P. 1
74550347 Lucrare Doctorat Drept Moldova

74550347 Lucrare Doctorat Drept Moldova

|Views: 34|Likes:
Published by Olguta Blaga

More info:

Published by: Olguta Blaga on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • LISTA ABREVIERILOR
 • INTRODUCERE
 • 2.1. Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale
 • 2.2.1. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană
 • 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova
 • 2.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios
 • 2.7. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană
 • 3.2. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării
 • 3.3.1. Contextul legislativ al non-discriminării în România
 • 3.3.2 Integrarea europeană
 • 3.4. Concluzii la capitolul III
 • CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
 • BIBLIOGRAFIE
 • DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris C.Z.U.342.72(498)(043.3)

POPESCU NICOLAE

NON-DISCRIMINAREA PRIN PRISMA PRINCIPIULUI FUNDAMENTAL DE DREPT AL EGALITĂŢII

Specialitatea: 12.00.01– Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept Teză de doctor în drept

Conducător ştiinţific:

Andrei SMOCHINĂ,
dr. habilitat în drept, prof. univ.

Autorul:

Nicolae POPESCU

Chişinău, 2010

© POPESCU NICOLAE, 2010

2

CUPRINS ADNOTARE..............................................................................................................................5 LISTA ABREVIERILOR.........................................................................................................8 INTRODUCERE................................................................................................................ .. .. 9 I. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN 19

RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII................... 1.1. Egalitatea şi nondiscriminarea în sistemul principiilor de drept .......................................19 1.2. Egalitatea şi nediscriminarea - principii de drept în vederea protecţiei, promovării şi garantării drepturilor omului......................................................................................................29 1.3. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul discriminării si respectarea drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii .................................................................................40 1.4. Concluzii la capitolul I .......................................................................................................51 II. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN DREPTURI ……………………………………………………………………….. 53 2.1.Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale...............................53 2.2.Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva melting pot-ului, a multiculturalismului, a pluralismului etnic şi a grupului dominant .......................................60 2.2.1. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană ........................................................67 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova .....................................73 2.3. Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios ....................................................77 2.4.Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex ........................................................................................ ..82 2.5.Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan.............................................................92 2.6. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi..........................................................................................................98 2.7. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană............................102 2.8. Concluzii la capitolul II.............................................................................................……108

3

III. PROTECŢIA JURIDICĂ ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII.....................................110 3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării............................110 3.2. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării ...................129 3.3. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării............................................................................................................................142 3.3.1.Contextul legislativ al non-discriminării în România ...................................................148 3.3.2.Integrarea europeană .....................................................................................................163 3.4. Concluzii la capitolul III .................................................................................................169 CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ............................................................171 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................. ...............175 TABELUL nr.1 ....................................................................................................................185 TABELUL nr.2......................................................................................................................185 TABELUL nr.3......................................................................................................................186 TABELUL nr.4.....................................................................................................................186 TABELUL nr.5.....................................................................................................................187 TABELUL nr.6.....................................................................................................................187 TABELUL nr.7.....................................................................................................................188 ANEXA 1 ..................................................................................................................... ........189 ANEXA 2 ...................................................................................................................... .......194 DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII...............................................198 CV AL AUTORULUI ..........................................................................................................199

4

eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane. intoleranţă. Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării: examinarea multiaspectuală a conceptului de discriminare prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept. xenofobie. discriminare. Valoarea aplicativă a lucrării Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic. în definirea faptelor care nu constituie discriminare şi în definirea conceptelor de egalitate în drepturi şi de nediscriminare abordate din perspectiva teoriei valorilor juridice. libertăţi.00 c. stereotip. în activitatea de legiferare.. toleranţă. Structura tezei: introducere. 177 de pagini de text de bază. bibliografie din 155 titluri. multiculturalism. în plan normativ-legislativ. 2010. 2 anexe. Cuvinte cheie: egalitate. gender. în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează protecţia juridică a drepturilor omului Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării şi propunerile efectuate pe tema tezei au servit drept suport pentru elaborarea unui concept teoretic despre racordarea legislaţiei naţionale la cea internaţională în domeniul eliminării discriminării. în evidenţierea măsurilor de diminuare a inegalităţilor. 5 . Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în studierea complexă a a unei teme de incontestabilă actualitate teoretică. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă în analiza formelor de discriminare. rasism. ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai aprofundată a problemei analizate la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului. Chişinău. Numarul de publicaţii la tema tezei: Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 12 lucrări ştiinţifice publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi România. 7 tabele. Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept. diversitate etnică.Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 12. pornind de la proclamarea egalităţii ca valoare universală şi indivizibilă de către Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. analiza cadrului normativ naţional şi internaţional referitor la discriminare şi determinarea atribuţiilor instituţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de manifestare a discriminării.a.ADNOTARE POPESCU Nicolae „Non-discriminarea prin prisma principiului fundamental de drept al egalităţii” . concluzii şi recomandări. prejudecată. drepturi. democratic şi social în România. trei capitole. ageism. problema discriminării şi drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii în drepturi şi a principiului non-dicriminării dar şi cu implicaţii practice în contextul consolidării statului de drept.

bibliography of 155 titles. the concept of local development in contemporary doctrine of the elimination of forms of discrimination by developing and proposing new principles results. The thesis for obtaining the academic degree of Doctor in Law.rights. 175 pages of basic text. Kishinev. multiculturalism. three chapters. 2010.discrimination. terrorism. Theoretical significance: the results of investigations will contribute to further development of science to the general theory of law.00.General theory of law. 2 annexes." Non-discrimination in terms of fundamental legal principles of equality ". Practical value of the work: the analysis of forms of discrimination in terms of social practice has been argued that discrimination can lead to separatism. history and state law. Key words: equality. Dissertation structure: introduction. Scientific novelty and originality: to study complex phenomena of discrimination and.ageism. mass disorders and other social movements. ethnic diversity. 7 tables. prejudice. tolerance. Study domain and objectives of the work: complex examination of the phenomenon of discrimination in light of contemporary constitutionalism. by building a society of nondiscrimination in Romania and development.freedoms.intolerance. by virtue of this. the legal protection of human rights and in particular. 6 . Number of publications on the topic sentence: 12 results are published in scientific papers. generalizations and laws of scientific likely to generate original solutions for science and practice in eliminating discrimination. the concept of eliminating discrimination. in this sense. the history of political and legal doctrines.ANNOTATION POPESCU Nicolae. which allow to draw conclusions.ombuds man. Specialty 12. to deepen the theoretical knowledge on forms of discrimination.racism.democracy . conclusions and recommendations.01 .xenophobia. stereotypes.gender.

7 таблиц. и в этом смысле была предложена его политико-правовая характеристика международных нормативного актов. концепции и механизмов недопущения дискриминации международных норм права. 3-х глав. 175 страниц основного текста. свободы. этническое разнообразие. стереотипы. права. предрассудки. Кишинев. а также разработки . на базе правового регулирования национальных и 7 .Аннотация Попеску Николай "Недопущение дискриминации в свете основополагающего принципа равенства "Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. в силу этого. aнализa и выделении основных форм дискриминации. 2010. Ключевые слова: многообразие культур. а полученные выводы и рекомендации могут быть использованы в совершенствовании правовой базы в данной области. как дискриминация. библиографический список из 155 названий. общие выводы и рекомендации. Практическая значимость работы: Результаты исследования могут служить дополнением к лекциям по такой фундаментальной дисциплине как теория государства права или могут быть использованы в разработке новых специальных курсов. равенство. старение. Новизна и оригинальность исследования: Научная новизна исследования обеспечена аргументацией в необходимости разработки концепции и механизмов и анализ основных национальных и упразднения сложного явления. 2 приложения.. Количество публикаций по теме диссертации: результаты кандидатской диссертации были изложены в 12 научных работах. Теоретическое значение: Использованная методология свидетельствует о междисциплинарном характере исследования и соответствует современным тенденциям развития теории государства и права. Структура диссертации: введение. Предмет исследования и задачи работы: докторская диссертация посвящена комплексному анализу проблематики и определению теоретических и практических проблем в свете ликвидации всех форм дискриминации. терпимость. дискриминация.

ICNUR IRDO LADO lit. CE CEDO Curtea CEM CERI cit. s. etc. MO nr. ex.a. SIRDO trad. c.a.U. para.LISTA ABREVIERILOR alin. OIM ONG ONU OSCE p. HIV/SIDA hot. PIDCP PNUD s. sec. CHDOR CNCD CP CSCE DUDO EC ed.m.A.d. cap.Comitetul Helsinki articol contra capitol Consiliul Europei Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale Curtea Europeană a Drepturilor Omului Centrul European de Monitorizare asupra Rasismului şi Xenofobiei Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei citată de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din România Consiliului Naţional pentru Combatarea Discriminării Codul Penal Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa Declaraţia Universală a Drepturilor Omului European Commission (Comisia Europeană) editura etcetera exemplu Virusul Imunodeficienţei Umane/Sindromul Imunodeficienţei Dobândite hotărâre Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi Institutul Român pentru Drepturile Omului Liga Apărării Drepturilor Omului litera şi derivatele Monitorul Oficial număr Organizaţia Internaţională a Muncii Organizaţie neguvernamentală Organizaţia Naţiunilor Unite Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa pagina şi derivatele paragraful punct Pactul Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi altele şi aşa mai departe Statele Unite ale Americii secţiune Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului traducere (tradusă) Uniunea Europeană Tratatul Comunităţii Europene 8 . pct. S. APADOR-CH art. UE TCE alineat Asociaţia pentru apărarea drepturilor în România.

cu efecte majore în viaţa juridică a fiecărei ţări. extrem de importantă în condiţiile transformărilor ce se produc în plan social. principiile egalităţii şi non-discriminării se evidenţiază ca un element armonizator al jurisprudenţei. atât pe plan internaţional. printr-o analiză pe terenul disciplinei Teoriei generale a dreptului o problematică de mare actualitate. Problematica discriminării pare a se erija într-un litigiu fundamental al societăţii umane în contextul actual.INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. un fenomen încă prezent în societatea democratică. fapt ce dovedeşte interesul şi actualitatea acestei probleme. în vederea explicării ştiinţifice şi a identificării soluţiilor adecvate restrîngerii fenomenului în cauză. noţiuni strâns împletite. în demersul de aplicare a legii. Protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nondiscriminării face parte integrantă din protecţia juridică a drepturilor omului. sub toate aspectele sale. multe conflicte locale şi regionale. Din multitudinea de drepturi consacrate de-a lungul evoluţiei normative. dar care nu pot fi confundate. manifestându-se în general ca o "entitate suprastatală" ce impune statelor o afinitate spre egalitate. cu formele sale multiple de manifestare este o preocupare permanentă şi prioritară abordată în cadrul organismelor. acest concept se rezumă la o egalitate de tratament între indivizi. fiind atât de obişnuit încât este considerat normal de către foarte mulţi oameni şi a dăinuit în spaţiu şi în timp din cauza ineficienţei cadrului normativ şi instituţional şi a tolerării acestui fenomen de către stat şi societate. În esenţă. agenţiilor şi centrelor specializate. Discriminarea ca formă de marginalizare de orice fel şi în orice situaţie este. dar mai ales al "tendinţelor juridice". politic şi economic în România şi Republica Moldova. Combaterea discriminării. din păcate. acte de terorism şi violenţă au avut la origine discriminarea şi încălcarea drepturilor omului. fapt ce s-a evidenţiat necesar ca urmare a evoluţiei divergente a societăţii umane în perioade istorice sau 9 . Diversele situaţii concrete care se reflectă în norma juridică trebuie să se adapteze permanent diferitelor circumstanţe făra a provoca discriminării care ar duce la crearea unui dezechilibru între egalitate şi nondiscriminare. cu cele două componente internă şi internaţională. adică protecţia egalităţii în drepturi. cât şi naţional. Protecţia juridică a drepturilor omului presupune implicit garantarea folosinţei şi exercitării acestor drepturi fără privilegii şi fără discriminări. Teza tratează într-un mod nou.

rezultă tocmai din activitatea omului. pentru a putea ulterior proceda la o eliminare. eforturile de a determina originile inegalităţilor. ele nu pot constitui un sistem de referinţă. norma dreptului internaţional. de asemenea. o inegalitate de şansă. ca de exemplu diferenţa dintre indivizi dată de vârstă. pe de o parte. În acest sens. Aceasta din urmă reprezintă adevarata discriminare pusă în discuţie şi. Omul. Astfel. Din cauza acestei diversităţi conceptuale. de forţa corpului. paradoxal. din nevoia satisfacerii propriilor lipsuri materiale şi spirituale. individul ca entitate de sine-stătătoare. ci şi. în sens larg. deoarece au un caracter relativ faţă de factorii timp şi spatiu determinaţi chiar de faptul ca în esenţă sunt o convenţie arbitrară a omului. În măsura în care dreptul internaţional postbelic garantează . angajatorii nu realizează faptul că diferenţierea în sens negativ a persoanelor din firmă face ca acestea să nu mai poată fi folosite la capacitatea maximă.la nivel de principiu . politic. un exemplu concludent este chiar cazul României referitor la domeniul economic.J. Aceste inegalităţi primitive joacă astăzi rolul de fundament al unor discriminări de profunzime ce constituie un impediment semnificativ în calea dezvoltării sub aspect economic. deoarece discriminare nu înseamnă numai refuzul de a permite exercitarea unui drept legitim. acţionează în detrimentul celorlalţi indivizi. se diferenţiază două tipuri de inegalitate: una naturală. de multe ori. J. de stările de sănătate. având la bază liberul arbitru şi implicit intelectul evoluat al fiinţei umane. eliminarea oportunităţii de a valorifica resursele existente şi a crea. atunci popoarele care se bucură astăzi de drepturi la autodeterminare sunt concepute ca fiind formate din cetăţeni liberi şi egali între ei. De-a lungul dezvoltării societăţilor. Societăţile de astăzi trăiesc sub tensiunea a doi factori determinanţi care sunt. 10 .zone diferite. iar acestea includ principiile egalităţii şi non-discriminării. constituind drept sursă primară a discriminării necesitatea. În timp ce religia identifică aceste origini în voinţa divină. şi cea de-a două calificată drept inegalitate morală sau politică. au fost de cele mai multe ori zădărnicite de o alegere deficitară a reperelor.drepturile şi libertăţile individuale. neţinând cont că acest tip de societate şi regulile ce o guvernează sunt artificiale. social şi cultural. cel anterior creării comunităţilor umane. unde nu există suficiente date privind discriminarea la locul de muncă şi. Rousseau se îndreaptă spre omul "natural". determinată exclusiv de legile mediului înconjurator. majoritatea filozofilor au căutat aceste origini prin raportare la omul modern. angajaţii nici nu conştientizează că sunt supuşi unor astfel de tratamente. şi pe de altă parte. realitatea practică a statului naţional. ceea ce duce la pierderi financiare în activitatea socială viitoare.

Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii politice şi ale dezbaterii publice în cea de a doua jumătate a secolului XX. ca realitate socială. determinat de realitatea socială. extrem de complexă. evident. Anumite schimbări prin care trece o societate . Integrarea armonioasă a tuturor etniilor în viaţa întregii comunităţi contribuie la recunoaşterea lor ca diferiţi dar egali. Aceasta diferenţă este astăzi echilibrată de o altă componentă a dreptului internaţional. expansiunii sistemelor media . vom face trimitere la operele unor autori consacraţi. din perspectivă juridică şi instituţională. Ea reflectă nu numai faptul ca statele actuale s-au format ca manifestare a etosului naţional. diferită. cât şi mai ales. Construirea unei societăţi a non-discriminării rămâne una din priorităţile societăţii contemporane. prin care s-au codificat drepturile minorităţilor naţionale şi protecţia identităţilor culturale minoritare. Constituţiile majorităţii statelor conţineau unele prevederi cu privire la drepturile omului însă acestea nu au căpătat o dimensiune juridică internaţională pentru combaterea discriminării. tratând mai rău tocmai pe cei identificaţi ca victime ale unei discriminări. dar mai ales studiul lucrărilor din ţările europene şi SUA. prin însăşi natura ei. să evidenţiem şi să luăm în discuţie aspecte controversate ale discriminării. atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional Până la al Doilea Război Mondial. Discriminarea are o conotaţie negativă.de tipul dezvoltării economice. în care toleranţa este cuvântul de ordine. unde studiul acestei problematici este datat la început de secol XX. creşterii nivelului de educaţie. Analiza fenomenului discriminării prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept este multidisciplinară. S-a dovedit necesară consultarea unor lucrări de specialitate. a discrimina înseamnă a separa ierarhizând. atât în teoria dreptului.pot duce la modificări ale orientării generale a populaţiei referitoare la valori. ci şi faptul practic că limba şi cultura majorităţii asigură acesteia un asecendent în raport cu celelelate identităţi etnoculturale. Statele în care principiul nondiscriminării este aplicat consecvent alături de alte instrumente de protecţie a minorităţilor naţionale au reuşit să „acorde” norma de drept cu realitatea practică a ascendenţei culturii majoritare.Realitatea este. a unor comentarii atât ale autorilor români. întrucât fenomenul discriminării este circumscris atât juridic. cât şi în ştiinţele juridice de ramură. Întrebările şi problemele legate de fenomenul discriminării obligă la o abordare interdisciplinară. O compoziţie etnică omogenă a unei ţări determină orientarea globală a populaţiei spre o atitudine mai puţin 11 .

deschiderea spiritului. Doctrina românească nu s-a preocupat în amănunt cu definirea acestui standard. E încurajată prin cunoaştere. delimitarea subiectului fiind realizată doar tangenţial şi destul de formal. puncte de vedere referitoare la un domeniu aflat încă în mică măsură în atenţia autorilor români. Principiile generale ale dreptului reprezintǎ o preocupare constantă a doctrinarilor. Toleranţa este mai ales o atitudine activă generată de recunoaşterea drepturilor universale ale persoanei umane şi libertăţilor fundamentale ale altuia. egalitatea. dreptatea. exprimând cele mai înalte aspiraţii ale omului: libertatea. egalitate formală/egalitate materială. Problema discriminării în Republica Moldova este de actualitate. În jurul acestor precepte călăuzitoare ale dreptului se dezvoltă întreaga viaţă juridică internă şi internaţională reprezentând un subiect de maximă rezonanţă în gândirea juridică. nici condescendenţă ori indulgenţă. existente în această perioadă. p 3]. unitatea. nu sunt cuprinse în documente complexe şi nu sunt adaptate la realităţile concrete. Polimorfismul principiului constituţional al egalităţii face extrem de dificilă orice încercare de definire a acestui concept. probabil datorită complexităţii 12 . Toleranţa este armonia în diferenţe. fapt ce a avut drept consecinţă îmbogaţirea spectaculoasă a conţinutului normativ al acestei norme juridice. [137. comunicarea şi libertatea gândirii. lucrarea exprimă idei. fondul dezbaterii fiind furnizat de către jurisprudenţa care a trebuit să remedieze această absenţă doctrinară printr-o adevarată avalanşă de aplicări specifice ale principiului general al egalităţii. În ansamblu. a felurilor noastre de expresie şi a manierelor noastre de fiinţe umane. conştiinţa credinţei. prevederile legale referitoare la discriminare sunt dispersate . opinii.tolerantă din punct de vedere etnic şi a arătat că acelaşi tip de compoziţie etnică a regiunilor istorice determină de asemenea o orientare spre intoleranţă etnică. Conform Declaraţiei Principiilor Toleranţei din 16 noiembrie 1995. au un caracter declarativ. etc. adoptată cu ocazia Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie. determinând în acelaşi timp existenţa realităţii juridice materiale în calitatea lor de premize ale ordinii juridice pozitive. Ea nu este doar o obligaţie de ordin etic: ea este de asemenea şi o necesitate politică şi juridică. Toleranţa nu este nici o concesie. acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii. egalitate în faţa legii/egalitate prin lege. principiul constituţional al egalităţii se exprimă printr-o serie de valori perechi precum: egalitate strictă/egalitate relativă. toleranţa se defineşte ca fiind „respectul. Indiferent că îl consideram drept un principiu obiectiv de drept sau un drept subiectiv fundamental. Ştiinţă şi Cultură.

Ioan Muraru.Tănăsescu. SUA. • a analiza preocupările mai diminuate pentru justiţia concepută ca egalitate de tratament decât pentru justiţia concepută ca tinzând să diminueze inegalităţile. Scopul şi obiectivele tezei.S. Gheorghe Avornic. Dumitru Mazilu. utilizând o variată şi bogată documentaţie. Pentru îndeplinirea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: • definirea noţiunii de principii ale dreptului şi stabilirea aspectelor definitorii ale principiilor dreptului . • explicarea corelaţiilor dintre egalitatea în drepturi şi nondiscriminare • a cerceta cauzele necesare la egalităţii. • elaborarea recomandărilor pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul nondiscriminării cu respectarea strictă a principiilor acestei instituţii juridice. Boris Negru. Gordon Alport. Dumitru Baltag. Din analiza lucrărilor publicate rezultă că aspectele teoretice şi practice ale discriminării prin prisma principiului egalităţii nu au făcut până acum. au examinat în lucrările lor unele aspecte ce ţin de principiul egalităţii în drepturi şi discriminare. Gheorghe Dănişor. analiza cadrului normativ naţional şi internaţional referitor la discriminare şi discriminării. • a analiza abordarea istorică în timp şi spaţiu a evoluţiei inegalităţilor care au condus la discriminări. Corneliu Bârsan. • a analiza relaţia dintre prevederile legale interne şi reglementările internaţionale privind respectarea drepturilor omului. printre care E. Dan Claudiu Dănişor. criteriile constituţionale ale discriminării şi a specifica faptele ce nu constituie discriminare.fenomenului. eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane. Nicolae Popa. • a analiza coordonatele ştiinţifice. Moldova. crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea respectării drepturilor omului şi a principiului nondiscriminării prin prisma principiului determinarea atribuţiilor instituţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de manifestare a 13 . Teodor Cîrnaţ. • a defini şi a analiza conceptul de discriminare între teorie şi realitatea socială. Ion Dogaru. Prezenta lucrare are drept scop analiza complexă a conceptului de discriminare prin prisma principiului egalităţii ca principiu fundamental de drept. Ion Deleanu. fără a avea pretenţia unei lucrări exhaustive. obiectul unor cercetări ştiinţifice complexe. din România. Autori din România.

Comportă caracter de noutate ştiinţifică studierea complexă a problemei discriminării şi drepturilor omului care reprezintă un interes aparte pentru orice specialist în domeniul dreptului. Tezele. atât în constituţiile statelor cât şi în standardele internaţionale din domeniul drepturilor omului. problema discriminării şi drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii în drepturi şi a principiului non-dicriminării dar şi cu implicaţii practice în contextul consolidării statului de drept. în evidenţierea măsurilor de diminuare a inegalităţilor. la confluenţa mai multor ramuri ale ştiinţei juridice: teoria generală a dreptului. atât în dreptul românesc cât şi în cel internaţional. este realizată prin utilizarea metodei comparatiste în cadrul mai multor sisteme normative ce îmbogăţeşte semnificativ lupta împotriva prejudecăţilor şi ideilor false. structura funcţională a principiilor non-discriminării şi egalităţii în drepturi completează baza teoretică a acestei categorii ştiinţifice. clasificarea. Ştiinţa dreptului fiind o ştiinţă socială. elementul timp devine important şi actualizarea oricărei cercetării în acest domeniu dobândeşte o importanţă majoră. face trainice şi actuale cercetările repetate care îi sunt consacrate. concluziile şi recomandările privind conceptul. ca material iniţial pentru o abordare ulterioară mai 14 .• a analiza dimensiunile interne şi internaţionale privind protecţia juridică a egalităţii în drepturi şi a nondiscriminării Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în studierea complexă a unei teme de incontestabilă actualitate teoretică. În cuprinsul lucrării este menţionată existenţa duală ca terminologie a egalităţii şi nediscriminării. Analiza principiului egalităţii şi a principiului nondicriminării. pornind de la proclamarea egalităţii ca valoare universală şi indivizibilă de către Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se reflectă în analiza formelor de discriminare. Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul ca s-a efectuat un studiu a principiului egalităţii prin raportare la nediscriminare. în definirea faptelor care nu constituie discriminare şi în definirea conceptelor de egalitate în drepturi şi de nediscriminare abordate din perspectiva teoriei valorilor juridice. Ideile ştiinţifice şi concluziile conţinute în cuprinsul tezei pot fi utilizate de asemenea: în plan doctrinar-teoretic. dreptul constituţional şi dreptul internaţional public. textele normative nu pot fi pe deplin înţelese decât dacă se au în vedere dinamica sa şi efectele pe care el le determină în practică. democratic şi social în România.

a fost discutată şi recomandată spre susţinere de către Seminarul Ştiinţific Interuniversitar de Profil la specialitatea 12. baza metodologică fiind compusă din îmbinarea abordării istorice. sistematice şi prospective. Lucrarea analizează cadrul instituţional privind eliminarea discriminării. unele concluzii şi recomandări au fost publicate în reviste de specialitate din Republica Moldova şi din România.00. Prevenirea şi Combaterea Faptelor de Discriminare. România). La fel.8 /2008. nr.11/ 2008. constatarea şi sancţionarea actelor de discriminare. De asemenea. . Aprobarea rezultatelor. istoria statului şi dreptului. nelegitimă deoarece este arbitrară.comparativ juridice. În „Legea şi Viaţa”.E. nr. istoria doctrinelor politice şi de drept. Egalitatea de Şanse în România. o parte din rezultatele cercetărilor au fost expuse şi aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice. Sibiu. nr. Investigaţia ştiinţifică realizată este amplă şi complexă . Lucrarea a fost elaborată la Catedra de Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. În „ Legea şi Viaţa”. în activitatea de legiferare. S-au efectuat cercetări complexe şi comparative referitoare la organismele abilitate cu prevenirea. 2008. Rezultatele cercetării autorului. Dreptul la Libera Circulaţie a Persoanelor în Spaţiul U. Conferinţa Internaţională « Omul în Societatea Bazată pe Cunoaştere » ( 23–25 noiembrie 2006. ci constă în diferenţa sau distincţia interzisă. Instituţia Avocatul Poporului (19 octombrie 2006 – Constanţa.În „Revista Naţională de Drept”. în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează protecţia juridică a drepturilor omului Studiul analizează discriminarea care se defineşte nu doar prin simpla referire la diferenţă. La tema tezei au fost publicate 6 lucrări ştiinţifice: 1 monografie şi 5 articole. urmărind cu perseverenţă atingerea graduală a obiectivelor enunţate.01 – teoria generală a dreptului.În „Legea şi Viaţa”.9/ 2007. România).aprofundată a problemei analizate la dezvoltarea continuă a ştiinţei teoriei generale a dreptului. În vederea cercetării cât mai complete a obiectului investigaţiilor. fiind discutată şi recomandată spre susţinere. Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan. Discriminare şi Prejudecată. nr.În „Legea şi Viaţa”. Se poate afirma că nediscriminarea este o justiţie egală pentru toţi fără privilegii şi fără discriminări. sociologice. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană. am selectat metodele adecvate de cercetare ştiinţifică a principiilor non-discriminării şi egalităţii în drepturi. nr. interzisă întrucât este nelegitimă.6 /2008.4 /2009. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Partcipare 15 . în plan normativ-legislativ.

Simpozion Internaţional « Marca. importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. ţin cont de esenţa.evidenţiază inegalitatea ca trasătură constantă a condiţiei umane. În continuare sunt examinate un şir de legi naţionale şi internaţionale în domeniul discriminării. studii. În final este abordată importanţa respectării principiului egalităţii în drepturi pentru toţi oamenii indiferent de sex. modalitatea de aprobare a rezultatelor şi concluziilor cercetării. Sumarul compartimentelor tezei. România). rasă. manuale. Constanţa.. ea cuprinde mai multe compartimente : actualitatea şi importanţa temei investigate. Primul capitol este dedicat „Analizei situaţiei existente cu privire la fenomenul discriminării prin prisma respectării principiului egalităţii ca mijloc de asigurare a drepturilor omului şi de eliminare a discriminării” . gradul de cercetare a temei. asigurându-le funcţionalitatea. Constanţa. articole etc. noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. şi se argumentează discriminare indirectă). baza metodologică. Bucureşti. Capitolul al doilea – Eliminarea discriminării cu referire la diferenţele dintre persoane prin prisma respectării principiului egalităţii în drepturi . religie. fapt ce exclude discriminarea. analiza materialelor ştiinţifice publicate cu referire la tema tezei: monografii. efectuează o analiză comparativă a situaţiei existente în domeniul discriminării.Desenul şi Modelul Comunitar » Conflictul dintre Marca Comunitară şi Marca Naţională (23 mai 2008.. apariţia şi evoluţia istorică a conceptulului de rasism. etc. Dezbaterile clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale. Stratificarea socială este deopotrivă văzută ca sursă de efect şi inegalităţi sociale. apartenenţă politică. rămâne cert faptul că discriminarea pe motiv de rasă este o atitudine negativă sau o predispoziţie de a noţiunea de discriminare (discriminare directă şi 16 . relevând ca potenţiale surse de discriminare conflictele de status. România). „Spaţiul Sud–Est European în Contextul Globalizării » (12 – 13 aprilie 2007.Internaţională – Strategii XXI. scopul şi obiectivele propuse spre realizare. La început este făcută pe scurt descrierea principiilor de drept care servesc ca elemente de mijlocire a aplicării lor ce dau conţinut concret categoriilor juridice. Introducerea reprezintă fundamentarea şi justificarea temei alese pentru cercetare. Cu toate acestea. În acest sens. Conferinţa internaţională ştiinţifică «Protecţia Socio–Juridică a Drepturilor Omului » (19–20 Mai 2009. România).

Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană include analiza protecţiei împotriva discriminării în procesul exercitării dreptului la muncă. Analiza documentelor adoptate în Europa privind eliminarea discriminării relevă cadrul instituţional creat în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. să se contureze aspectele majore ale discriminării existente în contextul problematic al societăţii contemporane. folosind datele unor anchete şi analize.se încearcă. includ analiza instrumentelor juridice care au ca obiect de reglementare protecţia drepturilor omului. atitudinea lor variind în funcţie de epocă. este dedicată analizei modelului social al handicapului. etc. societate. sunt examinate prin prisma stereotipurilor despre persoanele în vîrstă şi rolul acestora în societăţile contemporane. educaţie. Actualul cadru juridic al României şi Republicii Moldova care reglementează dreptul la muncă nu corespunde necesităţilor reale. dezvăluie ideea că în cadrul modelului meltingpot gradul de ataşament faţă de naţiune va fi egal pentru toate grupurile etnice. Cercetarea eliminării discriminării şi asigurării exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi. Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „meltingpot-ului” a multiculturalismului. Analiza are în vedere diferite niveluri de reglementare. într-o manieră foarte succintă este examinată problema egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. În această parte al lucrării. În al treilea capitol – Protecţia juridică împotriva discriminării . porneşte de la ideea că termenul gen presupune studierea diferenţelor biologice şi structurile de putere în relaţie cu construcţia socială a diferenţei. Problemele îmbătrînirii şi ageism-ul contemporan. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminării. încurajând studiul masculinităţii şi feminităţii. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex. 17 . care. cu intenţia de a contura cadrul legal al protecţiei drepturilor omului în vederea limitării discriminării sub toate formele sale. ca o prejudecată.adopta un compartiment negativ faţă de un grup sau o persoană. a pluralismului etnic şi a grupului dominant. Analiza persecuţiei religioase şi discriminării pe motiv religios. nu are trăsături fizice similare celorlalţi. al relaţiilor dintre sexe/genuri. evidenţiază importanţa documentelor internaţionale şi regionale ce se referă la drepturile şi libertăţile omului destinate libertăţii religiei sau a credinţei. Se face o descriere a atitudinei faţă de aceste persoane .

18 . În cercetarea documentelor adoptate în România şi Republica Moldova privind eliminarea formelor de discriminare. cât şi în ceea ce priveşte transpunerea în practică a dispoziţiilor legale în vigoare. se face o descriere a situaţiei drepturilor omului în România şi Republica Moldova în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unor noi proiecte de acte normative.având drept obiectiv fundamental limitarea şi prevenirea discriminării sub orice formă s-ar putea manifesta.

iar utilitatea practică a cunoaşterii principiilor generale constă în aceea că ele trasează liniile directoare pentru întregul sistem juridic şi exercită o acţiune constructivă. în baza căruia poate judeca. deducţii sau o generalizare a unor fapte concrete.I. coerenţa şi capacitatea de dezvoltare a unor relaţii asociative. principiile dau conţinut concret categoriilor juridice. obârşie sau element fundamental . deoarece cei abilitaţi cu aplicarea dreptului trebuie să cunoască nu numai norma juridică. omogenitatea. asigurându-le funcţionalitatea. Principiile de drept sunt extrase din dispoziţiile constituţionale sau sunt deduse pe cale de interpretare din alte norme având rolul de a asigura echilibrul sistemului juridic cu evoluţia socială. judecătorul nu poate refuza soluţionarea unei cauze. În consecinţă. Pe de altă parte. în situaţii determinate. Un principiu de drept este rezultatul experienţei sociale. iar principiile dreptului determină tocmai spiritul legilor. Acţiunea principiilor dreptului are ca rezultat certitudinea garanţiei dreptului împotriva imprevizibilităţii normelor coercitive şi asigurarea concordanţei legilor şi oportunităţii lor. Principiile generale ale dreptului asigură unitatea. Spre deosebire de conceptele şi categoriile juridice.1. orientând activitatea legiuitorului. 19 . Principiile generale ale dreptului sunt prescripţiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului şi aplicarea sa. Egalitatea şi nondiscriminarea în cadrul sistemului principiilor de drept Principiile de drept sunt reguli de maximă generalitate care sintetizează experienţa socială şi asigură echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor. Etimologic. principiile generale au un important rol în administrarea justiţiei. ci şi spiritul său. deoarece ar fi învinuit de denegare de dreptate şi va soluţiona acea pricină în baza principiilor de drept. Un principiu se poate prezenta sub diverse forme: axiome. care servesc ca elemente de mijlocire a aplicării principiilor. o sursă de acţiune. invocând lipsa textului legal.Orice principiu este un început pe plan ideatic. În altă ordine de idei. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND FENOMENUL DISCRIMINĂRII PRIN RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII CA MIJLOC DE ASIGURARE A DREPTURILOR OMULUI ŞI DE ELIMINARE A DISCRIMINĂRII 1. principiile de drept ţin loc de normă de reglementare. noţiunea de principiu vine de la latinescul principium care are sensul de început.

Normele juridice pozitive conţin şi descriu o mare parte din principiile dreptului. Principiul responsabilităţii sociale a indivizilor. continuîndu-le acţiunea. care sunt mici sinteze cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale. Cele mai importante principii ale dreptului sunt: 1. 2. care trebuie să-şi găsească formele juridice de exprimare. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului constituie premisa existenţei statului de drept. Asigurarea bazelor legale de funcţionare a statului. Acest sistem este format din principiile fundamentale ale dreptului şi din principiile de ramură. În acest context se poate considera că acţiunea principiului asigurării bazelor legale de funcţionare a statului se constituie în premisa existenţei statului de drept.Între principiile fundamentale de drept şi normele juridice delimitarea se face potrivit raportului care există între întreg şi parte. asigurându-se exerciţiul separat al puterii pe cele trei planuri:legislativ. realizarea climatului de echilibru printr-o ordine juridică activă. 3. executiv şi judecătoresc şi în acelaşi timp interconexiunile şi intercontrolul fiecărei componente a puterii. potrivit căreia normele juridice se raportează în permanenţă la principii. Normele juridice au o valoare normativă mult mai restrânsă faţă de valoarea normativă a principiilor. descurajarea şi reprimarea tendinţelor abuzive. Garantarea libertăţii şi egalităţii indivizilor. Principiul echităţii şi justiţiei. Principiile de ramură au la bază principiile fundamentale. Guvernarea prin drept implică potenţarea virtuţilor dreptului. deoarece caracteristica fundamentală a unui stat de drept o constituie cucerirea pe cale legală a puterii şi apoi exercitarea sa în conformitate cu cerinţele legalităţii. Principiile dreptului se deosebesc şi de axiome. În statul de drept izvorul oricărei puteri politice trebuie să fie voinţa suverană a poporului. amplificând-o la nivelul fiecărei ramuri de drept. maxime sau aforisme juridice. 4. Poporul trebuie să aibă garanţii constituţionale eficiente. Principiile dreptului îşi asigură funcţionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prin normele juridice. astfel încât puterea poporului să poată funcţiona în mod real ca o democraţie. Garantarea libertăţii şi egalităţii indivizilor ca fundamente ale vieţii sociale. libertatea şi 20 . Această prezentare sumară are scopul de a ajuta la formarea unei imagini asupra sistemului principiilor dreptului.

egalitatea trebuie să-şi găsească expresia lor juridică. Nu poate exista egalitate decât între oameni liberi, iar libertatea nu poate exista decât între oameni a căror egalitate este consfiinţită juridic. Egalitatea priveşte echilibrul vieţii sociale, iar libertatea priveşte capacitatea oamenilor de a acţiona fără oprelişti, dar astfel încât, prin exercitarea drepturilor proprii să nu fie vătămate drepturile altora. În planul realizării efective a libertăţilor sociale, rolul dreptului se materializează prin îngrădirea înclinaţiilor unor grupuri de a nega altora ceea ce lor nu le place şi în înlăturarea tuturor barierelor şi discriminărilor care persistă în asigurarea şanselor egale de manifestare şi progres pentru toţi oamenii. Libertatea este una singură, însă căile şi formele de manifestare a libertăţii sunt numeroase şi le corespund diverse drepturi ale individului prevăzute în Constituţie, cum ar fi; libertatea de opinie , libertatea religioasă , libertatea de exprimare, etc. . Principiul responsabilităţii sociale a indivizilor însoţeşte libertatea, şi de aceea, trebuie făcută demarcaţia netă între libertate şi liberul arbitru. Responsabilitatea este un fenomen social şi un act de angajare a individului în procesul interacţiunii sociale. Concepând responsabilitatea ca o asumare a răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sociale a omului, se admite ideea că acţiunea socială este cadrul nemijlocit de manifestare a responsabilităţii, şi totodată, că libertatea este o condiţie fundamentală a responsabilităţii. Dreptul nu trebuie să fie privit şi apreciat doar prin efectul său sancţionator, intervenind pe tarâmul răului deja făptuit, ci trebuie avută în vedere posibilitatea ca prin conţinutul prescripţiilor juridice să contribuie la fundamentarea unei anumite atitudini a indivizilor faţă de lege, care presupune grijă faţă de integritatea valorilor ocrotite de lege. Acţiunea principiului echităţii trebuie să privească atât activitatea legiuitorului în elaborarea actelor normative, cât şi activitatea de interpretare şi aplicare a dreptului de către organele care aplică legea. Justiţia reprezintă acea stare generală a societăţii care se realizează prin asigurarea pentru fiecare individ în parte şi pentru toţi împreună a satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime. Prin finalitatea sa justiţia se situează printre principalii factori de consolidare a celor mai importante relaţii sociale, deoarece ea întruchipează virtutea morală fundamentală, menită să asigure armonia şi pacea socială, la a căror realizare contribuie deopotrivă regulile religioase, morale şi juridice. .

21

Justiţia urmăreşte ca în tratamentul dintre oameni să fie exclusă orice disparitate care nu ar fi fondată pe consolidarea drepturilor fiecăruia, astfel că prescripţiile dreptului pozitiv sunt supuse controlului justiţiei. În ipoteza în care apar legi injuste se impune schimbarea lor, eventual a ordinii existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv în realizarea justiţiei. Componentele sistemului principiilor dreptului sunt: principiile generale ale dreptului, principiile ramurale ale dreptului, principiile interramurale ale dreptului şi principiile instituţiilor juridice. Principiile generale ale dreptului sunt acele principii ale dreptului care întemeiază conţinutul tuturor normelor juridice dintr-o ordine juridică pozitivă, asigurîndu-i unitatea materială şi procesuală. Principiile ramurale ale dreptului sunt principiile generale ale tuturor normelor şi instituţiilor juridice din cadrul unei ramuri a dreptului pozitiv. Principiile ramurale ale dreptului guvernează cel mult o ramură a dreptului pozitiv, spre deosebire de principiile generale ale dreptului care întemeiază sistemul dreptului pozitiv în ansamblu şi orientează realitatea juridică a societăţii. Principiile interramurale ale dreptului sînt principii generale de drept public sau / şi privat care guvernează cel puţin două ramuri ale dreptului pozitiv. Principiile instituţiilor juridice sunt ideile care întemeiază normele constitutive ale instituţiilor juridice. Principiul instituţiei juridice este ideea care exprimă valori sau idealuri etico-juridice, reunind în jurul său un grup de norme juridice potrivit obiectului şi metodei de reglementare a ramurii respective a dreptului pozitiv. Unii doctrinari confundă noţiunile "principii generale ale dreptului" cu "principii fundamentale ale dreptului". Prin identificarea acestor noţiuni se creează confuzie în înţelegerea conceptului de principii ale dreptului. Spre exemplu, D. Mazilu defineşte principiile generale ale dreptului astfel: "putem defini principiile fundamentale ale dreptului ca fiind acele idei călăuzitoare ale conţinutului tuturor normelor juridice, care cuprind cerinţele obiective ale societăţii în procesul creării dreptului şi realizării normelor juridice" [93, p.117]. Prin principii fundamentale ale dreptului înţelegem acele idei de bază ale normelor de drept constituţional, care întemeiază instaurarea, organizarea şi exercitarea puterii publice, drepturile şi îndatoririle cetăţeanului, consacrate, de regulă, sau degajate din Constituţia statului. Altfel zis, principiile fundamentale ale dreptului sînt principii generale, exprimate, ca regulă, în legea fundamentală a statului, care reglementează principalele relaţii sociale. I. Dogaru, spre exemplu, defineşte principiile fundamentale ale dreptului român ca idei diriguitoare care se degajă, ca urmare a raportului dintre legea fundamentală şi celelalte legi, în

22

principal din Constituţia României şi care se găsesc şi va trebui să se găsească în întregul nostru sistem în curs de formare [ 58, p.114]. B. Negru scoate în evidenţă trăsăturile principale ale principiilor fundamentale ale dreptului: reflectarea lor, de regulă în Constituţie; precum şi reflectarea lor în întreaga legislaţie în funcţie de idei diriguitoare de bază [102, p.127]. Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate călăuzitoare juridice şi de aplicare a dreptului.[ 3, p.126 ] L. Barac afirmă că principiile fundamentale sunt acele principii generale care au valoare constituţională şi se impun chiar legiuitorului [4, p.58]. Din cele relevate, se poate spune că principiile generale nu se identifică cu principiile fundamentale ale dreptului. Dacă orice principiu fundamental este un principiu general, nu orice principiu general este şi fundamental. Ceea ce înseamnă că sfera principiilor generale ale dreptului depăşeşte sfera principiilor fundamentale, iar sub aspectul conţinutului cele din urmă le cuprind pe cele dintîi. Deci, principiile fundamentale se subordonează principiilor generale, constituind raportul specie-gen. Dacă la principiile generale ale dreptului se atribuie fără dubii principiile libertăţii, egalităţii, justiţiei, echităţii, responsabilităţii, atunci principiile fundamentale (constituţionale) variază de la un sistem naţional de drept la altul în dependenţă de tipul relaţiilor sociale şi intenţiile legiuitorului. În ordine sintetică stabilim că, egalitatea, în funcţie de principiul egalităţii este intercalată cu principiile libertăţii şi justiţiei şi se manifestă în dreptul pozitiv în dublă postură; de idee generală a tuturor normelor juridice şi de exigenţă a titularului dreptului subiectiv faţă de aplicanţii dreptului obiectiv. Egalitatea este o idee generală exprimată în dreptul pozitiv, potrivit căreia subiectele de drept se bucură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri juridice, beneficiind de acţiunea nediscriminatorie a legii. Înţelegerea juridică a principiului egalităţii presupune o anumită filozofie politică, pe care legiuitorul trebuie să o respecte şi să o facă respectată. Conform acestei filosofii, opţiunea pentru una din cele două variante pe care le oferă egalitatea-materială sau egalitatea-formală provoacă consecinţe la nivel juridic şi politic. Variantele de care dispune legiuitorul sunt două: fie recurge la o egalitate juridică, formală, stabilind o egalitate în drept a tuturor subiectelor, fie se sprijină pe o egalitate materială care vizează o egalitate a rezultatelor [137, p.19]. Egalitatea formală este egalitatea de şanse, numită şi ”liberală” [137, p.19] pe cât posibil universală, limitând inegalităţile factice. Ea creează un cadru, în interiorul căruia toate 23 sau percepte directoare care stau la baza întregului sistem de drept dintr-o ţară, orientînd reglementările

subiectele de drept beneficiază de acelaşi tratament juridic, fără ca prin aceasta să se ajungă la o eventuală nivelare a beneficiarilor. Egalitatea formală este „abstractizarea ce trebuie făcută de orice legiuitor a inegalităţilor naturale”, ea constă în a cere ca toate elementele, cărora li se ignoră particularităţile, să fie tratate în acelaşi fel după cum preciza şi J.J.Rousseau: „pactul social stabileşte între cetăţeni o astfel de egalitate încât toţi se supun aceloraşi condiţii şi urmează a se bucura de aceleaşi drepturi”. Astfel, prin natura pactului, orice act de suveranitate, adică orice act autentic al voinţei generale obligă sau favorizează în mod egal pe toti cetăţenii, aşa încât suveranul cunoaşte numai naţiunea în corpore, fără să deosebească pe nici unul dintre membrii ce o compun [137, p.20]. În repartizarea drepturilor legea nu poate stabili nici o discriminare şi nici un privilegiu cu privire la subiectele pe care le tratează. Proclamarea unor diferenţieri în interiorul acestui cadru nu presupune eliminarea totală a acestor elemente din noţiunea însăşi de reglementare, ci dimpotrivă. În măsura în care a legifera înseamnă a discrimina „legea poate foarte bine să statueze că vor există, dar ea nu poate să le dea nominativ nimănui, legea poate regrupa cetăţeni în mai multe clase şi să precizeze şi calităţile pe care le va acorda acestor clase, dar ea nu poate să individualizeze pe acela sau pe aceia care va/vor beneficia de aceste calităţi” [116, p.21]. Distincţii se realizează, chiar sunt necesare, dar ele operează între mulţimi diferite de lege şi nu între elementele acestor mulţimi. Prin faptul că legea se adresează astfel unui număr redus de destinatari, ea nu-şi pierde vocaţia la universalitate şi nu trebuie să se supună mai puţin exigenţelor egalitare. În schimb, egalitatea rămâne întotdeauna „universală”, în sensul că de ea beneficiază toţi cei care sunt suprinşi într-o mulţime dată. Generalitatea legii nu trebuie deci, confundată cu universalitatea egalităţii, operând distincţia la un moment dat între generalitatea regulii juridice şi egalitatea conţinută în interiorul ei. Opusă conceptului de egalitate formală este egalitatea materială care tinde spre o „fărâmiţare, spre o luare în considerare mult mai concretă a omului, a individului într-o situaţie dată” [10, p.23] şi se străduieşte să corijeze prin intermediul normei juridice inegalităţile întâlnite în viaţa socială. Inegalităţi factice sunt produse de familie, moştenire, educaţie; dar nu mai puţin importante sunt diferenţele date de apartenenţa la un grup, în contextul diverselor tradiţii culturale şi morale [73, p.111]. Respectarea egală a drepturilor individuale e considerată de obicei o valoare independentă de utilitate şi de egalitate în distribuirea avantajelor [98, p.103]. Filtrul egalităţii formale nu este suficient pentru a transforma egalitatea naturală într-o egalitate socială, între fiinţele umane există diferenţe naturale şi sociale care nu numai că 24

ţinând seama de specificitatea unor situaţii sau de scopul realizării unei justiţii distributive pentru a anula sau pentru a diminua inegalităţile obiective. De exemplu. alin. Dreptul la tratament egal este dreptul la distribuţia egală a unor oportunităţi sau resurse ori poveri. dar şi necesitatea lui. Astfel se explică nu numai admisibilitatea unui tratament juridic diferit şi privilegiat faţă de anumite categorii de persoane. Conceptul generic numit egalitate prin drept cunoaşte două finalităţi distincte: „îmbunătăţirea” unor inegalităţi juridice care au existat de mult timp şi care au creat discriminări (negative) cu privire la anumite categorii de subiecte de drept şi/sau corectarea inegalităţilor de fapt. 2 din Constituţia României. riscă să ducă la confuzia acesteia cu egalitatea formală în drepturi. deci ar fi echitabil. fiecare cetăţean are dreptul la un vot egal. Ea se compune din dreptul la tratament egal şi din cel la tratamentul ca un egal. „discriminarea negativă” nu şi „discriminarea pozitivă”. Parcursul său istoric dovedeşte din plin aceste atribute. în vreme ce egalitatea rezultatelor prin repartizarea unor părţi egale trebuie în mod efectiv îndeplinită de legiuitor. dar uneori o solicită tocmai pentru a corecta anumite inegalităţi. care este dreptul. Egalitatea subiectelor beneficiare rămâne unul din principalele instrumente utilizate pentru a atinge exigenţele statului social. priveşte „discriminările prohibite” şi nu pe cele admisibile. fără a ţine cont de particularităţile lor. deci. într-o democraţie. egalitatea materială poate fi imaginată în două modalităţi: o egalitate a părţilor de repartizare sau o egalitate a subiectelor beneficiare. chiar dacă un angajament diferit şi mai complex ar asigura mai bine bunăstarea colectivă. o egalitate prin diferenţiere. căci „republica socială se îndepărtează de egalitatea formală pentru a căuta egalitatea materială” [125. vizează. Conceptul egalităţii materiale substituie egalităţii căutate prin generalitate. Concepută ca o egalitate a rezultatelor. trecând prin interzicerea doar a discriminărilor arbitrare şi ajungând până la egalitatea relativă justificată prin diferenţa obiectivă de situaţii articolul 16 alin. 4. 25 . Al doilea este dreptul la tratament ca un egal. nu de a beneficia de aceeaşi distribuţie a unor poveri sau beneficii. diferenţierile de tratament. Egalitatea este în acelaşi timp cea mai naturală dar şi cea mai himerică dintre noţiunile cu care operează ştiinţele sociale normative. Există totuşi o diferenţă fundamentală între aceste două concepte: egalitatea formală în drepturi corelativă din partea autorităţilor publice.justifică categorizarea. Distribuţia unor părţi egale către toate subiectele beneficiare. 1 coroborat cu art. De la o egalitate sinonimǎ cu nondiscriminarea.28]. p. ci de a fi tratat cu acelaşi respect şi grijă ca oricine altcineva.

produce inegalităţi. Faptul că legea consfinţeşte egalitatea. căci în felul acesta discriminarea pozitivă ar deveni un cerc vicios. ideea programelor afirmative nu pare a fi inechitabilă. pentru a avea un start egal. reprezintă suum cuique tribuere. Societatea îi face să o piardă. Dar simplul fapt al apartenenţei la o minoritate care a fost discriminată nu ar trebui să fie un motiv pentru a fi mai egal ca alţii. prin programe bine organizate. de start. pentru a înlătura anumite dezavantaje ale altor persoane şi a egaliza oportunităţile ar putea însemna chiar şi a discrimina cu bună ştiinţă. presupune o discriminare inversă pentru a reinstaura egalitatea de pornire. Discriminări trecute se reflectă în prezenta inegalitate de şanse în ciuda cadrului legislativ egalitar permiţând perpetuarea nedreptăţilor trecute în prezent. de acţiune afirmativă se încearcă redresarea unor discriminări. Argumentul major adus în favoarea acestor acţiuni afirmative este faptul că atât timp cât realitatea. echitatea poate constitui un fundament moral pentru regulile juridice şi un principiu de drept. prin acordarea anumitor beneficii acestor persoane. Dreptul la tratament egal în sensul de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine (a fi echitabil) pentru a fi corect şi a se înlătura anumite discriminări. corectitudine. cǎci cere doar o egalitate de şanse la start. cei ce au fost discriminaţi vor avea un avans la start pentru a se şterge discriminările anterioare. în general. chiar dacă se pretinde a fi o soluţie dreaptă sau egală. Privită ca izvor de drept. însă o obiecţie adusă programelor de acţiune afirmativă este aceea că ar reprezenta statuarea unor inegalităţi cu scopul de a instaura egalitate. dar o pot recupera doar sub protecţia legii. nu înseamnă că egalitatea este şi o realitate practică. A fi echitabil. ce are la bază echitatea. În 26 . Cu toate acestea. totuşi o hotărâre judecătorească pronunţată în baza principiilor echităţii poartă un grad de subiectivitate. nu vor putea ajunge la un rezultat egal cu cei ce au avut acel avantaj.Echitatea. acţiunea afirmativă este necesară astfel încât prin intermediul ei să se recupereze distanţele create artificial (prin caracterul părtinitor al fostelor instituţii). nu şi pe parcurs. alături de cel al bunei-credinţe. căci „ca şi natura toţi oamenii se nasc egali. astfel spusele marchizului de Vauvenargues ar fi adevărate: „nu e adevărat că egalitatea e o lege a naturii. a fi inegal. ce au existat în trecut. Echitatea este şi o sursă de inegalitate.ex aequo et bono. dar nu pot continua această egalitate”. Astfel. iar cei ce au discriminat vor deveni discriminaţi şi vor cere la rândul lor un alt avans la start în virtutea precedentului şi al acţiunii pozitive până când vor deveni din nou clasa discriminantă. căci cei ce nu au avut acces la start sau au avut un dezavantaj la start din cauză că aparţineau unei minorităţi oprimate.

soluţionarea oricărei probleme conflictuale. ca să poată profita şi majoritatea.natură nu există egalitate. precum şi existenţa unui sistem de garantare a acestor drepturi. p. bazându-se pe aserţiunea că membrii lor nu diferă de ceilalţi. începând cu stoicii antici care au formulat principiul egalităţii între cetăţeni. în mai multe cazuri. în ciuda faptului că sunt diferiţi [109. precum şi fondul de experienţă ce va deveni accesibil tuturor sunt considerabil extinse graţie distribuţiei inegale a avantajelor inegale din prezent. iar dovezile că există într-adevar anumite diferenţe nu ar întârzia să apară. Într-adevar.126]. continuând apoi cu religia creştină care a preluat şi dezvoltat principiul egalităţii între oameni. dependenţă sau inegalitate nu e tot timpul malefică. în legi. Legea ei supremă e subordonarea şi dependenţa”. inclusiv în constituţiile naţionale. Echitatea este scopul. Chiar şi de cei mai săraci îşi datorează relativa bunăstare materială rezultatelor inegalităţilor din trecut [109. Dacă toţi ar trebui să aştepte până ce lucruile mai bune ar putea fi asigurate tuturor.68]. iar ritmul întăririi va creşte substanţial dacă primii paşi sunt făcuţi mult înainte. răbdarea şi perspectivele comune sunt esenţiale. 27 . Chiar şi a argumenta în favoarea unui tratament echitabil pentru minorităţile naţionale sau rasiale. căruia i-a dat însă o motivaţie divină. Dar această subordonare. a oricărei probleme juridice fără nici o discriminare. p. preocupări în acest sens existând încă din antichitate. nici să nu vină. Procesul echitabil este unul de schimbare. egalitatea este rezutatul ce se aşteapă a fi obţinut. Între echitatea ca proces şi egalitate ca rezultat ce se tinde a fi obţinut. Şi ţine a schimba conflictele şi diferenţele dintre părerile şi concepţiile despre grupurile ce vor a fi integrate. p. a proclamării şi înscrierii lor în declaraţiile oficiale. ca oamenii să nu fie trataţi la fel. acea zi ar putea. că se bucură de dreptatea pe care o merită toate fiinţele umane [127.108]. căci gama lucrurilor care vor fi încercate şi dezvoltate ulterior. Politicile echitabile sunt pentru a obţine un eventual rezultat egal între oameni. Principiul juridic al egalităţii presupune tratarea tuturor oamenilor în mod egal. iar echitatea ca şi discriminare pozitivă s-ar părea că nu-şi mai gaseşte rostul. accesibilă unora. înseamnă a admite implicit că inegalitatea de fapt ar justifica un tratament inegal. deoarece dă oamenilor sentimentul că sunt trataţi cu tot respectul care li se cuvine. Ideea egalităţii în faţa legii presupune. multe dintre îmbunătăţiri nu ar fi devenit niciodată accesibile tuturor dacă nu ar fi fost. constituie elemente ale unei vieţi democratice a popoarelor. oamenii trebuie să înteleagă că timpul. Egalitatea este un principiu fundamental al dreptului. Rezultatul final este egalitatea pentru toţi. încă demult. în mod esenţial. Problema drepturilor omului.

avem de-a face cu discriminare. un principiu general reluat şi în documentele cu caracter regional şi naţional. p.71-78]. fiind un principiu al dreptului internaţional. fără diferenţieri determinate de vârstă. fiind mai întâi formulat ca principiu al egalităţii oamenilor. Discriminarea poate avea în vedere recunoaşterea unui drept sau a unei libertăţi. originea socială. religie. Egalitatea în drepturi. nondiscriminarea ca principiu de drept nu a existat din totdeauna. intrinsecă personalităţii umane [61. de drepturi de care se pot bucura toţi indivizii umani şi că principiul egalităţii vizează doar această zona comună a drepturilor omului şi o a doua părere conform căreia egalitatea în drepturi este bazată de fapt pe demnitatea umană. fiind parte integrantă din articolele care consacră drepturi şi libertăţi. Atunci când egalitatea de tratament este încălcată fără a avea o justificare obiectivă şi raţională. Convingerile religioase. statut. Toate fiinţele umane se nasc cu şanse egale „ la viaţă. rasă. Principiul nondiscriminării presupune egalitatea tuturor fiinţelor umane. gender. la instrucţie şi la individual” [130. etc.Nondiscriminarea ca principiu de drept se regăseşte în toate tratatele asupra drepturilor fundamentale ale omului. Fiecare fiinţă umană are dreptul la acelaşi respect şi consideraţie din partea semenilor şi în ceea ce priveşte acordarea drepturilor. de apartenenţa persoanei la un grup anume determinat prin caracteristici specifice. apartenenţa la o etnie nu au relevanţă în promovarea unui cetăţean 28 . Consacrarea acestui principiu oferă garanţii privind tratamentul egal de care trebuie să se bucure toţi indivizii umani. asupra egalităţii oamenilor în ceea ce priveşte recunoaşterea şi exercitarea unor drepturi s-a dezbătut îndelungat. obiective. Egalitatea în drepturi în tratament. precum şi nediscriminarea reprezintă consecinţa firească a acordării în mod egal a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. dar nu poate avea în vedere exercitarea efectivă a acestuia. tratament egal în faţa legii şi în faţa autorităţilor statului. Principiul nondiscriminării nu interzice orice deosebire de tratament ci doar acele tratamente care nu se pot justifica prin motive raţionale.7] Toţi cetăţenii au acces liber la funcţiile şi demnităţile politice. existând păreri care afirmă că există un minimum. Principiul nediscriminării nu are o existenţă independentă. Consacrarea principiului nondiscriminării în cuprinsul actelor normative garantează protecţia juridică a persoanelor care ar deveni victime ale unui comportament discriminatoriu. rezolnabile. istoria înregistrând o serie de evenimente şi perioade în care unor categorii de persoane nu li se recunoştea dreptul la libertate şi la bunăstare. egalitatea în drepturi (fiind interzisă acordarea de privilegii). Nondiscriminarea trebuie să se manifeste indiferent de statutul social. p. etnie.

6 Dreptul la identitate. Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. 1.430]. prevede că prin discriminare se înţelege orice deosebire. fiecare trebuie să simtă aceleaşi plăceri şi să nutrească aceleaşi speranţe. infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată.prin votul liber exprimat al membrilor săi. Principiul nondiscriminării a fost consacrat în Constituţia României prin art. Codul Muncii. Pe plan internaţional. excludere. p. din necesitatea asigurării cadrului legislativ al garantării egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legilor. categorie socială.127]. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii. nr. Subliniind importanţa deosebită a principiului egalităţii într-un sistem democratic de guvernământ. handicap. naţionalitate. Egalitatea şi nediscriminarea . Legea nr. vârstă. pe bază de rasă.G. comunitatea fiind în măsură să decidă. Montesquieu arăta că: „toţi oamenii trebuie să se bucure de aceeaşi fericire şi de aceleaşi avantaje. iar aceasta nu se poate realiza decât prin cumpatărea generală”. principiul nondiscriminării a fost reglementat prin diferite acte cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. p.O. discriminarea este definită în O. pentru că „dragostea de democraţie este dragostea de egalitate” [133. şi anume Legea nr.în cele mai importante responsabilităţi publice. în art. documente care pledează pentru principiul egalităţii dintre oameni. p. etnie. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948. 2. dar şi în legea cadru .121-123]. 16 . vor putea să se afirme şi să-şi îndeplinească personalitatea”[101. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. cu modificările şi completările ulterioare sau într-o serie de legi speciale. nr. care are ca scop sau 29 . în vederea realizării efective a libertăţii sociale [132. În legislaţia românească.dacă un candidat la o funcţie publică are competenţa necesară pentru a ocupa acel post. limbă. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. al autorităţilor statului etc. art. boală cronică necontagioasă.2. 137/2000 privind prevenirea şi sancţiunea tuturor formelor de discriminare care.G. Egalitatea deplină este consacrată în toate documentele internaţionale de referinţă şi este recunoscută în legile fundamentale ale statelor ca expresie a extinderii regulilor şi principiilor conducerii democratice a societăţii. promovării şi garantării drepturilor omului „A proteja orice persoană şi drepturile tuturor oamenilor” este o sintagmă rostită de Rene Cassin ilustrează obiectivul principal al documentelor juridice cu vocaţie internaţională. religie.principii de drept în vederea protecţiei.Egalitate în drepturi. 215/2001 a administraţiei publice locale. Toate fiinţele umane văd lumina zilei „cu aceeaşi deschidere spre lumea în care intră” şi în care „ se vor dezvolta. restricţie sau preferinţă. .

libertatea de circulaţie.dreptul la demnitate personală. dreptul la diferenţă. fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite. 202/2002 completează domeniile de discriminare prevăzute de O. 1 al. OUG. economic. Aceasta înseamnă că în anumite situaţii discriminarea poate să nu fie ilegală. Curtea Constituţională însă. Prin art. prin Decizia nr. 3 din O. Prin această interpretare dată noţiunii de discriminare. 137/2000 sancţionează faptele de discriminare în următoarele domenii: egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. bunuri şi facilităţi. Violarea principiului egalităţii şi nondiscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţial unor cazuri egale. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic. Principiul egalităţii nu interzice reguli specifice în cazul unei diferenţe de situaţii.U. dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal. care rezultă din diferenţa de situaţii. a statuat că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate. prin art. poate justifica reguli distincte în funcţie de scopul legii. în condiţii de egalitate. de sănătate. cu noi domenii şi anume egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte accesul la cultură şi informare şi egalitate de şanse în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. 4 din legea mai sus menţionată se face distincţie între discriminarea directă şi indirectă. Astfel. folosinţei sau exercitării. dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice. 107/1995. a fost suplinită lacuna legislativă privind existenţa discriminării şi în cazul în care la situaţii diferite tratamentul juridic nu este diferit. la alte servicii. în materie de discriminare se prevede. principiul egalităţii conduce la sublinierea existenţei unui drept fundamental. De aceea. Deasemenea. accesul la educaţie. că există discriminare atunci când se aplică tratament diferit persoanelor aflate în situaţii comparabile. la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. 30 . 137/2000. nr. a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă. nr. 137/2000. aşa încât. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Prin discriminarea directă se înţelege tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei persoane. Legea nr.G. iar în măsura în care egalitatea nu este naturală a o impune constituie o discriminare. Legiuitorul român a creat o serie de prevederi legale specifice în ceea ce priveşte domeniile de discriminare. decât este.G nr.efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. accesul la serviciile publice administrative şi juridice. Inegalitatea reală.

Prin discriminarea indirectă se înţelege situaţia în care prevederi, criterii sau practici, aparent neutre, ar pune diferite persoane într-un anumit dezavantaj, în comparaţie cu alte persoane, cu excepţia cazului în care prevederea, criteriul sau practica se justifică în mod obiectiv printr-un scop legitim, iar mijloacele de atingere a scopului sunt adecvate şi necesare [32]. În legătură cu discriminarea directă, aceasta apare în ceea ce este cunoscut drept excepţia "calificării ocupaţionale veritabile". De exemplu, se poate să nu fie ilegal să pui condiţia ca solicitanţii pentru un post de rabin să fie de credinţă iudaică sau ca solicitanţii pentru un post de lucrător cu tineri rromi să fie rromi. În acelaşi fel, în anumite cazuri, legea permite discriminarea indirectă. Când persoana care formulează plângerea a considerat că o anumită practică dezavantajează disproporţionat un grup etnic, atunci persoana răspunzătoare are obligaţia legală de a dovedi că practica urmăreşte un scop legitim şi că este proporţională şi rezonabilă. Un exemplu poate fi un şantier de construcţii, la care toţi muncitorii au obligaţia să poarte căşti de siguranţă. Această politică ar putea discrimina indirect anumite grupuri la care este interzisă acoperirea capului. Totuşi, angajatorul ar putea justifica această condiţie arătând că, în acest caz, scopul legitim este de a asigura protecţia muncitorilor, că cerinţa este proporţională cu riscul şi că purtarea de căşti dure este o cerinţă rezonabilă, conform regulamentului protecţiei muncii [63, p.273] . În aceste cazuri, nu există prevederi legale prin care să se impună restrângerea drepturilor sau libertăţilor pe anumite criterii, ci aceste restrângeri au la bază cutuma şi regulile de convieţuire socială [82, p.94]. Reglementarea egalităţii în drepturi în România are valoarea unui principiu consacrat de art. 16 din Constituţie. Egalitatea în drepturi constituie o garanţie referitoare la exercitarea drepturilor fundamentale prevăzute în cuprinsul Constituţiei, dar şi a oricăror alte drepturi şi îndatoriri subiective reglementate în cuprinsul altor acte normative. Ea include toate domeniile de activitate în care persoana are dreptul garantat la exercitarea libertăţilor legale în scopul realizării intereselor sale legitime. Cu precădere, s-a acordat atenţie persoanelor cu handicap, minorităţilor naţionale, unor categorii sociale defavorizate, persoanelor infectate cu HIV şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi [35]. În timp s-a ajuns la existenţa unui cadru legislativ în materia prevenirii discriminării. Legea română acoperă un număr de 15 criterii de discriminare, ceea ce o face cea mai completă lege din acest punct de vedere în Europa. Aceste criterii sunt: rasă, naţionalitate, 31

etnie, limbă, religie, statut social, convingeri, sex, orientare sexuală, dizabilitate, vârstă, infectare HIV, boli cronice necontagioase, refugiaţi şi azilanţi. Aceste criterii prevăzute limitativ în legislaţia românească intră în câmpul de aplicare al art.14 din CEDO, dacă avem în vedere caracterul indicativ şi nu limitativ al enumerării făcute de textul Convenţiei. Jurisprudenţa românească în materia nondiscriminării este de dată relativ recentă şi evidenţiază existenţa unei discriminări întemeiată îndeosebi pe criteriu etnic. Alte criterii de discriminare des întâlnite în jurisprudenţa românească sunt cele bazate pe vârstă şi sex, practicate îndeosebi la încadrarea în muncă. Există anumite situaţii în care discriminarea rezultă chiar din dispoziţiile legii. În acest sens, art. 55 alin. 1 din Codul Familiei creează un regim discriminatoriu întrucât prevede un termen de prescripţie numai în ceea ce priveşte dreptul la acţiune (în tǎgada paternităţii) al tatălui, fără să prevadă nimic cu privire la dreptul la aceeaşi acţiune când titular este mama sau copilul. Dispoziţii contrare principiului nondiscriminării cuprinde şi art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni întrucât condiţionează beneficiul graţierii de rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti până la data publicării in Monitorul Oficial a legii de graţiere. Legiuitorul român a creat prin art. 19 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare o autoritate naţională care investighează şi sancţionează contravenţional faptele sau actele de discriminare prevăzute în Ordonanţă, şi anume Discriminării. Având în vedere că CNCD are ca atribuţii investigarea şi sancţionarea contravenţională a faptelor sau actelor de discriminare, pot apărea unele probleme pe tărâmul art. 6 din CEDO, care, în al. 1, prevede că orice persoană are dreptul la judecarea în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi parţială instituită de lege, care va hotărâ fie asupra încălcării drepturilor şi libertăţilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Ca regulă generală, art. 6 din Convenţie este aplicabil în faţa oricărei instanţe care se pronunţă cu privire la o contestaţie ce poartă asupra drepturilor şi libertăţilor cu caracter civil ale unei persoane sau cu privire la o acuzaţie în materie penală adresată altei persoane. [76]. Garanţiile oferite de art. 6 sunt de două feluri: unele privitoare la instanţă şi unele referitoare la Consiliul Naţional pentru Combaterea

32

procedură. Pentru a fi conformă art. 6 din Convenţie, procedura trebuie să fie echitabilă, publică şi desfăşurată într-un termen rezonabil. Un proces echitabil în materia nondiscriminării presupune o inversare a sarcinii probei: persoana care se consideră vătămată din cauză că principiul egalităţii de tratament nu i s-a aplicat, trebuie să prezinte fapte pe baza cărora se prezumă că n-a avut loc o discriminare şi va fi obligaţia pârâtului să dovedească că nu a avut loc nici o încălcare a principiului egalităţii de tratament. În materie de probă, Curtea aplică criteriul „ mai presus de orice îndoială rezonabilă”, dar a precizat că acest criteriu nu trebuie să fie interpretat ca impunând un grad ridicat de probabilitate aşa cum se întâmplă în materie penală. Ea a declarat că proba poate să rezulte dintr-un ansamblu de indicii sau de prezumţii suficient de grave, precise şi concordante. Curtea nu a stablilit reguli stricte în materie de probă, ci a aderat la principiul liberei aprecieri a tuturor elementelor de probă. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în art 14 prevede că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o discriminare bazata pe religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”, enumerarea din acest articol neavând un caracter limitativ, ci unul pur exemplificativ. Interzicerea discriminării în materia drepturilor omului nu are existenţă independentă, în sensul că discriminarea nu este interzisă decât dacă priveşte un drept sau o libertate reglementată de Convenţie. În mod cert, art. 14 din Convenţie poate intra în joc chiar fără o încălcare a exigenţelor Convenţiei şi a Protocoalelor sale şi, în această măsură, el posedă o valoare autonomă, dar el nu se poate aplica dacă faptele litigiului nu cad în domeniul de aplicare a cel puţin uneia din dispoziţiile Convenţiei [75]. Art. 14 nu este valabil decât pentru a te bucura de drepturile şi libertăţile garantate de Convenţie [80]. Din punct de vedere normativ discriminarea este interzisă în cazul exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Dar ea este interzisă doar atâta timp cât materia în care se practică este protejată juridic, cu alte cuvinte, atâta timp cât este vorba despre un drept sau o libertate recunoscută de sistemul juridic în vigoare [9, p.6]. Interzicerea discriminării se limitează numai la discriminările de drept. Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul fără discriminări, la o egală protecţie din partea legii. Legea trebuie să interzică toate discriminările şi să garanteze tuturor persoanelor o protecţie egală şi eficace contra tuturor discriminărilor.

33

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa [78] că o diferenţă de tratament între persoane plasate în situaţii analoage sau compatibile este discriminatorie dacă ea nu se bazează pe o justificare obiectivă şi rezonabilă, adică dacă nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Jurisprudenţa CEDO [79] evidenţiază faptul că art. 14 din Convenţie este încălcat nu numai în cazul în care statele aplică tratament diferit persoanelor care se află în situaţii analoage sau comparabile, ci şi în cazul în care statele nu aplică un tratament diferit persoanelor ale căror situaţii sunt substanţial diferite. Întinderea marjei de apreciere variază în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, de domeniile şi contextul în discuţie, iar prezenţa sau absenţa unui „numitor comun” al sistemelor juridice ale statelor părţi la Convenţie poate constitui un factor sub acest aspect [77]. O asemenea marjă de apreciere nu poate să se transforme în recunoaşterea unei puteri arbitrare a statului, iar decizia autorităţilor naţionale rămâne supusă controlului Curţii Europene, care cenzurează conformitatea cu exigenţele art. 14 din Convenţie. Se observă că, în acest domeniu, Curtea preferă, în locul unei interpretări evolutive a Convenţiei, inclusiv în sensul unificării soluţiilor naţionale (într-un sens sau altul), doar să constate starea dreptului existent în statele membre ale Consiliului Europei. De la caz la caz, ambele metode sunt utilizate de instanţa europeană. Astfel, atunci când Curtea nu doreşte să statueze transparent, se mulţumeşte să constate divergenţa mare de opinii dintre statele părţi ale Convenţiei şi din interiorul fiecăruia dintre acestea şi să menţină un status quo, considerând că situaţia se include în marja de apreciere de care dispun autorităţile naţionale. O asemenea situaţie nu împiedică însă justiţia de la Strasbourg ca, în viitor, urmând eventual şi evoluţiile din cadrul statelor părţi, să îşi schimbe jurisprudenţa [54]. După cum a decis în mod constant instanţa europeană, dacă acest text oferă o protecţie împotiva oricărei discriminări în exerciţiul drepturilor şi libertăţilor pe care Convenţia le garantează, orice diferenţă de tratament nu semnifică, în mod automat încălcarea sa. Pentru ca o asemenea încălcare să se producă, trebuie stabilit că persoane plasate în situaţii analoage sau comparabile, în materie, beneficiază de un tratament preferenţial şi că această distincţie nu-şi găseşte nici o justificare obiectivă sau rezonabilă [44]. Însă art. 14 CEDO nu interzice toate discriminările, ci doar pe cele arbitrare. Odată identificat motivul pe care se întemeiază discriminarea şi stabilind că materia în care se practică discriminarea intră în câmpul de aplicare a unui drept sau al unei libertăţi recunoscute de Convenţie, rămâne să se evalueze pertinenţa motivelor pentru a se justifica distincţia în 34

12 şi. prin art. În lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Principiul nediscriminării este menţionat în mod expres în Tratatul Comunităţii Europene (TCE) în diferitele contexte: a) principiul nondiscriminării pe bază de cetăţenie sau. CEJ a declarat ca fiind nelegal art. În cadrul competenţei comunităţii. în mod general. de către CEJ şi acolo unde a existat un tratament arbitrar şi nejustificat între două persoane. există diferenţe între legislaţia românească şi CEDO şi sub aspectul criteriilor de discriminare. interzicerea discriminării în materia drepturilor omului nu are existenţă independentă. în cadrul politicii de personal a instituţiilor comunitare [16]. De asemenea. 39 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană (TCE) (la acea dată art. după caz. în art. Această lacună legislativă a fost suplinită însă prin interpretarea dată principiului nediscriminării de către Curtea Constituţională care a statuat că. persoanelor fizice sau juridice. Legislaţia românească în materie de discriminare prevede.G. în scopul determinării valorii beneficiilor pentru lucrătorii migranţi ale căror familii trăiau în alte state membre. ci unul pur exemplificativ. 1 al. Principiul nondiscriminării.exercitarea dreptului sau libertăţii în cauză. În absenţa acestei pertinenţe trebuie să tragem concluzia că distincţia are un caracter arbitrar sau discriminatoriu şi conduce la violarea art. Astfel. ci şi pentru instituţiile comunitare. ca principiu general al dreptului comunitar. 43 şi 49-50 ale TCE. nr. 137/2000. criterii ce ar încălca acest principiu [17]. 39. pe când în legislatia românească se întâlneste o limitare a criteriilor de discriminare. principiul nondiscriminării a fost aplicat. această prevedere nu era de natură să asigure egalitatea de tratament cerută de art. 73(2) al Regulamentului 1408/71 deoarece. în cadrul libertăţilor fundamentale. care nu pot adopta în politicile sau legislaţia lor. că există discriminare atunci când se aplică tratament diferit persoanelor aflate în situaţii comparabile fără a preciza nimic în legătură cu tratamentul aplicat persoanelor plasate în situaţii diferite. în sensul că discriminarea nu este interzisă decât dacă priveşte un drept sau o libertate ocrotită de Convenţie. 14 din Convenţie. 14 din Convenţie nu are un caracter limitativ. este obligatoriu nu numai pentru statele membre. la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. 48 din Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană). dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal. naţionalitate exprimat în art. făcea distincţie între lucrătorii care erau subiecţi ai legislaţiei franceze şi lucrătorii care erau subiecţi ai legislaţiei altor state membre. 35 . 3 din O. În consecinţă. în sensul că enumerarea din art.

Astfel. între CEJ şi celelalte instituţii comunitare. rezultatul este reprezentat nu numai de inegalitatea în faţa legii.141 TCE (fostul art. în mod principal. 141 a fost menit să egalizeze costurile muncii în cadrul Comunităţii. Conceptul de remuneraţie este foarte larg. Curtea a statuat în Cowan: când dreptul comunitar garantează unei persoane fizice libertatea de a se deplasa pe teritoriul altui stat membru. în bani sau sub orice altă formă. c) nondiscriminarea ca scop al Comunităţii şi bază pentru acţiunile Comunităţii. 117-125). mai mult decât cele sociale. în înţelesul Tratatului. în ceea ce priveşte protejarea împotriva riscurilor unei tâlhării şi dreptul de a obţine compensaţii financiare prevăzute de legea naţională. Art. Dacă în acest domeniu sunt elaborate reguli diferite pentru situaţii similare. deoarece această zonă a dreptului comunitar furnizează un bun exemplu al interacţiunii şi dialogului. ceea ce încalcă filozofia fundamentală a Pieţei comune. de distorsiunea concurenţei.Pentru a determina scopul aplicării principiului prevăzut de art. CEJ a oferit o interpretare extinsă drepturilor de care se bucură o persoană în cadrul Comunităţii.243]. 2 TCE. educaţie. împreună cu prevederile privind coeziunea socială şi economică. 12 TCE. ci şi. 34 alin. În consecinţă. 90 prin care se interzice taxarea discriminatorie.p. protecţia în faţa prejudiciului ce îl poate suferi în acel stat membru este un corolar al libertăţii de circulaţie. Articolul din tratat ce ne interesează este art. Art. pentru a evita distorsionarea preţurilor datorită diferenţelor în costurile de producţie . activităţi şi situaţii economice similare. nu întotdeauna armonios. Funcţiile pe care le îndeplineşte în domeniul economic principiul egalităţii au fost exprimate sintetic de Avocatul General Tesauro [15]: principiul egalităţii de tratament este fundamental nu numai pentru că stă la temelia sistemelor juridice contemporane. cultură şi sănătate publică. 119) reprezintă sursa legislaţiei comunitare privind egalitatea între bărbaţi şi femei în domeniul muncii. considerentele economice. prevederi speciale precum art. au stat la baza introducerii art. nediscriminarea prin interzicerea comportamentului anti-concurenţial. 141 prevede necesitatea aplicării principiului egalităţii remuneraţiilor dintre forţa de muncă masculină şi cea feminină pentru aceeaşi muncă. Politica socială a Comunităţii este prevăzută de art. şi se referă la orice avantaj. 141 în TCE [56 . numai în ceea ce priveşte libera circulaţie a serviciilor. atunci când riscul se materializează. interzicerea discriminării este aplicabilă celor ce primesc servicii. în mod inevitabil. Oricum. pe care angajatul îl 36 . 141. Principiul consacrat de art. ci şi pentru raţiuni speciale: legislaţia Comunităţii priveşte. 136-148 TCE (fostele art. b) nondiscriminarea între producători şi consumatori în domeniul agriculturii conform art.

acţionând la propunerea Comisiei şi după consultarea cu Parlamentul European. De aceea. formularea din primul paragraf conform căruia măsurile pot fi luate „în limita competenţelor prevăzute” ar putea avea un efect mai puţin constrângător decât se crezuse iniţial. prin care sunt conferite competenţe pentru adoptarea „măsurilor de armonizare” prin co-decizie. stabileşte în mod clar un principiu general cu o listă deschisă de temeiuri pentru interzicerea discriminării. 21(1): „Orice discriminare bazată pe sex. iar printre obiectivele UE se regăsesc lupta împotriva discriminării şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei (art. obligatorie pentru instituţiile comunitare sau statele membre atunci când implementează dreptul comunitar. 13 TCE. Această interdicţie. ci mai degrabă o dispoziţie ce permite Comunităţii să adopte o serie de măsuri împotriva discriminării. dizabilităţi. introdus prin acest tratat. I-5 (1). culoare. vârstă sau orientare sexuală va fi interzisă”. Carta drepturilor fundamentale prevede în art. trăsătură genetică. vertical cât şi orizontal. 37 . de aceea. I-2 şi I-3 (3)). origine etnică sau socială. în sensul că dă naştere la drepturi şi obligaţii atât între state şi persoanele fizice. Deşi statutul juridic al Cartei este încă nedefinit. 141 are efect direct. dizabilitate. 13. 3 par. în unanimitate. competenţa Comunităţii de a acţiona direct împotriva discriminării a fost contestată şi. teoretic. În Tratatul Constituţional. origine rasială sau etnică. religie sau credinţă. Înainte de adoptarea Tratatului de la Amsterdam. a reprezentat o importantă dezvoltare în domeniul nediscriminării: „În limita competenţelor prevăzute. 51 al Cartei este. poate lua deciziile necesare pentru combaterea discriminării bazate pe sex.primeşte pentru munca prestată. 2 TCE). Consiliul. O nouă formă de exprimare a principiului egalităţii poate fi identificată şi în obligaţia ce revine Uniunii de a respecta egalitatea statelor membre în faţa Constituţiei. Art. naştere. Tratatul de la Amsterdam a transformat egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei într-un obiectiv al Comunităţii (art. art. Art. credinţă sau religie. chiar şi după data încetării contractului de muncă. 2) prin prevederea nevoii de a se elimina inechitatea şi a se promova egalitatea între bărbaţi şi femei (art. Carta este considerată ca impunându-se instituţiilor Uniunii. vârstă sau orientare sexuală”. Tratatul de la Nisa a adăugat al doilea paragraf la art. care în temeiul art. principiul egalităţii era prezentat ca fiind una din „valorile” Uniunii. cât şi între persoane fizice. limbă. art. calitatea de membru al unei minorităţi naţionale. proprietate. opinii politice sau de altă natură. 13 nu constituie o interzicere directă a discriminării.

Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei a fost extins ulterior şi cu privire la măsurile de securitate socială: Directiva 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 şi Directiva 38 . Consiliul a adoptat Directiva Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul aplicării principiului egalităţii de remunerare între femei şi bărbaţi. Principiul egalităţii de tratament. deoarece nu toate statele au reuşit să adopte legislaţia necesară. 119. Ca rezultat al aplicării inegale a art. în februarie 1976 (data limită pentru implementarea directivei) doar Belgia. După adoptarea Tratatului de la Roma. toate tipurile de pregătire profesională. Asta deoarece egalitatea lucrătorilor – formală şi substanţială – s-a aflat pe agenda europeană de la începutul proiectului integrării. în care unele locuri de muncă sunt rezervate persoanelor de un anumit sex: posturi cu caracteristici bine determinate în cadrul poliţiei. Cu toate acestea. Aceste excepţii vor fi însă limitate la strictul necesar. a susţinut implementarea egalităţii plăţilor între bărbaţi şi femei în toate statele membre. ce nu conţinea acest tip de drepturi. a fost adoptată şi Directiva Consiliului 76/207/ CEE a Consiliului privind aplicarea principiului egalităţii de tratament egal între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă. În urma experienţei dobândite.Comunitatea a început să aplice principiul nondiscriminării în materia discriminării bazate pe sex la locul de muncă. 2 din directivă). Accesul la un loc de muncă include şi criteriile de selecţie pentru angajare. Oricum. formare şi promovare profesională şi condiţiile de muncă. în domeniile la care aceasta se referă. De asemenea. prin lege. prevăzută de art. muncitorii erau îndreptăţiţi la plata egală. Directiva a definit egalitatea de remunerare ca aplicându-se pentru aceeaşi muncă sau pentru munci cărora le este atribuită aceeaşi valoare şi a armonizat legislaţia comunitară cu Convenţia nr. implică absenţa discriminării directe sau indirecte bazată pe sex. Termenul a fost extins până la sfârşitul anului 1964. precum şi condiţiile de promovare la orice nivel ierarhic. 119. ce a demonstrat că prevederile privind plata egală erau insuficiente pentru a crea egalitatea la locul de muncă. Pentru că Franţa se temea că mediul său de afaceri va deveni mai scump faţă de cel din alte state membre. până la termenul de 1 ianuarie 1962. potrivit prevederilor directivei. cursurile de pregătire iniţială şi continuă pentru o meserie sau profesie sunt supuse principiului egalităţii de tratament. Franţa era singura ţară din CEE în care. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. pot exista situaţii generate de natura activităţii. al armatei sau al penitenciarelor (art. din 9 februarie 1976. Germania şi Italia adoptaseră legislaţia naţională care să implementeze integral directiva.

În timp ce principiul este acelaşi pentru toate domeniile. fiecare dintre acestea este guvernat de prevederi legale distincte. 141 şi Directiva 75/117. tratamentul egal de art. tabloul a fost completat cu o directivă ce interzice discriminarea întemeiată pe rasă şi origine etnică în mai multe domenii şi o directivă cadru care acoperă un scop mai limitat (muncă şi pregătire profesională). 86/378 şi 96/97. Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind liber-profesioniştii. Directiva 86/613 din 11 decembrie 1986. Plata este reglementată de art. iar securitatea socială de Directivele 79/7. De asemenea. Curtea şi instanţele naţionale au trebuit să ţină seama de faptul că principiul nondiscriminării bazate pe sex se aplică în trei domenii: egalitatea plăţii. 13 din Tratatul de la Amsterdam. egalitatea de tratament şi securitatea socială. vârstă. dizabilităţi. celor aflate imediat după naştere şi a celor care alăptează). 39 . demnitatea umană ca valori general-umane supreme într-un stat de drept. Oricum. Astfel. După adoptarea art. fără a putea justifica. vom conchide că numai prin eforturile comune pe plan internaţional şi naţional ale tuturor actorilor sociali vom ajunge la un nivel înalt al respectării. O serie de clauze nediscriminatorii au fost incluse şi în alte domenii reglementate de legislaţia comunitară. există legislaţie precum Directivele 97/80 şi 97/81 privind sarcina probei în cazurile de discriminare bazate pe sex şi lucru cu fracţiune de normă care afectează plata şi egalitatea de tratament. o trăsătură importantă a legislaţiei secundare antidiscriminare o constituie creşterea listei domeniilor în care discriminarea este interzisă. ceea ce ar corespunde actelor şi standardelor internaţionale care consfinţesc drepturile şi libertăţile omului. refuzul de a acorda femeilor dreptul de a munci noaptea (Directiva 92/85 din 19 octombrie 1992 privind siguranţa şi sănătatea femeilor însărcinate. Dar această derogare trebuie înţeleasă în sens strict. dar o listă mai lungă de motive de discriminare (religie sau credinţă. 86/613 (pentru liberprofesionişti). precum Directiva privind difuzarea programelor de televiziune 89/552 şi Regulamentul 1035/1997 al Consiliului prin care a fost înfiinţat Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei. la non-discriminare. 141 şi Directivele 76/207. orientare sexuală) [51]. asigurării şi apărării drepturilor omului.86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind concediul post natal. În lumina celor menţionate. Principiul egalităţii de tratament nu trebuie să constituie un obstacol în implementarea prevederilor ce reglementează protecţia femeilor însărcinate şi a celor în concediu de maternitate. Directiva 96/34 (sarcină). de exemplu. distincţia dintre cele 3 domenii este destul de dificil de realizat [40] şi este intersectată de jurisprudenţa Curţii privind plata şi securitatea socială.

[140] În opinia prof. principii care sunt comune statelor membre. rezultă şi din dispoziţiile Tratatului asupra Uniunii Europene. semnată la Roma. ca reper pentru întreg spaţiul european. apartenenţă politică.rasă. Aşa cum se precizează în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. opinie etc.naţionalitate.sex. Trebuie reţinută. pentru că nu poate exista democraţie fără a fi asigurată recunoaşterea şi respectarea unor valori recunoscute universal.etc se exclude discriminarea. p. potrivit căreia nicio măsură luată în caz de pericol public. Aspecte cu privire la coraportul dintre fenomenul drepturilor omului prin prisma principiului egalităţii discriminării şi respectarea Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie esenţa unei societăţi democratice. numai astfel devin realităţi juridice care pot fi garantate efectiv.1. aşa cum a fost modificat la Amsterdam şi la Nisa. egalitatea în drepturi se manifestă în toate domeniile de activitate. democraţiei. sub egida Consiliului Europei şi intrată în vigoare la 3 septembrie 1953.[83. Totodată. la 4 noiembrie 1950. „este esenţial ca drepturile omului să fie protejate de un regim de drept". deoarece discriminarea este limitarea şi încălcarea drepturilor omului după criterii de rasă. nu 40 .3. Prin respectarea principiului egalităţii în drepturi pentru toţi indiferent de sex. astfel cum sunt garantate prin Convenţie şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune statelor membre. limbă. unul dintre cele mai eficace instrumente de apărare a drepturilor omului. fondat pe principiile libertăţii.65] Premisa asigurării protecţiei şi promovării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale constă în înscrierea acestora în reglementările naţionale şi internaţionale. Egalitatea este opusul discriminării. respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Uniunea a aderat la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi are ca principii generale ale ordinii sale juridice drepturile fundamentale. regula ce rezultă din reglementările internaţionale. care şi-a propus să dezvolte Uniunea ca un spaţiu de libertate.[ 19. Ioan Muraru egalitatea în drepturi a persoanelor priveşte toate drepturile pe care le au indivizii. de asemenea.religie. prin mijloace reparatorii de natură politică sau juridică la care titularii să aibă acces în cazul vătămării drepturilor lor.236] Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. care ameninţă existenţa naţiunii. indiferent dacă ele sunt înscrise în textul Constituţiei sau în alte acte normative. Recunoaşterea importanţei Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. p. treptat. ca şi statul de drept.religie avere. a devenit. securitate şi justiţie.

origine naţională sau socială. de religie. Această egalitate include toate domeniile în care persoana îşi poate desfăşura activitatea. formând obiectul de reglementare al articolului 16. naştere sau orice altă situaţie. politică sau culturală. indiferent dacă ele vizează viaţa socială. intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2005 şi ratificat de România prin Legea nr. Potrivit acestei norme constituţionale. juridică. 375 din 2 mai 2006. egalitatea în drepturi este recunoscută şi garantată prin Constituţie. avere. rasă. Altfel spus. publicată în Monitorul Oficial al României. căci. de sex. nu este admisă vreo discriminare între cetăţeni. de limbă. opinii politice sau orice alte opinii. adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000. de origine etnică.2] În opinia prof.Drepturile şi libertăţile fundamentale. principiul egalităţii presupune că situaţiilor similare li se aplică un tratament juridic egal. situaţiilor egale trebuie sǎ le corespundă un tratament juridic egal. culoare. limbă religie sau origine socială. care în condiţii identice trebuie trataţi în mod identic.poate duce la discriminări întemeiate pe rasă. 1 din Protocolul adiţional nr. p. limbă. inclus în Capitolul II. de avere sau de origine socială. culoare. Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice nu poate implica ideea de standardizare. nr. indiferent de situaţia naturală sau socioprofesională a acestora. [120. articolul 14 instituie regula interzicerii discriminării pe criterii de sex.2 din Constituţie stabileşte că România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi. economică. impunerea unui tratament juridic egal ar însemna discriminare. apartenenţa la o minoritate naţională. principiul egalităţii implică dreptul la diferenţiere în tratament juridic. nici prin legi sau alte acte normative. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. 41 . În exercitarea drepturilor si libertăţilor recunoscute de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. de uniformizare.116]. Legea garantează ocrotirea egală a tuturor persoanelor şi sancţionează discriminările [81. de înscriere a tuturor cetăţenilor sub semnul aceluiaşi regim juridic. sex. În România. religie. Interzicerea generală a discriminării este consacrată în art. iar în situaţiile diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit [46. Articolul 4 alin. Ion Deleanu. În aceste domenii. Partea I. În acelaşi timp. (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii. 12 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. fără deosebire de rasă. p. de apartenenţă politică. 103/2006. p.26]. de naţionalitate. fără privilegii şi fără discriminări. în mǎsura în care egalitatea nu este naturală. nici prin acte de aplicare a normelor juridice.

1 alin. În plan legislativ. în condiţiile legii electorale. pentru a fi pusă într-o situaţie de egalitate cu bărbatul nu este suficient să se bucure de aceleaşi drepturi ca acesta. cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. intelectuală şi profesională a acestora precum şi datorită nevoii de a ocroti interesele copiilor şi tinerilor. moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa sau dezvoltarea normală.2). 16 din Constituţie a fost concretizată prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României. femeile au salariu egal cu bărbaţii. Articolul 49 din Constituţie stabileşte obligaţia pentru stat de a acorda alocaţii pentru copii şi pentru îngrijirea copilului bolnav.59 alin. O primă aplicaţie particulară o constituie situaţia creată de art. (1) din actul normativ menţionat. 42 . în România. etc.49 alin. O ultimă aplicaţie particulară a principiului egalităţii se referă la ocrotirea persoanelor handicapate. de readaptare. tuturor formelor de discriminare. Cea de a doua aplicaţie particulară se referă la poziţia în stat şi societate a femeii. Astfel. un regim special de muncă pentru femeile gravide. 137/2000. cu respectarea drepturilor şi îndatoririlor care le revin părinţilor şi tutorilor. Partea I. Alineatul (2) al aceluiaşi articol enumeră drepturile care intră în câmpul de aplicare al principiul egalităţii între cetăţeni. fără privilegii şi fără discriminări. organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Totodată este interzisă exploatarea minorilor şi folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii. Potrivit art. nr. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie. care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament. de învăţământ. fiind necesar să i se dea din anumite puncte de vedere o ocrotire specială: concedii de maternitate. Constituţia mai prevede că la muncă egală. aprobată cu modificări prin Legea nr. privind prevenirea şi sancţionarea. acesta oferind minorităţilor naţionale posibilitatea de a se afirma pe plan politic. Datorită constituţiei sale biologice şi a rolului pe care îl are în societate. au dreptul la câte un loc de deputat. de tratament. de instruire şi de integrare socială a handicapaţilor.(2). femeia. art.Constituţia cuprinde pe lângă această formulare generală şi câteva aplicaţii particulare ale principiului egalităţii în drepturi. Statul mai are şi obligaţia de a acorda alocaţii de stat şi ajutoare pentru îngrijirea copilului handicapat (art. Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. norma consacrată cu valoare de principiu în art.50 al Constituţiei stipulează obligaţia statului de a asigura realizarea unei politici naţionale de prevenire. Conform acestui articol. 99 din 8 februarie 2007. O altă aplicaţie particulară priveşte copiii şi tinerii datorită interesului special pe care îl are statul pentru formarea morală.

pentru situaţia în care există un conflict de conţinut între legile naţionale şi normele cuprinse în instrumentele juridice internaţionale ratificate de Parlament. inclusiv în Constituţia României [55. Pe tot întinsul Uniunii Europene copiii au dreptul la protecţie şi la îngrijirile necesare 43 . se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate. Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este interzisă orice discriminare bazată în special pe motive de sex. valoare supraconstituţională şi nu se aplică în mod automat cu prioritate. religioasă şi lingvistică este respectată şi neîngrădită de către Uniunea Europeană. ele constituie repere în raport cu care urmează a fi interpretate normele interne. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern în materia drepturilor omului este reglementat în Constituţia României prin art.Nimeni nu este mai presus de lege. opinii politice sau orice alte opinii. în domeniul de aplicare a Cartei şi fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice. inclusiv în materie de angajare. dintre acestea fiind relevant.[60. naştere sau orice altă situaţie”Diversitatea culturală. de sex. în condiţiile legii. de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. handicap. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.al excluderii privilegiilor şi discriminării. apartenenţă la o minoritate naţională. rasă. Reglementările internaţionale în materia drepturilor omului nu au. dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional . origini etnice sau sociale. aşadar. pot fi ocupate. regulă de la care se derogă în cazul existenţei unor dispoziţii mai favorabile cuprinse în dreptul intern. astfel încât acestea din urmă să fie aplicate într-un sens care să concorde cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. naştere. în special.p. În alineatul (3) se enunţă regula potrivit căreia funcţiile şi demnităţile publice. muncă şi salarizare.Aliniatul 4 arată că în urma aderării României la Uniunea Europeana. avere. rasă. religie sau convingeri. culoare. culoare. p.144]. limbă. . cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi . limbă.59]. origine naţională sau socială. civile sau militare. apartenenţă la o minoritate naţională. regula aplicării directe şi cu prioritate a tratatelor internaţionale. 20.„Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene precizează că egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile. în contextul lucrării de faţă. Deasemenea se mai precizează că principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea unor măsuri ce prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. avere. vârstă sau orientare sexuală. caracteristici genetice. opinii politice sau orice altă opinie. care instituie. religie. Totodată .

naţionalitate. [18.pentru asigurarea bunăstării lor. limbă. Conform Dicţionarului Explicativ al limbii române. care este luată în considerare pentru aspectele ce îi privesc. Însă numărul criteriilor ce stau la baza discriminării enumerate în Constituţia Republicii Moldova este mult mai limitat decât cel al criteriilor stipulate în instrumentele internaţionale. de exemplu. limbă. apartenenţă politică. sex. în faţa legii şi a autorităţilor publice. religie. origine etnică. acest termen este cel mai potrivit şi ne dă posibilitatea să facem o apreciere a discriminării. avere sau origine socială. în opinia noastră. principiu. însă. viaţă demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală. orice copil are dreptul de a avea. . indiferent dacă sunt realizate de autorităţi publice sau de instituţii private. . apartenenţă politică. În dreptul jurisprudenţial al Comitetului pentru Drepturile Omului. origine etnică.53] Articolul 16 alineatul (2) din Constituţie stabileşte şi criteriile ce stau la baza discriminării: rasă. Consider că articolul 16 alineatul (2) din Constituţie trebuie modificat. religie. o apreciere [49]. De aceea se pune accent pe acceptarea acestor persoane in diferite locuri de munca în funcţie de handicapul avut şi capacitatea lor de a desfăşura o activitate.” Conform drepturilor copiilor. norma pe baza cărora se face o clasificare. Art. În toate actele referitoare la copii. în funcţie de vârsta şi de gradul lor de maturitate. p. fără deosebire de rasă. astfel: cuvântul „cetăţeni” se va substitui cu cuvântul „persoane” şi în final se va completa cu propoziţia: „statul asigură şanse egale în exercitarea drepturilor omului pentru toate persoanele care se afla sub jurisdicţia sa. relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi. aceştia “îşi pot exprima în mod liber opinia. Totodată. naţionalitate [128] şi vârstă [89] sunt considerate ca acoperite de articolul 26 al PIDCP. sex. opinie. În articol nu se operează cu termenul criteriu. avere sau origine socială. interesul superior al copilului trebuie să reprezinte o preocupare primordială. naţionalitate. cu excepţia cazului în care acest lucru contravine interesului său.16 din Constituţia Republicii Moldova stabileşte principiul egalităţii tuturor cetăţenilor. Din acest articol reiese că numai cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. opinie. a integrării lor sociale şi profesionale şi a participării lor la viaţa comunităţii. discriminarea bazată pe orientare sexuală [147]. termenul criteriu înseamnă: punct de vedere. cu excepţiile stabilite prin lege pentru cetăţenii străini şi apatrizi”. periodic. o definire. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsurile ce vizează asigurarea autonomiei lor. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor vârstnice de a duce o 44 .

responsabilitatea. prezent în multe şi diverse sectoare ale vieţii sociale şi ca formele sub care aceasta se manifestă se schimbă constant. producând dezechilibre în diverse domenii ale vieţii sociale. fiind o conduită diferenţiată pe baza unor motive ce ţin de rasă. gender. rasiale limitându-li-se exerciţiul unor drepturi civile şi politice. între societăţi. O definiţie a drepturilor omului este dificil de formulat. Discriminarea ca practică a existat întotdeauna. Lucrările de specialitate care au avut în vedere fenomenul discriminării au raportat aceasta la diferenţele care există între indivizi. La baza drepturilor omului stau valorile fundamentale: demnitatea umană şi egalitatea în drepturi . de nemulţumiri şi de conflicte sociale. Deşi conceptul apare mult mai târziu. aducerea legislaţiei naţionale în conformitate cu standardele internaţionale la acest capitol va permite economisirea de bani şi timp.Neincluderea tuturor criteriilor de protecţie împotriva discriminărilor va da posibilitate Curţii Europene a Drepturilor Omului să condamne Republica Moldova (în cazul unor eventuale cereri bazate pe criterii de protecţie neacoperite de legislaţia Republicii Moldova) pentru neaplicarea criteriilor de protecţie stabilite în CEDO. unor categorii de persoane ce aparţineau unor grupuri etnice. vârstă. ca şi în cazul altor valori fundamentale . marcând ansamblul tuturor relaţiilor sociale. etnie. toleranţa. Un drept al omului este o revendicare atribuită prin simpla condiţie de a fi fiinţă umană. discriminarea are un caracter negativ. adevărul. Diferenţelor li se adaugă calificative. un drept este o revendicare pe care suntem îndreptăţiţi să o cerem. calificative care se preiau automat sau se formează prin intermediul propriei experienţe.binele. Fenomenul discriminării este unul prezent în viaţa cotidiană. acţiunea de discriminare are temeiul în diferenţă. În sens juridic. femeilor interzicându-li-se accesul în multe domenii ale vieţii sociale . ea fiind prezentă în toate timpurile. Fenomenul discriminării comportă nuanţări în funcţie de societăţile şi de grupurile în care se localizează. comportament care la rândul său are la bază o preconcepţie referitoare la o societate 45 . De regulă. dreptatea. religie. de la nivel individual şi de grup şi până la nivel societal. făcându-se mereu trimitere la un comportament diferenţiat. De cele mai multe ori cuvântul „discriminare” aduce în minte cuvântul „diferenţă”. Discriminarea generează conflicte la nivelul social la care se localizează. Astfel. statut social. sub diferite forme de manifestare. Fenomenul discriminării ca rezultat al unor diferenţe naturale şi dobândite apare descris în multe lucrări. ceea ce conduce la un tratament diferenţiat. dreptatea. discriminarea reprezintă o trăsatură a vieţii sociale. de cele mai multe ori în sens negativ. De exemplu: libertatea. comportamentul discriminatoriu reprezintă o sursă de tensiuni. între grupuri. nediscriminarea. respectul pentru celălalt.

Discriminare înseamnă tratament inegal. etnie. precum şi pe religie. Aceste două noţiuni sunt strâns legate. Ca o consecinţă a experienţelor istorice. inegalitate sau conflict între elementele constitutive ale unui grup. totdeauna acolo unde există diferenţiere.[50]. gen. Cercetările dovedesc că fenomenul discriminării este legat de stereotipurile cu care operăm zi de zi. credinţe. din punct de vedere sociologic. bogăţie. culoare. multe cercetări efectuate prezentând felul cum acestea influenţează şi chiar determină atitudinile. formează concepţii despre lume. al categoriilor de indivizi sau al grupurilor umane. Putem afirma că stratificarea socială este prezentă în orice sector de activitate umană. oamenii educaţi într-un anume fel vor avea o anumită viziune despre oameni. religioasă etc. de prejudecăţile pe care. interzicerea discriminării este stipulată în multe tratate internaţionale şi legi naţionale care se referă la drepturile omului. discriminarea bazată pe rasă. Educaţia este cea care modelează. întrucât trecerea de la un status economic la altul configurează mobilitatea socială pe verticală sau pe orizontală. este determinată şi de sistemul de status socioeconomic. acestea trebuind a fi căutate în stratificarea socială bazată pe inegalităţi de avere. Stereotipurile sunt mereu citate ca justificare a prejudecăţilor şi mai departe a comportamentului discriminatoriu faţă de un grup. 46 . discriminarea este confundată cu prejudecata. studiile şi cercetările de sociologie şi psihologie socială indică faptul că stereotipurile şi prejudecăţile stau la baza discriminării. educaţie. datele statistice. comportamentul uman în cadrul relaţiilor sociale. şi nu ca pe un lucru ce creează tensiuni. despre acceptarea diferenţelor ca un lucru ce creeeaza diversitate. ierarhizare. Există stratificare din momentul în care există diferenţiere. dar şi în fiecare sector al vieţii sociale. pe bază de diverse criterii. însă este posibil de a discrimina oamenii fără o prejudecată conştientă [72]. Cu toate acestea. încă le utilizăm în categorizarea persoanelor cu care venim în contact într-un fel sau altul. integrare.anume sau la un grup delimitat prin opinii. inegalitate sau conflict între elementele constitutive ale unui grup. integrare. dar complementare. caracterizează fiecare societate umană în orice stadiu al dezvoltării sale. care se referă mai mult la starea psihologică decât la comportament. orientare sexuală etc. Ştiinţele sociale abordează aceste probleme şi oferă răspunsuri parţiale. oamenii împărtăşesc o anumită viziune despre lume. defavorizat al indivizilor. cum ar fi apartenenţă etnică.. din păcate. de putere şi de statut existente între grupurile sociale. rasială. trasături fizice. despre diferenţe. mediu. influenţată de familie. Astăzi discriminarea ţine mai mult ca niciodată de educaţie. Uneori. este o formă de violare a drepturilor omului cu cea mai largă răspândire în întreaga lume. despre lume.

naţionalitate. pe măsură ce migraţia forţei de muncă şi imigrarea au devenit un adevărat fenomen social în această zonă a Europei. cetăţenie. Prejudecăţile includ stereotipurile. care s-a confruntat cu nevoi economice şi sociale asemănătoare celor cu care se confruntă societatea românească în ultima vreme. indiferent de diferenţele care ar putea să existe între noi. p. discriminarea este privită ca orice excludere. orientare sexuală. educaţie. p.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare [113. T. starea sănătăţii.[111. cu care toţi ne naştem şi trebuie să ne fie respectate în egală măsură. care se realizează prin distincţie. nefavorabilă şi nedreaptă persoanelor faţă de care se manifestă. Cel de-al doilea aspect este unul mult mai pragmatic. Prejudecata reprezintă o atitudine de intoleranţă. În acest context a avut loc 47 . boală cronică necontagioasă. a unei remunerări egale în condiţii de muncă egală în cadrul Comunităţii Economice Europene. restricţie. limbă. apartenenţă politică. problema remuneraţiei echitabile s-a pus şi cu referire la naţionalitate sau rasă. Primul aspect se referă la abordarea filozofică a drepturilor omului ca drepturi naturale. este interzicerea principiului egalităţii şi un afront adus demnităţii umane. este răspunsul emoţional negativ faţă de anumite persoane. stare materială. este partea de afect care se formează pe baza stereotipurilor. religie. restricţie şi preferinţă.83] Dupa Bettz A. În opinia prof. vârstă. stare civilă. iar în conformitate cu documentele internaţionale. disabilitate. Pentru a înţelege mai bine contextul românesc al afirmării principiului nondiscriminării în legislaţia românească şi al apariţiei legislaţiei anti-discriminare. Cârnaţ.Prejudecata este atitudinea. discriminarea este o lezare a demnităţii umane şi a drepturilor egale ale celor împotriva cărora se aplică. prin noţiunea de discriminare înţelegem orice tratament diferit şi inegal. între bărbaţi şi femei şi apoi. Este vorba despre nevoia asigurării unei remunerări echitabile. violarea principiilor egalităţii. origine etnică. rasă. opinii. pe bază de sex. determinat de contextul realizarii unei pieţe comune la nivelul statelor membre. ca şi acestea se produc în afara cunoaşterii obiective a realităţii date.45] consacră nediscriminarea ca principiu. excludere. care are ca scop sau rezultat anularea sau lezarea drepturilor omului si a protecţiei lor. origine socială. găsim utilă prezentarea conceptelor care au stat la baza apariţiei principiului non-discriminării în Comunitatea Economică Europeană. non-discriminării şi a demnităţii umane. Ordonanţa Guvernului nr. convingeri. Reardon de la Universitatea Columbia [141]. înscriind toate formele unui comportament discriminatoriu în domeniile vieţii sociale. infectare a HIV/SIDA sau alte criterii ori semne individuale. distincţie sau preferinţă care are drept scop interzicerea sau refuzarea drepturilor egale şi a protecţiei acestora.

etnie. precum non-discriminarea pe criteriul rasei. social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Putem deduce că se condamnă atât discriminarea directă şi discriminarea indirectă. aparent. accesul la bunuri sau servicii şi non-discriminarea între bărbaţi şi femei în toate aspectele care ţin de angajare. educaţie. în contextul angajării. Mai târziu. aparent neutre. infectare cu HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege. Spre exemplu. – acordarea de ajutor la formarea capacităţii actorilor competenţi în domeniul combaterii discriminării din statele-membre ale UE şi la nivel european. ordinul de a discrimina. restricţie sau preferinţă. În UE s-a aplicat şi Planul de Acţiuni al Comunităţii 2001-2006 (Decizia 2000/750/CE) privind combaterea discriminării bazate pe toate criteriile (altele decât criteriul sex). disabilitate. – promovarea şi diseminarea valorilor şi practicilor din domeniul combaterii discriminării celor care aplică legea şi formatorilor de opinie. a problemelor legate de discriminare în domenii de maximă importanţă pentru apărarea valorilor europene. vârstă. precum şi a eficienţei măsurilor de combatere a discriminării. religie. categorie socială. cât şi alte forme de manifestare a lor. convingeri. protecţie socială. orientare sexuală. discriminarea prin asociere. un criteriu. cum ar fi: discriminarea multiplă. Discriminarea directă presupune orice deosebire. care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. pun într-o situaţie de dezavantaj persoane care aparţin unui grup protejat faţă de alte persoane. boală cronică necontagioasă. naţionalitate. prin legislaţie secundară. Discriminarea indirectă implică tratamentul care. economic. intenţia de a discrimina. limbă. este neutru sau corect. excludere. în condiţii de egalitate. folosinţei sau exercitării. o practică. 48 . în domeniul politic. Discriminarea indirectă intervine atunci când o prevedere. tratamentul defavorizat. Acest Plan conţinea trei obiective: – asistarea în analiza şi evaluarea gradului de discriminare şi a naturii discriminării existente în UE. originii naţionale şi etnice a persoanei în ceea ce priveşte accesul la muncă. pe bază de rasă. Aceasta formă de discriminare este deseori confirmată de datele statistice care demonstrează un efect disproporţionat [53]. însă care are efectul de a dezavantaja un grup particular. asociere sindicală.consacrarea în legislaţia europeană primară a principiului non-discriminarii. Uniunea Europeană a găsit necesară o reglementare mai detaliată. sex. refuzul de a angaja o femeie căsătorită din cauza faptului că are obligaţii familiale sau poate să aibă copii constituie discriminare directă pe criteriul sexului şi al situaţiei familiale.

ostil. intenţia declarată public de a discrimina. art. verbal sau fizic. inclusiv cea sexuală. ostil. degradant. iar măsurile folosite pentru atingerea acelui scop sunt adecvate şi necesare. În concluzie. Instigarea la discriminare constituie o formă de manifestare a discriminării [52. Credem că toate noţiunile definite mai sus sunt forme de manifestare a discriminării.2]. cum ar fi apartenenţa etnică sau orientarea sexuală etc. asocierea în vederea savârşirii unei fapte de discriminare. iar discriminarea indirectă se referă la consecinţele unor acţiuni sau prevederi aparent neutre. savârşite cu privire la o persoană. în temeiul apartenenţei sale la o categorie protejată. victimizarea. are intenţia expresă să discrimineze un grup sau o persoană. care are ca scop sau ca efect violarea demnităţii persoanei sau crearea unui cadru intimidant. cu excepţia cazurilor în care acestea sunt în conformitate cu legea şi necesare într-o societate democratică. stipulând că este interzisă numai în contextul angajării la lucru [85. Hărţuirea [27] este definită ca un comportament nedorit în legatură cu un criteriu de discriminare. segregarea. discriminarea prin asociere. care presupune instigarea unei persoane la discriminarea altei persoane din cauza faptului că aceasta aparţine uneia dintre categoriile protejate. discriminarea indirectă. victima a fost supusă la un comportament nedorit. criteriul sau practica sunt justificate în mod obiectiv de un scop legitim. un grup de persoane sau o comunitate. discriminarea multiplă. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prevede această formă de manifestare a discriminării. art. comportamentul respectiv a creat un mediu de intimidare. proprietarul unui restaurant instigă chelnerul să nu primească rromii. art. Un persoană sau un grup de persoane.2(4)]. complicitatea la discriminare. . Spre exemplu.11(g)].Constituie excepţii de la această regulă situaţiile în care prevederea. Există trei elemente de bază pentru a demonstra harţuirea: victima trebuie să aparţină unei categorii protejate. degradant. Discriminarea constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional. umilitor sau ofensator. hărţuirea. putem spune că discriminarea directă descrie scopul şi autorul discriminării. care. de aceea constituie discriminare şi trebuie să fie sancţionate conform legislaţiei în vigoare: discriminarea directă. umilitor sau ofensiv. Cu toate că Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi defineşte hărţuirea sexuală [85. instigarea la discriminare. ea nu protejează împotriva harţuirii pe alte criterii. de facto. comportamentul discriminatoriu. Angajatorii vor fi responsabili pentru harţuirea comisă faţă de angajaţi. dacă nu cade sub 49 exemplu poate fi o prevedere aparent neutră din codul vestimentar intern al unei companii care solicită o vestimentaţie obligatorie ce exclude o . favorizează o persoană sau un grup în comparaţie cu alţii.

tratamentul diferit al persoanelor pe bază de cetăţenie sau al apatrizilor. credinţă sau sex în legatură cu o ocupaţie desfaşurată în instituţiile sau organizaţiile religioase. De exemplu. prevăzute de lege. După părerea noastră un tratament diferenţiat este discriminatoriu doar dacă nu se bazează pe criterii rezonabile şi obiective. protecţia specială a copiilor fără părinţi. fiindcă acestea sunt nişte cerinţe reale şi determinante ale funcţiei. Pentru a fi justificat. atunci când acestea sunt prevăzute de lege şi sunt necesare într-o societate democratică. indiferent de grupul căruia îi aparţin. Pentru reducerea discriminării au fost dezvoltate o serie de strategii menite să asigure egalitatea de şanse în zonele în care au fost în mod sistematic subreprezentate persoanele care fac parte din grupuri supuse discriminării. prevazuta de legislaţie. tratamentul diferit al persoanelor cu disabilităţi în timpul învăţământului şi dobândirii unei educaţii pentru efectul satisfacerii necesităţilor specifice educaţionale având drept scop egalizarea şanselor acestora. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului menţionează că nu toate acţiunile şi formele de tratament diferenţiat constituie discriminare. bazate pe lege şi necesare într-un stat democratic fiind o excepţie. prevăzute de legislaţie. pe de o parte. recunoaşterea dezavantajelor acumulate de grupurile respective. stabilirea cerinţelor de vârstă şi pentru vechime în serviciu. elaborarea. stabilirea cerinţelor de vârstă şi pentru vechimea în serviciu. Putem enumera o serie de măsuri care nu se consideră fapte discriminatorii: stabilirea cerinţelor privind vârsta minimă şi maximă. nu este considerat discriminare refuzul de a angaja persoana în forţele armate pe criteriul disabilităţii sau al vârstei nepotrivite. tratamentul diferenţiat trebuie să urmarească un scop legitim şi să existe o relaţie de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit [54. pentru scopurile de asigurare a pensiei. tratamentul diferit al persoanelor pe bază de religie. Prima categorie de acţiuni care nu constituie discriminare o formeaza tratamentele diferenţiate care se bazeaza pe criterii rezonabile şi obiective. prevazută de lege. Aceste strategii nu presupun o „discriminare inversă”. iar pe de altă parte.(b). pentru scopurile de asigurare a pensiei. a minorilor. A doua categorie de acţiuni ce nu constituie discriminare include măsurile afirmative (pozitive).(i)]. Discriminarea Pozitivă şi Acţiunea Afirmativă presupun. În Statele Unite aceste strategii poartă numele de Acţiune Afirmativă. experienţa profesională sau vechimea în serviciu în procedurile de angajare. prevazut de legea sau tratatul internaţional la care statul respectiv este parte.2(2). atunci când motivul invocat privind 50 . ci au menirea să asigure egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii. promovarea de politici şi practici care ajută la depăşirea dificultăţilor [139]. şi a persoanelor cu disabilităţi.incidenţa legii penale. protejarea specială a femeilor însărcinate şi a mamelor în perioada sarcinii şi alăptării. art. în timp ce în Marea Britanie sunt cunoscute sub denumirea de Discriminare Pozitivă.

Drepturile omului sunt acele drepturi care aparţin fiinţei umane de la naştere. anterioare logic dreptului. justiţia. prin care înţelegem măsuri speciale temporare luate de către persoane fizice sau juridice fie pentru a preveni sau compensa dezavantajele suferite de o persoană. a culturii lor. unitatea.natura acestei ocupaţii sau condiţiile în care este profesată religia. împreună cu restul membrilor grupurilor din care fac parte. Ideile care dau viaţă. responsabilitatea. de a folosi limba lor. atunci când tratamentul diferenţiat trebuie să urmărească un scop legitim şi să existe o relaţie de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. 1. asigurării şi apărării drepturilor omului. nu constituie discriminare pot fi incluse în două categorii. precum şi a dreptului de a profesa şi practica religia lor. Principiile dreptului sunt ideile de maximă generalitate. esenţă şi valoare ale sistemului juridic. Prima categorie de acţiuni ce nu constituie discriminare o formează tratamentele diferenţiate care se bazează pe criterii rezonabile şi obiective. sunt inalienabile şi inerente fiecarui om în virtutea apartenenţei sale la specia umană. care întemeiază dreptul pozitiv sau orientează elaborarea şi realizarea dreptului pozitiv. Numai prin eforturile comune pe plan internaţional şi naţional ale tuturor actorilor sociali vom ajunge la un nivel înalt al respectării. religioase şi lingvistice şi a dreptului lor de a exista şi de a se dezvolta. întemeiază existenţa şi exprimă esenţa dreptului pozitiv. fie pentru a facilita participarea lor efectivă la toate domeniile vieţii sociale. În concluzie putem afirma că faptele şi măsurile care. ierarhia. stabilirea cerinţelor privind vârsta minimă şi maximă pentru încadrare în activităţi de educaţie. la obiectivele acesteia. voinţă şi sentimente. deoarece fiecare om reprezintă valoarea supremă. acţiunile afirmative (pozitive). egalitatea. valoare şi autoritate dreptului pozitiv. Drepturile omului izvorăsc din demnitatea umană. cu titlu de excepţie. credinţa sau vizând sexul constituie un adevăr şi determină cerinţa profesională cu privire la caracterul instituţiei sau organizaţiei.4. A doua categorie de acţiuni care nu constituie discriminare sunt măsurile afirmative. un grup sau o comunitate din cauza uneia sau mai multor fapte de discriminare. fiind recunoscute universal. şi anume: tratamentul diferenţiat care se bazează pe criterii rezonabile şi obiective şi măsurile afirmative (pozitive). în calitate de fiinţă înzestrată cu gândire. măsurile de protecţie a originii şi identităţii persoanelor care aparţin minorităţilor etnice. Aceste principii generale. ceea ce ar corespunde actelor şi standardelor internaţionale care consfinţesc 51 . la non-discriminare. sunt libertatea. în mod individual sau în mod colectiv. Principiile dreptului îşi au originea în raţiunea (conştiinţa) supremă a omului. Concluzii la capitolul I.

antisemitismul. statul de drept asigură şanse egale în exercitarea drepturilor tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa. intoleranţa. care. tratamentele inumane şi degradante. însă principiul egalităţii este mai larg după sfera de aplicare decât principiul non-discriminării. la rândul său. Arama. utilizează termenul de „nondiscriminare”.). rasă. egalitatea a început a fi definită prin raportarea la scopul urmărit de legiuitor. însa în opinia prof. Treptat. gen. indirectă. Se poate afirma că principiul non-discriminarii se deduce din principiul egalităţii. rasismul. nu numai în faţa autorităţilor publice. limbă. iar Constituţiile unor state europene ( Belgia. xenofobia. demnitatea umană – valori general-umane supreme într-un stat de drept. se manifestă cele mai negative fenomene sociale: discriminarea în sensul larg al cuvântului (discriminarea directă. hărţuirea etc. E. Atunci când drepturile omului nu pot apăra demnitatea umană. cu excepţiile stabilite prin lege pentru cetăţenii străini şi apatrizi. 52 . în primul rând. pe care o susţinem şi noi. segregarea. a celei sociale. majoritatea experţilor în domeniul drepturilor omului. egalitatea era iniţial concepută doar ca absenţa discriminării şi. era obligat sa pună discriminările stabilite de lege într-o minimă concordanţă cu scopul urmarit. dacă în procesul reglementării relaţiilor dintre stat şi individ vor aparea contradicţii între normele juridice şi drepturile omului se va da prioritate acestora din urmă.drepturile şi libertăţile omului. etc Drepturile omului sunt considerate universale şi oamenii se nasc egali în drepturi şi demnitate. de religie. Prin asigurarea principiului egalităţii se prezumă asigurarea principiului non-discriminarii. egalitatea în drepturi priveşte toate drepturile pe care le au persoanele. România) conţin articole separate referitoare la principiul egalităţii şi principiul non-discriminării. atunci când fac referire la instrumentele internaţionale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării. indiferent de faptul dacă acestea sunt înscrise în textul Constituţiei sau în alte acte normative. tortura. Din analiza coraportului dintre principiul egalităţii şi cel al non-discriminarii rezultă că principiul non-discriminarii este sinonim cu principiul egalităţii. egalitatea în drepturi trebuie să se manifeste în toate domeniile de activitate ale omului.

p. este problema existenţei color line. personalitatea. termenul de rasă a căpătat o accepţie prioritar socială. Homo Sapiens. unanim acceptat. mongoloidă şi negroidă.II. Termenul de „rasă” [150. considerate a fi prea puţin semnificative.221] poate fi definit din multiple perspective. culoarea pielii etc. puţin relevante pentru caracaterizarea psihologică şi de comportament a unei rase. Dezbateri clasice şi contemporane cu privire la rasă şi relaţiile rasiale.E. nefiind totuşi o caracteristică morfologică majoră întrucât variabilitatea acestei caracteristici în interiorul unei rase este atât de mare uneori încât devine inoperantă. devenind un demn al statusului social [150.1. rasa este un concept social [150.214]. Unii autori identifică şi alte rase principale. ELIMINAREA DISCRIMINĂRII CU REFERIRE LA DREPTURI DIFERENŢELE DINTRE PERSOANE PRIN PRISMA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN 2. Din punct de vedere biologic. sub influenţa evoluţionismului. având azi trei rase principale (sau subspecii): caucaziană. Categorizarea rasială se bazează adesea (deşi nu întotdeauna) pe diferenţe fenotipice.210]. Conceptul de rasă este frecvent folosit pentru a se face referire la diferenţele fizice dintre un grup şi un alt grup. ca având trasături ce-i deosebesc. În literatura de specialitate. Dezbaterile contemporane referitoare la imigraţia din secolului al XX-lea sunt pline de conotaţii rasiste. diferenţele dintre rase căpătând semnificaţii. spunând că: problema secolului XX. Culoarea pielii este un criteriu de identificare a rasei. În comunitatea ştiinţifică nu există un consens care să susţină corelaţia care se stabileşte între caracteristicile fizice ale unui grup rasial şi caracteristici precum inteligenţa.Dubois încă la începutul secolului trecut. Criteriile biologice de identificare a rasei sunt întotdeauna vizibile şi relevante cultural într-o anumită comunitate. spun specialiştii. deşi oamenii continuă să creadă acest lucru. În literatura de specialitate. Dubois intenţiona să conceptualizeze 53 . p. o rasă fiind dată de un grup de oameni care se văd şi sunt văzuţi de alţii. ţinând seama de caracteristicile faciale. Conţinutul social termenului este dat de definirea grupurilor rasiale prioritar în baza unor caracteristici culturale şi doar secundar din considerente biologice. în special în secolul XIX. în biologia umană. acestea nu corespund diferenţelor genotipice (de structură genetică). cu importante contribuţii la înţelegerea relaţiilor rasiale din aceasta ţară. p. Conceptul color line a fost folosit prima oară de celebrul sociolog de culoare W. rasa este considerată ca o diviziune a speciei.B. dar. se consideră că există o singură specie. El a inaugurat o serie lungă de discuţii în SUA. spre exemplu cea amerindiană.

hipersexuali. care se poate defini ca diferenţă clasială şi/sau de castă. d) teamă şi suspiciune în legatură cu grupul subordonat care se pregăteşte să desfiinţeze prerogativele rasei dominante. pe langă cea biologică.situaţia afro-americanilor la început de secol XX. c) sentimentul proprietăţii referitor la câteva arii de privilegii şi avantaje. discriminarea negrilor este numai pe de-o parte rezultatul prejudecăţilor rasiale ale albilor. p. sentimentul proprietăţii îl exclude. dar mai ales. iar ultima este teama de a pierde poziţia. buni cântăreţi. personalităţile ştiinţifice de seamă sunt astăzi de acord că nu există diferenţe înnăscute de personalitate. Este tot mai clar faptul că rasa are o dimensiune socială.74]. Caracterizarea se face de obicei prin opoziţie faţă de propriul grup rasial. murdari. Ea este acuzată şi de criminalitatea. Poziţia de grup este „un fel de orientare generală” care nu se leagă de un anume sentiment de ură sau antipatie. inteligenţă între populaţiile categorizate pe aceste criterii. asiaticii înţelepţi. pentru că nu se referă la o 54 . loiali. iar din punctul de vedere al psihologiei sociale „nu se poate echivala cu sensul statusului social. b) sentimentul că rasa subordonată este în mod intrinsec diferită şi străină. el susţinea că. termen utilizat în literatura de specialitate relativ la grupurile etnice sau rasiale aflate în situaţii de rupturi sociale şi economice . obedienţi. Prin legarea a două problematici diferite. Patru tipuri de sentimente sunt prezente în prejudecăţile rasiale: a) sentimentul superiorităţii. definirea poziţiei lor vis-a-vis unul faţă de celălalt: aceasta este „sensul poziţiei sociale care apare din acest proces colectiv de caracterizare care produce bază prejudecăţilor rasiale”. Dimensiunea socială a rasei este întărită şi de utilizarea stereotipurilor în definirea acestora: negrii sunt consideraţi leneşi. Linia marchează totodată şi acea diferenţiere verticală dintre grupurile etnice. Concluzia specialiştilor este că diferenţele genetice dintre rase nu se traduc obligatoriu în caracteristici vizibile şi uneori contravin opiniilor tradiţionale. conceput în mod uzual. comoditatea. sentimentul alienării îl plasează în spatele lor. Acestea se referă la „un aranjament poziţional al grupurilor rasiale”: sentimentul superiorităţii plasează populaţia subordonată sub cea superioară. de lipsa de educaţie a maselor de negri. dar interconectate în societatea americană. În plus. Aceasta echivalează cu plasarea celor două grupuri rasiale în opoziţie. ci mai ales structura clasială este acea care defineşte locul sau statutul unui grup social. Conceptul de color line în definirea situaţiei afro-americanilor este opus conceptului de color blind society în care rasa/etnia nu contează [146.

nu experienţa cotidiană a indivizilor concreţi dă bază definiţiei grupului rasial subordonat. independente de cele verticale. • trebuie apreciat şi rolul unor grupuri de putere şi interes care au oportunitatea de a influenţa şi direcţiona discuţiile care vor conduce la poziţionarea acestora. Ca şi celelalte obiecte de studiu ale sociologiei rasei. • definirea publică se face de către indivizi şi grupuri care au o autoritate publică. numesc subculturi deviante. interesele lor pot dicta definirea poziţiei de grup. Specialiştii se ocupă îndeosebi de examinarea cauzelor şi consecinţelor diviziunii social construite a grupurilor în funcţie de apartenenţa lor la o aşa-numita rasă. cuprind cercetări asupra a ceea ce. pentru că ea este: 1 . • oponent. Fenomen precum mişcarea Black Power în America în anii 60 şi dezvoltarea mişcărilor politice şi culturale ale minorităţilor etnice ( în special printre tineri) au impulsionat cercetările asupra naturii şi formelor etnicităţii.ea operează cu o imagine abstractă a grupului subordonat.produsul istoriei. figurile proeminente public. într-o definiţie oarecum etnocentristă. Ceea ce trebuie nuanţat este că: • imaginea se clădeşte „la distanţă şi nu în apropiere”. se referă mai mult la „ce ar trebui sa fie decât la ceea ce este”. şi acesta este unul destul de controversat. indiferent dacă aceasta este legitimată de raportarea la vreunul din factorii amintiţi. definiţia formată în arena publică se focalizează asupra lucrurilor de importanţă majoră „big events”. modele strâns unite prin interacţiune socială şi un simţ al identităţii comune. 2 .poziţionare verticală. dar şi asupra multor alte posibile alinieri. pot confirma sau întări atitudinile rasiste şi discriminarea rasială aparţinând populaţiei majoritare. Analiza sensului poziţiei de grup a raselor trebuie începută cu istoria acestuia. adică pot împărtăşi anumite caracteristici pe bază originilor istorice comune. o putere şi prestigiu ieşite din comun. Definirea acestor evenimente majore este baza definiţiei grupului rasial 55 . Totuşi identificarea rasei cu un construct social subestimează măsura în care unele segmente de populaţie pot alcătui cu adevarat un grup etnic distinct. ci „arena publică” unde purtătorul de cuvânt apare ca reprezentant al grupului dominant. şi liderii unor organizaţii puternice par să fie figurile cheie în formarea sensului poziţiei de grup şi caracterizarea grupului subordonat”. „Intelectualii şi elitele sociale. Unii jurişti susţin că asemenea studii.

În general. Are (sau trebuie să aibă) drept rezultat asimilarea acestora din urmă. Rasismul este sistemul determinist de credinţe aflat în spatele discriminării rasiale.19]. practicându-se peste tot. În context. Se pune aici accentul pe nevoia ca minoritatea să renunţe la valori şi stiluri de viaţă. C. cercetările de acest tip exagerează relativa izolare a minorităţilor în cadrul structurilor sociale definite din punct de vedere etnic.Un pericol înrudit este acela de a eticheta discriminatoriu sau de a judeca stereotip o minoritate definită pe criteriul rasei ca fiind o minoritate etnică (având o cultură şi un stil de viaţă comune). Discriminarea rasială reprezintă tratamentul inegal la care este supus un grup de populaţie numai pe motivul posedării unor caracteristici fizice sau de altă natură definite din punct de vedere social ca desemnând o anumită rasă. acceptându-le pe cele considerate caracteristice pentru societatea-gazdă. Această teorie a fost aspru criticată datorită supoziţiei sale etnocentriste ca interacţiune gazdăimigrant. Guillaumin precizează că rasismul nu se poate construi decât părăsind definitv studiile şi polemicile referitoare la rasă: „rase imaginare şi rase reale joacă acelaşi rol în cadrul procesului social şi sunt deci identice din acest punct de vedere” [70.]. ale discriminării şi prejudecăţii rasiale. unii autori susţin teza că discriminarea şi prejudecăţile rasiale ar fi fenomene temporare care ar apărea în perioada dificilă de asimilare a minorităţilor în cadrul societăţii gazdă. observate empiric. atunci când nu e cazul. discriminarea atinge pe toată lumea. există mai multe abordări contradictorii [92. Atunci când minorităţile etnice sunt studiate izolat de restul societăţii. istoria colonialismului şi imigrarea mai recentă a minorităţilor din Lumea a treia în Europa. în educaţie fiind cea mai manifestată. asociind aceste caracteristici fizice cu anumite caracteristici psihologice şi sociale valorizate negativ. există tendinţa de a le privi propriile stiluri de viaţă ca fiind simple moşteniri ale trecutului lor. „Pe fundalul 56 . pierzând din vedere modalităţile în care poziţia lor actuală în cadrul societăţii divizate rasial le modifică şi le modelează. importanţa acordată ei reflectă împrejurările istorice în care s-a dezvoltat această ramură a sociologiei: moştenirea sclaviei şi continua imigrare a minorităţilor non-albe în Statele Unite. separate de cele ale majorităţii. În parte. Situarea grupurilor definite pe criterii rasiale în sistemul de stratificare al întregii societăţi este o problemă mult dezbătută. Prin efectele sale. putem afirma că discriminarea rasială reprezintă un aspect real al vieţii economice. sociale şi politice în toate ţările lumii. În literatura de specialitate. indiferent de nivelul de dezvoltare economică a ţării. p. p. discriminarea se manifestă în materia drepturilor politice.180 şi urm. pentru a ignora posibilitatea de apariţie a unui conflict continuu sau a unei forme de pluralism rasial şi pentru că subestimează dimensiunile şi persistenţa.

de individualizare şi manifestare a naţionalismului”[70. de exemplu. una europeană a antisemitismului şi experienţa americană a rasismului ce vizează o populaţie de negri. rasa şi etnia sunt categorii etnografice [10. Gustave Le Bon (1894) opune rasele superioare. în mare măsură dominată. prejudecăţile rasiale se exprimă din ce în ce mai deschis” [70. schimbarea sau chiar evoluţia istoriei.22]. Renan studiază originile ariene ale occidentului şi modelează un antagonism între semiţi şi arieni. ştiinţele sociale au contribuit în mare măsură la inventarea rasismului.mutaţiilor urbane şi al crizei şcolii a apărut fără să ne dăm seama o segregare. la structurarea sa într-o formă doctrinară şi savantă. În opinia lui M. între care s-ar putea situa rase intermediare.9]. în acelaşi timp. precum şi ideea că rasa modelează cultura şi fundamentează diferenţele culturale trebuie căutate la grecii din epoca elenistică [45. În opinia lui Christian Delacampagne ideea existenţei de rase superioare şi rase inferioare. „Desigur. Perioada de avânt a ideii de rasism este plasată de majoritatea specialiştilor în secolul al XIX-lea „în acel amestec de colonialism. p. Tocqueville şi Weber n-au acceptat acest punct de vedere. le depăşesc cu mult ideile şi poate i-ar fi îngrozit.toate de origine indo-europeanărasele primitive. p. urbanizare. chiar pionerii gândirii rasiale. p. elaborând probabil prima teorie coerentă antiesenţialistă. dezvoltare a ştiinţei şi industriei. unde africani. Arthur de Gobineau lansează tema degenerescenţei prin amestecul raselor şi cultivă un tip de gândire pesimistă. forţa unei naţiuni sau a unui popor 57 . ca sinonim al excluziunii sau refuzul alterităţii. „medii”: mai ales chinezii şi popoarele semite. Lucrurile stau cu totul altfel. fondatorii acestora nu merită toţi epitetul de rasişti în sensul pe care îl înţelegem astăzi. Din punctul său de vedere. fiindcă multe evenimente. care operează cu criterii subiective de definire a identităţilor colective considerate în epocă încă obiective. Fenomenul rasismului este marcat de două experienţe.trebuie judecat cu prudenţă. Wieviorka. Fenomen global cu o consistenţă istorică remarcabilă. constatând că diferitele rase umane nu au acelaşi creier (fără însă să ajungă la vreo concluzie ce poate fi suspicionată de rasism). haitieni şi antilezi iau locul valurilor anterioare ale imigraţiei. rasismul e definit uneori într-un mod foarte larg.10]. dar. p. Pentru noile ştiinţe sociale ale secolului al XIX-lea rasa devenise o categorie ce reflectă structura.un precursor ca Gobineau. Comte a acceptat acest punct de vedere. Pentru Renan.activă şi vizibilă. imigrare şi amestec de populaţii. care înclină în avantajul teoretic al arienilor. ca de pildă experienţa nazistă .21]. conturându-se din ce în ce mai pregnant o formă de rasism împotriva negrilor. A.

în acest ultim caz. p. Istoria civilizaţiei europene va confirma un sentiment de diferenţă care se traduce repede în sentiment de superioritate. când Aristotel.sunt capabili de libertate politică. de Lapouge încearcă să creeze o antropologie în care obsesia metisării este întărită cu ajutorul biologiei şi antropologiei fizice [11. asiatice. concep transmiterea caracterului iudaic: caracterul iudaic este de ordin biologic şi se transmite prin mamă. culoarea ochilor şi a părului.constă în capacitatea de a absorbi alte popoare sau naţiuni. nu era monopolul extremei drepte şi al gândirii conservatoare. „se va găsi explicaţie diferenţelor morale. p. Georges V. fapt a cărui consecinţă va fi însă amestecul şi decandenţa. literatură sau politică. umanitatea se îndreaptă în mod ineluctabil spre distrugere [67. demograf la Agenţia evreiască din Palestina. 58 . Acest curent de idei culminează cu nazismul care creează posibilitatea unică în istorie de promovare şi punere în practică. în mod natural. se va întelege evoluţia generală a omenirii şi modul de a pătrunde cauzele decadenţei”. în acea perioadă. Chiar şi în ajunul celui de al doilea razboi mondial mai pot fi întâlniţi intelectuali evrei care promovează o gândire rasială referitoare la evrei. apelează în această perioadă. pigmentarea pielii. recurge la antropologia fizică pentru o definire a identităţii evreieşti care să nu fie caracterizată de religie [127. Se elaborează clasificări rasiale şi se trece de la un anti iudaism religios la un antisemitism naţionalist şi politic. iar barbarii.24]. drept.22 şi urm].adică popoarele neeuropene. Grecii ar fi în mod firesc liberi. Ceea ce este însă mult mai important decât studiile evreilor despre superioritatea rasei lor este însă modul în care evreii. care însă. Primele teze diferenţialiste apar în antichitate. Concluzia studiilor din acest secol XIX rezidă în credinţă că. Europa sfârşitului de secol XIX manifestă interes deosebit faţă de dimensiunea craniilor şi a oaselor. ca grup etnic. Concluzia lui Gobineau este că.351]. Înşişi intelectualii evrei din Franţa. Francis Galton promovează un eugenism. sclavi. la antropologia fizică astfel încât prin măsurători şi standarde să poată face elogiul rasei evreieşti. În 1902. Rasismul începe printr-un diferenţialism. numind diferenţilalism acea concepţie care pune în evidenţă diferenţele. ci reprezenta o expresie a curentelor de reformă socială. prin cunoaşterea raselor. fără ca totuşi să se ajungă la concluzii cu privire la superioritatea obiectivă sau la alte raţiuni puternice pentru o dominatie naturală. Arthur Ruppin. p. Folosind concluziile lui Darwin asupra deosebirilor rasiale. de exemplu. Houston Stewart Chamberlain dezvoltă în Germania o teorie asupra „haosului raselor”. de exemplu afirmă că „barbarii”. culturale şi sociale. subliniind influenţa din ce în ce mai mare a evreilor în comerţ.

aşa precum rasa. intenţional sau nu. înscris în structura socială. produs de ideologia antirasistă. În ceea ce priveşte cadrul normativ cu privire la definirea termenului de rasism. Rasismul. Declaraţia şi Programul de Acţiune ale acestei conferinţe (numite şi Documentul de la Turban) constituie. ajunge la afirmarea superiorităţii anumitor rase şi deci la dreptul lor natural de a le domina pe celelalte. pornind de la convingerea diferenţei dintre rasele umane. afirmă Friedman. antidemocratic. Rasismul american.62]. Din această perspectivă.. Aceasta confirmă teza că în Republica Moldova aceste probleme nu sunt conştientizate. Bineînţeles. proclamate de către Adunarea Generală [41]. Există şi un sens mai larg. în sfârşit. şi. adică exprimat prin reprezentări care sunt adesea false sau eronate. etc. articolul 13 din Carta ONU [13]. desemnează o concepţie care pune înainte diferenţa dintre rase şi de aici derivă eventual descrierea unor trăsături specifice [48. adică transcris în politici şi proceduri. Este însă un fenomen deosebit de prejudecată. în special în cele trei decade separate împotriva rasismului şi discriminării rasiale. Potrivit raportului prezentat de Republica Moldova la Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei .ţine de un anumit tip de personalitate autoritar. trebuie luat în consideraţie. explică Friedman. că toate persoanele au drepturi „fără vreo deosebire. de asemenea. Rasismul a reprezentat o preocupare majoră a ONU. care declară că unul din scopurile Naţiunilor Unite este încurajarea „respectării drepturilor omului şi libertăilor fundamentale pentru toţi fără deosebire de rasă…”. ideologic. Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială este privită ca instrument internaţional fundamental sau drept punct de bază în acest domeniu.Putem înţelege rasismul lato sensu şi stricto sensu. Stricto sensu desemnează o concepţie care. orientat politic către dreapta şi modelat de o ideologie puternic etnocentristă. apoi procedural. în primul rând. Lato sensu. conservator. Articolul 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [22] stipulează. În Republica Moldova rasismul este adesea perceput ca o 59 . de asemenea. În pofida marilor controverse politice afirmate la Conferinţa Mondială a ONU din anul 2001 împotriva Rasismului. „poate fi conştient sau inconştient. unele dintre principalele documente ale ONU în această sferă. educaţie. problemele de rasism şi discriminare nu sunt principalele preocupări ale populaţiei din ţară.mai exact antisemitismul. rasismul.”. p. care denotă atitudini rasiale negative . ceea ce înseamnă că apare în diferite sectoare care formează sisteme (locuinţe. El este mai întâi structural. sistemic. anume acela care admite existenţa raselor umane.. funcţionează pe patru niveluri.).

Discriminarea rasială se bazează pe prejudecăţi şi stereotipuri referitoare la anumite grupuri. rase superioare sau inferioare altora. În al doilea deceniu al secolului al XX-lea. provincie. subliniind confuzia dintre rasă şi etnie (ce are caracteristici şi implicaţii psihice). Eschil când se referă la grupurile de persani. şi doar acela de etnie. naţionalitate. popor străin) . cu obiceiuri şi organizare socială comună şi care admit că au aceeaşi origine şi că se manifestă într-un cadru cultural distinct.2. Din perspectiva antropologiei culturale. precum şi o fidelitate a grupului etnic. acest concept subliniază relaţiile de solidaritate care implică un ansamblu de norme şi tradiţii. ar produce în mod necesar. relativ stabile. istoric constituit. Sofocle când vorbeşte de grupurile de animale sălbatice. etnia 60 . diferenţele provenind din moştenirea genetică sau culturală. În viziune substantivistă. etnia este definită ( în varianta antropologiei culturale) ca ansamblu de oameni. Regnault propune denumirea comunităţilor lingvistice prin termenul de etnie. etnia include mecanisme de însuşire a valorilor ce modelează personalitatea etnică. versiunea modernă a cuvântului grec „ethnos” (cu sensurile de triburi. această convingere are drept premisă ideea că. Etnia presupune o constantă a unităţii şi alterităţii unui grup în raport cu ansambluri umane asemanatoare. Chavannes foloseşte noţiunea de ethnos pentru a le defini ca naţiuni. adică de unităţi social-politice care nu erau naţiuni. pentru analiza grupurilor umane nu trebuie folosiţi termenii de rasă. 2. indivizii ajung să se aproprie psihic”. cât şi pe convingerea că. Analizând comunităţile umane neeuropene. Shirogoraff defineşte etnia ca grup de persoane. Homer foloseşte ethnos-ul când se referă la grupurile nediferenţiate de animale şi războinici. etnia se axează pe cercetarea trasăturilor ce determină identitatea unui grup etnic.noţiune ce cuprinde numai cele mai răsunătoare abuzuri contra drepturilor omului cum ar fi segregarea. Cunoscută în mod curent drept rasism. Interfaţa dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „melting pot-ului. turmă. „ethnos”-ul era folosit în sensul de trib. popor. a pluralismului etnic şi a grupului dominant Neologism francez. V. În acest sens. naţiile străine. În secolul al XIX-lea. ce prezintă particularităţi comune de cultură. grupurile barbare opozante elenilor şi pe de altă parte.de la Bouge atrage atenţia că. naţiune. apartheidul sau nazismul [25]. de limbă. Pentru behaviorişti. În viziunea mai multor autori. iar Aristotel când vede în ethnos pe de o parte. termenul de etnie începe să fie folosit cu sensul de grup de indivizi ce dispun de aceleaşi trăsături. „În cadrul unui stat în care grupuri sociale diferite vorbesc o limbă comună şi sunt supuse aceleiaşi dominaţii. a multiculturalismului. Astfel. În perioada Greciei Antice. rasa este un factor important ce determină trăsăturile şi posibilităţile umane individuale.

El poate fi definit ca populaţie distinctă ce trăieşte în cadrul unei societăţi mai largi. comportamente. pentru majoritari. Membrii unui grup etnic diferă de ceilalţi membrii ai societăţii prin anumite trasături culturale specifice: limbă. Se disting următoarele caracteristici ale grupurilor minoritare: grupurile minoritare sunt alcătuite din indivizi care cunosc segregarea. membrii grupului minoritar au conştiinţa singularităţii (au suferinţe şi greutǎţi comune). discriminarea. cu o cultură diferită de a sa. Există mai multe clasificări ale grupurilor etnice. minorităţile rămân adesea într-un singur loc. Grup etnic este un grup cu tradiţii culturale comune şi care are sentimental identităţii ca subgrup în cadrul societăţii înglobate. agresiunea şi persecuţia din partea grupului social dominant. dezvoltându-şi concomitent elite. Membrii grupului etnic se deosebesc de ceilalţi membrii ai societăţii prin trasăturile atribuite (sau pe care şi le atribuie). Grupul etnic este un grup social special în care este important sentimentul etnicităţii. Etnia defineşte acei indivizi care se consideră sau sunt consideraţi de către alţii ca împărtăşind caracteristici comune care îi diferenţiază de alte colectivităţi dintr-o societate în cadrul căreia dezvoltă un comportament cultural distinct. supuse discriminării. 61 . membrii grupului minoritar au trasături fizice şi/sau culturale diferite de cele ale grupului dominant. Termenul a fost introdus pentru a stabili o distincţie faţă de rasă.[118. având o poziţie subordonată majoriţărilor şi fiind obligate să se integreze normelor stabilite de majoritari. asemănătoare celor familiale. îmbrăcăminte. Identificarea etnică reprezintă recunoaşterea apartenenţei la un grup etnic. de multe ori. Grupurile etnice sunt ascriptive. grupurile minoritare sunt stimuli şi factori iritanţi ce provoacǎ schimbarea socială. Grupul etnic secundar este societatea primitoare. calitatea de membru dobândinduse. religie. Membrii sunt mai puţin influenţaţi de mediul primitor.332] Minorităţile sunt grupuri dezavantajate. întrucât. Fie că sunt minorităţi religioase. dar şi în cel al consolidării raporturilor dintre aceştia. Esenţial pentru un grup etnic este sentimentul identităţii şi autoperceperea lor ca fiind diferiţi de alţi membrii ai societăţii. unii autori consideră etnia ca o extensie a sentimentelor de rudenie. minoritarii se unesc în partide. relaţiile sunt mai strânse. pentru satisfacerea nevoilor.apare ca un fenomen dinamic ce actionează atât în sensul diferenţierii oamenilor. lingvistice. sociale. Cea mai frecventă însă este distincţia între grupurile etnice primare şi cele secundare. obiceiuri. Grupul etnic primar este alcătuit din membrii ce stabilesc un asemenea tip de raporturi însă acestea permit o evaluare autonomă faţă de societatea globală. p.

timp şi structura ei social istorică. convingeri politice şi angajari religioase diferite (de la ortodoxie la ateism). distinse de clasele sociale. fie ca un construct social modern a cărui conceptualizare se face în mai multe direcţii de cercetare. etnicitatea este un produs al colonialismului şi capitalismului. clase sociale diferite. etnicitatea reflectă numărul. Etnicitatea reprezintă un element de diferenţiere a membrilor unui grup etnic faţă de membrii unui alt grup etnic. de asemenea. totuşi considerându-se ei înşişi ca împărtăşind o identitate evreiască comună care îi distinge de restul societăţii americane. p. artificial şi tehnologic. Se disting trei dimensiuni ale etnicitatii: • din perspectivă ecologică. sunt mult mai persistente în istoria umană în timp ce naţiunile sunt circumscrise timpului. care în Statele Unite alcătuiesc un astfel de grup etnic tipic.Grupul etnic este utilizat pentru a descrie o minoritate cvasinaţională care trăieşte în cadrul unui stat şi care nu a atins stadiul de naţiune. care îi diferenţiază de ceilalţi [66. incluzând indivizi care împărtăşesc ( sau sunt percepuţi ca împărtăşind) caracteristici comune ce depăşesc clasa. O definiţie concisă a etnicităţii o reprezintă ca pe un ansamblu de caracteristici particulare ale unei unităţi etnice raportate la spaţiu. Grupul etnic se diferenţiază de naţiune prin mai multe caracteristici: în mod obişnuit au dimensiuni mici. Etnicitatea se referă la practicile culturale şi la atitudinile unei anumite comunităţi de persoane. Enstein conceptualizează etnicitatea ca aspect al identităţii personale.232]. întrucât el cuprinde indivizi cu origini rasiale diferite ( din Europa de Est până în Africa de Nord). Fenomen subsumat studiului general de autoclasificare a indivizilor sau clasificării făcute de alţii. Grupul etnic tinde să se considere un popor aparte faţă de majoritate. Grupurile etnice au o compoziţie fluidă şi pot avea o definiţie schimbătoare. Grupurile etnice trebuie. etnicitatea poate fi văzută ca un fenomen social universal. Etnicitatea este dată de anumite caracteristici. dintre care limba. Astfel. istoria strămoşilor grupului (prin naştere sau prin acceptarea în interiorul grupului la vârstă adultă). 62 . din moment ce apartenenţa transcede stratificarea socio-economică în interiorul societăţii. se bazează în mod mai evindent pe o moştenire comună. spaţiului. fără să-l pună în mod obligatoriu în opoziţie cu aceasta. distincţie situată la nivel cultural. Un exemplu de grup etnic este cel al evreilor. limbi materne. Formarea etnicităţii este consecinţa adaptării selective a unităţii sociale la mediul uman creat treptat şi care se impune ca o a doua natură. • dimensiunea cronologică a etnicităţii reflectă treptele de organizare internă şi de împrumut din afară a unei unităţi etnice. volumul şi rolul resurselor biosociale ale unităţii etnice în relaţiile cu parametrii mediului uman. Pentru Marx.

fiecare membru poate să îşi asume această apartenenţă sau nu. prin migraţie. în timp ce integraţionismul se concentrează asupra indivizilor. Scopul unei asemenea politici este integrarea grupului etnic respectiv în viaţa socială a comunităţii. Dimensiunea morală a identitaţii etnice se referă la importanţa pe care o persoană ataşată grupului sǎu şi la consecinţele morale pe care grupul le are făţă de comportamentul persoanei. Individul capătă identitate etnică prin socializarea raportată la normele şi valorile grupului etnic. căsătoria în grupurile etnice etc. Identitatea reprezintă setul de înzestrări şi identificări pe care fiecare individ le împărtăşeşte cu alţii din momentul naşterii prin locul naşterii. ambele concentrându-se asupra grupurilor. În ultimă instanţă. familia de provenienţă şi timpul dat. Identificarea etnică reprezintă cunoaşterea apartenenţei la un grup etnic. Prezervarea etnicităţii se poate face prin separatism sau prin pluralism cultural.). Corpul este o etichetă a personalităţii. Corpul este componentă intrinsecă a fiecăruia. dimensiunea afectivă a identităţii etnice se referă la sentimentul şi ataşamentul faţă de grup. mutaţii atunci când populaţiile provin din schiţe genetice diferite. la naţionalitatea. pe alţii şi alţii pe noi. a unui mixaj cultural. de a aparţine unui grup etnic. ce nu poate fi schimbată. dimensiunea morală se referă la sentimentele şi atitudinile faţă de obligaţii şi datorii (ca de exemplu. În sfârşit. În America Latină şi SUA.• din punct de vedere procesual. în acelaşi timp. în primul rând. Politica de integrare a grupurilor etnice acţionează în vederea eliminării barierelor formale şi a discriminărilor. teritoriul şi numele. conservând etnicitatea. migraţia a avut drept consecinţă producerea unui mixaj de populaţie şi. a societăţii în raport cu talentele şi interesele grupului. etnicitatea este subordonată factorilor social economici şi se dezvoltă. limba şi religia dominante. Acest ultim fenomen provoacă distribuţia populaţiei. la simpatia şi preferinţa pentru un grup împotriva altor grupuri şi la 63 . dar ţine şi de recunoaşterea din partea grupului. Simbolurile identităţii etnice sunt corpul. Apartenenţa la un grup etnic poate să fie recunoscută sau nu de grupul respectiv. la sistemul de valori. pentru evaluarea şi tratarea persoanelor în raport cu meritele personale. de la cere „primeşte” un nume. la moştenirea grupului etnic (tradusă în rituri specifice). importanţa învăţării limbii etnice de către copil. Ea presupune apartenenţa la o etnie. Etnicitatea s-ar putea defini ca fiind starea de a fi etnic. individul fiind considerat a face parte din grup sau putând fi considerat a fi out-sider. Această recunoaştere aparţine pe de o parte fiecărui membru al unui astfel de stat. şi nu prin raportare la grupul etnic căruia îi aparţine. Apartenenţa la un grup etnic se simte de fiecare individ în parte. geografia şi topografia grupului etnic. Este aspectul cel mai profund al modului cum ne vedem pe noi.

conturând descrierea melting pot ului şi aplicabilitatea lui în SUA. originea etnică a fost considerată un aspect relevant în ceea ce priveşte considerarea unui individ ca cetăţean loial al statului-naţiune [130. Această viziune asupra relaţiei pozitive dintre ataşamentul etnic şi cel naţional este împărtăşită de Secretarul General Colin Powell.Legat de identitatea etnică studiile aduc în discuţie ataşamentul faţă de grupul etnic originar prin raportare la ataşamentul faţă de naţiune ca unitate. intervenţii şi lucrări preciza: „culoarea mea a fost o sursă de mândrie. p. putere şi inspiraţie şi aşa a fost existenţa mea ca american”. În cadrul modelului „grupului dominant”. De la Garza. Falcon şi Garcia au studiat relaţia între „patriotism” şi „conştiinţă etnică” cu referire la americanii mexicani. loialitatea faţă de grupul etnic va fi mai puternică decât loialitatea faţă de naţiune. primul în istorie fondat pe principiul autoguvernării şi cel al egalităţii politice”[45. ei au creat un commonwealth.104]. fără ca acest ataşament faţă de grupul etnic să constituie un motiv de „dez-uniune” a Americii. Levin şi Prato studiază această interfaţă dintre ataşamentul faţă de grupul etnic şi naţiune din perspectiva „melting pot-ului”. lucru valabil pentru fiecare grup etnic existent. conduce către o interfaţă diferită în ceea ce priveşte ataşamentul etnic şi cel naţional.102-133]. Feshbach. Modelul pluralismului etnic presupune o relaţie pozitivă între ataşamentul faţă de naţiune şi ataşamentul faţă de grupul etnic. statele multietnice în mod normal sunt 64 . însă ataşamentul naţional reprezintă întregul. În cadrul modelului melting pot. relaţie aplicabilă tuturor grupurilor etnice. În cadrul acestui model etnic.ataşarea de modelele culturale ale unui grup împotriva altor grupuri. din perspectiva multiculturalismului sau a pluralismului etnic şi din perspectiva „grupului dominant”. Datele înregistrate susţin ca americanii mexicani nu sunt mai puţin patrioţi decât euro americanii. care în numeroase discursuri. p. În cadrul acestei cercetări. model rezultat dintr-o derivare a modelelor etnice anterior prezentate. Gates şi Hertzberg notează referitor la imigranţii americani: „Abandonând subordonarea faţă de tron. Sidarius. nu doar pentru unele. Modelul „grupului dominant”.103]. gradul de ataşament faţă de naţiune va fi egal pentru toate grupurile etnice indiferent de apartenenţa la un grup etnic. prin raportare la ataşamentul etnic. în schimb este posibilă o relaţie negativă între ataşamentul acestora faţă de moşternirea culturală mexicană şi ataşamentul faţă de naţiune. etnicitatea fiind în cazul americanilor mai degrabă o sursă de solidaritate de grup în vederea participării la societatea americană [121. studiile lor realizându-se pe baza datelor şi informaţiilor culese prin intermediul chestionarelor întreprinse între două state multietnice: Israel şi SUA. p.

în mod aparent sunt progresive şi ireversibile [68. penetrarea societăţii de către grupuri şi asociaţii la nivelul grupurilor primare ale celor de asimilat. dar posibil de a fi aplicabil şi altor state. dezvoltarea unei identitaţi care să fie legată de baza societăţii. Gordon descrie şapte stadii prin care integrarea şi asimilarea se realizează în mod ireal. p. ciclurile relaţiilor rasiale care iau forma de contact. model valabil nu doar Israelului. adaptându-le la cele specifice întregii societăţi.rezultatul luptei unui grup etnic cu un alt grup etnic. p. Din perspectiva grupului dominant.71] despre stagiile de adaptare şi ulterior asimilare în societatea americană. 65 . precum Israelul. importante fiind conducerea naţiunii doar pe baza faptului că aparţine grupului etnic. Dimeniunile pe care le delimitează au devenit criterii clasice în literatura care descrie acest proces social: • asimilarea culturală. Tot în acest context se integrează şi celebra analiză a lui Milton Gordon [68. • asimilarea prin identificare. competiţie. Conceptul în accepţiunea lucrării de specialitate „Asimilarea etnică” a fost introdus în gândirea americană de către Robert E. Lupta şi dominaţia din cadrul acestui model etnic devin mai importante decât ataşamentul faţă de naţiune. în afără de albii anglo-saxoni. sunt aplicabile douǎ tipuri de asimetrie: Gradul de ataşament faţă de naţiune va fi mai puternic pentru membrii grupului dominant decât pentru membrii grupurilor subordonate. În acest context el scrie: teoretic vorbind. schimbarea pattern-urilor culturale. de soarta întregii comunitaţi. Aceste două asimetrii se regăsesc în statele multietnice care sunt structurate ierarhic. De-alungul istoriei opresiunii. Potrivit acestei scale iniţiale asimilarea grupurilor rasiale şi a etniilor este o problemă de timp. procesul fiind inevitabil şi ireversibil pentru toate grupurile din Statele Unite. Corelaţia dintre ataşamentul unui membru la grupul etnic şi ataşamentul faţă de naţiune ca unitate va fi pozitivă pentru membrii grupului dominant şi mai puţin pozitivă pentru membrii gupurilor subordonate.150]. acomodare. perspectiva grupului dominant a făcut ca membrii grupului dominant să se simtă deţinătorii mai puternici ai ataşamentului naţional decât membrii grupurilor subordonate. Park încă din anii 1920 în legătură cu ciclurile prin care se dezvoltă relaţiile rasiale. • asimilarea structurală. prin mariaje mixte unde elementul majoritar devine dominant. • asimilarea maritală. Aici identitatea naţională ori apartenenţa la naţiune este mai puternicǎ decât indentitatea etnică de grup şi unde există un grup dominant şi grupuri subordonate. şi eventual asimilare. Perspectiva grupului dominant presupune existenţa unei societăţi structurate ierarhic.

asimilarea în societatea americană. • asimilarea civică. dispariţia prejudecăţilor şi a stereotipurilor negative. În loc ca tradiţiile imigranţilor să fie dizolvate în favoarea celor dominante din rândurile populaţiei preexistente. Primul este asimilarea etnică. totul devine un amestec întro formă nouă. ca standarde de viaţa americană [68. p. dispariţia conflictelor de putere şi valori.• asimilarea prin recepţia-atitudinală. Trei modele ale unei posibile evoluţii etnice au apărut în SUA. în 66 . conştient şi ireversibil. devenit tot mai popular din 1960. iar drept rezultat mulţi dintre copiii lor au devenit mai mult sau mai puţin complet „americanizaţi”. înlocuind metafora melting pot cu metafora „oala etnică”. culturale. dispariţia intenţiei discriminatorii. 1. sociale. 2. Modelul teoretic se concentrează asupra realizării asimilării în timp. adică precizează unde trebuie să ajungă cei asimilaţi.între grupurile eterogene şi apare din nevoia întăririi şi consolidarii vieţii sociale). Prin aceste măsuri se urmăreşte accelerarea artificială a procesului de asimilare. prin istorie.139]. conflicte de putere şi renaşterea identităţilor. etnice. contradicţiilor rasiale . Autorul doreşte să clarifice sensul asimilării. limba engleză şi modelele culturale orientate spre cea engleză ca dominante. adaptându-şi comportamentul la valorile şi normele majorităţii. Deşi cultura „anglo” a ramas predominantă. asimilarea se poate realiza fie pe cale naturală (are loc în contactul direct. mixate împreună într-un mod distinctiv pentru că dezvoltarea istorică din America de Nord este crucială în acest sens. Pentru aceasta autorul introduce conceptul de anglo-conformity ca şi dezirabilitatea de a păstra instituţiile engleze (aşa cum acestea au fost modificate de Revoluţia Americană). creatoare de structuri culturale. acest model este o expresie exactă a evoluţiei culturale americane. din moment ce se presupune că noile grupuri de imigranţi aleg. • asimilarea prin recepţia comportamentală. Generaţii întregi de imigranţi au fost supuşi presiunilor pentru a fi „asimilaţi” astfel. şi în parte cultură populară (comună). „Într-o anumită măsură. limitând sau chiar reprimând utilizarea limbii şi a culturii majoritaţii.de exemplu. ca o consecinţă a unor măsuri guvernamentale ( din învătământ şi alte sfere sociale). şi devine o problemă neimportantă. imigranţii îşi abandonează obiceiurile şi practicile originare. rezultatul fiind includerea unei etnii în cealaltă. Definirea ca fuziune culturală în care două grupuri etnice se amestecă. neconsiderând bariere economice. fie pe cale forţată. Al doilea este acela al oalei etnice. Grupurile etnice moderne sunt în parte cele originale în ţara de origine. În SUA. adică priveşte procesul din perspectiva schimbărilor generaţionale.

Statele Unite reprezintă de multă vreme o societate pluralistă. Globalizarea modelului societăţii deschise şi libere a facilitat contactul intim al unor culturi diferite. p. ci în câteva Meltingpot-uri. dar independentă. În finalul analizei putem afirma că. şi în general paşnică. decât cu participarea egală. multiculturalitatea are în vedere gestionarea comunităţilor etno-culturale care trăiesc pe teritoriul unei ţări. dar care nu au reuşit să rezolve cu bine tema garantării păcii şi eliminării războiului ca modalitate de soluţionare a divergenţelor. ci interacţionează firesc în procesul coexistenţei şi dezvoltării sociale. Ea este o stare de recunoaştere a diferenţelor şi exprimă statica socială. omenirea trăieşte în cadrul procesului globalizării efectele contradicţiei dintre integrarea politică pe baza solidarităţii de interese şi dezintegrarea statală pe criterii identitare. dintre omogenizarea economică şi pulverizarea culturală. În ultimii ani s-a pus accentul mai mult pe cea de-a treia din aceste soluţii. 3. Unitate şi diversitate etnică în Uniunea Europeană Trăim într-o lume traversată de conflicte interetnice şi de crize identitare. la comunitatea naţională. fundamentalismul religios sau terorismul.260]. Globalizarea a mai permis şi accesul reprezentanţilor unor anumite comunităţi culturale la tehnologii pe care numai reprezentanţii altor culturi le-au putut produce. fiecare distinct unul faţă de celălalt”. 2.unele privinţe caracterul ei reflectă impactul numeroaselor grupuri diferite care compun în prezent populaţia americană”[66. definit prin păstrarea identitaţii fiecărui grup etnic şi susţinerea afirmării acestora. care nu-şi propune în mod necesar realizarea de schimburi culturale.1. coexistenţa istoric determinată. Încrucişarea lor a generat uneori fenomene periculoase precum crima organizată. După prăbuşirea sistemului mondial bipolar. dar diferenţele etnice au fost în mai mare parte asociate cu inegalităţi. reprezintă convieţuirea diverselor grupuri socio-culturale într-un spaţiu social dat.2. prin care identităţile etnice diferite sunt acceptate ca fiind la fel de variabile în contextul culturii generale. Europa de astăzi trebuie să rezolve o chestiune suplimentară. şi anume cum să fie conciliate o identitate europeană încă destul de indefiniă cu identităţile naţionale care au fost motor al dezvoltării. Soluţionarea problemei identitate europeană versus identitate naţională-statală constituie piatra de temelie pentru dezvoltarea noii arhitecturi instituţionale europene. Ele pun astăzi în discuţie întregul sistem de securitate şi stabilitate al lumii. Cultura este un mod specific de a crea. Cu cât viziunea asupra Europei viitoare promovează o 67 . În teoria pluralistă despre etnie se menţionează că „grupurile etnice fuzionează nu într-o singură societate. Al treilea model este al pluralismului cultural.

către Occident. concurenţă liberă şi loială.spre a deveni o Uniune de Valori întrupată în Uniunea Europeană de astăzi. Europa occidentală a parvenit la o identitate caracterizată prin pluralism politic. prin insecuritate existenţială şi cultural-identitară. Cele două Europe (Orientală şi Occidentală) îşi au izvoare culturale comune în literatura elină. Procesul european e un proces constând în proiectarea şi edificarea unei Europe unite.integrare mai profundă a actualelor state-naţiune europene. Europa Centrală şi Orientală este caracterizată. Consumismul. iar pe de altă parte avem în vedere mişcarea universului de o complexă şi adesea conflictuală diversitate al Europei Centrale şi Orientale. realitate care ar putea fi numită expansiunea dezordinii orientale. au imprimat popoarelor şi statelor din jumătatea estică a continentului mentalităţii şi atitudini 68 . realitate numită extinderea UE. supremaţia legii şi primordialitatea drepturilor omului. egoismul şi lipsa de flexibilitate a pieţei muncii. la finele celui de al doilea razboi mondial. religia iudaică şi dreptul roman. naţională şi internaţională şi prin sărăcie. chiar dacă mai sunt afectate de unele puseuri naţionaliste. individuală şi colectivă. mai ales. însă. cât şi la acela al mentalului popular. ajungând să se verse în două mări. încă. Fluviile plecate dintr-un loc unic s-au despărţit. dar şi lipsa unei societăţi civile dezvoltate şi. Dincolo de toate acestea. au părăsit într-o foarte mare măsură cultura independenţei spre a trăi în cultura interdependenţei. statele Occidentului. a unei clase de mijloc puternice. lipsa de transparenţă şi de sisteme de răspundere faţă de cetăţean. este vorba de mişcarea Vestului European către Estul continentului. precum şi un anume deficit de legitimitate. Insecuritatea şi dispariţiile economicosociale. Adică exact aceleaşi realităţi care au făcut din Europa Occidentală. însemnând două modele de viaţă distincte. Pe de o parte. o adevarată Uniune a Fricii transformată apoi într-un proiect politic realizat prin mijloace economice. apte de a depăşi stadiul Europei. independenţa statului naţiune şi caracterul absolut al suveranităţii sale rămân trăsături esenţiale ale identităţii atât la nivelul elitei politice. În paralel cu aceste trăsături considerate a fi pozitive. spre a iriga teritorii spirituale şi istorii diferite.Piaţă spre a deveni o Europă-Putere trebuie privit ca rezultat al unei deplasări cu sens dublu. în schimb. Occidentul european a acumulat şi vulnerabilităţi avându-şi rădăcinile în modele comportamentale negative. Pentru Răsăritul European. cu atât mai mare este teama celor din urmă în faţa pericolului de a-şi pierde identitatea.Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului. participare socială. respect al diversităţii. consecutivă unui exces de protecţie socială –sunt doar câteva dintre ele. La nivelul structurilor comunitare (instituţiile Uniunii Europene) li se adaugă birocratismul.

El este responsabil pentru menţinerea centralismului în administraţie şi modesta evoluţie a principiului subsidiarităţii. de altfel. ca şi prin tendinţa de a transfera întreaga răspundere şi întreaga grijă pentru rezolvarea problemelor comunităţii.circumscriind modele de viaţă caracterizate printr-o combinaţie ciudată de individualism şi colectivism. consecinţă a obişnuinţei cu lipsa de confort şi a religiozităţii sporite. El nu a ajuns în faza spiritului de întreprindere şi a excelenţei competiţionale. în primul rând. către stat. tot subiectivi.sunt parte a identităţii acestei bucăţi de Europă. precum un nivel ridicat de adaptabilitate (flexibilitate). să se ajungă la concluzia superiorităţii absolute a Europei Occidentale. un spirit de sacrificiu cu mult mai accentuat. un mai mare devotament pentru familie. De aici nu ar trebui.economice în termeni etnici ca.ca şi al recurgerii la confruntare violentă ca formă de rezolvare a unor conflicte etnice (cultural-identitare) şi religioase. ori în cei. În al doilea rând. este periculos a se judeca în termenii morali de bine şi de rău. şi celelalte trăsături evocate anterior. fiecare încercând să se salveze pe sine prin practicarea unui joc de sumă nulă. războaiele religioase şi gândirea soluţiilor la probleme politico. al practicării unui naţionalism de secol XIX. fiind vorba despre opţiuni referitoare la modul de a exista şi de adecvarea la provocările şi oportunităţile oferite de mediul înconjurător. ci trebuie să se raţioneze în context ontologic şi pragmatic. chiar dacă travaliul lor nu este şi 69 . o rată oarecum mai accentuată a natalităţii. însă. în special cea grea. ele fiind cu atât mai accentuate cu cât ne deplasăm mai la Est. printr-o slăbiciune cronică a spiritului raţional şi pozitiv. pentru că est-europenii aduc în patrimoniul identitar comun atuuri certe deduse dintr-o istorie relativ mai vitregă. Aşa se face că pentru cetăţenii ţărilor respective încrederea în biserică şi armată trece înaintea încrederii în instituţiile specifice democraţiei dintr-un stat laic. precum şi pentru ineficienţa economică consecutivă unor cereri de protecţie socială fără legătură cu productivitatea muncii. ci se manifestă prin energia consumată în acumularea primitivă de capital. În fine. o mai mare rezistenţă la efort şi o disponibilitate sporită pentru muncă. Colectivismul este tot atât de departe de comunitarismul occidental şi de solidaritatea socială. Iredentismul. imaginaţie mai dezvoltată. Aceasta. retoric în formă şi retrograd în conţinut. Individualismul îşi are originile în experienţa rezistenţei pasive împotriva totalitarismului şi explică o redusă participare socială. de superior şi inferior. întrucât în materie de identitate. precum este şi individualismul. Colectivismul este o expresie inerţială a experienţei sociale comuniste şi se manifestă prin lipsa spiritului de iniţiativă şi teama asumării de riscuri. lacunele spiritului raţional şi pozitiv fac din Europa Centrală şi Orientală locul unei religiozităţi necunoscute astăzi în Occident (uneori chiar ordinea de stat este marcată de clericalism).

experienţele. Într-adevar. Măsurile non-discriminatorii şi afirmative vor rămâne. În acest sens. valorile şi abilităţile caracterizând viaţa europeană care a existat şi continuă să existe în afara Uniunii Europene. nu va mai fi la fel de operant în cadrul statelor federale. Dacă însă o majoritate locală (la nivel de stat federal ori de unitate administrativă) va încerca să îşi creeze un avantaj în dauna altor comunităţi (minoritare între frontierele statului federal sau unităţi administrative). Din perspectiva estică. atunci frontierele statelor federale nu vor mai exista pentru a face distincţii etno-culturale.despre care am putea vorbi şi ca despre un imperialism pozitiv occidental. Aceasta întrucât Uniunea concepe integrarea europeană exclusiv ca pe un transfer al modelului sau aquis-ul comunitar către ţările Europei Centrale şi Orientale. însuşi conceptul juridic de minoritate naţională îşi va pierde încet. ceea ce deplasează accentul pe latura calitativă. Aşa cum stau lucrurile în prezent. procesul european este limitat la o extindere. instrumente necesare pentru asigurarea egalităţii de fapt a diferitelor categorii de persoane. Dar ele vor fi motivate mai ales prin dimensiunea lor socio70 . rezultatul final urmând a consacra schimbarea în toate componentele noii Uniuni.foarte disciplinat. nu este declarată. nu vor mai fi separate în minorităţi şi majorităţi de către frontiere. ea tinde chiar dacă lucrul nu este totdeauna conştient iar intenţia. mişcarea integratoare care se deplasează de la est spre vest. partis pris-ul cu care se judecă la nivelul statelor naţionale. comunităţile etno-culturale au fost tăiate de către frontiere pentru a fi distribuite în rolul de majorităţi şi minorităţi (naţionale). relevanţa. se poate afirma că extinderea UE . acestea intrând sub competenţa federală). procesul vizează realizarea unei sinteze identitare. spre o sinteză a modelului Occidental cu tradiţiile. de cele mai multe ori. însuşi conceptul nejuridic dar cu substanţă practică. desigur. Dacă suveranitatea statelor naţionale nu va mai administra drepturile şi libertăţile individuale (incluzând statutul cetăţeniei europene şi principiul egalităţii între cetăţeni. expansionismul dezordinii orientale dispunând de o proteicitate similară migraţiunilor barbare care au dărâmat cu peste un mileniu în urmă Imperiul Roman de Apus are un cert caracter globalizator. La nivelul federal nu are cum să existe. Desigur. de majoritate naţională.are un caracter pseudo sau cvasi globalizator. ceea ce pune accentul pe aspectul cantitativ al problemei. În Europa de astăzi. Federalizarea Europei aduce (sau poate aduce) cu sine o schimbare fundamentală. Alegerea administratorilor actului de justiţie la nivel federal nu mai este expresia unei vointe naţionale. atunci actul de justiţie va fi asigurat la nivel federal. Dimpotrivă. comunităţile multiculturale ale Europei Federale aflate între graniţele statelor federale îşi vor administra viaţa conform competenţelor specifice (conform principiul subsidiarităţii). Din perspectiva vestică. în principiu. Complementar. evident menţinându-se la scara continentului european.

ci de a asista state sau societăţi partenere de acolo în realizarea de instituţii compatibile.economică şi nu prin asimetria de putere dintre grupuri etno-culturale care se consideră în competiţie. prin cooperare. familie şi culturile neînrudite. În cazul culturilor de filiaţie ori lipsite de legături genetice. Ecumenismul religios. acesta nu este un alt tip faţă de cel creat pe baze etnice şi acesta promovează aceeaşi calitate a relaţiilor interculturale. Într-un atare context se impune şi distincţia între culturile înrudite ( catolicism. Primele sunt culturi surori. Într-un asemenea cadru de cunoaştere şi acomodare se poate trece la edificarea de instituţii compatibile. Principalele pericole ale politicilor multiculturale se referă la folosirea protecţiei comunităţilor culturale ca mijloc pentru realizarea obiectivelor geopolitice. Din contră. dar un stat care recunoaşte existenţa câtorva grupuri etnice. S-a vorbit mult despre stabilitatea/securitatea prin dezvoltare. este vorba despre multiculturalismul realizat la nivel naţional (mai exact la nivelul statului-naţiune evoluat pană în faza de stat civic). despre multiculturalismul global. dar şi cel laic apar ca fiind absolut necesare atât spre a se evita globalizarea urii cât şi spre a se crea bazele unei societăţi naţionale şi/sau globale care să asocieze dreptul la solidaritate cu dreptul la diversitate. construcţia stabilităţii trebuie să înceapă de la dialogul intercultural menit să asigure cunoaşterea reciprocă. etc). adică prin aducerea reprezentanţilor acelor culturi la identificarea unor interese comune în sfere extra-culturale pentru ca prin cointeresarea la efort constructiv comun să se ajungă la cunoaştere. protestantism. Deşi din punct de vedere politic nu pare a fi foarte corect. din punctul de vedere al unei analize obiective se poate afirma că avem de a face cu culturi compatibile şi culturi incompatibile. statul civic realizează 71 . Multiculturalismul în privinţa culturilor surori se poate realiza prin „strategia proiectelor comune”. Apoi. În consecinţă. În acest sens. Statul civic şi statului etnic. Este timpul să recunoaştem valabilitatea unui nou concept: securitatea/ stabilitatea prin multiculturalism. iar pe de altă parte. bazate pe un set împărtăşit de valori şi executate cu „carămizile tradiţiilor naţionale” [144]. un instrument al stabilităţii. aşadar. există pericolul evitării asimilării culturale prin (auto)izolare. prin integrare. Dialogul multicultural devine. Cele din urmă sunt culturile de filiaţie sau cele complet străine una alteia [63]. Pe de o parte. Europa va fi indispensabil să observe că problema ei nu este accea de a-şi transfera modelul odată găsit în jumătatea estică a continentului sau în alte părţi ale lumii. acceptare şi respect reciproc. trebuie menţionat că aşa numitul stat multinaţional este de asemenea un stat etnic. Ambele pot fi depăşite prin crearea legăturii/ uniunii între multiculturalism şi civism (modelul elveţian). În acest sens. ortodoxism.

Dacă aceasta eşuează. ca actor principal la nivelul jurisdicţiei sale teritoriale. ar trebui recunoscut dreptul la acţiune al comunităţii internaţionale ca actor subsidiar. un animus convivendi). a unui sistem subsidiar eficient pentru protecţia drepturilor minorităţilor/culturii în spiritul unui multiculturalism civic adevărat. putem elimina pe cât de mult posibil intervenţia directă a unui anumit stat (naţiunea mamă) care ar putea avea interese părtinitoare în protejarea unui anumit grup cultural/etnic. adică părţile să fie implicate într-un joc cu sumă nulă. dar sunt separate. statul civic trebuie să accepte diversitatea comunităţilor culturale (diferitele grupuri culturale duc o viaţă normală) şi nu doar o coabitare culturală (diferitele grupuri culturale care trăiesc împreună în acelaşi stat. în etapa actuală.solidaritatea indivizilor (personalităţilor) depăşind frontierele culturii (grupurile culturale). sistemul societăţii globale va avea în continuare subsisteme la nivelul cărora vom putea găsi o majoritate etnică şi minorităţi etnice. de multe ori. Adică. o altă garanţie constă în combinarea dintre stat/naţional şi protecţia internaţională a modelului cultural. În acest fel. Aceasta ar însemna dezvoltarea la nivel internaţional. cu cât integrarea europeană şi societatea globală vor evolua. iar nu de un spirit de comerţ şi de târguială. De aceea. adesea inspirate sau încurajate de aşa-numitele naţiuni-mamă (statul naţiune care îşi asumă rolul de integrator cultural şi de protector cultural al tuturor minorităţilor naţionale de peste hotare care au aceeaşi origine etnică cu majoritatea etnică/grupul cultural). Relaţiile lor trebuie să fie ghidate de spiritul cooperării şi coexistenţei. Acest lucru va comporta un efort intens şi lung de educaţie publică dublată de dezvoltarea solidaritaţii civice. un animus cohabitandi sau chiar mai bine. adică fiecare să pună în comun punctele lor forte specifice pentru a realiza împreună un proiect comun (am putea vorbi despre un animus cooperandi sau mai bine. În consecinţă. Prima se va ocupa (cel puţin în principiu) de aspectele 72 . cu atât va avea loc o diviziune a muncii între entităţile statale şi entităţile federale/regionale/globale. pentru păstrarea multiculturalismului civic. Politicile multiculturale nu trebuie să ignore mândria şi ambiţiile comunităţilor etnice majoritare. fiecare stat ar trebui să fie responsabil. a ambiţiilor şi a cererilor specifice. minorităţi) să înţeleagă şi să accepte conceptul de naţiune cosmopolită. trăiesc separat). În al doilea rând. Acestea nu dispar doar pentru că societatea se globalizează. ele însele. Pentru realizarea acestor obiective trebuie să pregătim majorităţile naţionale (care la nivel global vor fi. Desigur. fiecare încercând să ceară mai mult şi sperând să ofere cât mai puţin. Cu toate că stabilitatea sa poate fi subminată de mândria identitară care ar putea duce la apariţia frustrărilor. Nu ne putem imagina o societate globală nestructurată. care la rândul lor. au acţionat prin prisma obiectivelor de politică internaţională sau a înclinaţiei de a exporta problemele lor interne prin vehicule naţionaliste.

civice ale problemei, iar cea din urmă se va ocupa de aspectele Culturale ale problemei. Acest lucru înseamnă frontiere care nu mai separă grupurile culturale în majorităţi şi minorităţi. Multiculturalismul civic ar putea acorda Europei stabilitatea dorită, permiţând tuturor şi fiecărui individ să atingă satisfacţia deplină de a avea posibilitatea să trăiască, în acelaşi timp, în cadrul unei civilizaţii şi a cătorva mii de culturi [129, p.98]. Mulţimi de refugiaţi şi imigranţi se deplasează continuu traversând Europa, în căutarea unei vieţi mai bune, ajungând în ţări în care constată că nu sunt agreaţi, de cei care nu cu multă vreme în urmă erau ei înşişi imigranţi. Europa a devenit cu rapiditate aproape la fel de omogenă ca şi Statele Unite ale Americii din punct de vedere cultural, proces accelerat de construcţia Uniunii Europene. Europa se confruntă astăzi cu valuri de imigrare legală şi ilegală, chiar şi în Europa Occidentală. Imigranţii provin din Europa răsăriteană, Africa, Orientul Apropiat şi Asia. Europa devine tot mai eterogenă din punct de vedere etnic. 2.2.2. Unitate şi diversitate etnică în România şi Republica Moldova Prima distincţie între etnie şi cultură implică o a doua distincţie, stabilită de legislaţia şi de politica din România, şi anume: distincţia între o majoritate, niciodată numită ca atare, românii, şi ceilalţi cetăţeni numiţi minorităţi. Cele două criterii se conjugă deci pentru a da termenul de minoritate etnică. Problema aferentă acestei terminologii, politic corecte în sensul primar al termenului, adică conform uzanţelor politice actuale, este legată de faptul că ea subliniază de la început un raport de forţă între cei mai numeroşi şi cei mai puţin numeroşi, trecând sub tăcere statutul istoric şi diversitatea minorităţilor în cauză. Kymlicka (1995) a evidenţiat confuzia provocată deseori de termenul multicultural şi propune distingerea a doua forme de pluralism în cadrul statului-naţiune. Am avea astfel dea face cu state multinaţionale, adică state ce găzduiesc minorităţi istorice, pe care le numeşte naţionale, şi cu state poli-etnice, adică cele ce conţin comunităţi de imigranţi mai recente ce nu au participat la construcţia naţiunii. El semnalează între altele că cele două caracteristici pot foarte bine coexista în cadrul aceleiaşi naţiuni. O soluţie ar fi deci adoptarea acestei terminologii ce distinge minorităţi etnice şi minorităţi naţionale şi, în cazul României, reţinerea celor din urmă. Nici această soluţie nu este însă mai satisfăcătoare, datorită conotaţiei termenului de minoritate care, după cum am spus, induce din start un raport de putere între grupurile în cauză. Ar trebui deci să recurgem mai degrabă la termenul multicultural ce are avantajul, din punct de vedere semantic cel puţin, de a rămâne neutru. Se întâmplă însă ca în dezbaterea asupra prezenţei şi coexistenţei mai multor culturi în cadrul politic al naţiunii, termenul multicultural să fie asociat cu ceea ce a devenit 73

multiculturalismul. Acesta din urmă face de acum referinţă la reflecţii politice precise, cărora nu li se poate ignora contextul socio-istoric particular. Istoria şi tradiţia politică nord-americană ne interzic aplicarea unui astfel de model multiculturalist în Europa central-orientală fără a i se fi demonstrat în prealabil pertinenţa. Am menţionat între altele că multiculturalismul (Kymlicka: 1995) împinge spre confuzie şi că, în cazul Statelor Unite, el tinde să se intereseze doar de poli-etnic şi să uite multinaţionalul, adică populaţiile autohtone colonizate. Acesta constituie un argument în plus pentru respingerea termenului. Ar rămâne termenul pluri-cultural ce semnalează diferenţa fără a o cuantifica. Totuşi, exceptând descrierile statistice ale populaţiilor, acest termen nu permite abordarea relaţiilor între comunităţi. Termenul de intercultural ce lasă să se înţeleagă, nu doar prezenţa mai multor culturi sau naţiuni în cadrul unui stat, ci şi o anumită relaţie între entităţile culturale distincte.Aplecarea spre problemele minorităţilor apare atât ca o obligaţie morală a statului român faţă de minorităţile care trăiesc pe acest teritoriu, cât şi o respectare a prevederilor formulate de organismele internaţionale privind drepturile acestora. Populaţia autohtonă, purtătoare de valori europene, datorită excelenţei modelului latin, coroborate cu elemente de cultură şi civilizaţie de factură bizantină ori slavă, a constituit un factor esenţial al constituirii ulterioare, la zorile epocii moderne, a unui spaţiu multietnic, de sinteză a valorilor europene. Un procent semnificativ din populaţia României a fost reprezentat de minorităţile etnice. În ceea ce priveşte recensămintele populaţiei, trebuie remarcat cel care a fost realizat în anul 1770 de către Contele Clary, preşedinte al Administraţiei Banatului, care ne indică întreaga populaţie a vechii provincii, fiind inclusă aici şi partea atribuită în 1919 Iugoslaviei. În anul 1930, populaţia României Mari era puţin peste 18 milioane de locuitori. Românii reprezentau un procent de 73% după limba maternă şi 71,9% după etnie, din populaţia ţării. Peste şase decenii, conform celui mai recent recensământ, procentul minorităţilor din totalul populaţiei României (de circa 22 milioane de locuitori) reprezintă circa 12%. Minorităţile etnice cele mai importante sunt şi acum maghiarii, rromii şi germanii ( Tabel nr. 4) După 1990, chestiunea ocrotirii minorităţilor s-a pus cu mai multă pregnanţă. Crearea şi menţinerea condiţiilor pentru păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii minorităţilor naţionale au devenit politici de stat. Principala idee care rămâne este că, minorităţile naţionale, prin contribuţia lor la viaţa culturală, ştiinţifică şi economică a ţării, prin

74

spiritul de convieţuire şi acceptare reciprocă pe care îl generează, reprezintă un atu şi o bogăţie pentru România . La ora actuală, în România, sunt recunoscute oficial 18 minorităţi etnice, cu reprezentare în Parlamentul României. În general, minorităţile etnice s-au bucurat în România modernă de drepturi şi libertăţi care le-au permis să-şi conserve şi să-şi promoveze specificul etnic sau cultural. Într-un moment în care globalizarea, cu practicile sale aferente, promovate ostentativ la scară planetară, generează panica de status cultural la nivelul segmentelor de opinie, iar la nivel comunitar dă naştere la afilieri protecţioniste, se înmulţesc vocile care o aseamană cu un nou tip de fundamentalism, cu nimic mai puţin agresiv decât fundamentalismul islamic. Esenţa sa eminamente integraţionistă, bazată pe ipoteza generalizării galopante a prosperităţii americane, o identifică din ce în ce mai mult cu vechile războaie civilizatoare care în istoria umanităţii nu au făcut altceva decât să menţină grave polarizări social-economice şi multiseculare crize identitare. Disociindu-se cu luciditate de accentele ideologice ale triumfalismului globalizării pe care-l denunţă ca un mit al postmodernităţii, Jerome Binde atrage atenţia asupra angoaselor sociale care emerg din incertitudinile identitare provocate de metisarea programatică a modelelor culturale diferite de modelul cultural american. Hibridarea culturală şi etnică, genocidul cultural, refacerea cultural-ideologică a marilor pieţe imperiale, tirania şi monopolul multinaţionalelor care domină piaţa informaţiilor, un paternalism fără pater, sunt doar câteva sintagme care stau la baza unor replici articulate analitic la adresa personajului invizibil mondializarea, despre care noi nu ştim dacă este actor sau autor al unei drame al cărui scenariu nimeni nu-l cunoaşte. În acest context, redescoperirea valenţelor explicative şi de interpretare ale interculturalităţii, ca resursă pratic inepuizabilă a coeziunii sociale, constituie singura instanţă de reflexie colectivă pentru identificarea unor noi instrumente de construire a unei lumi în care diferenţele să nu mai fie privite ca handicap, ci ca potenţial valoros pentru un nou tip de unitate în diversitate. Interculturalismul defineşte ipostaza dialogică a culturilor prin intrarea în rezonanţă a diferenţelor, în timp ce multiculturalismul se focalizează pe conservarea identitară a diferenţelor. Iată de ce interculturalitatea Banatului singularizează această parte a Europei, chiar la nivel continental, prin metisajul său interconfesional, interetnic, interlingvistic şi intercultural reuşit, legitimând-o ca sediu natural pentru studii antropologice, sociologice, psihologice şi istorice de profil . 75

În Occident interculturalitatea s-a dezvoltat din nevoia de a da o replică modelelor culturale ale emigranţilor, de cele mai multe ori acceptaţi cu ostilitate reţinută pentru potenţialul lor destabilizator şi posibile surse de poluare a identităţii mentalului colectiv al ţărilor vestice, în Banat interculturalitatea are la bază un original comportament permisiv care a dat posibilitatea fiecarei etnii să se integreze în istoria comunitară, fără a se simţi agresată de băştinaşi, fie ei majoritari sau minoritari. Permanenta raportare la aceleaşi probleme cotidiene, a făcut ca preocuparea de explorare în comun a soluţiilor practice la problemele comunitare identice să genereze o coeziune socială naturală, adică fără apel la normativitatea de tip instituţional. Diversitatea etnică a fost percepută ca sursă de amplificare a soluţiilor alernative pentru problemele comunitare, identice în esenţa lor, în ardealul bănăţean contactele interetnice cotidiene nu au fost, deci orientate de obligaţiile exogene ale cetăţeniei comune sau de achitarea unor datorii de natură instituţională, ci din nevoia endogenă de atenuare a orizonturilor de aşteptare faţă de proiecte comunitare globale. Interculturalitatea a început şi continuă să fie interactivă în acest sens. Ţara este, în realitate, o unitate mecanică între două unităţi fundamental diferite ca opţiuni valorice, dar cu experienţă comună în gestionarea conflictelor latente; existenţa pe toată perioada de formare civico-profesională, a instituţiilor şcolare cu limba de predare maternă pentru toate minorităţile, prin asigurarea unui suport financiar nediscriminatoriu în raport cu populaţia română, majoritară, din resursele bugetului public prin asigurarea, de către statul român a instituţiilor de cultură în limbile minorităţilor, Timişoara fiind singurul oraş european cu teatre de stat în limba română, germană şi maghiară. Structura demografică a Dobrogei, diversă, este una mozaicată cu mişcări masive de populaţie datorită colonizărilor dar şi cu perioade de invazii, războaie, de pustiiri, urmate de emigrări. Pe bună dreptate, Constantin Brătescu vorbea de Dobrogea ca despre o „Europa şi o Asia în miniatură”, ca despre un „uriaş muzeu etnografic viu”. Multe din etniile ce locuiau pe teritoriul Dobrogei, mai cu seamă în secolul al XIXlea au fost bulgarii, ruşii, lipovenii, grecii, armenii şi evreii, care apar în statistica întocmită de guvernatorul rus Belotercovici [12, p.234]. Toate cultele minorităţilor se bucură de tratament egal şi tolerant, se oficiază în lăcaşuri de cult protestant şi catolic, în biserici ale etniei greceşti, armeneşti, în moschei şi în geamii, în limba de cult consacrată. Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) Nr.344-XIII din 23.12.94 publicată în Monitorul Oficial nr.3-4 / 14.01.1995 Găgăuzia (Gagauz-Yeri) prevede că 76

limitând astfel atitudinile discriminatorii. Definirea termenului „religie” ar trebui să plece de la asumarea acestor trei teorii privitoare la religie cu diferenţele pe care le presupune fiecare dintre ele.este o unitate teritorială autonomă cu un statut special . Persecuţia religioasă şi discriminarea pe motiv religios. religia ca experienţă psihologică a oamenilor [57. însă înţelegerea naturii complexe a acestuia. religia apare ca răspuns al omului la exigenţele propriei sale condiţii. dar mai presus de toate trebuie să vedem în religie un set de principii şi valori de viaţă. Religia poate reprezenta credinţă în ceva. Definirea termenului „religie” implică obiectivitate. înţelegând necesitatea îmbinării intereselor general-umane cu cele naţionale. p. Cunoaşterea tuturor aspectelor ce ţin de fenomenul religios implică voinţă şi efort. reiterează egalitatea în drepturi tuturor cetăţenilor care locuiesc în unitatea teritorială autonomă ce se formează indiferent de naţionalitate şi de alte indicii.214]. poate contribui la respectarea libertăţii fiecarui om de a aparţine unei religii. Una din dificultăţile pe care le întâmpină realizarea unui consens privitor la definiţia religiei se află la bază discuţiei.3.64] (sentimentul celor ce cred vis-a-vis de divinitate sau apocalipsă sau necunoscut) şi religia ca forţă social-culturală (forţa religiei de a uni sau separa o cumunitate de altă comunitate). şi anume convingerea generală că religia există. Trei sunt teoriile despre religie. Definiţiile legale ale „religiei” pot trimite la atitudini sociale şi culturale favorabile unei religii sau în defavoarea alteia. de a avea o credinţă. fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor. care îl îmboldeşte să asigure coerenţa fiinţei sale. Pe măsura constituirii marilor sisteme religioase actuale. fără confirmarea divină. p. care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova şi altor legi ale Republicii Moldova. 77 . identificându-se cu o realitate mai vastǎ şi mai durabilǎ decât el însuşi. parte componentă a Republicii Moldova. p.religia în sensul său metafizic şi teologic (evidenţierea existenţei lui Dumnezeu) [126. oricâtă învăţătură ar avea un laic. Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei. poate fi un mod de viaţă. Pe teritoriul Găgăuziei sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova acordând prioritate drepturilor omului. a confirmării acestei calităţi.97]. 2. comentariul său nu este autentic [59. teologiile şi bisericile au condiţionat accesul la studierea şi interpretarea textelor sacre şi a manifestărilor religioase la preexistenţa unui har. Fenomen uman.

Importanţa definirii acestui termen rezidă din faptul că a ciscumscrie ceea ce este şi ce nu este protejat prin intermediul reglementărilor şi mecanismelor juridice pe plan naţional. sentimente. Studiul [97] relevă 78 . fără a defini religia. elaborări spirituale. înţeleasă drept cunoaştere şi încredere în divin. iar aceştia se raportează la ele. iar modul secret în care omul realizează această legatură este religiozitatea. Ea se bazează pe cunoştiinţe. Apare în dezbaterile non-juridice foarte des ideea că este imposibil de definit religia. Absenţa unei definţii a termenului „religie” din textul documentelor nu este ceva specific. este puterea de a face din ceva dorit ceva existent. Într-un studiu realizat de Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU sunt prezentate nenumărate cazuri de persecuţie religioasă în interiorul statelor. însă cu siguranţă sunt cele mai des invocate texte normative datorită numărului foarte mare de cazuri de solicitare a statutului de azilant în care judecătorii sunt nevoiţi să ia o decizie bazată pe sensul termenului „religie”. S-a observat că „efortul de a defini religia este tot atât de vechi precum studiul propriu-zis al religiei”. Judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt chemaţi mai mereu să răspundă la întrebarea „ce este religia?”. dar şi pe intenţii. ci şi fidelitatea faţă de exigenţa acestor principii. Chiar dacă este ceva nedefinit. credinţa este reală. Nici o definiţie nu a fost acceptată în consens general şi dezbaterea privitoare la definirea termenului de „religie” nu este în vigoare. meditaţii. cele mai multe dintre constituţiile naţionale includ prevederi referitoare la libertatea religiei. emoţii. Multe documente internaţionale şi regionale ce se referă la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vorbesc despre libertatea religiei sau a credinţei. ficţiune. Corect este că. întrucât este un concept complex şi sensibil. fiecare dintre oamenii de ştiinţă reclamând fiecare în parte că rezolvă problema definirii termenului de „religie” întrun mod cât mai diferit şi nou cu putinţă. ceea ce este un demers dificil. Hotărârile judecătoreşti referitoare la o religie sau alta fac o distincţie reală între cei care practică o anumită relige şi cei ce sunt înscrişi ca asociaţii religioase recunoscute legal. Religia presupune existenţa credinţei. ca expresie a voinţei lui Dumnezeu descoperite de istorie. regional şi internaţional.Religia are legatură cu sacrul. A existat un efort major pe plan internaţional de a prezenta drepturile omului referitoare la religie sau credinţă. Normele legale privitoare la azil nu sunt singurele texte normative de drept internaţional care fac referire la „religie”. fiecare societate/comunitate are anumite modele religioase pe care le transmit membrilor. pentru o analiză juridică a problemei libertăţii religiei. să fie definit conceptul de religie. Credinţa nu este numai o aderare intelectuală la un cuantum de principii doctrinare. însă nu definesc termenul „religie”.

rău-intenţionată a religiei poate conţine referiri la o religie sau alta. Definiţia legală a religiei nu descrie fenomenul religios. slaba înţelegere a complexei relaţii dintre persecuţia religioasă şi etnicitate. Definiţia legală. Fiecare definiţie a religiei implică în final câteva concluzii teoretice. dar şi în sensul stabilirii a ceea ce este religia. deficitară. incorectă. a ceea ce constituie practica religioasă. pentru protejarea tuturor.că în cazurile celor mai multe hotărâri judecătoreşti apar neînţelegeri în definirea termenului „religie”. slaba înţelegere a posibilităţii ca membrii propriei comunităţi religioase să fie supuse persecuţiei datorită neconformării cu doctrina şi practica religiei lor. Două sunt aspectele importante în definirea termenului de „religie”. Apar în deciziile acestor judecători înţelegerea sensului prin intermediul propriilor experienţe de viaţă ca membrii ai unor comunităţi etiliste. apare de cele mai multe ori în sintagme precum „protecţia libertăţii religiei” sau „eliminarea discriminării sau a persecuţiei pe baza religiei”. slaba înţelegere a faptului că. pentru a evita erorile în cazurile în care este vorba despre libertatea religiei sau a credinţei. evaluarea credibilităţii celui ce solicită azil pe baza consistenţei comportamentului său propriu vis-a-vis de propria doctrină religioasă.natura religiei (aspectul metafizic al religiei) şi practicarea religiei. Înţelegerea noţiunii de „religie” trebuie realizată cu atât mai mult cu cât. cu un nivel ridicat de educaţie şi cu un grad de dezvoltare industrială ridicat. presupunerea incorectă că „neutralitatea legii” sau „aplicabilitatea generală a legii” nu pot cauza persecuţii religioase. slaba înţelegere a faptului că. slaba înţelegere a complexităţii relaţiilor dintre persecuţia religioasă şi sex/gender. poate conţine referiri la atitudine socială sau culturală a uneia dintre religiile preferate. ceea ce aparent poate fi iniţial un inconvenient minor poate constitui un motiv întemeiat pentru persecuţia religioasă a celui ce solicită azil. Cele mai multe obstacole în înţelegerea termenului „religie” de către judecătorii bine-intenţionaţi vin din înţelegerea fenomenului religios din propria perspectivă sau din practica actuală referitoare la discriminare religioasă sau persecuţie religioasă. Definirea termenului de „religie” presupune în mod necesar reliefarea naturii ei. Definiţia legală a „religiei” pe baza cărora se iau deciziile. atitudinea persecutorului faţă de religia celui ce solicită azil este mai relevantă decât înţelegerea religiei persecutantului. dar poate conţine şi 79 . multe din deciziile privitoare la acordarea statutului de azilant se bazează pe această înţelegere. Studiul se opreşte asupra acestor decizii identificând greşeli/neînţelegeri a naturii religiei şi a persecuţiei religioase: evaluarea credibilităţii celui ce solicită azil pe baza cunoştinţelor sale despre doctrina propriei religii. ci trebuie să stabilească regulile privitoare la relaţiile sociale sau legale între oameni care manifestă atitudini în legătură cu o religie sau alta.

dreptate. teologilor. la fel cum aparţine la o etnie. Religia care presupune credinţă în divinitate. Definirea juridică a religiei va face trimitere la suportul teologic al religiei respective şi la ritualuri practicate. de sistemul legal. însă va include şi credinţe şi acţiuni care sunt acceptate de societate. evitându-se caracterizări precum „religie bună” sau „religie rea” sau de felul „aceasta este religie. aceasta nu este religie”. Evaluarea unei religii se face prin intermediul propriilor valori sociale referitoare la familie. Religia ca o cale/posibilitate de existenţă este asociată cu atitudinea persoanelor. nu poate include o atitudine de respingere a celuilaltt care crede. adevăr. religia poate fi văzută ca o identitate. ceea ce nu îl poate transforma în adversar. tradiţii ale acestora. cu anumite ritualuri. naţionalitate [133. Religia poate fi văzută ca o credinţă. însă trebuie excluse caracterizările subiective în termeni de bun-rău din evaluarea lor. Definirea religiei în termeni juridici ar aduce beneficii tuturor. Religia ca identitate presupune apartenenţa unei persoane la un grup. pentru a nu mai depinde de atitudinea persoanei care evaluează o atitudine ca fiind împotriva libertăţii religiei. o religie este caracterizată ca fiind favorită.213-250]. Intervine în acest caz educaţia care ar trebui să ne facă să vedem în diferenţe posibilităţi multiple de a exista la nivel spiritual. antropologilor.94]. Sistemul legal trebuie să ofere un sistem de evaluare explicit a atitudinilor faţă de religie. reflecţie şi face ca o persoană să fie parte a unui grup/comunitate religioasă. în fond în aceleaşi lucruri.referiri la atitudini sociale şi culturale privitoare la o religie mai puţin preferată. rugăciune. Religia ca drum de viaţă poate determina o persoană să urmeze o viaţă monahală sau poate determina o altă persoană să reacţioneze într-un anume fel 80 . Religia ca o credinţă presupune convingerea că oamenii cred în Dumnezeu. etc. istoricilor religiilor în dorinţa de a se ajunge la o definiţie unanim acceptată. comunitate. credinţă în supranatural. p. O definiţie a religiei nu va fi nicicând una neutră. religia poate fi văzută ca o cale de existenţă. sentimenul de transcendental. de aceea se recomandă implicarea fiecăruia în definirea propriei religii. „religie sau pseudo-religie”. de pe poziţia unui inamic. rasă. iar alta ca fiind nefavorită. Juriştii au atras atenţia asupra minusurilor pe care le prezintă definţiile date religiei confruntaţi în munca lor cu cazuri care implicau o referire la religie [81. Religia ca identitate este cel mai des invocată în cazurile de discriminare sau persecuţie religioasă. ceea ce conduce la o subiectivă apreciere asupra respectivei religii şi deci asupra adepţilor săi. în existenţa unui ceva-cineva.. existenţă. Religia ca identitate la grup poate fi născută sau poate fi realizată prin studiu. Minusurile evidenţiate de jurişti au fost preluate în dezbaterile sociologilor. care le disting cel mai bine de celelalte grupuri de alte religii. bine. p. credinţă în ritualuri. În funcţie de valorile proprii. O altă perspectivă greşită din care este evaluată religia este perspectiva adversarului.

Înţelegerea naturii fenomenului religios. el nu se referă doar la identitatea şi personalitatea individuală ci şi.343] Politologul Samuel Huntington susţinea că luptele dintre punctele de vedere islamic şi occidental ar putea deveni parte dintr-un conflict mondial al civilizaţiilor. genul atrage atenţia asupra aspectelor construite social ale diferenţelor dintre femei şi bărbaţi. Discriminarea sau persecuţia religioasă presupune înţelegerea multiplelor aspecte ale religiei pentru a evita astfel de atitudini sau acţiuni. p. până la punctul culminant al atentatelor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite ale Americii pus la cale de fundamentaliştii islamici conduşi de Osama Bin Laden. la diviziunea sexuală a muncii în instituţii şi organizaţii. Bosnia. obiceiuri funerare. din păcate. o dată cu sfârşitul „războiului rece” şi cu accentuarea globalizării. Previziunile lui. în care bosniacii musulmani au luptat împotriva sârbilor creştini.249]. Astfel. atac la care replica a venit din partea întregii creştinătăţi. Huntington preciza că în 1981 şi 1993 rivalităţile şi conflictele vor avea loc între culturi şi civilizaţii întinse [133. Pornind de la scrierile lui 81 . între feminitate şi masculinitate [73. p. acţiuni umanitare). ca pe o tabula rasa pe care socializarea îl poate înscrie într-un traseu social sau altul. Ea se leagă de o mai generală critică care spune ca sociologia a ajuns să privească omul doar social. Creştinismul este implicat structural în lupta pentru aceste drepturi [151. 2.vis-a-vis de o situaţie de viaţă (căsătorie. gândindu-ne la conflictele din Fosta Iugoslavie.27-36].254]. conştientizarea acestei naturi poate duce la limitarea fenomenului de discriminare sau persecuţie religioasă. Dar termenul „gen” a devenit de atunci mai general. fără trup. iar la nivel structural. p. care a introdus termenul „sex” în sociologie se referă la diviziunea biologică între mascul şi femelă. Asupra conceptului de gen s-au ridicat două tipuri de critici.4. „gen” se referă la diviziunea paralelă şi inegală socială. Doctrina creştină reprezintă unul din focarele cele mai însemnate de promovare şi consacrare a drepturilor omului. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor fără deosebire de sex Potrivit Annei Oakley. serviciu militar) sau să se angajeze în anumite acţiuni (prezentarea propriei religii altor persoane. Prima afirmă că acest concept se bazează pe o falsă dihotomie între biologic şi social. pot aparţine unor comunităţi religioase mai mici sau mai mari. pot fi femei sau pot fi minorităţi. putem fi oarecare dintre noi. la nivel simbolic.[132. încep să prindă contur tot mai mult. Victimele discriminării sau persecuţiei pe motive religioase pot fi credincioşi sau necredincioşi. la idealuri culturale şi stereotipuri ale masculinităţii şi feminităţii. p.

Anumiţi autori vor prefera folosirea termenului de patriarhat. Alte componenente leagă sexul de comportament. de cele mai multe ori toate mergând în contrast cu feminitatea. recunoscând că semnificaţia socială a corpului s-a schimbat de-a lungul istoriei. Grupurile de gen 82 . femeile şi bărbaţii sunt consideraţi ca grupuri preconstituite. Termenii în definirea lor clasică conduc la formarea unor stereotipuri vis-a-vis de ambele categorii. atât din punct de vedere analitic. cât şi din punct de vedere politic. tehnologiei reproductive sau ale managementului naşterii. putere. În descrierea patriarhatului. Masculinitatea este celălalt termen al dihotomiei. Cel de-al doilea tip de critică se referă la modul în care conceptul de gen se concentrează asupra diferenţelor dintre femei şi bărbaţi în privinţa puterii şi a dominării. Distincţia sex-gen este legată de o formă particulară de politica feministă. în intenţia de a păstra ca bază chestiunea puterii.Michael Foucault. încurajând studiul masculinităţii şi feminităţii. există o critică. sociologii sunt mai puţin înclinaţi să vadă corpul ca pe ceva de la sine înţeles şi să-l considere mai degrabă ca pe un obiect de analiză socială. sociologii atrăngând atenţia asupra orginilor sociale ale subiectivităţii feminine. ea lasă puţin loc altor preocupări feministe legate de politicile biologice ale contracepţiei. de orientare sexuală. folosirea lui fiind văzută ca un mod de evitare a termenului sex. Acestui termen se pot circumscrie anumite caracteristici precum: pasivitatea. Pe de altă parte. Termenul gen presupune studierea diferenţelor biologice şi structurilor de putere în relaţie cu construcţia socială elaborată a diferenţei. pe care o consideră extrasocială şi combate acea viziune asupra genului care repudiază adevărata semnificaţie a trupului. care reafirmă diferenţă biologică. dependenţa. termenul conducând la caracteristici precum: forţă. O critică a distincţiei sex vs. al relaţiilor dintre sexe/genuri. Părerile referitoare la una din aceste componente ale stereotipizării de gen pot influenţa părerea despre celalalt element. gen a fost avansată de Foucault care a negat că există o caracteristică biologică. slăbiciunea. Stereotipurile de gen legate de profesiune fac legătura dintre anumite caracteristici ale genului cu anumite caracteristici ale acelei profesii/meserii. Termenul de feminitate de referă la modurile distincte de a simţi şi acţiona ale femeilor. Termenul de gen a fost criticat mai puţin. activism. Feminitatea şi masculinitatea sunt termeni care de cele mai multe ori se definesc prin raportarea unuia la celălalt. independenţă. care urmăreşte eradicarea genului şi caută o apropiere de androginie. ca un concept principal. Feminitatea şi masculinitatea sunt două concepte care pot face mai clare relaţiile între sexe în stabilirea rolurilor de gen.sexul în afara socialului. iar biologia procreaţiei este deseori folosită în explicarea ei. Folosire care nu este regăsită şi în sociologie. deşi unii autori utilizează termenul creînd confuzii.

prin care au fost conceptualizate diferenţele şi relaţiile dintre femei şi bărbaţi. caracteristicile unuia dintre cele două grupuri fiind redate de cele mai multe ori prin raportare la celălalt. Aşa se poate explica discriminarea de gen în domeniul locurilor de muncă. în raport cu prescrierea statusurilor de sex. Ocupaţia de infirmieră era considerată specifică femeilor. recunoscând diversitatea. în alte societăţi de către femei. comportament. În general societăţile industriale au devenit mai tolerante. Interesul cercetătorilor s-a orientat în ultima vreme asupra formaţiunilor în schimbare ale genului la nivel cultural. În societăţile europene. iar în altele predominant masculină. Teoria a fost criticată atât ca o prelungire a teoriei rolurilor în general. istoria. literatura. dar astăzi este parcticată de multi bărbaţi.se manifestă ca două grupuri distincte. activitatea de secretariat este facută în principal de către femei. dar tot mai mulţi bărbaţi au preluat această sarcină. relaţia fiiind cea de opoziţie. prin ceea ce nu este celălalt. pentru că se apreciază că femeile nu pot ţine un secret şi nici nu pot lucra în acelaşi loc cu bărbaţii. În unele societăţi. Nerespectarea statusului în raport cu sexul poate îmbrăca diverse grade: nediferenţiere vestimentară. nediferenţierea tunsorii. îngrijirea copiilor era un atribut esenţial al statusului de femeie. Reacţiile sociale din partea indivizilor sunt proporţionale cu importanţa pe care societatea o acordă acelui gest. în unele societăţi din Asia de Sud-Est şi din Orientul Mijlociu. pregătirea hranei este considerată exclusiv feminină. munca de secretariat este făcută de bărbaţi. Criteriul după care sunt discriminate în acest caz persoanele este genul/sexul/gender-ul. decât ca produs al biologiei. cercetările realizându-se interdisciplinar. Unele meserii care cereau efort fizic mai mare şi erau considerate specific masculine au început să fie practicate şi de femei. Rolurile de sex reprezintă un termen sociologic pus în circulaţie în anii `70. ceea ce devine important sunt diferenţele de gen. conducând la marginalizare sau excludere socială. În momentul discriminării de gen. etalarea nediferenţiată a podoabelor. diferenţele individuale sunt eliminate. filmul şi studiile culturale pentru a explora subiecte precum ideea de puritate sexuală a femeilor albe şi de masculinitate a negrilor. reunind antropologia. până la nediferenţierea sexuală-homosexuală. în unele societăţi activitatea agricolă este exercitată predominant de către bărbaţi. roluri care sunt prezentate ca produs al socializării. arta. Rolurile de sex prescriu diferite căi pe care se presupune ca vor acţiona 83 . mitul maternitaţii universale. dar şi pentru că maschează relaţiile de putere şi inegalitatea între sexe. Termenii corespund schimbărilor sociale şi culturale produse în toate societăţile. pe măsură ce progresul tehnic reduce din nou efortul fizic în exercitarea muncii.

Aceste mişcări feministe au fost dublate de efortul comunităţii internaţionale de a crea un cadru legislativ care să asigure protecţie într-o manieră specifică şi efectivă. rolurile de sex sunt complementare şi diviziunea muncii între femei şi bărbaţi întăreşte stabilitatea femeii. Dihotomia femeie-barbat trebuie să trasngreseze mentalităţi considerate depăşite şi să se trasnforme într-o echivalenţă de statut. astfel încât egalitatea de gender să devină realitate. ele fiind cele defavorizate. femeile fiind considerate cetăţeni de categoria a doua. Împotriva vechilor rânduieli înrădăcinate se conturează tot mai clar profilul unei femei care luptă pentru un statut egal cu cel al barbatului. Această diviziune a muncii după criteriul gender este asociată de obicei cu separarea între locul de muncă şi cămin. iar munca lor este adesea mai bine platită şi ţine de un status mai înalt decât cel al femeilor. În societăţile industriale avansate cele mai multe femei sunt casnice sau au ocupaţii în sfera serviciilor. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi presupune eliminarea tuturor formelor de discriminare manifestate în domeniile vieţii sociale. Bărbaţii îşi dedică viaţa carierei în afara căminului.[112. Diviziunea sexuală a muncii este un termen care se referă la rolurile de sex specializate ale bărbatului întreţinător de familie şi femeii casnice. social. deşi această divizune poate să nu corespundă diviziunii sexuale a muncii după stereotipurile occidentale. cu alte cuvinte prestează „munci de femeie”. Potrivit funcţionaliştilor. discriminare bazată pe prejudecăţi legate de ambele sexe. care a urmat industrializării în Occident. Un prim pas în eliminarea formelor de discriminare de gender este cel al formării unei mentalităţi de natură să elimine de facto orice schimbare. ce pot varia de la selecţia genetică la tendinţele biologice şi care favorizează calităţile protectoare ale femeii şi temperamentul agresiv şi pragmatic al bărbaţilor. remarcând faptul că între femei şi bărbaţi există deosebiri de statut juridic. economic.41] Schimbările politice. Mişcările feministe din toată lumea au dovedit o evidentă mutaţie în ceea ce priveşte statutul femeii. precum şi sarcinile pe care aceştia şi le vor asuma.Feminismul reprezintă o mişcare socială cu originile în Anglia secolului al 84 . p. Perspectiva biologică şi psihologică subliniază diferenţele naturale. economice şi sociale ale ultimilor decenii au condus la schimbări majore în statutul femeilor. ceea ce în terminologia lui Talcott Parsons reprezintă rolurile instrumental şi expresiv. Asupra apariţiei acestor diferenţe între rolurile de sex s-au emis mai multe teorii. obiectiv aflat în toate documentele internaţionale referitoare la drepturile omului şi cele la eliminarea discriminării.bărbaţii şi femeile. Cercetările antropologice arată că cele mai multe societăţi preindustriale fac şi ele distincţie între sarcini ale bărbaţilor şi sarcini ale femeilor. Egalitatea autentică poate fi garantată prin accesul la viaţa publică şi exercitarea drepturilor politice.

dar păstrând ceva comun primului val. Emanciparea profesională a femeii este foarte importantă pentru asigurarea independenţei economice a femeii şi pentru statutul ca tot unitar. fiind o premisă fundamentală. când s-a amplificat participarea la viaţa economică şi socială.XVIII-lea care urmăreşte obţinerea egalităţii între sexe prin extinderea drepturilor femeilor. Participarea femeii la activităţile publice. Între acestea. pe de alta parte. dar nu şi suficientă. Stereotipurile şi prejudecăţile legate de profesii sunt legate de stereoptipurile şi prejudecăţile legate de gen aşa cum o arată şi studiile efectuate în SUA pe un eşantion de studenţi. dreptul la muncă. Studiile măsoară nivelurile stereotipurilor gen pe care le deţin atât femeile cât şi bărbaţii [14. termenul se referea îndeosebi la femeile şi bărbaţii care militau pentru dreptul de vot al femeii şi pentru dreptul de acces la educaţie şi profesiune.A. Un lucru demn de reţinut este elaborarea teoriilor despre inegalitatea între sexe. cercetările sociologice asupra vieţii femeii extinzându-se. egalitatea între soţi. iar chestionarul al doilea solicită studenţilor (43 din care 23 bărbaţi şi 20 femei) să precizeze un procentaj al persoanelor de gen masculin care ocupă aceleaşi poziţii. Chestionarul al treilea solicită studenţilor să precizeze în ce măsură caracteristicile enumerate în chestionar sunt definitorii pentru bărbaţi şi în ce măsură sunt definitorii pentru femei. folosindu-se de concepte precum cel de gen.267-279]. În anii `90 ai secolului trecut. 1989. 85 . După dobândirea dreptului de vot în interiorul feminismului a apărut o tensiune de durată între obiectivul obţinerii drepturilor egale cu ale bărbaţilor în sfera publică. pe de o parte. precum şi aportul său economic a fost diferit în timp. însă situaţia în domeniul ocupării fortei de muncă a rămas încă sub influenţa unor mentalităţi. au acele profesii. Chestionarul solicită studenţilor (34 din care 12 bărbaţi şi 22 femei) să fie precizat un procentaj al persoanelor de gen feminin care lucrează pe anumite posturi listate. Situaţia economică a femeilor s-a echilibrat în ultima vreme.) realizează o prezentare generală a teoriilor feministe şi a impactului lor în sociologie în lucrarea Feminism and Soliological Theory. egalitatea salariului.Wallace (ed. prin intermediul deceniului pentru femei al Naţiunilor Unite. şi recunoaşterea deosebirilor femeilor faţă de bărbaţi în scopul întăririi poziţiei lor în sfera privată a familiei. Acest al doilea val al feminismului a avut un impact deosebit asupra sociologiei. p. dar şi la scară mondială. Studiile întreprinse arată că modificarea condiţiei femeii s-a produs pregnant după anii `60. Mişcările feministe s-au extins în fiecare ţară a lumii. implicarea în decizie şi s-au realizat de fapt drepturi legiferate mai demult. Egalitatea de şanse reale pleacă de la independenţa materială. patriarhat şi roluri în funcţie de sex. Al doilea val al feminismului începe cu 1969. având multe trăsături diferite. R.

dovedind că stereotipurile se caracterizează prin fixitate. cercetătorii au repetat testarea. 86 .bancher.răbdare. în jur la 10 procente sau chiar mai mult. Rezultatele studiului (tabel nr. p. pe care ambele categorii le conştientizează.fete şi studenţii-băieţi. probabil datorită cerinţelor posturilor . La retestare. Anumite trăsături de personalitate sunt asociate doar cu un anumit gen. Rezultatele indică clar o diferenţă majoră în răspunsurile date de studenţii . operatori telefonie.Aplicarea chestionarelor este reluată pentru a se vedea stabilitatea stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen. Există totuşi şi studenţi pentru care importante sunt trăsăturile individuale. stabilitate. Pentru a se verifica stabilitatea acestor stereotipuri. Trăsăturile de gen transgresează trăsăturile individuale. nu folosesc violenţa în limbaj.267-279]. cât şi bărbaţilor. Bărbaţilor şi femeilor le sunt „rezervate” anumite caracteristici legate de apartenenţa la un anumit gen. bărbaţii sunt mai agresivi. profesiunile putând fi desfăşurate atât de femei. cât şi de bărbaţi ca fiind specifice unora. pe când femeile sunt mai sensibile. cu un mai mare sentiment de mulţumire de sine. mai bine construiţi din punct de vedere fizic. dar şi profesii care presupun capacităţi intelectuale deosebite .267-279]. Studiul arată că respondenţii realizează o legatură între apartenenţa la gen şi o anumită trăsatură individuală sau de personalitate. cât şi de bărbaţi [14. Rezultatele studiului (tabel nr. respectiv că anumite meserii sau profesii le sunt „rezervate” femeilor şi altele bărbaţilor. Studiul dovedeşte clar că anumite trăsături de personalitate sunt considerate de femei. la o perioadă de două săptămâni. atenţie la detaliu. doritori de a lua o poziţie/atitudine. Astfel. capacitate organizare.4) indică prezenţa stereotipurilor (constructe. empatice. datorită perpetuării unor stereotipuri de gen [14.muncitori.respondenţii sunt bărbaţi şi femei. calităţi recunoscute ca fiind feminine. ei trebuie să atribuie trasături de personalitate sau individuale atât femeilor. Diferenţele dintre atribuirile realizate de femei pe de o parte şi de bărbaţi pe de altă parte sunt mari. sociale) pentru fiecare personalitate aparţinând unui anumit gen. dar şi în definirea trăsăturilor de personalitate. Studiul 3 .3) arată clar că femeilor li se asociază profesii precum secretară (81%) sau vânzătoare (64%) într-o proporţie covârşitoare. p. fiind criteriul după care sunt judecate/apreciate persoanele respective pentru cei mai mulţi dintre cei chestionaţi. Rezultatele studiului indică cu claritate că bărbaţilor le sunt asociate meserii care presupun îndemânare şi cunoştinţe tehnice . indicând cu certitudine prezenţa stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen în ceea ce priveşte profesiunile. estimările au fost aproape aceleaşi ca la prima testare.

p. ci pot caracteriza deopotrivă femei şi bărbaţi [14. sinceri. atât bărbaţii cât şi femeile pot fi fericiţi.candidate la aderarea la UE. Rezultatele testărilor prezintă aproximativ acelaşi rezultate ceea ce indică o stabilitate a stereotipurilor referitoare la profesii. cu aproximativ 9% femei parlamentare. Studiile evidenţiază prezenţa stereotipurilor de gen în asocierile faţă de anumite profesii. respectiv ale ţărilor candidate a crescut în ultimii ani datorită unor politici de promovare a femeilor în funcţiile publice şi de conducere. Letonia şi San. cât şi prezenţa stereotipurilor de gen în definirea unei personalitaţi. în privinţa numărului de femei parlamentare. Cu toate că actuala guvernare a promovat mai multe femei în poziţii de ministru. Irlanda. Cel mai mare procent de femei parlamentare se înregistrează în Suedia unde 45% din locurile din Parlament sunt ocupate de femei. ineficienţi. Astfel. iar cel mai mic procent este în cazul Greciei. timizi. doar aproximativ 10% din locurile din Parlament fiind ocupate de femei. să schimbe mentalităţile legate de femei.2% din totalul parlamentarilor sunt femei. România se situează sub media acestor ţări. Acest procent este însă comparabil cu cel înregistrat în cazul unor ţări din UE. dar şi a acelora referitoare la trăsăturile de personalitate. propunând şi susţinând prezenţa lor în viaţa publică. gospodină asumându- 87 . neorganizaţi. Femeile au început să participe în mod activ la viaţa comunităţii şi a societăţii în care trăiesc. în medie. în principal în Europa (13.nerăbdătoare să alinte. Chestionarul cuprinde un set de trăsături neutre. Societăţile moderne au reuşit. precum Franţa şi Italia. de încredere. În cazul ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Rezultatele chestionarelor întăresc teoria conform căreia stereotipurile de gen sunt stereotipuri sociale. În prezent există 4 preşedinţi femei în Europa: Finlanda. existând însă o variaţie semnificativă în funcţie de ţară. alături de rolurile de soţie. Stereotipurile de gen sunt constructe sociale asociate pentru fiecare dintre profesii. femeile reuşesc să iasă din spaţiul casnic. 16%. Femeile sunt subreprezentate politic pretutindeni în lume: la nivel global doar 15. pe care sudenţii le-au repartizat celor două genuri aproape în proporţii egale. Astfel. însă nu în totalitate. domestic în cel public. asumându-şi roluri şi responsabilităţi.Marino. Numărul total de locuri şi numărul de femei din parlamentele ţărilor membre UE. rezultatele studiului dovedind că aceste trăsături de personalitate nu sunt dedicate din start vreunui gen.procentul femeilor parlamentare este. În Uniunea Europeană procentul mediu al femeilor parlamentare este de 21.267-279]. în 6 ţări).2%. mamă. Între 1945 şi 2003 au existat doar 30 de femei care au ocupat funcţia de şef de stat. construite şi perpetuate.

Opinia conform căreia creşterea numărului de femei implicate în politică ar îmbunătăţi lucrurile în ţară nu este specifică numai României.(Tabel nr. Pe de altă parte.5) În România.6). un număr mai mare de femei în politică ar aduce beneficii ţării. Aproape jumătate dintre cetăţeni (45%) consideră că în acest caz lucrurile ar merge mai bine în România. conform opiniei publice dominante. Pe de altă parte. Trei sferturi dintre români (74%) sunt de parere că femeile ar trebui să fie susţinute şi încurajate mai mult să participe la viaţa politică din România. cele în vârstă de 45-54 ani (81%). cel mult a fost mai răspândită părerea că creşterea numărului de femei în politică nu aduce vreo schimbare. tinerii între 18-34 ani se aşteaptă aproape în egală măsură la o îmbunătăţire (37%) sau la nici un efect (34%). Opiniile variază în funcţie de unele caracteristici socio-demografice: de exemplu bărbaţii sunt mai puţin convinşi de efectul benefic decât femeile (39% dintre bărbaţi faţă de 50% dintre femei). iar majoritatea susţine diminuarea subreprezentării lor în politică [62]. Un sondaj Gallup efectuat în 1995 în 22 de ţări relevă faptul că în nici una din acestea nu a fost preponderentă opinia că mai multe femei în politică ar avea efect negativ. Alţii susţin promovarea şanselor egale sau consideră că femeile ar putea chiar îmbunătăţi viaţa politică fiind mai puţin coruptibile sau înţelegând anumite probleme sau nevoi mai bine decât bărbaţii. Un sfert dintre români nu atribuie vreun efect pozitiv sau negativ prezenţei mai accentuate a femeilor în politică. roluri de conducere. posturi şi funcţii „masculine”. Cei mai entuziaşti susţinători sunt persoanele cu studii peste medie (87%). sondajul relevă că doar o mică parte a publicului manifestă o atitudine discriminatorie faţă de participarea femeilor în politică. Din datele sondajului Gallup rezultă că 42% din populaţia adultă a României consideră că femeile ar trebui sprijinite mai mult să participe la viaţa politică şi că prezenţa mai multor femei în politică ar duce la îmbunătăţirea situaţiei în România. iar cei cu educaţie superioară se aşteaptă chiar într-o măsură mai mică decât femeile ca lucrurile să meargă mai rău în cazul în care ar exista mai multe femei în politică (4% faţă de 7% dintre femei). la fel sătenii (40% faţă de 49% dintre orăşeni). precum şi orăşenii (82%). Pe ansamblu. Cei mai mulţi motivează părerea lor „pozitivă indicând diferite calităţi pe care le au femeile şi care le-ar fi de folos dacă ar intra în politică. un procent mai ridicat dintre bărbaţi consideră ca femeile nu ar trebui sprijinite mai mult în acest sens -14%. (Tabel nr.şi de cele mai multe ori cu succes. faţă de 8% dintre femei. 88 . şi numai 10% se aşteaptă la un efect contrar.

fiindu-le asigurate drepturi şi libertăţi egale pe plan economic. 495 de cauze de trafic de persoane [38]. Deşi Republica Moldova a făcut progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul drepturilor omului. factorii decizionali nu au dreptul să ignore problemele legate de discrepanţele existente între situaţia femeilor şi a bărbaţilor şi nici consecinţele economice şi sociale generate de acestea. în Republica Moldova existau cazuri de violenţă împotriva femeilor şi a copiilor şi discriminări ale acestora. Astfel. fără posibilităţi reale de promovare sau de afirmare în prima linie politică. Potrivit raportului privind respectarea drepturilor omului în lume în anul 2007. politic. a complexităţii şi diversităţii relaţiilor sociale stabilite între ele. Pornind de la constatarea că. cazuri de discriminare a minorităţilor. femeile aleg să lucreze în alte state pe care le consideră ca respectând egalitatea dintre sexe. de multe ori au mai puţine şanse de a găsi un loc de muncă bine plătit şi stabil în Republica Moldova. p. structurile de partid sau instituţiile administratiei publice nu sunt accesibile în aceeaşi măsura femeilor şi bărbaţilor. principiul egalităţii între femei şi bărbaţi nu este pe deplin respectat. civil şi cultural . deşi legiferat. în special. principiilor generale ale fiecarui sex. limitarea drepturilor muncitorilor şi existenţa muncii juvenile. întocmit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. dar şi sociale. 89 . discriminarea rromilor. femeile ramânând cel mai adesea cantonate în activitaţi executive. femeile. Poziţia de subordonare a femeii şi discriminarea pe baza de gen în cadrul familiilor pot motiva. 2 519 cauze de violenţă în familie. caracteristicilor. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne. Eliminarea discriminarii după criteriul de sex este una dintre condiţiile necesare pentru edificarea unei societăţi echitabile şi progresiste. ca mijloc de emancipare si obţinere a independenţei [64. femeile tinere să emigreze. din cauza inegalităţilor gender existente şi a discriminării. considerând că aceasta le va aduce emancipare şi independenţă. ce determină în mare parte conflictele personale. abordarea problemei din perspectiva gender permite analiza mai detaliată a posibilităţilor. Mai mult decât atât. astfel încât sferele decizionale politice de nivel înalt. social. Căutând să scape de structurile patriarhale.În general. Multe femei văd scăparea de discriminare şi violenţă domestică în emigrare. trafic de femei şi tinere fete pentru exploatare sexuală. acestea nu sunt semnificative pentru asigurarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor la viaţa socială. spre deosebire de bărbaţi. în 2007 au fost înregistrate 249 cauze de viol.15]. legislaţia Republicii Moldova nu prevede elemente discriminatorii faţă de femei.

Ei ajung la concluzia că societăţile contemporane din Europa şi din America de Nord sunt „societăţi clocite de vârstă”. p. 81] 1. Problemele îmbătrânirii şi ageism-ul contemporan. stereotipizarea. p. Înfiinţarea instituţiei Ombudsmanului împotriva discriminării. [114. chiar dacă ea este guvernată de factori genetici. vitalităţii şi atractivităţii fizice. În acest scop puterea politică trebuie să urgenteze adoptarea urmatoarelor măsuri: [18. vom sublinia că pentru Republica Moldova realizarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi constituie o necesitate. instituţie abilitată să elaboreze strategia naţională în domeniu.ageism-ul. Astfel. Se face astfel simţită o nouă formă de discriminare pe motiv de vârstă. care din păcate. atitudinile intolerante şi discriminarea. în România lipsesc. să constate şi să sancţioneze cazurile de discriminare bazate pe sex. Societăţile moderne acordă o mare importanţă tinereţii. a activităţilor şi măsurilor de realizare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Includerea în agenda guvernamentală a problematicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. egalitatea gender necesită a fi realizată printr-un şir de acţiuni concrete. suntem mereu invadaţi de imagini ale persoanelor parcă din ce în ce mai tinere. abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru a concura la o anumită funcţie (bărbaţi şi femei). Egalitatea de şanse înseamnă oferirea de posibilităţi egale tuturor celor care deţin calificările. Se pune mereu întrebarea care persoană se încadrează în această categorie a 90 . iar de curând semnalată şi în România. Michael Young şi Tom Schuller în lucrarea Life After Work. asigurarea finanţării necesare. The arrival of the Ageless (1991) susţin că vârsta a devenit un mijloc opresiv folosit în fixarea oamenilor în roluri stereotipe. să coordoneze şi să controleze aplicarea politicilor şi programelor privind egalitatea. numărul persoanelor de peste 65 de ani crescând mereu. apărând rareori în imagini. de la bugetul de stat. Se constată tot mai accentuat izolarea persoanelor vârstnice. Aşa cum se vorbeşte despre o sociologie a rasei.3] 2.5. urmând ca funcţia să fie obţinută de persoana cu cea mai bună pregătire. ajungându-se la concluzia ca oamenii trăiesc mai mult decât înainte. Este o constatare a cerecetătorilor mai ales privind către societăţile dezvoltate. precum şi să evalueze progresele realizate. Se confirmă tot mai mult teoria conform căreia procesul de îmbătrânire este influenţat de factori sociali.În concluzie. excluderea lor din zona activă socială. prin care vor fi eliminate disparităţile dintre sexe. mai active. Oamenii mai în vârstă tind să devină invizibili. discriminare susţinută cu date statistice în lume. se poate vorbi de o sociologie a vârstei a treia. 2.

preocupările lor reducându-se treptat cu înaintarea în vârstă. dar şi formarea lor are la bază o comparaţie cu tinerii. grupul format din aceste persoane vârstnice deţinând un puternic potenţial politic. Alt stereotip are în vedere capacitatea fizică a acestora. cât şi negative despre persoanele în vârstă şi doar imagini negative despre persoanele foarte în vârstă. niciun instrument internaţional cu privire la drepturile omului nu interzice în mod explicit discriminarea bazată pe vârstă. ceea ce constituie un lucru greu de înteles şi suportat de către vârstnici. Se întâlneşte şi situaţia în care înşăşi bătrânii au atitudini negative faţă de ceilalţi bătrâni [106.199-216]. gradului în care un organism este considerat bătrân. conservatori. sau de la ce vârstă oamenii sunt bătrâni. inactivismul bătrânilor este legat de inutilitatea lor socială. de multe ori chiar de mass-media conlucrând la crearea altora noi sau la circulaţia celor deja formate sau chiar şcoală. deşi pentru tinerii societăţilor moderne acesta e un lucru demodat. p. Stereotipurile referitoare la bătrâni sunt astfel şi pozitive şi negative. 91 . Schimbările ce se produc în viaţa unei persoane care trece de stadiile adulte spre bătrâneţe o determină să se izoleze sau să fie izolat. rasiale. categorizaţi fiind de foarte multe ori a fi senili. Bătrânii sunt puşi faţă în faţă cu tinerii. schimbări care se petrec un plan psihologic. caracterizându-se printr-un inactivism. Deşi Adunarea Generală a ONU a adoptat în anul 1991. bătrânii fiind cei care nu mai au activităţi de desfăşurat. Societăţile deţin stereotipuri privitoare şi la persoanele în vârstă aşa cum deţin stereotipuri şi prejudecăţi referitoare la persoane care aparţin unor grupuri etnice.. Cele mai multe stereotipuri şi prejudecăţi pleacă de la incapacitatea acestora de a înţelege vremurile moderne consideraţi a fi inflexibili. Declinul biologic are însă repercusiuni şi asupra vieţii mentale. religioase etc. precum şi consecinţele pe care le declanşează în majoritatea domeniilor de activitate umană. vine cu anumite schimbări de statut. selectându-se imagini atât pozitive. stereotipuri care sunt perpetuate. Şi aşa cum activitatea este legată de productivitate. totuşi. Selecţia stereotipurilor. stereotipuri şi prejudecăţi care influenţează relaţiile sociale dintre această categorie de persoane şi celelalte persoane. demodatţi. Multe din stereotipurile negative care sunt astăzi vehiculate sunt rezultatul experienţelor trăite de grupul social în care vârstnicul trăieşte. Principiile ONU pentru persoanele vârstnice [142].persoanelor vârstnice. avându-se în vedere că procesul îmbătrânirii. în afară de a fi unul doar biologic. neconcordanţe existând mai ales asupra modului. Îmbătrânirea trebuie văzută în complexitatea ei. şi ca fiind o sursă deloc de neglijat de conservare a unor situaţii sociale. Persoanele bătrâne trebuie privite concomitent din două perspective: ca fiind o sursă de înţelepciune.

în societăţile moderne aceştia devin tot mai mult o categorie de persoane defavorizate.şi interesele de vârstă„interests age” cu variabile precum genul.pentru a satisface normele dezirabilităţii sociale.” [134. Ţintele stereotipizate se identifică cu etichetele asociate.concepţie multidimensională a procesului de îmbătrânire. o cauză de excludere socială a bătrânilor.Societăţile umane au privit în mod diferit bătrânii de-a lungul vremurilor. fixitate. precauţie. nivelul educaţional şi rasă. nu înseamnă un declin total. vârstă demonstrată. Bătrâneţea devine astfel un mijloc opresiv. p.[ 91 .explică mai bine anumite comportamente decât conceptul de „vârstă cronologică”. Aceste prejudecăţi sunt diseminate la nivelul simţului comun.88]. Studiile de specialitate corelează cele patru dimensiuni ale vârstei subiective (vârstă simţită„feel age”-. 92 . cu stima de sine. caracterizate prin următoarele trăsături cronic accesibile: regresia capacităţii intelectuale. inflexibilitate.probabil că şi discriminarea pe criteriul vârstei are această componentă duală. p. Variabilitatea valenţei stereotipurilor de vârstă înclină spre dominanta negativă.255-275]. Elie Metchinkoff denumea. După cum rasismul simbolic evidenţiază o discrepanţă între credinţele personale referitoare la minorităţile etnice şi cele exprimate în public. veniturile.”. p. conservatorism. Nu putem lăsa în afara spectrului teoretizărilor cele două categorii dihotomice de teorii implicite: pe de o parte. statusul marital. Constructul de „vârstă subiectivă”.69-73]. prin aluzia constantă la curba descendentă a funcţionalităţii psihice [107.„do-age”. iar altele se diminuează. dar nici măcar nu cunoaşte aproape nimic asupra acestei perioade din viaţa omului. Pentru înţelegerea corectă şi cât mai deplină a fenomenului de discriminare a persoanelor în vârstă este necesară o abordare integrativă a problematicii vârstei a treia şi cea a formării stereotipurilor şi prejudecăţilor. cu stilul de viaţă şi cu statutul profesional [10. Profesorul G. Marinescu precizează că „Ştiinţa nu numai că nu posedă vreun leac contra bătrâneţei. în timp ce în societăţile antice bătrânii reprezentau autoritatea. „desarmoniile bătrâneţii” sau „mecanismele bătrâneţii”. vârstă arătată-„look age”-. Stereotipurile despre persoanele în vârstă au în vedere în primul rând rolul acestora în societăţile comtemporane. concepţii religioase sau sisteme filosofice au reuşit sau nu să stingă în om frica de bătrâneţe şi de moarte. unele capacităţi funcţionale se amplifică odată cu înaintarea în vârstă. bucurându-se de prestigiu.p 109] Interesul pentru studiul procesului de îmbătrânire a dus la dezvoltarea în secolul trecut a ştiinţei gerontologice ai căror reprezentanţi au ajuns la concluzia ca „senescenţa nu este o boală. evidenţiază modul în care diferitele ştiinţe sociale. Vorbind despre problema bătrâneţii. încă din 1904.

Problematica vârstnicilor este una complexă cu atât mai mult cu cât datele demografice conduc la concluzia unei îmbătrâniri a populaţiei. iar cei tineri se percep ca fiind foarte diferiţi de cei bătrâni). cât şi la nivel instituţional (subtila evitare a contactului şi practicii discriminatorii în angajarea în diferite servicii a adulţilor care au depăşit o anumită vârstă. „incremental implicit theory” ai căror susţinători au convingerea că abilităţile intelectuale sunt trasături relativ fixe [108. Motivul: facultatea lor de autodeterminare este afectată. Ageism-ul sau vârstismul ca tip de discriminare sistematică a oamenilor în funcţie de vârstă este frecvent întâlnit atât la nivel individual ( cei în vârstă tinzând să adopte definiţii negative şi să perpetueze diversele stereotipuri asociate lor.139-161].absenţa sau insuficienţa. Pentru înţelegerea mecanismelor de stereotipizare a actorilor sociali categorizaţi în funcţie de vârstă trebuie aduse în discuţie pattern-urile de activare şi trebuie aplicate în interacţiunile sociale. a conceptelor metacognitive şi a strategiilor metacognitive. O soluţie complementară la diminuarea stereotipurilor şi modificarea prejudecăţilor şi discriminării vârstnicilor o reprezintă analiza critică a stereotipizării implicite a vârstismului generată de mass-media şi de educaţie în societatea românească.le va mina din interior drepturile legale. întărind credinţele societale. persoanele vârstnice nu au de ales în ceea ce priveşte hotărârile care îi privesc în mod direct.aşa numitele „entity implicit theory”.iar pe de altă parte. economice sau administrative: voinţa. p. În ceea ce priveşte drepturile vârstnicilor în societatea contemporană. Sunt cercetări care aduc contra-argumente deteriorării funcţionalităţii psihice. procedurale. de sănătate. societatea secolului XXI fiind una a vârstinicilor. Problematica vârstnicilor este una complexă cu atât mai mult cu cât datele demografice conduc la concluzia unei îmbătrâniri a populaţiei. la maturitate. Schimbările intervenite la structura populaţiei pe grupe de vârstă determină aspectele referitoare la stereotipurile privind bătrânii şi a celor privind discriminarea persoanelor de vârsta a treia. Pentru diminuarea impactului pe care îl au stereotipurile şi prejudecăţile referitoare la persoanele vârstnice se pot realiza programe şi politici care să urmărească diminuarea sau chiar eliminarea acestora. neputând să-şi realizeze propria voinţă din motive morale sau afective. a memoriei semantice. societatea secolului XXI fiind una a vârstnicilor. adesea. dispreţ. a abilităţilor verbale. În 93 . având în vedere menţinerea sau chiar îmbunătăţirea intelingenţei cristalizate.ce încearcă să demonstreze că abilităţile intelectuale pot fi modificate prin intermediul training-ului mintal. epitete peiorative).

favorabil îndepărtării muncitorilor vârstinici. În funcţie de prioritatea acordată fie dreptului individual la pensionare. chiar o prepensionare. putem distinge un ansamblu de luări de poziţie: a) statul. dreptul la pensionare şi dreptul la muncă par a se exclude reciproc. care se confruntă cu un şomaj important. din cauza dificultăţilor economice şi a situaţiei demografice. ca mijlocul cel mai simplu şi cel mai puţin costisitor de a gestiona mâna de lucru. reprezintă elementul cheie al definiţiei sociale a bătrâneţii. mai există o contradicţie între dreptul la odihnă după vârsta de 65 de ani şi dreptul la 94 . în următorii ani. decât în măsura în care societatea ia măsuri de protecţie juridică care să ocrotească drepturile vârstnicilor. pentru a disponibiliza locuri de muncă pentru muncitorii mai tineri. b) patronatul. alegerea privind modul de viaţa şi modul de existenţă. Condiţia de vârstă va limita. Din această cauză. creşterea concomitentă a cheltuielilor aferente plăţii pensiilor şi a numărului de persoane inactive va face imposibilă menţinerea prestaţiilor actuale. deci. fie pensionarea obligatorie.se fragmentează. Contribuţiile băneşti necesare menţinerii acestor prestaţii vor risca să influenţeze într-un mod insuportabil veniturile persoanelor active. este afectată libertatea persoanelor vârstnice şi. ascendente. fie interesului colectiv de a impune o pensionare obligatorie. susţine că pensionările şi prepensionările reprezintă pentru patroni o economie deloc neglijabilă în privinţa salariilor pentru că scările salariale sunt. predicând fie prepensionarea. Dacă drepturile lor subiective sunt alterate. deci. În plus. p.21]. Vârsta pensionării constituie „un instrument major de structurare a raporturilor dintre bătrâneţe şi societate” [71.constituit şi generalizat o dată cu crearea securităţii sociale ca nou drept social al muncii.consecinţă. nu mai putem vorbi despre drepturile lor. Astăzi. în funcţie de vechime. viitorul cetăţenilor şi al societăţii însăşi. organizaţiile sindicale invocă experienţa lor în ceea ce are legătură cu împărţirea patronatului a dreptului de gestionare a mâinii de lucru şi pericolul ca muncitorii să îşi piardă treptat dreptul la pensionare şi la creşterea pensiilor. pensionările şi prepensionările permit îndepărtarea unor muncitori al căror randament a scăzut sau a căror pregătire profesională este depăşită. Dreptul la pensionare. Pensionarea din oficiu apare. transformând dreptul la pensionare în obligaţie de pensionare şi chiar de prepensionare. instituie o nouă mentalitate în ceea ce priveşte pensionarea. implicit. d) în ceea ce priveşte stabilirea vârstei de pensionare. în general. Instituţionalizarea vârstei de pensionare şi de angajare a salariaţilor care îmbătrânesc. c) economiştii susţin că.. negociază cu forţele sociale şi îşi formulează clar răspunsul.

dar problemele deja importante cu 95 . situaţia vârstnicilor în 2010 sau. Ţări precum Olanda sau Marea Britanie s-au inspirat. p.sunt abordate. susţin că munca este indispensabilă existenţei normale şi denunţă caracterul arbitrat al pensionării din oficiu la o vârstă fixă. în comunitatea din Catalonia este funcţional un Plan integral pentru bătrâneţe prin intermediul căruia autorităţile publice accepta responsabilitatea globală a respectării drepturilor fundamentale a cetăţenilor vârstnici. pe cea referitoare la cetăţenii vârstnici: de exemplu. iar până în 2030 va ajunge la 13. folosind instituţiile existente. ceea ce va fi considerat de specialişti vârful acestui fenomen [84. cu accent asupra sistemului de pensii. Pe plan social. pentru muncitorii care îmbătrânesc. faţă de patronul sau faţă de organizaţiile sindicale. în acest sens. din exemplul a ţărilor scandinave [47. Din constatarea importanţei muncii ca valoare structurantă a existenţei decurge. Mai recent.ce reprezintă un important segment de populaţie în Europa şi America de Nord. Şi Germania se confruntă cu fenomenul îmbătrânirii populaţiei. protecţia demnităţii omului vârstnic implică intervenţia hotărâtă în domeniile fundamentale ale vieţii sociale. Ele vor întâmpina cu mare greutate problemele îmbătrânirii. în 2050. Efectele perverse ar putea să înlocuiască pensionarea obligatorie prin obligaţia de a munci după vârsta de 65 de ani.228]. Problemele specifice persoanelor vârstnice. Clavette spune că. pe care le-au facut să coincidă cu dreptul şi democraţia. un corolar al dreptului de muncă. Respectarea opţiunilor individuale implică obligaţia statului de a-l proteja pe muncitor împotriva discriminării pe motive de vârstă.3 milioane. ţările scandinave au identificat primele probleme sociale. astăzi. pensionarea obligatorie este percepută ca o expulzare de pe piaţa muncii şi ca o alterare a libertăţilor individuale. deja.muncă după 65 de ani. Adaptarea răspunsului la noile realităţi ale bătrâneţii depinde în mare măsură de gradul democratizării instituţiilor noastre. de migraţiune şi politici încă greu de anticipat. p. Vârstnicii sunt vulnerabili. Ea va depinde de o serie de factori economici.6 miliane de persoane au astăzi în Germania mai mult de 70 de ani. În Europa. e) muncitorii vârstnici. cu referire la sistemul de securitate socială.256-277]. chiar. deci. de cele mai multe ori. pentru sociologi în mod firesc. înşăşi. precum şi profesioniştii sănătăţii. să prefigurăm cu certitudine. preponderenţa dreptului individual faţă de dreptul colectiv: libertatea opţiunii individuale în materie de pensionare devine. Vârstnicii sunt mai sensibili la lipsurile şi imperfecţiunile sistemelor adminstrative şi sociale. statul spaniol a reformat radical întreaga realitate socială şi implicit. de regimul fiscal ( în cazul în care impozitele sunt prea mari). ţările din Europa de Est se găsesc în faţa aceleiaşi probleme de adaptare: dacă nu modifică unele norme sau instituţii fundamentale. Este greu. Urmând acceaşi evoluţie socială. 8.

Astfel. art. Constituind un semnificativ procent al populaţiei din ţările industrializate. în prezent. atât pentru bătrânii din mediul rural. abuz cu caracter psihic. interese. unicul sprijin ramâne familia. adică stabilirea unor compensaţii mai mari la pensiile minime şi micşorarea cuantumului compensaţiilor odată cu majorarea pensiei. abuzul verbal sau emoţional. în acelaşi timp. Se impune indexarea permanentă a pensiilor. abuz în ceea ce priveşte medicamentele. sistemul de asigurări este nesatisfacator. aspiraţii materiale şi culturale specifice. în funcţie de creşterea preţurilor. dar şi eficace. ţinându-se cont de 96 . trebuie elaborat un sistem pentru diferenţierea compensaţiilor la pensii.care se confruntă. Integrarea cetăţeanului vârstnic în societate implică colaborarea multor factori sociali: studiul problematicii vârstnicilor aparţine interdisciplinarităţii: medicină. suferă din cauza actelor de violenţă intrafamilială. Pe lângă aceasta. mai specifică şi mai comunitară. vârstnicii. compararea situaţiilor naţionale şi a modelelor interetnice facilitează apropierea ideilor. dar nu pot duce la discriminare pe criteriu de sex. oamenii vârstnici militează din ce în ce mai manifest pentru obţinerea unei reale recunoaşteri a intereselor şi nevoilor lor distincte. ştiinţe sociale. abuz material.[116. Forme de manifestare a violenţei împotriva vârstnicilor în accepţiunea unor doctrinari ar fi: neglijarea pasivă. iar pentru bărbaţi la 62 ani [86. În condiţiile actuale. violarea unor drepturi. Această modalitate de soluţionare a problemei ar fi nu numai corectă.35] Această grupare socială şi de vârstă. totuşi. riscă să se agraveze dacă nu intervenim de o manieră globală. p. trebuinţe. În Republica Moldova a fost stopată majorarea vârstei de pensionare pentru femei la 57 ani. Schemele de asigurare socială şi pensionare pot fi legate de vârstă. drept. În viziunea altora aceste forme ar fi următoarele: violenţa fizică. nivelul scăzut de activitate. Deşi maltratarea persoanelor vârstnice se întâmplă la fel de des ca şi în cazul maltratării copiilor. neglijarea activă şi abuzul fizic. astfel de situaţii sunt mai greu de sesizat de către autorităţi. Cuantumul pensiilor nu este corelat cu majorările de preţuri şi tarife şi nu poate acoperi cheltuielile necesare nici măcar pentru o existenţă la limita sărăciei. bătrânii fiind persoane care reprezintă o categorie socio-demografică distinctă în populaţia totală prin vârsta înaintată (60 ani şi peste) caracterizată prin modificări morfofiziologice ireversibile ale organismului. Pentru ceilalţi. favorizând armonizarea şi punerea în aplicare a unei politici sociale europene.41]. pentru bătrânii care mai sunt în stare să lucreze cea mai importantă sursă de existenţă este propria muncă. cât şi pentru cei din mediul urban. În plus.

propunem puterii politice să legifereze fondurile de pensii private. indivizii umani cu caracteristici fizice şi psihice diferite. cât şi în deficienţe.faptul că durata vieţii în ţară este destul de mică. fie către acordarea de drepturi în plus. Ulterior. iar femeile – 14 ani). Persoanele cu deficienţe fac parte din categoria persoanelor defavorizate. educaţie. 2. Diferenţele individuale pot şi definite atât în capacităţi. Bărbaţii. Faţă de aceste diferenţe/incapacităţi. Multă vreme s-a ascuns această problematică a persoanelor cu deficienţe. care trebuie să constituie cel puţin 45% din salariul mediu pe economie. atitudinea faţă de aceste persoane s-a mai schimbat. care a calificat drept o încălcare a CEDO diferenţierea dreptului la pensie în baza criteriului de sex sau stare civila. poate şi datorită prejudecăţilor.8 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat ) astfel încât să se ţină cont de rata de înlocuire a salariului cu pensia. prin mecanisme şi instrumente juridice care să permită acestora realizarea drepturilor lor. revizuirea metodologiei de calculare a pensiei ( modificarea art. persoanele cu deficienţe purtând asupra lor stigmatul societăţii. ca o alternativă a Fondului de Asigurări Sociale de stat. în perioada de activitate. societatea a reacţionat între două extreme: fie către o eliminare. pentru a exclude discriminările directe pe criterii de vârstă şi sex.41 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat). acesta influenţând cuantumul pensiei. stabilind pentru ambele categorii. iar femeile 71 de ani. precum şi ţinând cont de decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului. Secolul XX aduce această categorie de persoane în atenţia publicului larg prin dezbateri referitoare la dificultăţile cu care se confruntau. se impune stabilirea unui stagiu de cotizare proporţional vârstei standard de pensionare. vârsta de 60 de ani şi oferindu-le astfel condiţii egale de utilizare a Fondului de Asigurări Sociale. rezultate ale interacţiunii dintre mediu şi ereditate. Având în vedere că durata vieţii femeilor în Republica Moldova este mai mare (bărbaţii trăiesc în medie 64 de ani. respectiv a femeilor şi bărbaţilor. s-au propus mai multe măsuri printre care : egalarea vârstei de pensionare a femeilor si bărbaţilor ( modificarea art. Eliminarea discriminării şi asigurarea exercitării principiului egalităţii în drepturi a persoanelor cu dizabilităţi Societatea umană este alcătuită din toţi membrii.6. prin elaborarea de programe şi politici sociale. bărbaţii beneficiază de pensie în medie 2 ani. reuşesc să acumuleze un stagiu de cotizare mult mai mare decât femeile. începând cu vârsta de 18 ani pâna la vârsta de pensionare. societate. Prin urmare. atitudinea lor variind în funcţie de epocă. 97 . pentru care societatea a încercat să creeze şi să dezvolte un sistem de securitate socială.

din punct de vedere clinic-medical. problematica persoanelor cu deficienţe a revenit cu putere mai ales prin intermediul mass-media care transmitea imagini tulburătoare ale celor instituţionalizaţi. în afara graniţei. Declaraţia adoptă un model medical care priveşte persoanele cu disabilităţi ca fiind dependente şi având nevoie de tratament şi ajutor. a unei imagini a României de ţară în care această categorie de persoane nu se bucură de drepturi. Abordările medicale evidenţiază felul cum aceste deficienţe afectează funcţionarea întregului 98 . • Declaraţia Drepturilor persoanelor cu disabilităţi din 1975 [42]. fiind tot mai necesar ca şi alte discipline să abordeze această problematică datorită complexităţii ei şi consecinţelor/implicaţiilor în social. medical. care a afirmat. În România. Mai întâi este necesar să se înţeleagă că persoanele cu dizabilităţi sunt îndreptăţite să aibă aceleaşi drepturi ca orice alt cetăţean. De la acea dată.sociologic. handicapul reprezintă un dezavantaj pe care îl are o anumită persoană. politic. ca urmare a unei infirmităţi (deficienţe) sau a unei incapacităţi. libertăţi şi de nici un fel de îngrijire. economic. administrativ. ceea ce a condus la construirea.Cadrul normativ al ONU cu privire la drepturile persoanelor cu disabilităţi include urmatoarele documente: • Declaraţia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu retard mintal [44]. eliminând orice tentativă de discriminare pe motiv de incapacitate fizică sau psihică. Handicapul poate fi un criteriu de apartenenţă la un grup/categorie de persoane. Fenomenul handicapului poate fi abordat din mai multe perspective: din punct de vedere psihologic. Lucrarea de faţă se opreşte asupra analizei handicapului din punct de vedere sociologic. În accepţiune psihologică. criteriu care este prevăzut în documente cu caracter legislativ. asupra căreia este necesar să se îndrepte eforturile autorităţilor statului. după 1989. Ca urmare a unor reacţii ale unor personalităţi şi organisme internaţionale au apărut multe organizaţii care încercau să sprijine această categorie de persoane şi au apărut o serie de reglementări juridice care creau drepturi de ordin social şi în România. dar şi cele ale colectivităţilor. psihologic. mai ales în domeniul psihologic şi medical. pentru prima dată în dreptul internaţional. însă nu în mod special persoanelor cu disabilităţi. neputând însă face abstracţie de celelalte perspective. Problema handicapului nu este doar una de natură medicală sau psihologică. că persoanele cu disabilităţi au aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi celelalte fiinţe umane. Definirea termenului a constituit obiectul multor cercetări. ONU a adoptat convenţii specializate privind drepturile omului dedicate altor grupuri. care este primul instrument internaţional privind drepturile omului care se referă în mod particular la drepturile persoanelor cu disabilităţi.

Handicapul văzut ca pierdere sau anormalitate are în vedere pierderi de natură anatomică. căci normalul este valorizat din punct de vedere axiologic. construit. psihice. p. economice. motorii sau intelectuale nu avea capacitatea de a acţiona temporar sau permanent asemenea unei persoane „normale”. definite care nu pot fi considerate corecte. iar anormalul este condamnat. Analizele politice analizează handicapul/invaliditatea din perspectiva intervenţiei statului în contextul programelor sociale dedicate acestei categorii de persoane. relaţionale. un individ fiind raportat la seturi de criterii socialmente stabilite [93. în secolul al XIX sfera ei fiind lărgită. Handicapul pe care îl deţine o persoană marchează întreaga personalitate a acesteia. Definiţia este una care suportă critici întrucât dihotomia reducţionistă normal-anormal împarte oamenii în două categorii. persoana handicapată era persoana care. Wood a formulat propuneri de reconceptualizare. Termenul de condiţie clinică vizează boala care alterează sau întrerupe procesele fizice sale psihice. la izolare socială. 99 . întrucât existenţa unei anormalităţi nu duce neaparat la un handicap. supuse de multe ori discriminării tocmai pe acest motiv. Invaliditatea ca poziţie socială a persoanei cu handicap „conferă” dezavantaje acestuia. dar foarte real. în care „anormalitatea” este definită prin raportare la „normalitate”. În accepţie tradiţională. Noţiunea de handicap la originea ei a aparţinut limbajului comun [93.25-26]. Persoana handicapată este văzută ca o persoană neputiincioasă (lipsa puterii fizice. conducând la discriminări. stigmatizat. acceptate ulterior de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. să aducă un grav prejudiciu acelei persoane. Poziţia socială a acestor persoane presupune alocarea unor resurse financiare. conducând la separare de restul societăţii. ajungându-se la neglijarea calităţilor şi a potenţialului. după anii 50 noţiunea pătrunzând în terminologia adiminstrativă şi legislativă. derularea lor astfel încât să se diminueze acest dezavantaj „creat”. imagine care face doar să discrediteze. Limitarea funcţională a activităţii zilnice vizează incapacitatea sau cel puţin capacitatea redusă de a realiza sarcinile personale sau sociale considerate normale. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avut ca preocupare găsirea unei definţii complete şi neprejudiciantă pentru această categorie de persoane. p. civice). blamat. la plasarea pe un loc secund în plan social.organism uman. datorită unor deficienţe senzoriale. să nu aducă atingere demnităţii umane. persoană handicapată-persoană infirmă. Analizele economice pun handicapul în relaţie cu venitul persoanei. Este necesar astfel ca orice definţie dată handicapului să nu fie stigmatizată. P. profesionale. fizică sau psihică. Accepţiunea invalidităţii ca deviantă se centrează pe devierea de la normele fizice şi de sănătate acceptate în societate sau pe devierea de la comportamentul unui grup ori de la status-ul social apropiat al unui anumit individ. prin raportare la piaţa muncii.25-26]. Definiţia conduce la sinonimia. elaborarea unor programe.

neţind seama de experienţele persoanale şi cele situaţionale. Handicapurile apar atunci când deficienţele şi incapacităţile se constituie ca predictori negativi ai sistemului statusurilor şi rolurilor sociale aparţinând unui anumit individ. întruneau la momentul elaborării lor unanimitatea specialiştilor. asocierile negative sunt văzute ca restricţii ale activităţii sau ale participării.S.M. termenul de handicap este înlocuit cu cel de participare. Definţiile date de O. ca urmare a unei deficienţe sau incapacităţii. OSM propune o altă clasificare. a grupului în care trăieşte. Handicapul este astfel şi un construct social. organelor sau altor structuri sau funcţii). fiziologice ori psihologice. Modelul social al handicapului se concentrează nu numai asupra individului precum în cazul modelului individual. lipsă ori pierdere (rezultând dintr-o deficienţă) a capacităţii de a efectua o activitate în condiţiile considerate ca normale pentru o fiinţă umană. descriind perturbări la nivelul organismului (deficite ale membrelor. ci şi asupra mediului social (familie. înglobând orice restricţie. diminuare. ci şi ale sistemului psihic. localizează cauzele incapacităţii. factori sociali şi culturali).înlocuind noţiunea de „handicap. în urma căreia unii termeni sunt înlocuiţi: termenul de incapacitate este înlocuit cu cel de activitate. considerat neutru. incapacitatea sau dizabilitatea. Handicapul apare astfel atunci când persoanele cu deficienţe. Modelul individual atribuie problemelor cu care se confruntă persoanele invalide caracterul de consecinţe directe ale deficienţelor lor. Crearea unor mecanisme prin care să se reducă la minim aceste consecinţe psihice ar putea „ajusta” individul la condiţiile deficienţei cu care se confruntă (prin programe de reabilitare. prin programe unde individul să înveţe să facă faţă noilor situaţii). „Ajustarea” individului nu va mai fi o preocupare doar a individului singur. ci şi a societăţii. astfel spus devine status dominant. fiind mult prea legate de clasificările medicale. Ipoteza implicită acestui model se referă la faptul că odată cu apariţia deficienţei se produc afectări nu numai ale organismului. Handicapul este astfel o pierdere sau o limitare a şanselor de a lua parte în mod egal şi fără discriminări la viaţa socială a comunităţii ca toţi ceilalţi membri. cuprinzând orice pierdere. ale invalidităţii la nivelul individului. care limitează sau împiedică satisfacerea totală sau parţială a sarcinilor considerate ca normale pentru ea (funcţie de vârstă. prin trei termeni: infirmitatea sau deficienţa. dar ulterior ele au fost criticate. spun criticii. întrucât. anomalie ori dereglare a unei structuri sau a unei funcţii anatomice. colectivităţii. mediu social mai larg). de bariere culturale care le impiedică accesul la o viaţă normală. handicapul. sex. insuficient delimitat. dezavantajul unei persoane. Problema care apare este cea a capacităţii de „ajustare” 100 . incapacităţi se lovesc de mediul social. Fenomenul handicapului poate fi abordat şi din perspectiva modelelor „individual” şi „social”.

de a nu crea opresiune socială. dezinstituţionalizarea. de trecere peste prejudecăţi. acordarea de facilităţi pentru angajatori. prin care. normele metodologice stabilesc: modalitatea efectivă de acordare a anumitor drepturi şi implementarea măsurilor de protecţie. de obicei în spitale psihiatrice sau în internate psihoneurologice . de a nu-i exclude social pe aceştia. dezinteresul comunităţii şi al autorităţilor faţă de ele. ci mai ales ca efect al raporturilor/relaţiilor sociale. persoanele cu disabilităţi psihice sau mintale sunt izolate. Mai cuprinde şi o serie de prevederi referitoare la acordarea indemnizaţiei lunare. Această atitudine inumană nu este susţinută de opinia publică. Handicapul limitează participarea persoanelor de a lua parte la viaţa comunităţii. a Legii nr. dar şi ca excludere din limitele şi practicile sociale. în scopul evitării unor incomodităţi sociale. prin crearea de servicii alternative. la care contribuie lipsa de informare. prin introducerea bugetului personal complementar.a comportamentului celor din jur pentru a-i ajuta pe cei cu deficienţe. acordarea de sprijin familiei persoanei cu handicap. Handicapul reprezintă un obstacol în realizarea personală. ca incapacitate determinată. Discriminarea la care sunt supuse persoanele cu probleme de sănătate mintală se datorează statutului de victimă al acestora. în practică se aplică reguli nescrise. totalmente antiumane. modul de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap. împiedicându-le accesul la diferitele sisteme ale societăţii. lipsa unor organizaţii neguvernamentale care să facă o 101 . În principal. 448/2006. a fost creat cadrul legislativ în vederea asigurării unui sistem real de protecţie a drepturilor persoanelor cu handicap. Impactul handicapului asupra dezvoltării personalităţii umane este imens. modul de acordare a gratuităţii transportului interurban. care suferă unele transformări. 64% din respondenţi nefiind de acord cu izolarea persoanelor cu disabilităţi psihice sau mintale. Odată cu apariţia în România.independenţa personală faţă de ajutoarele instituţionale. introducerea ocupaţiei de asistent personal profesionist. Handicapul este resimţit ca un obstacol nu numai datorită deficienţei individuale obiective. 9% s-au abţinut să dea un raspuns [26]. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le înţeleagă fiecare dintre noi. Aceasta promovează cu prioritate: asigurarea accesului la toate serviciile din comunitate. care dă posibilitatea alegerii serviciului necesar. Deşi actele legislative din Republica Moldova protejează drepturile persoanelor cu disabilităţi psihice şi mintale. Doar 27% din cei chestionaţi au afirmat că există temeiuri pentru izolarea acestor persoane. de a acţiona fără discriminări. orientarea profesională şi stabilirea capacităţii de muncă.

102 . dar tot mai des apar precizate calităţile pe care trebuie să le întrunească candidatul pentru a fi selectat: dinamic.1. Totodată. subiective. seriozitate. clasei sociale sau religiei. Există situaţii în care. etniei. p.221]. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă este cel mai des invocată. Deseori. disponibilitate la program prelungit etc. flexibilitate. fiind cel mai subtil şi mai dăunător mod de discriminare. etniei. discriminarea producându-se în etapa de selecţie a resurselor umane. cel mai evident fiind în domeniul birourilor de consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă. angajatorii se referă şi la alte criterii de selecţie care nu au legatură cu pregătirea şi experienţa profesională. Concluzia cercetătorilor a fost că albii au mai multe şanse de a obţine un loc de muncă decât un afroamerican [94. sociabilitate. Discriminarea este rezultatul resimţit de toate persoanele care au fost victime ale unei selecţii pe motive nejustificate. handicapului fizic. 2. sărăcia în care trăiesc nu le permite să apeleze la instanţele judecătoreşti pentru a-şi apăra drepturile. Evaluarea ar trebui să se realizeze pe baza meritelor şi talentului candidaţilor. modul de existenţă. Instituţiile pot acţiona astfel încât să creeze inegalităţi în ceea ce priveşte accederea la anumite poziţii în organizaţie sau în ceea ce priveşte repartizarea recompenselor. cei care realizează selecţia resurselor umane vor alege subiecţi asemănători cu cei care urmează acelaşi tipar în ceea ce priveşte comportamentul. din România. au realizat un studiu referitor la reacţia angajatorilor în momentul în care albi şi afro-americani se înscriu pentru ocuparea unui loc de muncă pe criterii ce ţin de educaţie. gender-ului.7. Studiu de caz: Raportul de monitorizare al Spitalului de Psihiatrie Mocrea. rasei. nu poate fi vorba de un tratament discriminatoriu. În 1990 cercetătorii de la Institutul Urban. Talentul şi calităţile sunt relative. şi nu în baza rasei. aceste persoane se confruntă cu dificultăţi serioase la angajare. dar şi pe parcursul desfăşurării activităţii. judeţul Arad. experienţă profesională.schimbare în acest sens [20]. în ceea ce priveşte avansările în cadrul structurilor organizaţionale. Anexa nr. iraţionale. aceste calificări se referă de regulă la experienţa profesională şi la o anumită educaţie formală. Discriminarea în domeniul locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Angajatorii specifică în ofertele de angajare calificările pe care trebuie să le întrunească candidaţii pentru înscrierea în competiţia pentru obţinerea postului. Un angajator poate discrimina pe temeiul vârstei. Discriminarea este prezentă la toate nivelurile în ceea ce priveşte locurile de muncă. Atâta timp cât aceste standarde stabilite de angajator se aplică tuturor candidaţilor. criterii care creează unor categorii de persoane anumite dezavantaje încă de la începutul competiţiei sau care nu permit înscrierea în competiţie.

prin metode adaptate condiţiilor şi uzanţelor naţionale. secretară. ofertele de angajare făcând tot mai des trimitere la o limită minimă şi maximă a candidaţilor. vârsta. sau casieră de magazin sunt. la libera alegere a muncii. Deşi cadrul legislativ şi instituţional din România în domeniul discriminării este printre cele mai avansate pe plan european. sex. O condiţie a angajatorilor la angajare este şi statusul marital al candidaţilor. transformat în extremism. cunoscut fiind gradul mare de inadaptibilitate şi inactivismul acestora. Trebuie precizat că tratamentul discriminatoriu apare şi ca o consecinţă a invaziei politicului în selecţia de pe piaţa muncii şi a existenţei clientelismului grupal. în special al candidatelor. culoare. că orice persoană are dreptul la muncă. femeile depăşesc cu mult numărul bărbaţilor în posturile de la niveluri inferioare în sectorul de extindere al marketingului. cu atât a sporit procentul de femei în aceste ocupaţii. De asemenea. combinată cu aspectul fizic plăcut. persoanele cu dizabilităţi fiind cel mai des victimele unui comportament discriminatoriu. Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei.şi au devenit mai rutinizate aceste ocupaţii. adoptată la Geneva la 25 iunie 1985 [32]. convingeri politice. Frecvent întâlnim discriminare pe motiv de vârstă. cât şi maximă. datorită responsabilităţilor legate de familie. atât minimă. religie. este o condiţie absolut necesară. la condiţii echitabile şi satisfacătoare de muncă. invocând că alegerea s-a făcut pe criterii de competenţă profesională şi nu de vârstă este extrem de rar întâlnită în practica socio-psihologică. Astfel pentru poziţiile de relaţii publice. ascendenţă naţională sau origine socială a persoanei”. Slujbe precum cele de asistent de vânzări. în 103 . experimentarea situaţiilor de angajări în care managerii au tendinţa de a-i favoriza pe cei tineri în promovarea în anumite posturi. Unii angajatori susţin că pentru unele profesii şi meserii se impune o anumită limită de vârstă. al industriilor cu amănuntul şi de divertisment. A. datorită naturii muncii pe care o au de realizat şi recunosc că se feresc să angajeze persoane „mai în vârstă”. precum şi la ocrotirea împotriva şomajului [43]. a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei. vânzătoare. obligă statele părţi “să practice o politică naţională care să urmărească promovarea. Giddens observă că cu cât procentul de oameni care deţin posturi de funcţionari şi de secretariat a crescut. în articolul 23. în mare măsură ocupate de femei.orientării sexuale. mergând pe premisa că o angajată cu statutul de femeie căsătorită nu va fi disponibilă la un program prelungit. indiferent de rasă. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede.

ele ocupând procente mai mici în alte servicii sau în cele manuale specializate decât bărbaţii respectivi . pentru care sunt salarizaţi mai slab. la condiţii echitabile şi satisfacătoare de muncă. Studiile arată că grupurilor rasiale. astfel încât tot mai multe femei alcătuiesc forţa de muncă. Forţa de muncă feminină constă în principal din femei tinere necăsătorite. 104 . Grupurile etnice şi cele rasiale sunt cel mai adesea victime ale comportamentului discriminatoriu. mai mult de o treime dintre femeile angajate cu salariu erau servitoare sau slujnice.S-a constatat că discriminarea este proporţională cu forţa de muncă. pentru toate clasele erau destul de coborâte. până după începutul secolului al XX-lea. responsabilitate. şomerii reprezintă un procent mai mare în rândul albilor. Chiar şi la 1919. ale căror salarii. statutul marital fiind un impediment în exercitarea unei meserii. ele se retrăgeau din aceste activităţi. etnice (şi mai nou celor naţionale) le sunt destinate (la nivel de prejudecată) anumite profesii şi meserii. În rândul negrilor.( Tabel nr.7) Discriminarea acestora apare şi în ceea ce priveşte salarizarea. neexistând egalitatea veniturilor pentru aceeaşi muncă depusă. În Marea Britanie sunt unele variaţii considerabile în ceea ce priveşte distribuţia ocupaţională a ne-albilor pe piaţa forţei de muncă. separare produsă de dezvoltarea industriei moderne. astfel încât femeile de culoare primesc un salariu considerabil mai scăzut decât cel al bărbaţilor de culoare. Atunci când se căsătoreau. ea scăzând atunci când angajatorii trebuie să concureze între ei pentru o forţă de muncă insuficientă. atunci când lucrau în fabrici. ci şi în ceea ce priveşte veniturile. Ratele de angajare a femeilor în afara casei. cu cât aceasta este mai mare cu atât discriminarea este mai manifestă. turcii din Germania sau ţiganii din România. în Marea Britanie. un procent mai mare sunt implicaţi în ocupaţii manuale. sunt victime ale inegalităţii sociale: afro-americanii din America. ci şi cu bariere în ceea ce priveşte salarizarea egală pentru muncă egală. Studiile dovedesc cu claritate că grupurile de persoane defavorizate nu numai că sunt discriminate la intrarea în organizaţie şi în avansare. În ţările occidentale munca aparţinea în mod predominant sferei masculine. al salarizării. România se confruntă nu numai cu bariere referitoare la egalitatea de şanse. la liberă alegere a muncii.servilism. Discriminarea se localizează atât la nivelul selecţiei resurselor. Articolul 43 din Constituţia Republicii Moldova stipulează că „orice persoană are dreptul la muncă. erau deseori trimise de către un patron direct părinţilor lor. Discriminarea se localizează şi la acest nivel. aspecte destul de frecvent întalnite pe piaţa muncii din România. de regulă cele care nu presupun decizie. Divizunea muncii s-a produs o dată cu separarea atelierului de casă. dar şi la acela al salarizării. Pe parcursul ultimilor decenii această situaţie s-a schimbat în mod radical.

La vremea respectivă. un procent destul de crescut de mame care îşi reluau munca primeau preponderent slujbe cu program redus sau aveau slujbe mai slab plătite decât cele pe care le avuseseră anterior. Majoritatea lor preferă să fie angajate cu program redus. Femeile pot fi victimele unui comportament discriminatoriu al patronului la angajare. În Republica Moldova nu există date cu privire la situaţia diverselor grupuri minoritare în domeniile vieţii economice şi sociale si cu privire la efectele discriminării acestora. şi care socotesc că munca cu program redus este o opţiune mult mai acceptabilă. bărbaţii nu îşi asumă responsabilitatea principală pentru creşterea copiilor. decât la începutul anilor 1980. În ansamblu. între femei şi bărbaţi. Femeile sunt angajate disproporţionat doar pe anumite poziţii în cadrul organizaţiei. de aceea este dificil să stabilim care sunt practicile discriminatorii cel mai des întâlnite. Angajatorii au la baza selecţiei resurselor umane nişte stereotipuri. Faptul de a avea sau nu copii. Managerii de resurse umane încă opun rezistenţă la numirea unor femei. nu cu normă întreagă. aceasta revenind femeilor.. femeile tind să-şi reia carierele. mamele au mai multe şanse de a reveni la aceeaşi slujbă. cu normă întreagă. Se 105 . Cu referire la angajarea în câmpul muncii. nişte prejudecăţi: femeile nu sunt capabile să realizeze activitatea pe care un bărbat ar putea-o desfăşura. pentru acelaşi patron. La începutul anilor 1990. O altă modalitate de discriminare în domeniul forţei de muncă se înregistrează în ceea ce priveşte salarizarea. cunoscut fiind faptul că femeile tinere vor părăsi locul de muncă. ambele categorii tinere. dependenţi de ele. Totuşi astăzi. are un impact major asupra participării lor la forţa de muncă remunerată. datorită îndatoririlor care rezultă din statutul de soţie şi mamă. îndeosebi în slujbele mai bine plătite. statisticile arătând că femeile sunt mai prost salarizate pentru aceeaşi activitate depusă şi că membrii unor grupuri rasiale sunt angajaţi cu salarii mai mici. angajarea femeilor tinere fiind una neproductivă din perspectiva costurilor pentru un angajator. În cadrul tuturor grupurilor socio-economice femeile au şanse mai mari de a avea o slujbă cu normă întreagă dacă nu au copii. convinşi fiind. atât femeile cât şi indivizii care aparţin unor grupuri etnice. datorită faptului că vor deveni mame şi vor solicita concediu de maternintate. Se constată astfel un tip de discriminare.precum şi la protecţia împotriva şomajului” [29]. legislaţia Republicii Moldova conţine o serie de prevederi care statuează principiul nondiscriminarii. preferaţi fiind bărbaţii tineri. rasiale se află într-o competiţie imperfectă. Discriminarea se bazează pe prejudecată şi stereotipia că femeile nu pot executa la acelaşi nivel cu bărbaţii aceeaşi muncă. că acestea nu pot presta acel tip de activitate. mult mai multe femei decât bărbaţi au slujbe cu program redus în comparaţie cu bărbaţii. Astfel. Cu toate acestea.

Voinţa părţilor este cea care se reflectă în clauzele contractului. Unul din factorii majori care afectează carierele femeilor îl reprezintă percepţia masculină. aceea că. Eurobarometrul realizat pe un eşantion de 7514 persoane din statele membre ale UE a pus în evidenţă că 66% dintre europeni nu sunt de acord să existe vreo discriminare în statele Uniunii Europene. poate recalificându-se ulterior pentru alte posturi. pe temeiul acordării unor salarii mai mici. îngrijirea copilului este considerată mai degrabă o problemă a mamei. în anumite sectoare ale economiei. pentru femeile angajate.conturează astfel ideea că femeilor le sunt destinate anumite slujbe. De regulă. sute de mii de lucrători nemaiavând mijloace suficiente pentru supravieţuire. iar mai multe dintre cele care intenţionau să aibă copii în viitor declarau că vor să-şi părăsească postul. aceste posturi se află în domeniul serviciilor. Această problematică reluată de Tratatul privind Constituţia Europeană se bucură de o atenţie deosebită. deci a obţinerii unor profituri mai mari [95. potrivit acordului celor două părţi. Într-o economie de piaţă lucrătorii prestează serviciile în baza unor contracte de muncă încheiate. Se ştie însă că majoritatea fabricilor rentabile româneşti a fost fie înstrăinată. Numărul restrâns al femeilor care aveau posturi manageriale înalte nu aveau copii. fie lichidată. muncitorii proveniţi din ţările est-europene fiind „preferaţi” muncitorilor resortisanţi. indiferent cât de important este postul în care ar fi ajuns. p. Bărbaţii au tendinţa de a domina nivelurile superioare pur şi simplu. deoarece se restrâng locurile de muncă pentru ei. munca ocupă locul secund. ele erau socotite ca fiind înclinate să îşi întrerupă carierele pentru a avea grijă de copii mici. Aceleaşi atitudini au fost evidenţiate şi atunci când s-a pus problema promovării femeilor. contractele încheiate în aceste condiţiuni sunt departe de a fi echitabile. Comunitatea Europeană atrage atenţia asupra fenomenului discriminării în domeniul forţei de muncă pe criteriul naţionalităţii. lucrătorii autohtoni nu agreează creşterea numărului muncitorilor din est. Îndepărtarea barierelor comerciale în cadrul Uniunii Europene a condus la o practică discriminatorie. În domeniul atragerii forţei de muncă din estul Europei se constată existenţa unor mari interese contradictorii: marile companii occidentale acţionează pentru angajarea forţei de muncă din Est. după naşterea copiilor. 18] Populaţia din Estul Europei se pronunţă ferm pentru acordarea de şanse egale lucrătorilor din Estul continentului. Existenţa acestor contradicţii a condus la 106 . dată fiind realitatea Uniunii şi compoziţia ei multinaţională. Marile companii profită de situaţia creată în România şi în alte ţări central şi esteuropene. din cauza faptului că femeile părăsesc slujba pentru a avea copii. acceptând să angajeze lucrătorii pentru o retribuţie minimă.

administrative. Marea Britanie caută posibilităţi de restricţionare a accesului imigranţilor străini ilegali la protecţie socială. ci şi practică. principiul egalităţii a rămas deschis unei multitudini de interpretări.extinderea „muncii la negru” cu cele două consecinţe cunoscute: neplata taxelor către stat şi lipsirea de drepturi legal recunoscute pentru cei care sunt angajaţi neoficial. convingeri. pot avea consecinţe atât pozitive. apartenenţă politică. mai ales absenţa oricărei perpective. cât şi negative. pe plan individual. orientare sexuală. origine socială. Considerăm că trebuie pedepsiţi angajatorii – persoane fizice sau juridice .din toate sferele vieţii (economice. Considerăm că schimbările produse în interiorul familiei contemporane – tendinţa spre nuclearizare şi individualizare – au profunde implicaţii asupra relaţiilor dintre vârstnici şi copii. vârstă. infectare cu HIV/SIDA sau pe alte criterii sau semne individuale. boală cronică necontagioasă. a doua se referă la conţinutul legilor ce trebuie create în aşa fel încât să nu discrimineze cetăţenii pe motive arbitrare. Muncitorii români se supun unor riscuri majore în momentul când aleg să lucreze în străinătate (evenimentele de la Madrid din 11 martie 2004 au dovedit-o). dacă acestea condiţionează angajarea persoanei într-o activitate economică. cetăţenie. opinii. iar în această situaţie tratamentul trebuie să fie de o asemenea natură încât cetăţenii să aibă oportunităţi egale pentru a atinge poziţii egale. iar nu de puţine ori să-şi riste sănătatea şi chiar viaţa. dar. inclusiv de status şi de rol personal. mizeria de acasă. 2. familial şi social. limbă. educaţie. stare materială. însă insistă să rămână în strainătate datorită evoluţiei dramatice de pe piaţa forţei de muncă din România. Această distincţie are nu numai importanţă filosofică. militare etc. naţionalitate. alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii de unul dintre criteriile: sex. În timp ce prima se referă la aplicarea legii şi tratamentul egal al cetăţenilor ce se află în aceeaşi situaţie. stare civilă.8. Se observă cu uşurinţă este faptul că o serie de probleme 107 . stare a sănătăţii. asupra sistemului de valori proprii fiecărei generaţii. rasă. origine etnică. Concluzii la capitolul II Se poate afirma că încă de la Etica Nicomahica a lui Aristotel. Toate aceste transformări. Unii lucrători având o înaltă calificare în România preferă să se angajeze la munci necalificate în Vestul Europei. îi determină pe mulţi oameni să îndure umilinţe greu de descris. pentru că nu întotdeauna când este respectat criteriul egalităţii formale este respectat şi cel al egalităţii substanţiale (ca în cazul distincţiei între legalitatea formală şi cea substanţială în care dreptul la distribuţia egală a unor oportunităţi sau resurse ce nu este sinonim cu dreptul de a fi tratat cu acelaşi respect ca oricine altcineva). în care noţiunea de egalitate este strâns legată de ideea de justiţie.). sociale. Lipsa mijloacelor de trai. A fost trasată o distincţie între egalitatea formală şi cea substanţială. religie.

şi anume problema violenţei asupra femeilor. o persoană este tratată mai puţin favorabil faţă de cum este. garantat tuturor fără discriminare. în conformitate cu standardele internaţionale ale drepturilor omului. ca domenii în care mecanismul instituţional ar trebui să intervină şi să adopte programe de acţiune.specifice. În aplicarea principiului tratamentului egal al persoanelor. care. excluderii oricăror forme de discriminare a acestora. Menţionăm că statul trebuie să elaboreze politici şi strategii în vederea promovării. să acţioneze în aşa fel încât să prevină astfel de situaţii. religie şi credinţă este un drept uman ce izvorăşte din demnitatea inerentă persoanei umane. religie şi credinţă. culoarea pielii. În puţine cazuri există mecanisme speciale sau planuri speciale de acţiune şi proiecte care să se ocupe de aceste probleme Libertatea de gândire. să ia toate măsurile necesare pentru a combate ura. că nici o persoană aflată sub jurisdicţia lor nu este. conştiinţă. Discriminarea pe motiv de rasă este o atitudine negativă sau o predispoziţie de a adopta un comportament negativ faţă de un grup sau o persoană. ca o prejudecată. traficul de femei în scopul exploatării sexuale sau posibilitatea de acces la funcţii de decizie sunt şi ele incluse. discriminarea are loc atunci când. a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie similară. limba. conştiinţă. în particular. prevăzând inclusiv măsuri eficiente care să fie luate în cazurile în care dreptul la libertatea de religie sau credinţă este încălcat. etnia. nu are trăsături fizice similare celorlalţi. este necesară crearea de centre 108 . din cauza religiei sau credinţei sale. diferită de cea proprie. Discriminarea rasială este prejudecata faţă de indivizii unei alte rase. intoleranţa şi actele de violenţă. toleranţa şi respectul în probleme ce privesc libertatea de religie sau credinţă. Aceste politici şi strategii trebuie să fie îndreptate spre dezinstituţionalizarea persoanelor cu disabilităţi mintale. în puţine cazuri. Prejudecăţile pot apărea faţă de membrii oricărei categorii sociale. în legatură cu care există sentimente defavorabile. privată de dreptul la viaţă sau de dreptul la libertate şi siguranţă personală sau supusă torturii sau arestului sau detenţiei arbitrare. termenul de „origine rasială” este folosit în această lucrare pentru a desemna un temei de protecţie împotriva discriminării pe criteriu de „rasă”. „datorită originii rasiale sau etnice. Statele să se asigure că sistemele lor constituţionale şi legislative garantează în mod adecvat şi eficient libertatea de gândire. La fel. conştientizării şi respectării drepturilor persoanelor cu disabilităţi. De asemenea statele să se asigure. înţelegerea. Statele. indiferent de originea rasială sau etnică. De subliniat însă că o persoană poate fi supusă în acelaşi timp discriminării în baza mai multor criterii. prin sistemul educaţional şi prin alte mijloace. intimidare şi coerciţie motivate de intoleranţă religioasă şi să încurajeze. cum ar fi: rasa.

ele îşi vor cunoaşte drepturile. o trăsătură importantă a legislaţiei secundare antidiscriminare o constituie creşterea listei domeniilor în care discriminarea este interzisă.juridice şi de advocacy. tabloul a fost completat cu directive ce interzic discriminarea întemeiată pe rasă şi origine etnică în mai multe domenii şi o directivă care acoperă un scop mai limitat (muncă şi pregătire profesională). Astfel. în cadrul cărora persoanele cu disabilităţi să poată beneficia de asistenţă juridică gratuită. vârstă. 13 din Tratatul de la Amsterdam. După adoptarea art. Ca rezultat. 109 . va creşte nivelul de informare al persoanelor cu disabilităţi. orientare sexuală). dar o listă mai lungă de motive de discriminare (religie sau credinţă. se vor implica în viaţa comunităţii. dizabilităţi. vor avea încredere în forţele proprii.

III. ANALIZA CADRULUI INSTITUŢIONAL PRIVIND ELIMINAREA
DISCRIMINĂRII 3.1. Instrumentele şi mecanismele ONU privind eliminarea discriminǎrii Prin instrumente se înţeleg diferitele documente care conţin principii, norme (standarde) privind drepturile omului, inclusiv privind eliminarea discriminării, adoptate de organizaţiile internaţionale, regionale sau statale, cum ar fi: tratate, pacte, convenţii, recomandări, rezoluţii, legi. Termenul de „instrument” se utilizează în practica ONU, Consiliului Europei, UNESCO [2, p.23] Gravele şi repetatele violări ale drepturilor omului în diferite ţări, abuzurile şi inegalităţile frecvente în acest domeniu, ignorarea şi dispreţuirea libertăţilor fundamentale, actele de barbarie comise împotriva fiinţei umane, încălcarea demnităţii şi desconsiderarea personalităţii unor bărbaţi şi femei în diferite zone ale lumii au determinat comunitatea umană să caute şi să promoveze mijloace de protecţie şi garantare a drepturilor omului şi libertăţilor publice, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Formularea şi proclamarea drepturilor omului şi înscrierea lor în documente de mare importanţă istorică apar abia cu epoca modernă, din perioada luminilor când au fost elaborate declaraţiile britanice, americane şi franceze în acest sens. La baza declaraţiilor drepturilor omului din perioada respectivă au stat lucrările unor gânditori de seamă umanişti din perioada Renaşterii şi, în mod deosebit, a luminilor, reprezentată de J. J. Rousseau cu al său „Contract social” şi Ch. Montesquieu cu lucrarea „Spiritul legilor”. Primele enunţuri juridice asupra drepturilor omului le întâlnim în Anglia în documente precum „Magda Charta Libertatum”, „Petiţia dreptului”, „Habeas Corpus Act,” „Legea drepturilor”. Un pas important pe linia afirmării drepturilor omului îl marchează „Declaraţia de independenţă” a Statelor Unite ale Americii, care asociază eliberarea de sub dominaţia britanică cu o serie de drepturi şi libertaţi ale cetăţeanului, subliniindu-se că „toţi oamenii au fost creaţi egali, că sunt înzestraţi de către creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea se numără viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. Că pentru a garanta aceste drepturi, oamenii au instituit guverne, a căror justă autoritate derivă din consimţământul celor guvernanţi. Că, ori de câte ori o forma de guvernamentare devine o primejdie pentru aceste scopuri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un nou guvern bazat pe acele principii şi organizat în acele forme care-i pot părea mai potrivite pentru a-i garanta siguranţa şi fericirea”. Documentul cu cea mai mare popularitate şi rezonanţă pentru viaţa democratică a popoarelor îl constituie „Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului”, document al revoluţiei burgheze din Franţa, adoptat la 26 august 1789 de catre Adunarea Constituantă, care 110

în articolul 1 statua că „Oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi bazate decât pe utilitatea publică"[144]. Acest principiu al egalităţii în drepturi între indivizi, respectiv principiul diferenţierii exclusiv pe baza performanţelor individuale şi a utilităţii publice a fost reiterat şi detailat de mai multe documente juridice internaţionale, şi
inclus în legislaţia majorităţii ţărilor lumii (între care şi România), document ce se constituie ca

o sinteză a ideologiei iluminismului, având ca exemplu „Declaraţia de independenţă” americană. Ea enunţă principiile juridico-politice ale noii orânduiri, fiind concepută ca o declaraţie universal valabilă, bucurându-se de o răspândire foarte largă şi durabilă, statuînd egalitatea oamenilor în faţa legii şi înscriind proprietatea printre drepturile naturale. Declaraţia a marcat un moment deosebit de important pe calea afirmării şi garantării drepturilor fundamentale ale omului [144]. „Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului” proclamă că oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi, că deosebirile sociale nu pot fi bazate decât pe utilitatea publică, stând la baza elaborării şi adoptării tuturor constituţiilor cu caracter democratic din Franţa şi din alte state până în vremurile noastre. Până la al doilea razboi mondial, constituţiile majorităţii statelor democratice conţineau prevederi ample referitoare la drepturile omului. Tragedia milioanelor de victime din timpul celui de al doilea razboi mondial a dezvăluit faptul că acesta s-a dezlănţuit datorită înţelegerii că asigurarea păcii şi, implicit, respectarea drepturilor omului nu mai pot fi considerate şi tratate drept „treburi interne” ale statelor, ele constituind probleme de maximă importanţă ale întregii comunităţi internaţionale. Se impunea cu necesitate elaborarea unor documente juridice care să statueze în plan internaţional problema drepturilor omului. Principiul nediscriminării este întâlnit în acte normative cu vocaţie diferită, atât în documente cu caracter universal, cât şi în documente cu caracter regional şi european, precum şi în legislaţiile naţionale. Declaraţiile şi rezoluţiile reprezintă puncte de vedere politice convergente ale statelor, ce au deschis calea pentru adoptarea unor convenţii internaţionale privind protecţia internaţională a drepturilor omului. Aceste instrumente tratează fie problematica de ansamblu a materiei (ex:”Pactele drepturilor omului”), fie anumite aspecte concrete (ex: drepturile femeii, combaterea genocidului, etc), reafirmă şi dezvoltă normele de drept internaţional existente în această materie. Problema drepturilor omului, a proclamării şi înscrierii lor în declaraţiile oficiale, în legi, inclusiv în constituţiile naţionale, precum şi existenţa unui sistem de garantare a acestor drepturi, constituie elemente ale unei vieţi democratice a popoarelor. În ciuda diversităţii izvoarelor sale, drepturile omului şi libertăţile fundamentale au un caracter de universalitate şi sunt indivizibile, independente şi intim legate între ele. Comunitatea internaţională în ansamblu şi fiecare stat în parte trebuie să trateze 111

drepturile omului în mod global, într-o manieră echitabilă şi echilibrată, pe picior de egalitate, acordându-le aceeaşi importanţă. Întrucât „democraţia şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt interdependente şi se întăresc unele pe altele”, promovarea şi protecţia acestor drepturi şi libertaţi ale omului constituie în prezent o îndatorire prioritară a fiecărui stat. Carta O.N.U., adoptată în scopul creării cadrului juridic necesar pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, afirmă credinţa în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în demnitatea umană, în egalitatea în drepturi, promovând cooperarea internaţională, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Respectarea drepturilor omului se transformă într-un obiectiv al întregii comunităţi internaţionale. Carta fiind documentul (cu forţa juridică a unui tratat internaţional) care a impulsionat apariţia altor documente internaţionale care au ca obiect de reglementare drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Principiul nediscriminării nu apare în mod expres în cuprinsul Cartei, însă el poate fi dedus din sintagma „fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”, principiu care presupune eliminarea diferenţelor de tratament nejustificate obiectiv, întemeiate pe diferenţe fizice, culturale. Carta ONU subliniază obligaţia statelor membre ale ONU de a asigura respectarea acestui principiu, precum şi obligaţia de promovare a drepturilor omului [100, p.17-20]. În Preambul este afirmat principiul „egalităţii în drepturi a bărbaţilor şi femeilor”, deci a nediscriminării pe motive de gender, Carta promovând toleranţa şi eliminând orice restricţie asupra participării femeilor şi bărbaţilor la orice funcţie. Textul Cartei face trimitere nu numai la o egalitate între oameni ci şi la o egalitate între popoare, fiind document al unei organizaţii internaţionale. Capitolul I, art. I al Cartei enunţă „principiul egalităţii în drepturi a popoarelor”, conform căruia este exclusă orice diferenţiere referitoare la statutul economic, politic al vreunui popor, cooperarea internaţională fiind guvernată de respectarea acest pincipiu al egalităţii în drepturi a popoarelor şi de promovarea şi încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor. Organizaţia Naţiunilor Unite fiind întemeiată pe „principiul egalităţii suverane a tuturor popoarelor” (art.2), principiu care stă la baza cooperării economice şi sociale între state (art.55). În cadrul aceluiaşi articol, la punctul c, textul Cartei precizează că Organizaţia Naţiunilor Unite va promova „respectarea universală şi efectivă a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie şi „va sprijini înfăptuirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă 112

sau religie (art.13,b), Adunarea Generală având dreptul de a solicita studii şi de a face recomandări în vederea „facilitării pentru toţi, fără distincţie de rasă, limbă sau religie”[100, p.195-201]. Protecţia juridică a drepturilor omului instituită de Carta ONU este caracterizată de alte două principii: vocaţia universală a drepturilor omului şi indivizibilitatea şi interdependenţa tuturor drepturilor omului [99 , p.130]. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamată şi adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948 reprezintă un intrument juridic cu caracter universal ce are ca obiect de reglementare drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, document care a dobândit cu trecerea anilor o importanţă tot mai mare datorită valorilor pe care le promovează şi le apără, constituind documentul juridic faţă de care se raportează oricare alt instrument juridic. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a avut o însemnătate excepţională pentru elaborarea şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naţional şi internaţional, înscrie, chiar din primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnitaţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”. Preambulul Declaraţiei conţine un cuprinzător şi important apel la moralitatea politică, adresat întregii umanităţi în care se arată: „considerând că recunoaşterea demnităţii tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”. Declaraţia a fost adoptată în concordanţă cu prevederile cuprinse în preambulul Cartei, articolul I, punctul 3, care se referă în mod expres la „promovarea şi încurajarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie” precum şi cu dispoziţiile articolelor 55,56,62 şi 76 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. În ceea ce priveşte conţinutul său, trebuie subliniat că Declaraţia fundamentează necesitatea ca „drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii”, învederând importanţa unei concepţii comune depre aceste drepturi şi libertăţi pentru realizarea angajamentului universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţilor fundamentale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului înscrie în conţinutul său o serie de principii de cea mai mare însemnătate, ca de pildă, acela că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi, că fiecare om se poate prevala de drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici un fel de deosebire de rasă, culoare, sex, limbă sau religie, că oricare fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale, că nimeni nu va 113

Astfel. ea proclamă. fără nici o deosebire. fapt ce relevă că pe teritoriul statelor respective Declaraţia a dobândit nu numai o forţă moral-politică. că toţi oamenii sunt egali în faţa legii. Declaraţia aşează la baza drepturilor şi libertăţilor omului egalitatea în drepturi. deţinută sau exilată în mod arbitrar. neavând un caracter obligatoriu. Declaraţia recunoaşte drepturile conturate anterior. afirmând importanţa unei concepţii unitare despre drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor. au prioritate 114 . În cele 30 de articole ale Declaraţiei sunt stipulate fundamentând necesitatea ca „drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii”. avere. naştere sau orice alte împrejurări. totodată. şi legile interne. toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au. limbă. deşi foarte multe state dau preeminenţă acestui document faţă de dreptul lor intern. Constituind primul document de mare prestigiu internaţional pe planul protecţiei internaţionale a drepturilor omului după adoptarea Cartei Naţiunilor Unite. sociale şi culturale. că nici o persoană nu poate fi arestată. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este redactată pe baza dispoziţiilor Cartei ONU. la care România este parte. la protecţia împotriva oricărei discriminări. În România art. Declaraţia în cuprinsul ei face referire la două categorii de drepturi: drepturi civile şi politice şi drepturile economice. nici în virtute. de origine naţională sau socială. că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a constituit punctul de plecare al unei vaste acţiuni de elaborare a unor instrumente juridice în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. că nimeni nu poate fi supus la torturi sau tratamente inumane. dar şi la o serie de obligaţii pe care fiecare individ trebuie să le respecte în cadrul unei colectivităţi. dreptul la egală protecţie a legii. care au întărit dimensiunea juridică a acestor drepturi. că o serie de state care şiau dobândit independenţa după anul 1960 au afirmat în mod expres în textul constituţiilor lor adeziunea la principiile cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. dar şi declanşează procese de confirmare a noi drepturi.20 din Constituţie prevede: (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. opinie politică sau orice altă opinie. dar şi o forţă juridică incontestabilă. de asemenea.putea fi ţinut în sclavie. culoare. în articolul I. religie. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Trebuie remarcat. Se prevede că fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi obligaţiile proclamate. continuând concepţia acesteia privitoare la respectarea drepturilor omului. sex. fără nici o deosebire de rasă.

dar nu în mod expres. vârstă. în literatura de specialitate sau exprimat mai multe puncte de vedere. gender. Ideea egalităţii tuturor oamenilor este reluată în art. au dreptul la o egală protecţie. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului face parte din domeniul drepturilor omului un domeniu comun al tuturor popoarelor şi persoanelor. Toţii oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei acţiuni la o asemenea discriminare”. Un alt principiu enunţat de acest document este cel al nediscriminării. de opinie politică sau de orice altă opinie. neautonome sau supuse unei eliminări oarecare a suveranităţii”. în timp ce alţii. juridic. suveranităţii şi independenţei popoarelor.1 din Declaraţia Universală a Drepturilor omului precizează că „toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Astfel. i-au atribuit 115 . Ele sunt înzestrare cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii”. unii autori entuziaşti au susţinut ideea obligativităţii generale a acestui document. de avere sau decurgând din orice altă situaţie. art. În legătură cu „forţa juridică” a Declaraţiei din 1948. de religie. sub tutelă. juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine o persoană.reglementările internaţionale. dreptăţii şi păcii în lume. de culoare. în special de rasă. de origine naţională sau socială. Declaraţia consacră un număr de principii de foarte mare însemnătate. „pe lângă aceasta nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic. 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului „fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta declaraţie. de sex. în cuprinsul cărora s-au dezvoltat ideile. statut social. principiile fundamentale ale libertăţii. cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. la promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale indiferent de rasă etnie. la respectarea libertăţii. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă cel mai important document cu vocaţie universală în domeniul drepturilor omului şi al popoarelor de după Carta Naţiunilor Unite. fie această ţară sau teritoriu independent. faţă de care se obligă la respectul demnităţii şi valorii umane. printre care amintim pe cel conform căruia toate fiinţele sunt libere şi egale din momentul naşterii. fiind dedus per a contrario. Acordând o importanţaă deosebită drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.7: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi fără nici o deosebire. Potrivit art. Astfel. economic. fără nici o deosebire. document care a orientat elaborarea instrumentelor juridice ulterioare. mai degrabă pesimişti. Declaraţia afirmă principiul nediscriminării şi egalităţii în exercitarea acestor drepturi şi libertăţi. de limbă.

interzicerea torturii. Pactul consacră egalitatea de gender. drepturi precum cel la viaţă. Textul consacră egalitatea în faţă tribunalelor şi curţilor de justiţie. înscrie o serie de drepturi civile şi politice ale omului. culoare. în special de rasă. fără deosebire. la securitate personală. interne şi internaţionale. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice înscrie o largă gamă de drepturi. de numeroase documente. 146 din 20 noiembrie 1974. sclaviei. consacrând egalitatea tuturor în faţa legii. de a avea acces la condiţii generale de egalitate. art. p. declaraţii comune. origine naţională sau socială. dreptul oricărei fiinţe umane de a i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică. dreptul persoanelor arestate sau deţinute de a fi tratate în mod uman. respectul vieţii personale şi de familie. care au reconfirmat forţa universală a marilor idei cuprinse în acest document. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede că: „statele părţi la prezentul pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor drepturile recunoscute în prezentul Pact. precizând că atât femeile cât şi bărbaţii se pot bucura în condiţii de deplină egalitate de aceleaşi drepturi civile şi politice [104. la libertate. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966. dreptul la întrunire paşnică. comerţului cu sclavi şi muncii forţate. dreptul de asociere. religie. la o familie. gândirii şi religiei.143]. de recomandare adresată statelor. principiul nediscriminării trebuind să guverneze luarea măsurilor de restrângere a execiţiului drepturilor şi libertaţi [104. la funcţiunile publice din ţara sa. egalitatea în faţa jusţiei [104]. 116 . art. printre care dreptul la viaţă. precizând că orice persoană are dreptul la un proces echitabil şi public de către un tribunal competent.2]. Declaraţia reprezintă Documentul-cadru. Publicat în Buletinul Oficial nr. dreptul de a întemeia o familie. egalitatea în faţa tribunalelor.doar o valoare politică. care consacră drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor la nivel mondial [94. dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice. libertatea conştiinţei. de a alege şi de a fi ales. la opinii. atesta faptul că Declaraţia a devenit în prezent o componentă a Dreptului internaţional cutumiar. Evoluţiile înregistrate în problemele drepturilor omului pe plan mondial în ultimii ani au mers însă în direcţia recunoaşterii valorii juridice a Declaraţiei. dreptul pe care îl are fiecare om la libertate şi la securitatea persoanei sale. opinie politică sau orice altă opinie. avere. sex.3]. Reafirmarea principiilor cuprinse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prin numeroase documente internaţionale (tratate. la întruniri paşnice. egalitatea în drepturi. comunitare etc. prevederile sale de bază fiind consacrate de o practică de peste 40 de ani.) ca şi referirile care se fac tot mai frecvent la valoarea juridică a promovării sale. limbă.

Contrar art. clauza nu doar interzice discriminarea din partea statului sau a unei alte autorităţi publice. culoare. origine naţională sau socială. născută sau întemeiată pe orice altă împrejurare” [18. avere sau naştere. de a profesa şi practica propria religie sau de a folosi propria limbă. precum şi dreptul de a alege şi de a fi ales. fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi.20]. în statele în care există minoritaţi etnice. O dispoziţie importantă a acestui Pact este cea care se referă la minorităţile etnice. art. limbă. culoare. fie direct. fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. limbă. limbă. dreptul de avea acces la funcţiuni publice. şi anume egalitatea în faţa legii şi protecţia egală a legii. Nediscriminarea în prevederile prezentului Pact are în vedere şi conducerea triburilor publice. clauza respectivă interzice discriminarea nu numai în drepturile protejate de tratat. opinie politică sau orice altă opinie. la interzicerea discriminării. ci statuează şi dreptul pozitiv la egalitate. religie. Pactul impune ca legile naţionale ale ţărilor să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricăror discriminări. Pactul se referă la copii.25]. Prevederea dată nu se limitează. religie. culoare. fără discriminare. Totodată. precizând că orice copil. sex.24]. precum am menţionat. avere. 26 care prevede că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au. interzicându-se orice îndemn sau orice incitare la discriminare [104. are dreptul din partea familiei sale. religie. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricarei discriminări. a societăţii şi a statului la măsurile pe care le cere condiţia de minor.independent şi imparţial.p. avere. în cuprinsul Pactului. origine naţională sau socială. ci se extinde asupra oricărei sfere a vieţii. art. religioase. stabilit prin lege. 26 din Pact]. cu sufragiul universal şi egal cu scrutin secret asigurând exprimarea liberă a voinţei alegătorilor. dreptul la o ocrotire egală din partea legii [104. inclusiv economice şi sociale. Art. art. sau lingvistice cărora li se recunoaşte dreptul de a avea propria cultură. în cadrul unor alegeri periodice. în condiţii de egalitate [104. dar şi cere protecţie împotriva „oricărei discriminări”. oneste. Pactul stabileşte şi recunoaşte un drept care este conferit unor persoane aparţinând grupurilor minoritare şi care este distinct şi complementar în 117 . bucurându-se de prezumţia de nevinovaţie cât timp culpabilitatea nu a fost stabilită în mod legal. de a avea un nume şi de a dobândi o cetăţenie [104. opinie politică sau orice altă opinie. în special pe criterii de rasă. art.25]. naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare. sex. inclusiv împotriva discriminării din partea subiecţilor privaţi. origine naţională sau socială. în special de rasă. 14 coroborat cu art. articolul putând fi coroborat cu art. sex. precum şi dreptul de a fi înregistrat.42].14 din CEDO. religioase sau lingvistice [104.

a siguranţei şi ordinii publice. conştiinţă şi religie. drepturi incluse în categoria drepturilor economice. opinie publică sau orice altă opinie. interzicerea sclaviei. dând posibilitatea celor care aparţin unei culturi aparte să se poată bucura de aceasta. interzicerea închisorii pentru datorii contractuale. sociale şi culturale adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 prin Rezoluţia 2200 A (XXI) a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976. consacră o serie de drepturi ale omului. Asemenea măsuri pot fi luate în caz de pericol public (stare excepţională) care ameninţă existenţa naţiunii şi cu condiţia ca o asemenea situaţie să fie proclamată printr-un act oficial. dar numai anumite drepturi. libertatea de gândire. sex. sociale. publicat în „Buletinul Oficial al României“. limbă. Drepturile conferite de Pact minorităţilor se înscriu în drepturile personale conferite indivizilor în Partea a III-a a Pactului. principiul neretroactivităţii legii penale. stipulând că exercitarea drepturilor economice. între care cele care proclamă dreptul la viaţă. pentru protejarea sănătăţii şi a moralităţii publice sau a drepturilor şi libertăţilor altora. partea I. Se prevede de asemenea că în aplicarea acestui articol nu pot fi făcute derogări de la anumite articole. sex. Pactul proclamă angajamentul necondiţionat al statelor părţi de a respecta şi de a garanta tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi care ţin de competenţa lor. 4 posibilitatea ca statele să ia măsuri care să deroge de la obligaţiile asumate prin acest document. dreptul la personalitate juridică. care formează minoritate. rapoarte care vor prezenta şi factorii şi dificultăţile care le împiedică să se achite de obligaţiile asumate prin pact. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. Pactul prevede obligaţia statelor de a prezenta rapoarte asupra măsurilor luate pentru a da curs drepturilor recunoscute şi asupra progreselor realizate în exercitarea lor. culturale se face fără deosebire de rasă. sociale şi culturale. ca măsurile obligatorii să nu fie incompatibile cu alte obligaţii de drept internaţional şi să nu implice o discriminare bazată numai pe rasă. dispoziţiilor art. putând fi valorificat în baza prevederilor Protocolului adiţional. religie. interzicerea torturii. culoare. culoare. nr. drepturile recunoscute de lege. la fel ca oricare altă persoană. cf. 212. naştere. origine naţională sau socială. 27 România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 118 . Articolul îi are în vedere pe membrii aparţinând unor colectivităţi. ele fiind permise numai dacă sunt necesare pentru asigurarea securităţii naţionale. Pactul prevede în art. religie. Pactul prevede posibilitatea ca statele părţi să limiteze drepturile proclamate. religie sau origine socială.raport de celelalte drepturi de care acestea se bucură în baza pactului. 146 din 20 noiembrie 1974. 27 nu aduce atingere integrităţii teritoriale şi suveranităţii statelor părţi. Exerciţiul drepturilor prevăzute de art. Aceste limitări trebuie stabilite de lege.

Pactul vizează toate categoriile de persoane: copii. El consacră. îmbunătăţirea tuturor aspectelor igienei mediului şi al igienei industriale. a dreptului de a participa la viaţa culturală. opinie publică sau orice altă opinie. motive ce ţin de convingerile religioase. dreptul la securitate socială. dreptul pe care îl are orice persoană de a se bucura de condiţiile de muncă juste şi prielnice. încrise prevederi în legătură cu îmbunătăţirea metodelor de producţie.2. politice. rasial. „statele părţi în prezentul pact se angajează să garanteze că drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. dreptul oricărei persoane la un nivel de trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa. femei. etc. printre altele. limbă. Dintre alte prevederi ale acestui document se mai pot menţiona: acordarea unei asistenţe cât mai largi familiei. religie. Aceste limitări trebuie să fie realizate cu respectarea principiului nediscriminării. art. adolescenţi. avere. scăderea mortalităţii noilor născuţi şi a mortalităţii infantile. Sunt. de asemenea. asigurarea exercitării dreptului la educaţie. securitatea socială. Prin semnarea acestui Pact. sex. origine naţională sau socială. salariul echitabil. a siguranţei şi a ordinii publice. origine naţională sau socială. pct. sociale şi culturale prevede exercitarea acestor drepturi fără nici o discriminare întemeiată pe rasă. naştere sau orice altă împrejurare. limbă. pentru protejarea sănătăţii şi moralităţii publice. Pactul lasă statelor părţi posibilitatea de a supune toate drepturile recunoscute unor limitări.consacrând dreptul fiecărei persoane de a beneficia de tratament egal în ceea ce priveşte condiţiile de muncă. ca şi libertatea cercetării ştiinţifice şi activităţilor creatore. ocrotirea intereselor profesionale. o ocrotire specială mamelor. dreptul pe care îl are orice persoană în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale economice. opinie publică sau orice altă opinie. avere. fiind permise pentru situaţii expres prevăzute: asigurarea securităţii naţionale. îmbrăcăminte şi locuinţe suficiente. bărbaţi cărora le sunt înscrise drepturi fără nici un fel de discriminare [105]. naştere sau orice altă împrejurare” (Partea a doua. inclusiv hrană. de gender sau orientare sexuală.elementul natural şi fundamental al societăţii. de a forma împreună cu alte persoane sindicate. care să asigure. religie. sex. la baza lor neputândsă stea motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic. copiilor şi adolescenţilor. limitări care trebuie să fie compatibile cu natura acestor drepturi şi pe principii democratice şi trebuie să fie prevazute de lege. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. un salariu echitabil şi o remuneraţie egală pentru o muncă de valoare egală. precum şi o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de existenţă.2). îndeosebi. Pactul prevede obligaţia pentru statele părţi de a 119 . culoare. culoare. o repartiţie echitabilă a resurselor alimentare.

importanţa socială a maternităţii. culturală din ţara lor. 27(1. divorţată. pe baza egalităţii dintre bărbat şi femeie. dorindu-se a fi un instrument juridic eficient în eliminarea tuturor formelor de discriminare pe motiv de gender care împiedică participarea femeilor. Important este faptul că această Convenţie introduce egalitatea de statut între femei. la o pregatire profesională. de mentalitate. ca şi egalitatea în exercitarea drepturilor. sociale. Convenţia consacră egalitatea între femei şi bărbaţi în recunoaşterea drepturilor.1. economic. să adopte 120 . cultural. la servicii medicale. principiul egalităţii între femei şi bărbaţi şi principiul egalităţii între toţi oamenii indiferent de diferenţele date de rasă. Prin această Convenţie statele părţi se obligă: să condamne discriminarea faţă de femei sub toate formele sale. indiferent de starea lor matrimonială. beneficiul şi exercitarea de către femei. ştiut fiind faptul că multă vreme au existat diferenţe de percepţie a femeilor cu statutul de necăsătorită.). precum şi la angajarea în muncă. sensul expresiei „discriminare faţă de femei” potrivit căruia discriminarea faţă de femei „vizează orice diferenţiere. etnie. la demnitatea umană şi valoarea umană. garantarea şi exercitarea drepturilor recunoscute. excludere sau restricţie bazată pe sex. culturale. România a ratificat Convenţia la 7 ianuarie 1982. Convenţia reafirmă principiile Cartei ONU şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Prin Convenţie este recunoscută contribuţia femeii la progresul societăţii. în aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii la viaţa socială. să înscrie în constituţiile lor naţionale principiul egalităţii între femei şi bărbaţi. rolul femeii în familie în creşterea şi educarea copiilor. social. Convenţia clarifică în art. Convenţia consacră principiul egalităţii între femei şi bărbaţi în exercitarea drepturilor economice. indiferent de starea lor matrimonială. recăsătorită. care are drept efect sau scop să compromită sau să anihileze recunoaşterea. ca şi alte texte privitoare la discriminare. căsătorită. civile şi politice. în domeniul politic. gender. a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. conform dispoziţiiior art. referitoare la drepturile fundamentale ale omului. aceasta fiind un element modern de concepţie. economică. exprimând opinia că rolul femeii în procreare nu trebuie să constituie un motiv de discriminare şi că responsabilităţile trebuie împărţite în mod just între femei şi bărbaţi fără vreo discriminare. civil sau în orice alt domeniu”. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea Generală a NaţiuniIor Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. Intrumentul juridic vine în rezolvarea situaţiilor în care femeile sunt victimele unor discriminări care le impiedică să aibă acces la un nivel minim de educaţie.prezenta periodic rapoarte care să prezinte situaţia referitoare la respectarea.

măsuri legislative (să abroge. Convenţia aduce în atenţia statelor părţi traficul de femei şi exploatarea prostituării femeii faţă de care se angajează la luarea unor măsuri legislative şi de orice altă formă. condamnă discriminările faţă de femei sub orice formă. mai prestigioase şi mai bine plătite). unde să i se garanteze şanse egale de participare cu ale bărbatului. statele participante angajându-se să promoveze prin toate mijloacele politicii menite să le elimine. cînd femeile au un acces mai limitat la anumite profesii (de regulă.8). să adopte măsuri speciale care au drept scop cunoaşterea şi exercitarea drepturilor femeii. remuneraţie. să instituie o protecţie jurisdicţională a drepturilor femeilor. În cercetările de specialitate se deosebesc două forme principale de discriminare a femeii în domeniul muncii: discriminare la salarizare. pentru a se ajunge la eliminarea prejudecăţilor faţă de femeie. cînd pentru prestarea unei munci similare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Convenţia are în vedere eliminarea discriminării faţă de femei în domenii precum sănătatea.7). În acest sens. dreptul de a participa în organizaţii şi asociaţii publice (art. dreptul de a reprezenta ţara şi guvernul ţării sale pe plan internaţional (art. unde statele părţi se angajează să adopte acele măsuri menite să faciliteze accesul femeilor în aceste domenii. angajare. să ia măsuri pentru a asigura deplina dezvoltare şi promovare a femeilor. dar şi dreptul de a fi alese. implicate în activităţi profesionale mai puţin calificate şi. mai slab remunerate. deci. ele se angajează să includă în legislaţie principiul egalităţii depline şi sancţiuni împotriva oricăror discriminări. condiţii de muncă. Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. pregatire fără vreo discriminare bazată pe gender. Se doreşte prin acest instrument juridic internaţional crearea posibilităţii femeii de a ieşi din spaţiul casnic al familiei în spaţiul public. în spaţiul vieţii sociale. În ceea ce priveşte discriminarea femeilor. femeile primesc o remunerare diferenţiată şi segregarea profesională. menite să interzică şi să sancţioneze orice discriminare faţă de femei. în general. care să reprime aceste realităţi. alegerea profesiei. Convenţia recunoaşte femeii dreptul de a lua parte la viaţa publică a ţării: dreptul de a vota la toate alegerile şi referendumurile publice. măsuri speciale care să modifice schemele şi modele de comportament social şi cultural al bărbatului şi femeii. în România acestea sunt. pregătirea profesională. prejudecăţi construite pe ideea de inferioritate a femeii şi superioritate a bărbatului. pentru eliminarea discriminărilor în domeniul politic. să modifice orice prevedere legală care constituie discriminare faţă de femei) şi alte măsuri corespunzatoare. adoptată de Adunarea Generală la 18 decembrie 1979. educaţia. al 121 . dreptul de a ocupa funcţii publice şi de a exercita funcţii publice.

pentru asigurarea egalităţii depline în faţă legii.vieţii publice. prin reprezentant sau în mod direct. Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid a fost adoptată în vederea asigurării respectării universale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentu toţi. precum şi exercitarea lor în condiţii de deplină egalitate. cât şi exercitarea acestora în deplină egalitate de condiţii. în condiţii de egalitate fără nici o discriminare [34]. Le sunt recunoscute o serie de drepturi femeilor. fie prin intermediul unor reprezentanţi şi de a avea acces. sex. care a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 30 noiembrie 1973 şi a intrat în vigoare la 18 iulie 1976. reconfirmând ideea deja enunţată în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. al sănătăţii şi în viaţa economică şi socială. constituite în virtutea legislaţiei naţionale. dreptul de a fi alese în organisme publice. înscrie în mod expres prevederea că femeile vor avea. Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 decembrie 1952. luând în considerare dispoziţia Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. în condiţii de deplină egalitate cu bărbaţii. drept de vot în orice alegeri fără nici o discriminare. dar care îşi îndeplinesc atribuţiile cu titlu individual şi au obligaţia de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor asumate de statele părţi la Convenţie. Tot aici merită a fi menţionate: Convenţia internaţională privind suprimarea şi pedepsirea crimei de apartheid. în condiţii de egalitate cu bărbaţii. reia o serie de principii ale Cartei ONU cu referire la drepturile politice ale femeii fondate pe principiul egalităţii între femei şi bărbaţi. al dreptului la muncă. limbă şi religie. potrivit căruia orice persoană (femeie sau bărbat) poate lua parte la conducerea treburilor ţării. al educaţiei. alese în organismele politice. principiu enunţat în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. dreptul de a ocupa orice post public şi de a-şi exercita oricare din funcţiile publice stabilite în baza legislaţiei naţionale. în condiţii de egalitate. precum dreptul la vot. fără nici o discriminare. Convenţia cu privire la drepturile politice ale femeii. Scopul acestui tratat este de a suprima şi pedepsi apartheidul. la funcţiile publice ale ţării sale. constituie în baza legislaţiei naţionale. Prin Convenţie statele părţi se angajează să garanteze femeilor aceste drepturi recunoscute de Convenţie. fără deosebire de rasă. Prin Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost instituit Comitetul pentru lichidarea discriminării faţă de femei. că vor putea fi. compus din 23 de experţi aleşi de statele părţi. conform căreia toate fiinţele umane se 122 . că orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale fie direct. Convenţia are în vedere atât recunoaşterea unor drepturi civile şi politice pentru femei.

în situaţiile în care nu ar exercita jurisdicţia lor proprie. în conformitate cu legislaţia lor internă şi tratatele internaţionale. socială. Convenţia nu consacră în mod expres principiul nediscriminării.exploatarea membrilor unui grup rasial. Convenţia recunoaşte dreptul fiecărui stat de a judeca şi sancţiona faptele de apartheid. crime care contravin normelor dreptului internaţional. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială adoptată prin Rezoluţia 2106 (XX) a Adunării Generale a ONU la 21 decembrie 1965 semnată şi ratificată în martie 1966. impunerea unor condiţii de viaţă menite să aducă atingere unui grup rasial. indiferent dacă ele au fost săvârşite pe teritoriul lor sau pe teritoiul altui stat. Acestea se pot concretiza în acte inumane constând în: refuzul dreptului la viaţă a unui membru care aparţine unui grup rasial. sau dacă este vorba de cetăţenii proprii.nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. grava atingere a integrităţii fizice şi psihice. întăreşte şi dezvoltă 123 . persecutarea organizaţiilor sau persoanelor care se opun crimei de apartheid. culoare sau origine naţională [33]. însă prin incriminarea unor acte inumane săvârşite ca urmare a apartenenţei la un grup rasial. comise în scopul insituirii şi menţinerii dominaţiei unui grup rasial asupra oricărui alt grup rasial. precum şi participarea. favorizarea sau încurajarea săvârşirii crimei de apartheid. supunerea la munci forţate. Consacrând principiul universalităţii justiţiei penale pentru astfel de fapte. Convenţia stabileşte conţinutul crimei de apartheid ca fiind o crimă împotriva umanităţii rezultată din politicile şi practicile de segregaţie şi discriminare rasială. statele părţi se angajează a satisface cererile de extrădare. adoptarea de măsuri menite să interzică realizarea căsătoriei între persoane aparţinând unor grupuri rasiale. privarea membrilor grupurilor rasiale de libertăţile şi drepturile fundamentale ale omului. fără nici o deosebire de rasă. exproprierea unor grupuri rasiale. potrivit prevederilor Convenţiei. arestarea arbitrară sau reţinerea ilegală a membrilor unui grup rasial. interzicerea de a lua măsuri menite să interzică membrilor grupurilor rasiale de a participa la viaţa politică. libertăţii şi demnitaţii membrilor grupului rasial. Totodată. judecării şi pedepsirii persoanelor care săvârşesc crime de apartheid. intrată în vigoare la 4 ianuarie 1969. Statele părţi se angajează prin această Convenţie să ia toate măsurile pe plan legislativ sau de orice altă natură în vederea împiedicării politicilor segregaţioniste. străini sau apatrizi. stabilind şi procedura urmăririi. Convenţia incriminează atât comiterea actelor enumerate în cuprinsul ei. creează cadrul juridic protejării persoanelor care pot fi supuse unor fapte şi acte de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale doar pentru că aparţin unui grup rasial. economică şi culturală.

România şi-a retras rezerva formulată la art. să ia măsuri speciale şi concrete. Convenţia afirmă necesitatea eliminării rapide a tuturor formelor de discriminare rasială existentă în vreun teritoriu. dar şi la nivelul relaţiilor dintre popoare. Discriminarea este localizată nu numai la nivelul relaţiilor interumane. Statele-părţi se angajează. 261 din 13 iulie 1998. partea I.ideile cuprinse în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia Universală a Omului. fiind văzută ca un atac de demnitate umană şi la relaţiile 124 . potrivit prevederilor Convenţiei. Statele părţi. de asemenea. se angajează. dacă este cazul. restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă. la continuarea politicii menită să elimine discriminarea şi să favorizeze înţelegerea între rase. în scopul favorizării bunei înţelegeri între rase în vederea edificării unei comunităţi internaţionale eliberată de orice forme de segregaţie şi de discriminare rasială. 22. culoare. necesitatea prevenirii şi combaterii doctrinelor şi practicilor rasiste. având ca scop sau efect de a distruge sau compromite recunoaşterea. publicat în „Buletinul Oficial al României“. fără deosebire de rasă. Se consacră. injustă şi periculoasă din punct de vedere social” [36]. iar Republica Moldova a aderat la această Convenţie la 25 februarie 1993. 345. condamnând discriminarea sub toate formele sub care s-ar putea manifesta [23]. partea I. condamnând doctrina superiorităţii bazată pe diferenţa de rasă ca fiind „condamnabilă sub raport moral. excludere. 144/1998. Prin Legea nr. ascendenţă sau origine naţională sau etnică. 92 din 28 iulie 1970. folosirea sau exercitarea în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniile politic. prevăzându-se introducerea unor sancţiuni împotriva celor care practică asemenea idei. a oricărei organizaţii care se inspiră din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase. economic. Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială califică drept „discriminare rasială” orice deosebire. Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială condamnă discriminarea rasială şi angajează statele părtţi să promoveze o politică de eliminare a oricărei forme a acesteia şi să asigure fiecărei persoane egalitatea în faţă legii. pentru a asigura dezvoltarea sau protecţia anumitor grupuri rasiale. condamnarea propagandei rasiale. inclusiv dacă împrejurările o cer prin măsuri legislative. culoare. să interzică discriminarea rasială prin toate mijloacele corespunzătoare. România a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. origine naţională sau etnică. potrivit prevederilor Convenţiei. social sau cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice. publicata în „Monitorul Oficial al României“. să nu recurgă la acte sau practici de discriminare rasială. prin acest instrument juridic internaţional. nr. nr.

Comitetul are trei funcţii principale. pentru examinarea de către Comitet.14 din Convenţie. indiferent ce motive ar sta la baza comportamentului discriminatoriu. supravegherea internaţională a implementării Convenţiei este desfăşurată de un Comitet. cultural şi social sau în oricare alt domeniu al vieţii publice”. publicarea recomandărilor generale. vreunui grup sau organizaţii. Potrivit articolului 8 din Convenţie. Sunt clarificate astfel. fiind condamnată ca o încălcare a principiilor Cartei ONU şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. inclusiv legislative. Comitetul îşi ţine în mod obişnuit reuniunile de două ori pe an la sediul ONU din Geneva. instituţii care aparţin unei rase). obiectul discriminării (recunoaşterea şi exercitarea unor drepturi). Convenţia se opreşte asupra terminologiei. restricţie. formele de manifestare a discriminării rasiale (excludere. În conformitate cu prevederile articolului 9 din Convenţie. Articolul 2 paragraful 1(d) din Convenţie conţine o obligaţie explicită pentru statul parte de a interzice şi a stopa prin toate mijloacele adecvate. dar şi subiecţii discriminării (persoane. începând de la intrarea în vigoare a Convenţiei. a vreunuia dintre 125 . statele părţi se angajează să prezinte Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite. în condiţii de egalitate a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în domeniile politic. Fiecare stat parte îşi prezintă raportul iniţial în termen de un an. grupuri. şi anume: examinarea situaţiei din statele părţi la Convenţie. Convenţia permite. discriminarea rasială venită din partea persoanelor. Comitetului i se recunoaşte competenţa de a primi şi a examina comunicări ce ţin de jurisdicţia sa. ca statele părţi să adopte astfel de măsuri pentru a asigura o dezvoltare şi o protecţie adecvată a anumitor grupuri rasiale. economic. potrivit art. folosinţa sau exercitarea. restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă. care are ca scop sau ca efect de a distruge sau compromite recunoaşterea. culoare. judiciar. şi un raport la fiecare doi ani sau de fiecare dată când Comitetul o va cere [27]. organizaţii. etnice sau naţionale. 1 sensul expresiei „discriminare rasială” ca fiind „orice excludere. preferinţă). în mod public. instituţii. un raport asupra măsurilor de ordin legislativ. Astfel. primirea şi examinarea comunicărilor. clarificând în art.prieteneşti între popoare. a cărui funţie principală este analiza rapoartelor prezentate de statele-părţi la Convenţie şi înaintarea observaţiilor şi comentariilor sale cu privire la implementarea Convenţiei la nivel naţional. state). dar nu cere. emanând de la persoane sau grupuri de persoane care pretind a fi victime ale violării. Comitetul privind eliminarea discriminării rasiale a evidenţiat că în privinţa acţiunii afirmative. precum şi victimele discriminării (persoane. administrativ sau altele pe care le-au adoptat şi care pun în aplicare dispoziţiile respectivei Convenţii. de către acest stat parte. ascendenţă sau origine naţională sau etnică.

să dea posibilitatea constituirii organizaţiilor multirasiale care ar facilita cunoaşterea raselor şi înlăturarea barierelor dintre acestea. fixându-şi ca obiectiv interzicerea şi eliminarea practicilor de această natură. adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 7 noiembrie 1967 prin Rezoluţia 226. Declaraţia reafirmă importanţa femeii în viaţa economică. Republica Moldova să recunoască jurisdicţia articolului 14 din Convenţie pe teritoriul său. economice care să asigure dezvoltarea şi protecţia egală a grupurilor rasiale. reconfirmă credinţa în drepturile fundamentale ale omului. să adopte măsuri legislative. interzicând autorităţilor şi instituţiilor publice să încurajeze şi să incite la discriminarea rasială şi etnică. în scopul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare. fundamental nejustă. să nu încurajeze şi să nu sprijine astfel de practici. Deoarece Comitetul nu primeşte nicio comunicare privind un stat parte care nu a facut o astfel de declaraţie. Totuşi. Prin această Convenţie se incriminează şi propaganda la discriminare. să modifice.drepturile enunţate în Convenţie. etnie. convenţii şi recomandări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a instituţiilor specializate. precum şi incitarea la comportamente discriminatorii pe motiv de rasă. Pâna la momentul actual. statele care o ratifică sau care aderă la ea. Comitetul a emis opinii cu privire la doar aproximativ treizeci de comunicări individuale . culturală a unei ţări. Prin această Convenţie. Declaraţia completează celelalte rezoluţii. Republica Moldova nu a facut o astfel de declaraţie şi persoanele fizice şi juridice ce se află pe teritoriul său nu pot depune astfel de plângeri în faţa Comitetului. statele-părţi condamnă segregarea şi apartheidul. în demnitatea şi în valoarea persoanei umane şi egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor. condamnând orice discriminare a femeii ca pe o atingere adusă demnităţii umane. Statele se angajează ca prin toate mijloacele ce le stau la dispoziţie la nivel naţional şi local să nu recurgă la practici de discriminare rasială. socială. plecând de la realităţile care dovedeau că asupra femeilor se exercită discriminări ce au ca efect împiedicarea femeilor la participarea lor în viaţa publică. se obligă: să înscrie principiul egalităţii între femei şi bărbaţi în constituţiile naţionale şi să garanteze juridic 126 . numărul statelor părţi care au facut o astfel de declaraţie este mai mic în raport cu numarul mare de state părţi la Convenţie. se recomandă ca. să abroge şi să anuleze orice act normativ care ar avea drept efect crearea discriminării rasiale sau perpetuarea ei. incitarea la ură faţă de anumite rase. difuzarea de idei bazate pe superioritatea unei rase. precum şi rolul ei în familie şi în special în creşterea şi educarea copiilor. Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei. pornind de la faptul că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi şi de la faptul că fiecare om se poate prevala de drepturile sale indiferent de gender. declaraţii. consacrând în mod expres principiul nediscriminării. Prin această Declaraţie.

statele fiind obligate să ia anumite măsuri pentru situaţiile care privesc logodna fetelor impubere prin impunerea unei vârste minime şi prin înregistrarea căsătoriei într-un registru oficial. de sex. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială din 20 noiembrie 1963 (rezoluţia 1904 (XVIII) a Adunării Generale) afirmă în mod solemn necesitatea de a se elimina rapid toate formele şi toate manifestările de discriminare rasială în toate părţile lumii şi de a asigura înţelegerea demnităţii persoanei umane. dreptul de a cere desfacerea unei căsătorii. dreptul de a-şi alege soţul. la asigurări sociale. adminstrare. Declaraţia are în vedere acordarea de drepturi egale tuturor femeilor indiferent de statutul lor marital. etc. dreptul de a dobândi. să ia măsuri pentru ca opinia publică să-şi schimbe mentalităţile formate pe baza ideii de inferioritate a femeii faţă de bărbat. de a dispune de o moşternire datorită legislaţiei privitoare la capacitatea juridică a femeii. toate instituţiile şi organismele la educarea opiniei publice în vederea eliminării prejudecăţilor referitoare la femei. drepturi precum: dreptul la educaţie. dreptul la alegerea liberă a profesiei şi o ocupaţiei. politice. la realizarea unui efort concentrat pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei. dreptul la pensie. dreptul la muncă. dar şi un act de natură să pună în pericol relaţiile prieteneşti dintre popoare. Declaraţia reafirmă principiile demnităţii umane. de a se căsători prin deplinul lor consimţământ. de limbă sau religie. economice. dreptul de a ocupa posturi şi funcţii publice. dreptul la burse şi subvenţii pentru studii. localizândo la nivelul relaţiilor interumane cât şi la nivelul relaţiilor dintre popoare.respectarea lui. dreptul la informare. Declaraţia face referire la o serie de drepturi de care femeile nu se bucurau până în momentul adoptării acestei Declaraţii: dreptul de a vota la alegeri şi de a fi alese în organisme publice. dreptul la programe de educaţie permanentă. să abroge. sociale cu ale bărbaţilor. reprezintă un document internaţional care consideră discriminarea nu numai o încălcare a drepturilor omului. încurajând 127 . document apărut ca urmare a unor manifestări de segregare şi separare pe motive de rasă din diferite regiuni ale lumii [38]. garantând exercitarea lor în condiţii de egalitate. Declaraţia invită toate statele. stabilindu-şi ca obiectiv fundamental respectul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale. dreptul la o pregătire profesională. să modifice orice act normativ care ar avea ca efect discriminarea femeilor. precum şi pe cel al egalităţii tuturor fiinţelor umane. la o salarizare echitabilă cu a bărbaţilor pentru muncă cu valoare egală. dreptul de a beneficia de servicii de sănătate. să adopte acele măsuri legislative care să dea femeilor aceleaşi drepturi civile. fără nici o discriminare. fără deosebire de rasă.

cooperarea între naţiuni. de culoare sau de origine etnică este o ofensă adusă demnităţii umane şi trebuie condamnată ca o încălcare a principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. ca o încălcare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. dar şi un act de natură să primejduiască relaţiile prieteneşti între popoare. religioase şi lingvistice. ca o încălcare a drepturilor omului şi ca un obstacol în calea cooperării internaţionale. în special. rezultat al unui îndelungat proces de elaborare. etnice. educaţiei şi informaţiei în vederea cunoaşterii şi aplicării principiilor enunţate. religioase sau lingvistice este un document cu caracter universal în domeniul drepturilor omului ce reprezintă o nouă etapă în afirmarea preocuparilor în acest domeniu complex şi sensibil. Declaraţia condamnă orice discriminare. precizează că orice formă de discriminare rasială şi. pacea şi securitatea internaţională. înseamnă nu numai o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. În Declaraţie se arată că discriminarea între oameni pe motive de rasă. ca un obstacol în calea relaţiilor prieteneşti şi paşnice între naţiuni şi ca un fapt susceptibil să tulbure pacea şi securitatea între popoare. indiferent de temeiul pe care aceasta s-ar fundamenta şi reafirmă principiul egalităţii tuturor oamenilor şi cel al nediscriminării în exercitarea drepturilor. Declaraţia îşi exprimă poziţia faţă de teoria raselor superioare ca fiind falsă din punct de vedere ştiinţific şi o consideră „condamnabilă din punct de vedere moral şi nedreaptă şi periculoasă din punct de vedere social”. culoare sau origine etnică constituie o jignire a demnităţii umame şi trebuie condamnată ca o nerecunoaştere a principiilor Cartei Naţiunilor Unite. politica întemeiată pe prejudecata superiorităţii rasiale sau pe ura de rasă. Declaraţia Naţiunilor Unite asupra înlăturării oricăror forme de discriminare rasială întărind şi dezvoltând ideile înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Discriminarea este văzută din triplă perspectivă: ca o ofensă adusă demnităţii umane. Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale etnice. Declaraţia asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.activitatea celorlalte instituţii specializate spre adoptarea unor măsuri legislative şi administrative de natură a descuraja orice manifestare discriminatorie. ca o violare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale proclamate de Declaraţia Universală a drepturilor omului. art. afirmând necesitatea adoptării unor măsuri în domeniul învăţământului. prevede chiar în primul său articol că statele vor proteja existenţa şi identitatea minorităţilor „adoptând măsuri 128 . Astfel. 1 din prezentul act face această triplă prezentare: „Discriminarea între fiinţele umane pentru motive de rasă.

religioasă. Declaraţia ONU privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale reafirmă principiul nediscriminării şi tratamentului egal. o diferenţă de tratament este discriminatorie în sensul art. limba. Conform jurisprudenţei Curţii. ci le sancţionează doar pe cele ilicite. Ea prevede obligaţia statelor de a lua măsuri pentru ca minoritaţile să-şi dezvolte cultura. religia. Această justificare trebuie să fie în viziunea Curţii obiectivă şi rezonabilă.14 dacă nu are obiectiv şi justificare rezonabilă. exceptând practicile care ar putea încălca legea naţională sau care sunt contrare standardelor internaţionale. egalitatea şi non-discriminarea sunt elemente-cheie şi preocupări principale ale Consiliului Europei. în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate în Convenţie. Cu toate acestea. socială. Analiza cadrului instituţional din Europa privind eliminarea discriminării Drepturile omului. Caracterul ilicit al unui tratament discriminatoriu se stabileşte în funcţie de justificarea pe care statele o oferă în cauzele deduse judecăţii. religioase şi lingvistice. În absenţa constatării unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. economică şi politică. 3. Documentul se referă la persoanele aparţinând minorităţilor naţionale etnice. Din analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. să-şi practice propria religie. articolul 14 asigură protecţie împotriva unui tratament diferit. independenţa politică a statelor. tradiţiile şi obiceiurile. acestea având dreptul să se bucure de propria cultură. p. Beneficiul drepturilor stabilite în Declaraţie nu trebuie să afecteze exercitarea de către toate persoanele a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale. integritatea teritorială. iar nici o dispoziţie a Declaraţiei nu poate fi interpretată ca permiţând activităţi contrare scopurilor şi principiilor Cartei ONU.legislative corespunzătoare”. în vederea promovării respectului pentru drepturile prevăzute în Declaraţie. Comisia şi Curtea apreciind asupra acestui caracter obiectiv şi rezonabil al tratamentului diferenţiat precum şi asupra caracterului proporţionalităţii în luarea unor măsuri concrete de către statul respectiv [69. cu mare atenţie după o amplă analiză a cauzelor. să participe la viaţa culturală. adică nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil proporţional între scopul urmărit şi mijloacele folosite. de rasă.2. 129 . Curtea reiterează în fiecare hotărâre că. a fost nevoie de cincizeci de ani pentru a introduce prevederea cu referire la interzicerea generală a discriminării în CEDO.136] Curtea se pronunţă asupra caracterului discriminatoriu bazat pe diverse motive: diferenţe de gender. Curtea se pronunţă asupra existenţei discriminării. inclusiv egalitatea suverană. dacă este aplicat fără scop şi justificare rezonabilă unor persoane aflate în situaţii similare. de statut. se poate concluziona că aceasta nu interizice toate tratamentele diferenţiate.

1 coroborat cu art. refuzul de a-i recunoaşte unui transexual statutul de tată al unui copil născut de partenera sa în urma inseminării artificiale( X. dreptul de acces la tribunale a unui tată pentru a-şi contesta paternitatea. numele unei perechi căsătorite în Elveţia (Burghartz) art. Vermiere) şi în Austria (Iuze) şi taţilor naturali. în cadrul unei proceduri de divorţ în Austria (Hoffman) şi obligaţia de a plăti o taxă pentru biserica din Suedia (Darby) art.14 din Convenţie. 7.1 coroborat cu art.14 din Convenţie.8 şi 14 din Convenţie şi art.1 din Protocolul nr.9 şi 14 din Convenţie.Y şi Z din Marea Britanie) art. în Irlanda (Keegan).1 din Protocolul nr.8 şi 14 din Convenţie) 3. bazată pe religia unuia dintre părinţi. existând şi opinii dizidente care îmbogăţesc jurisprudenţa şi stimulează perfecţionarea instrumentelor şi mecanismelor juridice concepute în vederea respectării principiului egalităţii şi nediscriminării în exercitarea drepturilor şi libertăţilor.14 din Convenţie.14 din Convenţie.6. afaceri referitoare la câteva aspecte ale legislaţiei lingvistice belgiene. 8. aplicarea unui tratament discriminatoriu bărbaţilor în ceea ce priveşte suma care trebuie să o plătească drept alocaţie familiei. ca şi pentru aceasta şi copilul lor (Johson şi alţii) art. în Olanda (Kroon şi alţii) şi în Marea Britanie (McMichael) art. 130 . în Danemarca (cazul Rasmussen) (art. în materie de educaţie (art. aplicarea regulamentelor de imigrare în Marea Britanie. statutul juridic al mamelor necăsătorite şi al copiilor născuţi în afără căsătoriei.1 din Protocolul nr.13 şi 14 din Convenţie.3 din Protocolul nr.8 coroborat cu art.6.8.1 şi 8 şi art. Cazurile aflate pe rolul instanţei europene referitoare la interzicerea oricăror discriminări au avut drept obiect : 1.2 din Protocolul nr.9. 9. în Olanda (Van Raatle) art.deciziile fiind rezultatul votului. ce introduc o diferenţiere în ceea ce priveşte modul de tratare al bărbaţilor şi femeilor (Abdulazis.8 şi 14 din Convenţie. precum şi realizarea obligaţiilor. 10. consecinţele juridice ce decurg din interzicerea divorţului în Irlanda pentru un bărbat căsătorit ce doreşte să divorţeze şi să se căsătorească cu o altă femeie. Cabales şi Balkali) art.1. în Belgia (cazul Marcks.12. decizia cu privire la custodia copiilor.8 coroborat cu art. 6. modul de desfăşurare a reprezentanţilor pentru Adunarea Regională Flamandă în Belgia (Mathieu-Mohin şi Clerfayt) art.1 4. art. 5.14 din Convenţie) 2.

considerând că respectul libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă esenţa oricărui regim politic democratic. intrată în vigoare la Roma în anul 1951. Statele membre ale Consiliului Europei reafirmă ataşamentul faţă de valorile şi principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. nu şi femeilor de a desfăşura muncă de pompier sau. în Germania (Karl Heinz Schimdt) art. Convenţia Europeană ca şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactele Internaţionale consacră principii precum: egalitatea în drepturi şi ca demnitate a tuturor oamenilor. Convenţia europeană are ca izvor Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (dar şi proiectul Pactului referitor la drepturile civile şi politice. ulterior completate cu cele două Pacte Internaţionale ale Naţiunilor Unite din 1996. etnie. Convenţia consacră pe de o parte o serie de drepturi civile şi politice. 3d coroborat cu art. Austria) art. Ca document regional-european. pe motiv că doar cetăţenii austrieci au acest drept (C.C. În Preambulul Convenţiei se afirmă că „scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mult mai strânsă între membrii săi”. iar „unul din mijloacele de a atinge acest scop este apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”. constituie un instrument juridic fundamental prin care statele care au ratificat-o se obligă la respectarea drepturilor omului indiferent de deosebiri de gender. cu respectarea tradiţiilor politice. în forma sa din 1949) împreună constituind „primele mari unde de şoc ale cruciadei pentru protecţia drepturilor omului. să plătească o contribuţie. Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. ca efect primordial al celui de-al doilea război mondial”. statut. imprescriptibilitatea libertăţii persoanei.8 şi 14 din Convenţie coroborat cu art. etc [37].1 din Protocolul nr. principiul nediscriminării. temelia justiţiei şi păcii în lume. Convenţia este modificată ulterior prin mai multe protocoale [123] care completează lista drepturilor recunoscute şi garantate.4 alin. 6. Principiul 131 . Convenţia se doreşte a fi un răspuns european la problematica drepturilor omului. ci şi protecţia lor prin sistemul garanţiilor internaţionale care permit controlul internaţional. obligaţia impusă bărbaţilor. Spre deosebire de Declaraţie. rasă.11. refuzarea acordării unui cetăţean turc din Austria unui avans pentru pensia lui. Convenţia reafirmă unitatea de idealuri a statelor europene care se angajează să recunoască şi să asigure garantarea drepturilor enunţate.14 din Convenţie 12.G. a libertăţilor. Convenţia are drept obiectiv nu numai enunţarea drepturilor. naţionalitate. în schimb. fiind considerată un document de mare însemnătate în demersul către o Europă unită.1. dar pe de altă parte stabileşte un sistem pentru garantarea respectării acestora.

limbă. Convenţia făcând referire şi la drepturi sociale şi la drepturi cu caracter economic [59.nediscriminării apare expres prevazut în textul Convenţiei. 132 . origine naţională sau socială. Concepţia întemeietorilor Comunităţii Europene s-a întemeiat pe un pragmatism prudent [96.5A). apartenenţa la un stat/naţiune sau la o minoritate naţională. Egalitatea în faţa legii şi protecţia tuturor persoanelor împotriva discriminării este un drept fundamental. În esenţă. semnat la Lisabona. 13 decembrie 2007. În cuprinsul Tratatului se precizează că statele membre îşi propun să stabilească între ele o cooperare intensificată care să nu constituie o discriminare şi nici o piedică în calea schimburilor între statele membre şi să nu provoace nici o distorsiune a condiţiilor de concurenţă dintre acestea (art. textul impunând eliminarea discriminării în exercitarea acestora şi instituind un control cu caracter judiciar asupra respectării reglementărilor înscrise în Convenţie. precum şi statutul social. consacră principiul egalităţii. Aceasta contribuie la atingerea obiectivelor promovării progresului economic şi social al unui nivel crescut de ocupare a forţei de muncă. reafirmă principiile Cartei Naţiunilor Unite fixându-şi ca obiectiv fundamental ameliorarea constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă. Textul identifică posibilele motive de discriminare: gender. care este esenţial pentru funcţionarea societăţilor democratice. Comunitatea urmărind să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei în privinţa drepturilor şi libertăţilor menţionate în cuprinsul Tratatului.11 fost art. drepturile recunoscute şi garantate de Convenţie sunt în mare măsură drepturi civile şi politice. religie.4]. opinii politice sau orice alte opinii. p. culoare. promovând egalitatea între femei şi bărbaţi (art. Aceste tratate.4]. art. de altfel adevărata carte constituţională a Comunităţii Europene. şi mai târziu principiul nediscriminării atrage tot mai mult atenţia juriştilor care îl formulează în textul tratatelor Uniunii Europene. pe rasă. 14 interzice discriminarea sub orice formă s-ar manifesta statuînd că „exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată. sex. Principiul egalităţii între oameni. Astfel. limbă maternă. rasă. pentru a se bucura de forţa juridică a acestora. p. avere. economic al individului uman.2). prin întărirea coeziunii economice şi sociale. în special. Tratatele care au pus bazele Comunităţii Europene nu menţionează în mod explicit. Tratatul instituind Comunitatea Europeană. au vizat mai mult persoanele. naştere sau orice altă situaţie”. drepturile omului. în nici una dintre dispoziţiile lor. apartenenţa la o minoritatea naţională. opiniile unei persoane. Principala caracteristică a Convenţiei este de a enunţa drepturile ale căror titulari sunt persoane individuale.

inclusiv principiul egalităţii remuneraţiilor pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală. Consiliul. remuneraţia acordată pentru o muncă plătită pe unitate de timp să fie aceeaşi.Tratatul interzice în mod expres orice discriminare bazată pe naţionalitate. faţă distincţie de naţionalitate sau reşedinţă (art. Statele membre ale Comunităţii şi-au propus ca obiectiv un nivel înalt al ocupării forţei de muncă. să fie stabilită pe baza aceleaşi unităţi de măsură. fiecare stat membru aplică aceste restricţii tuturor prestatorilor de servicii prevăzuţi în cuprinsul Tratatului. 58 fost art.6A). textul Tratatului precizează ca acesta asigură libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii. în ceea ce priveşte angajarea. precizând că această organizare trebuie să excludă orice discriminare între producătorii sau consumatorii Comunităţii (art. 48). serviciilor şi capitalurilor. 73 D). Totodată Consiliului i se dă posibilitatea de a lua măsuri necesare pentru combaterea oricărei discriminări bazate pe sex. Tratatul are în vedere organizarea comună a pieţelor agricole. remunerarea şi celelalte condiţii de muncă. În Partea a III-a intitulată „Politicile Comunităţii”. securitate publică şi sănătate publică (art. 133 .40). un handicap. cu condiţia ca măsurile luate să nu aducă atingere prevederilor prezentului Tratat. după consultarea Comitetului Economic şi Social poate adopa măsuri pentru a asigura aplicarea principiului egalităţii şanselor şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul angajării şi al muncii. religie sau convingeri. 54 fost art. precum şi competenţa de a adopta orice reglementare în materia nediscriminării. 39 fost art. rasă sau origine etnică. şi care să fie la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European. referitor la libera circulaţie a bunurilor. a tuturor discriminărilor fondate pe naţionalitate. Referitor la libera circulaţie a persoanelor. Egalitatea de remunerare fără discriminare bazată pe sex implică remuneraţia acordată pentru aceeaşi muncă. ceea ce implică eliminarea. ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă prin implementarea unor politici şi acţiuni ale Comunităţii. măsurile pe care le poate lua Consiliul nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată (art. Referitor la servicii.34 fost art. iar referitor la capitaluri şi plăţi. sub rezerva limitărilor justificate prin motive de ordine publică. Tratatul precizează că restricţia privind libera prestare a serviciilor nu este eliminată.13 fost art. Comunitatea susţine şi promovează egalitatea dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte oportunităţile de pe piaţa muncii şi de a asigura aplicarea principiului egalităţii remuneraţiilor între bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală. pentru acelaşi loc de muncă. 65). plătită după rezultat. în aplicarea prevederilor sale. vârstă sau orientare sexuală (art. În vederea atingerii obiectivelor prevăzute. între lucrătorii statelor membre.

precizând o serie de principii care stau la baza funcţionării construcţiei europene. a fost adoptat în unanimitate la 17 februarie 1986. [1] continuă tratele institutive ale Comunitţăilor Europene în vederea transformării ansamblului relaţiilor dintre state într-o Uniune Europeană. printre care menţionează principiu al nediscriminării. precum şi a statului de drept (art. aşa cum au fost ele garantate de Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi aşa cum rezultă din tradiţiile constituţionale ale statelor membre. a revizuit Tratatul de la Roma şi a introdus Piaţa Unică Europeană şi Cooperarea Politică Europeană. Uniunea respectă drepturile fundamentale. 177 fost art. A intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi subliniază principiile de organizare şi funcţionarea Uniunii Europene. reprezentanţilor sexului mai slab reprezentat. al respectului drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în Carta socială europeană. Uniunea respectă identitatea naţională a statelor membre. Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat de şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene (UE) la 16-17 iulie 1997 şi semnat la 2 octombrie 1997. prin introducerea articolului 13 în Tratatul Comunităţii Europene. al democraţiei. F). Şefii de state şi de guverne au convenit să consolideze capacitatea U.neîmpiedicând vreun stat membru să menţină sau să adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să asigure efectiv deplină egalitate între bărbaţi şi femei. decise fiind să promoveze împreună democraţia. egalitatea şi justiţia socială (Preambul). toate acestea fiind considerate principii generale ale dreptului comunitar. activitatea comună a statelor membre urmărind şi reprimarea rasismului şi al xenofobiei.E. Politica Comunităţii în domeniul cooperării pentru dezvoltare contribuie la obiectivul general al dezvoltării şi consolidării democraţiei şi statului de drept. mai ales în ceea ce priveşte protecţia drepturilor fundamentale. Actul Unic European. 6 fost art. Textul Actulului Unic European. în special principiile democraţiei şi respectarea dreptului şi a drepturilor omului. de a acţiona în acest domeniu. precum şi la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. recunoscute în constituţiile şi legile statelor membre. bazându-se pe drepturile fundamentale. principii care sunt comune statelor membre. care a intrat în vigoare la 1 iulie 1987. în special libertatea. Tratatul reafirmă principiile Cartei ONU. Tratatul privind Uniunea Europeană consacră Uniunea ca o construcţie bazată pe principiul libertăţii. 130U). care acordă Comunităţii puteri sporite să 134 . Tratatul prevede că unul din obiectivele Uniunii este acela de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie. conţine prevederi în domeniile drepturilor cetăţenilor.

garantate prin Convenţia Europeană de apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care rezultă din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. Art. Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi. 26). handicap. democraţiei. Tratatul privind instituirea Constituţiei Europene. dar şi persoanelor handicapate. Carta consacră egalitatea între bărbaţi şi femei. În cadrul art. egalitatea între femei şi bărbaţi.acţioneze pentru combaterea discriminării bazate pe sex. Uniunea recunoscând şi respectând drepturile persoanelor vârstnice de a aduce o viaţa demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală.măsuri pentru combaterea excluderii de pe piaţa muncii şi art. Pornind de la moştenirea culturală. Textul Constituţiei precizează faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile 135 . organelor şi organismelor Uniunii. libertăţile şi principiile enunţate în Carta Drepturilor Fundamentale care constituie partea a II-a a prezentei Constituţii. religioasă şi umanistă a Europei. 119). precum şi faptul că drepturile fundamentale. combate excluderea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia socială. art. din care s-au dezvoltat valorile universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale omului. 25). Principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea de măsuri care prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului. inclusiv în materie de angajare.discriminarea pe criteriul de sex. 23 prevede că egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie asigurată în toate domeniile. I-9 se prevede că Uniunea recunoaşte drepturile. Partea a II-a cuprinde în întregime Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. religie sau convingere. astfel art. în toate activităţile sale. origine etnică. Carta acorda atenţie şi persoanelor în vârstă. 141 (fost. 137(fost 118A). 12 (fost art. ştiute fiind cazurile de discriminare pe motivul vârstei (art. cărora le garantează dreptul de a beneficia de măsuri care să le garanteze autonomia. fac parte din dreptul Uniunii ca principii generale. Uniunea prin Tratatul privind instituirea Consţituţiei Europene promovează progresul ştiinţific şi tehnic. 13 completează prevederile existente cu scopul de a combate discriminarea bazată pe caracteristici specifice. libertăţii şi statului de drept. rasială. de muncă şi de remuneraţie. În Titlul IV intitulat „Viaţa democratică a Uniunii” se consacră principiul egalităţii democratice conform căruia. 6). integrarea socială şi profesială şi participarea la viaţa comunităţii (art. Aceştia beneficiază de o atenţie egală din partea instituţiilor. vârstă sau orientare sexuală. egalităţii.discriminarea pe motiv de naţionalitate/cetăţenie [14]. în particular art.

egalităţii şi solidaritaţii în vederea realizării unei uniuni tot mai strânsă. apartenenţă la o minoritate naţională. iar în art. naştere. se interzice orice discriminare pe motive de naţionalitate”. libertăţii. handicap.indivizibile şi universale ale demnităţii umane. iar pct. intitulat Egalitatea în art. rasă. vârstă sau orientare sexuală”. II-81 precizează că „este interzisă orice discriminare bazată în special pe motive de sex. Prezenta reglementare constituţională reafirmă drepturile care rezultă din tradiţiile constituţionale şi din obligţiile internaţionale comune statelor membre. Egalitatea între bărbaţi şi femei este ridicată la rang de principiu de drept. Principiul egalităţii nu împiedică menţinerea sau adoptarea unor măsuri ce prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat. avere. Uniunea Europeană recunoaşte drepturile. Uniunea contribuie la păstrarea şi dezvoltarea valorilor consacrate în chiar textul său. II-80. din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei. respectând diversitatea culturilor şi tradiţiilor popoarelor Europei. de securitate şi de justiţie. Uniunea se sprijină pe principiul statului de drept. precum şi faţă de comunitatea umană în general şi faţă de generaţiile viitoare. precum şi a identităţii naţionale a statelor membre. culoare. În consecinţă. Constituţia Europei consacră cu titlu de principiu egalitatea tuturor persoanelor în faţă legii. mărfurilor. În Titlul III al Constituţiei. libertăţile şi principiile enunţate în textele documentelor juridice. este necesar ca evidenţiindu-le printr-o cartă să fie întărită protecţia drepturilor fundamentale în spiritul evoluţiei societăţii. 2 se face precizarea că „în domeniul de aplicare a Constituţiei şi fără să aducă atingere dispoziţiilor specifice. a progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice. precum şi din Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. origini politice sau orice altă opinie. Constituţia stipulând că „egalitatea între bărbaţi şi femei trebuie să fie asigurată în toate domeniile. În acest scop. Uniunea îşi propune ca obiectiv promovarea dezvoltării echilibrate şi durabile şi asigurarea liberei circulaţii a persoanelor. 136 . muncă şi salarizare. Uniunea situează persoana în centrul acţiunii sale instituind cetăţenia Uniunii şi creând un spaţiu de libertate. Uniunea Europeană respectă diversitatea culturală. precum şi libertate de stabilire. inclusiv în materie de angajare. Faptul de a beneficia de aceste drepturi implică responsabilitaţi şi îndatoriri atât de terţi. serviciilor şi a capitalurilor. religioasă şi lingvistică.

religie sau convingeri. 74 din 4 mai 1999. între lucrătorii statelor membre. Uniunea caută să elimine inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei. fiind elaborată prin negocieri şi analize îndelungate în cadrul Consiliului Europei. textul Constituţiei consacră ca principiu nediscriminarea în ceea ce priveşte cetăţenia. handicap. Carta socială europeană revizuită. Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor vârstnice de a duce o viaţa demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală şi la persoanele cu dizabilităţi. Constituţia consacră dreptul acestora de a circula liber în cadrul Uniunii „orice discriminare pe motiv de naţionalitate. În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor. vârstă sau orientare sexuală. 137 . dreptul lucrătorilor europeni de a circula pe teritoriul Uniunii. nu toate propunerile preliminare regăsindu-se în textul final. Uniunea Europeană. Textul constituţional comunitar are în vedere posibila discriminare în domeniul derulării relaţiilor comerciale în cadrul Uniunii eventualele interdicţii sau restricţii pe care un stat sau altul al Uniunii le-ar stabili nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre. Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex. cu respectarea competenţelor. 2”. rasă. în ce priveşte încadrarea în muncă.O menţiune aparte se face la vârstnici. publicată în “Monitorul Oficial” nr. Legile sau legile-cadru europene pot stabili principiile de bază pentru măsurile de încurajare ale Uniunii. precizând că: „legile sau legile-cadru europene pot reglementa interzicerea discriminărilor pe motiv de naţionalitate. Constituţia dă statelor membre posibilitatea luării oricăror măsuri de prevenire şi combatere a discriminării pe motive de sex. aşa cum se prevede în art. origine etnică. În ceea ce priveşte. În Titlul IV. formare profesională şi protecţia sănătăţii. remunerarea şi alte condiţii de muncă şi angajare este interzisă. I-4. Convenţia are valoare juridică. rasă sau origine etnică. recunoscând importanţa acestei problematici sociale şi respectând dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsurile ce vizează asigurarea autonomiei lor. În definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor la care se referă Constituţia. alin. Uniunea are ca obligaţie luarea în considerare a cerinţelor legate de lupta împotriva excluderii sociale şi un înalt nivel al educaţiei. handicap. Consiliului de Ministri. religie sau convingeri. România a semnat Carta la 15 mai 1997 şi a ratificat-o la 7 mai 1999 prin Legea nr. Pentru toate acţiunile prevăzute de textul constituţional comunitar. a integrării lor sociale şi profesionale şi a participării lor la viaţa comunităţii. vârstă sau orientare sexuală. intitulat „Nediscriminarea şi cetăţenia”.

astfel încât în total să accepte cel puţin 10 articole sau 45 paragrafe. protecţia împotriva concedierii şi reintegrarea profesională. Carta reprezintă un document foarte complex. securitatea socială. 4 şi urm]. Statele părţi trebuie să faciliteze accesul acestor persoane la angajare. drepturi sindicale. părţile angajându-se la luarea unor măsuri necesare pentru a furniza persoanelor handicapate o orientare. Statele părţi se angajează la respectarea drepturilor pe care Carta le garantează cetăţenilor Europei. cu caracter declarativ. fără discriminare în funcţie de sex. În vederea exercitării dreptului persoanelor vârstnice 138 . să favorizeze deplina integrare şi participare la viaţa socială. 20 din Cartă consacră dreptul la egalitatea de şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie. constituind instrumentul european de referinţă în materie de coeziune socială. precum şi alte prevederi. evoluţia carierei. în cadrul Consiliului Europei. condiţiile de angajare şi de muncă. Carta Socială Europeană este un text mixt. în vederea exercitării efective a acestui drept părţile angajându-se să recunoască acest drept şi să ia măsuri adecvate pentru a asigura şi a promova aplicarea în ceea ce priveşte accesul la angajare. dreptul familiei la protecţia socială. o educaţie. În esenţa sa. precum şi imigranţii. recalificarea şi readaptarea profesioanală. inclusiv promovarea. să încurajeze patronii să angajeze persoane aparţinând acestei categorii defavorizată. conceput ca bază pentru o aplicare treptată: prima parte enunţă obiectivul acestui docuemnt juridic. negocierea colectivă. inclusiv salarizarea. în ceea ce priveşte orientarea şi formarea profesională. din care fiecare stat parte trebuie să accepte cel puţin 5 (din 7.193 din 4 mai 1999. Art. acceptat de statele părţi. să asigure ajutoare tehnice. indicate expres. Carta socială revizuită regrupează într-un singur text Carta socială din 1961. privind dreptul la muncă. amendată şi adusă la zi. Carta socială europeană revizuită[2] tratează drepturile economice. prin care statul care o ratifică îşi asumă o serie de obligaţii. în funcţie de natura şi originea handicapului. a doua parte conţine un număr de 19 articole. Art. 15 din Cartă consacră dreptul la autonomie al persoanelor handicapate la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii. asistenţa socială şi medicală. care afirmă obiectivele politicii sociale ce trebuie urmărite de statelemembre ale Consiliului Europei şi o parte juridică. întrucât cuprinde o parte declarativă (de principii). p. sociale şi culturale pe plan european. considerate ca formând nucleul substanţei Convenţiei. fiind denumită „Carta socială a secolului XXI” [138. să menţină persoanele handicapate angajate. drepturile muncitorilor imigranţi). juridică şi economică. servicii specializate şi de însoţire. o formare profesională. Carta socială are în vedere şi categorii considerate defavorizate precum vârstnicii şi persoanele cu dizabilităţi.

27). Directivele reprezintă acte ale Uniunii Europene constituie atât din recomandări cât şi din directive. definite ca acte obligatorii pentru fiecare stat membru destinatar în atingerea scopului pentru care sunt adoptate. opinii politice sau orice alte opinii. origine naţională sau socială. Directivele trebuie comunicate fiecărui destinatar.76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 referitoare la punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la 139 . Statele se angajează să adopte măsuri care să le permită persoanelor în vârstă să ducă o viaţă decentă. Un Protocol adiţional la Carta Socială Europeană cuprinde prevederi referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei (art. părţile se angajează să adopte măsuri care să promoveze participarea activă a persoanelor vârstnice în societate. măsuri care să le pună la dispoziţia persoanelor în vârstă servicii de sănătate şi de asistenţă socială (art. principii generale regăsite disparat într-o multitudine de convenţii ale acestei organizaţii. prin coroborarea dispoziţiilor Cartei cu cele ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. limba. reunind într-un singur text unic. 1). este o sinteză a dreptului internaţional al muncii elaborat de OIM. dreptul de a lua parte la stabilirea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului muncii (art. dreptul persoanelor în vârstă la protecţie socială (art.23). E intitulat „Nediscriminarea”. Sub multiple aspecte.la protecţie socială. Principiul nediscriminării apare în mod expres consacrat în Partea a V-a în art. naştere sau orice altă situaţie”. în realizarea efectivă a acestui drept statele se angajează să adopte acele măsuri concrete care să permită lucrătorilor şanse egale la revenirea în activitatea. cu forţă juridică obligatorie în materia nediscriminării. la sistemul de protecţie socială. sănătate. dreptul salariaţilor la informare şi la consultare (art.4). apartenenţa la o minoritate naţională. Consacrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament este realizată şi în acte normative ale Uniunii Europene. p. Acesta prevede că „respectarea drepturilor recunoscute în prezenta Cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă. Menţiuni speciale faţă de alte documente juridice se referă la lucrătorii cu responsabilităţi familiale cărora le garantează dreptul la egalitate de şanse şi de tratament (art.3). Carta este apreciată pozitiv. publicarea lor în Journal Officiel des Communautes Europeennes având doar o valoare documentară. Directiva nr. religie. dar care lasă la atitudinea autoritaţilor naţionale cărora le sunt adresate alegerea formei şi mijloacelor necesare pentru atingerea respectivelor scopuri [103.83]. sex. nu şi o condiţie de aplicabilitate. la angajare.2). în esenţa ei. să-şi alegă propriul stil de viaţă şi să ducă o existenţă independentă în mediul lor obişnuit. în cooperare cu organizaţii publice sau private.

servicii de sănătate şi acces la bunuri şi servicii. are ca obiectiv sau ca efect atingerea demnităţii unei persoane şi îndeosebi de a crea un mediu neintimidant. condiţiile de muncă.79/7/CEE din 19 februarie se referă la punerea progresistă în aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materia securitaţii sociale. Textul comunitar face deci referire la un tratament diferenţiat şi defavorizat pentru victima discriminării. la obligaţia statelor membre de a asigura protecţia jurisdicţională a drepturilor stabilite în directivă. Directiva 76/207 în art. 3 paragraf 1 al Directivei 76/207. la formare şi promovare profesională şi la condiţiile de muncă. Directiva 97/80/CEE stabileşte cadrul general în ceea ce priveşte sarcina probei în cazul discriminării fondată pe sex. degradant. instituirea unor organisme naţionale însărcinate cu promovarea principiului egalităţii de tratament. modificată prin Directiva nr. 2. educaţie. a discriminării indirecte. paragraful 2 ca fiind situaţia în care o persoană este tratată într-o manieră mai puţin favorabilă datorită sexului sau decât o altă persoană. în sectoarele public şi privat. 2 modificat prin Directiva nr. 2. a unor sancţiuni disuasive şi proporţionale cu prejudiciul suferit de către victima nerespectării principiului egalităţii de tratament. Textul Directivei precizează 140 . nu a fost şi nu va fi astfel tratată într-o situaţie comparabilă. în numele victimei. paragf. Actul comunitar se referă şi la condiţiile în care poate fi considerat legitim un tratament diferenţiat. asigurăre socială. 2002/73 defineşte hărţuirea sexuală ca fiind situaţia în care un comportament nedorit cu conotaţie sexuală. precum şi cele de remunerare. dreptul unor organizaţii juridice interesate de a sesiza instanţele judecătoreşti în cazul încălcării principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei. Directiva 2000/78/CEE creează cadrul general în favoarea egalităţii de tratament în materie de angajare în muncă-reglementare principală în domeniu. de formare. condiţiile de concediere. modificat prin Directiva nr. Art.2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002. Discriminarea directă este definită în art. a hărţuirii şi a hărţuirii sexuale. umilitor sau ofensator [ Directiva nr.muncă. care nu este. Directiva 2000/43/CE interzice discriminarea în orice stat membru pe criterii de origine rasială sau etnică în domenii precum angajare. 2002/73 stabileşte că aplicarea principiului egalităţii de tratament implică absenţa oricărei discriminări directe sau indirecte bazate pe gen. care se referă şi la definirea discriminării directe. verbal sau nonverbal. la stabilirea de către statele membre. exprimat fizic. inclusiv criteriile de selecţie şi condiţiile de recrutare. la consacrarea dreptului la reintegrare în vechiul loc de muncă sau într-un echivalent după terminarea concediului de maternitate sau de paternitate. accesul la toate tipurile şi la toate nivelurile de orientare profesioanală. de perfecţionare. ostil.

problemele Mediteranei. prăbuşirii sistemelor totalitare în Europa de răsărit şi trecerii de la economia de piaţă. În Carta de la Paris apar preocupări noi pentru minorităţile naţionale. organizaţiile nonguvernamentale. indicând căi şi direcţii în care trebuie acţionat pentru a face posibil triumful marilor valori europene şi în primul rând al principiului respectării drepturilor omului. urmând apoi securitatea. unitatea. Rezoluţia Consiliului CE 2003/607 (01) din 5 mai 2003 are în vedere egalitatea de şanse pentru elevii şi studenţii cu handicap în domeniul învăţământului şi al formării profesionale. iar Rezoluţia Consiliului CE 2003/607 (02) are în vedere accesul persoanelor cu handicap la infrastructură şi la activitaţile Culturale. Este demn de semnalat faptul că acest document enunţă de la bun început cadrul fundamental schimbat al desfăşurării actuale a raporturilor dintre statele europene. problemele muncitorilor imigranţi. acestea fiind în mod egal interzise. iar persoanele aparţinând acestor minorităţi au dreptul de a se exprima liber. precizându-se că nu se poate reţine o ordine prioritară a criteriilor pe care se pot întemeia actele de discriminare. totodată. lingvistică şi religioasă a minorităţilor naţionale va fi protejată. handicap. cooperarea economică. Noi declarăm că relaţiile noastre se vor întemeia de acum înainte pe respect şi cooperare”. problemele Mediului înconjurător.trece acum pe primul plan. El efectuează.că angajarea în muncă şi locul de muncă sunt elemente esenţiale pentru garantarea egalităţii de şanse a tuturor persoanelor. pe primul plan apare dimensiunea umană a relaţiilor dintre state. Recomandarea Comisiei 92/131/CEE se referă la protecţia demnităţii în muncă a femeilor şi bărbaţilor. În această ordine de idei este semnificativă constatarea că „era de confruntare şi divizare a Europei a luat sfârşit. combatând discriminarea pe criterii de religie sau convingere. Carta de la Paris pentru o nouă Europă ierarhizează în mod nou problemele colaborarii europene. democraţia şi statul de drept.de a 141 . În cadrul direcţiilor şi reorientărilor de viitor. Carta de la Paris are meritul de a reconsidera dimensiunile colaborării europene în contextul schimbării raporturilor de forţe. etc. o substanţială analiză a problemelor Europei. vârstă sau orientare sexuală în domeniul angajării şi exercitării profesiei. Astfel. culturală.în trecut „coşul trei”. legătura dintre procesul european şi procesele mondiale. Marile probleme pe care Carta de la Paris le enunţă sunt: drepturile omului. Decizia 2000/750/CE stabileşte un program de acţiune al Comunităţii pentru combaterea discriminării: 2001-2006. Carta de la Paris 1990 este un document de o considerabilă importanţă politică şi juridică. Se afirmă că „identitatea etnică. problematica drepturilor omului. iar Recomandarea Comisiei 86/379/CEE se referă la angajarea în muncă a persoanelor cu handicap. deşi se reafirmă valoarea celor zece principii ale Actualului final de la Helsinki. libertatea europeană. cultură.

aşa încât forţa coercitivă a statului. Gravitatea violărilor drepturilor omului obligă însă la o cunoaştere extinsă la nivelul întregii polulaţii. inamovibilitatea judecătorilor. Analiza cadrului instituţional din România şi Republica Moldova privind eliminarea discriminării Situaţia drepturilor omului în România a înregistrat în ultimii ani o evoluţie demnă de remarcat atât în ceea ce priveşte elaborarea şi adoptarea unor noi proiecte de acte normative. coerentă şi corectă a cetăţeanului nedeprins cu abisurile legale. dar şi prin schimbarea legislaţiei deja existente.decizia legislativă în sensul promovării respectului faţă de valorile drepturilor omului. obligate să intervină în situaţii de încălcare a drepturilor sale.prezerva şi dezvolta această identitate. să poată fi exercitată prin organele sale cu atribuţii specifice. De asemenea. 3. fiind evidentă. cele care fundamentează răspunderea ministerială şi accesul la informaţie. ale legislaţiei penale. 142 . în ceea ce priveşte cadrul juridic existent se remarcă actele şi proiectele de acte normative de natură să asigure independenţa justiţiei. Pentru ca ideea enunţată să se concretizeze. astfel încât să le asigure o mai mare compatibilitate a legislaţiei şi practicii în România cu standardele europene în domeniul discriminării. cât şi în ceea ce priveşte transpunerea practică a dispoziţiilor legale în vigoare. fără nici o discriminare şi în condiţiile unei depline egalităţi în faţa legii”. a normelor imperative în domeniu. În capitolul privind orientările viitoare ale procesului CSCE este înscrisă şi formularea că „problemele referitoare la minorităţile naţionale pot fi soluţionate în mod satisfăcător numai într-un cadru politic democratic”.multitudinea actelor normative împietează asupra formării unei imagini de ansamblu. cele menite să asigure organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. sesizat cu situaţii de natura celor menţionate. Sigur.3. profundă. cetăţenii trebuie să cunoască mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor nerespectării dispoziţiilor legale. se remarcă amendări succesive a legislaţiei în materia drepturilor civile ale persoanelor. Constituţia României este actul normativ fundamental care statuează supremaţia legii şi care oferă garanţia cea mai puternică în vederea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor [87]. promovarea Legii pedepsei cu închisoarea contravenţională cu muncă în folosul comunităţii. Deşi s-au remarcat îmbunatăţiri progresive ale cadrului legal. prin modificarea şi completarea proiectelor de lege trimise Parlamentului. Populaţia trebuie să se simtă apărată de instituţiile statului. inclusiv cea privind executarea pedepselor privative de libertate. unde totuşi progresele nu sunt aşa de însemnate.

pluralismului. Titlul II cuprinde. cu menţiunea că în ceea ce priveşte cetăţenii români aflaţi în strainatate nu beneficiază de anumite categorii de drepturi. poate. sunt de remarcat o serie de dispoziţii esenţiale. respectiv Capitolul I „Dispoziţii comune”.iar pe de altă parte. e) cetăţenia româna. principiile exercitării şi separaţiei puterilor. Rezultă. libertăţilor şi îndatoririlor. deci.În Titlul I al Constituţiei României sunt prevăzute principiile generale. f) relaţia dintre dispozţiile constituţionale şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile omului. b) principiul neretroactivităţii legilor. cu alte cuvinte prevederile constituţionale care sunt în egală măsură aplicate tuturor drepturilor. ideile fundamentale de organizare politică a statului: principiul puterii suverane a poporului. anumite persoane. de fapt. g) accesul liber la justiţie pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor. definitorii pentru modul în care noua Constituţie concepe interpretarea şi traducerea în viaţă a reglementărilor cu caracter umanitar. că egalitatea cetăţenilor rămâne un principiu universal valabil consacrat de Constituţie. care dispune că „nimeni nu este mai presus de lege”. evident. a cetăţenilor români aflaţi în străinătate. limba oficială şi capitala statului. inclusiv problemele pe care le ridică extradărea şi expulzarea. aceleaşi. de către statul român. pentru anumite categorii de cetăţeni sunt permise anumite excepţii. patru capitole. regimul străinilor şi apatrizilor. supremaţiei Constituţiei. În această privinţă este de remarcat prevederea expresă cuprinsă în articolul 16 alineatul 2. în mod practic. ocupând funcţii importante în stat. Drepturile şi îndatoririle cetăţenilor români sunt. În rândul acestor dispoziţii sunt enunţate: a) universalitatea drepturilor şi libertăţilor. Capitolul II „Drepturile şi libertăţile fundamentale. Aceasta se explică. cu toate consecinţele lor. În ceea ce priveşte „Dispoziţiile comune” ale Titlului II. egalităţii în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetăţenilor fără nici o discriminare. d) protecţia. Capitolul III „Îndatoririle fundamentale” şi Capitolul IV „Avocatul poporului”. să încalce nestingherit prevederile Constituţiei şi ale altor legi. la unele prevederi cu caracter general cum ar fi cele privind simbolurile naţionale. înţelegându-se prin aceasta să se pună capăt pentru totdeauna unor practici care au făcut ca în trecut. prin situaţia cu totul deosebită pe care o au 143 . c) egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi autorităţilor publice.

53/2003 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. ţinând seama de toate elementele concrete şi de argumentele care pledează în favoarea sau împotriva acestor măsuri. 16 trebuie coroborat cu art. Codul muncii adoptat prin Legea nr. sunt excluse de la bun început măsurile arbitrare sau discriminatorii. care ar putea viza un străin sau un apatriz. acestea fiind rasa. apartenenţa politică. (2)Dacă există neconcordanţa între tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. libertăţile. Justiţia este cea care va hotărâ şi în caz de expulzare. modificat ulterior prin Legea nr. la care România este parte. 4 alin. averea sau originea socială. Prin faptul că atât expulzarea cât şi extrădarea se hotărăsc de justiţie. sexul. titlul intitulat „Drepturile. trebuie precizat că potrivit articolului 18 din Constituţie. cu Pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.541/2003 reprezintă legea-cadru în materia raporturilor juridice de muncă. Art. atât cetăţenii străini cât şi apatrizii (persoanele care nu au nici o cetăţenie) care locuiesc în România. alături de principiul universalităţii drepturilor omului. şi legile interne. naţionalitatea. 104-117].480/2003 şi prin Legea nr. au prioritate reglementările internaţionale”. Egalitatea presupune egalitatea în faţa legii şi egalitatea în faţă autorităţilor publice. etnia. îndatoririle fundamentale” în cadrul căreia este consacrat principiul egalităţii cetăţenilor în faţă legii şi a autoritaţilor publice „fără privilegii şi fără discriminări”. Sediul materiei se găseşte în art. principiu la a cărui respectare veghează şi textul Constituţiei. p.16. Textul face referire la principiul nediscriminării ca la unul din principiile statului de drept. În ceea ce priveşte regimul străinilor. Textul constituţional face o singură referire la termenul de discriminare. care precizează criteriile discriminării. luate la nivelul unor autorităţi administrative. O prevedere deosebit de importantă se referea la Tratatele internaţionale privind drepturile omului.72 din 5 februarie 2003.cetăţenii români aflaţi în străinătate. în cadrul art. Constituţia României garantează tuturor cetăţenilor egalitatea de şanse în recunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale [39. sau cetăţenii români care sunt totodată posesori ai unor paşapoarte străine. limba. 2. se bucură de protecţia generală a persoanelor şi averilor sau bunurilor. 20 din Constituţie. religia. cât şi în ceaa ce priveşte contractele de muncă colective [23]. atât în ceea ce priveşte contractele de muncă individuale. care are următorul cuprins: „(1)Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 144 .

folosirii sau exercitării unui drept prevăzut în legislaţia muncii. origine socială. orientare sexuală. În Legea nr. demnitatea umană. handicap.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi [88] garantează oportunitaţi egale pentru bărbaţi şi femei. democratic şi social. situaţie sau responsabilitate familială.. Legea prezintă statul de drept. libera dezvoltare a personalităţii umane ca valori supreme pe care statul 145 . rasă. Legea nr.5) care statuează că „în cadrul relaţiilor de muncă. apartenenţa sau activitate sindicală este interzisă. înscriind toate formele unui comportament discriminatoriu în domeniile vieţii sociale. din contractele individuale de muncă. precum şi în ceea ce priveşte eliminarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative contrare egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Solidarităţii Sociale şi Familiei nu are competenţa de a elimina vreunul din actele normative emise de Parlament.În Titlul I. Guvern sau ale altor ministere. etnie. religie. Discriminarea are în vedere în lumina acestui act normativ atât pe salariaţi. din regulamentele de ordine interioară ale unităţilor. unul dintre ele fiind acela că Ministerul Muncii. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat pe motiv de sex. precum şi din statutele profesiunilor independente. Ordonanţa Guvernului nr.202/2002 se prevede că Ministerul Muncii. dar şi pe angajatori. putându-se manifesta sub diferite forme şi în diferite etape ale. apartenenţă naţională. opţiune politică. vârstă. Specialiştii consideră că formularea din lege este deficitară pentru mai multe motive. restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii. caracteristici genetice. Discriminarea directă în lumina dispoziţiilor prezentei legi este dată de acte şi fapte care au ca scop sau ca efect neacordarea.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare [104] consacră nediscriminarea ca principiu. secţiunea I denumită „egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie” este consacrat principiul egalităţii de gender în domeniul muncii.principiul nediscriminării (art. În capitolul 2. funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii”. amendarea dispoziţiilor contrare egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din contractele colective de muncă. pe când discriminarea indirectă reprezintă acele acte şi fapte întemeiate în mod aparent pe alte criterii. În continuare se face distincţie între discriminarea directă şi discriminarea indirectă. atunci când discriminarea se bazează pe criteriul gender. capitolul II intitulat „Principii fundamentale” consacră cu titlu de principiu fundamental. Solidarităţii Sociale şi Familiei este autoritatea publică responsabilă cu aplicarea şi controlul reglementărilor din lege în domeniul său de activitate . dar care produc aceleaşi efecte. drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

la o etnie. religie. Sunt propuse pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare instituirea unor acţiuni afirmative sau adoptarea unor măsuri speciale pentru persoane sau grupuri defavorizate. orientare. excludere. religie. suspendarea. în care sunt prevăzute normele legale referitoare la domenii determinate de activitatea umană. Art. convingeri. social şi cultural sau orice alte domenii ale vieţii publice”. restricţie sau preferinţă. în condiţii de egalitate. modificarea sau încetarea contractului individual de muncă. supuse discriminării din partea autorităţilor. Se are în vedere eliminarea discriminării în domenii precum încadrarea în muncă (criterii de selecţie şi recrutare. condiţii oferite de muncă. beneficierea de servicii publice. dacă respectiva faptă nu intră sub incidenţa legii penale. 2 este consacrat principiul nediscriminării în corespondenţă cu principiul egalităţii între cetăţeni şi cu excluderea privilegiilor în exercitarea drepturilor. folosinţei sau exercitării. de servicii de educaţie. la formarea. sex sau orientare sexuală. naţionalitate. categorie socială. etnie. Secţiunea 1 prezintă drept contravenţii (şi deci sancţionate de lege) condiţionarea participării la o activitate economică. vârstei. un grup sau o comunitate. alin. prin care se garantează accesul fără discriminare la încheierea. economic. 146 . criterii de promovare. 6 din lege se referă la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. pregătire şi perfecţionare profesională).le recunoaşte şi le garantează. Art. direct sau pasiv. Capitolul 2. apartenenţa la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are drept scop sau drept efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii. 2 din prezenta lege defineşte discriminarea ca fiind „orice deosebire. articolul încheindu-se cu precizarea că „toate persoanele fizice şi juridice au obligaţia să respecte acest principiu al nediscriminării”. limbă. tratament creat de apartenenţa la o rasă. Legea instituie pentru toate aceste manifestări contrare reglementărilor sale sancţiunea contravenţiei. condiţionarea alegerii profesiei. orientării sexuale. defavorizează sau supune unui tratament injust o persoană. Legea scoate de sub incidenţa faptelor incriminate acele acţiuni ale persoanelor juridice sau instituţiilor de drept privat care constau în crearea unor condiţii de reală egalitate şi care au în vedere grupuri sau persoane defavorizate. dar care prin efecte creează dezavantaje. Discriminarea poate apărea sub forma unui comportament activ. în domeniul muncii. naţionalitate. în domeniul politic. a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege. pe bază de rasă. categorie socială sau la o categorie defavorizată sau datorită convingerilor. 1. numit Dispoziţii speciale cuprinde cinci secţiuni. instituţiilor publice sau private sau a altor instituţii sau organisme private în paralel cu sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în cuprinsul legii. În art.

de naţionalitate. Contravenţie este considerată şi discriminarea în raport cu remuneraţiile pentru munca depusă pe motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic. companii de transport. vârstă. legea interzice restricţionarea accesului unei persoane sau a unui grup de 147 . deportarea sau îngreunarea condiţiilor de viaţă şi de trai cu scopul de a se ajunge la părăsirea domiciliului. refuzarea accesului unei persoane la serviciile de sănătate publice. de convingerile. pe motive ce ţin de naţionalitate. Astfel. folosirea forţei pentru schimbarea compoziţiei etnice. precum şi orice comportament care are drept scop mutarea ori alungarea unei persoane sau a unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil. refuzarea acordării unor drepturi sau facilităţi. serviciile de sănătate şi alte servicii. rasial sau datorită convingerilor. precum şi condiţionarea ocupării unui post de apartenenţa la un grup. dreptul la libera alegere a domiciului şi accesul în locurile publice”. alin. sunt considerate contravenţii refuzarea asigurării serviciilor publice administrative şi juridice. În secţiunea a IVa intitulată „Libertatea de circulaţie. cluburi. Referitor la accesul în locuri publice. datorită naţionalităţii. Principiul nediscriminării trebuie avut în vedere şi atunci când se stabilesc măsuri disciplinare sau se pune în discuţie dreptul unei persoane de a adera la un sindicat sau când se stabilesc condiţiile de muncă. rasial. sexului sau orientării sexuale. datorită vârstei. refuzul de a încheia orice tip de contract. Secţiunea a IIa cuprinde alte fapte care sunt considerate de legiuitor contravenţii. reconversia şi promovarea profesională. refuzul de a acorda un credit bancar. etnic. legiuitorul stabileşte că orice acţiuni constând în ameninţări. care au în vedere accesul la serviciile publice şi juridice. sexului sau orientării sexuale.4). constrângeri.2.perfecţionarea. vârstei. Este considerată contravenţie şi determinarea părăsirii domiciliului. religios. de apartenenţa la o categorie socială sau defavorizată. discoteci. refuzarea accesului unei persoane sau unui grup la serviciile oferite de hoteluri. restaurante. Prin lege se doreşte ca tuturor persoanelor să li se asigure egalitatea de şansă şi de tratament în perioada de consiliere şi de obţinere a unei calificări şi în perioada de ocupare a unui loc de muncă. persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii în selecţia şi repartizarea candidaţilor. Textul legii incriminează şi refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pe motiv că aparţine unui anumit grup religios. recomandânduli-se să refuze sprijinirea unor pratici discriminatorii. magazine. dacă nu cade sub incidenţa legii penale. refuzul de a vinde şi de a închiria un teren sau un imobil cu destinaţie de locuit. sex. rasiale sau sociale a unei zone a ţării sau a unei localităţi este considerată contravenţie. bunuri şi facilităţi. exceptând cazurile când se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei unor grupuri defavorizate (situaţie prevazută în art. rasial sau religios. teatre. dacă acestea se petrec pe motive ce ţin de apartenenţa la un grup etnic.

Este vorba despre sancţionarea cu până la 5 ani de închisoare a propagandei naţional-şovine sau a incitării la ură rasială sau naţională [21. degradante. Constituţia României consacră în articolul 4 alineatul 2 garantarea egalităţii de tratament între toti cetăţenii. Pentru ca principiile afirmate în Constituţie să fie aplicate în practică. sex.3. pe motiv de apartenenţă la o categorie socială sau la o categorie defavorizată. este nevoie de dezvoltarea lor în cadrul legislaţiei generale sau speciale. în special în privinţa măririi numărului criteriilor de discriminare consacrate de Constituţie. precizând ca orice comportament manifestat în public. Cu toate că în cadrul Forumului Constituţional.317]. dar este dezvoltat şi în acte normative cu valoare de lege sau în acte normative inferioare.247]. dacă fapta nu cade sub incidenţa legii penale.persoane în locuri publice pe motiv de apartenenţă la un grup etnic. rasei. Tot cu închisoarea între 6 luni si 5 ani este sancţionată şi infracţiunea de abuz în serviciu împotriva intereselor persoanei. umilitoare sau ofensatoare îndreptat împotriva unei persoane este contravenţie. pe motiv de sex sau orientare sexuală. (art. 3. religios. art. reprezentanţi ai societăţii civile au propus modificarea Constituţiei. fără discriminare pe bază de rasă. Legea stabileşte dreptul persoanei lezate printr-un comportament discriminatoriu de a cere despăgubiri (proporţional cu prejudiciul suferit) şi repunerea în situaţia anterioară actului discriminatoriu. opinie. atunci când un funcţionar public limitează folosinţa sau beneficiul oricăror drepturi ale unei persoane sau intenţia de a crea o situaţie de inferioritate datorită naţionalităţii. limbă. art. sexului sau religiei [21. Făcând o scurtă incursiune în legile generale observăm că în Codul penal sunt prevăzute o serie de fapte de discriminare condamnate penal. origine etnică. religie. Încă din 1991. aceste propuneri nu se regăsesc în actuala formă modificată a Constituţiei. ostile. 148 . având caracter de propagandă naţionalist-şovină. fără privilegii şi fără discriminare. rasial. apartenenţă la un partid politic sau proprietate iar în articolul 16 se afirmă că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. Secţiunea a V a stabileşte alte contravenţii având în vedere dreptul la demnitate umană. 21). naţionalitate. pe motiv de vârstă sau de naţionalitate. de instigare la ură rasială sau naţională şi orice comportament care vizează atingerea demnităţii umane sau crearea unei atmosfere intimidante.1. Contextul legislativ al non-discriminării în România Principiul non-discriminării şi al tratamentului egal este afirmat în legislaţia românească atât în Constituţie.

actul de sesizare sau de constatare a faptei. încălcânduse liberul acces la justiţie. Aceleaşi prevederi generale în materie contravenţională dispun că termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea. acest lucru ar fi contrar Constituţiei. în condiţiile în care nu este vorba despre un caz penal. se trimite de îndată organului în drept sa constate contravenţia. datorită faptului că legea penală nu poate fi interpretată extensiv. este important de ştiut că ea este scutită de taxa judiciară. vânzarea sau producerea de simboluri fasciste. Deşi în mai multe rânduri. împreună cu o copie de pe rezoluţia. sau datorită faptului că aceasta are o disabilitate. dar ulterior. art.998-999] şi de restabilire a situaţiei anterioare acesteia. Aşa cum e prevăzut în legea anti-discriminare. În această situaţie. a limbii sau a statutului de necetăţean al persoanei respective. se constată de către procuror sau de către instanţă că fapta ar putea constitui contravenţie. Prevederile Codului Civil se aplică şi ele în cazurile de discriminare. 31/2002 care sancţionează penal diseminarea. în urma cercetărilor penale. reprezentanţi ai CNCD au afirmat că procedura în faţa CNCD este o procedură administrativă prealabil obligatorie şi nu se poate merge în fata instanţei civile fără a o parcurge. Atunci când se săvârşesc aceste fapte. conform art. ordonanţa sau. Tot în ceea ce priveşte acţiunea civilă. În situaţia în care la început se crede că este vorba despre un caz penal. 30 alin. de pe hotarârea judecatorească. Dispoziţiile Codului penal sunt completate cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. Alegerea victimei de a merge în faţa instanţei civile se poate face în termenul general de 3 ani. rasiste sau xenofobe. după caz. CNCD este competent să soluţioneze faptele de discriminare. criteriile pe care se bazează acest comportament sunt mai puţine decât cele prevăzute în Constituţie sau în legislaţia specială antidiscriminare. Ea se poate face fie concomitent cu sesizarea CNCD sau fără a se merge în faţa CNCD. competenţa investigării cazurilor aparţine organelor de cercetare penală. persoana care discriminează pe unul din aceste ultime criterii nu va putea fi sancţionată penal în comparaţie cu funcţionarul public care discriminează pe celelalte criterii prevăzute în Codul penal.Dupǎ cum se poate observa. 149 . Articolul 21 din Legea 48/2002 dă posibilitatea victimelor discriminării să aleagă calea procesului civil de recuperare a prejudiciilor produse prin fapta de discriminare [22. Acest lucru face imposibilă sancţionarea penală a persoanelor care fac abuzuri în serviciu împotriva intereselor persoanelor creînd o situaţie de inferioritate unei persoane datorită orientării sexuale. 2 si 3 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

cât şi în faţa CNCD. iar fotografiile nu erau admise pentru că nu erau acceptate ca mijloace de probă conform procesului civil. Ea trebuie să aducă dovezi că i s-au pus întrebări discriminatorii. În cazul în care acesta nu are o justificare pentru comportamentul său care să nu însemne discriminare. o persoană care susţine că a fost discriminată la angajare. atunci pârâtul este obligat să dovedească faptul că discriminarea nu a avut loc. Schimbarea sarcinii probei nu înseamnă că o persoană afirmă pur şi simplu în faţa instanţei că a fost victima unei fapte de discriminare săvârşite de pârât şi acesta din urmă este obligat să dovedească neproducerea faptei de discriminare. Schimbarea sarcinii probei presupune că atunci când o persoană a adus în faţa instanţei un minimum de probe care arată fapte din care judecatorul poate prezuma că o discriminare a avut loc. organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă. în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. că s-au făcut afirmaţii discriminatorii sau că era mai calificată decât persoana care a obţinut postul. adică pot sta în instanţă în nume propriu. În aceasta situaţie angajatorul va fi obligat să dovedească faptul că nu s-a produs o discriminare. De exemplu. pe lângă înscrisuri şi martori. 150 . la cererea acesteia din urmă [22 art. 1 şi 2 ] Cu privire la mijloacele de probă. acest afiş era fotografiat. Această situaţie nu se va mai repeta începând cu luna martie 2004 când a fost modificată legea. atunci instanţa este îndreptaţită să decidă că a avut loc o faptă de discriminare.Un aspect particular al procedurii în cazurile de discriminare este că atât în faţa instanţelor de judecată. pentru a face alegerea. Cum vor fi administrate aceste probe însă de către instanţă rămâne de văzut în practica judecatorească. Legea 27/2004 de modificare a legii antidiscriminare a adaugat la mijloacele de probă admise pentru dovada unei fapte de discriminare. martorii care îl văzuseră nu doreau să depună mărturie. Legislaţia românească nu s-a armonizat încă la standardele acquis-ului comunitar în materie de probă a faptelor de discriminare. nu este suficient doar să afirme acest lucru. că a avut în vedere alte motive. nediscriminatorii. 22 alin. general acceptaţi în procesul civil. Pentru a înţelege ce ar presupune acest concept specific domeniului anti-discriminării este important sa ştim mai întâi ce nu presupune. aceste organizaţii au calitate procesuală activă şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice. şi înregistrările audio şi video. Totodată. Ceea ce lipseşte legii române în mod deosebit este noţiunea de schimbare a sarcinii probei. Acest lucru a fost determinat de necesităţile de dovadă apărute din practică – au existat cazuri când pe uşile barurilor se găsea afişul „Interzis rromi”.

se va declara sau nu competent de a-l soluţiona? Există de asemenea o serie de prevederi legale care reglementează domenii particulare privind categorii vulnerabile. corelarea investigaţiei CNCD cu ancheta penală. Legea prevede un mecanism greoi [82. art. extinderea criteriilor de discriminare şi la alte criterii neenumerate expres în lege. Cum se coordonează această procedură cu cea generală. Primul act normativ a fost Ordonanţa Guvernului nr. este important să amintim şi dispoziţiile legale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi care condamnă discriminarea directă. legea româna anti-discriminare sancţionează contravenţional. Această ordonanţă a fost aprobată cu modificări de către Parlament în martie 2004 prin Legea nr. Lipsesc încă din legea românească.victima poate intenta acţiune în instanţă pe dreptul muncii sau pe dreptul administrativ. hărţuire. prin Legea nr. am asistat în aceşti ultimi ani la o succesiune de legi. Lege a suferit o modificare în august 2003 prin Ordonanţa Guvernului nr. cu posibilitatea obţinerii de despăgubiri în instanţa civilă. 137/2000 privind combaterea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. justificată de nevoia îndeplinirii obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană. definirea termenului de mediere. adaptarea rezonabilă. Interesant este cum ar proceda CNCD dacă va fi pus în faţa unui caz de acest gen. În urma modificărilor succesive. în faţa CNCD. discriminarea în formele: directă. 48/2002. în relaţiile de muncă. iniţia o procedură de mediere şi cere angajatorului să rezolve situaţia. Daca procedura de mediere eşuează. în accesul la educaţie. nu este clarificat în nici o lege. indirectă. Astfel în prezent. legea existentă la această oră este una care întro măsură considerabilă respectă acquis-ul comunitar în domeniu. 151 . disabilitatea – criteriu de discriminare. la informaţie şi cultură. la servicii de sănătate. harţuirea pe baza genului. 32] de soluţionare a cazurilor de discriminare pe bază de gen sau de încălcare a egalităţii de şanse. datele statistice pentru dovada discriminării indirecte. deşi sunt impuse prin acquis-ul comunitar noţiunile legate de schimbarea sarcinii probei. Aceasta a fost aprobată cu modificări de către Parlament în 2002. În cazul existenţei unui conflict de acest tip. în sensul armonizării legislaţiei interne cu cele două directive europene în domeniul anti-discriminării. Sindicatele trebuie să desemneze în fiecare unitate reprezentanţi cu atribuţii pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei la locul de muncă.Pentru că tot suntem în domeniul angajării. dar şi victimizarea. 77/2003. 27/2004. care vor fi dezvoltate pe parcursul lucrării de faţă. aceşti reprezentanţi pot primi plângeri. În ceea ce priveşte legea specială în domeniul anti-discriminării. indirectă. în procesul decizional. oferind un cadru legislativ adecvat protecţiei împotriva discriminărilor.

(2)] prin lege organică şi nu prin hotărâre de guvern. p. Concentrându-se asupra implementării principiului egalităţii cetăţenilor şi asupra prevenirii şi sancţionării faptelor de discriminare. în subordinea Guvernului. O scurtă prezentare a instituţiei CNCD din perspectiva actelor normative care o reglementează vom realiza în partea urmatoare. Prevenirea discriminării: − − organizarea şi derularea unor campanii naţionale de conştientizare a populaţiei cu îmbunătăţirea cadrului legislativ intern în materia nediscriminării prin elaborarea şi privire la egalitatea şanselor şi respectarea drepturilor fiecărui individ. 152 . sancţionării şi eliminării tuturor formelor de discriminare.4] are în vedere atingerea unor obiective majore. al internetului. 1514/2002. a modificării legislaţiei în domeniul nediscriminării precum şi a practicilor europene în această materie. 115 alin. modificată în 2002 prin Hotărârea de Guvern nr. Este vorba despre Hotărârea de Guvern nr.organ de specialitate al administraţiei publice centrale (altele decât ministerele).Tot cu caracter special de reglementări în domeniul anti-discriminării sunt şi actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei speciale care se ocupă de anti-discriminare în România – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este un organism independent care implementează dispoziţiile legislative privitoare la discriminare [113. prin decizia Prim-ministrului. astfel: 1. (2) si art. 1194/2001. Organul deliberativ în domeniul constatării şi sancţionării faptelor de discriminare al Consiliului Naţional pentru Combatarea Discriminării este Colegiul Director. asupra activităţii Consiliului. Prima precizare pe care dorim să o facem cu privire la aceste acte normative este că o instituţie precum CNCD . vederea prevenirii discriminării. trebuie înfiinţată conform Constituţiei [30 Art. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării [113. p. promovarea unor acte normative aliniate la standardele europene şi armonizarea legislaţiei în domeniu cu legislaţiile europene. structurate pe trei direcţii de acţiune.2]. − − − încheierea de protocoale de asistenţă şi colaborare cu autorităţile administraţiei publice crearea şi dezvoltarea unui parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile româneşti în informarea permanentă a cetăţenilor. 116 alin. prin intermediul publicaţiilor. pentru asigurarea prevenirii.

Ombudsman-ul a fost introdusă în Constituţia României după modelul ţărilor scandinave şi al altor state în care există un organ independent. Colegiul stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale ce urmează a fi aplicate persoanei. activitate în domeniul nediscriminării.2 Instituţia Avocatul Poporului. încalcă în mod repetat prevederile O. au dreptul să pretindă despăgubiri. de către autorităţile emitente. libertăţile şi îndatoririle fundamentale”. Analiza petiţiilor şi sesizărilor primite şi sancţionarea contravenţională a persoanelor juridice sau fizice. potrivit dreptului comun. Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. [101]. drepturilor omului din alte state. În funcţie de decizie. . persoanele discriminate.G. În toate cazurile de discriminare. instanţa poate dispune retragerea. Anexa nr. a organelor administraţiei publice care au săvârşit fapte de discriminare. La cerere.Cooperarea internaţională − − − crearea şi dezvoltarea de relaţii bilaterale cu organizaţii similare din spaţiul crearea şi dezvoltarea de relaţii multilaterale cu organizaţii interguvernamentale cu crearea şi dezvoltarea unei colaborari cu organizaţii neguvernamentale din domeniul Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. în urma verificării efectuate în teren de către personalul de specialitate al Consiliului. cauzează un prejudiciu semnificativ sau care. prin hotărâri privind faptele de discriminare supuse analizei. 153 euroatlantic. Sancţionarea actelor de discriminare: discriminării.Titlul II al Constituţiei României. Studiu de caz. 137/2000. în exercitarea rolului său de organ deliberativ. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitatea procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane.− dezvoltarea instituţională prin infiinţarea de oficii teritoriale pentru combaterea 2. precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. deci cauzează un prejudiciu redus. fizice sau juridice. având prerogativa să exercite un control asupra actelor de guvernământ . 3. care a săvârşit fapta de discriminare. printr-o acţiune discriminatorie. proporţional cu prejudiciul suferit. Sancţiunea contravenţioanală aplicată poate fi contestată conform procedurii din dreptul comun în materia contravenţiilor. se pronunţă asupra petiţiilor şi sesizărilor primite. care se referă la “Drepturile.

sau pot produce acte incomplete. Pe de altă parte. în special faţă de organele executive şi de administraţia de stat. Pe de altă parte. ale cărei acte este chemat să le controleze.În ţara noastră. Această prevedere este de natură a înlătura orice dubii sau suspiciuni cu privire la obiectivitatea acestui înalt demnitar şi a moralităţii sale. Ar fi de preferabil. 58 din legea fundamentală: Avocatul Poporului este numit de Senat. 154 . se poate admite că unele organe. suficient de clară [101]. Rapoartele pot cuprinde recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură. Cel de al doilea alineat al articolului citat înscrie obligaţia generală a autorităţilor publice să asigure Avocatului Poporului tot sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. din dorinţa de a-şi apăra propria poziţie. introducerea instituţiei Avocatul Poporului a suscitat vii discuţii în rândul specialiştilor. de a da răspuns solicitărilor Avocatului Poporului. pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Dispoziţia este însă nesatisfăcătoare. Textul prevede obligaţia prezentării de către Avocatul Poporului a unor rapoarte către Parlament. de aceea ca textul să fi fost mai tranşant. pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor. deocarece nu sunt prevăzute sancţiuni pentru refuzul de a se acorda sprijinul solicitat de Avocatul Poporului. Raporturile dintre Avocatul Poporului şi Parlament sunt definite de art. Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. în mod deliberat vor căuta să întârzie producerea dovezilor. în sensul instituirii unei obligativităţi generale pentru toate organele statului. Textul acestui articol prevede că Avocatul Poporului îşi va exercita atribuţiile atât din oficiu. 59 din Constituţia României. Numirea şi rolul Avocatului Poporului sunt regementate de art. expresia „autorităţilor publice” nu este. Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. anual sau la cerea acestuia. cât şi la cererea persoanelor lezate. unde prevederile legale cu privire la contenciosul administrativ fuseseră considerate suficiente pentru a permite cetăţenilor să declanşeze o procedură având ca scop anularea actelor administative ilegale. că Avocatul Poporului nu dispune de iniţiativă legislativă. prevederea menţionată mai sus îi conferă o independenţă. ceea ce ridică valoarea constatărilor Avocatului Poporului la un nivel mai general. însă. care au ridicat problema oportunităţii înscrierii în Constituţie a unei asemenea instituţii ce nu avea precedent în tradiţia constituţională română. Exercitarea atribuţiilor Avocatului Poporului este reglementată de Constituţie. nici ea. pe o durată de 5 ani. Întrucât activitatea acestuia vizează în mod inevitabil anumite acte sau activităţi prin care drepturile cetăţenilor au fost prejudiciate. Este de remarcat.

perchezitionaţi. incompatibilitatea cu alte funcţii publice sau private. el poate primi 155 . Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. De asemenea. Potrivit prevederilor legale. nimeni neputând obliga Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale. În esenţă. legea mai precizează că Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cerea persoanelor vătămate. urmăreşte rezolvarea lor. În ceea ce priveşte incompatibilităţile. Alte situaţii în care mandatul său încetează înainte de termen pot fi demisia. incompatibilităţile prevăzute sunt în egală măsură aplicabile personalului care îndeplineşte funcţii de execuţie de specialitate. Pe durata exercitării mandatului.Pentru traducerea în viaţă a prevederilor constituţionale legate de introducerea instituţiei Avocatul Poporului a fost adoptată Legea privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. în activitatea sa . repunerea în drepturi a petiţionarilor şi repararea pagubelor. fiind exceptate numai funcţiile didactice din învăţământul superior. solicitând autorităţilor sau funcţionarilor adminstraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor. ministrul justiţiei va informa neîntârziat pe Preşedintele Senatului asupra reţinerii sau arestării. atât Avocatul Poporului cât şi adjuncţii săi nu pot fi reţinuţi.instituţia Avocatul Poporului fiind independentă faţă de orice autoritate publică.dezvoltând dispoziţiile constituţionale. Avocatul Poporului primeşte şi repartizează cereri privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice. fără încuviinţarea Senatului. Legea mai precizează că în exercitarea atribuţiilor sale Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice. decesul. posibilitatea revocării din funcţie a Avocatului Poporului. El nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. arestaţi sau trimişi în judecată penală sau contravenţională. Dezvoltând prevderile constituţionale. Legea mai prevede. Senatul putând încuviinţa arestarea sau trimiterea în judecată cu votul majorităţii senatorilor [101]. legea prevede că instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. În cazul infracţiunilor flagrante intenţionate. legea prevede că Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nici nu pot îndeplini o funcţie publică sau privată. precum şi imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile. constatată prin examen medical de specialitate.

Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime sau cele îndreptate împotriva unor încălcări ale drepturilor cetăţeneşti mai vechi de un an. p. Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie să fie formulate în scris. de Senat sau de Parlament.[117. Avocatul Poporului poate solicita autorităţilor publice. el sesizează autorităţile administraţiei publice asupra unor ilegalităţi. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public nu înlătură în termen de 30 de zile de la data sesizării ilegalităţilor comise. Avocatul Poporului are şi dreptul de a face anchete proprii. totodată fiind semnalate acestora refuzul organelor administrative de a rezolva anumite situaţii ori emiterea tardivă a actelor. care sunt datoare să-i comunice în termen de cel mult 45 de zile măsurile luate. de asemenea. ale Preşedintelui României şi Guvernului. Această obligaţie revine şi unităţilor militare. Avocatul Poporului are acces la documente secrete deţinute de autorităţile publice. Nu fac obiectul activităţii Avocatului Poporului cererile care se referă la acte emise de Camera Deputaţilor. care. ale Preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti.6] În exercitarea atribuţiilor sale. necesare pentru soluţionarea plângerilor ce i-au fost adresate. persoane juridice române sau străine de drept privat care acţionează în numele membrilor lor. Autorităţile în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate. persoanelor care execută pedepse. Cererile vădit nefondate pot fi respinse motivat de către Avocatul Poporului. Avocatul Poporului se va adresa autorităţilor administrative ierarhic superioare. actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor.Conducerile penitenciarelor trebuie să permită. În îndeplinirea atribuţiilor sale. care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. precum şi ale Curţii Constituţionale. Avocatul Poporului emite recomandări. ca şi din partea unor membri ai Parlamentului. Prin recomandările emise. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul în cauză 156 . solicitând informaţii şi documente. ale unor acte sau fapte administrative. va sesiza Procurorul General sau Consiliul Superior al Magistraturii. cu obligaţia de a nu divulga sau de a face publice informaţiile sau documentele secrete la care a avut acces. Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru. să se adreseze în orice mod Avocatului Poporului. în condiţiile legii. fără nici o restricţie.cereri adresate de organizaţii neguvernamentale. informaţii. documente sau acte în legătură cu cererile ce i-au fost adresate. poate solicita date suplimentare pentru analiza şi soluţionarea cererilor. Dacă constată că plângerea persoanei lezate este întemeiată. În ipoteza în care Avocatul Poporului constată că soluţionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa Ministerului Public sau se află pe rolul unei instanţe judecătoreşti. el va cere revocarea actului ilegal şi repararea pagubelor. care îi solicită intervenţia.

dar şi recomandări privind modificarea legislaţiei sau alte măsuri de natură să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În activitatea de promovare a drepturilor omului un rol nu mai puţin important îl au organizaţiile ştiinţifice. persoanei care a adresat cererea îi vor fi comunicate rezultatele. îndeosebi în ţările participante la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa [101]. instituţiile de drept public şi cele cu caracter neguvernamental care desfăşoară activităţi pe linia drepturilor omului. În conformitate cu prevederile legii. asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului. în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor. Ele pot conţine informaţii. după caz. încă de la înfiinţare. persoană juridică de drept public. studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului. în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. care vor putea fi făcute publice prin mijloacele de informare în masă. se va adresa Guvernului României. în primul rând. anual sau la cerea acestora. lacune în legislaţie şi cazuri grave de corupţie. dă dreptul Avocatului Poporului să se adreseze Parlamentului. legi şi documente. crearea unui Centru de documentare conţinând texte de convenţii internaţionale. informarea organismelor publice. ori de nerespectarea legilor ţării. precum şi referinţe bibliografice. iar dacă este vorba de un act sau de un fapt produs de o autoritate a administraţiei publice centrale.aparţine administraţiei publice locale. a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte ţări. va prezenta un raport cuprinzând cele constatate. Neadoptarea de către Guvern. În realizarea scopurilor sale Instituţia şi-a propus. cu prilejul cercetărilor întreprinse. În rândul acestora se cuvine a fi menţionat. sau. practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. 157 . organism independent. a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate. sociale . Dacă Avocatul Poporului constată. în termen de cel mult 20 de zile. organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului. Avocatul Poporului se va adresa prefectului. Raportul anual vizează activitatea instituţiei pe un an calendaristic şi se înaintează Parlamentului pînă la data de 1 februarie a anului următor. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Raportul anual nu se dă publicităţii. al cărui scop este de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele publice. primuluiministru. preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului. Legea mai precizează că rapoartele întocmite de Avocatul Poporului sunt prezentate în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor.

organizarea unor programe de formare. a dezvoltat un Centru de documentare şi informare în domeniul drepturilor omului. în perioada relativ scurtă de la constitutirea sa. totodată. înregistrată ca persoană juridică la Judecatoria Sectorului I Bucureşti [69]. autorităţi locale. 158 . de la 1 ianuarie 1993. Dintre organizaţiile cu caracter neguvernamental desfăşurând activităţi în domeniul drepturilor omului menţionăm Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO). Totodată. furnizarea de documentaţii. care funcţionează în principalele capitale de judeţ. privind protecţia drepturilor omului în România. concretizată în iniţierea de cercetări privind diversele aspecte ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional. Scopul Ligii Apărării Drepturilor Omului este apărarea.furnizarea. desfăşurarea unor seminarii şi simpozioane. Institutul s-a preocupat. organizaţie neguvernamentală. înfiinţată la 1 ianuarie 1990. care a dobândit. de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile omului. ecologie şi ştiinţe politice. cultură. LADO editează lunar un „Buletin Informativ” prin care se prezintă activitatea organizaţiei şi sunt înfăţişate cazurile relevante de încalcare a drepturilor omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului. educaţie. publicarea unui buletin privind drepturile omului şi asigurarea unei largi difuzări a acestuia. în vederea asigurării respectării principiilor democratice. reparării nedreptăţilor şi încetării acţiunilor prin care a fost încălcată ordinea de drept. publicarea reglementărilor interne. Parlament. sociale şi culturale. asupra aspectelor care privesc drepturile omului şi proiectele de legi şi alte probleme examinate în parlament. prin toate mijloacele legale. difuzarea principalelor documente internaţionale privind drepturile omului prin tipărirea unor broşuri. a persoanelor lezate în drepturile lor civile. o laborioasă activitate. economice. de asemenea organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte. a documentelor. şi . politice. LADO propagă idealurile sale prin toate mijloacele pe care le consideră utile. de efectuarea unor sondaje privind cunoşterea drepturilor omului. Guvern. intervenind pe lângă conducerea Statului. la cerere sau periodic. informează opinia publică din ţară şi din străinătate în legătură cu acţiunile prin care s-au încălcat drepturile omului. practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. la cererea comisiilor Parlamentului. statutul de Biblioteca depozitară a Consiliului Europei pentru domeniile: drepturile omului.IRDO a desfăşurat. LADO îşi desfăşoară activitatea pe baza unor programe şi anume: dezvoltarea unei relaţii naţionale de observatori.

asistenţă juridică. Ea a mai efectuat de altfel. a studiat problemele adaptării sistemului penal român la standardele internaţionale. În decursul existenţei sale. organizând 159 . Unii dintre activiştii APADOR-CH fac parte din conducerea organizaţiilor sau a revistelor de specialitate internaţionale.-ul drepturilor omului”. desfăşurând propriile investigaţii în cazurile de violare a drepturilor omului care îi sunt semnalate. Potrivit statutului său. iar informaţiile culese şi concluziile sale se bucură de credibilitate. SIRDO are drept scop protejarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De asemenea. intitulat „A.B. care cuprinde un centru de documentare bogat. transparenţa legislativă şi promovarea drepturilor omului prin legislaţie (analiză şi propuneri legislative). În cadrul APADOR-CH a fost creat Centrul pentru drepturile omului. realizând primul manual şcolar pentru drepturile omului.Un program special al LADO îl constituie Caravana. situaţia minorităţilor. care constă în organizarea de mese rotunde în toate centrele importante ale ţării. asistenţă juridică pentru refugiaţi. popularizarea documentelor internaţionale de profil. dialoguri şi activităţi de cercetare în domeniul drepturilor omului. O altă organizaţie neguvernamentală cunoscută prin preocupările sale în domeniul drepturilor omului este Asociaţia pentru apărarea drepturilor în România. De asemenea. încurajând contribuţia cetăţeanului la promovarea şi protejarea drepturilor omului. având ca scop sensibilizarea autorităţilor locale la problematica drepturilor omului.Comitetul Helsinki [101]. între membrii săi se numără jurişti foarte cunoscuţi. Patru personalităţi ale APADOR-CH au primit premii internaţionale pentru activitatea lor în domeniul drepturilor omului. APADOR-CH este cunoscută mai ales sub numele său prescurtat: Comitetul Helsinki Român. Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului (SIRDO) reprezintă o altă organizaţie neguvernamentală care desfăşoară o activitate în domeniul drepturilor omului [101]. Organizaţia are contacte în zonele de decizie socială şi politică. APADOR-CH desfăşoară o activitate curentă de monitorizare a situaţiei drepturilor omului în România. organizat în sistem HURIDOCS. Din 1992 organizaţia derulează programe cum ar fi: supravegherea abuzurilor poliţiei.C. în cadrul căreia se acordă săptămânal consultaţii juridice gratuite. De la înfiinţare. SIRDO a desfăşurat o bogată activitate . investigaţii şi în Republica Moldova. constituită în inauarie 1990. soluţionarea la faţa locului a unor cazuri speciale cu sprijinul factorilor de decizie. se realizează mese rotunde. informarea corectă cu privire la tratatele şi convenţiile internaţionale în materie.

M) este o organizaţie obştească neguvernamentală. monitorizarea respectării drepturilor social-economice (rapoarte şi studii de caz).A. precum şi în alte domenii. 1484–XIII din 5 februarie 1998. Principalele responsabilităţi ale CPDOM sunt: examinarea plîngerilor de încălcare a drepturilor sau intereselor legitime ale persoanelor.D. seminarii.P. desfăşurată în colaborare cu Penal Reform International.M). abrogarea articolului 2000 din Codul Penal şi resocializarea delicvenţilor. care activează în conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari (nr.O. utilizând toate căile legale şi desfăşurând activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (emisiuni radio / TV. în anul 1990. Seminarul s-a soldat cu importante concluzii şi propuneri legate de activitatea organelor de justitie şi a parchetului. non-profit pentru drepturile omului.D. este o instituţie naţională independentă. implicându-se în soluţionarea acestora.în 1993 un seminar internaţional cu participarea unor experţi internaţionali. Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (L. monitorizare a procesului electoral (observarea alegerilor şi monitorizarea comportamentului mass-media). Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova (L. care acordă asistenţă în activitatea avocaţilor parlamentari pe plan organizaţional. contribuirea la modificarea şi adaptarea legislaţiei naţionale la instrumentele juridice internaţionale.A. fondată. cursuri de instruire). juridic. publicaţii.M) contribuie la respectarea şi promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. SIRDO a organizat anchete extrajudiciare în legatură cu anumite cazuri de încălcări ale drepturilor omului.O. precum şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 1349–XIII din 17 octombrie 1997) şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.O.Comitetul Helsinki monitorizează respectarea angajamentelor în domeniul drepturilor 160 . . care a reprezentat una din etapele programului PHARE. independentă. consultanţă juridică pentru categoriile socialmente defavorizate. umanitară şi neafiliată politic.D. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova este o organizaţie non-guvernamentală. Printre alte activităţi desfăşurate de SIRDO trebuie menţionate cele legate de fenomenul de imigraţie şi statutul de refugiat. CPDOM constă din avocaţii parlamentari şi personal auxiliar. contribuie la educaţia şi informarea juridică a populaţiei. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (C. În activitatea sa CPDOM respectă Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova. financiar-economic. organizaţie neguvernamentală internaţională. ce urmăreşte beneficiul public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. alte pacte internaţionale la care Moldova este parte. informaţional.

(2) şi art. Mai mult decât atât. în virtutea principiului dreptului internaţional privind îndeplinirea de 161 . potrivit art. Consiliului Europei. referitor la evoluţiile şi îngrijorările în domeniul drepturilor omului. a cadrului legal şi a practicilor de aplicare a acestora. documentările.Dispoziţia constituţionalǎ despre prioritatea reglementǎrilor internaţionale privind drepturile omului are incidenţǎ asupra legilor şi asupra altor acte normative interne [124.. în special prin semnarea Planului de Acţiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeanǎ”. pot aplica direct dreptul internaţional cu privire la drepturile omului la care statul este parte [8]. dar nu şi asupra normelor constituţionale. Republica Moldova nu a adoptat o lege specială asupra discriminǎrii.69]. rapoartele detaliate ale Comitetului Helsinki cu privire la subiecte specifice şi la situaţia generală privind respectarea drepturilor omului în Moldova sunt solicitate şi servesc drept sursă demnă de informare pentru un şir de entităţi specializate. sporirea gradului de conştientizare în rândurile unor grupuri specifice şi a publicului larg.4 alin. Republica Moldova şi-a asumat obligaţiile primordiale de a respecta demnitatea. în conformitate cu prevederile art. ONU etc.(2) din Constituţie. justiţiei sociale. Comitetul pledează pentru respectarea. inclusiv cele ce fac parte din Consiliul Europei.8 din Constituţia Republicii Moldova. Aderând la Declaraţia Universala a Drepturilor Omului. sprijinirea intereselor publice şi acţionarea în justiţie în susţinerea acestora. Această stare de lucruri contravine angajamentelor internaţionale asumate de ţara noastrǎ. normele respective fiind dispersate în multiple acte normative. instanţele de judecatǎ. protecţia şi promovarea drepturilor omului prin expertizarea independentă a drepturilor omului.omului asumate de către Republica Moldova în faţa OSCE.8 alin. atunci. OSCE. înainte de intrarea în vigoare a tratatului. egalităţii şi non-discriminării. rezultatele acestora sunt bazate în exclusivitate pe surse şi contribuţii autentice. p. dacǎ un tratat internaţional conţine dispoziţii contrare prevederilor constituţionale. Cercetările. deoarece. Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertǎţilor Fundamentale etc. se recurge la revizuirea Constituţiei. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Legiuitorul are obligaţia de a verifica concordanţa dispoziţiilor proiectelor de legi cu normele tratatelor internaţionale [74].Activitatea Comitetului se călăuzeşte de acceptarea şi perceperea valorilor universale superioare a drepturilor şi libertăţilor individuale. drepturile omului şi de a asigura nondiscriminarea în raport cu fiecare persoană ce se află sub jurisdicţia sa. adică inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii discriminǎrilor. ONU. Normele internaţionale în domeniul drepturilor omului au prioritate doar asupra legilor interne. indigene având ca informaţie primară realităţile şi situaţiile concrete din Republica Moldova. în cazul în care existǎ neconcordanţe între dreptul internaţional şi cel naţional în materia drepturilor omului.

asigurând corespunderea acestora cu standardele UE. conform cǎreia consfinţirea principiului egalitǎţii într-o serie de acte legislative denotǎ faptul cǎ Republica Moldova acordǎ o atenţie sporitǎ îndeplinirii obligaţiilor asumate prin ratificarea actelor internaţionale cu privire la drepturile omului.76]. Însǎ transpunerea acestui principiu în viaţǎ este foarte dificilǎ. Susţinem parţial opinia avocaţilor parlamentari [65. Realizarea controlului constitutionalitǎţii tratatului ar contrazice principiul internaţional privind exercitarea tratatelor cu bună-credinţǎ [124. d) nu a fost adoptat un act normativ care ar codifica toate prevederile referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare. În opinia noastră. p. deoarece: a) majoritatea actelor stipuleazǎ egalitatea în faţa legii a cetǎţenilor. este necesar sǎ fie dezvoltat şi perfecţionat cadrul legal al Republicii Moldova. De asemenea. civile şi administrative referitoare la interzicerea discriminǎrii. pe când o sintagmă mai potrivitǎ ar fi „ a tuturor persoanelor” şi indicǎ o listǎ incompletǎ a criteriilor de discriminare. Pentru ca principiul egalitǎţii şi principiul non-discriminǎrii sǎ fie aplicate în practicǎ. Republica Moldova trebuie sǎ modifice Constituţia. sistemul legislativ. având drept scop combaterea discriminǎrii în toate domeniile vieţii şi conţinând dispoziţii referitoare la repararea prejudiciilor aduse victimelor şi sancţionarea celor vinovaţi. b) codurile de procedură penalǎ şi civilǎ nu prevǎd informarea publicului asupra hotarârilor judecatoreşti prin care se sancţioneazǎ discriminarea. Respectarea cadrului legal al Republicii Moldova ar permite în mare parte realizarea articolului 16 din Constituţie.către stat a angajamentelor internaţionale. considerǎm oportun a propune legislativului sǎ adopte Legea cu privire la non-discriminare. administrativǎ şi civilǎ. cum ar fi statuarea principiului egalitǎţii (după cum am arătat mai sus) în legislaţia penală. Pentru a exclude contradicţiile între Constituţie şi legislaţia Uniunii Europene în domeniul eliminǎrii discriminărilor. autoritǎţile statale trebuie sǎ încurajeze populaţia sǎ atace în justiţie persoanele care se fac vinovate de discriminare. Cadrul normativ naţional conţine prevederi inserate în diferite acte legislative referitoare la principiul egalitǎţii. c) nu existǎ un mecanism viabil de supraveghere a implementǎrii prevederilor legale cu privire la non-discriminare şi de sancţionare a persoanelor vinovate. Întrucât în Republica Moldova nu existǎ un act normativ exhaustiv. e) populaţia este informatǎ insuficient asupra actelor normative cu privire la nondiscriminare etc. deoarece recunoaştem cǎ Republica Moldova a întreprins diverse acţiuni cu caracter legislativ în vederea combaterii discriminǎrii. precum şi informarea publicului asupra actelor normative ce combat discriminarea.8]. p. 162 . considerǎm cǎ organele statale trebuie sǎ asigure aplicarea corecta a dispoziţiilor legislaţiei penale.

3. pentru ca întâlnirea Vestului cu Estul şi sinteza lor în cadrul procesului de integrare europeană să nu conducă la convulsii. UE va fi. ci unificarea Europei. Problema este că în prezent UE nu are capacitatea nici de voinţă şi nici de efort spre a-şi impune modelul în afara frontierelor sale. Privit din acest unghi de vedere aquis-ul comunitar este. Cu alte cuvinte este vorba despre construirea unei identităţi comune a Marii Europe. un aquis identitar. inevitabil. în măsură să conjuge securitatea prin integrare cu securitatea prin dezvoltare. Procesul european este. în Ţara Bascilor. cu cultura (identitatea) statului-naţiune. ci şi că tăria defensivei sale împotriva invaziei cu care o ameninţă actuala dezordine orientală este depăşita de forţa de atracţie a standardelor sale de viaţă. în fapt. într-o lume aflată în plin proces de globalizare. Principala cale spre stabilizarea securităţii este folosirea puterii pentru exportul propriului model de viaţă. cere mai mult ca oricând o astfel de extindere. aşadar. bazată pe un set unic de valori şi pe instituţii compatibile. În fapt nu va mai fi vorba despre o Uniune mai mare. În discuţie nu este extinderea UE. Cine are puterea să transfere altora propria paradigmă cultural-identitară îşi măreşte puterea necesară spre consolidarea securităţii proprii. la anarhie şi instabilitate. sau pentru ca ele să nu genereze fenomene nocive de felul celor rezultate din încrucişarea culturii (identităţii) de clan. deci. deşi securitatea sa. Capacitatea de efort se referă la mobilizarea resurselor economico-financiare apte a consolida unitatea politică prin echilibrarea dezvoltării sub-regionale în interiorul ei şi prin lichidarea diferenţelor economico-sociale dintre naţiunile europene care ar intra în componenţa Europei Unite. Nefiind. în situaţia de a constata nu doar că nu îşi poate consacra identitatea ca atare în jumatatea estică a continentului. ci despre o altă Uniune.în Sicilia.2 Integrarea europeană Construcţia unei Europe Unite nu este un exerciţiu de fantezie. Capacitatea de voinţă ar implica renunţarea la confortul actual şi la sentimentul de superioritate care caracterizează Europa Occidentală spre a face din integrarea europeană un proces preponderent politic menit să conducă spre o entitate continentală dotată cu o structură de instituţii politice unitară. în Corsica. UE este cu mult mai îndreptăţită să se gândească la pericolul ca identitatea sa să se modifice în urma acţiunii de extindere.3. precum şi în Orientul Apropiat şi Asia Centrală). în unele părţi ale lumii şi chiar în Europa (în Balcani în special în Kosovo şi Macedonia. va fi nevoie ca viziunea 163 . integrate unui sistem de gestiune unitar conceput la nivel continental. ci o încercare vitală menită a oferi o securitate durabilă pentru ambele jumătăţi ale Europei. o chestiune de putere şi de cultură.

deopotrivă din Apus şi din Răsărit.asupra Europei unite de mâine să fie dezvoltată în comun de către toţi europenii. Impactul cultural al unificării Europei trebuie acceptat şi asumat de toţi participanţii la proces. Statele moderne au de rezolvat o ecuaţie complexă (de fapt. trebuie să se pregatească la a pierde teritorii). trebuie să fie astfel concepute încât să respecte ierarhia respectivă. UE nu poate fi unica responsabilă pentru derularea procesului european. Ordinea enumerarii nu este întâmplătoare. recunoscute şi protejate de state. eventual cultură similară). după care urmează protecţia stabilităţii. Drepturile acordate. drepturile (ce sunt recunoscute omului şi comunităţii pe teritoriul şi în legatură cu teritoriul pe care trăiesc). Aparent paradoxal. ca şi cele pe care ele le exercită în raporturile cu cetăţenii. concretă de oameni ce se simt legaţi între ei printr-o identitate comună circumscrisă de tradiţii. Aceasta ridică problema suveranităţii ca şi aceea a integrării sistemului subsidiarităţii naţionale într-un sistem 164 . ecuaţia schiţată mai sus ar putea fi rezolvată mai uşor prin complicarea ei. Pentru moment se pare ca Europa Centrală şi Orientală este mai dispusă la aceasta. iar apoi apărarea şi administarea teritoriului. mod de viaţă. Iar acest proces nu poate şi nu trebuie să fie unul de transfer identitar. b) caracterul unitar al organizării şi controlului unui teritoriu este garantat nu de declaraţii politice (fie ele chiar ridicate la rang de lege). c) posibilitatea ca statul care nu dă drepturi. dă (pierde/cedează) teritorii (adică statul care nu este gata să recunoască anumite drepturi persoanei umane spre a-i determina satisfacţia. interese. Ea exprimă ordinea importanţei componentelor ecuaţiei într-o concepţie democratică modernă. ci unul de sinteză identitară. ci de satisfacţia populaţiei/comunităţii care locuieşte acel teritoriu. În cadrul unei asemenea concepţii omul (fiinţa umană) şi fericirea sa sunt principala raţiune de a fi a statelor.Aceasta trebuie să se reflecte în construcţia sistemului subsidiarităţii naţionale menit a integra interesele în concurs şi a stabili principiile care îndrumă alegerea între ele. legătura dintre elementele componente ale ecuaţiei politice date spre rezolvare statelor poate fi exprimată prin următoarele principii: a) viaţa omului/fericirea omului este valoarea primordială care depăşeşte în importanţă capacitatea de a controla/administra un teritoriu. teritoriul (asupra căruia se exercită prerogativele aferente suveranităţii). în legatură cu drepturile ce-i sunt recunoscute şi pe care le poate exercita efectiv. un sistem de ecuaţii cu mai multe necunoscute) în care intră următoarele componente principale: omul (ca valoare supremă şi măsura tuturor lucrurilor). În lumina celor de mai sus. identităţii şi prosperităţii comunităţilor. adică prin includerea în calcul a componenţei suprastatale. comunitatea (ca grupare reală.

Construcţia suveranităţii statelor membre ale federaţiei va fi esenţialmente problema pratică a aplicării principiului subsidiarităţii.şi în sensul în care este relativizată. suveranitatea statelor-membre va fi un etaj între alte etaje. nimic dramatic. aşa cum apare el în Tratatul de la Maastricht (Titlul II. datorită amplorii sau efectelor acţiunii propuse. că principiul subsidiarităţii nu este decât un complement al principiului suveranităţii şi nu împotriva lui. prelungire până astăzi a unei viziuni hegeliene şi fichtiene. Un fruct al acestei perspective este imediata conexiune care se poate face cu principiul subsidiarităţii. pentru a gândi suveranitatea unui stat în raport cu o organizaţie inter ori supraguvernamentală: acel set de competenţe ale statelor-membre definite în raport cu dreptul comunitar. Ea îşi pierde însă caracterul mitic-metafizic. Este evident că rămâne doar un pas de făcut. Suveranitatea statelor se va actualiza în timp. pentru a căpăta o dimensiune practică şi contextuală. propunerea lui Jean Tuscoz. arată asemenea scheletului unui dinozaur. În acest sens putem spune că formula de „suveranitatea limitată cu care ar rămâne statele naţionale în urma procesului de integrare europeană. Iar conţinutul suveranităţii se construieşte conform schemei pe care o impune o concepţie inteligentă a aplicării principiului subsidiarităţii. art 3b): În domenii care nu ţin de competenţa sa exclusivă. Având în vedere universalitatea principiului subsidiarităţii. ca mecanism care fondează Uniunea Europeană. numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii propuse nu pot fi atinse suficient de statele-membre şi de aceea. la rândul ei relativă la ansamblul de competenţe pe care i le rezervă dreptul internaţional. Comunitatea va acţiona în concordanţă cu principiul subsidiarităţii. Numai un concept suficient de relativizat poate pilota problema suveranităţii. ea ar putea fi şi mai bine îndeplinită de către Comunitate. într-o federaţie europeană. tot firesc au de ce să le delege la nivelul Uniunii. Desigur. în acest context. ca manifestare neîngrădită a deciziei în treburile interne şi externe. Vedem de aici.conform principiului subsidiarităţii. suveranitatea statelor are un sens.al subsidiarităţii globale. a gândi suveranitatea statelor membre ale unei eventuale viitoare federaţii europene. ca şi extinderea considerabilă a normelor care descriu obligaţiile ori angajamentele naţionale faţă de comunitatea internaţională. Să invocăm conţinutul acestui principiu. Deci. sau chiar aceea de transfer de suveranitate către 165 . care descrie suveranitatea drept ansamblul de competenţe ale statelor reglementate de dreptul internaţional. Dar ea este relativă la competenţele federaţiei. clasica evaluare a suveranităţii. Am invoca. în funcţie de competenţele pe care. Având în vedere extraordinara interdependenţă practică a nivelului naţional cu cel internaţional. Suveranitatea statelor se construieste. de la cel inferior al suveranităţii locale până la etajul însuşi al suveranităţii Federaţiei Europene.

166 . pe de altă parte. Slovacia. pe de o parte norma dreptului internaţional şi. pentru a mări eficienţa demersului politic spre satisfacţia deţinătorului primordial de putere şi a celui care este sursă originară a puterii: cetăţeanul. limba şi cultura majorităţii asigură acesteia un ascendent în raport cu celelalte identităţi etno-culturale. Dintr-o atare perspectivă Europa Unită a viitorului va fi Europa cetăţenilor liberi şi a comunităţilor culturale tolerante. diferită. evident. patriostismul constituţional în sensul lui Habermas. ci şi faptul pratic că. prin care s-au codificat drepturile minorităţilor naţionale şi protecţia identităţilor culturale minoritare. se stabileşte o jurisdicţie a unor autorităţi publice obligate să preserveze principiile unui stat civic. realitatea practica a statului naţional. ar putea fi grav. Echilibrul dintre aceste două tipuri de determinaţii este păstrat la un nivel decent în practic toate statelemembre ale Uniunii Europene actuale. atât în cadrul fiecărui stat în parte cât şi în cadrul UE. ca manifestare a etosului naţional. cumva. cu atât mai mult în cazul modelelor negative. drept urmare. Statele în care principiul nondiscriminării este aplicat consecvent alături de alte instrumente de protecţie a minorităţilor naţionale au reuşit să acorde norma de drept cu realitatea practică a ascendenţei culturii majoritare. În măsura în care dreptul internaţional postbelic garantează la nivel de principiu drepturile şi libertăţile individuale. dar tot ele par să indice că a presa descentralizarea până la punctul unde statele existente. cu un concept abstract de societate în care solidaritatea comunitară ar avea la bază. pe de altă parte. atunci popoarele formate din cetăţeni liberi şi egali între ei.structuri supranaţionale. în defavoarea minorităţilor culturale. se dezmembrează. Bulgaria) până la tragedia fostei Iugoslavii. De fapt. suveranitatea nici nu se limitează şi nici nu se transmite ci exerciţiul ei se reorganizează ţinând seama de datele obiective ale lumii înconjuratoare. pe de o parte se determină o anumită majoritate naţională şi anumite minorităţi. iar acestea includ principiile egalităţii şi nondiscriminării. Societăţile de astăzi trăiesc sub tensiunea celor două determinări care sunt. şi în cazul modelelor bune. nu sunt cu totul corecte. Norma dreptului internaţional lucrează. Această diferenţă este astăzi echilibrată de o altă componentă a dreptului internaţional. Frontiera statelor naţionale actuale decupează un teritoriu prin care. Realitatea este. în special cele multinaţionale. Dar. Dezechilibrul dintre ele a generat în restul Europei reale probleme inter-etnice (în ţări precum România. se bucură astăzi de dreptul la autodeterminare. Ea reflectă nu numai faptul că statele actuale s-au format (în marea majoritate istoric). Federalizarea Europei sugerează dezirabilitatea descentralizării autorităţii politice la nivelul acceptabil.

regulile convieţuirii. într-o lume globalizată în evoluţie constantă. conform propriilor reguli constituţionale. iar frontierele nu vor mai avea valori (geografice) de aparat în viitoarea Europă Unită. în acelaşi timp. la fel ca întreaga lume. Astăzi. Astfel. între condiţia de cetaţean al lumii şi cetaţean al unui stat anume. să răspundă aspiraţiilor europenilor. este necesar un efort colectiv la nivel european. acest tratat va trebui să fie ratificat de fiecare dintre cele 27 de state membre. mai mult ca niciodată. desigur. niponocentrism şi sinocentrism ar putea avea ceva de învăţat. „prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2009 cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse. Pentru a găsi soluţii şi a răspunde preocupărilor cetăţenilor. să dispună de instrumente eficiente şi coerente. sau în prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplineşte 167 . În 50 de ani. economice şi sociale şi dorind. A fi eurofil.în care cetăţenia este chemată să statueze egalitatea abstractă a locuitorilor. Valorile nu au frontiere. adaptate nu numai la funcţionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 de state membre. Prin urmare. reunite în cadrul unei conferinţe interguvernamentale. americanocentrism. evoluţia demografică. înscrise în tratate. Europa trebuie să facă faţă unor noi provocări. la 13 decembrie 2007. la lucrările căreia au participat Comisia Europeană şi Parlamentul European. aici şi acum. precum şi consolidarea legitimităţii democratice a Uniunii şi a valorilor sale fundamentale. aprovizionarea cu energie sau noile ameninţări la adresa securităţii.tensiunea între egalitatea de principiu a cetăţenilor statului naţional. trebuie revizuite. şefii de stat şi de guvern au decis asupra unor noi reguli referitoare la amploarea şi modalităţile acţiunii viitoare a Uniunii. Ţinând cont de evoluţiile politice. Înainte de a putea intra în vigoare. plecând de la procentul de europenism pe care ni-l conferă originalitatea mentalului nostru colectiv. Tratatul de la Lisabona va permite adaptarea instituţiilor europene şi a metodelor lor de lucru.Conform articolului 6 din Tratatul de la Lisabona. la altă scară. Europa secolului al XXI-lea se confruntă cu o serie de provocări: mondializarea economiei. Acesta este obiectivul tratatului semnat la Lisabona. Statele membre nu mai sunt în măsură să facă faţă singure tuturor acestor probleme fără frontiere. cetăţenia europeană nu poate fi evitată. Metisajul dintre noul europocentrism. din metisajul reuşit al interculturălităţii Europei.şi etosul majorităţii se păstrează. Europa s-a schimbat. Iar dacă globalizarea se va dovedi sens ireversibil al societăţii umane. schimbările climatice. Tratatul de la Lisabona este rezultatul negocierilor între statele membre. presupune a şti să ne proiectăm toate valorile noastre în circuitul mondial de valori. Europa trebuie să se modernizeze. ci şi la transformările rapide prin care trece lumea de astăzi.

Tratatul de la Lisabona stabileşte principii şi obiective comune pentru acţiunea Uniunii pe plan extern: democraţie. Curtea de Justiţie va garanta aplicarea corectă a Cartei. drepturi legate de statutul cetăţeniei şi justiţie.este creat un nou actor instituţional. interesele cetăţenilor săi. Tratatul de la Lisabona va consolida democraţia în UE. Funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru politica externă şi de securitate comună (PESC) va fi combinată cu cea de Vicepreşedinte al Comisiei . europenii aşteaptă de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea. Într-o lume în evoluţie rapidă. 168 . libertăţi. cu dublă responsabilitate (Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate şi Vicepreşedinte al Comisiei). Cetăţenii europeni vor avea în curând la dispoziţie un instrument cu ajutorul căruia vor putea determina Comisia Europeană să acţioneze în domenii de interes pentru ei. Până în prezent. zi de zi. stat de drept. egalitate. „creînd o identitate” a Uniunii şi facilitând promovarea progresivă a „interesului european comun”. Acesta va aduce mai multă coerenţă în acţiunea externă şi va contura profilul UE pe scena internaţională. schimbările climatice şi demografice. respectarea demnităţii umane. şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre au semnat noul tratat. 27 de state membre au ratificat Tratatul. principiile de egalitate şi solidaritate. solidaritate. Aceste drepturi se inspiră în mare parte din alte instrumente internaţionale. la Lisabona.ultimul această formalitate”. ci oferă drepturi consolidate şi mai multă libertate cetăţenilor. precum şi capacitatea acesteia de a promova. Cele şase capitole ale Cartei cuprind următoarele aspecte: drepturi individuale legate de demnitate. oferindu-le o formă juridică în cadrul Uniunii. în mod eficient. Includerea Cartei nu modifică atribuţiile Uniunii. provocărilor lumii contemporane. securitatea şi energia. cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Instituţiile Uniunii trebuie să respecte drepturile înscrise în Cartă. din care 27 au depus deja instrumentele de ratificare la Roma. considerată un adevărat catalog de drepturi de care toţi cetăţenii Uniunii trebuie să beneficieze în raport cu instituţiile Uniunii şi cu garanţiile obligatorii din punct de vedere juridic ale legislaţiei comunitare. universalitatea şi indivizibilitatea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. cum va funcţiona însă iniţiativa cetăţenilor în practică. Aceleaşi obligaţii revin statelor membre atunci când pun în aplicare legislaţia Uniunii. Rămâne de văzut. Acesta va pune la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă. Tratatul de la Lisabona face trimitere la Carta Drepturilor Fundamentale. La 13 decembrie 2007.

legalitatea. 3. se prevede constituirea unui Corp Voluntar European de Ajutor Umanitar. libertatea) reprezintă condiţia sine qua non a protecţiei şi garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale fiinţei umane . protocoale) sunt rod al recunoaşterii de către state (inclusiv România) a importanţei universale a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. ca şi între toate statele”. În acest sens. 169 . Această prevedere pune accent pe aplicarea principiilor dreptului internaţional şi a principiilor imparţialităţii. Normele consacrate în instrumente juridice naţionale. Exercitarea guvernării pe baza principiilor democratice (pluralism politic. cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinţa de a construi o relaţionare bazată pe principiile egalităţii de şanse. cât şi în construcţia unor măsuri proactive în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare. ce constituie acquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării. egalitatea. ci măsuri al căror scop este adaptarea organizării societăţii spre o mai corectă împărţire a rolurilor. neutralităţii şi nediscriminării. atenţia trebuie orientată spre eficientizarea cadrului de sprijin privitor la procedura de soluţionare a petiţiilor. ci mai degrabă presupune mobilizarea simultană a instrumentelor legale. a resurselor financiare şi a abilităţilor analitice şi organizaţionale ale tuturor actorilor şi instituţiilor implicate. Provocarea în ceea ce priveşte combaterea discriminării şi asigurarea unui remediu efectiv în cazul încălcării drepturilor omului sau a altor drepturi prevăzute de lege constă atât în consolidarea cadrului legislativ existent. separarea puterilor în stat. nu înseamnă doar realizarea unor programe şi resurse accesibile cetăţenilor. Concluzii la capitolul III Putem aprecia că promovarea egalităţii nu necesită în special adoptarea unor măsuri pozitive. justiţiei şi bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relaţiilor amicale şi a cooperării dintre ele.Tratatul de la Lisabona introduce. „a căror respectare este un factor esenţial al păcii. europene şi mondiale trebuie aplicate în mod concret în relaţiile sociale în fiecare ţară. diversităţii şi nediscriminării. de asemenea.asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminării. procedura de mediere pe cale amiabilă a cazurilor de discriminare precum şi de sancţionare a actelor/faptelor de discriminare. echităţii sociale.4. o bază juridică specifică pentru ajutorul umanitar. printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficiente. pacte. În ultimii ani România a depus eforturi susţinute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor europene (Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene şi Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene). De asemenea. în fiecare comunitate şi chiar fiecare ramură şi sector de activitate. De subliniat că toate aceste instrumente juridice (convenţii.

inclusiv suveranitatea. prin urmare. însă prevederile concrete sunt foarte puţine. Aşa.Toate aceste precizări noi trebuie raportate la consideraţiile generale ale Cartei de la Paris. Problema muncitorilor imigranţi este numai enunţată. Problemei minorităţilor naţionale i se acordă o importanţă considerabilă-chiar exagerată. Document de incontestabilă importanţă pentru redefinirea sarcinilor actuale ale procesului CSCE. fiecare între ele fiind interpretat ţinând seama de celelalte”. 170 . iar respectul identităţii minorităţilor va trebui realizat tocmai ţinând seama de aceste principii. neamestecul. păstrarea integrităţii teritoriale. care reafirmă ideea că „toate principiile (procesul CSCE) se aplică în mod egal şi fără rezerve. de pildă. deşi se reafirmă că „succesul tranziţiei la economia de piaţă de către ţări care fac eforturi în această direcţie este important şi în interesul tuturor”. Este clar. Carta de la Paris tratează totuşi în mod inegal anumite probleme. nu se întâlnesc precizări în legatură cu modul în care fostele state socialiste vor putea fi ajutate ca să-şi refacă economia. că noile formulări cu privire la drepturile minorităţilor nu pot fi interpretate în nici un caz ca o diminuare a cadrului juridic oferit de principiile Dreptului internaţional. în detaliu. iar nu cu nesocotirea lor.prevăzându-se. obiectivele reuniunii de experţi pe această temă desfăşurată între 1-19 iulie 1991 la Geneva. fără a se preconiza nici un fel de măsuri practice pentru rezolvarea ei. Documentul vorbeşte despre „continuarea sprijinului acordat ţărilor democratice în tranziţia spre economia de piaţă”.

Pe plan internaţional creşte tendinţa de a avea proceduri formate de experţi independenţi. Acest interes. Viaţa internaţională arată că nerespectarea drepturilor omului creează şi pe plan intern. Lucrările de specialitate care au avut în vedere fenomenul discriminării au raportat acestea la diferenţele care există între indivizi. În viaţa internaţională. Numeroase documente internaţionale cer statelor să asigure existenţa şi funcţionarea unor asemenea recursuri. atât internă cât şi internaţională. în stabilirea faptelor pe baze cât mai apropiate de 171 . uneori pe criterii politice. S-a format astfel o opinie publică. aşa cum s-a arătat. care acţionează pentru respectarea drepturilor omului. internă şi internaţională. în multe ţări ale lumii s-a produs o cunoaştere din ce în ce mai profundă a drepturilor omului. care să dea decizii obligatorii. Fenomenul discriminării este prezent în viaţa cotidiană. care se reflectă şi în propria ţară. a dus la stabilirea de proceduri de natură să permită celor care pretind că drepturile lor sau ale altora sunt încălcate să ceară redresarea situaţiei şi repararea daunelor. între societăţi. Pe plan intern. se schimbă constant.CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Discriminarea reprezintă o trăsătură a vieţii sociale. marcând ansamblul tuturor relaţiilor sociale. Pe ansamblu. problemele privind drepturile omului sunt tot mai mult considerate ca fiind în strânsă legătură cu cele ale păcii şi securităţii. un climat care nu favorizează. În acelaşi timp. între grupuri. cu privire la pretinse încălcări ale drepturilor omului. ale colaborării şi înţelegerii. un domeniu al cooperarii internaţionale. care să examineze cu maximum de obiectivitate plângeri ale altor state. această acţiune are influenţe pe termen lung. cu putere în viaţa publică. dimpotrivă limitează colaborarea dintre state. ale organizaţiilor sau persoanelor. dar şi în raporturile internaţionale. astfel. Problemele drepturilor omului au pătruns. respectarea drepturilor omului a devenit condiţia sine qua non a unei guvernări democratice. chiar dacă iniţial vizează un grup restrâns de ţări. ea fiind prezentă în toate timpurile. pe plan intern şi internaţional. de către pături tot mai largi ale populaţiei. Marea lor majoritate constau într-un dialog cu statele. inclusiv a unor tribunale independente. Drepturile omului constituie. S-au format organizaţii neguvernamentale. alteori ignorând realităţile din propria ţară sau din ţări aşa zise prietene. sub diferite forme de manifestare. chiar dacă o fac fragmentar. incluzând şi guvernele şi organizaţiile neguvernamentale. de la nivel individual şi de grup şi până la nivel societal. Puţine din aceste proceduri au caracterul de organ de jurisdicţie. care şi-au fixat drept obiectiv de activitate promovarea drepturilor omului. prezent în multe şi diverse sectoare ale vieţii sociale şi formele sub care acesta se manifestă. însă. care este în strânsă legătură cu alte domenii.

însă.realitate şi elaborarea de recomandări care se adresează statelor cu caracter mai general sau mai precis. a victimelor discriminării. Aceasta nu a impiedicat. au stabilit un standard minim. Pentru ţările dezvoltate. asigurând un nivel de viaţă acceptabil pentru majoritatea populaţiei. un accent mai mare va avea. Reglementarea competenţelor instituţiei Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării în cuprinsul constituţiei 3. 2. Practic. Recomandăm autorităţilor statale să adopte o lege organică privind eliminarea tuturor formelor de discriminare în orice domeniu al vieţii sociale cu un mecanism eficient de protecţie a grupurilor socialmente vulnerabile şi marginalizate. asigurându-se asistenţa de specialitate (juridicǎ şi financiarǎ) persoanelor supuse 172 . şi de măsura în care ţările dezvoltate industrial vor reuşi să diminueze şi să elimine fenomenele negative existente. deci. Reglementarea organizǎrii şi funcţionǎrii CNCD prin lege organicǎ. probabil. ca şi obligaţia de examinare a ansamblului problemelor şi mecanismelor de urmărire a aplicării angajamentelor asumate. garantându-i-se independenţa. şi. între cele două concepţii privind modul de asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. atât în acţiunea statelor cât şi în deliberările organismelor internaţionale. din punctul de vedere al drepturilor omului. Aceasta va depinde. deşi poartă marca acestei confruntări. în care ţările din Europa de Est vor putea asigura eliminarea stării de înapoiere şi dezvoltarea unei economii de piaţă eficiente şi dacă vor putea evita unele din aspectele negative pentru drepturile omului care se manifestă în ţările dezvoltate cu economie de piaţă. prin consolidarea drepturilor civile şi politice în majoritatea ţărilor lumii. Pe plan internaţional al reglementărilor şi instituţiilor. Timp de circa cinci decenii. va depinde de măsura în care vor asigura o dezvoltare economică şi socială generalizată. desigur. adoptarea de documente cu valoare universală care. problemele drepturilor omului au fost abordate în condiţiile unei confruntări politico-ideologice între cele două sisteme social-economice. Perioada care urmează va fi caracterizată. problematica drepturilor economice. Cu privire la problema abordată facem urmatoarele recomandări : 1. de care să beneficieze mase din ce în ce mai largi de oameni. sociale şi culturale şi a egalităţii în drepturi sub toate aspectele. execitarea drepturilor omului. comunitatea internaţională dispune de un set de reglementări şi de forme de colaborare care marchează o etapă importantă. la sfârşitul acestei perioade. fără îndoială cea mai productivă în domeniul drepturilor omului. printr-o evoluţie de ansamblu spre instituţii democratice.

Deşi Legea nr. Interzicerea discriminării se limitează numai la discriminările de drept. în timp ce în dreptul comunitar şi în literatura de specialitate acestea sunt noţiuni diferite. Legea trebuie să interzică toate discriminările şi să garanteze tuturor persoanelor o protecţie egală şi eficace contra tuturor discriminărilor. în cuprinsul acesteia nu sunt dezvoltate ideile privind înlăturarea discriminării structurale pentru grupul dezavantajat 6. tratament identic). cu ignorarea nevoilor victimelor efective ale faptelor de discriminare. ar trebui acordată atenţie şi beneficiilor existenţei unui singur organism pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au dreptul fără discriminări. trebuie interpretat în sens cât mai larg. dacă doreşte să facă diferenţa între dizabilitatea percepută sau cea înregistrată. este o obligaţie exclusivǎ cǎtre stat. 202/2002) regăsim concepte care sunt tratate ca având acelaşi înţeles (egalitatea de şanse.Aceleaşi probleme le regăsim şi pentru criteriul vârstă ori religie sau credinţă: nu sunt definiţii. spre deosebire de celelalte temeiuri ale discriminării.discriminǎrii şi prevăzându-se o structurǎ care sǎ-i asigure posibilitatea realǎ de a aduce la îndeplinire în mod eficient şi independent numeroasele atribuţii pe care le are conform legii . 4. prin combinarea competenţelor şi aplicarea cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu al discriminării în altul. mai ales că situaţia unui singur caz care cuprinde mai multe motive de discriminare 7. iar conceptul de religie sau credinţă. 8. în momentul de faţǎ. cea medicală sau cea socială.schimbarea fundamentalǎ a concepţiei privind amenda administrativǎ care. la o egală protecţie din partea legii. 173 . se schimbă în mod constant. Nu sunt transpuse în legislaţia naţională conceptele din directive referitoare la adaptările corespunzătoare în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi justificarea unui tratament diferenţiat întemeiat pe funcţiile esenţiale ale unei meserii sau profesii (pentru criteriul dizabilitate al discriminării). 9 CEDO şi jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg . 5. În acelaşi act normativ (Legea nr. 9. egalitatea de tratament. justificarea unui tratament diferenţiat pe motive de vârstă. Legislaţia naţională nu defineşte clar criteriile de discriminare pe care doreşte să le sancţioneze. vârsta este un fenomen flexibil. 202/2002 are ca scop promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. alături de reducerea numărului de definiţii. În cazul dizabilităţilor nu este clar ce fel de definiţie preferă legiuitorul. conform art. ce soluţii se aleg – indicarea numerică a vârstei sau indicatorii biologico-medicali. Într-o viitoare reglementare. inclusiv dreptul de a nu avea o religie.

a căror procesare au un regim distinct. promovare. este cǎ partajarea sarcinii probei în materia discriminării este exclusă din sistemul justiţiei penale. De aceea. trebuie să întreprindă acţiuni afirmative de promovare a participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la exercitarea profesiilor specifice unde se atestă suprareprezentarea persoanelor de un anumit sex. ar trebui completate şi cu alte sancţiuni prevăzute în legislaţia statelor membre UE. evident exagerată: într-un grup de candidaţi pentru angajare. respectiv excluderea de la procedurile achiziţiilor publice şi de la acordarea ajutorului de stat şi dispunerea de către instanţă a schimbării procedurilor de angajare. cu un handicap locomotor. Raţiunile pentru această excludere îşi au originea în prezumţia de nevinovăţie. fără precizarea că nu se aplică partajarea sarcinii probei. prin intermediul instituţiilor de învâţământ şi educaţie. precum în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Deşi directivele încurajează folosirea datelor statistice ca mijloace de probă. 11. colegiile şi universităţile trebuie să includă în programele educaţionale problemele de egalitate între oameni. 12. liceele. dispunerea de către instanţă a retragerii. Statul. Gradiniţele de copii. proporţionale şi descurajante. şcolile. De asemenea. conform art. acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. pregătire. printr-o acţiune discriminatorie. cele mai mari şanse (dacă angajatorul nu doreşte să fie acuzat de discriminare) le are o doamnă în vârstă. 7. va determina discuţii legate de încălcarea dreptului comunitar de către statul român. sănătatea. aparţinând unei minorităţi şi unei credinţe necreştine. ar trebui completate sancţiunile şi pentru discriminarea înainte de angajare. conform directivelor. acestea trebuie să fie efective.9 din Legea nr. 10. În ceea ce priveşte sancţiunile pentru discriminare. precum cele privind originea rasială. orientarea sexuală. se vor ridica o serie de probleme în ceea ce priveşte folosirea unor date „sensibile”. deşi cauzează un prejudiciu redus. 13. O altǎ problemă . În acest moment legislaţia naţională nu conţine prevederi care să soluţioneze acest conflict. după data aderării. modul în care sunt reglementate anumite forme de discriminare în legislaţia penală în vigoare. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. Sancţiunile prevăzute în dreptul naţional: amenzi. 174 .Importanţa acestora este demonstrată de o situaţie ipotetică. care ar fi încălcată dacă magistratul nu ar avea obligaţia de a dovedi comiterea unei infracţiuni. încalcă în mod repetat prevederile legislaţiei. de către autorităţile emitente. cauzează un prejudiciu semnificativ sau care.

117/82 Razzak şi Beydoun c. editura All Beck. Bucureşti. 9. 14.Bourhis Y.. publicată în “Monitorul Oficial al României””. www. Paris. Teoria generală a dreptului. 321.107 . 288 . p. Bell M. editura Periscop.54. 476 3. Bratescu C. 2002 p. 7. Cauza C-246/83 De Angelis c. vol..Cauley. C.BIBLIOGRAFIE 1. Drepturi şi libertăţi. p. Bucureşti. Chişinău 2007.. p. 1996. Banat şi Interculturalitate. All Beck.eu. Barac L.205 6.europa.ro/reviste_recunoscute 16. Tamara K.269 8. 2002. 1970. Anti-Discrimination Law and the EU. 1991.. Individual Differences în Sex Stereotyping of Occupantions and Personality. Mc. PUF. Oxford University Press. Council and Commission [1991]. la 28 februarie 1986.www. nr. p. şi alţii..3/sept. Cauza C-75.268 15.1. 12. 1997. Populaţia Dobrogei.publicat în JOCE nr. nr.int/celex 175 . 1997. la 17 februarie 1986 şi la Haga. C. Organizaţii internaţionale interguvernamentale.169 din 29 iunie 1987. Carta Socială Europeană revizuită adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996. Comisiei. şi Thagavelu. Comisiei. Stereotipuri. p. ed.. Drepturile omului: mecanisme de protecţie (internaţionale şi din Republica Moldova). Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Actul Unic European semnat la Luxemburg.L.. Vol. tipografia Reclama. Tomul XVII. Editura C. Chişinău. Bucureşti.2000. B. p.M. Elementele de teoria dreptului. The Economic Objectives of Article 119... Comentariu pe articole.193 din 4 mai 1999.I. Cauza C-63/89 Assurances de Credit v.Baltag D. p. Basnard. discriminare şi relaţii intergrupuri. Institutul Intercultural Timişoara. p. Nr. p. Le principe d`egalite dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d`Etat în La Declaration des Droits de l`Homme et du Citoyen et la jurisprudence. 1296 10. şi alţii. Barna. 2005.Revue Social Psychology Quartely.Braibant G. Partea I.74/1999.335 4.. Beşteliu R. Bîrsan C.uab. 11.320. 2001. a intrat în vigoare la 1 iulie 1987 2 Azarov A.colocviu organizat de Consiliul Constitutional francez în zilele de 25 şi 26 mai 198. Iaşi. 297.284 13. Beck. p.K. Editura Polirom.H.Constanţa. ratificatǎ ulterior prin Legea nr.. Hervey and David I’Keefe eds. 2004. în Sex Equality Law in the European Union. 5.

Cârnaţ T.07.europa.53/2003 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. Directiva 2000/43/CE interzice discriminarea în orice stat membru pe criterii de origine rasialǎ sau etnicǎ în domenii precum angajare.. 363 176 .13 un pachet de propuneri pentru combaterea discriminǎrii.Cârnaţ T.Codul civil al României din 26. Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova.pdf 26. 21. 23. Chişinău. Teză de doctor habilitat în drept. 18. asigurare socialǎ. violenţă şi hǎrţuire(2007). 2004. 65 din 16 aprilie 1997. 140/1996. 2008..md. actualizat până în luna August 2008.int/celex ). 8 august 2008. 27. 237 www. revista Dreptul. modificat ulterior prin Legea nr. Decizia 2000/75/CE stabileşte un program de acţiune al Comunitǎţii pentru combaterea discriminǎrii: 2001-2006.55. Cauza C-25/02 Rinke (în continuare hotărârile CEJ aşa cum pot fi găsite la www.17. 2009. Parlamentul European. Iorgovan A. 25. Codul penal al României. 65 bis din 16 aprilie 1997 în temeiul art. Sabbatini v. publicate în Monitorul Oficial al României. Constituţia României revizuitǎ. Monografie. Cauza C-20/71.ch 28.md.. www. .cnaa. 388 .unhchr.. până la 2 iunie 2005. III din Legea nr.humanrights. Constantinescu M. p. a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare. Directiva 2000/78/CE stabileşte un cadru general pentru combaterea discriminǎrii pe criterii de religie sau convingere. republicat în Monitorul Oficial nr. Partea I.1993. republicat în Monitorul Oficial. 289 din 14 noiembrie 1996 . Comisia a adoptat în noiembrie 1999 pe baza art. Apărarea drepturilor pacienţilor nu este lipsită de riscuri. handicap. ed. Partea I. www. Muraru I. 20. Adoptat prin Legea nr. Partea I. p. nr.541/2003 24. Chişinău. Bucureşti. p. servicii de sǎnǎtate şi acces la bunuri şi servicii. vârstǎ sau orientare sexualǎ în domeniul angajǎrii şi exercitǎrii profesiei. Non-discriminarea în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-countrybycountry_approach/moldova/Moldova%20Third%20report%20-%20Moldave. nr.Comitetul ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialǎ: http:.coe. educaţie.Cârnat T. p.Pontos. publicată în Monitorul Oficial al României. Sondaj public cu privire la experienţa şi opinia cetǎţenilor Republicii Moldova privind actele de discriminare.72 din 5 februarie 2003.Codul muncii. www.Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. 19.acad. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei: punctul 88. la al treilea Raport asupra Moldovei: http:.eu. Editura All Beck.480/2003 şi prin Legea nr. 22..

1999. intratǎ în vigoare la 4 ianuarie 1969 conform prevederilor art. www. intratǎ în vigoare la 7 iulie 1954. p.28 din 10 iunie 1954. 1967. 116 alin.Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 3068 (XXVIII)d din 30 noiembrie 1973. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (19901998). p. conform dispoziţiilor art. Xv.184 40. nr.98-XIII din 12 mai 1994. Constituţia României.9/2004. în vigoare din 27 august 1994 .gov/g/drl/rls/. 10. 1994. nr. în vigoare pentru Republica Moldova din 24 mai 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Chişinǎu. p. Cudritescu G.Country Reports on Human Rights Practices .29. Human Rights.30/1994.1. art.2263 a Adunării Generale a ONU din 7 noiem.135 din 31 mai 1994 38.Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupǎrii forţei de de muncǎ şi exercitǎrii profesiei nr. Ratificat prin Hotarârea Parlamentului Republicii Moldova nr.19. România a ratificat Convenţia la 10 iulie 1978 prin Decretul nr. Vol. 33.111 din 25 iunie 1958. Convenţie adoptată prin Rezoluţia nr.state.593-XIII din 26 septembrie 1995. Unele observaţii cu privire la reglementarea discriminării după criteriul sexului în legislaţia română în Revista “Dreptul”. ratificatǎ de România prin Legea nr. 39. Oxford University Press. 37.640 din 20 decembrie 1952. 2106 din 21 decembrie 1965.Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale Adoptatǎ în 1950 şi intratǎ în vigoare în 1953. Aderat prin Hotǎrârea Parlamentului Republicii Moldova nr.Craig and de Burca. Chişinǎu. 32.243. publicat în “Buletinul Oficial al României”. Partea I. (2). nr. p. 30.22 publicat în Buletinul Oficial nr.Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994. EU law Text.. Paris.Convenţia culturalǎ europeanǎ din 19 decembrie 1954.2007. and Labor. 115 alin. 1998. intrată în vigoare la 18 iulie 1976. cases and materials. Released by the Bureau of Democracy. Convenţia cu privire la drepturile politice ale femeii Adoptată prin Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU nr.193.7. 36. http:. România a ratificat această Convenţie prin Decretul nr. Vol. (2) şi art. 1999. 2008. 34. publicatǎ în “Monitorul Oficial al României”.Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială Adoptatǎ prin Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU nr. nr. 802 177 .54 din 17 iulie 1970.53. 31. 35. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998).

Bucureşti: Institutul Român pentru Drepturile Omului. p.europa. p.unhchr. 1. http:.228 48. colectiv de autori. Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între persoane indiferent de originea etnică sau rasială. eur-lex.Declaraţia ONU-Drepturil persoanelor cu disabilităţi din 1975. colecţia Dicţionarele ARC.unhchr. Chişinǎu.208 49. p. Polirom. 42. http:. Chişinău. Drept constituţional şi instituţii politice. Decada a Treia în Combaterea Rasismului şi Discriminării Rasiale pe parcursul anilor 1993-2003. 447 47. 2007. Declaraţia privind drepturile persoanelor retardate mintal din 20 decembrie 1971. publicata în Jurnalul Oficial L 303.eu. Rezoluţia Adunǎrii Generale a ONU. Directiva Consiliului 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe baza de sex. L`invention du racisme..ch/html/menu3/b/m_mental. 44.0022 – 0026. "Rolul Consiliilor de Stat din Europa în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale". 46. www..htm. 52. Bucureşti. p.Drept şi Gerontologie. Deleanu I. Bucureşti: Univers Enciclopedic. 45. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (19901998). p.ch/html/menu3/b/68. Directiva Consiliului 43/2000/CE din 29 iunie 2000 privind aplicarea principiului egalitǎţii între persoane fără deosebire de origine rasialǎ sau etnicǎ . Ideile politice ale secolului XX. p. M.europa. eur-lex. Dicţionarul explicativ al limbii române.. 1998. p. 2280.11-18. http:. 1/2007. Protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Persoanelor Vârstnice. ediţia a II-a. Lumina Lex. nr. în Buletinul de informare legislativă nr. Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 privind stabilirea unui cadru general pentru egalitatea de tratament în muncă şi ocupaţii. Editura Fayard. 50. 1991/1995. 59.Delacampagne C.41.217 A (III) . Jurnalul Oficial L 180. 02/12/2000 P. Adunarea Generală a ONU a adoptat specifice Programe de acţiuni pentru decadele date.htm.1996. Dobrescu B.eu 54. Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de stabilire a unui cadru general pentru egalitatea de tratament în domeniul ocupării. .eu.htm 43. p. Academia Română. http:// www. 0016 – 0022. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. 55. www.Delsol C. 1991. http:. p. 178 . Iasi.ch/html/menu2/issracis. Paris 1983. Declaraţia Universalǎ a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. 823. 2002. http:.europa. eur-lex.Delperee N. 19 iulie 2000. Institutul de Lingvisticǎ „Iorgu Iordan”. 51.353.unhchr. Vol. 53.

. p. www..Ideologie Raciste.239. MorteanuM.. Paris. Frette c. 2001.F.O din 26 februarie 2002. 1986. Hotărâre C.OIM.Ghidul egalitǎţii de şanse. Doltu I.. F. 63.. Genese el langage actuel.A.. p.. Prevenirea discriminǎrii. Institutul European.U. Karen V. Pătraşcu. 2004.editura Du Style. Dănişor.Hadler. nr. Le declin du social. 75. 1998.. p. Portugalia.Gallup: http://www.. 2005. p. Essai sur l`inegalite des races humaines... Bucureşti.C. J. p. Editura Bic All. 273.ombusdman md. Dreptul Tratatelor.. Bucureşti. Drepturile. pe un eşantion de 975 persoane în vârsta de 18 ani şi peste. 1998. 1979.. Dogaru I.Guillaumin C...56.55 din 14 octombrie 1999.ed. Grafmeyer Y. Editura Ştiinţifică.Docksey C. Bucureşti. Ploeşteanu. 76. CpDOM. Editura Lumina Lex. reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a Romaniei. Constanţa. Paris. p. All Beck. B.584 .ed.Gueye c.185 62.2007. Dănişor D.. http:. CRU. Constitutia libertaţii.Implementarea legislaţiei antidiscriminare în România..coe. p. 390 68. Franţa. Kole and Anthony D’Amato eds.noţiuni de teorie şi practică. Guincho c.Guillemard A.C. 74. N. Bucureşti. Iaşi.466 59. 63.196/1985) . Romani Criss..2007p.. Law dictionary. p.Hayek A. Protecţia juridică a drepturilor omului. 2003. 1853-1855 p. 66. 284 60.E.D. p. 1998.Mouton. 64. 179 : . Hotărârea CEDO din 10 iulie 1984. . 614 73. exploatǎrii şi abuzului femeilor lucrǎtoare migrante.Gobineau A.150 69. 1999.454 67. Legal assistent edition.Cartea 2. 440 61..echr. Gh. New-York. Paris.. Teoria generală a dreptului.598 58. Sex Discrimination în European Union Law Anthology. p.118-119/64.. Naissance de l`ecologie urbaine..Freeden M.ro Sondajul a fost realizat în perioada 18-30 iunie 2003.. Fundaţia Andrei Şaguna.394 72.M.490 57. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Dogaru I.Hotărârea Curţii Constituţionale nr. L`ecole de Chicago.Gordon M. Hague. 71. Franţei (nr. Filosofia Dreptului-Marile Curente. p. Luarea deciziilor şi pregǎtirea pentru angajarea peste hotare.Ghid informaţional. www. et Joseph I.Giddens A. P. Bucureşti.. p.Drăghici V.1972. 2002. Dănişor Gh.gallup.int/ECHR/EN/hudoc 70. D. 1999. Dănişor. Sociologie. p. 1994.Duculescu V. 65.. L. Gergely D. Éditions Pierre Belfond.

în: Fiehler. Bucureşti 2000. cauza Thlimmenos C.Hotărârea CEDO din 27 martie 1998.discriminarea lingvistică de vârstă. Limba şi de comunicare în limită de vârstă.. Editura All-Beck. Drepturile omului. 87. şi Diaconu N. Rassmunssen c.Beck.758 din 29 octombrie 2003 88. Caja (eds. 92. exigenţe şi realităţi contemporane. Lumina Lex. Jura C. Petronic C. G. Legea nr. p. p. Polirom. libertăţile şi îndatoririle constituţionale. în Teoria generală a dreptului. 156-XIV din 14 octombrie 1998. Van Raalte c.Jura C. 2003.echr. 390. p. Danemarca. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.. 80. Drepturile omului concept. 1999. Hotǎrârea CEDOdin 21 februarie 1997.. www. 79. Olanda. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului..47-50/200.. Polirom. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti.Love c. Regatului Unit.Legea cu privire la asigurarea egalitǎţii de şanse între femei şi bǎrbaţi. nr. 320. Iaşi. Partea I. 640p 78. publicată în Monitorul Oficial al României.Mazilu D.int/ECHR/EN/hudoc 90. Bucureşti.436 91. Jurisprudenţa Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării. 2006. Bucureşti. Grecia. Austria.249. 683. Iaşi. 1998: Ageismus .111-113.640.Kramer U. Dicţionar de sociologie. Legea de revizuire a Constituţiei Romaniei nr. Bucureşti.710 93. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.640.. 2000. nr. Editura C.166 83. Reinhard. Partea I. Problema bătrâneţii şi a morţii naturale. Polirom.editura Lumina Lex. 1924. Pretty c.429/2003. nr. Ed. 983/2001). 2003. Iaşi. art. http:. 2002.301 din 8 mai 2002 89. Iaşi. Hotărârea CEDO din 6 aprilie 2000. p. nr. Mazilu D.Marcu V.coe.350 94. p. 84. Thimm. All Beck. Legea privind pensiile de asigurări sociale. 2000. 81. Drepturile minorităţilor naţionale.Marinescu.. Editura Academiei Romane. Bucureşti.Hotârârea CEDO din 29 aprilie 2002. 280 p. 2000.. Muraru I. Bucureşti.448 180 ..202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi publicatǎ în Monitorul Oficial al României.77. p. Dreptul instrument indispensabil de realizare a şanselor fiinţei umane. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. p.Iancu Gh. Drept comunitar general. Polirom. Hotărârea CEDO din 28 noiembrie 1984. 85. p. Opladen. 1998.). 2006. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului.Drepturile. 2003. 257-277. p.. 86. 82.H. p. nr. Marshall G. Institutul Român pentru Drepturile Omului. 2003. Australiei (nr. Editura Univers Enciclopedic.

org 98. Jura C. 1996. 109. analysis and proposed conclusions”. nr. p. Nǎstase A. Garanţii materiale şi procesuale ale respectării drepturilor omului. şi Demetrescu. în varianta actuală cuprinde 5 părţi. 1999. Journal of Experimental Social Psychology. nr. prin rezoluţia nr.1/1996. C. Ordonanţa Guvernului nr. Teoria generală a dreptului şi statului. Secţia editare a Academiei de administrare publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova.editura All Beck.R. Bucureşti.. Editura Bren. Principiul libertăţii şi egalităţii în Teoria generală a dreptului. Universitatea Ovidius Constanţa 2005..314.Partea I. Neagu N. 1996. în forma actuală cuprinde 5 părţi.W.. Drept internaţional public. ratificată de România prin Decretul nr. 2002. p.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare Publicată în Monitorul Oficial al României. R. Comunitatea Europeană şi drepturile omului în Revista “Drepturile Omului”. p.212 din 31 octombrie 1974. 146/1974.2200 din 16 decembrie 1966. 53 articole. 105. Minority Identity and Self-Esteem în Annual Review of Sociology.onu. Bucureşti. 108. intrat în vigoare la 23 martie 1976. a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976 106. vol.Peters G. p.Self-conceptions of the aged. age identification and aging in The gerontologist..528 100..4/1971. M. Drept internaţional aplicabil în operaţiunile de pace şi conflictelor armate.212 (prima ediţie. 26/1990. Bucureşti.146/1974. nr.Popa N. Note de curs nepublicate. Egalitatea în veşnicele întrebări. 334 p 181 . Editura All Beck.245. Evidence for the automatics of ageism. editura Actami. Chişinău.“Claims for protection based on religiom or belief.64 96. şi Gurtman. 102.4 97..216 107. Moroianu I.. Negru B.2200 din 16 decembrie 1966. .95. nr. nr.4/2004.B.Perdue.p. 2005.. R. Germina Chiroiu. p. trad. 1979) 99. Revista Palatul de Justiţie. Forţa de muncǎ în Uniunea Europeană.108.444 101. p .Washington.212 din 31 octombrie 1974. ratificat de România prin Decretul nr. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice. şi Aurescu B. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice Adoptat de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr. sociale şi culturale adoptat de Adunarea Generala a ONU. “Buletinul Oficial.R.Peters G. 31 articole.E.. Bucureşti. “Buletinul Oficial” nr. 2000 disponibil pe www..431 din 2 septembrie 2000 104... p. p. 103. Nagel T. Z.. 19/1993.Neagu N.Musalo C.Mazilu D.

.. Dreptul la Liberă Circulaţie a Persoanelor în Spaţiul U. 119. Impactul ratificării Cartei sociale europene revizuite asupra legislaţiei muncii şi a legislaţiei protecţiei sociale din România în revista “Dreptul”. ed.2008. p. p.. Prevenirea şi Combaterea Faptelor de Discriminare în Legea şi Viaţa nr.Powell.58 114.J.Popescu N. Instituţia Avocatul Poporului la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice. p. România.editura Bren. Jurnalul meu American. Chişnău.Consacrarea principiului nondiscriminării la Conferinţa internaţională ştiinţifică.335.. p.6.127 182 . 2007. 123.354 111. p.Popescu N. Protocolul nr. iunie 2005. 2009. Puşcaş V. Sibiu. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova. Bucureşti. Paris. Omul în Societatea Bazată pe Cunoaştere. Popescu N. Rousseau J.110. 694 120.11. Discriminare în lumea contemporană la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Partcipare Internaţională – Strategii XXI. Du contract social. Constanţa..p. Flammarion. p.3 intrat în vigoare la 21 septembire 1970. p.Popescu N.. România. nr. România.. Chişnău.58 113. Protocolul nr. p.8 intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990. Protocolul nr. 1992. Popescu N. p.Popescu N. 2008.88 112..2009.9/1999. C.299 116. România. 2005. 2008. Chişnău.1.211 121. 10 ani de activitate. Powell a fost primul secretar de stat de culoare a Americii. p.. 122. European Marriage. Protocolul nr.4. 2008. 2006.Constanţa. p. Chişinǎu.. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană în Legea şi Viaţa nr. p. Protocolul nr....E. Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Discriminare şi Prejudecată în Revista Naţională de Drept nr. London Scholl. Popescu N. 2006.. Popescu N. Protocolul nr.9.44 118.1996. C. Egalitatea de Şanse în România în Legea şi Viaţa nr.11 intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998 124. Prejudecată şi discriminare în societatea contemporană la Conferinţa Internaţională. 117. Spaţiul Sud–Est European în Contextul Globalizării.58. 2007.648. Popescu N.Popescu A.32. 222 125. Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan în revista Legea şi Viaţa nr.8. Bucureşti.9 intrat în vigoare la 1 octombrie 1994. p. editura Reclama. p. Chişnău.5 intrat în vigoare la 20 septembrie 1971.58 115. Chişnău. Primul Raport Naţional.Popescu N.. Protecţia Socio–Juridică a Drepturilor Omului.

Beck.249 134.htm.coe. 142.. p. Understanding Human Rights. 420.p.com/quotes/ Principiile ONU pentru persoanele vârstnice p. Editura C. 2001.. Editura All Beck. special Issue on Race. Les juifs dans le monde moderne. p. 128.Feshbach S.ed. Cehiei. Constanţa. 1999..terra. http:. 2005. p. 137. Social and cultural mobility. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană.teza de doctorat nepublicată .Stǎiculescu A. Sociologie. Sorokin P. 5th Ministerial meeting of the Human Security Network in Graz. S. p. p. 140.. Manual on Human Rights Education. Principiul egalităţii în dreptul românesc.D.com.. Simunek c. descărcat la data de 30 august 2005 183 . Stabilitatea şi sfidǎrile multiculturalismului civic în Europa.205 130.11/2004. vol. . Severin A. 32 şi capitolul VI. Cluj. Anti-Discriminatory Practice: BASW Practical Social Work (Paperback).. p.646 133. Paris. nr. reclamaţiilor şi plângerilor privind discriminarea după criteriul de sex din Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. Rusu V. 200p.org/rom/Menschenrechte/grundkurs2/Materialien/dokument 4. Bucureşti . Levin. www. Ovidius University Press.. Jitcov.6. Editura Dacia. Universitatea din Bucureşti. New York.Thompson N. Sacrul despre elementul iraţional în ideea divinului şi despre relaţia lui cu iraţionalul. http://www. Stereotip şi vârstă: factori cognitivi şi socio-culturali în structura stereotipurilor”. nr. http://www.Soluţionarea sesizǎrilor. 1997. 1959 .es/personal/monolith/women..1934.392 138.1. Rudolph O. The Interface Between Ethnic and Naţional Attachement: Ethnic Pluralism or Ethnic Dominance? În Public Opinion Quarterly.Tinca O. Publisher: Macmillan Press.echr.int/ECHR/EN/hudoc. 1992.echr. 17 aprilie 2008. R.garda. 2003. Payot. Stǎnculescu E. . p 387.188 135.coe.. p.245 131. 516-1992 . 132. Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei. 816.92 143. p.md 129.Editura Free Press. art. www.int/ECHR.quotationspage. Tǎnǎsescu S. Principiul egalitǎţii de tratament între bărbaţi şi femei în legislaţia română a muncii şi în dreptul comunitar în Revista “Dreptul” nr. Pacienţii psihiatrici între drepturile omului şi spitalele de stat.350 139. Austria.dadalos. Sidarius J. Ruppin A. Bucureşti. 1997...htm 144.H. 2004. E. Tănăse şi Chirtoacă c. Republica Moldova. www. p. http://www. Institutul Intercultural Timişoara.97 127. 136. 141. 2003.126. http:.

145. Bucureşti 1993. 148. 146.echr.Zanden.Zlătescu V. 229 151. 769. http:. Zamfir. din 11 iunie 2002. p. 1978. nr. Marei Britanii. C.int/ECHR. 941/2000) . Ronald Press. 36042/97.. www.int/ECHR/EN/hudoc. cererea nr. S.Creştinismul şi drepturile omului în Revista “Drepturile omului”. 150.int/ECHR/EN/hudoc. www.Wilson J.1/1996.coe. The University of Chigaco press.U.echr. Dicţionar de sociologie. New York. D.echr. Second edition. p. p.coe. http:. http:. www. Australiei (nr. J..Young c. Babel. The Declin Significance of Race. 1999. Australiei (nr.. 147.A.Sociology of race and ethnic groups..243. p. 149.coe.78 184 . Eitura.Young c. Willis c. 941/2000) .

vol.Karlins. Stereotipuri sociale naţionale.54. Walters (1969) 1932 AMERICANI ALBI Muncitori Inteligenţi Materialişti AMERICANI NEGRI Superstiţioşi Leneşi Simţ muzical GERMANII Ştiinţifici Muncitori Impasibili JAPONEZI Inteligenţi Muncitori Perfizi Caracteristici/stereotipuri/atribute sociale 48 47 33 84 75 26 78 65 44 45 43 22 % 1951 30 32 37 41 31 33 62 50 10 11 12 13 % 1967 23 20 67 13 26 47 47 59 9 20 57 7 % Sursă:Tony Malim.2 -Precizaţi în procente numărul femeilor care ocupă următoarele meserii/profesii! OCUPAŢIA Fizician Cercetător Poliţist Avocat Oficial bancar Muncitor Vânzător Secretar Mecanic Conducător-autobuz TEST 23% 23% 15% 26% 27% 25% 64% 81% 9% 26% RETESTARE 26% 25% 16% 26% 28% 25% 63% 83% 19% 26% Social Psychology Quarterlu. 2003 Tabel nr. Editura tehnica Bucureşti.267-279 185 . 1991.3/sept. Psihologia socială. nr. p.1. Koffman.Tabel nr. etnice.

54.3.267-279 Tabel nr. p.3 186 . Atribute de gen Caracteristici/ Atribute TEST FEMEI 38 42 56 56 50 55 60 50 63 53 36 40 60 56 43 RETESTARE BĂRBAŢI 58 54 65 67 57 40 40 27 43 48 44 45 47 50 39 FEMEI 40 42 54 56 48 61 60 42 58 50 38 47 53 52 43 MASCULIN BĂRBAŢI Agresiv 57 Atletic 53 Multumire de sine 66 Competiţie 66 Doritor de a lua poziţie 61 FEMININ Sesibilitate 38 Capabilă de 38 sentimente/delicateţe Neutilizatoare a limbajului 33 vulgar Empatică 49 NEUTRE Fericit 52 Ineficient 40 Nesistematic 40 Organizat 54 Sincer 50 Timid 38 Sursă: Social Psychology Quarterly. nr.4.3. vol.54. vol. nr.Precizaţi în procente numărul bărbaţilor care ocupă următoarele meserii/profesii! OCUPAŢIA TEST RETESTARE Fizician 21% 24% Inginer 17% 19% Poliţist 17% 17% Avocat 29% 28% Contabil 32% 33% Bancher 60% 61% Profesor 73% 74% Secretar 86% 83% Operator telefonie 82% 82% Muncitor 70% 69% Sursă: Social Psychology Quarterly.Tabel nr. 1991.

org/wmn-e/classif.ipu.Tabel nr.gallup.http://www.6.htm Tabel nr.5. Ungaria Lituania Cehia East West North Estonia Polonia Bulgaria 0 50 100 150 200 Sursă: Inter-Parliamentary Union. De ce ar trebui femeile susţinute şi încurajate mai mult să participe la viaţa politică din România? % din cei care afirmă că femeile ar trebui susţinute Femeile au diverse calităţi care le recomandă pentru politică Sprijinirea femeilor pentru a ocupa funcţii în politică Drepturi/şanse egale între bărbaţi şi femei Femeile sunt competente/capabile să conducă Femeile sunt cinstite/mai greu coruptibile Femeile trebuie reprezentate politic Îmbunătăţirea situaţiei în ţară Femeile şi-ar putea afirma punctul de vedere Femeilor le pasă mai mult de oameni Îmbunătăţirea situaţiei femeilor/reducerea discriminării Femeile ar conduce mai bine Femeile cunosc mai bine problemele de zi cu zi Femeile au o altă perspectivă asupra lucrurilor Alte răspunsuri Nu răspunde Sursă: http://www.ro total 23% 9% 9% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 8% 10% 187 . Prezenţa femeilor în parlamentele europene .

8 18. 254 188 .0 51.7 18.4 1.1 13.8 28.3 15.5 19.5 14.6 16.5 13.5 12.4 17.1 238.484.3 16.3 14.8 6. 1993 apud Giddens.1 8.1 105.2 Femei % 6.7 20.5 12.9 27.Tabel nr.7 29.5 24.2 13.0 53.8 31.246. Ethnic Minorities în Britain: Economic Characteristics.3 12.9 25.1 13.1 18.7 9.0 351.1 28.5 10.1 2.7 3.7 11.7 .9 15.6 33.3 25.8 Sursă: D.4 94.2 2.5 12.2 13.3 6.8 19.2 39.5 Înregistraţi mii 318.7 14.6 34.1 9.4 7.Owen.9 1.1 14.7 Total % 8.0 12.9 7.5 30.7 40.2 23.3 6.8 26.3 Bărbaţi % 10.0 22.Distribuţia ocupaţională pe piaţa forţei de muncă în Marea Britanie Grup etnic Albi Minorităţi etnice Negri Negri-caraibieni Negri-africani Alţi negri Sud-africani Indieni Pakistanezi Bangladezi Chinezi şi alţii Chinezi Alţi asiatici Alţii Întreaga populaţie Şomeri mii 2.2 19.7 4.3 21.6 13.4 28.2 18.2 4.5 2.

26.Anexa nr. psihopedagogii şi ergoterapeuţii. Astfel. Majoritatea pacienţilor internaţi au diagnosticul de schizofrenie însă există şi un procent ridicat de persoane cu dizabilităţi intelectuale.2 care arată că „îngrijirile oricărei persoane cu tulburări psihice trebuie să se realizeze în mediul cel mai puţin restrictiv. retard mintal) internate în această instituţie psihiatrică nu sunt în concordanţă cu prevederile de drept român şi internaţional. judeţul Arad. fără nici o discriminare”. spitalul nu şi-a organizat o gospodărie proprie ( nu cultivă grădina şi nu cresc animale pentru uz intern). La fel. iar mare parte dintre pacienţi cu greu ajung să fie consultaţi în mod periodic de către personalul de specialitate.1 Studiu de caz: Raportul de monitorizare al Spitalului de Psihiatrie Mocrea. CRJ a atras atenţia conducerii Spitalului de psihiatrie Mocrea şi autorităţilor locale şi centrale încă de la începutul anului că prevederile Legii sănătăţii mintale nu sunt respectate. alin. iar patrimoniul acestuia a trecut în 2003 sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află pe un domeniu de 6 hectare. Spitalul de psihiatrie funcţionează într-o clădire veche de tip „conac”. psihologii. conducerea Spitalului de psihiatrie Mocrea continuă să ignore prevederile art. dar şi pacienţi cu deficienţe neuromotorii. asistenţii sociali care ar trebui să fie membrii ai echipei de management ai cazurilor. se aflau aproximativ 115 pacienţi cu afecţiuni psihiatrice sau cu retard mintal. Reprezentanţii CRJ atrag atenţia autorităţilor centrale române că viaţa a 120 de pacienţi internaţi în spitalul de psihiatrie Mocrea poate fi pusă în pericol datorită lipsei tratamentelor şi îngrijirilor de specialitate. precum şi datorită temperaturilor scăzute din saloane şi alimentaţiei sărace în calorii. nu sunt angajaţi. Vizitele întreprinse de reprezentanţi ai Centrului de Resurse Juridice(CRJ) în Spitalul de psihiatrie Mocrea din judeţul Arad la mai mult de o jumătate de an de la semnarea Memorandumului de către Ministerul Sănătăţii şi la 10 luni de la vizitarea instituţiei pentru prima dată au scos în evidenţă situaţii de fapt care demonstrează că demnitatea şi respectul faţă de persoanele cu dizabilităţi mintale (boală psihică) şi intelectuale (oligofrenie. „Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană. Chiar dacă aproape 25% din populaţia spitalului era constituită din „cazuri sociale”. Deşi dispune de o suprafaţă atât de generoasă. care să respecte pe cât posibil 189 . Spitalul de psihiatrie Mocrea are probleme legate de lipsa personalului. prin proceduri cât mai puţin restrictive. Aceştia au vârste cuprinse între 19 şi 80 de ani. În Spitalul de psihiatrie Mocrea. aşa cum ne-a declarat directorul acestei instituţii. insalubră şi neadecvată activităţilor spitaliceşti.

durata medie de spitalizare este de 90 de zile. respectiv au fost înlocuite pardoselile vechi cu podele de lemn. În anul 2004. conform spuselor reprezentanţilor spitalului. Având în vedere că există pacienţi care nu au părăsit spitalul de ani de zile. precum şi o medicaţie adecvată. Etajul clădirii este organizat într-o altă secţie (de femei) prevăzută cu 55 de paturi. Saloanele pentru pacienţii adulţi nu se conformează standardelor impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 12. există paturi care adăpostesc doi şi chiar trei pacienţi. numărul de externări pe lună este de aproximativ 26.70m.11.713/08. distanţa între pat şi peretele exterior de cel puţin 0. De asemenea. distanţa între pat şi 190 . au fost înregistrate 12 decese. Sunt amenajate încăperi care adăpostesc 115 pacienţi în 115 paturi (din informaţiile dl. la ora vizitei noastre în spital.director). În prezent. Conducerea instituţiei monitorizate nu respectă nici recomandările privitoare la asigurarea unor standarde minimale de calitate în acord cu Recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT). asistenţa medicală fiind asigurată de doi medici (care. respectiv vineri. În 2004 s-au făcut reparaţii la pardoseli. încălzirea şi îmbrăcămintea adecvate. cubaj de 20mc de aer (pentru ventilaţie naturală). iar externări „reale” pe an sunt în număr de aproximativ 380-400 (informaţii furnizate de dl. arie utilă minimă de aproximativ 7mp/pat. în saloanele de la parter există zone în care brâul uleiat este distrus până la zidărie. nu sunt respectate prescripţiile privind orientarea paturilor în saloane: paralel cu frontul ferestrei. situaţia observată era următoarea: parterul spitalului este organizat într-o secţie (de bărbaţi) prevăzută cu 60 de paturi. până la data vizitei CRJ. atât la parter (secţia bărbaţi). De această secţie se ocupa un singur medic (care este şi directorul spitalului).80m.2004. clădirea necesită numeroase reparaţii şi reabilitări. improprii pentru mediul spitalicesc. director). Tot în Legea sănătăţii mintale se subliniază importanţa îngrijirilor de specialitate în sensul apărării şi întăririi autonomiei individuale a persoanei cu tulburari psihice.06. Una dintre recomandările CPT-ului subliniază foarte clar că şi într-o conjuctură economică gravă.2004 între orele 9:00-11:30 nu erau prezenţi).integritatea sa fizică şi psihică şi să răspundă în acelaşi timp nevoilor sale de sănătate. există necesităţi fundamentale ale vieţii care trebuie respectate. Din cele văzute la faţa locului. cât şi la etaj (secţia de femei). De asemenea. precum şi necesităţii de a asigura securitatea fizică a celorlalţi”. accesibile din amândouă părţile. mortalitatea medie anuală fiind de 10-15 cazuri. respectiv: capacitatea maximă de 6 paturi (există 2 saloane mari de căte 15 paturi/salon). Când CRJ vizita spitalul. Există pe holul de la parter o zonă de perete de peste 10 mp cu tencuiala căzută. În lumina CPT-ului necesităţile fundamentale includ hrana. distanţa dintre două paturi de cel puţin 0.

pâine şi untură. Acest lucru a putut fi şi verificat: sobe complet reci în anumite încăperi şi călduţe în altele. Referitor la tratamentul şi îngrijirile medicale acordate pacienţilor la 19 mai 2004.000 lei – buget pentru hrană. Lenjeria de pe paturile bolnavilor şi pijamalele acestora se aflau într-o stare de degradare avansată şi erau chiar murdare. Există chiar un salon la parterul clădirii care nu are nici iluminare. la data monitorizării. CPT-ul recomandă ca instalaţiile sanitare să fie astfel concepute încât să permită pacienţilor păstrarea unei anumite intimităţi.la cină. era alcătuit din ceai. în fiecare salon. „…suplimentarea fondurilor alocate sub programul 2. cartele telefonice sau produse de igienă intimă). 2 saloane unde nu existau coşuri şi o încăpere unde uşa de la sobă prezintă o defecţiune care o făcea improprie pentru utilizare. conform aceloraşi declaraţii. din propriul parc. „vine o remorcă cu lemne”).000 lei/zi/pacient (1. sote de morcov cu cârnaţi. spaţiul liber trebuie să permită staţionarea şi deplasarea în cărucior de handicapat.5…profilaxia în 191 . Reprezentanţii CRJ au observat că pacienţii pot beneficia de apă caldă o dată pe săptămână. În general fiecare încăpere este dotată cu o sobă. supă de conopidă şi mâncare de fasole uscată. Meniul zilei.30m. În privinţa hranei zilnice.peretele în care se află lavoarul de cel puţin 1. În incinta spitalului sau în apropierea lui nu există o sursă de unde pacienţii să-şi poată procura lucruri pentru necesitatea zilnică (alimente.uneori procurate. În privinţa declaraţiilor directorului economic.la pranz. Memorandumul prevede la punctul c). CPT-ul subliniază că absenţa unui astfel de echipament poate să conducă la condiţii de mizerie (34). acesta afirmă ca s-au construit 5 teracote noi. dotarea de bază a spitalului trebuie să permită spitalului să asigure asistenţa adecvată (inclusiv la igiena corporală) bolnavilor la pat. fără geamuri (la etaj) sau neventilate (la parter). nici ventilaţie naturală. Grupurile sanitare şi separeurile pentru duşuri sunt grupate în încăperi neîncălzite. zilnic.000. după marcarea copacilor bolnavi ori uscaţi de către ocolul silvic. din calculele făcute de echipa de monitorizare pe baza cifrelor puse la dispoziţie de directorul economic. Reprezentanţii CRJ au observat şi că încălzirea instituţiei se face cu combustibil solid (lemne. Una dintre pacientele intervievate ne-a marturisit că se încălzesc doar cu sobele din anumite încăperi. Ca excepţie. conform declaraţiei directorului economic.947. guvernul român a aprobat Memorandumul propus de către Ministerul Sănătăţii privind Măsuri de reabilitare a sistemului de îngrijiri de sănătate mintală din România. la momentul vizitei. pe 2004). nu existau sobe. Temperatura ambientală în saloane la momentul vizitei era de aproximativ 10ºC şi pentru că toate geamurile erau larg deschise. alocaţia zilnică de hrană este în cuantum de 46. Totodată. iar uşile între saloane rămân deschise pentru încălzirea întregului nivel. există 4 saloane unde.la micul-dejun.

46/2003 care arată că „pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă. la art.”. Dispoziţia legală citată. 192 . Totodată.. chiar dacă toţi pacienţii din spital necesitau control şi tratament stomatologic de urgenţă acest lucru nu se realizează. indiferent de calitatea de asigurat a femeii”.150/2002 care arată că trebuie asigurate „servicii de planificare familială. majoritatea pacienţilor ajung în Spitalul din Arad fără recomandări medicale precise pentru tratamentul psihiatric şi în plus. Conducerea spitalului nu respectă nici prevederile art. de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice. în luna februarie 2004 reprezenanţii CRJ au semnalat prezenţa unei femei însărcinate în şapte luni la etajul I al Spitalul de Psihiatrie Mocrea. Conform declaraţiilor directorului. nu este pusă în practică de reprezentanţii Spitalului din Mocrea astfel încât pacienţii internaţi nu beneficiază de dreptul de a li se efectua „.5 dar.2. 30. aşa cum ne-a mărturisit directorul spitalului. alin. tragem concluzia că nu există un tratament propriu-zis de recuperare pentru pacienţii internaţi. în program continuu”. în funcţie de sex şi de grupa de vârstă căreia îi aparţin”.” CRJ a notat că pacienţii care prezintă complicaţii medicale sunt transportaţi pentru analize şi consult medical (inclusiv stomatologic sau ginecologic) la Spitalul din Ineu de unde ajung cu Ambulanţa la Spitalul de Urgenţe din Arad (situaţia a fost relatată de un medic internist care face gărzi în Spitalul de Urgente Arad). Ţinând cont de medicaţia prezentă la ora vizitei la spital. e). Un alt caz de încălcare flagrantă a legislaţiei medicale în vigoare este nerespectarea art.36 din Legea drepturilor pacientului nr. De asemenea. din legea sus-amintită. precum şi pentru dezvoltarea terapiilor alternative.cel puţin un control profilactic în fiecare an. alin. pct. Reprezentanţii CRJ au fost informaţi că în prezent nu sunt semnalate sarcini la pacientele internate în spital. Spitalul Mocrea a participat o perioadă de timp la programul 2. alin. Totuşi. „.analizele se fac numai dacă se consideră că e necesar. 1 se precizează că „intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi persoanl acreditat”.patologia psihiatrică şi psihosocială…pentru asigurarea unei terapii specifice. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. a renunţat în favoarea spitalelor din Arad pentru motivul că medicaţia dominantă pe care o primea era antidepresivă.. Conducerea spitalului de psihiatrie Mocrea nu respectă nici prevederile art. iar medicaţia antipsihotică era insuficientă.2.11. care este o medicaţie pentru urgenţe psihiatrice. însă nici această dispoziţie legală nu este respectată.16. Mai mult.. aceştia se plâng de condiţiile foarte proaste şi de lipsa hranei din Spitalul de psihiatrie Mocrea.. pct. deşi imperativă.

nu este luată în considerare nici o variantă de tratament alternativ prin psihoterapie şi nu este organizat un loc de întâlnire (sub forma de club) pentru pacienţi sau pacienţi şi aparţinători. 5. discutat cu pacientul. iar tratamentul şi îngrijirile acordate persoanei cu tulburări psihice trebuie să se bazeze pe un program terapeutic individualizat. Recomandările CPT-ului (42. prestând servicii de spălătorie auto. Aceştia beneficiază de parcul din jurul spitalului. Din declaraţiile directorului spitalului. modificat atunci când este nevoie şi aplicat de către personalul calificat. În afara tratamentului medicamentos. mai ales la cişmeaua de apă minerală. 16 asistente medicale şi 16 infirmiere. servicii pentru care nu avem confirmarea că sunt plătiţi. cum sunt: medic. a asistenţei medicale şi în îngrijirea unei persoane cu tulburări psihice. asistent medical specializat. reprezentanţii CRJ au înţeles că serviciile medicale şi de îngrijire sunt acordate de 3 medici specialişti. discutat cu pacientul şi revizuit periodic trebuie aplicat de către personal calificat. Din dialogul dintre personal şi pacienţi deducem că acestora le mai sunt aduse din când în când. De la oamenii din partea locului am aflat ca pacienţii pot fi văzuţi la şosea. cel puţin. Conducerea Spitalului de psihiatrie Mocrea nu respectă nici una din prevederile mai sus menţionate. d). conducerea spitalului de psihiatrie nu respectă nici prevederile art. cu precădere a personalului mediu şi de îngrijire în activităţi specifice asistenţei medicale psihiatrice şi că Ministerul Sănătăţii va elabora normative de personal pentru instituţiile psihiatrice şi va înfiinţa linii de gardă pentru asigurarea asistenţei de urgenţă în aceste unităţi. lit. revizuit periodic. În conformitate cu prevederile art. d). pentru fiecare tip de patologie.27 şi urm. În instituţia vizată nu există contract 193 . ziare şi reviste. ergoterapeut şi personal paramedical (art. Nu există un program anume conceput pentru recreerea pacienţilor. 25. subliniză necesitatea alcătuirii unei echipe terapeutice care să activeze în instituţiile psihiatrice. În accepţiunea legii sus-menţionate. 28 din Legea sănătăţii mintale care arată ca tratamentul individualizat. asistent social. din Legea sănătăţii mintale. scopul îngrijirilor acordate oricărei persoane cu tulburari psihice trebuie să fie apărarea şi întărirea autonomiei personale.Directorul spitalului ne-a declarat că nu îşi mai aminteşte cazul pacientei deoarece aceasta nu se afla în îngrijirea lui. psihiatru. prin echipă terapeutică se înţelege totalitatea profesioniştilor în domeniul sănătăţii mintale implicaţi în asigurarea sănătăţii mintale. pct. psiholog. În acelaşi timp. La punctul d) referitor la personal din Memorandumul semnat de guvernul român se stipulează că Ministerul Sănătăţii va elabora un program de perfecţionare a personalului medico-sanitar.45) şi Legea sănătăţii mintale la art. Reprezentanţii CRJ au observat că nu există un plan individualizat de recuperare pentru fiecare pacient sau.

O. nu interizice toate tratamentele diferenţiate. în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate în Convenţie. adică nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil proporţional între scopul urmărit şi mijloacele folosite. în scopul îndeplinirii acestei dorinţe. care mărturisea echipei de monitorizare că se afla de cinci ani în spital. Din analiza jurisprudenţei C. ci le sancţionează doar pe cele ilicite. motiv pentru care considerăm importantă calitatea relaţiei pe care spitalul reuşeşte să o stabilească cu familia fiecărui pacient. Pacienta dorea foarte mult să îşi vadă copilul şi nu a primit nici un spirijin din partea asistentei sociale ori a medicului şef de secţie. Din acest motiv. Nu există nici contract pentru furnizarea serviciilor sociale. În timpul vizitei CRJ în spital.D. articolul 14 asigură protecţie împotriva unui tratament diferit. personalul de specialitate nu are în vedere intervenţia la nivelul familiei pacientului. iar numărul celor care se reîntorc la spital după ce au fost externaţi.E. iar în tot acest interval. Un alt caz ce relevă indiferenţă faţă de reinserţia în comunitate. se poate concluziona că C.. Curtea se pronunţă asupra existenţei discriminării. numărul rezidenţilor care păstrează contactul cu familia este foarte redus. Această justificare trebuie să fie în viziunea Curţii obiectivă şi rezonabilă.14 dacă nu are obiectiv şi justificare rezonabilă. Comisia şi Curtea apreciind asupra acestui caracter obiectiv şi rezonabil al 194 .2 Concluzii pe baza jurisprudenţei Conform jurisprudenţei Curţii. Cel mai bine ilustrează lipsa activităţilor de pregătire şi de educare a familiei cazul unei paciente externată din Spitalul de psihiatrie Mocrea în dimineaţa zilei de 11 noiembrie 2004 şi reinternata în seara aceleiaşi zile. Caracterul ilicit al unui tratament discriminatoriu se stabileşte în funcţie de justificarea pe care statele o oferă în cauzele deduse judecăţii. Curtea reiterează în fiecare hotărâre că.O. asistent social sau psihoterapeut. de 34 de ani. o diferenţă de tratament este discriminatorie în sensul art.E.B.D. În absenţa constatării unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. mai mulţi pacienţi şi-au exprimat dorinţa de a se reîntoarce în mediul familial. este cel al pacientei N. Cu toate că una dintre recomandările asistentei psihiatrice comunitare este aceea că asistentul social împreună cu medicul psihiatru să pregătească familia şi comunitatea în sensul reintegrării în societate a persoanei cu dizabilităţi mintale instituţionalizate.de colaborare pentru psiholog. dacă este aplicat fără scop şi justificare rezonabilă unor persoane aflate în situaţii similare. foarte mare. ANEXA nr. nu şi-a văzut niciodată copilul minor. ajuns acum la vârstă de 12 ani.

8 şi 14 din Convenţie) 3. în Irlanda (Keegan).8 coroborat cu art. existând şi opinii dizidente care îmbogăţesc jurisprudenţa şi stimulează perfecţionarea instrumentelor şi mecanismelor juridice concepute în vederea respectării principiului egalităţii şi nediscriminării în exercitarea drepturilor şi libertăţilor. statutul juridic al mamelor necăsătorite şi al copiilor născuţi în afără căsătoriei.8 şi 14 din Convenţie şi art. în cadrul unei proceduri de divorţ în Austria (Hoffman) şi obligaţia de a plăti o taxă pentru biserica din Suedia (Darby) art.6. refuzul de a-i recunoaşte unui transexual statutul de tată al unui copil născut de partenera sa în urma inseminării artificiale(X. de rasă. Cazurile aflate pe rolul instanţei europene referitoare la interzicerea oricăror discriminări au avut drept obiect [136. modul de desfăşurare a reprezentanţilor pentru Adunarea Regională Flamandă în Belgia (Mathieu-Mohin şi Clerfayt) art. în Olanda (Kroon şi alţii) şi în Marea Britanie (McMichael) art. consecinţele juridice ce decurg din interzicerea divorţului în Irlanda pentru un bărbat căsătorit ce doreşte să divorţeze şi să se căsătorească cu o altă femeie.1 din Protocolul nr.1 coroborat cu art. în Danemarca (cazul Rasmussen) (art. 6. de statut. bazată pe religia unuia dintre părinţi.14 din Convenţie 7.9 şi 14 din Convenţie. Cabales şi Balkali) art.tratamentului diferenţiat precum şi asupra caracterului proporţionalităţii în luarea unor măsuri concrete de către statul respectiv [135.p.2 din Protocolul nr.numele unei perechi căsătorite în Elveţia (Burghartz) art.9.dreptul de acces la tribunale a unui tată pentru a-şi contesta paternitatea. ce introduc o diferenţiere în ceea ce priveşte modul de tratare al bărbaţilor şi femeilor (Abdulazis. art.136] Curtea se pronunţă asupra caracterului discriminatoriu bazat pe diverse motive: diferenţe de gender.afaceri referitoare la câteva aspecte ale legislaţiei lingvistice belgiene.1 4.14 din Convenţie 9. în Belgia (cazul Marcks.13 şi 14 din Convenţie.1 din Protocolul nr.8 coroborat cu art. precum şi realizarea obligaţiilor.p.6.3 din Protocolul nr.14 din Convenţie) 2.8 şi 14 din Convenţie. 5. aplicarea regulamentelor de imigrare în Marea Britanie. cu mare atenţie după o amplă analiză a cauzelor. decizia cu privire la custodia copiilor.Y şi Z din Marea Britanie( art. ca şi pentru aceasta şi copilul lor (Johson şi altii) art.1 195 .8.1 şi 8 şi art.452]: 1.12. în materie de educaţie (art. Vermiere) şi în Austria (Iuze) şi taţilor naturali. deciziile fiind rezultatul votului.14 din Convenţie 8.

10.1 coroborat cu art. Astfel. în legislaţia internă în vigoare şi în documentele la care România este parte.1 din Protocolul nr. fără ca aceasta să fie îngradită sau influenţată de către alte instituţii sau autorităţi publice. cât şi prin întinderea atribuţiilor sale. în Olanda (Van Raatle) art.1 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a înregistrat un număr tot mai mare de plângeri ale persoanelor fizice referitoare la încălcarea unor drepturi. precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare. Sancţiunea contravenţională aplicată poate fi contestată conform procedurii din dreptul comun în materia contravenţiilor. 3d coroborat cu art. 6. Consiliul este prima instituţie de acest gen din Europa Centrală şi de Est. În toate cazurile de discriminare. privind faptele de discriminare supuse analizei în urma investigaţiilor efectuate în teren de către personalul de specialitate al Consiliului. au dreptul să pretindă despăgubiri. în schimb.14 din Convenţie 12. în Germania (Karl Heinz Schimdt) art.4 alin. se pronunţă asupra petiţiilor şi sesizărilor primite prin hotărâri. potrivit dreptului comun. La cerere. Austria) art. Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. în exercitarea rolului său de organ deliberativ. de 196 . refuzarea acordării unui cetăţean turc din Austria unui avans pentru pensia lui. nu şi femeilor de a desfăşura muncă de pompier sau. creşterea numărului de petiţii din partea femeilor şi bătrânilor. să plătească o contribuţie. Colegiul stabileşte cuantumul amenzilor contravenţionale ce urmează a fi aplicate persoanei fizice sau juridice. dar în primul rând privitoare la nerespectarea normelor juridice care consacră egalitatea de şansă şi egalitatea de tratament în toate domeniile vieţii sociale. prevăzut în Constituţia României. Consiliul publică rapoartele activităţii pe care o desfăşoară. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării are rolul de a implementa principiul egalităţii între cetăţeni.C.8 şi 14 din Convenţie coroborat cu art. pot fi observate câteva lucruri: creşterea numărului de petiţii. Periodic. care a săvârşit fapta de discriminare.14 din Convenţie 11. Cererea de despăgubire este scutită de taxa de timbru. În funcţie de decizie. Prin specificul activităţii.1 din Protocolul nr. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul îşi desfăşoară activitatea în mod independent. proporţional cu prejudiciul suferit.G. obligaţia impusă bărbaţilor. aplicarea unui tratament discriminatoriu bărbaţilor în ceea ce priveşte suma care trebuie să o plătească drept alocaţie familiei. persoanele discriminate. instanţa poate dispune retragerea. pe motiv că doar cetăţenii austrieci au acest drept (C.

Consiliul nu s-a limitat doar la legislaţia internă apelând şi la elemente de drept comparat (acte normative. Instituţia a investigat cazuri de discriminare acordând sancţiuni contravenţionale şi mediind.către autorităţile emitente. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. cauzează un prejudiciu seminificativ sau care. Totodată. cu cât legislaţia noastră în materie a evoluat. Un asemenea mod de a proceda este cu atât mai util. în selectarea hotărârilor publicate. Ca instituţie naţională cu atribuţii în prevenirea. victimizarea. în ceea ce priveşte medierea. De menţionat este faptul că în argumentarea deciziilor pentru speţele alese. discriminarea indirectă. cât şi societăţii civile. Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. printr-o acţiune discriminatorie. iar cazurile prezentate în această parte au avut la bază încercarea de a acoperi toate criteriile de discriminare pe care le-au sesizat petenţii. a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care. doctrina şi jurisprudenţa europeană). în raport cu nevoile practice (de pildă. atunci când medierea s-a dovedit a fi utilă. sub multe aspecte. combaterea şi sancţionarea actelor de discriminare. deşi cauzează un prejudiciu redus. 197 .G. care au asigurat întemeierea acelei rezolvări pe argumente cât mai solide. etc). au fost luate în considerare cazurile care prin argumentaţie şi decizie au constituit puncte de referinţă în însăşi evoluţia jurisprudenţei Consiliului. pune periodic la dispoziţia publicului culegeri de speţe în domeniul discriminării ceea ce constituie un instrument de lucru util atât experţilor în domeniul apărării drepturilor omului. încalcă în mod repetat prevederile O. 137/2000.

2010 198 .DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII Subsemnatul. Nicolae POPESCU 17. declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat. Nicolae POPESCU. în conformitate cu legislaţia în vigoare. în caz contrar urmând să suport consecinţele. se referă la propriile activităţi şi realizări.11.

a. p. 2008. Neagu Nicolae.A. Discriminare şi prejudecată.Popescu Nicolae. Bucureşti.(0. Constanţa. Egalitatea de şanse în România.Popescu Nicolae.) 199 .9. Power Point. Constanţa.Chişinău. România Naţionalitatea: român Studiile: 2004-2006: Universitatea Bucureşti – Masterat: 2002: Curs de Perfecţionare Operare Windows.a. 1960-1968: Şcoala generală nr. În: Legea şi Viaţa.p.În: Legea şi Viaţa.40 c. nr. Prejudecată şi Discriminare în Lumea Contemporană. România.p.( 0. 2004 – prezent . 2008. Bucureşti. nr.CURRICULUM VITAE Nume: POPESCU Prenume: Nicolae Anul naşterii: 07.a. Judeţul Vâlcea.) 2. Excel. nr. Ministerul de Interne al României.06.6. 2008.( 0.E.44-47. ( 7.Popescu Nicolae.a. p. Activităţi ştiinţifice LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE Articole în reviste recenzate: 1.1953. Activitatea profesională: 1980-1987 – ofiţer.) 3.75 c.) 4. 2008. 13. Popescu Nicolae. Făureşti.Popescu Nicolae. 1974 – 1979: Facultatea de drept. Prevenirea şi combaterea faptelor de discriminare. clasele I – VIII .a.Chişinău. 2007. Dreptul la liberă circulaţie a persoanelor în spaţiul U..nr.35 c.35 c.Expert la Instituţia Avocatul Poporului. 1987-2004 – Director şi Administrator Fortuna S. com.Chişinău.1 Constanţa.p. În: Legea şi Viaţa.25-31.0 c. Word.8.În: Revista Naţională de Drept.39-43. Constanţa. editura Bren. Access.) 5. 1968-1973: Liceul Teoretic nr.11-123. Chişinău.(0.83-85.11.

a. În: Legea şi Viaţa.45 c.) 12. Avocatul Poporului.În :Materialele Confereinţei Internaţionale « Omul şi societatea bazată pe cunoaştere ».5 c.România.a.6. Discriminare în lumea contemporană.Popescu Nicolae.În: Materialele Simpozionului internaţioanl “Marca. România). Popescu Nicolae.0 a. Constanţa.) 10. Bucureşti.a.4.Popescu Nicolae. 2009.Problemele îmbătrînirii în ageismul contemporan. 2010.Chişinău.5 c. (0.Popescu Nicolae.32-36.111-117. România. România. p.În : Materialele sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – strategii XXI.Popescu Nicolae.) Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 7. p. Constanţa. p. România. (0. 2009.) 9. 2008. ( 0. Conflictele şi apariţia discriminării dintre mărci.5 c. Fenomenul discriminării prin prisma principiului egalităţii în drepturi. p.Consacrarea principiului discriminării. p. 2007.08-15.526-541. Prejudecată şi discriminare în societatea contemporană. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice în Domeniul Ştiinţelor Juridice (19 octombrie 2006 – Constanţa.7 c. (0. p.(1. ( 0. Desenul şi Modelul Comunitar – Conflictul dintre Marca Comunitară şi Marca Naţională”.Popescu Nicolae.În:Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifice “Protecţia Socio-Juridică a Drepturilor Omului”.130-138. 51. Bulevardul Tomis nr. Spaţiul Sud-Est European în contextul globalizării.5 c. Telefon: 0040241550544 Telefon domiciliu: 0040241257690 Telefon mobil: 0040723622606 E-MAIL: nicolaepopescu50@yahoo.Constanţa. Bucureşti. Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economice.În: Materialele Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională – Strategii-XXI.) 8.339-348.328-335.a. (0.Popescu Nicolae.a. Sibiu. Instituţia Avocatul Poporului.com 200 .) Adresă serviciu: România. 2006.p.a. nr.) 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->