO editează lunar un „Buletin Informativ” prin care se prezintă activitatea organizaţiei şi sunt înfăţişate cazurile relevante de încalcare a drepturilor omului. concretizată în iniţierea de cercetări privind diversele aspecte ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional. Institutul s-a preocupat. desfăşurarea unor seminarii şi simpozioane. politice. Totodată. economice. furnizarea de documentaţii. a persoanelor lezate în drepturile lor civile. publicarea reglementărilor interne. de efectuarea unor sondaje privind cunoşterea drepturilor omului. informează opinia publică din ţară şi din străinătate în legătură cu acţiunile prin care s-au încălcat drepturile omului. Guvern. publicarea unui buletin privind drepturile omului şi asigurarea unei largi difuzări a acestuia. sociale şi culturale. înfiinţată la 1 ianuarie 1990. Dintre organizaţiile cu caracter neguvernamental desfăşurând activităţi în domeniul drepturilor omului menţionăm Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO). educaţie. care funcţionează în principalele capitale de judeţ. a documentelor. intervenind pe lângă conducerea Statului.

Ea a mai efectuat de altfel. O altă organizaţie neguvernamentală cunoscută prin preocupările sale în domeniul drepturilor omului este Asociaţia pentru apărarea drepturilor în România. asistenţă juridică. APADOR-CH desfăşoară o activitate curentă de monitorizare a situaţiei drepturilor omului în România. De la înfiinţare. SIRDO are drept scop protejarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. soluţionarea la faţa locului a unor cazuri speciale cu sprijinul factorilor de decizie. Potrivit statutului său. realizând primul manual şcolar pentru drepturile omului. APADOR-CH este cunoscută mai ales sub numele său prescurtat: Comitetul Helsinki Român. situaţia minorităţilor. organizând 159 . Organizaţia are contacte în zonele de decizie socială şi politică.Un program special al LADO îl constituie Caravana. SIRDO a desfăşurat o bogată activitate . Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului (SIRDO) reprezintă o altă organizaţie neguvernamentală care desfăşoară o activitate în domeniul drepturilor omului [101]. se realizează mese rotunde. a studiat problemele adaptării sistemului penal român la standardele internaţionale. popularizarea documentelor internaţionale de profil. Din 1992 organizaţia derulează programe cum ar fi: supravegherea abuzurilor poliţiei. În cadrul APADOR-CH a fost creat Centrul pentru drepturile omului. Patru personalităţi ale APADOR-CH au primit premii internaţionale pentru activitatea lor în domeniul drepturilor omului. între membrii săi se numără jurişti foarte cunoscuţi. în cadrul căreia se acordă săptămânal consultaţii juridice gratuite. dialoguri şi activităţi de cercetare în domeniul drepturilor omului. transparenţa legislativă şi promovarea drepturilor omului prin legislaţie (analiză şi propuneri legislative). asistenţă juridică pentru refugiaţi. Unii dintre activiştii APADOR-CH fac parte din conducerea organizaţiilor sau a revistelor de specialitate internaţionale. având ca scop sensibilizarea autorităţilor locale la problematica drepturilor omului.Comitetul Helsinki [101]. constituită în inauarie 1990. care constă în organizarea de mese rotunde în toate centrele importante ale ţării. De asemenea. iar informaţiile culese şi concluziile sale se bucură de credibilitate.C. care cuprinde un centru de documentare bogat. încurajând contribuţia cetăţeanului la promovarea şi protejarea drepturilor omului. De asemenea. organizat în sistem HURIDOCS.-ul drepturilor omului”. informarea corectă cu privire la tratatele şi convenţiile internaţionale în materie. În decursul existenţei sale. desfăşurând propriile investigaţii în cazurile de violare a drepturilor omului care îi sunt semnalate.B. intitulat „A. investigaţii şi în Republica Moldova.

În activitatea sa CPDOM respectă Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova. contribuie la educaţia şi informarea juridică a populaţiei.M) este o organizaţie obştească neguvernamentală. implicându-se în soluţionarea acestora.A. în anul 1990. precum şi în alte domenii. alte pacte internaţionale la care Moldova este parte. informaţional. juridic.Comitetul Helsinki monitorizează respectarea angajamentelor în domeniul drepturilor 160 .D. care acordă asistenţă în activitatea avocaţilor parlamentari pe plan organizaţional. non-profit pentru drepturile omului. desfăşurată în colaborare cu Penal Reform International. financiar-economic.O. 1349–XIII din 17 octombrie 1997) şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. monitorizarea respectării drepturilor social-economice (rapoarte şi studii de caz). care a reprezentat una din etapele programului PHARE. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova este o organizaţie non-guvernamentală. umanitară şi neafiliată politic.O. . seminarii. utilizând toate căile legale şi desfăşurând activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (emisiuni radio / TV.M) contribuie la respectarea şi promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. publicaţii. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova (L. independentă. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (L. ce urmăreşte beneficiul public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (C. precum şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 1484–XIII din 5 februarie 1998. CPDOM constă din avocaţii parlamentari şi personal auxiliar.D. consultanţă juridică pentru categoriile socialmente defavorizate.M).în 1993 un seminar internaţional cu participarea unor experţi internaţionali.A. care activează în conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari (nr. contribuirea la modificarea şi adaptarea legislaţiei naţionale la instrumentele juridice internaţionale.P.O. cursuri de instruire). monitorizare a procesului electoral (observarea alegerilor şi monitorizarea comportamentului mass-media). fondată. organizaţie neguvernamentală internaţională. Principalele responsabilităţi ale CPDOM sunt: examinarea plîngerilor de încălcare a drepturilor sau intereselor legitime ale persoanelor.D. SIRDO a organizat anchete extrajudiciare în legatură cu anumite cazuri de încălcări ale drepturilor omului. este o instituţie naţională independentă. abrogarea articolului 2000 din Codul Penal şi resocializarea delicvenţilor. Printre alte activităţi desfăşurate de SIRDO trebuie menţionate cele legate de fenomenul de imigraţie şi statutul de refugiat. Seminarul s-a soldat cu importante concluzii şi propuneri legate de activitatea organelor de justitie şi a parchetului.

omului asumate de către Republica Moldova în faţa OSCE. inclusiv cele ce fac parte din Consiliul Europei. Aderând la Declaraţia Universala a Drepturilor Omului. protecţia şi promovarea drepturilor omului prin expertizarea independentă a drepturilor omului. Cercetările. referitor la evoluţiile şi îngrijorările în domeniul drepturilor omului. în special prin semnarea Planului de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeanǎ”.69].4 alin. Această stare de lucruri contravine angajamentelor internaţionale asumate de ţara noastrǎ. se recurge la revizuirea Constituţiei. sporirea gradului de conştientizare în rândurile unor grupuri specifice şi a publicului larg. instanţele de judecatǎ. justiţiei sociale. indigene având ca informaţie primară realităţile şi situaţiile concrete din Republica Moldova. Consiliului Europei. sprijinirea intereselor publice şi acţionarea în justiţie în susţinerea acestora. în cazul în care existǎ neconcordanţe între dreptul internaţional şi cel naţional în materia drepturilor omului. p. Republica Moldova şi-a asumat obligaţiile primordiale de a respecta demnitatea. adică inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii discriminǎrilor.(2) din Constituţie. ONU.. normele respective fiind dispersate în multiple acte normative. în virtutea principiului dreptului internaţional privind îndeplinirea de 161 . egalităţii şi non-discriminării. deoarece. a cadrului legal şi a practicilor de aplicare a acestora. rezultatele acestora sunt bazate în exclusivitate pe surse şi contribuţii autentice.Dispoziţia constituţionalǎ despre prioritatea reglementǎrilor internaţionale privind drepturile omului are incidenţǎ asupra legilor şi asupra altor acte normative interne [124. drepturile omului şi de a asigura nondiscriminarea în raport cu fiecare persoană ce se află sub jurisdicţia sa. Legiuitorul are obligaţia de a verifica concordanţa dispoziţiilor proiectelor de legi cu normele tratatelor internaţionale [74]. ONU etc. Comitetul pledează pentru respectarea. dacǎ un tratat internaţional conţine dispoziţii contrare prevederilor constituţionale. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.8 din Constituţia Republicii Moldova. OSCE.8 alin. documentările. în conformitate cu prevederile art. pot aplica direct dreptul internaţional cu privire la drepturile omului la care statul este parte [8]. dar nu şi asupra normelor constituţionale. potrivit art. Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertǎţilor Fundamentale etc.(2) şi art. înainte de intrarea în vigoare a tratatului. rapoartele detaliate ale Comitetului Helsinki cu privire la subiecte specifice şi la situaţia generală privind respectarea drepturilor omului în Moldova sunt solicitate şi servesc drept sursă demnă de informare pentru un şir de entităţi specializate. atunci.Activitatea Comitetului se călăuzeşte de acceptarea şi perceperea valorilor universale superioare a drepturilor şi libertăţilor individuale. Mai mult decât atât. Republica Moldova nu a adoptat o lege specială asupra discriminǎrii. Normele internaţionale în domeniul drepturilor omului au prioritate doar asupra legilor interne.

Realizarea controlului constitutionalitǎţii tratatului ar contrazice principiul internaţional privind exercitarea tratatelor cu bună-credinţǎ [124. d) nu a fost adoptat un act normativ care ar codifica toate prevederile referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare. Respectarea cadrului legal al Republicii Moldova ar permite în mare parte realizarea articolului 16 din Constituţie. 162 . Însǎ transpunerea acestui principiu în viaţǎ este foarte dificilǎ.8]. Pentru ca principiul egalitǎţii şi principiul non-discriminǎrii sǎ fie aplicate în practicǎ. având drept scop combaterea discriminǎrii în toate domeniile vieţii şi conţinând dispoziţii referitoare la repararea prejudiciilor aduse victimelor şi sancţionarea celor vinovaţi. administrativǎ şi civilǎ. p.76]. De asemenea. considerǎm cǎ organele statale trebuie sǎ asigure aplicarea corecta a dispoziţiilor legislaţiei penale. considerǎm oportun a propune legislativului sǎ adopte Legea cu privire la non-discriminare. sistemul legislativ. este necesar sǎ fie dezvoltat şi perfecţionat cadrul legal al Republicii Moldova. cum ar fi statuarea principiului egalitǎţii (după cum am arătat mai sus) în legislaţia penală. conform cǎreia consfinţirea principiului egalitǎţii într-o serie de acte legislative denotǎ faptul cǎ Republica Moldova acordǎ o atenţie sporitǎ îndeplinirii obligaţiilor asumate prin ratificarea actelor internaţionale cu privire la drepturile omului. Cadrul normativ naţional conţine prevederi inserate în diferite acte legislative referitoare la principiul egalitǎţii. deoarece: a) majoritatea actelor stipuleazǎ egalitatea în faţa legii a cetǎţenilor. c) nu existǎ un mecanism viabil de supraveghere a implementǎrii prevederilor legale cu privire la non-discriminare şi de sancţionare a persoanelor vinovate. deoarece recunoaştem cǎ Republica Moldova a întreprins diverse acţiuni cu caracter legislativ în vederea combaterii discriminǎrii. Întrucât în Republica Moldova nu existǎ un act normativ exhaustiv. Pentru a exclude contradicţiile între Constituţie şi legislaţia Uniunii Europene în domeniul eliminǎrii discriminărilor. b) codurile de procedură penalǎ şi civilǎ nu prevǎd informarea publicului asupra hotarârilor judecatoreşti prin care se sancţioneazǎ discriminarea. p. pe când o sintagmă mai potrivitǎ ar fi „ a tuturor persoanelor” şi indicǎ o listǎ incompletǎ a criteriilor de discriminare. e) populaţia este informatǎ insuficient asupra actelor normative cu privire la nondiscriminare etc. autoritǎţile statale trebuie sǎ încurajeze populaţia sǎ atace în justiţie persoanele care se fac vinovate de discriminare. Susţinem parţial opinia avocaţilor parlamentari [65.către stat a angajamentelor internaţionale. În opinia noastră. civile şi administrative referitoare la interzicerea discriminǎrii. precum şi informarea publicului asupra actelor normative ce combat discriminarea. Republica Moldova trebuie sǎ modifice Constituţia. asigurând corespunderea acestora cu standardele UE.

ci şi că tăria defensivei sale împotriva invaziei cu care o ameninţă actuala dezordine orientală este depăşita de forţa de atracţie a standardelor sale de viaţă. UE va fi. În discuţie nu este extinderea UE. o chestiune de putere şi de cultură. precum şi în Orientul Apropiat şi Asia Centrală). cere mai mult ca oricând o astfel de extindere. Capacitatea de voinţă ar implica renunţarea la confortul actual şi la sentimentul de superioritate care caracterizează Europa Occidentală spre a face din integrarea europeană un proces preponderent politic menit să conducă spre o entitate continentală dotată cu o structură de instituţii politice unitară. Procesul european este. ci despre o altă Uniune.3. Nefiind. sau pentru ca ele să nu genereze fenomene nocive de felul celor rezultate din încrucişarea culturii (identităţii) de clan. Capacitatea de efort se referă la mobilizarea resurselor economico-financiare apte a consolida unitatea politică prin echilibrarea dezvoltării sub-regionale în interiorul ei şi prin lichidarea diferenţelor economico-sociale dintre naţiunile europene care ar intra în componenţa Europei Unite. în Corsica. într-o lume aflată în plin proces de globalizare. Principala cale spre stabilizarea securităţii este folosirea puterii pentru exportul propriului model de viaţă. Cine are puterea să transfere altora propria paradigmă cultural-identitară îşi măreşte puterea necesară spre consolidarea securităţii proprii. ci o încercare vitală menită a oferi o securitate durabilă pentru ambele jumătăţi ale Europei. pentru ca întâlnirea Vestului cu Estul şi sinteza lor în cadrul procesului de integrare europeană să nu conducă la convulsii. ci unificarea Europei. în măsură să conjuge securitatea prin integrare cu securitatea prin dezvoltare. în Ţara Bascilor.2 Integrarea europeană Construcţia unei Europe Unite nu este un exerciţiu de fantezie. deci. În fapt nu va mai fi vorba despre o Uniune mai mare. va fi nevoie ca viziunea 163 . UE este cu mult mai îndreptăţită să se gândească la pericolul ca identitatea sa să se modifice în urma acţiunii de extindere. în unele părţi ale lumii şi chiar în Europa (în Balcani în special în Kosovo şi Macedonia. integrate unui sistem de gestiune unitar conceput la nivel continental. în fapt.în Sicilia. Cu alte cuvinte este vorba despre construirea unei identităţi comune a Marii Europe. Privit din acest unghi de vedere aquis-ul comunitar este. bazată pe un set unic de valori şi pe instituţii compatibile. în situaţia de a constata nu doar că nu îşi poate consacra identitatea ca atare în jumatatea estică a continentului. aşadar. deşi securitatea sa. cu cultura (identitatea) statului-naţiune. Problema este că în prezent UE nu are capacitatea nici de voinţă şi nici de efort spre a-şi impune modelul în afara frontierelor sale. inevitabil. la anarhie şi instabilitate. un aquis identitar.3.

Iar acest proces nu poate şi nu trebuie să fie unul de transfer identitar. ci de satisfacţia populaţiei/comunităţii care locuieşte acel teritoriu. identităţii şi prosperităţii comunităţilor. ca şi cele pe care ele le exercită în raporturile cu cetăţenii. ci unul de sinteză identitară. Aceasta ridică problema suveranităţii ca şi aceea a integrării sistemului subsidiarităţii naţionale într-un sistem 164 .Aceasta trebuie să se reflecte în construcţia sistemului subsidiarităţii naţionale menit a integra interesele în concurs şi a stabili principiile care îndrumă alegerea între ele. iar apoi apărarea şi administarea teritoriului. dă (pierde/cedează) teritorii (adică statul care nu este gata să recunoască anumite drepturi persoanei umane spre a-i determina satisfacţia. trebuie să se pregatească la a pierde teritorii). Pentru moment se pare ca Europa Centrală şi Orientală este mai dispusă la aceasta. comunitatea (ca grupare reală. UE nu poate fi unica responsabilă pentru derularea procesului european. eventual cultură similară). c) posibilitatea ca statul care nu dă drepturi. după care urmează protecţia stabilităţii. recunoscute şi protejate de state. b) caracterul unitar al organizării şi controlului unui teritoriu este garantat nu de declaraţii politice (fie ele chiar ridicate la rang de lege). adică prin includerea în calcul a componenţei suprastatale. Drepturile acordate. un sistem de ecuaţii cu mai multe necunoscute) în care intră următoarele componente principale: omul (ca valoare supremă şi măsura tuturor lucrurilor). În cadrul unei asemenea concepţii omul (fiinţa umană) şi fericirea sa sunt principala raţiune de a fi a statelor.asupra Europei unite de mâine să fie dezvoltată în comun de către toţi europenii. teritoriul (asupra căruia se exercită prerogativele aferente suveranităţii). Aparent paradoxal. ecuaţia schiţată mai sus ar putea fi rezolvată mai uşor prin complicarea ei. mod de viaţă. Impactul cultural al unificării Europei trebuie acceptat şi asumat de toţi participanţii la proces. Ea exprimă ordinea importanţei componentelor ecuaţiei într-o concepţie democratică modernă. Ordinea enumerarii nu este întâmplătoare. Statele moderne au de rezolvat o ecuaţie complexă (de fapt. interese. deopotrivă din Apus şi din Răsărit. trebuie să fie astfel concepute încât să respecte ierarhia respectivă. legătura dintre elementele componente ale ecuaţiei politice date spre rezolvare statelor poate fi exprimată prin următoarele principii: a) viaţa omului/fericirea omului este valoarea primordială care depăşeşte în importanţă capacitatea de a controla/administra un teritoriu. În lumina celor de mai sus. drepturile (ce sunt recunoscute omului şi comunităţii pe teritoriul şi în legatură cu teritoriul pe care trăiesc). în legatură cu drepturile ce-i sunt recunoscute şi pe care le poate exercita efectiv. concretă de oameni ce se simt legaţi între ei printr-o identitate comună circumscrisă de tradiţii.

aşa cum apare el în Tratatul de la Maastricht (Titlul II. care descrie suveranitatea drept ansamblul de competenţe ale statelor reglementate de dreptul internaţional. Vedem de aici. Am invoca. nimic dramatic. sau chiar aceea de transfer de suveranitate către 165 . Să invocăm conţinutul acestui principiu. Construcţia suveranităţii statelor membre ale federaţiei va fi esenţialmente problema pratică a aplicării principiului subsidiarităţii.al subsidiarităţii globale. numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii propuse nu pot fi atinse suficient de statele-membre şi de aceea. Suveranitatea statelor se construieste. art 3b): În domenii care nu ţin de competenţa sa exclusivă.şi în sensul în care este relativizată. Dar ea este relativă la competenţele federaţiei. Este evident că rămâne doar un pas de făcut. că principiul subsidiarităţii nu este decât un complement al principiului suveranităţii şi nu împotriva lui. într-o federaţie europeană. arată asemenea scheletului unui dinozaur.conform principiului subsidiarităţii. suveranitatea statelor are un sens. prelungire până astăzi a unei viziuni hegeliene şi fichtiene. Ea îşi pierde însă caracterul mitic-metafizic. Comunitatea va acţiona în concordanţă cu principiul subsidiarităţii. Având în vedere extraordinara interdependenţă practică a nivelului naţional cu cel internaţional. ca şi extinderea considerabilă a normelor care descriu obligaţiile ori angajamentele naţionale faţă de comunitatea internaţională. propunerea lui Jean Tuscoz. ca mecanism care fondează Uniunea Europeană. datorită amplorii sau efectelor acţiunii propuse. clasica evaluare a suveranităţii. ea ar putea fi şi mai bine îndeplinită de către Comunitate. la rândul ei relativă la ansamblul de competenţe pe care i le rezervă dreptul internaţional. Deci. ca manifestare neîngrădită a deciziei în treburile interne şi externe. pentru a căpăta o dimensiune practică şi contextuală. de la cel inferior al suveranităţii locale până la etajul însuşi al suveranităţii Federaţiei Europene. Numai un concept suficient de relativizat poate pilota problema suveranităţii. Iar conţinutul suveranităţii se construieşte conform schemei pe care o impune o concepţie inteligentă a aplicării principiului subsidiarităţii. În acest sens putem spune că formula de „suveranitatea limitată cu care ar rămâne statele naţionale în urma procesului de integrare europeană. Un fruct al acestei perspective este imediata conexiune care se poate face cu principiul subsidiarităţii. Desigur. în acest context. Având în vedere universalitatea principiului subsidiarităţii. tot firesc au de ce să le delege la nivelul Uniunii. în funcţie de competenţele pe care. a gândi suveranitatea statelor membre ale unei eventuale viitoare federaţii europene. pentru a gândi suveranitatea unui stat în raport cu o organizaţie inter ori supraguvernamentală: acel set de competenţe ale statelor-membre definite în raport cu dreptul comunitar. suveranitatea statelor-membre va fi un etaj între alte etaje. Suveranitatea statelor se va actualiza în timp.

pe de altă parte. Realitatea este. diferită. ci şi faptul pratic că. În măsura în care dreptul internaţional postbelic garantează la nivel de principiu drepturile şi libertăţile individuale. pentru a mări eficienţa demersului politic spre satisfacţia deţinătorului primordial de putere şi a celui care este sursă originară a puterii: cetăţeanul. Dar. Dezechilibrul dintre ele a generat în restul Europei reale probleme inter-etnice (în ţări precum România. se bucură astăzi de dreptul la autodeterminare. Bulgaria) până la tragedia fostei Iugoslavii. cu un concept abstract de societate în care solidaritatea comunitară ar avea la bază. în special cele multinaţionale. Dintr-o atare perspectivă Europa Unită a viitorului va fi Europa cetăţenilor liberi şi a comunităţilor culturale tolerante. în defavoarea minorităţilor culturale. Norma dreptului internaţional lucrează. atât în cadrul fiecărui stat în parte cât şi în cadrul UE. Această diferenţă este astăzi echilibrată de o altă componentă a dreptului internaţional. drept urmare. dar tot ele par să indice că a presa descentralizarea până la punctul unde statele existente. atunci popoarele formate din cetăţeni liberi şi egali între ei. De fapt. 166 . evident. Statele în care principiul nondiscriminării este aplicat consecvent alături de alte instrumente de protecţie a minorităţilor naţionale au reuşit să acorde norma de drept cu realitatea practică a ascendenţei culturii majoritare. se stabileşte o jurisdicţie a unor autorităţi publice obligate să preserveze principiile unui stat civic. pe de o parte se determină o anumită majoritate naţională şi anumite minorităţi. cu atât mai mult în cazul modelelor negative.structuri supranaţionale. cumva. ca manifestare a etosului naţional. Slovacia. Ea reflectă nu numai faptul că statele actuale s-au format (în marea majoritate istoric). iar acestea includ principiile egalităţii şi nondiscriminării. Echilibrul dintre aceste două tipuri de determinaţii este păstrat la un nivel decent în practic toate statelemembre ale Uniunii Europene actuale. şi în cazul modelelor bune. realitatea practica a statului naţional. pe de o parte norma dreptului internaţional şi. patriostismul constituţional în sensul lui Habermas. ar putea fi grav. Frontiera statelor naţionale actuale decupează un teritoriu prin care. pe de altă parte. Societăţile de astăzi trăiesc sub tensiunea celor două determinări care sunt. se dezmembrează. nu sunt cu totul corecte. Federalizarea Europei sugerează dezirabilitatea descentralizării autorităţii politice la nivelul acceptabil. limba şi cultura majorităţii asigură acesteia un ascendent în raport cu celelalte identităţi etno-culturale. prin care s-au codificat drepturile minorităţilor naţionale şi protecţia identităţilor culturale minoritare. suveranitatea nici nu se limitează şi nici nu se transmite ci exerciţiul ei se reorganizează ţinând seama de datele obiective ale lumii înconjuratoare.

Conform articolului 6 din Tratatul de la Lisabona. conform propriilor reguli constituţionale.şi etosul majorităţii se păstrează. americanocentrism. la lucrările căreia au participat Comisia Europeană şi Parlamentul European. înscrise în tratate. niponocentrism şi sinocentrism ar putea avea ceva de învăţat. adaptate nu numai la funcţionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 de state membre. aici şi acum. trebuie revizuite. Iar dacă globalizarea se va dovedi sens ireversibil al societăţii umane. într-o lume globalizată în evoluţie constantă. sau în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplineşte 167 . economice şi sociale şi dorind. la fel ca întreaga lume. Europa secolului al XXI-lea se confruntă cu o serie de provocări: mondializarea economiei. schimbările climatice. la altă scară. între condiţia de cetaţean al lumii şi cetaţean al unui stat anume. Pentru a găsi soluţii şi a răspunde preocupărilor cetăţenilor. este necesar un efort colectiv la nivel european. Europa trebuie să se modernizeze. Tratatul de la Lisabona va permite adaptarea instituţiilor europene şi a metodelor lor de lucru.tensiunea între egalitatea de principiu a cetăţenilor statului naţional. reunite în cadrul unei conferinţe interguvernamentale. Europa trebuie să facă faţă unor noi provocări. cetăţenia europeană nu poate fi evitată. mai mult ca niciodată. la 13 decembrie 2007. să dispună de instrumente eficiente şi coerente. acest tratat va trebui să fie ratificat de fiecare dintre cele 27 de state membre. A fi eurofil. în acelaşi timp. şefii de stat şi de guvern au decis asupra unor noi reguli referitoare la amploarea şi modalităţile acţiunii viitoare a Uniunii. să răspundă aspiraţiilor europenilor. regulile convieţuirii. Europa s-a schimbat. evoluţia demografică. În 50 de ani. Înainte de a putea intra în vigoare. plecând de la procentul de europenism pe care ni-l conferă originalitatea mentalului nostru colectiv. Astăzi. ci şi la transformările rapide prin care trece lumea de astăzi. desigur. Prin urmare. Astfel. aprovizionarea cu energie sau noile ameninţări la adresa securităţii. Metisajul dintre noul europocentrism. „prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2009 cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse. Acesta este obiectivul tratatului semnat la Lisabona.în care cetăţenia este chemată să statueze egalitatea abstractă a locuitorilor. presupune a şti să ne proiectăm toate valorile noastre în circuitul mondial de valori. iar frontierele nu vor mai avea valori (geografice) de aparat în viitoarea Europă Unită. Ţinând cont de evoluţiile politice. precum şi consolidarea legitimităţii democratice a Uniunii şi a valorilor sale fundamentale. Statele membre nu mai sunt în măsură să facă faţă singure tuturor acestor probleme fără frontiere. Tratatul de la Lisabona este rezultatul negocierilor între statele membre. din metisajul reuşit al interculturălităţii Europei. Valorile nu au frontiere.

Tratatul de la Lisabona face trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale. considerată un adevărat catalog de drepturi de care toţi cetăţenii Uniunii trebuie să beneficieze în raport cu instituţiile Uniunii şi cu garanţiile obligatorii din punct de vedere juridic ale legislaţiei comunitare. 27 de state membre au ratificat Tratatul. şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre au semnat noul tratat. cum va funcţiona însă iniţiativa cetăţenilor în practică. interesele cetăţenilor săi. Aceleaşi obligaţii revin statelor membre atunci când pun în aplicare legislaţia Uniunii. ci oferă drepturi consolidate şi mai multă libertate cetăţenilor. La 13 decembrie 2007. zi de zi. libertăţi. Tratatul de la Lisabona stabileşte principii şi obiective comune pentru acţiunea Uniunii pe plan extern: democraţie. securitatea şi energia. „creînd o identitate” a Uniunii şi facilitând promovarea progresivă a „interesului european comun”. la Lisabona. Curtea de Justiţie va garanta aplicarea corectă a Cartei. Cetăţenii europeni vor avea în curând la dispoziţie un instrument cu ajutorul căruia vor putea determina Comisia Europeană să acţioneze în domenii de interes pentru ei. stat de drept. egalitate. Într-o lume în evoluţie rapidă. din care 27 au depus deja instrumentele de ratificare la Roma. Aceste drepturi se inspiră în mare parte din alte instrumente internaţionale. provocărilor lumii contemporane. cu dublă responsabilitate (Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei). cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.ultimul această formalitate”. Rămâne de văzut. Până în prezent. schimbările climatice şi demografice. Acesta va aduce mai multă coerenţă în acţiunea externă şi va contura profilul UE pe scena internaţională. 168 . solidaritate. Instituţiile Uniunii trebuie să respecte drepturile înscrise în Cartă. principiile de egalitate şi solidaritate. Funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) va fi combinată cu cea de Vicepreşedinte al Comisiei . în mod eficient. oferindu-le o formă juridică în cadrul Uniunii. Acesta va pune la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă. Includerea Cartei nu modifică atribuţiile Uniunii. precum şi capacitatea acesteia de a promova. respectarea demnităţii umane. europenii aşteaptă de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea. Tratatul de la Lisabona va consolida democraţia în UE. Cele şase capitole ale Cartei cuprind următoarele aspecte: drepturi individuale legate de demnitate.este creat un nou actor instituţional. drepturi legate de statutul cetăţeniei şi justiţie. universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

De subliniat că toate aceste instrumente juridice (convenţii. nu înseamnă doar realizarea unor programe şi resurse accesibile cetăţenilor. ci mai degrabă presupune mobilizarea simultană a instrumentelor legale.4. printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficiente. europene şi mondiale trebuie aplicate în mod concret în relaţiile sociale în fiecare ţară. 169 . de asemenea. pacte. echităţii sociale. cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinţa de a construi o relaţionare bazată pe principiile egalităţii de şanse. Exercitarea guvernării pe baza principiilor democratice (pluralism politic. Provocarea în ceea ce priveşte combaterea discriminării şi asigurarea unui remediu efectiv în cazul încălcării drepturilor omului sau a altor drepturi prevăzute de lege constă atât în consolidarea cadrului legislativ existent. diversităţii şi nediscriminării. legalitatea. De asemenea. justiţiei şi bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relaţiilor amicale şi a cooperării dintre ele. a resurselor financiare şi a abilităţilor analitice şi organizaţionale ale tuturor actorilor şi instituţiilor implicate. procedura de mediere pe cale amiabilă a cazurilor de discriminare precum şi de sancţionare a actelor/faptelor de discriminare. o bază juridică specifică pentru ajutorul umanitar. ci măsuri al căror scop este adaptarea organizării societăţii spre o mai corectă împărţire a rolurilor. în fiecare comunitate şi chiar fiecare ramură şi sector de activitate. atenţia trebuie orientată spre eficientizarea cadrului de sprijin privitor la procedura de soluţionare a petiţiilor. separarea puterilor în stat. egalitatea. neutralităţii şi nediscriminării. 3. protocoale) sunt rod al recunoaşterii de către state (inclusiv România) a importanţei universale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Normele consacrate în instrumente juridice naţionale. libertatea) reprezintă condiţia sine qua non a protecţiei şi garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane . În acest sens. ca şi între toate statele”. Concluzii la capitolul III Putem aprecia că promovarea egalităţii nu necesită în special adoptarea unor măsuri pozitive.asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminării. „a căror respectare este un factor esenţial al păcii. cât şi în construcţia unor măsuri proactive în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare. În ultimii ani România a depus eforturi susţinute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor europene (Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene şi Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene). Această prevedere pune accent pe aplicarea principiilor dreptului internaţional şi a principiilor imparţialităţii. ce constituie acquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. se prevede constituirea unui Corp Voluntar European de Ajutor Umanitar.Tratatul de la Lisabona introduce.

Document de incontestabilă importanţă pentru redefinirea sarcinilor actuale ale procesului CSCE. iar nu cu nesocotirea lor. în detaliu. Este clar. inclusiv suveranitatea. însă prevederile concrete sunt foarte puţine. 170 . păstrarea integrităţii teritoriale. neamestecul. deşi se reafirmă că „succesul tranziţiei la economia de piaţă de către ţări care fac eforturi în această direcţie este important şi în interesul tuturor”. că noile formulări cu privire la drepturile minorităţilor nu pot fi interpretate în nici un caz ca o diminuare a cadrului juridic oferit de principiile Dreptului internaţional. Aşa.prevăzându-se. Problemei minorităţilor naţionale i se acordă o importanţă considerabilă-chiar exagerată. obiectivele reuniunii de experţi pe această temă desfăşurată între 1-19 iulie 1991 la Geneva. care reafirmă ideea că „toate principiile (procesul CSCE) se aplică în mod egal şi fără rezerve. Documentul vorbeşte despre „continuarea sprijinului acordat ţărilor democratice în tranziţia spre economia de piaţă”. fiecare între ele fiind interpretat ţinând seama de celelalte”.Toate aceste precizări noi trebuie raportate la consideraţiile generale ale Cartei de la Paris. de pildă. fără a se preconiza nici un fel de măsuri practice pentru rezolvarea ei. iar respectul identităţii minorităţilor va trebui realizat tocmai ţinând seama de aceste principii. prin urmare. Problema muncitorilor imigranţi este numai enunţată. nu se întâlnesc precizări în legatură cu modul în care fostele state socialiste vor putea fi ajutate ca să-şi refacă economia. Carta de la Paris tratează totuşi în mod inegal anumite probleme.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Discriminarea reprezintă o trăsătură a vieţii sociale. sub diferite forme de manifestare. ea fiind prezentă în toate timpurile. în stabilirea faptelor pe baze cât mai apropiate de 171 . inclusiv a unor tribunale independente. dimpotrivă limitează colaborarea dintre state. între grupuri. care şi-au fixat drept obiectiv de activitate promovarea drepturilor omului. respectarea drepturilor omului a devenit condiţia sine qua non a unei guvernări democratice. prezent în multe şi diverse sectoare ale vieţii sociale şi formele sub care acesta se manifestă. chiar dacă o fac fragmentar. a dus la stabilirea de proceduri de natură să permită celor care pretind că drepturile lor sau ale altora sunt încălcate să ceară redresarea situaţiei şi repararea daunelor. pe plan intern şi internaţional. problemele privind drepturile omului sunt tot mai mult considerate ca fiind în strânsă legătură cu cele ale păcii şi securităţii. care să examineze cu maximum de obiectivitate plângeri ale altor state. care să dea decizii obligatorii. Lucrările de specialitate care au avut în vedere fenomenul discriminării au raportat acestea la diferenţele care există între indivizi. În viaţa internaţională. Problemele drepturilor omului au pătruns. care este în strânsă legătură cu alte domenii. ale colaborării şi înţelegerii. Acest interes. atât internă cât şi internaţională. de la nivel individual şi de grup şi până la nivel societal. S-au format organizaţii neguvernamentale. Puţine din aceste proceduri au caracterul de organ de jurisdicţie. chiar dacă iniţial vizează un grup restrâns de ţări. astfel. însă. marcând ansamblul tuturor relaţiilor sociale. Numeroase documente internaţionale cer statelor să asigure existenţa şi funcţionarea unor asemenea recursuri. În acelaşi timp. Pe plan internaţional creşte tendinţa de a avea proceduri formate de experţi independenţi. Viaţa internaţională arată că nerespectarea drepturilor omului creează şi pe plan intern. această acţiune are influenţe pe termen lung. cu privire la pretinse încălcări ale drepturilor omului. în multe ţări ale lumii s-a produs o cunoaştere din ce în ce mai profundă a drepturilor omului. Marea lor majoritate constau într-un dialog cu statele. între societăţi. care se reflectă şi în propria ţară. uneori pe criterii politice. de către pături tot mai largi ale populaţiei. aşa cum s-a arătat. Drepturile omului constituie. S-a format astfel o opinie publică. Pe plan intern. internă şi internaţională. un climat care nu favorizează. Pe ansamblu. un domeniu al cooperarii internaţionale. dar şi în raporturile internaţionale. alteori ignorând realităţile din propria ţară sau din ţări aşa zise prietene. ale organizaţiilor sau persoanelor. care acţionează pentru respectarea drepturilor omului. incluzând şi guvernele şi organizaţiile neguvernamentale. cu putere în viaţa publică. Fenomenul discriminării este prezent în viaţa cotidiană. se schimbă constant.

desigur. fără îndoială cea mai productivă în domeniul drepturilor omului. şi de măsura în care ţările dezvoltate industrial vor reuşi să diminueze şi să elimine fenomenele negative existente. 2. a victimelor discriminării. va depinde de măsura în care vor asigura o dezvoltare economică şi socială generalizată. Recomandăm autorităţilor statale să adopte o lege organică privind eliminarea tuturor formelor de discriminare în orice domeniu al vieţii sociale cu un mecanism eficient de protecţie a grupurilor socialmente vulnerabile şi marginalizate. Practic. Pentru ţările dezvoltate. problematica drepturilor economice. adoptarea de documente cu valoare universală care. Aceasta nu a impiedicat. ca şi obligaţia de examinare a ansamblului problemelor şi mecanismelor de urmărire a aplicării angajamentelor asumate. Reglementarea competenţelor instituţiei Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării în cuprinsul constituţiei 3. sociale şi culturale şi a egalităţii în drepturi sub toate aspectele. un accent mai mare va avea. şi. Perioada care urmează va fi caracterizată. în care ţările din Europa de Est vor putea asigura eliminarea stării de înapoiere şi dezvoltarea unei economii de piaţă eficiente şi dacă vor putea evita unele din aspectele negative pentru drepturile omului care se manifestă în ţările dezvoltate cu economie de piaţă.realitate şi elaborarea de recomandări care se adresează statelor cu caracter mai general sau mai precis. la sfârşitul acestei perioade. Timp de circa cinci decenii. Cu privire la problema abordată facem urmatoarele recomandări : 1. Aceasta va depinde. execitarea drepturilor omului. din punctul de vedere al drepturilor omului. asigurând un nivel de viaţă acceptabil pentru majoritatea populaţiei. prin consolidarea drepturilor civile şi politice în majoritatea ţărilor lumii. probabil. comunitatea internaţională dispune de un set de reglementări şi de forme de colaborare care marchează o etapă importantă. între cele două concepţii privind modul de asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. atât în acţiunea statelor cât şi în deliberările organismelor internaţionale. asigurându-se asistenţa de specialitate (juridicǎ şi financiarǎ) persoanelor supuse 172 . au stabilit un standard minim. de care să beneficieze mase din ce în ce mai largi de oameni. printr-o evoluţie de ansamblu spre instituţii democratice. deci. însă. deşi poartă marca acestei confruntări. Pe plan internaţional al reglementărilor şi instituţiilor. garantându-i-se independenţa. problemele drepturilor omului au fost abordate în condiţiile unei confruntări politico-ideologice între cele două sisteme social-economice. Reglementarea organizǎrii şi funcţionǎrii CNCD prin lege organicǎ.

prin combinarea competenţelor şi aplicarea cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu al discriminării în altul. egalitatea de tratament. cu ignorarea nevoilor victimelor efective ale faptelor de discriminare. 202/2002 are ca scop promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Legea trebuie să interzică toate discriminările şi să garanteze tuturor persoanelor o protecţie egală şi eficace contra tuturor discriminărilor. este o obligaţie exclusivǎ cǎtre stat. Interzicerea discriminării se limitează numai la discriminările de drept. mai ales că situaţia unui singur caz care cuprinde mai multe motive de discriminare 7. 8. ar trebui acordată atenţie şi beneficiilor existenţei unui singur organism pentru combaterea tuturor formelor de discriminare. 9. se schimbă în mod constant. 5. în cuprinsul acesteia nu sunt dezvoltate ideile privind înlăturarea discriminării structurale pentru grupul dezavantajat 6. iar conceptul de religie sau credinţă. 173 . alături de reducerea numărului de definiţii. tratament identic). 9 CEDO şi jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg .Aceleaşi probleme le regăsim şi pentru criteriul vârstă ori religie sau credinţă: nu sunt definiţii. justificarea unui tratament diferenţiat pe motive de vârstă. ce soluţii se aleg – indicarea numerică a vârstei sau indicatorii biologico-medicali. Deşi Legea nr.Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul fără discriminări. 4. trebuie interpretat în sens cât mai larg.schimbarea fundamentalǎ a concepţiei privind amenda administrativǎ care. la o egală protecţie din partea legii. cea medicală sau cea socială. Într-o viitoare reglementare. Nu sunt transpuse în legislaţia naţională conceptele din directive referitoare la adaptările corespunzătoare în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi justificarea unui tratament diferenţiat întemeiat pe funcţiile esenţiale ale unei meserii sau profesii (pentru criteriul dizabilitate al discriminării). În cazul dizabilităţilor nu este clar ce fel de definiţie preferă legiuitorul. 202/2002) regăsim concepte care sunt tratate ca având acelaşi înţeles (egalitatea de şanse. inclusiv dreptul de a nu avea o religie. vârsta este un fenomen flexibil.discriminǎrii şi prevăzându-se o structurǎ care sǎ-i asigure posibilitatea realǎ de a aduce la îndeplinire în mod eficient şi independent numeroasele atribuţii pe care le are conform legii . spre deosebire de celelalte temeiuri ale discriminării. în timp ce în dreptul comunitar şi în literatura de specialitate acestea sunt noţiuni diferite. În acelaşi act normativ (Legea nr. dacă doreşte să facă diferenţa între dizabilitatea percepută sau cea înregistrată. conform art. Legislaţia naţională nu defineşte clar criteriile de discriminare pe care doreşte să le sancţioneze. în momentul de faţǎ.

De asemenea. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 174 . 10. liceele. acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. 12. de către autorităţile emitente. 11. acestea trebuie să fie efective. precum cele privind originea rasială. se vor ridica o serie de probleme în ceea ce priveşte folosirea unor date „sensibile”. orientarea sexuală. care ar fi încălcată dacă magistratul nu ar avea obligaţia de a dovedi comiterea unei infracţiuni. fără precizarea că nu se aplică partajarea sarcinii probei. aparţinând unei minorităţi şi unei credinţe necreştine. Sancţiunile prevăzute în dreptul naţional: amenzi. prin intermediul instituţiilor de învâţământ şi educaţie. după data aderării.9 din Legea nr. O altǎ problemă . printr-o acţiune discriminatorie. încalcă în mod repetat prevederile legislaţiei. evident exagerată: într-un grup de candidaţi pentru angajare. este cǎ partajarea sarcinii probei în materia discriminării este exclusă din sistemul justiţiei penale. conform art. În ceea ce priveşte sancţiunile pentru discriminare. sănătatea. respectiv excluderea de la procedurile achiziţiilor publice şi de la acordarea ajutorului de stat şi dispunerea de către instanţă a schimbării procedurilor de angajare. Deşi directivele încurajează folosirea datelor statistice ca mijloace de probă. cauzează un prejudiciu semnificativ sau care. 13. cu un handicap locomotor. a căror procesare au un regim distinct. De aceea. modul în care sunt reglementate anumite forme de discriminare în legislaţia penală în vigoare. şcolile.Importanţa acestora este demonstrată de o situaţie ipotetică. va determina discuţii legate de încălcarea dreptului comunitar de către statul român. dispunerea de către instanţă a retragerii. Statul. pregătire. colegiile şi universităţile trebuie să includă în programele educaţionale problemele de egalitate între oameni. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. precum în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală. Gradiniţele de copii. cele mai mari şanse (dacă angajatorul nu doreşte să fie acuzat de discriminare) le are o doamnă în vârstă. proporţionale şi descurajante. conform directivelor. deşi cauzează un prejudiciu redus. 7. ar trebui completate sancţiunile şi pentru discriminarea înainte de angajare. În acest moment legislaţia naţională nu conţine prevederi care să soluţioneze acest conflict. trebuie să întreprindă acţiuni afirmative de promovare a participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la exercitarea profesiilor specifice unde se atestă suprareprezentarea persoanelor de un anumit sex. ar trebui completate şi cu alte sancţiuni prevăzute în legislaţia statelor membre UE. Raţiunile pentru această excludere îşi au originea în prezumţia de nevinovăţie. promovare.

2004. Iaşi. Bell M.. Tamara K.107 . 5.publicat în JOCE nr. ratificatǎ ulterior prin Legea nr. Bîrsan C. PUF. vol.www. Vol. Comentariu pe articole.269 8.193 din 4 mai 1999. Cauza C-63/89 Assurances de Credit v.320. Cauza C-75. Paris.. Le principe d`egalite dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d`Etat în La Declaration des Droits de l`Homme et du Citoyen et la jurisprudence. Chişinău 2007. ed. nr. Drepturi şi libertăţi.L. Oxford University Press. p.uab. p. la 28 februarie 1986.Baltag D. Teoria generală a dreptului. 1296 10. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Beck.Constanţa.colocviu organizat de Consiliul Constitutional francez în zilele de 25 şi 26 mai 198.284 13.Braibant G. 117/82 Razzak şi Beydoun c. Carta Socială Europeană revizuită adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996. la 17 februarie 1986 şi la Haga. şi alţii. p. 297. p. C. 476 3. publicată în “Monitorul Oficial al României””. Drepturile omului: mecanisme de protecţie (internaţionale şi din Republica Moldova)..Bourhis Y. p.. şi Thagavelu. a intrat în vigoare la 1 iulie 1987 2 Azarov A. Mc. Elementele de teoria dreptului. în Sex Equality Law in the European Union. www.int/celex 175 . Bucureşti. discriminare şi relaţii intergrupuri. Bucureşti.. Barac L.I. 1991. p. Tomul XVII.335 4. C.K.H. The Economic Objectives of Article 119. editura All Beck.. Basnard. Barna.268 15. 2001. Institutul Intercultural Timişoara.BIBLIOGRAFIE 1. 14.. Hervey and David I’Keefe eds. tipografia Reclama. B. 321. 12.1. All Beck. Comisiei. editura Periscop.. p. Partea I.. Populaţia Dobrogei. Individual Differences în Sex Stereotyping of Occupantions and Personality. Comisiei. 9. Cauza C-246/83 De Angelis c. şi alţii. 288 . Nr. 2002 p. 2002. Banat şi Interculturalitate. 1997. Editura Polirom. Bratescu C. p.Revue Social Psychology Quartely.2000.M. p..Cauley. Actul Unic European semnat la Luxemburg.3/sept.54.. 1996.74/1999. Beşteliu R. Stereotipuri.205 6. Bucureşti. Organizaţii internaţionale interguvernamentale. Anti-Discrimination Law and the EU. 11. 2005. nr. 7. Council and Commission [1991].europa. Editura C.eu.ro/reviste_recunoscute 16. p. 1997. 1970.169 din 29 iunie 1987. Chişinău.

Iorgovan A. Chişinău.ch 28.. III din Legea nr.acad.13 un pachet de propuneri pentru combaterea discriminǎrii.480/2003 şi prin Legea nr.md.17. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei: punctul 88. educaţie. Partea I. p..eu.humanrights. Muraru I. modificat ulterior prin Legea nr. Teză de doctor habilitat în drept. Sondaj public cu privire la experienţa şi opinia cetǎţenilor Republicii Moldova privind actele de discriminare. p. 65 din 16 aprilie 1997. 27. Bucureşti.Comitetul ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialǎ: http:. servicii de sǎnǎtate şi acces la bunuri şi servicii. 65 bis din 16 aprilie 1997 în temeiul art. Codul penal al României.72 din 5 februarie 2003. . ed. Cauza C-25/02 Rinke (în continuare hotărârile CEJ aşa cum pot fi găsite la www. 2004. 140/1996. www.541/2003 24. 20.pdf 26. la al treilea Raport asupra Moldovei: http:. Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova. Constantinescu M. Non-discriminarea în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova. 388 . Apărarea drepturilor pacienţilor nu este lipsită de riscuri.Codul muncii. republicat în Monitorul Oficial. www. asigurare socialǎ. 18. 25.md. 21. Decizia 2000/75/CE stabileşte un program de acţiune al Comunitǎţii pentru combaterea discriminǎrii: 2001-2006. Parlamentul European. 19. publicată în Monitorul Oficial al României. Directiva 2000/78/CE stabileşte un cadru general pentru combaterea discriminǎrii pe criterii de religie sau convingere. publicate în Monitorul Oficial al României.int/celex ). Cauza C-20/71. Constituţia României revizuitǎ. Editura All Beck. violenţă şi hǎrţuire(2007). revista Dreptul. până la 2 iunie 2005. 2008. Cârnaţ T. vârstǎ sau orientare sexualǎ în domeniul angajǎrii şi exercitǎrii profesiei.unhchr.cnaa.Codul civil al României din 26. 8 august 2008.55.1993. p. handicap.. a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare.. nr.Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.53/2003 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. 23. 22.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-countrybycountry_approach/moldova/Moldova%20Third%20report%20-%20Moldave.coe.europa. Directiva 2000/43/CE interzice discriminarea în orice stat membru pe criterii de origine rasialǎ sau etnicǎ în domenii precum angajare. Sabbatini v. p. Partea I. Chişinău. actualizat până în luna August 2008. nr.Cârnaţ T.Pontos. 363 176 . Monografie. www. 2009. Comisia a adoptat în noiembrie 1999 pe baza art. 237 www.Cârnat T. republicat în Monitorul Oficial nr.. Adoptat prin Legea nr. Partea I.07. 289 din 14 noiembrie 1996 .

1999. intratǎ în vigoare la 4 ianuarie 1969 conform prevederilor art.Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994..9/2004. Convenţia cu privire la drepturile politice ale femeii Adoptată prin Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU nr. 1999. and Labor. ratificatǎ de România prin Legea nr.593-XIII din 26 septembrie 1995. 35. Released by the Bureau of Democracy. p. intrată în vigoare la 18 iulie 1976. cases and materials. intratǎ în vigoare la 7 iulie 1954. nr. publicatǎ în “Monitorul Oficial al României”.1. Human Rights. Vol.7.30/1994. http:. Paris. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 30. 39.640 din 20 decembrie 1952. Vol.98-XIII din 12 mai 1994. Constituţia României. art. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998).Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale Adoptatǎ în 1950 şi intratǎ în vigoare în 1953.135 din 31 mai 1994 38.state.Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupǎrii forţei de de muncǎ şi exercitǎrii profesiei nr.2263 a Adunării Generale a ONU din 7 noiem. p. 2008. Chişinǎu.gov/g/drl/rls/.29.Country Reports on Human Rights Practices .54 din 17 iulie 1970. România a ratificat Convenţia la 10 iulie 1978 prin Decretul nr. Oxford University Press. 1998. 37. Aderat prin Hotǎrârea Parlamentului Republicii Moldova nr. (2).19. 115 alin. 10. Cudritescu G. nr. Ratificat prin Hotarârea Parlamentului Republicii Moldova nr. în vigoare pentru Republica Moldova din 24 mai 1994. 31.53. Unele observaţii cu privire la reglementarea discriminării după criteriul sexului în legislaţia română în Revista “Dreptul”.2007.Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 3068 (XXVIII)d din 30 noiembrie 1973.184 40. 1967. 36. 32. 1994.111 din 25 iunie 1958. 802 177 .22 publicat în Buletinul Oficial nr. conform dispoziţiilor art. Chişinǎu.193. în vigoare din 27 august 1994 .Craig and de Burca. www. Xv. nr. România a ratificat această Convenţie prin Decretul nr.Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Adoptatǎ prin Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU nr. 116 alin. 34.28 din 10 iunie 1954. Partea I. 33. p. (2) şi art. publicat în “Buletinul Oficial al României”. 2106 din 21 decembrie 1965. p.243. Convenţie adoptată prin Rezoluţia nr. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (19901998).Convenţia culturalǎ europeanǎ din 19 decembrie 1954. nr. EU law Text.

52. "Rolul Consiliilor de Stat din Europa în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale". 44. 42. 45. 51. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (19901998). p. Lumina Lex. www. Declaraţia privind drepturile persoanelor retardate mintal din 20 decembrie 1971. M. p.Drept şi Gerontologie. nr.Delacampagne C. 46.0022 – 0026. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. 1991/1995. Decada a Treia în Combaterea Rasismului şi Discriminării Rasiale pe parcursul anilor 1993-2003. eur-lex.Delsol C.Declaraţia ONU-Drepturil persoanelor cu disabilităţi din 1975.11-18. 1.ch/html/menu3/b/68. eur-lex.europa. 02/12/2000 P. 1998.unhchr. http:. ediţia a II-a..217 A (III) .. p. Ideile politice ale secolului XX. 53. .unhchr. p. http:.htm. Institutul de Lingvisticǎ „Iorgu Iordan”. Bucureşti: Institutul Român pentru Drepturile Omului.41.Delperee N. 59. Academia Română. Declaraţia Universalǎ a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. Deleanu I. colecţia Dicţionarele ARC.unhchr.eu. 55. eur-lex. Chişinǎu.eu 54. 823. p. 19 iulie 2000. p.ch/html/menu3/b/m_mental. 1991. http:. Jurnalul Oficial L 180. publicata în Jurnalul Oficial L 303. 447 47. Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 privind stabilirea unui cadru general pentru egalitatea de tratament în muncă şi ocupaţii. Vol. 50. Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de stabilire a unui cadru general pentru egalitatea de tratament în domeniul ocupării. Chişinău. Iasi. 2280. Drept constituţional şi instituţii politice. http:// www. 178 .1996.ch/html/menu2/issracis.htm 43.eu.353. Dobrescu B. Polirom.htm. Directiva Consiliului 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe baza de sex.208 49. Bucureşti.europa. Editura Fayard. L`invention du racisme. Protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Persoanelor Vârstnice. Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între persoane indiferent de originea etnică sau rasială. p.. p. 0016 – 0022. Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU. în Buletinul de informare legislativă nr. p. Bucureşti: Univers Enciclopedic. 1/2007. http:.europa. 2002. www. Adunarea Generală a ONU a adoptat specifice Programe de acţiuni pentru decadele date.228 48. 2007. Directiva Consiliului 43/2000/CE din 29 iunie 2000 privind aplicarea principiului egalitǎţii între persoane fără deosebire de origine rasialǎ sau etnicǎ . Paris 1983. Dicţionarul explicativ al limbii române. http:. colectiv de autori.

Guillaumin C. Teoria generală a dreptului.editura Du Style. http:. p.. Paris. Bucureşti. Fundaţia Andrei Şaguna.. Dogaru I.Ghid informaţional.Freeden M. 1998.490 57.196/1985) . D.Giddens A... Editura Ştiinţifică. MorteanuM. Franţei (nr. Hotărâre C.. Constanţa. 614 73. 1999.Ideologie Raciste.. Doltu I.. CRU.Cartea 2.Implementarea legislaţiei antidiscriminare în România.. Essai sur l`inegalite des races humaines.. Romani Criss. p.Gordon M..1972. p.. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Frette c.56. p. Hague. 1853-1855 p..185 62.394 72. 1986.584 . 1979. Le declin du social. Institutul European. Ploeşteanu. p. Karen V. Guincho c.Mouton. p.A.. Gergely D.55 din 14 octombrie 1999.2007.noţiuni de teorie şi practică.Drăghici V. Kole and Anthony D’Amato eds... 65.. Éditions Pierre Belfond. B.gallup.E.echr.F.coe.Gallup: http://www..ed.. 2002. Grafmeyer Y. www. p. 63. 2001.. Drepturile. Naissance de l`ecologie urbaine. L`ecole de Chicago.454 67. P. Iaşi.Hadler.. p. 1998. . 179 : . Dănişor. Luarea deciziilor şi pregǎtirea pentru angajarea peste hotare. 1998. Dănişor Gh. Editura Lumina Lex. Filosofia Dreptului-Marile Curente.118-119/64. p. L. Bucureşti.Hayek A. Dănişor D.598 58. Bucureşti. Bucureşti. www.. Paris. 75. Paris. 2003. 63. p. 390 68.ombusdman md. Editura Bic All. pe un eşantion de 975 persoane în vârsta de 18 ani şi peste. Franţa. Bucureşti. Prevenirea discriminǎrii. 1999.int/ECHR/EN/hudoc 70. 74.239. Legal assistent edition. exploatǎrii şi abuzului femeilor lucrǎtoare migrante.ed..D.Docksey C.Duculescu V. Genese el langage actuel.. 66. Portugalia. F. Constitutia libertaţii. 284 60.Gobineau A. p.Guillemard A. 64.Gueye c. 273.ro Sondajul a fost realizat în perioada 18-30 iunie 2003.C. New-York.C.. reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a Romaniei. Sociologie. 2004. p. Sex Discrimination în European Union Law Anthology.M. 1994. N. 440 61. 76. Dănişor. CpDOM. Dogaru I. Gh.OIM. All Beck. Protecţia juridică a drepturilor omului. nr.150 69. Pătraşcu.2007p.466 59.U. 2005. et Joseph I..Hotărârea Curţii Constituţionale nr. J. p. Dreptul Tratatelor. Law dictionary. 71.O din 26 februarie 2002..Ghidul egalitǎţii de şanse. Hotărârea CEDO din 10 iulie 1984.

80. 2003.429/2003. Problema bătrâneţii şi a morţii naturale.. 2003. 79. Mazilu D.Kramer U. Jura C. nr. Bucureşti.. Limba şi de comunicare în limită de vârstă. Dreptul instrument indispensabil de realizare a şanselor fiinţei umane. 81. cauza Thlimmenos C. 683.301 din 8 mai 2002 89. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Iaşi. 156-XIV din 14 octombrie 1998.Jura C..Iancu Gh. Bucureşti. Polirom. p. 2003. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. în Teoria generală a dreptului. Pretty c. Muraru I.. Austria. 86. p. Hotărârea CEDO din 28 noiembrie 1984.Legea cu privire la asigurarea egalitǎţii de şanse între femei şi bǎrbaţi. Jurisprudenţa Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării. 2006. 2000. Polirom. Polirom. Petronic C. Drepturile omului. All Beck.. 1999.Marcu V. Hotǎrârea CEDOdin 21 februarie 1997. Drepturile omului concept. 1998: Ageismus .Marinescu. p. nr.Mazilu D. Van Raalte c. Editura C. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.111-113.Hotârârea CEDO din 29 aprilie 2002. Bucureşti. Polirom. p. Regatului Unit.echr. Bucureşti. Marshall G.350 94. 2000.. Rassmunssen c. nr.. 2000. p.47-50/200. p.166 83. 85. Bucureşti. Lumina Lex.int/ECHR/EN/hudoc 90. Editura Academiei Romane. 390. Legea nr.coe. Dicţionar de sociologie. Opladen.Love c.436 91. 92.758 din 29 octombrie 2003 88.Beck. Iaşi. p.77.640. Grecia. 2003. G. 82. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 257-277. Editura Univers Enciclopedic. Drepturile minorităţilor naţionale.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi publicatǎ în Monitorul Oficial al României. 1924. publicată în Monitorul Oficial al României. p. Legea privind pensiile de asigurări sociale. http:.710 93. Hotărârea CEDO din 6 aprilie 2000.Hotărârea CEDO din 27 martie 1998. Iaşi. Caja (eds. Olanda. p. 2006.discriminarea lingvistică de vârstă. Iaşi. Bucureşti 2000. Reinhard.448 180 . nr. şi Diaconu N. exigenţe şi realităţi contemporane. 84. Australiei (nr. 640p 78. www. Thimm. 1998. Partea I.Drepturile. Legea de revizuire a Constituţiei Romaniei nr. 2002... în: Fiehler.640. Danemarca.editura Lumina Lex. nr.. 280 p. Editura All-Beck.249. 87. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. art. 983/2001). Bucureşti. Ed.H.). Drept comunitar general. libertăţile şi îndatoririle constituţionale. Institutul Român pentru Drepturile Omului. p. Partea I. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 320.

108. trad.146/1974. Drept internaţional public. M. 53 articole.. p.R. nr. Jura C. R. Principiul libertăţii şi egalităţii în Teoria generală a dreptului. 19/1993. “Buletinul Oficial” nr. age identification and aging in The gerontologist. “Buletinul Oficial. vol.528 100. p.2200 din 16 decembrie 1966.314.Peters G.431 din 2 septembrie 2000 104. Drept internaţional aplicabil în operaţiunile de pace şi conflictelor armate.E.R.216 107. şi Gurtman.. 146/1974. p .editura All Beck. intrat în vigoare la 23 martie 1976.444 101. ratificat de România prin Decretul nr. 1996.1/1996. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice Adoptat de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr.B. 1996. Egalitatea în veşnicele întrebări. Negru B. Bucureşti.Popa N.. nr. p. Note de curs nepublicate. 1979) 99. R. Bucureşti. 2000 disponibil pe www.Mazilu D. 334 p 181 . p.p.212 din 31 octombrie 1974. nr. 109.4/1971. prin rezoluţia nr.108. Editura All Beck. şi Demetrescu. Z.onu. Secţia editare a Academiei de administrare publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova.212 din 31 octombrie 1974. Germina Chiroiu. Garanţii materiale şi procesuale ale respectării drepturilor omului..212 (prima ediţie. C. p.4/2004. Universitatea Ovidius Constanţa 2005.. Revista Palatul de Justiţie.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare Publicată în Monitorul Oficial al României. 103. Evidence for the automatics of ageism..org 98.W. analysis and proposed conclusions”. Editura Bren. 31 articole.. Chişinău. p. a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976 106.“Claims for protection based on religiom or belief. nr.. Minority Identity and Self-Esteem în Annual Review of Sociology.. ratificată de România prin Decretul nr. Teoria generală a dreptului şi statului.Washington.Self-conceptions of the aged. nr. 2002. şi Aurescu B.Neagu N. 105. în forma actuală cuprinde 5 părţi. Moroianu I. Comunitatea Europeană şi drepturile omului în Revista “Drepturile Omului”..Musalo C. Bucureşti.64 96. Nǎstase A. Journal of Experimental Social Psychology. Forţa de muncǎ în Uniunea Europeană.245..Perdue. Nagel T.2200 din 16 decembrie 1966. 102. în varianta actuală cuprinde 5 părţi.. . editura Actami.Partea I. 1999. sociale şi culturale adoptat de Adunarea Generala a ONU. 2005. 26/1990. p.95. Bucureşti.4 97. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice.Peters G. Neagu N.. Ordonanţa Guvernului nr.

122. 694 120. România. Jurnalul meu American.3 intrat în vigoare la 21 septembire 1970..8.9 intrat în vigoare la 1 octombrie 1994. Rousseau J.4. Discriminare şi Prejudecată în Revista Naţională de Drept nr. Chişnău.. Bucureşti. Spaţiul Sud–Est European în Contextul Globalizării.648.. Popescu N.58 115. iunie 2005.2008.Popescu N.58 113.Popescu N.9..299 116. p. Instituţia Avocatul Poporului la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice. Primul Raport Naţional. Chişnău. editura Reclama. Powell a fost primul secretar de stat de culoare a Americii. Bucureşti. European Marriage. Du contract social. p. p. p. Chişnău. 2008.11.110.. p. 2007.9/1999. 2009. România..127 182 . Chişnău. C. Protocolul nr. p. Popescu N..p. p. p. Impactul ratificării Cartei sociale europene revizuite asupra legislaţiei muncii şi a legislaţiei protecţiei sociale din România în revista “Dreptul”.1.Popescu A. Sibiu. Omul în Societatea Bazată pe Cunoaştere. Constanţa.. 1992. 2008. London Scholl.88 112.8 intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.354 111. Flammarion. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Popescu N... p.5 intrat în vigoare la 20 septembrie 1971. România.. Protocolul nr. 2007. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova. C. Chişinǎu. Popescu N. Discriminare în lumea contemporană la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Partcipare Internaţională – Strategii XXI.J. p. 2005.Popescu N.32. Puşcaş V.. nr. Protocolul nr. Protecţia Socio–Juridică a Drepturilor Omului. 123. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană în Legea şi Viaţa nr.. Chişnău.11 intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998 124.editura Bren. Prevenirea şi Combaterea Faptelor de Discriminare în Legea şi Viaţa nr.6.E.44 118.2009.Popescu N.Popescu N. p. 222 125. Egalitatea de Şanse în România în Legea şi Viaţa nr. 10 ani de activitate. Dreptul la Liberă Circulaţie a Persoanelor în Spaţiul U. Protocolul nr. 119.58 114.. Paris. 2008. Protocolul nr.Powell. Popescu N. p. 2006.335.Consacrarea principiului nondiscriminării la Conferinţa internaţională ştiinţifică..211 121. ed. Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan în revista Legea şi Viaţa nr. 2006. p.1996. p. România.58. Prejudecată şi discriminare în societatea contemporană la Conferinţa Internaţională. 117.Constanţa. Protocolul nr.

R. Sorokin P.245 131. Editura All Beck. 1992.Thompson N. Sociologie. Pacienţii psihiatrici între drepturile omului şi spitalele de stat. Stereotip şi vârstă: factori cognitivi şi socio-culturali în structura stereotipurilor”.6. Ruppin A. p.echr. 420.garda. http://www.97 127. http://www. Paris.. 137. Universitatea din Bucureşti.Tinca O..teza de doctorat nepublicată .coe. 1959 .188 135. art. Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei. Understanding Human Rights.htm 144. 136.. Beck. Stǎnculescu E.. 2005. Principiul egalităţii în dreptul românesc. 816. p. Editura Dacia.205 130.quotationspage.249 134. Payot. http:. 128. Jitcov.org/rom/Menschenrechte/grundkurs2/Materialien/dokument 4.. 2003. 2001. www. . Tǎnǎsescu S. 5th Ministerial meeting of the Human Security Network in Graz.md 129. The Interface Between Ethnic and Naţional Attachement: Ethnic Pluralism or Ethnic Dominance? În Public Opinion Quarterly. nr. Sacrul despre elementul iraţional în ideea divinului şi despre relaţia lui cu iraţionalul.. www. p. nr. 200p. http://www.p. http:. Republica Moldova. Bucureşti . reclamaţiilor şi plângerilor privind discriminarea după criteriul de sex din Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.echr. p.com/quotes/ Principiile ONU pentru persoanele vârstnice p. Rudolph O.htm..com. Constanţa. . New York. Social and cultural mobility.. Severin A.int/ECHR. special Issue on Race. Austria. 142. www.Editura Free Press.1934. p. Simunek c. vol. Principiul egalitǎţii de tratament între bărbaţi şi femei în legislaţia română a muncii şi în dreptul comunitar în Revista “Dreptul” nr. p. Publisher: Macmillan Press.126. Les juifs dans le monde moderne. Anti-Discriminatory Practice: BASW Practical Social Work (Paperback).H.1. E. 1997. descărcat la data de 30 august 2005 183 .int/ECHR/EN/hudoc.coe. Cehiei. p. Cluj. Sidarius J. Tănăse şi Chirtoacă c. Levin.11/2004. 2004. p. 1997.D.dadalos. S. Editura C.392 138.350 139. 140. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană.646 133. 132. 32 şi capitolul VI. 1999.Soluţionarea sesizǎrilor.. 516-1992 ..ed.terra.Stǎiculescu A. 17 aprilie 2008. Ovidius University Press.es/personal/monolith/women. Stabilitatea şi sfidǎrile multiculturalismului civic în Europa.. p 387. Manual on Human Rights Education. Bucureşti.92 143. 141. 2003. p. Institutul Intercultural Timişoara. Rusu V.Feshbach S.

int/ECHR.243. Babel.Sociology of race and ethnic groups.Zlătescu V. Australiei (nr. p. J. 149. Marei Britanii.echr. http:. p. Dicţionar de sociologie.coe.coe. p.Creştinismul şi drepturile omului în Revista “Drepturile omului”. http:. 229 151. Ronald Press. Eitura.1/1996.. The Declin Significance of Race. New York. p. www. 36042/97.145. 941/2000) . 150. 1999.A. S. Willis c.coe. www.Young c.int/ECHR/EN/hudoc.U.. 941/2000) . The University of Chigaco press. nr. http:. cererea nr. C. 147. 1978. 148.. Second edition. Australiei (nr. D. www.78 184 . din 11 iunie 2002. Bucureşti 1993.. 769. Zamfir.int/ECHR/EN/hudoc.Wilson J.Zanden.echr. 146.Young c.echr.

1991.Tabel nr. p. Stereotipuri sociale naţionale. vol.Karlins.3/sept. Psihologia socială. nr. 2003 Tabel nr. etnice. Editura tehnica Bucureşti. Koffman.1.267-279 185 .2 -Precizaţi în procente numărul femeilor care ocupă următoarele meserii/profesii! OCUPAŢIA Fizician Cercetător Poliţist Avocat Oficial bancar Muncitor Vânzător Secretar Mecanic Conducător-autobuz TEST 23% 23% 15% 26% 27% 25% 64% 81% 9% 26% RETESTARE 26% 25% 16% 26% 28% 25% 63% 83% 19% 26% Social Psychology Quarterlu. Walters (1969) 1932 AMERICANI ALBI Muncitori Inteligenţi Materialişti AMERICANI NEGRI Superstiţioşi Leneşi Simţ muzical GERMANII Ştiinţifici Muncitori Impasibili JAPONEZI Inteligenţi Muncitori Perfizi Caracteristici/stereotipuri/atribute sociale 48 47 33 84 75 26 78 65 44 45 43 22 % 1951 30 32 37 41 31 33 62 50 10 11 12 13 % 1967 23 20 67 13 26 47 47 59 9 20 57 7 % Sursă:Tony Malim.54.

54.Precizaţi în procente numărul bărbaţilor care ocupă următoarele meserii/profesii! OCUPAŢIA TEST RETESTARE Fizician 21% 24% Inginer 17% 19% Poliţist 17% 17% Avocat 29% 28% Contabil 32% 33% Bancher 60% 61% Profesor 73% 74% Secretar 86% 83% Operator telefonie 82% 82% Muncitor 70% 69% Sursă: Social Psychology Quarterly.3 186 . nr.4.3.267-279 Tabel nr.Tabel nr. Atribute de gen Caracteristici/ Atribute TEST FEMEI 38 42 56 56 50 55 60 50 63 53 36 40 60 56 43 RETESTARE BĂRBAŢI 58 54 65 67 57 40 40 27 43 48 44 45 47 50 39 FEMEI 40 42 54 56 48 61 60 42 58 50 38 47 53 52 43 MASCULIN BĂRBAŢI Agresiv 57 Atletic 53 Multumire de sine 66 Competiţie 66 Doritor de a lua poziţie 61 FEMININ Sesibilitate 38 Capabilă de 38 sentimente/delicateţe Neutilizatoare a limbajului 33 vulgar Empatică 49 NEUTRE Fericit 52 Ineficient 40 Nesistematic 40 Organizat 54 Sincer 50 Timid 38 Sursă: Social Psychology Quarterly. p. vol.54. vol. 1991. nr.3.

htm Tabel nr.org/wmn-e/classif.Tabel nr.ro total 23% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 8% 10% 187 . Prezenţa femeilor în parlamentele europene .gallup.6.5.ipu. De ce ar trebui femeile susţinute şi încurajate mai mult să participe la viaţa politică din România? % din cei care afirmă că femeile ar trebui susţinute Femeile au diverse calităţi care le recomandă pentru politică Sprijinirea femeilor pentru a ocupa funcţii în politică Drepturi/şanse egale între bărbaţi şi femei Femeile sunt competente/capabile să conducă Femeile sunt cinstite/mai greu coruptibile Femeile trebuie reprezentate politic Îmbunătăţirea situaţiei în ţară Femeile şi-ar putea afirma punctul de vedere Femeilor le pasă mai mult de oameni Îmbunătăţirea situaţiei femeilor/reducerea discriminării Femeile ar conduce mai bine Femeile cunosc mai bine problemele de zi cu zi Femeile au o altă perspectivă asupra lucrurilor Alte răspunsuri Nu răspunde Sursă: http://www.http://www. Ungaria Lituania Cehia East West North Estonia Polonia Bulgaria 0 50 100 150 200 Sursă: Inter-Parliamentary Union.

3 16.7 3.1 14.2 4.3 6.1 105.7 40.246.1 28.5 2.6 16.484.9 1.3 Bărbaţi % 10.8 6.9 27.1 8.1 9.7 .8 Sursă: D.1 238.6 34.0 22.7 20.5 14.2 23.0 351.2 2.3 12.5 30.2 13.7 14.6 13.9 7.8 31. 254 188 .0 53.8 26.7 Total % 8.8 19. 1993 apud Giddens.9 15.5 12.5 12.7 11.4 28.0 51.4 17.3 14.5 Înregistraţi mii 318.3 21.7 9.3 6.4 1.2 13.2 19.5 13.1 13.5 10.Owen.1 13.8 18.3 25.1 2. Ethnic Minorities în Britain: Economic Characteristics.1 18.Distribuţia ocupaţională pe piaţa forţei de muncă în Marea Britanie Grup etnic Albi Minorităţi etnice Negri Negri-caraibieni Negri-africani Alţi negri Sud-africani Indieni Pakistanezi Bangladezi Chinezi şi alţii Chinezi Alţi asiatici Alţii Întreaga populaţie Şomeri mii 2.7 4.2 39.8 28.5 19.5 12.2 Femei % 6.Tabel nr.9 25.7 18.3 15.0 12.4 7.7 29.4 94.6 33.5 24.2 18.

Deşi dispune de o suprafaţă atât de generoasă. Spitalul se află pe un domeniu de 6 hectare. Chiar dacă aproape 25% din populaţia spitalului era constituită din „cazuri sociale”.1 Studiu de caz: Raportul de monitorizare al Spitalului de Psihiatrie Mocrea. insalubră şi neadecvată activităţilor spitaliceşti. spitalul nu şi-a organizat o gospodărie proprie ( nu cultivă grădina şi nu cresc animale pentru uz intern). retard mintal) internate în această instituţie psihiatrică nu sunt în concordanţă cu prevederile de drept român şi internaţional. judeţul Arad. iar patrimoniul acestuia a trecut în 2003 sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad. Majoritatea pacienţilor internaţi au diagnosticul de schizofrenie însă există şi un procent ridicat de persoane cu dizabilităţi intelectuale. Vizitele întreprinse de reprezentanţi ai Centrului de Resurse Juridice(CRJ) în Spitalul de psihiatrie Mocrea din judeţul Arad la mai mult de o jumătate de an de la semnarea Memorandumului de către Ministerul Sănătăţii şi la 10 luni de la vizitarea instituţiei pentru prima dată au scos în evidenţă situaţii de fapt care demonstrează că demnitatea şi respectul faţă de persoanele cu dizabilităţi mintale (boală psihică) şi intelectuale (oligofrenie.26. CRJ a atras atenţia conducerii Spitalului de psihiatrie Mocrea şi autorităţilor locale şi centrale încă de la începutul anului că prevederile Legii sănătăţii mintale nu sunt respectate. prin proceduri cât mai puţin restrictive. Reprezentanţii CRJ atrag atenţia autorităţilor centrale române că viaţa a 120 de pacienţi internaţi în spitalul de psihiatrie Mocrea poate fi pusă în pericol datorită lipsei tratamentelor şi îngrijirilor de specialitate. iar mare parte dintre pacienţi cu greu ajung să fie consultaţi în mod periodic de către personalul de specialitate. La fel.2 care arată că „îngrijirile oricărei persoane cu tulburări psihice trebuie să se realizeze în mediul cel mai puţin restrictiv. dar şi pacienţi cu deficienţe neuromotorii. alin. fără nici o discriminare”. Spitalul de psihiatrie funcţionează într-o clădire veche de tip „conac”. psihologii. „Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană. conducerea Spitalului de psihiatrie Mocrea continuă să ignore prevederile art. Astfel. se aflau aproximativ 115 pacienţi cu afecţiuni psihiatrice sau cu retard mintal.Anexa nr. În Spitalul de psihiatrie Mocrea. asistenţii sociali care ar trebui să fie membrii ai echipei de management ai cazurilor. care să respecte pe cât posibil 189 . nu sunt angajaţi. Spitalul de psihiatrie Mocrea are probleme legate de lipsa personalului. psihopedagogii şi ergoterapeuţii. Aceştia au vârste cuprinse între 19 şi 80 de ani. aşa cum ne-a declarat directorul acestei instituţii. precum şi datorită temperaturilor scăzute din saloane şi alimentaţiei sărace în calorii.

distanţa între pat şi peretele exterior de cel puţin 0.2004 între orele 9:00-11:30 nu erau prezenţi). Una dintre recomandările CPT-ului subliniază foarte clar că şi într-o conjuctură economică gravă. până la data vizitei CRJ. Conducerea instituţiei monitorizate nu respectă nici recomandările privitoare la asigurarea unor standarde minimale de calitate în acord cu Recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT). Din cele văzute la faţa locului. director).06. cubaj de 20mc de aer (pentru ventilaţie naturală). improprii pentru mediul spitalicesc. respectiv au fost înlocuite pardoselile vechi cu podele de lemn.director). numărul de externări pe lună este de aproximativ 26. distanţa dintre două paturi de cel puţin 0.713/08. nu sunt respectate prescripţiile privind orientarea paturilor în saloane: paralel cu frontul ferestrei. precum şi necesităţii de a asigura securitatea fizică a celorlalţi”. În anul 2004. Având în vedere că există pacienţi care nu au părăsit spitalul de ani de zile. De asemenea. atât la parter (secţia bărbaţi). precum şi o medicaţie adecvată. arie utilă minimă de aproximativ 7mp/pat. Etajul clădirii este organizat într-o altă secţie (de femei) prevăzută cu 55 de paturi.integritatea sa fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi timp nevoilor sale de sănătate. în saloanele de la parter există zone în care brâul uleiat este distrus până la zidărie. În prezent. au fost înregistrate 12 decese. există necesităţi fundamentale ale vieţii care trebuie respectate. accesibile din amândouă părţile. distanţa între pat şi 190 . clădirea necesită numeroase reparaţii şi reabilitări. respectiv vineri.80m. De asemenea. asistenţa medicală fiind asigurată de doi medici (care. încălzirea şi îmbrăcămintea adecvate. În 2004 s-au făcut reparaţii la pardoseli. Există pe holul de la parter o zonă de perete de peste 10 mp cu tencuiala căzută. În lumina CPT-ului necesităţile fundamentale includ hrana. cât şi la etaj (secţia de femei). respectiv: capacitatea maximă de 6 paturi (există 2 saloane mari de căte 15 paturi/salon). durata medie de spitalizare este de 90 de zile.70m.2004. Tot în Legea sănătăţii mintale se subliniază importanţa îngrijirilor de specialitate în sensul apărării şi întăririi autonomiei individuale a persoanei cu tulburari psihice. conform spuselor reprezentanţilor spitalului. există paturi care adăpostesc doi şi chiar trei pacienţi.11. la ora vizitei noastre în spital. Saloanele pentru pacienţii adulţi nu se conformează standardelor impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. situaţia observată era următoarea: parterul spitalului este organizat într-o secţie (de bărbaţi) prevăzută cu 60 de paturi. Sunt amenajate încăperi care adăpostesc 115 pacienţi în 115 paturi (din informaţiile dl. iar externări „reale” pe an sunt în număr de aproximativ 380-400 (informaţii furnizate de dl. mortalitatea medie anuală fiind de 10-15 cazuri. Când CRJ vizita spitalul. De această secţie se ocupa un singur medic (care este şi directorul spitalului). 12.

nu existau sobe. în fiecare salon.la cină. În privinţa hranei zilnice. Referitor la tratamentul şi îngrijirile medicale acordate pacienţilor la 19 mai 2004. sote de morcov cu cârnaţi. Reprezentanţii CRJ au observat şi că încălzirea instituţiei se face cu combustibil solid (lemne. după marcarea copacilor bolnavi ori uscaţi de către ocolul silvic. Meniul zilei. Totodată. CPT-ul recomandă ca instalaţiile sanitare să fie astfel concepute încât să permită pacienţilor păstrarea unei anumite intimităţi. dotarea de bază a spitalului trebuie să permită spitalului să asigure asistenţa adecvată (inclusiv la igiena corporală) bolnavilor la pat.la micul-dejun. Reprezentanţii CRJ au observat că pacienţii pot beneficia de apă caldă o dată pe săptămână. În general fiecare încăpere este dotată cu o sobă.la pranz.5…profilaxia în 191 . pe 2004). Grupurile sanitare şi separeurile pentru duşuri sunt grupate în încăperi neîncălzite. din calculele făcute de echipa de monitorizare pe baza cifrelor puse la dispoziţie de directorul economic. Ca excepţie. Există chiar un salon la parterul clădirii care nu are nici iluminare. spaţiul liber trebuie să permită staţionarea şi deplasarea în cărucior de handicapat. pâine şi untură. guvernul român a aprobat Memorandumul propus de către Ministerul Sănătăţii privind Măsuri de reabilitare a sistemului de îngrijiri de sănătate mintală din România. iar uşile între saloane rămân deschise pentru încălzirea întregului nivel. era alcătuit din ceai. zilnic. 2 saloane unde nu existau coşuri şi o încăpere unde uşa de la sobă prezintă o defecţiune care o făcea improprie pentru utilizare. cartele telefonice sau produse de igienă intimă). Lenjeria de pe paturile bolnavilor şi pijamalele acestora se aflau într-o stare de degradare avansată şi erau chiar murdare. fără geamuri (la etaj) sau neventilate (la parter). Temperatura ambientală în saloane la momentul vizitei era de aproximativ 10ºC şi pentru că toate geamurile erau larg deschise. Memorandumul prevede la punctul c). din propriul parc. la data monitorizării. la momentul vizitei.000 lei/zi/pacient (1. În privinţa declaraţiilor directorului economic. „…suplimentarea fondurilor alocate sub programul 2. conform aceloraşi declaraţii. Acest lucru a putut fi şi verificat: sobe complet reci în anumite încăperi şi călduţe în altele. există 4 saloane unde. „vine o remorcă cu lemne”).000 lei – buget pentru hrană.peretele în care se află lavoarul de cel puţin 1. CPT-ul subliniază că absenţa unui astfel de echipament poate să conducă la condiţii de mizerie (34). În incinta spitalului sau în apropierea lui nu există o sursă de unde pacienţii să-şi poată procura lucruri pentru necesitatea zilnică (alimente. Una dintre pacientele intervievate ne-a marturisit că se încălzesc doar cu sobele din anumite încăperi.30m. nici ventilaţie naturală. conform declaraţiei directorului economic.uneori procurate. supă de conopidă şi mâncare de fasole uscată. acesta afirmă ca s-au construit 5 teracote noi. alocaţia zilnică de hrană este în cuantum de 46.947.000.

analizele se fac numai dacă se consideră că e necesar.. majoritatea pacienţilor ajung în Spitalul din Arad fără recomandări medicale precise pentru tratamentul psihiatric şi în plus. tragem concluzia că nu există un tratament propriu-zis de recuperare pentru pacienţii internaţi. în luna februarie 2004 reprezenanţii CRJ au semnalat prezenţa unei femei însărcinate în şapte luni la etajul I al Spitalul de Psihiatrie Mocrea. deşi imperativă. Dispoziţia legală citată. Conducerea spitalului nu respectă nici prevederile art. de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice.2. Un alt caz de încălcare flagrantă a legislaţiei medicale în vigoare este nerespectarea art. precum şi pentru dezvoltarea terapiilor alternative.2.. 46/2003 care arată că „pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă. în program continuu”. indiferent de calitatea de asigurat a femeii”. Spitalul Mocrea a participat o perioadă de timp la programul 2. Totuşi. Totodată. iar medicaţia antipsihotică era insuficientă. alin. care este o medicaţie pentru urgenţe psihiatrice. De asemenea..patologia psihiatrică şi psihosocială…pentru asigurarea unei terapii specifice. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. în funcţie de sex şi de grupa de vârstă căreia îi aparţin”.36 din Legea drepturilor pacientului nr. la art. chiar dacă toţi pacienţii din spital necesitau control şi tratament stomatologic de urgenţă acest lucru nu se realizează. 192 . alin. 30. însă nici această dispoziţie legală nu este respectată. „. pct. din legea sus-amintită.” CRJ a notat că pacienţii care prezintă complicaţii medicale sunt transportaţi pentru analize şi consult medical (inclusiv stomatologic sau ginecologic) la Spitalul din Ineu de unde ajung cu Ambulanţa la Spitalul de Urgenţe din Arad (situaţia a fost relatată de un medic internist care face gărzi în Spitalul de Urgente Arad). nu este pusă în practică de reprezentanţii Spitalului din Mocrea astfel încât pacienţii internaţi nu beneficiază de dreptul de a li se efectua „. Mai mult.cel puţin un control profilactic în fiecare an. e). Conform declaraţiilor directorului. Ţinând cont de medicaţia prezentă la ora vizitei la spital. Reprezentanţii CRJ au fost informaţi că în prezent nu sunt semnalate sarcini la pacientele internate în spital.. a renunţat în favoarea spitalelor din Arad pentru motivul că medicaţia dominantă pe care o primea era antidepresivă.11.150/2002 care arată că trebuie asigurate „servicii de planificare familială.”. aceştia se plâng de condiţiile foarte proaste şi de lipsa hranei din Spitalul de psihiatrie Mocrea.16. aşa cum ne-a mărturisit directorul spitalului. Conducerea spitalului de psihiatrie Mocrea nu respectă nici prevederile art. alin.5 dar. 1 se precizează că „intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi persoanl acreditat”. pct.

De la oamenii din partea locului am aflat ca pacienţii pot fi văzuţi la şosea. pentru fiecare tip de patologie. În accepţiunea legii sus-menţionate. ergoterapeut şi personal paramedical (art. Din declaraţiile directorului spitalului. d). scopul îngrijirilor acordate oricărei persoane cu tulburari psihice trebuie să fie apărarea şi întărirea autonomiei personale. 28 din Legea sănătăţii mintale care arată ca tratamentul individualizat. lit. Conducerea Spitalului de psihiatrie Mocrea nu respectă nici una din prevederile mai sus menţionate. discutat cu pacientul şi revizuit periodic trebuie aplicat de către personal calificat. subliniză necesitatea alcătuirii unei echipe terapeutice care să activeze în instituţiile psihiatrice. 16 asistente medicale şi 16 infirmiere. asistent medical specializat. Aceştia beneficiază de parcul din jurul spitalului. reprezentanţii CRJ au înţeles că serviciile medicale şi de îngrijire sunt acordate de 3 medici specialişti. Reprezentanţii CRJ au observat că nu există un plan individualizat de recuperare pentru fiecare pacient sau.45) şi Legea sănătăţii mintale la art. a asistenţei medicale şi în îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice. cu precădere a personalului mediu şi de îngrijire în activităţi specifice asistenţei medicale psihiatrice şi că Ministerul Sănătăţii va elabora normative de personal pentru instituţiile psihiatrice şi va înfiinţa linii de gardă pentru asigurarea asistenţei de urgenţă în aceste unităţi. În conformitate cu prevederile art. revizuit periodic. psihiatru. conducerea spitalului de psihiatrie nu respectă nici prevederile art. psiholog. ziare şi reviste. d). Din dialogul dintre personal şi pacienţi deducem că acestora le mai sunt aduse din când în când. modificat atunci când este nevoie şi aplicat de către personalul calificat. pct. iar tratamentul şi îngrijirile acordate persoanei cu tulburări psihice trebuie să se bazeze pe un program terapeutic individualizat. În acelaşi timp. 25. cum sunt: medic. În afara tratamentului medicamentos. servicii pentru care nu avem confirmarea că sunt plătiţi. nu este luată în considerare nici o variantă de tratament alternativ prin psihoterapie şi nu este organizat un loc de întâlnire (sub forma de club) pentru pacienţi sau pacienţi şi aparţinători. Recomandările CPT-ului (42. În instituţia vizată nu există contract 193 .27 şi urm. asistent social. mai ales la cişmeaua de apă minerală. 5. cel puţin. prestând servicii de spălătorie auto. prin echipă terapeutică se înţelege totalitatea profesioniştilor în domeniul sănătăţii mintale implicaţi în asigurarea sănătăţii mintale. discutat cu pacientul. La punctul d) referitor la personal din Memorandumul semnat de guvernul român se stipulează că Ministerul Sănătăţii va elabora un program de perfecţionare a personalului medico-sanitar. Nu există un program anume conceput pentru recreerea pacienţilor.Directorul spitalului ne-a declarat că nu îşi mai aminteşte cazul pacientei deoarece aceasta nu se afla în îngrijirea lui. din Legea sănătăţii mintale.

mai mulţi pacienţi şi-au exprimat dorinţa de a se reîntoarce în mediul familial. nu şi-a văzut niciodată copilul minor. dacă este aplicat fără scop şi justificare rezonabilă unor persoane aflate în situaţii similare. Comisia şi Curtea apreciind asupra acestui caracter obiectiv şi rezonabil al 194 . Această justificare trebuie să fie în viziunea Curţii obiectivă şi rezonabilă. foarte mare.14 dacă nu are obiectiv şi justificare rezonabilă. adică nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil proporţional între scopul urmărit şi mijloacele folosite. În absenţa constatării unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate în Convenţie.E. care mărturisea echipei de monitorizare că se afla de cinci ani în spital. ci le sancţionează doar pe cele ilicite. ANEXA nr. în scopul îndeplinirii acestei dorinţe.B. numărul rezidenţilor care păstrează contactul cu familia este foarte redus. Nu există nici contract pentru furnizarea serviciilor sociale. articolul 14 asigură protecţie împotriva unui tratament diferit. iar numărul celor care se reîntorc la spital după ce au fost externaţi. se poate concluziona că C. motiv pentru care considerăm importantă calitatea relaţiei pe care spitalul reuşeşte să o stabilească cu familia fiecărui pacient. Din acest motiv. Curtea reiterează în fiecare hotărâre că. de 34 de ani.O. Din analiza jurisprudenţei C. Caracterul ilicit al unui tratament discriminatoriu se stabileşte în funcţie de justificarea pe care statele o oferă în cauzele deduse judecăţii.de colaborare pentru psiholog. În timpul vizitei CRJ în spital. personalul de specialitate nu are în vedere intervenţia la nivelul familiei pacientului.. Cu toate că una dintre recomandările asistentei psihiatrice comunitare este aceea că asistentul social împreună cu medicul psihiatru să pregătească familia şi comunitatea în sensul reintegrării în societate a persoanei cu dizabilităţi mintale instituţionalizate. nu interizice toate tratamentele diferenţiate. asistent social sau psihoterapeut. Cel mai bine ilustrează lipsa activităţilor de pregătire şi de educare a familiei cazul unei paciente externată din Spitalul de psihiatrie Mocrea în dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2004 şi reinternata în seara aceleiaşi zile.O. este cel al pacientei N.D. Un alt caz ce relevă indiferenţă faţă de reinserţia în comunitate. ajuns acum la vârstă de 12 ani. iar în tot acest interval. Pacienta dorea foarte mult să îşi vadă copilul şi nu a primit nici un spirijin din partea asistentei sociale ori a medicului şef de secţie.D.2 Concluzii pe baza jurisprudenţei Conform jurisprudenţei Curţii. Curtea se pronunţă asupra existenţei discriminării.E. o diferenţă de tratament este discriminatorie în sensul art.

6. de rasă.9 şi 14 din Convenţie. deciziile fiind rezultatul votului. în Irlanda (Keegan).3 din Protocolul nr.dreptul de acces la tribunale a unui tată pentru a-şi contesta paternitatea.8 şi 14 din Convenţie) 3.1 din Protocolul nr.p. ca şi pentru aceasta şi copilul lor (Johson şi altii) art. Cazurile aflate pe rolul instanţei europene referitoare la interzicerea oricăror discriminări au avut drept obiect [136. în materie de educaţie (art.1 coroborat cu art.8 coroborat cu art.136] Curtea se pronunţă asupra caracterului discriminatoriu bazat pe diverse motive: diferenţe de gender. Vermiere) şi în Austria (Iuze) şi taţilor naturali.p. în Olanda (Kroon şi alţii) şi în Marea Britanie (McMichael) art. în cadrul unei proceduri de divorţ în Austria (Hoffman) şi obligaţia de a plăti o taxă pentru biserica din Suedia (Darby) art. Cabales şi Balkali) art.1 195 . refuzul de a-i recunoaşte unui transexual statutul de tată al unui copil născut de partenera sa în urma inseminării artificiale(X.452]: 1.14 din Convenţie 9.numele unei perechi căsătorite în Elveţia (Burghartz) art.9.8 coroborat cu art. precum şi realizarea obligaţiilor.afaceri referitoare la câteva aspecte ale legislaţiei lingvistice belgiene.tratamentului diferenţiat precum şi asupra caracterului proporţionalităţii în luarea unor măsuri concrete de către statul respectiv [135.14 din Convenţie 7. consecinţele juridice ce decurg din interzicerea divorţului în Irlanda pentru un bărbat căsătorit ce doreşte să divorţeze şi să se căsătorească cu o altă femeie.1 4.14 din Convenţie) 2.8 şi 14 din Convenţie şi art. 5. statutul juridic al mamelor necăsătorite şi al copiilor născuţi în afără căsătoriei. 6. aplicarea regulamentelor de imigrare în Marea Britanie. existând şi opinii dizidente care îmbogăţesc jurisprudenţa şi stimulează perfecţionarea instrumentelor şi mecanismelor juridice concepute în vederea respectării principiului egalităţii şi nediscriminării în exercitarea drepturilor şi libertăţilor. art.8 şi 14 din Convenţie. cu mare atenţie după o amplă analiză a cauzelor.6. în Danemarca (cazul Rasmussen) (art.2 din Protocolul nr. ce introduc o diferenţiere în ceea ce priveşte modul de tratare al bărbaţilor şi femeilor (Abdulazis.1 din Protocolul nr. în Belgia (cazul Marcks.12.8. decizia cu privire la custodia copiilor. bazată pe religia unuia dintre părinţi.14 din Convenţie 8.1 şi 8 şi art. de statut.Y şi Z din Marea Britanie( art.13 şi 14 din Convenţie. modul de desfăşurare a reprezentanţilor pentru Adunarea Regională Flamandă în Belgia (Mathieu-Mohin şi Clerfayt) art.

Astfel.10. potrivit dreptului comun. refuzarea acordării unui cetăţean turc din Austria unui avans pentru pensia lui. au dreptul să pretindă despăgubiri.1 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a înregistrat un număr tot mai mare de plângeri ale persoanelor fizice referitoare la încălcarea unor drepturi. în Olanda (Van Raatle) art. Periodic. în Germania (Karl Heinz Schimdt) art.1 coroborat cu art. persoanele discriminate. Sancţiunea contravenţională aplicată poate fi contestată conform procedurii din dreptul comun în materia contravenţiilor. În funcţie de decizie. instanţa poate dispune retragerea.8 şi 14 din Convenţie coroborat cu art. de 196 . dar în primul rând privitoare la nerespectarea normelor juridice care consacră egalitatea de şansă şi egalitatea de tratament în toate domeniile vieţii sociale. Consiliul publică rapoartele activităţii pe care o desfăşoară.14 din Convenţie 12. nu şi femeilor de a desfăşura muncă de pompier sau. Austria) art.1 din Protocolul nr.C. în legislaţia internă în vigoare şi în documentele la care România este parte. 3d coroborat cu art. se pronunţă asupra petiţiilor şi sesizărilor primite prin hotărâri. să plătească o contribuţie. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Cererea de despăgubire este scutită de taxa de timbru. pe motiv că doar cetăţenii austrieci au acest drept (C. În toate cazurile de discriminare. Consiliul este prima instituţie de acest gen din Europa Centrală şi de Est. precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. prevăzut în Constituţia României. Colegiul stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale ce urmează a fi aplicate persoanei fizice sau juridice. proporţional cu prejudiciul suferit. cât şi prin întinderea atribuţiilor sale. privind faptele de discriminare supuse analizei în urma investigaţiilor efectuate în teren de către personalul de specialitate al Consiliului. aplicarea unui tratament discriminatoriu bărbaţilor în ceea ce priveşte suma care trebuie să o plătească drept alocaţie familiei.4 alin.1 din Protocolul nr.14 din Convenţie 11. pot fi observate câteva lucruri: creşterea numărului de petiţii. La cerere. creşterea numărului de petiţii din partea femeilor şi bătrânilor. Prin specificul activităţii.G. în exercitarea rolului său de organ deliberativ. fără ca aceasta să fie îngradită sau influenţată de către alte instituţii sau autorităţi publice. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent. în schimb. obligaţia impusă bărbaţilor. care a săvârşit fapta de discriminare. 6.

cu cât legislaţia noastră în materie a evoluat. încalcă în mod repetat prevederile O. iar cazurile prezentate în această parte au avut la bază încercarea de a acoperi toate criteriile de discriminare pe care le-au sesizat petenţii. Consiliul nu s-a limitat doar la legislaţia internă apelând şi la elemente de drept comparat (acte normative. combaterea şi sancţionarea actelor de discriminare. Ca instituţie naţională cu atribuţii în prevenirea. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. cât şi societăţii civile. etc). a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. au fost luate în considerare cazurile care prin argumentaţie şi decizie au constituit puncte de referinţă în însăşi evoluţia jurisprudenţei Consiliului. pune periodic la dispoziţia publicului culegeri de speţe în domeniul discriminării ceea ce constituie un instrument de lucru util atât experţilor în domeniul apărării drepturilor omului. în selectarea hotărârilor publicate. Instituţia a investigat cazuri de discriminare acordând sancţiuni contravenţionale şi mediind. 137/2000. De menţionat este faptul că în argumentarea deciziilor pentru speţele alese. Un asemenea mod de a proceda este cu atât mai util. printr-o acţiune discriminatorie. doctrina şi jurisprudenţa europeană). care au asigurat întemeierea acelei rezolvări pe argumente cât mai solide. cauzează un prejudiciu seminificativ sau care. Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.G. Totodată. 197 . atunci când medierea s-a dovedit a fi utilă. în raport cu nevoile practice (de pildă. sub multe aspecte.către autorităţile emitente. deşi cauzează un prejudiciu redus. victimizarea. în ceea ce priveşte medierea. discriminarea indirectă.

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII Subsemnatul. în caz contrar urmând să suport consecinţele. Nicolae POPESCU. se referă la propriile activităţi şi realizări. declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat.2010 198 .11. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Nicolae POPESCU 17.

44-47. Prevenirea şi combaterea faptelor de discriminare.p.p.75 c. 1987-2004 – Director şi Administrator Fortuna S.1 Constanţa.nr. Bucureşti. 2008.A.a.) 3. Word.( 0. Power Point. România Naţionalitatea: român Studiile: 2004-2006: Universitatea Bucureşti – Masterat: 2002: Curs de Perfecţionare Operare Windows. România. Constanţa. Popescu Nicolae.11-123.E. Discriminare şi prejudecată. În: Legea şi Viaţa.) 4.11.(0. 1960-1968: Şcoala generală nr.În: Revista Naţională de Drept. În: Legea şi Viaţa.a. Dreptul la liberă circulaţie a persoanelor în spaţiul U.Chişinău.Popescu Nicolae. nr.Chişinău..) 2.1953. p.6. Făureşti.În: Legea şi Viaţa. 2008.Popescu Nicolae.25-31.35 c.8. 2008. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană. Neagu Nicolae.83-85.) 5. nr. Activităţi ştiinţifice LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Articole în reviste recenzate: 1. Chişinău. ( 7. p. 2004 – prezent . 13.a. Excel. clasele I – VIII . com.06. 2008.( 0. Constanţa.Popescu Nicolae.p. Access.Popescu Nicolae. 2007. 1968-1973: Liceul Teoretic nr.40 c. Constanţa. Bucureşti.CURRICULUM VITAE Nume: POPESCU Prenume: Nicolae Anul naşterii: 07.(0.Chişinău.a.35 c.Expert la Instituţia Avocatul Poporului. Ministerul de Interne al României.) 199 . Egalitatea de şanse în România. editura Bren. nr. 1974 – 1979: Facultatea de drept.9.0 c.39-43. Judeţul Vâlcea. Activitatea profesională: 1980-1987 – ofiţer.a.

p.) Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 7.Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan. Constanţa.111-117. Desenul şi Modelul Comunitar – Conflictul dintre Marca Comunitară şi Marca Naţională”. Telefon: 0040241550544 Telefon domiciliu: 0040241257690 Telefon mobil: 0040723622606 E-MAIL: nicolaepopescu50@yahoo.a. Constanţa. 51.Consacrarea principiului discriminării.Popescu Nicolae. Avocatul Poporului.5 c. nr. Sibiu.5 c.Popescu Nicolae.6.0 a. (0.) 12. 2009.p.5 c. În: Legea şi Viaţa.130-138.a.Popescu Nicolae. (0.7 c.Constanţa. p. 2006.a. (0. p.a. 2010. Bucureşti. ( 0.În :Materialele Confereinţei Internaţionale « Omul şi societatea bazată pe cunoaştere ».Popescu Nicolae. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice (19 octombrie 2006 – Constanţa. 2007.) Adresă serviciu: România. Prejudecată şi discriminare în societatea contemporană. Popescu Nicolae.com 200 .În: Materialele Simpozionului internaţioanl “Marca. România. Fenomenul discriminării prin prisma principiului egalităţii în drepturi. Spaţiul Sud-Est European în contextul globalizării.) 8. 2008. p.a.Popescu Nicolae. Bucureşti.32-36. 2009. Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economice.) 10. România. Instituţia Avocatul Poporului.4.În:Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifice “Protecţia Socio-Juridică a Drepturilor Omului”.339-348.328-335. p. Discriminare în lumea contemporană.45 c. România. (0.(1. p. ( 0.În: Materialele Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – Strategii-XXI.Popescu Nicolae.Chişinău.) 9. România).08-15.În : Materialele sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – strategii XXI.) 11.a.5 c.România. Bulevardul Tomis nr.526-541. Conflictele şi apariţia discriminării dintre mărci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful