Sunteți pe pagina 1din 47

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru contractul de ,,Prestări servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere a imobilelor necesare construcţiei autostrăzii ARAD – TIMIŞOARA, teritoriul administrativ al judeţelor Timiş şi Arad”

Fişa de date a achiziţiei

Caiet de sarcini

Formulare

Model contract prestări servicii

- mai 2008 -

Se aprobă, Director, Dr. ing. Ioan MALIŢA

FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a) Autoritatea contractantă

Denumire: COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. – DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA

Adresa: Str. Coriolan Băran nr. 18

Localitate: Timişoara

Cod

poştal:

Tara: România

300328

Serviciu de contact: Serviciul Licitaţii - Contracte

Telefon: 0256309631

 

E-mail: licitatii@drdptm.ro

Fax: 0256309601

 

I.b) Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante

 

x

ministere

ori

alte

autorităţi

publice

servicii publice centrale

centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional

apărare

ordine

publică/siguranţă

sau local

 

naţională

agenţii naţionale

 

mediu

autorităţi locale

economico-financiare

alte instituţii guvernate de legea publică

 

sănătate

instituţie

europeană/organizaţie

x

construcţii

şi

amenajarea

internaţionala

 

teritoriului

 

altele (specificaţi)

 

protecţie socială

 
 

cultura, religie si actv. recreative

educaţie

altele

(specificaţi)

 

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autorităţi contractante

DA

 

NU x

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

 
 

x la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi/adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitărilor de clarificări:

 

Data:

13.06.2008

15
15

Ora limita:

 

Adresa : DRDP Timişoara – Serviciul Licitaţii - Contracte, Str. Coriolan Băran nr. 18, Timişora, tel./fax 0256309631/0256309601

Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări:

16.06.2008

 

I.c) Căi de atac Eventualele contestaţii se pot depune la:

Instituţia responsabila pentru soluţionare contestaţie:

Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Adresa: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3

Localitatea: Bucureşti

Cod postal: 030084

Tara: România

E-mail:

Telefon: 0213104641

Adresa internet:

Fax: 0213104642

I.d) Sursa de finanţare:

Se specifica sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit Bugetul de stat

După

caz,

proiect/program

finanţat

din

fonduri comunitare DA

NU x

Daca DA, faceţi referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ, ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI REPREZENTARE ÎN VEDEREA
II.1.1) Denumire contract:
PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANŢĂ, ASISTENŢĂ JURIDICĂ ŞI
REPREZENTARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PRIN EXPROPRIERE A
IMOBILELOR NECESARE CONSTRUCŢIEI AUTOSTRĂZII ARAD –
TIMIŞOARA, TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEŢELOR TIMIŞ ŞI ARAD
II.
1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea
mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
x
Execuţie
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare in rate
Proiectare şi execuţie □
Categoria serviciului 2A □
2B x
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
Principala locaţie a lucrării
Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare:
-
Teritoriul administrativ
al jud. Arad;
Cod CPV
Cod
CPV
- Teritoriul administrativ
□□□□□□□□
□□□□□□□□
al jud. Timiş.
Cod CPV
74111000-0
II.
1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică:
x
Încheierea unui acord cadru
II.
1.4) Durata contractului de achiziţie publică
Ani □□
luni
zile 75
de la atribuirea contractului
Sau
Începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
II.1.5)Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
Acordul cadru cu un singur
operator
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□
sau luni
□□□
II.1.6) Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □

II.1.7) Divizare pe loturi DA x

NU

Daca da:

Un singur lot Unul sau mai multe loturi x Toate loturile Alte informaţii referitoare la loturi Asigurarea personalului desemnat in propunerea tehnica pentru realizarea obiectivelor va fi distinct pe fiecare lot ofertat:

Lot 1: Servicii juridice în vederea exproprierii imobilelor afectate de ,,Autostrada Arad – Timişoara” – judeţul Timiş; Lot 2: Servicii juridice în vederea exproprierii imobilelor afectate de ,,Autostrada Arad – Timişoara” - judeţul Arad”.

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA

NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentari si opţiunile, daca exista)

Lot 1: Servicii juridice in vederea exproprierii imobilelor, respectiv 298 parcele afectate de „Autostrada Arad – Timişoara pe teritoriul administrativ al judeţului Timiş”; Lot 2: Servicii juridice in vederea exproprierii imobilelor, respectiv 459 parcele afectate de „Autostrada Arad – Timişoara pe teritoriul administrativ al judeţului Arad”.

II.2.2) Opţiuni (daca exista) Contractul intră sub incidenţa art. 122, lit. j, din OUG 34/2006.

DA x

NU

III. Condiţii specifice contractului

III.1) Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1.) Contract rezervat

DA

NU x

(daca DA scurta descriere )

 

III.1.2) Altele

DA

NU x

(daca DA, descrieti)

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitaţie deschisa Licitaţie restrânsa Licitaţie restrânsa accelerata Dialog competitiv

x

Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de oferta

 

IV.2) Etapa finala de licitaţie electronica DA

NU x

Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronica

IV.3.) Legislaţia aplicata (se completează cu legislaţia in vigoare aferenta achiziţiilor publice) –

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006;

- O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de

concesiune de servicii;

- Legea nr. 337/2006 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.

34/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006;

- H.G. nr. 1.337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 34/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din octombrie 2006; - Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 2 noiembrie 2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECŢIE

V.1) Situaţia personala a candidatului/ofertantului

 

Declaraţie privind eligibilitatea

Cerinţa obligatorie:

 

Solicitat x

Nesolicitat

Declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere a ofertantului, completată în conformitate cu Formularul B1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă Solicitat x Nesolicitat

Cerinţă obligatorie:

 

Declaraţie, pe propria răspundere a ofertantului, completată în conformitate cu Formularul B1 bis.

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata Solicitat x Nesolicitat

Cerinţă obligatorie:

 

Certificate privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de

 

stat

la

data de

30.04.2008

(formulare tip

eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident, valabile la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată).

În cazul unei asocieri documentele solicitate privind Situaţia personală a ofertantului vor fi prezentate de către fiecare asociat in parte.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Cerinţe obligatorii:

 

Certificat de înregistrare fiscală, precum şi actul de înfiinţare al cabinetului de avocatură, înregistrat de Baroul de Avocatură pe raza căruia funcţionează cabinetul. Acestea se vor prezenta în copie legalizată.

Persoane juridice /fizice străine

Cerinţe obligatorii:

 

1. Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca şi cabinet de avocatură, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident. 2. Ofertanţii care participă la procedură trebuie să facă dovada că sunt atestaţi, de

 

către un organism abilitat în ţara în care ofertantul este rezident.

În cazul unei asocieri documentele solicitate privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) vor fi prezentate de către fiecare asociat in parte.

V. 3.) Situaţia economico-financiara

 

Informaţii privind situaţia economico - financiara

Cerinţă obligatorie:

Cifra de afaceri la 31.12.2007 vizată şi înregistrată de organele competente.

Solicitat x

Nesolicitat

În cazul unei asocieri documentul privind realizarea cifrei de afaceri va fi prezentat distinct de fiecare asociat în parte.

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

 

Informaţii

privind

capacitatea

Cerinţe obligatorii:

 

tehnica

1.

Fişă de informaţii generale, completată

Solicitat x

Nesolicitat

conform cu Formularul B2.

 
 

2.

Fişă/fişe de informaţii privind experienţa

similară, completată conform cu Formularul B3. Orice fişă referitoare la un contract încheiat trebuie să fie însoţită de copii de contract, eventuale acte adiţionale de modificare a valorii contractului dacă există şi recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. Ofertantul trebuie să facă dovada că a încheiat şi finalizat în ultimii 3 ani cel puţin un contract de servicii similare cu cele supuse licitaţiei. Plafonul valoric aferent unui contract de servicii similare trebuie să fie cel puţin egal cu:

-

Lot

1

 

179.105,77 lei, exclusiv TVA,

echivalentul a

48.831,94 euro

;

-

Lot

2

 

275.870,96 lei, exclusiv TVA,

echivalentul a

75.214,29 euro

,

calculat la cursul BNR de 3,6678 lei/euro

din data de

14.05.2008.

 

3. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi. Se va completa Formularul B4. 4. Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, şi alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului. Se va completa formularul B5. 5. Declaraţie privind asigurarea cu personal. Echipa propusă pentru realizarea contractului va fi distinctă pentru fiecare lot în parte. Se va completa Formularul B6. Se vor ataşa CV-urile pentru coordonatori si pentru fiecare persoana ce se propune a

 

fi implicata, cu descrierea experienţei in activitatea juridica, personal ce va fi distinct pe fiecare lot în parte.

De asemenea, ofertantul va semna o declaraţie angajament din care să reiasă că personalul propus pentru îndeplinirea contractului va fi distinct pe fiecare lot în parte. În cazul în care, personalul echipei propuse pentru asigurarea prestărilor de servicii care fac obiectul contractelor, nu este angajat permanent al ofertantului, se va prezenta un acord de colaborare cu acesta numai pentru serviciile supuse achiziţiei, iar în cazul adjudecării ofertei se va prezenta contractul de colaborare cu acesta, ce se va ataşa la contractele de prestări servicii.

6. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani.

Se va prezenta Formularul B7.

În cazul unei asocieri cerinţele obligatorii privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite conform prevederilor art. 190, alin. (3) din OUG 34/2006, modificată şi completată cu OUG 94/2007, prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, cu menţiunea că Formularul B2 şi B7 se prezintă de către fiecare asociat în parte.

Informaţii privind subcontractanţii

Se solicita completarea unei liste cu subcontractanţii si specializarea acestora, însoţită şi de acordurile de subcontractare.

Solicitat x

Nesolicitat

În cazul în care ofertantul a omis să prezinte mai mult de trei dintre documentele mai sus solicitate, acesta reflectând lipsa intenţiei de a se implica cu seriozitate în competiţie, comisia de evaluare nu mai poate cere completarea acestora, oferta în cauză fiind considerată inacceptabilă.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

 

Limba romana

VI.2)

Perioada

de

valabilitate

a

90 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor

ofertei

VI.3) Garanţia de participare

 

Se va constitui în sumă de:

Solicitat x

 

Nesolicitat

- Lot 1 –

6.000 lei, 9.200 lei.
6.000
lei,
9.200
lei.
 

- Lot 2 –

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 de zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor. Garanţia pentru participare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanţie bancară conform Formularului 4 anexat, sau prin sume cash depuse la casieria autorităţii contractante.

VI.4)

Modul

de

prezentare

a

În propunerea tehnică, ce se depune

propunerii tehnice

 

distinct

pe

fiecare

lot

în

parte,

 

ofertantul

trebuie

să

facă

dovada

conformităţii

serviciilor

prestate

cu

prevederile

cuprinse

în

Caietul

de

sarcini.

 

VI.5)

Modul

de

prezentare

a

Ofertantul

trebuie

să

prezinte

propunerii financiare

 

formularul

 

de

ofertă

indicat

 

(Formularul

 

3),

care

reprezintă

elementul

principal

al

propunerii

financiare pe fiecare Lot pe care se

depune

ofertă

în

parte.

Oferta

financiară

va

cuprinde

după

cum

urmează:

 

a) valoarea totală şi valoarea pe parcelă/imobil, defalcată conform Formularului C2, propusă pentru contractul de servicii juridice, calculată pentru fiecare lot în parte; b) durata de derulare a contractului propusă, cu defalcarea pe fazele de realizare, conform Caietului de sarcini. Oferta va fi exprimată in lei, exclusiv TVA.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

 

Adresa la care se depune oferta:

 

D.R.D.P. Timişoara, Str. Coriolan Băran nr. 18, et. II, Serviciul Licitaţii – Contracte. Data limită de depunere a ofertelor:

24.06.2008, ora 8 30 .

 

Numărul de exemplare în copie: 1 (unu). Oferta se va prezenta în dosare separate:

- documente de calificare;

 

propunere tehnică, pentru fiecare lot în parte;

-

-

propunere financiară, pentru fiecare

lot în parte, in plic inchis, in care se vor introduce

cele doua exemplare – original si copie

-

care vor fi la randul lor inchise in

plicuri separate pe care se vor mentiona “Exemplar Original “ si “Exemplar Copie”. În ofertă se va introduce şi modelul de formular de contract de servicii, din prezenta documentaţie, însuşit de ofertant pe fiecare pagină. In oferta va exista un opis al documentelor prezentate si fiecare pagina din oferta va fi numerotata, semnata şi ştampilată. Documentele solicitate se vor prezenta

 

în ordinea menţionată în prezenta Fisa de date. Plicul exterior va fi marcat cu denumirea si adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A nu se

deschide inainte de data

24.06.2008, ora

10 00 ”.
10
00 ”.

La depunerea ofertei la sediul autorităţii contractante se va prezenta in mod obligatoriu Scrisoarea de înaintare a ofertei si dovada depunerii garanţie pentru participarea la licitaţie, în original.

VI.7)

Data

limită

de

depunere

a

24.06.2008, ora 8 30

 

ofertelor

 

VI.8)

Posibilitatea

retragerii

sau

Retragerea ofertei în perioada de valabilitate a ofertelor generează pierderea garanţiei de participare. Ofertele declarate întârziate, respectiv cele depuse la alta adresa sau depuse după data/ora limita înscrisă la pct.VI.7. vor fi returnate nedeschise.

modificării ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

 

24.06.2008,

ora

10 00 la

 

sediul

DRDP

 

Timişoara, et. II, Sala se Şedinţe La şedinţa de deschidere sunt admişi să participe reprezentanţii legali împuterniciţi ai ofertanţilor, maxim 1 persoane pentru fiecare ofertant.

VII.1) Preţul cel mai scăzut

x

Evaluarea se face pe fiecare lot în parte, pentru care se depune ofertă.

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

Factor de evaluare

Pondere

1

2

3

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1) Ajustarea preţului contractului

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului

 

DA

NU

x

VIII.2)

garanţia

de

bună

execuţie

a

a)

Garanţia de bună execuţie este

contractuluiu

 

de 5 % din valoarea contractului de servicii.

 

DA

x

NU

 

b)

Modul de constituire a garanţiei

de bună execuţie a contractului de servicii. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin una din următoarele forme:

- scrisoare de garanţie bancară, caz

în care aceasta se constituie ca anex ă la contract (Formularul 5) - re ţ

în care aceasta se constituie ca anexă la contract (Formularul 5) - reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în prezenta documentaţie. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face, după 14 zile de la terminarea contractului, dacă până la acea dată autoritatea contractantă nu a ridicat pretenţii asupra ei.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, D.R.D.P. TIMIŞOARA

DIRECTOR ADJUNCT, Ing. Nicoleta PORDEA

ŞEF SERVICIU LICITAŢII, jur. Diana IVAŞCU

CAIET DE SARCINI

PPRREESSTTĂĂRRII SSEERRVVIICCIIII DDEE CCOONNSSUULLTTAANNŢŢĂĂ,, AASSIISSTTEENNŢŢĂĂ JJUURRIIDDIICCĂĂŞŞII RREEPPRREEZZEENNTTAARREE îîNN VVEEDDEERREEAA DDOOB NNDDIIRRIIII PPRRIINN EEXXPPRROOPPRRIIEERREE AA IIMMOOBBIILLEELLOORR NNEECCEESSAARREE CCOONNSSTTRRUUCCŢŢIIEEII AAUUTTOOSSTTRRAAZZIIII AARRAADD-- TTIIMMIISSOOAARRAA TTEERRIITTOORRIIUULL AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV JJUUDD AARRAADD

2008

Definiţii:

1) „Client” reprezintă Autoritatea Contractantă (DRDP TIMISOARA) a serviciilor juridice prestate de Avocat;

2) „Avocat” reprezintă orice persoană cu studii juridice, care a fost admisă în profesie şi işi desfaşoara activitatea profesionala în una din formele de organizare prevazute de Legea nr. 51/1995, republicată, sau avocat străin, care este autorizat să-şi desfăşoare activitatea profesională sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru, şi care poate asigura prestarea Serviciilor către Client, în condiţiile Contractului;

3) „Grup” reprezinta orice asociere intre mai multe societati civile profesionale de avocati;

4) „Contract” reprezintă Contractul de prestari servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare încheiat între Client şi Avocat şi toate documentele ataşate, menţionte în acesta şi care fac parte integrantă din el;

5) „Lucrarea” reprezintă totalitatea activităţilor care trebuie aduse la îndeplinire de către Avocat pentru realizarea obiectului contractului;

6) „Oferta” reprezintă Propunerea tehnică şi Propunerea financiară depuse de Avocat;

7) „Ofertant” reprezintă Avocatul care a fost cuprins în lista restransă;

8) „Zi” reprezintă ziua calendaristică;

9) „Fisa de date a achizitiei” reprezintă documentul care asigură Avocaţilor/Grup/Consortiu, toate informaţiile de care au nevoie pentru realizarea Ofertelor;

10)„Personalul” reprezintă avocaţii, specialiştii şi alţi colaboratori puşi la dispoziţie de către Avocat/Grup/Consortiu sau de către sub-contractorii săi, însărcinaţi să presteze Serviciile sau orice parte din acestea;

11)„Serviciile” reprezintă lucrările ce trebuie realizate de către Avocat, pe etape, în baza Contractului;

12)„Subcontractanţii Avocatului” sunt reprezentaţi de persoanele sau entităţile cu care Avocatul a subcontractat orice parte din Servicii;

13)„Caietul de sarcini” reprezintă documentul care explică obiectivele, scopul lucrării, activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Avocatului şi cele ale Clientului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrării;

14)„Proiectul” reprezintă obiectivul de investiţii în infrastructura rutieră pentru realizarea căruia este necesară exproprierea imobilelor;

15)„Procesele - verbale de şedinta” reprezintă procesele-verbale care se încheie între comisia prevazută în art. 6(1) din Legea 198/2004 şi titularii drepturilor reale asupra imobilelor supuse exproprierii;

16)„Borderou de plată sau consemnare a despăgubirilor” înseamnă document în formă tabelară conţinând datele persoanelor fizice şi/sau juridice expropriate, date necesare şi suficiente pentru efectuarea plăţilor şi/sau consemnărilor.

A. OBIECTUL LICITAŢIEI

A.1.

Obiectivul general

Obiectivul general al acestui contract de achiziţii publice este realizarea lucrărilor necesare pentru dobândirea prin expropriere a terenurilor necesare construirii autostrăzii ARAD-TIMISOARA, tteerriittoorriiuull aaddmmiinniissttrraattiivv aall jjuudd AARRAADD

A.2.

Date generale privind obiectivul

Proiectul presupune construirea unei autostrăzi amplsată pe teritoriul jud.Arad, ce include aliniamentul principal, poduri, pasaje inferioare de nivel, pasaje superioare, rigole/podeţe tubulare, la fel şi spaţiile tehnologice şi zonele de serviciu aferente. Proiectantul a indentificat un numar aproximativ de 459 imobile ce urmeaza a fi expropriate pentru realizarea construcţiei Proiectului.

Termenul propus pentru realizarea lucrării este de 75 de zile, cu exceptia celor de la punctul B.2 si B.4.

B. DESCRIEREA SERVICIILOR

B.1.

Aducerea la indeplinire a procedurii de expropriere urmare a publicării hotărârii de guvern prevazută în art. 4(1) din Legea 198/2004

1)

întocmirea planului cu amplasamentul lucrării, cu indicarea imobilelor ce urmează a fi expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorială şi afişarea acestuia la sediile consiliilor locale;

2)

publicarea într-un ziar local a anunţului privind începerea procedurilor de expropriere în fiecare unitate administrativ teritorială;

3)

nominalizarea a câte doi avocaţi care sa facă parte din comisiile de stabilire a despăgubirilor constituite în conformitate cu dispoziţiile art. 6(1) din Legea

198/2004;

4)

notificarea fiecărui titular de drepturi reale asupra datei la care este invitat să se prezinte în faţa comisiei pentru stabilirea despăgubirilor şi a ofertelor de despăgubire;

5)

verificarea din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere şi examinarea din punct de vedere juridic a dovezilor depuse de aceştia cu privire la drepturile de proprietate şi respectiv drepturile reale invocate de aceştia;

6)

îndrumarea Comisiei cu privire la solicitarile suplimentare de acte juridice, formulând în acest sens adrese corespunzătoare către titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale;

7)

formularea şi depunerea cererilor de deschidere a succesiunilor în ipotezele prevazute de art. 5 alin. 6 din Legea 198/2004;

8)

asistarea Comisiei la întocmirea proceselor verbale de negociere cu titularii drepturilor reale şi redactarea hotărârii prevazută de art. 7 din Legea 198/2004 şi asigurarea îndeplinirii condiţiilor de comunicare, respectiv afişare a hotărârilor pronunţate;

9)

întocmirea borderourilor de plată sau consemnare, după caz, şi comunicarea lor către Client în vederea plăţii despagubirilor sau a consemnării acestora.

Activităţile aferente etapei B.1. vor fi realizate de către AVOCAT in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.2. Servicii în vederea eliberării despăgubirilor consemnate şi plata acestor sume persoanelor care şi-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate;

1)

acordarea de consultaţii juridice, titularilor aparenti de drepturi reale, a căror despăgubiri au fost consemnate în condiţiile art. 5 din Legea nr.198/2004;

2)

corespondenta cu persoanele, mentionate la punctul 1 de mai sus;

3)

primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obţinute dupa data exproprierii;

4)

examinarea din punct de vedere legal a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale invocate;

5)

transmiterea actelor doveditoare a drepturilor reale la Client;

6)

întocmirea borderourilor de eliberare a despăgubirilor consemnate.

Activităţile aferente etapei B.2. vor fi realizate de către AVOCAT pana la finalizarea tuturor despagubirilor consemnate conform prevederilor legii 198/2004.

B.3.

Servicii în vederea întabulării dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate şi a dreptului de administrarea al Clientului

1)

realizarea documentaţiilor tehnico-cadastrale de comasare, dupa caz;

2)

depunerea documentaţiei de comasare la oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, avizarea, recepţia şi dobândirea numarului cadastral;

3)

inventarierea tuturor dovezilor care atestă drepturile reale şi ataşarea lor, în copii certificate la documentaţia tehnico-cadastrală;

4)

ataşarea la documentaţia de comasare a tuturor dovezilor care atestă plata sau consemnarea, dupa caz, a despăgubirilor, în copie certificată;

5)

depunerea documentaţiei de comasare la birourile judeţene de carte funciară, în vederea intabulării;

6)

obţinerea extrasului informativ de carte funciară.

Activităţile aferente etapei B.3. vor fi realizate de către AVOCAT in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de

expropriere a imobilelor.

B.4.

Reprezentarea clientului în justiţie, în toate litigiile formulate de către persoanele expropriate, în conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea

198/2004

1)

pregatirea apărării Clientului, prin consultarea dosarelor de instanţă, redactarea întâmpinărilor, a notelor de şedinţă şi a concluziilor scrise la toate gradele de jurisdicţie;

2)

formularea de obiecţiuni la rapoartele de expertiză judiciară de stabilire a valorii despăgubirilor;

3)

exercitarea căilor de atac;

4)

obţinerea, la cererea Clientului, a copiilor certificate de pe actele procedurale;

5)

comunicarea informarilor cu privire la stadiul litigiilor;

6)

comunicarea, dupa caz, a hotărârilor instanţelor de judecată.

B.5. Scoatrea imobilelor expropriate si/sau transferate din circuit agricol

1) Intocmirea documentatiilor de scoatere din circuit agricol

2) Obtinerea tuturor avizelor necesare activitatii de la puctul 1)

3) Inscrierea in cartea funciara

4) Obtinerea extraselor de carte funciara

5) asigurarea oricaror alte servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica specifice acestei etape, la solicitarea CLIENTULUI;

Activităţile aferente etapei B.5. vor fi realizate de către AVOCAT in termen de 75 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotarari de Guvern de expropriere a imobilelor.

C. RECEPŢIA SERVICIILOR

Recepţia serviciilor prestate de Avocat se va face la sediul Clientului. Vor fi recepţionate, pe baza de proces-verbal, următoarele documente:

1. Planul general fundamantat de abordare a stategiei de expropriere;

2. Hotărârile de stabilire a despăgubirilor, însoţite de procesele verbale de şedinţă;

3. Borderourile de plată sau de consemnare a despăgubirilor;

4. Borderourile de eliberare a despăgubirilor care au fost consemnate, însoţite de actele doveditoare ale drepturilor reale;

5. Extrasele informative de carte funciară, care atestă întabularea dreptului de proprietate al Statului şi dreptului de administrare al Clientului.

6. Documentatiile de scoatere din circuit agricol.

7. Extrasele informative de carte funciară, care atestă scoaterea din circuit agricol a imobilelor expropriate si/sau transferate.

Anexa 1 la Caietul de Sarcini - Date generale privind obiectivul

Datele generale din tabelul alăturat vor fi puse la dispoziţia executanţilor, în condiţiile legii, de către achizitor. Hotararile de guvern pot fi emise si partial termenele decurgand de la data emiterii fiecarei in parte. Judeţul ARAD Unitatea administrativ teritorială Jud. Arad Numarul estimat de imobile: 459

DIRECTOR Dr. ing. IOAN MALITA

Sef serviciu Terenuri – Cadastru Ing. ADRIAN GALICIU

CAIET DE SARCINI

PPRREESSTTĂĂRRII SSEERRVVIICCIIII DDEE CCOONNSSUULLTTAANNŢŢĂĂ,, AASSIISSTTEENNŢŢĂĂ JJUURRIIDDIICCĂĂŞŞII RREEPPRREEZZEENNTTAARREE îîNN VVEEDDEERREEAA DDOOB NNDDIIRRIIII PPRRIINN EEXXPPRROOPPRRIIEERREE AA IIMMOOBBIILLEELLOORR NNEECCEESSAARREE CCOONNSSTTRRUUCCŢŢIIEEII AAUUTTOOSSTTRRAAZZIIII AARRAADD-- TTIIMMIISSOOAARRAA TTEERRIITTOORRIIUULL AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV JJUUDD TTIIMMIISS

2008

Definiţii:

1) „Client” reprezintă Autoritatea Contractantă (DRDP TIMISOARA) a serviciilor juridice prestate de Avocat;

2) „Avocat” reprezintă orice persoană cu studii juridice, care a fost admisă în profesie şi işi desfaşoara activitatea profesionala în una din formele de organizare prevazute de Legea nr. 51/1995, republicată, sau avocat străin, care este autorizat să-şi desfăşoare activitatea profesională sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru, şi care poate asigura prestarea Serviciilor către Client, în condiţiile Contractului;

3) „Grup” reprezinta orice asociere intre mai multe societati civile profesionale de avocati;

4) „Contract” reprezintă Contractul de prestari servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare încheiat între Client şi Avocat şi toate documentele ataşate, menţionte în acesta şi care fac parte integrantă din el;

5) „Lucrarea” reprezintă totalitatea activităţilor care trebuie aduse la îndeplinire de către Avocat pentru realizarea obiectului contractului;

6) „Oferta” reprezintă Propunerea tehnică şi Propunerea financiară depuse de Avocat;

7) „Ofertant” reprezintă Avocatul care a fost cuprins în lista restransă;

8) „Zi” reprezintă ziua calendaristică;

9) „Fisa de date a achizitiei” reprezintă documentul care asigură Avocaţilor/Grup/Consortiu, toate informaţiile de care au nevoie pentru realizarea Ofertelor;

10)„Personalul” reprezintă avocaţii, specialiştii şi alţi colaboratori puşi la dispoziţie de către Avocat/Grup/Consortiu sau de către sub-contractorii săi, însărcinaţi să presteze Serviciile sau orice parte din acestea;

11)„Serviciile” reprezintă lucrările ce trebuie realizate de către Avocat, pe etape, în baza Contractului;

12)„Subcontractanţii Avocatului” sunt reprezentaţi de persoanele sau entităţile cu care Avocatul a subcontractat orice parte din Servicii;

13)„Caietul de sarcini” reprezintă documentul care explică obiectivele, scopul lucrării, activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Avocatului şi cele ale Clientului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrării;

14)„Proiectul” reprezintă obiectivul de investiţii în infrastructura rutieră pentru realizarea căruia este necesară exproprierea imobilelor;

15)„Procesele - verbale de şedinta” reprezintă procesele-verbale care se încheie între comisia prevazută în art. 6(1) din Legea 198/2004 şi titularii drepturilor reale asupra imobilelor supuse exproprierii;

16)„Borderou de plată sau consemnare a despăgubirilor” înseamnă document în formă tabelară conţinând datele persoanelor fizice şi/sau juridice expropriate, date necesare şi suficiente pentru efectuarea plăţilor şi/sau consemnărilor.

A. OBIECTUL LICITAŢIEI

A.1.

Obiectivul general

Obiectivul general al acestui contract de achiziţii publice este realizarea lucrărilor necesare pentru dobândirea prin expropriere a terenurilor necesare construirii autostrăzii ARAD-TIMISOARA, tteerriittoorriiuull aaddmmiinniissttrraattiivv aall jjuudd TTIIMMIISS

A.2.

Date generale privind obiectivul

Proiectul presupune construirea unei autostrăzi amplsată pe teritoriul jud.Arad, ce include aliniamentul principal, poduri, pasaje inferioare de nivel, pasaje superioare, rigole/podeţe tubulare, la fel şi spaţiile tehnologice şi zonele de serviciu aferente. Proiectantul a indentificat un numar aproximativ de 298 imobile ce urmeaza a fi expropriate pentru realizarea construcţiei Proiectului.

Termenul propus pentru realizarea lucrării este de 75 de zile, cu exceptia celor de la punctul B.2 si B.4.

B. DESCRIEREA SERVICIILOR

B.1.

Aducerea la indeplinire a procedurii de expropriere urmare a publicării hotărârii de guvern prevazută în art. 4(1) din Legea 198/2004

1)

întocmirea planului cu amplasamentul lucrării, cu indicarea imobilelor ce urmează a fi expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorială şi afişarea acestuia la sediile consiliilor locale;

2)

publicarea într-un ziar local a anunţului privind începerea procedurilor de expropriere în fiecare unitate administrativ teritorială;

3)

nominalizarea a câte doi avocaţi care sa facă parte din comisiile de stabilire a despăgubirilor constituite în conformitate cu dispoziţiile art. 6(1) din Legea

198/2004;

4)

notificarea fiecărui titular de drepturi reale asupra datei la care este invitat să se prezinte în faţa comisiei pentru stabilirea despăgubirilor şi a ofertelor de despăgubire;

5)

verificarea din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere şi examinarea din punct de vedere juridic a dovezilor depuse de aceştia cu privire la drepturile de proprietate şi respectiv drepturile reale invocate de aceştia;

6)

îndrumarea Comisiei cu privire la solicitarile suplimentare de acte juridice, formulând în acest sens adrese corespunzătoare către titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale;

7)

formularea şi depunerea cererilor de deschidere a succesiunilor în ipotezele prevazute de art. 5 alin. 6 din Legea 198/2004;

8)

asistarea Comisiei la întocmirea proceselor verbale de negociere cu titularii drepturilor reale şi redactarea hotărârii prevazută de art. 7 din Legea 198/2004 şi asigurarea îndeplinirii condiţiilor de comunicare, respectiv afişare a hotărârilor pronunţate;

9)

întocmirea borderourilor de plată sau consemnare, după caz, şi comunicarea lor către Client în vederea plăţii despagubirilor sau a consemnării acestora.

Activităţile aferente etapei B.1. vor fi realizate de către AVOCAT in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a Hotararii de Guvern de expropriere a imobilelor. B.2. Servicii în vederea eliberării despăgubirilor consemnate şi plata acestor sume persoanelor care şi-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale asupra terenurilor expropriate;

1)

acordarea de consultaţii juridice, titularilor aparenti de drepturi reale, a căror despăgubiri au fost consemnate în condiţiile art. 5 din Legea nr.198/2004;

2)

corespondenta cu persoanele, mentionate la punctul 1 de mai sus;

3)

primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obţinute dupa data exproprierii;

4)

examinarea din punct de vedere legal a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale invocate;

5)

transmiterea actelor doveditoare a drepturilor reale la Client;

6)

întocmirea borderourilor de eliberare a despăgubirilor consemnate.

Activităţile aferente etapei B.2. vor fi realizate de către AVOCAT pana la finalizarea tuturor despagubirilor consemnate conform prevederilor legii 198/2004.

B.3.

Servicii în vederea întabulării dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate şi a dreptului de administrarea al Clientului

1)

realizarea documentaţiilor tehnico-cadastrale de comasare, dupa caz;

2)

depunerea documentaţiei de comasare la oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, avizarea, recepţia şi dobândirea numarului cadastral;

3)

inventarierea tuturor dovezilor care atestă drepturile reale şi ataşarea lor, în copii certificate la documentaţia tehnico-cadastrală;

4)

ataşarea la documentaţia de comasare a tuturor dovezilor care atestă plata sau consemnarea, dupa caz, a despăgubirilor, în copie certificată;

5)

depunerea documentaţiei de comasare la birourile judeţene de carte funciar