Sunteți pe pagina 1din 1

S.

lnstalatii sanitare
Penfu valori ale sumei coeficienlilor de pierderi de sarcind locale diferite de ceie notate pe nomograma din figura 2.4.68 se procedeazd astfel: la aceeasi valoare a vitezei y citita pe axa absciselor se adund valorile pierderilor de sarcind locale hrr citite pe axa ordonatelor in dreptul valorilor componente 2\t; Ltz; ... Il'n, care insumate dau valoarea X( pe tronsonul respectiv:

Capitolul 2: lnstalatii de alimentare cu api

I(

3 tu
!

is-

4 5 7
10

o
o ,g

::

= t? + Llz + ...+ r(n.

6 o

_9

- col. 15 - s-a trecut suma pierderi-

c
G

lor de sarcind locale pe trasdul dimensionat, adunAnd succesiv pierderile de sarcind locale pe tronsoanele calculate
anterior; 16 - s-a trecut suma pier{erilor totale de sarcind pe traseul dinrdtsionat Hr = I,,il + Zhrt ob{inutd prin insumarea valorilor corespunzdtoare din coloanele 12 si 15 din tabelul 2.4.33;

o 20
o ! 6 30 E

30 40

o c
o-

- col.

.q 50
70

508
luo
1oo
O

c-

,N

col. 17

s-a trecut presiunea de

2oo E o o
300

utilizare Hu [Pa], luata din tabelul 2.4.24, iar in coloanele 18 9i 19 inAllimea geodezicit Hs [mm], respectiv [Pal corespunzdtoare punctului de consum cel mai

4oo
5oo
700
1000

dezavantajat din punct de vedere hidraulic din intreaga instalatie, si anume robinetul R, tronsonul 2.1; - col. 20 - s-a trecut sarcina hidrodinamicd necesard H,eclPal in punctul As (fig. 2.4.69) de racord al instalaliei interioare la reteaua exterioard de alimentare cu apd: HrxA3 = Hr + Hu + Hn = 31 237 + 20 000+

5000 7000

110000
10

133 416

184 653 Pa

Calculul hidraulic

al traseelor

184,6 kPa

y;1972[m/s]

se-

cundare care pornesc din punctele de ramificare Ar gi Az ale traseului principal, se efectueazd la sarcinile disponibile din aceste puncte gi rezulta:
Naispet =171

Fig. 2.4.68. Nomogrami pentru calculul pierderilor de sarcini locale.

c1
2,50m
aa
3,1

873 Pa;

Hdispez

Din tabelul 2.4.33 se observi ci, prin dimensionare, s-a realizal o bund
echilibrare hidraulicd a relelei in punc-

173793 Pa.

0.80m
2
1,1

tele de ramificare Ar 9i Az, intrucAt diferentele dintre ramuri sunt sub 5 %

4,1 1,50m B 2,6


4

din valorile sarcinilor disponibile

in
1,3

de consum, din interiorul unei clidiri de locuit avdnd parter 9i patru etaje gi se determina sarcina hidrodinamica
necesard a apei calde in punctul cle ra-

punctele 47, respectiv 42. Exemplul de calcul 2 Se efectueaza calculul hidraulic al instalatiei de alimentare cu api caldd

3,6

+.o

0,80m B

0,80m

ry,

4,4

2,5

cord al instalatiei interioare la reteaua


exterioard.
1,9

B 4,8 0,80m

Se dau: - schema izometricd de calcul (fig. 2.-.7Ctpe care sunt notate tipurile de ar-i:-r cu aceleasi semnificalii si dimen-

2,bom-^---

LB

0,80m

-- :, 'r exemplul de calcul 1. precum s --3 r-t le yonsoanelor retelei; - ie t mea unui etaj este de 2,80 m;
s

:e-peratura apei calde de con-

- :.9 -

ee ';r^izare a apei calde


^^ -a ^ -:,

Fig. 2.4.69. Schema izometrici de calcul a instalaliei rJe alimentare cu api rece pentru consum menajer, aferenti unei clidiri de locuit avAnd P + 4 etaje (exemplul de calcul 1).

..,/

r/